PERUBAHAN MAKNA DALAM BAHASA MELAYU : SATU DISKUSI SEMANTIK LEKSIKAL

Oleh Noralia Binti Roslan Bidang perkamusan merupakan elemen yang amat penting dalam bahasa kerana kamus merupakan perakam bahasa, pada satu-satu masa. Menurut S. Nathesan (2001:65), bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada satu-satu ketika, terutamanya kosa kata, dirakam di dalam kamus. Untuk tujuan tersebut, sejak zaman dahulu lagi, bermacam-macam kamus telah disusun dan diterbitkan. Antara kamus terawal yang disusun dalam Bahasa Melayu adalah kamus Swettenham yang diusahakan pada abad ke-19. Beberapa kata yang terdapat dalam kamus Swettenham ini telah mengalami perubahan makna, kerana mengalami penyempitan makna, perluasan makna atau pertambahan makna. Perubahan makna merupakan salah satu fenomena bahasa yang selalu berlaku dalam mana-mana bahasa di dunia. Oleh kerana sifat kedinamikannya, evolusinya dan akibat terdedah kepada pelbagai fenomena seperti pertembungan dengan bahasa-bahasa lain serta faktor-faktor sosial seperti tabu iaitu unsurunsur larangan, kemasukan idea-idea baru dan perkembangan ilmu-ilmu baharu seperti sains dan teknologi, maka bahasa sentiasa menampilkan perubahan makna yang sekali gus merupakan topik utama perbincangan makalah ini. Pada umumnya, bahasa merupakan sistem komunikasi yang amat penting bagi manusia. Sebagai suatu unsur yang dinamik, bahasa sentiasa dianalisis dan didekati dengan menggunakan perbagai pendekatan untuk mengkajinya. Antara pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Bidang kajian makna ini menurut Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Ra’in Shaari (2009:31), turut melibatkan salah satu cabang leksikal iaitu istilah leksikon yang merujuk kepada kamus atau perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau sesuatu bidang. Bidang makna atau semantik, yang sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik ini, menjadi suatu hal yang amat penting memandangkan hal kajian bahasa tidak akan sempurna jika tidak ada unsur makna. Bahasa, menurut R. H. Robbins (1952) menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Sementara itu, Firth (1944) menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam kajian bahasa. Lazimnya, kata ‘makna’ memberi erti ‘maksud’ atau ‘erti’. Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberi bermacam-macam pergertian lagi. Misalnya, menurut Ogden dan Richard dalam buku The Meaning of Meaning (1956) pernah memberi 16 pengertian dan erti bagi makna, antaranya makna adalah suatu yang intrinsik, pokok,

litotes. sosial. kajian semantik leksikal menurut Ullman (1957:34). Justeru. merupakan domain kajian makna perkataan akan meneliti makna perkataan. Dalam kajian semantik leksikal ini. manakala proses penyempitan pula adalah proses mengecilkan atau mengurangkan komponen makna suatu perkataan. Seterusnya.kemahuan. pula telah menyenaraikan sembilan jenis perubahan yang berlaku dalam bahasa. hiperbola. Selain itu. Untuk tujuan tersebut. Sepintas lalu. Sehubungan dengan itu menurut S. pada suatu masa dahulu hanya . Dengan demikian. Menurut Stern (1965:163). kesignifikan imbuhan. Kamus Swettenham (KS) yang mewakili zaman dahulu dan keduanya ialah kamus Inggeris-Melayu Dewan Edisi Ringkas (KD) yang mewakili zaman sekarang. iaitu perkembangan leksikal dan makna kata tersebut dalam Bahasa melayu. pengaruh luar dan keperluan untuk kata baharu. perubahan makna bagi sesuatu kata ialah “apabila sesuatu kata digunakan untuk menyatakan suatu makna yang belum pernah dinyatakan lagi”. pejorasi dan ameliorasi. perbezaan antara makna kata majmuk dengan komponennya dan lain-lain. dua buah kamus dikenalpasti iaitu pertama. kosa kata Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris disusun oleh Frank Swettenham pada tahun 1881 dijadikan asas kosa kata Bahasa Melayu untuk melihat perubahan makna pada kosa kata tersebut. penyempitan makna. diteliti pula Kamus Inggeris-Melayu Dewan Edisi Ringkas yang diterbitkan pada tahun 1995. definisi perluasan makna menurut Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof (2008:240). Definisi dan konteks Terdapat beberapa takrif konsep asas dalam analisis yang dilakukan ini. kosa kata bahasa melayu ini ditinjau dari segi diakronik. psikologi. kita dapat membayangkan betapa rumitnya maksud bagi perkataan ‘makna’. metafora. didapati sejak zaman dahulu lagi bahasa Melayu sebagai bahasa dinamik telah mengalami perubahan dari segi struktur dan kosa katanya. untuk tujuan ini. Nathesan lagi. perubahan makna dalam bahasa berlaku akibat daripada perluasan makna. Kajian ini berusaha untuk meneliti perubahan dalam semantik yang dialami oleh Bahasa Melayu. Misalnya. sinekdoksi. sejarah. contoh bagi perluasan makna kata taman. telah menyenaraikan enam sebab bagi perubahan makna antaranya termasuk sebab-sebab linguistik (bahasa). metonimi. dan suata peristiwa yang diharapkan. perluasan makna dan penyempitan makna. Ullman (1957). diertikan sebagai proses meluaskan atau memperbesar komponen makna suatu perkataan. terdapat banyak faktor yang boleh mendorong kearah perubahan makna dalam bahasa. Menurut beliau. Antaranya adalah definisi perubahan makna. Manakala Bloomfield (1992).

Sedangkan. makna perkataan hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian terhadap . bagi kata yang mengalami penyempitan makna. Mungkin. 1994). konteks amat perlu. Wittgenstein dalam bukunya Philosophical Investigations (1953). Sehubungan dengan itu. penggunaannya sahaja. Umpamanya. yang mendapat tambahan makna atau yang mengalami penyempitan atau pengkhususan makna. Konteks juga berfungsi untuk menetapkan makna bagi perkataan dalam satu – satu ujaran atau tulisan. tetapi bagi daging lain pula. yang juga seorang ahli falsafah yang terkenal. seperti dalam kata ‘bilas (basuh / cuci)’ sebagai kata kerja dan ‘bilas (kabur)’ sebagai kata adjektif. tetapi maknanya sekarang telah diperluaskan untuk mencakupi makna tambahan seperti ‘kawasan perumahan’. malah sebagai gelaran kehormat oleh raja bagi orang . untuk membezakan golongan kata untuk menentukan makna.digunakan untuk merujuk kepada ‘kebun bunga’ atau ‘taman bunga’ sahaja. Begitu juga dalam Bahasa Melayu. atau daging arnab. pernah dengan tegas menyatakan bahawa makna kata tidak dapat diketahui kecuali dilihat dalam penggunaannya. misalnya kata daging digunakan merujuk kepada ‘daging lembu’ sahaja. kesemua leksikon yang disenaraikan dalam kamus Swettenham diteliti satu persatu dan sebanyak 100 patah perkataan yang telah dikenalpasti. Kata-kata daripada Bahasa Inggeris yang dipadankan Demikian juga. Dalam hal ini. untuk membezakan antara haus sebagai rasa dahaga atau berkurangannya besar kerana tergosok. kawasan perindustrian’ dan ‘kawasan alam semula jadi seperti Taman Kinabalu’. selepas berjalan kaki ke rumah’ maknanya ialah rasa dahaga.orang tertentu kerana jasa jasa yang telah mereka taburkan. sudah mengalami perubahan makna iaitu sama ada yang berubah secara keseluruhan. daging ayam. Konteks juga menjadi amat mustahak dalam hal homonim. Demikian juga kata datuk kini. Misalnya. disenaraikan di dalam satu jadual. dalam ayat ini ‘Kami semua rasa haus. konteks memainkan peranan untuk menghilangkan kekaburan dan ketidakjelasan makna. disebut daging kambing. Hal ini menunjukkan wujudnya penyempitan makna pada istilah daging dalam komunikasi sehari-harian masyarakat Melayu. Ullmann telah berhujah bahawa. Analisis makna dalam kamus Swettenham Dalam perbincangan ini. makna sebenar dalam kamus bagi istilah daging adalah ‘isi pada manusia atau binatang antara kulit dan tulang’ (Kamus Dewan. bukan sahaja digunakan untuk merujuk bapa kepada ayah atau ibu seseorang. atau dalam konteks penggunaannya. kita perlu lihat pada konteks penggunaan ayat atau ujaran tersebut.

Selain itu. Namun. Seterusnya. jelaslah bahwa sebilangan kata Bahasa Melayu mengekalkan bentuk dan maknanya walaupun sudah berlalu hampir 115 tahun sejak kamus itu disusun. antara waktu susunan Kamus Swettenham (KS) dengan Kamus Dewan Inggeris – Melayu Edisi Ringkas (KD)(1995). kita juga sedia maklum. kata-kata yang diperhatikan mengekalkan bentuk dan makna yang sama walaupun jaraknya hampir 115 tahun. . analisis makna leksikal berdasarkan Kamus Swettenham ini dilakukan mengikut beberapa pembahagian subtajuk yang telah dikenalpasti seperti berikut : i.dalam kamus Swettenham juga dicari padanannya dalam Kamus Dewan untuk melihat perubahan makna yang berlaku. hanya sebilangan kecil kata sahaja yang terdapat dalam kamus Swettenham mengekalkan bentuk dan maknanya. Selain itu. Jadual 1: kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama Entri kata Bahasa Inggeris Admiral Beef Blade Chalk Hen Hoof Ink Silk worm Summer Urine Yeast zebra Entri dalam kamus Swettenham Laksamana Daging lembu Mata Kapur Ayam betina Kuku Dakwat tinta Ulat sutera Musim panas Air kencing Ragi Kuda belang Entri dalam Kamus Dewan Laksamana Daging lembu Mata Kapur Ayam betina Kuku Dakwat tinta Ulat sutera Musim panas Air kencing Ragi Kuda belang Seperti yang tertera dalam jadual 1 diatas. tidak terdapat istilah-istilah lain yang boleh digunakan bagi merujuk perkatan-perkataan diatas. Semua kata yang didapati mengalami perubahan makna diteliti maknanya berdasarkan Kamus Dewan Edisi Baharu (1995) untuk memastikan perubahan makna tersebut. Kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama Didapati. Jadual 1 di bawah menunjukkan katakata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama. Hal ini adalah berikutan sebarang perubahan tidak berlaku pada perkataan-perkataan tersebut serta tidak mengalami pengaruh daripada luar mahupun perubahan budaya. sebanyak 12 kata yang mengekalkan makna turut disenaraikan untuk melihat bilangan yang masih kekal maknanya hingga sekarang.

berakal Dinihari Padang belantara Jentera. sebenarnya kata di dalam jadual diatas dapat diklasifikasikan kepada beberapa kumpulan tertentu berdasarkan perubahan yang . Untuk makluman. pesawat Nenek Haram Perintahan Kerja kiri Bunyi-bunyian Pengasuh Gedung Perompak Anak perahu Bendahara Jurutulis Ubi aceh. ubi gadong Siku kluang Entri dalam Kamus Dewan Kemalangan. Kata-kata yang mengalami perubahan bentuk dan makna Terdapat kata yang telah berubah bentuk dan maknanya sekali gus daripada bentuk dan makna yang digunakan pada masa dahulu dalam kamus Swettenham. saku Blahak Pipis Surat keterangan Penyakit hawar Cerdik. Berdasarkan jadual 2 dibawah ini menunjukkan sebilangan kata yang telah berubah bentuk dari makna pada masa sekarang berbanding dengan bentuk dan makna kata seperti di yang telah dientrikan dalam kamus Swettenham. sebilangan kata yang terdapat di dalam kamus Swettenham kini sudah berubah bentuk dan maknanya. Jadual 2 : contoh kata yang mengalami perubahan bentuk dan makna Entri kata Bahasa Inggeris Accident Accountant Bag Belch Bruise Certificate Cholera Cunning Dawn Desert Engine Grandfather Forbidden Government Left-handed Music Nurse Office Pirate Sailor Treasurer Writer Yam Zig-zag Entri dalam kamus Swettenham Bencana Tukang mengira Karong. senarai kata inilah yang paling menarik untuk diteliti kerana sebab-sebab yang akan dihuraikan kemudiannya. Sebenarnya. secara kebetulan Akauntan Beg. kampit Sendawa/sedawa Lebam/lemar Sijil/surat Kolera/taun Licik Subuh Gurun/padang pasir Enjin Datuk Dilarang Kerajaan Kidal Muzik Jururawat Bilik pejabat Lanun Kelasi/pelaut Bendahari Penulis/pengarang Ubi keladi Bengkang-bengkuk Berdasarkan jadual diatas.ii.

kata accident diberi makna ‘bencana’ dalam kamus Swettenham. pada masa dahulu perantau dari negara lain yang datang ke negeri Melayu hanyalah bertujuan untuk berdagang.dialaminya. belajar. kurungan Bah. Sebagai contoh. penipuan Seterusnya. iii. Kata-kata yang mengalami perluasan makna Untuk meneliti kata-kata yang mengalami perluasan makna selain mengekalkan makna asalnya. buku Sangkar. luku Orang gaji. didapati ‘bencana’ sekarang memberi entri makna seperti yang berikut : a) (mara) bahaya. lautan Tenggala. menyerang Kabut. kata ‘orang asing’ atau ‘orang luar’ memang tepat dari segi makna berbanding dengan ‘orang dagang’. melancong dan sebagainya. bajak. orang yang masuk ke negara Malaysia tidak hanya untuk berdagang tapi untuk tujuan-tujuan lain seperti bekerja. Ternyata bahawa entri makna diatas tidak mendukung makna ‘kemalangan’ atau ‘secara kebetulan’ seperti yang diberi padanan kata bagi kata accident kerana jikalau diteliti kamus Dewan Edisi Baharu (1995). banjir Melanggar. samudera. didapati kelompok ini mempunyai bilangan kata yang terbesar iaitu mewakili sebanyak 75 peratus berbanding kata dalam kelompok lain. Oleh itu. Berdasarkan analisis. satu lagi contoh adalah bagi kata ‘orang dagang’ sebagai padanan bagi kata foreigner. perhatikan jadual 3 dibawah yang menyenaraikan kata-kata tersebut : Jadual 3 : kata-kata yang mengalami perluasan makna Entri kata Bahasa Inggeris Affair Ankle Book Cage Flood Invade Mist Ocean plough Servant soul Entri dalam kamus Swettenham Hal Mata kaki Kitab Sangkar Air bah Langgar Kabut Laut besar Tenggala Orang gaji jiwa Entri dalam Kamus Dewan Hal. Pada masa ini kata ‘bencana’ tidak mendukung komponen makna seperti dalam kata accident. mereka digelar ‘orang dagang’. kecelakaan b) Kesukaran. urusan. roh . kata padanan dalam Kamus Dewan telah berubah bentuk dan maknanya kepada bentuk ‘kemalangan’ dan ‘secara kebetulan’. Disini. Sememangnya. buku lali Kitab. Tetapi kini. Oleh yang demikian. manakala dalam Kamus Dewan maknanya ialah ‘kemalangan’ dan ‘secara kebetulan’. kabus Laut. pembantu rumah Jiwa. pengkhianatan. peristiwa dan asmara Mata kaki.

entri makna yang diberikan dalam kamus Swettenham ialah ‘hal’ sahaja. Seperti jenis kata yang ketiga. dalam Kamus Dewan pula ia diberikan empat entri iaitu ‘hal. titi. iaitu yang mengalami penyempitan makna. perhatikan jenis kata yang keempat.peristiwa’. Misalnya. tambang Kupiah. terdapat dua entri makna dalam Kamus Dewan iaitu yang bermaksud ‘melanggar’ dan ‘menyerang’ manakala dalam Kamus Swettenham hanya entri makna ‘langgar’ diberikan. Justeru. kamus Sampan. kawar Entri dalam Kamus Dewan Bottle Bridge Chalk Corpse Dictionary Ferry boat Hat Kettle Market Parents River Thief Botol Jambatan. 2008:240). Kini perkataan affair telah diberikan tiga makna tambahan selain kata ‘hal’ seperti yang telah dientrikan dalam Kamus Swettenham. cerek Pasar. blanda Mayat. Demikian juga bagi kata invade. tudung kepala. ayah bonda Sungai. hanya sebilangan kata sahaja yang mengalami penyempitan makna dalam kamus Dewan berbanding kamus Swettenham. Jadual 4 : kata yang mengalami penyempitan makna Entri kata Bahasa Inggeris Entri dalam kamus Swettenham Kaca. topi Kendi. gertak Kapur. urusan’. Kata-kata yang mengalami penyempitan makna Akhir sekali. cuma sebilangan kata yang mengalami perluasan makna iaitu kira-kira sebanyak 13 peratus.Seperti rajah diatas. batang air Pencuri. dan ‘hubungan. Hal ini amat penting bagi membolehkan Bahasa Melayu mengungkapkan berbagai-bagai perkara yang baharu dan abstrak (Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof. bangkai Lohrat. asmara’. baling. manakala sebaliknya. terutamanya dengan perubahan status bahasa Melayu daripada bahasa yang terpencil kepada bahasa bagi pelbagai bidang ilmu. iv. perluasan makna bagi kata-kata yang terdapat dalam Bahasa Melayu memang suatu perkara biasa. pekan Ibu bapa.urusan’. kata bagi affair. titian Kapur Mayat Kamus Feri Topi Cerek Pasar Ibu bapa Sungai Pencuri . cinta. botol Jambatan.

tiga entri makna dalam Bahasa Melayu yang telah diberikan iaitu ‘kaca’. kata ‘kaca’ dan ‘balang’ tidak boleh menjadi sinonim bagi kata ‘botol’ kerana ketiga-tiga kata ini mendukung makna yang berbeza-beza. ‘balang’ dan ‘botol’. manakala dalam Kamus Dewan cuma entri makna ‘botol’ sahaja yang diberikan. kata ‘kaca’ dan ‘balang’ mendukung makna yang lebih khusus pada hari ini. terdapat beberapa perkara yang dapat dikenalpasti. Menurut S. kajian semantik diakronik seperti ini. kata ‘balang’ diberi makna ‘bekas seperti botol. Antaranya adalah didapati bilangan kata yang berubah bentuk dan makna adalah lebih banyak berbanding dengan kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna serta mengalami perluasan makna atau penyempitan makna. Sebenarnya. kata-kata yang diberi padanan bagi kata-kata Inggeris dalam Kamus Swettenham. dalam Kamus Dewan.Salah satu kata yang mengalami penyempitan makna adalah bottle. ‘kaca’ diberi makna ‘bahan yang lutsinar atau lutcahaya yang biasanya keras dan rapuh. Seterusnya. Seperti yang dinyatakan diatas. Kesimpulan Berdasarkan analisis makna terhadap 112 patah perkataan dalam Kamus Swettenham dan padanan maknanya dalam kamus Inggeris-Melayu Edisi Ringkas. Hal ini akan lebih jelas jika diteliti entri makna dalam Kamus Dewan. besar dan agak luas mulutnya. barang makanan dan lain-lain’. Dalam Kamus Swettenham. Dalam kajian ini juga. Seterusnya. Suatu perkara yang nyata disini adalah. Nathesan (2001:65). dibentuk dengan melakur pasir silica. oksida logam dan bahan-bahan lain’. kata ‘botol’ pula merujuk pada Kamus Dewan bermaksud ‘bekas daripada kaca dan lain-lain tempat yang menyimpan cecair seperti minyak. tempat menyimpan air. Justeru itu. minuman dan lain-lain. secara tidak langsung kita dapat melihat sejarah pemikiran dan pencapaian intelek pada masa dahulu melalui .kebanyakannya kini sudah berubah makna iaitu menjadi lebih khusus seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. walaupun ringkas namun dapat memberikan sedikit tumpuan terhadap sejarah kata dan tentang perubahan dalam komponen semantik bahasa. dapatlah dirumuskan bahawa kata-kata dalam Kamus Swettenham tidak disempitkan dalam Kamus Dewan malah telah mengalami pertambahan makna khusus dengan perkembangan Bahasa Melayu kebelakangan ini. Sementara itu pula. Perkara ini akan menjadi lebih jelas jika dibandingkan antara entri yang terdapat di dalam Kamus Swettenham dengan entri dalam kamus-kamus Bahasa Melayu yang lain pada hari ini.

seperti yang telah diperkatakan oleh hashim Musa (1994). Oleh itu. . Justeru itu.Bahasa Melayu. pemikiran. kajian seperti ini dapat memperkaya bidang-bidang seperti semantik dan etimologi serta leksikologi Bahasa Melayu. cita-cita dan aspirasi masyarakat Melayu pada zaman dahulu iaitu seabad yang lalu. perbendaharaan kata yang terakan dalam Kamus Swettenham sesungguhnya membayangkan budaya.

The Meaning of Meanings. London : Oxford University Press. Oxford : Basil Blackwell. (1957). Singapore : Kelly and Walsh ltd. Kuala Lumpur :Pustaka Salam Sdn. Vocabulary of English and Malay. F. Ulu Klang : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Bhd.my/tutor/stpm/semantik/semantik. G. Kamus Inggeris. 21-28 Internet “Semantik”.htm . Majalah S. Bloomington : Indiana University Press. Penyelidikan Bahasa dan Linguistik. Firth. Nathesan.com. London : Routledge and Kegan Paul Ltd. (2001). Semantik dalam Bahasa Melayu: Satu Pandangan Komprehensif . S. Ogden dan Richards. (1995). Papers in linguistics 1934-1951. Ullman. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn. Swettenhem. 1(9). (2001). (1881). Makna dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (1956). Stern. (1957). Meaning and Change of Meaning : With Special References to the English Languange. Alias Mohd Yatim dan Ra’in Shaari. J. (1965).Nathesan. S. (2008).Melayu Edisi Ringkas. The Prinsiples of Semantics.tutor. Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof.Rujukan Abdullah Yusof. (2009). Semantik dan pragmatik Bahasa Melayu. dalam Dewan Bahasa. R. http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful