BAB 5 CABARAN TERHADAP HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA DAN GLOBAL

OBJEKTIF BAB
1. Menyenaraikan cabaran-cabaran hubungan etnik yang dihadapi oleh rakyat Malaysia 2. Menerangkan cabaran-cabaran hubungan etnik yang perlu ditempuhi 3. Membezakan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat majmuk 4. Menganalisis setiap cabaran secara telus demi mencapai keharmonian kaum di Malaysia

5.1 PENGENALAN

Malaysia adalah sebuah negara yang unik yang didiami oleh pelbagai kaum dengan tradisi, kebudayaan dan agama yang berbeza. Keunikan masyarakat yang dinamakan masyarakat majmuk ini ialah keadaan mereka yang boleh hidup bersama dalam sebuah negara.

5.2 KEADAAN MASYARAKAT MALAYSIA
Keadaan masyarakat Malaysia kini adalah hasil daripada proses sejarah yang tidak boleh diubah lagi. - pelbagai bangsa- persoalan hubungan etnik dan cabarannya amat penting. -pluraliti masyarakat yang unik ini boleh menyebabkan berlaku ketegangan andai tidak diatasi dengan betul.

5.2.1 Masyarakat Sebelum Penjajahan
Kerajaan-kerajaan - Kedah Tua, Srivijaya dan Majapahit adalah lambang kemunculan Tamadun Melayu dan usat perdagangan yang terkenal di Nusantara. Kerajaan Melayu Melaka memperkuatkan lagi bahawa bangsa Melayu adalah bangsa terawal dan penduduk asal di Nusantara.

5.2.1 Masyarakat Sebelum Penjajahan
Kewujudannya sebagai pusat perdagangan, -bahasa Melayu sebagai lingua franca, -penggunaaan tulisan Jawi -agama Islam di alam Melayu

5.2.2 Masyarakat Semasa Penjajahan
Menjelang tahun 1875, British - di kawasan bijih timah seperti Perak, Selangor, dan Sg. Ujung - melalui dasar campur tangan.  Kesan dari keadaan ini, kaum Cina telah mula dibawa masuk untuk bekerja di sektor perlombongan + faktor penolak yang berlaku di negara China seperti kesengsaraan ekonomi, pertambahan penduduk yang tidak seimbang dengan kawasan pertanian, peluang pekerjaan yang terhad dan lain-lain faktor

5.2.2 Masyarakat Semasa Penjajahan
Menjelang tahun 1875, British - di kawasan bijih timah seperti Perak, Selangor, dan Sg. Ujung - melalui dasar campur tangan.

Permintaan yang tinggi terhadap bijih timah dan perkembangan perusahaan bijih timah - lebih ramai pekerja dibawa masuk Orang-orang India untuk memenuhi permintaan terhadap tenaga buruh bagi sektor perladangan seperti getah, kelapa sawit dan sektor pembinaan

Di Sarawak, British mula menjajah dengan pengisytiharan James Brooke sebagai Raja Sarawak. Kesannya orang-orang Cina mula dibawa masuk untuk digunakan dalam disektor perlombongan, penanaman lada, sagu, gambir dan juga getah.

Di Sabah pula orang Cina juga dibawa masuk bagi memenuhi keperluan dalam sektor peladangan seperti tembakau, getah, kayu balak dan perlombongan.

Kesimpulannya, kesan daripada dasar British di Tanah Melayu termasuk Sarawak dan Sabah telah menjadi titik permulaan kepada kewujudan pelbagai kaum dan melahirkan masyarakat majmuk

5.2.3 Masyarakat Majmuk di Malaysia

Setiap kaum mengamalkan dan mengekalkan identiti, kebudayaan dan adat resam masingmasing.

5.2.3 Masyarakat Majmuk di Malaysia

Suasana kewujudan masyarakat majmuk boleh dilihat dari sudut ekonomi, politik dan sosial. Orang Melayu sebagai penduduk terawal Tanah Melayu kebanyakkannya terlibat dalam bidang pertanian dan tinggal di kawasan luar bandar.

5.2.3 Masyarakat Majmuk di Malaysia

Orang Cina pula dengan aktiviti ekonomi mereka menetap di bandar-bandar perusahaan bijih timah telah melahirkan beberapa buah bandar seperti Kuala Lumpur, Ipoh dan Kelang. Orang India selesa bekerja di estet-estet dan mereka juga menetap di situ.

5.2.3 Masyarakat Majmuk di Malaysia

Dalam bidang pendidikan pula, setiap kaum di peringkat awalnya mempunyai sekolah aliran tersendiri dengan sukatan pelajaran yang masih lagi berdasarkan kepada sukatan yang diamalkan di negara asal mereka - tiada sukatan pelajaran yang sama untuk semua .

Dasar British - pembangunan tidak seimbang mewujudkan jurang pemisah antara kaum
Terjadinya konflik antara kaum disebabkan : (i) Perbezaan dalam unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa, agama dan adat resam. (ii) Timbulnya jarak sosial antara anggota masyarakat kerana kurangnya interaksi disebabkan tempat tinggal dan bidang pekerjaan yang berbeza. (iii) Prasangka dan prejudis yang menebal.

Dasar British - pembangunan tidak seimbang mewujudkan jurang pemisah antara kaum
Terjadinya konflik antara kaum disebabkan : (iv) Keengganan anggota masyarakat membuka dunia sosialnya kepada masyarakat lain dan cenderung untuk mengekalkan identiti masingmasing. (v) Adanya penguasaan dalam bidang-bidang tertentu seperti politik atau perniagaan yang hanya didominasi oleh sesuatu kaum sahaja.

5.3 PEMBINAAN JATI DIRI
Pembinaan jati diri sepatutnya mengambil kira semua elemen asas - kedudukan agama Islam, - pluraliti masyarakat, - kekuatan ekonomi kaum Cina dan - kedudukan kaum-kaum minoriti yang lain.

Kedudukan Islam sebagai agama rasmi termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Per 3 (1).  Ketuanan Melayu boleh dikaitkan dengan hak-hak istimewa orang-orang Melayu seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan Per 153. -setiap rakyat adalah sama di sisi undang2.

Kekuatan kaum Cina dalam bidang ekonomi adalah jelas berbanding kaum lain. Per 152 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi.

5.4 CABARAN HUBUNGAN ETNIK
   

Ekonomi Politik Sosial Globalisasi

- perlu ditanggani dengan berhemah supaya kita dapat mewujudkan keamanan bagi negara kita.

 (b) (c)

Sosial Pemisahan penempatan Sistem pendidikan yang berasingan Politik - kewujudan pelbagai persatuan politik yang berasaskan kumpulan etnik Ekonomi- perbezaan pekerjaan / ekon

 

Cabaran Intraetnik dan Interetnik Kewujudan parti politik yang pelbagai kadangkala boleh mencetuskan konflik antara satu sama lain apatah lagi kewujudan ahli-ahli yang tidak memahami kaedah berpolitik yang tulen. Agama, Bahasa dan Kebudayaan (Perbezaan Nilai dan Agama)

    

CABARAN GLOBALISASI Globalisasi selalu dikaitkan dengan dunia tanpa sempadan di mana perhubungan menjadi semakin pintas dan cepat. Kita boleh mengetahui keadaan dunia luar dengan pantas dan cepat dan segala maklumat boleh disalurkan tanpa ada sekatan.

KESIMPULAN

Isu hubungan etnik memerlukan sikap saling bertolak ansur di kalangan semua kaum. Kedegilan dan kataksuban sebelah pihak boleh mengundang sengketa yang berpanjangan di mana susah untuk diubati. Pelbagai cabaran akan timbul yang mungkin disebabkan oleh sedikit salah faham antara satu sama lain.

KESIMPULAN

Oleh itu usaha-usaha untuk memahamkan masyarakat perlulah dilaksanakan dan proses integrasi antara satu sama lain perlu diperluaskan lagi. Masyarakat harus melihat akibat dari konflik yang berlaku di luar negara sebagai iktibar supaya sejarah hitam yang pernah berlaku seperti peristiwa 13 Mei tidak akan berulang lagi.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.