INSTITUT PERGURUAN TUANKU BAINUN PULAU PINANG

Disediakan oleh: UMMU SARAFILZA BT ZAMRI PS/BI/BM2

DEFINISI – KONSEP
LITERASI

– Keupayaan untuk membaca/dapat makna daripada perkataan. MAKLUMAT – Keupayaan mendapat makna daripada maklumat.

LITERASI

LITERASI MAKLUMAT:
Keupayaan - mendapatkan maklumat yang relevan sesuai dan berguna dengan berkesan dan cekap
-

Mengolah data kepada maklumat dan ilmu yang berguna untuk kepentingan sejagat dan dapat menyelesai masalah dan buat keputusan

Literasi maklumat atau celik maklumat adalah kemahiran melakukan perkara-perkara berikut:

Susur Galur Maklumat
Fakta Maklumat Ilmu Kearifan

Seseorang perlu memahami sifat maklumat dalam pelbagai subjek ataupun disiplin ilmu

Terdapat rujukan umum dan sumber rujukan khusus kepada suatu disiplin ilmu

a) PEMAHAMAN LUAS BERRKENAAN SIFAT MAKLUMAT

Sumber- sumber rujukan: ensiklopedia, kamus, bibliografi, indeks dan abstrak

b) KEBOLEHAN MENCAPAI MAKLUMAT

c) Kebolehan menganalisis dan merumus maklumat. Seseorang perlu tahu memilih maklumat yang relevan dan sesuai sahaja bagi memenuhi sesuatu keperluan d) Kebolehan menilai kebenaran maklumat. Maklumat maklumat yang diperoleh perlu dipastikan kesahihannya. Contoh: meneliti nama pengarang, penerbit, tahun terbitannya dan isi kandungan sumber maklumat.

Kemahiran dlm Literasi Maklumat..
Mendefinisi Mengenalpasti

Sumber Mengenalpasti Keperluan Mencari & Memilih Sumber Mentafsir & Menilai Maklumat Merekod Maklumat Mengelola & Menyampai Menilai Proses & Produk

Ciri-ciri seseorang yang “Information-Literate”
Mengakses maklumat secara efisien dan berkesan. 2. Menilai maklumat secara kritis dan cekap. 3. Mengguna maklumat secara kreatif dan berkesan.
1.

Ciri-ciri seseorang yang “Information-Literate”
Berusaha mendapatkan maklumat berhubung dengan kepentingan pribadi, akademik dan kerjaya. 2. Menghargai dan seronok dengan bahan-bahan sastra dan penulisan kreatif.
1.

Ciri-ciri seseorang yang “Information-Literate”
Berusaha ke arah kecemerlangan dalam mendapatkan maklumat dan penjanaan ilmu. 2. Menyedari kepentingan maklumat dalam masyarakat demokratik.
1.

Ciri-ciri seseorang yang “Information-Literate”
8. Mengamalkan tingkahlaku yang baik (etika) berhubung dengan maklumat dan IT. 9. Mengambil bahagian secara berkesan dalam kumpulan bagi mendapatkan maklumat dan menjana ilmu.

MENGAPA LITERASI MAKLUMAT PENTING DAN PERLU?
Polisi

- Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan (kekonomi)

dan pembangunan negara

- Memperkukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga manusia berpengetahuan - Kerajaan menghendaki seluruh rakyatnya mempelajari, memahami dan menguasai pengetahuan mengenai “Information

•Perkembangan dalam KPM
-

Matlamat Pendidikan Negara ialah melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berterampilan dan sejahtera Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Bestari yang berpusatkan pelajar dan dipermudahkan dengan bantuan ICT

-

- Pembangunan ICT dalam pendidikan

Kemahiran Maklumat perlu untuk
- hidup dan bersaing dalam dunia dan ekonomi global yang terlalu bergantung kepada maklumat - belajar berdikari secara beransuransur untuk menghayati konsep pendidikan seumur hidup - Penyumbang kepada pencapaian negara – K-Masyarakat dan KEkonomi

Impak LM ke atas Pembelajaran
Pemb.

menjadi lebih aktif Pemb. lebih bermotivasi Pemb.berlaku mengikut kebolehan pelajar Pemb.lebih fleksibel Pemb.menggunakan sumber yg ada Pemb.lebih imaginatif

…!!! INFO

http://www.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006-ms.pdf. Diakses pada 30 Ogos 2008 http://www.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006-ms.pdf . Diakses pada 31 Ogos 2008

http://www.lib.usm.my/equip-usm/custom/Strategi%20pencarian-P . Diakses pada 2 September 2008

http://lib.hukm.ukm.my/beritappm/isu1.pdf. Diakses pada 3 September 2008

http://btpn.moe.edu.my/btpnpp/epusatsumber/literasimaklumat/l . Diakses pada 3 September 2008 http://pts.com.my/index.php/buku/35/. Diakses pada 3 September 2008