HUBUNGAN IMAN KRISTEN DENGAN KEBUDAYAAN Samuel Reynaldo Hendrawan / T. Mesin / 1206243173 Sumber htt !

//edu"asi"risten.blo#s ot.$om/2012/06/iman%"risten%dan%"ebudayaan%"ita.html &n'il diberita"an di ten#ah ( ten#ah dunia yan# enuh den#an "ebudayaan. &n'il berhada an lan#sun# den#an "ebudayaan ban#sa ( ban#sa dan su"u ( su"u. )an bah"an *esus sendiri da at bertahan di semua budaya di dunia+ dan bah"an menyatu"an semuanya. ,l"itab tida" menola" tradisi+ teta i menentan# "ebudayaan yan# da at merusa" iman dan men#hilan#"an "esetian "e ada Tuhan. ,l"itab melaran# manusia men#utama"an sesuatu melebihi ,llah. -.lan#an 6!/ dan 0olose 2!12. 3ran# er$aya memelihara tradisi yan# tida" merusa" iman dan hubun#annya den#an ,llah -1 0orintus 7!17%202. 0eti"a oran# er$aya melihat saudaranya yan# bersi4at bertentan#an d#n tradisi/"ebudayaan+ si"a nya seharusnya tida" men#ha"imi+ teta i memberi nasihat+ mendoa"an dan bila erlu memberitahu hamba Tuhan untu" membimbin# mere"a -Matius 11!1/%175 6alatia 6!1%22

,da / ma$am si"a umat 0risten terhada "ebudayaan ! 1. Antagonis atau Oposisi *aitu si"a yan# melihat ertentan#an yan# tida" terdamai"an antara a#ama 0risten dan "ebudayaan. 2. Akomo asi atau !"#s"tu$uan *aitu men#a"omodasi"an+ menyetu'ui atau menyesuai"an diri den#an "ebudayaan yan# ada. %. Dominasi atau Sint"tis *aitu si"a men#uasai "ebudayaan+ 6ere'a dan "ebudayaan tida" be#itu sa'a dileta""an ada sisi yan# berlawanan+ se"ali un manusia men#hada i "ebudayaan "a4ir+ se"ali un umat masih bisa mela"u"an a"omodasi se$ara enuh dan men'adi"an "ebudayaan itu disem urna"an. &. Dua'ism" atau !"ngutukan *aitu si"a mendua terhada "ebudayaan ialah endirian yan# tida" memisah"an dari "ebudayaan+ satu iha" er$aya "e ada "arya enyelamatan ,llah dan iha" lain teta sendiri+ men#a"ui "ebudayaan "a4ir dan hidu di dalamnya.

(.llah7. !"ngku usan atau !"#to)atan. . *aitu si"a yan# tida" menola" namun 'u#a tida" menerima+ namun "ebudayaan itu da at di"udus"an dan diubah oleh 6ere'a sehin##a ter'adi trans ortasi budaya "e arah yan# 7Memulia"an .