KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur kehadirat allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat serta hidayatnya sehingga kami telah berhasil menyelesaikan makalah kami yang
berjudul “MINYAK BUMI”
Dalam penyusunan makalah ini kami tidak lepas dari bantuan-bantuan dari
berbagai pihak .dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada :
1. ibu fristin, selaku guru pembimbing kami
2. tim kami yang telah bekerja sama
tidak satupun kesempurnaan dimuka bumi ,begitu pula dengan makalah ini, maka
dari itu kami minta maaf jika ada hal-hal yang tidak berkeneng dihati para
pembaca semoga makalah yang kami buat dapat bermanfaat.
Terima kasih

PENYUSUN

i

Daftar isi
Kata pengantar ..................................................................................................
Daftar isi............................................................................................................
Bab I
Latar belakang.................................................................................................
Tujuan..............................................................................................................
Manfaat............................................................................................................
Bab II.................................................................................................................
Bab III
Pembentukan minyak bumi............................................................................
Komponen hidrokarbon..................................................................................
Fraksi hidrokarbon hasil penyaringan minyak bumi......................................
Unsur yang terkandung dalam minyak bumi..................................................
Penghematan minyak......................................................................................
Proses pengambilan minyak...........................................................................
Pengolahan minyak bumi...............................................................................
Bensin dan bilangan oktah..............................................................................
Kegunaan minyak dan residunya....................................................................
Negara penghasil minyak...............................................................................
Daftar pustaka.................................................................................................
Bab IV
Kesimpulan.....................................................................................................

ii

i
ii
1
1
1
2
3
3
8
10
10
11
14
15
16
18
19
20