PERUBAHAN MAKNA DALAM BAHASA MELAYU : SATU DISKUSI SEMANTIK LEKSIKAL

Oleh Noralia Binti Roslan Bidang perkamusan merupakan elemen yang amat penting dalam bahasa kerana kamus merupakan perakam bahasa, pada satu-satu masa. Menurut S. Nathesan (2001:65), bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada satu-satu ketika, terutamanya kosa kata, dirakam di dalam kamus. Untuk tujuan tersebut, sejak zaman dahulu lagi, bermacam-macam kamus telah disusun dan diterbitkan. Antara kamus terawal yang disusun dalam Bahasa Melayu adalah kamus Swettenham yang diusahakan pada abad ke-19. Beberapa kata yang terdapat dalam kamus Swettenham ini telah mengalami perubahan makna, kerana mengalami penyempitan makna, perluasan makna atau pertambahan makna. Perubahan makna merupakan salah satu fenomena bahasa yang selalu berlaku dalam mana-mana bahasa di dunia. Oleh kerana sifat kedinamikannya, evolusinya dan akibat terdedah kepada pelbagai fenomena seperti pertembungan dengan bahasa-bahasa lain serta faktor-faktor sosial seperti tabu iaitu unsurunsur larangan, kemasukan idea-idea baru dan perkembangan ilmu-ilmu baharu seperti sains dan teknologi, maka bahasa sentiasa menampilkan perubahan makna yang sekali gus merupakan topik utama perbincangan makalah ini. Pada umumnya, bahasa merupakan sistem komunikasi yang amat penting bagi manusia. Sebagai suatu unsur yang dinamik, bahasa sentiasa dianalisis dan didekati dengan menggunakan perbagai pendekatan untuk mengkajinya. Antara pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Bidang kajian makna ini menurut Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Ra’in Shaari (2009:31), turut melibatkan salah satu cabang leksikal iaitu istilah leksikon yang merujuk kepada kamus atau perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau sesuatu bidang. Bidang makna atau semantik, yang sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik ini, menjadi suatu hal yang amat penting memandangkan hal kajian bahasa tidak akan sempurna jika tidak ada unsur makna. Bahasa, menurut R. H. Robbins (1952) menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Sementara itu, Firth (1944) menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam kajian bahasa. Lazimnya, kata ‘makna’ memberi erti ‘maksud’ atau ‘erti’. Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberi bermacam-macam pergertian lagi. Misalnya, menurut Ogden dan Richard dalam buku The Meaning of Meaning (1956) pernah memberi 16 pengertian dan erti bagi makna, antaranya makna adalah suatu yang intrinsik, pokok,

Kamus Swettenham (KS) yang mewakili zaman dahulu dan keduanya ialah kamus Inggeris-Melayu Dewan Edisi Ringkas (KD) yang mewakili zaman sekarang. iaitu perkembangan leksikal dan makna kata tersebut dalam Bahasa melayu. Sehubungan dengan itu menurut S. perubahan makna bagi sesuatu kata ialah “apabila sesuatu kata digunakan untuk menyatakan suatu makna yang belum pernah dinyatakan lagi”. sinekdoksi. metafora. merupakan domain kajian makna perkataan akan meneliti makna perkataan. untuk tujuan ini. kosa kata bahasa melayu ini ditinjau dari segi diakronik. sejarah. pengaruh luar dan keperluan untuk kata baharu. psikologi. diertikan sebagai proses meluaskan atau memperbesar komponen makna suatu perkataan.kemahuan. contoh bagi perluasan makna kata taman. pada suatu masa dahulu hanya . kajian semantik leksikal menurut Ullman (1957:34). terdapat banyak faktor yang boleh mendorong kearah perubahan makna dalam bahasa. diteliti pula Kamus Inggeris-Melayu Dewan Edisi Ringkas yang diterbitkan pada tahun 1995. perbezaan antara makna kata majmuk dengan komponennya dan lain-lain. definisi perluasan makna menurut Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof (2008:240). Sepintas lalu. metonimi. sosial. dan suata peristiwa yang diharapkan. Definisi dan konteks Terdapat beberapa takrif konsep asas dalam analisis yang dilakukan ini. didapati sejak zaman dahulu lagi bahasa Melayu sebagai bahasa dinamik telah mengalami perubahan dari segi struktur dan kosa katanya. Dalam kajian semantik leksikal ini. Nathesan lagi. pejorasi dan ameliorasi. Menurut Stern (1965:163). kesignifikan imbuhan. telah menyenaraikan enam sebab bagi perubahan makna antaranya termasuk sebab-sebab linguistik (bahasa). dua buah kamus dikenalpasti iaitu pertama. litotes. Antaranya adalah definisi perubahan makna. Dengan demikian. Kajian ini berusaha untuk meneliti perubahan dalam semantik yang dialami oleh Bahasa Melayu. Misalnya. Manakala Bloomfield (1992). Ullman (1957). Selain itu. perluasan makna dan penyempitan makna. Untuk tujuan tersebut. perubahan makna dalam bahasa berlaku akibat daripada perluasan makna. Seterusnya. manakala proses penyempitan pula adalah proses mengecilkan atau mengurangkan komponen makna suatu perkataan. kita dapat membayangkan betapa rumitnya maksud bagi perkataan ‘makna’. kosa kata Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris disusun oleh Frank Swettenham pada tahun 1881 dijadikan asas kosa kata Bahasa Melayu untuk melihat perubahan makna pada kosa kata tersebut. pula telah menyenaraikan sembilan jenis perubahan yang berlaku dalam bahasa. Justeru. penyempitan makna. Menurut beliau. hiperbola.

pernah dengan tegas menyatakan bahawa makna kata tidak dapat diketahui kecuali dilihat dalam penggunaannya. atau daging arnab. Hal ini menunjukkan wujudnya penyempitan makna pada istilah daging dalam komunikasi sehari-harian masyarakat Melayu. Konteks juga berfungsi untuk menetapkan makna bagi perkataan dalam satu – satu ujaran atau tulisan.orang tertentu kerana jasa jasa yang telah mereka taburkan. disebut daging kambing. Begitu juga dalam Bahasa Melayu. untuk membezakan golongan kata untuk menentukan makna. yang juga seorang ahli falsafah yang terkenal. Sehubungan dengan itu. 1994). Umpamanya. atau dalam konteks penggunaannya. Dalam hal ini. bukan sahaja digunakan untuk merujuk bapa kepada ayah atau ibu seseorang. Kata-kata daripada Bahasa Inggeris yang dipadankan Demikian juga. daging ayam. kesemua leksikon yang disenaraikan dalam kamus Swettenham diteliti satu persatu dan sebanyak 100 patah perkataan yang telah dikenalpasti. bagi kata yang mengalami penyempitan makna. konteks memainkan peranan untuk menghilangkan kekaburan dan ketidakjelasan makna. seperti dalam kata ‘bilas (basuh / cuci)’ sebagai kata kerja dan ‘bilas (kabur)’ sebagai kata adjektif. Analisis makna dalam kamus Swettenham Dalam perbincangan ini. misalnya kata daging digunakan merujuk kepada ‘daging lembu’ sahaja. malah sebagai gelaran kehormat oleh raja bagi orang . Ullmann telah berhujah bahawa. kita perlu lihat pada konteks penggunaan ayat atau ujaran tersebut. Mungkin.digunakan untuk merujuk kepada ‘kebun bunga’ atau ‘taman bunga’ sahaja. penggunaannya sahaja. Demikian juga kata datuk kini. untuk membezakan antara haus sebagai rasa dahaga atau berkurangannya besar kerana tergosok. Sedangkan. kawasan perindustrian’ dan ‘kawasan alam semula jadi seperti Taman Kinabalu’. makna perkataan hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian terhadap . makna sebenar dalam kamus bagi istilah daging adalah ‘isi pada manusia atau binatang antara kulit dan tulang’ (Kamus Dewan. yang mendapat tambahan makna atau yang mengalami penyempitan atau pengkhususan makna. tetapi maknanya sekarang telah diperluaskan untuk mencakupi makna tambahan seperti ‘kawasan perumahan’. tetapi bagi daging lain pula. konteks amat perlu. Wittgenstein dalam bukunya Philosophical Investigations (1953). dalam ayat ini ‘Kami semua rasa haus. disenaraikan di dalam satu jadual. selepas berjalan kaki ke rumah’ maknanya ialah rasa dahaga. Konteks juga menjadi amat mustahak dalam hal homonim. Misalnya. sudah mengalami perubahan makna iaitu sama ada yang berubah secara keseluruhan.

Selain itu. Hal ini adalah berikutan sebarang perubahan tidak berlaku pada perkataan-perkataan tersebut serta tidak mengalami pengaruh daripada luar mahupun perubahan budaya. hanya sebilangan kecil kata sahaja yang terdapat dalam kamus Swettenham mengekalkan bentuk dan maknanya. jelaslah bahwa sebilangan kata Bahasa Melayu mengekalkan bentuk dan maknanya walaupun sudah berlalu hampir 115 tahun sejak kamus itu disusun. antara waktu susunan Kamus Swettenham (KS) dengan Kamus Dewan Inggeris – Melayu Edisi Ringkas (KD)(1995). kata-kata yang diperhatikan mengekalkan bentuk dan makna yang sama walaupun jaraknya hampir 115 tahun. Namun. . kita juga sedia maklum. Seterusnya. tidak terdapat istilah-istilah lain yang boleh digunakan bagi merujuk perkatan-perkataan diatas. Semua kata yang didapati mengalami perubahan makna diteliti maknanya berdasarkan Kamus Dewan Edisi Baharu (1995) untuk memastikan perubahan makna tersebut. Selain itu. Jadual 1: kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama Entri kata Bahasa Inggeris Admiral Beef Blade Chalk Hen Hoof Ink Silk worm Summer Urine Yeast zebra Entri dalam kamus Swettenham Laksamana Daging lembu Mata Kapur Ayam betina Kuku Dakwat tinta Ulat sutera Musim panas Air kencing Ragi Kuda belang Entri dalam Kamus Dewan Laksamana Daging lembu Mata Kapur Ayam betina Kuku Dakwat tinta Ulat sutera Musim panas Air kencing Ragi Kuda belang Seperti yang tertera dalam jadual 1 diatas. analisis makna leksikal berdasarkan Kamus Swettenham ini dilakukan mengikut beberapa pembahagian subtajuk yang telah dikenalpasti seperti berikut : i. Kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama Didapati. sebanyak 12 kata yang mengekalkan makna turut disenaraikan untuk melihat bilangan yang masih kekal maknanya hingga sekarang.dalam kamus Swettenham juga dicari padanannya dalam Kamus Dewan untuk melihat perubahan makna yang berlaku. Jadual 1 di bawah menunjukkan katakata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama.

ubi gadong Siku kluang Entri dalam Kamus Dewan Kemalangan. Untuk makluman. sebenarnya kata di dalam jadual diatas dapat diklasifikasikan kepada beberapa kumpulan tertentu berdasarkan perubahan yang . senarai kata inilah yang paling menarik untuk diteliti kerana sebab-sebab yang akan dihuraikan kemudiannya. secara kebetulan Akauntan Beg. sebilangan kata yang terdapat di dalam kamus Swettenham kini sudah berubah bentuk dan maknanya. Kata-kata yang mengalami perubahan bentuk dan makna Terdapat kata yang telah berubah bentuk dan maknanya sekali gus daripada bentuk dan makna yang digunakan pada masa dahulu dalam kamus Swettenham.ii. pesawat Nenek Haram Perintahan Kerja kiri Bunyi-bunyian Pengasuh Gedung Perompak Anak perahu Bendahara Jurutulis Ubi aceh. saku Blahak Pipis Surat keterangan Penyakit hawar Cerdik. Berdasarkan jadual 2 dibawah ini menunjukkan sebilangan kata yang telah berubah bentuk dari makna pada masa sekarang berbanding dengan bentuk dan makna kata seperti di yang telah dientrikan dalam kamus Swettenham. berakal Dinihari Padang belantara Jentera. Sebenarnya. kampit Sendawa/sedawa Lebam/lemar Sijil/surat Kolera/taun Licik Subuh Gurun/padang pasir Enjin Datuk Dilarang Kerajaan Kidal Muzik Jururawat Bilik pejabat Lanun Kelasi/pelaut Bendahari Penulis/pengarang Ubi keladi Bengkang-bengkuk Berdasarkan jadual diatas. Jadual 2 : contoh kata yang mengalami perubahan bentuk dan makna Entri kata Bahasa Inggeris Accident Accountant Bag Belch Bruise Certificate Cholera Cunning Dawn Desert Engine Grandfather Forbidden Government Left-handed Music Nurse Office Pirate Sailor Treasurer Writer Yam Zig-zag Entri dalam kamus Swettenham Bencana Tukang mengira Karong.

roh . melancong dan sebagainya. perhatikan jadual 3 dibawah yang menyenaraikan kata-kata tersebut : Jadual 3 : kata-kata yang mengalami perluasan makna Entri kata Bahasa Inggeris Affair Ankle Book Cage Flood Invade Mist Ocean plough Servant soul Entri dalam kamus Swettenham Hal Mata kaki Kitab Sangkar Air bah Langgar Kabut Laut besar Tenggala Orang gaji jiwa Entri dalam Kamus Dewan Hal. manakala dalam Kamus Dewan maknanya ialah ‘kemalangan’ dan ‘secara kebetulan’. mereka digelar ‘orang dagang’. peristiwa dan asmara Mata kaki.dialaminya. kata padanan dalam Kamus Dewan telah berubah bentuk dan maknanya kepada bentuk ‘kemalangan’ dan ‘secara kebetulan’. pada masa dahulu perantau dari negara lain yang datang ke negeri Melayu hanyalah bertujuan untuk berdagang. didapati kelompok ini mempunyai bilangan kata yang terbesar iaitu mewakili sebanyak 75 peratus berbanding kata dalam kelompok lain. penipuan Seterusnya. bajak. Sememangnya. Ternyata bahawa entri makna diatas tidak mendukung makna ‘kemalangan’ atau ‘secara kebetulan’ seperti yang diberi padanan kata bagi kata accident kerana jikalau diteliti kamus Dewan Edisi Baharu (1995). Disini. Berdasarkan analisis. pengkhianatan. samudera. menyerang Kabut. Tetapi kini. banjir Melanggar. lautan Tenggala. Oleh itu. kurungan Bah. luku Orang gaji. buku Sangkar. kabus Laut. kata ‘orang asing’ atau ‘orang luar’ memang tepat dari segi makna berbanding dengan ‘orang dagang’. satu lagi contoh adalah bagi kata ‘orang dagang’ sebagai padanan bagi kata foreigner. urusan. Sebagai contoh. iii. buku lali Kitab. Kata-kata yang mengalami perluasan makna Untuk meneliti kata-kata yang mengalami perluasan makna selain mengekalkan makna asalnya. kecelakaan b) Kesukaran. didapati ‘bencana’ sekarang memberi entri makna seperti yang berikut : a) (mara) bahaya. pembantu rumah Jiwa. orang yang masuk ke negara Malaysia tidak hanya untuk berdagang tapi untuk tujuan-tujuan lain seperti bekerja. belajar. Pada masa ini kata ‘bencana’ tidak mendukung komponen makna seperti dalam kata accident. Oleh yang demikian. kata accident diberi makna ‘bencana’ dalam kamus Swettenham.

gertak Kapur. bangkai Lohrat.Seperti rajah diatas. titi. perhatikan jenis kata yang keempat. Justeru. botol Jambatan. ayah bonda Sungai.urusan’. Misalnya. dalam Kamus Dewan pula ia diberikan empat entri iaitu ‘hal. kawar Entri dalam Kamus Dewan Bottle Bridge Chalk Corpse Dictionary Ferry boat Hat Kettle Market Parents River Thief Botol Jambatan. entri makna yang diberikan dalam kamus Swettenham ialah ‘hal’ sahaja. pekan Ibu bapa. 2008:240). topi Kendi. perluasan makna bagi kata-kata yang terdapat dalam Bahasa Melayu memang suatu perkara biasa. batang air Pencuri. cerek Pasar. dan ‘hubungan. Seperti jenis kata yang ketiga. manakala sebaliknya. Kata-kata yang mengalami penyempitan makna Akhir sekali. tudung kepala. Jadual 4 : kata yang mengalami penyempitan makna Entri kata Bahasa Inggeris Entri dalam kamus Swettenham Kaca. blanda Mayat. Demikian juga bagi kata invade. kamus Sampan. cuma sebilangan kata yang mengalami perluasan makna iaitu kira-kira sebanyak 13 peratus. titian Kapur Mayat Kamus Feri Topi Cerek Pasar Ibu bapa Sungai Pencuri .peristiwa’. kata bagi affair. asmara’. terdapat dua entri makna dalam Kamus Dewan iaitu yang bermaksud ‘melanggar’ dan ‘menyerang’ manakala dalam Kamus Swettenham hanya entri makna ‘langgar’ diberikan. iaitu yang mengalami penyempitan makna. cinta. terutamanya dengan perubahan status bahasa Melayu daripada bahasa yang terpencil kepada bahasa bagi pelbagai bidang ilmu. tambang Kupiah. hanya sebilangan kata sahaja yang mengalami penyempitan makna dalam kamus Dewan berbanding kamus Swettenham. baling. urusan’. Kini perkataan affair telah diberikan tiga makna tambahan selain kata ‘hal’ seperti yang telah dientrikan dalam Kamus Swettenham. Hal ini amat penting bagi membolehkan Bahasa Melayu mengungkapkan berbagai-bagai perkara yang baharu dan abstrak (Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof. iv.

‘balang’ dan ‘botol’.kebanyakannya kini sudah berubah makna iaitu menjadi lebih khusus seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. walaupun ringkas namun dapat memberikan sedikit tumpuan terhadap sejarah kata dan tentang perubahan dalam komponen semantik bahasa. kata ‘balang’ diberi makna ‘bekas seperti botol. Dalam Kamus Swettenham. Seterusnya. kata-kata yang diberi padanan bagi kata-kata Inggeris dalam Kamus Swettenham. kata ‘kaca’ dan ‘balang’ mendukung makna yang lebih khusus pada hari ini. kata ‘botol’ pula merujuk pada Kamus Dewan bermaksud ‘bekas daripada kaca dan lain-lain tempat yang menyimpan cecair seperti minyak. kata ‘kaca’ dan ‘balang’ tidak boleh menjadi sinonim bagi kata ‘botol’ kerana ketiga-tiga kata ini mendukung makna yang berbeza-beza. dalam Kamus Dewan. Perkara ini akan menjadi lebih jelas jika dibandingkan antara entri yang terdapat di dalam Kamus Swettenham dengan entri dalam kamus-kamus Bahasa Melayu yang lain pada hari ini. kajian semantik diakronik seperti ini. tempat menyimpan air. dibentuk dengan melakur pasir silica. Kesimpulan Berdasarkan analisis makna terhadap 112 patah perkataan dalam Kamus Swettenham dan padanan maknanya dalam kamus Inggeris-Melayu Edisi Ringkas. Sebenarnya. Antaranya adalah didapati bilangan kata yang berubah bentuk dan makna adalah lebih banyak berbanding dengan kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna serta mengalami perluasan makna atau penyempitan makna. barang makanan dan lain-lain’. Sementara itu pula. ‘kaca’ diberi makna ‘bahan yang lutsinar atau lutcahaya yang biasanya keras dan rapuh. minuman dan lain-lain. manakala dalam Kamus Dewan cuma entri makna ‘botol’ sahaja yang diberikan. dapatlah dirumuskan bahawa kata-kata dalam Kamus Swettenham tidak disempitkan dalam Kamus Dewan malah telah mengalami pertambahan makna khusus dengan perkembangan Bahasa Melayu kebelakangan ini. Seperti yang dinyatakan diatas. besar dan agak luas mulutnya. Nathesan (2001:65). Justeru itu. oksida logam dan bahan-bahan lain’.Salah satu kata yang mengalami penyempitan makna adalah bottle. secara tidak langsung kita dapat melihat sejarah pemikiran dan pencapaian intelek pada masa dahulu melalui . tiga entri makna dalam Bahasa Melayu yang telah diberikan iaitu ‘kaca’. terdapat beberapa perkara yang dapat dikenalpasti. Dalam kajian ini juga. Seterusnya. Suatu perkara yang nyata disini adalah. Hal ini akan lebih jelas jika diteliti entri makna dalam Kamus Dewan. Menurut S.

cita-cita dan aspirasi masyarakat Melayu pada zaman dahulu iaitu seabad yang lalu. . Oleh itu. seperti yang telah diperkatakan oleh hashim Musa (1994). pemikiran. perbendaharaan kata yang terakan dalam Kamus Swettenham sesungguhnya membayangkan budaya. kajian seperti ini dapat memperkaya bidang-bidang seperti semantik dan etimologi serta leksikologi Bahasa Melayu.Bahasa Melayu. Justeru itu.

my/tutor/stpm/semantik/semantik. J. G. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn.htm . 21-28 Internet “Semantik”. The Meaning of Meanings. S. dalam Dewan Bahasa. London : Routledge and Kegan Paul Ltd. (1995). Oxford : Basil Blackwell. The Prinsiples of Semantics. http://www. Vocabulary of English and Malay. (1956).tutor. Bhd. (1957). Firth. F. Alias Mohd Yatim dan Ra’in Shaari. Ulu Klang : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Semantik dalam Bahasa Melayu: Satu Pandangan Komprehensif . Kuala Lumpur :Pustaka Salam Sdn. (1957). 1(9). (1965). Nathesan.Nathesan. Stern. Ullman. (2009). Ogden dan Richards. S. Kamus Inggeris.Rujukan Abdullah Yusof. (2008). Swettenhem. London : Oxford University Press. Majalah S. (2001).Melayu Edisi Ringkas. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Papers in linguistics 1934-1951. (2001). Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof. Meaning and Change of Meaning : With Special References to the English Languange. Semantik dan pragmatik Bahasa Melayu. Bloomington : Indiana University Press. (1881). Makna dalam Bahasa Melayu. Penyelidikan Bahasa dan Linguistik. Singapore : Kelly and Walsh ltd. R.com.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful