P. 1
52039546-Perubahan-Makna-Dalam-Bahasa-Melayu.doc

52039546-Perubahan-Makna-Dalam-Bahasa-Melayu.doc

|Views: 52|Likes:
Published by fray5517
bahasa
bahasa

More info:

Published by: fray5517 on Oct 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

PERUBAHAN MAKNA DALAM BAHASA MELAYU : SATU DISKUSI SEMANTIK LEKSIKAL

Oleh Noralia Binti Roslan Bidang perkamusan merupakan elemen yang amat penting dalam bahasa kerana kamus merupakan perakam bahasa, pada satu-satu masa. Menurut S. Nathesan (2001:65), bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada satu-satu ketika, terutamanya kosa kata, dirakam di dalam kamus. Untuk tujuan tersebut, sejak zaman dahulu lagi, bermacam-macam kamus telah disusun dan diterbitkan. Antara kamus terawal yang disusun dalam Bahasa Melayu adalah kamus Swettenham yang diusahakan pada abad ke-19. Beberapa kata yang terdapat dalam kamus Swettenham ini telah mengalami perubahan makna, kerana mengalami penyempitan makna, perluasan makna atau pertambahan makna. Perubahan makna merupakan salah satu fenomena bahasa yang selalu berlaku dalam mana-mana bahasa di dunia. Oleh kerana sifat kedinamikannya, evolusinya dan akibat terdedah kepada pelbagai fenomena seperti pertembungan dengan bahasa-bahasa lain serta faktor-faktor sosial seperti tabu iaitu unsurunsur larangan, kemasukan idea-idea baru dan perkembangan ilmu-ilmu baharu seperti sains dan teknologi, maka bahasa sentiasa menampilkan perubahan makna yang sekali gus merupakan topik utama perbincangan makalah ini. Pada umumnya, bahasa merupakan sistem komunikasi yang amat penting bagi manusia. Sebagai suatu unsur yang dinamik, bahasa sentiasa dianalisis dan didekati dengan menggunakan perbagai pendekatan untuk mengkajinya. Antara pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Bidang kajian makna ini menurut Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Ra’in Shaari (2009:31), turut melibatkan salah satu cabang leksikal iaitu istilah leksikon yang merujuk kepada kamus atau perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau sesuatu bidang. Bidang makna atau semantik, yang sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik ini, menjadi suatu hal yang amat penting memandangkan hal kajian bahasa tidak akan sempurna jika tidak ada unsur makna. Bahasa, menurut R. H. Robbins (1952) menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Sementara itu, Firth (1944) menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam kajian bahasa. Lazimnya, kata ‘makna’ memberi erti ‘maksud’ atau ‘erti’. Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberi bermacam-macam pergertian lagi. Misalnya, menurut Ogden dan Richard dalam buku The Meaning of Meaning (1956) pernah memberi 16 pengertian dan erti bagi makna, antaranya makna adalah suatu yang intrinsik, pokok,

perubahan makna dalam bahasa berlaku akibat daripada perluasan makna. Sepintas lalu. Antaranya adalah definisi perubahan makna. telah menyenaraikan enam sebab bagi perubahan makna antaranya termasuk sebab-sebab linguistik (bahasa). perluasan makna dan penyempitan makna. definisi perluasan makna menurut Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof (2008:240). Selain itu. untuk tujuan ini. Misalnya. Definisi dan konteks Terdapat beberapa takrif konsep asas dalam analisis yang dilakukan ini. hiperbola. pejorasi dan ameliorasi. dua buah kamus dikenalpasti iaitu pertama. terdapat banyak faktor yang boleh mendorong kearah perubahan makna dalam bahasa. perbezaan antara makna kata majmuk dengan komponennya dan lain-lain. merupakan domain kajian makna perkataan akan meneliti makna perkataan. penyempitan makna. dan suata peristiwa yang diharapkan. pula telah menyenaraikan sembilan jenis perubahan yang berlaku dalam bahasa. sejarah. diertikan sebagai proses meluaskan atau memperbesar komponen makna suatu perkataan. Seterusnya. Justeru. Manakala Bloomfield (1992). Ullman (1957). pada suatu masa dahulu hanya . sosial. iaitu perkembangan leksikal dan makna kata tersebut dalam Bahasa melayu. didapati sejak zaman dahulu lagi bahasa Melayu sebagai bahasa dinamik telah mengalami perubahan dari segi struktur dan kosa katanya. diteliti pula Kamus Inggeris-Melayu Dewan Edisi Ringkas yang diterbitkan pada tahun 1995. Dalam kajian semantik leksikal ini. psikologi. kesignifikan imbuhan. metafora. Kamus Swettenham (KS) yang mewakili zaman dahulu dan keduanya ialah kamus Inggeris-Melayu Dewan Edisi Ringkas (KD) yang mewakili zaman sekarang.kemahuan. kosa kata bahasa melayu ini ditinjau dari segi diakronik. Nathesan lagi. Sehubungan dengan itu menurut S. sinekdoksi. metonimi. Untuk tujuan tersebut. contoh bagi perluasan makna kata taman. perubahan makna bagi sesuatu kata ialah “apabila sesuatu kata digunakan untuk menyatakan suatu makna yang belum pernah dinyatakan lagi”. manakala proses penyempitan pula adalah proses mengecilkan atau mengurangkan komponen makna suatu perkataan. Menurut Stern (1965:163). Menurut beliau. Dengan demikian. pengaruh luar dan keperluan untuk kata baharu. kita dapat membayangkan betapa rumitnya maksud bagi perkataan ‘makna’. litotes. kajian semantik leksikal menurut Ullman (1957:34). kosa kata Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris disusun oleh Frank Swettenham pada tahun 1881 dijadikan asas kosa kata Bahasa Melayu untuk melihat perubahan makna pada kosa kata tersebut. Kajian ini berusaha untuk meneliti perubahan dalam semantik yang dialami oleh Bahasa Melayu.

Wittgenstein dalam bukunya Philosophical Investigations (1953). Ullmann telah berhujah bahawa. 1994). misalnya kata daging digunakan merujuk kepada ‘daging lembu’ sahaja. bukan sahaja digunakan untuk merujuk bapa kepada ayah atau ibu seseorang. malah sebagai gelaran kehormat oleh raja bagi orang . Sehubungan dengan itu. penggunaannya sahaja. kawasan perindustrian’ dan ‘kawasan alam semula jadi seperti Taman Kinabalu’. bagi kata yang mengalami penyempitan makna. Konteks juga menjadi amat mustahak dalam hal homonim. untuk membezakan antara haus sebagai rasa dahaga atau berkurangannya besar kerana tergosok. Demikian juga kata datuk kini. Konteks juga berfungsi untuk menetapkan makna bagi perkataan dalam satu – satu ujaran atau tulisan. Analisis makna dalam kamus Swettenham Dalam perbincangan ini. Begitu juga dalam Bahasa Melayu. tetapi bagi daging lain pula. konteks amat perlu. kesemua leksikon yang disenaraikan dalam kamus Swettenham diteliti satu persatu dan sebanyak 100 patah perkataan yang telah dikenalpasti. disenaraikan di dalam satu jadual. atau dalam konteks penggunaannya. seperti dalam kata ‘bilas (basuh / cuci)’ sebagai kata kerja dan ‘bilas (kabur)’ sebagai kata adjektif.orang tertentu kerana jasa jasa yang telah mereka taburkan. yang mendapat tambahan makna atau yang mengalami penyempitan atau pengkhususan makna. Umpamanya. Hal ini menunjukkan wujudnya penyempitan makna pada istilah daging dalam komunikasi sehari-harian masyarakat Melayu. Mungkin. Kata-kata daripada Bahasa Inggeris yang dipadankan Demikian juga. disebut daging kambing. konteks memainkan peranan untuk menghilangkan kekaburan dan ketidakjelasan makna. atau daging arnab. Dalam hal ini. yang juga seorang ahli falsafah yang terkenal. makna sebenar dalam kamus bagi istilah daging adalah ‘isi pada manusia atau binatang antara kulit dan tulang’ (Kamus Dewan. pernah dengan tegas menyatakan bahawa makna kata tidak dapat diketahui kecuali dilihat dalam penggunaannya. makna perkataan hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian terhadap . selepas berjalan kaki ke rumah’ maknanya ialah rasa dahaga.digunakan untuk merujuk kepada ‘kebun bunga’ atau ‘taman bunga’ sahaja. Sedangkan. kita perlu lihat pada konteks penggunaan ayat atau ujaran tersebut. tetapi maknanya sekarang telah diperluaskan untuk mencakupi makna tambahan seperti ‘kawasan perumahan’. sudah mengalami perubahan makna iaitu sama ada yang berubah secara keseluruhan. dalam ayat ini ‘Kami semua rasa haus. daging ayam. Misalnya. untuk membezakan golongan kata untuk menentukan makna.

Seterusnya. kata-kata yang diperhatikan mengekalkan bentuk dan makna yang sama walaupun jaraknya hampir 115 tahun. Hal ini adalah berikutan sebarang perubahan tidak berlaku pada perkataan-perkataan tersebut serta tidak mengalami pengaruh daripada luar mahupun perubahan budaya. analisis makna leksikal berdasarkan Kamus Swettenham ini dilakukan mengikut beberapa pembahagian subtajuk yang telah dikenalpasti seperti berikut : i. antara waktu susunan Kamus Swettenham (KS) dengan Kamus Dewan Inggeris – Melayu Edisi Ringkas (KD)(1995). Namun. Selain itu. Jadual 1: kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama Entri kata Bahasa Inggeris Admiral Beef Blade Chalk Hen Hoof Ink Silk worm Summer Urine Yeast zebra Entri dalam kamus Swettenham Laksamana Daging lembu Mata Kapur Ayam betina Kuku Dakwat tinta Ulat sutera Musim panas Air kencing Ragi Kuda belang Entri dalam Kamus Dewan Laksamana Daging lembu Mata Kapur Ayam betina Kuku Dakwat tinta Ulat sutera Musim panas Air kencing Ragi Kuda belang Seperti yang tertera dalam jadual 1 diatas.dalam kamus Swettenham juga dicari padanannya dalam Kamus Dewan untuk melihat perubahan makna yang berlaku. Semua kata yang didapati mengalami perubahan makna diteliti maknanya berdasarkan Kamus Dewan Edisi Baharu (1995) untuk memastikan perubahan makna tersebut. Jadual 1 di bawah menunjukkan katakata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama. sebanyak 12 kata yang mengekalkan makna turut disenaraikan untuk melihat bilangan yang masih kekal maknanya hingga sekarang. Selain itu. . kita juga sedia maklum. hanya sebilangan kecil kata sahaja yang terdapat dalam kamus Swettenham mengekalkan bentuk dan maknanya. jelaslah bahwa sebilangan kata Bahasa Melayu mengekalkan bentuk dan maknanya walaupun sudah berlalu hampir 115 tahun sejak kamus itu disusun. tidak terdapat istilah-istilah lain yang boleh digunakan bagi merujuk perkatan-perkataan diatas. Kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama Didapati.

Berdasarkan jadual 2 dibawah ini menunjukkan sebilangan kata yang telah berubah bentuk dari makna pada masa sekarang berbanding dengan bentuk dan makna kata seperti di yang telah dientrikan dalam kamus Swettenham. senarai kata inilah yang paling menarik untuk diteliti kerana sebab-sebab yang akan dihuraikan kemudiannya. berakal Dinihari Padang belantara Jentera.ii. Kata-kata yang mengalami perubahan bentuk dan makna Terdapat kata yang telah berubah bentuk dan maknanya sekali gus daripada bentuk dan makna yang digunakan pada masa dahulu dalam kamus Swettenham. sebilangan kata yang terdapat di dalam kamus Swettenham kini sudah berubah bentuk dan maknanya. kampit Sendawa/sedawa Lebam/lemar Sijil/surat Kolera/taun Licik Subuh Gurun/padang pasir Enjin Datuk Dilarang Kerajaan Kidal Muzik Jururawat Bilik pejabat Lanun Kelasi/pelaut Bendahari Penulis/pengarang Ubi keladi Bengkang-bengkuk Berdasarkan jadual diatas. sebenarnya kata di dalam jadual diatas dapat diklasifikasikan kepada beberapa kumpulan tertentu berdasarkan perubahan yang . pesawat Nenek Haram Perintahan Kerja kiri Bunyi-bunyian Pengasuh Gedung Perompak Anak perahu Bendahara Jurutulis Ubi aceh. saku Blahak Pipis Surat keterangan Penyakit hawar Cerdik. Sebenarnya. ubi gadong Siku kluang Entri dalam Kamus Dewan Kemalangan. secara kebetulan Akauntan Beg. Jadual 2 : contoh kata yang mengalami perubahan bentuk dan makna Entri kata Bahasa Inggeris Accident Accountant Bag Belch Bruise Certificate Cholera Cunning Dawn Desert Engine Grandfather Forbidden Government Left-handed Music Nurse Office Pirate Sailor Treasurer Writer Yam Zig-zag Entri dalam kamus Swettenham Bencana Tukang mengira Karong. Untuk makluman.

kata accident diberi makna ‘bencana’ dalam kamus Swettenham.dialaminya. kecelakaan b) Kesukaran. Pada masa ini kata ‘bencana’ tidak mendukung komponen makna seperti dalam kata accident. luku Orang gaji. kurungan Bah. mereka digelar ‘orang dagang’. pada masa dahulu perantau dari negara lain yang datang ke negeri Melayu hanyalah bertujuan untuk berdagang. kabus Laut. pengkhianatan. Kata-kata yang mengalami perluasan makna Untuk meneliti kata-kata yang mengalami perluasan makna selain mengekalkan makna asalnya. manakala dalam Kamus Dewan maknanya ialah ‘kemalangan’ dan ‘secara kebetulan’. Disini. didapati kelompok ini mempunyai bilangan kata yang terbesar iaitu mewakili sebanyak 75 peratus berbanding kata dalam kelompok lain. Ternyata bahawa entri makna diatas tidak mendukung makna ‘kemalangan’ atau ‘secara kebetulan’ seperti yang diberi padanan kata bagi kata accident kerana jikalau diteliti kamus Dewan Edisi Baharu (1995). Oleh yang demikian. Sebagai contoh. banjir Melanggar. kata ‘orang asing’ atau ‘orang luar’ memang tepat dari segi makna berbanding dengan ‘orang dagang’. didapati ‘bencana’ sekarang memberi entri makna seperti yang berikut : a) (mara) bahaya. iii. buku Sangkar. roh . urusan. kata padanan dalam Kamus Dewan telah berubah bentuk dan maknanya kepada bentuk ‘kemalangan’ dan ‘secara kebetulan’. buku lali Kitab. pembantu rumah Jiwa. menyerang Kabut. Tetapi kini. penipuan Seterusnya. samudera. Berdasarkan analisis. orang yang masuk ke negara Malaysia tidak hanya untuk berdagang tapi untuk tujuan-tujuan lain seperti bekerja. peristiwa dan asmara Mata kaki. Sememangnya. bajak. perhatikan jadual 3 dibawah yang menyenaraikan kata-kata tersebut : Jadual 3 : kata-kata yang mengalami perluasan makna Entri kata Bahasa Inggeris Affair Ankle Book Cage Flood Invade Mist Ocean plough Servant soul Entri dalam kamus Swettenham Hal Mata kaki Kitab Sangkar Air bah Langgar Kabut Laut besar Tenggala Orang gaji jiwa Entri dalam Kamus Dewan Hal. melancong dan sebagainya. belajar. lautan Tenggala. Oleh itu. satu lagi contoh adalah bagi kata ‘orang dagang’ sebagai padanan bagi kata foreigner.

titi. botol Jambatan. asmara’. cinta. Kini perkataan affair telah diberikan tiga makna tambahan selain kata ‘hal’ seperti yang telah dientrikan dalam Kamus Swettenham. terutamanya dengan perubahan status bahasa Melayu daripada bahasa yang terpencil kepada bahasa bagi pelbagai bidang ilmu. baling. topi Kendi. gertak Kapur. urusan’. Hal ini amat penting bagi membolehkan Bahasa Melayu mengungkapkan berbagai-bagai perkara yang baharu dan abstrak (Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof. manakala sebaliknya. dalam Kamus Dewan pula ia diberikan empat entri iaitu ‘hal. blanda Mayat. batang air Pencuri. bangkai Lohrat. 2008:240). terdapat dua entri makna dalam Kamus Dewan iaitu yang bermaksud ‘melanggar’ dan ‘menyerang’ manakala dalam Kamus Swettenham hanya entri makna ‘langgar’ diberikan.peristiwa’. cerek Pasar. dan ‘hubungan.urusan’. tambang Kupiah. kata bagi affair. Misalnya. ayah bonda Sungai. perluasan makna bagi kata-kata yang terdapat dalam Bahasa Melayu memang suatu perkara biasa.Seperti rajah diatas. Jadual 4 : kata yang mengalami penyempitan makna Entri kata Bahasa Inggeris Entri dalam kamus Swettenham Kaca. tudung kepala. kamus Sampan. pekan Ibu bapa. titian Kapur Mayat Kamus Feri Topi Cerek Pasar Ibu bapa Sungai Pencuri . Demikian juga bagi kata invade. cuma sebilangan kata yang mengalami perluasan makna iaitu kira-kira sebanyak 13 peratus. Seperti jenis kata yang ketiga. kawar Entri dalam Kamus Dewan Bottle Bridge Chalk Corpse Dictionary Ferry boat Hat Kettle Market Parents River Thief Botol Jambatan. iv. perhatikan jenis kata yang keempat. entri makna yang diberikan dalam kamus Swettenham ialah ‘hal’ sahaja. iaitu yang mengalami penyempitan makna. hanya sebilangan kata sahaja yang mengalami penyempitan makna dalam kamus Dewan berbanding kamus Swettenham. Kata-kata yang mengalami penyempitan makna Akhir sekali. Justeru.

kata-kata yang diberi padanan bagi kata-kata Inggeris dalam Kamus Swettenham. dapatlah dirumuskan bahawa kata-kata dalam Kamus Swettenham tidak disempitkan dalam Kamus Dewan malah telah mengalami pertambahan makna khusus dengan perkembangan Bahasa Melayu kebelakangan ini. ‘kaca’ diberi makna ‘bahan yang lutsinar atau lutcahaya yang biasanya keras dan rapuh. Hal ini akan lebih jelas jika diteliti entri makna dalam Kamus Dewan. Dalam Kamus Swettenham. Nathesan (2001:65). tempat menyimpan air. Sementara itu pula. kata ‘balang’ diberi makna ‘bekas seperti botol. walaupun ringkas namun dapat memberikan sedikit tumpuan terhadap sejarah kata dan tentang perubahan dalam komponen semantik bahasa. Sebenarnya. kata ‘botol’ pula merujuk pada Kamus Dewan bermaksud ‘bekas daripada kaca dan lain-lain tempat yang menyimpan cecair seperti minyak. Seterusnya. Seperti yang dinyatakan diatas. ‘balang’ dan ‘botol’. Kesimpulan Berdasarkan analisis makna terhadap 112 patah perkataan dalam Kamus Swettenham dan padanan maknanya dalam kamus Inggeris-Melayu Edisi Ringkas. kajian semantik diakronik seperti ini. secara tidak langsung kita dapat melihat sejarah pemikiran dan pencapaian intelek pada masa dahulu melalui . Perkara ini akan menjadi lebih jelas jika dibandingkan antara entri yang terdapat di dalam Kamus Swettenham dengan entri dalam kamus-kamus Bahasa Melayu yang lain pada hari ini. Suatu perkara yang nyata disini adalah.Salah satu kata yang mengalami penyempitan makna adalah bottle. manakala dalam Kamus Dewan cuma entri makna ‘botol’ sahaja yang diberikan. kata ‘kaca’ dan ‘balang’ mendukung makna yang lebih khusus pada hari ini. besar dan agak luas mulutnya. dalam Kamus Dewan. tiga entri makna dalam Bahasa Melayu yang telah diberikan iaitu ‘kaca’. oksida logam dan bahan-bahan lain’. Justeru itu. minuman dan lain-lain. Menurut S.kebanyakannya kini sudah berubah makna iaitu menjadi lebih khusus seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. barang makanan dan lain-lain’. kata ‘kaca’ dan ‘balang’ tidak boleh menjadi sinonim bagi kata ‘botol’ kerana ketiga-tiga kata ini mendukung makna yang berbeza-beza. terdapat beberapa perkara yang dapat dikenalpasti. Dalam kajian ini juga. Antaranya adalah didapati bilangan kata yang berubah bentuk dan makna adalah lebih banyak berbanding dengan kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna serta mengalami perluasan makna atau penyempitan makna. dibentuk dengan melakur pasir silica. Seterusnya.

kajian seperti ini dapat memperkaya bidang-bidang seperti semantik dan etimologi serta leksikologi Bahasa Melayu. seperti yang telah diperkatakan oleh hashim Musa (1994). Justeru itu. perbendaharaan kata yang terakan dalam Kamus Swettenham sesungguhnya membayangkan budaya.Bahasa Melayu. Oleh itu. . cita-cita dan aspirasi masyarakat Melayu pada zaman dahulu iaitu seabad yang lalu. pemikiran.

Papers in linguistics 1934-1951. Ulu Klang : Dewan Bahasa dan Pustaka. (1881). 21-28 Internet “Semantik”. (1957). Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof. J. (2009). 1(9). Bloomington : Indiana University Press. Makna dalam Bahasa Melayu. (1965). London : Routledge and Kegan Paul Ltd. Majalah S. London : Oxford University Press. (1957). (2008). Singapore : Kelly and Walsh ltd.Melayu Edisi Ringkas.Nathesan. (1956). Kamus Inggeris. Alias Mohd Yatim dan Ra’in Shaari. Stern. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.tutor. Ullman.com. Swettenhem. R. (2001). The Prinsiples of Semantics. dalam Dewan Bahasa. S. G. Nathesan. (1995). (2001). Firth. F. S. Vocabulary of English and Malay. Ogden dan Richards. Oxford : Basil Blackwell. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn. http://www. Meaning and Change of Meaning : With Special References to the English Languange.my/tutor/stpm/semantik/semantik. Penyelidikan Bahasa dan Linguistik. Semantik dan pragmatik Bahasa Melayu. The Meaning of Meanings. Bhd. Bhd. Semantik dalam Bahasa Melayu: Satu Pandangan Komprehensif .htm . Kuala Lumpur :Pustaka Salam Sdn.Rujukan Abdullah Yusof.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->