P. 1
BMM3112 TAJUK 13_PERKAMUSAN.pptx

BMM3112 TAJUK 13_PERKAMUSAN.pptx

|Views: 287|Likes:
BMM 3112 Teori dan prinsip perkamusan
BMM 3112 Teori dan prinsip perkamusan

More info:

Published by: Dayang Ella Awang Ismail on Oct 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2014

pdf

text

original

BMM3112 Sejarah Perkembangan BM, Perkamusan dan Terjemahan PERKAMUSAN Teori dan prinsip perkamusan Teori dan prinsip perkamusan

Kata entri / kata masukan Kata standard dan variasi Sebutan dan etimologi Sebutan Etimologi Tanda dan kependekan Tanda Kependekan
Dayang Ella Binti Awang Ismail Nadzirah Binti Latip Ronald Lau Siti Farah Nasuha Abdul Rahim

A. TEORI DAN PRINSIP PERKAMUSAN
1. Teori dan prinsip perkamusan 2. Kata entri / kata masukan 3. Kata standard dan variasi

1. TEORI DAN PRINSIP PERKAMUSAN

. tidak ada teori tertentu yang dikhususkan bagi maksud penyusunan kamus. • Apa yang berlaku dalam perkamusan ialah pandangan tertentu yang digunakan oleh seorang penyusun kamus sebagai panduan supaya kamus yang disusunnya mencapai mutu yang baik dan termuat di dalamnya nilai-nilai kebahasaan.TEORI DAN PRINSIP PENTERJEMAHAN • Menurut Arbak Othman (2000). semantik dan semiotik. lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

.• Maksud teori untuk perkamusan ialah kecenderungan aplikasi ilmu linguistik. • Dengan kata lain. dan pragmatik selengkap mungkin dalam sesebuah kamus. dalam perkamusan kita terpaksa memberi makna kepada sesuatu lambang dengan menggunakan lambang itu sendiri. semantik. Lambang ini ialah lambang linguistik. • Tugas kamus adalah untuk memberi makna atau takrif kepada kata dan pemberian ini juga menggunakan kata-kata.

• Oleh itu. . • Pandangan ahli linguistik perlu dipertimbangkan selain daripada keperluan pengguna kamus. situasi penggunaannnya atau sifatsifat pragmatiknya yang berbeza. setiap kamus yang disusun mestilah mengutamakan prinsip kesarjanaan sebagai asas penyusunan kamus. • Menurut Arbak Othman. penyusun kamus hendaklah memastikan bahawa makna yang dibuat dalam pemerian sebaik-baiknya berdasarkan sumber rujukan yang berbentuk teks supaya makna perkataan yang digunakan daripada teks tersebut dapat diasingkan menurut jenisnya sama ada kerana gayanya yang berbeza.

Prinsip-prinsip penyusunan kamus perlulah memerhatikan perkara-perkara yang berikut Perancangan Siapakah yang terlibat? Pemasaran Aspek linguistik Pra-syarat kemampuan peneliti atau penyusun kamus Bagaimanakah penelitian dilakukan? .

Siapakah yang terlibat? Aspek linguistik • Individu yang terlibat bersangkutan dengan persyaratan keahlian dan kemampuan individu melaksanakan program perkamusan. pengetahuan dialek. • Aspek linguistik digarap menurut cabang ilmu linguistik yang berkaitan dengan leksikologi termasuklah tatabahasa. lafaz.Perancangan • Pertadbiran perbelanjaan. yang berkaitan individu. dengan dan penentuan penentuan prasarana. maklumat ensiklopedia dan sebagainya. Pemasaran • Aspek yang berkaitan dengan penyebaran kamus secara meluas sebagai satu produk .

Beberapa prinsip perlu dijadikan pegangan dalam penyusunan kamus. semangat untuk terus belajar dan cinta kepada bahasa serta ilmu bahasa juga tidak kurang penting. Bagaimanakah penelitian dilakukan?    Penelitian leksikologi termasuklah yang bersangkutan dengan korpus bahasa dalam penyusunan pangkalan data. . Selain daripada itu.Pra-syarat kemampuan peneliti atau penyusun kamus  Penguasaan dua atau tiga bahasa di samping bahasa ibunda akan menentukan kepekaan linguistik dan keterbukaan terhadap isu-isu bahasa. Penelitian aspek bahasa lain seperti tatabahasa sebagai maklumat pelengkap mengenai data yang disajikan.   Penyusun kamus juga perlulah mempunyai ketekunan yang konsisten. ketelitian dan kecermatan.

2. Keperwakilan bergantung kepada format kamus yang ditentukan oleh pengguna yakni khalayak. . Keaslian .PRINSIP PENYUSUNAN KAMUS 1.kamus haruslah memuatkan bahasa yang ada bukti bahawa bentuk tersebut benar-benar digunakan oleh penutur jati. kamus perlu memuatkan bahan yang benar-benar mewakili ruang lingkup khalayak misalnya bahasa untuk kanak-kanak.

PRINSIP PENYUSUNAN KAMUS 3. Sumber bagi kata masukan atau entri perlulah sumber yang layak diterima pakai berdasarkan penelitian lapangan.penyusun harus pasti bahawa hasil kerjanya sesuai dengan tujuan pekerjaannya. dan adat istiadat pengguna kamus. Kelayakan . 4. kelayakan sosial juga perlu diambil kira misalnya bahasa. Keperluan bagi kamus ekabahasa tidak sama dengan kamus dwibahasa. agama. iaitu sumber primer atau sumber sekunder berdasarkan rujukan kepustakaan. . Selain daripada itu.

• Kamus tidak sekadar mencatat makna tetapi kamus mempunyai perkaitan yang rapat dengan ilmu makna atau semantik. • Semantik mengkaji makna kata dan amat penting bagi seorang penyusun kamus. kata tetapi makna kata-kata . • Apa yang menjadi kandungan kamus bukan sekadar tersebut.

• Contohnya apabila mata melihat sesuatu objek seperti baju pastinya mempunyai ciri-ciri warna. bentuk atau jenis kain. .• Lambang mempunyai makna yakni bukan sahaja bahasa tetapi lambang memberikan makna tertentu.

makna sosial yakni makna dalam konteks kegunaan sosial misalnya naga mempunyai nilai tambah bergantung kepada budaya (masyarakat Cina memberikan nilai baik manakala masyarakat Barat memberikan nilai negatif) iii. makna deskriptif yakni makna biasa berkenaan sifat dan sebagainya. makna ekspresif yakni makna berkaitan dengan perasaan misalnya kagum atau marah berbeza berdasarkan persepsi individu. misalnya makna dalam kamus.• Lyons dalam Semantics (1977) membezakan tiga makna berasaskan bahasa. iaitu i. ii. .

2. KATA ENTRI / KATA MASUKAN .

Kata Entri /Kata masukan • ialah entri yang disusun mengikut urutan abjad yang disertai takrif dan maklumat lain seperti kelas kata. • Definisi : Perkataan yang dimasukkan ATAU terangkum dalam sesebuah kamus. • Asmah berpendapat bagi sesuatu masukan kata. perlu disertakan dengan terbitannya sekali (1975: 343). . etimologi dsb.

. (bearis) – Entri yang mengekalkan ejaan dan sebutan bahasa asal (lasagna – lezaniye) – Entri nama Allah yang dalam tulisan arab bermula dengan Alif Lam Syamsiah. Terdapat pengecualian bagi beberapa entri tertentu yang bermasalah dalam cara sebutannya. • Contoh dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (Rujuk halaman xvii) – Entri yang melibatkan penggunaan e-taling.• Keseluruhan entri tidak dinyatakan maklumat sebutannya.

3. KATA STANDARD DAN VARIASI .

atau sebagai muatan rujuk silang. merupakan variasi kepada bentuk standard danterdiri daripada variasi kata. dan dalam hal-hal tertentu sahaja variasi ejaan.KATA STANDARD • Bentuk standard bolehlah difahami sebagai sesuatu perkataan dengan ejaannya yang diiktiraf sebagai betul dan rasmi ialah sebagaimana yang terdapat pada perkataan yang ditakrifkan. • Perkataan yang diturunkan di akhir takrif bentuk standard ini. .

petenah (fitnah) dan lain-lain. • Variasi kata yang ketara terhasil daripada pelat ataukegagalan menyebut perkataan dengan betul dan tepat. ”khanduri” yang bentuk standardnya. kenduri. tidak lagi dimuatkan dalam cetakanbaru ini.scribd. misalnya. atau variasi yangdifikirkan selama ini amat jarang ditemui. (http://www.VARIASI KATA • Variasi kata pula diperturunkan. terutamanya untuk kepentingankajian bahasa. • Seseorang pengguna bahasa Melayu yang menemui sesuatu variasi kata dan tidak dapat mengenalpasti atau mengesani bentuk standardnya akan mendapat manfaat daripadarujuk silang yang diberikan dalam kamus ini. Ini bermaksud kamus memainkan peranan yang besar.com/doc/48600284/Leksikologi) . lafal (lafaz).

• Kemasukan variasi demikian dibataskan kepada bentukkata yang tertentu sahaja. Ini dapat dilihat seperti contoh sebelum ini. Dan akhir sekali merupakan perkataan-perkataan dalam ejaan lama yang luput olehpelaksanaan sistem ejaan baru dan difikirkan tidak seharusnya menimbulkan kesulitan pada masa kini tidak dimuatkan sama sekali .Variasi Ejaan • merujuk kepada perkataan-perkataan tertentu diperturunkan sebagai rujuk silang dengan tanda anak panah yang merujukkepada bentuk dan ejaan yang standard semata-mata untuk kemudahanpengguna yang mungkin masih keraguan iaitu tidak pasti tentang bentuk atau ejaan yang standard.

Perkamusan Melayu.Rujukan Arbak Othman. Asmah Haji Omar. . 2012. Oktober 1969: 78-87. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu Perkamusan danTerjemahan BMM3112. Bahasa. Seri Kembangan: Weng SengSdn. (2000). Bhd. Bintangor. (1969). Teori perkamusan. Subandi Kasidan.

Sebutan 2. Etimologi . SEBUTAN DAN ETIMOLOGI 1.B.

SEBUTAN • Secara dasarnya sebutan yang diberikan terbatas kepada keterangan bagi sebutan huruf e pada kata dasar. • Huruf e yang disebutkan (ə) iaitu e pepet tidak diberikan keterangan sebutan sedangkan e taling dierokan keterangan sebutannya dengan lambang é. bela semak bela (b éla) semak (s émak) • Terdapat pengecualian bagi beberapa entri yang bermasalah dengan cara penyebutannya yang berikan maklumat sebutan agar tidak timbul kekeliruan untuk menyebutnya.1. .

ETIMOLOGI • Keterangan etimologi tidak diberikan selengkapnya tetapi hanya sekadar untuk menyatakan bahasa sumber sesuatu perkataan yang sudah meresap ke dalam perbendaharaan bahasa Melayu tetapi masih terasa sifat-sifat keasingannya tanpa memperhitungkan taraf atau peringkat kemeresapan perkataan yang berkaitan dalam kalangan pengguna bahasa. .2.

TANDA DAN KEPENDEKAN • Kependekan • Tanda • Glosari .C.

seperti akhbar dan majalah. seperti internet. akronim dan kependekan digunakan secara meluas. bukan sahaja dalam media cetak. • Misalnya.1. tetapi juga dalam media elektronik. . ADUN dan JAIS yang merupakan akronim untuk Ahli Dewan Undangan Negeri dan Jabatan Agama Islam Selangor. DEB dan BSN pula merupakan kependekan untuk Dasar Ekonomi Baru dan Bank Simpanan Nasional. • Persamaan yang ketara antara akronim dengan kependekan ialah kedua-duanya terbentuk daripada gabungan huruf pertama. KEPENDEKAN • Dalam bahasa Melayu.

B] dan [B. Singkatan pula disebut huruf demi huruf.E.• Walau bagaimanapun. sebutan bagi akronim dan kependekan adalah berbeza. ada juga akronim yang dibentuk oleh gabungan suku kata daripada dua perkataan atau lebih. • Akronim disebut seperti kata biasa. • Selain itu. • Sebagaimana akronim. misalnya [D.S. • Ada juga antara kependekan yang biasa digunakan sememangnya berasal daripada kependekan bahasa Inggeris. kependekan juga digunakan dengan meluas dalam media cetak dan elektronik. .N].

n. kata sendi nama kata kerja kata nama kata nafi kata penguat kata seru kata pembenar . kata pemeri awalan kependekan kata bantu kata bilangan kata tanya kata ganti ungkapan k.bil.ty.pb. k. sr.pm. k. k. k. ung.Contoh Kependekan (Bahasa Melayu) Kependekan Maksud kata adjektif Kependekan Maksud kata hubung adj.h k. k.n. kep. k. k.nf.s.p.b. k.g. k. awl. k.k.

Nov. pres. pres. U. fem. joc. fig. adjs. rel. imper. p p. pr. usu. attrib. Ir. derog. pl.t.p pref. p. Engl. esp. int. Dec. . sb.S. conj. iron. pron. Jan. colloq.Contoh Kependekan (Bahasa Inggeris) Kependekan Maksud adjective adjectives American Australian conjunction derogatory feminine imperative interjections Irish jocularly Northern England originally possessive pronounced preposition present pronoun relative pronoun United States somebody Kependekan Maksud abbreviation adverbs attributively colloquial December especially figurative Indian ironically January noun November plural past particle prefix prepositions present participle past tense slang usually vulgar a. abbr. sl. Amer. vulg. preps. n. Austr. adv. prep. N. orig. Ind. pron. poss.

Akal.. (Tanda ~ dimaksudkan menggantikan kata abah-abah) • Helah 1. tali-temali . (Tanda ~ dimaksudkan menggantikan kata helah) . ungkapan dan sebagainya) dan pada contoh penggunaan kata digunakan untuk menggantikan kata dasar atau kata terbitan yang ditakrifkan sebelumnya: Contoh: • Abah-abah Jw alat. tipu ~ tipu daya.. perkakas. muslihat.2. tipu daya: ini satu ~ untuk memerangkap dia. ~ kuda alat kuda... TANDA • Tanda tilde (~) • yang terdapat pada kata masukan pecahan (seperti frasa.

sama dengan. • Tanda persamaan (=) bererti atau.• Tanda anak panah ( ) bererti lihat. .

glosari diletakkan pada akhir sebuah buku yang mengandungi istilahistilah yang digunakan dalam buku tersebut. . GLOSARI • Glosari adalah satu senarai istilah dalam bidang ilmu tertentu berserta dengan takrifannya secara ringkas. • Istilah-istilah tersebut sama ada masih baru ataupun tidak lazim penggunaannya.3. • Biasanya.

.GLOSARI • Merupakan satu senarai keterangan tentang istilah atau perkataan tertentu mengikut tajuk atau bidang berserta takrifnya yang disusun menurut abjad. khusus bagi sesuatu bidang pengetahan. • Halaman glosari diakhiran buku mengandungi penerangan maksud perkataan yang penulis anggapkan baru kepada pembaca atau perkataan yang mempunyai makna yang tertentu di dalam buku yang ditulis oleh pengarang.

Contoh glosari di dalam Kamus Dwibahasa adalah seperti berikut: ISTILAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS Abjad Cakera Aplikasi Alphabet Disc Application .

Contoh glosari di dalam Kamus Dwibahasa adalah seperti berikut: ISTILAH SAINS BAHASA MELAYU Kitar Karbon Gegelung Kanta Cekung BAHASA INGGERIS Carbon Cycle Coil Concave Lens .

Contoh glosari di dalam Kamus Dwibahasa adalah seperti berikut: ISTILAH MATEMATIK BAHASA MELAYU Rumus Sudut Berganda Sama Sisi Genap BAHASA INGGERIS Double-angle Formula Equilateral Even .

idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadikan teks itu Klausa Satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi satu subjek dan satu predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi ayat.Contoh glosari di dalam Tatabahasa Dewan: ISTILAH MAKSUD Koheren Kesinambungan bermakna. contohnya dalam bapa budak itu. . Inti Unsur yang diberikan penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu dari segi makna. perkataan bapa ialah inti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->