Rancangan Mengajar Harian Perdagangan Tingkatan 4 Mata Pelajaran Tingkatan Tarikh / Hari Bilangan Pelajar Masa Tajuk : : : : : : Perdagangan

4 PD 2 28 Julai 2009 (Selasa) 27 orang. 10.50 – 12.00 Tengahari Pemilikan Perniagaan 6.2b Cara menubuhkan perkongsian 6.2c Syarikat Sendirian Berhad Objektif : 1. Menerangkan cara menubuhkan perkongsian. (Aras 2) 2. Mengenalpasti ciri-ciri Syarikat Sendirian Berhad. (Aras 1) Pengetahuan Sedia Ada ABM Nilai murni Pendekatan Kaedah KBKK : : : : : : Pelajar telah belajar jenis-jenis milikan perniagaan. Slide power point, komputer, buku teks, buku rujukan, borang PNA.42 dan Borang A. Menghormati guru, berani, usaha dan tekun. Berpusatkan guru dan pelajar. Penerangan, soal jawab dan perbincangan. Berfikir untuk menjana idea, merumus idea dan membuat penyelesaian.

Langkah/ Masa Set induksi (5 minit)

Isi Kandungan Permulaan Aktiviti Guru: i.

Aktiviti Guru Dan Pelajar

Pendekatan/Kaedah/ ABM/Nilai/KBKK Pendekatan:

Guru mengimbas pelajaran lepas dengan bertanya kepada Berpusatkan pelajar. pelajar apakah yang perlu dilakukan oleh peniaga mililkan Kaedah: tunggal sebelum memulakan perniagaan Pemerhatian dan soal Nilai: Menghormati guru, penumpuan dan keberanian. Berfikir untuk menjana idea. Pendekatan: power point guru Berpusatkan guru dan Kaedah: perbincangan. ABM: komputer, buku teks,

ii.

Guru mengaitkan dengan P&P pada hari ini iaitu jawab. pendaftaran perniagaan perkongsian.

Aktiviti Pelajar: i. ii. Pelajar memberi tumpuan. masing-masing. Langkah 1 (30 Minit) Cara menubuhkan perniagaan perkongsian i. Mendapat kelulusan untuk nama perniagaan yang akan digunakan. ii. iii. Mendapat dan mengisi Borang A. Menghantar Borang iii. iv. ii. iii. Pelajar bersedia untuk belajar. Aktiviti Guru: i. Dengan berbantukan perisian

Pelajar menjawab soalan guru berdasarkan pengetahuan KBKK:

menunjukkan kandungan langkah-langkah mendaftarkan pelajar. perniagaan. untuk menubuhkan perniagaan perkongsian. Guru menunjukkan contoh borang PNA.42 dan borang A. kefahaman pelajar. Guru menerangkan langkah-langkah yang harus dikuti Penerangan dan

Soal jawab antara guru dan pelajar untuk menguji Perisian power point,

A bersama salinan surat perjanjian berserta bayaran secukupnya kepada pejabat pendaftaran bagi tujuan pemprosesan. iv. Memproses permohonan dan mengeluarkan Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan (Borang D) v. Mempamerkan Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan (Borang Langkah 2 (20 minit) D) 6.2c Syarikat Sendirian Berhad Ciri-ciri: i. Milikan. ii. Aktiviti Guru: i. Guru memberi penerangan kepada pelajar perkongsian. iii. Aktiviti Pelajar: i. ii. Pelajar memberi perhatian terhadap guru. pertanyaan jika kurang faham. Pelajar menjawab soalan yang diutarakan oleh guru.

buku rujukan, pen marker. Nilai: penumpuan dan keberanian. KBKK: Berfikir untuk menjana idea.

Pelajar mendengar penerangan guru dan mengemukakan Menghormati guru,

Pendekatan: ciri-ciri Berpusatkan guru dan pelajar.

Soal jawab antara guru dengan pelajar untuk menguji Kaedah:

ii. iii. iv. v. vi. vii. viii.

Modal. Liabiliti. Pengurusan. Badan korporat yang sah. Agihan untung rugi. Cukai. ii. i.

kefahaman pelajar. Pelajar mendengar setiap penerangan yang disampaikan oleh guru. Pelajar menjawab soalan yang diutarakan.

Penerangan dan perbincangan. ABM: Perisian power point, komputer, buku teks, buku rujukan, pen marker. Nilai: Menghormati guru, penumpuan dan keberanian. KBKK: Berfikir untuk menjana idea. Pendekatan: pelajar. Soal jawab dan perbincangan. ABM: Perisisan power point, komputer.

Pembentukkan. Aktiviti Pelajar:

Langkah 2 (10 minit)

Aktiviti Pengukuhan.

Aktiviti Guru: i. ii. iii. pada slide power point. slide power point. Guru berbincang jawapan dengan pelajar.

Guru meminta pelajar memilih soalan yang terdapat pada Berpusatkan guru dan Guru meminta pelajar menjawab soalan yang terdapat pada Kaedah:

Aktiviti Pelajar: i. Pelajar memberi tumpuan.

ii. iii.

Pelajar memilih dan menjawab soalan. Pelajar berbincang jawapan dengan guru.

Nilai: Menghormati guru, patuh dan keberanian. KBKK: Berfikir dan menyelesaikan masalah. Pendekatan: Berpusatkan guru. Penumpuan. Nilai: Menghormati guru, Merumus idea.

Penutup (5 minit)

Kesimpulan

Aktiviti Guru: i. ii. Guru membuat kesimpulan berdasarkan topik pada hari ini. sebagai aktiviti pengayaan. Aktiviti Pelajar: i. ii. dipelajari. Pelajar menyiapkan nota di rumah sebgai aktiviti pengayaan.

Guru mengarahkan pelajar menyiapkan nota di rumah Kaedah:

Pelajar mengukuhkan pemahaman akan topik yang KBKK: