MODUL 1 PENGENALAN & SEJARAH PERKEMBANGAN SAINS SOSIAL

OBJEKTIF MODUL
• Mengenalpasti dua cabang ilmu pengetahuan • Membezakan ilmu pengetahuan dari kumpulan sains dan kemanusiaan • Menjelaskan persamaan dan perbezaan antara ilmu sains sosial dan kemanusiaaan • Menjelaskan perubahan yang berlaku dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan manusia berdasarkan zaman-zaman tertentu

OBJEKTIF MODUL (samb…)
• Menerangkan kepentingan sains sosial sebagai asas dalam kajian disiplin ilmu • Mengenalpasti dua bentuk pendekatan utama yang digunakan dalam kajian sains sosial

PENGENALAN
• Para sarjana awal telah berjaya menentukan asas dalam pembahagian ilmu pengetahuan manusia kepada kumpulan atau cabang-cabang tertentu. • Ini memudahkan penjanaan ilmu pengetahuan manusia kepada kumpulan atau cabang tertentu.

PEMBAHAGIAN ILMU
• SAINS SAINS TULEN SAINS SOSIAL

 KEMANUSIAAN (Sumber: Teh Yik Koon, 1998)

PERBEZAAN ILMU SAINS DAN KEMANUSIAAN
• Ilmu Sains – merujuk kepada pengetahuan yang dikaji atau dikumpulkan mengikut kaedah saintifik dan menerangkan mengapa sesuatu itu berlaku. • Ilmu Kemanusiaan – merujuk kepada kajian mengenai emosi dan perasaan manusia. Berkaitan kajian nilai-nilai kejiwaan dan nilai estetika yang wujud dalam diri manusia.

PERSAMAAN SAINS TULEN DAN SAINS SOSIAL
• Sains Tulen mengkaji hal-hal berkaitan fisiologi hidupan dan alam semulajadi, contohnya kajian mengenai struktur dan sifat-sifat sesuatu bahan kimia. • Sains sosial juga turut mengkaji mengenai manusia. Ia juga turut mementingkan penggunaan kaedah yang sistematik dan saintifik.

PERBEZAAN SAINS TULEN DAN SAINS SOSIAL
• Perbezaan adalah dilihat dari aspek tumpuan kajian. • Sains sosial mengkaji tingkahlaku manusia dan segala aspek kehidupan manusia di dunia (Rohana, 1996). • Sains tulen menumpukan kajian mereka kepada struktur tubuh badan manusia, manakala ahli sains sosial menumpukan kajian mereka kepada persoalan seperti mengapa manusia inginkan makanan dan sebagainya

PEMBAHAGIAN ILMU SAINS SOSIAL
• Disiplin – disiplin sains sosial termasuklah psikologi, antropologi, sosiologi, sejarah, sains politik, ekonomi dan lainlain. • Persoalan-persoalan mengapa wujudnya disiplin-disiplin berbeza dalam sains sosial adalah kerana penekanan berbeza-beza kepada tingkahlaku manusia.

SEJARAH PERKEMBANGAN SAINS SOSIAL
1. 2. 3. 4. ZAMAN ZAMAN ZAMAN ZAMAN YUNANI PERTENGAHAN RENAISSANCE ENLIGHTENMENT

ZAMAN YUNANI
• Memperkenalkan konsep yang berasaskan rasional dan logik untuk mengkaji peristiwa-peristiwa yang berlaku dan bebas dari elemen keagamaan. • Tokoh terkenal seperti Plato dan Aristotle di mana falsafah barat bermula pada zaman ini kira-kira 2600 sebelum masihi • Tokoh pada zaman ini mengkehendaki manusia berfikir sehingga mencapai tahap keintelektualan tinggi • Telah melahirkan disiplin sains politik, ekonomi dan psikologi

ZAMAN PERTENGAHAN
• Zaman ini bermula di Eropah dari tahun 476-1453 SM. • Agama adalah merupakan aspek terpenting dalam kehidupan masyarakat. • Penjelasan terhadap fenomena adalah berdasarkan kepada agama iaitu berasaskan kehendak tuhan dan takdir semata-mata. • Wujud juga kepercayaan terhadap kuasa dari dunia ghaib yang boleh menentukan apa yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

ZAMAN RENAISSANCE
• Renaissance bermaksud kelahiran semula dan zaman ini bermula kira-kira 1543 dan berakhir pada penghujung abad ke-17. • Kemunculan semula ciri-ciri ilmu pengetahuan yang wujud sejak Zaman Yunani. • Penjanaan ilmu pengetahuan adalah berdasarkan kepada konsep logik dan rasional.

ZAMAN RENAISSANCE
• Perkembangan bermula apabila pelbagai bidang ilmu lain mula mempertikaikan penerangan pihak gereja katolik bahawa sesuatu yang berlaku kerana takdir semata-mata tidak logik dan sukar diterima akal. • Penentangan dilakukan oleh golongan rasionalis. Peranan agama dalam proses penjanaan ilmu pengetahuan mula diambilalih oleh mereka. • Tokoh penting pada zaman ini adalah Galileo Galilei (1564-1642)

ZAMAN ENLIGHTENMENT
• Berlaku semasa era Revolusi Saintifik di mana munculnya penemuanpenemuan Newton, Galileo, dan Copernicus pada abad ke-18 • Teras kepada pemikiran pada zaman ini adalah tanggapan bahawa fenomena sosial dan hakikat kewujudan alam boleh dikaji dan difahami melalui prinsip sejagat yang mekanistik dan saintifik. • Pemikiran manusia mula disinari oleh penemuan ilmu-ilmu baru. • Kehidupan sosial mula berubah dari doktrin keagamaan kepada pemikiran bercorak rasional dan kepada prinsip sebab musabab.

PENDEKATAN UMUM SAINS SOSIAL
• Terdapat dua (2) pendekatan dalam kajian sains sosial iaitu: 1. Positivisme 2. Fenomenologi

PENDEKATAN UMUM SAINS SOSIAL
1. POSITIVISME - Dikemukakan oleh Comte yang merujuk kepada ideologi pemikiran dan kajian berlandaskan fakta-fakta empirikal dan hukum-hukum sejagat. - Tujuan sesuatu kajian sains sosial adalah membolehkan manusia meramal tingkahlaku dan kewujudan sesebuah fenomena sosial.

PENDEKATAN UMUM SAINS SOSIAL
2. FENOMENOLOGI - Lebih mementingkan unsur subjektiviti di dalam pemerhatian ke atas fenomena sosial. Fenomena sosial dianggap unik dan mempunyai ciri-ciri tertentu. Fenomena sosial dan fizikal adalah berbeza kerana fenomena sosial melibatkan pengalaman individu yang subjektif dan pelbagai. - Fenomena fizikal boleh dikaji secara objektif kerana ia jarang berubah dan kebanyakan perubahan yang berlaku boleh diramal dengan tepat.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.