P. 1
52039546-Perubahan-Makna-Dalam-Bahasa-Melayu.doc

52039546-Perubahan-Makna-Dalam-Bahasa-Melayu.doc

|Views: 53|Likes:
Published by fray5517
bahasa
bahasa

More info:

Published by: fray5517 on Oct 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

PERUBAHAN MAKNA DALAM BAHASA MELAYU : SATU DISKUSI SEMANTIK LEKSIKAL

Oleh Noralia Binti Roslan Bidang perkamusan merupakan elemen yang amat penting dalam bahasa kerana kamus merupakan perakam bahasa, pada satu-satu masa. Menurut S. Nathesan (2001:65), bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada satu-satu ketika, terutamanya kosa kata, dirakam di dalam kamus. Untuk tujuan tersebut, sejak zaman dahulu lagi, bermacam-macam kamus telah disusun dan diterbitkan. Antara kamus terawal yang disusun dalam Bahasa Melayu adalah kamus Swettenham yang diusahakan pada abad ke-19. Beberapa kata yang terdapat dalam kamus Swettenham ini telah mengalami perubahan makna, kerana mengalami penyempitan makna, perluasan makna atau pertambahan makna. Perubahan makna merupakan salah satu fenomena bahasa yang selalu berlaku dalam mana-mana bahasa di dunia. Oleh kerana sifat kedinamikannya, evolusinya dan akibat terdedah kepada pelbagai fenomena seperti pertembungan dengan bahasa-bahasa lain serta faktor-faktor sosial seperti tabu iaitu unsurunsur larangan, kemasukan idea-idea baru dan perkembangan ilmu-ilmu baharu seperti sains dan teknologi, maka bahasa sentiasa menampilkan perubahan makna yang sekali gus merupakan topik utama perbincangan makalah ini. Pada umumnya, bahasa merupakan sistem komunikasi yang amat penting bagi manusia. Sebagai suatu unsur yang dinamik, bahasa sentiasa dianalisis dan didekati dengan menggunakan perbagai pendekatan untuk mengkajinya. Antara pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Bidang kajian makna ini menurut Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Ra’in Shaari (2009:31), turut melibatkan salah satu cabang leksikal iaitu istilah leksikon yang merujuk kepada kamus atau perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau sesuatu bidang. Bidang makna atau semantik, yang sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik ini, menjadi suatu hal yang amat penting memandangkan hal kajian bahasa tidak akan sempurna jika tidak ada unsur makna. Bahasa, menurut R. H. Robbins (1952) menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Sementara itu, Firth (1944) menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam kajian bahasa. Lazimnya, kata ‘makna’ memberi erti ‘maksud’ atau ‘erti’. Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberi bermacam-macam pergertian lagi. Misalnya, menurut Ogden dan Richard dalam buku The Meaning of Meaning (1956) pernah memberi 16 pengertian dan erti bagi makna, antaranya makna adalah suatu yang intrinsik, pokok,

dua buah kamus dikenalpasti iaitu pertama. metonimi. metafora. Kajian ini berusaha untuk meneliti perubahan dalam semantik yang dialami oleh Bahasa Melayu. terdapat banyak faktor yang boleh mendorong kearah perubahan makna dalam bahasa. contoh bagi perluasan makna kata taman. Misalnya. Menurut Stern (1965:163). telah menyenaraikan enam sebab bagi perubahan makna antaranya termasuk sebab-sebab linguistik (bahasa). kita dapat membayangkan betapa rumitnya maksud bagi perkataan ‘makna’. diertikan sebagai proses meluaskan atau memperbesar komponen makna suatu perkataan. Menurut beliau. Dengan demikian. perbezaan antara makna kata majmuk dengan komponennya dan lain-lain. iaitu perkembangan leksikal dan makna kata tersebut dalam Bahasa melayu. penyempitan makna. pejorasi dan ameliorasi. Antaranya adalah definisi perubahan makna. litotes. Nathesan lagi. Kamus Swettenham (KS) yang mewakili zaman dahulu dan keduanya ialah kamus Inggeris-Melayu Dewan Edisi Ringkas (KD) yang mewakili zaman sekarang. diteliti pula Kamus Inggeris-Melayu Dewan Edisi Ringkas yang diterbitkan pada tahun 1995. pengaruh luar dan keperluan untuk kata baharu. Selain itu. Manakala Bloomfield (1992). didapati sejak zaman dahulu lagi bahasa Melayu sebagai bahasa dinamik telah mengalami perubahan dari segi struktur dan kosa katanya. sosial. Untuk tujuan tersebut.kemahuan. perubahan makna dalam bahasa berlaku akibat daripada perluasan makna. Sepintas lalu. Justeru. untuk tujuan ini. Sehubungan dengan itu menurut S. sinekdoksi. hiperbola. definisi perluasan makna menurut Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof (2008:240). psikologi. pula telah menyenaraikan sembilan jenis perubahan yang berlaku dalam bahasa. kajian semantik leksikal menurut Ullman (1957:34). Definisi dan konteks Terdapat beberapa takrif konsep asas dalam analisis yang dilakukan ini. sejarah. kosa kata bahasa melayu ini ditinjau dari segi diakronik. manakala proses penyempitan pula adalah proses mengecilkan atau mengurangkan komponen makna suatu perkataan. perluasan makna dan penyempitan makna. perubahan makna bagi sesuatu kata ialah “apabila sesuatu kata digunakan untuk menyatakan suatu makna yang belum pernah dinyatakan lagi”. kesignifikan imbuhan. Seterusnya. Ullman (1957). pada suatu masa dahulu hanya . merupakan domain kajian makna perkataan akan meneliti makna perkataan. Dalam kajian semantik leksikal ini. kosa kata Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris disusun oleh Frank Swettenham pada tahun 1881 dijadikan asas kosa kata Bahasa Melayu untuk melihat perubahan makna pada kosa kata tersebut. dan suata peristiwa yang diharapkan.

orang tertentu kerana jasa jasa yang telah mereka taburkan. Misalnya. malah sebagai gelaran kehormat oleh raja bagi orang . kesemua leksikon yang disenaraikan dalam kamus Swettenham diteliti satu persatu dan sebanyak 100 patah perkataan yang telah dikenalpasti. konteks memainkan peranan untuk menghilangkan kekaburan dan ketidakjelasan makna. Sehubungan dengan itu. daging ayam. bukan sahaja digunakan untuk merujuk bapa kepada ayah atau ibu seseorang. Dalam hal ini. tetapi bagi daging lain pula. Konteks juga berfungsi untuk menetapkan makna bagi perkataan dalam satu – satu ujaran atau tulisan. kita perlu lihat pada konteks penggunaan ayat atau ujaran tersebut. Konteks juga menjadi amat mustahak dalam hal homonim. Wittgenstein dalam bukunya Philosophical Investigations (1953). Begitu juga dalam Bahasa Melayu. penggunaannya sahaja. Analisis makna dalam kamus Swettenham Dalam perbincangan ini. untuk membezakan antara haus sebagai rasa dahaga atau berkurangannya besar kerana tergosok. misalnya kata daging digunakan merujuk kepada ‘daging lembu’ sahaja. 1994). yang mendapat tambahan makna atau yang mengalami penyempitan atau pengkhususan makna. sudah mengalami perubahan makna iaitu sama ada yang berubah secara keseluruhan. konteks amat perlu. atau dalam konteks penggunaannya. Kata-kata daripada Bahasa Inggeris yang dipadankan Demikian juga. seperti dalam kata ‘bilas (basuh / cuci)’ sebagai kata kerja dan ‘bilas (kabur)’ sebagai kata adjektif. kawasan perindustrian’ dan ‘kawasan alam semula jadi seperti Taman Kinabalu’. disebut daging kambing. Ullmann telah berhujah bahawa. yang juga seorang ahli falsafah yang terkenal. bagi kata yang mengalami penyempitan makna. dalam ayat ini ‘Kami semua rasa haus. untuk membezakan golongan kata untuk menentukan makna. Hal ini menunjukkan wujudnya penyempitan makna pada istilah daging dalam komunikasi sehari-harian masyarakat Melayu. Mungkin. Umpamanya. pernah dengan tegas menyatakan bahawa makna kata tidak dapat diketahui kecuali dilihat dalam penggunaannya. makna sebenar dalam kamus bagi istilah daging adalah ‘isi pada manusia atau binatang antara kulit dan tulang’ (Kamus Dewan. Sedangkan. atau daging arnab. Demikian juga kata datuk kini. selepas berjalan kaki ke rumah’ maknanya ialah rasa dahaga.digunakan untuk merujuk kepada ‘kebun bunga’ atau ‘taman bunga’ sahaja. makna perkataan hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian terhadap . disenaraikan di dalam satu jadual. tetapi maknanya sekarang telah diperluaskan untuk mencakupi makna tambahan seperti ‘kawasan perumahan’.

Jadual 1 di bawah menunjukkan katakata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama. kata-kata yang diperhatikan mengekalkan bentuk dan makna yang sama walaupun jaraknya hampir 115 tahun.dalam kamus Swettenham juga dicari padanannya dalam Kamus Dewan untuk melihat perubahan makna yang berlaku. Jadual 1: kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama Entri kata Bahasa Inggeris Admiral Beef Blade Chalk Hen Hoof Ink Silk worm Summer Urine Yeast zebra Entri dalam kamus Swettenham Laksamana Daging lembu Mata Kapur Ayam betina Kuku Dakwat tinta Ulat sutera Musim panas Air kencing Ragi Kuda belang Entri dalam Kamus Dewan Laksamana Daging lembu Mata Kapur Ayam betina Kuku Dakwat tinta Ulat sutera Musim panas Air kencing Ragi Kuda belang Seperti yang tertera dalam jadual 1 diatas. Hal ini adalah berikutan sebarang perubahan tidak berlaku pada perkataan-perkataan tersebut serta tidak mengalami pengaruh daripada luar mahupun perubahan budaya. tidak terdapat istilah-istilah lain yang boleh digunakan bagi merujuk perkatan-perkataan diatas. hanya sebilangan kecil kata sahaja yang terdapat dalam kamus Swettenham mengekalkan bentuk dan maknanya. Semua kata yang didapati mengalami perubahan makna diteliti maknanya berdasarkan Kamus Dewan Edisi Baharu (1995) untuk memastikan perubahan makna tersebut. jelaslah bahwa sebilangan kata Bahasa Melayu mengekalkan bentuk dan maknanya walaupun sudah berlalu hampir 115 tahun sejak kamus itu disusun. sebanyak 12 kata yang mengekalkan makna turut disenaraikan untuk melihat bilangan yang masih kekal maknanya hingga sekarang. Kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama Didapati. Selain itu. kita juga sedia maklum. Namun. Selain itu. . antara waktu susunan Kamus Swettenham (KS) dengan Kamus Dewan Inggeris – Melayu Edisi Ringkas (KD)(1995). Seterusnya. analisis makna leksikal berdasarkan Kamus Swettenham ini dilakukan mengikut beberapa pembahagian subtajuk yang telah dikenalpasti seperti berikut : i.

ii. secara kebetulan Akauntan Beg. senarai kata inilah yang paling menarik untuk diteliti kerana sebab-sebab yang akan dihuraikan kemudiannya. berakal Dinihari Padang belantara Jentera. Sebenarnya. pesawat Nenek Haram Perintahan Kerja kiri Bunyi-bunyian Pengasuh Gedung Perompak Anak perahu Bendahara Jurutulis Ubi aceh. kampit Sendawa/sedawa Lebam/lemar Sijil/surat Kolera/taun Licik Subuh Gurun/padang pasir Enjin Datuk Dilarang Kerajaan Kidal Muzik Jururawat Bilik pejabat Lanun Kelasi/pelaut Bendahari Penulis/pengarang Ubi keladi Bengkang-bengkuk Berdasarkan jadual diatas. sebenarnya kata di dalam jadual diatas dapat diklasifikasikan kepada beberapa kumpulan tertentu berdasarkan perubahan yang . saku Blahak Pipis Surat keterangan Penyakit hawar Cerdik. Berdasarkan jadual 2 dibawah ini menunjukkan sebilangan kata yang telah berubah bentuk dari makna pada masa sekarang berbanding dengan bentuk dan makna kata seperti di yang telah dientrikan dalam kamus Swettenham. ubi gadong Siku kluang Entri dalam Kamus Dewan Kemalangan. sebilangan kata yang terdapat di dalam kamus Swettenham kini sudah berubah bentuk dan maknanya. Kata-kata yang mengalami perubahan bentuk dan makna Terdapat kata yang telah berubah bentuk dan maknanya sekali gus daripada bentuk dan makna yang digunakan pada masa dahulu dalam kamus Swettenham. Untuk makluman. Jadual 2 : contoh kata yang mengalami perubahan bentuk dan makna Entri kata Bahasa Inggeris Accident Accountant Bag Belch Bruise Certificate Cholera Cunning Dawn Desert Engine Grandfather Forbidden Government Left-handed Music Nurse Office Pirate Sailor Treasurer Writer Yam Zig-zag Entri dalam kamus Swettenham Bencana Tukang mengira Karong.

menyerang Kabut. peristiwa dan asmara Mata kaki. didapati kelompok ini mempunyai bilangan kata yang terbesar iaitu mewakili sebanyak 75 peratus berbanding kata dalam kelompok lain. buku Sangkar.dialaminya. pada masa dahulu perantau dari negara lain yang datang ke negeri Melayu hanyalah bertujuan untuk berdagang. Tetapi kini. Berdasarkan analisis. melancong dan sebagainya. Oleh yang demikian. orang yang masuk ke negara Malaysia tidak hanya untuk berdagang tapi untuk tujuan-tujuan lain seperti bekerja. mereka digelar ‘orang dagang’. satu lagi contoh adalah bagi kata ‘orang dagang’ sebagai padanan bagi kata foreigner. didapati ‘bencana’ sekarang memberi entri makna seperti yang berikut : a) (mara) bahaya. samudera. pengkhianatan. perhatikan jadual 3 dibawah yang menyenaraikan kata-kata tersebut : Jadual 3 : kata-kata yang mengalami perluasan makna Entri kata Bahasa Inggeris Affair Ankle Book Cage Flood Invade Mist Ocean plough Servant soul Entri dalam kamus Swettenham Hal Mata kaki Kitab Sangkar Air bah Langgar Kabut Laut besar Tenggala Orang gaji jiwa Entri dalam Kamus Dewan Hal. belajar. Sebagai contoh. buku lali Kitab. iii. Disini. urusan. kurungan Bah. kata padanan dalam Kamus Dewan telah berubah bentuk dan maknanya kepada bentuk ‘kemalangan’ dan ‘secara kebetulan’. manakala dalam Kamus Dewan maknanya ialah ‘kemalangan’ dan ‘secara kebetulan’. kata accident diberi makna ‘bencana’ dalam kamus Swettenham. luku Orang gaji. Kata-kata yang mengalami perluasan makna Untuk meneliti kata-kata yang mengalami perluasan makna selain mengekalkan makna asalnya. Ternyata bahawa entri makna diatas tidak mendukung makna ‘kemalangan’ atau ‘secara kebetulan’ seperti yang diberi padanan kata bagi kata accident kerana jikalau diteliti kamus Dewan Edisi Baharu (1995). kata ‘orang asing’ atau ‘orang luar’ memang tepat dari segi makna berbanding dengan ‘orang dagang’. roh . Pada masa ini kata ‘bencana’ tidak mendukung komponen makna seperti dalam kata accident. banjir Melanggar. Oleh itu. pembantu rumah Jiwa. penipuan Seterusnya. lautan Tenggala. kecelakaan b) Kesukaran. kabus Laut. Sememangnya. bajak.

kamus Sampan. perhatikan jenis kata yang keempat. topi Kendi. bangkai Lohrat. dalam Kamus Dewan pula ia diberikan empat entri iaitu ‘hal.peristiwa’. Demikian juga bagi kata invade. kata bagi affair. baling. pekan Ibu bapa. entri makna yang diberikan dalam kamus Swettenham ialah ‘hal’ sahaja. gertak Kapur. Kini perkataan affair telah diberikan tiga makna tambahan selain kata ‘hal’ seperti yang telah dientrikan dalam Kamus Swettenham. cinta. perluasan makna bagi kata-kata yang terdapat dalam Bahasa Melayu memang suatu perkara biasa. blanda Mayat. Justeru. batang air Pencuri. titi. Jadual 4 : kata yang mengalami penyempitan makna Entri kata Bahasa Inggeris Entri dalam kamus Swettenham Kaca. tudung kepala. terutamanya dengan perubahan status bahasa Melayu daripada bahasa yang terpencil kepada bahasa bagi pelbagai bidang ilmu. iaitu yang mengalami penyempitan makna. titian Kapur Mayat Kamus Feri Topi Cerek Pasar Ibu bapa Sungai Pencuri . dan ‘hubungan. Seperti jenis kata yang ketiga. kawar Entri dalam Kamus Dewan Bottle Bridge Chalk Corpse Dictionary Ferry boat Hat Kettle Market Parents River Thief Botol Jambatan.Seperti rajah diatas. 2008:240). cerek Pasar.urusan’. urusan’. iv. cuma sebilangan kata yang mengalami perluasan makna iaitu kira-kira sebanyak 13 peratus. terdapat dua entri makna dalam Kamus Dewan iaitu yang bermaksud ‘melanggar’ dan ‘menyerang’ manakala dalam Kamus Swettenham hanya entri makna ‘langgar’ diberikan. Misalnya. Hal ini amat penting bagi membolehkan Bahasa Melayu mengungkapkan berbagai-bagai perkara yang baharu dan abstrak (Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof. Kata-kata yang mengalami penyempitan makna Akhir sekali. hanya sebilangan kata sahaja yang mengalami penyempitan makna dalam kamus Dewan berbanding kamus Swettenham. asmara’. manakala sebaliknya. tambang Kupiah. ayah bonda Sungai. botol Jambatan.

Seterusnya. Kesimpulan Berdasarkan analisis makna terhadap 112 patah perkataan dalam Kamus Swettenham dan padanan maknanya dalam kamus Inggeris-Melayu Edisi Ringkas. secara tidak langsung kita dapat melihat sejarah pemikiran dan pencapaian intelek pada masa dahulu melalui .kebanyakannya kini sudah berubah makna iaitu menjadi lebih khusus seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. Suatu perkara yang nyata disini adalah. barang makanan dan lain-lain’. Nathesan (2001:65). manakala dalam Kamus Dewan cuma entri makna ‘botol’ sahaja yang diberikan. tiga entri makna dalam Bahasa Melayu yang telah diberikan iaitu ‘kaca’. Sementara itu pula. Seperti yang dinyatakan diatas. kata ‘botol’ pula merujuk pada Kamus Dewan bermaksud ‘bekas daripada kaca dan lain-lain tempat yang menyimpan cecair seperti minyak. Antaranya adalah didapati bilangan kata yang berubah bentuk dan makna adalah lebih banyak berbanding dengan kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna serta mengalami perluasan makna atau penyempitan makna. dalam Kamus Dewan. Dalam kajian ini juga. kata ‘balang’ diberi makna ‘bekas seperti botol. ‘kaca’ diberi makna ‘bahan yang lutsinar atau lutcahaya yang biasanya keras dan rapuh. Perkara ini akan menjadi lebih jelas jika dibandingkan antara entri yang terdapat di dalam Kamus Swettenham dengan entri dalam kamus-kamus Bahasa Melayu yang lain pada hari ini. tempat menyimpan air. dapatlah dirumuskan bahawa kata-kata dalam Kamus Swettenham tidak disempitkan dalam Kamus Dewan malah telah mengalami pertambahan makna khusus dengan perkembangan Bahasa Melayu kebelakangan ini. kata ‘kaca’ dan ‘balang’ mendukung makna yang lebih khusus pada hari ini. ‘balang’ dan ‘botol’. kata ‘kaca’ dan ‘balang’ tidak boleh menjadi sinonim bagi kata ‘botol’ kerana ketiga-tiga kata ini mendukung makna yang berbeza-beza. Justeru itu. Hal ini akan lebih jelas jika diteliti entri makna dalam Kamus Dewan. oksida logam dan bahan-bahan lain’. Menurut S.Salah satu kata yang mengalami penyempitan makna adalah bottle. Seterusnya. kajian semantik diakronik seperti ini. kata-kata yang diberi padanan bagi kata-kata Inggeris dalam Kamus Swettenham. besar dan agak luas mulutnya. minuman dan lain-lain. Sebenarnya. Dalam Kamus Swettenham. dibentuk dengan melakur pasir silica. terdapat beberapa perkara yang dapat dikenalpasti. walaupun ringkas namun dapat memberikan sedikit tumpuan terhadap sejarah kata dan tentang perubahan dalam komponen semantik bahasa.

Oleh itu. cita-cita dan aspirasi masyarakat Melayu pada zaman dahulu iaitu seabad yang lalu.Bahasa Melayu. seperti yang telah diperkatakan oleh hashim Musa (1994). perbendaharaan kata yang terakan dalam Kamus Swettenham sesungguhnya membayangkan budaya. kajian seperti ini dapat memperkaya bidang-bidang seperti semantik dan etimologi serta leksikologi Bahasa Melayu. pemikiran. . Justeru itu.

Papers in linguistics 1934-1951. Majalah S. Stern. (1957). Semantik dalam Bahasa Melayu: Satu Pandangan Komprehensif . Vocabulary of English and Malay. (2008). (1881). Bhd.tutor. Singapore : Kelly and Walsh ltd. Alias Mohd Yatim dan Ra’in Shaari. Oxford : Basil Blackwell. dalam Dewan Bahasa. (1995). Ulu Klang : Dewan Bahasa dan Pustaka. Firth. Semantik dan pragmatik Bahasa Melayu. (2001). J. F. Swettenhem.htm . 1(9). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.com. (1965). Nathesan. Makna dalam Bahasa Melayu. 21-28 Internet “Semantik”. London : Routledge and Kegan Paul Ltd. http://www.Rujukan Abdullah Yusof. (1957). (1956). Meaning and Change of Meaning : With Special References to the English Languange. R. S. (2001). The Meaning of Meanings.Nathesan. The Prinsiples of Semantics. Kuala Lumpur :Pustaka Salam Sdn. London : Oxford University Press. Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn. G.my/tutor/stpm/semantik/semantik. Kamus Inggeris. S.Melayu Edisi Ringkas. Ullman. Ogden dan Richards. (2009). Penyelidikan Bahasa dan Linguistik. Bloomington : Indiana University Press. Bhd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->