GARIS PANDUAN PERLAKSANAAN PROGRAM INKLUSIF PENDIDIKAN KHAS 1.

0 PENGENALAN

Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pendengaran untuk membantu murid-murid bermasalah pendengaran menerima pendidikan dengan selesa dan sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka boleh mengikuti program ini di sekolah-sekolah yang menjalankan Program Pendidikan Khas Integrasi.

Kementerian Pelajaran Malaysia dalam melaksanakan Program Pendidikan Inklusif di sekolah-sekolah harian biasa yang mempunyai Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pendengaran dan Bermasalah Pembelajaran.

Tujuan Program Pendidikan Inklusif dilaksanakan adalah untuk memberi peluang dan ruang kepada semua murid pendidikan khas berinteraksi dalam semua aspek sosial dan akademik dengan rakan aliran perdana.

Program Pendidikan Inklusif dilaksanakan menggunakan dua pendekatan iaitu Program Pendidikan Inklusif Sepenuh Masa dan Program Pendidikan Inklusif Separa Masa yang diajar oleh guru aliran perdana bagi setiap mata pelajaran yang diambil.

2.0

TUJUAN KERTAS

Untuk mendapatkan kelulusan daripada Ahli Majlis Mesyuarat Profesional Kementerian Pelajaran Malaysia.

3.6 Mewujudkan persefahaman antara pihak pentadbir.1 Menyebarluaskan maklumat garis panduan peranan guru pendidikan khas (guru pembimbing). .0 OBJEKTIF 3.3 Memberi kefahaman yang jelas. 5.4 Pihak sekolah boleh menyesuaikan panduan umum ini mengikut keperluan murid. guru aliran perdana dan guru pendidikan khas.3.3.5 Sebagai satu garis panduan yang standard digunapakai di seluruh negara. guru dan sekolah masing-masing.1 Program Pendidikan Khas Integrasi Program Pendidikan Khas yang dijalankan di sekolah-sekolah yang mempunyai muridmurid berkeperluan khas.0 RASIONAL Dengan adanya garis panduan ini. kepada pihak pentadbir3.3. tepat dan bersistematik mengenai pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif kepada semua warga pendidik. guru besar dan guru. 4. pengendalian Program Pendidikan Inklusif dapat diselaras dan diseragamkan diseluruh negara.0 DEFINISI 5.2 Panduan umum mengenai pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif untuk dipatuhi semua pengetua.3.

5. adalah Guru Pendidikan Khas yang ditugaskan membantu murid yang mengikuti Program Pendidikan Inklusif. 5.1 Inklusif Penuh Murid berkeperluan khas yang mengikuti pembelajaran sepenuhnya dalam kelas aliran perdana dengan bantuan guru pendidikan khas (guru pembimbing).2 Inklusif Separa Murid berkeperluan khas mengikuti sebahagian pembelajaran dalam mata pelajaran atau aktiviti tertentu dalam kelas aliran perdana dengan bantuan guru pendidikan khas (guru pembimbing). 5. Ianya juga digunakan sebagai tempat menyimpan peralatan dan .2. mendapat bimbingan sama rata oleh guru mata pelajaran dengan dibantu oleh guru pendidikan khas (guru pembimbing).3 Guru pendidikan khas (guru pembimbing).2 Program Pendidikan Inklusif Peluang pendidikan untuk murid-murid berkeperluan khas belajar di dalam kelas biasa bersama-sama murid-murid normal di aliran perdana dengan mengikuti kurikulum biasa.4 Bilik Resos Bilik Resos merujuk kepada bilik yang disediakan sebagai tempat persediaan pengajaran sebelum dan selepas Program Pendidikan Inklusif.5. 5.2. Guru pendidikan khas (guru pembimbing).

5. yang membantu P&P di program pendidikan inklusif adalah juga guru yang mengajar subjek yang sama di PPKI dan mempunyai jumlah waktu mengajar sama dengan guru-guru pendidikan khas yang lain iaitu antara 26 hingga 30 waktu bagi sekolah rendah dan 20 hingga 25 waktu bagi sekolah menengah. Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997 Bahagian II 3(2) yang menyatakan: .1 Kesamarataan Pendidikan Garis panduan pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif kepelbagaian keupayaan individu selaras dengan Akta Pendidikan 1996.0 ASAS PERTIMBANGAN Keperluan cadangan Garis Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif di sekolah-sekolah yang mempunyai Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pendengaran di sekolah-sekolah yang mempunyai Program Pendidikan Khas Integrasi berasaskan kepada beberapa faktor : 6.5 Jumlah Waktu Guru pendidikan khas (guru pembimbing). 6.bahan tambahan pengajaran dan pembelajaran pendidikan khas.

Masalah kekurangan guru jika tidak diatasi dengan segera boleh menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah bantuan kerajaan.2 Melonjakkan Pendidikan Malaysia ke Tahap Antara Bangsa Hala tuju pendidikan negara memerlukan satu perancangan sistematik untuk menjana kecemerlangan melalui pewujudan kluster kecemerlangan pendidikan. Falsafah Pendidikan Khas bermatlamat untuk mengembangkan potensi dan kualiti pelajar bekeperluan khas supaya menjadi tanda aras kepada di negara maju.” Untuk memenuhi keperluan individu. mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas”. program pengajaran dan pembelajaran yang dibentuk adalah fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997. yang menyatakan “guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran. penyediaan prasarana yang lengkap. 6. pegawai Kementerian Pendidikan dan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat.“Seseorang murid dengan keperluan khas adalah boleh dididik jika dia mampu untuk mengurus diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dan disahkan oleh panel yang terdiri daripada pengamal perubatan. danb) murid yang mempunyai pelbagai kecacatan atau yang sangat cacat anggotanya atau yang terencat akal yang berat.3 Memartabatkan Profesion Keguruan Isu kekurangan guru di sekolah bantuan kerajaan sering dibincangkan oleh pelbagai pihak. sebagai berupaya mengikuti program Pendidikan Kebangsaan layak untuk menghadiri program pendidikan khas kecuali murid-murid yang berikut. Untuk tujuan itu. Cabaran KPM untuk memastikan guru di SBK terdiri . 6. Usaha ini bertujuan generasi yang holistik dan memenuhi keperluan kerja. masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti.a) murid yang cacat anggota tetapi mempunyai kebolehan mental untuk belajar seperti murid biasa. berfungsi dan terkini perlu disediakan oleh KPM ditambah pula nilai sejarah dan tradisi keunikan sekolah boleh menjadi elemen penting untuk melonjakkan kekuatan yand ada pada program pendidkan khas integrasi tersebut.

ii.iii.ii. Senarai pendek murid pendidikan khas pendengaran yang lulus dalam UP1 akan dikemukakan kepada Mesyuarat Jawatankuasa. Murid pendidikan khas pendengaran akan mengikuti pengajaran dan pembelajaran pada minggu pertama bulan Februari di PPKI.1. Semua murid pendidikan khas pendengaran ini akan menduduki peperiksaan yang sama di aliran perdana seperti Ujian Pengesanan 2.iv. Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Peperiksaan Akhir Tahun. c) Peringkat 3 i. Semua murid pendidikan khas pendengaran yang lulus ini dalam UP1 mengikuti pengajaran dan pembelajaran di PPI bermula pada minggu pertama bulan Februari sehingga ke akhir tahun. Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Peperiksaan Akhir Tahun. ii. Bagi murid pendidikan khas pendengaran yang lulus bagi setiap Ujian Pengesanan 2.daripada mereka yang terlatih dan mengikut opsyen dan mampu membawa kepada kecemerlangan kurikulum dan ko-kurikulum di sekolah-sekolah tersebut.iii.1 Prosedur Penempatan a) Peringkat 1i. Bagi murid pendidikan khas pendengaran yang gagal dalam UP1 akan ditempatkan ke PPKI . b) Peringkat 2 i. atau Peperiksaan Pertengahan Tahun atau Peperiksaan Akhir Tahun akan disenaraipendekkan ke Mesyauarat Jawatankuasa untuk tujuan penempatan semula ke . Semua murid pendidikan khas pendengaran akan memulakan sesi persekolah mengikut pengajaran dan pembelajaran di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) bermula pada bulan Januari. Murid pendidikan khas pendengaran yang gagal dalam UP1 akan ditempatkan di PPKI. 7. Ujian Pengesanan 1 akan diadakan bagi tujuan penempatan murid pendidikan khas pendengaran ke PPKI atau Program Pendidikan Inklusif (PPI). Semua murid pendidikan khas pendengaran ini akan menduduki peperiksaan yang sama di aliran perdana seperti Ujian Pengesanan 2.

Bagi murid pendidikan khas pendengaran yang belum layak ke PPI. Ianya mencakupi aspek keperluan kurikulum serta pentaksiran yang melibatkan kepentingan murid bermasalah pendengaran. 7. dan Guru mata pelajaran dalam menjayakan Program Pendidikan Inklusif a) Bersama merancang pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratifb) Merancang dan melaksanakan penilaian.d) Mendapatkan kerjasama daripada guru mata pelajaran atau Guru Kanan Panitia untuk tujuan pengukuhan dan pengayaan selepas Program Pendidikan Inklusif. Murid Bermasalah Pendengaran 7.2.g) .c) Mendapatkan kerjasama daripada guru mata pelajaran untuk tujuan persediaan murid sebelum pengajaran dan pembelajaran di Program Pendidikan Inklusif.e) Mengenal pasti.PPI. akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di PPKI.1.v.3 Peranan dan tanggungjawab Guru pendidikan khas (guru pembimbing).2 Syarat-syarat ke Program Pendidikan Inklusif a) Tidak melebihi 2 tahun umur kronologib) Boleh mengikuti Pengajaran dan Pembelajaran dalam aliran perdanac) Tidak mempunyai pelbagai kecacatan d) Boleh berinteraksi dengan guru dan rakan sebaya 7.1.c) Gunakan BBM yang sesuai.2 Guru pendidikan khas (guru pembimbing). menyelaras dan mengambil tindakan dalam membuat keputusan berkaitan setiap perkembangan semasa dalam Program Pendidikan Inklusif. 7.b) Membantu murid bermasalah pendengaran semasa Program Pendidikan Inklusif dilaksanakan.f) Menjalankan tugas sebagai guru penterjemah dan pemudahcara di Program Pendidikan Inklusif bagi aktiviti amali dan koakademik untuk mata pelajaran dan topik tertentu.e) Layanan dan bimbingan yang adil.1 Pengajaran dan Pembelajaran a) Mengajar murid bekeperluan khas secara individu atau berkumpulan di Bilik Resos sebelum atau selepas masa pengajaran dan pembelajaran di Program Pendidikan Inklusif.d) Dedikasi dan komitmen yang tinggi.

c) Merakam program siaran TV Pendidikan untuk digunakan mengikut jadual waktu yang sesuai.c) Membimbing murid dalam penggunaan perisian teknologi maklumat dan komunikasi. 7. 7. boleh dianjalkan mengikut keperluan pembelajaran murid dan dalam jumlah waktu yang diperuntukan.4 Kelas Bimbingan Dan Aktiviti-aktiviti tambahan a) Mengadakan kelas bimbingan tambahan bagi murid yang akan menduduki peperiksaan umum.k) Waktu pengajaran dan pembelajaran Guru pendidikan khas (guru pembimbing).e) Melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum di dalam dan di luar sekolah yang berkaitan dengan murid bermasalah pendengaran. 7.b) Mengadakan kelas bimbingan bahasa isyarat kepada ibubapa/ penjaga murid supaya dapat membantu menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru di rumah.5 Peranan Pengetua/Guru Besar Pengetua/Guru Besar perlu menitikberatkan menitikberatkan perkara ini dan mengambil langkah-langkah berikut untuk menjamin pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif dikelolakan dengan sempurna. pendidikan dan pengetahuan kepada murid bermasalah pendengaran. keutamaan dan tumpuan sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran teras.b) Memastikan semua murid memakai Alat Bantu Dengar.e) Mengadakan kolaborasi dengan pihak luar dalam menyalurkan maklumat.Memberi penekanan.j) Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran Guru pendidikan khas (guru pembimbing).3 Pengurusan a) Menyelenggara Alat Bantu Dengar berfungsi dengan baik.h) Mengajar kemahiran bahasa isyarat Bahasa Malaysia Kod Tangan. i) Menjalankan latihan pertuturan bagi murid yang ada sisa pendengaran.d) Bekerjasama dengan guru lain di sekolah dan agensi luar untuk membantu murid bermasalah pendengaran dari segi hal ehwal kebajikan dan kesihatan. adalah bergantung kepada mata pelajaran masing-masing bagi sekolah menengah dan sekolah rendah.d) Mewujudkan dan menyelia perjalanan aktiviti Kelab Komunikasi Seluruh di sekolah. .l) Pembinaan jadual waktu kelas inklusif sebaiknya selaras dengan jadual waktu aliran perdana dan mengikuti keperluan dan kesuaian.

yang dilantik adalah terdiri daripada personalia terlatih dalam bidang Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran. (g) Membuat pemantauan Program Pendidikan Inklusif. 8. menumpukan segala tenaga. melaksanakan senarai tugas serta mengguna Garisan Panduan Program Pendidikan Inklusif di Program Pendidikan Khas Integrasi secara optimum. Keutamaan mestilah diberi kepada matapelajaran-matapelajaran teras. (d) Mempastikan Guru pendidikan khas (guru pembimbing).(a) Mempengerusi Jawatankuasa Program Pendidikan Inklusif sekolah(b) Mempastikan Guru pendidikan khas (guru pembimbing).0 SYOR Mesyuarat Profesional Kementerian Pelajaran Malaysia adalah dipohon untuk mempertimbangkan dan meluluskan cadangan Garis Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif di sekolah-sekolah yang mempunyai Program Pendidikan Khas Integrasi . kemahiran dan kepakarannya ke arah meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. (f) Jadual Waktu Pendidikan Khas mestilah disesuai dan diselaraskan dengan perjalanan Jadual waktu aliran perdana mengikut keperluan. (e) Guru pendidikan khas (guru pembimbing). hendaklah membimbing murid khas mengikut matapelajaran tertentu. (c) Mempastikan Guru pendidikan khas (guru pembimbing).

Ia juga dapat mengembangkan potensi murid pendidikan khas bermasalah pendengaran ke arah kecemerlangan pendidikan khas.9.0 RUMUSAN Cadangan Garis Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif ini perlu diperkenalkan dalam latihan perguruan praperkhidmatan dan dalam perkhidmatan untuk membolehkan guru-guru memahami dan mengenalpasti bidang tugas masing-masing. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.