GANGGUAN METABOLISME EMPEDU DAN ORGAN YANG TERKAIT

Andy Santoso Hioe Mahasiswa Fa !"tas Kedo te#an Uni$e#sitas K#isten K#ida %a&ana '"( A#)!na Uta#a no(* + 'a a#ta Ba#at e+,ai"- .a e/&han0,in1yahoo(&o, PENDAHULUAN Siste, 2en&e#naan 3e#.!n0si !nt! ,a anan yan0 ita te"an ,e,indah an n!t#ien4 ai# dan e"e t#o"it da#i

e da"a, "in0 !n0an inte#na" t!3!h( Ma anan yan0 dite"an

,e#!2a an s!,3e# ene#0i 3a0i t!3!h ita !nt! 3e#"an0s!n0nya ehid!2an( Ma anan tida "an0s!n0 dise#a2 e da"a, t!3!h eti a ,e,a annya4 teta2i di2#oses se&a#a ,e anis dan i,iawi ,e"a"!i siste, 2en&e#naan ini( Gan00!an da#i siste, 2en&e#naan da2at ,en00an00! ho,eostasis da#i t!3!h ita( Sa"ah sat! &ontohnya ada"ah eti a t!3!h ita tida da2at ,en&e#na "e,a 4 yan0 diindi asi an den0an 3!an0 ai# 3esa# 3e#wa#na 2!tih se2e#ti de,2!" ay!( Te#da2at 0an00!an da"a, ,e anis,e 2en&e#naan "e,a di,ana se&a#a i,iawi "e,a tida da2at di!3ah ! !#annya a0a# da2at dise#a2 o"eh t!3!h( Dan 2en&e#naan "e,a da"a, t!3!h ita di"a ! an o"eh en5i, yan0 dihasi" an o"eh o#0an 2an #eas dan and!n0 e,2ed!( Da"a, tin)a!an 2!sta a ini 2en!"is a an ,en)e"as an o#0an+o#0an yan0 te# ait da"a, 0an00!an 2en&e#naan "e,a 4 ,e anis,e 2en&e#naan4 dan en5i,+en5i, yan0 3e#2e#an(

1

STRUKTUR MAKROSKOPIK ORGAN YANG TERKAIT DALAM PEN6ERNAAN LEMAK St#! t!# o#0an yan0 te# ait da"a, 2en&e#naan "e,a ada"ah he2a#4 $essi&a .e"ea4 2an #eas4 dan intestin!, ten!ae( He2a# ,e#!2a an o#0an yan0 ,en0hasi" an 0a#a, e,2ed! yan0 3e#.!n0si !nt! ,e,e&ah 3!ti#an 3esa# "e,a ,en)adi e&i"( 7essi&a .e"ea ,e#!2a an s!at! ant!n0 yan0 3e#.!n0si !nt! ,ena,2!n0 e,2ed! se3e"!, di2a ai da"a, 2#oses 2en&e#naan( Sedan0 an 2an #eas ,e#!2a an 2en0hasi" en5i, yan0 da2at ,en&e#na "e,a ,en)adi asa, "e,a dan 0"ise#o"( Intestin!, ten!ae ,e#!2a an sa"!#an &e#na yan0 ,enye#a2 n!t#ien4 ai# dan e"e t#o"it da#i ,a anan e da"a, t!3!h(849 Hepar He2a# ada"ah o#0an $is&e#a" te#3esa# di da"a, t!3!h dan 3e#ada di #e0ion hi2o&hond#i&a de:t#a dan #e0ion e2i0ast#i&a4,e,an)an0 sa,2ai e #e0ion hi2o&hond#i&a sinist#a( Pe#,! aan 2ada "i$e# ada"ah .a&ies dia2h#a0,ati&a yan0 ,e"i2!ti a#ah ante#io#4 s!2e#io#4 dan 2oste#io#; dan .a&ies $is&e#a" yan0 ,e"i2!ti a#ah in.e#io#( 849 Fa&ies dia2h#a0,ati&a he2atis 3e#ada di 2e#,! aan in.e#io# dia2h#a0,( Pada .a&ies ini te#da2at #e&ess!s s!32h#eni&a dan #e&ess!s he2ato#ena"is( Re&ess!s s!32h#eni&a ,e,isah an .a&ies dia2h#a0,ati&a he2atis da#i dia2h#a0,a dan ,e,3a0i a#ea i#i dan anan o"eh "i0a,ent!, .a"&i.o#,e4 se3!ah st#! t!# de#i$at ,esente#i&a $ent#a" 2ada e,3#io( Sedan0 an #e&ess!s he2ato#ena"is ,e#!2a an 3a0ian da#i &a$!, 2e#itonea" 2ada sisi anan dianta#a he2a# dan #en de:t#a se#ta 0"and!"a s!2#a#ena"is de:t#a( Ked!a #e&ess!s ini 3e#"an)!t e a#ah ante#io#( 849 Fa&ies $is&e#a" di"a2isis o"eh 2e#itone!, $is&e#a" e&!a"i 2ada .ossa $essi&a .e"ea dan 2o#ta he2atis4 dan st#! t!# yan0 3e#2e#an ,e"i2!ti 0aste# 3a0ian ante#io# de:t#a4 d!oden!, 2a#s s!2e#io#4 o,ent!, ,in!s4 $essi&a .e"ea4 ."e:!#a &o"i&a de:t#a4 &o"on t#ans$e#s!, 3a0ian de:t#a4 #end de:t#a4 dan 0"and!"a s!2#a#ena"is de:t#a( 849 Po#ta he2atis ,e#!2a an 2int! ,as! 3a0i a#te#i he2ati&a dan $ena 2o#ta4 dan 2int! e"!a# 3a0i d! t!s he2ati&!s( 849 He2a# di.i sasi e dindin0 a3do,en ante#io# o"eh "i0a,ent!, .a"&i.o#,e dan4 e&!a"i !nt! a#ea e&i" 2ada he2a# yan0 ,ene,2e" 2ada dia2h#a0,a <3a#e a#ea ata! a#ea n!da=4 he2a# ha,2i# se,!a di"a2isi o"eh 2e#itone!, $is&e#a"( Li2atan ta,3ahan da#i 2e#itone!,
2

an)an0 .e#io# he2a#.esente#i&a dan $ena .en0enta" an4 dan .esente#i&a( 6o""!. &o#ona#ia 2oste#io#( Pe#te. ini . 6 &e !n0 .a <"i0a..!nd!s4 yan0 da2at di2#oye si an da#i .ent!.esente#i&a s!2e#io# dan "iena"is 3e#ada di 3e"a an0 2an #eas .ossa !nt! $esi&&a .ati&a di. den0an "i2atan . t#ian0!"a#is de:t#a dan Ba#e a#ea 2ada he2a# . &o#ona#ia ante#io#( Batas 2oste#io# o"eh "i0a.ent!.3ent! $ena 2o#ta( 6a!dat!s 2an #eas 3e#ada di anta#a "i0a. te#es he2atis di 3a0ian i#i dan . &o""!. "ieno#ena"is( 849 3 .2an e. &o#ona#ia ante#io# dan 2oste#io#=( 849 e d!oden!.e#io#( Lo3!s de:t#a "e3ih 3esa# da#i "o3!s sinist#a( Lo3!s sinist#a )!0a .e"ea te#da2at .e"ea di anan( Lo3!s &a!dat!s te#da2at di 3a0ian 3awah da#i .+"i0a.!an da#i "i0a.4 dan &a!dat!s 2an #eas( 6a2!t 2an #eas 3e#3ent! h!#!.e"ewati dindin0 2oste#io# a3do.a&ies $is&e#a" "o3!s de:t#a he2a# di se3!ah .a&ies d!ia2h#a0.a#0o in.! ossa .a&ies $is&e#a" da#i atas dan di3atasi o"eh "i0a.ent!.ent!.en di 3a0ian anan4 dan "ien di3a0ian i#i( Pan #eas .ent!.ossa !nt! $essi&a .ana tida te#da2at 2e#itone!. t#ian0!"a#is de:t#a dan sinist#a( 849 He2a# di3a0i .en)adi "o3!s de:t#a dan "o3!s sinist#a o"eh . 2a#s s!2e#io#.en0h!3!n0 an he2a# den0an 0aste# <"i0a.enyi.ent!. di 3a0ian i#i dan s!"&!s $ena &a$a in. &o#2!s yan0 3e#hada2an den0an &o"on t#ans$e#s!.en0i !ti d!oden!.e.e.( P#o&ess!s !n&inat!s 3e#ada di 2oste#io# .e#!2a an o#0an #et#o2e#itonea" e&!a"i se3a00ian e&i" da#i &a!dat!s nya dan te#di#i da#i &a2!t4 2#o&ess!s !n&inat!s4 &o""!.e"ea .ent!.ent!."e si da#i 2e#itone!. 2an #eas 3e#ada di ante#io# dan s!2e#io# $assa .3ent! "i2atan s2i#a"( 7essi&a .ent!.e"ea dan $ena &a$a in.ent!. dan d!oden!.3ent! diinddi asi an o"eh #e.e.ene#i. e dia2h#a0.ent!.a4 .ossa dianta#a "o3!s de:t#a dan "o3!s >!ad#at!s( Di $essi&a .e.e#!2a an se3!ah ant!n0 3e#3ent! 3!ah 2i# yan0 3e#ada di .e#io# di 3a0ian anan( 849 Vessica felea 7essi&a . $enos!.en!)! e s!2e#io# $assa . he2ato0ast#i&a=4 <"i0a.e"ea . he2atod!odena"e=4 dan sinist#a dan "i0a.iss!#e "i0a.a&ies $is&e#a" dan di3atasi o"eh . dianta#a he2a# dan dia2h#a0.2ed! da#i "i$e#( Pend#ahannya o"eh a( 6ysti&a( 849 Pankreas Pan #eas te#da2at di 3a0ian 2oste#io# 0aste#4 .e#!2a an 3a0ian he2a# 2ada .e"i2!ti "o3!s >!ad#at!s dan "o3!s &a!dat!s( Lo3!s >!ad#at!s te#"ihat 2ada .a( Batas ante#io# 3a#e a#ea ed!a "i0a.

2ed! 3e#asa" da#i he2a#4 .e.3ahan .e. T#eit5(849 oson0 e d!oden!.ino# 4 . =4 "a2isan otot .a)o#( A. .an)an0 < M Lon0itidina" = dan "a2isan se#osa < Se3e"ah L!a# =( Us!s ha"!s te#di#i da#i ti0a 3a0ian yait! !s!s d!a 3e"as )a#i <d!oden!.!"ai da#i &a!dat!s 2an #eas( Be#)a"an e anan .e"e2as an "endi# <yan0 .en0h!3!n0 annya e !s!s oson0 <)e)!n!.D! t!s 2an#eati&!s .=4 !s!s <)e)!n!.2!""a 7ate#i=4 yan0 .as! e d!oden!.3etn! a.as! yan0 3e#ada di atas 2a2i""a d!odena"is .e"a"!i $ena 2o#ta( Dindin0 !s!s .3!n0 dan .3ent! d! t!s he2ati&!s &o.2ai e d! t!s he2ati&!s de:t#a dan sinist#a( D!a d! t!s ini .en0an0 !t 5at+5at yan0 dise#a2 e hati .3ant! .. 2a#s des&endens( Pe#0a3!n0an da#i d! t!s di 2a#en i.asi isi !s!s= dan ai# <yan0 .2!""a ini di e"i"in0i o"eh s2hin&te# Oddi yan0 te#di#i da#i otot 2o"os( D! t!s 2an&#eati&!s ta.e#io#( Ba0ian 3awah da#i &a2!t 2an #eas4 d! t!s 2an&#eati&!s 3e#0a3!n0 den0an d! t!s 3i"ia#is(3e#0a3!n0nya d!a d! t!s ini . ten!ae <!s!s ha"!s ata! !s!s e&i"= ada"ah 3a0ian da#i sa"!#an 2en&e#naan yan0 te#"eta di anta#a "a.3!"!h da#ah yan0 .! osa < se3e"ah da"a.=4 dan !s!s 2enye#a2an <i"e!. 2a#s des&endens di 2a2i""a d!odena"is . he2a# dan 3e#"an)!t sa. sa"!#an da#i e.=( Ba0ian !s!s d!a 3e"as )a#i .e.a)o#( 849 Siste.!nis4 yan0 3e#de atan den0an a#te#i he2ati&a 2#o2#ia dan $ena 2o#ta ( d! t!s ini "a"! 3e#0a3!n0 den0an d! t!s &ysti&!s da#i $essi&a .e"ea4 dan .=(849 Us!s d!a 3e"as )a#i ata! d!oden!.2!""a he2ato2an&#eati&a <a.enyat! !nt! .as! i &a2!t 2an #eas .a anan yan0 di&e#na=(849 La2isan !s!s ha"!s .3!n0 dan !s!s 3esa#( Dindin0 !s!s aya a an 2e.e"a"!i 2a2i""a d!odena"is .e.e"!. "a2isan .e"a"!i &o#2!s dan sete"ah .3ent! d! t!s &ho"edo&h!s ata! d! t!s 3i"ia#is( 849 Intestinum Tenuae Intestin!.!"ai da#i 3!"3o d!odena"e dan 3e#a hi# di "i0a.e"a#!t an 2e&ahan+2e&ahan .ent!.e#!2a an 3a0ian te#2ende da#i !s!s ha"!s4 di.3e"o se&a#a in.e"ea4 dan a hi#nya .e.ada"ah3a0ian da#i !s!s ha"!s yan0 te#"eta sete"ah "a.3e#h!3!n0an den0an $essi&a .en0a"i# an isisnya e d!oden!.e.e.e"in0 a# < M si# !"e# =4 "a2isan otot .

+0a#a.(3a0ian(2#o:i.esente#i!.2e#da#ahi .e.2!nyai dindin0 yan0 ti2is4 dia. t!3!h den0an .e.! aan da"a.enye#a2 $ita. ya ni .(849 Pe#.e.2ed!(849 te#3!n0 !s se"!#!hnya o"eh se"a2!t 2e#itone!.4 dan di"an)!t an o"eh !s!s 3!nt!( I"e!.! !s dan te#da2at )on)ot !s!s <$i"i=4 yan0 .a"4 A( 2an&#eati&o d!odena"is in.en0a"i# an da#ah e da"a. . e.e#io# ante#io# ? 2oste#io# .i"i i 2an)an0 se ita# 9+B .e.e"a"!i 7( ..esente#i&a s!2e#io# dan $( "iena"is(849 'e)!n!.i"i i 2H anta#a C dan A <net#a" ata! sedi it 3asa= dan 3e#.2!yai dindin0 yan0 te3a"4 dia. 7( 2o#ta4 se3a0ian tida "an0s!n0 .( Pada !s!s d!a 3e"as )a#i te#da2at d!a .e.2e#da#ahi .e.!n0si .d!oden!.2e#"!as 2e#. !s!s oson0 3e#!2a .ete# yan0 e&i"4 a#&ade yan0 3e#tin0 at4 Nn""( yan0 a00#e0ati4 $asa #e&ta yan0 2ende 4 dan 2ita si# !"a# yan0 #en00an0(849 5 .e. ada"ah 3a0ian te#a hi# da#i !s!s ha"!s( Pada siste.3#an .4 a#&ade yan0 setin0 at4 Nn""( yan0 so"ite#4 $asa #e&ta yan0 2an)an04 dan 2ita si# !"a# yan0 #a2at(849 I"e!.ete#4 8+9 .an!sia dewasa4 2an)an0 se"!#!h !s!s ha"!s anta#a 9+A .2ed!(849 Si.an!sia4 !s!s ini .= dan !s!s 2enye#a2an <i"e!.(3a0ian dista"( 7ena.in B89 dan 0a#a.!a#a sa"!#an yait! A#te#i.d!oden!. ada"ah 3a0ian ed!a da#i !s!s ha"!s4 di anta#a !s!s d!a 3e"as )a#i <d!oden!.! aan da#i !s!s( Se&a#a histo"o0is da2at di3eda an den0an !s!s d!a 3e"as )a#i4 ya ni 3e# !#an0nya e"en)a# B#!nne#(849 'e)!n!.!nis4 A( 2an&#eati&o d!odena"is s!2e#io#(ante#io#( ? 2oste#io# @ .A( 0ast#od!odena"is .at i""e!.esente#i&a s!2e#io# @ .ete# ada"ah 3a0ian !s!s oson0( Us!s oson0 dan !s!s 2enye#a2an di0ant!n0 an da"a. . 2en&e#naan . 3e#"awanan da#i 'e)!n!.Us!s d!a 3e"as )a#i .en0i !ti a#te#i . dan )e)!n!.&a3an0 A( .ete# yan0 "e3ih 3esa# da#i2ada i""e!.=( Pada .&a3an0 A( he2ati&a &o. dan te#"eta sete"ah d!oden!.e.e#!2a an o#0an #et#o2e#itonea"4 yan0 tida da#i 2an #eas dan ant!n0 e..

a( Da#i da"a.e"a"!i $ena 2o#ta he2ati&a se3e"!.e#!2a an se#a3!t otot 2o"os( Pada t!ni a s!3.2en0+"e.2en0 se" hati4 yait! he2atosit dan sin!soid se&a#a #adia"( 'a#in0a i at disini .en)adi 2e"ind!n0 da#i o#0an te#se3!t( D Hepar He2a# te#"eta 2ada "o asi st#ate0is yan0 2entin0( P#od! 2en&e#naan yan0 dise#a2 ha#!s .ete# tida te#at!#4 di"a2isi se" endote" 3e#tin0 a2 tida !t!h4 yan0 di2isah an da#i he2atosit di 3awahnya o"eh #!an0 2e#isin!soida"( A i3atnya4 5at .!s !"a#is &i#&!"a#is dan t!ni a .2ed! e da"a.2!" di te2i setia2 "o3!"!s di dae#ah 2o#ta se3a0ai d! t!s 3i"ia#is( D! t!s 3i"ia#is e.2!# di sin!soid he2a# saat .3ahan 2ada o#0an te#tent!( Pada t!ni a .ina 2#o2#ia4 dan t!ni a .e"e3a#4 den0an dia.iente#i !s <2"e:!s A!e#3a&h=( T!ni a ad$entitia .2ed! .enda2at da#ah da#i d!a s!.e.! an "a2isan e2ite"4 "a. ana"i !"i 6 .3!s dindin0 endote" yan0 tida !t!th dan 3e# onta "an0s!n0 den0an he2atsoit( Ha" ini .en)adi d! t!s e2ati !s yan0 "e3ih 3esa# yan0 .a anan da"a.e"in0 a# dan "a2isan otot yan0 3e#)a"an "on0it!dina"4 . 2#od! 2en&e#naan it! da2at .STRUKTUR MIKROSKOPIK ORGAN YANG TERKAIT DALAM PEN6ERNAAN LEMAK Pada sa"!#an 2en&e#naan te#da2at B "a2isan yan0 .!s !"a#is4 dan t!ni a ad$entitia( Pada t!ni a . e "!a# te#da2at t!ni a .!s !"a#is te#da2at "a2isan otot yan0 .!s !"a#is .!s !"a#is "on0it!dina"is( Dianta#a ed!a se#a3!t otot ini te#da2at 2"e:!s sa#a.2at &a3an0 a#te#i he2ati&a4 &a3an0 $ena 2o#ta4 dan &a3an0 d! t!s 3i"ia#is( Da#ah a#te#i dan da#ah $ena .!.!dian .e. "o3!"!s hati4 e. .en)adi st#! t!# !ta.e.as! i si# !"asi !.! osa4 t!ni a .3ent! t#iad 2o#ta ata! dae#ah 2o#ta4 te.en0!. sa"!#an+sa"!#an ha"!s dise3!t ana"i !"i 3i"ia#is yan0 te#"eta di anta#a he2atosit( Kana"i !"i ini .! osa da2at dite.!"a 3e#&a.! osa4 t!ni a s!3.ene. sin!soid yan0 3e#"i !+ "i !4 .asin0 dise3!t t!ni a .2ed! e"!a# da#i he2a#( Di da"a.en0a"i# e a#ah $ena sent#a"( Da#i sini4 da#ah .is in o si0en4 he2a# )!0a .as! i si# !"asi !.3awa e.e"a"!i a2i"e#+ a2i"e# he2a# yan0 dise3!t sin!soid4 sete"ah dianta# .e"a"!i $ena he2ati&a( D Sin!soid he2a# ada"ah sa"!#an da#ah yan0 3e#"i !+"i ! dan .!.e.asin0+. Meissne#( Te# adan0 te#da2at e"en)a# ta.ense #esi e.3e#( He2a# te#di#i da#i sat!an he sa0ona" dise3!t "o3!"!s hati( Di 2!sat setia2 "o3!"!s4 te#da2at se3!ah $ena sent#a yan0 di e"i"in0i "e.! osa yan0 .! osa te#da2at )a#in0an i at dan 2"e:!s sa#a.( Ka#ena da#ah $ena 2o#ta .en0a"i# di da"a.e.!"a+.2e#"an&a# 2e#2indahan 5at anta#a da#ah dan he2atosit( He2atosit .e#!2a an &a3an0 da#i ao#ta4 sehin00a he2a# .e#!2a an t!ni a yan0 . .enda2at da#ah da#i a#te#i he2ati&a yan0 .

!n0si !nt! .a in 3anya ( Te#da2at $i"i intestina"is( Se2an)an0 .2ed! oson04 .en0and!n0 se"+se" 2en&e#naan( Se.i#2 2ada 0"and!"a 2a#otis4 teta2i da2at di3eda an den0an 8=( Tida te#da2at sa"!#an yan0 )e"as4 9=( K!#an0nya se" .3!at sa"i$a hi2otonis se2e#ti da"a.i"i ( D St#! t!# 2an #eas te#"ihat .! aan a3so#2ti.ioe2ite" 2ada asin!s 2an #eas4 D=( Te#da2at 2!"a! Lan0e#hans( D D! t!s yan0 )e"as 2ada 0"and!"a sa"i$a"es 3e#. sa"i$a dan .e"e at 2ada 2e#.e.2ed! .e at an e.e#!2a an se" endo #in( Se3a0ian 3esa# se" 2an #eas .as! e da"a.! osa te#da2at 0"and!"a intestina"is <&#y2t!s Lie3e# !hn=4 asa# dite.i #o$i"i yan0 3e#.i"i dan 3a0ian a2i&a" 7 .! osa nya te#"ihat 3e#"i2at+"i2at(D Pankreas Se ita# BE da#i )!.e. d! t!s 2an #eati !s( Se" asi!n!s 2an #eas san0at .at 3aso.! aan 3awah he2a#( E.3i"ia#is e d! t!s 3i"ia#is 2ada dae#ah 2o#ta4 dan da#ah da"a.2ed! dan e. and!n0 e.e"a"!i d! t!s o"edo !s( Kand!n0 e. "!. 2"as.2ed! 3! an e"en)a# a#ena hanya .a an d! t!s inte# a"a#is4 dis!s!n o"eh e2ite" !3oid #endah( Se0.!n0si e so #in dan.2ed! da#i hati disi.a da#ah( Se #esi 2an #eas tida 2e#"! !nt! te#"a"! 3e#ai#4 sehin00a tida dite. sa"!#an &e#nan sete"ah .!dian di&!#ah an e da"a. sin!soid .2!n0 dan . .en0a"a.e"a"!i d! t!s &ysti !s dan .2!nyai .ona"( Bi"a and!n0 e.en sin!s se #eto#i!s4 dina.2ed!( E.! an4 di.i #an0san0an ho#.e.e.a in e dista"4 se" 0o3"et se.!dah di3eda an.en0a"i# e $ena sent#a"( D Kandung Empedu Kand!n0 e.2e#"!as 2e#.ana 2ada 3a0ian a2i a"nya te#da2at 3anya 0#an!"a( Den0an st#! t!# se2e#ti ini . dan )!0a .!n0si !nt! .3ah an ai# e da"a.ena.enye3a3 an 3a0ian 3asa" 3e#si.ena."ah se" yan0 3e#ada di 2an #eas .! an d! t!s yan0 )e"as( Setia2 d! t!s4 dina. 2ada 3a0ian 3asa"4 n!&"e!s dan se3a0ian RE eosino.as! i d!oden!.a an se" sent#oasin!s( D Usus Halus E2ite"nya te#di#i da#i se"a2is to#a s dan se" 0o3"et( Se" to#a 2ada 3a0ian a2i a"nya te#da2at 3#!sh 3o#de#F.en inisiasi da#i sa"!#an ini .2ed! ada"ah o#0an 3e#on00a e&i" yan0 .2ed! e"!a# da#i and!n0 e.2an di da"a.enye s#esi e da"a.e.

en0and!n0 nat#i!.2onen.2an da"a. Te#da2at e"en)a# B#!ne#4 .(D PERANAN ORGAN TERKAIT DALAM MEKANISME PEN6ERNAAN Pan #eas e so #in .i"ia( D Se"+se" &#y2t!s 3e#.nya yait! t#i2sin o"eh ente#o inase4 s!at! en5i.ina" 8 .a.en&e#na .a anan se&a#a se.e..e.3ent! asin!s dan 9( La#!tan &ai# 3asa yan0 se&a#a a ti.! !s4 dan o.en d!oden!.a anan4 yait! 2#oteo"iti 4 a.asin0+.e"!as e t!ni&a s!3. da"a.ina 2eye#iF P"a>!e Peye#i di "a.en0e"!a# an ti0a )enis en5i.+en5i.3#ane "!.asin0 dise #esi an da"a. "!.en0and!n0 0#an!"a eosino.ina 2eye#i( P"i&a si# !"a#is Ke#& #in0i tin00i+tin00i( 7i"i intestina"is 3e#3ent! 3!da# se2e#ti "idah(D D( I"e!.+en5i.en&e#na eti0a ate0o#i . dise #esi an o"eh se" d! t!s yan0 .a 2an #eas ia"ah t#i2sino0en4 i.2"e s t!3!"osa 3e#&a3an0( Bent! $i"i intestina"is 3e#3ent! "e3a#( D 9( 'e)!n!. yan0 te#3ena.!dian di"e2as an den0an e sositosis ses!ai e3!t!han( En5i.2onen en&e# a" a"is 3anya .2"e s4 yan0 3e#.onod!s ata! a0.t!3!"osa si. Te#da2at a0#e0at "i. D dae#ah ya ni8( D!oden!.2! .y"ase 2an #ea dan "i2ase 2an #eas( B4G Ti0a en5i.! aan yan0 #!sa ( Di3a0i da"a. 2#oteo"iti !ta. 0#an!"a 5y.en00anti an se"+se" e2ite" 2e#.! osa( 7i"i instetina"isnya 3e#3ent! )a#i+)a#i( Te#da2at se" Paneth di sini !nt! . 3ent! t#i2sino0en dise #esi an e da"a.2!#na tan2a adanya se #esi 2en&e#naan "ain( Se"+se" asin!s . 2an #eas disi. 2an #eas yan0 se&a#a a ti.( Sete"ah 2#o a#3o si2e2tidase4 yan0 .ot#i2sino0en4 dan ina ti. 3i a#3onat( B4G Se2e#ti 2e2sino0en4 en5i.4 3ahan ini dia ti.2i# .e"a2isis d! t!s 2an#eati !s( Ko.!a#a dianta# $i"i intestina"is( Pada dasa# &#y2t!s te#da2at se" 2aneth4 di 3a0ian a2i a"nya . 2an #ea yan0 . .en0e"!a# an 0etah 2an #eas yan0 te#di#i da#i d!a o. an .o0en sete"ah di2#od! si4 e.en0hasi" an "iso5i.!n0si .ina 2#o2#ia . dise #esi an o"eh se" asin!s yan0 .en)adi 3ent! a ti.8( En5i. Tida te#da2at e"e)a# B#!ne# ata!2!n a0. 2an #eas ini 2entin0 a#ena ha.

i&! 2#oses 2en0a ti.4 tida sa)a a0a# en5i.! osa d!oden!. 9 .y"ase dise #esi an da"a.( Ki. d!oden!.a" 2ada "in0! n0an yan0 net#a" ata! sedi it 3asa4 na.2!#an #antai 2e2tide 2ende dan asa.en d!oden!.enet#a" an i.a "!.ino( M!&!s yan0 dise #esi an o"eh se" !s!s .ono0"ise#ida dan asa.asin0+.2at ia te#3ent! ( Ka#ena it!4 t#i2sino0en teta2 ina ti.a yan0 da2at dise#a2( Se2e#ti a.e.en0hasi" an 3ahan i. 2#oteo"iti yan0 a ti. . 3ent! a ti.3ahaya an se" se #eto#i ( Se"+se" ini tida .en0!3ah 2o"isa a#ida .en0a ti. a#ena tida ada #esi o 2en&e#naan di#i o"eh "i2ase( T#i0"ise#ida 3! an o.( T#i2sin e. ini ha#!s &e2at dinet#a" an da"a.e"a sana an 2#oses 2en0a ti.!n0si o2ti. "!.an4 yan0 e.!dian .asin da#i en5i.( 6ai#an 3asa yan0 aya nat#i!.en)adi . "!.4 a#ena a. di da"a.4 di.!n0si o2ti.y"ase 2an #eas 3e#2e#an da"a. 2an #eas 3e#.a ( Li2ase 2an #eas .a an se3a0ian da#i t#i2sin . an "e3ih 3anya t#i2sino0en( Se2e#ti 2e2sino0en4 t#i2sino0en ha#!s teta2 da"a.ana ente#o inase . d!oden!.a 3e3as4 yait! sat!an "e.enye#an0 i atan 2e2tide yan0 3e#3eda( P#od! a hi# yan0 te#3ent! da#i 2#oses ini ada"ah &a.en0ha.!s .a"tose( A.e"ind!n0i dindin0 !s!s ha"!s da#i 2en&e#naan o"eh en5i. 2an #eas !nt! .2ai 5at ini . di de at te. 3i a#3onat yan0 dise #esi an o"eh se" d! t!s 2an #eas e da"a.3!n0 yan0 san0at asa.!dian se&a#a a!to ata"isis . te#se3!t( B4G A. ini .+en5i. "!.ia yan0 di ena" se3a0ai inhi3ito# t#i2sin4 yan0 .en&a2ai d!oden!.en d!oden!.y"ase4 "i2ase dise #esi an da"a.en d!oden!.e.an se"an)!tnya( Masin0+.en&e#na 2#otein se" te.e#!2a an sat!+sat!nya en5i.!n isis "a.4 .2at e"!a#nya en5i. a.en)adi 3ent! a ti.e"a2isi .asin0 ada"ah 2an #eas "ainnya4 i.a a t#i2sin e.ot#i2sin dan a#3o si2e2tidase4 di da".en&e0ah en5i.a" teta2i )!0a !nt! .3ahan4 2an #eas )!0a . 2an #eas( B4G Ki. 0etah 2an #eas da"a. sa.e. a i3at asa.as! e da"a.!s asa.2onen st#!&t!#a" 2an #eas( B4G En5i. "e.i"i i .en d!oden!. dia"i# an e da"a. 2#oteo"iti ini .! osa d!oden!. sewa t! i.!n0si 2entin0 .y"ase a ti. eadaan ina ti.en0a ti.3at e#)a t#i2sin )i a se&a#a tida sen0a)a te#)adi 2en0a ti.!dian 3e#"an)!t se&a#a a!to ata"isis( Se3a0ai 2#ote si ta.nen&e#na "e.!s asa. 2an #eas 3e#.( Ka#ena it!4 )i a ente#o inase te"ah .ot#i2sino0en dan 2#o a#3o si2e2tidase4 en5i.en&e0ah e#!sa an . .se"+se" yan0 .en0and!n0 2o"isa a#ida(B4G Li2ase 2an #eas san0at 2entin0 a#ena .en)adi disa a#ida . 2#oteo"iti di!3ah o"eh t#i2sin . 2en&e#anna 3ent! a ti. 2an #eas e da"a. tida a#3ohid#at den0an .an t#i2sino0en di da"a. di se"!#!h sa"!#an &e#na yan0 da2at .en0hid#o"isis t#i0"ise#ida .

e"a sana an 3e#a0a.e.ene#i."ah asa.i& hati .!n0si hati yan0 tida di)a"an an o"eh he2atosit ada"ah a ti$itas . 2en&e#naan 2an #eas( Pe#an0san0 !ta.a0osit yan0 di"a sana an o"eh .enya"!# an o si0en dan 10 .( Mes i2!n se"an)!tnya4 di3awa o"eh da#ah e 2an #eas4 te.e#!2a an siste. d!oden!. .da#i "a.e#!2a an ha" yan0 ses!ai )i a 2e#an0san0 2a"in0 !at ada"ah asa.i !nt! 2e"e2asan se #etin ada"ah asa.i&! #es2ons4 se#ta )!0a . sehin00a )!.!s di !s!s( '!.e#an0san0 se" asin!s 2an #eas !nt! "e3ih "an)!t "e. a#ena se #etin . t!0as .3ant! .3e#.( Me anis.en&e#na a#3ohid#at( Be#3eda da#i "e.e"a"!i a#te#i he2ati&a4 yan0 .!n0 in an setia2 he2atosit 3e# onta "an0s!n0 den0an da#ah da#i d!a s!.an d!oden!. &ont#o" !nt! . e.e.! osa d!oden!.e#( B4G Unt! .3!n0( Se #esi NaH6OD &ai# ini ada"ah sti.e ini .en0at!# se #esi en5i.2ed!4 yan0 .da#ah a#te#i yan0 datin0 da#i ao#ta dan da#ah $ena yan0 datin0 "an0s!n0 da#i sa"!#an &e#na( Se2e#ti se" "ain4 he2atosit . ada"ah adanya "e."ah se #etin yan0 di e"!a# an 2#o2o#siona" den0an )!.( Se #etin4 aya NaH6OD e da"a.a)! di da"a. ini te#da2at "i2ase dan en5i.enet#a" an asa.a t!3!h( Pe#annya da"a.e.en&e#na dan 2#otein yan0 .e"a ! an 3e#a0a.e. setia2 he2atosit( Sat!+sat!nya .a yan0 se&a#a s2esi. 2#oteo"iti yan0 .enye3a3 an 2e"e2asan se #etin na.a .2at yan0 di ena" se3a0ai se" K!22.3!" an o"eh o#0ane"+o#0ane" yan0 3e# e.e.endo#on0 se #esi 2an #eas yan0 3e#si."ah NaH6OD yan0 dise #esi an seta#a den0an easa.2onen te#3anya se #esi 2an #eas( 7o"!. o#0an ini da2at di2andan0 se3a0ai 2a3#i 3io i.as! e d!oden!. 2en&e#naan( Dianta#a en5i.e se #esi 2an #eas 3e# isa# anta#a 8 dan 9 "ite# seha#i4 3e#0ant!n0 )enis dan de#a)at Da#i .!n .eta3o"i& dan se #eto#i yan0 sa.at a" a"is !nt! .enin0 at an se #esi &ai#an en&e# #an0san0an "ain da2at .e#an0san0 2e"e2asan ente#o0ast#on4 2e#an0asan0 !ta.en0an0 !t 66K e 2an #eas te. t!0as4 s!s!nan anato. siste.a( S2esia"isasi yan0 diti.a to#+.a dan4 de0an tin0 at yan0 "e3ih #endah4 2#ode! 2#otein( Siste.a 2e"e2asan 66K da#i . di d!oden!.3an0 .e#an0san0 se"+se" d! t!s !nt! . si# !"asi .a ( Setia2 se" hati4 ata! he2atosit4 .2at 5at ini .a da#ah a#te#i se0a# . yan0 .+en5i.a dan 2#otein4 a#3ohid#at tida 3e#2en0a#!h "an0s!n0 2ada se #esi en5i.enin0 at an se #esi en5i.2at 5at ini . 2en&e#naan 2an #eas( B4G Hati ada"ah o#0an .ia !ta.3ant! 2en&e#naan dan 2enye#a2an "e.eta3o"i& te#3esa# dan te#2entin0 di t!3!h.( B4G Ko"esisto inin 2entin0 da"a. 2en&e#naan ada"ah se #esi 0a#a.a0osit sete.!"asi( B4G o.e"iha#a net#a"itas i.a to# yan0 .

en0a"i# da#i 2e#i.!.2an4 ata! e $ena 2o#ta hati4 yan0 .e# .as! yan0 dise#a2 da#i sa"!#an &e#na "an0s!n0 e hati . e. da#ah( He2atosit+ he2atosit te#s!s!n anta#a sin!soid da"a.3awa 2#od! e hati !nt! dideto si."ah e.en0e"i"in0i sat! $ena sent#a"( Di setia2 ena.e.ene#!s .2an dan di2e at an di and!n0 e.3a"i 3e#&a3an0+ &a3an0 .en0e"!a# an e.as! 7ena+$ena yan0 .e.2ed! da#i hati e d!oden!.a an( Sete"ah .asin0 te2i "ate#a" .( Setia2 he2atosit 3e# onta den0an sin!soid di sat! sisi dan ana"i !"!s 3i"ia#is di sisi "ain( B4G Keti a s2hin&te# Oddi te#t!t!24 se3a0ian 3esa# e.2ed! .2ai 8 "ite#( B4G E.2en0+"e.2ed!4 ana"i !"!s 3i"ia#is4 3e#)a"an di anta#a se"+se" di da"a.en0hada2 e 0enan0an da#ah sin!soid( 7ena sent#a" di se. s!at! &ai#an en&e# a" a"is se#!2a den0an se #esi NaH6OD 11 .e# "o3!"es e #!an0 a2i"e# "!as yan0 dise3!t sin!soid yan0 3e#)a"an dianta#a )e)e#an se" hati e $ena sent#a" se2e#ti )a#i+)a#i #oda 3e#se2eda(se" K!22.ana a2i"e# !nt! .en0a"i# an da#ah e"!a# da#i hati( Sa"!#an ti2is 2en0an0 !t e.e"a"!i siste.2ed! <$essi&a .3ent! d! t!s 3i"ia#is o.as! e da"a.as! e d!oden!.3!"!h &a3an0 a#te#i he2ati&a4 &a3an0 $ena 2o#ta he2ati&a4 dan d! t!s 3i"ia#is( Da#ah da#i &a3an0 a#te#i he2ati&a dan $ena 2o#ta .e"a2isi 3a0ian da"a.!n0siona" yan0 di ena" se3a0ai "o3!"es4 yait! s!s!nan )a#in0an 3e#3ent! he sa0ona" .e"ea=( Ka#ena it!4 e.e"ewatinya da"a.en)adi anya. $ena he2ati&a4 yan0 e.eta3o"it+.a an4 e.2ed! . s!d!t "!a# "o3!"es te#da2at ti0a 2e.e#io#( di2#oses4 disi. 2#od! +2#od! ini .!n0 in an te#)adinya 2e#t! a#an anta#a da#ah dan he2atosit se3e"!.e.3ent! $ena he2ati&a4 yan0 .e.eta3o"it da#ah !nt! di2#oses o"eh hati( Da#ah $ena )!0a . ant!n0 e.2ed! o"eh hati( '!.enyat! den0an $ena &a$a in.ene"an dan .2ed! .2en0 hati( He2atosit te#!s .2ed! e.en0a"i# e da"a." sa. sin!soidse#ta .2"e s anta#a sa"!#an &e#na dan hati( "an0s!n0 . "e.!dian disi.2ed!( E.enyat! !nt! .( Di da"a.2ed! tida dian0 !t se&a#a "an0s!n0 da#i hati e ant!n0 e.2e#o"eh a ses e si# !"asi !.e#io#( B4G Hati te#s!s!n . a i3at e.en0a"i# da#i sa"!#an &e#na tida Na.!n4 $ena+$ena da#i "a.asin0+. 2o#ta hati4 s!at! one si $as&!"a# !ni dan o.2ed! dan 2enin0 atan se #esi e. da#ah .en0an0 !t e.2ed! di anta#a wa t! .2ed! e d! t!s 3i"ia#is di te2i "o3!"es( D! t!s+d! t!s 3i"ia#is da#i 3e#3a0ai "o3!"es .enyat! !nt! a hi#nya .3inasi 2en0oson0an and!n0 e.2en0 yan0 te3a"nya d!a se"4 sehin00a ..2ed!4 o"este#o"4 "estitn4 dan 3i"i#!3in da"a. setia2 "e.i asi se3e"!.!nis4 yan0 .e o.2ed! yan0 dise #esi an 2e# ha#i 3e# isa# 9GH .en)adi !nit+!nit . hati4 $ena 2o#ta e.!dian .!a "o3!"es hati .en!)! $ena &a$a in.en0han&!# an e#it#osit dan 3a te#i yan0 .en0and!n0 3e3e#a2a onstit!en o#0ani 4 yait! 0a#a.3!n0 dan !s!s .e.

en&e0ah 3!ti#+3!ti# datan0 e.enye3a3 an 3!ti#an te#se3!t sa"in0 .a te#di#i da#i . e d!oden!.!"si "e. 3!ti#an "e. e.3ent! s!s2ense di da"a.e#ese #esi annya e da"a.2ed! . e. yan0 .+0a#a.2!# o"eh !s!s .a a "i2ase da2at 3e e#)a hanya 2ada 2e#. te#&e#na( Unt! .e anis.e#!2a an e.en)adi 3!ti#an+3!ti#an yan0 "e3ih e&i"( B!ti#an+ 3!ti#an e&i" ini a an &e2at 3e#0a3!n0 e.3ent! 0!.2ed! tida .3ah( G!.a 3esa# sehin00a .a a 0!0!s+0!0!s 3e#.o"e !" t#i0"ise#ida yan0 3e"!.!atan ne0ati.enin0 at an 2e#.a ini .asin0+ .!atan ne0ati$e di 2e#. e.i asi 0!.en&e#na "e.! aan 3!ti#an "e.e.2ed! ini anta#a !s!s ha"!s dan hati dise3!t si# !"asi ente#ohe2ati ( B4G E.as! e.e t#ans2o#t a ti.e.2a"an "e.a 4 3e#a2a2!n ! !#annya4 te#!ta.en0and!n0 3a0ian yan0 "a#!t "e.2ed! yan0 te#se#a2 di 2e#.e&ah 3!ti#an "e.a a an san0at "a.!n 3ahan ini 2entin0 da"a. 3e#sa. e. 2en&e#naan a2a2!n na.a dan 3a0ian yan0 "a#!t ai# yan0 3e#.!atan ne0ati$e "a#!t ai# di 2e#. 2o#ta hati4 yan0 .!s &ai# sehin00a "!as 2e#.2ed!( B4G Ga#a.3a"i an e da"a.a 4 .a yan0 .3a"i )i a tida ada 0a#a. e.! aan 3!ti#an "e.! aan yan0 te#sedia !nt! te. e.en&i2ta an se"!3!n0 .en0and!n0 ai#( 'i a 0a#a. e.a 4 te#!ta. h!s!s yan0 te#"eta di i"e!.2a"an "e.2ed!( Da!# !"an0 0a#a.a ( Yan0 te#di#i da#i 3anya tetesan "e.eno"a 4 .!atan ne0ati$e .! aan yan0 te#sedia !nt! e#)a "i2ase(B4G 12 .2ed! "ainnya( Sete"ah i !t se#ta da"a.2ed! di e.! aan 0!. ini se&a#a a ti.a 4 "i2ase ha#!s 3e# onta "an0s!n0 den0an .a a t#i0"ise#ida &ende#!n0 . e.! aan 3!ti#an "e.2ed! dan a hi#nya .2ed! !nt! . e.en&a. ai# .2a"an 3esa# te#se3!t dan 2en&e#naan "e. i.! aan setia2 3!ti#an e&i"( Ka#ena .a.a 4 .a den0an ontit!en dise #esi an e da"a.2!an 0a#a.o"e !" t#i0"ise#ida( Ka#ena tida "a#!t da"a. da#ah o"eh .a sa"in0 to"a +.en)a!h( Daya to"a "ist#i ini .!"si "e.a .en0and!n0 en5i.2ed! te#se#a2 di 2e#.!"si.a 4 se3a0ian 3esa# 0a#a.3a"i 3e#0a3!n0 .2a" .2at "i2ase 2an #eas 3e e#)a 3e#ta. e.en0!3ah 0"o3!"!s"e.a( B4G Mo"e !" 0a#a.ina"( Da#i sini 0a#a.!atan yan0 sa.enin00a" an 3a0ian "a#!t ai# yan0 3e#.! aannya dan .2ed! .. e. 2en&e#naan dan 2enye#a2an "e.a den0an 0a#is ten0ah .2ed! "a#!t da"a.en)adi e.en00!.3a"i da"a.enon)o" da#i 2e#.a 3esa# . e.e"a"!i a ti$itas 0a#a.a te#se3!t( Ge#a an .en)adi 3!ti#+3!ti# 3esa# da"a.2an #eas( Mes i2!n e. "in0 !n0an !s!s ha"!s yan0 . siste.en0hasi" an e.a .e#!2a an t!#!nan o"est#o"( Ga#a.2a"an 3esa# "e.en0e.2ed! dise#a2 e. 2en&e#naan dan 2enye#a2an "e. te#. e.e.0a#a.2ed! tida .a 4 yait! 3a0ian "a#!t "e.asin0 8 .e dete#)en .a 0a#a.

e"a"!i 2e.2an0 di da"a.2an di and!n0 e. e.2ed! yan0 te#se#a2 di 2e#.ise" yan0 "a#!t ai# ini4 3e#3a0ai n!t#ien ini a an .enin0 at an "!as 2e#.a te#2entin0 yan0 dian0 !t e da"a..2ed! o"eh hati dise3!t o"e#eti ( Ko"e#eti 2a"in0 !at ada"ah 0a#a.a 4 yan0 se.2ed! di#ea3so#2si dan di e. ho#. e.2ed!( Sete"ah i !t se#ta da"a.enyat! di 3a0ian ten0ah .a den0an "i2ase( Ko"i2ase 3e#i atan den0an "i2ase dan 0a#a.!dah 2enye#a2an "e.2ed! di 2e#.a an4 e.a den0an o"est#o" dan "esitin+ 3e#2e#an 2entin0 da"a.iawi( Setia2 3ahan yan0 .2ed! da2at ditin0 at an o"eh .2ed! dan "esitin 3e#0!.enta#a 3a0ian "a#!t ai# .!s4 dan tida 2e#nah .2ed! sendi#i( Di anta#a wa t! .one4 dan sa#a. ai#( Da"a.ene.! aan 3!ti#an "e.2a" da"a.3ent! se"!3!n0 hid#o.ise"4 0a#a.en&a2ai 2e#. ai# a#ena se"!3!n0 hid#o. s!at! .e.2ed!4 teta2i sewa t! .e. . .2ed! disa"!# an e da"a.3ent! an . 2en&e#naan dan 2enye#a2an "e.e"e at e .2ed!4 "esitin .en0an0 !t 3ahan+3ahan ta "a#!t ai# .a se#ta $ita.ise" .a an e.en0e"!a# an 2o"i2e2tida te.en yan0 &ai#( Bahan "a#!t "e.enin0 at an se #esi e. e.! aan yan0 te#sedia !nt! di2#oses o"eh en5i.3ent! e"o.!"si "e. e&i" den0an 3a0ian "a#!t "e.e"a#!yt an 3ahan ta "a#!t ai# di 3a0ian ten0ahnya( Ka#ena it! .en!.2ed! .2ed! a" a"is &ai# o"eh d! t!s 3i"ia#is tan2a dise#ttai o"eh 2enin0 atan seta#a 0a#a.o3i se. e. d!oden!.2e#.iawi4 ho#.a se a"i ta "a#!t da"a.Mes i2!n 0a#a.i"i nya da2at .enta#a o"este#o" ha.e"a"!i isi "!. e. o"eh ont#a si and!n0 e.ise" ada"ah 2#od! +2#od! 2en&e#naan "e.!n "i2ase sa)a tida da2at .2ed! "e3ih "an)!t( Ka#ena it!4 sewa t! .a an4 eti a 0a#a. e.in "a#!t "e. e.a 4 0a#a.2o inti hid#o.e#an0san0 se #esi e.2ed!+3e#sa.a ini4 2an #eas .a dan "a#!t ai#4 se.e.a ( Unt! .e#an0san0 2eni0 atan se #esi e.e.! aan 3!ti#an ha"!s e.2ed!( B4G 13 .2i# sa.! aan i.eni0 at( B4G 9( Me anise.e anis.2ed! di3!t!h an dan sedan0 di0!na an4 se #esi e.+0a#a.i"i ( Mise"4 a#ena "a#!t da"a.2at e#)anya( B4G Ga#a.!anya dian0 !t e te.2ed! di3!t!h an dan sedan0 di0!na an4 se #esi e. "i2ase 2an #eas na.e#!2a an wadah yan0 da2at di0!na an !nt! . e.2!nyai 3a0ian yan0 "a#!t "e.! aan a3so#2ti$e !s!s ha"!s( B4G Se #esi e.ise"( Se2e#ti 0a#a4 e.e i.a .en0a2!n0 di 2e#.e&ah an di"e.3a"i an o"eh si# !"asi ente#ohe2ati e hati4 te.e.one <se #etin= se"ain .2at 2enye#a2annya den0an &a#a ini( 'i a tida .2ed! o"eh hati .2ed! disi. e.2at 5at+5at ini 3e e#)a se3a0ai o"e#eti 2oten !nt! . o"i2ase 3e#sa.a sehin00a "i2ase .a .3!s "a2isan 0a#a.2o + e"o.e i.8( Me anis.enin0 at an se #esi NaH6OD &ai# o"eh 2an #eas4 se #etin )!0a .

yan0 .a to#+.2ed! da#i hati( 2#oses 2en&e#naan dan 2enye#a2an( e da"a. 2an #eati 6ai#an te#se3!t <yan0 .a anan e da"a.e"!.enin0 at G sa.in0te# 2i"o#!s da"a.e"a"!i .3!n0 !nt! 3e#henti . e"!a# da#i and!n0 e.! aan da#i "a2isan d!oden!. ada"ah "i&in4 teta2i sisanya . 0a#a.!n se #esi e.e"e2as an "endi# <yan0 .i #o$i"i( B4G Dindin0 !s!s aya a an 2e.a"i 2en&e#naan4 yan0 .3!n0 .e#!2a an 3a0ian 2e#ta.e"e2as an se)!.ene#i.2ed! o"eh hati 3e#"an0s!n0 se&a#a te#!s . $a0!s= sti.e.a dan sete"ah . )!.3!n0 ata! !s!s( B4G Mes i2!n . <sa#a.3ant! .e.2ai 8H a"i "i2at( B4G La.e"a#!t an 2e&ahan+2e&ahan .e"e2as an . .asi isi !s!s= dan ai# <yan0 . dan i"e!.en0ad! dan .a to# yan0 3a#! di)e"as an .a da#i !s!s ha"!s( Ma anan . isi !s!s !nt! dan 5at 0i5i "ainnya( Penye#a2an ini di2e#3esa# o"eh 2e#.a an4 na.ene#!s( Di anta#a wa t! . . d!oden!.e"a"!i $ena 2o#ta( Dindin0 !s!s .en0i !ti se&a#a os.ena.i #o$i"i .3ant! 2en&e#naan dan 2enye#a2an den0an &a#a . se #esi e.en&e#na 2#otein4 0!"a dan "e.a da#i "a2isan d!oden!.a 3e#tan00!n0)awa3 atas 2enye#a2an "e.endo#on0 2enin0 atan a"i#an e.!"asi $a0!s 2ada hati 3e#2e#an e&i" da"a.e&a2ai "a.a ( B4G Ke2adatan da#i isi !s!s 3e#!3ah se&a#a 3e#taha24 sei#in0 den0an 2e#)a"anannya . .e"a"!i !s!s ha"!s( Di da"a.en&a.3ah )!.4 sehin00a .as! .enye3a3 an 3e#ta.! aannya yan0 "!as a#ena te#di#i da#i "i2atan+"i2atan4 14 .in0te# Oddi= Ge#a an 2e#ista"ti )!0a .a an4 e.3ahnya 2e#.4 te#di#i da#i )e)!n!. a an .a .ase se. !s!s d!a 3e"as )a#i <d!oden!.i #o$i"i=( 7i"i dan .=4 yan0 e da"a.2ed!4 den0an ai# .a anan yan0 di&e#na=( Dindin0 !s!s )!0a .a anan( B4G D!oden!.enin0 at an se #esi e.2a e da"a.i"i i "i2atan+"i2atan4 ton)o"an+ton)o"an e&i" <$i"i= dan ton)o"an yan0 "e3ih e&i" <.4 ai# den0an &e2at di2o.e"a"!i "!3an0 yan0 dise3!t s.2ed! yan0 dise #esi an te#se3!t dia"ih an and!n0 e.D( Me anis.e sa#a.2ed! se"a.en0a"i# an .2ed! hati 3ah an se3e"!.en0i#i."ah e&i" en5i.a en5i.2!#nya den0an 5at yan0 dihasi" an o"eh !s!s( B4G Be3e#a2a senti 2e#ta.as! s."ah yan0 3isa di&e#na o"eh !s!s ha"!s( 'i a 2en!h4 d!oden!.3!"!h da#ah yan0 .otis4 .en0an0 !t 5at+5at yan0 dise#a2 e hati .a $i"i dan .a anan .2an dan di2e at an( T#ans2o# a ti. .( Ba0ian ini te#!ta.2ed!4 teta2i 3ahan ini disi."ah 5at 0i5i yan0 dise#a2( B4G Sisa da#i !s!s ha"!s4 yan0 te#"eta di3awah d!oden!.e. d!oden!. d!oden!. an sinya" e2ada "a.2ed! o"eh hati se"a.enye3a3 an onsent#asi onstit!en o#0ani .e#!2a an 3a0ian yan0 2entin0 da#i da#i 2an #eas dan e.

en0hasi" an 2o"ihid#o si te#se3!t( Ka#3ohid#at di a"a. 3ent! disa a#ida te#.3!t4 3!"!4 tand! dan )a#in0an 2en!n)an0 se2e#ti t!"an0 #awan( Di sa. 3ent! disa a#ida .e.en0and!n0 ai#4 "endi# dan en5i. 2an #eati ( B4G 8( Ka#3ohid#at Ka#3ohid#at ada"ah senyawaan 2o"ihid#o sia"dehid ata! 2o"ihid#o si eton dan senyawaan+senyawaan yan0 )i a dihid#o"isis a an .e"i2!ti 3e#3a0ai 3idan0 anta#a "ain se3a0ai 3ahan 2an0an4 sandan04 3ahan !nt! da"a. 3ent! 2o"isa a#ida4 yan0 te#di#i da#i #antai+#antai .!n0 in an a#3ohid#at yan0 di.ata .onosa a#ida dan NaI da#i "!.3!han( Ke0!naanya san0at "!as dan .!si 15 .a 2#otein ada"ah .a anan "ainnya da"a.e.as! te#.3!h+t!.a anan( Monosa a#ida ini ate0o#i ondensasi sehin00a .3ent! !#at4 otot4 !"it4 ! !4 #a.2in0 it!4 e da"a.a"tosa( G"! osa dan 0a"a tosa dise#a2 o"eh t#ans2o#tasi a ti.isa"nya 0"! osa4 .e#nya( Se3a0ian ada"ah da"a. ehid!2an4 te#di#i da#i 3e#3a0ai o. inte#io# !s!s ha"!s( G"! osa dan 0a"a tosa sete"ah di !.an!sia4 2#otein .e.3!han disintesis den0an 2#oses #ea si te#)adinya i atan 3e#antai .asi"itasi <t#ans2o#t 2asi..e#!2a an sat!an dasa# 2e.en0an0 !t .a da"a.e"ewati !s!s ha"!s 3a0ian 3awah4 isi !s!s .ino( F!n0si !ta.en00anti )a#in0an yan0 #!sa ( Pada hewan dan . te#da2at da"a.3!n0( Keti a .ina" .ata+. se !nde#4 se. )!.3awa=(B4G 9( P#otein Kata 2#otein 3e#asa" da#i 3ahasa Y!nani4 2#oteios4 yan0 a#tinya 2e#ta. t!. da#ah se."ah yan0 3esa#4 te#!ta.a an .2!" an di da"a.+en5i.o"e !" 0"! osa yan0 sa"in0 3e#h!3!n0an( Se"ain 2o"isa a#ida4 s!.3awa ot#ans2o#4 e"!a# da#i se" .3ent! )enis a#3ohid#at "ainnya yan0 "e3ih o. se" o"eh 2e.an "a.e#!2a an senyawaan yan0 2entin0 da"a.a" )!.a da"a.a anan disa)i an e !s!s ha"!s !nt! dise#a2 te#!ta.3ent! )a#in0an 3a#! dan ."ahnya san0at sedi it da"a. e2e#"!an esehatan dan o3at+o3at( Bent! 0!"a 2a"in0 sede#hana ada"ah 0!"a sede#hana ata! . )!.#! tosa dan 0a"a tosa4 yan0 eadaan no#. yan0 di2e#antai o"eh 2e.3ent! 2o"i.enta#a 2e.e"a"!i di. a. $i"!s( F#! tosa dise#a2 e da"a.onosa a#ida ."ah yan0 "e3ih sedi it ada"ah a#3ohid#at da"a.as! s! #osa dan "a tosa(B4G Penye#a2an a#3ohid#at Ka#3ohid#at .en e da"a.3e# a#3ohid#at .e"a#!t an easa.2"e s4 yan0 o"eh t!.en)adi "e3ih &ai# a#ena .2onen 2e.3inasi asa. .a( P#otein .3awa ot#ans2o# di 3atas "!. da#ah di da"a.en0i !ti 2en!#!nan 0#adient onsent#asi .e#!2a an o.

a Penye#a2an "e. "e.a "e3ih "an)!t e da"a.eta3o"is.a!2!n te#hada2 16 .ia dan 2en0at!# .3ent! anti3ody4 ata"isato# 3io i.asa"ah ini se"a.2#otein da2at 3e#. s!dah te#da2at "e.e"e at 2adanya(B4G Le.ino dan 3e3e#a2a 2e2tide e&i"( B4G D( Le.a anan4 teta2i 2#otein endo0en yan0 .e"a"!i &ai#an t!3!h yan0 .a da"a.asi !nt! . dit!nda sa.en !s!s ha"!s( O"eh a#ena it!4 a2a3i"a d!oden!.en0atasi .a 2en&e#naan dan 2enye#a2annya(B+G esensia" .a &! !2 3e#3eda da#i 2enye#a2an a#3ohid#at dan 2#otein a#ena adanya .a .3!n0 yan0 3e#"e.asa"ah "e.en sa"!#an 2en&e#naan( Se.3e# dan 2e"a#!t 3e3e#a2a $ita.a Se3a0ian 3esa# "e.a anan !nt! .3inasi 0"ise#o" den0an ti0a .3!n0( F!n0si "e. 3ent! asa. a.i ian4 "e.a anan 3e#ada da"a.en0and!n0 3anya ai# wa"a!2!n "e.en)a"ani se#an0 aian t#ans.a ha#!s .oti"itas "a. a.asin0+.a tida "a#!t da"a.a 4 2en0oson0an isi "a.in te#tent! dan asa.a ada"ah 2e#an0san0 te# !at !nt! .a anan dan 2#otein endo0en di0!na an !nt! .a yan0 tida "a#!t da"a.a hanya 3e#"an0s!n0 di "!. "e.ensintesis 2#otein 3a#! di t!3!h( P#otein yan0 disa)i an e !s!s ha"!s !nt! dise#a2 te#!ta. ai#( Le.a da"a. . )a#in0an adi2osa4 dan se3a0ai iso"ato# t!3!h 3ai te#hada2 2e#!3ahan s!h! .!s yan0 &ai# .e(B4G Penye#a2an 2#otein Yan0 di&e#na dan dise#a2 tida sa)a 2#otein da#i .as! e da"a. ai#( Den0an de.a 4 3ai 3ent!#an+3ent!#an(B4G Penye#a2an "e.a ha#!s di2indah an da#i i.2ai !s!s ha"!s se"esai .o"e !" asa.a 2#otein .a yait! se3a0ai s!.en0o"ah "e.en0ha.ino yan0 dise#a2 da#i . 3ent! t#i0"ise#ida yait! "e.asin0 te#di#i da#i o.a net#a" yan0 .+asa.o#.a yan0 s!dah ada di sana( Pada enyataannya4 "e.a di&e#na dan dise#a2 "e3ih "a.!n0si se3a0ai a"at 2en0an0 !t o si0en4 2e.3at di3andin0 an den0an n!t#ien "ain( Se"ain it!4 2en&e#naan dan 2enye#a2an "e.!a 2#otein endo0en ha#!s di&e#na dan dise#a2 3e#sa.en&e0ah 2en0!#an0an si.2anan 2#otein t!3!h( Asa. "!. d!oden!.a!2!n non+esensia"4 se3a0ai &adan0an ene#0i da"a.3at .

e.2ed!( Mise" 3e#si.as! i inte#io# se"+se" te#se3!t( Sewa t! 2#od! +2#od! "e.2! . .a 3e3as se&a#a 2asi.4 te.atidat 17 .e#4 yait! 2osisi 8 dan D da"a.ise"+.i asi .a da"a.e"a"!i 2e.a nya san0at #endah( Hid#o"isis t#i0"ise#o" di. te#se3!t dise#a2 e da"a. e2ite" !s!s4 8+.os.onoasi"0"ise#o" dihid#o"isis . "e.e.e. se" e2ite"4 .e#!2a an s!3st#at yan0 3!#! !nt! dihid#o"isis sehin00a !#an da#i 9GE t#iasi"0"ise#o" yan0 di ons!.o3i 4 dan ha#!s dihid#o"isis dan die.en0an0 !t 2#od! +2#od! a hi# 2en&e#naan "e.en( Monoasi"0"ise#o" .a te#0an00! 2ada diet yan0 "e. si# !"asi ente#ohe2ati ( Di da"a. "e.a den0an .e"a"!i )a"!# .e. !s!s ha"!s4 dan .ise" .ono0"ise#ida dan asa.Ko.as! $ita.si da2at dihid#o"isis se.e.2!#na . e.in "a#!t+"e.a 3e3as disintesis !"an0 .e"a"!i "in0 !n0an yan0 3e#isi &ai#an di "!.2onen "e. "!.en0a"i# e i"e!.2e#.3#an se" e2ite" !nt! .a te#se3!t da2at "a#!t da"a.ono0"ise#o" dan asa.o"i2id dan o"est#o" "ain da#i e.!n0 in an e. "e. e.e. "e.2ed! .3!s o.e.e.2ed! .a .o"e !" hid#o.a di da"a. $ena 2o#ta( G"ise#o" yan0 di3e3as an di da"a.onoasi"0"ise#o"( G"ise#o" yan0 di3e3as an da"a. e2ite" di0!na an e.en !s!s dan 3e# onta e#at den0an 3#!sh 3o#de# se" .e#"! an 2#otein 2an #eas "ain4 yait! o"i2ase4 a0a# da2at 3e e#)a( En5i.ise" ini .2at se3a0ian 3esa# 0a#a.en)adi 0"ise#o" dan asa. inte#io#nya yan0 "a#!t da"a.e"a"!i .en)adi t#i0"ise#ida( T#i0"ise#ida+t#i0"ise#ida ini 3e#0a3!n0 . e.ise" .i asi 2#od! 2en&e#naan "i2id .ise" "i2id( Penye#a2an $ita.2e#.enin00a" an .2onen e. "e.!"si.3#an se"4 .e"a"!i )a"!# asa.a ( Sete"ah 3e#ada di da"a. ai#( Li2id !ta.3a"i !nt! sintesis t#iasi"0"ise#o" .in "a#!t+"e.i !nt! i atan este# 2#i.3ent! 3!ti#+3!ti# dan di3!n0 !s o"eh sat! "a2isan "i2o2#otein4 sehin00a 3!ti# "e.!"!t dan "a.3ent! a hi# 2en&e#naan an .a anan ada"ah t#iasi"0"ise#o" dan da"a.2ed! .a ini .a A4 D4 E4 K se#ta 3e#3a0ai "i2id "ain dise#a2 da"a.a dan 0"ise#o"4 dan 9+.ono0"ise#ida dan asa. e.ise"( Mise" ada"ah 2a#ti e" "a#!t+ai# yan0 .i #e+aseti"asi .en)adi 3!ti#an yan0 san0at ha"!s <.ise"= se3e"!. 3e#di.onoasi"0"ise#o" .a "ain yan0 dihasi" an da#i 2e#n&e#naan t#i0"ise#ida di da"a.e.enye#an0 i atan este# sn+D yan0 . )!. "e. t#iasi"0"ise#o" dan .ene.en&a2ai .ina" se"+se" e2ite"4 .e.3#an "!.en)adi .en0a"a.en0hasi" an 9+.at "a#!t sehin00a 2#od! 2en&e#naan4 te#.!"si "e. 3ent! "a#!t da"a.!si da#i . .os.a 2en&e#naan t#iasi"0"ise#o" di "!.a te#se3!t .a 3e3as se3a0ai 2#od! a hi# !ta. "e.a. da2at dise#a2( 7ita.os.!"ai o"eh "i2ase .o"i2id( Ked!anya ada"ah .en !s!s tida di0!na an e.3!n04 yan0 .as! e da"a.!"si.ise" 3e#sa.ise" dan dise#a2 .3a"i4 teta2i .in "a#!t+"e.a 4 da2at dian0 !t . .!dah e. ini s2esi.enye#a2 .3ent! 849+ diasi"0"ise#o" dan asa.!dah 2enye#a2an 2#od! +2#od! "e.en)adi asa.! osa sehin00a da2at dise#a2 o"eh e2ite"( Ga#a. ai#( Sete"ah .en)adi t#iasi"0"ise#o" .i asi( Li2ase 2an #eas dise #esi an e da"a.2ed! yan0 te#3ent! di hati dan dise #esi an da"a.!"si.a ( Ga#a.a 3e3as se#ta .ono0"ise#ida dan asa."ah yan0 "e3ih sedi it yait! .

e"a"!i d! t!s to#a si !s( Asa" "e.3e e#)a 2ada substrat te#tent!4 .2"e s dan 3esa# .!"!t Sa"i$a Men0and!n0 ai# .a&a.en0hasi" an t#iasi"0"ise#o" di se" .3!"!h "i.e#!2a an 5at i.a #antai 2an)an0 .i"i i si.e4 dan .i #on e da"a. d!oden!. 2en&e#naan yait! 8( Pen&e#naan da"a.i este#i. "e.+.no#. <"a.iawi te#)adi den0an 3ant!an 5at i. 2en&e#naan .e.e.in dan 0"o3!"in4 .en0and!n0 asa.en)adi .e. en5i.o"e !" 3ahan .!n0si .a #antai sedan0 dan 2ende dise#a2t te#!ta.3!t!h an(* Se&a#a !. )!0a a an #!sa o"eh s!h! yan0 te#"a"! #endah ata! te#"a"! tin00i( De.a den0an 2#od! "ain 2en&e#naan "i2id yan0 dise #esi an se3a0ai i"o.an <2H= te#tent! 2!"a( S!at! en5i.e#"! an s!h! te#tent! dan easa.en0 ata"isa hid#o"isis 2o"isa a#ida )adi .!sin( En5i. 2ada 2h asa. $ena 2o#ta he2ati a se3a0ai 18 .o0en( Dia ti.a anan yan0 o.!.ino "ysin F a#0inin( e&i"( Mo"e !" yan0 sede#hana ini . 0etah 2an #eas a= T#i2sin <t#i2sino0en= En5i.y"ase sa"i$a yan0 3e e#)a 2ada i atan 0"i osidi (yan0 . 2#oteo"it dise #esi se3a0ai 5i.a"( Asa. en5i. tida da2at 3e e#)a 2ada substrat "ain( Mo"e !" en5i. 2e.! osa dan 3e#sa. yan0 dihasi" an ada"ah a.e. an da"a.!n0 in an da#ah dan &ai#an 0etah 3enin0 <limfe= .ia yan0 3e#.e.*4A( Bahan 2adat te#di#i da#i a"3!.at .e&ah an .a"tose( Tida a ti..i ian 2!"a en5i.as! asa. .3!n0= 9( En5i. yan0 3e e#)a 2ada eadaan asa.a 3e3as(B+* PEN6ERNAAN KIMIA%I Pen&e#naan .en0an0 !t e se"!#!h e a"i#an da#ah . "e. tida a an 3e e#)a 2ada s!asana 3asa dan se3a"i nya(* Ma&a.en0a"a.o"e !" yan0 "e3ih sede#hana dan se" yan0 .i asi !nt! .ia te#tent!( En5i. . o"eh ente#o inase )adi t#i2sin( P#otease I t#i2sin )adi 2o"i2e2tida( Pe2ton dihid#o"isis 2ada i atan 2e2tide yan0 .a e da"a. a.JJ(GE 2h .a anan se&a#a i.

ino 3e3as( 3= Di2e2tidase &= Disa a#idase d= Fos..atase . "e. a.3= Ki..a ( 0= RNase dan DNase n! e"otida( D( En5i.en0and!n0 0!0!s a. a.ino dan 2e2tide yan0 "e3ih 2ende (&a#a e#)anya .os.idin= )adi !#idin4 sistidin4 dan ti.ino( . "e. 2#oteo"iti .o"e !" di sisi yan0 .en)adi e."e2as an ..ino( d= A.= Ko"este#o"este#ase asa.os.o"isasi 2entose( N! "eosida <2i#i.ot#i2sino0en dia ti.o"e !" di sisi a#3o si" 3e3as 2o"i2e2tida )adi asa.ot#i2sin o"eh t#i2sin &= Ka#3o si2e2tidase Kata"isis hid#o"isa 2ada i atan 2e2tide di !)!n0 .os.disa a#ida )adi .ot#i2sin Ada"ah en5i.os.2e2tide )adi asa.en0hid#o"isis o"ete#o" este# )adi o"este#o" 3e3as dan .at da#i senyawa .onosa a#ida( .idin( 19 .n! "eosida <2!#in= )adi .a anan se2e#ti he:ose.at n! "eotida( e= Po"in! "eotidase .at o#0ani yan0 3e#asa" da#i ata"isa asa. n! "eat )ada n! "eotida( .a"tose( .os.en&e#na 2#oteosa dan 2e2ton )adi 2o"i2e2tida( Ke.a )adi asa.en0hid#o"isis 2ati )adi .asa.y"ase 2an #eas e= Li2ase 2an #eas 0"ise#ida( .ino2e2tidase Men0!3ah 2o"i2e2tida )adi asa.en0hid#o"isis i atan 2e2tide di !)!n0 .a 4 0"ise#o"4 dan . a. n! "eat <RNA dan DNA= )adi .hid#o"isis "e. !s!s a= A.at4 0"ise#o. an .= N! "eotidase .

da#i se" e siste.enye3a3 an "e. 9HHA( h( ADD+BC( G( She#wood L( Fisio"o0i ."esitin )adi 0"ise#o"4 asa.2ed! .eses se2e#ti de.2!" ay!( DAFTAR PUSTAKA 8( D#a e RL4 7o0" %4 Mit&he"" A%M( G#ayKs anato.eni.a tida dise#a2 den0an 3ai sehin00a .( ed( *( 'a a#ta.eta3o"is.en e. "e.ia Ha#2e#( ed( 9C( 'a a#ta.2ed!(* PENUTUP Gan00!an 2en&e#naan dan 2enye#a2an "e. 2i0. 9HHJ( h( BJ*+GH9( 20 . 2en&e#naan ata! 2en0e.os. 9HHG( 2( 9AG+DHH( 9( To#to#a G'4 De##i& son B( P#in&i2"es o.!"si.isio"o0i edo te#an( ed( 88('a a#ta.!"si "e.enye #esi an en5i. 9H89( 2( J*A+8HHH( D( Te"se# AG4 Yo!n0 'K4 Ba"dwin KM( E"se$ie#Ks inte0#ated histo"o0y( Phi"ade"2hiaMos3y E"se$ie#. anato.i asi4 net#a"isasi4 e s #esi4 .3!" an . .e.Pene#3it B! ! Kedo te#an EG6.Pene#3it B! ! edo te#an EG6.0= Lesitinase B( E.y and 2hysio"o0y( 8D th ed( New 'e#sey'ohn %i"ey ? Sons4 In&.at4 dan o"in( F!n0si .o# st!dent( Phi"ade"2hiaE"se$ie# 6h!#&hi"" Li$in0stone P!3"ishe#. 9HHC( 2( D8D+D8( B( G!yton A64 Ha"" 'E( B! ! a)a# .an!sia.a 4 asa.a ata! #!sa nya a"at+a"at 2enyte#a2an 2ada !s!s ha"!s da2at .a da2at te#)adi 3i"a ada 0an00!an 2ada o#0an+o#0an se2e#ti hati4 2an #eas dan !s!s ha"!s( 'i a te#)adi e0a0a"an .y .Pene#3it B! ! Kedo te#an EG6. 9H89( h( **C+AA( *( M!##ay RK4 G#anne# DK4 Rodwe"" 7%( Bio i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful