(PETA MINDA MEMBANTU MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID TAHUN TIGA INOVATIF MENULIS HURUF BESAR DALAM AYAT

KASIM BIN LANDOSI @ LAMBOSI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TAWAU

2012

PETA MINDA MEMBANTU MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID TAHUN TIGA INOVATIF MENULIS HURUF BESAR DALAM AYAT

KASIM BIN LANDOSI @ LAMBOSI

Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sekolah Rendah (Bahasa Melayu)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TAWAU

NOVEMBER 2012

PENGESAHAN PENYELIA

“Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan kepujian Pengajian Bahasa Melayu”

Tandatangan Penyelia Tarikh

: ………………………………………….. : ABDUL NASIR BIN HJ. PAISAL : …………………………………………..

i

: KASIM BIN LANDOSI @ LAMBOSI : …………………………………………. Tandatangan Nama Penulis Tarikh : …………………………………………..PENGAKUAN “Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”. ii ..

Atiq.DEDIKASI Syukur ke hadrat Ilahi atas limpahNya Kutitipkan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad Khas buat ayahanda En. menjadi perangsang untuk menguatkan azamku. Emah. iii . Asri. Zai. Man. Achbar. kesabaran dan doronganmu yang tidak terhingga. Sabar. Tacher. Semoga Allah memberi hidayah dan membuka pintu rahmatNya. dorongan. Buat pensyarah-pensyarah dan rakan seperjuangan terima kasih atas segalanya pengorbanan. Irda. Landosi @ Lambosi Bin Pardi dan Allahyarhamah bonda Masia Binti Abdullah. pengorbanan dan keikhlasanmu tidak terungkapkan dengan kata-kata. Latip. kasih sayang ayahanda dan bonda tidakkan terbalas Isteri dan adik-beradik tersayang. kesetiaan.

Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Kampus Tawau. Pada kesempatan ini. penulis rakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada penyelia En. Syukur ke hadrat Allah S. Hajah Patimah binti Dullah atas segala bimbingan. Yang Mulia Raja Shaharuddin bin Raja Mohammad dan Pn.W.PENGHARGAAN “Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang”.T yang mampu membalasnya. Paisal.W. iv . Penghargaan juga ditujukan kepada rakan-rakan seperjuangan atas kerjasama dan perkongsian idea-idea yang bernas. para pensyarah dan individu yang terlibat atas sokongan yang tiada hentinya. Sesungguhnya hanya Allah S. nasihat dan dorongan yang telah diberikan. tunjuk ajar. Tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kepada Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau.T kerana dengan limpah kurniaNya kajian ini dapat disiapkan dalam masa yang dirancang. Abdul Nasir Hj.

Berdasarkan analisis tersebut. Tawau. Empat sesi intervensi khusus telah dijalankan dan didapati tindakan yang dijalankan telah membantu murid menguasai kemahiran kemahiran menulis huruf besar dengan betul di dalam ayat dan meningkatkan minat murid dalam pengajaran dan pembelajaran. teknik ini boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran tatabahasa serta penulisan. Ujian pra serta ujian pos telah dilaksanakan untuk mengesan tahap penguasaan murid serta keberkesanan Teknik Peta Minda. Bagi mengatasi masalah tersebut. teknik peta minda dijadikan bahan pengukuhan pada tiap-tiap akhir sesi pembelajaran. Tinjauan awal untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid dalam pembelajaran kemahiran tersebut telah dijalankan dengan menganalisis jawapan murid dalam ujian diagnostik. Di samping itu. v . soal selidik juga digunakan bagi meninjau minat murid terhadap pengajaran guru. Sabah.ABSTRAK Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengatasi masalah pembelajaran kemahiran menulis huruf besar dengan betul dalam ayat. Untuk cadangan kajian seterusnya. didapati murid belum menguasai kemahiran dan konsep penggunaan huruf besar di dalam ayat. Murid-murid yang terlibat dalam kajian terdiri daripada lima orang murid Tahun 3 Inovatif di Sekolah Kebangsaan Bandar Tawau II.

A total of four specific intervention sessions are carried out and it is found that the actions undertaken has helped these students to improve their writing skills in using capital letters correctly in their sentences. vi . Sabah are involved in the study. It is hoped and recommended to teachers and schools to extend the use of this technique in grammar and writing skills in the future. Based on the analysis it is found that students had not mastered the skills and concepts of the use of capital letters in the text. Five pupils of Year 3 Inovatif from Sekolah Kebangsaan Bandar Tawau II. Worksheet and mind map are used as a reinforcement learning strategy in every intervention session conducted throughout the study. An action research is also executed as a mean to help maintain the students interest in learning Bahasa Melayu involving these skills. To address this problem. Tawau. pre and post tests. A set of questionnaires are also used to survey the students' interest in the subject of Bahasa Melayu.ABSTRACT This study is conducted in order to overcome the problem of learning the skill to write capital letters correctly in sentences. the technique of mind mapping has been used as teaching and learning approach. Initial survey to identify the problems faced by students in learning skills is carried out by analyzing the responses of students through a diagnostic.

0 2.2 Pengenalan Refleksi Pengalaman Lalu Refleksi Nilai Pendidikan Isu Kajian Dan Pernyataan Masalah Tinjauan Literatur i ii iii iv v vi vii x xi xii xiii 1 2 7 9 10 FOKUS KAJIAN vii .1 1.2 1.3 2.1 2.0 PENDAHULUAN 1.KANDUNGAN Muka surat PENGESAHAN PENYELIA PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI GRAF SENARAI LAMPIRAN 1.

0 CARA ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 6.1 7.2 3.1 5.0 OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN 3.0 KUMPULAN SASARAN 4.3 7.2 7.0 5.4 5.2 5.6 TINDAKAN KAJIAN 6.3 7. Jadual Tajuk Muka surat 3.5 5.0 DAPATAN KAJIAN 7.1 3.3 5.No.4 7.1 5.3 Objektif Umum Objektif Khusus Persoalan Kajian Responden Prosedur Tindakan Tinjauan Awal Merancang Tindakan Melaksana Tindakan Memerhati Merefleksi Analisis Ujian Diagnostik Analisis Ujian Pra dan Pos Analisis Soal Selidik Analisis Ujian Diagnostik Analisis Ujian Pra Analisis Ujian Pos Analisis Perbandingan Keputusan Ujian Pra Dan Pos Analisis Data Minat Murid 15 15 15 17 18 19 20 21 24 24 26 27 28 30 34 36 38 43 4.2 6.5 viii .1 6.

0 9. Jadual Tajuk Muka surat 8.1 RUMUSAN DAPATAN KAJIAN 8.0 9.1 Refleksi Dapatan Kajian 47 50 52 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Cadangan Kajian SENARAI RUJUKAN LAMPIRAN ix .No.

1 7.2 7.3 7.12 Skor Ujian Diagnostik Skala Skor Diagnostik Dan Prestasi Skala Skor Ujian Pra Dan Pos Serta Prestasi Analisis Keputusan Ujian Diagnostik Rumusan Analisis Keputusan Ujian Diagnostik Senarai Murid Terpilih sebagai Responden Analisis Keputusan Ujian Pra Analisis Keputusan Ujian Pos Analisis Perbandingan Ujian Pra Dan Pos Mengikut Bahagian Analisis Perbandingan Markah Keseluruhan Responden Dalam Ujian Pra Dan Pos Analisis Peningkatan Markah Ujian Pra Dan Pos Secara Keseluruhan Analisis Perbandingan Minat Responden Terhadap Bahasa Melayu Berdasarkan Pra Dan Pasca Soal Selidik 20 26 27 31 32 33 34 36 38 39 41 43 x .JADUAL No.1 6. Jadual Tajuk Muka surat 5.1 7.5 7.0 6.7 7.8 7.0 7.10 7.

0 Model Kajian Kemmis Dan McTaggart 19 xi . Rajah Tajuk Muka surat 5.RAJAH No.

9 7.GRAF No.11 Graf Bar Pencapaian Murid Dalam Ujian Pra Graf Pencapaian Murid Dalam Ujian Pos Graf Bar Perbandingan Pencapaian Responden Dalam Ujian Pra Dan Pos Graf Bar Peningkatan Markah Responden 35 37 40 42 xii .4 7.6 7. Graf Tajuk Muka surat 7.

E. H. M. I. P.LAMPIRAN A. D. L. K. R. Q. N. J. F. Lembaran Ujian Diagnostik Rekod Ujian Diagnostik Lembaran Ujian Pra Lembaran Ujian Pasca Borang Keputusan Ujian Pra Borang Keputusan Ujian Pos Jadual Perbandingan Ujian Pra dan Pasca Peta Minda Lembaran Soal Selidik Peta Minda Lembaran Intervensi: Item 1 Lembaran Intervensi: Item 2 Lembaran Intervensi: Item 3 Lembaran Intervensi: Item 4 Jadual Perbandingan Intervensi Jadual Pelaksanaan Tindakan Jadual Langkah Pelaksanaan Intervensi Keputusan Analisis Kesalahan Penggunaan Huruf Besar Keputusan Perbandingan Jumlah Murid Mengikut Prestasi Dalam Ujian Pra Dan Pos xiii . C. G. O. B.

Z. T. U. xiv . Keputusan Peningkatan Penguasaan Kemahiran Menulis Huruf Besar Dapatan Data Soal Selidik (Minat Responden) Sebelum Kajian Rumusan Dapatan Data Soal Selidik (Minat Responden) Secara Keseluruhan Terhadap Bahasa Melayu Sebelum Kajian Dapatan Data Soal Selidik (Minat Responden) Selepas Kajian Rumusan Dapatan Data Soal Selidik (Minat Responden) Secara Keseluruhan Terhadap Bahasa Melayu Selepas Kajian Contoh Tulisan Murid Dalam Ujian Diagnostik Hasil Kerja Murid Dalam Item 4 Penggunaan Peta Minda Oleh Murid Dalam Item 4 V. W. Y.LAMPIRAN S. X.

Atan (1988) dalam Sharil (2005) menyatakan pendidikan adalah proses dan aktiviti yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang dikehendaki di dalam diri seseorang.1). setiap kecerdasan adalah berasingan dan tidak saling 1 . Walau bagaimanapun. dinyatakan Kurikulum Bahasa Melayu digubal bertujuan untuk menyediakan murid menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara betul dan tepat. Menurut Suppiah. bacaan dan tulisan.0 PENDAHULUAN 1. Ramlah dan Abdul Aziz (2008). Potensi yang dimaksudkan ialah kecekapan berbahasa yang merangkumi kemahiran lisan. Ia adalah proses perkembangan. Dalam Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Bahasa Melayu Tahun 3 (2003: ms. Ini kerana setiap manusia mempunyai tingkat kecerdasan yang pelbagai. berterusan di sekolah dan berlangsung seumur hidup. Hal ini bermula ketika pra sekolah.1 Pengenalan Pendidikan dapat dilihat daripada dua aspek iaitu aspek individu dan aspek masyarakat. Aspek individu. penyuburan fikiran dan kuasa semula jadi yang sistematik.1. pendidikan bermaksud pengembangan potensi yang terpendam. Ia merupakan peluang kepada murid menjadi seseorang yang mampu mengungkapkan bidang ilmu daripada pelbagai disiplin atau mata pelajaran di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. penguasaan kemahiran-kemahiran yang dinyatakan tidak mungkin akan dicapai oleh semua murid dalam tempoh yang sama.

kesalahan menulis huruf kecil di permulaan ayat dan selepas noktah serta kata nama khas juga dieja menggunakan huruf kecil secara keseluruhan. Berdasarkan kepada pemerhatian dan temubual pengkaji bersama-sama 2 . Lima.bergantung. Jika perkara ini tidak ditangani. ia mungkin berlanjutan sehingga mereka memasuki Tahun Empat.2 Refleksi Pengalaman Lalu Selama hampir 16 tahun menjadi guru dan mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Kebangsaan Bandar Tawau II. setiap individu mempunyai lapan kecerdasan tetapi pada darjah atau kadar yang berbeza-beza dari segi kekuatan dan kemahiran. Seseorang mungkin lemah dalam sesuatu bidang kemahiran tetapi cemerlang dalam bidang kecerdasan yang lain. 1. pengalaman dan persekitaran. Sehubungan itu. ilmu. maklumat. nilai dan idea serta hubungan sosial dalam masyarakat ketika menjalani kehidupan sehariannya. Kecerdasan tersebut boleh dikembangkan menerusi pendidikan. masalah tidak tahu menggunakan huruf besar dan huruf kecil dengan betul ketika menulis ayat merupakan masalah yang sering pengkaji temui dalam kalangan murid-murid Tahun Tiga. guru sebagai pemudah cara digalak menggunakan kreativiti sendiri untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran yang diajar agar murid-murid berketerampilan dalam berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. dan Enam. Menurut mereka lagi. manakala guru akan menerima kesan dipersalahkan kerana tidak menjalankan tanggungjawab sebagai penyampai ilmu yang baik. kemahiran. memperoleh pengetahuan. Misalnya.

Antaranya ialah faktor sosioekonomi. pengkaji beranggapan kanak-kanak ini sebenarnya lemah dari segi ingatan dan pengamatan tentang hal ini. Oleh yang demikian. 3 . Kanak-kanak ini kurang terdedah dengan penglibatan dalam bahasa secara maksimum memandangkan ibu bapa sibuk mencari nafkah bagi meneruskan kelangsungan kehidupan keluarga masing-masing. Akibat ketiadaan motivasi dan perhatian daripada ibu bapa. Ada beberapa faktor yang menyumbang kepada keadaan tersebut. kebanyakannya murid-murid ini tinggal di kawasan perumahan setinggan yang berhampiran dengan kawasan sekolah. masalah ini akan berterusan sehingga ke peringkat menengah dan peringkat tinggi. tetapi kebanyakan murid-muridnya adalah dari kalangan keluarga yang berpendapatan rendah.dengan murid. pengkaji dapati kebanyakan mereka telah mengenali prinsip-prinsip asas penggunaan huruf besar dan huruf kecil di dalam ayat. kegagalan murid dalam UPSR adalah berpunca daripada kelemahan mereka menguasai kemahiran asas khususnya 3M yang lazimnya diajarkan di peringkat awal persekolahan. Ini turut diakui oleh guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris mereka semasa di Tahun Dua. Menurut Amir (2002) dalam Hamidah (2005). Walaupun status sekolah pengkaji gred A dan terletak di kawasan bandar. Hal pendidikan anak-anak diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. namun apa yang lebih ditakuti ialah jika mereka tidak diberi perhatian yang serius pada tahap rendah. faktor ini bukan sahaja melambatkan pencapaian kemahiran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. Berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada data Sistem Maklumat Murid sekolah.

Berbanding dengan ibu bapa yang berpendidikan. Kemampuan ibu bapa menyediakan kemudahan seperti pembiayaan kelas tambahan.Seterusnya ialah faktor taraf pendidikan ibu bapa. Asmah. Oleh yang demikian. Ibu bapa yang kurang berpendidikan akan menjaga anak tanpa banyak persediaan dan rujukan intelektual dengan beranggapan. bahan bacaan dan multimedia juga adalah faktor peningkatan penguasaan kemahiran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. 4 . Zurihanmi dan Fawziyah. 2005). mendidik anak berlaku secara semula jadi. Didapati kanakkanak yang mempunyai ibu bapa yang berjawatan profesional dan berpendidikan mempunyai kelebihan dari segi penguasaan kosa kata dan kemahiran-kemahiran bahasa yang lain hasil peniruan dan pemerhatian ke atas pertuturan dan tingkah laku ibu bapa mereka. mereka dapat membuat persediaan mental dan fizikal melalui pembacaan dan maklumat dari media massa berkenaan perkembangan fisiologi dan kognisi anak-anak mereka. Ditambah dengan suasana rumah yang sesak. apabila berada di luar waktu persekolahan. Kurangnya sokongan daripada ibu bapa dan keluarga dalam memberi tunjuk ajar dan menyelesaikan masalah dalam pembelajaran ini turut menimbulkan masalah lain seperti kanak-kanak ini sering tidak menyiapkan kerja rumah yang diberi oleh guru. tidak terurus dan sempit mewujudkan ketegangan yang menyebabkan mereka keluar dari rumah (Azizi. kanak-kanak ini lebih suka menghabiskan masa dengan bermain bersama rakan sebaya daripada mengulang kaji pelajaran.

bacaan mahu pun tulisan. Oleh yang demikian. Di sekolah rendah. Pakar-pakar psikologi mengatakan individu-individu yang berjaya adalah individu-individu yang 5 . guru dan ibu bapa perlu sentiasa memupuk sikap rajin dan suka belajar dalam diri kanak-kanak tersebut. Walhal di peringkat rendah adalah masa yang paling baik untuk menerapkan kemahiran ini kerana kanak-kanak pada usia ini cenderung untuk mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan sepenuhnya. Ramlah dan Abdul Aziz (2008).Dalam hal yang lain. pengkaji ingin membawa perubahan kepada kanak-kanak ini agar mereka mampu seiring dengan murid-murid lain dalam konteks yang melibatkan kemahiran bahasa khususnya menulis. tahap perkembangan kanak-kanak adalah berada di tahap empat. mereka akan berasa rendah diri dan kurang yakin pada kebolehan sendiri. ada lapan tahap perkembangan kanak-kanak. Sokongan dan penglibatan ibu bapa. Dalam masa yang sama pengkaji juga ingin meningkatkan estim diri (self-esteem) mereka. kanak-kanak pada tahap ini akan bersungguh-sungguh dengan penuh minat dan tekun mengikuti aktiviti dan menyiapkan tugasan yang diberi. penjaga dan guru amat perlu untuk membantu meningkatkan penguasaan bahasa kanak-kanak sama ada dalam lisan. Menurut Suppiah. jika kanak-kanak sentiasa dimarahi dan dikritik dalam segala tugasan yang diberikan. Sehubungan itu sebagai guru. Menurut beliau. faktor kurangnya penekanan terhadap kepentingan penggunaan huruf besar dan huruf kecil oleh guru semasa mengajar mata pelajaran bahasa juga adalah penyebab murid-murid tidak memberi perhatian serius akan kepentingan perkara ini. Sebaliknya.

Mereka menunjukkan komitmen kepada apa yang mereka ucapkan. Mereka tidak seronok menjadi diri mereka sendiri. bahasa yang mereka gunakan mempunyai ciri-ciri seperti bercakap dengan lebih lancar. 2001). Harapan pengkaji semoga masalah yang dihadapi oleh murid-murid tersebut akan dapat diatasi manakala langkah merawat masalah menggunakan Peta Minda yang pengkaji cadangkan dan akan terangkan dalam perenggan yang berikut menjadi satu kejayaan malahan amalan yang akan memberi manfaat kepada murid dan guru dalam meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Mereka menggunakan kata-kata daripada jenis yang positif.mempunyai estim tinggi manakala. Ertinya mereka akan mengotakan kata-kata mereka (Ainon dan Abdullah. Bagi individu-individu yang estimnya rendah mempunyai ciri-ciri psikologi yang berbeza. Apabila individu-individu yang mempunyai estim tinggi bercakap. Mereka hendak menjadi individu lain. Justeru. individu-individu yang gagal di dalam kehidupan mereka mempunyai estim yang rendah. Mereka malu dengan keadaan diri mereka dan bersikap pasif dalam pergaulan. 6 . Seterusnya. tersusun dan tatabahasanya betul. dapat memberi kesedaran kepada para ibu bapa dan penjaga agar lebih memahami keperluan anak-anak mereka dalam pembelajaran dengan memberi sokongan dan bantuan yang sewajarnya. pengajian dalam semester 8 ini yang menghendaki setiap pelajar PGSR Bahasa Melayu melaksana satu kajian tindakan merupakan peluang kepada pengkaji untuk menjadikan masalah ini sebagai fokus kajian.

Melalui menulis. Ini bermakna kemahiran menulis merupakan medium terpenting untuk melahirkan pemikiran.. Aras 3 (i)) dan mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan serta tanda baca dalam ayat (10.2.1. menyatakan tulisan ialah bahasa yang berlukis dengan lambang bunyi.3 Refleksi Nilai Pendidikan Pendidikan sering dikaitkan dengan manusia. kemahiran menulis seperti mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul (9. Pernyataan ini menunjukkan bahawa kemahiran menulis sangat penting. Manakala Sassoon memberi pengertian bahawa “handwriting is a skill that modern technology will not replace” (1993: 36). dalam HSP Bahasa Melayu Tahun Tiga. pendidik perlu membina dan mengembangkan kemampuan dasar manusia sebaik mungkin supaya sentiasa sentiasa sesuai dengan kapasitinya. 2010). Walaupun pelbagai kemudahan teknologi 7 . kemampuan menulis merupakan kemahiran yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam memenuhi kapasiti yang dimaksudkan. Aras 1 (i)) disenaraikan sebagai kemahiran yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh murid-murid Tahun Tiga. Kamarudin (1994). “A person who writes clearly thinks clearly. tulisan) manusia dapat membentuk identiti kelompok dan penyatuan dalam masyarakat (Syed Ismail dan Ahmad Subki. Dan yang paling penting melalui bahasalah (bunyi dan simbol. 1992: 7). Justeru itu. Dalam hal ini. seseorang individu itu dapat melahirkan perasaan.” (Czerniewska. fikiran dan idea dalam bentuk grafik.1.

namun kemudahan tersebut tidak dapat menggantikan kepentingan kemahiran menulis. 8 .disediakan pada hari ini.

Oleh kerana peri pentingnya kemahiran menulis itu.2. They learn about social practices “of language. ejaan dan tanda baca yang betul adalah salah satu daripada kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid-murid Tahun Tiga. Czerniewska dalam bukunya yang bertajuk Learning About Writing menyatakan: “ “When children learn to write. they learn more than “the system of writing. ejaan dan tanda baca yang betul.0 FOKUS KAJIAN Fokus kajian ini bertumpu kepada usaha pengkaji membantu murid Tahun Tiga Inovatif menguasai kemahiran menulis huruf besar dengan betul di dalam ayat. kemahiran menulis mengikut hukum tatabahasa.” Czerniewska (1992: 1) Ini bermakna kemahiran menulis sentiasa digunakan dalam setiap mata pelajaran dan pelbagai lagi aktiviti walaupun ia hanya dipelajari dalam mata pelajaran bahasa. 2.1 Isu Kajian dan Pernyataan Masalah Dengan menguasai kemahiran menulis yang melibatkan tatabahasa. “Writing is a central activity of the school curriculum. murid-murid akan lebih yakin dalam pembelajarannya.” (1992: 2) Seperti yang dijelaskan. Namun masih terdapat murid-murid yang melakukan kesalahan dari segi penggunaan huruf besar dan juga huruf kecil semasa 9 .

menulis ayat. Khususnya penggunaan huruf besar dan kecil di permulaan ayat, selepas noktah, cara mengeja dan menulis Kata Nama Khas serta Kata Nama Am. Kesan dari kelemahan ini, markah penulisan mereka sentiasa tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Sehubungan itu, langkah mengatasi harus dilakukan dengan segera agar masalah ini dapat diatasi pada peringkat awal-awal lagi. Dalam hal ini, pengkaji mencuba mengatasi masalah dengan menggunakan Teknik Peta Minda.

2.2

Tinjauan Literatur

Bahasa dikatakan merupakan satu struktur unik yang terdiri daripada bunyi-bunyi dan ucapan yang dipilih serta disusun untuk digunakan oleh sesuatu masyarakat untuk berhubung sesama sendiri dalam kegiatan seharian. Selain daripada lisan dan membaca maklumat, tulisan juga adalah adalah salah satu daripada amalan kebiasaan yang digunakan untuk berhubung. Jika kemahiran ini tidak dipupuk dari awal, kemungkinan besar kanak-kanak akan mengalami kesukaran. Graham, Harris dan Fink (2000) dalam M. Azizi (2010) menyatakan kanak-kanak yang mengalami kesukaran menguasai kemahiran menulis akan mula mengelak daripada menulis dan memutuskan bahawa mereka tidak dapat menulis.

Kesannya, perkembangan kemahiran menulis akan lambat dikuasai. Jelas di sini masalah kesalahan penggunaan huruf besar dan huruf kecil jika tidak diperbetulkan pada peringkat awal, sudah tentu murid-murid akan menganggap kesalahan tersebut adalah amalan biasa yang tidak memberi sebarang kesan kepada pembelajaran mereka. Kamarudin dan Siti Hajar (1997) dalam Jeyagobi (2008) menekankan bahawa kemahiran menulis penting dalam kalangan pelajar kerana 10

mereka bakal menjadi penulis yang akan mengisi khazanah dan budaya bangsa. Jika kita menganggap penulisan adalah sesuatu yang mudah dan dapat dilakukan tanpa terikat kepada bentuk disiplin diri, ia akan mengakibatkan lahirnya penulis santai.

Selain itu, kemahiran menulis dapat merangsang dan memahirkan tatabahasa, idea, perbendaharaan kata dan perasaan. Dengan itu, kemahiran ini juga memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai bidang bahasa serta melahirkan idea dan menggunakan seluruh anggota mekanis (mata, tangan, akal dan lain-lain) untuk merangsang pembelajaran (Jeyagobi, 2008).

Che Zanariah dan Fadzilah (2011) dalam kajian kes mereka menyatakan murid perlu mahir menulis kerana hampir semua kertas peperiksaan di negara ini memerlukan murid menjawab dalam bentuk tulisan dan ada juga yang memerlukan jawapan yang panjang lebar dalam bentuk ayat. Murid yang tidak menguasai kemahiran menulis yang baik sering menghadapi masalah untuk menjawab soalan. Lantaran itu, murid perlu menguasai kemahiran menulis untuk menghuraikan datadata yang tepat, berupaya menyusun jawapan dalam bentuk yang mudah, teratur dan meyakinkan.

Sehubungan dengan itu, kemahiran menulis adalah sangat penting dan perlu dilaksanakan berdasarkan penguasaan kemahiran. Tambah mereka lagi,

menghasilkan penulisan merupakan suatu proses yang kompleks. Oleh sebab itu, penulisan perlulah dilaksanakan mengikut tahap-tahapnya secara sistematis (Roselan, 2003). Ternyata kemahiran menulis yang merangkumi penggunaan tanda baca yang

11

betul dilihat begitu penting dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu kerana ia mesti dikuasai oleh murid-murid untuk menduduki peperiksaan bertulis. Kemahiran menulis yang efektif amatlah penting untuk kejayaan akademik dalam sistem persekolahan di seluruh dunia.

Ekoran itu, pendekatan sesuai perlu digunakan untuk menyampaikan kemahiran mengguna huruf besar dan huruf kecil dengan betul di dalam ayat kepada murid-murid. Dalam hal ini, pengkaji memilih untuk menggunakan peta minda sebagai langkah mengatasi masalah yang telah disebutkan.

Mengapakah peta minda dipilih sebagai alternatif rawatan kepada masalah ini? Mukerjea, (1996) dalam Morrission (2010: ms. 214) menjelaskan bahawa peta minda membolehkan seseorang itu dapat “...learn MORE, remember MORE, use LESS paper, invest LESS effort....” yang membawa maksud penggunaan peta minda ini dapat membantu guru menyampaikan ilmu dengan berkesan, mempertingkatkan daya ingatan murid-murid tanpa memerlukan banyak kertas sebagai bahan bantu serta mengurangkan beban dari segi penyediaannya. Ini kerana peta minda merupakan satu ringkasan kepada sesuatu teks atau petikan yang panjang.

Selain itu, pengetahuan menggunakan peta minda dan borang grafik sebagai satu cara mencatat nota, memudahkan proses menyimpan maklumat dan mengingatkan kembali. Hal ini turut diperkuat melalui kenyataan berikut: “One of the powerful uses of concept maps is not only as a learning “tool but also as an evaluation tool, thus encouraging students to “use meaningful-mode learning patterns. Concept maps are also “effective in identifying both valid and invalid ideas held by “students,…They can be as effective as more time-consuming 12

ejaan dan susunan ayatnya adalah sangat penting. peta minda dan peta konsep membantu murid-murid merangka. penggunaan borang grafik seperti peta konsep atau peta minda dapat meningkatkan kemahiran berfikir dari segi menganalisis. membanding dan menganalisis sesuatu isi penting dengan lebih berkesan. merekod maklumat dan peristiwa.” Novak dan Cañas (2008: 5) Berdasarkan kenyataan di atas. Namun begitu. Dalam jangka masa panjang. Sebagai alat bantu mengajar. Kesimpulannya. mengkategori dan mengenalpasti maklumat utama yang perlu dikuasai dalam pembelajaran. merancang aktiviti.“clinical interviews for identifying the relevant knowledge a learner “possesses before or after instruction. mencatat nota. Paling penting ia mampu meningkatkan ingatan kerana penggunaannya melibatkan pelbagai jenis deria murid. Kemahiran ini wajar ditekankan kepada murid-murid seperti mana yang termaktub dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun Tiga. kemahiran ini sangat signifikan kepada murid-murid kerana ia bakal digunakan dalam menjalani kehidupan seharian. kemahiran menulis dengan betul dari segi tatabahasa. membuat persembahan dan lain-lain lagi. cabaran sebagai guru dalam meningkatkan penguasaan kemahiran ini dalam kalangan murid-murid 13 . Freddy (2010) dalam kajiannya menyatakan peta minda dibentuk berdasarkan bagaimana otak manusia merakam dan memproses maklumat secara linear dan dalam masa yang sama membuat pengelolaan yang menyeluruh iaitu menghubung kait. Bukan sahaja di sekolah bahkan di luar sekolah.

Justeru.sentiasa ada. guru tidak harus cepat menyerah kalah jika anak didik lambat menguasai sesuatu kemahiran yang diajar. Khususnya strategi dan pendekatan yang dapat merangsang minat dan daya kognitif murid yang menghasilkan perubahan tingkah laku positif terhadap pembelajarannya. sebagai pendidik. Seharusnya kajian tentang strategi dan pendekatan yang terbaik dalam mengatasi masalah pengajaran dan pembelajaran hendaklah sentiasa dilakukan. 14 .

3. Meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu menggunakan peta minda. 3. Mengenal pasti kelemahan murid dari segi penggunaan tanda baca huruf besar pada tempat yang betul di dalam ayat. Mengkaji keberkesanan Peta Minda membantu murid-murid menggunakan huruf besar dengan betul di dalam ayat. b.0 OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN Tujuan kajian ini adalah untuk melihat sejauh mana penggunaan Peta Minda berkesan dalam membimbing murid-murid Tahun Tiga Inovatif menggunakan huruf besar dengan betul semasa menulis ayat.2 Objektif Khusus a.1 Objektif Umum Kajian ini dijalankan untuk membimbing murid-murid menulis huruf besar dengan betul di dalam ayat.3. 3. c.3 Persoalan Kajian Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan jawapan kepada persoalan-persoalan berikut: a. Apakah kelemahan murid-murid ketika menulis ayat? 15 .

Adakah Peta Minda dapat membantu murid-murid menggunakan huruf besar dengan betul di dalam ayat? c. Adakah peta minda dapat meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu? Objektif dan persoalan kajian yang telah dinyatakan adalah keutamaan pengkaji dalam melaksanakan kajian. Keupayaan mencapai objektif yang telah ditetapkan akan menentukan kejayaan keseluruhan kajian ini. 16 .b.

pengkaji berharap dapat membina dan mengembangkan penguasaan mereka sebaik mungkin supaya sentiasa sesuai dengan kapasiti mereka. al. Melalui kajian ini. Pemilihan responden adalah berdasarkan masalah sama yang dihadapi oleh murid-murid ini iaitu lemah dari segi menggunakan huruf besar dengan betul di dalam ayat yang dikesan melalui ujian diagnostik..0 KUMPULAN SASARAN Hakikatnya penyelidikan (kajian tindakan) adalah suatu cara atau daya usaha bagi menyelesaikan permasalahan yang membelenggu kehidupan manusia dari semasa ke semasa (Azizi et. kapasiti yang dimaksudkan ialah kemahiran mengguna huruf besar yang sewajarnya mereka kuasai semasa berada di Tahun Tiga. 2007).4. Dalam hal ini. 17 . Merujuk kepada pernyataan tadi.1 Responden Kajian tindakan ini melibatkan lima orang responden dari Tahun Tiga Inovatif di sebuah sekolah rendah di daerah Tawau. 4. Responden terdiri daripada tiga orang murid lelaki dan dua orang murid perempuan. maka kajian tindakan ini ditumpukan kepada murid-murid tahap 1 khususnya murid Tahun Tiga yang dibelenggu dengan ketidakupayaan menguasai kemahiran mengguna huruf besar di dalam ayat.

0. Setiap aktiviti perlu dilakukan dengan teratur dan berkesan agar tidak mencacatkan aktiviti berikutnya. 18 . Tidak ada batasan kesinambungan antara aktiviti-aktiviti tersebut. Majid (2004).0 TINDAKAN KAJIAN Pelaksanaan tindakan bertujuan mengatasi isu dan masalah yang menjadi fokus kajian. Model ini menyarankan empat pendekatan iaitu merancang. reka bentuk. Jika masalah didapati belum selesai dan perlu penambahbaikan dalam perancangan. proses penyelidikan secara empirik boleh dibahagikan kepada beberapa tahap aktiviti utama: perancangan. memerhati dan membuat refleksi dan kitaran ini akan berterusan mengikut kesesuaian masalah. 5.1 Prosedur Tindakan Menurut Mohd. maka kitaran akan diteruskan sehingga masalah yang dikaji dapat diselesaikan. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah berdasarkan ketetapan tindakan kajian ini. Justeru. operasi dan penyempurnaan.5. bertindak. Kajian ini berbentuk kuantitatif. untuk mencapai maksud tersebut pengkaji menggunakan Model Kajian Tindakan Kemmis seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.

Rajah 5. pada peringkat awal pengkaji mengenal pasti masalah yang ingin dikaji terlebih dahulu melalui semakan hasil kerja responden yang dilakukan di dalam kelas.0. tinjauan tentang masalah juga dilakukan melalui pemerhatian dan temu bual bersama dengan murid dan guru bahasa yang pernah 19 . Selain itu.2 Tinjauan Awal Berdasarkan rajah 5.0: Model Kajian Kemmis dan Robin McTaggart (1988) 5.

murid akan dinilai dari segi kebolehannya menggunakan huruf besar pada tempat yang betul. Tujuan ujian ini ialah untuk mengenalpasti kelemahan murid. Markah penuh bagi ujian ini ialah 19 markah (100%). Skor penilaian yang digunakan ialah seperti pada jadual 5. Pada minggu yang pertama. perkataan selepas noktah dan pada Kata Nama Khas.1: Skor Ujian Diagnostik SKOR 0-7 8 .1.mengajar responden. Dalam ujian ini. Responden yang tidak melepasi tahap lemah (rujuk lampiran B) akan dipilih sebagai responden dalam kajian. Jadual 5.11 12 – 15 16 – 19 20 PRESTASI Lemah Sederhana Baik Sangat Baik .3 Merancang Tindakan Tempoh masa kajian diambil ialah selama lima minggu. Setiap markah mewakili satu jawapan yang betul iaitu huruf besar yang ditulis pada tempat yang betul di dalam ayat. 5. Kesemua ini dijadikan sebagai ukuran dan alasan kuat oleh pengkaji untuk melaksanakan kajian ini. pengkaji merancang untuk menjalankan ujian diagnostik (lampiran A) ke atas Kelas Tiga Inovatif yang melibatkan 19 orang murid. Contohnya pada perkataan di permulaan ayat.

dicatat di dalam Borang Perbandingan Ujian Pra dan Pasca (lampiran E. menguji murid dari segi penggunaan huruf besar pada perkataan selepas noktah. Manakala bahagian C pula merangkumi kedua-dua aspek yang diterangkan di bahagian A dan B tetapi turut ditambah dengan penggunaan huruf besar pada Kata Nama Khas. menguji murid dari segi penggunaan huruf besar di permulaan ayat. Markah setiap bahagian ujian akan digabungkan (A: lima markah.4 Melaksana Tindakan Setelah responden dikenal pasti. Kertas ujian pra yang digunakan adalah ujian yang diadaptasi dan diubahsuai daripada kajian Zaridah (2006) yang bertajuk “Meningkatkan Kemahiran Penggunaan Huruf Besar Bagi Murid Tahun Dua Pandai Menggunakan Teknik Warna. Bahagian B. Pada minggu yang kedua. Borang 2: 21 . Kemudian. maka pengkaji melaksanakan kajian ini di luar waktu pembelajaran agar tidak mengganggu muridmurid yang lain. Oleh kerana responden yang terlibat hanya lima orang sahaja. Masa setiap sesi intervensi ialah selama 30 minit. C: 14 markah = 29 markah) dan dikira dalam bentuk peratus.5. pengkaji akan melaksanakan ujian pra ke atas responden untuk melihat tahap pencapaian mereka sebelum intervensi dilaksanakan. kesemua responden diberi ujian pra untuk mengukur sejauh mana kefahaman mereka tentang penggunaan huruf besar di dalam ayat setelah diajar pada minggu yang pertama. B dan C (lampiran C).” Ujian ini mengandungi tiga bahagian iaitu A. Langkah intervensi dilakukan dalam minggu yang ketiga selepas ujian pra. Bahagian A. B: 10 markah.

Setelah ujian pra dijalankan. Markah ujian pra ini akan dijadikan sebagai penanda aras tentang kefahaman murid terhadap penggunaan huruf besar dengan betul di dalam ayat.Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008). Proses yang sama dilakukan pada hari yang kedua tetapi kemahiran juga turut bertambah iaitu menggunakan huruf besar pada awal perkataan dan selepas noktah 22 . Cara intervensi dijalankan. Sesi ini dijalankan dalam minggu yang ketiga selama empat hari. responden akan diberi diberi latihan bertulis membetulkan tanda baca di permulaan ayat sahaja (lampiran J: Item 1). pengkaji akan menjalankan sesi intervensi menggunakan Peta Minda (lampiran I). Semasa responden menjawab latihan tersebut. Responden akan dilatih menggunakannya dari segi mengecam perkataan yang memerlukan huruf besar di dalam ayat. pengkaji menyediakan lembaran Peta Minda yang kosong untuk digunakan oleh responden untuk mencatat dan mengenal pasti perkataan yang memerlukan huruf besar dalam ayat seterusnya menulisnya semula dengan betul. Sesudah responden memahami fungsi peta minda. Kemudian perkataan-perkataan ini akan dicatat di dalam Peta Minda. Murid diajar dan dilatih mengecam huruf besar dalam ayat dengan memindahkan perkataan mengandungi huruf besar ke dalam Peta Minda. pengkaji akan memaparkan ayat-ayat yang mengandungi huruf besar dan model Peta Minda di papan putih. Pada peringkat ini Model Peta Minda digunakan sebagai alat untuk mengesan tempat atau perkataan di dalam ayat yang memerlukan penggunaan huruf besar.

Untuk mendapatkan keputusan soal selidik ini. Penentuan tahap minat responden berpandukan skala yang telah ditetapkan. Pada hari yang kelima pengkaji akan menjalankan soal selidik ke atas responden untuk mengukur sejauh mana responden berminat menggunakan Peta Minda sebagai alat bantu belajar (lampiran H: Borang 5: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008). latihan akan melibatkan penggunaan huruf besar pada Kata Nama Khas di dalam ayat (lampiran L: Item 3). responden akan mengenal pasti ketiga-tiga unsur penggunaan huruf besar dalam ayat. Responden akan mengenalpasti perkataan yang memerlukan huruf besar dalam ayat (lampiran M: Item 4) menggunakan Peta Minda.(lampiran K: Item 2). Setiap pencapaian responden dalam sesi intervensi akan direkodkan di dalam Borang Prestasi Responden (lampiran N). pengkaji melihat dari segi peratus peningkatan jawapan “Ya” yang diberi oleh responden. Hari yang keempat. Di peringkat ini. Rekod yang dicatat berdasarkan jumlah betul tanda baca huruf besar yang betul dalam setiap latihan. 23 . Pada hari yang ketiga. secara tidak langsung responden dilatih untuk menganalisis. mengkategori dan meningkatkan ingatan dan pengamatan tentang jenis perkataan yang memerlukan huruf besar.

Berdasarkan keputusan di dalam borang ini. maka teknik yang digunakan akan diguna pakai dan disebar luas bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ujian yang diberikan adalah setara dengan ujian pra. pengkaji menjalankan ujian pasca (lampiran D) ke atas responden. Borang 4: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008).5. 24 . pengkaji melihat kekuatan dan kelemahan pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan sepanjang kajian. pengkaji dapat melihat perbezaan pencapaian responden di peringkat pra dan pasca ujian. Tetapi jika keputusan pencapaian adalah sebaliknya. Seterus melakukan penambahbaikan sebelum melaksanakan proses rawatan dalam gelungan yang kedua.5 Memerhati Pada peringkat ini. Kertas ujian yang disediakan adalah kertas ujian yang diadaptasi dari kajian Zaridah (2006). 5. Jika pencapaian di peringkat pasca melebihi pencapaian di peringkat pra. Jika keputusan yang diperoleh adalah positif. maka teknik yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini berjaya mengatasi masalah yang dihadapi oleh responden.6 Merefleksi Peringkat yang terakhir ini. Markah setiap responden akan direkod di dalam Borang Perbandingan Ujian Pra dan Pasca (lampiran E. maka pengkaji perlu merefleksi bagi mencari sebarang kelemahan yang mengakibatkan kegagalan teknik yang digunakan.

25 . ringkasan prosedur tindakan yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat dalam Jadual 1. Perancangan yang telah ditetapkan berdasarkan model kajian yang dipilih adalah garis panduan pengkaji semasa menjalankan kajian tindakan. Oleh yang demikian. lampiran O. pengkaji dapat melaksanakan setiap aktiviti secara sistematik dan berfokus.Secara keseluruhannya.

0.1 Analisis Ujian Diagnostik Kesemua jawapan murid diperiksa dan skor dicatatkan.0 CARA ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA Selepas dilaksanakan. Jadual 6. pengkaji perlu memantau adakah kajian tindakan telah dilaksanakan berkesan dan sejauh mana dapat menyelesaikan masalah. 6.11 12 – 15 16 – 19 PRESTASI Lemah Sederhana Baik Sangat baik 26 . kajian akan diteruskan dalam lingkaran yang kedua. data yang diperoleh perlu dianalisis bagi membolehkan pengkaji membuat refleksi berkaitan kekuatan dan kelemahan kajian tindakan tersebut.0: ujian diagnostik SKOR 0-7 8 . Kemudian. Justeru. skor diselaraskan dengan skala markah ujian untuk menentukan tahap prestasi murid dalam ujian diagnostik seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6.6. Jika dapatan data menunjukkan kajian tidak berjaya.0: Skala skor dan tahap prestasi murid Jadual 6.

1: Skala skor dan tahap prestasi Jadual 6.2 Analisis Ujian Pra dan Pasca Kesemua jawapan murid diperiksa dan skor dicatatkan.1. 6. murid yang mendapat skor 0 hingga 7 dalam ujian diagnostik adalah murid yang berprestasi lemah dan akan dipilih sebagai responden kajian. skor penuh sebanyak 29 markah akan ditafsir dalam bentuk peratus. Bagi memudahkan proses analisis dan interpretasi data.17 18 – 23 24 – 29 PRESTASI Lemah Sederhana Baik Sangat Baik Ujian pra dan pasca digunakan sebagai instrumen untuk mengenal pasti keberkesanan penggunaan peta minda dalam pengajaran dan pembelajaran. skor diselaraskan dengan skala markah ujian untuk menentukan tahap prestasi murid dalam ujian seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6.0.Berdasarkan Jadual 6. Jadual 6. 27 . Kemudian. Skor jawapan yang diperoleh dalam kedua-dua ujian bakal menggambarkan pemahaman dan pencapaian responden sebelum dan selepas intervensi.1: ujian pra dan pos SKOR 0 – 11 12 .

pengkaji membuat takrifan bahawa sekiranya responden memberi jawapan “Ya” bermakna responden mempunyai minat dan sekiranya jawapan “Tidak” ia bermakna tidak berminat. Peratus yang tinggi menunjukkan perubahan yang signifikan dan demikianlah sebaliknya.Formula pengiraan peratus bagi skor responden semasa ujian pra dan pasca adalah seperti berikut: Peratus skor responden = Jumlah skor responden x 100 Bilangan skor Dapatan data kedua-dua ujian kemudian dibuat perbandingan untuk melihat peningkatan responden. Data ini menentukan tahap minat para responden dalam pembelajaran Bahasa Melayu yang menggunakan peta minda. Mengikut Mohd.3 Analisis Soal Selidik Data soal selidik yang menggunakan skala dichotomous ditafsir dalam bentuk peratus. takrifan terhadap fakta adalah hak individu pengkaji. 6. Oleh yang demikian. Data peningkatan responden juga turut ditafsir dalam bentuk peratus bagi memudahkan interpretasi data. Majid (1994) dalam Mohd. 28 . Data tersebut diperolehi dengan formula berikut: Peningkatan Responden = Skor Ujian Pasca – Skor Ujian Pra. Zawawi (2008). Jawapan pada setiap item soal selidik akan dikira bagi membandingkan tahap minat para responden sebelum dan selepas pelaksanaan intervensi.

Menurut Kerlinger (1979 ) dalam Syaharom (1990). data yang diperoleh perlu dianalisis secara saintifik. kajian tindakan bersifat empirikal. Kaedah saintifik membolehkan pengkaji menguji kepercayaannya dan ia boleh diulang oleh pengkaji yang lain selain mengurangkan silap tafsiran. syarat utama bagi mencapai keobjektifan ialah apabila kesemua pemerhati yang mempunyai kecekapan minimum membuat keputusan yang sama di dalam pemerhatian mereka. melihat persepsi murid yang menjadi sasaran kajian serta menilai tahap pencapaian objektif yang telah ditetapkan. analisis data adalah kunci untuk mengenalpasti responden. Bermakna ia merupakan pengalaman praktis bukan teori semata-mata.Pengiraan peratus bagi jawapan setiap item adalah diperolehi dengan cara berikut : Peratus = Kekerapan responden menjawab ‘Ya’ / ‘Tidak’ x 100 Bilangan responden Kesimpulannya. Justeru instrumen dan formula tertentu digunakan untuk menyokong dan membuktikan bahawa kajian tindakan yang dijalankan adalah sahih. Justeru. 29 . Kepada pengkaji.

ketiga-tiga objektif kajian telah berjaya dilaksanakan dalam tindakan lingkaran pertama. Dapatan data tentang minat murid melalui soal selidik turut dipaparkan dalam bentuk jadual.7. Markah yang diperoleh dalam ujian diagnostik bagi mengesan murid yang benar-benar bermasalah dapat dilihat melalui jadual keputusan ujian diagnostik. Ujian ini menumpukan kepada kemahiran menulis huruf besar pada permulaan ayat. pengkaji mengemukakan data-data hasil pelaksanaan kajian yang membantu mencapai objektif yang telah ditetapkan. Keputusan ujian pra dan pos serta perbandingan antara kedua-duanya ditunjukkan dalam bentuk jadual dan juga graf. Jumlah pengujian bagi keseluruhan huruf besar yang ingin dinilai ialah sebanyak 19. penggunaan huruf besar selepas noktah dan juga pada Kata Nama Khas di dalam ayat. 7.0 HASIL KAJIAN Dalam bahagian ini. tiga huruf besar pada permulaan ayat. tiga huruf besar selepas noktah dan 13 pada Kata Nama Khas. Secara keseluruhan. 30 . Data-data ini dianalisis secara deskriptif dan analisis statistik mudah. ujian diagnostik telah dijalankan pada 5 April 2012 untuk mengenal pasti murid yang masih tidak dapat menulis huruf besar pada tempat yang betul di dalam ayat.1 Analisis Ujian Diagnostik Dalam menentukan pencapaian objektif yang pertama.

31 .0.Responden terpilih adalah dari kalangan murid-murid yang memperoleh prestasi lemah berdasarkan skala ujian diagnostik (rujuk lampiran B). Keputusan ujian diagnostik dapat dilihat dalam jadual 7.

15 10.Jadual 7.26 10.73 73.31 89.89 89.0: Keputusan ujian diagnostik BIL NAMA MURID HURUF BESAR Permulaan Selepas ayat noktah (3) (3) 3 3 2 3 0 0 3 3 2 3 1 3 3 3 1 1 0 3 3 JUMLAH Kata Nama Khas (13) 12 8 11 7 1 1 12 13 11 11 1 11 5 11 1 8 0 4 5 (19) 18 14 16 12 1 2 18 19 16 17 5 17 11 17 6 12 2 10 11 (%) 94.52 52.73 100 84.47 31.21 63.52 94.89 PRESTASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Murid 1 Murid 2 Murid 3 Murid 4 Murid 5 Murid 6 Murid 7 Murid 8 Murid 9 Murid 10 Murid 11 Murid 12 Murid 13 Murid 14 Murid 15 Murid 16 Murid 17 Murid 18 Murid 19 3 3 3 2 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 Sangat baik Baik Sangat baik Baik Lemah Lemah Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Lemah Sangat baik Sederhana Sangat baik Lemah Baik Lemah Sederhana Sederhana 32 .57 63.47 26.47 57.21 89.68 84.63 57.15 5.

seramai lima orang murid (26.31%) didapati berprestasi lemah. Sehubungan itu.31 15. bilangan murid-murid yang mempunyai masalah tersebut dapat dilihat dalam jadual 7.78%) lagi berprestasi baik dan selebihnya (lapan orang) berprestasi sangat baik.78 15.1.11 12 – 15 16 – 19 BILANGAN (19) 5 3 3 8 PERATUS (%) 26. Berpandukan kepada skala ujian diagnostik.Berdasarkan kepada jadual 7. tiga orang (15.1. data menunjukkan terdapat sebilangan murid daripada 19 orang yang telah mengikuti ujian mempunyai masalah menulis huruf besar dengan betul di dalam ayat.10 PRESTASI Lemah Sederhana Baik Sangat Baik Dalam jadual 7.0.tiga orang (15.1: Rumusan keputusan ujian diagnostik PENCAPAIAN (19) 0–7 8 .78%) berprestasi sederhana . Jadual 7. Manakala 14 orang murid lagi tidak dipilih kerana dianggap berada pada prestasi yang memuaskan.78 42.2 menunjukkan senarai responden-responden tersebut berserta dengan markah yang telah mereka perolehi semasa menduduki ujian diagnostik. 33 . Jadual 7. murid yang berprestasi lemah telah diambil sebagai responden dalam kajian ini.

2 Analisis Ujian Pra 34 .2: Senarai nama murid terpilih sebagai responden BIL NAMA MURID HURUF BESAR Kata Nama Khas (13) 1 1 1 1 0 JUMLAH PRESTASI Permulaan ayat (3) 1 2 3 4 5 Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 0 1 3 2 2 Selepas noktah (3) 0 0 1 1 0 (19 ) 1 2 5 6 2 (%) 5. Kelima-lima orang murid hanya memperoleh satu hingga enam markah sahaja. Sebagai kesimpulan.57 10. pada permulaan ayat. penggunaan ujian diagnostik sebagai instrumen mengenal pasti murid-murid yang lemah dari segi penguasaan menulis huruf besar dengan betul di dalam ayat telah berjaya dan mencapai objektif pertama kajian ini.2. Jelas di sini.52 26. wujud masalah penggunaan huruf besar dalam kalangan murid-murid tersebut pada ketiga-tiga bahagian.31 31. selepas noktah dan juga pada Kata Nama Khas. 7.Jadual 7. pencapaian murid dalam ujian diagnostik berada pada prestasi lemah.52 Lemah Lemah Lemah Lemah Lemah Merujuk kepada dapatan data yang terdapat dalam jadual 7.26 10.

3: Analisis keputusan ujian pra BIL NAMA RESPONDEN A 5 (%) 60 60 100 60 40 BAHAGIAN B 10 3 2 3 3 1 (%) 30 20 30 30 10 14 2 2 3 4 1 C (%) 14. Setiap bahagian mempunyai markah tertentu. Pencapaian setiap responden dalam ujian pra ditunjukkan dalam jadual 7.93 34. A (Huruf besar di permulaan ayat). Dalam ujian ini.57 7. Markah keseluruhan ialah sebanyak 29 markah. para responden akan menjawab tiga bahagian.79 Lemah Lemah Lemah Lemah Lemah 1 2 3 4 5 R1 R2 R3 R4 R5 3 3 5 3 2 35 .93 27.28 14. B dan Kata Nama Khas).58 37.Ujian pra telah dijalankan pada 20 April 2012 bagi melihat sejauh mana penguasaan kemahiran responden menulis huruf besar pada tempat yang betul dalam ayat sebelum intervensi dilakukan. Jadual 7. Keputusan pencapaian responden diukur mengikut skala ujian pra (rujuk lampiran E). B (Huruf besar selepas noktah dan C (Merangkumi A.42 28.3 berikut.48 13.28 21.14 JUMLAH PRESTASI 29 11 7 11 10 4 (%) 37. Bahagian B: 10 markah dan Bahagian C: 14 markah. Bahagian A: lima markah.

pengkaji telah meringkaskannya dalam bentuk graf bar 7. markah responden yang paling tinggi ialah sebanyak 11 markah atau 37. Untuk melihat rumusan pencapaian responden dalam ujian pra.93 peratus yang dicapai oleh responden satu dan responden dua.4. Kemudian diikuti oleh responden empat yang memperoleh markah sebanyak 10 atau 34.3. tiada responden yang berada pada tahap sederhana.58 peratus) dan empat (13.4.48 peratus. seterusnya responden dua dan responden lima yang masing-masing mendapat markah sebanyak tujuh (27. MARKAH UJIAN PRA Graf 7.79 peratus).4: Graf bar pencapaian murid dalam ujian pra Merujuk kepada graf bar 7. Kesemua markah yang diperoleh oleh responden adalah pada tahap lemah. baik ataupun sangat baik kerana markah yang diperoleh oleh mereka hanya setakat 11 markah dan ke bawah (prestasi lemah). Ini menunjukkan responden 36 .Berdasarkan kepada jadual 7.

5: Analisis keputusan ujian pos BIL NAMA RESPONDEN A 5 (%) 100 100 100 100 100 BAHAGIAN B 10 10 10 10 10 10 (%) 100 100 100 100 80 14 14 10 14 12 7 C (%) 100 71. Jadual 7.20 100 93.42 100 85. Skala yang digunakan dalam ujian pos juga adalah sama dengan ujian pra. Jadual 7.5 menunjukkan keputusan ujian pos. 7. Berdasarkan 37 .memang menghadapi masalah dalam menulis huruf besar pada tempat yang betul di dalam ayat. teknik yang dirancang telah dilaksanakan untuk meningkatkan penguasaan responden dalam kemahiran yang disasarkan.71 50 JUMLAH PRESTASI 29 29 25 29 27 20 (%) 100 86.96 Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Baik 1 2 3 4 5 R1 R2 R3 R4 R5 5 5 5 5 5 Merujuk jadual 7.5.3 Analisis Ujian Pos Ujian pos telah dilakukan pada 20 September 2012 untuk melihat pencapaian murid setelah intervensi dilaksanakan. Justeru.10 68. Ujian pos ini mengandungi bilangan soalan yang sama dengan ujian pra. pencapaian responden dalam kemahiran menulis huruf besar pada tempat yang betul dalam ayat didapati telah meningkat.

boleh merujuk graf bar 7. perolehan markah antara 18 hingga 23 berada pada prestasi “baik”. dapat dilihat pencapaian minimum keseluruhan responden dalam ujian pos adalah 20 markah dan maksimum ialah 29 markah. Manakala 24 markah dan ke atas adalah berprestasi “sangat baik”.10 peratus. Untuk melihat ringkasan dapatan ujian pos oleh setiap responden. MARKAH UJIAN POS Graf 7.6.96 peratus yang diperoleh oleh responden lima.6: Graf bar pencapaian murid dalam ujian pos Berpandukan graf 7. 38 .20 peratus hingga 29 markah penuh atau 100 peratus.kepada jumlah markah keseluruhan dan peratus yang diperoleh oleh setiap responden. Sebagai contoh. responden satu dan responden tiga telah mencapai markah penuh dalam setiap bahagian ujian. markah yang berjaya dicapai adalah antara 25 markah atau 86. responden dua mendapat 86.6.20 peratus dan yang terakhir ialah sebanyak 68. Merujuk kepada skala skor permarkahan ujian pos (rujuk lampiran F). Diikuti oleh responden empat yang mencapai keputusan sebanyak 93.

tiga dan empat mempunyai prestasi yang “sangat baik” kerana berjaya mendapat markah melebihi 20.57 7. dua.42 100 85.6: pos mengikut bahagian RESPONDEN BAHAGIAN A (Huruf besar pada awal ayat) Ujian Pra M 5 % Ujian Pos M 5 60 60 100 60 40 5 5 5 5 5 100 100 100 100 100 % BAHAGIAN B (Huruf besar pada awal ayat dan selepas noktah) Ujian Pra M 10 3 2 3 3 1 30 20 30 30 10 % Ujian Pos M 10 10 10 10 10 8 100 100 100 100 80 % BAHAGIAN C (Huruf besar pada awal ayat.Justeru.7: Perbandingan markah ujian pra dan markah ujian Jadual 7.71 50 Ujian Pos % R1 R2 R3 R4 R5 3 3 5 3 2 39 .28 14. selepas noktah dan Kata Nama Khas) Ujian Pra M 14 2 2 3 4 1 14. Manakala responden lima mempunyai prestasi “baik” kerana mendapat 20 markah.14 % M 14 14 10 14 12 7 100 71. Situasi ini memperlihat peningkatan dan kemajuan responden hasil daripada penggunaan teknik dan intervensi yang telah dijalankan. 7.4 Analisis Perbandingan Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos Untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tentang peningkatan responden dalam kajian.28 21. dapat disimpulkan bahawa responden satu. Jadual 7.7. perbandingan antara data ujian pra dan pos telah ditunjukkan dalam jadual 7.42 28.

8: ujian pra dan ujian pos RESPONDEN UJIAN PRA Markah (29) (%) Prestasi (29) UJIAN POS Markah (%) Prestasi RI R2 11 7 37. Untuk melihat perbandingan yang melibatkan keseluruhan markah terkumpul dan tahap prestasi setiap responden dalam ujian pra dan pos. markah yang diperolehnya semasa ujian pra ialah tiga (60 peratus) markah dan 10 (100 peratus) markah dalam ujian pos.58 Lemah Lemah 29 25 100 86.7: Jadual 7.20 Sangat baik Sangat baik 40 . Jadual 7.Jadual 7. Dalam Bahagian B pula. Di bahagian terakhir iaitu C. responden ini mendapat dua markah (40 peratus) semasa ujian pra tetapi meningkat kepada 14 (100 peratus) markah dalam ujian pos. datanya ditunjukkan dalam jadual 7.8. Sebagai contoh responden satu (R1) dalam Bahagian A telah memperolehi tiga (60 peratus) markah dalam ujian pra dan lima (100 peratus) markah dalam ujian pos.93 27.7 di atas memaparkan perbandingan pencapaian responden dalam ujian pra dan pos mengikut bahagian.8: Perbandingan markah keseluruhan responden dalam Jadual 7.

96 Sangat baik Sangat baik Baik Berdasarkan jadual 7. Umpamanya responden satu (R1) mendapat 11 markah (37.R3 R4 R5 11 10 4 37.9.96 peratus/baik) dalam ujian pos. Tetapi dalam ujian pos.93 peratus) terkumpul dalam ujian pra dan berada pada prestasi lemah.58 peratus/lemah) dalam ujian pra tetapi berubah kepada 25 markah (86.8.48 13. Demikian juga dengan R2 yang mendapat tujuh markah (27.93 34.10 68. Ringkasan perbezaan pencapaian setiap responden dalam ujian pra dan ujian pos dapat dilihat dalam graf bar 7. markah terkumpul dan prestasi setiap responden dalam setiap ujian adalah berbeza. R3 mendapat 11 markah (37.10 peratus/sangat baik) dan 20 markah (68. R1 telah memperoleh 29 markah (100 peratus) dan prestasinya juga berubah kepada sangat baik. PENCAPAIAN RESPONDEN DALAM UJIAN PRA DAN POS 41 .93 peratus/lemah) dalam ujian pra tetapi meningkat kepada 29 markah (100 peratus/sangat baik) dalam ujian pos.79 Lemah Lemah Lemah 29 27 20 100 93.20 peratus/sangat baik) dalam ujian pos. Manakala R4 dan R5 juga masing-masing meningkat kepada 27 markah (93.

jelas dapat dilihat perbezaan ketara antara keputusan ujian pra dan pos yang dicapai oleh setiap responden.9: Graf bar pencapaian responden dalam Graf 7.10: Peningkatan markah pencapaian secara keseluruhan 42 . paparan data mengenainya ditunjukkan dalam jadual 7.10. Markah dalam ujian pos adalah lebih tinggi berbanding markah yang diperoleh oleh responden semasa ujian pra. Untuk melihat jumlah peningkatan dari segi markah setiap responden setelah menduduki ujian pra dan pos. Ini membuktikan bahawa objektif kajian untuk meningkatkan penguasaan murid dari segi menulis huruf besar pada tempat yang betul dalam ayat dalam kalangan murid tahun 3 Inovatif telah berjaya dicapai.9: ujian pra dan ujian pos Berpandukan kepada graf di atas. Ini membuktikan bahawa terdapat perubahan pencapaian pada setiap responden dari aspek penguasaan kemahiran menulis huruf besar pada tempat yang betul di dalam ayat. Jadual 7.Graf 7.

11.93 27.93 34.06 +62.17 R1 R2 R3 R4 R5 11 7 11 10 4 Jadual 7. Ringkasan data peningkatan responden markah responden dapat dilihat dalam graf bar 7.06%). PERATUS PENINGKATAN MARKAH RESPONDEN DALAM UJIAN POS 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Responden Responden Responden Responden Responden 1 2 3 4 5 Peratus Peningkatan 43 .62 +55.58 37.48 13.RESPONDEN UJIAN PRA Markah (29) (%) 37. Pencapaian ini berbeza dengan keputusan ujian pra yang memperlihat kemampuan responden hanya berjaya menulis huruf besar pada tempat yang betul setakat empat hingga 11 markah sahaja.06 +62.79 UJIAN POS Markah (29) 29 25 29 27 20 (%) 100 86. Dapatan menunjukkan peningkatan sebanyak 16 hingga 18 huruf besar yang berjaya ditulis pada tempat yang betul oleh responden (peningkatan sebanyak 55.17% hingga 62.10 68.10 di atas menunjukkan peningkatan pencapaian responden secara keseluruhan.20 100 93.06 +58.96 PENINGKATAN PENCAPAIAN Markah (29) 18 18 18 17 16 (%) +62.

dua dan tiga telah mencapai peningkatan dari segi markah sebanyak 62. Saya berasa tugasan yang diberikan menarik. 1. Ya Tidak +100 44 .62 peratus. ITEM Saya berminat dengan pengajaran guru.17 peratus. Saya mudah faham.11: Melayu berdasarkan pra dan pasca soal selidik BIL.12: Minat responden terhadap mata pelajaran Bahasa Jadual 7. responden satu.Graf 7. JAWABAN Ya Tidak PRA 1 4 1 4 0 5 PASCA 5 0 5 0 5 0 ++4 -4 +4 -4 +5 -3 (%) +80 2. Ini membuktikan bahawa teknik peta minda berkesan membantu responden menguasai kemahiran.11.5 Analisis Data Minat Responden Data tentang minat responden diperolehi melalui soal selidik. 7.11: Graf bar peningkatan markah responden Berdasarkan kepada graf bar 7. Jadual 7. Butirannya dapat dilihat dalam jadual 7.06 peratus. manakala responden keempat pula meningkat sebanyak 58. Soal selidik ini dijalankan untuk mengetahui keberkesanan peta minda meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu khususnya yang berkaitan dengan menulis huruf besar pada tempat yang betul di dalam ayat. Ya Tidak +80 3. dan responden kelima meningkat sebanyak 55.12.

Sebelum kajian dilakukan. seramai lima orang responden memberikan jawapan “Tidak”. Peningkatan minat responden juga melonjak kepada lima orang berbanding hanya seorang semasa pra soal selidik. Seterusnya dalam item yang ketiga (Saya berasa tugasan yang diberikan menarik). Merujuk kepada item satu (Saya berminat dengan pengajaran guru) pada peringkat pra. Demikian juga dalam item soal selidik yang kedua (Saya mudah faham).4. Ini bermaksud responden tidak berminat untuk mengikut aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam topik yang sama di masa akan datang. perbandingan minat responden terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu dapat dilihat pada peringkat pra dan pasca soal selidik. Saya berpuas hati dengan pencapaian saya. Ini membuktikan bahawa penggunaan peta minda membantu responden memahami pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang diikutinya. Saya seronok belajar. hanya seorang responden sahaja yang berminat dengan pengajaran guru Bahasa Melayu berbanding empat orang tidak berminat. Ya Tidak +100 Berdasarkan kepada data dalam jadual 7. Ya Tidak 1 4 0 5 5 0 5 0 +4 -4 +5 -5 +80 5. Setelah intervensi dilaksanakan menggunakan peta minda. memperlihat perbezaan keputusan soal selidik sebelum dan selepas kajian. responden yang berminat dengan pengajaran guru telah meningkat kepada empat orang lagi (80 peratus) menjadikan kesemua responden berminat terhadap pengajaran guru Bahasa Melayu.12. Namun selepas 45 .

Justeru objektif untuk melihat teknik peta minda dapat meningkatkan minat responden terhadap mata pelajaran yang diajar telah tercapai. Justeru dalam item soal selidik yang keempat (Saya seronok belajar).intervensi dilakukan. Oleh sebab penggunaan huruf besar melibatkan aktiviti menulis. tahap minat responden setelah mengikuti kajian adalah antara 80 peratus hingga 100 peratus. Dalam item soal selidik yang kelima (Saya berpuas hati dengan pencapaian saya”. jumlah responden yang menjawab “Ya” telah meningkat kepada lima orang menandakan peningkatan 100 peratus. Dalam hal ini. Tetapi selepas dibimbing menggunakan teknik peta minda. peningkatan dari segi minat adalah 100 peratus. Berdasarkan dapatan soal selidik. responden menunjukkan peningkatan dari segi keyakinan dan juga pencapaian menyebabkan kesemua mereka memberikan jawapan “Ya” semasa pasca soal selidik. Tetapi selepas penggunaan peta minda sebagai bahan bantu belajar. peralihan minat responden kepada jawapan “Ya” dalam pasca soal selidik telah meningkat sebanyak 80 peratus (empat orang) berbanding pra soal selidik yang mencatatkan 20 peratus sahaja. pengkaji berpendapat murid-murid kurang berminat dalam aktiviti tersebut. hanya seorang responden sahaja yang memberi jawapan “Ya” semasa pra soal selidik. jelas menunjukkan bahawa kesemua responden memberikan jawapan “Tidak” semasa pra soal selidik. Ini difahami melalui pencapaian mereka dalam ujian diagnostik dan juga ujian pra yang amat lemah dari segi keputusan. Pada tahap ini tingkat minat responden berada pada tahap “Sangat minat” (rujuk skala pada lampiran H). 46 .

47 .

Teknik peta minda yang digunakan dilihat berkesan membantu murid mengatasi masalah yang mereka hadapi. kajian Lina (2010) yang bertajuk “Penggunaan Kertas Kotak Bergaris Dalam Membantu Murid Tahun Dua Menulis Huruf ‘J’ Besar Dan Kecil Dengan Betul Semasa Menjawab Soalan Kefahaman Bahasa Melayu”.8.0 RUMUSAN DAPATAN KAJIAN Dapatan kajian menunjukkan peningkatan penguasaan murid dalam menulis huruf besar pada tempat yang betul dalam ayat. bertajuk “Meningkatkan Kemahiran Penggunaan Huruf Besar Bagi Murid Tahun Dua Pandai Menggunakan Teknik Warna”. Murid juga menunjukkan kesungguhan untuk mengatasi kelemahan mereka dengan mengikuti aktiviti yang dilaksanakan semasa kajian. Hasil daripada dapatan kajian. 48 . Misalnya oleh Cindy (2010) dalam kajiannya yang bertajuk “Mengurangkan Masalah Mencampuradukkan Huruf Besar Dan Kecil Murid Tahun Tiga Melalui Kaedah Cekap Menulis”. dan kajian oleh Zaridah (2006). Dalam hal ini. Kajian ini yang menggunakan Teknik Peta Minda adalah kesinambungan daripada kajian-kajian lalu berkenaan penggunaan huruf besar. murid dapat mengingat dan menguasai konsep penggunaan huruf besar berpandukan kepada peta minda. penguasaan murid terhadap kemahiran menulis dan menggunakan huruf besar dengan betul di dalam ayat telah dapat ditingkatkan.

melaksanakan kajian tindakan di sekolah merupakan satu perkara baharu dan pengalaman yang amat bernilai. penambahbaikan masih boleh dilakukan dengan pelbagai cara bagi memantapkan penguasaan murid terhadap konsep penggunaan huruf besar. bimbingan berterusan hendaklah dilakukan agar penguasaan murid terhadap kemahiran dapat dipupuk di peringkat awal lagi. masih ada kelemahan yang dikesan umpamanya kebergantungan murid terhadap penggunaan peta menyebabkan mereka kadang kala masih melakukan kesilapan menulis huruf besar ketika membuat latihan tanpa menggunakan peta minda terutamanya yang melibatkan Kata Nama Khas. Penyelidikan tindakan ini mendedahkan pengkaji kepada banyak perkara khusus yang melibatkan cara mengumpul.1 Refleksi Dapatan Kajian Bagi pengkaji. menyusun huruf untuk membentuk perkataan dan ayat mudah yang mengandungi huruf besar dan mengesan kesalahan penggunaan huruf besar di dalam ayat. Sehubungan itu. melalui aktiviti latih tubi. Misalnya. 49 . Secara tidak langsung pengkaji juga dapat meningkatkan kemahiran menulis dan melahirkan idea secara terus. Selain daripada itu. 8.Namun begitu. seterusnya belajar cara menulis laporan dengan betul. menganalisis dan menyemak data. Pengkaji mula belajar dan mengenali penyelidikan tindakan pada semester tujuh dan menjalankannya secara praktikal pada semester lapan. Ini boleh dilakukan menerusi pertandingan menulis ayat pendek.

tugasan kajian tindakan ini turut mengajar pengkaji menjadi lebih kreatif dalam merencana aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersifat menyeronokan tetapi berupaya meninggalkan kesan kepada anak didik dalam konteks ilmu dan kemahiran yang disampaikan. anak didik dan kerjaya sebagai guru. Melalui penyelidikan tindakan inilah. pengkaji mendapat pengalaman menangani masalah kemahiran menulis huruf besar dengan betul di dalam ayat secara sistematik dan berfokus. Sebagai seorang guru Bahasa Melayu. Umpamanya dalam aspek amalan profesional.Selain dari itu. Implikasinya terhadap diri sendiri pula ialah kajian ini merupakan cetusan yang menyedarkan pengkaji bahawa terdapat beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang boleh digunakan untuk membantu meningkatkan prestasi pengkaji sebagai guru Bahasa Melayu terutama dalam membantu murid menguasai sesuatu kemahiran. pengkaji menyedari bahawa pelaksanaan kajian tindakan turut memberi beberapa implikasi yang signifikan khususnya kepada diri pengkaji. Selain itu. pengkaji belajar menjadi lebih peka terhadap masalah murid. Berbanding sebelum ini. kini pengkaji dapat merangka satu rancangan pengajaran harian yang menerapkan penggunaan kaedah ansur maju berbantukan peta minda. masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid diserahkan terus kepada guru pemulihan. Khususnya melibatkan murid-murid yang lemah dalam pembelajaran. sudah tentu pengkaji ingin meningkatkan dan menambah baik amalan kendiri pengkaji. 50 . Dalam hal ini. Pengkaji bertanggungjawab untuk membantu murid-murid dalam kemahiran menulis serta kemahiran bahasa yang lain. Seterusnya implikasi kepada perkembangan amalan kendiri pengkaji sebagai guru. Berdasarkan kepada kajian yang telah dilaksanakan.

Ini memudahkan pengkaji selaku guru dalam menyemak hasil kerja murid. Setelah dibiasakan dengan peta minda. teknik peta minda dalam kajian ini dapat membantu mengurangkan kekerapan kesalahan menulis huruf besar di dalam ayat. Terutamanya yang melibatkan Kata Nama Khas di dalam ayat.Implikasinya terhadap murid pula. pengkaji bercadang untuk meluaskan penggunaan peta minda dalam meningkatkan kemahiran yang lain seperti kemahiran membaca di masa akan datang. Mereka akan cepat bosan kerana terpaksa mengambil masa yang lama berbanding murid lain untuk mengesan perkataan-perkataan yang memerlukan penggunaan huruf besar. Sehubungan itu. Namun demikian. Pengkaji mendapati teknik ini kurang berkesan jika digunakan kepada murid-murid yang mempunyai masalah menulis lambat dan lemah dalam kemahiran mengeja serta membaca. 51 . murid dapat membina ingatan kekal tentang konsep kemahiran. Bentuk penulisan yang kemas dan betul sudah tentu menjadi pendorong kepada murid untuk terus berusaha dalam pembelajarannya. pengkaji tidak menafikan bahawa masih terdapat kelemahan dalam penggunaan teknik peta minda ini.

9.0

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

Setelah melihat kejayaan teknik yang dilaksanakan, pengkaji berhasrat untuk melanjutkan kajian kepada kitaran yang seterusnya. Cuma pada kali ini,

penggunaannya akan lebih meluas melibatkan jumlah murid yang lebih ramai. Contohnya dalam sebuah kelas.

9.1

Cadangan Kajian

Berdasarkan kepada fungsinya yang memudahkan proses menyimpan maklumat dan mengingatkan kembali, pengkaji bercadang meluaskan penggunaan peta minda dalam mengajar kemahiran yang lain seperti tatabahasa. Dalam tatabahasa, murid dapat menggunakan peta minda untuk mengkategori jenis-jenis kata, ayat dan lainlain lagi.

Selain daripada itu, pengkaji juga bercadang untuk menggunakan peta minda ini sebagai alat untuk mengajar kemahiran menulis karangan pendek. Dalam hal ini, murid-murid dapat menyenaraikan isi-isi karangan secara kreatif dengan pelbagai bentuk peta minda hasil olahan mereka sendiri. Secara tidak langsung peta minda dapat menambahkan keseronokan kepada mereka semasa belajar. Di samping itu, penggunaan peta minda dapat mengembangkan daya kreativiti murid dari aspek merakam dan memproses maklumat secara linear dan dalam masa yang sama membuat pengelolaan yang menyeluruh iaitu menghubung kait, membanding dan menganalisis sesuatu isi penting dengan lebih berkesan (Freddy, 2010).

52

Dalam aktiviti membaca, peta minda ini juga sesuai digunakan untuk mengajar murid-murid yang lemah dalam kemahiran tersebut. Dengan berkonsepkan didik hibur, murid-murid boleh mencuba membaca perkataan yang mudah dan memasukkan ke dalam peta minda. Begitu juga dengan perkataan yang sukar akan dimasukkan ke dalam bahagian lain dalam peta minda. Sambil bermain murid akan cuba menyebut sesuatu perkataan dengan betul dan memasukkan ke dalam petak “sudah baca” sehinggalah petak yang satu lagi kosong.

Lanjutan daripada itu, pengkaji turut bercadang untuk memperkenalkan teknik ini di peringkat sekolah agar dapat disebar luas penggunaannya. Dengan adanya perkongsian ini, pengkaji berharap rakan-rakan guru dapat menggunakannya serta memberi cadangan atau mengembangkan lagi teknik ini ke arah proses pendidikan yang lebih berkualiti. Seterusnya melahirkan pelajar yang berupaya menyampaikan idea dengan jelas, sama ada secara lisan atau bertulis, boleh menyumbang kepada kemajuan dan kemakmuran organisasi serta masyarakat, mampu bekerja dalam pasukan, berupaya berdikari dan menentukan haluan kerjaya sendiri (Levin (1998) dalam Ong, 2005).

53

SENARAI RUJUKAN

Azizi Yahaya, Shahrin Hashim, Jamaluddin Ramli, Yusof Boon dan Abdul Rahim Hamdan.(2010). Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan. Selangor: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Azizi Yahaya, Asmah Suboh, Zurihanmi Zakariya dan Fawziyah Yahya.(2005). Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. Pahang: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Ainon Mohd dan Abdullah Hassan.(2001). Bakat Dan Kemahiran Memimpin. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia (2008) Kuala Lumpur Manual Kajian Tindakan Vol 3: 43-86. Che Zanariah Che Hassan dan Fadzilah Abd. Rahman (2011) Pelaksanaan dan kemahiran menulis di sekolah rendah Universiti Putra Malaysia Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu Vol 1 (Bil. 1): 67-87. Cindy Lairie Sojep (2010) Mengurangkan masalah mencampuradukkan huruf besar dan kecil murid tahun tiga melalui Kaedah Cekap Menulis Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang Buku Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan Seminar Penyelidikan Tahun 2010 (BM Pendidikan Rendah) Vol 1: 96-109. Czerniewska, P.(1992). Learning About Writing. USA: Blackwell. Freddy Xaviers Jamil (2010) Kesan penggunaan peta minda berunsurkan ‘Kata Tanya’ dalam meningkatkan kemahiran mengolah isi karangan jenis keperihalan Bahasa Melayu tahun lima Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang Buku Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan Seminar Penyelidikan Tahun 2010 (BM Pendidikan Rendah) Vol 1: 140-156. Hamidah Sulaiman.(2005). Peranan Ibu Bapa Dan Guru Dalam Membantu PelajarPelajar Yang Tidak Bermotivasi, Siri Panduan Guru, Pentadbiran Dalam Pembangunan Pendidikan. Universiti Malaya: PTS Professional. Jeyagobi a/l Dhamodarem (2008) Persepsi dan sikap guru Bahasa Melayu terhadap kemahiran menulis di sekolah rendah kawasan Pensiangan-Salinatan daerah Nabawan, Sabah: Satu analisis. Persepsi dan sikap guru Bahasa Melayu terhadap kemahiran menulis muat turun 25 Februari 2011 http://www.ipislam .edu.my/uploaded/Persepsi%20Dan%20Sikap%20Guru%20Bahasa %20Melayu%20Terhadap%20Kemahiran%20....pdf. 54

Australia: Deakin University Press. Zawawi Ismail (2008) Kesesuaian isi kandungan. Kualiti pendidikan: Pelbagai tafsiran. Universiti Malaya: PTS Professional. A. Ong.(2008). J. The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct and Use Them. Lina Ping Madang (2010) Penggunaan kertas kotak bergaris dalam membantu murid tahun dua menulis huruf ‘J’ besar dan kecil dengan betul semasa menjawab soalan kefahaman Bahasa Melayu Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang Buku Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan Seminar Penyelidikan Tahun 2010 (BM Pendidikan Rendah) Vol 1: 157-171. Kementerian Pendidikan Malaysia. Morrission Jement Jonathan Kibing (2010) Kesan Peta Minda dalam meningkatkan kemahiran mengenal pasti isi utama dan isi huraian karangan Bahasa Melayu murid tahun lima Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang Buku Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan Seminar Penyelidikan Tahun 2010 (BM Pendidikan Rendah) Vol 1: 211-223. Mohd. Siri Panduan Guru. Pentadbiran Dalam Pembangunan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Victoria. R.J. Kemmis. Novak.(1988). masa. Muhammad Azizi Rahim (2010) Kesan bimbingan individu dalam mengurangkan kesilapan menulis huruf besar di tengah perkataan Bahasa Melayu murid tahun lima Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang Buku Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan Seminar Penyelidikan Tahun 2010 (BM Pendidikan Rendah) Vol 1: 224-237.D dan Cañas.S. Florida: Institute for Human and Machine Cognition. 55 .(2003). Kaedah Penyelidikan Pendidikan.Kamaruddin Husin. Majid Konting. Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Bahasa Melayu Tahun 3 : Pusat Perkembangan Kurikulum. kemudahan dan alatan dan Kaedah Tunjuk Cara (demonstrasi) dalam mata pelajaran Kemahiran Teknikal dari perspektif guru-guru Kemahiran Hidup di sekolah menengah di daerah Kuala Krai Kelantan Universiti Teknologi Malaysia Tesis Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup): 35 Mohd. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia. Pedagogi Bahasa (Edisi Ke-7). S and McTaggart.(1994).(2004).(2005). C. The Action Research Learner.

Psikologi Pendidikan.(1993). Syed Ismail Syed Mustapa dan Ahmad Subki Miskon. 56 . Budaya dan Pembelajaran. Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Shah Alam: Oxford Fajar. Sassoon.net/yatijun/laporan .(2005).kajian . Handwriting: The Way To Teach It . Siri Panduan Guru. Universiti Malaya: PTS Professional. Shah Alam: Karisma Publication. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.(1990).Roselan Baki. Zaridah Binti Zuber Meningkatkan kemahiran penggunaan huruf besar bagi murid Tahun 2 Pandai menggunakan Teknik Warna (2006) muat turun 25 Februari 2011 http://www. Shahril @ Charil Marzuki. Pentadbiran Dalam Pembangunan Pendidikan. Suppiah Nachiappan.slideshare.tindakan .(2010).(2008). Selangor: Penerbitan Multi Media Sdn Bhd. Cheltenham: Stanley Thornes.(2003). Pelaburan Dalam Pendidikan Adalah Untuk Pendidikan Atau Pendidikan Untuk Kerjaya. Panduan Amali Untuk Penyelidikan Pendidikan: Diterjemah Dari Ward Mitchell Cates. R. Syaharom Abdullah. Ramlah Jantan dan Abdul Aziz Abdul Shukor.bahasa melayu.

LAMPIRAN A NAMA TAHUN : ______________ : ______________ Salin semula perenggan di bawah menggunakan tanda baca yang sesuai. sebaik sahaja menjejakkan kaki di lapangan terbang antarbangsa kuching. Tawau . mereka menahan sebuah teksi untuk membawa mereka ke hotel istana inn. semasa di kuching. mereka melawat kampung budaya. mereka berasa gembira. ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Sumber soalan: Bank soalan Tahun 3 Sekolah Kebangsaan Bandar Tawau Sumber Sumber soalan: II. mereka tidak sabar untuk menjelajahi ke negeri itu. minggu lalu. mereka turut menyaksikan persembahan kebudayaan. mereka sekeluarga menaiki kapal terbang pergi ke sana. encik hashim telah membawa keluarganya melancong ke sarawak.

/6 Huruf besar pada Kata Nama Khas. /13 Skor sepatutnya: 19 Pencapaian: ____% __________________________ Nama : 2 Jumlah skor: ___________ Catatan penguji: Tarikh: _________________ SKOR 0-7 8 .11 12 – 15 16 – 19 PRESTASI Lemah Sederhana Baik Sangat baik Borang 1: Diadaptasi dan diubahsuai daripada Buku Panduan Borang 1: Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas Borang 1: (Masalah Penguasaan 3M) .LAMPIRAN B NAMA : ______________ TAHUN : ______________ BIL PERKARA DIUJI SKOR ANALISA GURU 1 Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah.

kita bersenam supaya badan kita sihat. ___________________________________________________________________. kita mesti makan makanan yang bersih. 5.LAMPIRAN C Nama: _____________________ Kelas : _____________________ BAHAGIAN A Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. salmi pergi ke pusat sumber. 3. 4. ___________________________________________________________________. ___________________________________________________________________. 2. ___________________________________________________________________. sikat rambut kamu supaya kelihatan kemas. bajunya yang tidak berbasuh itu berbau busuk. 1. jangan makan kuih yang manis itu. ___________________________________________________________________. emak membeli ikan tenggiri dan sayur sawi. 2. emak pergi ke pasar. ___________________________________________________________________. itu rumah nenek. ( BAHAGIAN B Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. 3. rumah nenek rumah papan. ___________________________________________________________________ . dia hendak meminjam buku cerita. / 5 BETUL) . ___________________________________________________________________. 1.

hobi alif membaca ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ( / 14 BETUL) / 10 BETUL) Sumber: Zaridah Binti Zuber. . buku cerita. di kebun datuk ada pokok durian. 5. datuk menunggang motosikal ke kebun.4. bersekolah di sekolah kebangsaan bukit gemuk. setiap alif belajar di kelas tahun 3 wawasan. dia hari sabtu. ___________________________________________________________________. dia perlu mendapatkan rawatan. ganesh sakit perut. (2006). ___________________________________________________________________. Meningkatkan Kemahiran Penggunaan Sumber: Huruf Besar Bagi Murid Tahun 2 Pandai Menggunakan Teknik Sumber: Warna. alif akan ke perpustakaan. alif berumur 9 tahun. ( BAHAGIAN C Salin semula ayat berikut dengan tanda baca yang betul .

dia pergi menaiki bas. bersukan amalan hidup yang baik. ___________________________________________________________________. ___________________________________________________________________. 2. dia hendak membeli makanan. kakak pergi ke bandar membeli buku. 5. ___________________________________________________________________. ___________________________________________________________________. dia bercuti hari ini. amir tidak sihat. 2. ___________________________________________________________________. dilarang membuat bising di pusat sumber. ___________________________________________________________________. kita mesti pakai pakaian yang bersih. ahmad pergi ke kantin. 3. / 5 BETUL) ___________________________________________________________________ . 1. kemas bilik awak supaya kelihatan bersih. sampah yang tidak dibersihkan itu berbau busuk. 1. . 4.LAMPIRAN D Nama: _____________________ Kelas : _____________________ BAHAGIAN A Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. ___________________________________________________________________. 3. ( BAHAGIAN B Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul.

manaf berumur 10 tahun. ___________________________________________________________________. ( / 10 BETUL) ___________________________________________________________________. hobi manaf bermain bola sepak. . manaf kawan saya. (2006). manaf bersekolah di sekolah kebangsaan panglima habibullah. di kebun ada banyak sayur-sayuran. ini bilik saya.4. bilik saya kecil sahaja. ayah pergi ke kebun. setiap petang. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ( / 14 BETUL) Sumber: Zaridah Binti Zuber. Meningkatkan Kemahiran Penggunaan Sumber: Huruf Besar Bagi Murid Tahun 2 Pandai Menggunakan Teknik Sumber: Warna. manaf bermain bola sepak di padang. BAHAGIAN C Salin semula ayat berikut dengan tanda baca yang betul . manaf belajar di kelas tahun 4 delima. 5.

LAMPIRAN E BAHAGIAN BIL NAMA RESPONDEN (5) 1 2 3 4 5 Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 A (%) (10) B (%) (14) C (%) JUM (29) (%) PRESTASI SKOR 0 – 11 12 .17 18 – 23 24 – 29 PRESTASI Lemah Sederhana Baik Sangat Baik .

Borang 2: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang Borang 2: Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 2: Borang 2: Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 .

LAMPIRAN F BAHAGIAN BIL NAMA RESPONDEN (5) 1 2 3 4 5 Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 A (%) (10) B (%) (14) C (%) JUM (29) (%) PRESTASI SKOR 0 – 11 12 .17 18 – 23 24 – 29 PRESTASI Lemah Sederhana Baik Sangat Baik .

Borang 3: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang Borang 2: Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 2: Borang 2: Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 .

B.Markah Keseluruhan .Bahagian Ujian .Gred Borang 4: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Borang 2: Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 . C M % G UJIAN PRA A B C M % G A B UJIAN PASCA C M % G CATATAN .LAMPIRAN G TAHUN: ________________________ RESPONDEN R1 R2 R3 R4 R5 *Petunjuk: A.Peratus .

100 PRESTASI Tidak minat Kurang minat Minat Sangat minat Borang 5: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang Borang 2: Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 3: Borang 2: Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 . Saya seronok belajar. Saya dapat mengesan huruf besar. Saya berpuas hati dengan pencapaian saya.79 80 . BIL 1 2 3 4 5 PERNYATAAN Saya berminat dengan pengajaran guru.LAMPIRAN H Baca dengan teliti.69 60 . JAWAPAN Ya Tidak SKOR (%) 0 – 49 50 . Tandakan √ pada kotak jawapan. Saya mudah faham.

Cañas (2008). .LAMPIRAN I Rajah Peta Minda: Joseph D. Florida: Institute for Human and Machine Rajah Peta Minda: Cognition. Novak dan Alberto J. The Rajah Peta Rajah Peta Minda: Theory Underlying Concept Maps and How to Construct Rajah Peta Minda: and Use Them.

LAMPIRAN J NAMA : ______________ TAHUN : ______________ SEKOLAH: ______________ Tulis semula ayat-ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. dalam sarang itu ada lima biji telur. 1. di manakah letaknya bandar Tawau? ______________________________________________________________ 6. amboi. 2. kakak dan Salmah menolong ibu menyapu sampah. 4. ______________________________________________________________ 3. cantik sungguh awak Rahimah! ______________________________________________________________ Skor: ____ / 6 *Soalan telah diperakui oleh Ketua Panitia Sekolah Kebangsaan Bandar *Tawau II. Tawau . ______________________________________________________________ tiap-tiap pagi Linda gosok gigi. ______________________________________________________________ 5. ______________________________________________________________ nama saya Amin bin Abdullah.

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 2. saya berasal dari Melaka. 1. ibu saya bekerja di sini. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Skor: ____ / 8 *Soalan telah diperakui oleh Ketua Panitia Sekolah Kebangsaan Bandar *Tawau II. saya dan adik menolong ayah mencuci kereta. nama saya Anita. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 3. minggu hadapan kami akan bercuti. inilah Hospital Ampang Puteri. hari ini hari Ahad. kami akan pergi melawat ke Zoo Negara dan Pusat Sains.LAMPIRAN K NAMA : ______________ TAHUN : ______________ SEKOLAH: ______________ Tulis semula ayat-ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. Tawau . ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 4.

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 4. Nama abang saya johari. Dia tinggal di taman ria. Bapa zuraini bekerja di sini.LAMPIRAN L NAMA : ______________ TAHUN : ______________ SEKOLAH: ______________ Tulis semula ayat-ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 2. Tidak lama lagi kami akan bercuti. Kami akan pergi mendaki gunung kinabalu. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 3. Tawau . Inilah bank islam. Ibu dan ayah melawat encik ahmad di hospital. 1. Hari ini hari sabtu. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Skor: ____ / 11 *Soalan telah diperakui oleh Ketua Panitia Sekolah Kebangsaan Bandar *Tawau II.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Skor: ____ / 25 *Soalan telah diperakui oleh Ketua Panitia Sekolah Kebangsaan Bandar *Tawau II. guru kelas saya bernama puan norlina binti abdul rahman. sabah. cikgu norlina tinggal di tawau. kini. pengajaran cikgu norlina begitu berkesan. Tawau . guru saya berumur 26 tahun. sebab itulah di kelas saya semua murid pandai membaca. cikgu norlina mengajar mata pelajaran bahasa malaysia. beliau ke sekolah dengan menaiki proton wira.LAMPIRAN M NAMA : ______________ TAHUN : ______________ SEKOLAH: ______________ Tulis semula ayat-ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. cikgu norlina dilahirkan di semporna.

LAMPIRAN N TAHUN: ________________________ ITEM RESPONDEN 1 R1 R2 R3 R4 R5 (Jumlah tanda baca yang betul) 2 3 4 Analisa guru: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Borang 6: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang Borang 6: Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 6: Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 .

Mengingatkan semula murid tentang penggunaan huruf besar pada tempat yang betul di dalam ayat. Soal selidik 5 orang murid Tahun 3 Inovatif Mengukur minat murid terhadap peta minda sebagai alat bantu belajar. 5 orang murid Tahun 3 Inovatif yang tidak menguasai kemahiran (Tahap lemah) Menjelaskan kesalahan murid dari segi penggunaan huruf besar. Mengukur sejauh mana pemahaman murid menggunakan huruf besar dan huruf kecil dalam ayat. Ujian Pra 5 orang murid Tahun 3 Inovatif BERTINDAK (MINGGU 2 DAN 3) Pengajaran berpandukan “Peta Minda” 5 orang murid Tahun 3 Inovatif Membantu murid meningkatkan penguasaan penggunaan huruf besar dan huruf kecil dalam ayat. . Merancang tindakan. Ujian Diagnostik 19 orang murid Tahun 3 Inovatif MERANCANG (MINGGU 1) Penerangan tentang penggunaan huruf besar pada tempat yang betul di dalam ayat.LAMPIRAN O LANGKAH PROSEDUR TINDAKAN LANGKAH DAN MINGGU CARA PENILAIAN KUMPULAN SASARAN TUJUAN Mengesan kelemahan murid.

MEMERHATI (MINGGU 4) Ujian Pos 5 orang murid Tahun 3 Inovatif MEREFLEKS I (MINGGU 5) 5 orang murid Tahun 3 Inovatif Jadual 1 : Prosedur Tindakan Mengikut Model Kemmis dan Jadual 1 : McTaggart (1988) . Pengkaji menilai semua dapatan dan membuat kesimpulan tentang kekuatan dan kelemahan yang ditemui dalam kajian yang dijalankan.LANGKAH DAN MINGGU CARA PENILAIAN KUMPULAN SASARAN TUJUAN Melihat keberkesanan pengajaran dan pembelajaran menggunakan peta minda dalam meningkatkan penguasa-an murid terhadap penggunaan huruf besar dan huruf kecil dengan betul dalam ayat.

Memberikan sebab penggunaan huruf besar.LAMPIRAN P LANGKAH PROSEDUR INTERVENSI HARI 1 Item 1 LANGKAH CATATAN 1. Mengecam perkataan menggunakan huruf besar pada ayat tersebut dan mencatatnya di dalam peta minda. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar (perkataan di permulaan ayat dan selepas noktah sahaja. Murid mengecam perkataan yang memerlukan penggunaan huruf besar pada ayat dan mencatatnya di dalam lembaran peta minda. Murid menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai berpandukan catatan dalam peta minda mereka. Murid membaca ayat yang lengkap dengan penggunaan huruf besar yang dipaparkan. 3. Guru menunjukan semula ayat yang sama tetapi tanpa huruf besar. 2. Huruf besar di permulaan ayat. Murid menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai berpandukan catatan dalam peta minda mereka. 3. selepas noktah dan kata nama khas. Kata Nama Khas dengan tanda baca huruf besar yang betul juga terdapat dalam ayat. 3.) 2. . 2 Item 2 1. Menyalin dalam lembaran kerja yang disediakan. Ayat di papan putih. Catatan termasuk Kata Nama Khas.

Murid menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai berpandukan catatan dalam peta minda mereka. Catatan termasuk perkataan di awal ayat dan selepas noktah. 3. Perkataan di awal ayat. Murid mengecam perkataan yang memerlukan penggunaan huruf besar pada ayat dan mencatatnya di dalam lembaran peta minda. Murid mengecam perkataan Kata Nama Khas yang memerlukan penggunaan huruf besar pada ayat dan mencatatnya di dalam lembaran peta minda.) 2. 4 Item 4 1. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar (perkataan Kata Nama Khas sahaja.HARI 3 Item 3 LANGKAH CATATAN 1. Murid menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai berpandukan catatan dalam peta minda mereka. selepas noktah dan Kata Nama Khas Jadual 2: Langkah tindakan intervensi . Membaca perenggan ayat yang diberi tanpa huruf besar 2. 3.

LAMPIRAN Q ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN HURUF BESAR OLEH RESPONDEN DALAM UJIA N PRA RESPONDEN BIL PERKATAAN R1 R2 Bahagian A (Huruf Besar Di Awal Ayat) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 Kita Kita Jangan Sikat Bajunya Itu / Rumah Emak / Emak Salmia / Dia Ganesh / Dia Datuk / Di Alif Alif Dia Hobi Setiap Kita Kita jangan sikat Bajunya itu / rumah Emak / emak Salmia / dia ganesh / dia Datuk / di Alif Alif dia hobi setiap Kita Kita jangan sikat Bajunya itu / Rumah emak / emak Salmia / dia ganesh / dia datuk / di Alif Kita Kita Jangan Sikat Bajunya itu / rumah Emak / Emak Salmia / dia ganesh / dia datuk / di Kita Kita Jangan sikat bajunya Itu / rumah Emak / emak Salmia / dia ganesh / dia datuk / di Alif alif dia hobi setiap Kita Kita jangan sikat bajunya itu / rumah Emak / emak salmia / dia ganesh / dia datuk / di Alif alif dia hobi setiap R3 R4 R5 Bahagian B (Huruf Besar Di Awal Ayat / Selepas Noktah) Bahagian C (Huruf Besar Di Awal Petikan) Alif (Huruf Besar Selepas Noktah) alif alif dia Dia hobi hobi setiap setiap .

RESPONDEN BIL 1 2 3 4 5 PERKATAAN Tahun 3 Wawasan Sekolah Kebangsaan Bukit Gemuk Alif Sabtu Alif R1 tahun 3 wawasan sekolah kebangsaan bukit gemuk alif sabtu alif R2 R3 R4 Tahun 3 wawasan Sekolah kebangsaan bukit gemuk alif sabtu Alif R5 tahun 3 wawasan sekolah kebangsaan bukit gemuk hobi sabtu alif (Kata Nama Khas) tahun 3 Wawasan tahun 3 wawasan sekolah kebangsaan bukit gemuk alif sabtu alif Sekolah kebangsaan bukit gemuk alif sabtu alif Borang 7: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang 4:Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 4 Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 .

(%) 100 0 0 0 Prestasi Lemah Sederhana Baik Sangat baik UJIAN POS Bil.17 18 – 23 24 – 29 5 0 0 0 Bil. (5) 0 0 1 4 (%) 0 0 20 80 Prestasi Lemah Sederhana Baik Sangat baik Borang 8: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang 4:Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 4 Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 .LAMPIRAN R PERBANDINGAN JUMLAH MURID MENGIKUT PRESTASI DALAM UJIAN PRA DAN POS UJIAN PRA SKOR (5) 0 – 11 12 .

31 +58.14 (%) JUMLAH KESELURUHAN Markah (29) +21 +18 +23 +17 +16 +72.06 +79.LAMPIRAN S KEPUTUSAN PENINGKATAN PENGUASAAN KEMAHIRAN MENULIS HURUF BESAR PADA TEMPAT YANG BETUL DI DALAM AYAT BIL RESPONDEN BAHAGIAN A Markah (5) 1 2 3 4 5 Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 +12 +12 +15 +12 +13 +40 +40 100 +40 +60 (%) BAHAGIAN B Markah (10) +17 +18 +17 +17 +17 +70 +80 +70 +70 +70 (%) BAHAGIAN C Markah (14) +12 +18 +11 +18 +16 85.41 +62.57 57.62 +55.14 57.71 57.17 PERATUS (%) Borang 9: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang 4:Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 4 Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 .14 78.

Saya dapat mengesan huruf besar. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1 1 1 0 0 Borang 10: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang 10: Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 10: Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 . Saya seronok belajar. Saya berpuas hati dengan pencapaian saya.LAMPIRAN T DAPATAN DATA MINAT RESPONDEN SECARA INDIVIDU SEBELUM KAJIAN RESPONDEN JUMLAH BIL ITEM Y R1 R2 R3 Jawapan R4 R5 Y (%)T 20 20 0 00 00 4 4 0 5 5 (%) 80 80 100 100 100 T Y T Y T Y T Y T 1 2 3 4 5 Saya berminat dengan pengajaran guru. Saya mudah faham.

Saya berpuas hati dengan pencapaian saya. Saya seronok belajar. Saya mudah faham. 1 1 0 1 0 (%) 20 20 0 20 0 Tidak (5) 4 4 5 4 5 (%) 80 80 100 80 100 BIL ITEM Borang 11: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang 10: Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 10: Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 .LAMPIRAN U RUMUSAN DAPATAN DATA MINAT RESPONDEN SECARA KESELURUHAN TERHADAP BAHASA MELAYU SEBELUM KAJIAN BILANGAN RESPONDEN BERI JAWAPAN IKUT ITEM Ya (5) 1 2 3 4 5 Saya berminat dengan pengajaran guru. Saya dapat mengesan huruf besar.

Saya dapat mengesan huruf besar. Saya mudah faham. Saya seronok belajar. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5 5 5 5 5 Borang 12: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang 10: Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 10: Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 . Saya berpuas hati dengan pencapaian saya.LAMPIRAN V DAPATAN DATA MINAT RESPONDEN SECARA INDIVIDU SELEPAS KAJIAN RESPONDEN JUMLAH BIL ITEM Y R1 R2 R3 Jawapan R4 R5 Y (%)T 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 T Y T Y T Y T Y T 1 2 3 4 5 Saya berminat dengan pengajaran guru.

Saya berpuas hati dengan pencapaian saya. Saya mudah faham. Saya berasa tugasan yang diberikan menarik. 5 5 5 5 5 (%) 100 100 100 100 100 Tidak (5) 0 0 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 BIL ITEM Borang 13: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang 10: Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 10: Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 .LAMPIRAN W RUMUSAN DATA MINAT RESPONDEN SECARA KESELURUHAN TERHADAP BAHASA MELAYU SELEPAS KAJIAN BILANGAN RESPONDEN BERI JAWAPAN IKUT ITEM Ya (5) 1 2 3 4 5 Saya berminat dengan pengajaran guru. Saya seronok belajar.

LAMPIRAN X CONTOH TULISAN MURID DALAM UJIAN DIAGNOSTIK LAMPIRAN Y .

HASIL KERJA MURID DALAM ITEM 4 LAMPIRAN Z .

PENGGUNAAN PETA MINDA OLEH MURID DALAM ITEM 4 .