PERUBAHAN MAKNA DALAM BAHASA MELAYU : SATU DISKUSI SEMANTIK LEKSIKAL

Oleh Noralia Binti Roslan Bidang perkamusan merupakan elemen yang amat penting dalam bahasa kerana kamus merupakan perakam bahasa, pada satu-satu masa. Menurut S. Nathesan (2001:65), bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada satu-satu ketika, terutamanya kosa kata, dirakam di dalam kamus. Untuk tujuan tersebut, sejak zaman dahulu lagi, bermacam-macam kamus telah disusun dan diterbitkan. Antara kamus terawal yang disusun dalam Bahasa Melayu adalah kamus Swettenham yang diusahakan pada abad ke-19. Beberapa kata yang terdapat dalam kamus Swettenham ini telah mengalami perubahan makna, kerana mengalami penyempitan makna, perluasan makna atau pertambahan makna. Perubahan makna merupakan salah satu fenomena bahasa yang selalu berlaku dalam mana-mana bahasa di dunia. Oleh kerana sifat kedinamikannya, evolusinya dan akibat terdedah kepada pelbagai fenomena seperti pertembungan dengan bahasa-bahasa lain serta faktor-faktor sosial seperti tabu iaitu unsurunsur larangan, kemasukan idea-idea baru dan perkembangan ilmu-ilmu baharu seperti sains dan teknologi, maka bahasa sentiasa menampilkan perubahan makna yang sekali gus merupakan topik utama perbincangan makalah ini. Pada umumnya, bahasa merupakan sistem komunikasi yang amat penting bagi manusia. Sebagai suatu unsur yang dinamik, bahasa sentiasa dianalisis dan didekati dengan menggunakan perbagai pendekatan untuk mengkajinya. Antara pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Bidang kajian makna ini menurut Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Ra’in Shaari (2009:31), turut melibatkan salah satu cabang leksikal iaitu istilah leksikon yang merujuk kepada kamus atau perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau sesuatu bidang. Bidang makna atau semantik, yang sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik ini, menjadi suatu hal yang amat penting memandangkan hal kajian bahasa tidak akan sempurna jika tidak ada unsur makna. Bahasa, menurut R. H. Robbins (1952) menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Sementara itu, Firth (1944) menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam kajian bahasa. Lazimnya, kata ‘makna’ memberi erti ‘maksud’ atau ‘erti’. Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberi bermacam-macam pergertian lagi. Misalnya, menurut Ogden dan Richard dalam buku The Meaning of Meaning (1956) pernah memberi 16 pengertian dan erti bagi makna, antaranya makna adalah suatu yang intrinsik, pokok,

psikologi. sejarah. definisi perluasan makna menurut Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof (2008:240). terdapat banyak faktor yang boleh mendorong kearah perubahan makna dalam bahasa. kajian semantik leksikal menurut Ullman (1957:34). perluasan makna dan penyempitan makna. Dalam kajian semantik leksikal ini. Definisi dan konteks Terdapat beberapa takrif konsep asas dalam analisis yang dilakukan ini. Kajian ini berusaha untuk meneliti perubahan dalam semantik yang dialami oleh Bahasa Melayu. iaitu perkembangan leksikal dan makna kata tersebut dalam Bahasa melayu. Nathesan lagi. sosial. penyempitan makna. Seterusnya. diertikan sebagai proses meluaskan atau memperbesar komponen makna suatu perkataan. perbezaan antara makna kata majmuk dengan komponennya dan lain-lain. Dengan demikian. pejorasi dan ameliorasi. Misalnya. Sepintas lalu. kita dapat membayangkan betapa rumitnya maksud bagi perkataan ‘makna’.kemahuan. merupakan domain kajian makna perkataan akan meneliti makna perkataan. Justeru. kosa kata bahasa melayu ini ditinjau dari segi diakronik. sinekdoksi. Untuk tujuan tersebut. Menurut beliau. litotes. didapati sejak zaman dahulu lagi bahasa Melayu sebagai bahasa dinamik telah mengalami perubahan dari segi struktur dan kosa katanya. manakala proses penyempitan pula adalah proses mengecilkan atau mengurangkan komponen makna suatu perkataan. Sehubungan dengan itu menurut S. pula telah menyenaraikan sembilan jenis perubahan yang berlaku dalam bahasa. Kamus Swettenham (KS) yang mewakili zaman dahulu dan keduanya ialah kamus Inggeris-Melayu Dewan Edisi Ringkas (KD) yang mewakili zaman sekarang. metonimi. diteliti pula Kamus Inggeris-Melayu Dewan Edisi Ringkas yang diterbitkan pada tahun 1995. pada suatu masa dahulu hanya . metafora. perubahan makna bagi sesuatu kata ialah “apabila sesuatu kata digunakan untuk menyatakan suatu makna yang belum pernah dinyatakan lagi”. telah menyenaraikan enam sebab bagi perubahan makna antaranya termasuk sebab-sebab linguistik (bahasa). dua buah kamus dikenalpasti iaitu pertama. Selain itu. kesignifikan imbuhan. hiperbola. Menurut Stern (1965:163). untuk tujuan ini. pengaruh luar dan keperluan untuk kata baharu. kosa kata Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris disusun oleh Frank Swettenham pada tahun 1881 dijadikan asas kosa kata Bahasa Melayu untuk melihat perubahan makna pada kosa kata tersebut. dan suata peristiwa yang diharapkan. Manakala Bloomfield (1992). contoh bagi perluasan makna kata taman. Ullman (1957). perubahan makna dalam bahasa berlaku akibat daripada perluasan makna. Antaranya adalah definisi perubahan makna.

dalam ayat ini ‘Kami semua rasa haus. tetapi maknanya sekarang telah diperluaskan untuk mencakupi makna tambahan seperti ‘kawasan perumahan’. Konteks juga menjadi amat mustahak dalam hal homonim. konteks memainkan peranan untuk menghilangkan kekaburan dan ketidakjelasan makna. Analisis makna dalam kamus Swettenham Dalam perbincangan ini. penggunaannya sahaja. disebut daging kambing. makna perkataan hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian terhadap . Ullmann telah berhujah bahawa.orang tertentu kerana jasa jasa yang telah mereka taburkan. Wittgenstein dalam bukunya Philosophical Investigations (1953). untuk membezakan golongan kata untuk menentukan makna. Hal ini menunjukkan wujudnya penyempitan makna pada istilah daging dalam komunikasi sehari-harian masyarakat Melayu. Dalam hal ini. Sehubungan dengan itu.digunakan untuk merujuk kepada ‘kebun bunga’ atau ‘taman bunga’ sahaja. Kata-kata daripada Bahasa Inggeris yang dipadankan Demikian juga. bagi kata yang mengalami penyempitan makna. 1994). Mungkin. tetapi bagi daging lain pula. Begitu juga dalam Bahasa Melayu. Konteks juga berfungsi untuk menetapkan makna bagi perkataan dalam satu – satu ujaran atau tulisan. seperti dalam kata ‘bilas (basuh / cuci)’ sebagai kata kerja dan ‘bilas (kabur)’ sebagai kata adjektif. sudah mengalami perubahan makna iaitu sama ada yang berubah secara keseluruhan. selepas berjalan kaki ke rumah’ maknanya ialah rasa dahaga. Sedangkan. yang juga seorang ahli falsafah yang terkenal. yang mendapat tambahan makna atau yang mengalami penyempitan atau pengkhususan makna. makna sebenar dalam kamus bagi istilah daging adalah ‘isi pada manusia atau binatang antara kulit dan tulang’ (Kamus Dewan. pernah dengan tegas menyatakan bahawa makna kata tidak dapat diketahui kecuali dilihat dalam penggunaannya. Demikian juga kata datuk kini. kawasan perindustrian’ dan ‘kawasan alam semula jadi seperti Taman Kinabalu’. atau dalam konteks penggunaannya. malah sebagai gelaran kehormat oleh raja bagi orang . konteks amat perlu. kesemua leksikon yang disenaraikan dalam kamus Swettenham diteliti satu persatu dan sebanyak 100 patah perkataan yang telah dikenalpasti. Umpamanya. daging ayam. Misalnya. misalnya kata daging digunakan merujuk kepada ‘daging lembu’ sahaja. kita perlu lihat pada konteks penggunaan ayat atau ujaran tersebut. untuk membezakan antara haus sebagai rasa dahaga atau berkurangannya besar kerana tergosok. atau daging arnab. bukan sahaja digunakan untuk merujuk bapa kepada ayah atau ibu seseorang. disenaraikan di dalam satu jadual.

Jadual 1 di bawah menunjukkan katakata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama. . sebanyak 12 kata yang mengekalkan makna turut disenaraikan untuk melihat bilangan yang masih kekal maknanya hingga sekarang. jelaslah bahwa sebilangan kata Bahasa Melayu mengekalkan bentuk dan maknanya walaupun sudah berlalu hampir 115 tahun sejak kamus itu disusun. analisis makna leksikal berdasarkan Kamus Swettenham ini dilakukan mengikut beberapa pembahagian subtajuk yang telah dikenalpasti seperti berikut : i. Selain itu. antara waktu susunan Kamus Swettenham (KS) dengan Kamus Dewan Inggeris – Melayu Edisi Ringkas (KD)(1995). Semua kata yang didapati mengalami perubahan makna diteliti maknanya berdasarkan Kamus Dewan Edisi Baharu (1995) untuk memastikan perubahan makna tersebut. Hal ini adalah berikutan sebarang perubahan tidak berlaku pada perkataan-perkataan tersebut serta tidak mengalami pengaruh daripada luar mahupun perubahan budaya. kata-kata yang diperhatikan mengekalkan bentuk dan makna yang sama walaupun jaraknya hampir 115 tahun. hanya sebilangan kecil kata sahaja yang terdapat dalam kamus Swettenham mengekalkan bentuk dan maknanya. Jadual 1: kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama Entri kata Bahasa Inggeris Admiral Beef Blade Chalk Hen Hoof Ink Silk worm Summer Urine Yeast zebra Entri dalam kamus Swettenham Laksamana Daging lembu Mata Kapur Ayam betina Kuku Dakwat tinta Ulat sutera Musim panas Air kencing Ragi Kuda belang Entri dalam Kamus Dewan Laksamana Daging lembu Mata Kapur Ayam betina Kuku Dakwat tinta Ulat sutera Musim panas Air kencing Ragi Kuda belang Seperti yang tertera dalam jadual 1 diatas. Seterusnya. kita juga sedia maklum. Namun.dalam kamus Swettenham juga dicari padanannya dalam Kamus Dewan untuk melihat perubahan makna yang berlaku. Selain itu. Kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama Didapati. tidak terdapat istilah-istilah lain yang boleh digunakan bagi merujuk perkatan-perkataan diatas.

secara kebetulan Akauntan Beg. Jadual 2 : contoh kata yang mengalami perubahan bentuk dan makna Entri kata Bahasa Inggeris Accident Accountant Bag Belch Bruise Certificate Cholera Cunning Dawn Desert Engine Grandfather Forbidden Government Left-handed Music Nurse Office Pirate Sailor Treasurer Writer Yam Zig-zag Entri dalam kamus Swettenham Bencana Tukang mengira Karong. sebilangan kata yang terdapat di dalam kamus Swettenham kini sudah berubah bentuk dan maknanya. saku Blahak Pipis Surat keterangan Penyakit hawar Cerdik. kampit Sendawa/sedawa Lebam/lemar Sijil/surat Kolera/taun Licik Subuh Gurun/padang pasir Enjin Datuk Dilarang Kerajaan Kidal Muzik Jururawat Bilik pejabat Lanun Kelasi/pelaut Bendahari Penulis/pengarang Ubi keladi Bengkang-bengkuk Berdasarkan jadual diatas. sebenarnya kata di dalam jadual diatas dapat diklasifikasikan kepada beberapa kumpulan tertentu berdasarkan perubahan yang . Kata-kata yang mengalami perubahan bentuk dan makna Terdapat kata yang telah berubah bentuk dan maknanya sekali gus daripada bentuk dan makna yang digunakan pada masa dahulu dalam kamus Swettenham. Berdasarkan jadual 2 dibawah ini menunjukkan sebilangan kata yang telah berubah bentuk dari makna pada masa sekarang berbanding dengan bentuk dan makna kata seperti di yang telah dientrikan dalam kamus Swettenham. Untuk makluman.ii. berakal Dinihari Padang belantara Jentera. Sebenarnya. ubi gadong Siku kluang Entri dalam Kamus Dewan Kemalangan. pesawat Nenek Haram Perintahan Kerja kiri Bunyi-bunyian Pengasuh Gedung Perompak Anak perahu Bendahara Jurutulis Ubi aceh. senarai kata inilah yang paling menarik untuk diteliti kerana sebab-sebab yang akan dihuraikan kemudiannya.

lautan Tenggala. Kata-kata yang mengalami perluasan makna Untuk meneliti kata-kata yang mengalami perluasan makna selain mengekalkan makna asalnya. kata padanan dalam Kamus Dewan telah berubah bentuk dan maknanya kepada bentuk ‘kemalangan’ dan ‘secara kebetulan’. melancong dan sebagainya. satu lagi contoh adalah bagi kata ‘orang dagang’ sebagai padanan bagi kata foreigner. Sememangnya. kata ‘orang asing’ atau ‘orang luar’ memang tepat dari segi makna berbanding dengan ‘orang dagang’. didapati kelompok ini mempunyai bilangan kata yang terbesar iaitu mewakili sebanyak 75 peratus berbanding kata dalam kelompok lain. mereka digelar ‘orang dagang’. kata accident diberi makna ‘bencana’ dalam kamus Swettenham. perhatikan jadual 3 dibawah yang menyenaraikan kata-kata tersebut : Jadual 3 : kata-kata yang mengalami perluasan makna Entri kata Bahasa Inggeris Affair Ankle Book Cage Flood Invade Mist Ocean plough Servant soul Entri dalam kamus Swettenham Hal Mata kaki Kitab Sangkar Air bah Langgar Kabut Laut besar Tenggala Orang gaji jiwa Entri dalam Kamus Dewan Hal. pembantu rumah Jiwa. pada masa dahulu perantau dari negara lain yang datang ke negeri Melayu hanyalah bertujuan untuk berdagang. Oleh yang demikian. peristiwa dan asmara Mata kaki. Tetapi kini. bajak. buku Sangkar.dialaminya. buku lali Kitab. luku Orang gaji. didapati ‘bencana’ sekarang memberi entri makna seperti yang berikut : a) (mara) bahaya. kurungan Bah. Berdasarkan analisis. Oleh itu. belajar. roh . pengkhianatan. Disini. kecelakaan b) Kesukaran. urusan. samudera. banjir Melanggar. menyerang Kabut. penipuan Seterusnya. kabus Laut. Sebagai contoh. Ternyata bahawa entri makna diatas tidak mendukung makna ‘kemalangan’ atau ‘secara kebetulan’ seperti yang diberi padanan kata bagi kata accident kerana jikalau diteliti kamus Dewan Edisi Baharu (1995). manakala dalam Kamus Dewan maknanya ialah ‘kemalangan’ dan ‘secara kebetulan’. orang yang masuk ke negara Malaysia tidak hanya untuk berdagang tapi untuk tujuan-tujuan lain seperti bekerja. Pada masa ini kata ‘bencana’ tidak mendukung komponen makna seperti dalam kata accident. iii.

kawar Entri dalam Kamus Dewan Bottle Bridge Chalk Corpse Dictionary Ferry boat Hat Kettle Market Parents River Thief Botol Jambatan. batang air Pencuri. tudung kepala. kata bagi affair. gertak Kapur. entri makna yang diberikan dalam kamus Swettenham ialah ‘hal’ sahaja. titi. Justeru. Kata-kata yang mengalami penyempitan makna Akhir sekali. ayah bonda Sungai. perluasan makna bagi kata-kata yang terdapat dalam Bahasa Melayu memang suatu perkara biasa. cuma sebilangan kata yang mengalami perluasan makna iaitu kira-kira sebanyak 13 peratus. blanda Mayat.Seperti rajah diatas. perhatikan jenis kata yang keempat. iaitu yang mengalami penyempitan makna. asmara’. urusan’. Kini perkataan affair telah diberikan tiga makna tambahan selain kata ‘hal’ seperti yang telah dientrikan dalam Kamus Swettenham. dan ‘hubungan. titian Kapur Mayat Kamus Feri Topi Cerek Pasar Ibu bapa Sungai Pencuri . Seperti jenis kata yang ketiga. baling. Hal ini amat penting bagi membolehkan Bahasa Melayu mengungkapkan berbagai-bagai perkara yang baharu dan abstrak (Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof. Misalnya. topi Kendi. pekan Ibu bapa. bangkai Lohrat. terutamanya dengan perubahan status bahasa Melayu daripada bahasa yang terpencil kepada bahasa bagi pelbagai bidang ilmu.urusan’. Demikian juga bagi kata invade. 2008:240). manakala sebaliknya. terdapat dua entri makna dalam Kamus Dewan iaitu yang bermaksud ‘melanggar’ dan ‘menyerang’ manakala dalam Kamus Swettenham hanya entri makna ‘langgar’ diberikan. Jadual 4 : kata yang mengalami penyempitan makna Entri kata Bahasa Inggeris Entri dalam kamus Swettenham Kaca. hanya sebilangan kata sahaja yang mengalami penyempitan makna dalam kamus Dewan berbanding kamus Swettenham. cinta. tambang Kupiah. cerek Pasar. dalam Kamus Dewan pula ia diberikan empat entri iaitu ‘hal. kamus Sampan. botol Jambatan.peristiwa’. iv.

kebanyakannya kini sudah berubah makna iaitu menjadi lebih khusus seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. Sementara itu pula. barang makanan dan lain-lain’. Perkara ini akan menjadi lebih jelas jika dibandingkan antara entri yang terdapat di dalam Kamus Swettenham dengan entri dalam kamus-kamus Bahasa Melayu yang lain pada hari ini. Antaranya adalah didapati bilangan kata yang berubah bentuk dan makna adalah lebih banyak berbanding dengan kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna serta mengalami perluasan makna atau penyempitan makna. ‘kaca’ diberi makna ‘bahan yang lutsinar atau lutcahaya yang biasanya keras dan rapuh. kata ‘balang’ diberi makna ‘bekas seperti botol. kata ‘botol’ pula merujuk pada Kamus Dewan bermaksud ‘bekas daripada kaca dan lain-lain tempat yang menyimpan cecair seperti minyak. tempat menyimpan air. manakala dalam Kamus Dewan cuma entri makna ‘botol’ sahaja yang diberikan. dalam Kamus Dewan. Justeru itu. Suatu perkara yang nyata disini adalah. ‘balang’ dan ‘botol’. Menurut S.Salah satu kata yang mengalami penyempitan makna adalah bottle. minuman dan lain-lain. Dalam kajian ini juga. oksida logam dan bahan-bahan lain’. terdapat beberapa perkara yang dapat dikenalpasti. kata ‘kaca’ dan ‘balang’ mendukung makna yang lebih khusus pada hari ini. dibentuk dengan melakur pasir silica. Seterusnya. kata-kata yang diberi padanan bagi kata-kata Inggeris dalam Kamus Swettenham. Dalam Kamus Swettenham. Kesimpulan Berdasarkan analisis makna terhadap 112 patah perkataan dalam Kamus Swettenham dan padanan maknanya dalam kamus Inggeris-Melayu Edisi Ringkas. Hal ini akan lebih jelas jika diteliti entri makna dalam Kamus Dewan. Seperti yang dinyatakan diatas. Sebenarnya. dapatlah dirumuskan bahawa kata-kata dalam Kamus Swettenham tidak disempitkan dalam Kamus Dewan malah telah mengalami pertambahan makna khusus dengan perkembangan Bahasa Melayu kebelakangan ini. kajian semantik diakronik seperti ini. secara tidak langsung kita dapat melihat sejarah pemikiran dan pencapaian intelek pada masa dahulu melalui . Seterusnya. Nathesan (2001:65). tiga entri makna dalam Bahasa Melayu yang telah diberikan iaitu ‘kaca’. walaupun ringkas namun dapat memberikan sedikit tumpuan terhadap sejarah kata dan tentang perubahan dalam komponen semantik bahasa. kata ‘kaca’ dan ‘balang’ tidak boleh menjadi sinonim bagi kata ‘botol’ kerana ketiga-tiga kata ini mendukung makna yang berbeza-beza. besar dan agak luas mulutnya.

seperti yang telah diperkatakan oleh hashim Musa (1994).Bahasa Melayu. Oleh itu. cita-cita dan aspirasi masyarakat Melayu pada zaman dahulu iaitu seabad yang lalu. . pemikiran. kajian seperti ini dapat memperkaya bidang-bidang seperti semantik dan etimologi serta leksikologi Bahasa Melayu. perbendaharaan kata yang terakan dalam Kamus Swettenham sesungguhnya membayangkan budaya. Justeru itu.

(2009). (1957). (1956). Bloomington : Indiana University Press. (1995). (1957). Kuala Lumpur :Pustaka Salam Sdn. Stern. S. Vocabulary of English and Malay. Bhd. Makna dalam Bahasa Melayu. 1(9). (2008). Swettenhem. Papers in linguistics 1934-1951. Semantik dan pragmatik Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn. http://www. Ullman. Alias Mohd Yatim dan Ra’in Shaari. (1965).Melayu Edisi Ringkas.Rujukan Abdullah Yusof. Firth. London : Routledge and Kegan Paul Ltd. Penyelidikan Bahasa dan Linguistik. Ogden dan Richards. Ulu Klang : Dewan Bahasa dan Pustaka. R. London : Oxford University Press. The Meaning of Meanings. (2001). The Prinsiples of Semantics. Nathesan.my/tutor/stpm/semantik/semantik. Kamus Inggeris. (1881). S. J. (2001). Bhd.htm . 21-28 Internet “Semantik”. F.Nathesan. Singapore : Kelly and Walsh ltd.com. G. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Meaning and Change of Meaning : With Special References to the English Languange. dalam Dewan Bahasa. Semantik dalam Bahasa Melayu: Satu Pandangan Komprehensif . Oxford : Basil Blackwell. Majalah S.tutor. Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.