PERUBAHAN MAKNA DALAM BAHASA MELAYU : SATU DISKUSI SEMANTIK LEKSIKAL

Oleh Noralia Binti Roslan Bidang perkamusan merupakan elemen yang amat penting dalam bahasa kerana kamus merupakan perakam bahasa, pada satu-satu masa. Menurut S. Nathesan (2001:65), bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada satu-satu ketika, terutamanya kosa kata, dirakam di dalam kamus. Untuk tujuan tersebut, sejak zaman dahulu lagi, bermacam-macam kamus telah disusun dan diterbitkan. Antara kamus terawal yang disusun dalam Bahasa Melayu adalah kamus Swettenham yang diusahakan pada abad ke-19. Beberapa kata yang terdapat dalam kamus Swettenham ini telah mengalami perubahan makna, kerana mengalami penyempitan makna, perluasan makna atau pertambahan makna. Perubahan makna merupakan salah satu fenomena bahasa yang selalu berlaku dalam mana-mana bahasa di dunia. Oleh kerana sifat kedinamikannya, evolusinya dan akibat terdedah kepada pelbagai fenomena seperti pertembungan dengan bahasa-bahasa lain serta faktor-faktor sosial seperti tabu iaitu unsurunsur larangan, kemasukan idea-idea baru dan perkembangan ilmu-ilmu baharu seperti sains dan teknologi, maka bahasa sentiasa menampilkan perubahan makna yang sekali gus merupakan topik utama perbincangan makalah ini. Pada umumnya, bahasa merupakan sistem komunikasi yang amat penting bagi manusia. Sebagai suatu unsur yang dinamik, bahasa sentiasa dianalisis dan didekati dengan menggunakan perbagai pendekatan untuk mengkajinya. Antara pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Bidang kajian makna ini menurut Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Ra’in Shaari (2009:31), turut melibatkan salah satu cabang leksikal iaitu istilah leksikon yang merujuk kepada kamus atau perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau sesuatu bidang. Bidang makna atau semantik, yang sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik ini, menjadi suatu hal yang amat penting memandangkan hal kajian bahasa tidak akan sempurna jika tidak ada unsur makna. Bahasa, menurut R. H. Robbins (1952) menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Sementara itu, Firth (1944) menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam kajian bahasa. Lazimnya, kata ‘makna’ memberi erti ‘maksud’ atau ‘erti’. Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberi bermacam-macam pergertian lagi. Misalnya, menurut Ogden dan Richard dalam buku The Meaning of Meaning (1956) pernah memberi 16 pengertian dan erti bagi makna, antaranya makna adalah suatu yang intrinsik, pokok,

dua buah kamus dikenalpasti iaitu pertama. Menurut Stern (1965:163). perluasan makna dan penyempitan makna. kajian semantik leksikal menurut Ullman (1957:34). sosial. manakala proses penyempitan pula adalah proses mengecilkan atau mengurangkan komponen makna suatu perkataan. perubahan makna bagi sesuatu kata ialah “apabila sesuatu kata digunakan untuk menyatakan suatu makna yang belum pernah dinyatakan lagi”. Manakala Bloomfield (1992). Dengan demikian. definisi perluasan makna menurut Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof (2008:240). pula telah menyenaraikan sembilan jenis perubahan yang berlaku dalam bahasa. psikologi. Antaranya adalah definisi perubahan makna. Sepintas lalu. Misalnya. sejarah. perbezaan antara makna kata majmuk dengan komponennya dan lain-lain. contoh bagi perluasan makna kata taman. Ullman (1957). metafora. untuk tujuan ini. sinekdoksi. dan suata peristiwa yang diharapkan. diteliti pula Kamus Inggeris-Melayu Dewan Edisi Ringkas yang diterbitkan pada tahun 1995. merupakan domain kajian makna perkataan akan meneliti makna perkataan. metonimi. pengaruh luar dan keperluan untuk kata baharu. kesignifikan imbuhan. hiperbola.kemahuan. Kajian ini berusaha untuk meneliti perubahan dalam semantik yang dialami oleh Bahasa Melayu. Justeru. Selain itu. litotes. Seterusnya. Nathesan lagi. Menurut beliau. didapati sejak zaman dahulu lagi bahasa Melayu sebagai bahasa dinamik telah mengalami perubahan dari segi struktur dan kosa katanya. diertikan sebagai proses meluaskan atau memperbesar komponen makna suatu perkataan. Definisi dan konteks Terdapat beberapa takrif konsep asas dalam analisis yang dilakukan ini. Kamus Swettenham (KS) yang mewakili zaman dahulu dan keduanya ialah kamus Inggeris-Melayu Dewan Edisi Ringkas (KD) yang mewakili zaman sekarang. kita dapat membayangkan betapa rumitnya maksud bagi perkataan ‘makna’. Sehubungan dengan itu menurut S. penyempitan makna. Dalam kajian semantik leksikal ini. iaitu perkembangan leksikal dan makna kata tersebut dalam Bahasa melayu. Untuk tujuan tersebut. kosa kata bahasa melayu ini ditinjau dari segi diakronik. kosa kata Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris disusun oleh Frank Swettenham pada tahun 1881 dijadikan asas kosa kata Bahasa Melayu untuk melihat perubahan makna pada kosa kata tersebut. pada suatu masa dahulu hanya . pejorasi dan ameliorasi. telah menyenaraikan enam sebab bagi perubahan makna antaranya termasuk sebab-sebab linguistik (bahasa). perubahan makna dalam bahasa berlaku akibat daripada perluasan makna. terdapat banyak faktor yang boleh mendorong kearah perubahan makna dalam bahasa.

Dalam hal ini. atau dalam konteks penggunaannya. bukan sahaja digunakan untuk merujuk bapa kepada ayah atau ibu seseorang. penggunaannya sahaja.orang tertentu kerana jasa jasa yang telah mereka taburkan. untuk membezakan golongan kata untuk menentukan makna. tetapi bagi daging lain pula. pernah dengan tegas menyatakan bahawa makna kata tidak dapat diketahui kecuali dilihat dalam penggunaannya. 1994).digunakan untuk merujuk kepada ‘kebun bunga’ atau ‘taman bunga’ sahaja. makna sebenar dalam kamus bagi istilah daging adalah ‘isi pada manusia atau binatang antara kulit dan tulang’ (Kamus Dewan. dalam ayat ini ‘Kami semua rasa haus. Sedangkan. Ullmann telah berhujah bahawa. kita perlu lihat pada konteks penggunaan ayat atau ujaran tersebut. kawasan perindustrian’ dan ‘kawasan alam semula jadi seperti Taman Kinabalu’. Demikian juga kata datuk kini. Analisis makna dalam kamus Swettenham Dalam perbincangan ini. konteks memainkan peranan untuk menghilangkan kekaburan dan ketidakjelasan makna. Umpamanya. daging ayam. malah sebagai gelaran kehormat oleh raja bagi orang . konteks amat perlu. Wittgenstein dalam bukunya Philosophical Investigations (1953). yang juga seorang ahli falsafah yang terkenal. sudah mengalami perubahan makna iaitu sama ada yang berubah secara keseluruhan. Kata-kata daripada Bahasa Inggeris yang dipadankan Demikian juga. tetapi maknanya sekarang telah diperluaskan untuk mencakupi makna tambahan seperti ‘kawasan perumahan’. disenaraikan di dalam satu jadual. misalnya kata daging digunakan merujuk kepada ‘daging lembu’ sahaja. disebut daging kambing. Hal ini menunjukkan wujudnya penyempitan makna pada istilah daging dalam komunikasi sehari-harian masyarakat Melayu. yang mendapat tambahan makna atau yang mengalami penyempitan atau pengkhususan makna. kesemua leksikon yang disenaraikan dalam kamus Swettenham diteliti satu persatu dan sebanyak 100 patah perkataan yang telah dikenalpasti. Konteks juga berfungsi untuk menetapkan makna bagi perkataan dalam satu – satu ujaran atau tulisan. Misalnya. Mungkin. untuk membezakan antara haus sebagai rasa dahaga atau berkurangannya besar kerana tergosok. Begitu juga dalam Bahasa Melayu. atau daging arnab. makna perkataan hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian terhadap . bagi kata yang mengalami penyempitan makna. selepas berjalan kaki ke rumah’ maknanya ialah rasa dahaga. Sehubungan dengan itu. seperti dalam kata ‘bilas (basuh / cuci)’ sebagai kata kerja dan ‘bilas (kabur)’ sebagai kata adjektif. Konteks juga menjadi amat mustahak dalam hal homonim.

Hal ini adalah berikutan sebarang perubahan tidak berlaku pada perkataan-perkataan tersebut serta tidak mengalami pengaruh daripada luar mahupun perubahan budaya. Namun. sebanyak 12 kata yang mengekalkan makna turut disenaraikan untuk melihat bilangan yang masih kekal maknanya hingga sekarang. analisis makna leksikal berdasarkan Kamus Swettenham ini dilakukan mengikut beberapa pembahagian subtajuk yang telah dikenalpasti seperti berikut : i. Seterusnya. Jadual 1 di bawah menunjukkan katakata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama. Semua kata yang didapati mengalami perubahan makna diteliti maknanya berdasarkan Kamus Dewan Edisi Baharu (1995) untuk memastikan perubahan makna tersebut. jelaslah bahwa sebilangan kata Bahasa Melayu mengekalkan bentuk dan maknanya walaupun sudah berlalu hampir 115 tahun sejak kamus itu disusun. antara waktu susunan Kamus Swettenham (KS) dengan Kamus Dewan Inggeris – Melayu Edisi Ringkas (KD)(1995). kita juga sedia maklum. . kata-kata yang diperhatikan mengekalkan bentuk dan makna yang sama walaupun jaraknya hampir 115 tahun. hanya sebilangan kecil kata sahaja yang terdapat dalam kamus Swettenham mengekalkan bentuk dan maknanya. Selain itu. tidak terdapat istilah-istilah lain yang boleh digunakan bagi merujuk perkatan-perkataan diatas. Kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama Didapati.dalam kamus Swettenham juga dicari padanannya dalam Kamus Dewan untuk melihat perubahan makna yang berlaku. Jadual 1: kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama Entri kata Bahasa Inggeris Admiral Beef Blade Chalk Hen Hoof Ink Silk worm Summer Urine Yeast zebra Entri dalam kamus Swettenham Laksamana Daging lembu Mata Kapur Ayam betina Kuku Dakwat tinta Ulat sutera Musim panas Air kencing Ragi Kuda belang Entri dalam Kamus Dewan Laksamana Daging lembu Mata Kapur Ayam betina Kuku Dakwat tinta Ulat sutera Musim panas Air kencing Ragi Kuda belang Seperti yang tertera dalam jadual 1 diatas. Selain itu.

sebenarnya kata di dalam jadual diatas dapat diklasifikasikan kepada beberapa kumpulan tertentu berdasarkan perubahan yang . ubi gadong Siku kluang Entri dalam Kamus Dewan Kemalangan. sebilangan kata yang terdapat di dalam kamus Swettenham kini sudah berubah bentuk dan maknanya. pesawat Nenek Haram Perintahan Kerja kiri Bunyi-bunyian Pengasuh Gedung Perompak Anak perahu Bendahara Jurutulis Ubi aceh. saku Blahak Pipis Surat keterangan Penyakit hawar Cerdik. kampit Sendawa/sedawa Lebam/lemar Sijil/surat Kolera/taun Licik Subuh Gurun/padang pasir Enjin Datuk Dilarang Kerajaan Kidal Muzik Jururawat Bilik pejabat Lanun Kelasi/pelaut Bendahari Penulis/pengarang Ubi keladi Bengkang-bengkuk Berdasarkan jadual diatas. Berdasarkan jadual 2 dibawah ini menunjukkan sebilangan kata yang telah berubah bentuk dari makna pada masa sekarang berbanding dengan bentuk dan makna kata seperti di yang telah dientrikan dalam kamus Swettenham. Untuk makluman. secara kebetulan Akauntan Beg. senarai kata inilah yang paling menarik untuk diteliti kerana sebab-sebab yang akan dihuraikan kemudiannya. Jadual 2 : contoh kata yang mengalami perubahan bentuk dan makna Entri kata Bahasa Inggeris Accident Accountant Bag Belch Bruise Certificate Cholera Cunning Dawn Desert Engine Grandfather Forbidden Government Left-handed Music Nurse Office Pirate Sailor Treasurer Writer Yam Zig-zag Entri dalam kamus Swettenham Bencana Tukang mengira Karong.ii. Sebenarnya. Kata-kata yang mengalami perubahan bentuk dan makna Terdapat kata yang telah berubah bentuk dan maknanya sekali gus daripada bentuk dan makna yang digunakan pada masa dahulu dalam kamus Swettenham. berakal Dinihari Padang belantara Jentera.

menyerang Kabut. Sememangnya. kata padanan dalam Kamus Dewan telah berubah bentuk dan maknanya kepada bentuk ‘kemalangan’ dan ‘secara kebetulan’. Tetapi kini. didapati kelompok ini mempunyai bilangan kata yang terbesar iaitu mewakili sebanyak 75 peratus berbanding kata dalam kelompok lain. samudera. peristiwa dan asmara Mata kaki. kecelakaan b) Kesukaran. pembantu rumah Jiwa. bajak.dialaminya. Pada masa ini kata ‘bencana’ tidak mendukung komponen makna seperti dalam kata accident. pengkhianatan. luku Orang gaji. buku lali Kitab. kurungan Bah. Ternyata bahawa entri makna diatas tidak mendukung makna ‘kemalangan’ atau ‘secara kebetulan’ seperti yang diberi padanan kata bagi kata accident kerana jikalau diteliti kamus Dewan Edisi Baharu (1995). pada masa dahulu perantau dari negara lain yang datang ke negeri Melayu hanyalah bertujuan untuk berdagang. urusan. Sebagai contoh. manakala dalam Kamus Dewan maknanya ialah ‘kemalangan’ dan ‘secara kebetulan’. Berdasarkan analisis. Oleh itu. perhatikan jadual 3 dibawah yang menyenaraikan kata-kata tersebut : Jadual 3 : kata-kata yang mengalami perluasan makna Entri kata Bahasa Inggeris Affair Ankle Book Cage Flood Invade Mist Ocean plough Servant soul Entri dalam kamus Swettenham Hal Mata kaki Kitab Sangkar Air bah Langgar Kabut Laut besar Tenggala Orang gaji jiwa Entri dalam Kamus Dewan Hal. didapati ‘bencana’ sekarang memberi entri makna seperti yang berikut : a) (mara) bahaya. Oleh yang demikian. orang yang masuk ke negara Malaysia tidak hanya untuk berdagang tapi untuk tujuan-tujuan lain seperti bekerja. Kata-kata yang mengalami perluasan makna Untuk meneliti kata-kata yang mengalami perluasan makna selain mengekalkan makna asalnya. iii. buku Sangkar. melancong dan sebagainya. satu lagi contoh adalah bagi kata ‘orang dagang’ sebagai padanan bagi kata foreigner. mereka digelar ‘orang dagang’. lautan Tenggala. roh . belajar. banjir Melanggar. penipuan Seterusnya. Disini. kabus Laut. kata accident diberi makna ‘bencana’ dalam kamus Swettenham. kata ‘orang asing’ atau ‘orang luar’ memang tepat dari segi makna berbanding dengan ‘orang dagang’.

dalam Kamus Dewan pula ia diberikan empat entri iaitu ‘hal. 2008:240). Jadual 4 : kata yang mengalami penyempitan makna Entri kata Bahasa Inggeris Entri dalam kamus Swettenham Kaca. asmara’. titian Kapur Mayat Kamus Feri Topi Cerek Pasar Ibu bapa Sungai Pencuri . cuma sebilangan kata yang mengalami perluasan makna iaitu kira-kira sebanyak 13 peratus. kawar Entri dalam Kamus Dewan Bottle Bridge Chalk Corpse Dictionary Ferry boat Hat Kettle Market Parents River Thief Botol Jambatan. blanda Mayat. kata bagi affair. cinta. gertak Kapur. terutamanya dengan perubahan status bahasa Melayu daripada bahasa yang terpencil kepada bahasa bagi pelbagai bidang ilmu. baling. cerek Pasar. Kini perkataan affair telah diberikan tiga makna tambahan selain kata ‘hal’ seperti yang telah dientrikan dalam Kamus Swettenham. topi Kendi. Kata-kata yang mengalami penyempitan makna Akhir sekali. Demikian juga bagi kata invade. iaitu yang mengalami penyempitan makna. dan ‘hubungan. hanya sebilangan kata sahaja yang mengalami penyempitan makna dalam kamus Dewan berbanding kamus Swettenham. iv.urusan’. perluasan makna bagi kata-kata yang terdapat dalam Bahasa Melayu memang suatu perkara biasa. Hal ini amat penting bagi membolehkan Bahasa Melayu mengungkapkan berbagai-bagai perkara yang baharu dan abstrak (Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof. tudung kepala. perhatikan jenis kata yang keempat.Seperti rajah diatas. kamus Sampan. bangkai Lohrat. Justeru. pekan Ibu bapa. terdapat dua entri makna dalam Kamus Dewan iaitu yang bermaksud ‘melanggar’ dan ‘menyerang’ manakala dalam Kamus Swettenham hanya entri makna ‘langgar’ diberikan.peristiwa’. ayah bonda Sungai. batang air Pencuri. entri makna yang diberikan dalam kamus Swettenham ialah ‘hal’ sahaja. titi. tambang Kupiah. botol Jambatan. urusan’. Seperti jenis kata yang ketiga. manakala sebaliknya. Misalnya.

Antaranya adalah didapati bilangan kata yang berubah bentuk dan makna adalah lebih banyak berbanding dengan kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna serta mengalami perluasan makna atau penyempitan makna. Menurut S. kata-kata yang diberi padanan bagi kata-kata Inggeris dalam Kamus Swettenham. kata ‘botol’ pula merujuk pada Kamus Dewan bermaksud ‘bekas daripada kaca dan lain-lain tempat yang menyimpan cecair seperti minyak. Justeru itu. Dalam kajian ini juga. kajian semantik diakronik seperti ini. dalam Kamus Dewan. Sebenarnya.Salah satu kata yang mengalami penyempitan makna adalah bottle. Kesimpulan Berdasarkan analisis makna terhadap 112 patah perkataan dalam Kamus Swettenham dan padanan maknanya dalam kamus Inggeris-Melayu Edisi Ringkas. besar dan agak luas mulutnya.kebanyakannya kini sudah berubah makna iaitu menjadi lebih khusus seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. dibentuk dengan melakur pasir silica. barang makanan dan lain-lain’. dapatlah dirumuskan bahawa kata-kata dalam Kamus Swettenham tidak disempitkan dalam Kamus Dewan malah telah mengalami pertambahan makna khusus dengan perkembangan Bahasa Melayu kebelakangan ini. Dalam Kamus Swettenham. walaupun ringkas namun dapat memberikan sedikit tumpuan terhadap sejarah kata dan tentang perubahan dalam komponen semantik bahasa. kata ‘kaca’ dan ‘balang’ mendukung makna yang lebih khusus pada hari ini. tempat menyimpan air. ‘kaca’ diberi makna ‘bahan yang lutsinar atau lutcahaya yang biasanya keras dan rapuh. Seperti yang dinyatakan diatas. ‘balang’ dan ‘botol’. Sementara itu pula. Suatu perkara yang nyata disini adalah. Nathesan (2001:65). Seterusnya. terdapat beberapa perkara yang dapat dikenalpasti. manakala dalam Kamus Dewan cuma entri makna ‘botol’ sahaja yang diberikan. tiga entri makna dalam Bahasa Melayu yang telah diberikan iaitu ‘kaca’. oksida logam dan bahan-bahan lain’. Hal ini akan lebih jelas jika diteliti entri makna dalam Kamus Dewan. Perkara ini akan menjadi lebih jelas jika dibandingkan antara entri yang terdapat di dalam Kamus Swettenham dengan entri dalam kamus-kamus Bahasa Melayu yang lain pada hari ini. kata ‘balang’ diberi makna ‘bekas seperti botol. Seterusnya. minuman dan lain-lain. kata ‘kaca’ dan ‘balang’ tidak boleh menjadi sinonim bagi kata ‘botol’ kerana ketiga-tiga kata ini mendukung makna yang berbeza-beza. secara tidak langsung kita dapat melihat sejarah pemikiran dan pencapaian intelek pada masa dahulu melalui .

pemikiran. kajian seperti ini dapat memperkaya bidang-bidang seperti semantik dan etimologi serta leksikologi Bahasa Melayu. .Bahasa Melayu. cita-cita dan aspirasi masyarakat Melayu pada zaman dahulu iaitu seabad yang lalu. perbendaharaan kata yang terakan dalam Kamus Swettenham sesungguhnya membayangkan budaya. Oleh itu. seperti yang telah diperkatakan oleh hashim Musa (1994). Justeru itu.

Penyelidikan Bahasa dan Linguistik. J. (2001). Kamus Inggeris. Kuala Lumpur :Pustaka Salam Sdn. (1965). R. Singapore : Kelly and Walsh ltd. (1881). dalam Dewan Bahasa. G. Alias Mohd Yatim dan Ra’in Shaari. Oxford : Basil Blackwell. (1995). Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof. Majalah S. Nathesan. (2009). London : Oxford University Press. The Meaning of Meanings. London : Routledge and Kegan Paul Ltd. (1957). http://www. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Meaning and Change of Meaning : With Special References to the English Languange.Nathesan. Ulu Klang : Dewan Bahasa dan Pustaka. 21-28 Internet “Semantik”. Ullman. S. (2001). Semantik dan pragmatik Bahasa Melayu. Papers in linguistics 1934-1951. (1956).Rujukan Abdullah Yusof. Bhd. Bloomington : Indiana University Press. (1957). Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn.tutor. Bhd. S. Ogden dan Richards.com. Vocabulary of English and Malay.my/tutor/stpm/semantik/semantik. Swettenhem. 1(9). The Prinsiples of Semantics. (2008). Makna dalam Bahasa Melayu.htm . Firth.Melayu Edisi Ringkas. Semantik dalam Bahasa Melayu: Satu Pandangan Komprehensif . Stern. F.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful