Aspek Perundangan HEM Dalam Pengurusan Sekolah

Abd Razak bin Manaf Institut Aminuddin Baki Kementerian Pendidikan Malaysia

Objektif

Objektif
Menjelaskan kepentingan pengetahuan undangundang

Objektif
Menjelaskan kepentingan pengetahuan undangundang Menghuraikan tanggungjawab Pengurus Sekolah dan guru daripada aspek undang-undang

Objektif
Menjelaskan kepentingan pengetahuan undangundang Menghuraikan tanggungjawab Pengurus Sekolah dan guru daripada aspek undang-undang Menyatakan perkara-perkara berkaitan kecuaian dan implikasinya kepada pengurusan sekolah

Objektif
Menjelaskan kepentingan pengetahuan undangundang Menghuraikan tanggungjawab Pengurus Sekolah dan guru daripada aspek undang-undang Menyatakan perkara-perkara berkaitan kecuaian dan implikasinya kepada pengurusan sekolah Menerangkan perkara-perkara utama dalam Akta Pendidikan yang berkait dengan Pengurusan HEM.

Definisi Undang-Undang

Definisi Undang-Undang

Alat untuk mempertahankan hak setiap individu yang hidup dalam satu kelompok masyarakat

Dokumen Undang-Undang

Dokumen Undang-Undang
Perlembagaan

Dokumen Undang-Undang
Perlembagaan Akta Pendidikan/Ordinan Pelajaran

Dokumen Undang-Undang
Perlembagaan Akta Pendidikan/Ordinan Pelajaran Akta lain yang berkaitan

Dokumen Undang-Undang
Perlembagaan Akta Pendidikan/Ordinan Pelajaran Akta lain yang berkaitan Pemberitahu Undang-Undang (Am)

Dokumen Undang-Undang
Perlembagaan Akta Pendidikan/Ordinan Pelajaran Akta lain yang berkaitan Pemberitahu Undang-Undang (Am) Surat Pekeliling Berkaitan

Mengapa Kita Perlu Tahu Undang-Undang

Mengapa Kita Perlu Tahu Undang-Undang
Penjawat awam bertanggungjawab menjaga reputasi kerajaan

Mengapa Kita Perlu Tahu Undang-Undang
Penjawat awam bertanggungjawab menjaga reputasi kerajaan Tidak melakukan tindakan yang melampaui bidang kuasa (ultra-vires)

Mengapa Kita Perlu Tahu Undang-Undang
Penjawat awam bertanggungjawab menjaga reputasi kerajaan Tidak melakukan tindakan yang melampaui bidang kuasa (ultra-vires) Keperluan menjaga hak setiap individu

Mengapa Kita Perlu Tahu Undang-Undang
Penjawat awam bertanggungjawab menjaga reputasi kerajaan Tidak melakukan tindakan yang melampaui bidang kuasa (ultra-vires) Keperluan menjaga hak setiap individu Masyarakat yang semakin terpelajar dan sedar

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1986
Langkah2 Keberkesanan Disiplin Sekolah

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1986
Langkah2 Keberkesanan Disiplin Sekolah

Daripada analisis dan laporan yang diterima didapati Pengetua/Guru Besar/Guru tidak tahu menahu dan tidak memahami:

• kuasa yang diperuntukan kepada mereka; • prosedur mengambil tindakan disiplin; • jenis hukuman yang boleh dikenakan.

Punca Kuasa Guru Besar

Punca Kuasa Guru Besar
Principle of Respondeat Superior

Punca Kuasa Guru Besar
Principle of Respondeat Superior Bertanggungjawab secara langsung terhadap semua perkara yang berlaku di dalam sekolah

Punca Kuasa Guru Besar
Principle of Respondeat Superior Bertanggungjawab secara langsung terhadap semua perkara yang berlaku di dalam sekolah Tanggungjawab vicarious - penjaga

Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar Sekolah

Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar Sekolah
Memastikan segala dokumen berkaitan ada dan disimpan di sekolah;

Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar Sekolah
Memastikan segala dokumen berkaitan ada dan disimpan di sekolah; Mengambil tindakan menyalur maklumat kepada anak buah

Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar Sekolah
Memastikan segala dokumen berkaitan ada dan disimpan di sekolah; Mengambil tindakan menyalur maklumat kepada anak buah Menubuh dan menggerakan Jawatankuasa HEM Sekolah bagi membantu Pengetua/GB mengendali urusan disiplin.

Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar Sekolah
Memastikan segala dokumen berkaitan ada dan disimpan di sekolah; Mengambil tindakan menyalur maklumat kepada anak buah Menubuh dan menggerakan Jawatankuasa HEM Sekolah bagi membantu Pengetua/GB mengendali urusan disiplin. Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif dan selamat.

Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar Sekolah
Memastikan segala dokumen berkaitan ada dan disimpan di sekolah; Mengambil tindakan menyalur maklumat kepada anak buah Menubuh dan menggerakan Jawatankuasa HEM Sekolah bagi membantu Pengetua/GB mengendali urusan disiplin. Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif dan selamat. Mewujudkan kerjasama mantap dengan pihak PPD/JPN dan masyarakat setempat.

Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar Sekolah
Memastikan segala dokumen berkaitan ada dan disimpan di sekolah; Mengambil tindakan menyalur maklumat kepada anak buah Menubuh dan menggerakan Jawatankuasa HEM Sekolah bagi membantu Pengetua/GB mengendali urusan disiplin. Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif dan selamat. Mewujudkan kerjasama mantap dengan pihak PPD/JPN dan masyarakat setempat. Memastikan guru mahir dalam mata pelajaran yang diajar

Format Tugasan Bengkel
Nama plaintif Nama defenden Isu yang hendak diselesaikan Sinopsis kes Penghakiman Implikasi kepada pengurusan sekolah

Punca Kuasa Guru

Punca Kuasa Guru
Doktrin “in loco parentis” = in place of parent

Punca Kuasa Guru
Doktrin “in loco parentis” = in place of parent Bertanggungjawab sebagaimana ibu bapa

Punca Kuasa Guru
Doktrin “in loco parentis” = in place of parent Bertanggungjawab sebagaimana ibu bapa Kecuaian boleh didakwa

Tanggungjawab Guru Daripada Aspek Undang-Undang

Tanggungjawab Guru Daripada Aspek Undang-Undang
Menyelia dan melindungi murid daripada segala mudarat

Tanggungjawab Guru Daripada Aspek Undang-Undang
Menyelia dan melindungi murid daripada segala mudarat In loco parentis mewujudkan tanggungjawab menjaga (duty of care)

Faktor Menentukan Duty of Care

Faktor Menentukan Duty of Care

Bilangan pelajar

Faktor Menentukan Duty of Care

Bilangan pelajar Jenis aktiviti dan alatan

Faktor Menentukan Duty of Care

Bilangan pelajar Jenis aktiviti dan alatan Umur dan Jantina

Faktor Menentukan Duty of Care

Bilangan pelajar Jenis aktiviti dan alatan Umur dan Jantina Kemahiran pelajar

Tanggungjawab Guru Daripada Segi Perundangan.

Tanggungjawab Guru Daripada Segi Perundangan.
Menyelia dan memastikan keselamatan pelajar

Tanggungjawab Guru Daripada Segi Perundangan.
Menyelia dan memastikan keselamatan pelajar Mengambil langkah proaktif mencegah elemen-elemen bahaya dan berpotensi mendatangkan bahaya

Tanggungjawab Guru Daripada Segi Perundangan.
Menyelia dan memastikan keselamatan pelajar Mengambil langkah proaktif mencegah elemen-elemen bahaya dan berpotensi mendatangkan bahaya Menyelia pelajar dengan kadar yang munasabah

Liabiliti Tort

Liabiliti Tort
Sebarang tindakan yang dilakukan yang akan/mungkin mendatangkan:

Liabiliti Tort
Sebarang tindakan yang dilakukan yang akan/mungkin mendatangkan: Kecederaan kepada individu

Liabiliti Tort
Sebarang tindakan yang dilakukan yang akan/mungkin mendatangkan: Kecederaan kepada individu Kemusnahan harta benda

Liabiliti Tort
Sebarang tindakan yang dilakukan yang akan/mungkin mendatangkan: Kecederaan kepada individu Kemusnahan harta benda Kehilangan harga diri atau maruah

Tort yang Diniatkan

Tort yang Diniatkan
Melakukan sesuatu tindakan dengan niat/sengaja untuk mendatangkan kecederaan

Tort yang Diniatkan
Melakukan sesuatu tindakan dengan niat/sengaja untuk mendatangkan kecederaan Melibatkan ‘assault’ dan ‘battery’

Pertimbangan Mahkamah Dalam Tort yang Diniatkan

Pertimbangan Mahkamah Dalam Tort yang Diniatkan
Sejauh mana wujud unsur berlebihan dalam tindakan seseorang?

Pertimbangan Mahkamah Dalam Tort yang Diniatkan
Sejauh mana wujud unsur berlebihan dalam tindakan seseorang? Pertimbangan berdasarkan aspek:

• • •

umur pelajar alatan yang digunakan beratnya kesalahan yang dilakukan

Definisi Kecuaian (1)

Definisi Kecuaian (1)
Melakukan sesuatu yang biasanya tidak dilakukan oleh seseorang yang waras dalam satu masa dan keadaan

Definisi Kecuaian (2)
Tidak melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang waras dalam satu masa dan keadaan

Asas Menentukan Kecuaian

Asas Menentukan Kecuaian

Apakah yang akan dilakukan oleh seorang manusia yang waras dalam masa dan keadaan berkenaan?

Asas2 Dakwaan Cuai

Asas2 Dakwaan Cuai
Adakah defendan mempunyai tanggungjawab melindungi?

Asas2 Dakwaan Cuai
Adakah defendan mempunyai tanggungjawab melindungi? Adakah defendan gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan?

Asas2 Dakwaan Cuai
Adakah defendan mempunyai tanggungjawab melindungi? Adakah defendan gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan? Adakah terdapat hubungan langsung antara sebab dan akibat?

Asas2 Dakwaan Cuai
Adakah defendan mempunyai tanggungjawab melindungi? Adakah defendan gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan? Adakah terdapat hubungan langsung antara sebab dan akibat? Adakah wujud musibah dan kerugian?

Asas Untuk Menolak Dakwaan Cuai
Kaedah untuk mengelak/menolak hujah plaintif

Foreseeability

Foreseeability
Sejauh mana sesuatu kecuaian boleh dijangka (foreseeable) oleh seseorang?

Contributory Negligent

Contributory Negligent
Keadaan di mana plaintif sendiri cuai dalam melakukan sesuatu perkara atau tindakan

Volenti fit non injuria

Volenti fit non injuria
Plaintif mengetahui risiko yang berkaitan

Volenti fit non injuria
Plaintif mengetahui risiko yang berkaitan Memahami risiko yang bakal dialami

Volenti fit non injuria
Plaintif mengetahui risiko yang berkaitan Memahami risiko yang bakal dialami Mempunyai pilihan untuk tidak mengambil risiko yang dinyatakan

Kecuaian Dalam Melaksanakan Tindakan Disiplin

Kecuaian Dalam Melaksanakan Tindakan Disiplin

Hukuman gantung dan buang sekolah

Kecuaian Dalam Melaksanakan Tindakan Disiplin

Hukuman gantung dan buang sekolah Gagal untuk

• mengikut prosedur • mengenakan hukuman

Tatacara Mengambil Tindakan Disiplin

Tatacara Mengambil Tindakan Disiplin
Diberitahu kesalahan dan bentuk hukuman

Tatacara Mengambil Tindakan Disiplin
Diberitahu kesalahan dan bentuk hukuman Diberi peluang untuk membela diri

Tatacara Mengambil Tindakan Disiplin
Diberitahu kesalahan dan bentuk hukuman Diberi peluang untuk membela diri Diberi peluang mengemukakan rayuan dan didengari

Tatacara Mengambil Tindakan Disiplin
Diberitahu kesalahan dan bentuk hukuman Diberi peluang untuk membela diri Diberi peluang mengemukakan rayuan dan didengari

di au m ep arte s on m p K a lter a

Tatacara Mengambil Tindakan Disiplin
Diberitahu kesalahan dan bentuk hukuman Diberi peluang untuk membela diri Diberi peluang mengemukakan rayuan dan didengari

di au m ep arte s on m p K a lter a
Dijatuhkan hukuman

Hukuman yang Tepat

Hukuman yang Tepat
Rujuk dokumen yang berkaitan dalam menjatuhkan hukuman

Hukuman yang Tepat
Rujuk dokumen yang berkaitan dalam menjatuhkan hukuman Melihat asas-asas menjatuhkan hukuman yang digariskan dalam Buku Panduan Tatacara Pengurusan Disiplin (DBP)

Hukuman yang Tepat
Rujuk dokumen yang berkaitan dalam menjatuhkan hukuman Melihat asas-asas menjatuhkan hukuman yang digariskan dalam Buku Panduan Tatacara Pengurusan Disiplin (DBP) Membuat pertimbangan secara adil terhadap rayuan pesalah

Seksyen 19 AP 1996
“hendaklah menyediakan muridmuridnya bagi peperiksaan yang ditetapkan oleh atau di bawah Akta ini …”

Isu?
Adakah sekolah boleh didakwa jika murid-murid tidak berjaya di dalam peperiksaan awam yang ditetapkan?

Isu?
Adakah sekolah boleh didakwa jika murid-murid tidak berjaya di dalam peperiksaan awam yang ditetapkan?

Isu?
Adakah sekolah boleh didakwa jika murid-murid tidak berjaya di dalam peperiksaan awam yang ditetapkan?
Educational Malpractice

The House of Lords handed down the decision in Phelps v Hillingdon Borough Council in July 2000.

Latar Belakang Kes
It was four cases heard together. Three related to students who had been sent to the educational psychologist for assessment. They had been failed to be diagnosed as dyslexic and hence not received the additional assistance needed. The issue was could a public school be held responsible for potential loss income due to not having an appropriate education.

In my judgment a school which accepts a pupil assumes responsibility not only for his physical well-being but also for his educational needs. The education of the pupil is the very purpose for which the child goes to school.

The head teacher, being responsible for the school, himself comes under a duty of care to exercise the reasonable skills of a headmaster in relation to such educational needs

If it comes to the attention of the headmaster that a pupil is underperforming, he does owe a duty to take such steps as a reasonable teacher would consider appropriate to try to deal with such underperformance

Keputusan mahkamah
had no difficulty with finding that there was a duty of care from the education provider to the student which had been breached. Public policy/flood gate arguments did not protect the school The student was awarded over 45, 650 pounds as damages.

Undang-Undang Berkaitan Pengurusan HEM

Undang-Undang Berkaitan Pengurusan HEM
P.U. (A) 95

Peraturan-Peraturan Pendidikan: Majalah Sekolah dan Bahan Multimedia

Undang-Undang Berkaitan Pengurusan HEM
P.U. (A) 95

• •

Peraturan-Peraturan Pendidikan: Majalah Sekolah dan Bahan Multimedia Peraturan-Peraturan Pendidikan: Penggal, Hari dan Cuti Sekolah

P.U. (A) 197

Undang-Undang Berkaitan Pengurusan HEM
P.U. (A) 95

• • •

Peraturan-Peraturan Pendidikan: Majalah Sekolah dan Bahan Multimedia Peraturan-Peraturan Pendidikan: Penggal, Hari dan Cuti Sekolah Peraturan-Peraturan Pendidikan: Penerimaan Masuk Murid Ke Sekolah, Penyimpanan Daftar dan Syarat Bagi Pengekalan Murid Belajar Di Sekolah

P.U. (A) 197

P.U. (A) 275

Kesimpulan

Kesimpulan
Pengetahuan undang-undang amat perlu diketahui oleh semua pengurus sekolah;

Kesimpulan
Pengetahuan undang-undang amat perlu diketahui oleh semua pengurus sekolah; Ia dapat membantu pengurus sekolah membuat keputusan yang tepat;

Kesimpulan
Pengetahuan undang-undang amat perlu diketahui oleh semua pengurus sekolah; Ia dapat membantu pengurus sekolah membuat keputusan yang tepat; Memberikan keyakinan kepada pengurus sekolah dalam mengurus sekolah berdasarkan lunas-lunas yang betul (intra vires)

TERIMA KASIH