600107-03-5502 Ringkasan Eksekutif Dalam sistem pendidikan kegiatan kokurikulum amat penting sebagai pelengkap kepada kurikulum

di dalam bilik darjah. Aktiviti kokurikulum terdiri daripada tiga komponen iaitu persatuan dan kelab, badan beruniform serta

sukan dan permainan. Dalam gerak kerja kokurikulum mempunyai unsur-unsur pendidikan yang boleh membentuk ketrampilan dan sahsiah pelajar. Aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan secara terancang dan praktikal di sekolah akan dapat membantu pengembangan potensi pelajar yang seimbang dari segi rohani, jasmani, emosi dan intelek seperti yang dikehendaki dalam Falsafah Pendidikan Negara. Melalui badan beruniform, aktiviti berkumpulan dapat meningkatkan semangat kerja berpasukan, ketahanan mental dan fizikal, semangat patriotik, tahap disiplin yang tinggi, kepimpinan yang berkesan selain kemahiran dalam kalangan pelajar. Penyertaan dalam persatuan dan kelab pula dapat

mengukuhkan dan meningkatkan pengetahuan pelajar dalam pelbagai bidang. Manakala penyertaan dalam aktiviti sukan dan permainan boleh membantu meningkatkan tahap kesihatan fizikal dan mental, membudayakan cara hidup sihat dan seterusnya dapat membantu peningkatkan minat, bakat, semangat bersaing dalam kalangan pelajar. Tegasnya berlandaskan unsur-unsur pendidikan dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat membentuk ketrampilan dan keperibadian pelajar ke arah pembangunan Modal lnsan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan [PIPP] 2006-2010.. serta

600107-03-5502 1.0 Pendahuluan Kegiatan kokurikulum atau aktiviti kumpulan memainkan peranan penting dalam proses pendidikan, iaitu sebagai ejen pengimbang yang dapat mengembangkan potensi, bakat dan minat pelajar. Hal ini kerana, kokurikulum merupakan wadah paling berkesan untuk merialisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam konteks melahirkan pelajar seimbang dari segi emosi, rohani, intelek dan jasmani yang boleh membentuk ketrampilan dan keperibadian pelajar ke arah pembangunan insan. Dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010, pembangunan model insan menjadi teras kedua.Teras ini bermatlamat memupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerap nilai, moral dan sikap positif serta membina disiplin dalam kalangan pelajar [Datuk Dr Ahmad bin Sifon:2007]. Dalam mencapai matlamat tersebut

difokuskan kepada pembentukan keterampilan dan keperibadian pelajar melalui pemantapan program kokurikulum. Bagi menjayakan program ini, kabinet telah meluluskan peruntukan tambahan untuk aktiviti kokurikulum di sekolah membabitkan pecahan RM 10.00 bagi setiap murid sekolah rendah dan RM 12.00 bagi setiap murid sekolah menengah. Manakala 10 peratus daripada kegiatan kokurikulum diambil kira sebagai prasyarat untuk kemasukan ke IPTA. Jelaslah di sini bahawa aspek kokurikulum amat penting dalam sistem pendidikan negara.

600107-03-5502 Oleh itu, sekolah saya iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Tok Janggut (SMKTJ) telah menjalankan pelbagai aktiviti kokurikulum agar dapat membentuk ketrampilan dan keperibadian pelajar ke arah pembagunan modal insan.

2.0 2.1

Definisi Konsep Kokurikulum Mengikut Kamus Dewan edisi 3,kokurikulum adalah kegiatan atau aktiviti

selain mata pelajaran yang diajarkan di dalam bilik darjah tetapi dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah misalnya kegiatan dalam persatuan, kegiatan kesukanan dan lain-lain. Selain itu, kokurikulum bermaksud sebahagian kurikulum formal yang merangkumi aktivitiaktiviti persatuan, kelab, sukan dan permainan serta unit beruniform yang dijalankan di luar bilik darjah (Mok Song Sang: 2003].

2. 2 Ketrampilan Ketrampilan bermakna Kecekapan, kemampuan dalam melaksanakan sesuatu, menyelesaikan masalah dan sebagainya.

2. 3

Modal Modal bermaksud sesuatu yang digunakan untuk mendapat atau

mencapai sesuatu yang lain.

Menurut ilmu ekonomi klasik Modal insan

bermaksud manusia ialah faktor pengeluaran selain tanah dan modal wang. Walau bagaimanapun Modal Insan menurut Hassan Ahmad [2007], adalah

600107-03-5502 manusia sebagai sumber pembangunan ekonomi negara, sosial, budaya, moral dan akhlak . Sumber yang ada pada manusia bukan saja ilmu akademik, saintifik, teknikal dan profesional tetapi lebih penting akal budi, budi bahasa moral dan budaya. Jadi ciri-ciri modal manusia ini mempunyai ilmu, kemahiran, tanggungjawab sosial dan moral yang tinggi terhadap masyarakat dan negaranya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dirumuskan bahawa aktiviti-aktiviti luar bilik darjah seperti persatuan, kelab, sukan dan permainan serta badan beruniform yang dijalankan di sekolah khususnya Sekolah Menengah

Kebangsaan Tok Janggut (SMKTJ) dapat melahirkan pelajar yang cekap dan berkemampuan melaksanakan sesuatu tugas serta membentuk sahsiah yang mulia ke arah pembentukan sumber manusia yang berilmu, berkemahiran, bertanggungjawab, berakhlak mulia dan berdaya saing.

3.0

Aktiviti-aktiviti Kokurikulum di Sekolah Menengah Kebangsaan Tok Janggut mampu membentuk ketrampilan dan keperibadian pelajar ke arah pembangunan modal insan. Hasrat kerajaan untuk membangunkan modal insan perlu direalisasikan

oleh semua organisasi. Oleh itu SMKTJ dalam visi dan misi kokurikulumnya mahu menjana kecemerlangan kokurikulumnya dengan menyediakan ruang seluas-luasnya kepada pelajar untuk mengembangkan bakat dan potensi dalam kegiatan kokurikulum selari dengan kecemerlangan akademik, kemampuan sahsiah, kejituan, patriotisma dan kesejagatan kepimpinan. Tujuannya hanya

600107-03-5502 untuk merealisasikan Misi Negara dan Kementerian Pelajaran Malaysia dalam membangunkan modal insan. Secara keseluruhannya, ada 126 jenis kegiatan kokurikulum yang boleh dipilih oleh pelajar merangkumi pakaian seragam, persatuan dan kelab serta sukan dan permainan (Datuk Seri Hishammuddin:2007}. Objektifnya ialah untuk mengasah potensi, minat, bakat dan kemahiran pelajar. Selain itu Menyemai perasaan muhibah,perpaduan dan integrasi nasional serta Untuk meningkatkan tahap disiplin pelajar dan menambahkan semangat kerjasama dalam kalangan pelajar. Di samping itu melalui kokurikulum diharapkan pelajar dapat menguasai aspek pengurusan dan kepimpinan dalam setiap aktiviti. Pelajar juga dapat

mengisi masa lapang dengan berfaedah, mendekatkan pelajar dengan sekolah dan komuniti di samping membina daya pemikiran yang tajam, kreatif, inovatif dan berdaya tahan. Dalam aktiviti kokurikulum mengandungi nilai-nilai yang menjadi aspek penting pembangunan modal insan. Nilai-nilai pendidikannya ialah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Percaya kepada Tuhan dan mengamalkan ajaran agama. Menjaga kesihatan dan kebersihan diri. Beradab dan bersopan. Bersifat riang dan gembira. Bertanggungjawab dan saling membantu Yakin diri, cekal dan berkemahiran. Bertimbang rasa serta bertolak ansur. Berfikiran logik dan rasional.

600107-03-5502 9. 10. Mampu mengawal diri dalam semua keadaan. Berdikari, berdaya saing, kreatif dan inovatif.

Nilai-nilai ini merupakan sifat perilaku yang menjadi ukuran utama kemuliaan dalam kalangan pelajar sebagai ukuran dan jaminan bagi keamanan dan kebahagian hidup dalam masyarakat dan negara. Untuk mempastikan nilai-nilai dihayati oleh semua pelajar jawatankuasa kokurikulum SMKTJ (Lampiran1) mengambil kira beberapa perkara semasa merancang aktiviti kokurikulum. Antaranya termasuklah membanyakkan aktiviti yang dapat memupuk nilai murni dalam jiwa pelajar. Selain itu memberi keutamaan dan penekanan kepada aktiviti dan program yang melibatkan semua pelajar dan yang dapat memupuk dan mengembangkan bakat dan kemahiran serta membanyakkan aktiviti yang melibatkan pendidikan bukan formal. Bagaimana aktiviti kokurikulum dijalankan di SMKTJ akan dibincangkan mengikut komponen gerak kerja kokurikulum iaitu persatuan dan kelab, badan beruniform, sukan dan permainan serta hari kokurikulum . 3.1 Persatuan dan Kelab Persatuan dan kelab merupakan kegiatan yang berasaskan mata pelajaran, lebih menekankan aspek memantapkan lagi pembelajaran formal dalam kurikulum. Penyertaan pelajar dalam persatuan dan kelab ini boleh meningkatkan pengetahuan mereka dalam pelbagai bidang ilmu. Persatuan-persatuan akademik yang terdapat di SMKTJ antaranya ialah persatuan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam dan Dakwah,

600107-03-5502 Matematik, Sains, Sejarah dan lain-lain. Manakala kelab pula terdiri daripada kelab komputer, sains dan reka cipta, kelab koperasi, kelab alam sekitar. pelaburan bijak PNB, pelancongan dan lain-lain. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh kelab dan persatuan ini seperti berikut;

3.1.1 Perjumpaan Mingguan Perjumpaan persatuan dan kelab diadakan pada setiap minggu. Pengerusi dan ahli jawatankuasa yang dilantik akan mengurus perjalanan mesyuarat dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang. Di sini pelajar didedahkan dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran seperti mengurus mesyuarat, menyediakan laporan, mencatat minit serta kemahiran

berkomunikasi.Kemahiran mengurus penting bagi mewujudkan kepimpinan.yang berkesan dalam sesuatu organisasi.Pelajar juga dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari didalam iaitu dalam menyediakan minit mesyuarat, menulis

lapuran dan surat-surat rasmi.Setiap ahli juga akan berinteraksi secara langsung dan tidak langsung dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan. Semasa berinteraksi ini pelajar dapat berkomunikasi dengan baik dalam membincangkan aktivitiaktiviti dan hal ini boleh meningkatkan tahap komunikasi mereka. Tegasnya aktiviti perjumpaan mingguan ini dapat membentuk

kepimpinan pelajar SMKTJ supaya lebih bertanggungjawab,berani, yakin diri dengan tugas yang diamanahkan. Sifat-sifat ini juga dapat membentuk personaliti yang positif dan bertanggungjawab dalam meningkatkan kualiti diri dari segi ilmu pengetahuan, tahap komunikasi dan mutu kepimpinan dalam

600107-03-5502 organisasi. Sesungguhnya kemampuan mengurus dengan baik dan komunikasi berkesan akan menjamin keunggulan organisasi.

3.1.2 Aktiviti-Aktiviti Pertandingan Melalui persatuan dan kelab, pelbagai aktiviti pertandingan telah diadakan. Contohnya pertandingan syarahan, perbahasan, nyanyian,

mendeklamasi sajak, berbalas pantun, `coral speaking’, tilawah Al Qur’an, buku skrap, poster dan lain-lain. Pertandingan ini diadakan sama ada di peringkat dalaman atau luaran. Dalam aktiviti ini, para peserta membuat persediaan yang rapi bagi melengkapkan diri dengan ilmu dan idea-idea yang bernas untuk berhujah dengan pihak lawan. Melalui aktiviti ini menjadikan pelajar-pelajar

SMKTJ rajin berusaha, berani, yakin diri dan dapat menunjukkan bakat mereka dalam persaingan tersebut. Sifat ini jelas terserllah apabila seorang pelajar SMKTJ iaitu Che Hazreni Che Hussin berjaya menonjolkan bakatnya dalam bidang nyanyian lagu kebangsaan setelah muncul sebagai naib johan peringkat kebangsaan. Pelajar juga dapat menunjukkan tahap komunikasi yang baik semasa pertandingan . Oleh itu, aktiviti pertandingan ini dapat mencungkil bakat dan potensi pelajar SMKTJ. Di samping itu sifat berani, rajin berusaha, yakin diri merupakan aspek penting dalam membentuk ketrampilan dan keperibadiaan mulia pelajar ke arah pembangunan modal insan yang mampu bersaing secara sihat dalam apa jua keadaan bukan sahaja sesama mereka tetapi di peringkat nasional. 3.1.3 Aktiviti Kebersihan dan Keceriaan.

600107-03-5502 Aktiviti kebersihan dan keceriaan merupakan program wajib yang dijalankan di SMKTJ. Semangat kerjasama dalam kalangan pelajar SMKTJ amat penting bagi menjayakan aktiviti ini. Tiap-tiap persatuan dan kelab dibahagikan kawasan masing-masing untuk membersih dan menceriakan kawasan tersebut. Ganjaran diberikan oleh pihak sekolah kepada persatuan dan kelab yang kawasan paling bersih dan ceria. Semasa menjalankan aktiviti ini, pelajar-pelajar bergotong-royong

membersihkan kawasan persekitaran sekolah, bilik darjah, surau, perpustakaan, kantin dan lain-lain. Pelajar juga telah menggunakan kreativiti mereka untuk melukis moral pada dinding-dinding bangunan,menghias papan kenyataan dan sudut mata pelajaran serta membaiki kerosakan perabot. Impaknya suasana di SMKTJ menjadi bersih dan ceria. Kesedaran tentang kebersihan jelas apabila pelajar-pelajar sentiasa menjaga kebersihan dengan membuang sampah ke dalam tong sampah. Pelajar SMKTJ yang pelbagai kaum mengambil bahagian dalam aktiviti tersebut akan berinteraksi antara satu dengan lain. Keadaan ini menimbulkan rasa seronok dalam kalangan pelajar dan mereka berasa puas dengan khidmat yang diberikan. Jadi ternyata wujud perpaduan kaum di SMKTJ ini sebagaimana yang diingini dalam Misi Nasional. Tegasnya aktiviti kebersihan dan keceriaan dapat menjadikan

persekitaran SMKTJ bersih dan ceria amat sesuai sebagai tempat pembelajaran. Di samping itu dapat membentuk disiplin pelajar agar menjadi insan yang

bertanggungjawab, bersih dari segi rohani dan jasmani. Nilai-nilai murni yang

600107-03-5502 wujud melalui aktiviti ini penting bagi melahirkan pelajar yang cekap dan berkeperibadian mulia.

3.1.4 Aktiviti Usahawan Aktiviti usahawan dijalankan oleh kelab koperasi sekolah dengan kerjasama kelab-kelab lain. Di samping mengurus koperasi sekolah ahli-ahli kelab digalakkan berniaga untuk melatih menjadi usahawan dalam bentuk menghasilkan barangan sendiri.Kelab koperasi dengan kerjasama kelab alam sekitar menghasilkan barang-barang daripada bahan terbuang seperti membuat cenderahati. Barang-barang ini dipasarkan bukan sahaja di SMKTJ tetapi juga di sekolah-sekolah sekitar,ketika menyambut hari guru dan hari sukan. Pada hari cuti sekolah ahli kelab membuat bunga telor untuk majlis perkahwinan. Selain jualan terus, pelajar juga mengiklankan produk mereka melalui laman web

sekolah dengan kerjasama kelab komputer. Di sini ahli-ahli kelab koperasi boleh berkursus dengan kelab komputer mengenai kaedah penggunaan dan pengendalian komputer. Tegasnya aktiviti usahawan ini dapat memupuk semangat berdikari dalam kalangan pelajar SMKTJ serta boleh berfikir secara rasional bagaimana memperolehi pendapatan. Di samping itu dapat memupuk minat menjadi usahawan dan mengisi masa lapang dengan berfaedah. Berdasarkan pengalaman dan kemahiran dalam aktiviti ini dapat melahirkan pelajar yang

cekap dan berkemampuan menjadi usahawan yang berjaya suatu hari nanti yang mampu memberi sumbangan kepada pembangunan ekonomi negara.

600107-03-5502 3.1.5 Program Lawatan Sambil Belajar Program lawatan sambil belajar biasanya ke tempat-tempat sesuai yang ada kaitan dengan persatuan dan kelab tersebut. Tujuannya untuk memberi pelajar kesempatan memperolehi pengalaman secara langsung serta menarik. Pelajar juga boleh membandingkan perkara-perkara yang dipelajari di dalam bilik darjah dengan situasi sebenar. Hal ini boleh memperkukuhkan ingatan terhadap perkara-perkara yang dipelajari . Sebagai contoh lawatan ke tempat-tempat bersejarah, ke Jabatan Kaji Cuaca, ke pusat kraf tangan dan Istana Budaya dapat mendedahkan pelajar tentang pelbagai ilmu pengetahuan ,budaya dan kreativiti masyarakat Malaysia. Selain itu, dengan melawat pusat Sains Negara, universiti-universiti, KLCC dan lain-lain dapat mendedahkan pelajar tentang kemajuan negara dari segi sains dan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan di samping meningkatkan kemahiran sosial pelajar.Tegasnya ilmu yang diperolehi daripada lawatan ini dapat digunakan oleh pelajar apabila mereka kembali ke sekolah. Ilmu-ilmu ini sangat penting kerana Falsafah Pendidikan Negara menghendaki seorang insan memanfaatkan ilmu ke arah kecemerlangan diri untuk pembangunan modal insan yang mampu memberi sumbangan kepada masyarakat. Selain itu, aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan di sekolah seperti Persatuan Pendidikan Islam mengadakan aktiviti menghafal doa, kursus haji,mandi jenazah dan lain-lain bagi memantapkan diri pelajar dalam bidang keagamaan dan kerohanian.Impaknya ramai pelajar SMKTJ yang boleh membaca doa dengan

600107-03-5502 baik semasa perhimpunan pagi dan semasa solat Zuhur berjemaah. Sementara itu, kelab komputer pula dapat menarik minat pelajar dan memberikan kesedaran tentang pentingnya aplikasi komputer dalam kehidupan seharian seiring dengan kemajuan teknologi dan zaman globalisasi. Kelab komputer SMKTJ ini dapat melahirkan pelajar yang mahir dalam bidang komputer dan boleh membantu guru-guru menyiapkan kerja yang melibatkan penggunaa komputer. Di samping itu mereka juga menggunakan komputer dan internet dalam pembelajaran mereka. Tegasnya aspek-aspek ini penting untuk melengkapkan diri pelajar agar menjadi insan yang berilmu, berketrampilan, dan benar-benar dapat membentuk peribadi yang mulia . Oleh itu, kegiatan persatuan dan kelab merupakan komponen kokurikulum yang boleh mendidik pelajar dari segi kepimpinan, berkomunikasi, latihan berdikari, cerdik berfikir dan mengisi masa lapang dengan berfaedah terutama kepada mereka yang tidak minat bersukan atau menyertai gerko yang lain. Penyertaan aktif pelajar SMKTJ dalam persatuan dan kelab dapat menambah ilmu dan kemahiran serta memupuk nilai-nilai murni yang mampu membentuk ketrampilan dan keunggulan sahsiah pelajar yang merupakan matlamat utama kearah pembangunan modal insan sebagaimana diharapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

3.2

Badan Beruniform SMKTJ mempunyai 11 pertubuhan beruniform antaranya pertubuhan

Kadet Bersatu Malaysia,[PKBM], Pandu Puteri, Kadet Remaja Sekolah (KRS),

600107-03-5502 Pertubuhan Bulan Sabit Merah (PBSM), Pengakap dan lain-lain sama ada dikendalikan oleh pihak sekolah atau jurulatih luar. Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah:

3.2.1 Kelas Teori dan Praktikal dan Latihan Kawad Aktiviti ini melibatkan semua ahli dan dijalankan pada setiap minggu. Semasa menjalankan aktiviti, setiap badan beruniform mempunyai undangundang dan peraturan yang mesti dipatuhi oleh semua ahli. Kepatuhan kepada undang-undang dan peraturan ini merupakan aspek pembentukan disiplin diri yang amat ditekankan. Pelajar dilatih supaya menepati masa, mematuhi arahan pemimpin dan sentiasa bersedia dan cergas terutama ketika latihan kawad. Pelajar juga didedahkan dengan pelbagai kaedah yang perlu diketahui seperti jenis ikatan, latihan pertolongan kecemasan meliputi pelbagai kecederaan seperti cara penggunaan `bandage’ dan ubat-ubatan yang sesuai digunakan untuk merawat mangsa. Aktiviti ini secara tidak langsung membolehkan pelajar mempraktikkan apa yang dipelajari terhadap masyarakat apabila berlakunya sesuatu bencana. Sebagai contoh pertubuhan PBSM SMKTJ selalu diberi tugas untuk memberi pertolongan cemas semasa acara sukan tahunan di sekolah. Tegasnya kelas teori dan praktikal dapat memberi kemahiran kepada setiap ahli di samping membentuk disiplin dan kecergasan fizikal. Kenggulan disiplin merupakan asas pembentukan modal insan yang mempunyai

ketrampilan dan berperibadi mulia.

600107-03-5502

3.2.2 Aktiviti Perkhemahan Aktiviti perkhemahan diadakan di sekolah sama ada di peringkat sekolah, daerah dan negeri. Semasa aktiviti perkhemahan ini, pelbagai aktiviti dirancang dan dilaksanakan seperti pertandingan khemah cantik, kawat, mencari harta karun, `orienteering’,`jungle trekking’ dan lain-lain. Sebagai contoh pelajar bekerjasama mendirikan khemah kemudian menggunakan kreativiti mereka dalam menghias khemah bagi pertandingan khemah cantik. Selain itu aktiviti perkhemahan ini dapat membentuk kepimpinan pelajar kerana pelajar yang berwibawa mampu mengurus ahli kumpulannya dengan baik di samping mengisi masa lapang pelajar dengan berfaedah dan seronok. Mereka juga didedahkan dengan cara pergaulan, bekerjasama, bertolak ansur, hormat-menghormati dan bertanggungjawab terhadap tugasan yang telah diamanahkan. Impaknya daripada aktiviti ini direalisasikan oleh pelajar-pelajar SMKTJ dalam majlis asyura di sekolah. Setiap pertubuhan beruniform diberikan satu kawah asyura untuk diuruskan dan mereka mampu menyempurnakan dengan jayanya. Pelajar juga didedahkan dengan kativiti lasak dan mencabar. Contohnya semasa mengembara pelajar terpaksa menghadapi pelbagai halangan dan dilatih cara menanganinya. Pengalaman ini memudahkan pelajar untuk menghadapi cabaran sebenar setelah berada dalam masyarakat. Aktiviti ini juga memberi peluang kepada pelajar mengenali flora dan fauna dengan lebih dekat dan dapat memupuk sikap mencintai alam sekitar. Sikap ini terserlah sewaktu di sekolah pelajar SMKTJ menjaga pokok-pokok yang ditanam di sekitar sekolah dan tidak

600107-03-5502 merosakkannya. Mereka juga diuji dengan ketahanan mental dan fizikal terutamanya dalam aktiviti lasak. Unit beruniform SMKTJ juga terpilih menyertai perkhemahan di peringkat kebangsaan. Semasa perkhemahan ini dua orang pelajar SMKTJ daripada pertubuhan kadet polis iaitu Mohd Hafiz bin Mohamad dan Marzunaini Mazlan telah mendapat naib johan dalam pertandingan kawad kaki dan lari berhalangan. Di sini menunjukan bahawa pelajar SMKTJ juga ketrampilan dan mampu bersaing sehingga keperingkat

mempunyai kebangsaan.

Oleh itu, latihan- latihan semasa perkhemahan ini dapat meningkatkan tahap kepimpinan dan kecekapan pelajar dalam melaksanakan tugas dan nilai-nilai positifnya mampu membentuk keunggulan sahsiah pelajar bagi menjadi anggota masyarakat yang baik, berkreativiti dan berdaya saing.

3.2.3 Aktiviti Pembarisan Pertubuhan badan beruniform sekolah juga terlibat dalam menyertai perbarisan dalam majlis-majlis rasmi sekolah, di peringkat negeri dan kebangsaan. Perbarisan dalam majlis rasmi sekolah biasanya dalam acara sambutan orang-orang kenamaan seperti majlis PIBG dan lain-lain sambutan. Dengan menyertai perbarisan ini, dapat menyemai sikap cinta akan sekolah, cinta akan pemimpin dan menghormati tetamu. Selain itu, tiap-tiap tahun badan beruniform SMKTJ telah terpilih menyerti perbarisan menyambut Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan dan perbarisan hari kemerdekaan. Penyertaan yang melibatkan pelajar-pelajar dari pelbagai

600107-03-5502 sekolah dan pelbagai kaum ini membolehkan pelajar berinteraksi dengan pelajar lain dan dapat memupuk semangat perpaduan. Selain itu, aktiviti ini dapat membentuk ketahanan diri pelajar semasa perbarisan tidak kira hujan atau panas, sabar dan kecintaan akan raja dan tanah air. Tegasnya, sifat ketahanan diri, tekun dan sabar ini boleh meningkatkan kecekapan pelajar dalam menjalankan tugas atau menyelesaikan masalah. Manakala sifat-sifat positif lain dapat membentuk keperibadian yang mulia dalam kalangan pelajar.

3.2.4 Khidmat Masyarakat. Badan-badan beruniform di SMKTJ seringkali mengadakan khidmat sosial dengan masyarakat sekitar. Contohnya pertubuhan pengakap

mengadakan aktiviti bergotong-royong membersih surau dan masjid setempat, membersih kubur dan pungutan derma. Melalui aktiviti ini, pelajar-pelajar secara langsung telah berinteraksi dengan masyarakat setempat. Pelajar-pelajar dapat mengenali masyarakat sekitar dengan lebih dekat dan wujudnya sikap hormatmenghormati antara satu dengan lain. Bagi aktiviti kutipan derma, pelajar biasanya akan pergi dari rumah ke rumah secara berkumpulan dengan melakukan apa sahaja kerja yang disuruh oleh tuan rumah. Ganjaran secara ikhlas daripada tuan rumah akan digunakan untuk mengisi tabung dan akan didermakan kepada pihak yang memerlukan. Impaknya aktiviti khidmat masyarakat ini dapat menerapkan pelajar

dengan nilai-nilai murni dan nilai kemasyarakatan seperti semangat suka

600107-03-5502 membantu, keikhlasan dalam setiap pekerjaan, menghormati orang tua dan sikap suka membuat kebajikan Nilai-nilai ini amat penting dalam membentuk keperibadian mulia seseorang insan dan melatihnya hidup bermasyarakat. Aktiviti-aktiviti lain di bawah badan beruniform seperti latihan menembak di bawah PKBM, silat olahraga dan tea kwan-do. Selain boleh memupuk sikap berani, berdaya saing dan yakin diri juga boleh memberi kemahiran kepada mereka yang terlibat serta boleh diaplikasikan apabila diperlukan. Contohnya Seorang pelajar SMKTJ berjaya mendapat naib johan peringkat Zon Timur dalam pertandingan tea kwan-do. Pelajar-pelajar SMKTJ yang terlibat dalam aktiviti silat dan tea kwan-do ini sentiasa kelihatan lincah dan bersedia dalam pergerakan mereka. Kemahiran-kemahiran ini perlu bagi melahirkan pelajar yang cekap bertindak apabila menghadapi sebarang masalah . Oleh itu aktiviti-aktiviti badan beruniform yang dijalankan di SMKTJ mampu membentuk kepimpinan pelajar, berdisiplin, bekerjasama, berkemahiran dan dapat menguatkan daya tahan mental dan fizikal. Disiplin merupakan asas pembentukan akhlak mulia manakala ketahanan mental dan fizikal merupakan asas kepada pelajar dalam menghadapi cabaran dan sentiasa bersedia mengatasinya tanpa putus asa. Sifat-sifat ini mampu menbentuk ketrampilan dan keunggulan perubadi pelajar ke arah pembangunan modal insan setelah mereka dewasa nanti.

600107-03-5502 3.3 Sukan dan Permainan Kegiatan sukan dan permainan sudah pasti memberikan penekanan kepada implikasi, pemikiran strategi dan kekuatan fizikal. Selain memperolehi badan yang cergas, minda juga turut menjadi cerdas. Oleh itu, SMKTJ begitu memberi penekanan kepada bidang sukan dan permainan. Semua pelajar diwajibkan menyertainya kecuali yang mempunyai masalah kesihatan. Untuk memantapkan program sukan dan permainan, pihak sekolah telah memastikan pelaksanaan dibuat secara cekap bagi mendapat penyertaan menyeluruh .Oleh itu, pelajar-pelajar SMKTJ dibahagikan kepada lima rumah sukan. Latihan rumah-rumah sukan ini diadakan setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu sehingga acara sukan selesai kecuali sukan permainan. Perbincangan aspek sukan dan permainan ini akan difokuskan kepada sukan untuk semua iaitu sukan tahunan dan sukan permainan.

3.3.1 Sukan Tahunan Di peringkat SMKTJ, sukan tahunan melibatkan dua aktiviti iaitu jogathon dan acara olahraga. Acara joghaton yang diadakan melibatkan larian sejauh 6 kilometer melalui jalan raya di sekitar kawasan sekolah. Sukan ini diadakan pada awal tahun iaitu pada bulan Februari taip-tiap tahun. Sukan olahraga diadakan selepas sukan jogathon. Acara yang dipertandingkan melibatkan acara balapan dan acara padang Temasya sukan tahunan ini dapat melahirkan semangat kesukanan dan semangat kekeluargaan melalui rumah-rumah sukan. Selain dapat meningkatkan

600107-03-5502 daya tahan otot juga melahirkan pelajar yang sihat dan cergas. Aktiviti sukan ini dapat melahirkan sifat keyakinan diri dan semangat juang yang tinggi dalam kalangan pelajar dan sifat ini penting dalam pembentukan jati diri pelajar. Pelajar yang aktif dalam sukan lebih lasak dan tahan dalam menghadapi pelbagai cabaran kini dan masa masa depan. Tegasnya aktiviti sukan tahunan membentuk ketrampilan pelajar ke arah melahirkan modal insan yang sihat, ceria dan aktif dalam kehidupan harian dan berdaya saing.

3.3.3 Sukan Permainan Kelab permainan yang terdapat di sekolah seperti bola jaring, bola baling, bola sepak, badminton, hoki, sepak takraw dan lain-lain. Peserta dipilih bermula daripada tingkatan satu dan dilatih secara berjadual. Dengan menyediakan kem bakat juga dapat mendedahkan pelajar kepada peraturan dan undang-undang permainan disamping mengasah bakat dan minat pelajar. Justeru sukan permainan ini diadakan sepanjang tahun dapat mengisi masa lapang pelajar dengan lebih berfaedah. Ini boleh mengelakkan pelajar telibat dengan gejala sosial dan pelajar mendapat kemahiran. Misalnya permainan bola sepak, semasa bermain atau latihan, pelajar diberi kemahiran menyepak, mengelecek, menyerang dan mengatur strategi untuk tujuan memperoleh kemenangan. Namun, pelajar dibimbing bekerjasama, bantumembantu, memupuk kesabaran dan menguji kecerdasan fizikal. Malah penubuhan pasukan bola sepak itu sendiri menyalurkan beberapa tanggung jawab untuk dipikul oleh pelajar. Tegasnya aktiviti sukan permainan ini

600107-03-5502 dapat membentuk keperibadian pelajar yang bertanggungjawab, sabar dan mampu menyumbang kepada kecemerlangan sekolah melalui pertandingan di samping menjaga nama baik sekolah melalui amalan sahsiah dan disiplin yang unggul. Kesimpulannya, aktiviti sukan dan permainan di SMKTJ ini dapat meningkatkan tahap kesihatan mental dan fizikal hidup sihat, di samping memupuk serta membudayakan cara

minat, bakat, kemahiran dan semangat

bersaing pelajar ketahap kecemerlangan. Aktiviti sukan dan permainan ini boleh melahirkan badan yang sihat dan emosi yang stabil. Gabungan daripada pembangunan emosi dan fizikal membolahkan pelajar menyumbangkan bakat dari segi kempimpinan dan kecerdasan idea ke arah pembangunan negara. Pelajar-pelajar juga berkemampuan dalam menghadapi dunia yang `competitive’ dan mencabar serta akan membentuk keperibadian yang mulia ke arah pembangunan modal insan yang mampu bersaing kalangan mereka tetapi pada peringkat antara bangsa. bukan sahaja dalam

3.4

Hari Kokurikulum SMKTJ juga mengadakan Hari Kokurikulum pada setiap tahun. Hari

kokurikulum merupakan acara kemuncak kepada kegiatan kokurikulum di sekolah. Sambutannya amat baik dan menyeronokkan. Hari kokurikulum atau pesta kokurikulum disertai oleh semua persatuan, kelab, pertubuhan beruniform dan kelab sukan. Pelbagai program dijalankan sepanjang hari tersebut, seperti senamrobik dan pameran oleh persatuan dan kelab. Mereka mempamerkan

600107-03-5502 hasil kerja masing-masing seperti buku skrap, gubahan, reka cipta sains, bahan kraf dan lain-lain di sudut yang ditetapkan Selain itu, gerai jualan juga disediakan, terdiri daripada makanan,barang-barang kraftangan, cenderahati dan lain-lain. Persembahan kebudayaan juga diadakan seperti memberi peluang kepada pelajar memperagakan pakaian tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Natijah daripada Hari kokurikulum ini, selain pelajar berasa seronok, dapat memberi peluang kepada pelajar melihat hasil-hasil kerja persatuan dan kelab lain. Hasil kerja ini menunjukkan pelajar-pelajar SMKTJ kreatif dan inovatif dalam pelbagai bidang. Sifat tanggungjawab dan amanah dapat dilihat dalam aktiviti jual beli dan menjaga kaunter yang menunjukkan pelajarpelajar ini boleh dipercayai oleh guru-guru. Program ini juga memberi peluang kepada pelajar mengenali budaya masyarakat malaysia. Pelajar juga dapat mengumpul wang bagi mengisi tabung pertubuhan masing-masing.serta dapat mencungkil minat pelajar dalam bidang perniagaan. Oleh itu jelaslah bahawa aktiviti Hari Kokurikulum dapat memupuk semangat kepimpinan dan pengurusan yang cekap dalam semua aspek dan dapat menambahkan ilmu pengetahuan para pelajar. Selain itu, semangat kerjasama, yakin diri, menghargai hasil kerja orang lain dan gaya hidup sihat dapat dipupuk. Ciri-ciri ini mampu membentuk ketrampilan dan keperibadian terpuji dalam kalangan pelajar sebagaimana yang dikehendaki dalam pembangunan modal insan. Harapan melalui aktiviti ini impaknya berterusan sehingga pelajar-pelajar ini melangkah ke alam

masyarakat.

600107-03-5502 4.0 Penutup Aktiviti kokurikulum sangat penting dijalankan di sekolah kerana boleh menambah nilai terhadap diri pelajar daripada latihan-latihan yang diberikan. Latihan ini jika dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi satu kebiasaan dan akhirnya menjadi sebati dalam diri pelajar. Ia juga memberikan pengalaman baru yang berbeza daripada bidang akademik yang diajar di dalam kelas. Selain daripada memperolehi kecemerlangan akademik, pelajar juga mempunyai kemahiran sosial yang baik. Nilai tambah ini merupakan faktor yang sangat bernilai kepada pelajar untuk meneruskan pelajaran ke peringkat lebih tinggi dan untuk kerjaya. Selain itu, majikan pada hari ini amat menitikberatkan penglibatan bakal pekerja mereka dalam aktiviti kokurikulum. Hal ini kerana di sektor kerjaya, para pekerja perlu bersaing dalam kalangan mereka. Oleh itu, semangat bersaing dan kekuatan diri dalam menghadapi cabaran seharusnya mendapat asas yang kukuh sejak dibangku sekolah lagi iaitu melalui aktiviti kokurikulum . Aktiviti kokurikulum dapat membentuk modal insan yang berkualiti yang diperlukan oleh negara pada masa depan. Sejarah telah membuktikan bahawa pemimpim-peminpim tersohor seperti Dr. Burhanuddin Helmy, Tun Dr. Mahathir dan YAB Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi merupakan mereka yang aktif berpersatuan sejak di bangku sekolah lagi. Penglibatan aktif pelajar SMKTJ dalam kegiatan kokurikulum ini sangat penting kerana mereka merupakan pelapis kepada tenaga kerja dan pemimpin pada masa akan datang. Justeru itu, demi menjayakan misi Kementerian

600107-03-5502 Pelajaran Malaysia dalam membangunkan modal insan, komitmen guru-guru kokurikulum di SMKTJ amat diperlukan. Guru-guru kokurikulum perlu dilatih dan diberikan pendedahan yang secukupnya untuk memastikan kegiatan

kokurikulum ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Begitu juga ibu bapa perlu menyokong pembabitan anak-anak mereka dalam kegiatan kokurikulum di sekolah Perkara ini sejajar dengan wawasan 2020 yang mahu anak bangsa Malaysia mempunyai pengetahuan dan kepakaran yang tinggi dalam pelbagai bidang pekerjaan. Selaras dengan itu SMKTJ berharap dapat melahirkan produk berkualiti bagi memenuhi keperluan negara. Dengan itu modal insan mesti dipersiapkan dari peringkat awal lagi melalui aktiviti-aktiviti kokurikulum di sekolah dengan kemahiran berkomunikasi secara berkesan, kebolehan berfikir secara kreatif serta rasional, mempunyai nilai-nilai positif, jati diri yang tinggi dan berupaya menjadi pemimpin yang berkualiti kepada keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu kegiatan kokurikullum yang dijalankan di sekolah mampu

membentuk ketrampilan dan keperibadian mulia pelajar ke arah pembangunan modal insan. Negara yang terbilang adalah negara yang mempunyai pemuda dan pemudi yang cemerlang dan gemilang dari segi akademik dan kokurikulum semasa di peringkat sekolah lagi.

600107-03-5502 Bibliografi 1. Mohd Sufian Omar Fauzee dan Borhan Yusof. Kokurikulum Peranan dan Implikasi, Utusan Publication & Distribution Sdn. Bhd. Tahun 2002. 2. Wan Zaharah Bt Megat Hashim, dan Hassan Masung Kokurikulum Aktivitike Arah Pencapaian Kecemerlangan Persatuan dan Kelab, Edaran Kemajuan Malaysia (m) Sdn. Bhd. Tahun 2007. 3. Mok Soong Sang, Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan Skim Perkhidmatan Guru, Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Tahun 2003. 4. Jawatankuasa PTK Kesatuan Perkhidmatan Keguruan Kebangsaan Cawangan Melaka – Penilaian Tahap Kecekapan , Bintang Pelajar Prints. 5. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Edisi Pelancaran, Kementerian Pelajaran Malaysia. 6. Hassan Ahmad, Modal Insan Membawa Makna Kapitalistik, Dewan Masyarakat, Ogos 2006. 7. Wawancara Dengan Datuk Dr. Ahmad Bin Sifon – PIPP Melonjakkan Taraf Pendidikan – Dewan Siswa, Mei 2007. 8. Haji Samad B. Buang, Memperkasakan Bidang Kokurikulum - Dewan Siswa, Julai 2007. 9. Abd. Ghani Abu, Pembentukan sahsiah diri Melalui Aktiviti Kokurikulum, Dewan siswa Julai 2007 10. 11. Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam, INTAN 1991. Berita Harian, 2 Julai.2007,– Soal Jawab Dengan Menteri Pelajaran

Malaysia : Kokurikulum Wadah Bentuk Modal Insan.