(PETA MINDA MEMBANTU MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID TAHUN TIGA INOVATIF MENULIS HURUF BESAR DALAM AYAT

KASIM BIN LANDOSI @ LAMBOSI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TAWAU

2012

PETA MINDA MEMBANTU MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID TAHUN TIGA INOVATIF MENULIS HURUF BESAR DALAM AYAT

KASIM BIN LANDOSI @ LAMBOSI

Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sekolah Rendah (Bahasa Melayu)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TAWAU

NOVEMBER 2012

PENGESAHAN PENYELIA

“Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan kepujian Pengajian Bahasa Melayu”

Tandatangan Penyelia Tarikh

: ………………………………………….. : ABDUL NASIR BIN HJ. PAISAL : …………………………………………..

i

Tandatangan Nama Penulis Tarikh : ………………………………………….. ii ..PENGAKUAN “Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”. : KASIM BIN LANDOSI @ LAMBOSI : ………………………………………….

Asri. kesabaran dan doronganmu yang tidak terhingga. iii . Semoga Allah memberi hidayah dan membuka pintu rahmatNya. dorongan.DEDIKASI Syukur ke hadrat Ilahi atas limpahNya Kutitipkan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad Khas buat ayahanda En. Irda. pengorbanan dan keikhlasanmu tidak terungkapkan dengan kata-kata. Latip. kesetiaan. Atiq. Sabar. Buat pensyarah-pensyarah dan rakan seperjuangan terima kasih atas segalanya pengorbanan. menjadi perangsang untuk menguatkan azamku. Zai. Man. Achbar. kasih sayang ayahanda dan bonda tidakkan terbalas Isteri dan adik-beradik tersayang. Tacher. Landosi @ Lambosi Bin Pardi dan Allahyarhamah bonda Masia Binti Abdullah. Emah.

T yang mampu membalasnya. Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Kampus Tawau.W.W. Penghargaan juga ditujukan kepada rakan-rakan seperjuangan atas kerjasama dan perkongsian idea-idea yang bernas. Hajah Patimah binti Dullah atas segala bimbingan.PENGHARGAAN “Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang”. tunjuk ajar. Tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kepada Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau. iv . Paisal. Sesungguhnya hanya Allah S.T kerana dengan limpah kurniaNya kajian ini dapat disiapkan dalam masa yang dirancang. para pensyarah dan individu yang terlibat atas sokongan yang tiada hentinya. penulis rakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada penyelia En. Pada kesempatan ini. Abdul Nasir Hj. Yang Mulia Raja Shaharuddin bin Raja Mohammad dan Pn. Syukur ke hadrat Allah S. nasihat dan dorongan yang telah diberikan.

Tawau. Berdasarkan analisis tersebut. teknik peta minda dijadikan bahan pengukuhan pada tiap-tiap akhir sesi pembelajaran. v . teknik ini boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran tatabahasa serta penulisan. soal selidik juga digunakan bagi meninjau minat murid terhadap pengajaran guru. Untuk cadangan kajian seterusnya. Tinjauan awal untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid dalam pembelajaran kemahiran tersebut telah dijalankan dengan menganalisis jawapan murid dalam ujian diagnostik. Murid-murid yang terlibat dalam kajian terdiri daripada lima orang murid Tahun 3 Inovatif di Sekolah Kebangsaan Bandar Tawau II.ABSTRAK Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengatasi masalah pembelajaran kemahiran menulis huruf besar dengan betul dalam ayat. Empat sesi intervensi khusus telah dijalankan dan didapati tindakan yang dijalankan telah membantu murid menguasai kemahiran kemahiran menulis huruf besar dengan betul di dalam ayat dan meningkatkan minat murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu. Ujian pra serta ujian pos telah dilaksanakan untuk mengesan tahap penguasaan murid serta keberkesanan Teknik Peta Minda. didapati murid belum menguasai kemahiran dan konsep penggunaan huruf besar di dalam ayat. Bagi mengatasi masalah tersebut. Sabah.

Sabah are involved in the study. vi . Tawau. Based on the analysis it is found that students had not mastered the skills and concepts of the use of capital letters in the text. Worksheet and mind map are used as a reinforcement learning strategy in every intervention session conducted throughout the study. It is hoped and recommended to teachers and schools to extend the use of this technique in grammar and writing skills in the future. A total of four specific intervention sessions are carried out and it is found that the actions undertaken has helped these students to improve their writing skills in using capital letters correctly in their sentences. the technique of mind mapping has been used as teaching and learning approach. To address this problem.ABSTRACT This study is conducted in order to overcome the problem of learning the skill to write capital letters correctly in sentences. pre and post tests. Initial survey to identify the problems faced by students in learning skills is carried out by analyzing the responses of students through a diagnostic. An action research is also executed as a mean to help maintain the students interest in learning Bahasa Melayu involving these skills. A set of questionnaires are also used to survey the students' interest in the subject of Bahasa Melayu. Five pupils of Year 3 Inovatif from Sekolah Kebangsaan Bandar Tawau II.

3 2.1 1.1 2.0 2.2 Pengenalan Refleksi Pengalaman Lalu Refleksi Nilai Pendidikan Isu Kajian Dan Pernyataan Masalah Tinjauan Literatur i ii iii iv v vi vii x xi xii xiii 1 2 7 9 10 FOKUS KAJIAN vii .0 PENDAHULUAN 1.KANDUNGAN Muka surat PENGESAHAN PENYELIA PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI GRAF SENARAI LAMPIRAN 1.2 1.

2 5.6 TINDAKAN KAJIAN 6.1 6.1 3.1 5.3 7.1 5.No.4 7.0 OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN 3.2 6.2 3.0 DAPATAN KAJIAN 7.5 viii .3 7.2 7.0 KUMPULAN SASARAN 4.1 7.0 CARA ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 6.5 5.3 Objektif Umum Objektif Khusus Persoalan Kajian Responden Prosedur Tindakan Tinjauan Awal Merancang Tindakan Melaksana Tindakan Memerhati Merefleksi Analisis Ujian Diagnostik Analisis Ujian Pra dan Pos Analisis Soal Selidik Analisis Ujian Diagnostik Analisis Ujian Pra Analisis Ujian Pos Analisis Perbandingan Keputusan Ujian Pra Dan Pos Analisis Data Minat Murid 15 15 15 17 18 19 20 21 24 24 26 27 28 30 34 36 38 43 4.3 5.0 5.4 5. Jadual Tajuk Muka surat 3.

1 Refleksi Dapatan Kajian 47 50 52 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Cadangan Kajian SENARAI RUJUKAN LAMPIRAN ix . Jadual Tajuk Muka surat 8.0 9.1 RUMUSAN DAPATAN KAJIAN 8.0 9.No.

JADUAL No.10 7.2 7.0 6.3 7.1 7.8 7.0 7.1 7.5 7.12 Skor Ujian Diagnostik Skala Skor Diagnostik Dan Prestasi Skala Skor Ujian Pra Dan Pos Serta Prestasi Analisis Keputusan Ujian Diagnostik Rumusan Analisis Keputusan Ujian Diagnostik Senarai Murid Terpilih sebagai Responden Analisis Keputusan Ujian Pra Analisis Keputusan Ujian Pos Analisis Perbandingan Ujian Pra Dan Pos Mengikut Bahagian Analisis Perbandingan Markah Keseluruhan Responden Dalam Ujian Pra Dan Pos Analisis Peningkatan Markah Ujian Pra Dan Pos Secara Keseluruhan Analisis Perbandingan Minat Responden Terhadap Bahasa Melayu Berdasarkan Pra Dan Pasca Soal Selidik 20 26 27 31 32 33 34 36 38 39 41 43 x .1 6.7 7. Jadual Tajuk Muka surat 5.

Rajah Tajuk Muka surat 5.0 Model Kajian Kemmis Dan McTaggart 19 xi .RAJAH No.

9 7.GRAF No. Graf Tajuk Muka surat 7.4 7.11 Graf Bar Pencapaian Murid Dalam Ujian Pra Graf Pencapaian Murid Dalam Ujian Pos Graf Bar Perbandingan Pencapaian Responden Dalam Ujian Pra Dan Pos Graf Bar Peningkatan Markah Responden 35 37 40 42 xii .6 7.

R. L. K. I. Q. J. B. P. G. E. F. O. M.LAMPIRAN A. Lembaran Ujian Diagnostik Rekod Ujian Diagnostik Lembaran Ujian Pra Lembaran Ujian Pasca Borang Keputusan Ujian Pra Borang Keputusan Ujian Pos Jadual Perbandingan Ujian Pra dan Pasca Peta Minda Lembaran Soal Selidik Peta Minda Lembaran Intervensi: Item 1 Lembaran Intervensi: Item 2 Lembaran Intervensi: Item 3 Lembaran Intervensi: Item 4 Jadual Perbandingan Intervensi Jadual Pelaksanaan Tindakan Jadual Langkah Pelaksanaan Intervensi Keputusan Analisis Kesalahan Penggunaan Huruf Besar Keputusan Perbandingan Jumlah Murid Mengikut Prestasi Dalam Ujian Pra Dan Pos xiii . N. D. C. H.

Keputusan Peningkatan Penguasaan Kemahiran Menulis Huruf Besar Dapatan Data Soal Selidik (Minat Responden) Sebelum Kajian Rumusan Dapatan Data Soal Selidik (Minat Responden) Secara Keseluruhan Terhadap Bahasa Melayu Sebelum Kajian Dapatan Data Soal Selidik (Minat Responden) Selepas Kajian Rumusan Dapatan Data Soal Selidik (Minat Responden) Secara Keseluruhan Terhadap Bahasa Melayu Selepas Kajian Contoh Tulisan Murid Dalam Ujian Diagnostik Hasil Kerja Murid Dalam Item 4 Penggunaan Peta Minda Oleh Murid Dalam Item 4 V. T. W. xiv .LAMPIRAN S. X. U. Y. Z.

Dalam Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Bahasa Melayu Tahun 3 (2003: ms.1. Ini kerana setiap manusia mempunyai tingkat kecerdasan yang pelbagai. bacaan dan tulisan.0 PENDAHULUAN 1. dinyatakan Kurikulum Bahasa Melayu digubal bertujuan untuk menyediakan murid menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara betul dan tepat. Ia merupakan peluang kepada murid menjadi seseorang yang mampu mengungkapkan bidang ilmu daripada pelbagai disiplin atau mata pelajaran di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. setiap kecerdasan adalah berasingan dan tidak saling 1 . penguasaan kemahiran-kemahiran yang dinyatakan tidak mungkin akan dicapai oleh semua murid dalam tempoh yang sama. penyuburan fikiran dan kuasa semula jadi yang sistematik.1 Pengenalan Pendidikan dapat dilihat daripada dua aspek iaitu aspek individu dan aspek masyarakat. Menurut Suppiah. Ia adalah proses perkembangan. pendidikan bermaksud pengembangan potensi yang terpendam.1). Ramlah dan Abdul Aziz (2008). Hal ini bermula ketika pra sekolah. Walau bagaimanapun. Atan (1988) dalam Sharil (2005) menyatakan pendidikan adalah proses dan aktiviti yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang dikehendaki di dalam diri seseorang. Potensi yang dimaksudkan ialah kecekapan berbahasa yang merangkumi kemahiran lisan. berterusan di sekolah dan berlangsung seumur hidup. Aspek individu.

nilai dan idea serta hubungan sosial dalam masyarakat ketika menjalani kehidupan sehariannya. ilmu. Kecerdasan tersebut boleh dikembangkan menerusi pendidikan. memperoleh pengetahuan.bergantung. masalah tidak tahu menggunakan huruf besar dan huruf kecil dengan betul ketika menulis ayat merupakan masalah yang sering pengkaji temui dalam kalangan murid-murid Tahun Tiga. guru sebagai pemudah cara digalak menggunakan kreativiti sendiri untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran yang diajar agar murid-murid berketerampilan dalam berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. pengalaman dan persekitaran.2 Refleksi Pengalaman Lalu Selama hampir 16 tahun menjadi guru dan mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Kebangsaan Bandar Tawau II. kesalahan menulis huruf kecil di permulaan ayat dan selepas noktah serta kata nama khas juga dieja menggunakan huruf kecil secara keseluruhan. dan Enam. ia mungkin berlanjutan sehingga mereka memasuki Tahun Empat. manakala guru akan menerima kesan dipersalahkan kerana tidak menjalankan tanggungjawab sebagai penyampai ilmu yang baik. Lima. setiap individu mempunyai lapan kecerdasan tetapi pada darjah atau kadar yang berbeza-beza dari segi kekuatan dan kemahiran. kemahiran. Berdasarkan kepada pemerhatian dan temubual pengkaji bersama-sama 2 . Misalnya. Jika perkara ini tidak ditangani. maklumat. 1. Seseorang mungkin lemah dalam sesuatu bidang kemahiran tetapi cemerlang dalam bidang kecerdasan yang lain. Menurut mereka lagi. Sehubungan itu.

pengkaji beranggapan kanak-kanak ini sebenarnya lemah dari segi ingatan dan pengamatan tentang hal ini. namun apa yang lebih ditakuti ialah jika mereka tidak diberi perhatian yang serius pada tahap rendah. pengkaji dapati kebanyakan mereka telah mengenali prinsip-prinsip asas penggunaan huruf besar dan huruf kecil di dalam ayat. Ini turut diakui oleh guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris mereka semasa di Tahun Dua. Berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada data Sistem Maklumat Murid sekolah. 3 . tetapi kebanyakan murid-muridnya adalah dari kalangan keluarga yang berpendapatan rendah. Menurut Amir (2002) dalam Hamidah (2005). Hal pendidikan anak-anak diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. faktor ini bukan sahaja melambatkan pencapaian kemahiran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. Antaranya ialah faktor sosioekonomi. Kanak-kanak ini kurang terdedah dengan penglibatan dalam bahasa secara maksimum memandangkan ibu bapa sibuk mencari nafkah bagi meneruskan kelangsungan kehidupan keluarga masing-masing. Ada beberapa faktor yang menyumbang kepada keadaan tersebut. masalah ini akan berterusan sehingga ke peringkat menengah dan peringkat tinggi. Akibat ketiadaan motivasi dan perhatian daripada ibu bapa. kebanyakannya murid-murid ini tinggal di kawasan perumahan setinggan yang berhampiran dengan kawasan sekolah. Walaupun status sekolah pengkaji gred A dan terletak di kawasan bandar. kegagalan murid dalam UPSR adalah berpunca daripada kelemahan mereka menguasai kemahiran asas khususnya 3M yang lazimnya diajarkan di peringkat awal persekolahan.dengan murid. Oleh yang demikian.

Ditambah dengan suasana rumah yang sesak. mendidik anak berlaku secara semula jadi. Didapati kanakkanak yang mempunyai ibu bapa yang berjawatan profesional dan berpendidikan mempunyai kelebihan dari segi penguasaan kosa kata dan kemahiran-kemahiran bahasa yang lain hasil peniruan dan pemerhatian ke atas pertuturan dan tingkah laku ibu bapa mereka. Ibu bapa yang kurang berpendidikan akan menjaga anak tanpa banyak persediaan dan rujukan intelektual dengan beranggapan. Oleh yang demikian. 2005). kanak-kanak ini lebih suka menghabiskan masa dengan bermain bersama rakan sebaya daripada mengulang kaji pelajaran. Berbanding dengan ibu bapa yang berpendidikan. Kemampuan ibu bapa menyediakan kemudahan seperti pembiayaan kelas tambahan.Seterusnya ialah faktor taraf pendidikan ibu bapa. tidak terurus dan sempit mewujudkan ketegangan yang menyebabkan mereka keluar dari rumah (Azizi. 4 . Kurangnya sokongan daripada ibu bapa dan keluarga dalam memberi tunjuk ajar dan menyelesaikan masalah dalam pembelajaran ini turut menimbulkan masalah lain seperti kanak-kanak ini sering tidak menyiapkan kerja rumah yang diberi oleh guru. Zurihanmi dan Fawziyah. bahan bacaan dan multimedia juga adalah faktor peningkatan penguasaan kemahiran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. apabila berada di luar waktu persekolahan. mereka dapat membuat persediaan mental dan fizikal melalui pembacaan dan maklumat dari media massa berkenaan perkembangan fisiologi dan kognisi anak-anak mereka. Asmah.

Walhal di peringkat rendah adalah masa yang paling baik untuk menerapkan kemahiran ini kerana kanak-kanak pada usia ini cenderung untuk mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan sepenuhnya. jika kanak-kanak sentiasa dimarahi dan dikritik dalam segala tugasan yang diberikan. Menurut beliau. Pakar-pakar psikologi mengatakan individu-individu yang berjaya adalah individu-individu yang 5 .Dalam hal yang lain. Sehubungan itu sebagai guru. kanak-kanak pada tahap ini akan bersungguh-sungguh dengan penuh minat dan tekun mengikuti aktiviti dan menyiapkan tugasan yang diberi. Di sekolah rendah. faktor kurangnya penekanan terhadap kepentingan penggunaan huruf besar dan huruf kecil oleh guru semasa mengajar mata pelajaran bahasa juga adalah penyebab murid-murid tidak memberi perhatian serius akan kepentingan perkara ini. Sebaliknya. Dalam masa yang sama pengkaji juga ingin meningkatkan estim diri (self-esteem) mereka. Oleh yang demikian. bacaan mahu pun tulisan. tahap perkembangan kanak-kanak adalah berada di tahap empat. penjaga dan guru amat perlu untuk membantu meningkatkan penguasaan bahasa kanak-kanak sama ada dalam lisan. Sokongan dan penglibatan ibu bapa. Menurut Suppiah. pengkaji ingin membawa perubahan kepada kanak-kanak ini agar mereka mampu seiring dengan murid-murid lain dalam konteks yang melibatkan kemahiran bahasa khususnya menulis. guru dan ibu bapa perlu sentiasa memupuk sikap rajin dan suka belajar dalam diri kanak-kanak tersebut. Ramlah dan Abdul Aziz (2008). mereka akan berasa rendah diri dan kurang yakin pada kebolehan sendiri. ada lapan tahap perkembangan kanak-kanak.

2001). individu-individu yang gagal di dalam kehidupan mereka mempunyai estim yang rendah. Apabila individu-individu yang mempunyai estim tinggi bercakap. 6 . Mereka malu dengan keadaan diri mereka dan bersikap pasif dalam pergaulan. Harapan pengkaji semoga masalah yang dihadapi oleh murid-murid tersebut akan dapat diatasi manakala langkah merawat masalah menggunakan Peta Minda yang pengkaji cadangkan dan akan terangkan dalam perenggan yang berikut menjadi satu kejayaan malahan amalan yang akan memberi manfaat kepada murid dan guru dalam meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.mempunyai estim tinggi manakala. Bagi individu-individu yang estimnya rendah mempunyai ciri-ciri psikologi yang berbeza. Mereka menggunakan kata-kata daripada jenis yang positif. bahasa yang mereka gunakan mempunyai ciri-ciri seperti bercakap dengan lebih lancar. Mereka hendak menjadi individu lain. tersusun dan tatabahasanya betul. Mereka menunjukkan komitmen kepada apa yang mereka ucapkan. Seterusnya. Ertinya mereka akan mengotakan kata-kata mereka (Ainon dan Abdullah. Justeru. pengajian dalam semester 8 ini yang menghendaki setiap pelajar PGSR Bahasa Melayu melaksana satu kajian tindakan merupakan peluang kepada pengkaji untuk menjadikan masalah ini sebagai fokus kajian. Mereka tidak seronok menjadi diri mereka sendiri. dapat memberi kesedaran kepada para ibu bapa dan penjaga agar lebih memahami keperluan anak-anak mereka dalam pembelajaran dengan memberi sokongan dan bantuan yang sewajarnya.

2010). “A person who writes clearly thinks clearly. Aras 3 (i)) dan mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan serta tanda baca dalam ayat (10.1. Kamarudin (1994). tulisan) manusia dapat membentuk identiti kelompok dan penyatuan dalam masyarakat (Syed Ismail dan Ahmad Subki.3 Refleksi Nilai Pendidikan Pendidikan sering dikaitkan dengan manusia. seseorang individu itu dapat melahirkan perasaan. kemampuan menulis merupakan kemahiran yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam memenuhi kapasiti yang dimaksudkan. pendidik perlu membina dan mengembangkan kemampuan dasar manusia sebaik mungkin supaya sentiasa sentiasa sesuai dengan kapasitinya. Manakala Sassoon memberi pengertian bahawa “handwriting is a skill that modern technology will not replace” (1993: 36). Walaupun pelbagai kemudahan teknologi 7 .2. Dalam hal ini. fikiran dan idea dalam bentuk grafik.. Pernyataan ini menunjukkan bahawa kemahiran menulis sangat penting. Dan yang paling penting melalui bahasalah (bunyi dan simbol. Melalui menulis.” (Czerniewska.1. dalam HSP Bahasa Melayu Tahun Tiga. 1992: 7). Aras 1 (i)) disenaraikan sebagai kemahiran yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh murid-murid Tahun Tiga. Justeru itu. kemahiran menulis seperti mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul (9. Ini bermakna kemahiran menulis merupakan medium terpenting untuk melahirkan pemikiran. menyatakan tulisan ialah bahasa yang berlukis dengan lambang bunyi.

disediakan pada hari ini. 8 . namun kemudahan tersebut tidak dapat menggantikan kepentingan kemahiran menulis.

kemahiran menulis mengikut hukum tatabahasa. Oleh kerana peri pentingnya kemahiran menulis itu.1 Isu Kajian dan Pernyataan Masalah Dengan menguasai kemahiran menulis yang melibatkan tatabahasa. murid-murid akan lebih yakin dalam pembelajarannya. Namun masih terdapat murid-murid yang melakukan kesalahan dari segi penggunaan huruf besar dan juga huruf kecil semasa 9 . they learn more than “the system of writing.” Czerniewska (1992: 1) Ini bermakna kemahiran menulis sentiasa digunakan dalam setiap mata pelajaran dan pelbagai lagi aktiviti walaupun ia hanya dipelajari dalam mata pelajaran bahasa.” (1992: 2) Seperti yang dijelaskan. 2. They learn about social practices “of language. Czerniewska dalam bukunya yang bertajuk Learning About Writing menyatakan: “ “When children learn to write.2.0 FOKUS KAJIAN Fokus kajian ini bertumpu kepada usaha pengkaji membantu murid Tahun Tiga Inovatif menguasai kemahiran menulis huruf besar dengan betul di dalam ayat. ejaan dan tanda baca yang betul. “Writing is a central activity of the school curriculum. ejaan dan tanda baca yang betul adalah salah satu daripada kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid-murid Tahun Tiga.

menulis ayat. Khususnya penggunaan huruf besar dan kecil di permulaan ayat, selepas noktah, cara mengeja dan menulis Kata Nama Khas serta Kata Nama Am. Kesan dari kelemahan ini, markah penulisan mereka sentiasa tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Sehubungan itu, langkah mengatasi harus dilakukan dengan segera agar masalah ini dapat diatasi pada peringkat awal-awal lagi. Dalam hal ini, pengkaji mencuba mengatasi masalah dengan menggunakan Teknik Peta Minda.

2.2

Tinjauan Literatur

Bahasa dikatakan merupakan satu struktur unik yang terdiri daripada bunyi-bunyi dan ucapan yang dipilih serta disusun untuk digunakan oleh sesuatu masyarakat untuk berhubung sesama sendiri dalam kegiatan seharian. Selain daripada lisan dan membaca maklumat, tulisan juga adalah adalah salah satu daripada amalan kebiasaan yang digunakan untuk berhubung. Jika kemahiran ini tidak dipupuk dari awal, kemungkinan besar kanak-kanak akan mengalami kesukaran. Graham, Harris dan Fink (2000) dalam M. Azizi (2010) menyatakan kanak-kanak yang mengalami kesukaran menguasai kemahiran menulis akan mula mengelak daripada menulis dan memutuskan bahawa mereka tidak dapat menulis.

Kesannya, perkembangan kemahiran menulis akan lambat dikuasai. Jelas di sini masalah kesalahan penggunaan huruf besar dan huruf kecil jika tidak diperbetulkan pada peringkat awal, sudah tentu murid-murid akan menganggap kesalahan tersebut adalah amalan biasa yang tidak memberi sebarang kesan kepada pembelajaran mereka. Kamarudin dan Siti Hajar (1997) dalam Jeyagobi (2008) menekankan bahawa kemahiran menulis penting dalam kalangan pelajar kerana 10

mereka bakal menjadi penulis yang akan mengisi khazanah dan budaya bangsa. Jika kita menganggap penulisan adalah sesuatu yang mudah dan dapat dilakukan tanpa terikat kepada bentuk disiplin diri, ia akan mengakibatkan lahirnya penulis santai.

Selain itu, kemahiran menulis dapat merangsang dan memahirkan tatabahasa, idea, perbendaharaan kata dan perasaan. Dengan itu, kemahiran ini juga memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai bidang bahasa serta melahirkan idea dan menggunakan seluruh anggota mekanis (mata, tangan, akal dan lain-lain) untuk merangsang pembelajaran (Jeyagobi, 2008).

Che Zanariah dan Fadzilah (2011) dalam kajian kes mereka menyatakan murid perlu mahir menulis kerana hampir semua kertas peperiksaan di negara ini memerlukan murid menjawab dalam bentuk tulisan dan ada juga yang memerlukan jawapan yang panjang lebar dalam bentuk ayat. Murid yang tidak menguasai kemahiran menulis yang baik sering menghadapi masalah untuk menjawab soalan. Lantaran itu, murid perlu menguasai kemahiran menulis untuk menghuraikan datadata yang tepat, berupaya menyusun jawapan dalam bentuk yang mudah, teratur dan meyakinkan.

Sehubungan dengan itu, kemahiran menulis adalah sangat penting dan perlu dilaksanakan berdasarkan penguasaan kemahiran. Tambah mereka lagi,

menghasilkan penulisan merupakan suatu proses yang kompleks. Oleh sebab itu, penulisan perlulah dilaksanakan mengikut tahap-tahapnya secara sistematis (Roselan, 2003). Ternyata kemahiran menulis yang merangkumi penggunaan tanda baca yang

11

betul dilihat begitu penting dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu kerana ia mesti dikuasai oleh murid-murid untuk menduduki peperiksaan bertulis. Kemahiran menulis yang efektif amatlah penting untuk kejayaan akademik dalam sistem persekolahan di seluruh dunia.

Ekoran itu, pendekatan sesuai perlu digunakan untuk menyampaikan kemahiran mengguna huruf besar dan huruf kecil dengan betul di dalam ayat kepada murid-murid. Dalam hal ini, pengkaji memilih untuk menggunakan peta minda sebagai langkah mengatasi masalah yang telah disebutkan.

Mengapakah peta minda dipilih sebagai alternatif rawatan kepada masalah ini? Mukerjea, (1996) dalam Morrission (2010: ms. 214) menjelaskan bahawa peta minda membolehkan seseorang itu dapat “...learn MORE, remember MORE, use LESS paper, invest LESS effort....” yang membawa maksud penggunaan peta minda ini dapat membantu guru menyampaikan ilmu dengan berkesan, mempertingkatkan daya ingatan murid-murid tanpa memerlukan banyak kertas sebagai bahan bantu serta mengurangkan beban dari segi penyediaannya. Ini kerana peta minda merupakan satu ringkasan kepada sesuatu teks atau petikan yang panjang.

Selain itu, pengetahuan menggunakan peta minda dan borang grafik sebagai satu cara mencatat nota, memudahkan proses menyimpan maklumat dan mengingatkan kembali. Hal ini turut diperkuat melalui kenyataan berikut: “One of the powerful uses of concept maps is not only as a learning “tool but also as an evaluation tool, thus encouraging students to “use meaningful-mode learning patterns. Concept maps are also “effective in identifying both valid and invalid ideas held by “students,…They can be as effective as more time-consuming 12

Paling penting ia mampu meningkatkan ingatan kerana penggunaannya melibatkan pelbagai jenis deria murid. kemahiran menulis dengan betul dari segi tatabahasa. mencatat nota. Freddy (2010) dalam kajiannya menyatakan peta minda dibentuk berdasarkan bagaimana otak manusia merakam dan memproses maklumat secara linear dan dalam masa yang sama membuat pengelolaan yang menyeluruh iaitu menghubung kait. ejaan dan susunan ayatnya adalah sangat penting. Kesimpulannya. Bukan sahaja di sekolah bahkan di luar sekolah. Kemahiran ini wajar ditekankan kepada murid-murid seperti mana yang termaktub dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun Tiga. Namun begitu. penggunaan borang grafik seperti peta konsep atau peta minda dapat meningkatkan kemahiran berfikir dari segi menganalisis. mengkategori dan mengenalpasti maklumat utama yang perlu dikuasai dalam pembelajaran. cabaran sebagai guru dalam meningkatkan penguasaan kemahiran ini dalam kalangan murid-murid 13 . Sebagai alat bantu mengajar. membuat persembahan dan lain-lain lagi. membanding dan menganalisis sesuatu isi penting dengan lebih berkesan.“clinical interviews for identifying the relevant knowledge a learner “possesses before or after instruction. merancang aktiviti.” Novak dan Cañas (2008: 5) Berdasarkan kenyataan di atas. kemahiran ini sangat signifikan kepada murid-murid kerana ia bakal digunakan dalam menjalani kehidupan seharian. Dalam jangka masa panjang. merekod maklumat dan peristiwa. peta minda dan peta konsep membantu murid-murid merangka.

Seharusnya kajian tentang strategi dan pendekatan yang terbaik dalam mengatasi masalah pengajaran dan pembelajaran hendaklah sentiasa dilakukan.sentiasa ada. Justeru. guru tidak harus cepat menyerah kalah jika anak didik lambat menguasai sesuatu kemahiran yang diajar. 14 . Khususnya strategi dan pendekatan yang dapat merangsang minat dan daya kognitif murid yang menghasilkan perubahan tingkah laku positif terhadap pembelajarannya. sebagai pendidik.

3. c. b. Apakah kelemahan murid-murid ketika menulis ayat? 15 . 3.3 Persoalan Kajian Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan jawapan kepada persoalan-persoalan berikut: a.2 Objektif Khusus a. Mengenal pasti kelemahan murid dari segi penggunaan tanda baca huruf besar pada tempat yang betul di dalam ayat.3.0 OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN Tujuan kajian ini adalah untuk melihat sejauh mana penggunaan Peta Minda berkesan dalam membimbing murid-murid Tahun Tiga Inovatif menggunakan huruf besar dengan betul semasa menulis ayat. 3.1 Objektif Umum Kajian ini dijalankan untuk membimbing murid-murid menulis huruf besar dengan betul di dalam ayat. Mengkaji keberkesanan Peta Minda membantu murid-murid menggunakan huruf besar dengan betul di dalam ayat. Meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu menggunakan peta minda.

Keupayaan mencapai objektif yang telah ditetapkan akan menentukan kejayaan keseluruhan kajian ini. Adakah peta minda dapat meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu? Objektif dan persoalan kajian yang telah dinyatakan adalah keutamaan pengkaji dalam melaksanakan kajian. Adakah Peta Minda dapat membantu murid-murid menggunakan huruf besar dengan betul di dalam ayat? c. 16 .b.

Merujuk kepada pernyataan tadi.1 Responden Kajian tindakan ini melibatkan lima orang responden dari Tahun Tiga Inovatif di sebuah sekolah rendah di daerah Tawau. Pemilihan responden adalah berdasarkan masalah sama yang dihadapi oleh murid-murid ini iaitu lemah dari segi menggunakan huruf besar dengan betul di dalam ayat yang dikesan melalui ujian diagnostik. maka kajian tindakan ini ditumpukan kepada murid-murid tahap 1 khususnya murid Tahun Tiga yang dibelenggu dengan ketidakupayaan menguasai kemahiran mengguna huruf besar di dalam ayat. Dalam hal ini. Responden terdiri daripada tiga orang murid lelaki dan dua orang murid perempuan. pengkaji berharap dapat membina dan mengembangkan penguasaan mereka sebaik mungkin supaya sentiasa sesuai dengan kapasiti mereka. 17 . Melalui kajian ini.. 4.0 KUMPULAN SASARAN Hakikatnya penyelidikan (kajian tindakan) adalah suatu cara atau daya usaha bagi menyelesaikan permasalahan yang membelenggu kehidupan manusia dari semasa ke semasa (Azizi et. kapasiti yang dimaksudkan ialah kemahiran mengguna huruf besar yang sewajarnya mereka kuasai semasa berada di Tahun Tiga.4. 2007). al.

5. untuk mencapai maksud tersebut pengkaji menggunakan Model Kajian Tindakan Kemmis seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah berdasarkan ketetapan tindakan kajian ini. Jika masalah didapati belum selesai dan perlu penambahbaikan dalam perancangan. Model ini menyarankan empat pendekatan iaitu merancang. maka kitaran akan diteruskan sehingga masalah yang dikaji dapat diselesaikan. 18 .0 TINDAKAN KAJIAN Pelaksanaan tindakan bertujuan mengatasi isu dan masalah yang menjadi fokus kajian. Tidak ada batasan kesinambungan antara aktiviti-aktiviti tersebut. memerhati dan membuat refleksi dan kitaran ini akan berterusan mengikut kesesuaian masalah. bertindak. 5. Setiap aktiviti perlu dilakukan dengan teratur dan berkesan agar tidak mencacatkan aktiviti berikutnya. Justeru.0. reka bentuk. operasi dan penyempurnaan. Majid (2004). Kajian ini berbentuk kuantitatif.1 Prosedur Tindakan Menurut Mohd. proses penyelidikan secara empirik boleh dibahagikan kepada beberapa tahap aktiviti utama: perancangan.

Rajah 5. pada peringkat awal pengkaji mengenal pasti masalah yang ingin dikaji terlebih dahulu melalui semakan hasil kerja responden yang dilakukan di dalam kelas. Selain itu. tinjauan tentang masalah juga dilakukan melalui pemerhatian dan temu bual bersama dengan murid dan guru bahasa yang pernah 19 .0: Model Kajian Kemmis dan Robin McTaggart (1988) 5.0.2 Tinjauan Awal Berdasarkan rajah 5.

Dalam ujian ini. Jadual 5.1: Skor Ujian Diagnostik SKOR 0-7 8 . Pada minggu yang pertama. murid akan dinilai dari segi kebolehannya menggunakan huruf besar pada tempat yang betul. Responden yang tidak melepasi tahap lemah (rujuk lampiran B) akan dipilih sebagai responden dalam kajian. Skor penilaian yang digunakan ialah seperti pada jadual 5. Kesemua ini dijadikan sebagai ukuran dan alasan kuat oleh pengkaji untuk melaksanakan kajian ini. Setiap markah mewakili satu jawapan yang betul iaitu huruf besar yang ditulis pada tempat yang betul di dalam ayat. perkataan selepas noktah dan pada Kata Nama Khas.11 12 – 15 16 – 19 20 PRESTASI Lemah Sederhana Baik Sangat Baik . Markah penuh bagi ujian ini ialah 19 markah (100%). 5. pengkaji merancang untuk menjalankan ujian diagnostik (lampiran A) ke atas Kelas Tiga Inovatif yang melibatkan 19 orang murid. Contohnya pada perkataan di permulaan ayat. Tujuan ujian ini ialah untuk mengenalpasti kelemahan murid.mengajar responden.3 Merancang Tindakan Tempoh masa kajian diambil ialah selama lima minggu.1.

B: 10 markah. menguji murid dari segi penggunaan huruf besar pada perkataan selepas noktah. pengkaji akan melaksanakan ujian pra ke atas responden untuk melihat tahap pencapaian mereka sebelum intervensi dilaksanakan. Pada minggu yang kedua. B dan C (lampiran C). Kertas ujian pra yang digunakan adalah ujian yang diadaptasi dan diubahsuai daripada kajian Zaridah (2006) yang bertajuk “Meningkatkan Kemahiran Penggunaan Huruf Besar Bagi Murid Tahun Dua Pandai Menggunakan Teknik Warna.” Ujian ini mengandungi tiga bahagian iaitu A.4 Melaksana Tindakan Setelah responden dikenal pasti. Langkah intervensi dilakukan dalam minggu yang ketiga selepas ujian pra. kesemua responden diberi ujian pra untuk mengukur sejauh mana kefahaman mereka tentang penggunaan huruf besar di dalam ayat setelah diajar pada minggu yang pertama. maka pengkaji melaksanakan kajian ini di luar waktu pembelajaran agar tidak mengganggu muridmurid yang lain. Bahagian A. Masa setiap sesi intervensi ialah selama 30 minit. Borang 2: 21 .5. Markah setiap bahagian ujian akan digabungkan (A: lima markah. dicatat di dalam Borang Perbandingan Ujian Pra dan Pasca (lampiran E. Manakala bahagian C pula merangkumi kedua-dua aspek yang diterangkan di bahagian A dan B tetapi turut ditambah dengan penggunaan huruf besar pada Kata Nama Khas. Bahagian B. Kemudian. C: 14 markah = 29 markah) dan dikira dalam bentuk peratus. menguji murid dari segi penggunaan huruf besar di permulaan ayat. Oleh kerana responden yang terlibat hanya lima orang sahaja.

Cara intervensi dijalankan. pengkaji akan menjalankan sesi intervensi menggunakan Peta Minda (lampiran I).Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008). Markah ujian pra ini akan dijadikan sebagai penanda aras tentang kefahaman murid terhadap penggunaan huruf besar dengan betul di dalam ayat. Responden akan dilatih menggunakannya dari segi mengecam perkataan yang memerlukan huruf besar di dalam ayat. responden akan diberi diberi latihan bertulis membetulkan tanda baca di permulaan ayat sahaja (lampiran J: Item 1). Kemudian perkataan-perkataan ini akan dicatat di dalam Peta Minda. pengkaji menyediakan lembaran Peta Minda yang kosong untuk digunakan oleh responden untuk mencatat dan mengenal pasti perkataan yang memerlukan huruf besar dalam ayat seterusnya menulisnya semula dengan betul. Pada peringkat ini Model Peta Minda digunakan sebagai alat untuk mengesan tempat atau perkataan di dalam ayat yang memerlukan penggunaan huruf besar. Sesudah responden memahami fungsi peta minda. Murid diajar dan dilatih mengecam huruf besar dalam ayat dengan memindahkan perkataan mengandungi huruf besar ke dalam Peta Minda. pengkaji akan memaparkan ayat-ayat yang mengandungi huruf besar dan model Peta Minda di papan putih. Sesi ini dijalankan dalam minggu yang ketiga selama empat hari. Proses yang sama dilakukan pada hari yang kedua tetapi kemahiran juga turut bertambah iaitu menggunakan huruf besar pada awal perkataan dan selepas noktah 22 . Setelah ujian pra dijalankan. Semasa responden menjawab latihan tersebut.

latihan akan melibatkan penggunaan huruf besar pada Kata Nama Khas di dalam ayat (lampiran L: Item 3). secara tidak langsung responden dilatih untuk menganalisis. Setiap pencapaian responden dalam sesi intervensi akan direkodkan di dalam Borang Prestasi Responden (lampiran N). Responden akan mengenalpasti perkataan yang memerlukan huruf besar dalam ayat (lampiran M: Item 4) menggunakan Peta Minda. Pada hari yang ketiga. Rekod yang dicatat berdasarkan jumlah betul tanda baca huruf besar yang betul dalam setiap latihan. Hari yang keempat.(lampiran K: Item 2). Pada hari yang kelima pengkaji akan menjalankan soal selidik ke atas responden untuk mengukur sejauh mana responden berminat menggunakan Peta Minda sebagai alat bantu belajar (lampiran H: Borang 5: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008). Di peringkat ini. Untuk mendapatkan keputusan soal selidik ini. Penentuan tahap minat responden berpandukan skala yang telah ditetapkan. responden akan mengenal pasti ketiga-tiga unsur penggunaan huruf besar dalam ayat. 23 . mengkategori dan meningkatkan ingatan dan pengamatan tentang jenis perkataan yang memerlukan huruf besar. pengkaji melihat dari segi peratus peningkatan jawapan “Ya” yang diberi oleh responden.

maka teknik yang digunakan akan diguna pakai dan disebar luas bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Tetapi jika keputusan pencapaian adalah sebaliknya.5. Borang 4: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008). Kertas ujian yang disediakan adalah kertas ujian yang diadaptasi dari kajian Zaridah (2006).6 Merefleksi Peringkat yang terakhir ini. Jika keputusan yang diperoleh adalah positif. maka teknik yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini berjaya mengatasi masalah yang dihadapi oleh responden. Jika pencapaian di peringkat pasca melebihi pencapaian di peringkat pra. 5. pengkaji menjalankan ujian pasca (lampiran D) ke atas responden. Berdasarkan keputusan di dalam borang ini. maka pengkaji perlu merefleksi bagi mencari sebarang kelemahan yang mengakibatkan kegagalan teknik yang digunakan. pengkaji dapat melihat perbezaan pencapaian responden di peringkat pra dan pasca ujian. Seterus melakukan penambahbaikan sebelum melaksanakan proses rawatan dalam gelungan yang kedua. Markah setiap responden akan direkod di dalam Borang Perbandingan Ujian Pra dan Pasca (lampiran E. 24 . pengkaji melihat kekuatan dan kelemahan pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan sepanjang kajian. Ujian yang diberikan adalah setara dengan ujian pra.5 Memerhati Pada peringkat ini.

lampiran O. ringkasan prosedur tindakan yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat dalam Jadual 1. Oleh yang demikian. pengkaji dapat melaksanakan setiap aktiviti secara sistematik dan berfokus. 25 .Secara keseluruhannya. Perancangan yang telah ditetapkan berdasarkan model kajian yang dipilih adalah garis panduan pengkaji semasa menjalankan kajian tindakan.

0: Skala skor dan tahap prestasi murid Jadual 6. Jadual 6.0 CARA ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA Selepas dilaksanakan. Justeru. 6. skor diselaraskan dengan skala markah ujian untuk menentukan tahap prestasi murid dalam ujian diagnostik seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6.0: ujian diagnostik SKOR 0-7 8 . Kemudian. pengkaji perlu memantau adakah kajian tindakan telah dilaksanakan berkesan dan sejauh mana dapat menyelesaikan masalah.11 12 – 15 16 – 19 PRESTASI Lemah Sederhana Baik Sangat baik 26 .6. Jika dapatan data menunjukkan kajian tidak berjaya. data yang diperoleh perlu dianalisis bagi membolehkan pengkaji membuat refleksi berkaitan kekuatan dan kelemahan kajian tindakan tersebut. kajian akan diteruskan dalam lingkaran yang kedua.1 Analisis Ujian Diagnostik Kesemua jawapan murid diperiksa dan skor dicatatkan.0.

murid yang mendapat skor 0 hingga 7 dalam ujian diagnostik adalah murid yang berprestasi lemah dan akan dipilih sebagai responden kajian. 27 . skor penuh sebanyak 29 markah akan ditafsir dalam bentuk peratus. Jadual 6. Skor jawapan yang diperoleh dalam kedua-dua ujian bakal menggambarkan pemahaman dan pencapaian responden sebelum dan selepas intervensi. 6.2 Analisis Ujian Pra dan Pasca Kesemua jawapan murid diperiksa dan skor dicatatkan.17 18 – 23 24 – 29 PRESTASI Lemah Sederhana Baik Sangat Baik Ujian pra dan pasca digunakan sebagai instrumen untuk mengenal pasti keberkesanan penggunaan peta minda dalam pengajaran dan pembelajaran.1: Skala skor dan tahap prestasi Jadual 6.Berdasarkan Jadual 6. Bagi memudahkan proses analisis dan interpretasi data.1. skor diselaraskan dengan skala markah ujian untuk menentukan tahap prestasi murid dalam ujian seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6. Kemudian.0.1: ujian pra dan pos SKOR 0 – 11 12 .

Mengikut Mohd. takrifan terhadap fakta adalah hak individu pengkaji. Data peningkatan responden juga turut ditafsir dalam bentuk peratus bagi memudahkan interpretasi data. Majid (1994) dalam Mohd.Formula pengiraan peratus bagi skor responden semasa ujian pra dan pasca adalah seperti berikut: Peratus skor responden = Jumlah skor responden x 100 Bilangan skor Dapatan data kedua-dua ujian kemudian dibuat perbandingan untuk melihat peningkatan responden. Data tersebut diperolehi dengan formula berikut: Peningkatan Responden = Skor Ujian Pasca – Skor Ujian Pra. pengkaji membuat takrifan bahawa sekiranya responden memberi jawapan “Ya” bermakna responden mempunyai minat dan sekiranya jawapan “Tidak” ia bermakna tidak berminat.3 Analisis Soal Selidik Data soal selidik yang menggunakan skala dichotomous ditafsir dalam bentuk peratus. Oleh yang demikian. Data ini menentukan tahap minat para responden dalam pembelajaran Bahasa Melayu yang menggunakan peta minda. Peratus yang tinggi menunjukkan perubahan yang signifikan dan demikianlah sebaliknya. 28 . 6. Zawawi (2008). Jawapan pada setiap item soal selidik akan dikira bagi membandingkan tahap minat para responden sebelum dan selepas pelaksanaan intervensi.

Kepada pengkaji. data yang diperoleh perlu dianalisis secara saintifik. analisis data adalah kunci untuk mengenalpasti responden. kajian tindakan bersifat empirikal. syarat utama bagi mencapai keobjektifan ialah apabila kesemua pemerhati yang mempunyai kecekapan minimum membuat keputusan yang sama di dalam pemerhatian mereka. Menurut Kerlinger (1979 ) dalam Syaharom (1990). Kaedah saintifik membolehkan pengkaji menguji kepercayaannya dan ia boleh diulang oleh pengkaji yang lain selain mengurangkan silap tafsiran. Justeru.Pengiraan peratus bagi jawapan setiap item adalah diperolehi dengan cara berikut : Peratus = Kekerapan responden menjawab ‘Ya’ / ‘Tidak’ x 100 Bilangan responden Kesimpulannya. Justeru instrumen dan formula tertentu digunakan untuk menyokong dan membuktikan bahawa kajian tindakan yang dijalankan adalah sahih. Bermakna ia merupakan pengalaman praktis bukan teori semata-mata. 29 . melihat persepsi murid yang menjadi sasaran kajian serta menilai tahap pencapaian objektif yang telah ditetapkan.

Jumlah pengujian bagi keseluruhan huruf besar yang ingin dinilai ialah sebanyak 19. Secara keseluruhan. pengkaji mengemukakan data-data hasil pelaksanaan kajian yang membantu mencapai objektif yang telah ditetapkan. ketiga-tiga objektif kajian telah berjaya dilaksanakan dalam tindakan lingkaran pertama. tiga huruf besar pada permulaan ayat.0 HASIL KAJIAN Dalam bahagian ini.1 Analisis Ujian Diagnostik Dalam menentukan pencapaian objektif yang pertama.7. tiga huruf besar selepas noktah dan 13 pada Kata Nama Khas. Markah yang diperoleh dalam ujian diagnostik bagi mengesan murid yang benar-benar bermasalah dapat dilihat melalui jadual keputusan ujian diagnostik. ujian diagnostik telah dijalankan pada 5 April 2012 untuk mengenal pasti murid yang masih tidak dapat menulis huruf besar pada tempat yang betul di dalam ayat. 30 . Ujian ini menumpukan kepada kemahiran menulis huruf besar pada permulaan ayat. 7. Dapatan data tentang minat murid melalui soal selidik turut dipaparkan dalam bentuk jadual. penggunaan huruf besar selepas noktah dan juga pada Kata Nama Khas di dalam ayat. Keputusan ujian pra dan pos serta perbandingan antara kedua-duanya ditunjukkan dalam bentuk jadual dan juga graf. Data-data ini dianalisis secara deskriptif dan analisis statistik mudah.

0. 31 . Keputusan ujian diagnostik dapat dilihat dalam jadual 7.Responden terpilih adalah dari kalangan murid-murid yang memperoleh prestasi lemah berdasarkan skala ujian diagnostik (rujuk lampiran B).

63 57.21 63.21 89.Jadual 7.73 73.47 31.15 5.89 PRESTASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Murid 1 Murid 2 Murid 3 Murid 4 Murid 5 Murid 6 Murid 7 Murid 8 Murid 9 Murid 10 Murid 11 Murid 12 Murid 13 Murid 14 Murid 15 Murid 16 Murid 17 Murid 18 Murid 19 3 3 3 2 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 Sangat baik Baik Sangat baik Baik Lemah Lemah Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Lemah Sangat baik Sederhana Sangat baik Lemah Baik Lemah Sederhana Sederhana 32 .0: Keputusan ujian diagnostik BIL NAMA MURID HURUF BESAR Permulaan Selepas ayat noktah (3) (3) 3 3 2 3 0 0 3 3 2 3 1 3 3 3 1 1 0 3 3 JUMLAH Kata Nama Khas (13) 12 8 11 7 1 1 12 13 11 11 1 11 5 11 1 8 0 4 5 (19) 18 14 16 12 1 2 18 19 16 17 5 17 11 17 6 12 2 10 11 (%) 94.89 89.15 10.52 94.57 63.68 84.52 52.47 26.26 10.31 89.47 57.73 100 84.

Jadual 7. seramai lima orang murid (26.tiga orang (15.78 42. Berpandukan kepada skala ujian diagnostik.1.0.78 15.31%) didapati berprestasi lemah.1: Rumusan keputusan ujian diagnostik PENCAPAIAN (19) 0–7 8 .1. data menunjukkan terdapat sebilangan murid daripada 19 orang yang telah mengikuti ujian mempunyai masalah menulis huruf besar dengan betul di dalam ayat.78%) berprestasi sederhana . Jadual 7.78%) lagi berprestasi baik dan selebihnya (lapan orang) berprestasi sangat baik. murid yang berprestasi lemah telah diambil sebagai responden dalam kajian ini. tiga orang (15.31 15.Berdasarkan kepada jadual 7.11 12 – 15 16 – 19 BILANGAN (19) 5 3 3 8 PERATUS (%) 26. bilangan murid-murid yang mempunyai masalah tersebut dapat dilihat dalam jadual 7. Manakala 14 orang murid lagi tidak dipilih kerana dianggap berada pada prestasi yang memuaskan.10 PRESTASI Lemah Sederhana Baik Sangat Baik Dalam jadual 7. 33 . Sehubungan itu.2 menunjukkan senarai responden-responden tersebut berserta dengan markah yang telah mereka perolehi semasa menduduki ujian diagnostik.

31 31. Sebagai kesimpulan. selepas noktah dan juga pada Kata Nama Khas.52 26.2: Senarai nama murid terpilih sebagai responden BIL NAMA MURID HURUF BESAR Kata Nama Khas (13) 1 1 1 1 0 JUMLAH PRESTASI Permulaan ayat (3) 1 2 3 4 5 Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 0 1 3 2 2 Selepas noktah (3) 0 0 1 1 0 (19 ) 1 2 5 6 2 (%) 5. 7.2. penggunaan ujian diagnostik sebagai instrumen mengenal pasti murid-murid yang lemah dari segi penguasaan menulis huruf besar dengan betul di dalam ayat telah berjaya dan mencapai objektif pertama kajian ini.26 10. pencapaian murid dalam ujian diagnostik berada pada prestasi lemah.52 Lemah Lemah Lemah Lemah Lemah Merujuk kepada dapatan data yang terdapat dalam jadual 7.2 Analisis Ujian Pra 34 . Kelima-lima orang murid hanya memperoleh satu hingga enam markah sahaja. pada permulaan ayat. Jelas di sini.Jadual 7.57 10. wujud masalah penggunaan huruf besar dalam kalangan murid-murid tersebut pada ketiga-tiga bahagian.

Dalam ujian ini.58 37.79 Lemah Lemah Lemah Lemah Lemah 1 2 3 4 5 R1 R2 R3 R4 R5 3 3 5 3 2 35 .28 21. Bahagian A: lima markah.3 berikut. B dan Kata Nama Khas). Keputusan pencapaian responden diukur mengikut skala ujian pra (rujuk lampiran E). para responden akan menjawab tiga bahagian.57 7. Jadual 7. Markah keseluruhan ialah sebanyak 29 markah.48 13. Setiap bahagian mempunyai markah tertentu. Bahagian B: 10 markah dan Bahagian C: 14 markah. A (Huruf besar di permulaan ayat).93 27.42 28.93 34.3: Analisis keputusan ujian pra BIL NAMA RESPONDEN A 5 (%) 60 60 100 60 40 BAHAGIAN B 10 3 2 3 3 1 (%) 30 20 30 30 10 14 2 2 3 4 1 C (%) 14. B (Huruf besar selepas noktah dan C (Merangkumi A.28 14.14 JUMLAH PRESTASI 29 11 7 11 10 4 (%) 37.Ujian pra telah dijalankan pada 20 April 2012 bagi melihat sejauh mana penguasaan kemahiran responden menulis huruf besar pada tempat yang betul dalam ayat sebelum intervensi dilakukan. Pencapaian setiap responden dalam ujian pra ditunjukkan dalam jadual 7.

Kemudian diikuti oleh responden empat yang memperoleh markah sebanyak 10 atau 34.Berdasarkan kepada jadual 7. tiada responden yang berada pada tahap sederhana. Ini menunjukkan responden 36 .4.4. seterusnya responden dua dan responden lima yang masing-masing mendapat markah sebanyak tujuh (27. markah responden yang paling tinggi ialah sebanyak 11 markah atau 37.4: Graf bar pencapaian murid dalam ujian pra Merujuk kepada graf bar 7.93 peratus yang dicapai oleh responden satu dan responden dua. baik ataupun sangat baik kerana markah yang diperoleh oleh mereka hanya setakat 11 markah dan ke bawah (prestasi lemah). Kesemua markah yang diperoleh oleh responden adalah pada tahap lemah.48 peratus. Untuk melihat rumusan pencapaian responden dalam ujian pra. MARKAH UJIAN PRA Graf 7.58 peratus) dan empat (13.79 peratus). pengkaji telah meringkaskannya dalam bentuk graf bar 7.3.

5: Analisis keputusan ujian pos BIL NAMA RESPONDEN A 5 (%) 100 100 100 100 100 BAHAGIAN B 10 10 10 10 10 10 (%) 100 100 100 100 80 14 14 10 14 12 7 C (%) 100 71.10 68.5. Jadual 7. Justeru. 7.96 Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Baik 1 2 3 4 5 R1 R2 R3 R4 R5 5 5 5 5 5 Merujuk jadual 7. Skala yang digunakan dalam ujian pos juga adalah sama dengan ujian pra. teknik yang dirancang telah dilaksanakan untuk meningkatkan penguasaan responden dalam kemahiran yang disasarkan. pencapaian responden dalam kemahiran menulis huruf besar pada tempat yang betul dalam ayat didapati telah meningkat. Ujian pos ini mengandungi bilangan soalan yang sama dengan ujian pra.20 100 93.memang menghadapi masalah dalam menulis huruf besar pada tempat yang betul di dalam ayat.3 Analisis Ujian Pos Ujian pos telah dilakukan pada 20 September 2012 untuk melihat pencapaian murid setelah intervensi dilaksanakan.42 100 85.5 menunjukkan keputusan ujian pos. Berdasarkan 37 .71 50 JUMLAH PRESTASI 29 29 25 29 27 20 (%) 100 86. Jadual 7.

20 peratus dan yang terakhir ialah sebanyak 68. perolehan markah antara 18 hingga 23 berada pada prestasi “baik”. markah yang berjaya dicapai adalah antara 25 markah atau 86. 38 . responden dua mendapat 86. boleh merujuk graf bar 7.6: Graf bar pencapaian murid dalam ujian pos Berpandukan graf 7. dapat dilihat pencapaian minimum keseluruhan responden dalam ujian pos adalah 20 markah dan maksimum ialah 29 markah.kepada jumlah markah keseluruhan dan peratus yang diperoleh oleh setiap responden.20 peratus hingga 29 markah penuh atau 100 peratus. Merujuk kepada skala skor permarkahan ujian pos (rujuk lampiran F).96 peratus yang diperoleh oleh responden lima. Manakala 24 markah dan ke atas adalah berprestasi “sangat baik”. responden satu dan responden tiga telah mencapai markah penuh dalam setiap bahagian ujian.10 peratus.6. MARKAH UJIAN POS Graf 7. Untuk melihat ringkasan dapatan ujian pos oleh setiap responden.6. Diikuti oleh responden empat yang mencapai keputusan sebanyak 93. Sebagai contoh.

28 21. dapat disimpulkan bahawa responden satu.7: Perbandingan markah ujian pra dan markah ujian Jadual 7.14 % M 14 14 10 14 12 7 100 71. perbandingan antara data ujian pra dan pos telah ditunjukkan dalam jadual 7.6: pos mengikut bahagian RESPONDEN BAHAGIAN A (Huruf besar pada awal ayat) Ujian Pra M 5 % Ujian Pos M 5 60 60 100 60 40 5 5 5 5 5 100 100 100 100 100 % BAHAGIAN B (Huruf besar pada awal ayat dan selepas noktah) Ujian Pra M 10 3 2 3 3 1 30 20 30 30 10 % Ujian Pos M 10 10 10 10 10 8 100 100 100 100 80 % BAHAGIAN C (Huruf besar pada awal ayat. Situasi ini memperlihat peningkatan dan kemajuan responden hasil daripada penggunaan teknik dan intervensi yang telah dijalankan.Justeru.57 7. tiga dan empat mempunyai prestasi yang “sangat baik” kerana berjaya mendapat markah melebihi 20.28 14. Jadual 7.42 28.71 50 Ujian Pos % R1 R2 R3 R4 R5 3 3 5 3 2 39 .4 Analisis Perbandingan Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos Untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tentang peningkatan responden dalam kajian. 7. Manakala responden lima mempunyai prestasi “baik” kerana mendapat 20 markah.7.42 100 85. selepas noktah dan Kata Nama Khas) Ujian Pra M 14 2 2 3 4 1 14. dua.

7: Jadual 7. Untuk melihat perbandingan yang melibatkan keseluruhan markah terkumpul dan tahap prestasi setiap responden dalam ujian pra dan pos.8: ujian pra dan ujian pos RESPONDEN UJIAN PRA Markah (29) (%) Prestasi (29) UJIAN POS Markah (%) Prestasi RI R2 11 7 37. responden ini mendapat dua markah (40 peratus) semasa ujian pra tetapi meningkat kepada 14 (100 peratus) markah dalam ujian pos. Sebagai contoh responden satu (R1) dalam Bahagian A telah memperolehi tiga (60 peratus) markah dalam ujian pra dan lima (100 peratus) markah dalam ujian pos. Di bahagian terakhir iaitu C.8. markah yang diperolehnya semasa ujian pra ialah tiga (60 peratus) markah dan 10 (100 peratus) markah dalam ujian pos. Dalam Bahagian B pula.58 Lemah Lemah 29 25 100 86.93 27. datanya ditunjukkan dalam jadual 7.8: Perbandingan markah keseluruhan responden dalam Jadual 7.20 Sangat baik Sangat baik 40 .Jadual 7.7 di atas memaparkan perbandingan pencapaian responden dalam ujian pra dan pos mengikut bahagian. Jadual 7.

Tetapi dalam ujian pos.96 Sangat baik Sangat baik Baik Berdasarkan jadual 7. Ringkasan perbezaan pencapaian setiap responden dalam ujian pra dan ujian pos dapat dilihat dalam graf bar 7.R3 R4 R5 11 10 4 37. markah terkumpul dan prestasi setiap responden dalam setiap ujian adalah berbeza.48 13.10 peratus/sangat baik) dan 20 markah (68. Demikian juga dengan R2 yang mendapat tujuh markah (27.79 Lemah Lemah Lemah 29 27 20 100 93.9. R3 mendapat 11 markah (37. Umpamanya responden satu (R1) mendapat 11 markah (37. Manakala R4 dan R5 juga masing-masing meningkat kepada 27 markah (93.93 peratus) terkumpul dalam ujian pra dan berada pada prestasi lemah.8.96 peratus/baik) dalam ujian pos.93 34.93 peratus/lemah) dalam ujian pra tetapi meningkat kepada 29 markah (100 peratus/sangat baik) dalam ujian pos. R1 telah memperoleh 29 markah (100 peratus) dan prestasinya juga berubah kepada sangat baik.20 peratus/sangat baik) dalam ujian pos. PENCAPAIAN RESPONDEN DALAM UJIAN PRA DAN POS 41 .58 peratus/lemah) dalam ujian pra tetapi berubah kepada 25 markah (86.10 68.

Jadual 7. paparan data mengenainya ditunjukkan dalam jadual 7. jelas dapat dilihat perbezaan ketara antara keputusan ujian pra dan pos yang dicapai oleh setiap responden.9: ujian pra dan ujian pos Berpandukan kepada graf di atas.10. Untuk melihat jumlah peningkatan dari segi markah setiap responden setelah menduduki ujian pra dan pos. Markah dalam ujian pos adalah lebih tinggi berbanding markah yang diperoleh oleh responden semasa ujian pra. Ini membuktikan bahawa objektif kajian untuk meningkatkan penguasaan murid dari segi menulis huruf besar pada tempat yang betul dalam ayat dalam kalangan murid tahun 3 Inovatif telah berjaya dicapai. Ini membuktikan bahawa terdapat perubahan pencapaian pada setiap responden dari aspek penguasaan kemahiran menulis huruf besar pada tempat yang betul di dalam ayat.9: Graf bar pencapaian responden dalam Graf 7.Graf 7.10: Peningkatan markah pencapaian secara keseluruhan 42 .

06%). Ringkasan data peningkatan responden markah responden dapat dilihat dalam graf bar 7.79 UJIAN POS Markah (29) 29 25 29 27 20 (%) 100 86.20 100 93.11. PERATUS PENINGKATAN MARKAH RESPONDEN DALAM UJIAN POS 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Responden Responden Responden Responden Responden 1 2 3 4 5 Peratus Peningkatan 43 .10 68.58 37.17 R1 R2 R3 R4 R5 11 7 11 10 4 Jadual 7.93 27. Pencapaian ini berbeza dengan keputusan ujian pra yang memperlihat kemampuan responden hanya berjaya menulis huruf besar pada tempat yang betul setakat empat hingga 11 markah sahaja.06 +62.06 +58.62 +55.06 +62.93 34.10 di atas menunjukkan peningkatan pencapaian responden secara keseluruhan. Dapatan menunjukkan peningkatan sebanyak 16 hingga 18 huruf besar yang berjaya ditulis pada tempat yang betul oleh responden (peningkatan sebanyak 55.RESPONDEN UJIAN PRA Markah (29) (%) 37.96 PENINGKATAN PENCAPAIAN Markah (29) 18 18 18 17 16 (%) +62.17% hingga 62.48 13.

Graf 7. manakala responden keempat pula meningkat sebanyak 58.5 Analisis Data Minat Responden Data tentang minat responden diperolehi melalui soal selidik. 7.17 peratus. Saya berasa tugasan yang diberikan menarik. Ini membuktikan bahawa teknik peta minda berkesan membantu responden menguasai kemahiran. Jadual 7.11.62 peratus. dan responden kelima meningkat sebanyak 55.06 peratus. Saya mudah faham. responden satu.12.12: Minat responden terhadap mata pelajaran Bahasa Jadual 7. 1. Ya Tidak +80 3. JAWABAN Ya Tidak PRA 1 4 1 4 0 5 PASCA 5 0 5 0 5 0 ++4 -4 +4 -4 +5 -3 (%) +80 2. Ya Tidak +100 44 . ITEM Saya berminat dengan pengajaran guru.11: Graf bar peningkatan markah responden Berdasarkan kepada graf bar 7. Butirannya dapat dilihat dalam jadual 7. Soal selidik ini dijalankan untuk mengetahui keberkesanan peta minda meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu khususnya yang berkaitan dengan menulis huruf besar pada tempat yang betul di dalam ayat. dua dan tiga telah mencapai peningkatan dari segi markah sebanyak 62.11: Melayu berdasarkan pra dan pasca soal selidik BIL.

4. Setelah intervensi dilaksanakan menggunakan peta minda. Demikian juga dalam item soal selidik yang kedua (Saya mudah faham). perbandingan minat responden terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu dapat dilihat pada peringkat pra dan pasca soal selidik. seramai lima orang responden memberikan jawapan “Tidak”. Seterusnya dalam item yang ketiga (Saya berasa tugasan yang diberikan menarik). Merujuk kepada item satu (Saya berminat dengan pengajaran guru) pada peringkat pra. Ini membuktikan bahawa penggunaan peta minda membantu responden memahami pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang diikutinya. memperlihat perbezaan keputusan soal selidik sebelum dan selepas kajian. Peningkatan minat responden juga melonjak kepada lima orang berbanding hanya seorang semasa pra soal selidik. responden yang berminat dengan pengajaran guru telah meningkat kepada empat orang lagi (80 peratus) menjadikan kesemua responden berminat terhadap pengajaran guru Bahasa Melayu. Saya seronok belajar.12. Sebelum kajian dilakukan. Ya Tidak 1 4 0 5 5 0 5 0 +4 -4 +5 -5 +80 5. Namun selepas 45 . Ya Tidak +100 Berdasarkan kepada data dalam jadual 7. Ini bermaksud responden tidak berminat untuk mengikut aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam topik yang sama di masa akan datang. hanya seorang responden sahaja yang berminat dengan pengajaran guru Bahasa Melayu berbanding empat orang tidak berminat. Saya berpuas hati dengan pencapaian saya.

tahap minat responden setelah mengikuti kajian adalah antara 80 peratus hingga 100 peratus. peralihan minat responden kepada jawapan “Ya” dalam pasca soal selidik telah meningkat sebanyak 80 peratus (empat orang) berbanding pra soal selidik yang mencatatkan 20 peratus sahaja. jelas menunjukkan bahawa kesemua responden memberikan jawapan “Tidak” semasa pra soal selidik. 46 . Justeru objektif untuk melihat teknik peta minda dapat meningkatkan minat responden terhadap mata pelajaran yang diajar telah tercapai. Berdasarkan dapatan soal selidik. Justeru dalam item soal selidik yang keempat (Saya seronok belajar). peningkatan dari segi minat adalah 100 peratus. hanya seorang responden sahaja yang memberi jawapan “Ya” semasa pra soal selidik. Oleh sebab penggunaan huruf besar melibatkan aktiviti menulis. pengkaji berpendapat murid-murid kurang berminat dalam aktiviti tersebut. Pada tahap ini tingkat minat responden berada pada tahap “Sangat minat” (rujuk skala pada lampiran H). responden menunjukkan peningkatan dari segi keyakinan dan juga pencapaian menyebabkan kesemua mereka memberikan jawapan “Ya” semasa pasca soal selidik. Tetapi selepas penggunaan peta minda sebagai bahan bantu belajar. Tetapi selepas dibimbing menggunakan teknik peta minda. Ini difahami melalui pencapaian mereka dalam ujian diagnostik dan juga ujian pra yang amat lemah dari segi keputusan.intervensi dilakukan. Dalam item soal selidik yang kelima (Saya berpuas hati dengan pencapaian saya”. Dalam hal ini. jumlah responden yang menjawab “Ya” telah meningkat kepada lima orang menandakan peningkatan 100 peratus.

47 .

Misalnya oleh Cindy (2010) dalam kajiannya yang bertajuk “Mengurangkan Masalah Mencampuradukkan Huruf Besar Dan Kecil Murid Tahun Tiga Melalui Kaedah Cekap Menulis”. 48 .0 RUMUSAN DAPATAN KAJIAN Dapatan kajian menunjukkan peningkatan penguasaan murid dalam menulis huruf besar pada tempat yang betul dalam ayat. kajian Lina (2010) yang bertajuk “Penggunaan Kertas Kotak Bergaris Dalam Membantu Murid Tahun Dua Menulis Huruf ‘J’ Besar Dan Kecil Dengan Betul Semasa Menjawab Soalan Kefahaman Bahasa Melayu”. dan kajian oleh Zaridah (2006).8. Hasil daripada dapatan kajian. penguasaan murid terhadap kemahiran menulis dan menggunakan huruf besar dengan betul di dalam ayat telah dapat ditingkatkan. bertajuk “Meningkatkan Kemahiran Penggunaan Huruf Besar Bagi Murid Tahun Dua Pandai Menggunakan Teknik Warna”. Kajian ini yang menggunakan Teknik Peta Minda adalah kesinambungan daripada kajian-kajian lalu berkenaan penggunaan huruf besar. murid dapat mengingat dan menguasai konsep penggunaan huruf besar berpandukan kepada peta minda. Murid juga menunjukkan kesungguhan untuk mengatasi kelemahan mereka dengan mengikuti aktiviti yang dilaksanakan semasa kajian. Dalam hal ini. Teknik peta minda yang digunakan dilihat berkesan membantu murid mengatasi masalah yang mereka hadapi.

masih ada kelemahan yang dikesan umpamanya kebergantungan murid terhadap penggunaan peta menyebabkan mereka kadang kala masih melakukan kesilapan menulis huruf besar ketika membuat latihan tanpa menggunakan peta minda terutamanya yang melibatkan Kata Nama Khas. Ini boleh dilakukan menerusi pertandingan menulis ayat pendek. 49 . 8. seterusnya belajar cara menulis laporan dengan betul. menyusun huruf untuk membentuk perkataan dan ayat mudah yang mengandungi huruf besar dan mengesan kesalahan penggunaan huruf besar di dalam ayat. Selain daripada itu.Namun begitu.1 Refleksi Dapatan Kajian Bagi pengkaji. Penyelidikan tindakan ini mendedahkan pengkaji kepada banyak perkara khusus yang melibatkan cara mengumpul. Sehubungan itu. menganalisis dan menyemak data. bimbingan berterusan hendaklah dilakukan agar penguasaan murid terhadap kemahiran dapat dipupuk di peringkat awal lagi. penambahbaikan masih boleh dilakukan dengan pelbagai cara bagi memantapkan penguasaan murid terhadap konsep penggunaan huruf besar. melaksanakan kajian tindakan di sekolah merupakan satu perkara baharu dan pengalaman yang amat bernilai. Misalnya. melalui aktiviti latih tubi. Secara tidak langsung pengkaji juga dapat meningkatkan kemahiran menulis dan melahirkan idea secara terus. Pengkaji mula belajar dan mengenali penyelidikan tindakan pada semester tujuh dan menjalankannya secara praktikal pada semester lapan.

Berbanding sebelum ini. sudah tentu pengkaji ingin meningkatkan dan menambah baik amalan kendiri pengkaji. Khususnya melibatkan murid-murid yang lemah dalam pembelajaran. Berdasarkan kepada kajian yang telah dilaksanakan. Implikasinya terhadap diri sendiri pula ialah kajian ini merupakan cetusan yang menyedarkan pengkaji bahawa terdapat beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang boleh digunakan untuk membantu meningkatkan prestasi pengkaji sebagai guru Bahasa Melayu terutama dalam membantu murid menguasai sesuatu kemahiran. masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid diserahkan terus kepada guru pemulihan. kini pengkaji dapat merangka satu rancangan pengajaran harian yang menerapkan penggunaan kaedah ansur maju berbantukan peta minda. pengkaji mendapat pengalaman menangani masalah kemahiran menulis huruf besar dengan betul di dalam ayat secara sistematik dan berfokus. Umpamanya dalam aspek amalan profesional. tugasan kajian tindakan ini turut mengajar pengkaji menjadi lebih kreatif dalam merencana aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersifat menyeronokan tetapi berupaya meninggalkan kesan kepada anak didik dalam konteks ilmu dan kemahiran yang disampaikan. Seterusnya implikasi kepada perkembangan amalan kendiri pengkaji sebagai guru. anak didik dan kerjaya sebagai guru. Pengkaji bertanggungjawab untuk membantu murid-murid dalam kemahiran menulis serta kemahiran bahasa yang lain. pengkaji belajar menjadi lebih peka terhadap masalah murid. Sebagai seorang guru Bahasa Melayu. 50 . pengkaji menyedari bahawa pelaksanaan kajian tindakan turut memberi beberapa implikasi yang signifikan khususnya kepada diri pengkaji.Selain dari itu. Selain itu. Melalui penyelidikan tindakan inilah. Dalam hal ini.

Namun demikian. pengkaji bercadang untuk meluaskan penggunaan peta minda dalam meningkatkan kemahiran yang lain seperti kemahiran membaca di masa akan datang. murid dapat membina ingatan kekal tentang konsep kemahiran. Pengkaji mendapati teknik ini kurang berkesan jika digunakan kepada murid-murid yang mempunyai masalah menulis lambat dan lemah dalam kemahiran mengeja serta membaca.Implikasinya terhadap murid pula. Mereka akan cepat bosan kerana terpaksa mengambil masa yang lama berbanding murid lain untuk mengesan perkataan-perkataan yang memerlukan penggunaan huruf besar. Terutamanya yang melibatkan Kata Nama Khas di dalam ayat. Sehubungan itu. pengkaji tidak menafikan bahawa masih terdapat kelemahan dalam penggunaan teknik peta minda ini. teknik peta minda dalam kajian ini dapat membantu mengurangkan kekerapan kesalahan menulis huruf besar di dalam ayat. Bentuk penulisan yang kemas dan betul sudah tentu menjadi pendorong kepada murid untuk terus berusaha dalam pembelajarannya. Ini memudahkan pengkaji selaku guru dalam menyemak hasil kerja murid. Setelah dibiasakan dengan peta minda. 51 .

9.0

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

Setelah melihat kejayaan teknik yang dilaksanakan, pengkaji berhasrat untuk melanjutkan kajian kepada kitaran yang seterusnya. Cuma pada kali ini,

penggunaannya akan lebih meluas melibatkan jumlah murid yang lebih ramai. Contohnya dalam sebuah kelas.

9.1

Cadangan Kajian

Berdasarkan kepada fungsinya yang memudahkan proses menyimpan maklumat dan mengingatkan kembali, pengkaji bercadang meluaskan penggunaan peta minda dalam mengajar kemahiran yang lain seperti tatabahasa. Dalam tatabahasa, murid dapat menggunakan peta minda untuk mengkategori jenis-jenis kata, ayat dan lainlain lagi.

Selain daripada itu, pengkaji juga bercadang untuk menggunakan peta minda ini sebagai alat untuk mengajar kemahiran menulis karangan pendek. Dalam hal ini, murid-murid dapat menyenaraikan isi-isi karangan secara kreatif dengan pelbagai bentuk peta minda hasil olahan mereka sendiri. Secara tidak langsung peta minda dapat menambahkan keseronokan kepada mereka semasa belajar. Di samping itu, penggunaan peta minda dapat mengembangkan daya kreativiti murid dari aspek merakam dan memproses maklumat secara linear dan dalam masa yang sama membuat pengelolaan yang menyeluruh iaitu menghubung kait, membanding dan menganalisis sesuatu isi penting dengan lebih berkesan (Freddy, 2010).

52

Dalam aktiviti membaca, peta minda ini juga sesuai digunakan untuk mengajar murid-murid yang lemah dalam kemahiran tersebut. Dengan berkonsepkan didik hibur, murid-murid boleh mencuba membaca perkataan yang mudah dan memasukkan ke dalam peta minda. Begitu juga dengan perkataan yang sukar akan dimasukkan ke dalam bahagian lain dalam peta minda. Sambil bermain murid akan cuba menyebut sesuatu perkataan dengan betul dan memasukkan ke dalam petak “sudah baca” sehinggalah petak yang satu lagi kosong.

Lanjutan daripada itu, pengkaji turut bercadang untuk memperkenalkan teknik ini di peringkat sekolah agar dapat disebar luas penggunaannya. Dengan adanya perkongsian ini, pengkaji berharap rakan-rakan guru dapat menggunakannya serta memberi cadangan atau mengembangkan lagi teknik ini ke arah proses pendidikan yang lebih berkualiti. Seterusnya melahirkan pelajar yang berupaya menyampaikan idea dengan jelas, sama ada secara lisan atau bertulis, boleh menyumbang kepada kemajuan dan kemakmuran organisasi serta masyarakat, mampu bekerja dalam pasukan, berupaya berdikari dan menentukan haluan kerjaya sendiri (Levin (1998) dalam Ong, 2005).

53

SENARAI RUJUKAN

Azizi Yahaya, Shahrin Hashim, Jamaluddin Ramli, Yusof Boon dan Abdul Rahim Hamdan.(2010). Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan. Selangor: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Azizi Yahaya, Asmah Suboh, Zurihanmi Zakariya dan Fawziyah Yahya.(2005). Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. Pahang: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Ainon Mohd dan Abdullah Hassan.(2001). Bakat Dan Kemahiran Memimpin. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia (2008) Kuala Lumpur Manual Kajian Tindakan Vol 3: 43-86. Che Zanariah Che Hassan dan Fadzilah Abd. Rahman (2011) Pelaksanaan dan kemahiran menulis di sekolah rendah Universiti Putra Malaysia Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu Vol 1 (Bil. 1): 67-87. Cindy Lairie Sojep (2010) Mengurangkan masalah mencampuradukkan huruf besar dan kecil murid tahun tiga melalui Kaedah Cekap Menulis Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang Buku Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan Seminar Penyelidikan Tahun 2010 (BM Pendidikan Rendah) Vol 1: 96-109. Czerniewska, P.(1992). Learning About Writing. USA: Blackwell. Freddy Xaviers Jamil (2010) Kesan penggunaan peta minda berunsurkan ‘Kata Tanya’ dalam meningkatkan kemahiran mengolah isi karangan jenis keperihalan Bahasa Melayu tahun lima Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang Buku Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan Seminar Penyelidikan Tahun 2010 (BM Pendidikan Rendah) Vol 1: 140-156. Hamidah Sulaiman.(2005). Peranan Ibu Bapa Dan Guru Dalam Membantu PelajarPelajar Yang Tidak Bermotivasi, Siri Panduan Guru, Pentadbiran Dalam Pembangunan Pendidikan. Universiti Malaya: PTS Professional. Jeyagobi a/l Dhamodarem (2008) Persepsi dan sikap guru Bahasa Melayu terhadap kemahiran menulis di sekolah rendah kawasan Pensiangan-Salinatan daerah Nabawan, Sabah: Satu analisis. Persepsi dan sikap guru Bahasa Melayu terhadap kemahiran menulis muat turun 25 Februari 2011 http://www.ipislam .edu.my/uploaded/Persepsi%20Dan%20Sikap%20Guru%20Bahasa %20Melayu%20Terhadap%20Kemahiran%20....pdf. 54

D dan Cañas. Victoria. Florida: Institute for Human and Machine Cognition. Kemmis.(2008). kemudahan dan alatan dan Kaedah Tunjuk Cara (demonstrasi) dalam mata pelajaran Kemahiran Teknikal dari perspektif guru-guru Kemahiran Hidup di sekolah menengah di daerah Kuala Krai Kelantan Universiti Teknologi Malaysia Tesis Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup): 35 Mohd.(2005). Mohd.Kamaruddin Husin. Pedagogi Bahasa (Edisi Ke-7). Muhammad Azizi Rahim (2010) Kesan bimbingan individu dalam mengurangkan kesilapan menulis huruf besar di tengah perkataan Bahasa Melayu murid tahun lima Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang Buku Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan Seminar Penyelidikan Tahun 2010 (BM Pendidikan Rendah) Vol 1: 224-237. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Majid Konting. R. The Action Research Learner. Kementerian Pendidikan Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia. C. S and McTaggart. Novak. Universiti Malaya: PTS Professional.S. Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Bahasa Melayu Tahun 3 : Pusat Perkembangan Kurikulum. Kualiti pendidikan: Pelbagai tafsiran. Morrission Jement Jonathan Kibing (2010) Kesan Peta Minda dalam meningkatkan kemahiran mengenal pasti isi utama dan isi huraian karangan Bahasa Melayu murid tahun lima Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang Buku Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan Seminar Penyelidikan Tahun 2010 (BM Pendidikan Rendah) Vol 1: 211-223.(1994). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. A. Siri Panduan Guru. 55 . Pentadbiran Dalam Pembangunan Pendidikan.(2003). Zawawi Ismail (2008) Kesesuaian isi kandungan.(2004).(1988). Australia: Deakin University Press. J. masa. The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct and Use Them.J. Ong. Lina Ping Madang (2010) Penggunaan kertas kotak bergaris dalam membantu murid tahun dua menulis huruf ‘J’ besar dan kecil dengan betul semasa menjawab soalan kefahaman Bahasa Melayu Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang Buku Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan Seminar Penyelidikan Tahun 2010 (BM Pendidikan Rendah) Vol 1: 157-171.

bahasa melayu.(2010). Syed Ismail Syed Mustapa dan Ahmad Subki Miskon. Pelaburan Dalam Pendidikan Adalah Untuk Pendidikan Atau Pendidikan Untuk Kerjaya. Universiti Malaya: PTS Professional. Panduan Amali Untuk Penyelidikan Pendidikan: Diterjemah Dari Ward Mitchell Cates. Pentadbiran Dalam Pembangunan Pendidikan. Budaya dan Pembelajaran. Cheltenham: Stanley Thornes. Selangor: Penerbitan Multi Media Sdn Bhd.kajian .(2008).tindakan . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Shah Alam: Oxford Fajar. Shahril @ Charil Marzuki. Zaridah Binti Zuber Meningkatkan kemahiran penggunaan huruf besar bagi murid Tahun 2 Pandai menggunakan Teknik Warna (2006) muat turun 25 Februari 2011 http://www.(1990). Sassoon. Shah Alam: Karisma Publication.(2003). Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu.Roselan Baki. Syaharom Abdullah.slideshare. Suppiah Nachiappan.(1993). Psikologi Pendidikan. Siri Panduan Guru. R.net/yatijun/laporan .(2005). Ramlah Jantan dan Abdul Aziz Abdul Shukor. Handwriting: The Way To Teach It . 56 .

mereka turut menyaksikan persembahan kebudayaan.LAMPIRAN A NAMA TAHUN : ______________ : ______________ Salin semula perenggan di bawah menggunakan tanda baca yang sesuai. ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Sumber soalan: Bank soalan Tahun 3 Sekolah Kebangsaan Bandar Tawau Sumber Sumber soalan: II. semasa di kuching. mereka sekeluarga menaiki kapal terbang pergi ke sana. minggu lalu. encik hashim telah membawa keluarganya melancong ke sarawak. mereka tidak sabar untuk menjelajahi ke negeri itu. mereka menahan sebuah teksi untuk membawa mereka ke hotel istana inn. mereka melawat kampung budaya. Tawau . mereka berasa gembira. sebaik sahaja menjejakkan kaki di lapangan terbang antarbangsa kuching.

LAMPIRAN B NAMA : ______________ TAHUN : ______________ BIL PERKARA DIUJI SKOR ANALISA GURU 1 Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah.11 12 – 15 16 – 19 PRESTASI Lemah Sederhana Baik Sangat baik Borang 1: Diadaptasi dan diubahsuai daripada Buku Panduan Borang 1: Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas Borang 1: (Masalah Penguasaan 3M) . /6 Huruf besar pada Kata Nama Khas. /13 Skor sepatutnya: 19 Pencapaian: ____% __________________________ Nama : 2 Jumlah skor: ___________ Catatan penguji: Tarikh: _________________ SKOR 0-7 8 .

___________________________________________________________________. dia hendak meminjam buku cerita. ___________________________________________________________________. sikat rambut kamu supaya kelihatan kemas. emak membeli ikan tenggiri dan sayur sawi. emak pergi ke pasar. ___________________________________________________________________. 1. 2. 4. 3. kita mesti makan makanan yang bersih. ___________________________________________________________________. rumah nenek rumah papan. salmi pergi ke pusat sumber. ___________________________________________________________________. ( BAHAGIAN B Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. jangan makan kuih yang manis itu. ___________________________________________________________________. / 5 BETUL) . 5. kita bersenam supaya badan kita sihat. 2. 3. itu rumah nenek. 1. bajunya yang tidak berbasuh itu berbau busuk.LAMPIRAN C Nama: _____________________ Kelas : _____________________ BAHAGIAN A Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. ___________________________________________________________________. ___________________________________________________________________ .

( BAHAGIAN C Salin semula ayat berikut dengan tanda baca yang betul . alif berumur 9 tahun. di kebun datuk ada pokok durian. buku cerita. bersekolah di sekolah kebangsaan bukit gemuk. . 5.4. (2006). dia perlu mendapatkan rawatan. Meningkatkan Kemahiran Penggunaan Sumber: Huruf Besar Bagi Murid Tahun 2 Pandai Menggunakan Teknik Sumber: Warna. datuk menunggang motosikal ke kebun. ___________________________________________________________________. setiap alif belajar di kelas tahun 3 wawasan. ___________________________________________________________________. dia hari sabtu. hobi alif membaca ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ( / 14 BETUL) / 10 BETUL) Sumber: Zaridah Binti Zuber. ganesh sakit perut. alif akan ke perpustakaan.

2. / 5 BETUL) ___________________________________________________________________ . 5. 3. kakak pergi ke bandar membeli buku. dia hendak membeli makanan. sampah yang tidak dibersihkan itu berbau busuk. ___________________________________________________________________. ___________________________________________________________________. 3. ___________________________________________________________________. ___________________________________________________________________.LAMPIRAN D Nama: _____________________ Kelas : _____________________ BAHAGIAN A Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. kita mesti pakai pakaian yang bersih. ahmad pergi ke kantin. dia pergi menaiki bas. dia bercuti hari ini. amir tidak sihat. kemas bilik awak supaya kelihatan bersih. 1. 1. ___________________________________________________________________. 4. ___________________________________________________________________. 2. . bersukan amalan hidup yang baik. dilarang membuat bising di pusat sumber. ___________________________________________________________________. ( BAHAGIAN B Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul.

4. manaf belajar di kelas tahun 4 delima. bilik saya kecil sahaja. ini bilik saya. Meningkatkan Kemahiran Penggunaan Sumber: Huruf Besar Bagi Murid Tahun 2 Pandai Menggunakan Teknik Sumber: Warna. manaf kawan saya. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ( / 14 BETUL) Sumber: Zaridah Binti Zuber. manaf berumur 10 tahun. . 5. manaf bermain bola sepak di padang. setiap petang. manaf bersekolah di sekolah kebangsaan panglima habibullah. ayah pergi ke kebun. di kebun ada banyak sayur-sayuran. (2006). hobi manaf bermain bola sepak. ( / 10 BETUL) ___________________________________________________________________. ___________________________________________________________________. BAHAGIAN C Salin semula ayat berikut dengan tanda baca yang betul .

LAMPIRAN E BAHAGIAN BIL NAMA RESPONDEN (5) 1 2 3 4 5 Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 A (%) (10) B (%) (14) C (%) JUM (29) (%) PRESTASI SKOR 0 – 11 12 .17 18 – 23 24 – 29 PRESTASI Lemah Sederhana Baik Sangat Baik .

Borang 2: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang Borang 2: Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 2: Borang 2: Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 .

17 18 – 23 24 – 29 PRESTASI Lemah Sederhana Baik Sangat Baik .LAMPIRAN F BAHAGIAN BIL NAMA RESPONDEN (5) 1 2 3 4 5 Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 A (%) (10) B (%) (14) C (%) JUM (29) (%) PRESTASI SKOR 0 – 11 12 .

Borang 3: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang Borang 2: Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 2: Borang 2: Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 .

Peratus . B.Markah Keseluruhan . C M % G UJIAN PRA A B C M % G A B UJIAN PASCA C M % G CATATAN .LAMPIRAN G TAHUN: ________________________ RESPONDEN R1 R2 R3 R4 R5 *Petunjuk: A.Gred Borang 4: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Borang 2: Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 .Bahagian Ujian .

Saya dapat mengesan huruf besar. Tandakan √ pada kotak jawapan. Saya mudah faham.69 60 . Saya seronok belajar.LAMPIRAN H Baca dengan teliti.100 PRESTASI Tidak minat Kurang minat Minat Sangat minat Borang 5: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang Borang 2: Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 3: Borang 2: Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 .79 80 . JAWAPAN Ya Tidak SKOR (%) 0 – 49 50 . BIL 1 2 3 4 5 PERNYATAAN Saya berminat dengan pengajaran guru. Saya berpuas hati dengan pencapaian saya.

LAMPIRAN I Rajah Peta Minda: Joseph D. Florida: Institute for Human and Machine Rajah Peta Minda: Cognition. Novak dan Alberto J. The Rajah Peta Rajah Peta Minda: Theory Underlying Concept Maps and How to Construct Rajah Peta Minda: and Use Them. Cañas (2008). .

______________________________________________________________ 3. ______________________________________________________________ tiap-tiap pagi Linda gosok gigi. 4. cantik sungguh awak Rahimah! ______________________________________________________________ Skor: ____ / 6 *Soalan telah diperakui oleh Ketua Panitia Sekolah Kebangsaan Bandar *Tawau II.LAMPIRAN J NAMA : ______________ TAHUN : ______________ SEKOLAH: ______________ Tulis semula ayat-ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. kakak dan Salmah menolong ibu menyapu sampah. di manakah letaknya bandar Tawau? ______________________________________________________________ 6. dalam sarang itu ada lima biji telur. amboi. Tawau . ______________________________________________________________ nama saya Amin bin Abdullah. 2. 1. ______________________________________________________________ 5.

nama saya Anita. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 3. ibu saya bekerja di sini. 1. Tawau . saya dan adik menolong ayah mencuci kereta. minggu hadapan kami akan bercuti. inilah Hospital Ampang Puteri. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 4. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 2.LAMPIRAN K NAMA : ______________ TAHUN : ______________ SEKOLAH: ______________ Tulis semula ayat-ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. saya berasal dari Melaka. kami akan pergi melawat ke Zoo Negara dan Pusat Sains. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Skor: ____ / 8 *Soalan telah diperakui oleh Ketua Panitia Sekolah Kebangsaan Bandar *Tawau II. hari ini hari Ahad.

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 3. Ibu dan ayah melawat encik ahmad di hospital. Bapa zuraini bekerja di sini. 1. Nama abang saya johari. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 2.LAMPIRAN L NAMA : ______________ TAHUN : ______________ SEKOLAH: ______________ Tulis semula ayat-ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Skor: ____ / 11 *Soalan telah diperakui oleh Ketua Panitia Sekolah Kebangsaan Bandar *Tawau II. Tidak lama lagi kami akan bercuti. Tawau . Hari ini hari sabtu. Kami akan pergi mendaki gunung kinabalu. Inilah bank islam. Dia tinggal di taman ria. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 4.

kini. guru saya berumur 26 tahun. cikgu norlina dilahirkan di semporna. cikgu norlina mengajar mata pelajaran bahasa malaysia. beliau ke sekolah dengan menaiki proton wira. pengajaran cikgu norlina begitu berkesan. sebab itulah di kelas saya semua murid pandai membaca. Tawau . sabah. cikgu norlina tinggal di tawau. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Skor: ____ / 25 *Soalan telah diperakui oleh Ketua Panitia Sekolah Kebangsaan Bandar *Tawau II. guru kelas saya bernama puan norlina binti abdul rahman.LAMPIRAN M NAMA : ______________ TAHUN : ______________ SEKOLAH: ______________ Tulis semula ayat-ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul.

LAMPIRAN N TAHUN: ________________________ ITEM RESPONDEN 1 R1 R2 R3 R4 R5 (Jumlah tanda baca yang betul) 2 3 4 Analisa guru: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Borang 6: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang Borang 6: Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 6: Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 .

Mengukur sejauh mana pemahaman murid menggunakan huruf besar dan huruf kecil dalam ayat. Soal selidik 5 orang murid Tahun 3 Inovatif Mengukur minat murid terhadap peta minda sebagai alat bantu belajar. Merancang tindakan. .LAMPIRAN O LANGKAH PROSEDUR TINDAKAN LANGKAH DAN MINGGU CARA PENILAIAN KUMPULAN SASARAN TUJUAN Mengesan kelemahan murid. Ujian Diagnostik 19 orang murid Tahun 3 Inovatif MERANCANG (MINGGU 1) Penerangan tentang penggunaan huruf besar pada tempat yang betul di dalam ayat. Mengingatkan semula murid tentang penggunaan huruf besar pada tempat yang betul di dalam ayat. Ujian Pra 5 orang murid Tahun 3 Inovatif BERTINDAK (MINGGU 2 DAN 3) Pengajaran berpandukan “Peta Minda” 5 orang murid Tahun 3 Inovatif Membantu murid meningkatkan penguasaan penggunaan huruf besar dan huruf kecil dalam ayat. 5 orang murid Tahun 3 Inovatif yang tidak menguasai kemahiran (Tahap lemah) Menjelaskan kesalahan murid dari segi penggunaan huruf besar.

MEMERHATI (MINGGU 4) Ujian Pos 5 orang murid Tahun 3 Inovatif MEREFLEKS I (MINGGU 5) 5 orang murid Tahun 3 Inovatif Jadual 1 : Prosedur Tindakan Mengikut Model Kemmis dan Jadual 1 : McTaggart (1988) . Pengkaji menilai semua dapatan dan membuat kesimpulan tentang kekuatan dan kelemahan yang ditemui dalam kajian yang dijalankan.LANGKAH DAN MINGGU CARA PENILAIAN KUMPULAN SASARAN TUJUAN Melihat keberkesanan pengajaran dan pembelajaran menggunakan peta minda dalam meningkatkan penguasa-an murid terhadap penggunaan huruf besar dan huruf kecil dengan betul dalam ayat.

3. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar (perkataan di permulaan ayat dan selepas noktah sahaja. Ayat di papan putih. Kata Nama Khas dengan tanda baca huruf besar yang betul juga terdapat dalam ayat. Murid menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai berpandukan catatan dalam peta minda mereka. Catatan termasuk Kata Nama Khas. Murid menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai berpandukan catatan dalam peta minda mereka. selepas noktah dan kata nama khas. Huruf besar di permulaan ayat. Guru menunjukan semula ayat yang sama tetapi tanpa huruf besar.) 2. Memberikan sebab penggunaan huruf besar. 3. Mengecam perkataan menggunakan huruf besar pada ayat tersebut dan mencatatnya di dalam peta minda. . 3. Murid mengecam perkataan yang memerlukan penggunaan huruf besar pada ayat dan mencatatnya di dalam lembaran peta minda. Menyalin dalam lembaran kerja yang disediakan. Murid membaca ayat yang lengkap dengan penggunaan huruf besar yang dipaparkan. 2 Item 2 1.LAMPIRAN P LANGKAH PROSEDUR INTERVENSI HARI 1 Item 1 LANGKAH CATATAN 1. 2.

3.HARI 3 Item 3 LANGKAH CATATAN 1. Murid mengecam perkataan yang memerlukan penggunaan huruf besar pada ayat dan mencatatnya di dalam lembaran peta minda. Murid mengecam perkataan Kata Nama Khas yang memerlukan penggunaan huruf besar pada ayat dan mencatatnya di dalam lembaran peta minda. Catatan termasuk perkataan di awal ayat dan selepas noktah. Perkataan di awal ayat.) 2. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar (perkataan Kata Nama Khas sahaja. Membaca perenggan ayat yang diberi tanpa huruf besar 2. Murid menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai berpandukan catatan dalam peta minda mereka. selepas noktah dan Kata Nama Khas Jadual 2: Langkah tindakan intervensi . 3. 4 Item 4 1. Murid menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai berpandukan catatan dalam peta minda mereka.

LAMPIRAN Q ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN HURUF BESAR OLEH RESPONDEN DALAM UJIA N PRA RESPONDEN BIL PERKATAAN R1 R2 Bahagian A (Huruf Besar Di Awal Ayat) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 Kita Kita Jangan Sikat Bajunya Itu / Rumah Emak / Emak Salmia / Dia Ganesh / Dia Datuk / Di Alif Alif Dia Hobi Setiap Kita Kita jangan sikat Bajunya itu / rumah Emak / emak Salmia / dia ganesh / dia Datuk / di Alif Alif dia hobi setiap Kita Kita jangan sikat Bajunya itu / Rumah emak / emak Salmia / dia ganesh / dia datuk / di Alif Kita Kita Jangan Sikat Bajunya itu / rumah Emak / Emak Salmia / dia ganesh / dia datuk / di Kita Kita Jangan sikat bajunya Itu / rumah Emak / emak Salmia / dia ganesh / dia datuk / di Alif alif dia hobi setiap Kita Kita jangan sikat bajunya itu / rumah Emak / emak salmia / dia ganesh / dia datuk / di Alif alif dia hobi setiap R3 R4 R5 Bahagian B (Huruf Besar Di Awal Ayat / Selepas Noktah) Bahagian C (Huruf Besar Di Awal Petikan) Alif (Huruf Besar Selepas Noktah) alif alif dia Dia hobi hobi setiap setiap .

RESPONDEN BIL 1 2 3 4 5 PERKATAAN Tahun 3 Wawasan Sekolah Kebangsaan Bukit Gemuk Alif Sabtu Alif R1 tahun 3 wawasan sekolah kebangsaan bukit gemuk alif sabtu alif R2 R3 R4 Tahun 3 wawasan Sekolah kebangsaan bukit gemuk alif sabtu Alif R5 tahun 3 wawasan sekolah kebangsaan bukit gemuk hobi sabtu alif (Kata Nama Khas) tahun 3 Wawasan tahun 3 wawasan sekolah kebangsaan bukit gemuk alif sabtu alif Sekolah kebangsaan bukit gemuk alif sabtu alif Borang 7: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang 4:Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 4 Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 .

17 18 – 23 24 – 29 5 0 0 0 Bil. (%) 100 0 0 0 Prestasi Lemah Sederhana Baik Sangat baik UJIAN POS Bil.LAMPIRAN R PERBANDINGAN JUMLAH MURID MENGIKUT PRESTASI DALAM UJIAN PRA DAN POS UJIAN PRA SKOR (5) 0 – 11 12 . (5) 0 0 1 4 (%) 0 0 20 80 Prestasi Lemah Sederhana Baik Sangat baik Borang 8: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang 4:Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 4 Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 .

LAMPIRAN S KEPUTUSAN PENINGKATAN PENGUASAAN KEMAHIRAN MENULIS HURUF BESAR PADA TEMPAT YANG BETUL DI DALAM AYAT BIL RESPONDEN BAHAGIAN A Markah (5) 1 2 3 4 5 Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 +12 +12 +15 +12 +13 +40 +40 100 +40 +60 (%) BAHAGIAN B Markah (10) +17 +18 +17 +17 +17 +70 +80 +70 +70 +70 (%) BAHAGIAN C Markah (14) +12 +18 +11 +18 +16 85.62 +55.41 +62.31 +58.71 57.14 78.14 57.17 PERATUS (%) Borang 9: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang 4:Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 4 Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 .57 57.06 +79.14 (%) JUMLAH KESELURUHAN Markah (29) +21 +18 +23 +17 +16 +72.

Saya berpuas hati dengan pencapaian saya. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1 1 1 0 0 Borang 10: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang 10: Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 10: Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 . Saya dapat mengesan huruf besar. Saya seronok belajar. Saya mudah faham.LAMPIRAN T DAPATAN DATA MINAT RESPONDEN SECARA INDIVIDU SEBELUM KAJIAN RESPONDEN JUMLAH BIL ITEM Y R1 R2 R3 Jawapan R4 R5 Y (%)T 20 20 0 00 00 4 4 0 5 5 (%) 80 80 100 100 100 T Y T Y T Y T Y T 1 2 3 4 5 Saya berminat dengan pengajaran guru.

Saya mudah faham. Saya dapat mengesan huruf besar. Saya seronok belajar. Saya berpuas hati dengan pencapaian saya. 1 1 0 1 0 (%) 20 20 0 20 0 Tidak (5) 4 4 5 4 5 (%) 80 80 100 80 100 BIL ITEM Borang 11: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang 10: Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 10: Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 .LAMPIRAN U RUMUSAN DAPATAN DATA MINAT RESPONDEN SECARA KESELURUHAN TERHADAP BAHASA MELAYU SEBELUM KAJIAN BILANGAN RESPONDEN BERI JAWAPAN IKUT ITEM Ya (5) 1 2 3 4 5 Saya berminat dengan pengajaran guru.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5 5 5 5 5 Borang 12: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang 10: Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 10: Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 . Saya berpuas hati dengan pencapaian saya. Saya seronok belajar. Saya mudah faham.LAMPIRAN V DAPATAN DATA MINAT RESPONDEN SECARA INDIVIDU SELEPAS KAJIAN RESPONDEN JUMLAH BIL ITEM Y R1 R2 R3 Jawapan R4 R5 Y (%)T 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 T Y T Y T Y T Y T 1 2 3 4 5 Saya berminat dengan pengajaran guru. Saya dapat mengesan huruf besar.

Saya berasa tugasan yang diberikan menarik. Saya mudah faham. Saya berpuas hati dengan pencapaian saya. Saya seronok belajar. 5 5 5 5 5 (%) 100 100 100 100 100 Tidak (5) 0 0 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 BIL ITEM Borang 13: Diadaptasi daripada Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga Borang 10: Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Borang 10: Kementerian Pelajaran Malaysia Disember 2008 .LAMPIRAN W RUMUSAN DATA MINAT RESPONDEN SECARA KESELURUHAN TERHADAP BAHASA MELAYU SELEPAS KAJIAN BILANGAN RESPONDEN BERI JAWAPAN IKUT ITEM Ya (5) 1 2 3 4 5 Saya berminat dengan pengajaran guru.

LAMPIRAN X CONTOH TULISAN MURID DALAM UJIAN DIAGNOSTIK LAMPIRAN Y .

HASIL KERJA MURID DALAM ITEM 4 LAMPIRAN Z .

PENGGUNAAN PETA MINDA OLEH MURID DALAM ITEM 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful