PERUBAHAN MAKNA DALAM BAHASA MELAYU : SATU DISKUSI SEMANTIK LEKSIKAL

Oleh Noralia Binti Roslan Bidang perkamusan merupakan elemen yang amat penting dalam bahasa kerana kamus merupakan perakam bahasa, pada satu-satu masa. Menurut S. Nathesan (2001:65), bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada satu-satu ketika, terutamanya kosa kata, dirakam di dalam kamus. Untuk tujuan tersebut, sejak zaman dahulu lagi, bermacam-macam kamus telah disusun dan diterbitkan. Antara kamus terawal yang disusun dalam Bahasa Melayu adalah kamus Swettenham yang diusahakan pada abad ke-19. Beberapa kata yang terdapat dalam kamus Swettenham ini telah mengalami perubahan makna, kerana mengalami penyempitan makna, perluasan makna atau pertambahan makna. Perubahan makna merupakan salah satu fenomena bahasa yang selalu berlaku dalam mana-mana bahasa di dunia. Oleh kerana sifat kedinamikannya, evolusinya dan akibat terdedah kepada pelbagai fenomena seperti pertembungan dengan bahasa-bahasa lain serta faktor-faktor sosial seperti tabu iaitu unsurunsur larangan, kemasukan idea-idea baru dan perkembangan ilmu-ilmu baharu seperti sains dan teknologi, maka bahasa sentiasa menampilkan perubahan makna yang sekali gus merupakan topik utama perbincangan makalah ini. Pada umumnya, bahasa merupakan sistem komunikasi yang amat penting bagi manusia. Sebagai suatu unsur yang dinamik, bahasa sentiasa dianalisis dan didekati dengan menggunakan perbagai pendekatan untuk mengkajinya. Antara pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Bidang kajian makna ini menurut Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Ra’in Shaari (2009:31), turut melibatkan salah satu cabang leksikal iaitu istilah leksikon yang merujuk kepada kamus atau perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau sesuatu bidang. Bidang makna atau semantik, yang sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik ini, menjadi suatu hal yang amat penting memandangkan hal kajian bahasa tidak akan sempurna jika tidak ada unsur makna. Bahasa, menurut R. H. Robbins (1952) menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Sementara itu, Firth (1944) menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam kajian bahasa. Lazimnya, kata ‘makna’ memberi erti ‘maksud’ atau ‘erti’. Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberi bermacam-macam pergertian lagi. Misalnya, menurut Ogden dan Richard dalam buku The Meaning of Meaning (1956) pernah memberi 16 pengertian dan erti bagi makna, antaranya makna adalah suatu yang intrinsik, pokok,

Antaranya adalah definisi perubahan makna. perluasan makna dan penyempitan makna. metonimi. merupakan domain kajian makna perkataan akan meneliti makna perkataan. hiperbola. perubahan makna dalam bahasa berlaku akibat daripada perluasan makna. Dalam kajian semantik leksikal ini. Selain itu. kosa kata bahasa melayu ini ditinjau dari segi diakronik. definisi perluasan makna menurut Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof (2008:240). Seterusnya. kajian semantik leksikal menurut Ullman (1957:34). pejorasi dan ameliorasi. kita dapat membayangkan betapa rumitnya maksud bagi perkataan ‘makna’. sosial. contoh bagi perluasan makna kata taman. manakala proses penyempitan pula adalah proses mengecilkan atau mengurangkan komponen makna suatu perkataan. litotes. terdapat banyak faktor yang boleh mendorong kearah perubahan makna dalam bahasa. Kamus Swettenham (KS) yang mewakili zaman dahulu dan keduanya ialah kamus Inggeris-Melayu Dewan Edisi Ringkas (KD) yang mewakili zaman sekarang. Sepintas lalu. Untuk tujuan tersebut. kosa kata Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris disusun oleh Frank Swettenham pada tahun 1881 dijadikan asas kosa kata Bahasa Melayu untuk melihat perubahan makna pada kosa kata tersebut. kesignifikan imbuhan. perbezaan antara makna kata majmuk dengan komponennya dan lain-lain. Nathesan lagi. sejarah. sinekdoksi.kemahuan. pula telah menyenaraikan sembilan jenis perubahan yang berlaku dalam bahasa. Manakala Bloomfield (1992). untuk tujuan ini. Definisi dan konteks Terdapat beberapa takrif konsep asas dalam analisis yang dilakukan ini. pada suatu masa dahulu hanya . perubahan makna bagi sesuatu kata ialah “apabila sesuatu kata digunakan untuk menyatakan suatu makna yang belum pernah dinyatakan lagi”. psikologi. diteliti pula Kamus Inggeris-Melayu Dewan Edisi Ringkas yang diterbitkan pada tahun 1995. Ullman (1957). telah menyenaraikan enam sebab bagi perubahan makna antaranya termasuk sebab-sebab linguistik (bahasa). Menurut beliau. pengaruh luar dan keperluan untuk kata baharu. Misalnya. diertikan sebagai proses meluaskan atau memperbesar komponen makna suatu perkataan. penyempitan makna. didapati sejak zaman dahulu lagi bahasa Melayu sebagai bahasa dinamik telah mengalami perubahan dari segi struktur dan kosa katanya. Justeru. Menurut Stern (1965:163). iaitu perkembangan leksikal dan makna kata tersebut dalam Bahasa melayu. Dengan demikian. dan suata peristiwa yang diharapkan. Sehubungan dengan itu menurut S. Kajian ini berusaha untuk meneliti perubahan dalam semantik yang dialami oleh Bahasa Melayu. metafora. dua buah kamus dikenalpasti iaitu pertama.

orang tertentu kerana jasa jasa yang telah mereka taburkan. konteks amat perlu. untuk membezakan golongan kata untuk menentukan makna. atau dalam konteks penggunaannya. Dalam hal ini. tetapi maknanya sekarang telah diperluaskan untuk mencakupi makna tambahan seperti ‘kawasan perumahan’. seperti dalam kata ‘bilas (basuh / cuci)’ sebagai kata kerja dan ‘bilas (kabur)’ sebagai kata adjektif. disebut daging kambing. Sedangkan. kita perlu lihat pada konteks penggunaan ayat atau ujaran tersebut. kesemua leksikon yang disenaraikan dalam kamus Swettenham diteliti satu persatu dan sebanyak 100 patah perkataan yang telah dikenalpasti. selepas berjalan kaki ke rumah’ maknanya ialah rasa dahaga. sudah mengalami perubahan makna iaitu sama ada yang berubah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan wujudnya penyempitan makna pada istilah daging dalam komunikasi sehari-harian masyarakat Melayu. makna perkataan hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian terhadap . Demikian juga kata datuk kini. yang mendapat tambahan makna atau yang mengalami penyempitan atau pengkhususan makna. bagi kata yang mengalami penyempitan makna. misalnya kata daging digunakan merujuk kepada ‘daging lembu’ sahaja. Konteks juga menjadi amat mustahak dalam hal homonim. Sehubungan dengan itu. yang juga seorang ahli falsafah yang terkenal. dalam ayat ini ‘Kami semua rasa haus. pernah dengan tegas menyatakan bahawa makna kata tidak dapat diketahui kecuali dilihat dalam penggunaannya. konteks memainkan peranan untuk menghilangkan kekaburan dan ketidakjelasan makna. Wittgenstein dalam bukunya Philosophical Investigations (1953). disenaraikan di dalam satu jadual. Ullmann telah berhujah bahawa. Konteks juga berfungsi untuk menetapkan makna bagi perkataan dalam satu – satu ujaran atau tulisan. Mungkin. Misalnya. tetapi bagi daging lain pula. Begitu juga dalam Bahasa Melayu. daging ayam. untuk membezakan antara haus sebagai rasa dahaga atau berkurangannya besar kerana tergosok. bukan sahaja digunakan untuk merujuk bapa kepada ayah atau ibu seseorang. atau daging arnab. Analisis makna dalam kamus Swettenham Dalam perbincangan ini. makna sebenar dalam kamus bagi istilah daging adalah ‘isi pada manusia atau binatang antara kulit dan tulang’ (Kamus Dewan. kawasan perindustrian’ dan ‘kawasan alam semula jadi seperti Taman Kinabalu’. 1994). Umpamanya.digunakan untuk merujuk kepada ‘kebun bunga’ atau ‘taman bunga’ sahaja. Kata-kata daripada Bahasa Inggeris yang dipadankan Demikian juga. malah sebagai gelaran kehormat oleh raja bagi orang . penggunaannya sahaja.

Seterusnya.dalam kamus Swettenham juga dicari padanannya dalam Kamus Dewan untuk melihat perubahan makna yang berlaku. Kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama Didapati. Jadual 1 di bawah menunjukkan katakata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama. analisis makna leksikal berdasarkan Kamus Swettenham ini dilakukan mengikut beberapa pembahagian subtajuk yang telah dikenalpasti seperti berikut : i. kita juga sedia maklum. tidak terdapat istilah-istilah lain yang boleh digunakan bagi merujuk perkatan-perkataan diatas. Namun. antara waktu susunan Kamus Swettenham (KS) dengan Kamus Dewan Inggeris – Melayu Edisi Ringkas (KD)(1995). Hal ini adalah berikutan sebarang perubahan tidak berlaku pada perkataan-perkataan tersebut serta tidak mengalami pengaruh daripada luar mahupun perubahan budaya. jelaslah bahwa sebilangan kata Bahasa Melayu mengekalkan bentuk dan maknanya walaupun sudah berlalu hampir 115 tahun sejak kamus itu disusun. Selain itu. Selain itu. Jadual 1: kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna yang sama Entri kata Bahasa Inggeris Admiral Beef Blade Chalk Hen Hoof Ink Silk worm Summer Urine Yeast zebra Entri dalam kamus Swettenham Laksamana Daging lembu Mata Kapur Ayam betina Kuku Dakwat tinta Ulat sutera Musim panas Air kencing Ragi Kuda belang Entri dalam Kamus Dewan Laksamana Daging lembu Mata Kapur Ayam betina Kuku Dakwat tinta Ulat sutera Musim panas Air kencing Ragi Kuda belang Seperti yang tertera dalam jadual 1 diatas. hanya sebilangan kecil kata sahaja yang terdapat dalam kamus Swettenham mengekalkan bentuk dan maknanya. . sebanyak 12 kata yang mengekalkan makna turut disenaraikan untuk melihat bilangan yang masih kekal maknanya hingga sekarang. kata-kata yang diperhatikan mengekalkan bentuk dan makna yang sama walaupun jaraknya hampir 115 tahun. Semua kata yang didapati mengalami perubahan makna diteliti maknanya berdasarkan Kamus Dewan Edisi Baharu (1995) untuk memastikan perubahan makna tersebut.

pesawat Nenek Haram Perintahan Kerja kiri Bunyi-bunyian Pengasuh Gedung Perompak Anak perahu Bendahara Jurutulis Ubi aceh. kampit Sendawa/sedawa Lebam/lemar Sijil/surat Kolera/taun Licik Subuh Gurun/padang pasir Enjin Datuk Dilarang Kerajaan Kidal Muzik Jururawat Bilik pejabat Lanun Kelasi/pelaut Bendahari Penulis/pengarang Ubi keladi Bengkang-bengkuk Berdasarkan jadual diatas. Sebenarnya. berakal Dinihari Padang belantara Jentera. sebilangan kata yang terdapat di dalam kamus Swettenham kini sudah berubah bentuk dan maknanya. Kata-kata yang mengalami perubahan bentuk dan makna Terdapat kata yang telah berubah bentuk dan maknanya sekali gus daripada bentuk dan makna yang digunakan pada masa dahulu dalam kamus Swettenham. ubi gadong Siku kluang Entri dalam Kamus Dewan Kemalangan. Untuk makluman. saku Blahak Pipis Surat keterangan Penyakit hawar Cerdik. secara kebetulan Akauntan Beg. senarai kata inilah yang paling menarik untuk diteliti kerana sebab-sebab yang akan dihuraikan kemudiannya.ii. sebenarnya kata di dalam jadual diatas dapat diklasifikasikan kepada beberapa kumpulan tertentu berdasarkan perubahan yang . Jadual 2 : contoh kata yang mengalami perubahan bentuk dan makna Entri kata Bahasa Inggeris Accident Accountant Bag Belch Bruise Certificate Cholera Cunning Dawn Desert Engine Grandfather Forbidden Government Left-handed Music Nurse Office Pirate Sailor Treasurer Writer Yam Zig-zag Entri dalam kamus Swettenham Bencana Tukang mengira Karong. Berdasarkan jadual 2 dibawah ini menunjukkan sebilangan kata yang telah berubah bentuk dari makna pada masa sekarang berbanding dengan bentuk dan makna kata seperti di yang telah dientrikan dalam kamus Swettenham.

samudera. lautan Tenggala. Oleh yang demikian. Oleh itu. bajak. melancong dan sebagainya. Sememangnya. peristiwa dan asmara Mata kaki. pembantu rumah Jiwa. penipuan Seterusnya. Sebagai contoh. didapati ‘bencana’ sekarang memberi entri makna seperti yang berikut : a) (mara) bahaya. belajar. Ternyata bahawa entri makna diatas tidak mendukung makna ‘kemalangan’ atau ‘secara kebetulan’ seperti yang diberi padanan kata bagi kata accident kerana jikalau diteliti kamus Dewan Edisi Baharu (1995).dialaminya. kecelakaan b) Kesukaran. kata accident diberi makna ‘bencana’ dalam kamus Swettenham. iii. kata padanan dalam Kamus Dewan telah berubah bentuk dan maknanya kepada bentuk ‘kemalangan’ dan ‘secara kebetulan’. Kata-kata yang mengalami perluasan makna Untuk meneliti kata-kata yang mengalami perluasan makna selain mengekalkan makna asalnya. perhatikan jadual 3 dibawah yang menyenaraikan kata-kata tersebut : Jadual 3 : kata-kata yang mengalami perluasan makna Entri kata Bahasa Inggeris Affair Ankle Book Cage Flood Invade Mist Ocean plough Servant soul Entri dalam kamus Swettenham Hal Mata kaki Kitab Sangkar Air bah Langgar Kabut Laut besar Tenggala Orang gaji jiwa Entri dalam Kamus Dewan Hal. buku Sangkar. pada masa dahulu perantau dari negara lain yang datang ke negeri Melayu hanyalah bertujuan untuk berdagang. kabus Laut. kata ‘orang asing’ atau ‘orang luar’ memang tepat dari segi makna berbanding dengan ‘orang dagang’. luku Orang gaji. banjir Melanggar. mereka digelar ‘orang dagang’. orang yang masuk ke negara Malaysia tidak hanya untuk berdagang tapi untuk tujuan-tujuan lain seperti bekerja. pengkhianatan. Berdasarkan analisis. Tetapi kini. kurungan Bah. menyerang Kabut. satu lagi contoh adalah bagi kata ‘orang dagang’ sebagai padanan bagi kata foreigner. roh . buku lali Kitab. urusan. didapati kelompok ini mempunyai bilangan kata yang terbesar iaitu mewakili sebanyak 75 peratus berbanding kata dalam kelompok lain. Pada masa ini kata ‘bencana’ tidak mendukung komponen makna seperti dalam kata accident. Disini. manakala dalam Kamus Dewan maknanya ialah ‘kemalangan’ dan ‘secara kebetulan’.

dan ‘hubungan. terutamanya dengan perubahan status bahasa Melayu daripada bahasa yang terpencil kepada bahasa bagi pelbagai bidang ilmu. pekan Ibu bapa. kamus Sampan. batang air Pencuri. dalam Kamus Dewan pula ia diberikan empat entri iaitu ‘hal. Seperti jenis kata yang ketiga. titian Kapur Mayat Kamus Feri Topi Cerek Pasar Ibu bapa Sungai Pencuri . blanda Mayat. titi. tudung kepala. kata bagi affair. entri makna yang diberikan dalam kamus Swettenham ialah ‘hal’ sahaja. asmara’. iaitu yang mengalami penyempitan makna. Justeru. terdapat dua entri makna dalam Kamus Dewan iaitu yang bermaksud ‘melanggar’ dan ‘menyerang’ manakala dalam Kamus Swettenham hanya entri makna ‘langgar’ diberikan. tambang Kupiah. cerek Pasar. urusan’. 2008:240). cinta. Demikian juga bagi kata invade. botol Jambatan. kawar Entri dalam Kamus Dewan Bottle Bridge Chalk Corpse Dictionary Ferry boat Hat Kettle Market Parents River Thief Botol Jambatan. Jadual 4 : kata yang mengalami penyempitan makna Entri kata Bahasa Inggeris Entri dalam kamus Swettenham Kaca. ayah bonda Sungai.peristiwa’. Kata-kata yang mengalami penyempitan makna Akhir sekali. Misalnya. hanya sebilangan kata sahaja yang mengalami penyempitan makna dalam kamus Dewan berbanding kamus Swettenham. Kini perkataan affair telah diberikan tiga makna tambahan selain kata ‘hal’ seperti yang telah dientrikan dalam Kamus Swettenham. topi Kendi.Seperti rajah diatas. cuma sebilangan kata yang mengalami perluasan makna iaitu kira-kira sebanyak 13 peratus. Hal ini amat penting bagi membolehkan Bahasa Melayu mengungkapkan berbagai-bagai perkara yang baharu dan abstrak (Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof. gertak Kapur. baling. perluasan makna bagi kata-kata yang terdapat dalam Bahasa Melayu memang suatu perkara biasa.urusan’. manakala sebaliknya. iv. perhatikan jenis kata yang keempat. bangkai Lohrat.

kata ‘kaca’ dan ‘balang’ tidak boleh menjadi sinonim bagi kata ‘botol’ kerana ketiga-tiga kata ini mendukung makna yang berbeza-beza. kata ‘botol’ pula merujuk pada Kamus Dewan bermaksud ‘bekas daripada kaca dan lain-lain tempat yang menyimpan cecair seperti minyak. kajian semantik diakronik seperti ini. ‘kaca’ diberi makna ‘bahan yang lutsinar atau lutcahaya yang biasanya keras dan rapuh. Nathesan (2001:65). Perkara ini akan menjadi lebih jelas jika dibandingkan antara entri yang terdapat di dalam Kamus Swettenham dengan entri dalam kamus-kamus Bahasa Melayu yang lain pada hari ini. Antaranya adalah didapati bilangan kata yang berubah bentuk dan makna adalah lebih banyak berbanding dengan kata-kata yang mengekalkan bentuk dan makna serta mengalami perluasan makna atau penyempitan makna. Seterusnya. tiga entri makna dalam Bahasa Melayu yang telah diberikan iaitu ‘kaca’. minuman dan lain-lain.Salah satu kata yang mengalami penyempitan makna adalah bottle. walaupun ringkas namun dapat memberikan sedikit tumpuan terhadap sejarah kata dan tentang perubahan dalam komponen semantik bahasa. Hal ini akan lebih jelas jika diteliti entri makna dalam Kamus Dewan. secara tidak langsung kita dapat melihat sejarah pemikiran dan pencapaian intelek pada masa dahulu melalui . Suatu perkara yang nyata disini adalah. besar dan agak luas mulutnya. terdapat beberapa perkara yang dapat dikenalpasti. manakala dalam Kamus Dewan cuma entri makna ‘botol’ sahaja yang diberikan. kata ‘kaca’ dan ‘balang’ mendukung makna yang lebih khusus pada hari ini. Menurut S. kata-kata yang diberi padanan bagi kata-kata Inggeris dalam Kamus Swettenham. Dalam kajian ini juga. Seperti yang dinyatakan diatas. dapatlah dirumuskan bahawa kata-kata dalam Kamus Swettenham tidak disempitkan dalam Kamus Dewan malah telah mengalami pertambahan makna khusus dengan perkembangan Bahasa Melayu kebelakangan ini. tempat menyimpan air.kebanyakannya kini sudah berubah makna iaitu menjadi lebih khusus seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. Sebenarnya. dibentuk dengan melakur pasir silica. dalam Kamus Dewan. oksida logam dan bahan-bahan lain’. Kesimpulan Berdasarkan analisis makna terhadap 112 patah perkataan dalam Kamus Swettenham dan padanan maknanya dalam kamus Inggeris-Melayu Edisi Ringkas. barang makanan dan lain-lain’. kata ‘balang’ diberi makna ‘bekas seperti botol. Justeru itu. Dalam Kamus Swettenham. ‘balang’ dan ‘botol’. Sementara itu pula. Seterusnya.

cita-cita dan aspirasi masyarakat Melayu pada zaman dahulu iaitu seabad yang lalu. pemikiran. kajian seperti ini dapat memperkaya bidang-bidang seperti semantik dan etimologi serta leksikologi Bahasa Melayu. seperti yang telah diperkatakan oleh hashim Musa (1994). .Bahasa Melayu. perbendaharaan kata yang terakan dalam Kamus Swettenham sesungguhnya membayangkan budaya. Justeru itu. Oleh itu.

Oxford : Basil Blackwell. (2008). Singapore : Kelly and Walsh ltd. Mohd Ra’in Shaari dan Abdullah Yusof.tutor. S. (1957). Vocabulary of English and Malay. Meaning and Change of Meaning : With Special References to the English Languange. F.Melayu Edisi Ringkas. S. (2001). (1956). J. Ullman. Firth.htm . The Prinsiples of Semantics. Nathesan. Semantik dan pragmatik Bahasa Melayu. Bloomington : Indiana University Press. Swettenhem. (1995). Majalah S. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn. Penyelidikan Bahasa dan Linguistik. (2009). Stern.Nathesan. London : Routledge and Kegan Paul Ltd. R. (2001). London : Oxford University Press. The Meaning of Meanings. G. Kamus Inggeris. Makna dalam Bahasa Melayu.Rujukan Abdullah Yusof. Papers in linguistics 1934-1951.my/tutor/stpm/semantik/semantik. http://www. Bhd. dalam Dewan Bahasa. 1(9). Ulu Klang : Dewan Bahasa dan Pustaka. Ogden dan Richards. (1957). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Semantik dalam Bahasa Melayu: Satu Pandangan Komprehensif . 21-28 Internet “Semantik”. Alias Mohd Yatim dan Ra’in Shaari.com. Bhd. (1881). Kuala Lumpur :Pustaka Salam Sdn. (1965).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful