Tafsir Al Azhar

Surat AN-NABA'
(BERITA)
Surat 78: 40 ayat
Diturunkan di MAKKAH
ةروس : إ ب نلا
- Dari !a" a#aka! $%r%ka tanya-&%rtanya'
مع نولءاست ي
(- Dari !a" )atu &%rita &%)ar*
م!"#$لا إبنلا &ع
+- ,an- t%"a! $%r%ka #%r)%"i)i!kan #adanya.
'!( $م ) * + لا نو,- ت$ . /
4- /an-an* K%"ak $%r%ka akan ta!u.
نو0-$#!س 1 2
0- K%$udian itu1 )%ka"i-ka"i 2an-an* K%"ak $%r%ka
akan ta!u.
نو0-$#!س 1 2 م3
Berita Yang Besar!
3Dari !a" a#aka! $%r%ka tanya-&%rtanya'3 (ayat ). Atau4 )5a" a#aka! yan- $%r%ka #%rt%n-karkan atau
#%r)5a"kan di antara )%)a$a $%r%ka' M%n-a#a $%r%ka 2adi &%rt%n-kar tidak &%rk%)uda!an'
,an- $%r%ka tanya-&%rtanyakan4 yan- $%r%ka #%r)5a"kan4 $%n2adi &ua! tutur di $ana $%r%ka
&%rku$#u" )%)a$a $%r%ka4 yaitu kau$ 6urai)y itu4 ia"a!1 'Dari !a" )atu &%rita &%)ar*3 (ayat ().
Ada"a! )atu &%rita &%)ar &a-i $%r%ka itu )%k%tika Mu!a$$ad ).a.7. anak A&du""a!4 yan- $%r%ka k%na"
)%2ak dari $a)a k%8i"nya )a$#ai $a)a r%$a2anya dan )%karan- t%"a! $%nin-kat u)ia "%&i! dari %$#at
#u"u! ta!un t%"a! $%n-%"uarkan )uatu #%ndirian yan- &%r&%da )a$a )%ka"i dari#ada a#a yan- $%r%ka
!ara#kan. Dia $%n-aku dirinya $%nda#at 7a!yu dari Tu!an1 Dia $%n-aku Ma"aikat /i&ri" diutu) A""a!
$%n%$uinya &uat $%nya$#aikan 7a!yu itu. Dan 7a!yu-7a!yu yan- di)a$#aikannya itu )an-at"a!
$%n--5n8an-kan $a)yarakat. Dia $%"aran- $%ny%$&a! &%r!a"a yan- )%"a$a ini $%n2adi da)ar a-a$a
kau$nya. Dan dia #un $%n-atakan #u"a &a!7a di &%"akan- !ari yan- )%karan- ini4 yaitu )%t%"a! kita
$ati4 kita )%$uanya ini akan !idu# k%$&a"i da"a$ a"a$ "ain yan- &%rna$a a"a$ Ak!irat. Di )ana akan
di#%r!itun-kan a$a"an $anu)ia. D5)a yan- tidak akan dia$#uni4 ka"au tidak tau&at &%tu"-&%tu"4 ia"a!
d5)a $%$#%r)%kutukan A""a! d%n-an yan- "ain.
M%r%ka tanya-&%rtanya4 &%r&i)ik !i"ir &%r&i)ik $udik4 di 3Darun-Nad7a!3 t%$#at $%r%ka &ia)a
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
&%rku$#u"4 atau#un di da"a$ M%)2id4 atau di $ana )a2a. ,an- 2adi &%rita !an-at ia"a! )5a" ini1 )5a" a"-
6uran yan- dina$ai 7a!yu4 )5a" Kia$at dan )5a" k%&%n8ian k%#ada #%ny%$&a!an &%r!a"a. Itu"a!
)%$ua1 3,an- t%"a! $%r%ka #%r)%"i)i!kan #adanya.3 (ayat +).
Ni)8aya #%r)%"i)i!an itu tidak akan #utu)-#utu). Tanya-&%rtanya di antara yan- )atu d%n-an yan- "ain
tiadakan t%r!%nti4 kar%na )%$uanya !anya akan $%$#%rturutkan #%rti$&an-an )%ndiri1
3/an-an*3 (#an-ka" ayat 4). Artinya tidak"a! ada #%r"unya di#%rt%n-karkan atau $%r%ka tanya-&%rtanya
da"a$ )5a" yan- &%)ar itu4 kar%na1 3K%"ak $%r%ka akan ta!u.3 (u2un- ayat 4). T%-a)nya ka"au $%r%ka
&%rt%n-kar atau tanya-&%rtanya da"a$ #%r)5a"an yan- &%)ar itu4 )%!in--a k%#utu)an tidak ada4 na$un
ak!ir k%"aknya $%r%ka #a)ti akan ta!u 2u-a4 atau )%-a"a yan- $%r%ka tanya-&%rtanyakan itu tidak "a$a
"a-i #a)ti $%n2adi k%nyataan4 kar%na k%t%ntuan yan- di-ari)kan 5"%! A""a!4 tidak ada t%na-a $anu)ia
yan- da#at 'rn%na!annya.
3K%$udian itu*3 (#an-ka" ayat 0). K%$udian itu di#%rin-atkan"a! untuk k%)%kian ka"inya4 3S%ka"i-ka"i
2an-an*3 B%rt%n-kar &%rtanya-tanyaan 2u-a4 kar%na tidak akan ada 9a%da!nya $%n--antan- a)a#
$%n-k!aya"kan k%!%ndak yan- t%"a! t%rt%ntu dari A""a! d%n-an !anya $%ra&a-ra&a da"a$ k%-%"a#an
2a!i"1 3K%"ak $%r%ka akan ta!u*3 (u2un- ayat 0).
S%-a"a k%ra-u-ra-uan yan- $%ni$&u"kan &%r&a-ai $a8a$ #%rtanyaan kian )%!ari akan kian )irna4
)%&a& a"-6uran kian )%!ari akan kian 2%"a).
M%nurut )uatu ri7ayat yan- di&a7akan 5"%! a!"i-a!"i ta9)ir4 )5a" yan- I%&i! $%n2adi )5a" yan-
di#%rtanya-tanyakan di antara $%r%ka4 t%r"%&i! dari yan- "ain ia"a! )5a" di&an-kitkan )%)uda! $ati itu4
(yaumal ba`ts).
S%&a-ai t%r)%&ut di da"a$ Surat +: (,aa-Siin) ayat 784 #%rna! ada di antara $%r%ka yan- $%$un-ut
tu"an- yan- t%"a! "a#uk dari tana!4 "a"u &%rtanya k%#ada Na&i ).a.7.1 3Sia#aka! #u"a yan- akan da#at
$%n-!idu#kan k%$&a"i tu"an--&%"u"an- ini #ada!a" dia t%"a! "a#uk'3 Sa$#ai Na&i di)uru! $%n2a7a&
(ayat 7;)1 3,an- akan $%n-!idu#kannya ia"a! yan- $%n2adikannya #%rta$a ka"i.3
K%)i$#u"an dari ayat-ayat ini ia"a!4 #%rtanyaan yan- ti$&u" di antara )%)a$a$u itu k%"ak akan
t%r2a7a& d%n-an )%ndirinya4 kar%na 7a!yu akan turun "a-i dan k%t%ran-an akan &%rta$&a! "a-i4 dan
#%$&uktian #un akan di#%r"i!atkan. S%&a& itu &%r)%dia"a! &uat &%ri$an.
6- Bukankah telah Kami jadikan bumi itu terbentang?
4ا5ا6/  7$ر8ا 9 #$ : ; $ مل <
7- Dan gunung-gunung (sebagai) pancang-pancang?
4ا5ا=$><  ?ا ب :$لا >
8- Dan telah Kami jadikan kamu berpasang-pasangan?
4ا@ا >$A< $م2ان$ B- C >
9- Dan telah Kami jadikan tidur kamu untuk berlepas lelah?
4ا=اب س $ مD/$ و ; ان$- # @ >
1- Dan telah Kami jadikan malam (sebagai) pakaian?
4اسابل  9$!-لا ان$- # @ >
11- Dan telah Kami jadikan siang untuk penghidupan?
4اEا#/  را6 نلا ان$- # @ >
1!- Dan telah Kami bangunkan di arah atas kamu tujuh "ang k#k#h?
مDF$و( ان$ !نG> ا5اHE 4ا#$ب س
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
1$- Dan telah Kami jadikan suatu pelita "ang terang-benderang?
4ا@ا ) > 4ا@ا I س ان$- # @ >
1%- Dan telah Kami turunkan dari a&an air "ang bercucuran?
ءا /  JاIK$# 0$لا &/ ان$لL;< >
ا@ا :3
1'- Karena akan Kami keluarkan dengan dia biji-biji dan tumbuh-(
tumbuhan?
' G M I$ . نل ا=اب ;> 4اNبO
16- Dan kebun-kebun "ang subur)
ا(ا,$ل< P Jان @>
Alangkah Hebatnya Penciptaan Tuhan
D%n-an )%#u"u! ayat4 dari ayat : )a$#ai ayat : t%r&uka"a! k%#ada kita &a-ai$ana 8aranya A""a!
$%ndidik dan $%$&a7a $anu)ia k%#ada &%r9ikiran "ua)4 a-ar dia 2an-an !anya t%rkurun- da"a$ &ata)-
&ata) 9ikiran )%$#it4 )%!in--a dia tidak ta!u 2a"an $ana yan- !aru) di"a"uinya )u#aya dia &%rt%$u
d%n-an 2a7a&an )5a" &%)ar yan- di#%rtanya-tanyakan itu.
In)a9i"a! di $ana %n-kau t%-ak )%karan-4 kar%na k%!%ndak )ia#a %n-kau datan- k% da"a$ !idu# ini1
3Bukanka! t%"a! Ka$i 2adikan &u$i itu t%r&%ntan-'3 (ayat :).
3Bu$i t%r&%ntan-3 < )uatu un-ka#an yan- Ma!a Inda! dari A""a! )%ndiri. B5"%! 2u-a di)%&ut &u$i
t%r!a$#ar4 "ak)ana $%n-!a$#arkan #%r$adani4 yan- ka$u In)an di&%ri t%$#at yan- "ua) &uat !idu# di
ata) &u$i yan- di&%ntan-kan itu. =ntuk )ia#a &u$i itu4 ka"au &ukan untuk ka$u' Dan )%-a"a yan- ada
di da"a$nya #un &5"%! ka$u a$&i" 9a%da!nya. Maka da"a$ kata-kata mihaada4 yan- kita artikan
t%r&%ntan- itu t%ra)a"a! )atu #%ny%"%n--araan dan )atu #%r)i"a!an1 a$&i""a! 9a%da!nya.
3Dan -unun---unun- ()%&a-ai) #an8an--#an8an-.3 (ayat 7). Di2%"a)kan"a! #ada ayat ini k%-unaan
-unun-. Ka"au -unun- tak ada4 &u$i tidak akan )%"a$at dan tidak akan t%r&%ntan- d%n-an &aik. Kar%na
an-in yan- )%"a"u &%r!%$&u) k%ra) akan $%$&5n-kar urat dari kayu-kayu yan- tu$&u! )%&a-ai
k%#%r"uan !idu# itu. D%n-an adanya -unun---unun- )%&a-ai #an8an- itu4 k5k5!"a! !idu# $anu)ia.
Dan $i)a"nya !a&i)"a! kayu-kayuan yan- tu$&u! di "%r%n- -unun-4 k%tika !u2an turun $%"un8ur"a!
tana!4 dan k%rin-"a! &u$i yan- t%r&%ntan- itu kar%na tidak ada yan- $%n-!a"an-inya "a-i dan
t%r!a"an-"a! !idu#4 kar%na %r5)i.
3Dan t%"a! Ka$i 2adikan ka$u &%r#a)an--#a)an-an.3 (ayat 8). B%r#a)an--#a)an-an4 yaitu &%r2antan
&%r&%tina4 &%r"aki-"aki &%r#%r%$#uan4 &%r#5)iti9 &%rn%-ati94 d%n-an d%$ikian itu"a! A""a! $%n8i#takan
a"a$ ini )%"uru!nya. Ada &%r"an-it &%r&u$i4 ada &%ra7a" &%rak!ir4 ada &%r"a!ir &%r&atin4 ada &%rdunia
&%rak!irat dan )%t%ru)nya. Maka d%n-an d%$ikian"a! A""a! ,an- Ma!a Tun--a" $%n8i#takan )%"uru!
yan- $au2ud da"a$ a"a$ ini &%r#a)an--#a)an-an. ,an- &%rdiri )%ndiri !anya A""a!*
3Dan t%"a! Ka$i 2adikan tidur ka$u untuk &%r"%#a) I%"a!.3 (ayat ;). D%n-an d%$ikian t%nan- k%$&a"i
r5!ani$u dan 2a)$ani$u yan- )i&uk )%"a"u4 &a-i $%n-u$#u"kan k%kuatan yan- &aru4 )%!in--a tidur
ada"a! k%$%)tian yan- tidak da#at di#i)a!kan dari !idu#.
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
3Dan t%"a! Ka$i 2adikan $a"a$ ()%&a-ai) #akaian.3 (ayat 0).
M%nurut "&nu /arir at!-T!a&ari1 3>%"a# $a"a$ itu $%"i#uti )%"uru! diri ka$u4 )%!in--a 7a"au#un
ka$u &%rt%"an2an- tidak &%rkain )%!%"ai &%nan- 2ua4 na$un k%-%"a#an $a"a$ itu )uda! $%n2adi -anti
dari #akaian$u.3 Dan $%nurut #%na9)iran dari#ada I&nu /u&air dan a)-Suddi1 3K%t%nan-an diri kar%na
ny%nyak tidur untuk $%$&an-kitkan t%na-a &aru untuk !ari %)5k4 )%ru#a 2u-a d%n-an $%n--anti
#akaian yan- t%"a! ku$a" d%n-an yan- $a)i! &%r)i!.3
3Dan t%"a! Ka$i 2adikan )ian- untuk #%n-!idu#an.3 (ayat ). S%t%"a! tadi $a"a$ &%ri)tira!at &%r"%#a)
"%"a!4 #a-i-#a-i &adan dan 2i7a $%n2adi )%-ar. S%t%"a! t%ra)a )%-ar $u"ai"a! &%k%r2a dan &%r-iat "a-i
&%r2a"an di ata) &u$i yan- t%"a! t%r&%ntan- itu $%n8ari #%r&%ka"an &uat !idu#4 $%n8ari r%?%ki4 $%n8ari
$akan dan $inu$. Itu"a! yan- dina$ai ma'aasya1 @%n-!idu#an. Da"a$ kata-kata )u)unan "ain di)%&ut
2u-a ma'iisyah.
3Dan t%"a! Ka$i &an-unkan di ara! ata) ka$u tu2u! yan- k5k5!.3 (ayat (). 3Tu2u! yan- k5k5!3 ia"a!
"an-it yan- tu2u! "a#i). Dan kita #un ta!u 8ara #%$akaian &a!a)a Ara&4 &a!7a ka"au di)%&ut ka"i$at
tu2u! yan- di$ak)ud ia"a! &anyak* Dan )%$ua "an-it itu di&ina 5"%! A""a! d%n-an k5k5!nya. I"$u
#%n-%ta!uan $anu)ia t%ntan- a"a$ t%"a! $%$&a7a k%#ada k%in)a9an &a!7a $%$an- k5k5!"a!
&an-unan an-ka)a "ua) itu4 yan- t%"a! &%r2uta-2uta dan 2uta-2uta ta!un di8i#takan 5"%! Dia4 ,an- Ma!a
Kua)a4 na$un 8akra7a"a $a)i! t%-ak t%-u! d%n-an 2ayanya4 &%rdiri d%n-an k5k5!nya. B%r%dar"a!
da"a$ 8akra7a"a itu &%r2uta-2uta &intan- dan )atu di antaranya ada"a! &u$i kita ini1 dan kita #un !idu#
di ata) #%r$ukaan &u$i4 di &a7a! naun-an "an-it1 3Dan t%"a! Ka$i 2adikan )uatu #%"ita yan- t%ran--
&%nd%ran-.3 (ayat +). @%"ita yan- t%ran--&%nd%ran- itu4 yan- !anya )atu4 yaitu Mata!ari t%"a!
$%$an8arkan )inar yan- t%ran--&%nd%ran-4 )%!in--a untuk ta!u &a-ai$ana )inar t%ran--&%nd%ran-nya4
&andin-kan"a! k%#ada $a"a$ !ari4 k%tika $ata!ari itu t%"a! t%r&%na$4 t%"a! kita -anti d%n-an &%r2uta-
2uta #%"ita kita )%ndiri4 na$un &%r2uta-2uta #%"ita itu &%"u$ 2u-a da#at $%n--antikan )inar t%ran--
&%nd%ran- $ata!ari yan- $%"i#uti a"a$ di )ian- !ari.
3Dan t%"a! Ka$i turunkan dari a7an air yan- &%r8u8uran.3 (ayat 4). Itu"a! !u2an yan- )%"a"u
$%nyira$i &u$i1 air &%r8u8uran ia"a! !u2an yan- "%&at4 yan- )%"a"u $%$&a-i-&a-ikan air itu untuk
!idu# )%-a"a yan- &%rnya7a.
Di da"a$ Surat (4 a"-An&iya' ayat +0 )uda! dit%ran-kan #u"a &a!7a )%-a"a yan- !idu# di ata) &u$i
ini4 &aik $anu)ia atau &inatan-4 atau tu$&u!-tu$&u!an )%ka"i#un )an-at &%r-antun- k%#ada air.
Hu2an"a! 8ara #%$&a!a-ian air yan- #a"in- $%rata dari A""a!4 &uat $%n-i)i )u$ur yan- !a$#ir k%rin-4
&uat $%n%ru)kan a"iran )un-ai-)un-ai dan $%n-a"ir t%ru) k% "aut4 dan dari "aut itu air tadi $%n-ua# k%
udara &uat $%n2adi a7an atau $%-a4 &%rku$#u" untuk k%$&a"i $%n2adi !u2an4 dan turun k%$&a"i.
D%$ikian"a! t%ru)-$%n%ru).
3Kar%na akan Ka$i k%"uarkan d%n-an dia.3 (#an-ka" ayat 0). ,aitu d%n-an )%&a& &%r8u8urannya air
!u2an t%r)%&ut k%"uar"a!1 Bi2i-&i2i dan tu$&u!-tu$&u!an.3 (u2un- ayat 0). Banyak"a! $a8a$nya
tu$&u!an yan- tu$&u! &%ra)a" dari &i2inya. S%#%rti "ada4 $%nti$un4 ka8an- da"a$ )%-a"a 2%ni)nya4
2a-un- dan #adi dan )%&a-ainya. S%$uanya itu dari &i2i atau &%ni!. S%&%"u$ di)in--un- air dia
k%"i!atan tidak &%rarti a#a-a#a. T%ta#i )%t%"a! dia k%na air4 ti$&u""a! dua !%"ai daun yan- tadinya
t%r)i$#u" $%n2adi &i2i itu. Aain #u"a !a"nya d%n-an &%r&a-ai tu$&u!-tu$&u!an yan- "ain1 yan- akan
!idu# k%$&a"i )%t%"a! k%na air ia"a! uratnya yan- t%"a! k%rin- tadi. Air $%n2adikan dia &a)a!4 dan
&a)a! $%n-a"irkan !idu# #ada dirinya &uat $%n-!i)a# air "a-i yan- ada t%r)i$#an di da"a$ &u$i.
3Dan k%&un-k%&un yan- )u&ur. 3 (ayat :). Suda! )%2ak $anu)ia $%n-%na" !idu# &%r8u8uk tana$
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
)%&a-ai "an2utan dari !idu# &%r&uru di darat dan di air4 kian "a$a kian t%ratur"a! 8ara $anu)ia
$%nana$ dan kian 2%"a)"a! a#a yan- $%r%ka #andan- #atut ditana$. Mu"anya !anya )%k%dar $%n8ari
a#a yan- &aik untuk di$akan. Mi)a"nya d%n-an dik%na" $anu)ia -andu$ dan #adi1 "a"u $anu)ia #un
$%$&uat k%&un atau )a7a! yan- "%&i! t%ratur1 kar%na aka" yan- t%"a! "%&i! 8%rda) itu dida#at ia"a!
)%t%"a! &anyak #%n-a"a$an. Aa$a-k%"a$aan dida#ati $anu)ia #u"a"a! tu$&u!-tu$&u!an "ain yan-
&ukan )a2a untuk di$akan4 $a"a!an tu$&u!-tu$&u!an yan- #anta) dit%nun 2adi #akaian. Maka
dik%na""a! ka#a) dan ka#uk dan ida)-ru$in dan ku"it t%ra#. Ak!irnya #andai"a! $anu)ia &%rk%&un
k5r$a4 &%rk%&un an--ur4 &%rk%&un 2%ruk4 &%rk%&un k%"a#a dan &%r)a7a! dan "ain-"ain4 )a$#ai kita
k%na" $anu)ia &%rk%&un -%ta!4 &%rk%&un n%na) &uat dia$&i" daunnya 2adi )%rat ra$i dan &%nan-.
Dari ti-a ayat yan- &%rta"i ini4 ayat 4 )a$#ai ayat : kita $%"i!at u)a!a $anu)ia $%ny%)uaikan
dirinya d%n-an a"a$ #%$&%rian A""a!. A""a! $%nurunkan !u2an4 $anu)ia $%n-atur #%n-airan. A""a!
$%ntakdirkan &i2i-&i2ian dan tu$&u!-tu$&u!an4 $anu)ia $%n-atur k%&un-k%&un dan )a7a! dan $%B
nyu)unnya $%nurut k%adaan &u$inya. Ini"a! dia k%&udayaan. S%&a& itu $aka u)a!a #%rk%&unan
di)%&ut 2u-a K%&udayaan1 A-ri8uitur%. Dan Tana! Su$at%ra Ti$ur )%&%"u$ @%ran- Dunia K%dua yan-
#%nu! d%n-an #%rk%&unan yan- "ua)-"ua) itu4 yan- rakyatnya di &a7a! naun-an ra2a-ra2a dan Su"tan-
)u"tan M%"ayu dina$ai da"a$ &a!a)a B%"anda1 Cu"$ur-%&i%d4 Da%ra! K%&udayaan*
7- S%)un--u!nya Hari K%#utu)an itu ada"a! )atu 7aktu
yan- t%"a! dit%ta#kan.
Q$ وي نR ا=ا B! / نا 2  9$K ,$لا
8- (,aitu) !ari yan- akan ditiu# #adanya )%runai
)an-kaka"a4 $aka akan datan-"a! ka$u &%rduyun-duyun.
روSKلا T( U ,ن ي Q$ وي نو=$Vت(
ا@او$(<
;- Dan akan di&ukakan "an-it1 $aka 2adi"a! dia
&%&%ra#a #intu.
W;اD( ءا0سلا W X ت(> اGا و$G <
(0- Dan akan di!a#u)kan -unun---unun-1 $aka 2adi"a!
dia )ara& &%"aka.
4اGاI س $W;ا D(  ?ا ب:$لا  J IY ! س>
Hari Keputusan
Da"a$ ayat : )a$#ai ayat : diuraikan 5"%! Tu!an nik$atNya ata) $anu)ia di da"a$ a"a$ yan- ada di
k%"i"in-nya. Ba!7a)anya !idu# $anu)ia da"a$ a"a$ ini tidak"a! di&iarkan t%r"antar. S%2ak dari
t%r!a$#arn &u$i t%r#an8an-nya -unun---unun-4 k%2adian $anu)ia &%r#a)an--#a)an-an4 ny%nyak
tidur4 -%"a# $a"a$4 t%rn- )ian-4 tu2u! "an-it dan #an8aran #%"ita a-un- )an- Surya dan "%&atnya !u2an4
)%$uanya itu ada"a! nik$at &a-i $anu)ia )%"a$a !idu# di dunia ini4 yan- ka"au $anu)ia )adar akan
dirinya4 akan ta!u"a! dia &%ta#a &%)arn nik$at itu4 )%!in-a dia da#at !idu# nya$an di ata) #%r$ukaan
&u$i ini. Dan &a!7a !idu# $anu)ia kait-&%rkait d%n-an a"a$ k%"i"in-nya.
T%ta#i 2an-an "u#a* ,an- a7a" $%)ti ada ak!irnya. Bu$i itu tidak akan )%nantia)a d%$ikian )a2a.
Ak!irn dia #a)ti !an8ur1 dan yan- )uda! t%ran- t%r"%&i! da!u"u &%r2a"an $%nin--a"kan &u$i ini ia"a!
$anu)ia )%ndiri. Ka"au a2a" $anu)ia t%"a! dit%ntukan4 a2a" &u$i #un t%"a! dit%ntukan #u"a. Ka"au
a2a"nya datan-4 )atu a#a #un tidak ada yan- )an--u# &%rta!an.
3S%)un--u!nya Hari K%#utu)an itu ada"a! )atu 7aktu yan- t%"a! dit%ta#kan.3 (ayat 7). Hari
K%#utu)an itu ia"a! Hari Kia$at4 dan 7aktunya t%"a! dit%ntukan di da"a$ k%t%ntuan A""a!4 tidak
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
dikuran-i dan tidak dita$&a! dan tidak #u"a ada yan- $%n-%ta!ui &i"a !a" itu akan t%r2adi4 )%"ain dari
A""a! )%ndiri. 3(,aitu) !ari yan- akan ditiu# #adanya )%runai )an-kaka"a.3 (#an-ka" ayat8).
B%rt%$u"a! &%&%ra#a ayat di da"a$ a"-6uran t%ntan- )%runai )an-kaka"a4 atau t%r5$#%t atau na9iri atau
a#a yan- dina$ai tetuangDE yan- &i"a ditiu# akan k%d%n-aran $%"%n-kin- k%ra) )uaranya. S%runai
itu"a! #%$&%rita!uan &a!7a Hari K%#utu)an itu t%"a! $u"ai datan-1 3Maka akan datan-"a! ka$u
&%rduyun-duyun.3 (u2un- ayat 8). D%n-an d%$ikian 2%"a)"a! &a!7a tiu#an )%runai #%rta$a itu ada"a!
#an--i"an untuk &%rku$#u"4 )%!in--a datan-"a! $anu)ia &%rduyun-duyun4 r5$&5n-an d%$i
r5$&5n-an.
T%ntan- tiu#an )%runai )an-kaka"a itu Syaik! Mu!a$$ad A&du! $%nu"i) 3Tiu#an da"a$ ta9)irnya1
Tiu#an #ada )%runai t%r)%&ut ada"a! )uatu i&arat &a-ai$ana A""a! $%$&an-unkan $anu)ia dari#ada
$autnya di !ari kia$at itu k%"ak4 yan- da#at dia$&i" #%ru$#a$aan yan- 8%#at ia"a! tiu#an &unyi
t%r5$#%t4 )%&a-ai$ana t%r)%&ut #ada ayat :8 Surat +;4 a?-Fu$ar4 d%$i $%nd%n-ar &unyi t%r5$#%t itu
$%r%ka #un &an-un"a! "a"u $%$andan- k% )ana k% $ari da"a$ k!idu#an yan- &aru. Dan kita #un
7a2i&"a! #%r8aya &a!7a $%niu# )%runai itu $%$an- akan k%2adian4 d%n-an tidak #%r"u kita ka2i #u"a
&a-ai$ana 8ara #%n-!%$&u)an atau #%niu#an itu dan a#a &aran-nya.3
Datan-"a! $anu)ia &%rduyun-duyun &%r&5nd5n--&5nd5n- k% t%$#at &%rku$#u" yan- dina$ai $a!)yar
itu4 t%$#at $%$#%r!itun-kan a$a" dan u)a!a )%$a)a !idu#.
K%adaan #ada 7aktu #%niu#an )%runai )an-kaka"a itu )uda! "ain:
3Dan akan di&ukakan "an-it1 $aka 2adi"a! dia &%&%ra#a #intu.3 (ayat ;).
Da"a$ k%adaan i"$u $anu)ia yan- )%#%rti )%karan- ini &%"u$"a! kita da#at $%n-%ta!ui &a-ai$ana
k%adaan "an-it yan- akan t%r&uka itu. S%&a& yan- kita "i!at #ada "an-it di $a"a$ !ari !anya"a! &intan--
&intan- yan- &%r)%rak-)%rak &%r2uta-2uta &anyaknya. ,an- kita ta!u "an-it yan- kadan--kadan- kita
na$ai ruan- an-ka)a itu a$at Iua) atau tin--i4 tidak ada &ata)nya. K5n5nnya4 &i"a $anu)ia &%ran-kat
dari titik t%$#at t%-aknya )%karan- ini4 ($i)a"nya di ru$a! )aya di K%&ay5ran)4 "a"u &%ran-kat )%8%#at
8a!aya $%n-%dari 3k5"5n-3 "an-it ini4 ( 2uta ta!un &aru )arn#ai k%$&a"i k% t%$#at t%-ak )%$u"a tadi.
A#aka! ini yan- &%rna$a "an-it #%rta$a' Dan a#aka! ini yan- akan t%r&uka "a"u t%r2adi &%&%ra#a
#intu' Atauka! &intan--&intan- yan- &anyak itu -u-ur dan t%rki)ar dari t%$#at 2a"annya )%$u"a4
)%!in--a "an-it k%tiri)an' Atau &5"5n-' S%!in--a !i"an-"a! daya tarik yan- $%ni$&u"kan
k%)%i$&an-an da"a$ #%r2a"anan a"a$ ini' Aa"u )%$ua 2adi ku8ar-ka8ir dan !an8ur "u"u!' Ga""a!u
AH"a$*
,an- )uda! t%ran-4 ka"au "an-it )uda! di&uka dan &%&%ra#a #intu )uda! t%r2adi4 $aka #%r2a"anan 9a"ak
)uda! &%r5&a! )a$a-)%ka"i1 dan t%ntu itu"a! yan- &%rna$a #%r$u"aan kia$at.
3Dan akan di!a#u)kan -unun---unun-1 $aka 2adi"a! dia )ara& &%"aka.3 (ayat (0).
Tadi #ada ayat 7 )uda! di2%"a)kan &a!7a -unun---unun- itu di2adikan 5"%! A""a! $%n2adi #a)ak &u$i4
atau tian--tian- #%n%-u!4 #%$anta#4 )%!in--a $anu)ia da#at !idu# d%n-an t%nt%ra$. Ka"au -unun--
-unun- tidak ada4 &a!aya &%)ar"a! yan- akan $%ni$#a. Manu)ia tidak akan da#at !idu# di $uka &u$i
"a-i. S%&a& tidak ada "a-i yan- akan $%ndindin- an-in &%r!%$&u) k%ra). In-at )a2a"a! &%ta#a k%ra)nya
an-in di "aut k%tika kita &%"ayar. S%&a& tidak ada yan- $%n-!a$&at an-in itu. Dan -unun---unun- di
tana! yan- )u&ur da#at $%na!an %r5)i4 yaitu $%n-a"irnya &un-a tana! di &a7a! !u2an )%!in--a tana!
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
$%n2adi k%rin-. Maka dit%ran-kan"a! da"a$ ayat (0 ini4 &a!7a)anya )%t%"a! )%runai )an-kaka"a itu
ditiu#4 -unun---unun- #un $%n2adi !a#u). Aantaran itu $aka &u$i $%n2adi rata1 tak &%r-unun--
-unun- "a-i. Suda! #a)ti $anu)ia tidak da#at !idu# "a-i da"a$ &u$i yan- tidak &%r-unun-* ,an- ada
!anya"a! #adan- &a"antara &%"aka. ,an- k%"i!atan 5"%! $ata tidak -unun- "a-i4 $%"ainkan )ara& yan-
di)%&ut 5ran- da"a$ &a!a)a a)in- 9ata$5r-ana1 yaitu &ayan--&ayan- dari #ana) yan- )an-at t%riknya4
$%ny%ru#ai air yan- )%dan- t%r-%nan- dan )an-at 2%rni!. S%!in--a a#a&i"a kita !au)4 kita $%nyan-ka
)%)a$#ai kita di t%$#at itu kita akan &%rt%$u air. @ada!a" )%t%"a! datan- k% )ana4 )%t%t%) air #un tidak
akan dit%$ui. "tu"a! sarab. Dan itu"a! yan- t%"a! di#%ru$#a$akan A""a! ata) 5ran--5ran- yan- !au)
akan k%&a!a-iaan 2i7a4 #ada!a" tidak $%nurut tuntunan yan- di&%rikan A""a!4 &%r2a"an t%n-a!
k%!au)an di #adan- #a)ir4 )%&a-ai t%r)%&ut di da"a$ Surat (4 an-Nur4 ayat +;.
Maka #ada 7aktu itu "an-it t%$#at &%rnaun- t%"a! t%$&u) dan &%r"5&an--"5&an- $%n2adi &anyak #intu.
>unun---unun- t%$#at &%r"indun- dari da!)yatnya an-in t%"a! rata d%n-an tana!4 )%!in--a
#%n-!ara#an )uda! $%n2adi 9ata$5r-ana &%"aka1 di)an-ka air4 ru#anya !anya #a)ir*
(- S%)un--u!nya n%raka 2a!anna$ itu )%"a"u $%n-a7a)i.
ن R ا5ا Z$I / $ W ;ا 2 م ن6 @
((- Ba-i 5ran--5ran- yan- dur!aka4 ada"a! dia t%$#at
k%$&a"i.
4اG[/ &!\ا ]$-ل
(+- Akan tin--a" $%r%ka di )ana &%&%ra#a !uIu& "a$anya.
4اGاB$ O < ا 6!( &! ^G_
(4- Tidak $%r%ka akan $%ra)akan din-in di )ana dan tidak
$inu$an.
ا5$I G ا 6!( نوF> +ي _ اGاI E _>
(0- K%8ua"i air $%ndidi! dan air "uka (nana!)
4اFاس\> 4ا0!0O _ R
(:- Suatu &a"a)an yan- )%ti$#a".
4اFا( > ءا L@
(7- Kar%na )%)un--u!nya $%r%ka tidak $%n-!ara# k%#ada
#%r!itun-an.
4اGاسO نو @$ Iي _ او ;ا2 $م 6 ; R
(8- Dan $%r%ka du)takan ayat-ayat Ka$i4 )%&%nar-&%nar
$%ndu)ta.
او G+ 2 > اGا+ 2 ان=اي[G
(;- @ada!a" tia#-tia# )%)uatunya t%"a! Ka$i ku$#u"kan di
da"a$ kita&.
4اGات2 `ان$!K$ O < Pء$T E 9 2 >
+0- S%karan- ra)akan"a!* Maka tidak"a! akan Ka$i
ta$&a!kan "a-i4 $%"ainkan a?a& )ik)aan 2ua.
اGا+ع _ R $م 2HيL; &-(  اوF>+(
Penderitaan Dalam Neraka Jahannam
@ada ayat 7 )a$#ai (0 dit%ran-kan #%r$u"aan atau )%&a-ai #%nda!u"uan dari Hari Kia$at. Hari
Kia$at artinya Hari B%r&an-kit1 dina$ai 2u-a Hari K%#utu)an. Kar%na #ada 7aktu itu"a! A""a! akan
$%$utu)kan #%rkara tia#-tia# $ak!"ukNya1 yan- &aik dan yan- &uruk. Maka $u"ai ayat ( )a$#ai +0
ini dit%ran-kan"a! aki&at yan- akan dit%n$a 5"%! !a$&a A""a! yan- dur!aka.
3S%)un--u!nya n%raka 2a!anna$ itu )%"a"u $%n-a7a)i.3 (ayat (). Atau )%"a"u $%nun--u dan
$%$#%r!atikan 5ran--5ran- yan- ku9ur yan- akan di"%$#arkan k% da"a$nya. Aa"u #ada ayat
)%"an2utnya dit%ran-kan"a! "%&i! t%-a) )ia#a yan- akan $a)uk k% da"a$ itu1 3Ba-i 5ran--5ran- yan-
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
dur!aka4 ada"a! dia t%$#at k%$&a"i.3 (ayat ((). Thaghiin kita artikan )a2a )%8ara rin-ka) d%n-an 5ran--
5ran- yan- dur!aka4 $%)ki#un i)i $akna $un-kin "%&i! 2au! dari itu. S%&a& kata Thaghiin itu ada"a!
)atu )u$&%r (mashdar) d%n-an thaghut4 yan- &%rarti 5ran- atau &aran- yan- di#u2a-#u2a dan dia-un--
a-un-kan )%!in--a kar%na itu dia )5$&5n- dan &%r"aku )%)uka !ati. S%&a& itu #u"a $aka diktat5r atau
5ran- yan- &%r)i$a!ara2a"%"a kar%na k%kua)aan dina$ai 2u-a Thaghiyah. Aantaran itu da#at"a!
di9a!a$kan &a!7a 5ran- yan- Thaghiin4 yan- akan $a)uk k% da"a$ n%raka 2a!anna$ itu ia"a! 5ran-
yan- !anya $%$#%rturutkan k%$auan )%ndiri4 tidak $au $%nuruti aturan yan- u$u$1 tidak $au
$%$akai #%raturan A""a! dan #%raturan Ra)u". Jran- &%ri$an $%$akai Kita& A""a! $%n2adi #%d5$an
!idu#4 na$un 5ran- yan- Thaghiin itu Kita& A""a!nya ia"a! -%n--a$an tin2unya. "&arat 5ran- &%r$ain
&5"a di tana! "a#an- $%nurut aturan-aturan yan- t%rt%ntu4 na$un &a-i dia #%raturan itu tidak #%r"u1
yan- #%r"u ia"a! &5"a itu $a)uk4 7a"au#un d%n-an di!antarkan k% $uka -a7an- d%n-an #i)t5" di
tan-an kanan dan &5"a itu di tan-an kirinyanya.
S%"uru! $anu)ia $%n-atakan k%$a)ukan &5"a 8ara d%$ikian tidak )a! na$un dia )%ndiri $%n-atakan
)a!1 )%&a& di!antarkannya )%ndiri d%n-an #i)t5"*
Jran- yan- )%$a8a$ itu"a! yan- da"a$ &a!a)a Ara& di)%&ut Thaghiin. Maka 5ran- yan- tidak #%rdu"i
#%raturan A""a! dan Ra)u"4 !anya #%raturan &uatannya )%ndiri4 5ran- )%$a8a$ itu"a! yan- t%$#at
k%$&a"inya n%raka 2a!anna$.
3Akan tin--a" $%r%ka di )ana &%&%ra#a !uIu& Ia$anya.3 (ayat (+). Da"a$ ayat :0 dari#ada Surat 8
(a"-Ka!9i) ada ditu"i)kan &a!7a Na&i Mu)a $au &%r2a"an kaki4 7a"au#un )a$#ai )atu huqub1 dia tidak
akan &%r!%nti )%&%"u$ &%rt%$u d%n-an -uru yan- di8arinya itu4 (t%n-5k da"a$ /u?u' 0). Maka
t%rda#at"a! arti )atu !uIu& $%nurut 5ran- Ara& ia"a! )%kira 80 (d%"a#an #u"u!) ta!un. S%karan- da"a$
ayat ini &%rt%$u kata 2a$a' dari#ada huquban4 yaitu ahqaba. Artinya akan $%nd%rita"a! 5ran- yan-
dur!aka itu t%r#%nda$ da"a$ n%raka 2a!anna$ &%rka"i-ka"i d%"a#an #u"u! ta!un atau )%&a-ai
dita9)irkan 5"%! a"-6urt!u&i1 3Kinayatun `anit ta'bidd31 )%&a-ai kata un-ka#an dari k%k%ka"an. Bi"a
t%"a! $a)uk4 #aya! akan k%"uar "a-i.
HTidak $%r%ka akan $%ra)akan din-in di )ana.3 (#an-ka" ayat (4). Artinya ia"a! #ana) )%"a"u4 tidak
)%ka"i 2ua $%ra)akan din-in1 3Dan tidak $inu$an.3 (u2un- ayat (4). Artinya &a!7a )%-a"a $inu$an
yan- akan da#at $%n-!i"an-kan da!a-a tidak"a! akan di&%rikan di )ana1 3K%8ua"i air $%ndidi! dan air
"uka (nana!).3 (ayat (0). T%ntu !au) tidak akan "%#a) ka"au yan- di)uru! $inu$ ia"a! air $%ndidi!4 air
$%n--%"a-ak4 yan- akan $%n-!an-u)kan #%rut. Dan nana! atau air &%ka) "uka da"a$4 )%&an-)a $a"a
yan- $%n-a"ir dari tu&u! $ayat yan- t%r"a$&at diku&urkan4 itu #un &ukan $%"%#a)kan !au) $%"ainkan
$%na$&a! a?a&.
3Suatu &a"a)an yan- )%ti$#a".3 (ayat (:).
Artinya &a!7a)anya a?a& )ik)aan yan- d%$ikian #%di!nya dan da!)yatnya ada"a! )%ti$#a" &%"aka
d%n-an d5)a yan- t%"a! di&uat )%"a$a !idu# di dunia. D5)a kar%na $%"an--ar a#a yan- dit%ntukan
A""a!. ,an- di)uru! tidak dik%r2akan4 yan- di"aran- tidak di!%ntikan. S%!in--a 2a"an $%n-%"ak
dari#ada )ik)aan yan- d%$ikian itu4 di Ak!irat nanti )uda! tak ada "a-i. Ka"au !%ndak $%n-%"akB
kannya4 $aka k%)%$#atan !anya"a! ada )%"a$a ada di dunia ini 2u-a. Ka"au &ukan d%n-an $ak)ud a-ar
!a$&a A""a! dari )%karan- 2ua $%n-%"akkan a?a& yan- )%#%rti itu4 tidak"a! ada #%r"unya A""a!
$%n%ran-kannya di da"a$ 7a!yu dari )%karan-. Kar%na #ada !akikatnya "%&i! $uda!"a! di 7aktu
!idu# di dunia ini $%n-%"ak dari d5)a4 dari#ada )%t%"a! di Ak!irat $%n-%"akkan dari n%raka.
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
@ada ayat yan- )%"an2utnya dit%ran-kan $%n-a#a a?a& )%&%)ar itu' Dan $%n-a#a dikatakan )ik)aan
yan- d%$ikian ada"a! a?a& yan- )%ti$#a"'
Tu!an $%n2%"a)kan: 3Kar%na )%)un--u!nya $%r%ka tidak $%n-!ara# k%#ada #%r!itun-an.3 (ayat (7).
M%r%ka tidak $%$#unyai !ara#an &uat !ari d%#an. M%r%ka tidak #%r8aya &a!7a )%-a"a a$a"an &aik
atau#un &uruk di dunia ini k%"ak akan di#%r!itun-kan di !ada#an $a!ka$a! I"a!i. J"%! )%&a& itu ka"au
$%r%ka &%r&uat &aik4 &ukan"a! kar%na $%r%ka $%n-!ara#kan $%nda#at -an2aran #a!a"a dari A""a!4 dan
ka"au $%r%ka &%r&uat yan- 2a!at tidak"a! $%r%ka #%r8aya &a!7a k%2a!atannya itu dik%ta!ui 5"%! A""a!
dan akan di&%ri )ik)aan yan- )%ti$#a". Ha&i)"a! dunia !in--a ini4 tidak ada )a$&un-annya "a-i.
3Dan $%r%ka du)takan ayat-ayat Ka$i4 )%&%nar-&%nar $%ndu)ta.3 (ayat (8). Ka"au di)%&ut kata 2a$a'
aayaatina4 artinya &ukan"a! )atu ayat4 $%"ainkan &anyak ayat-ayat. Da"a$.&a!a)a kita $%n2adi ayat-
ayat Ka$i. Ayat ada yan- &%rarti tanda k%&%)aran Tu!an4 )%u$#a$a -%r!ana $ata!ari4 atau anak "a!ir
k% dunia k%$&ar %$#at dan "ain-"ainnya. Itu ada"a! ayat A""a! yaitu tanda &a!7a A""a! Ma!a Kua)a.
Maka )i T!a-!iin itu tidak $au #%r8aya k%#ada A""a!!4 #ada!a" tandanya )uda! k%"i!atan. Atau ada
5ran- kaya-raya ti&a-ti&a 2atu! $i)kin4 atau 5ran- &%r#an-kat )an-at tin--i4 ti&a-ti&a 2atu! t%r)un-kur
dari 2a&atannya1 itu #un ayat A""a!. Na$un )i T!a-!iin itu tidak 2u-a $au in)a9. Dan ayat #u &5"%!
diartikan #%rinta! Tu!an yan- di)a$#aikan 5"%! Ra)u"-ra)u" A""a!4 )%2ak dari Nu! )a$#ai k%#ada
Mu!a$$ad ).a.7.1 )i Taghiin tidak 2u-a $au #%rdu"i. Dan a"-6uran #un t%r)u)un dari#ada :(+: ayat1
itu #un tidak di#%r8ayainya* Saa )%ka"i ayat-ayat A""a! itu didu)takannya4 atau d%n-an $u"utnya4
atau#un d%n-an #%r&uatannya4 atau d%n-an $una9iknya1 #%r8aya $u"utnya4 !atinya tidak. Ini )a$a
)%ka"i ada"a! $%ndu)takan1 )%&%nar-)%&%nar $%ndu)takan.
3@ada!a" tia#-tia# )%)uatunya t%"a! Ka$i ku$#u"kan di da"a$ kita&.3 (ayat (;)
Ayat ini &5"%! diartikan dua1 @%rta$a tidak"a! #atut $%r%ka $%ndu)takan4 k%rana )%$uanya t%"a!
t%rtu"i) d%n-an 2%"a). Atau tidak #atut $%r%ka $%ndu)takan4 kar%na aka" $%r%ka yan- $urni atau yan-
dina$ai 9it!ra! tidak akan $%n5"ak k%&%naran dari Tu!an itu. Hati nurani $anu)ia tidak da#at $%n5"ak
ayat-ayat Tu!an itu4 kar%na dia t%"a! t%rku$#u" da"a$ kita&. ,aitu kita&-kita& )u8i yan- di&a7a Na&i-
na&i4 atau kita& #ada a"a$ t%r&uka ini4 )%&a-ai$ana t%"a! diuraikan da"a$ ayat-ayat : )a$#ai ayat : di
ata) tadi.
Arti yan- k%dua ia"a! &a!a7a $anu)ia tidak akan da#at $%n-%"akkan diri dari#ada #%r!itun-an A""a!
yan- )an-at t%"iti di Ak!irat k%"ak. S%&a& )%-a"a )%)uatu yan- t%"a! dik%r2akan 5"%! $anu)ia4 &uruknya
dan &aiknya4 )%$ua )uda! t%rtu"i) di da"a$ kita& di )i)i Tu!an. Ada $a"aikat-$a"aikat yan- $u"ia4
yan- di)%&ut kiraaman kaatibiin ("i!at Surat 8(4 a"-In9it!aar4 ) yan- )%"a"u $%nu"i)kan )%-a"a )%)uatu
yan- t%"a! dia$a"kan 5"%! $anu)ia4 )%!in--a $%r%ka tidak $%$un-kirinya "a-i.
3S%karan- ra)akan"a!*3 (#an-ka" ayat +0). ,aitu &i"a datan- Hari @%$&a"a)an (,au$a" /a?aa*) itu. Di
)aat itu k%"ak tidak"a! akan da#at $anu)ia &%r"%#a) diri "a-i1 3Maka tidak"a! akan Ka$i ta$&a!kan
"a-i4 $%"ainkan a?a& )ik)aan 2ua.3 (u2un- ayat +0).
Artinya4 &a!7a )%)a$#ai di da"a$ n%raka 2a!anna$ itu 2an-an"a! $%n-!ara# a?a& akan dikuran-i4
$%"ainkan )%&a"iknya"a! yan- akan t%r2adi4 yaitu #%na$&a!an a?a&4 &%r"i#at--anda4 dan t%ru)4 dan
t%ru).
Ada 5ran- yan- d%n-an )%$%na-$%na $%n8u&a $%n--5n8an-kan k%#%r8ayaan I)"a$ d%n-an
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
$%ny%&utkan &a!7a ayat-ayat yan- )%#%rti ini ada"a! $%$&uktikan &a!7a A""a! yan- di-a$&arkan
5"%! 5ran- I)"a$ itu ada"a! kejam!
S%5ran- I)"a$ yan- tidak $%n-%rti )%ran-an t%ratur yan- t%n-a! di"akukan 5"%! #%$%"uk a-a$a "ain
k%#ada I)"a$ untuk $%n--5n8an- I$an kau$ Mu)"i$in4 tidak da#at $%$&anta! tudu!an t%r)%&ut4 "a"u
$%ra)a #u"a ka"au-ka"au A""a! itu k%2a$. @ada!a" ayat-ayat )%#%rti ini )an-at $%$&%rikan &ukti &a!7a
A""a! itu tidak k%2a$* Ka"au k%2a$ )%$ata-$ata k%2a$4 tidak"a! akan di#%rin-atkannya k%#ada !a$&a-
!a$&aNya d%n-an #%rantaraan Na&i-na&i-Nya4 a-ar !a$&a-!a$&aNya in-at k%adaan a?a& itu4 )u#aya
)i !a$&a $%n2au!kan diri dari#adanya. Kar%na )%"a$a !idu# di dunia ini"a! )aat-)aat yan- )%$uda!-
$uda!nya untuk $%n-%"akkan a?a& )ik)aan yan- #%di! itu4 d%n-an 8ara $%n-ikuti #i$#inan yan-
di)a$#aikan A""a! dan di&a7akan 5"%! Ra)u-ra)u". @ada!a" )%&%"u$ a?a& n%raka di Ak!irat4 k%ra#ka"i
$anu)ia t%"a! $%n%ri$a panjar a?a& )%k%tika di dunia ini 2u-a. Mi)a"nya a?a& kar%na ku)ut 9ikiran4
ka8au aka"4 t%r-5n8an- urat )ara9 dan )akit 2i7a4 yan- )%$uanya itu &%ra)a" dari#ada )%&a& #%"an--aran
-ari)--ari) yan- t%"a! dit%ntukan 5"%! Tu!an.
+- S%)un--u!nya &a-i 5ran--5ran- yan-
&%rtak7a ada t%$#at k%$%nan-an.
ن R اAا ,/ &!Bت0$-ل
+(- Ta$an-ta$an dan an--ur-an--ur.
4اGا ن$ع <>  abاHO
++- Dan #%ra7an-#%ra7an $uda yan- )%&aya.
cعاو 2 > اGاI$=<
+4- Dan #ia"a-#ia"a yan- $%"i$#a!-"i$#a!.
4اFا)5 4اس$V 2 >
+0- Tidak akan $%r%ka d%n-ar #adanya kata-kata
yan- )ia-)ia dan tidak #u"a kata-kata du)ta.
ا 6!( نو#0$سي _ اGا +2 _> 4او$dل
+:- >an2aran dari Tu!an %n-kau1 #%$&%rian
yan- 8uku# t%r)%dia.
اGاس O 4 ءا ]ع eY G ر &Y / ءا L @
+7- Tu!an dari )%ka"ian "an-it dan &u$i dan a#a
yan- ada di antara k%duanya4 ,an- Ma!a Mura!.
Tidak"a! $%r%ka &%rkua)a &%rkata-kata
k%#adaNya.
ا 0 6ن$ ! G ا/>  7$ر8ا> Jا >ا 0سلا Yfر
_ &0$ OIلا اGا]C  '$ن / نوD-$0ي
Nikmat Syurga Bagi Yang Bertakwa
S%"a"u a"-6uran $%n-adakan ti$&a"an di antara an8a$an dan &u2ukan4 atau )ik)aan d%n-an kurnia.
3S%)un--u!nya &a-i 5ran--5ran- yan- &%rtak7a ada t%$#at k%$%nan-an.3 (ayat +). K%tak7aan4
artinya u)a!a )%"a"u $%$%"i!ara !u&un-an yan- &aik dan $%)ra d%n-an A""a!4 )%!in--a !idu# di dunia
diatur d%n-an $%"ak)anakan #%rinta! I"a!i yan- tidak &%rat itu dan $%n2au!i a#a yan- di"aran-1
$%ny%&a&kan )%"a$at #%r2a"anan !idu# itu )a$#ai k%#ada ak!ir u$ur. Di Ak!irat k%"ak t%"a!
di)%diakan &a-inya Mafaza1 t%$#at &%rdia$ dari 5ran--5ran- yan- t%"a! $%nan- da"a$ $%n%-akkan
k%&%naran.
T%$#at k%$%nan-an itu ia"a!1 3Ta$an-ta$an dan an--ur-an--ur.3 (ayat +(). K%&un-k%&un yan- )u&ur4
#%nu! d%n-an tu$&u!-tu$&u!an4 k%$&an--k%$&an- &%r&a-ai 7arna di)%rtai &ua!-&ua!an yan- "a?at
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
8itara)anya ada"a! t%$#at nik$at itu. Dan di antara &ua!-&ua!an yan- &anyak &%r&a-ai ra-a$4 ada )atu
yan- i)ti$%7a4 yaitu an--ur-an--ur. Kar%na an--ur itu k%8i" $un-i" dan &i2inya tidak $%n--an--u.
3Dan #%ra7an-#%ra7an $uda yan- )%&aya.3 (ayat ++).
Ta$an-ta$an yan- inda! &%r7arna-7a$i4 di)%rtai &ua!-&ua!an yan- "a?at 8ita &aru"a! "%&i! &%rarti
)%&a-ai t%$#at 5ran- yan- $%nan- da"a$ #%r2uan-an $%nantan- !a7a na9)u da"a$ !idu# di dunia ini4
ka"au di da"a$nya t%rda#at #u"a -adi)--adi) #%ra7an $uda4 yan- di da"a$ &a!a)a Ara& di)%&ut
kawa`ib )%&a-ai 2a$a' dari ka`ib4 yan- &%rarti -adi) r%$a2a yan- )u)unya $a)i! t%-an-. Dan $%r%ka
&anyak4 )%&anyak di#%r"ukan4 dan u)ia $%r%ka &5"%! dikatakan &%r)a$aan &%"aka. Dita$&a! "a-i1 3Dan
#ia"a-#ia"a yan- $%"i$#a!-"i$#a!. 3 (ayat +4). J"%! )%&a& $inu$an )%nantia)a di%darkan dan tidak
#%rna! k%kuran-an4 )%!in--a )%k%tika $%n-i)ikan dan t%$#atnya k% da"a$ #ia"a4 )a$#ai $%"i$#a!
kar%na #%nu!nya.
Ni)8aya datan- #%rtanyaan1 3A#a di )yur-a ada $inu$an k%ra)'3 3T%ntu &ukan $inu$an yan-
$%ny%&a&kan $a&uk dan !i"an- aka" )%&a-ai di dunia ini.3
K%$udian datan- "a-i ayat &%rikutnya yan- $%$&%dakan )ua)ana )yur-a d%n-an )ua)ana dunia ini1
3Tidak akan $%r%ka d%n-ar #adanya kata-kata yan- )ia-)ia dan tidak #u"a kata-kata du)ta.3 (ayat +0).
T%#at )%ka"i ayat +0 ini )%&a-ai #%n-irin- dari ayat +4 yan- $%n%ran-kan &a!7a di ta$an-ta$an dan
k%&un-k%&un yan- inda! itu di"%n-ka#i d%n-an #%ra7an-#%ra7an 2%"ita yan- )u)unya $a)i! #adat
#%ra7annya &%"u$ ru)ak4 dan $%r%ka &anyak dan )%&aya )%$ua. Di da"a$ dunia ini ka"au t%rda#at
t%$#at yan- d%$ikian4 di )ana"a! &%r)aran-nya )%-a"a na9)u k%"a$in yan- 8a&u"4 yan- di)%&ut se.
/ika di dunia ini ta$an-ta$an 8inta &ira!i yan- kaya d%n-an )%-a"a &ua!-&ua!an dan an--ur4 $inu$an
&%r&a-ai ru#a4 #%r%$#uan 8antik yan- $%n--iurkan dan $%ni$&u"kan na9)u4 &aru"a! $%ria! &i"a 5ran-
t%"a! $a&uk-$a&uk. Jran- $%$inu$ tuak dan )%-a"a $inu$an k%ra) ia"a! untuk $%n-!i"an-kan ra)a
$a"u di da"a$ &%r&uat )%-a"a $a8a$ k%8a&u"an. K%"uar"a! di )ana )%-a"a #%rkataan k5t5r dan 2i2ik.
Maka )ua)ana da"a$ )yur-a &ukan"a! d%$ikian !a"nya. Bi"a di)%&utkan -adi)--adi) r%$a2a dan
#%ra7an-#%ra7an )%&aya itu4 ra)a )%ni dan k%inda!an"a! yan- t%r-%tar4 &ukan !a7a na9)u k%"a$in.
Kar%na )5a" )yur-a &ukan"a! )%$ata $%n-!idan-kan #%$ua) k%"a$in. Kar%na na9)u k%"a$in itu
a#a&i"a t%"a! t%r"%#a) )%!a&i) &%r)%tu&u!4 k%#aya!an dan k%"%"a!an &adan"a! yan- tin--a". Aa"u
$%n--%rutu $%ny%)a"i t%na-a yan- !a&i). Dan a#a&i"a diri t%"a! $u"ai tua dan t%na-a $u"ai !i"an-4
7a"au#un &a-ai$ana )%5ran- -adi) r%$a2a $%$#%r"i!atkan &adannya di $uka )i tua itu4 )ya!7at tidak
t%r-%rak "a-i4 )%!in--a ti$&u""a! k%-%$a)an kar%na $u"ai 3$%n-!idu#kan3 a"at yan- t%"a! $ati. Di
)aat d%$ikian ti$&u""a! k%$ara!an dan k%$%nd5n-k5"an #%r%$#uan itu4 )%&a& na9)unya tidak da#at
di"%#a)kan 5"%! )i tua.
Aantaran itu )%ka"i-ka"i tidak"a! )%ru#a nik$at k%dia$an di )yur-a itu d%n-an 3nik$at3 yan- dira)akan
di dunia )%karan- ini. Jran- tua 70 ta!un kar%na dia kaya-raya &%r&ini $uda u)ia (0 ta!un' di dunia ini
)a$a d%n-an !idu# di n%raka* ,an- ada da"a$ )yur-a ada"a! k%da$aian 9ikiran4 k%t%nan-an dan
t%nt%ra$4 tidak $%nd%n-ar kata-kata )ia-)ia4 )%&a-ai &anyak t%rd%n-ar di dunia ini dan tidak #u"a
$%nd%n-ar kata-kata &5!5n-4 yan- )%"a"u di#%r-unakan 5ran- untuk )uatu k%)%nan-an dan k%$%-a!an
&a-i )%ndiri. S%!in--a da#at dikatakan &a!7a k%)%nan-an dunia7i4 &aru"a! dida#at &i"a $au k5ru#)i*
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Diin-atkan )%ka"i "a-i4 &a!7a-)%$uanya ini ada"a!1 3>an2aran dan Tu!an %n-kau.'' (#an-ka" ayat +:).
Di)%&utkan ini a-ar kita da#at $%$#%r&%dakannya d%n-an k%#%"i)iran di dunia4 yan- )%&a!a-ian &%)ar
&ukan kar%na -an2aran Tu!an4 $%"ainkan -an2aran )yaitan4 yan- ak!irnya &ukan nik$at4 $%"ainkan
niqmat1 a"an-ka! 2au! &%danya di antara nik$at d%n-an niI$at1 3@%$&%rian yan- 8uku# t%r)%dia.3
(u2un- ayat +:). Artinya tidak #%rna! k%rin-4 tidak #%rna! t5!5r4 )%i$&an- di antara t%na-a diri yan-
di&%rikan A""a! d%n-an nik$at yan- t%r)%dia di "uar diri itu. Bukan )%#%rti yan- t%rda#at di dunia tadi1
)%u$#a$a k%#%"%)iran yan- &%r-anda-"i#at4 d%n-an -adi)--adi) r%$a2a yan- $%n--iurkan4 na$un &a-i
)%5ran- yan- u)ianya t%"a! tua4 !anya $%ny%&a&kan t%t%) air "iur )a2a.
@ada ayat +7 A""a! $%nyatakan )ia#a diriNya dan &a-ai$ana "ua) )i9at Ru&u&iya!Nya1
3Tu!an dari )%ka"ian "an-it.3(#an-ka" ayat +7). !s"#amaawaati ada"a! kata 2a$a' (&anyak) dari as"
#amaa'. !s"#amaa' artinya )atu "an-it. A)-Sa$aa7aati artinya &%&%ra#a "an-it. Kar%na t%"a! t%r)%&ut di
da"a$ a"-6uran )%ndiri &a!7a "an-it itu )a$#ai tu2u! &anyaknya4 "a"u #%na9)ir $%n-artikan d%n-an
)%ka"ian "an-it atau &%&%ra#a "an-it. B%-itu"a! #%nt%r2%$a!an &a!a)a yan- da#at di#akai 5"%! #%na9)ir
ini. Kar%na #%$akaian kata 2a$a' dari baitun yan- &%rarti )atu ru$a!4 2a$a'nya ia"a! buyuutun yan-
&%rarti &anyak ru$a!. Da"a$ #%$akaian kata )%!ari-!ari &a!a)a Ind5n%)ia dan &a!a)a M%"ayu &anyak
ru$a! di)%&ut ru$a!-ru$a!.
Kitaabun untuk )atu &uku. Kutubun untuk &anyak &uku1 da"a$ &a!a)a kita di)%&ut untuk &anyak1
&uku-&uku. T%ta#i untuk "an-it ka"au &anyak tidak da#at di)%&ut artinya $%n2adi "an-it-"an-it. Kar%na
"an-it-"an-it artinya &ukan"a! "an-it yan- &anyak4 $%"ainkan di da"a$ $u"ut kita yan- )%&%"a! k% ata)*
Itu )%&a&nya $aka #amaawaati )%"a"u )aya artikan )%ka"ian "an-it. Su#aya a!"i-a!"i t%r2%$a! )a$a
$ak"u$ adanya.
3Dan &u$i dan a#a yan- ada di antara k%duanya.3 Artinya4 &a!7a)anya A""a! Su&!ana!u 7a Ta'a"a
ada"a! Tu!an dari )%$uanya1 Dia yan- $%n-atur4 Dia yan- $%ntad&irkan #%r2a"anannya. Dan "a-i1
3,an- Ma!a Mura!3. Atau diartikan 2u-a Ma!a @%nyayan-4 yaitu artian yan- kita a$&i" untuk na$a
A""a!: ar"$ahman1 tidak"a! $%r%ka &%rkua)a &%rkata-kata k%#adaNya.3 (u2un- ayat +7).
Artinya4 akan dira)akan"a! &%ta#a !%&at K%&%)aran dan K%a-un-an A""a! Tu!an Sar7a S%ka"ian A"a$
#ada !ari itu. M%)ki#un !ari itu !ari nik$at4 !ari 5ran- yan- &%rtak7a akan $%n%ri$a -an2aran dan
kurnia I"a!i4 $%)ki#un &a-ai$ana ra)a -%$&ira4 na$un k%&%)aran I"a!i itu $%ny%&a&kan tiada )%5ran-
2ua #un yan- )an--u# &%r8aka#1 $u"ut t%rtutu# )%$uanya4 dita$&a! "a-i 5"%! ra)a t%r!aru )%t%"a!
$%n%ri$a nik$at kurniaNya yan- tiada t%#%r$anai k%$u"iaan dan k%tin--ianNya itu.
+8- Di !ari yan- akan &%rdiri R5! dan Ma"aikat
&%r&ari)-&ari)1 tidak ada yan- &%r8aka#-8aka#4
k%8ua"i &aran-)ia#a yan- dii?inkan k%#adanya
5"%! ,an- Ma!a Mura!1 )%dan- dia ada"a! &%rB
kata yan-
g>SIلا  QوB ي Q$ و ي _ 4اN ,Z hD b10$لا >
'ل نi< $& / _R نو0- Dت ي ?اF > &0$OIلا
اGا وZ
+;- ,an- d%$ikian itu"a! !ari yan- &%nar. Maka
&aran-)ia#a yan- $au4 di#i"i!nya"a! k%#ada
Tu!annya 2a"an k%$&a"i.
ءا E & 0( Sa X$لا Q$و !$لا eلi jل R + . =ا
اG[/ 'YG ر
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
40- S%)un--u!nya t%"a! Ka$i an8a$ ka$u
)%ka"ian d%n-an a?a& yan- t%"a! d%kat1 di !ari
yan- )%)%5ran- akan $%$andan- a#a yan- t%"a!
dik%r2akan 5"%! k%dua tan-annya4 dan akan
&%rkata 5ran- yan- ka9ir1 A"an-ka! &aiknya
ka"au da!u"u aku !anya tana! )a2a.3
اGا+ع  $ م 2ا ;$ ر+; < ا; R I "ن ي  Q$ و ي 4 ابيIF
?وBي> `اH ي $W/HF  ا/  ء$I0$لا ا ي  I(ا D$لا
اGاI= Wن 2 Tن ت$!ل
Aa"u diuraikan"a! di d%kat #%nutu# Surat &%ta#a k%adaan A"a$ Ma"akut atau K%ra2aan A""a! dan
K%!%&atan k%kua)aan I"a!i di )aat itu k%"ak.
3Di !ari yan- akan &%rdiri R5! dan Ma"aikat &%r&ari)-&ari).3 (#an-ka" ayat +8). M%nurut ta9)ir dari
I&nu /arir at!-T!a&ari yan- dikatakan RJH da"a$ ayat ini ia"a! Ma"aikat /i&ri" )%ndirinya4 yan-
di)%&utkan 2u-a Ru!u"-6udu) dan Ru!u"-A$in. Di)%&ut dia t%r"%&i! da!u"u "a"u diikuti d%n-an
$%ny%&ut $a"aikat yan- &anyak1 )%$uanya &%r&ari)-&ari) $%nyatakan tunduk k%#ada A""a!1 3Tidak
ada yan- &%r8aka#-8aka#4 k%8ua"i &aran-)ia#a yan- dii?inkan k%#adanya 5"%! ,an- Ma!a Mura!.3
D%$ikian !%&atnya4 di ayat +7 5ran- yan- &%rtak7a tak &%rani &%r8aka#4 )%karan- di ayat +8 R5! atau
/i&ri" dan Ma"aikat yan- &anyak #un dia$ )%$ua1 K%&%)aran I"a!i $%ny%&a&kan $u"ut t%rkun8i4
#ada!a" na$a Tu!an yan- di)%&ut 7aktu itu ia"a! 3ar-Ra!$an34 ,an- Ma!a Mura!4 ,an- Ma!a
@%nyayan-1 3S%dan- dia ada"a! &%rkata yan- &%nar.3 (u2un- ayat +8).
S%t%n-a! a!"i ta9)ir $%n-atakan &a!7a yan- di$ak)ud akan dikatakan R5! atau $a"aikat itu ia"a!
#%r$5!5nan )ya9a'at &a-i !a$&a A""a!4 &i"a$ana Tu!an ada &%rk%nan $%n-i?inkan.
=ntuk $%n-!i"an-kan k%ra-uan da"a$ !ati 5ran- yan- i$annya &aru )a2a akan tu$&u!4 datan-"a! ayat
yan- )%"an2utnya: 3,an- d%$ikian itu"a! !ari yan- &%nar.3 (#an-ka" ayat +;).
!%"&aumul Haqq1 Hari B%nar* Hari yan- tidak u)a! dira-ukan "a-i4 )%&a-ai$ana !idu# itu )%ndiri
ada"a! B%nar dan k%nyataan4 dan $aut #un ada"a! &%nar dan k%nyataan4 dan 2an2i-2an2i A""a! )%$uanya
ada"a! &%nar dan k%nyataan. S%$ua tak u)a! dira-ukan "a-i. Dia $%)ti kita t%$#u!4 dan kita $%)ti
)a$#ai k% )ana. Ka"au k%&%naran !idu# t%"a! kita "a"ui4 kita #un $%"a"ui k%&%naran $aut4 yan- tidak
dira-ukan "a-i #adanya. S%t%"a! itu akan )a$#ai"a! k% !ari itu4 yaitu !ari )%runai )an-kaka"a ditiu#4 dan
kita )%$uanya #un &%rku$#u" k% )ana &uat di#%r!itun-kan. Tak ada 2a"an "ain &uat $%n-%"ak. 3Maka
&aran-)ia#a yan- $au4 di#i"i!nya"a! k%#ada Tu!annya 2a"an k%$&a"i.3 (u2un- ayat +;).
Kar%na )uda! #a)ti akan k% )ana 2u-a a#aka! "a-i )ika# yan- akan dia$&i"' Ka"au $%$an- ada
k%$auan4 kar%na t%$#5! $a)i! ada4 yaitu !idu# di dunia ini4 t%$#u!"a! 2a"an itu d%n-an &%rani4 itu
/a"an A""a!* Atau 2a"an k%$&a"i k%#ada A""a!. Kar%na #ada !akikatnya4 )%$ua $ak!"uk atau )%$ua
Anak Ada$ ada"a! datan- k% dunia ini ata) k%!%ndak A""a! dan akan #u"an- k%#adaNya d%n-an
#an--i"anNya 2ua. Cu$a ada $anu)ia yan- "u#a4 dan "a"ai dan "%n-a!4 )%!in--a 7aktunya !a&i)
d%n-an k%a"#aan. Dan d%n-an ayat ini kita di)adarkan d%n-an !a"u) 5"%! Tu!an 3Baran-)ia#a yan-
$au4 $ari"a! k%$&a"i k% 2a"an Tu!an* Tu!an $a)i! $%n%ri$a k%datan-an k%$&a"i !a$&a-Nya yan-
"%n-a! dan a"#a itu.3
K%r2akan"a! )%$&a!yan-1 dan da"a$ )%$&a!yan- di tia# rakaat &a8a"a! a"-Kati!a!4 yan- t%rkandun- di
da"a$nya #%r$5!5nan k%#ada A""a! a-ar ditun2uki 2a"an yan- "uru): 3%hdinash #hiraathal Mustaqiim.3
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Dan a#a&i"a 2a"an itu )uda! dida#at4 2an-an di"%#a)kan "a-i4 2an-an $%$&%"5k "a-i k%#ada yan- "ain4
)%&a& 3-ari) "uru) ia"a! 2arak yan- #a"in- d%kat di antara dua titik.3
Dan in-at"a! #u"a &a!7a)anya Tu!an #un )%"a"u $%$an--i" kita )u#aya k%$&a"i k%#adaNya1
3@u"an-"a!* K%$&a"i"a! k%#ada Tu!an$u4 7a!ai na9)u4 7a!ai 2i7a yan- t%"a! $%n8a#ai
k%t%nt%ra$annya.3 Tu!an in-in )%ka"i a-ar ka$u datan- &%rku$#u" &%r)a$a !a$&a-!a$&a Tu!an
yan- )a$a-)a$a k%$&a"i4 dan Tu!an in-in )%ka"i a-ar )%$ua !a$&aNya k%$&a"i k% da"a$ )yur-a
yan- t%"a! di)%diakanNya. S%&a-ai t%r)%&ut #ada ayat yan- t%rak!ir dari Surat 8;4 Surat a"-Ka2r.
3S%)un--u!nya t%"a! Ka$i an8a$ ka$u )%ka"iar4 d%n-an a?a& yan- t%"a! d%kat.3 (#an-ka" ayat 40).
Artinya4 )%&%"u$ $%n-!ada#i !ari @%r!itun-an atau Hari Kia$at itu4 ada !ari yan- "%&i! d%kat "a-i4
#a)ti ka$u t%$ui da"a$ $a)a yan- tidak "a$a "a-i. Hari itu ia"a! !ari &%r8%rai d%n-an dunia 9ana ini4
!ari Ma"aikat-Maut $%n-a$&i" nya7a$u1 3Di !ari yan- )%)%5ran- akan $%$andan- a#a yan- t%"a!
dik%r2akarn 5"%! k%dua tan-annya.3 S%t%"a! nya7a &%r8%rai d%n-an &adan4 $aka "%#a)"a! nya7a itu
dari#ada )an-karnya dan &%&a)"a! dia dari )%"u&un- !idu# 9ana ini. Maka $u"ai"a! k%"i!atan 2%"a)
!ari-!ari dan $a)a "a$#au yan- t%"a! di"a"ui. S%-a"a #%r&uatan yan- #%rna! dia$a"kan di )ini4
&uruknya dan &aiknya4 &%ka) #%r&uatan tan-an )%ndiri4 )%$uanya k%"i!atan. B%r&%)ar !ati $%"i!at
&%ka) yan- &aik4 &%r$ura$ dur2a $%"i!at 8atatan yan- &uruk1 $anu)ia $un-kin "u#a na$un da"a$
8atatan A""a!4 )%titik #un tiada yan- !i"an- dan )%&ari) #un tiada yan- "u#a1 3Dan akan &%rkata 5ran-
yan- ka9ir.3 ,aitu 5ran- yan- di ka"a !idu#nya !anya $%n5"ak $%nta!-$%nta! )%ruan Ra)u"4 dia
$%"i!at da9tar d5)a yan- dia k%r2akan1 3A"an-ka! &aiknya ka"au da!u"u aku !anya tana! )a2a.3 (u2un-
ayat 40).
Ti$&u""a! )%)a" dan k%"u!an4 #ada )aat )%)a" dan k%"u! tidak ada -unanya "a-i1 3Ka"au aku da!u"unya
!anya tana! )a2a4 ka"au aku da!u"unya tidak )a$#ai 2adi $anu)ia4 tidak t%r8atat da"a$ da9tar
k%!idu#an4 tidak"a! akan &%-ini t%kanan yan- aku ra)akan da"a$ k%!idu#an4 tidak"a! akan &%-ini
t%kanan yan- aku ra)akan da"a$ !idu#ku di a"a$ &ar?ak! ini.3
S%)a" yan- tak ada -unanya.
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surah ‘Abasa

(BERMUKA MASAM)
Surat 80: 42 ayat
Diturunkan di MAKKAH
ةر :


1- Dia bermuka masam dan
berpaling.
_ -َ ;َ -َ و َ ,َ -َ -
2- Lantaran datang kepadanya orang
buta itu.
_َ -ْ-َ Vا ُ -ء'َ = نَ أ
3- Padahal, adakah yang memberi-
tahumu, boleh jadi dia akan jadi
orang yang suci.
_ آ ,َ - ُ ^ -َ ·َ - َ 4-ِ رْ-ُ - 'َ ﻡَ و
4- Atau dia akan ingat, lalu memberi
manfaat kepadanya ingatnya itu.
ْوَ أ ىَ ,ْآ --ا ُ ^َ ·َ --َ -َ - ُ , آ -َ -
5- Adapun (terhadap) orang yang
merasa diri cukup.
ِ ,َ ﻡ ' ﻡَ أ _َ -ْ·َ -ْ~ا
6- Maka engkau menghadapkan
(perhatian) kepadanya.
ى -َ ~َ - ُ ^َ - َ ~ﻥَ 'َ -
7- Padahal apalah rugimu kalau dia
tidak mau suci.
Vَ أ َ 4ْ-َ -َ - 'َ ﻡَ و _ آ ,َ -
8- Dan adapun orang yang datang
kepadamu berjalan cepat.
_َ ·ْ~َ - َ كء'َ = ,َ ﻡ ' ﻡَ أَ و
9- Dan dia pun dalam rasa takut.

_َ ~ْ=َ - َ ;ُ هَ و
10- Maka engkau terhadapnya
berlengah-lengah.
_ |َ -َ - ُ ^ْ-َ - َ ~ﻥَ 'َ -

Itab Yang Merupakan Cinta
Menurut sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari, demikian juga
riwayat dari Ibnu Abi Hatim, yang diterima dari Ibnu Abbas; "Sedang Rasulullah
menghadapi beberapa orang terkemuka Quraisy, yaitu 'Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal
dan Abbas bin Abdul Muthalib dengan maksud memberi keterangan kepada mereka
tentang hakikat Islam agar mereka sudi beriman, di waktu itu masuklah seorang laki-
laki buta, yang dikenal namanya dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Dia masuk ke
dalam majlis dengan tangan meraba-raba. Sejenak sedang Rasulullah terhenti bicara
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
orang buta itu memohon kepada Nabi agar diajarkan kepadanya beberapa ayat al-
Quran. Mungkin oleh karena terganggu sedang menghadapi pemuka-pemuka itu,
kelihatanlah wajah beliau masam menerima permintaan Ibnu Ummi Maktum itu,
sehingga perkataannya itu seakan-akan tidak beliau dengarkan dan beliau terus juga
menghadapi pemuka-pemuka Quraisy tersebut.
Setelah selesai semuanya itu dan beliau akan mulai kembali kepada ahlinya turunlah
ayat ini; "Dia bermuka masam dan berpaling."
Setelah ayat itu turun sadarlah Rasulullah s.a.w. akan kekhilafannya itu. Lalu segera
beliau hadapilah Ibnu Ummi Maktum dan beliau perkenankan apa yang dia minta dan
dia pun menjadi seorang yang sangat disayangi oleh Rasulullah s.a.w. Di mana saja
bertemu dengan Ibnu Ummi Maktum beliau menunjukkan muka yang jernih berseri
kepadanya dan kadang-kadang beliau katakan; "Hai orang yang telah menjadi sebab
satu kumpulan ayat turun dari langit kepadaku."
Ibnu Katsir pun meriwayatkan bahwa bukan saja Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim yang
membawakan riwayat ini, bahkan ada pula riwayat dari Urwah bin Zubair, Mujahid,
Abu Malik dan Qatadah, dan adh-Dhahhak dan Ibnu Zaid dan lain-lain; bahwa yang
bermuka masam itu memang Rasulullah s.a.w. sendiri dan orang buta itu memang
Ibnu Ummi Maktum.
Ibnu Ummi Maktum itu pun adalah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal. Satu-
satunya orang buta yang turut hijrah dengan Nabi ke Madinah. Satu-satunya orang
buta yang dua tiga kali diangkat Rasulullah s.a.w. menjadi wakilnya jadi Imam di
Madinah kalau beliau bepergian. Ibu dari Ibnu Ummi Maktum itu adalah saudara
kandung dari ibu yang melahirkan Siti Khadijah, isteri Rasulullah s.a.w. Dan setelah
di Madinah, beliau pun menjadi salah seorang tukang azan yang diangkat Rasulullah
s.a.w. di samping Bilal.
"Dia bermuka masam dan berpaling." (ayat 1). "Lantaran datang kepadanya orang
buta itu." (ayat 2).
"Padahal, adakah yang memberitahumu, boleh jadi dia akan jadi orang yang suci."
(ayat 3).
Dalam ketiga ayat ini ahli-ahli bahasa yang mendalami isi al-Quran merasakan benar-
benar betapa mulia dan tinggi susun bahasa wahyu itu dan Allah terhadap RasulNya.
Beliau disadarkan dengan halus supaya jangan sampai bermuka masam kepada orang
yang datang bertanya; hendaklah bermuka manis terus, sehingga orang-orang yang
tengah dididik itu merasa bahwa dirinya dihargai. Pada ayat 1 dan 2 kita melihat
bahwa kepada Rasulullah tidaklah dipakai bahasa berhadapan, misalnya; "Mengapa
engkau bermuka masam, mentang-mentang yang datang itu orang buta?"
Dan tidak pula bersifat larangan: "Jangan engkau bermuka masam dan berpaling."
Karena dengan susunan kata larangan, teguran itu menjadi lebih keras. Tidak layak
dilakukan kepada orang yang Allah sendiri menghormatinya!
Tidak! Allah tidak memakai perkataan yang demikian susunnya kepada RasulNya.
Melainkan dibahasakannya RasulNya sebagai orang ketiga menurut ilmu pemakaian
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
bahasa. Allah tidak mengatakan engkau melainkan dia. Dengan rnembahasakannya
sebagai orang ketiga, ucapan itu menjadi lebih halus. Apatah lagi dalam hal ini
Rasulullah tidaklah membuat suatu kesalahan yang disengaja atau yang mencolok
mata.
Apatah lagi Ibnu Ummi Maktum anak saudara perempuan beliau, bukan orang lain
bahkan terhitung anak beliau juga.
Di ayat 3 barulah Allah menghadapkan firmanNya terhadap Rasul sebagai orang
kedua dengan ucapan engkau atau kamu; "Padahal, adakah yang memberitahumu,
boleh jadi dia akan jadi orang yang suci?" Kita ini pun, walaupun terhadap orang
kedua, susunannya pun halus. Memang belum ada orang yang memberitahu lebih
dahulu bahwa Ibnu Ummi Maktum itu di belakang hari akan menjadi orang yang
sangat penting, yang benar telah dapat mensucikan dirinya. Allah pun di dalam ayat
ini memakai bahasa halus memberitahukan bahwa Ibnu Ummi Maktum itu kelak akan
jadi orang yang suci, dengan membayangkan dalam kata halus bahwa terdahulu
belum ada agaknya orang yang mengatakan itu kepada Nabi s.a.w.
Apakah perbuatan Nabi s.a.w. bermuka masam itu satu kesalahan yang besar, atau
satu dosa?
Tidak! Ini adalah satu ijtihad; dan menurut ijtihad beliau orang-orang penting pemuka
Quraisy itu hendaklah diseru kepada Islam dengan sungguh-sungguh. Kalau orang-
orang semacam `Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisyam dan Abbas bin Abdul
Muthalib masuk Islam, berpuluh di belakang mereka yang akan mengikut. Payah-
payah sedikit menghadapi mereka tidak mengapa. Masuknya Ibnu Ummi Maktum ke
dalam majlis itu beliau rasa agak mengganggu yang sedang asyik mengadakan
da'wah. Sedang Ibnu Ummi Maktum itu orang yang sudah Islam juga.
"Padahal, adakah yang memberitahumu, boleh jadi dia akan jadi orang yang suci?"
(ayat 3). "Atau dia akan ingat, lalu memberi manfaat kepadanya ingatnya itu?" (ayat
4).
Dengan kedua ayat ini Rasulullah s.a.w. diberi ingat oleh Allah bahwa Ibnu Ummi
Maktum itu lebih besar harapan akan berkembang lagi menjadi seorang yang suci,
seorang yang bersih hatinya, walaupun dia buta. Karena meskipun mata buta, kalau
jiwa bersih, kebutaan tidaklah akan menghambat kemajuan iman seseorang.
Bayangan yang sehalus itu dari Allah terhadap seorang yang cacat pada jasmani
dalam keadaan buta, tetapi dapat lebih maju dalam iman, adalah satu pujian bagi Ibnu
Ummi Maktum pada khususnya dan sekalian orang buta pada umumnya. Dan orang
pun melihat sejarah gemilang Ibnu Ummi Maktum itu, sehingga tersebut di dalam
sebuah riwayat dari Qatadah, yang diterimariya dari Anas bin Malik, bahwa di zaman
pemerintahan Amirul Mu'minin Umar bin Khathab, Anas melihat dengan matanya
sendiri Ibnu Ummi Maktum turut dalam peperangan hebat di Qadisiyah, ketika
penaklukan negeri Persia, di bawah pimpinan Sa'ad bin Abu Waqqash.
"Adapun (terhadap) orang yang merasa diri cukup." (ayat 5). Yaitu orang yang merasa
dirinya sudah pintar, tidak perlu diajari lagi, atau yang merasa dirinya kaya sehingga
merasa rendah kalau menerima ajaran dari orang yang dianggapnya miskin, atau
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
merasa dirinya sedang berkuasa sehingga marah kalau mendengar kritik dari rakyat
yang dipandangnya rendah; "Maka engkau menghadapkan (perhatian) kepadanya."
(ayat 6).
Itulah suatu ijtihad yang salah, meskipun maksud baik! Orang-orang yang merasa
dirinya telah cukup itu memandang enteng segala nasihat. Pekerjaan besar, revolusi-
revolusi besar, perjuangan-perjuangan yang hebat tidaklah dimulai oleh orang-orang
yang telah merasa cukup. Biasanya orang yang seperti demikian datangnya ialah
kemudian sekali, setelah melihat pekerjaan orang telah berhasil.
"Padahal, apalah rugimu kalau dia tidak mau suci." (ayat 7). Padahal sebaliknyalah
yang akan terjadi, sebab dengan menunggu-nunggu orang-orang seperti itu tempoh
akan banyak terbuang. Karena mereka masuk ke dalam perjuangan lebih dahulu akan
memperkajikan, berapa keuntungan benda yang akan didapatnya. Di dalam ayat ini
Tuhan telah membayangkan, bahwa engkau tidaklah akan rugi kalau orang itu tidak
mau menempuh jalan kesucian. Yang akan rugi hanya mereka sendiri, karena masih
bertahan dalam penyembahan kepada berhala.
"Dan adapun orang yang datang kepadamu berjalan cepat." (ayat 8). Kadang-kadang
datang dari tempat yang jauh-jauh, sengaja hanya hendak mengetahui hakikat ajaran
agama, atau berjalan kaki karena miskin tidak mempunyai kendaraan sendiri; "Dan
dia pun dalam rasa takut." (ayat 9). Yaitu rasa takut kepada Allah, khasyyah! Karena
iman mulai tumbuh; "Maka engkau terhadapnya berlengah-lengah." (ayat 10).
Sejak teguran ini Rasulullah s.a.w. merobah taktiknya yang lama. Lebih-lebih
terhadap orang-orang baru yang datang dari kampung-kampung yang jauh, yang
disebut orang Awali, atau orang Badwi atau yang disebut A'rab. Malahan sesampai di
Madinah pernah si orang kampung yang belum tahu peradaban itu memancarkan
kencingnya di dalam mesjid, sehingga sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. marah
kepada orang itu. Lalu dengan lemah-lembutnya Rasulullah bersabda: "Jangan dia
dimarahi, cari saja air, siram baik-baik."
Maka datanglah satu ukhuwwah Islamiah dan satu penghormatan yang baik di
kalangan sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. itu, karena teguran halus yang rupanya
sudah disengaja Tuhan itu.
Al-Qasyani menulis dalam tafsirnya; "Adalah Nabi s.a.w. itu di dalam haribaan
didikan Tuhannya, karena dia adalah kekasih Tuhan. Tiap-tiap timbul dari dirinya
sesuatu sifat yang akan dapat menutupi cahaya kebenaran (Nurul Haqq), datanglah
teguran halus Tuhan. Tepatlah apa yang beliau sendiri pemah mengatakan:
دَ أ ¿ِ -ْ-ِ د'َ - َ ,َ ~ْ=َ 'َ - ْ¿ ﺏَ ر ْ¿ِ -َ ﺏ
"Aku telah dididik oleh Tuhanku sendiri, maka sangatlah baiknya didikan itu.''
Sehingga budi akhlak beliau telah diteladannya dari budi akhlak Tuhan sendiri.
Tambahan kita; Dan cara Allah memberikan teguran itu, demikian halusnya kepada
Nabi yang dicintaiNya, pun adalah suatu adab yang hendaklah kita teladan pula.
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
11- Tidak begitu! Sesungguhnya dia itu
adalah peringatan. ٌةَ ,ِ آْ-َ - 'َ | ﻥِ إ >َ آ
12- Maka barangsiapa yang mau, ingatlah
dia kepadanya. ,َ -َ - َ آَ ذ ء'َ ﺵ ُ -َ ,
13- (Dia) adalah di dalam kitab-kitab
yang dimuliakan. ٍ ^َ ﻡ ,َ - ﻡ ٍ ~ُ =ُ ﺹ ¿ِ -
14- Yang ditinggikan, yang disucikan
ٍ ^َ -;ُ -ْ, ﻡ ٍ ةَ , |َ = ﻡ
15- Di tangan utusan-utusan.
ٍ ةَ ,َ -َ ~ يِ -ْ-َ 'ِ ﺏ
16- Yang mulia-mulia, yang berbakti.
ٍ ةَ رَ ,َ ﺏ ٍ ماَ ,ِ آ
Peringatan!
Tidak begitu!" (pangkal ayat 11). Artinya janganlah kamu salah sangka, atau salah
tafsir, sehingga kamu menyangka atau menafsirkan bahwa ayat-ayat yang turun ini
hanya semata-mata satu teguran karena Nabi bermuka masam seketika Ibnu Ummi
Maktum datang. Soalnya bukan itu! "Sesungguhnya dia itu," yaitu ayat-ayat yang
diturunkan Tuhan itu, "adalah peringatan." (ujung ayat 11).
Artinya, bahwasanya ayat-ayat yang turun dari langit, yang kemudiannya tersusun
menjadi Surat-surat dan semua Surat-surat itu terkumpul menjadi al-Quranul Karim,
semuanya adalah peringatan ummat manusia dan jin, tidak pandang martabat dan
pangkat, kaya dan miskin; semuanya hendaklah menerima peringatan itu.
"Maka barangsiapa yang rnau, ingatlah dia kepadanya." (ayat 12). Baik yang mau itu
orang merdeka sebagai Abu Bakar, atau hambasahaya sebagai Bilal, atau orang kaya
sebagai Abu Sufyan, atau orang miskin dari desa, sebagai Abu Zar; namun martabat
mereka di sisi Allah adalah sama. Yaitu sama diterima jika beriman, sama disiksa jika
mendurhaka.
"(Dia) adalah di dalam kitab-kitab yang dimuliakan." (ayat 13). Artinya, sudah lama
sebelum ayat-ayat al-Quran itu diturunkan ke dunia ini kepada Nabi Akhir Zaman
Muhammad s.a.w. dia telah tertulis terlebih dahulu di dalam shuhuf yang di dalam
tafsir ini kita artikan kitab-kitab. Shuhuf adalah kata banyak dari shahifah. Di dalam
sebuah Hadis yang dinyatakan bahwa keseratus empat belas Surat itu telah tertulis
lengkap dan tertahan di langit pertama, dan diturunkan ke dunia dengan teratur dalam
masa 23 tahun. Dia terletak di waktu itu di tempat yang mulia, dan tidak seorang pun
dapat menyentuhnya kecuali malaikat-malaikat yang suci-suci. Sebab itu dikatakan
seterusnya; "Yang ditinggikan, yang disucikan." (ayat 14). Yang ditinggikan, yaitu
ditinggikan kehormatannya, tidak sama dengan sembarang kitab. Yang disucikan dan
dibersihkan daripada tambahan dan kekurangan, disuci-bersihkan pula daripada
tambahan kata manusia, khusus Kalam Allah semata-mata. "Di tangan utusan-
utusan." (ayat 15)
Kalimat Safarah kita artikan di sini dengan utusan-utusan, sebab dia adalah kata
banyak dari Safiir, yang pokok artinya ialah Utusan Terhormat, atau Utusan Istimewa.
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Oleh sebab itu maka Utusan sebuah negara ke negara lain, yang disebut dalam bahasa
asing Ambasador, di dalam bahasa Arab moden pun disebut Safiir. Dan dalam bahasa
Indonesia kita sebut Duta, atau Duta Besar Istimewa. Maka bahasa yang paling tinggi
pulalah yang layak kita berikan kepada malaikat-malaikat pembantu Jibril; "Yang
mulia-mulia, yang berbakti." (ayat 16). Menyampaikan ayat-ayat sabda Tuhan itu
kepada Manusia "Mushthafa", Pilihan Tuhan itu.
Demikianlah sucinya al-Quran.
17- Celakalah Insan, alangkah sangat
kufurnya.
ُ -َ ,َ -ْآَ أ 'َ ﻡ ُ ن'َ ~ﻥِ (ا َ Jِ -ُ -
18- Daripada apa Dia menjadikannya?
ُ ^َ -َ -َ ﺥ ٍ ءْ¿َ ﺵ يَ أ ْ,ِ ﻡ
19- Dari nuthfah Dia telah menjadi-
kannya dan Dia mengatumya.
ُ -َ ر -َ -َ - ُ ^َ -َ -َ ﺥ ٍ ^َ -ْ= ﻥ ,ِ ﻡ
20- Kemudian Dia mudahkan jalan
keluarnya.
ِ - ~-ا çُ - َ J- ُ -َ , ~َ -
21- Kemudian Dia matikan dia dan Dia
suruh kuburkan.
ُ -َ ,َ -ْ-َ 'َ - ُ ^َ -'َ ﻡَ أ çُ -
22- Kemudian, apabila dikehendaki-Nya,
akan Dia bangkitkan dia.
ء'َ ﺵ اَ ذِ إ çُ - ُ -َ ,َ ~ﻥَ أ
23- Belum! Sekali-kali belumlah dia
menunaikan apa yang Dia perintahkan
kepadanya.
ُ -َ ,َ ﻡَ أ 'َ ﻡ ِ ¸ْ-َ - ' -َ - >َ آ
Insan Yang Melupakan Asalnya
"Celakalah Insan!" (pangkal ayat 17). Satu ungkapan sesalan dari Tuhan kepada
manusia; "Alangkah sangat kufurnya." (ujung ayat 17). Adakah patut manusia itu
masih juga kufur kepada Tuhan. Masih juga tidak mau menerima kebenaran yang
dibawa Rasul. Insan masih saja menyombong: "Daripada apa Dia menjadikannya?"
(ayat 18). Daripada apa Allah menjadikan atau menciptakan manusia? "Dari nuthfah
Dia telah menjadikannya." (pangkal ayat 19). Nuthfah ialah segumpalan air yang telah
menjadi kental, gabungan yang keluar dari shulbi ayah dengan yang keluar dari taraib
ibu. Dari itu asal mula manusia dijadikan; "Dan Dia mengaturnya." (ujung ayat 19).
Dari sanalah asal kejadian itu; yakni dipertemukan air bapa dengan air ibu, bertemu di
dalam rahim ibu, lalu berpadu jadi satu, menjadi satu nuthfah, yang berarti segumpal
air. Setelah 40 hari pula sesudah itu dia pun menjelma menjadi segumpal daging.
Hal yang demikian diperingatkan kepada manusia untuk difikirkannya bahwa
kekufuran tidaklah patut, tidaklah pantas. Di ayat pertama dari Surat 76, al-Insan
(Manusia) pun telah diperingatkan bahwa jika direnungkan benar-benar, tidaklah ada
arti manusia itu bilamana dibandingkan dengan alam lain sekelilingnya. (Ingat lagi
ayat 27 dari Surat an-Nazi'at (79) yang baru lalu). Maka tidaklah patut manusia kufur.
Tidaklah patut manusia ingkar dari kebesaran Tuhan, kalau manusia mengingat
betapa di waktu dahulu dia terkurung di dalam rahim ibu yang sempit itu dan
dipelihara menurut belas kasihan Allah di tempat itu.
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
"Kemudian Dia mudahkan jalan keluarnya." (ayat 20). Dimudahkan jalan keluar buat
hidup dan datang ke dunia. Dimudahkan pintu keluar dari rahim itu sampai terlancar
dan terluncur keluar. Dimudahkan terus persediaan buat hidup dengan adanya air susu
yang disediakan pada ibu di waktu kecil. Dibimbing dengan cinta kasih sampai
mudah tegak sendiri di dalam hidup melalui masa kecil, masa dewasa, masa mencari
jodoh teman hidup, masa jadi ayah, masa jadi nenek atau datuk; "Kemudian Dia
matikan dia." (pangkal ayat 21). Karena akhir daripada hidup itu pastilah mati.
Mustahil ada hidup yang tidak diujungi mati, kecuali bagi Pencipta hidup itu sendiri.
"Dan Dia suruh kuburkan." (ujung ayat 21). Tidak dibiarkan tercampak saja tergolek
di muka bumi dengan tidak berkubur. Melainkan selekasnya seputus nyawa, segera
diperintahkan Allah kepada manusia yang hidup supaya segera dikuburkan. "Kemu-
dian, apabila dikehendakiNya, akan Dia bangkitkan dia." (ayat 22).
Disebut di pangkal ayat apabila Dia kehendaki, insan itu pun akan dibangkitkan
kembali. Mengapa apabila Dia kehendaki? Karena dengan memakai kata-kata apabila
(idza) Dia kehendaki, maklumlah kita karena yang demikian itu bergantung kepada
kata-kata mataa? Artinya: "Bilakah masa akan dibangkitkan itu?"
Dibangkitkan sudah pasti, tetapi masa apabila akan dibangkitkan, hanya Allah yang
Maha Tahu. Itu adalah terserah mutlak kepada kekuasaan Allah.
"Belum! Sekali-kali belumlah dia menunaikan apa yang Dia perintahkan kepadanya."
(ayat 23).
Artinya menurut keterangan Ibnu Jarir dalam tafsirnya; "Belumlah manusia itu
menunaikan tugas dan kewajiban yang diperintahkan Tuhan ke atas dirinya
sebagaimana mestinya. Masih banyak perintah Allah yang mereka lalaikan. Masih
banyak mereka memperturutkan kehendak hawa nafsu.
Terlalu sangat banyak nikmat yang dianugerahkan Allah kepada Insan dan masih
terlalu banyak perintah Ilahi yang dilalaikan oleh manusia. Jika manusia merasa
bahwa dia telah bekerja dengan baik, belumlah seimbang, belumlah dengan
sepatutnya jua dan belumlah sewajarnya Insan mengingat Tuhannya. Artinya masih
sangat lalai manusia dari mengingat Tuhan.
Sesuailah intisari ayat ini dengan apa yang pernah dikatakan oleh seorang Shufi yang
besar, yaitu Muhammad Abu Madyan; "Janganlah engkau mengharapkan dengan
amalan yang engkau kerjakan, engkau akan mendapat ganjaran dari Allah. Kurnia
Allah kepadamu kelak hanyalah belas kasihan saja. Tidak sepadan kecilnya amalmu
dengan besar ganjaran Allah."
24- Maka cobalah memandang manusia
kepada makanannya.
ِ ,ُ =-َ -ْ-َ - ِ ^ِ ﻡ'َ ·َ = _َ -ِ إ ُ ن'َ ~ﻥِ (ا
25- Sesungguhnya telah Kami curahkan
air securah-curahnya.
ً 'ّ -َ ﺹ ء'َ -ْ-ا 'َ -ْ-َ -َ ﺹ ' ﻥَ أ
26- Kemudian Kami lunakkan bumi
seluluk-luluknya.
ً 'ّ -َ ﺵ َ ضْرَ Vا 'َ -ْ-َ -َ ﺵ çُ -
27- Maka Kami tumbuhkan padanya
benih-benih makanan.
'َ |-ِ - 'َ -ْ-َ -ﻥَ 'َ - ً 'ّ -َ =
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
28- Dan anggur dan sayur-sayuran.
ً '-ْ~َ -َ و ً '-َ -ِ -َ و
29- Dan buah zaitun dan korma.
ً >ْ=َ ﻥَ و ً 'ﻥ;ُ -ْ-َ زَ و
30- Dan kebun-kebun yang subur.
ً '-ْ-ُ - َ _ِ -اَ -َ =َ و
31- Dan buah-buahan dan rumput-
rumputan.
ِ آ'َ -َ و ً 'ّ ﺏَ أَ و ً ^َ |
32- Akan bekal bagi kamu dan bagi
ternak-ternak kamu.
ْçُ - - ً '-'َ - ﻡ ْçُ -ِ ﻡ'َ ·ْﻥَ Vَ و

Rezeki Manusia
Pada ayat 18 sampai ayat 22 manusia diberi ingat bahwa mereka dijadikan dari air
nuthfah, lalu ditakdir dan dijangkakan, ditentukan takaran hidup, sesudah itu mati.
Dan jika datang masanya, jika Tuhan menghendaki, mereka pun dibangkitkan
kembali daripada alam kubur itu.
Hal itu telah mereka dengar beritanya; sekarang manusia disuruh melihat dan
menyaksikan sendiri bagaimana pertalian hidupnya dengan bumi tempat dia berdiam
ini; "Maka cobalah memandang manusia kepada makanannya." (ayat 24).
Perhatikanlah dari mana datangnya makanan itu dan bagaimana tingkat-tingkat
pertumbuhannya sehingga makanan itu telah ada saja dalam piring terhidang di
hadapannya. Asal mulanya ialah: "Sesungguhnya telah Kami curahkan air securah-
curahnya." (ayat 25).
Asal mulanya ialah bahwa bumi itu kering, maka turunlah hujan. Hujan lebat sekali
yang turun laksana dicurahkan dari langit. Maka bumi yang laksana telah mati itu
hiduplah kembali. "Kemudian Kami lunakkan bumi seluluk-luluknya.' (ayat 26).
Bumi yang tadinya kering dan keras sehingga tidak ada yang dapat tumbuh, dengan
turunnya hujan maka Iunaklah tanah tadi, menjadi luluk, menjadi lumpur. Di atas
tanah yang telah lunak jadi lumpur atau luluk itulah kelak sesuatu akan dapat
ditanamkan; "Maka Kami tumbuhkan padanya benih-benih makanan." (ayat 27).
Pada negeri-negeri yang makanan pokoknya ialah padi, tafsir ayat ini sangat lekas
dapat difahamkan. Memang sawah itu dilulukkan lebih dahulu baru dapat ditanami
benih. Yaitu benih padi, benih gandum, benih kacang dan jagung; 'Dan anggur dan
sayur-sayuran.' ayat 28).
Dengan mensejajarkan anggur sebagai buah-buahan yang dapat dimakan langsung
dengan sayur-sayuran lain yang sangat diperlukan vitamin dan kalorinya bagi
manusia, nampaklah bahwa keduanya itu sama pentingnya sebagai zat makanan. "Dan
buah zaitun dan korma." (ayat 29). Zaitun selain dapat dimakan, dapat pula diambil
minyaknya. 'Dan kebun-kebun yang subur." (ayat 30). Dengan menyebutkan kebun-
kebun yang subur maka tercakuplah di dalamnya buah-buahan yang lain yang sejak
zaman dahulu telah diperkebunkan orang, sebagai diceriterakan di dalam Surat 34,
Saba' ayat 15, sehingga kesuburan tanah menimbulkan syukur kepada Tuhan, dan
kesyukuran, menyebabkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur (Negeri yang
makmur dan Tuhan yang memberi ampun).
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
"Dan buah-buahan dan rumput-rumputan." (ayat 31). "Akan bekal bagi kamu dan bagi
ternak-ternak kamu." (ayat 32). Artinya berpuluh macam buah-buahan segar yang
dapat dimakan oleh manusia; sejak dari delima, anggur, epal, berjenis pisang, berjenis
mangga dan berbagai buah-buahan yang hanya tumbuh di daerah beriklim dingin dan
yang tumbuh di daerah beriklim panas; sebagai pepaya, nenas, rambutan, durian, duku
dan langsat dan buah sawo dan lain-lain dan berbagai macam rumput-rumputan pula
untuk makanan binatang ternak yang dipelihara oleh manusia tadi.
Pokok pangkal semuanya itu ialah dari air hujan yang dicurahkan Allah dengan
lebatnya dari langit sampai tanah jadi luluk, membawa apa yang dinamai bunga tanah.
Maka kalau kita simpulkan di antara kedua peringatan itu, pertama tentang asal usul
kejadian manusia dari nuthfah sampai dapat hidup di atas permukaan bumi ini. Kedua
setelah hidup di bumi jaminan untuk melanjutkan hidup itu pun selalu tersedia selama
langit masih terkembang dan lautan masih berombak bergelombang, dan air laut itu
akan menguap ke udara menjadi awan, menjadi mega dan mengumpul hujan, lalu
hujan, selama itu pula jaminan Allah masih ada atas kehidupan ini.
Setelah demikian halnya mengapalah manusia akan lupa juga kepada Tuhannya?
Mengapa juga manusia akan lupa dari mana dia, siapa menjamin hidupnya di sini dan
ke mana dia akan pergi.?
33- Maka (ingatlah) apabila datang
suara yang sangat keras itu.
ُ ^ ﺥ' ~-ا ِ تء'َ = اَ ذِ \َ -
34- (Yaitu) pada hari yang setiap orang
lari dari saudaranya.
َ مْ;َ - ِ ^-ِ ﺥَ أ ْ,ِ ﻡ ُ ءْ,َ -ْ-ا ,ِ -َ -
35- Dan dari ibunya dan dari ayahnya.
ِ ^-ِ ﺏَ أَ و ِ ^ ﻡُ أَ و
36- Dan dari isterinya dan anak-anaknya.

ِ ^-ِ -َ ﺏَ و ِ ^ِ -َ -ِ ='َ ﺹَ و
37- Bagi setiap orang dari mereka itu, di
hari itu, ada satu perkara yang
dihadapinya.
ٍ -ِ -َ ﻡْ;َ - ْçُ |ْ- ﻡ ٍ ئِ ,ْﻡا Jُ -ِ - ٌنْ'َ ﺵ
ِ ^-ِ -ْ·ُ -
38- Beberapa wajah di hari itu berseri-
seri.
ٍ -ِ -َ ﻡْ;َ - ٌ-;ُ =ُ و ٌةَ ,ِ -ْ~ ﻡ
39- Tertawa-tawa, bersukacita
ٌ^َ -ِ ='َ ﺽ ٌةَ ,ِ ~ْ-َ -ْ~ ﻡ
40- Dan beberapa wajah di hari itu,
padanya ada kemuraman.
ٌةَ ,َ -َ - 'َ |ْ-َ -َ - ٍ -ِ -َ ﻡْ;َ - ٌ-;ُ =ُ وَ و
41- Ditekan oleh kegelapan.
ٌةَ ,َ -َ - 'َ |ُ -َ هْ,َ -
42- Mereka itu ialah orang-orang yang
kafir, yang durhaka.
ُ ةَ ,َ =َ -ْ-ا ُ ةَ ,َ -َ -ْ-ا ُ çُ ه َ 4ِ -َ -ْوُ أ

Peristiwa Di Hari Kiamat
Setelah diperingatkan bagaimana jalannya jaminan makan yang diberikan Allah
karena tercurahnya air hujan yang menyuburkan bumi lalu menimbulkan tumbuh-
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
tumbuhan yang diperlukan buat hidup, pada akhirnya Allah memberikan peringatan
bahwa hidup itu berbatas adanya. Hidup dibatasi oleh mati. Dan sesudah mati ada lagi
hidup yang kekal.
"Maka (ingatlah) apabila datang suara yang sangat keras itu." (ayat 33).
Di dalam ayat ini disebut ash-Shakhkhah! Yang berarti suara yang sangat keras.
Saking kerasnya akan pecahlah anak telinga bila suara itu terdengar. Ini adalah salah
satu dari nama-nama hari kiamat yang tersebut dalam al-Quran. Ada disebut al-
Haqqah, atau al-Qari'ah yang artinya hampir sama; suara sangat keras, suara pekik
yang menyeramkan bulu roma, atau kegoncangan yang tiada terpermanai dahsyatnya,
yang masing-masing kelak akan bertemu dalam Suratnya sendiri-sendiri.
Demikian hebatnya hari itu, sehingga; "(Yaitu) pada hari yang setiap orang lari dari
saudaranya. " (ayat 34). "Dan dari ibunya dan dari ayahnya.'' (ayat 35). "Dan dari
isterinya dan anak-anaknya." (ayat 36). Di dalam ketiga ayat ini didahulukan
menyebut saudara yang seibu-sebapa atau seibu saja atau sebapa saja, sebagai orang
yang terdekat. Dan lebih dekat lagi dari itu ialah ibu dan ayah. Tetapi isteri adalah
orang yang lebih dekat lagi, teman hidup setiap hari bilamana orang telah dikawinkan
oleh ayah-bundanya dan telah menegakkan rumahtangga sendiri. Kemudian itu, anak
kandung lebih dekat lagi daripada isteri, lebih dekat dari ayah dan bunda dan lebih
dekat lagi dari saudara kandung. Sebab anak adalah penyambung turunan diri, laksana
darah daging sendiri. Maka bila tiba hari perhitungan di hari kiamat itu segala
saudara, ibu dan ayah, isteri dan anak itu tidak teringat lagi. Bagaimanapun kasih dan
rapat kita dengan mereka, namun di hari perhitungan itu kita tidak akan mengingat
mereka lagi, betapa pun karibnya. Sebab masing-masing kita telah menghadapi
masalahnya sendiri-sendiri. Itulah yang dengan tepat dikatakan dalam ayat yang
selanjutnya; "Bagi setiap orang dari mereka itu, di hari itu, ada satu perkara yang
dihadapinya." (ayat 37).
Bagaimana orang akan mengingat anaknya dan isterinya, ayahnya atau ibunya,
saudara kandung atau tirinya, kalau dia sendiri di waktu itu sedang terlibat dengan
pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawabnya dengan berdusta? Dan saudara,
ayah dan ibu, dan isteri dan anak-anak itu pun terlibat pula dalam soal mereka sendiri-
sendiri.
Orang lainkah yang akan terkenang, padahal masalah yang dihadapi demikian
beratnya dan keputusan belum jelas?
"Beberapa wajah di hari itu berseri-seri." (ayat 38). "Tertawa-tawa, bersukacita." (ayat
39).
Mengapa wajah mereka berseri-seri? Mengapa mereka tertawa-tawa bersukacita?
Tentu saja kegembiraan itu timbul setelah mendapat keputusan yang baik dari Hakim
Yang Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena timbangan amal lebih berat
kepada kebajikan; maka syurgalah tempat yang ditentukan untuknya. Baru di sana
kelak akan bertemu dengan saudara, ayahbunda, isteri dan anak, kalau memang sama-
sama ada amal kebajikan.
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
"Dan beberapa wajah di hari itu, padanya ada kemuraman." (ayat 40). "Ditekan oleh
kegelapan." (ayat 41).
Mengapa wajah jadi muram dan kegelapan menekan sehingga tak ada cahaya harapan
sama-sekali?
"Mereka itu ialah orang-orang yang kafir." (pangkal ayat 42). Tidak mau menerima
kebenaran, bahkan menolaknya. "Yang durhaka.'' (ujung ayat 42). Maka begitulah
nasib orang yang kafir dan durhaka; muram suram karena telah salah menempuh jalan
sejak semula.
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surat
AT-TAKWIR
(MENGGULUNG)
Surat 81: 29 ayat
Diturunkan di MAKKAH
ةر;~ : ,-;---ا


1- (Ingatlah) apabila matahari
telah digulung.
ْ- ~-ا اَ ذِ إ ُ , ْتَ ر ;ُ آ
2- Dan apabila bintang-bintang
telah gugur.
ْتَ رَ -َ --ا ُ م;ُ = --ا اَ ذِ إَ و
3- Dan apabila gunung-gunung
telah dihapuskan.
ُ ل'َ -ِ =ْ-ا اَ ذِ إَ و ْتَ , -ُ ~
4- Dan apabila unta-unta bunting
telah dibiarkan.
ْ~َ - =ُ - ُ ر'َ ~ِ ·ْ-ا اَ ذِ إَ و
5- Dan apabila binatang-binatang
buas telah dikumpulkan.
ُ ش;ُ =ُ ;ْ-ا اَ ذِ إَ و ْتَ ,ِ ~ُ =
6- Dan apabila lautan telah
menggelagak.
ْتَ , =ُ ~ ُ ر'َ =ِ -ْ-ا اَ ذِ إَ و
7- Dan apabila diri-diri manusia
telah dipasangkan.
ُ س;ُ - --ا اَ ذِ إَ و ْ~َ ﺝ وُ ز
8- Dan apabila anak-anak perem-
puan yang dikubur hidup-hidup
telah diperiksa.
ْ~َ -ِ -ُ ~ ُ ةَ دوُ ؤْ;َ -ْ-ا اَ ذِ إَ و
9- Lantaran dosa apa makanya dia
dibunuh.
ٍ ~-َ ذ يَ 'ِ ﺏ ْ~َ -ِ -ُ -
10- Dan apabila catatan-catatan
amal telah dibentangkan.
ْتَ ,ِ ~ُ - ُ ~ُ = ~-ا اَ ذِ إَ و
11- Dan apabila langit telah
dicabut.
ء'َ - ~-ا اَ ذِ إَ و ْ~َ =ِ ~ُ آ
12- Dan apabila neraka telah
dinyalakan.
ْتَ , ·ُ ~ ُ ç-ِ =َ =ْ-ا اَ ذِ إَ و
13- Dan apabila syurga telah
dihampirkan.
ُ ^ -َ =ْ-ا اَ ذِ إَ و ْ~َ -ِ -ْزُ أ
14- Akan tahulah tiap-tiap diri,
apa amal yang sudah disediakan.
ْتَ ,َ ~ْ=َ أ ' ﻡ ٌ,ْ-َ - ْ~َ -ِ -َ -collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Apabila Dan Apabila
Ceritera sekarang ini adalah peringatan tentang hari kiamat belaka;
"(Ingatlah) apabila matahari telah digulung." (ayat 1). Di sini kita melihat
penggambaran keadaan kiamat, satu keadaan yang berobah sama-sekali dari yang
biasa. Mula-mula diterangkan bahwa matahari itu telah tergulung. Tentu banyaklah
arti yang dapat kita ambil kata-kata kuwwirat, tergulung atau digulungkan. Makna
digulung ialah bila tugasnya telah habis dan dia tidak memancarkan cahaya lagi,
sehingga dunia ini menjadi gelap-gulita dan kacaubalau.
"Dan apabila bintang-bintang telah gugur." (ayat 2). Menurut sebuah tafsir yang
dirawikan oleh adh-Dhahhak, diterimanya dari Ibnu Abbas; akan kejadian bintang-
bintang itu gugur dan tempatnya karena bintang-bintang itu adalah laksana kindil-
kindil (pelita) yang tergantung di antara langit dan bumi, diberi rantai dengan Nur,
atau cahaya. Dan rantai cahaya itu terpegang di tangan malaikat-malaikat yang terjadi
dari Nur pula. Kata riwayat itu, bila tiupan serunai sangkakala yang pertama telah
kedengaran matilah segala yang bernyawa, baik di bumi ataupun di semua langit, dan
malaikat-malaikat itu pun turut mati sehingga terlepaslah rantai itu dari tangannya,
maka bintang-bintang itu tidak terkendali lagi, sehingga terpentanglah dia ke mana
saja.
Ceritera yang demikian sepintas lalu tentu ditolak oleh orang yang tidak percaya
kepada yang ghaib. Tetapi apabila disesuaikan dengan penyelidikan ilmu alam yang
sejati, dapatlah kita memahamkannya dipandang dari segi daya tarik-menarik yang
mengatur hubungan alam sehingga timbul keseimbangan. Bila telah goyah yang satu,
niscaya goyahlah pula yang lain, maka berkacaulah perjalanan bintang-bintang.
"Dan apabila gunung-gunung telah dihapuskan." (ayat 3). Bumi adalah salah satu
daripada bintang-bintang itu. Kalau berjuta bintang yang lain sudah gugur daripada
garis jalannya, tentulah bumi sendiri pun telah masuk dalam kekacauan itu. Dan
gunung-gunung yang ada dibumi pun tidak ada artinya lagi. Dia pun sudah menjadi
sama rata dengan bumi. Di dalam Surat an-Naba' (Surat 78) yang lalu dibayangkan
bahwa gunung-gunung sudah berkeadaan laksana fatamorgana belaka; disangka air
padahal bukan air.
"Dan apabila unta-unta bunting telah dibiarkan." (ayat 4).
Dengan ayat ini suasana lebih didekatkan lagi ke dalam masyarakat pada masa ayat
mulai diturunkan. Unta bunting sangatlah manja pada pemeliharaan orang yang
empunya. Karena diharapkan pada anaknya yang akan lahir. Unta bunting adalah
mengandung tambahan kekayaan. Bila kiamat telah datang, orang tidak perduli lagi
kepada unta bunting yang selama ini dipelihara baik-baik itu. Gambaran kecil dapat
kita lihat pada waktu negeri dalam perang besar dan orang pada mengungsi
meninggalkan kampung halamannya, karena melarikan diri dari serbuan musuh.
Maka ayam-ayam ternak, kucing, anjing sampai kepada kambing ternak tidak
diperdulikan orang lagi. Semuanya telah tersia-sia, karena orang lari meninggalkan
rumahnya, membawa dan memelihara nyawanya dengan sebungkus pakaian saja. Ini
telah kita alami pada permulaan perang ketika Tentara Belanda tidak dapat
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
mempertahankan negeri lagi dari serbuan tentara Jepang di tahun 1942. – Sebab itu
maka unta bunting yang dibiarkan tersia-sia adalah lambang dari perasaan gugup dan
panik.
"Dan apabila binatang-binatang buas telah dikumpulkan." (ayat 5).
Menurut orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan tentang keadaan
hidup binatang buas di rimba raya, sebagai singa, gajah, beruang, harimau, kijang,
rusa, bison, zirafah, zebra, kambing hutan, orang utan dan lain-lain, bahwa binatang-
binatang itu sangatlah tajam perasaannya (intuisi). Bila akan terjadi tanah longsor,
atau hujan besar yang akan membawa banjir besar, maka binatang-binatang itu sudah
mengerti dengan sendirinya meskipun manusia belum mengetahui apa yang akan
terjadi. Mereka terlebih dahulu akan lari dan lari lagi, berbondong, berhoyong,
mencari tempat yang mereka rasa lebih aman. Meskipun singa begitu ganas terhadap
rusa, harimau ganas terhadap kambing hutan, serigala buas melihat binatang lain yang
jadi buruannya, namun di saat menghadapi bahaya yang akan menimpa itu, satu
dengan yang lain tidak bermusuhan lagi. Yang buas tidak lagi timbul selera melihat
binatang lain yang biasa diburunya.
Maka digambarkanlah di sini bahwa di saat suasana hebat itu binatang-binatang buas
itu jadi berkumpul. Dikumpulkan oleh kedahsyatan hari yang mereka hadapi. "Nasib"
telah menyebabkan mereka berkumpul. Malahan menurut satu tafsir dari Ubai bin
Ka'ab; "Binatang buas itu pun menjadi berkumpul dengan manusia. Bagaimanapun
takutnya bertemu dengan manusia selama ini, namun di hari itu mereka jadi
mendekati manusia."
"Dan apabila lautan telah menggelagak." (ayat 6). Menggelagak atau mendidih airnya,
melimbak keluar saking sangat panasnya, sehingga menurut satu tafsir dari adh-
Dhahhak dan Mujahid, demikian mendidihnya, sehingga air di sungai dan danau-
danau yang tawar telah dilimbaki oleh air lautan yang mendidih itu.
Ubai bin Ka'ab (salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w.) menggambarkan keadaan
pada waktu itu demikian; "Adalah enam hari yang hebat sebelum berdiri kiamat itu.
Sedang manusia berhilir mudik di dalam pasar, tiba-tiba padam cahaya matahari dan
jelaslah cahaya bintang-bintang; mereka pun jadi tercengang dan merasa dahsyat.
Sedang mereka terbingung-bingung demikian rupa, tiba-tiba bintang-bintang itu pun
berkisar dari tempatnya dan berjatuhan. Seketika masih terbingung ketakutan,
meluncurlah gunung-gunung merata ke alas bumi; maka bergeraklah bumi,
bergoncang dan terbakar, kemudian menjadi abu semua. Semua menjadi bingung
kehilangan akal, sehingga manusia mencari jin dan jin mencari manusia, dan
bercampur-aduklah binatang jinak, binatang liar dan segala serangga dan burung-
burung, menggelombang yang setengah kepada yang setengah; itulah yang dimaksud
dengan binatang-binatang buas dikumpulkan. Lalu berkatalah jin kepada manusia;
"Kami akan pergi menyelidiki apa yang terjadi, tinggallah di sini!" Lalu jin itu pun
pergilah menyelami laut. Tetapi mereka segera keluar, sebab laut sudah menjadi api
yang bernyala-nyala," dan seterusnya. Tentu saja hal ini adalah gambaran terdahulu
dari yang akan kejadian kelak kemudian hari yang akan lebih hebat daripada apa yang
dilukiskan itu.
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
"Dan apabila diri-diri manusia telah dipasangkan. (ayat 7). Di dalam ayat ini tertulis
nufus, kata jama' dari nafs. Dan nafs itu berarti juga diri manusia. Yang dikatakan diri
manusia itu ialah gabungan di antara rohnya dengan jasmaninya. Bila dia mati,
hilanglah nafsnya itu, sebab di antara roh dengan jasmani telah berpisah. Kelak kalau
kiamat telah datang akan berbunyi serunai sangkakala itu dua kali. Kali yang pertama
mematikan sisa yang masih hidup. Dan kali yang kedua membangkitkan segala yang
mati untuk dihidupkan kembali dalam alam yang lain, yaitu alam akhirat. Maka
dibayangkanlah dalam ayat ini bahwa diri-diri manusia itu, atau nufus itu akan
dipasangkan kembali; Jasmani dipasangkan kembali dengan Rohani, untuk
menghadapi hidup yang baru. Yang kita pilih di sini ialah tafsir dari Ikrimah.
"Dan apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup telah diperiksa." (ayat
8).
Sebagaimana telah kita maklumi, dan telah banyak bertemu ayatnya di dalam al-
Quran dan telah pula kita uraikan dalam tafsir di juzu'-juzu' yang telah lalu, di zaman
jahiliyah orang suka menguburkan anak perempuannya hidup-hidup, karena berasa
malu beroleh anak perempuan, (lihat Juzu' 14, Surat 16, an-Nahl (lebah), ayat 58-59).
Maka di hari kiamat itu kelak, mereka akan diperiksa; "Lantaran dosa apa makanya
dia dibunuh." (ayat 9). Mereka akan ditanyai gerangan apa sebabnya maka ayah
mereka sampai hati menguburkan mereka kebalik bumi dalam keadaan hidup. Tentu
saja mereka sebagai saksi belaka dari kesalahan perbuatan ayahnya.
Menurut penafsiran asy-Syihab, makanya pertanyaan dihadapkan kepada yang
teraniaya, yaitu anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup itu sendiri, di hadapan
orang yang menganiaya dan menguburkannya itu ialah supaya lebih terasa berat dan
besarnya dosa yang telah diperbuatnya. Akan terasa sendirilah kepadanya bahwa
bukanlah anak yang ditanya itu yang akan dapat menjawab pertanyaan itu karena
bukan dia yang bersalah, melainkan dirinya sebagai pembunuhlah yang mesti
dihukum berat.
Menurut asy-Syihab cara yang seperti ini namanya ialah istidraj, yaitu membawa
bicara kepada suatu suasana yang si bersalah merasakan sendiri kesalahannya, dengan
mengaturkan pertanyaan terlebih dahulu kepada yang tidak bersalah.
Menurut as-Sayuthi; "Ayat-ayat ini menggambarkan betapa nian berat dosanya
menguburkan anak perempuan hidup-hidup itu."
Ad-Darimi meriwayatkan di dalam Masnadnya bahwa pada suatu hari seorang laki-
laki datang menghadap Rasulullah s.a.w. menceriterakan betapa dahsyat perbuatannya
di zaman Jahiliyah. Katanya; "Ya Rasul Allah! Di zaman jahiiyah kami ini
penyembah berhala dan tega hati membunuh anak kami. Aku sendiri mempunyai
seorang anak perempuan. Setelah dia mulai gadis kecil, dia gembira dan lucu, suka
sekali bila kupanggil. Suatu hari dia kupanggil, dia pun datang. Aku bawa, dia pun
menurut. Lalu aku bawa kepada sebuah sumur tua kepunyaan kaum kami yang tidak
begitu jauh dari kediaman kami. Lalu aku bawa dia ke pinggir sumur itu akan melihat
ke dalamnya. Setelah kepalanya terjulur ke dalam, terus aku angkat kedua kakinya
dan aku lemparkan dia ke dalam. Ketika dia akan aku tinggalkan masih kedengaran
dia memanggil-manggil; "Ayah, Ayah!"
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Mendengar ceriteranya itu dengan tidak disadari titiklah air mata Rasulullah. Lalu
berkatalah salah seorang yang turut duduk dalam majlis itu; "Sudahlah! Engkau telah
membuat Rasulullah bersedih hati!" Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda; "Biarkan dia!
Dia menceriterakan hal itu ialah karena tekanan batinnya yang mendalam jua."
Lalu Rasulullah bersabda pula kepada orang itu; "Lanjutkanlah ceriteramu itu." Maka
orang itu pun melanjutkan ceriteranya kembali dan Rasulullah s.a.w. pun kembali
pula dengan tidak disadari menitikkan air mata lebih banyak dari yang tadi. Dan orang
itu pun kelihatan sekali sedihnya tengah berceritera itu, ternyatalah pada wajahnya
penyesalan yang tiada terperikan.
Maka bersabdalah Rasulullah s.a.w.; "Allah telah menghabiskan dosa-dosa zaman
jahiliyah itu dengan masukmu ke dalam Islam. Perbanyaklah amalmu yang baik,
moga-moga dosa-dosamu diampuni."
Orang lain pula yang datang kepada Rasulullah mengeluhkan dosa serupa itu di
zaman jahiliyah disuruh Rasulullah ganti dengan memerdekakan budak. Karena orang
itu kaya.
Ibnu Abbas menceriterakan bahwa di zaman jahiliyah itu ada orang yang segera
menggali lobang di sekitar rumahnya kalau isterinya telah menyatakan sakit akan
beranak. Disuruhnya isterinya itu melahirkan anak di muka lobang itu. Kalau temyata
perempuan, langsung lancarkan saja masuk lobang dan segera ditimbuni.
Tetapi ada juga di zaman jahiliyah itu orang yang tidak menyukai dan sangat benci
kepada kebiasaan yang sangat buruk itu. Yang amat terkenal ialah seorang pemuka
Bani Tamim bernama Sha`sha`ah bin Najiyah bin `Iqaal. Kalau dia tahu ada orang
yang bermaksud berbuat begitu dengan anak perempuannya, ditemuinya orang itu dan
ditebusnya anak orang itu dengan hartabendanya sendiri. Sehingga tersebuttah di
dalam sejarah bahwa sampai beratus gadis-gadis kecil yang beliau tebus, beliau bayar
kepada ayahnya itu, dan anak itu diambilnya anak dan dipeliharanya.
Sehingga seorang penyair Arab ternama, Farazdaq bin Ghalib, cucu keturunan dari
Sha`sha`ah ini menjadikan perbuatan neneknya itu suatu kemegahan bagi kaumnya
dan dipujanya dengan syi'ir. Menurut riwayat Abu `Ubaidah, seketika kabilah-kabilah
Arab berbondong mengirim utusan menghadap Rasulullah menyatakan ketundukan
dan kesetiaan, maka dalam perutusan Bani Tamim masuklah Sha'sha'ah yang sangat
menantang kebiasaan menguburkan anak perempuan itu.
Rasulullah menghormatinya dengan baik dan beliau mengetahui kelebihan orang ini
di zaman jahiliyah. Maka setelah duduk di hadapan beliau, berharaplah Sha'sha'ah
agar Rasulullah s.a.w. berkenan memberinya nasihat; "Aushini, ya Rasul Allah, bi abi
anta wa ummi!" Berilah aku nasihat, ya Rasul Allah, demi ayah dan ibuku! Lalu
Rasul Allah memberinya nasihat; "Bersikap baiklah kepada ibu engkau dan ayah
engkau, kepada saudara perempuan engkau dan saudara laki-laki engkau, dan
seterusnya kepada yang lain menurut urutan pendekatannya dengan engkau!"
"Sedikit lagi beri aku nasihat, ya Rasul Allah!" Katanya pula.
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Maka bersabdalah beliau; "Jagalah yang di bawah jenggot engkau dan yang di antara
kedua kaki engkau." (Artinya jagalah kehormatan!).
Lalu Rasulullah bertanya pula kepadanya; "Cobalah ceriterakan kepadaku apa yang
pernah engkau perbuat di zaman jahiliyah itu!"
Lalu Sha'sha'ah memulai berceritera; "Ya Rasul Allah! Aku lihat di waktu itu orang
berbondong saja tidak ada tujuan, dan aku sendiri tidak tahu manakah yang benar.
Tetapi hatiku merasa bahwa tidak seorang jua pun menempuh jalan yang betul. Anak
perempuan dikuburkan hidup-hidup. Aku pun yakin dalam hati bahwa perbuatan ini
tidak dibolehkan Allah Yang Maha Tinggi. Maka sekadar tenagaku, aku cobalah
mencegah perbuatan itu, lalu aku tebus anak-anak itu jika kulihat orang tuanya telah
hendak bertindak."
Setelah Agama Islam datang, dan Nabi Muhammad s.a.w. menunjukkan contoh
teladan betapa kasih kepada anak-anak perempuan, yang beliau tumpahkan kepada
Zainab, yang menebus suaminya Abul `Ash dari tawanan di Perang Badar dengan
kalung leher ibunya sendiri, Siti Khadijah dan betapa kemudiannya beliau mendukung
cucunya, anak dari Zainab itu ketika di dalam Sakaratil-maut.
Dan betapa pula kasih beliau kepada anaknya Ruqayah dan Ummi Kultsum, yang
seketika Ruqayah meninggal sebagai isteri dari Usman bin Affan, lalu beliau "ganti
tikarkan" dengan adiknya Ummi Kultsum itu, sedang Ummi Kultsum pun mati pula
tidak betapa lama kemudian, sampai beliau berkata kepada Usman; "Sayang Usman!
Tidak ada lagi anak perempuanku yang akan aku serahkan jadi pengganti yang hilang
buatmu!" Dan betapa pula kasih beliau kepada puterinya Fatimah, yang sampai
diraihnya anaknya itu ke dalam pangkuannya tatkala telah dekat beliau menutup mata,
maka semuanya ini menjadikan anggapan masyarakat sahabat-sahabat beliau dan
ummatnya seterusnya berbeda kepada anak perempuan, perbedaan siang dengan
malam, dengan yang dialami di zaman jahiliyah itu.
Kata Sahibul hikayat, pada suatu hari masuklah sahabat Nabi kita `Amr bin al-Ash ke
dalam majlis Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Didapatinya beliau sedang duduk dengan
anak perempuannya yang masih kecil. Lalu `Amr bertanya; "Siapa ini, ya
Mu'awiyah?"
Mu'awiyah menjawab; "Inilah dia delima hati, kembang permainan mata, wangi-
wangian pengobat hidung."
Berkata pula `Amr; "Jauhkanlah dial"
"Mengapa?", tanya Mu'awiyah.
Menjawab `Amr: "Karena dia menyebabkan adanya musuh. Bahaya yang jauh
menjadi dekat. Hidup yang tadinya tenang jadi bergolak. Kebencian yang telah
terpendam, tersebab dia timbul kembali."
Maka menjawab Mu'awiyah; "Jangan kau berkata begitu, ya `Amr! Demi Allah ya
`Amr, apabila badan menderita sakit-sakit, apabila janazah telah dikelilingi beramai-
ramai, atau apabila zaman memburuk nasib, atau tentara dukacita datang menyerbu
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
bertubi-tubi, tak ada obat hati pelarai demam yang melebihi sejuknya daripada
barutan tangan halusnya anak perempuan. Kau boleh saksikan sendiri `Amr seorang
khaal (saudara laki-laki ibu, atau mamak menurut bahasa Minangkabau) merasa
tenteram dirawat oleh kemenakannya perempuan, dan seorang nenek diobat hari
tuanya oleh cucu perempuannya."
Termenung `Amr bin al-Ash mendengarkan susunan kata Mu'awiyah itu. Akhirnya
dia berkata; "Tadinya tak ada di muka bumi ini yang paling tidak aku senangi,
melainkan merekalah. Tetapi setelah mendengar katamu itu maka mereka pulalah
yang paling aku sayangi di muka bumi ini."
Maka terkenanglah kita akan suatu ceritera lagi, bahwa seketika salah seorang anak
perempuannya yang berempat itu, Zainab, Ruqayah, Ummi Kultsum dan Fatimah az-
Zahraa' masih kecil digendong dipangku oleh Rasulullah s.a.w. Lalu ada orang
bertanya, bagaimana perasaan beliau ketika itu. Lalu beliau jawab;
ِ ^ِ -ْهَ أ _َ -َ - 'َ |َ -َ زَ رَ و 'َ | -ُ ~َ - ٌ^َ -'َ =ْ-َ ر
"Dia adalah kembang yang wangi; kita cium dia. Dan dikurniakan Allah kepada
keluarganya."
Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Ustadzul-Imam Syaikh Muhammad Abduh
dalam Tafsir Juzu"Ammanya seketika menafsirkan ayat ini; "Cobalah perhatikan
bagaimana kejam dan kesatnya hati orang-orang ini. Sampai hati mereka membunuh
anak-anak gadisnya yang tak berdosa, cuma karena takut akan miskin dan menderita
malu; dan semuanya itu bertukar dengan kasih dan sayang, dan sikap yang lemah
lembut, setelah orang Arab menerima Islam. Alangkah besarnya nikmat Islam atas
perikemanusiaan seluruhnya dengan hapusnya adat yang sangat buruk dan keji ini."
"Dan apabila catatan-catatan amal telah dibentangkan." (ayat 10). Catatan amal, yang
dinamai dalam ayat ini shuhuf, kata jama' dari shahifah, artinya ialah gulungan-
gulungan kertas yang di sana telah dicatat apa saja yang dikerjakan manusia di dunia
ini, dengan tidak ada satu pun yang ketinggalan. Sebab Malaikat Raqib dan `Atid,
(Surat 50, Qaaf, ayat 18), dan malaikat-malaikat penulis yang mulia-mulia (Surat 82,
al-Infithaar ayat 11) telah menuliskan semua dengan cermat dan jimat sehingga tak
dapat mengelakkan diri lagi untuk mengingkari suatu kesalahan.
"Dan apabila langit telah dicabut." (ayat 11). Langit dicabut, ialah laksana mencabut
kulit kambing dari seluruh badannya. Sebab itu dapat juga dipakai kata-kata lain,
yaitu dikupas. Maka dicabut atau dikupas atau direnggutkan langit itu dari tempatnya.
Niscaya dengan sekaligus semuanya terjadi apabila matahari telah digulung dan
bintang-bintang telah terlepas dari "rantai' cahaya yang mengikatnya.
"Dan apabila neraka telah dinyalakan." (ayat 12). Karena telah mulai disediakan untuk
menampung manusia-manusia yang akan menerima azab siksaannya. Menurut
Qatadah yang menyalakan api neraka itu pertama ialah dosa-dosa Anak Adam, kedua
ialah murka Ilahi. "Dan apabila syurga telah dihampirkan." (ayat 13). Untuk
menunggu menanti kedatangan orang-orang yang di kala hidupnya telah memenuhi
hidup itu dengan takwa serta dengan sabar dan iman melakukan suruhan Tuhan. Lalu
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
kepayahannya di kala hidup dalam menegakkan kehendak Ilahi itu mendapat balasan
yang setimpal, sehingga syurga itu diperdekat kepadanya.
Demi melihat itu semuanya; "Akan tahulah tiap-tiap diri, apa amal yang sudah
disediakan.'' (ayat 14).
Pendeknya betapa pun goncang hati tiap-tiap manusia sejak keiihatan matahari
digulung, bintang-bintang berguguran, gunung-gunung terhapus dan lain-lain tanda
kiamat itu, namun yang bergoncang tak tentu hadap hanyalah orang yang kufur jua.
Adapun orang yang telah mantap hidupnya karena amalnya yang baik, tidaklah dia
akan bimbang, karena hatinya tidaklah terikat kepada dunia fana ini. Betapa pun
besar, hebat dan dahsyat hari itu, sama-sekali itu akan berujung dengan penyelesaian
jua dan dia telah menyediakan hidupnya sejak semula buat menghadapi semuanya
itu.
Bertambah maju sekarang ini pengetahuan manusia tentang alam ini, bertambah
mendekatlah hasil ilmu pengetahuan itu kepada pintu iman. Hasil ilmu pengetahuan
telah sampai kepada meyakinkan bahwa suatu waktu kiamat itu pasti akan terjadi.
Sedangkan pengetahuan manusia yang telah sampai kepada mengetahui rahasia yang
dahsyat daripada atom dan betapa besar tenaga yang tersimpan di dalamnya telah
menimbulkan rasa takut dan cemas manusia akan terjadinya kiamat. Padahal tenaga
bom-bom nuklir itu barulah di atas bumi ini saja, belum berarti jika dibandingkan
dengan tenaga atom yang meliputi alam yang lain. Lebih dahsyat lagi jika diingat
bahwa dengan bom nuklir manusia semuanya bisa mati. Tetapi ada lagi lain kekuatan
yang ilmu pengetahuan manusia belum lagi sampai ke- sana, yaitu sesuatu tenaga lagi
— yang bila dilepaskan oleh Allah — Orang yang mati akan dihidupkan kembali.
Itulah rahsia-rahsia kiamat!
15- Maka bersumpahlah Aku; "Demi
bintang-bintang yang timbul tenggelam.
ُ çِ ~ْ-ُ أ َ >َ - ِ , -ُ =ْ-'ِ ﺏ
16- Yang segera beredar, yang
terlindung.
ِ , -ُ -ْ-ا ِ راَ ;َ =ْ-ا
17- Dan malam tatkala dia telah pergi.
اَ ذِ إ ِ Jْ- --اَ و َ ,َ ·ْ~َ -
18- Dan pagi tatkala dia telah bernafas.
َ , -َ -َ ﺕ اَ ذِ إ ِ _ْ- ~-اَ و
19- Sesungguhnya dia adalah perkataan
dari soerang utusan yang Mulia.
ُ لْ;َ -َ - ُ ^ -ِ إ ٍ ç-ِ ,َ آ ٍ ل;ُ ~َ ر
20- Yang empunya kekuatan di sisi Yang
Empunya Singgasana yang kokoh.
ِ شْ,َ ·ْ-ا يِ ذ َ --ِ - ٍ ة ;ُ - يِ ذ
ٍ ,-ِ -َ ﻡ
21- Dipatuhi di sana, seraya dipercayai.
-ِ ﻡَ أ çَ - ٍ ع'َ =ُ ﻡ ٍ ,
22- Dan tidaklah kawanmu itu seorang
yang gila.
ٍ ن;ُ -ْ=َ -ِ ﺏ çُ -ُ -ِ ='َ ﺹ 'َ ﻡَ و


collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Sumpah
Kemuliaan Utusan Allah; Jibril dan Muhammad s.a.w.
"Maka bersumpahlah Aku." (pangkal ayat 15). Tertulis dalam aslinya Falaa uqsimu,
yang kalau diartikan secara harfiyah saja ialah; "Maka tidaklah aku hendak
bersumpah." Padahal yang dimaksud ialah bersumpah. Maka tidaklah ada ahli tafsir
sejak zaman sahabat-sahabat Rasulullah sampai di belakangnya yang mengartikan
menurut yang tertulis, melainkan menurut maksud yang tersembunyi, yaitu Allah
bersumpah; "Demi bintang-bintang yang timbul tenggelam." (ujung ayat 15).
Bintang-bintang yang timbul tenggelam yang senantiasa kelihatan itu, yang disebut
bintang-bintang keluarga matahari (satelit) yang terbesar ialah lima, yaitu; Zuhal,
Musytari, Utharid, Marikh dan Zuhrah. "Yang segera beredar." (pangkal ayat 16).
Yaitu beredar di sekeliling matahari menurut ukuran putaran tertentu; "Yang
terlindung." (ujung ayat 16). Berlindung dibalik penglihatan karena dilindungi oleh
cahaya matahari, sehingga cahaya bintang itu tidak kelihatan lagi. Nanti kalau
matahari sudah mulai terbenam, baru cahaya bintang-bintang itu kelihatan pula.
Setelah mengambil sumpah dengan bintang-bintang yang beredar di sekeliling
matahari menurut ilmu pengetahuan manusia dan di sekeliling bumi menurut yang
kelihatan oleh mata dan lekas dapat difahamkan untuk memberikan pelajaran
kejiwaan bagi insan, maka Allah pun meneruskan sumpahnya; "Dan malam tatkala
dia telah pergi." (ayat 17). "Dan pagi tatkala dia telah bernafas." (ayat 18). Dibuat
Tuhan ungkapan, apabila fajar telah mulai menyingsing dan matahari akan mulai
terbit, beransurlah malam itu pergi; kegelapan bertambah tersima oleh kian naiknya
matahari dan pagi pun kian bernafas! Alangkah indahnya ungkapan ini. Sebab tatkala
hari masih gelap-gulita seakan-akan tidak diberi nafas terang-benderangnya siang.
Namun dengan terbitnya fajar, seakan-akan siang mulai menarik nafasnya buat
bangun kembali. Oleh sebab itu maka peringatan yang tersusun sebagai sumpah itu
sangatlah elok pertalian di antara satu dengan yang lain, yang dimulai dengan
peredaran bintang-bintang, sampai kepada gelapnya malam dan bernafasnya pagi
yang cerah, untuk mengimbangi perasaan kita yang tadinya merasa seram mendengar
ceritera keadaan tanda-tanda hari akan kiamat. Dan sesudah menyusun sumpah yang
demikian rnaka Allah pun melanjutkan agak perhatian kita ditujukan kepada inti yang
dimaksud; yaitu menerangkan dari mana benarkah saluran wahyu Ilahi itu datang;
"Sesungguhnya dia adalah perkataan dari seorang Utusan Yang Mulia." (ayat 19).
Artinya yang membawa wahyu kepada Muhammad itu ialah seorang Utusan Allah
yang Mulia; itulah Malaikat Jibril 'alaihis-salam.
Dan dilanjutkan lagi pada ayat berikutnya keistimewaan Malaikat Jibril pembawa
wahyu itu daripada malaikat-malaikat yang lain; "Yang empunya kekuatan." (pangkal
ayat 20). Saking kuatnya, pekiknya raja dapat menjadi angin penggoncang
menghancurkan negeri Tsamud. Dan negeri Sadum kaum Nabi Luth dapat
ditunggang-balikkannya; "Di sisi Yang Empunya Singgasana." Yang Empunya
Singgasana, atau 'Arasy ialah Allah sendiri. Maka Malaikat Jibril itu dekatlah
kedudukannya di sisi Allah Yang Maha Kuasa, atau dalam ungkapan setiap hari
"dekat ke istana"; "Yang kokoh!" (ujung ayat 20). Demikian kokoh kekuatan Jibril itu
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
di sisi Allah sehingga tidak ada satu kekuatan lain pun yang bisa mengungkit-
ungkitnya. Tidak ada malaikat lain yang dapat menggeser kedudukan yang kokoh itu,
sehingga dialah yang terpilih buat menjadi Utusan Mulia menyampaikan tiap-tiap
wahyu kepada para Anbiya' dan Mursalin.
"Dipatuhi di sana. " (pangkal ayat 21). Yaitu di alam malakut itu, Malaikat Jibril
muthaa'in, dipatuhi oleh malaikat yang banyak. Dia pun disebut Ruhul-Qudus, dia
pun disebut Ruhul-Amin, malahan di dalam memelihara al-Quran dalam
perbendaharaan Allah, dia adalah Kepala dari duta-duta Allah yang mulia (Surat 80,
`Abasa ayat 15 dan 16) "Seraya dipercayai." (ujung ayat 21). Suatu tumpahan
kepercayaan daripada Allah sendiri, sampai digelari Ruhul-Amin, Roh yang
dipercaya. Sebagaimana Nabi Muhammad s.a.w. pun bergelar al-Amin pula.
"Dan tidaklah kawanmu itu seorang yang gila." (ayat 22).
Setelah Allah memujikan siapa Utusan yang Allah kirim mengantarkan wahyuNya
kepada Muhammad saw. maka Allah pun memujikan pula siapa Nabi Muhammad
s.a.w. sendiri, bahawa beliau bukanlah seorang yang gila sebagaimana mereka
tuduhkan. Bahkan beliau adalah seorang yang sihat wal-'afiat, mempunyai jiwa raga
yang kokoh dan kekar, sehingga sangguplah dia menerima Utusan Jibril itu.
23- Dan sesungguhnya dia telah pernah
melihatnya di ufuk yang nyata.
ِ ,-ِ -ُ -ْ-ا ِ _ُ -ُ V'ِ ﺏ ُ -'َ ر ْ-َ -َ -َ و
24- Dan tidaklah dia, atas hal-hal yang
ghaib, dapat dituduh.
_َ -َ - َ ;ُ ه 'َ ﻡَ و ٍ ,-ِ -َ ~ِ ﺏ ِ ~ْ-َ ·ْ-ا
25- Dan bukanlah dia itu perkataan
syaitan yang terkutuk.
ٍ ç-ِ ﺝَ ر ٍ ن'َ =ْ-َ ﺵ ِ لْ;َ -ِ ﺏ َ ;ُ ه 'َ ﻡَ و
26- Tegal itu, ke mana kamu hendak
pergi lagi.
َ ن;ُ -َ هْ-َ ﺕ َ ,ْ-َ 'َ -
27- Dia itu tidak lain melainkan satu
peringatan untuk seisi alam.
َ ,-ِ -َ -'َ ·ْ- - ٌ,ْآِ ذ Vِ إ َ ;ُ ه ْنِ إ
28- (Yaitu) untuk siapa-siapa di antara
kamu yang ingin berlaku lurus.
َ - نَ أ ْçُ --ِ ﻡ ء'َ ﺵ ,َ -ِ - َ ç-ِ -َ -ْ~
29- Tetapi tidaklah kamu akan mau,
kecuali jika dikehendaki oleh Allah,
Tuhan yang menguasai seluruh alam.
Vِ إ َ نوُ ؤ'َ ~َ ﺕ 'َ ﻡَ و ُ ^ --ا َ ء'َ ~َ - نَ أ
َ ,-ِ -َ -'َ ·ْ-ا بَ ر
"Dan sesungguhnya dia." (pangkal ayat 23). Yang dimaksud dengan dia itu ialah Nabi
Muhammad s.a.w.; 'Telah pernah melihatnya di ufuk yang nyata." (ujung ayat 23).
Bahwa Nabi Muhammad s.a.w. telah pernah melihat rupa Jibril itu di ufuk yang
nyata. Ufuk yang nyata ialah Ufuk sebelah Timur, sebab dia tempat terbit matahari,
maka ufuk Timur itu lebih nyata dan jelas daripada ufuk-ufuk yang lain.
Menurut suatu riwayat dari Ibnu Abbas, Jibril pernah memperlihatkan diri dalam
rupanya yang asli kepada Nabi Muhammad s.a.w. di bukit `Arafah. Maka kelihatanlah
tubuhnya yang memenuhi dari Masyriq sampai ke Maghrib, kakinya terhunjam ke
burni dan kepalanya menjundak ke langit. Setelah melihatnya dalam kehebatan itu,
pingsanlah Nabi s.a.w. Dan kita kenal juga di dalam Hadis yang shahih tentang
pertemuan pertama di Gua Hira', ketika Wahyu pertama akan diberikan kepada beliau,
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
besar tinggi tersundak ke langit, lalu mengecilkan diri sampai memeluk beliau dengan
keras, sampai beliau s.a.w. disuruhnya membaca; "Iqra'." Lalu beliau jawab bahwa
beliau tak pandai membaca, lalu Nabi dipeluknya keras, sampai keluar keringat dan
setengah pingsan.
Ketika menafsirkan Surat 96, al-'Alaq nanti akan kita jelaskan lagi.
"Dan tidaklah dia, atas hal-hal yang ghaib, dapat dituduh. " (ayat 24). Yang ghaib
ialah khabar-khabar wahyu yang datang dari langit itu. Maka tidaklah Nabi
Muhammad s.a.w. itu dapat dituduh bahwa dia menambah atau mengurangi apa yang
diwahyukan, ataupun mengada-adakan yang bukan wahyu dikatakannya wahyu.
"Dan bukanlah dia itu." (pangkal ayat 25). Dia di sini ialah al-Quran sebagai wahyu
yang didatangkan dari langit dengan perantaraan Jibril yang amat dipercaya itu;
bukanlah dia itu "Perkataan syaitan yang terkutuk." (ujung ayat 25). Atau yang kena
rejam.
"Tegal itu, ke mana kamu hendak pergi Iagi?" (ayat 26).
Kalau sudah demikian jelas dan terangnya; yang membawa wahyu itu ialah malaikat
yang diangkat Allah menjadi RasulNya yang mulia, lagi kuat kedudukannya di sisi
singgasana Allah ('Arasy), lagi kokoh, dipatuhi oleh rnalaikat-malaikat yang banyak,
dipercayai oleh Allah sendiri, yang dibawanya ialah wahyu suci, sabda Tuhan.
Dibawa kepada Muhammad, orang yang sihat jiwanya dan bukan orang gila. Yang
dibawa itu pun adalah Sabda Ilahi, bukan kata-kata syaitan, dan Muhammad itu
sendiri pun pernah bertemu muka dengan Jibril itu; jadi yang membawa, yang dibawa
dan orang yang menerima pembawaan adalah mendapat jaminan dari Allah belaka,
dengan alasan apakah lagi kamu hendak mengelakkan diri? Ke mana lagi kamu akan
pergi? Ke jalan mana? Ke jurusan mana? Kalau kamu pakai akal fikiranmu yang
waras, sekali-kali tidaklah akan dapat kamu tolak kebenaran ini.
Maka ditegaskan Allah sekali lagi tentang al-Quran itu.
Dia itu tidak lain melainkan satu peringatan untuk seisi alam." (ayat 27). Dia adalah
Rahmat untuk seisi alam Dia bukan terbatas untuk satu kaum, atau satu kelompok
atau satu waktu saja. Dia adalah buat selama-lamanya. Selama alam dunia ini masih
didiami oleh ummat manusia.
"(Yaitu) untuk siapa-siapa di antara kamu yang ingin berlaku lurus." (ayat 28). Yang
ingin berlaku lurus, berjalan lurus, yaitu barangsiapa di antara kamu yang ingin jujur
terhadap dirinya sendiri. Karena kebenaran yang diterangkan dalam wahyu itu adalah
sesuai dengan fithrahmu, bahkan itulah suara hatimu sendiri. Kalau kamu ingkari
kebenaran itu, adalah kamu mengkhianati dirimu sendiri. Yang demikian tidaklah
jalan yang lurus dan yang demikian bukanlah sifat yang jujur.
"Tetapi tidaklah kamu akan mau, kecuali jika dikehendaki oleh Allah, Tuhan yang
menguasai seluruh alam." (ayat 29).
Sebab itu maka langkah pertama yang hendaknya kamu tempuh ialah menembus
tabir-tabir hawa nafsu yang menghambat di antara dirimu dengan Allah. Kalau tabir
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
hawa nafsu itu telah lama membelenggu diri itu sudah dapat direnggutkan sendiri dari
diri, akan hilanglah batas hati dengan Allah. Dan bilamana batas hati itu telah hilang,
Tuhan Allah sendirilah yang akan memimpin kita menuju kepada yang Dia ridhai.

collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surat
AL-INFITHAR
(PECAH-BELAH)
Surat 82: 19 ayat
Diturunkan di MAKKAH
ةر;~ : (ا ر'=--

1- Apabila langit telah
terbelah.
ء'َ - ~-ا اَ ذِ إ َ =َ --ا ْتَ ,
2- Dan apabila bintang-
bintang telah jatuh berserak.
ْتَ ,َ -َ --ا ُ ~ِ آاَ ;َ -ْ-ا اَ ذِ إَ و
3- Dan apabila lautan telah
meluap-luap.
اَ ذِ إَ و ْتَ , =ُ - ُ ر'َ =ِ -ْ-ا
4- Dan apabila kubur-kubur
telah dibongkar.
ْتَ ,ِ -ْ·ُ ﺏ ُ ر;ُ -ُ -ْ-ا اَ ذِ إَ و
5- Mengetahuilah jiwa apa
yang telah pernah
dikerjakannya dahulu dan dia
kerjakan kemudian.
ْ~َ -ِ -َ - ْتَ , =َ أَ و ْ~َ ﻡ -َ - ' ﻡ ٌ,ْ-َ -

Sebagai permulaan Surat at-Takwir yang telah lalu, awal Surat al-Infithar ini pun
tidaklah jauh daripada itu, yaitu menggambarkan betapa hebat betapa dahsyat ihwal
hari kiamat itu kelak. "Apabila langit telah terbelah." (ayat 1). Artinya peredaran
cakrawala tidak lagi teratur dengan seksama sebagaimana biasa dan lantaran itu tentu;
"Dan apabila bintang-bintang telah jatuh berserak." (ayat 2). Tidak lagi terikat oleh
daya tarik antara satu dengan yang lain, yang menyebabkan terdapat keseimbangan
perjalanan alam ini. "Dan apabila lautan telah meluap-luap." (ayat 3), menggelagak,
mendidih karena goncangan yang ada pada seluruh permukaan jagat ini. Sebab yang
satu bertali teguh dengan yang lain, yang menyebabkan rusak satu, hancur semuanya.
"Dan apabila kubur-kubur telah dibongkar." (ayat 4), karena manusia yang berkubur
dihidupkan kembali menghadap hari mahsyar, hari berkumpul. Di dalam saat yang
demikian: "Mengetahuilah jiwa apa yang telah pernah dikerjakannya dahulu dan dia
kerjakan kemudian." (ayat 5). Artinya mengertilah suatu diri, baik diri engkau ataupun
diriku, pekerjaan dan perbuatan yang di masa hidup pernah dikerjakan; baik yang
segera dikerjakan dan diamalkan, atau yang dilengah dilalaikan lalu terlambat
mengerjakannya, sehingga yang penting menjadi dianggap kurang penting, dan umur
pun habis.


collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
6- Wahai manusia, apakah yang telah
memperdayakan kamu, terhadap Tuhan
kamu yang Maha Pemurah?
'َ ﻡ ُ ن'َ ~-ِ (ا 'َ | -َ أ 'َ - َ 4 ﺏَ ,ِ ﺏ َ ك ,َ -
ِ ç-ِ ,َ -ْ-ا
7- Yang telah menciptakan kamu, lalu
menyempumakan kejadian kamu, lalu
menjadikan kamu seimbang.
َ كا ;َ ~َ - َ 4َ -َ -َ = يِ - -ا َ 4َ -َ -َ ·َ -
8- Pada bentuk apa pun yang Dia
kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
َ 4َ - آَ ر ء'َ ~ ' ﻡ ٍ ةَ ر;ُ ~ يَ أ ¿ِ -
9- Bukan itu saja, bahkan kamu dustakan
pula Hari Pembalasan.
ْJَ ﺏ >َ آ ِ ,- --'ِ ﺏ َ ن;ُ ﺏ -َ -ُ ﺕ
10- (Padahal) sesungguhnya terhadap
kepada kamu ada yang memelihara.
َ ,-ِ =ِ -'َ =َ - ْçُ -ْ-َ -َ - نِ إَ و
11- Yang mulia-mulia para penulis.
َ ,-ِ -ِ ﺕ'َ آ ً 'ﻡاَ ,ِ آ
12- Mereka itu tahu apa jua pun yang
kamu kerjakan.
َ ن;ُ -َ ·ْ-َ ﺕ 'َ ﻡ َ ن;ُ -َ -ْ·َ -
Sikap Manusia
Tadi pada ayat kelima telah diterangkan bahwa diri manusia sendiri di saat kiamat itu
akan tahu sendiri dan menilai sendiri pekerjaan yang pernah mereka kerjakan tatkala
masih hidup di dunia. Ada pekerjaan yang segera dikerjakan, didahulukannya dari
yang lain semata-mata karena kepentingan diri, dan ada pula yang dilalaikannya,
dita'khirkannya daripada mestinya, sehingga sampai dia mati pekerjaan yang wajib
dia kerjakan itu tidak pernah jua dikerjakannya, sehingga terbengkalai sampai dia
mati.
Sekarang datanglah pertanyaan Allah pada ayat yang ke-6; "Wahai manusia, apakah
yang telah memperdayakan kamu, terhadap Tuhan kamu yang Maha Pemurah?" (ayat
6).
Begitu Allah mencurahkan kurniaNya, belas-kasihanNya, kepada kamu, namun kamu
lalai jua. Yang patut segera kamu kerjakan, tidak jua kamu kerjakan. Apakah
gerangan yang menyebabkan kamu lalai dan lengah dari panggilan Tuhan? Siapa
yang memperdayakan kamu, hingga kamu lupa? Tentu saja yang pertama sekali
memperdayakan kamu dari menghadap Tuhan ialah, musuh besarmu yang bernama
Syaitan Iblis itu. Dialah yang menyebabkan kamu akan menyesal untuk selama-
lamanya. Tidak ada yang lain yang menghambat langkah maju, menuju Tuhan
melainkan Iblis! Sehingga kamu lengah dari kemuliaan Tuhan;
"Yang telah menciptakan kamu." (pangkal ayat 7). Dia ciptakan daripada air mani
yang keluar dari shulbi seorang laki-laki dengan air yang keluar daripada taraaib
seorang perempuan, dikandung di dalam rahim ibu menurut ukuran hari-hari dan
bulan-bulan yang tertentu; "Lalu menyempurnakan kejadian kamu. "Sejak dari
segumpal air yang dinamai nuthfah, beransur menjadi segumpal darah yang dinamai
'alaqah, lanjut menjadi segumpal daging yang dinamai mudhghah. "Lalu menjadikan
kamu seimbang." (ujung ayat 7). Bentuk tubuh manusia benar-benar dijadikan Allah
seimbang, sehingga dengan mengukur jejak kaki saja pun orang dapat menaksir
berapa luas muka, berapa panjang tangan, berapa besar kepala dan berapa pula
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
panjang tungkai kaki. Karena besar badan, tingginya, bidang dadanya, luas bahunya
dan seluruh badan manusia adalah seimbang. Seumpama ukuran sehesta tangannya,
sama persis dengan panjang kaki dari lutut sampai ke tumit. Itu jugalah yang
dimaksudkan dengan menyatakan bahwa Allah menjadikan manusia dalam seindah-
indah bentuk. (Surat 95, at-Tin; 4).
"Pada bentuk apa pun yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu." (ayat 8). Allah
membuat bentuk tubuh manusia itu sesukaNya sendiri; ada yang tinggi, ada yang
rendah, ada yang gemuk dan ada yang kurus. Wama kulit pun tidak sama. Sehingga
10 orang bersaudara, satu ayah satu ibu, berbeda wajahnya, berbeda suaranya dan
berbeda pula masing-masing sidik jarinya; tidak ada yang sama dan tidak pula sedikit
pun masuk kekuasaan manusia buat menentukan bakat atau bawaan dari masing-
masing manusia.
"Bukan itu saja!" (pangkal ayat 9). Bukan saja manusia itu telah lalai di dalam ingat
kepada Allah, entah apa yang telah memperdayakannya; "Bahkan kamu dustakan pula
Hari Pembalasan." (ujung ayat 9). Di ayat 6 Tuhan menanyakan, hai manusia, apa
yang memperdayakan kamu sehingga kamu terlalai dan terpesona ke jalan lain lalu
lupa kepada Tuhan. Sekarang pada ayat 9 dijelaskan lagi, bukan saja kamu lupa
kepada Tuhan, bahkan kamu dustakan pula Hari Pembalasan. Yaitu yang disebut
Yaumad Din.
Yaumad Din berarti pada pokoknya Hari agama. Ad-Din mengandung dua arti. Arti
pertama ialah Agama. Arti kedua ialah Hari akan dibalas segala amal manusia. Dan
kedua arti ini dapat kita gabungkan jadi satu. Sebab kita memeluk suatu Din dan
mengerjakan perintah dan menghentikan yang dilarang dalam dunia ini ialah karena
satu tujuan saja, yaitu agar mendapat pembalasan yang setimpal daripada Tuhan di
hari akhirat kelak. Amalan agama yang baik akan diganjari dengan baik di hari
akhirat, dan amalan yang jahat akan diganjari dengan neraka. Oleh sebab itu tidaklah
salah jika dikatakan bahwa Hari Akhirat itu memang Hari Agama.
Hari Agama inilah yang mereka dustakan.
"(Padahal) sesungguhnya terhadap kepada kamu ada yang memelihara." (ayat 10).
Artinya, bahwasanya setiap saat kita hidup di dunia ini senantiasa ada mereka-mereka
yang memelihara kita atau menjaga kita dan mengawasi kita, yang telah ditentukan
Allah pekerjaannya menjaga itu;
Mereka itu ialah; "Yang mulia-mulia, para penulis." (ayat 11).
Mereka itu ialah malaikat-malaikat yang mulia. Lantaran itu bukanlah mereka
sembarang makhluk, malahan makhluk pilihan yang terdekat kepada Tuhan. Mereka
itu telah ditugaskan Allah menjaga, memelihara dan mengawasi tingkah-laku manusia
di dalam kehidupan. Jelaslah dalam urutan ayat ini bahwa malaikat-malaikat yang
mulia-mulia itu bukan seorang, melainkan banyak. "Mereka itu tahu apa jua pun yang
kamu kerjakan." (ayat 12). Sehingga tidaklah kita ini pernah terlepas dari pengawasan
dan penjagaan. Maka janganlah kita menyangka ketika kita sedang berada seorang
diri bahwa kita memang sepi seorang! Di kiri kanan kita ada makhluk yang selalu
mengawasi kita. Dia menjaga moga-moga jangan sampai kita terjatuh. Sedang di
samping malaikat-malaikat yang memelihara itu ada pula makhluk yang selalu ingin
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
agar kita jatuh masuk jurang kehinaan. Itulah musuh kita Syaitan dan Iblis. Maka
kepercayaan kepada Allah yang sangat dekat kepada kita, lebih dekat dari urat leher
kita sendiri, di samping itu ada pula penjagaan malaikat yang banyak atas diri kita,
malaikat yang mulia-mulia, sekali-kali tidaklah orang yang beriman akan merasa sepi
dalam kehidupan ini.
13- Sesungguhnya orang-orang yang
banyak berbakti, benar-benarlah di dalam
syurga yang penuh nikmat.
نِ إ ٍ ç-ِ ·َ - ¿ِ -َ - َ راَ ,ْﺏَ Vا
14- Dan sesungguhnya orang-orang yang
berbuat durhaka, benar-benarlah dia
dalam neraka jahim.
ٍ ç-ِ =َ ﺝ ¿ِ -َ - َ ر' =ُ -ْ-ا نِ إَ و
15- Mereka akan bergelimang di
dalamnya pada Hari Pembalasan itu.
--ا َ مْ;َ - 'َ |َ -ْ;َ -ْ~َ - ِ ,-
16- Dan tidaklah mereka akan terhindar
jauh daripadanya.
'َ |ْ-َ - ْçُ ه 'َ ﻡَ و َ ,-ِ -ِ -'َ ·ِ ﺏ
17- Dan tahukah engkau, apakah Hari
Pembalasan itu?
ِ ,- --ا ُ مْ;َ - 'َ ﻡ َ كاَ رْدَ أ 'َ ﻡَ و
18- Kemudian itu, tahukah engkau,
apakah Hari Pembalasan itu?
'َ ﻡ çُ ﺙ ِ ,- --ا ُ مْ;َ - 'َ ﻡ َ كاَ رْدَ أ
19- Pada hari yang tidaklah berkuasa satu
diri terhadap diri yang lain sedikit pun;
dan segala urusan, pada hari itu adalah
dalam kekuasaan Allah semata-mata.
ٌ,ْ-َ - ُ 4ِ -ْ-َ ﺕ َ V َ مْ;َ - ً '-ْ-َ ~ ٍ ,ْ-َ - -
ِ -َ ﻡْ;َ - ُ ,ْﻡَ Vاَ و ِ ^ -ِ - ٍ -
Yang Berbakti Dan Yang Derhaka
"Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti." (pangkal ayat 13). "Al-Abrar",
kita artikan orang-orang yang banyak berbakti, berbuat jasa, meninggalkan kenang-
kenangan yang baik di dalam hidupnya, terutama kepada sesama hamba Allah;
"Benar-benarlah di dalam syurga yang penuh nikmat." (ujung ayat 13),
Artinya, Mahkamah Ilahilah yang berdiri dan berlakulah pertimbangan Hukum Allah
Yang Maha Adil. Tidak akan ada penganiayaan Hukum, sebab Allah Yang Maha
Kuasa tiadalah berkepentingan untuk dirinya sendiri untuk melakukan kezaliman. Dan
semua makhluk adalah sama di sisi Allah.
Menurut sebuah riwayat yang dibawakan oleh lbnu Asakir dengan sanadnya daripada
Abdullah bin Umar bahwa yang dimaksud dengan orang yang disebut al-Abrar ialah
orang yang berkhidmat kepada sesamanya manusia, terutama kepada kedua orang ibu
bapa. Demikian juga memberikan pendidikan yang baik kepada anak dan keturunan.
"Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat durhaka." (pangkal ayat 14). Yakni
orang yang dengan sengaja melanggar segala apa yang ditentukan oleh Allah, tidak
perduli akan nilai-nilai kebenaran; "Benar-benarlah dia dalam neraka jahim." (ujung
ayat 14). Jahim adalah salah satu nama dari neraka, di samping sa`iir, jahannam,
saqar, lazhaa, huthamah. "Mereka akan bergelimang di dalamnya pada Hari
Pembalasan itu.' (ayat 15). Yaitu Yaumud Din itu.
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
"Dan tidaklah mereka akan terhindar jauh daripadanya. " (ayat 16). Artinya, apabila
mereka telah dimasukkan ke dalamnya, tidaklah mereka kuasa atau sanggup keluar
lagi, sehingga apabila dipanggil mereka dalam neraka itu, mereka akan senantiasa
menjawab ada.
"Dan tahukah engkau, apakah Hari Pembalasan itu?" (ayat 17). Dan pertanyaan
pertama ini diikuti lagi oleh pertanyaan kedua; "Kemudian itu, tahukah engkau,
apakah Hari Pembalasan itu?" (ayat 18).
Diulang-ulangkan pertanyaan yang serupa sampai dua kali, untuk menarik perhatian
betapa hebatnya hari itu;
"Pada hari yang tidaklah berkuasa satu diri terhadap diri yang lain sedikit pun.''
(pangkal ayat 19). Maka bapak tidaklah dapat menolong anaknya, anak tak dapat
menolong ayah, isteri terhadap suami, suami terhadap isteri. Guru terhadap murid,
raja terhadap rakyat dan seterusnya; semuanya tidaklah ada kekuasaan akan
menolong, akan membela atau mengadakan pertahanan. Masing-masing orang sibuk
membela dirinya sendiri. Maka salahlah persangkaan orang yang merasa bahwa
seorang guru thariqat, atau guru suluk misalnya, dapat menolong muridnya pada hari
itu, atau seorang kiyai dalam menolong santrinya. Semua orang akan terlepas
daripada kengerian hari itu hanyalah karena amalnya dan jasanya sendiri; "Dan segala
urusan, pada hari itu adalah dalam kekuasaan Allah semata-mata." (ujung ayat 19).

Tafsir Al Azhar
Surat
AL-INSYIQAQ
(KEHANCURAN)
Surat 84: 25 ayat
Diturunkan i !AKKAH
ةروس : لا قاقشنل
"- A#a$i%a %an&it t'%a( (an)ur*
ءامسلا اذ ! " قشنا
2- Lantaran #atu(nya k'#aa +u(annya an #atut%a( ia $'&itu*
#"ق$ % & ا '( ) *ل #"نذ+ &
,- Dan a#a$i%a $u-i t'%a( i#an.an&kan*
,# ر-ا اذ!& ./$0
4- Dan ik'%uarkannya a#a yan& aa i a%a-nya/ an ia #un
k010n&*
#"1 23 & ا '45 ا0 # "ق#ل+ &
5- Lantaran #atu(nya k'#aa +u(annya an #atut%a( ia $'&itu*
"نذ+ & "ق$% & ا'( )*ل
Kehancuran
%ni aa%a( #'rin&atan %a&i t'ntan& akan atan&nya (ari kia-at2
3A#a$i%a %an&it t'%a( (an)ur*3 (ayat ")* Su1unan yan& 1'$a&ai kita %i(at ari $u-i 1'karan& ini tiak
akan aa %a&i* 4intan&-$intan& yan& 1'karan& aa i t'-#atnya akan $'rka)au2 itu%a( k'(an)uran*
3Lantaran #atu(nya k'#aa +u(annya*55 (#an&ka% ayat 2)* Kar'na 1'-uanya itu akan t'r.ai ata1
k'('nak an #'rinta( +u(an/ 1'(in&&a %an&it itu (anya -'nurut 1a.a k'('nak A%%a( yan&
-'n&aturnya2 3Dan #atut%a( ia $'&itu*3 (u.un& ayat 2)* K'#atu(an %an&it k'#aa k'('nak A%%a(
aa%a( 1uatu (a% yan& 6a.ar/ 1'$a$ A%%a(%a( yan& -'n)i#takannya 1'.ak 1'-u%a an A%%a( #u%a Yan&
!a(a Kua1a -'r0$a(nya*
3Dan a#a$i%a $u-i t'%a( i#an.an&kan*3 (ayat ,)* Ka%au kita %i(at a%a- #'ta at%a1 yan& $'1ar/ nyata%a(
$a(6a $u-i itu $u%at* Da%a- ayat ini inyatakan $a(6a 1uatu 6aktu ia akan i.aikan A%%a( #an.an&
atau -'%ua1* !'nurut k't'ran&an a(%i-a(%i -'-an& $u-i itu 1'%a%u $'r0$a( -'1ki#un $'r0$a( itu
$'r%aku a%a- .utaan ta(un* 4ukan -u1ta(i% ari -'-$u%at ia -'%0n.0n&* 3Dan ik'%uarkannya a#a
yan& aa i a%a-nya*3 (#an&ka% ayat 4)* 4u-i itu 1'niri kar'na t'%a( -'%'$ar/ atau tana(-tana(
k'tin&&ian .ai runtu( %0n&10r/ -aka 1i-#anan yan& aa i a%a- #'rut $u-i itu ik'%uarkannya
1'niri* Si-#anan itu ia%a( ku$uran -anu1ia2 3Dan ia #un k010n&*3 (u.un& ayat 4)* Ku$ur itu t'%a(
-'n.ai k010n& 1'$a$ i1inya t'%a( i-unta(kannya k'%uar/ 1'(in&&a $'r1'rak%a( tu%an&-tu%an&*
3Lantaran #atu(nya k'#aa +u(annya an #atut%a( ia $'&itu*3 (ayat 5)*
67ll89:8; a: : h::<:==>r7?<s@Aah77@97B=>r7?<=r8za8rCaDi
K'.aian i $u-i '-ikian ru#a aa%a( kar'na tunuknya $u-i k'#aa +u(an yan& -'n)i#tanya .u&a
1'$a&ai-ana t'r.ai #aa %an&it i ayat 2*
S'-uanya $'r%aku ata1 k'('nak +u(an* +iak aa k'kua1aan %ain yan& -'-$'nun& atau
-'n&(a%an&inya*
7- 8a(ai In1an9 S'1un&&u(nya 'n&kau t'%a( k'r.a
k'ra1 akan -'nu.u +u(an-u/ 1'k'ra1-k'ra1 k'r.a2
-aka akan $'rt'-u%a( 'n&kau 'n&an Dia*
EFاG Hن! $Iاسنلا ا'JK+ اK H() ر Lل !
M4NO$م5 Pا%# / G
:- !aka aa#un 0ran&-0ran& yan& i$'rikan
1uratnya ari 1'$'%a( kanannya*
Q 3&$ + #R0 ا0S5 M T4م 4) $M)ا UG
8- !aka akan i#'r(itun&kan%a( ia 'n&an
#'r(itun&an yan& -ua(
Pا*4س K Pا)اس% $VساW$ K X#وس5
;- Dan ia akan k'-$a%i k'#aa k'%uar&anya
'n&an 1uka)ita*
ار&$*#س0  M1# Y + Lل! $ V1 قT K &
"<- Dan aa#un 0ran& yan& i$'rikan 1uratnya
ari $'%akan& #un&&un&nya
Q3&$+ #R0 ا 0+ & Z *# '[ ءار& $ M )اU G
""- !aka ia akan $'rt'riak -'ny'$ut k')'%akaan
Pارو$\$] و$^#/ K X#وس5
"2- Dan ia akan -a1uk k' a%a- a#i yan&
$'rnya%a-nya%a*
Pا*4 _س L1#`K &
",- Kar'na 1'1un&&u(nya ia #'rna( $'r1ukaria
#aa a(%inya*
Pار&$ *#س 0  M1# Y + Q5 IاG $M ن !
"4- S'1un&&u(nya ia -'nyan&ka $a(6a 1'ka%i-
ka%i tiak%a( ia akan k'-$a%i*
رو$WK Rل I + R[ $M ن !
"5- +iak $'&itu9 S'1un&&u(nya%a( +u(annya
1'%a%u -'%i(atnya*
M) IاG $M)ر I! L1) ا*4`)
Kamu Akan Menemui Tuhan
38a(ai In1an93 (#an&ka% ayat 7)* In&at%a( ka-u an in1a=i%a( k'aaan-u2 3S'1un&&u(nya 'n&kau t'%a(
k'r.a k'ra1 akan -'nu.u +u(an-u/ 1'k'ra1-k'ra1 k'r.a*3 Artinya $a(6a1anya -anu1ia ini (iu# i ata1
unia $'k'r.a k'ra1/ -'-$antin& tu%an& -'-'ra1 t'na&a 1ian& an -a%a-/ a#a .ua #un .'ni1 yan&
ik'r.akan/ na-un ak(ir #'r.a%anan aa%a( -'nu.u +u(an .u&a* +iak aa .a%an %ain* K'r.a k'ra1
-'-$antin& tu%an& a%a- (iu#/ tiak %ain tu.uan in1an (anya%a( k' #intu ku$ur* 3!aka akan
$'rt'-u%a( 'n&kau 'n&an Dia*3 (u.un& ayat 7)* 4'rt'-u 'n&an Dia artinya ia%a( -ati9
67ll89:8; a: : h::<:==>r7?<s@Aah77@97B=>r7?<=r8za8rCaDi
>%'( 1'$a$ itu .an&an%a( 1'ka%i-ka%i -'%u#akan $a(6a 1'&a%a k'r.a k'ra1 -'n&(a$i1kan t'na&a i
a%a- (iu# itu ak(irnya akan i#'r(itun&kan i (aa#an +u(an* 3!aka aa#un 0ran&-0ran& yan&
i$'rikan 1uratnya ari 1'$'%a( kanannya*3 (ayat :)* 3!aka akan i#'r(itun&kan%a( ia 'n&an #'r?
(itun&an yan& -ua(*55 (ayat 8)*
+'r1'$ut i a%a- 1'$ua( Hai1 yan& ira6ikan 0%'( I-a- A(-a art#aa Ai1ya( r*a* $a(6a $'%iau
#'rna( -'n'n&ar/ Ra1u%u%%a( 1*a*6* -'-$a)a #aa 1'-$a(yan&nya2
اP *#4س K اP )اس% #QT#\ سا% a$ '1لا
3Ya +u(anku/ #'r(itun&kan%a( aku 'n&an #'r(itun&an yan& -ua(*3
!aka $'rtanya%a( Ai1ya( k'#aa $'%iau 1'(a$i1 $'%iau 1'-$a(yan&2 3A#aka( yan& i-ak1u 'n&an
#'r(itun&an yan& -ua( itu/ ya Ra1u% A%%a(@3 $'%iau -'n.a6a$2
bشcا^ اK dاسWلا  eN# و$ ن #R 0 $ Mن+ f $ M#T^ $ Mل  g&ا hU 45  M )اU G #Q5  *i# T$K #I+
H1 Y jkl 0#وK
3Akan it'n&0k #aa 1uratnya itu 1'#inta1 %a%u/ %a%u i('ntikan* Kar'na 1'1un&&u(nya $aran&1ia#a
yan& i%akukan #'r(itun&an yan& t'%iti ata1 1uratnya #aa 6aktu itu/ ya Ai1ya(/ )'%aka%a( ia*3 A
!u1%i- #un -'ra6ikan Hai1 ini #u%a a%a- 1(a(i(nya*
Na-#ak%a( #aa Hai1 ini $a(6a1anya -'n'ri-a 1urat #an&&i%an ari 1'$'%a( kanan 1a.a/ 1ua(
-'n.ai a%a-at $a(6a #'-'rik1aan ata1 iri 0ran& yan& $'r1an&kutan akan -ua( 1a.a2 %ak1ana
#'-'rik1aan $aran&-$aran& k'#unyaan 0ran& yan& i#anan& i1ti-'6a an -'na#at (ak %uar $ia1a
an k'k'$a%an i#%0-atik #aa #'-'rik1aan uan'/ atau yan& $ia1a .u&a i1'$ut BIC (B'ry I-#0rtant
C'r10n1)* Di$uka 1'#inta1 %a%u/ itutu#/ %a%u i$'$a1kan*
3Dan ia akan k'-$a%i k'#aa k'%uar&anya 'n&an 1uka)ita*3 (ayat ;)* K'%uar&anya yan& i-ak1u i
1ini ia%a( 1'1a-anya a(%i 1yur&a* S'$a$ 0ran&-0ran& yan& 1a-a-1a-a -'na#at na1i$ $aik/ -'na#at
k'ri(aan A%%a(/ %a%u i-a1ukkan +u(an k' a%a- 1yur&aNya aa%a( %ak1ana 1atu k'%uar&a* Sa-a
uuk $'r)'n&k'ra-a -'nik-ati anu&'ra( an kurnia I%a(i i t'-#at yan& -u%ia itu*
3Dan aa#un 0ran& yan& i$'rikan 1uratnya ari $'%akan& #un&&un&nya*55 (ayat "<)* Dan iartikan .u&a
ari 1'$'%a( kirinya* Da%a- ayat ini i1'$ut ari $'%akan&nya/ atau ari $'%akan& #un&&un&nya/ untuk
-'nun.ukkan $a(6a #'-$'rian itu aa%a( a%a- k'aaan yan& $uruk2 3!aka ia akan $'rt'riak
-'ny'$ut k')'%akaan*3 (ayat "")* Datan&nya 1urat ari 1'$'%a( $'%akan& itu 1a.a 1ua( -'n.ai i1yarat
$a&inya $a(6a ia akan -'n&(aa#i #'r(itun&an yan& 1an&at t'%iti kar'na $anyak k'1a%a(annya
1'-a1a i unia =ana ini* Dia akan $'rt'riak k'ra1 -'ny'1a%i iri2 3C'%aka%a( aku ini93
Dan ia akan -a1uk k' a%a- a#i yan& $'rnya%a-nya%a*3 (ayat "2)* A#i n'raka%a( yan& akan .ai
67ll89:8; a: : h::<:==>r7?<s@Aah77@97B=>r7?<=r8za8rCaDi
t'-#atnya*
!aka ayat 1'%an.utnya -'n'ran&kan 1'$a$-1'$a$ -aka '-ikian na1i$ $uruk yan& -'ni-#anya2
3Kar'na 1'1un&&u(nya ia #'rna( $'r1ukaria #aa a(%inya*3 (ayat ",)* Yaitu 1'-a1a (iu#nya i ata1
unia tiak%a( iin&atnya akan (ari Ak(irat/ (ari akan $'rt'-u 'n&an +u(an* Dia tiak $'r1ia# untuk
-'n&(aa#i -aut* S'$a$ itu ia $'r1ukaria -'n&(a$i1kan u-ur #aa $aran& yan& tiak $'r=a'a(*
S'$a&ai t'r1'$ut #aa ayat k''na- tai/ ia $'k'r.a k'ra1/ na-un #'k'r.aannya itu (anya%a( $uat
k'#ua1an (a6a na=1u yan& 1'-'ntara* !aka i%an&&arnya%a( 1'&a%a %aran&an A%%a( an tiak
i%ak1anakannya a#a yan& i#'rinta(kan2 kar'na2 3S'1un&&u(nya ia -'nyan&ka $a(6a 1'ka%i-ka%i
tiak%a( ia akan k'-$a%i*3(ayat "4)* Dia $a6a %a%u 1a.a 1'&a%a #'rin&atan/ i%'n&a(kannya 1a.a
tuntunan yan& i$'rikan 0%'( Ra1u%-ra1u% A%%a(/ $a(kan i)'-u(kannya 1'&a%a ni%ai-ni%ai yan&
i$'rikan 0%'( a&a-a2
+iak $'&itu95 (#an&ka% ayat "5)* Artinya/ in&at%a( 0%'(-u 6a(ai In1an yan& (iu# 1'karan& i unia
ini/ $a(6a k'aaan yan& 1'$'narnya tiak%a( $'&itu/ tiak%a( 1'$a&ai-ana yan& ka-u 1an&kakan itu2
3S'1un&&u(nya%a( +u(annya 1'%a%u -'%i(atnya3 (u.un& ayat "5)*
Hi%an&kan%a( #'r1an&kaan yan& 1a%a( itu/ yaitu $a(6a (iu# i unia ini tiak $'ru.un& 'n&an
Ak(irat/ an 1'-'ntara i a%a- unia ini tiak%a( aa kita yan& %'#a1 ari ti%ikan +u(an* >%'( 1'$a$
itu -aka (ati-(ati%a( -'%an&ka( ari 1'karan&/ a&ar t'na&a .an&an (a$i1 #'r)u-a an k'%ak kita
$'rt'-u 'n&an +u(an kita a%a- 1ua1ana yan& -'n&&'-$irakan (ati* S'$a$ +u(an 1'niri #un in&in
a&ar kita .ai 0ran& $aik/ (0ran& 1(a%i()*
"7- !aka tiak%a( aku akan $'r1u-#a(/ '-i
tana -'ra( i t'#i %an&it*
mnشلا ) $aس#N $ + O5
":- D'-i -a%a- an a#a yan& iku-#u%kannya*
ا 0 & o#41لا & m س&
"8- D'-i $u%an a#a$i%a t'%a( #urna-a*
mس 3ا اذ!  *مق#لا &
";- S'1un&&u(nya ka-u akan -'%a%ui 1'tin&kat
1'1ua( 1'tin&kat*
اق\ p R$ \G# *Uل m\ p R^
2<- !aka &'ran&an a#a%a( 1'$a$nya/ -'r'ka tiak
akan $'ri-an@
Iو$T 0#q$K r #a$'ل ا م5
2"- Dan a#a$i%a a%-Quran i$a)akan k'#aa
-'r'ka/ -'r'ka tiak -au 1u.u@
s*$N اذ! & I&$/$h#سK r $It# *$ ق#لا $a '# 41^
22- 4a(kan 0ran&-0ran& yan& ka=ir itu #un
-'nu1takan*
RK kلا o) Iو$ )(ku$K #ا&$ *nG
2,- Na-un A%%a( a-at%a( -'n&'ta(ui a#a yan&
-'r'ka #'na- i (ati*
Iو$^و$ K ام ) $a1#^+ $ M1لا &
24- Lantaran itu an)a-%a( -'r'ka 'n&an aDa$
yan& #'i(*
ja4ل+ jdاk_) a$Y#*(ش\5
67ll89:8; a: : h::<:==>r7?<s@Aah77@97B=>r7?<=r8za8rCaDi
"7- !aka tiak%a( aku akan $'r1u-#a(/ '-i
tana -'ra( i t'#i %an&it*
mnشلا ) $aس#N $ + O5
25- K')ua%i 0ran&-0ran& yan& $'ri-an an
$'ra-a% 1(a%i(2 $a&i -'r'ka aa%a( #a(a%a yan&
tiak #utu1-#utu1nya.
او$ T0t RKkلا r ! .اWلا`لا # او$1م^&
Iو$ T# م 0 $*#4v w*#x+ #a$'ل
5!aka tiak%a( aku akan $'n1u-#a(*5 (#an&ka% ayat "7)* 4anyak t'ra#at 1u1un kata 1'#'rti ini i
a%a- a%-Quran2 Falaa Uqsimu yan& arti (ar=iya(nya tiak%a( aku akan $'r1u-#a(/ #aa(a% ('nak%a(
ia iartikan 1'$a&ai 1uatu 1u-#a( #'rin&atan yan& 1an&at #antin&* >%'( 1'$a$ itu aa .u&a a(%i-a(%i
yan& -'na=1irkan 'Falaa Uqsimu' 'n&an2 3!aka tiak* Aku akan $'r1u-#a(*3 Di#utu1kan (u$un&an
laa 'n&an uqsimu*
S't'%a( -'n&'ta(ui yan& '-ikian kita t'ru1kan%a( #'r1u-#a(an I%a(i itu2 D'-i tana -'ra( i t'#i
%an&it*5 (u.un&*ayat "7)* +ana -'ra( i t'#i %an&it ia%a( syafaq yan& -'ra( itu/ yan& -'1ki#un
-ata(ari t'%a( t'r$'na- k' 1'$'%a( 4arat/ na-un tana -'ra( itu -a1i( k'%i(atan 1'$'%u- -ata(ari
(i%an& 1'(i%an&-(i%an&nya k' $a6a( a1ar $u-i* A%%a( -'n&a-$i% syafaq ini -'n.ai #'r1u-#a(an
1u#aya kita -'-#'r(atikan a%a- yan& ina( i.aikan +u(an/ untuk -'-$u%atkan k'tunukan k'#aa
+u(an*
3D'-i -a%a- an a#a yan& iku-#u%kannya*3 (ayat ":)* 4anyak yan& t'rku-#u% #aa -a%a- (ari2
$aik yan& $'ru#a a%a- k'$'naan 'n&an )a(aya $intan& &'-'r%a#an/ atau#un k'1unyian an
k'1'#ian/ an $0%'( .u&a kita -a1ukkan a%a-nya k'-ak1iatan yan& i%akukan 0%'( -anu1ia yan&
ur(aka i -a%a- (ari an t'rku-#u% .u&a i -a%a- (ari i$aat an -una.at (a-$a A%%a(/ ta(a..u an
#u%an& #'r&inya -a%aikat -'-$a6a #'r-0(0nan -ak(%uk k'#aa +u(an an turunnya -'r'ka
-'-$a6akan ra(-at an maghfirat*
3D'-i $u%an a#a$i%a t'%a( #urna-a*3 (ayat "8)* 4u%an t'ran&-$'n'ran& "4 (ari/ #un)ak ari k'1'&aran
an k'ina(an a%a-* Itu%a( yan& ina-akan #urna-a* 4intan&-$intan& -'n.ai #uar )a(aya
ika%a(kan 0%'( $u%an/ an a%a- t'ran& $a&ai i1'#u(/ an k'ina(an itu #un -'-#'n&aru(i -'-$a6a
uara yan& nya-an* Dik'ta(ui%a( $a(6a1anya t'ran&-$'n'ran& )a(aya $u%an aa%a( kar'na ia
1'nan& $'rt'ntan& 'n&an -ata(ari/ 1'$a$ $u%an tiak -'-an)arkan )a(aya 1'niri* Caa -a1a
t'rak(ir ini 1a-#ai%a( -anu1ia k' ata1 $u%an itu/ an -'-an& 1'.ak %a-a ia t'%a( i1'iakan A%%a(
$uat i1'%iiki2 $ukan $u%an 1a(a.a/ $a(kan -ata(ari #un* (Surat "4/ I$ra(i- ayat ,,/ Surat ",/ ar-
Ra5a2 2)* Dan %ain-%ain*
3S'1un&&u(nya ka-u akan -'%a%ui 1'tin&kat 1'1ua( 1'tin&kat*3 (ayat ";)* 4'r$a&ai-$a&ai%a( a(%i
ta=1ir -'na=1irkan a#a -ak1u -'%a%ui 1'tin&kat 1'1ua( 1'tin&kat/ atau 1'%a#i1 '-i 1'%a#i1 itu/ yan&
i.aikan t'kanan tu.uan kata 0%'( A%%a( 1'1ua( A%%a( -'n&a-$i% 1u-#a( 'n&an tana -'ra( i t'#i
%an&it/ atau -a%a- atau $u%an #urna-a* !aka $'rt'-u%a( ua #'na=1iran yan& a&ak )0)0k 'n&an
#'na=1iran kita/ yaitu ta=1iran Ikri-a( an Ha1an a%-4i1(ri* !'nurut Ikri-a( -'%a%ui 1'%a#i1 '-i
1'%a#i1 ia%a( (a%-i(6a% (iu# yan& i%a%ui 1'-ua -anu1ia2 3La(ir k' unia/ 1arat -'nyu1u/ 1'1ua( itu
$'ran&kat $'1ar an r'-a.a/ 1'1ua( itu -ua %a%u tua an ak(irnya unia ini #un itin&&a%kan*3 Ha1an
a%-4i1(ri -'na=1irkan2 3S'nan& 1'1ua( 1u1a(/ 1u1a( 1'1ua( 1'nan&* Kaya 1'1ua( -i1kin/ -i1kin
1'1ua( kaya* Sakit 1'1ua( 1i(at/ 1i(at 1'1ua( 1akit/ tak t'ta# a%a- 1atu k'aaan*3
67ll89:8; a: : h::<:==>r7?<s@Aah77@97B=>r7?<=r8za8rCaDi
3!aka &'ran&an a#a%a( 1'$a$nya/ -'r'ka tiak akan $'ri-an@3 (ayat 2<)* 4a)a ayat-ayat ini ari
-u%anya 'n&an t'nan&/ 1a-#ai k'#aa ayat 2< ini2 $u-i $'r'ar -'n&'%i%in& -ata(ari/ 1'(in&&a
ti-$u% 1ya=aE yan& -'ra( i u=uk 4arat 1'1ua( -ata(ari t'r$'na-/ (ari #un -a%a- an $u%an
#urna-a -u%ai $'r)a(aya/ 1'-uanya itu -'n&anun& i$aat $a&i -anu1ia* K'-uian i1aarkan
t'ntan& (iu# itu 1'niri/ #'r&antian i antara 1'%a#i1 (iu# '-i 1'%a#i1 %a&i/ -'naki -'nurun/
-'natar an -'%'r'n&/ ari ayunan iak(iri 'n&an ku$uran* Ka%au $'&itu k'aaan yan& kita a#ati
an akan 1'%a%u $'&itu/ a#a%a( &'ran&an 1'$a$nya -anu1ia -a1i( aa .u&a yan& tiak -au $'ri-an@
Da#atka( ia -'n&'%akkan iri ari Iin&kun&an k't'ntuan A%%a( yan& ina-ai takir@ Kar'na 1'-ua
itu aa%a( takir/ yan& $'rarti ukuran atau .an&kaan*
3Dan a#a$i%a a%-Quran i$a)akan k'#aa -'r'ka/ -'r'ka tiak -au 1u.u@3 (ayat 2")* Artinya tiak
-au tunuk an -'n&akui k'$'1aran I%a(i/ -a%a(an -'-$an&kan& -'n&an&kat -uka@ 34a(kan
0ran&-0ran& yan& ka=ir itu #un -'nu1takan*3 (ayat 22)* !'r'ka t0%ak k't'ran&an yan& t'%a( i$a6a?
kan i a%a- a%-Quran itu an -'r'ka t'-#u( .a%an 1'niri yan& i%uar ari k't'ntuan +u(an2 3Na-un
A%%a( a-at%a( -'n&'ta(ui a#a yan& -'r'ka #'na- i (ati*3(ayat 2,)* >%'( 1'$a$ itu k' -ana 1a.a #un
&'rak-&'rak -'r'ka akan ituruti 0%'( A%%a( 1'(in&&a -'r'ka tak a#at %ari* 3Lantaran itu an)a-%a(
-'r'ka 'n&an aDa$ yan& #'i(*3 (ayat 24)* N'raka .a(anna-*
3K')ua%i 0ran&-0ran& yan& $'ri-an an $'ra-a% 1(a%i(2 $a&i -'r'ka aa%a( #a(a%a yan& tiak #utu1-
#utu1nya*3 (ayat 25)*
%tu%a( #'n&(ara#an* Dan a%an&ka( 1'#inya (iu# ini ka%au tiak -'-#unyai #'n&(ara#an* Dan ini
#u%a%a( k'%'$i(an #aa .i6a 0ran& $'ri-an*
67ll89:8; a: : h::<:==>r7?<s@Aah77@97B=>r7?<=r8za8rCaDi
Tafsir Al Azhar
Surat
AL-BURUUJ
(BINTANG-BINTANG)
Surat 85: 22 ayat
Diturunkan di MAKKA
ةروس : جوربلا
!- D"#i $an%it yan% #"#&unyai 'intan%-'intan%(
تاذ ءا مسلا و جو ر ب!لا
2- D"#i )ari yan% t"$a) di*an*ikan(
"#و$! و م!لا "%! و &!لا و
+- D"#i &"nyak,i- d"#i yan% di,ak,ikan(
'#و(!)* و '+",ا- و
.- Bina,a$a) /ran%-/ran% yan% "#&unya $/'an% &arit(
"#و+!./ا 0ا 1! 2 3 4"56
5- Dari a&i yan% '"rnya$a-nya$a(
"#و6و!لا " تاذ "را7لا
0- K"tika #"r"ka duduk did"katnya(
8#و96 ا(!&:$  ! ; , !ذ" <
1- Dan #"r"ka- t"r)ada& a&a yan% #"r"ka &"r'uat ata, /ran%-/ran% yan%
'"ri#an itu- ada$a) #"nyak,ikan
=و: 9!>? ا * @:$ ! ; , و
#و (- A&" 7"*! B م!لا"C
8- Dan tidak$a) #"r"ka '"r$aku k"*a# k"&ada /ran%-/ran% itu- #"$ainkan
kar"na /ran%-/ran% itu &"r2aya k"&ada A$$a)- 3an% Ma)a Ga%a) 4"rka,a-
3an% Ma)a T"r&u*i(
= 3 D"< !;(! 7"* او م EF ا * و
G?" G9!لا "H:لا"C او7" *!B?
+&"م 1! لا
5- 3an%- 'a%iNya$a) k"ra*aan di ,"#ua $an%it dan 'u#i6 dan A$$a)- ata, tia&-
tia& ,",uatu- ada$a) *adi &"nyak,i(

I!:*  Hل J" Kلا تاوامسلا
@:$  H:لاو "L!ر/ا و
+&" ( - ' ء!M - N 4 O
Ceritera Dan Peristiwa
Tu)an A$$a) #"#u$ai $a%i ,uatu )a$ yan% )"ndak ditita)kannya d"n%an #"#akai ,u#&a)( A$$a)
'"r,u#&a): 7D"#i $an%it yan% #"#&unyai 'intan%-'intan%(7 (ayat !)( Artinya- &"r)atikan$a) /$")#u
$an%it yan% #"#&unyai 'intan%-'intan% itu- a$an%ka) '",ar- a$an%ka) Iua, dan a$an%ka) *au)- "nta) di
#ana 'ata,nya( Di ,ana t"rda&at 'intan%-'intan% '"r*uta-*uta 'anyaknya( Di antara 'intan%-'intan%
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
yan% 'anyak itu ada yan% dian%%a& ,"'a%ai &"r)"ntian t"#&at ,in%%a)- atau manaazil( !2 'i$an%an
'intan%-'intan% #"nurut $"tak 'u$an tia&-tia& ta)un '"r%i$ir k"adaannya( Itu$a) 'intan%-'intan% yan%
'"rna#a (!) 8a&ri2/#u,- (2) A9uariu,- (+) 4i,2",- (.) Ari",- (5) Tauru,- (0) G"#ini- (1) 8an2"r- (8)
L"/- (5) :ir%/- (!;) Li'ra- (!!) S2/r&i/- (!2) Sa%ittariu,( Da$a# 'a)a,a Ara' k"!2 'intan% di,"'ut
7Buruj7 yan% da&at *u%a diartikan ,"'a%ai &uri atau '"nt"n% t"rtin%%i- t"#&at &"r,in%%a)an &"r*a$anan
'u$an da$a# %i$iran ,"ta)un(
Tu)an #"n%a#'i$ ,u#&a) d"n%an k"inda)an dan k")"'atan 7/r%ani,a,i7 atau &"raturan &"r*a$anan
#ak)$uk di $an%it- yan% da&at *u%a dina#ai 7K"ra*aan $an%it7- a%ar kita #"$"takkan &"r)atian
k"&adanya(
7D"#i )ari yan% t"$a) di*an*ikan(7 (ayat 2)( S",uda) A$$a) #"nyuru) kita #"#&"r)atikan $an%it
d"n%an k"adaannya yan% t"r'uka- #aka &ada yan% k"dua Tu)an #"n%a#'i$ ,u#&a) d"n%an )ai$ yan%
t"$a) di*an*ikan- yaitu 'a)<a &ada ,uatu #a,a ,"#uanya itu akan '"rak)ir6 $an%it akan runtu) dan 'u#i
akan t"n%%"$a#- dan %unun%-%unun% akan #"n*adi rata dan air $aut akan #"$i#&a) #"$ua&-
#"n%%"$a%ak(
7D"#i &"nyak,i- d"#i yan% di,ak,ikan(7 (ayat +)( B"r'a%ai-'a%ai &"nda&at a)$i-a)$i ta=,ir t"ntan%
,ya)id dan #a,y)ud- t"ntan% &"nyak,i dan yan% di,ak,ikan( M"nurut ,uatu &"na=,iran yan% dinuki$kan
/$") I#a# A)#ad dari A'u uraira) ia$a) 'a)<a )ari yan% di*an*ikan (a$-Mau>ud) ia$a) )ari$ kia#at(
Sya)id ia$a) )ari$ Ju#>at dan #a,y)ud ia$a) )ari <u9u= di &adan% Ara=a)(
M"nurut ,uatu ta=,iran dari Ikri#a)6 7Sya)id ia$a) Na'i Mu)a##ad ,(a(<( dan #a,y)ud ia$a) )ari
Ju#>at(7 Dan #"nurut ,atu ta=,iran &u$a dari I'nu A''a,6 7Sya)id itu ia$a) A$$a) ,"ndiri dan #a,y)ud
ia$a) )ari kia#at(7 Ada &u$a6 7Sya)id itu ia$a) In,an- #a,y)ud ia$a) )ari Ju#>at(>>
T"ta&i 'aran%ka$i tidak &u$a ada ,a$a)nya ka$au kita katakan 'a)<a 7Syahid7 itu ia$a) In,an dan yan%
masyhud itu ia$a) A$$a) 7,"'a%ai &"n2i&ta a$a# ini(7 S"'a' dari &"r#u$aan ayat A$$a) ,uda)
#"n%a#'i$ ,u#&a) d"n%an $an%it '","rta 'intan%-'intan% 'uru*nya( Maka kita #anu,ia &"ny"$idik dan
&"ni$ik k"kayaan A$$a) &ada a$a# ini( D"n%an #"$i)at k"'",aran dan k"kayaan A$$a) itu da&at$a) kita
&"r2aya akan adanya A$$a)( Kita tidak akan da&at #"n%"ta)ui '"ta&a ?at A$$a)( Ka$au itu yan% kita
2ari- kita akan 2"$aka( T"ta&i ,ak,ikan$a) adanya A$$a) &ada a$a# yan% Dia 2i&takan(
S",uda) #"n%"#ukakan ,u#&a) ti%a &ata) yan% '"%itu )"'at6 ,u#&a) k"'",aran $an%it d"n%an
'intan%-'intan% 'uru*nya( Su#&a) t"ntan% )ari yan% di*an*ikan- k"#udian itu ,u#&a) t"ntan% &"nyak,i
d"n%an yan% di,ak,ikan- 'aru$a) Tu)an #a,uk k"&ada a&a yan% ditu*u d"n%an &"r,u#&a)an itu6
7Bina,a$a) /ran%-/ran% yan% "#&unya $/'an% &arit(7 (ayat .)(
Bina,a$a)- atau 2"$aka$a) atau k"na kutuk $aknat$a) /ran%-/ran% yan% t"$a) ,"n%a*a #"n%%a$i $/'an%
atau &arit yan% da$a#- yan% #"r"ka &"r%unakan untuk #"#'akar /ran%-/ran% yan% '"rk"ra,
#"#&"rta)ankan i#annya k"&ada A$$a) 3an% Ma)a @,a6 7Dari a&i yan% '"rnya$a-nya$a(7 (ayat 5)(
M"r"ka %a$i $/'an% $a$u #"r"ka $"#&arkan /ran%-/ran% yan% '"ri#an k"&ada A$$a) k" da$a# $/'an%
itu- $a$u #"r"ka 'akar- ,")in%%a a&i '"rnya$a( 7K"tika #"r"ka duduk did"katnya(7 (ayat 0)( 3aitu
#"r"ka yan% #"n%%a$i $/'an% 'uat #"#'akar /ran%-/ran% yan% '"ri#an itu ,a#'i$ #"#'akar t"$a)
duduk di d"kat $/'an% &arit t"r,"'ut '"ra#ai-ra#ai- 7Dan #"r"ka- t"r)ada& a&a yan% #"r"ka &"r'uat
ata, /ran%-/ran% yan% '"ri#an itu- ada$a) #"nyak,ikan(7 (ayat 1)(
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
D"n%an urutan ayat ini da&at$a) kita =a)a#kan 'a)<a,anya &"rna) t"r*adi /ran% #"n%%a$i $/'an% yan%
da$a# untuk di$"#&arkan k" da$a#nya /ran%-/ran% yan% di&ak,a #"nin%%a$kan k"yakinan dan
i#annya k"&ada A$$a) 3an% Ma)a @,a( Aran%-/ran% yan% '"ri#an itu tidak #au '"r%an*ak dari
&"ndiriannya- ,")in%%a &i)ak yan% '"rkua,a #"n%%a$i $/'an% untuk #"#a,ukkan #"r"ka k" da$a#-
dan ,"t"$a) #"r"ka '"rada di da$a#nya dinya$akan$a) a&i- dan /ran%-/ran% yan% #"#'akar itu duduk
di k"$i$in% $/'an% itu #"nyak,ikan /ran%-/ran% '"ri#an itu *adi a'u(
7Dan tidak$a) #"r"ka '"riaku k"*a# k"&ada /ran%-/ran% itu- #"$ainkan kar"na /ran%-/ran% itu
&"r2aya k"&ada A$$a)(7 (&an%ka$ ayat 8)( K",a$a)an /ran%-/ran% yan% di%a$ikan $/'an% $a$u di'akar itu
)anya itu$a)6 #"r"ka &"r2aya k"&ada A$$a)- #"r"ka tidak #au #"nukar k"&"r2ayaan itu d"n%an yan%
$ain( Baik t"r)ada& ata, adanya A$$a) itu- atau&un t"r)ada& &"rinta) dan $aran%an A$$a)( Tidak ada
&"rinta) $ain yan% #"r"ka *un*un% tin%%i #"$ainkan &"rinta) A$$a)( Tidak ada &"raturan #anu,ia yan%
#"r"ka )/r#ati ,a#a d"n%an &"n%)/r#atan k"&ada &"raturan A$$a)6 B3an% Ma)a Ga%a) 4"rka,a-
3an% Ma)a T"r&u*i(7 (u*un% ayat 8)(
A*aran Tau)id #"ny"'a'kan k"yakinan k"&ada A$$a) itu tidak da&at '"r'"$a) 'a%i( Manu,ia yan%
'"ri#an tidak akan tunduk k"&ada ,",a#anya #anu,ia ,a#a d"n%an k"tundukan k"&ada A$$a)( D"n%an
k"yakinan Tau)id #anu,ia ,a#&ai k"&ada k",i#&u$an 'a)<a yan% %a%a) &"rka,a itu )anya A$$a)6
ada&un #anu,ia tidak$a) %a%a) &"rka,a( Manu,ia tidak ,an%%u& #"$a<an &"nyakit- #"$a<an tua dan
#"$a<an #aut( A$$a) itu Ma)a T"r&u*i- kar"na )anya Dia ,a*a$a) yan% ,"'"nar '"r*a,a ata, a$a# ini
dan tidak &"rna) '"r,a$a)( Mut$ak Dia da$a# k"&u*ianNya(
73an% 'a%iNya$a) k"ra*aan di ,"#ua $an%it dan 'u#i(7 (&an%ka$ ayat 5)( K"yakinan Tau)id &un
,a#&ai k"&ada ,atu k",i#&u$an 'a)<a ,",un%%u)nya k"kua,aan yan% Ma)a Tin%%i- Ma)a Lua,
M"$i&uti ,"$uru) a$a# )anya k"kua,aan A$$a) ,a)a*a( K"kua,aan #anu,ia tidak ada( Ka$au ada
,an%at$a) t"r'ata,( Kar"na k"kua,aan #anu,ia yan% t"r'ata, itu )anya &in*a#an ,"#"ntara '"$aka dari
A$$a)( Tidak ada ,atu k"ra*aan yan% #"$i&uti ,"$uru) &"r#ukaan 'u#i ini- 'aik da)u$u atau&un
,"karan%- atau&un k"$ak k"#udian )ari( S"/ran% K"&a$a N"%ara dinaikkan dan k"#udian diturunkan-
atau ,"/ran% Ra*a naik tak)ta k"#udian #an%kat- $a$u di%antikan /$") &ut"ranya- dan dia tidak da&at
#"n2a&ai k"kua,aan ka$au tidak diakui /$") rakyatnya dan di'antu /$") &ara #"nt"rinya( Dan
k"kua,aan t"r,"'ut )anya ,"k"$i$in% 'ata, ,"&an*an% n"%"rinya d"n%an n"%"ri t"tan%%anya( S"dan%
k"kua,aan A$$a) #"$i&uti ,"$uru) $an%it- #"$i&uti ,"#ua $an%it yan% di,"'utkan tu*u) $a&i, itu d"n%an
'intan%%"#intan%nya dan #"$i&uti *u%a ,"$uru) 'u#i ,"*ak dari &un2ak %unun% &a$in% tin%%i ,a#&ai k"
da,ar $aut &a$in% r"nda)( A$") ,"'a' itu #aka /ran%-/ran% yan% '"rtau)id tidak$a) da&at ditundukkan
/$") k"kua,aan $ain- k"2ua$i /$") k"kua,aan A$$a) itu( >Dan A$$a)- ata, tia&-tia& ,",uatu- ada$a) *adi
&"nyak,i(>(u*un% ayat 5)(
Dia #"nyak,ikan a&a yan% di '"$akan% kita dan a&a yan% '"rada di #uka kita( 3an% t"r,"#'unyi
atau&un yan% nyata( Dan tiada$a) A$$a) itu &"$u&a( S"%a$a ,",uatu tiada$a) yan% $"&a, dari in%atanNya(
B"r'a%ai &"na=,iran t"$a) dinyatakan /$") a)$inya '"rk"naan d"n%an a&a yan% di,"'ut 7yan% "#&unya
$/'an% &arit7 itu- ,ia&aka) #"r"ka ituC M"nurut ,uatu ta=,iran dari Saiyidina A$i 'in A'u T)a$i'- yan%
"#&unya $/'an% &arit ia$a) ,a$a) ,"/ran% dari&ada ra*a-ra*a 4ar,i di ?a#an &ur'aka$a- yan% #"nd",ak
k"&ada u$a#a-u$a#a ,u&aya #"n%)a$a$kan /ran% #"n%a<ini #a)ra#nya( Na#un $a#a-u$a#a i'u
tidak #au #"n%)a$a$kan &"rkara yan% )ara# itu( S"'a' yan% "#&unya &"raturan d"#ikian 'ukan
#"r"ka- #"$ainkan A$$a) *ua( A$") kar"na u$a#a-u$a#a itu tidak #au '"r'uat d"#ikian #aka
#urka$a) ra*a( La$u 'a%inda #"nita)kan /ran% #"n%%a$i $/'an% da$a# dan dinya$akan a&i &adanya-
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
$a$u di$"#&arkan$a) u$a#a-u$a#a itu k" da$a#- ,atu d"#i ,atu( Maka )a'i,$a) u$a#a-u$a#a yan%
#"#&"rta)ankan k"'"naran itu #ati t"r'akar(
M"nurut ,atu ri<ayat &u$a dari Saiyidina A$i *u%a- di ?a#an &ur'aka$a &"rna) t"r*adi di 3a#an
&"&"ran%an di antara kau# yan% '"ri#an k"&ada A$$a) 3an% Tun%%a$ d"n%an %/$/n%an kau# yan%
#"#&"r,"kutukan A$$a) (#u,yrikin)( A$") kar"na %/$/n%an '"ri#an ,"dikit dan %/$/n%an #u,yrik
'anyak- ka$a)$a) yan% '"ri#an( La$u d"n%an k"*a#nya %/$/n%an #u,yrikin itu #"nan%ka&i- #"na<an
dan #"n%)uku# u##at yan% '"rtau)id itu6 #"r"ka %a$i $/'an%- #"r"ka nya$akan a&i di da$a#nya dan
#"r"ka $"#&arkan yan% '"ri#an itu ,atu d"#i ,atu k" da$a#nya(
Dan ada &u$a diri<ayatkan da$a# ,"'ua) adi, yan% dira<ikan /$") Mu,$i# dan I#a# A)#ad t"ntan%
,"/ran% anak k"2i$ yan% kuat i#annya dan 'anyak &"rt/$/n%an A$$a) k"&adanya- ,")in%%a t"r$"&a, dari
'"r'a%ai 'a)aya( Baru dia da&at #ati di'unu) ,"t"$a) ra*a yan% #"nyuru) #"#'unu) itu #"#'a2a
,uatu &"n%akuan ata, K"",aan A$$a)( Duduk 2"rit"ranya d"#ikian6
7B"rkata Na'i ,(a(<(: Di ?a#an da)u$u ada ,"/ran% ra*a( Ba%inda #"#&unyai ,"/ran% a)$i ,i)ir(
S"t"$a) a)$i ,i)ir itu #"ra,a dirinya t"$a) tua- 'ardatan% ,"#'a)$a) dia k"&ada ra*a #"n"ran%kan
'a)<a dia t"$a) tua dan )a#&ir ,a#&ai a*a$nya( Dia #/)/nkan k"&ada ra*a a%ar ra*a #"n2arikan
,"/ran% anak k"2i$D- kar"na k"&ada anak itu akan diturunkannya i$#u ,i)irnya( 4"r#/)/nan itu
dika'u$kan ra*a- $a$u di,"ra)kan k"&adanya ,"/ran% anak k"2i$ dan datan%$a) anak itu '"ru$an%-u$an%
k"&ada tukan% ,i)ir itu #"#&"$a*ari ,i)i#ya( Di antara t"#&at tin%%a$ tukan% ,i)ir dan t"#&at tin%%a$
anak itu ada &u$a '"rdia# ,"/ran% &"nd"ta( Anak itu ,"nantia,a ,in%%a) &u$a '"rt"du) di t"#&at
k"dia#an &"nd"ta itu dan 'anyak &u$a dia #"nd"n%ar u2a&an-u2a&an dari &"nd"ta tua itu yan% a#at
#"narik )atinya( Maka ka$au dia t"r$a#'at datan% k"&ada tukan% ,i)ir- tukan% ,i)ir itu #ara) $a$u
#"#uku$nya( Dan ka$au dia t"r$a#'at &u$an% k" ru#a) /ran% tuanya k"na #ara) &u$a #"n%a&a t"rE
$a#'at &u$an%( La$u dia*arkan /$") &"nd"ta tua itu ,uatu *a<a'an6 ka$au- ditanya /$") tukan% ,i)ir
#"n%a&a $a#'at- *a<a'$a) kar"na t"r$a#'at turun dari ru#a) dan ka$au ditanya &u$a di ru#a)
#"n%a&a t"r$a#'at- katakan %uruku tukan% ,i)ir #"na)an daku(
Da$a# )a$ yan% d"#ikian ,"$a$u$a) dia &u$an% dan &"r%i k" ru#a) tukan% ,i)ir dan t"ta& ,in%%a) di
ru#a) &"nd"ta( 4ada ,uatu )ari t"r)a#'at$a) /ran% yan% $a$u $inta, '"r*a$an di *a$an raya yan%
dit"#&u)nya kar"na ada 'inatan% 'ua, yan% #"n%%an%%u- ,")in%%a /ran% #"ra,a takut $i<at di ,itu(
K"tika itu anak k"2i$ t"r,"'ut $a$u &u$a di ,ana( La$u dia '"rkata: 7Akan aku u*i- #anaka) yan% $"'i)
da&at aku %unakan- a*aran tukan% ,i)irka) atau a*aran &"nd"ta( La$u dia#'i$nya ,"'ua) 'atu dan dia
u2a&kan: 73a A$$a)D Ka$au a*aran &"nd"ta itu yan% '"nar di ,i,i @n%kau- $"'i) dati&ada a*aran tukan%
,i)ir #aka 'unu)$a) 'inatan% iniD- ,u&aya #anu,ia yan% $a$u $inta, di *a$an ini *an%an t"r)a$an% *u%a(7
La$u di$"#&arkannya 'atu itu k"&ada 'inatan% t"r,"'ut(
Maka #ati$a) 'inatan% itu dan $a$u $inta,$a) #anu,ia ,"'a%ai 'ia,a(
S"t"$a) dia #"n%)ada& &"nd"ta itu di2"rit"rakannya$a) &"n%a$a#annya itu k"&ada '"$iau( Maka
'"rkata$a) '"$iau: 7Fa)ai 'uyun%D @n%kau t"$a) #"n2a&ai d"ra*at yan% $"'i) tin%%i dari&ada yan% aku
2a&aiD T"ta&i aku &"rin%atkan k"&ada "n%kau- 'a)<a "n%kau akan #"nd"rita 'anyak &"r2/'aan( Maka
ka$au &"r2/'aan itu datan%- *ar%an$a) "n%kau '"rita)ukan )u'un%an "n%kau d"n%an daku(>>
S"*ak <aktu itu na#a anak itu kian t"rk"na$ dan da&at$a) dia #"n%/'ati /ran% yan% diti#&a &"nyakit
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
ku,ta atau &"nyakit 'a$ak dan &"nyakit $ain-$ain(
Ra*a ada #"#&unyai ,"/ran% /ran% '",ar yan% ,"$a$u dia*ak ra*a #u,ya<arat( K"'"tu$an /ran% itu
'uta( Dia #"nd"n%ar 2"rita /ran% t"ntan% anak itu- $a$u datan%$a) /ran% '",ar 'uta itu k"&adanya
#"#'a<akan )adia) ,"'anyak-'anyaknya dan '"rkata: 7S"#'u)kan$a) 'utakuD adia) ini ada$a)
untuk#u dan *ika aku ,"#'u) )adia) ini aku ta#'a) $a%iD7
Anak itu #"n*a<a': 7Saya tidak '"rkua,a #"ny"#'u)kan a&a *ua &un #a2a# &"nyakit( 3an% Ma)a
Kua,a #"ny"#'u)kan )anya A$$a)( Ka$au tuan ,udi '"ri#an k"&ada A$$a)- ,aya akan '"rd/a
#"#/)/nkan k"&adaNya a%ar tuan di,"#'u)kan(7
M"nd"n%ar a*akan anak itu '"ri#an$a) /ran% '",ar yan% 'uta itu( La$u anak itu '"rd/a- #aka /ran%
'",ar itu &un ,"#'u)$a) dan nya$an%$a) k"dua '"$a) #atanya(
S"t"$a) #atanya ,"#'u) datan%$a) dia k"#'a$i k" da$a# #a*$i, ra*a( Ba%inda ,an%at t"r2"n%an% $a$u
'"rtanya: 7Sia&a yan% #"ny"#'u)kan #ata "n%kauC7 Dia #"n*a<a': 7Tu)ankuD7
D"n%an )"ran ra*a '"rtanya &u$a: 7Akuka) yan% "n%kau #ak,udkanC7 Dia #"n*a<a': 7BukanD
Tu)anku dan Tu)an Tuanku ia$a) A$$a)D7 7@n%kau #"n%akui ada $a%i Tu)an ,"$ain akuC7
Aran% '",ar itu t"ta& #"n*a<a': 7Tu)anku dan Tu)an Tuanku ia$a) A$$a)C
Ra*a ,an%at #urka #"nd"n%ar *a<a' itu- ,")in%%a /ran% '",ar itu ditan%ka& dan di,ik,a- ,a#&ai kar"na
tidak ta)an #"nd"rita ,akit di'ukanya ra)a,ia 'a)<a %uru yan% #"n%a*arnya ia$a) anak k"2i$ t"r,"'ut(
Anak k"2i$ itu &un ditan%ka& $a$u ditanyai a&a '"narka) dia da&at #"ny"#'u)kan /ran% yan% da&at
&"nyakit ku,ta- /ran% 'uta dan $ain-$ain( Anak itu #"n*a<a' 'a)<a ,"#uanya itu tidak '"narD Dia
tidak da&at #"ny"#'u)kan ,ia&a *ua &un( 3an% #"ny"#'u)kan ,"%a$a yan% ,akit )anya A$$a) 3an%
Ma)a Kua,a(
7Akuka) yan% "n%kau #ak,udkanC7 tanya ra*a(
7BukanD7 *a<a' anak itu: 7Ta&> A$$a)D7
7A&aka) "n%kau #"n%akui &u$a ada Tu)an ,"$ain akuC7 tanya ra*a $a%i( D"n%an t"%a, anak itu
#"n*a<a' &u$a: 7Tu)anku dan Tu)an ra*a ia$a) A$$a)D7
M"nd"n%ar *a<a' d"#ikian anak itu &un di,ik,a( Dia &un di&ak,a #"n%akui dari #ana dia #"nda&at
&"$a*aran yan% a#at %an*i$ itu( Kar"na tidak ta)an di&uku$- t"r&ak,a dia #"nun*ukkan %urunya- yaitu
&"nd"ta t"r,"'ut tadi( 4"nd"ta itu &un ,"%"ra ditan%ka&( Dia &un di,ik,a dan di&ak,a #"nin%%a$kan
a%a#a yan% dianutnya #"n%atakan ada $a%i Tu)an ,"$ain ra*a- na#un &"nd"ta itu tidak #au( Ak)irnya
kar"na tidak #au *u%a #"nin%%a$kan a%a#a '"rtu)an k"&ada A$$a) itu- di&"rinta)kan ra*a #"n%"r%a*i
k"&a$a &"nd"ta itu( K"&a$a '"$iau di%"r%a*i ,a#&ai t"r'"$a) dua dan #ati(
K"#udian di&ak,a &u$a /ran% '",ar yan% t"$a) ,"#'u) dari 'uta itu #"nin%%a$kan a%a#a '"rtu)an
k"&ada A$$a) itu dan k"#'a$i )anya '"rtu)an k"&ada ra*a( Dia &un tidak #au( Dia &un di%"r%a*i &u$a-
,a#&ai '"$a) dua 'adannya dan #ati(
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
La$u di)ada&kan &u$a anak k"2i$ itu( Dia &un #u$ai di&ak,a #"nin%%a$kan a%a#a yan% t"$a)
dii#aninya itu( T"ta&i dia tidak #au( La$u ra*a #"#"rinta)kan '"'"ra&a /ran% #"#'a<a anak itu k"
&un2ak %unun%- dan ra*a #"#"rinta)kan: 7A&a'i$a ,a#&ai di &un2ak %unun% &ak,a dia ,"ka$i $a%i
k"#'a$i k"&ada a%a#a kita( Ka$au dia tidak *u%a #au $"#&arkan$a) dia k" 'a<a)D7
Maka di'a<a /ran%$a) dia k" &un2ak %unun%( Sa#&ai di ,ana k"d"n%aran$a) anak itu '"rd/a6 73a
A$$a)D 4"$i)arakan$a) aku dari #"r"ka d"n%an k"kua,aanMuD7 Ti'a-ti'a '"r%/n2an%$a) %unun% itu dan
/ran%-/ran% yan% #"n%antarkan itu$a) yan% *atu) dan anak itu ,"$a#at(
Dia &un turun dan t"ru, ,"ka$i #"n%)ada& ra*a( La$u ra*a '"rtanya: 7A&a k)a'ar /ran%-/ran% yan% aku
,uru) #"n%)antarkan "n%kau k" %unun%C7
Anak itu #"n*a<a': 7Tu)anku t"$a) #"#"$i)arakan daku dari #"r"ka(7
Ru&anya ra*a '"$u# *u%a &ua,( Di,uru)nya #"nan%ka& anak itu ,"ka$i $a%i dan di,uru) )antarkannya
d"n%an ,"'ua) ,a#&an k" t"n%a) $aut( Di&"rinta)kan k"&ada /ran% yan% #"n%antarkan ,u&aya
#"#ak,a anak itu k"#'a$i k"&ada a%a#a yan% $a#a( Ka$au tidak #au ,u&aya dia di'"na#kan ,a*a
#a,uk $aut( S"ka$i $a%i anak itu #"nada)kan tan%annya k" $an%it- #aka datan%$a) an%in ri'ut ,an%at
'",ar( T"n%%"$a#$a) ,"$uru) /ran% yan% di&"rinta)kan #"n%antarkannya itu dan dia ,"ndiri ,"$a#at
'"r"nan% k" t"&i( Dan k"#'a$i dia #"n%)ada& ra*a(
Dia &un ditanya a&a yan% t"$a) k"*adian( Dia #"n*a<a'-Tu)annya t"$a) #"n/$/n%nya dan /ran%-/ran%
itu t"$a) t"n%%"$a# ,"#uanya(
K"#udian '"rkata$a) dia k"&ada ra*a: 7ai Ra*aD Tuanku tidak akan da&at #"#'unu) aku ka$au )anya
d"n%an 2ara d"#ikian( Baru$a) akan '"r)a,i$ tuan #"#'unu)ku *ika tuan k"r*akan a&a yan% aku
,uru)kan( Ka$au tidak tuan k"r*akan a&a yan% aku ,uru)kan- tidak$a) akan '"r)a,i$ #ak,ud tuan #"E
nyin%kirkan daku dari dunia iniD7
La$u ra*a '"rtanya: 7A&aka) yan% "n%kau #inta ituC7
Anak itu #"n*a<a': 7Tuan ,uru) #anu,ia '"rku#&u$ di ,atu t"#&at( K"#udian tuan ,uru)kan
#"naikkan daku k" ata, kayu &a$an% (,a$i')- $a$u tuan a#'i$ ,atu anak &ana) k"&unyaanku ,"ndiri dari
da$a# 'u,urnya( K"#udian tuan 'idik aku d"n%an t"&at- $a$u 'a2a6
"%P Qلا N0ر ";!س"C
7D"n%an na#a A$$a)- Tu)an anak k"2i$ ini(7
D"n%an #"$akukan 2ara d"#ikian 'aru$a) tuan da&at #"#'unu)ku(
4"r#intaannya itu di$akukan /$") ra*a- dia#'i$ anak &ana)nya dari 'u,urnya dan d"n%an
#"n%u2a&kan: 7D"n%an na#a A$$a)- Tu)an anak k"2i$ ini(7 La$u di&ana)nya anak k"2i$ itu- t"&at k"na
&ada *antun%nya dan t"rku$ai$a) k"&a$anya- ,"dan% tan%annya #"#"%an% &an%ka$ &ana) yan% t"$a)
t"r,i,i& di dadanya dan dia &un #ati$a)(
Ti'a-ti'a t"r$/n2at$a) dari #u$ut ,"$uru) /ran% yan% )adir6
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
"%P Qلا N0ر"C ا 7*R
7Ka#i '"ri#an d"n%an Tu)an anak k"2i$ ini(7
G"#&ita$a) ,uara di tana) $a&an% itu #"nyatakan i#an k"&ada Tu)an A$$a)- yan% di&"r2ayai /$") anak
k"2i$ itu(
Maka '"r'i,ik$a) ,"/ran% k"&ada ra*a: 7Tidakka) tuan &"r)atikanC Bukanka) a&a yan% tuan takuti
,"$a#a ini t"$a) t"r*adiC Budak k"2i$ itu #ati- t"ta&i ,"#ua /ran% t"$a) #"n%anut a*arannyaC7
San%at$a) #urka ra*a #"$i)at #anu,ia t"$a) '"r'a$ik ara)( La$u ra*a #"#"rinta)kan #"nan%ka&i
/ran%-/ran% yan% t"ran%-t"ran% #"nyatakan &"r2aya k"&ada Tu)an anak k"2i$ itu- dan 'a%inda ,uru)
%a$i $/'an%-$/'an% atau &arit-&arit '",ar( Dan dian2a#$a) /ran%: 7Baran%,ia&a yan% #a,i) #"#"%an%
k"&"r2ayaan anak k"2i$ itu akan di#a,ukkan k" da$a#nya dan di'akar dan 'aran%,ia&a yan% k"#'a$i
k"&ada a%a#a &u,aka n"n"k-#/yan% akan ,"$a#at(7
M"nd"n%ar itu tidak$a) #"r"ka #undur- #a$a)an #"r"ka '"rduyun #"n-
d"kati $/'an% yan% t"rn%an%a itu #"nun%%u %i$iran di'akar( Maka ada$a) di antara #"r"ka itu ,"/ran%
&"r"#&uan yan% ,"dan% #"#'i#'in% anaknya- ,"k"tika t"$a) d"kat k" &in%%ir $/'an% itu ti#'u$ ra%u-
ra%u da$a# )atinya( Ti'a-ti'a '"rkata$a) anaknya yan% da$a# 'i#'in%an itu: 7T"%u)kan )ati#u-
i'ukuD I'u ada$a) da$a# a%a#a yan% '"narD7
B"%itu$a) ,"'ua) adi, yan% dira<ikan /$") I#a# A)#ad dan Mu,$i# dan dira<ikan *u%a /$") an-
Na,a>i- dari adi, dan diri<ayatkan *u%a /$") T"r#id?i yan% '"ra,a$ dari&ada adi, ,a)a'at Ra,u$u$$a)
,(a(<( S)u)ai'(
T"r,"'ut $a%i 2"rita $ain t"ntan% $/'an% &"#'akaran itu- yaitu ,"k"tika Ra*a D?u Nua, yan% '"ra%a#a
3a)udi #"#ak,a &"nduduk Na*ran yan% t"$a) $a#a #"#"$uk A%a#a Na'i I,a Ba$ai)i,-,a$a#( S"t"$a)
ra*a yan% '"ra%a#a 3a)udi itu #"nak$ukkan n"%"ri t"r,"'ut di*a$ankan$a) &ak,aan k"&ada &"nduduk
,u&aya #"#"$uk a%a#a 3a)udi( Aran% Na,rani di <aktu itu di 'a<a) &i#&inan 4"nd"tanya yan% t"$a)
,an%at tua- ,")in%%a k" #ana &un '"r*a$an '"$iau itu ditandu( K"tika 3a)udi #"nanyai akida)nya- dia
#"n*a<a' 'a)<a dia '"ri#an k"&ada A$$a) 3an% Ma)a @,a dan '"ri#an k"&ada ,yariat Na'i I,a
Ba$ai)i,,a$a# dan dia tidak akan #"r/'a) k"&"r2ayaannya itu( Maka ditan%ka&$a) dia dan ditan%ka&i
&u$a &ara &"n%ikutnya- di%a$i $/'an% dan- dinya$akan a&i di da$a#nya dan di$"#&arkan$a) #"r"ka k"
,ana( Dan #"r"ka #a,uk k" da$a# $/'an% itu d"n%an tidak #"n%"$u)- kar"na yakinnya akan &"ndirian(
I'nu Kat,ir #"nyatakan da$a# ta=,irnya 'a)<a &"n%%a$ian $/'an% dan &"#'akaran t"r)ada& /ran%
'"ri#an yan% t"%u) &ada k"yakinannya itu 'ukan$a) k"*adian ,atu ka$i- #a$a)an '"rka$i-ka$i( I'nu
Kat,ir #"nya$inkan k"t"ran%an dari I'nu A'i ati# 'a)<a &"n%%a$ian $/'an% &"#'akaran itu &"rna)
t"r*adi di 3a#an di ?a#an ra*a-ra*a Tu''a>- di K/n,tantin/&$" di ?a#an K/,tantin #"#ak,a /ran%
Na,rani #"$"&a,kan k"&"r2ayaan #"r"ka yan% a,$i t"ntan% Tau)id- dan k"*adian *u%a di Ira9 yaitu di
n"%"ri Ba'i$ di ?a#an Ra*a Buk)tina,)r (Na'ukadn",ar) yan% #"#'uat '"r)a$a dan #"#ak,a /ran%
#"ny"#'a) k"&ada '"r)a$a itu6 #aka Na'i Dinia$ tidak #au #"n%ur'ankan k"&"r2ayaannya k"&ada
A$$a) 3an% @,a '"r,a#a k"dua t"#annya BI?riya dan Mik)aai$( La$u di'uat $/'an% dan diun%%unkan
kayu-kayu k"rin% k" da$a#nya dan di#a,ukkan k"ti%a /ran% '"ri#an itu k" da$a#( Na#un ,",a#&ai
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
#"r"ka da$a# a&i yan% '"rnya$a itu- #"r"ka t"ta& )idu& d"n%an ,"%ar-'u%ar dan k"$uar d"n%an
,"$a#at( 4ada)a$ '"r,a#a k"ti%a /ran% yan% '"ri#an di antaranya ,"/ran% Na'i itu- di#a,ukkan &u$a
,"#'i$an /ran% yan% dian%%a& &"#'"r/ntak k"&ada ra*a6 ,"#uanya )an%u, t"r'akar(
D"n%an k"t"ran%an ini- yan% &ada &/k/knya &"rin%atan k"&ada kau# Gurai,y- t"ta&i akan *adi
&"rin%atan ,"t"ru,nya 'a%i #anu,ia- 'a)<a &i)ak-&i)ak yan% '"rkua,a di ,"%a$a ?a#an akan #"n2/'a
#"#'"$/kkan k"yakinan /ran% atau #"nukar I#an k"&ada A$$a) d"n%an ,"#a2a# 7i#an7 yan%
#"r"ka ru#u,kan dan #"r"ka <a*i'kan /ran% ,u&aya tunduk( Ka$au tidak #au tunduk akan #"r"ka
,ik,a- #"r"ka &ak,a- #"r"ka 'akar- #"r"ka ,u$a- #"r"ka %antun%- ,"kuran%-kuran%nya #"r"ka 'uan%
dari n"%"ri atau #"r"ka ,i#&an k" da$a# &"n*ara( Ayat 8 di ata, #"nun*ukkan 'a)<a ,"'a'-,"'a'
uta#a &"n%aniayaan itu ia$a) kar"na )anya '"ri#an k"&ada A$$a)( Dan ayat #"nun*ukkan 'a)<a
k"kua,aan A$$a) itu$a) yan% $"'i) tin%%i dan $"'i) Ma)a-#a)a $ua,- #"$i&uti ,"$uru) k"ra*aan $an%it
dan 'u#i( Dan &ada ayat !; di*"$a,kan &u$a 'a)<a,anya /ran%-/ran% yan% '"r$aku aniaya itu &un k"$ak
akan di'akar &u$a d"n%an a&i n"raka(
Di da$a# a$-Guran ,"ndiri &"rna) di&"rtun*ukkan k"yakinan tukan% ,i)ir Hir>aun yan% ,i)irnya da&at
dika$a)kan atau 7dit"$an7 /$") #u>*i?at Na'i Mu,a >a$ai)i,-,a$a#( Ra*a Hir>aun ,an%at #urka k"&ada
#"r"ka- kar"na ,"t"$a) ,i)ir #"r"ka da&at di&ata)kan /$") #u>*i?at Na'i Mu,a- d"n%an tidak #"ra,a
takut k"&ada Hir>aun ,"dikit &un #"r"ka #"nyatakan I#an k"&ada A$$a) dan &"r2aya k"&ada Mu,a(
La$u Hir>aun #"n%)uku# #"r"ka kar"na dian%%a& '"$/tD Kaki dan tan%an #"r"ka di&/t/n%i dan
#"r"ka dinaikkan k" ata, kayu &a$an%- di)uku# #ati( Na#un d"#ikian #"r"ka tidak da&at di)a#'at
$a%i 'uat #"nyatakan '"ri#an k"&ada A$$a)( Ma$a)an ,"t"$a) )uku#an di*atu)kan- #"r"ka #"n*a<a'
d"n%an t"%a,: 7Ba)<a Hir>aun )anya da&at #"n%ua,ai #"r"ka &ada )idu& di dunia ini( Na#un i#an
#"r"ka tidak da&at dikua,ainya $a%i(
Ayat dari Surat a$-Buru* ini da&at$a) #"n*adi &"%an%an 'a%i tia&-tia& /ran% yan% in%in #"n%a#'i$
t"$adan da$a# k"kuatan i#an( Kar"na kadan%-kadan% ,ika& dan ,i=at $"#a) tidak$a) akan #"n/$/n%
*ika #u,u)-#u,u) Tau)id itu t"$a) #"nyatakan ,ika& )"ndak '"r$aku ,"<"nan%-<"nan%( Na#un #ati
itu )anya ,"'"ntar ,a*a( S"t"$a) &utu, nya<a '"rt"#u$a) a&a yan% di2ita /$") Mu>#in- yaitu $i9a-a
ra''i)i6 B"r*u#&a d"n%an Tu)annya(
!;- S",un%%u)nya /ran%-/ran% yan% #"$akukan tinda,an k"&ada
/ran% Mu>#in dan Mu>#inat- k"#udian tidak #"r"ka tau'at- #aka
'a%i #"r"ka ada$a) Ja)anna#- dan 'a%i #"r"ka ada$a) ,ik,a
'akaran(
A&" 7" *! Bم!لا او 75S A?"Kلا =" <
;ل  ; T " تا 7" *! Bم!لا و ;(:S  اوCو5?
0اK$  ! ;(ل و ;7(U 0اK$
V?" ر 1!لا
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
!!- S",un%%u)nya /ran%-/ran% yan% '"ri#an dan '"ra#a$ yan%
,)a$i)- 'a%i #"r"ka ada$a) ,yur%a-,yur%a yan% #"n%a$ir di 'a<a)E
nya ,un%ai-,un%ai6 yan% d"#ikian itu ada$a) k"#"nan%an yan%
'",ar(
او:"م$و او 7*R A?"Kلا =" <
; (ل "تا 1"لاWلا J" ر! XY 8 تا7U
Z! و>!لا I" ل ذ  را (! F/ا ا (" 5! 1 Y A" *
ر&"ب [!لا
!2- S",un%%u)nya &"#'a$a,an Tu)an "n%kau itu ada$a) a#at
,an%at(
8+?"+)ل IN C ر  \! ] C =" <
!+- S",un%%u)nya Dia$a) yan% #"#u$ai dan Dia yan% #"n%u$an%
k"#'a$i(
و, HF" < +&" 9 ? و  ^"+! ب ?
!.- Dan Dia ada$a) Ma)a 4"n%a#&un- Ma)a 4"nyayan%(
#و# و!لا رو >Q!لا  و , و
!5- 3an% "#&unya BAr,y- 3an% Ma)a T"r&u*i(
وذ +&"X م! لا "_!ر9!لا
!0- 3an% '"r'uat a&a yan% Dia k")"ndaki(
+?" ر ? امNل 8`ا 9S
S"t"$a) Tu)an #"#'"ri &u*iannya k"&ada /ran%-/ran% yan% t"%u) &ada &"ndirian dan i#an- yaitu #"r"ka
di,ik,a dan di'akar da$a# $/'an% yan% di,"diakan 'uat #"nyik,a #"r"ka- tidak $ain )anya$a) kar"na #"r"ka
t"%u) '"ri#an k"&ada A$$a)- #aka ayat yan% ,"$an*utnya ini #"n"ran%kan aki'at yan% akan dit"ri#a /$")
/ran%-/ran% ka=ir yan% t"$a) #"ninda, dan #"#=itna) kau# yan% '"ri#an itu( Ba%ai#ana&un '",arnya
k"kua,aan #"r"ka di dunia ini- na#un #"r"ka akan )ina di )ada&an A$$a)6 7S",un%%u)nya /ran%-/ran% yan%
#"$akukan tinda,an k"&ada /ran% Mu>#in dan Mu>#inat(7 (&an%ka$ ayat !;)( M"#=itna)- #"nyik,a-
#"ninda, dan #"ni#&akan '"r'a%ai ra%a# k",u,a)an k"&ada /ran% yan% t"$a) '"ri#an k"&ada A$$a)- 'aik
$aki-$aki atau&un &"r"#&uan6 >K"#udian tidak #"r"ka tau'at- tidak ,"dikit &un ada &"ny",a$an da$a# )atinya
ata, &"r'uatannya yan% k"*a# itu6 >Maka 'a%i #"r"ka ada$a) Ja)anna#- dan 'a%i #"r"ka ada$a) ,ik,a
'akaran(I (u*un% ayat !;)(
Artinya Tu)an akan #"#'a$a, k"k"*a#annya k"&ada /ran% yan% '"ri#an itu d"n%an ,ik,a '"r$i&at-%anda(
Jika da)u$u #"r"ka t"$a) #"n%%a$i $/'an% untuk #"nyik,a /ran% yan% '"ri#an- $a$u #"#'akar- #aka da$a#
n"raka *a)anna# itu ,ik,a yan% akan dida&atnya &un &"#'akaran *ua adanya(
Aran% yan% di%/yan%kan i#annya /$") &r/&a%anda a%a#a $ain- yaitu A%a#a Na,rani yan%
#"n%adakan J"ndin% dan Mi,,i k" tana)air /ran% I,$a# #"n%atakan 'a)<a an2a#an Tu)an k"&ada
/ran% yan% ,a$a) yan% t"r,"'ut di da$a# a$-Guran ada$a) ,an%at k"*a#- ,"akan-akan tidak #"n%andun%
'"$a, ka,i)an( 4ada)a$ ka$au di&"r)atikan ayat ini d"n%an ,"k,a#a akan k"$i)atan nyata ,"ka$i ka,i)-
,ayan% A$$a)( 3aitu ,",uda) #"r"ka itu '"r$aku k"*a#- #"ninda, dan #"n%aniaya- &ada)a$ yan%
ditinda, dianiaya itu ia$a) /ran% yan% '"ri#an- 'a%i #"r"ka #a,i) di'ukakan &intu untuk tau'at( T"&at
,"ka$i a&a yan% dikatakan /$") I#a# a,an a$-Bi,)ri: 7A$an%ka) &"#ura)nya A$$a) Ta>a$a itu(
S",uda) #"r"ka 'unu)i- #"r"ka %a$ikan $/'an% dan #"r"ka 'akar /ran%-/ran% yan% dika,i)i /$")
A$$a)- na#un #"r"ka #a,i) di,"ru 'uat tau'at( Dan 'i$a tau'at k",a$a)an '",ar itu dia#&uni(7
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
7S",un%%u)nya /ran%-/ran% yan% '"ri#an dan '"ra#a$ yan% ,)a$i)- 'a%i #"r"ka ada$a) ,yur%a-,yur%a
yan% #"n%a$ir di 'a<a)nya ,un%ai-,un%ai(7 (&an%ka$ ayat !!)( M",ki&un di dunia ini /ran%-/ran%
Mu>#inin dan Mu>#inat ini #un%kin dianiaya dan di,ik,a- di,akiti dan ditinda,- kar"na t"%u)nya
#"r"ka d"n%an i#an dan diirin%i $a%i /$") a#a$ yan% ,)a$i)- 'a%i #"r"ka t"$a) di,"diakan ,yur%a-
,yur%a- ta#an-ta#an yan% inda)- yan% &"nu) d"n%an nik#at- d"n%an air yan% ,"$a$u #"n%a$ir
#"#'a<a k","*ukan dan nya#an- ,")in%%a k",akitan yan% did"rita ,"#"ntara <aktu di dunia itu t"$a)
#"nda&at 'a$a,an yan% #u$ia di ,i,i A$$a)6 73an% d"#ikian itu ada$a) k"#"nan%an yan% '",ar(7
(u*un% ayat !!)(
M"#an%- itu$a) dia k"#"nan%an yan% '",ar( M"nan% *i<a Mu>#inin dan Mu>#inat #"n%ata,i 2/'aan
di ka$a )idu&6 #"#an% Mu>#inin dan Mu>#inat #"n%ata,i d"'ar-d"'ar *antun%nya kar"na k"takutan-
$a$u di&adukannya$a) takutnya itu- )anya k"&ada A$$a)( La$u dia &un #"nutu& #ata d"n%an #"nin%E
%a$kan t"$adan yan% 'aik 'a%i anak-2u2u yan% datan% di '"$akan%( Dan di ak)irat #"nan% &u$a$a) dia-
k"#"nan%an yan% '",ar dan a%un%- kar"na i#an dan a#a$nya di,a#'ut #",ra di ,i,i A$$a)(
La$u A$$a) #"#'"ri &"rin%atan6
7S",un%%u)nya &"#'a$a,an Tu)an "n%kau itu ada$a) a#at ,an%at(7 (ayat !2)(
Aran% yan% #"n2/'a #"n"ntan% A$$a)- *ika &ada ak)irnya $")"#ya dik"ri&ukkan Tu)an- a#at$a)
,"ra# &"#'a$a,an itu( S"dan% di &un2ak- dia *atu) di)inakan k" 'a<a)( S"dan% #u$ia dan ditakuti-
di)inakannya dan t"r,un%kur $a$u diin*ak-in*ak /ran%(
Hir>aun #ati t"n%%"$a# di t"n%a) $aut( Dan '"r&u$u) 'a)kan '"ratu, Hir>aun $a%i #"n"ri#a &"#'a$a,an
yan% k"*a# ,"ka$i- yan% dia tidak #"nyan%ka(
Ini$a) &"rin%atan A$$a) yan% ,"$a$u #",ti di&"r)atikan /$") /ran% yan% '"r$aku ?a$i#6 ,"'a'
&"#'a$a,an yan% ,an%at da),yat dari Tu)an itu ada$a) t"r,"'a' ,a$a) /ran% itu ,"ndiri( Dia ,"ndiri
yan% #"n"#&u) *a$an yan% #"nya#&aikannya k"&ada a?a' ,ik,aan yan% &"di) itu( Lak,ana 'udak
'"r#ain a&i- t"$a) '"rka$i-ka$i dit"%ur tidak *u%a #au #"$i)atnya tidak da&at '"rkata $ain6 7Bukanka)
,uda) aku katakan(7
7S",un%%u)nya Dia$a) yan% #"#u$ai(7 (&an%ka$ ayat !+)( Artinya A$$a)- d"n%an ,"ndiriNya- tiada
d"n%an &"rt/$/n%an yan% $ain yan% t"$a) #"#u$ai #"n*adikan dan #"n2i&takan ,",uatu- 7Dan Dia
yan% #"n%u$an% k"#'a$i(7 (u*un% ayat !+)( Mi,a$nya A$$a) #"n2i&takan dari 'ua)-'ua)an- ,"u#&a#a
#an%%a dan durian dari 'i*inya ,"'ua)- di$"#&arkan d"n%an tak ,"n%a*a k" 'u#i atau ditana# dan
di&u&uk d"n%an ,",un%%u)-,un%%u)( La$u tu#'u)$a) dia6 #u$anya '"rdaun dua )"$ai ,a*a- $a#a-$a#a
tu#'u) d"n%an ,u'urnya ,"*ak dari daun dua )"$ai $a$u ri#'un ra#&ak '"rda)an- '"r2a'an% dan
'"rantin%- '"rdaun dan '"r'un%a- '"r&utik dan '"r'ua)( B"%itu$a) k"adaannya di#u$ai ,"*ak dari
,"'ua) 'i*i #an%%a ,a#&ai k"$aknya '"r'ua) '"ri'u-ri'u &ada tia& #u,i#( Maka tia&-tia& 'i*i dari
'ua)nya tadi- 'i$a datan% <aktunya- dia &un akan #"n%u$an% $a%i tu%a, yan% t"$a) dit"ri#anya ,"'a%ai
$an*utan dari&ada tu%a, yan% #u$a ditana#kan da)u$u6 #u$ai $a%i dan u$an% $a%i(
D"#ikian$a) ,"%a$a-%a$anya ini6 '"r#u$ai dan '"ru$an% da$a# k"adaan yan% 'aru &u$a( S"/ran%
#anu,ia $a)ir k" dunia- '"ra,a$ dari ,"t"t", #ani yan% #"n*adi nut)=a)- >a$a9a) dan #ud)%)a)- $a$u
#"n*"$#a *adi #anu,ia $"n%ka&( K"#udian itu #ati- $a$u diku'urkan k" da$a# &"rut 'u#i( an2ur$a)
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
da%in% yan% #"#a$ut tu$an%- k"#'a$i k"&ada a,a$ #u$anya- yaitu 'in%ka) 'un%ka)an tana)( Maka
tu#'u)$a) ,",uatu tu#'u)an di ata, ku'ur itu- "nta) &/)/n ka#'/*a "nta) &/)/n &udin% yan%
'"rna#a 72u2uk-k"ra)7( Urat-urat &/)/n tadi #"r",a&kan ,ari tana)( S"'a)a%ian dari tana) yan%
'"ra,a$ dari da%in% tu'u) #anu,ia tadi- ti#'u$ k"#'a$i da$a# '"ntuk yan% $ain( Sa#&ai Hai$a,u= I,$a#
Iran yan% t"rk"na$- A#ar K)aya# da$a# R/'ayatnya yan% t"rk"na$ #"n%atakan 'a)<a #un%kin ,a*a
t"#'ikar &"2a)an &"riuk yan% t"rin*ak /$") kaki#u- ada$a) 'a)a%ian tu'u) dari n"n"k-#/yan%#u(
7Dan Dia ada$a) Ma)a 4"n%a#&un(7 (&an%ka$ ayat !.)( Ma)a 4"n%a#&un ata, d/,a dan k",a$a)an
yan% kita &"r'uat di da$a# )idu& kita- kar"na k"datan%an ,"ka$i k" ata, dunia ini- dan '"$u# &"rna)
datan% ,"'"$u#nya #"ny"'a'kan kita '"$u# '"r&"n%a$a#an( Ni,2aya akan t"rda&at *ua k",a$a)an
da$a# #"n"#&u) *a$an )idu& itu( Akan t"ta&i kita in,a= dan ,adar- $a$u kita #"#/)/nkan a#&un dan
kurnia I$a)i- ni,2aya akan di'"rinya a#&un6 7Ma)a 4"nyayan%(7 (u*un% ayat !.)( Artinya 'a)<a A$$a)
itu 4"nyayan%- 4"n%a,i) dan ,an%at 8inta akan )a#'aNya( DituntunNya )a#'aNya itu- diutu,Nya
Ra,u$-ra,u$Nya untuk #"nun*ukkan *a$an( Di&"rin%atkanNya d"n%an <a)yu-<a)yu '"ru$an%-u$an%
a%ar #anu,ia *an%an #"n"#&u) *a$an yan% ,a$a)(
73an% "#&unya Ar,y(7 (&an%ka$ ayat !5)( >Ar,y '"rarti Ma)$i%ai- atau Tak)ta- atau Sin%%a,ana t"#&at duduk
'"r,"#aya#( Dia ada$a) &"r$a#'an% dari&ada k"kua,aan yan% #ut$ak( A&aka) >Ar,y Tu)an itu ,",uatu
'"nda- atau diartikan &"r$a#'an% ,"#ata-#ata- tidak$a) &"r$u kita &"r'in2an%kan( Kar"na tidak$a) ada
k"#a#&uan #anu,ia da$a# da"ra) )idu& yan% t"r'ata, ini akan #"n%"ta)ui k"adaannya yan% ,"'"na#ya(
A&aka) dia )anya &"r$a#'an%- atauka) dia '"r,i=at '"nda- na#un da$a# k"duanya itu *"$a, tidak dira%ukan
$a%i- 'a)<a t"$a) t"rkandun% anti k"kua,aan6 73an% Ma)a T"r&u*i(7 (u*un% ayat !5)( D"n%an ,"ndirinya
ti#'u$$a) &u*ian k"&ada A$$a) Tu)an Sar<a S"ka$ian A$a# 'i$a#ana t"$a) di$i)at dan dira,akan '"ta&a $ua,
dan t"ratu#ya k"kua,aan itu( B"rta#'a) )a$u, &"ra,aan #anu,ia- '"rta#'a) ta*a# daya &"n%"na$an
&an2aind"ra t"r)ada& k"inda)an a$a# ini- '"rta#'a) t"r$/#&at$a) dari da$a# $u'uk )ati ,anu'ari &u*i dan
&u*a k"&ada A$$a) Ma)a Kua,a( 73an% '"r'uat a&a yan% Dia k")"ndaki(7 (ayat !0)( Artinya- a&a'i$a Dia
'"rk")"ndak ,",uatu di&"r'uatnya$a)( Tak ada yan% da&at #"n%)a$an%i( Da$a# ,"k"*a& #ata k"#"%a)an ,i
#anu,ia yan% t"$a) #"ra,a dirinya ,a#&ai di &un2ak- da&at ,a*a diturunkannya k" 'a<a) dan )an2ur( Dan
da$a# ,"k"*a& #ata itu &u$a /ran% yan% tadinya tidak &"ntin%- 'i,a naik(
S"'a' k"kua,aanNya ada$a) #"$i&uti $an%it dan 'u#i( K"kayaan dan k"kua,aan yan% dida&at /$") #anu,ia
yan% di,an%ka t"$a) k/k/)- k"$"#a)annya t"r$"tak di da$a# ,"ndinya ,"ndiri- yan% #anu,ia tidak ta)u- dan
'aru dia ta)u k"$ak k",a$a)an dan k"$"#a)an itu ,"t"$a) dia *atu)(
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
!1- Adaka) ,uda) datan% k"&ada "n%kau '"rita t"ntara-t"ntaraC
aا Y 3 !4 , #و 7 X!لا b?"+c
!8- HirBaun dan T,a#udC
#و مTو =!و$! ر"S
!5- Ba)kan /ran%-/ran% yan% ka=ir itu da$a# k"adaan
#"ndu,takan(
A?"Kلا " 4 C d?"K! [Y M"S اور >O
2;- 4ada)a$ A$$a) dari '"$akan% #"r"ka- ,"$a$u #"n%"&un%(
8e&"1f* ;" ("gا ر و A" * H:لاو
2!- Ba)kan- dia ada$a) a$-Guran yan% tin%%i #u$ia(
8+&"X* 8=R!ر6 و , ! 4 C
22- Di da$a# LU yan% t"r&"$i)ara(
'hو>!1 * 'i! ول M"S
Tjklaramljklara
7Adaka) ,uda) datan% k"&ada "n%kau '"rita t"ntara-t"ntaraC7 (ayat !1)( >Hir>aun dan-T,a#udC7 (ayat
!8)(
Ayat-ayat ini '"ru&a &"rtanyaan( Kita &un ,uda) ta)u 'a)<a da)u$u dari Surat a$-Buru* ini ,uda)
'anyak ayat #"n"ran%kan t"ntan% Hir>aun dan T,a#ud- dan ,"t"$a) ini akan datan% $a%i ayat yan% $ain(
Lantaran itu ayat dirnu$ai d"n%an &"rtanyaan ada$a) ,"#ata untuk #"n%in%atkan k"*adian itu( Kita &un
ta)u 'a)<a,anya yan% di#ak,ud d"n%an t"ntara ia$a) k"kuatan t"r,u,un- atau /r%ani2a,i yan% t"ratur(
Bukan ,a*a Hir>aun dan T,a#ud- 'a)kan yan% $ain &un d"#ikian *u%a )a$nya( D"n%an ,"2ara t"ntara
yan% t"ratur #"r"ka #"n2/'a #"nantan% Na'i-na'i dan Ra,u$-ra,u$ A$$a)( Ada Hir>aun- ada T,a#ud-
ada BAad- ada &"nduduk Sadu# dan Ga#urra) dan ada Madyan dan A,)-)a'u$ Aika) dan $ain-$ain(
D"n%an t"ntara t"ratur- ,"2ara &"r$a#'an% atau&un ,"2ara k"nyataan #"r"ka ,"#ua #"n2/'a
#"nantan% k"'"naran yan% di'a<a /$") Na'i-na'i A$$a)(
7Ba)kan /ran%-/ran% yan% ka=ir itu da$a# k"adaan #"ndu,takan(7 (ayat !5)(
Di#u$ai d"n%an kata Bal- yan% '"rarti bahkan! Untuk #"n*"$a,kan 'a)<a,anya /ran%-/ran% yan% ka=ir
itu ,"$a#a-$a#anya akan t"ta& #"ndu,takan- 'aik dia di ?a#an Hir>aun atau di ?a#an T,a#ud- atau&un
di ?a#an Mu)a##ad ,(a(<( D"n%an ,u,unan ,"akan-akan t"ntara t"ratur #"r"ka #"nantan% dan
#"ndu,takan a&a yan% di'a<a /$") Ra,u$(
T"ta&i a&aka) #"r"ka '"r)a,i$C Baik #"r"ka di ?a#an $a#&au atau di ?a#an ini- atau&un di ?a#an
nantiC S")in%%a #anaka) 'ata, k"kuatan #"r"kaC Adaka) yan% 'ati$ akan #"nan% #"nantan% yan%
)akC
4ada)a$ A$$a) dari '"$akan% #"r"ka- ,"$a$u #"n%"&un%(7 (ayat 2;)( T"%a,nya- 'a%ai#ana&un %a%a)
&"rka,a #"r"ka ,"'a%ai Hir>aun dan T,a#ud itu 'a)kan <a$au&un #"r"ka #"nyu,un k"kuatan ,"'a%ai
t"ntara- na#un #"r"ka ,adari atau tidak ,"'"na#ya ,"*ak #"r"ka #"#u$ai $an%ka)- A$$a) t"$a)
#"n%"&un% #"r"ka dari kiri-kanan- #uka-'"$akan%- ata, dan 'a<a)(
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Satu di antara a$at &"n%"&un% k"&unyaan A$$a) itu ia$a) #autD Adaka) &ada #"r"ka k"kuatan 'uat
#"nantan% #autC 3an% k"dua ia$a) /$") kar"na yan% #"r"ka &"rta)ankan itu ia$a) )a$ yan% 'ati$-
#i,a$nya #"ny"#'a) '"r)a$a- ta9$id k"&ada n"n"k-#/yan%- atau k"dudukan dan k"#"%a)an da$a#
#a,yarakat- #aka tidak$a) ,"#uanya itu akan ta)an 'i$a '"radu d"n%an yan% )ak( A&a'i$a '"r$a<an
i#an d"n%an ku=ur- &a,ti$a) ku=ur *ua yan% akan ka$a)( M"r"ka dik"&un% Tu)an dari ,"%a$a-&"n*uru(
3an% &"ntin% da$a# )a$ ini ia$a) k"t"%u)an )ati &ara &"*uan% yan% #"nuruti *"*ak Ra,u$
#"#&"rta)ankan dan #"#&"r*uan%kan K"'"naran itu( Dan inti,ari K"'"naran yan% )"ndak
di&"r*uan%kan itu ,uda) t"r#aktu' di da$a# a$-Guran6
7Ba)kan- dia ada$a) a$-Guran yan% tin%%i #u$ia(7 (ayat 2!)( S"'a' kata-kata yan% t"r#aktu' di
da$a#nya ada$a) ,a'da I$a)i( S"'a' itu ,u2i$a) ,i=atnya( M"n%ata,i undan%-undan% dan &"r2ikan
&"r#"nun%an #anu,ia6 7Di da$a# LU yan% t"r&"$i)ara(7 (ayat 22)(
Lu) yan% t"r&"$i)ara- atau Lu) Ma)=u?)( Di ,ana$a) kata a,$i atau /ri%ina$ a$-Guran itu t"r,i#&an( Gau$
itu ,"ndiri 9adi# ,i=atnya- k"ka$ ,"$a#a ada a$a# ,"#",ta( Kar"na K"'"naran itu tidak$a) da&at
di&"n%aru)i /$") ruan% dan <aktu( A,a$ arti kata LU ia$a) 'atu &i2ak ti&i,- $ak,ana 'atu tu$i, anak
,"k/$a) atau 'atu $ain yan% di ,ana da&at di&a)atkan ,uatu tu$i,an( A&aka) ,i=at LU MAHUJ yan%
da$a# ayat ini ,"'a%ai 'atu tu$i, &u$aC Itu &un tak u,a) #"n%%an%%u =ikiran kita( Jan%an '"rt"n%kar
$a%i Mu>ta?i$a) M/d"n d"n%an A)$u,-Sunna) M/d"n( 3an% t"ran% ia$a) 'a)<a K"'"naran itu t"ta&
t"r$uki, dan t"r&a)at di da$a# A$a# 8akra<a$a ini( Dan a$-Guran ,"ndiri ,"'a%ai <a)yu I$a)i tidak$a)
&"rna) '"r/'a)6 t"r&"$i)ara dia dari&ada tahrif- yaitu di/'a)-/'a) titik atau 'ari,nya atau ka$i#atnya
/$") tan%an #anu,ia- ,")in%%a 'i,a &u$a '"r/'a) artinya- ,"'a%ai#ana yan% t"$a) '"r$aku &ada kita'-
kita' Na'i-na'i yan% t"rda)u$u(
A$") kar"na t"$a) d"#ikian t"r*a#innya k",u2ian a$-Guran- tidak$a) akan da&at #"runtu)kannya u,a)a
dari /ran%-/ran% yan% ka=ir itu( Ma$a)an #"r"ka$a) yan% ,"$a$u da$a# t"rk"&un% /$") K"'",aran
A$$a)(
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surat
ATH- THARIQ
(YANG MENGETAK MALAM)
Surat 86: 17 ayat
Diturunan !i MAKKAH
ةروس : قراطلا
1- D"#i $an%it& !"#i yan% #"n%"tu'
قراطلا و ءا مسلا و
(- Dan a!aa) *"n%"ta)uan "n%au& a*aa) yan% #"n%"tu
itu+-
قرا طلا ا م ا ر!"# ا م و
,- Suatu -intan% yan% #"n"#-u.'
$%ا &لا  '!()لا
/- Ti!a a!a tia*-tia* !iri& #"$ainan a!a ata.nya yan%
#"#"$i)ara'
*+,ا- ا.!/01  امل 23! 45 678 9 :
Bintang Thariq
0"#-uaan Surat ini !i#u$ai A$$a) !"n%an #"n%a#-i$ a$a# yan% Dia 1a!ian untu 1a!i .u#*a)'
S"-a%ai t"$a) ita #a$u#i2 .u#*a) Tu)an ata. .".uatu ia$a) ."-a%ai an1uran a%ar ita #"nu#*a)
*"r)atian "*a!a yan% !ia#-i$ A$$a) 1a!i .u#*a) itu' Di ayat 1 ini t"r!a*at !ua yan% !i.u#*a)an
Tu)an' 0"rta#a $an%it' Dan .u#*a) t"ntan% $an%it ini aan -anya ita !a*ati !a$a# ayat-ayat yan%
$ain& -ai !a$a# Surat ini ."n!iri (ayat 11)& ayat Surat-.urat yan% $ain& t"ruta#a Surat-.urat yan%
t"r$in%un% !a$a# 3u4u5 ,6 ini' T"ta*i .u#*a) !"n%an T)ari7 ini 1aran%-1aran%$a) "1a!ian'
Ka$i#at Thariq itu 1ia !iartian " !a$a# -a)a.a ita& a.a$ artinya ia$a) #"n%"tu atau #"#uu$ yan%
"ra.' S"-a%ai 8ran% yan% #"n%"tu *intu 8ran% $ain t"n%a) #a$a# a%a "ra.& .u*aya yan% "#*unya
ru#a) $"a. -an%un& ar"na !ia #"#-a9a -"rita *"ntin%'
S"-a- itu #aa 1a$an raya yan% ."$a$u !i$a$ui #anu.ia !ina#ai !a$a# -a)a.a Ara- ath-Thariiq (!"n%an
ti!a -"ra$i:-.a.i !i )uru: T)a !an #"#aa$ Ya& .u*aya !i-a;a *an1an% *a!a )uru: Raa yan% -ari. !i
-a9a))' S"-a- 1a$an raya itu ."$a$u !i"tu 8$") ai #anu.ia& ai u!a !an r8!a "n!araan yan% $a$u
$inta.'
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
<D"#i $an%it& !"#i yan% #"n%"tu'< (ayat 1)' Itu$a) ta:.irnya t"$a) !i!a)u$uan !i ata. ta!i'
Maa !atan%$a) ayat yan% "!ua2 <Dan a!aa) *"n%"ta)uan "n%au& a*aa) yan% #"n%"tu itu+< (ayat
()'
0"rtanyaan *a!a ayat yan% "!ua ini& ."-a%ai#ana -anya 1u%a t"r!a*at !i -"-"ra*a ayat yan% $ain&
ia$a) %una $"-i) #"nari #inat !an *"r)atian Ra.u$u$$a) .'a'9' "*a!a -aran% yan% !ia#-i$ .u#*a)
8$") A$$a) itu' Dan ita *un .u!a) #a$u# -a)9a Na-i Mu)a##a! .'a'9' ti!a$a) aan ta)u #"n%a*a
#aa ath-Thariq atau *"n%"tu itu yan% !ia#-i$ 1a!i .u#*a) 8$") Tu)an' Ni.;aya Na-i Mu)a##a!
$"-i) -"r#inat #"nun%%u "t"ran%an !ari Tu)an ."n!iri' La$u A$$a) #"n"ru.an :ir#anNya
#"#-"rita)uan a*aa) yan% !i."-ut Thariq itu2
Ath-Thariq ia$a)2 <Suatu -intan% yan% #"n"#-u.'55 (ayat ,)'
Da*at$a) !ia#-i$ ".i#*u$an !ari !"r"tan "ti%a ayat ini& -a)9a !i a$a# ;ara9a$a itu a!a .uatu
-intan% yan% #"$an;ar !"n%an "ra. !an ;"*at& $a.ana #"n%"tu *intu yan% t"run;i .")in%%a 8ran%
yan% "na ti!ur 1a!i t"r-an%un' Si:atnya ia$a) #"n"#-u.' Yan% !it"#-u.nya ia$a) "%"$a*an #a$a#'
=i$a -intan% yan% -"r%"ra ;"*at itu $a$u !i !a$a# %"$a*-%u$ita& t"#-u.$a) "%"$a*an itu !an ti#-u$$a)
;a)aya !i "$i$in%nya'
Dan a!an%-a!an% ita *un !a*at #"nya.ian -intan%--intan% T)ari7 itu -i$a $an%it 1"rni) !i t"n%a)
#a$a#& !an -intan%--intan% -"r;a)aya -"r"$a*-"$i*' Ka!an%-a!an% 1"$a. ."a$i #"$inta. .atu
-intan% ;8#"t& ;"*at ."a$i' Dit"#-u.nya "%"$a*an #a$a#'
La$u ra)a.ia ini !i-uaan 8$") a)$i-a)$i ta:.ir' =a)9a ath-Thariq itu a!a$a) *"ru#*a#aan -"$aa
!ari*a!a "!atan%an 3i-ri$ " ata. !unia ini& #"#-a9a 9a)yu "*a!a Na-i Mu)a##a! .'a'9' >"*at
."a$i2 ar"na #a$aiat itu a!a$a) Nur& atau ;a)aya' I$#u *"n%"ta)uan t"ntan% a$a# ini t"$a) !i!a*at
."r-a ."!iit 8$") #anu.ia& -a)9a ";"*atan *"r1a$anan ;a)aya itu a!a$a) 186&666 #i$ !a$a# .atu
!"ti? K";"*atan #a$aiat ."ratu. a$i !ari itu' Dia #"$ayan% !"n%an ;"*atnya& #"n"#-u. "%"$a*an
#a$a#' Atau "%"$a*an a$a# :iiran #anu.ia yan% t"$a) !i$i*uti 8$") 1a)i$iya)& ta a!a *"!8#an )i!u*
$a%i' Dia #"n%"tu )ati yan% t"$a) #"#-"u !an #"#-atu'
Ini$a) i.i .u#*a)' Yan% !i.u#*a)an ia$a) =intan%' Na#un !ia $"-i) tin%%i !ari ."%i r8)nya !ari
-intan% itu ."n!iri'
>8-a *"r)atian .u.unan $"ta Surat' @1un% Surat a$-=uru1 (8A) #"nyataan a$-Quran t"r.i#*an !an
t"r*"$i)ara *an%a$ Surat at)-T)ari7 (86) ia$a) ia.an t"ntan% >a)aya turunnya 3i-ri$ #"n"#-u.
"%"$a*an #a$a# #"n%antar 9a)yu "*a!a Mu)a##a! .'a'9'
Semua Dipelihara
<Ti!a a!a tia*-tia* !iri& #"$ainan a!a ata.nya yan% #"#"ii)ara'< (ayat /)'
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Artinya t"%a. ."a$i: Ti!a a!a .atu !iri *un yan% t"r$"*a. !ari*a!a *"n1a%aan !an *"#"$i)araan
Tu)an'
D"n%an ayat ."*"n!" ini t"run%a*$a) ."$uru) 1a#inan )i!u* A$$a) ata. ."#ua #a)$uNya yan%
"#*unya !iri& yan% -"rnya9a' S"!an%an ian !a$a# $taut& ."ran%%a #"n1a$ar !i -u#i& ;a;in% !i -a$i
tana)& .a#*ai "*a!a -inatan% $iar !i )utan $"-at& ."#uanya !i1a%a !an !i*"ti)ara 8$") A$$a)& !i1a#in
r"4"inya& !i$in!un%i )i!u*nya& a*ata) $a%i #anu.ia'
S"t"$a) a!a *"n1a%aan yan% !"#iian& ni.;aya !i*"r)itun%an *u$a a#a$nya& -urunya !an -ainya&
.")in%%a #anu.ia ti!a !a*at #"ny"#-unyian !iri !an #"n%"$a !ari tan%%un%1a9a-'
A- Maa )"n!a$a) #"#an!an% #anu.ia& !ari a*aa) !ia !i;i*taan'
;0< ' م 9اس5=ا  > ?) /!0,
6- Dia !i;i*taan !ari*a!a air yan% #"$an;ar'
2;,ا" ءام @م  ;0<
7- Yan% "$uar !ari antara .)u$-i !an tarai-'
$!06Aلا @!/B @ م C>!DE
$ Fا >Gلاو
8- S".un%%u)nya Dia& ata. #"n%"#-a$iannya& a!a$a) .an%at .an%%u*'
*ر"اHل IJ! K ر L01  I 5 :
B- 0a!a )ari yan% aan 1a!i nyata ."%a$a yan% t"r."#-unyi'
>Fا >سلا L0!MN  O!وE
16- Maa ti!a$a) a!a -a%inya ."#-aran% "uatan *un !an ti!a (*u$a)
yan% aan #"#-"$a'
> Pا5 Q و 2ة و% @ م Iل ا م,
Renungkanlah Dari Mana Asalmu
<Maa )"n!a$a) #"#an!an% #anu.ia'< (*an%a$ ayat A)' H"n!a$a) #anu.ia #"r"nun%an& #"#iiran
atau #"#an!an% !"n%an #ata )ati "*a!a "a!aan yan% t"r$in!un% !i -a$i "nyataan& *a!a)a$ !ari .ana a.a$
"nyataan itu2 *"r)atian$a): <Dari a*aa) !ia !i;i*taan'< (u1un% ayat A)'
En%au yan% t"$a) -"rtu-u) %a%a) ini& atau #anu.ia yan% #a-u !"n%an "!u!uan !an "#"%a)an& yan%
#"nyan%a -a)9a !unia ini t"$a) !a*at !iua.ainya2 *"r)atian$a) !ari*a!a a.a$ #u$a "n%au 1a!i'
<Dia !i;i*taan !ari*a!a air yan% #"$an;ar'< (ayat 6)'
Yaitu !ari*a!a air #ani atau !a$a# -a)a.a tua !i."-ut Ka#a' Dari *un;a "$a4atan -"r."tu-u)& #"$an;ar$a)
!"n%an ;"*atnya #ani itu "$uar& $a.ana #"$8n;at #"n!".a "$uarnya' <Yan% "$uar !ari antara .)u$-i !an
tarai-'< (ayat 7)'
Maa -"rata$a) a)$i ta:.ir !an a)$i -a)a.a2 S)u$-i ia$a) !"r"tan tu$an% *un%%un% $ai-$ai' D"#iian$a)
*"r1a$anan !ara) #anu.ia !iatur *a!a %in1a$' Dia yan% aan #"#i.a)an !i antara !ara) #anu.ia !"n%an
#ani' Dara) #"n%u#*u$ "*a!a 1antun%2 !ari 1antun% !ia -"r-a%i !"n%an ;"*at ."a$i& *"r%i !an *u$an% !i
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
."$uru) tu-u)' Dan !ari %in1a$ yan% t"r$"ta !i tu$an% *un%%un% itu *u$a #ani ta!i !i.arin%an& -uat turun "
-a9a)& yaitu "*a!a -ua)--ua) (*"$ir) $ai-$ai' D"n%an !"#iian 1"$a.$a) -a)9a .)u$-i ia$a) !"r"tan tu$an%
*un%%un%' Dan !itatin% 8$") tu$an% *un%%un% itu t"r$"ta %in1a$& yan% !ina#ai 1u%a -ua) *un%%un%'
Tarai- ia$a) tu$an% !a!a -a%i *"r"#*uan& yan% !i .ana t"r$"ta .u.unya (t"t")' Maa .ya)9at *"r"#*uan
yan% #"ni#-u$an #aninya itu $"-i) -"r*u.at$a) "*a!a .u.unya' Dan .u.u itu *u$a yan% !i*"r%unaan
A$$a) #"n1a!i <#a%nit< *"nari .ya)9at $ai-$ai' T"ta*i "#u!ian .u.u itu *u$a !i1a!ian *"nyi#*an
#aanan (air .u.u) yan% aan !i#inu# 8$") ana a%ar !ia -".ar'
="%itu$a) "1a!ian #anu.ia *a!a #u$anya& yan% #anu.ia ti!a -8$") #"$u*aan itu& .u*aya 1an%an$a) !ia
.8#-8n% !a$a# !unia ini'
<S".un%%u)nya Dia& ata. #"n%"#-a$iannya& a!a$a) .an%at .an%%u*'< (ayat 8)'
Ka$au iranya !ari air #ani yan% #"$8n;at #"$an;ar !ari "#a$uan ."8ran% $ai-$ai !an ."8ran%
*"r"#*uan& yan% "#u!ian -"r*a!u .atu #"n1a!i nuthfah& !an a)i#ya 1a!i 8ran%& 1a!i #anu.ia !an
!ian%at 1a!i ra1a atau *r".i!"n& 1a!i a)$i :iir atau*un 1a!i ."8ran% Na-i& !an yan% #"n;i*taan
!"n%an 1a$an ."#a;a# itu ia$a) A$$a) Ta5a$a& t"ntu .a1a ti!a$a) $aya ita #"#-anta) 1ia A$$a) itu
Ma)a Kua.a #"n%"#-a$iannya )i!u* .".u!a) #"$a$ui a$a# "#atian "$a' Maa ti!a$a) $aya
#anu.ia yan% ."$a$u #"nya.ian a.a$ #u$a 1a!inya #anu.ia& 1ia !ia #"#-anta) !an ti!a #au
*"r;aya aan )i!u* yan% "!ua a$i yan% -"rna#a Hari A)irat itu'
=i$aa) itu aan t"r1a!i+
Ia$a)2 <0a!a )ari yan% aan 1a!i nyata ."%a$a yan% t"r."#-unyi'< (ayat B)' Da$a# )i!u* !i !unia ini&
!a*at$a) #anu.ia -"r.ia* #una:i& #"ny"#-unyian "a!aan yan% ."-"na#ya' S")in%%a a!a
")i!u*an *"ri-a!i yan% !ira)a.iaan " #ua u#u#& !an a!a ")i!u*an !i #ua u#u#' 0a!a "C
)i!u*an !i #ua u#u# itu& yan% !i*"r$i)atan )anya yan% -a%u.--a%u. .a1a' Di a)irat "$a
t"r-ua$a) ra)a.ia itu' Dit"$an1an%i #anu.ia !ari*a!a -un%u.an #una:inya' K"r!i$$a) #anu.ia yan%
!a)u$u #"#-".aran !iri' Dan -".ar$a) !i )a!a*an A$$a) 8ran%-8ran% yan% taat #"n%iuti 1a$an yan%
!i%ari.anNya& !"n%an -i#-in%an Na-i-na-i'
<Maa ti!a$a) a!a -a%inya ."#-aran% "uatan *un'< (*an%a$ ayat 16)' S"#-aran% "uatan yan%
a#u #"%a)an !i !unia ini ti!a$a) aan #"n8$8n%' Da$au*un "n%au #"#*unyai *"$uru "n!a$i&
-8# nu$ir& #"ria# yan% !a*at #"n%)an;uran ."ian !iEi.i t"ntara' Dia9a$ *un "n%au iri anan
aan *"r;u#a$a) a9a$an itu' S"-a- "n%au !i 9atu itu ."-a%ai In.an yan% ";i$ $a.ana ;a;in%
t"n%a) -"r)a!a*an #"#*"rtan%%un%1a9a-an )i!u* yan% a#u $a$ui !i #a.a $a#*au& !i )a!a*an
Tu)an#u ."n!iri2 <Dan ti!a (*u$a) yan% aan #"#-"$a'< (u1un% ayat 16)'
Sia*a yan% $ain yan% aan #"#-"$a+ 0a!a)a$ yan% !i)a!a*i ia$a) )ari a)irat& -uan !i !unia yan%
!a*at #"n;ari <Sar1ana Huu#< yan% !a*at #"n"$aa) !an #"n;ari 1a$an-1a$an "$uar !ari 1"ratan
un!an%-un!an%' 0"#-"$a#u a$au a!a ti!a $ain )anya a#a$ !i a$a )i!u*#u'
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
11- D"#i $an%it yan% #"nurunan )u1an'
R!K>لا  SاT ءا مسلا و
1(- D"#i -u#i yan% #"ni#-u$an tu#-u)-tu#-u)an'
U!VAلا SاT W!رXا و
1,- S".un%%u)nya !ia a!a$a) yan% t"%a. 1itu'
*7!A,  *Y!و Hل I 5 :
1/- Dan -uan$a) !ia 8$8-8$8'
It i. n8t a t)in% :8r a#u."#"nt'
Y!Z.!لا B  و [ ا م و
1A- S".un%%u)nya #"r"a -uat !a$i)& ."-"narnya !a$i)'
\اV! / 8 9وV/] E !' . 5 :
16- Dan Au *un #"#-uat !a$i) ."-"narnya !a$i)'
\اV! / 8 V/8# و
17- Maa *"r$a#-at-$a#-at$a) -a%i 8ran%-8ran% yan% a:ir itu& Au *un
#"#*"r$a#-at-$a#-atnya *u$a& ."-"ntar'
'.!0.!م # @E>,ا]!لا 7^ .م,
اV! E ور
S"a$i $a%i A$$a) -"r.u#*a) !"n%an $an%it ."-a%ai #a)$uNya2 <D"#i $an%it yan% #"nurunan )u1an'5
(ayat 11)' Lan%it yan% !i#a.u! !i .ini t"ntu$a) yan% !i ata. ita' S"!an%an !i !a$a# #u$ut ita yan%
."-"$a) " ata. ita na#ai <$an%it-$an%it<& !an ta-ir .ut"ra 9a#a-9arni yan% !i*a.an% !i ."-"$a) ata.
.in%%a.ana ra1a& atau !i ata. *"$a#inan t"#*at #"#*"$ai !ua ."18$i -"r.an!in% !ina#ai $an%it-$an%it 1ua&
."-a%ai a$a#at -a)9a ata-ata $an%it itu *un !i*aai untu yan% !i ata.' Ka!an%-a!an% !i*"r$a#-an%an
."-a%ai "tin%%ian !an "#u$iaan Tu)an& $a$u ita <ta!a)an tan%an " $an%it< .""tia -"r!8a' Maa !ari
$an%it itu$a) turunnya )u1an' Lan%it$a) yan% #"nyi#*an air !an #"ny"!iaannya !an #"nurunannya
#"nurut 1an%a t"rt"ntu' Ka$au !ia ti!a turun& ""rin%an$a) ita !i -u#i ini !an #ati$a) ita'
Di !a$a# ayat 11 ini t"r!a*at ata-ata raj'i yan% !iartian )u1an' 0a!a)a$ a.a$ #ananya ia$a) "#-a$i
."-a%ai !i ayat 8 ta!i t"r!a*at 1u%a raj'i !"n%an arti a.a$nya: "#-a$i?
M"n%a*a raj'i artinya !i .ini 1a!i )u1an+ S"-a- )u1an itu #"#an% air !ari -u#i 1u%a& #u$anya #"n%ua*
nai " $an%it& 1a!i a9an -"ru#*u$ !an turun "#-a$i " -u#i& ."t"$a) #"n%ua* $a%i nai "#-a$i "
$an%it !an turun "#-a$i " -u#i' D"#iian t"ru.-#"n"ru.: Nai "#-a$i& turun "#-a$i'
La$u A$$a) -"r.u#*a) !"n%an #a)$uNya yan% .atu $a%i& yaitu -u#i t"#*at ita )i!u* ini2 <D"#i
-u#i yan% #"ni#-u$an tu#-u)-tu#-u)an'< (ayat 1()' Maa -"rta$i$a) !i antara $an%it !"n%an -u#i
itu' Lan%it #"nurunan )u1an !an -u#i #"nu#-u)an tu#-u)-tu#-u)an' =anya )u1an& !a*at )i!u*
."nt8.a !i -u#i -anya$a) yan% tu#-u)' T"ratur )u1an .u-ur$a) -u#i'
Dan a#u )ai in.an& )anya$a) ar"na -"$a.-a.i)an A$$a) yan% #"n%atur *"rta$ian $an%it !an -u#i itu'
Ka$au a#u *"r)atian itu& ni.;aya a#u aan in.a: !i #ana $"ta#u !a$a# a$a# ini'
S".u!a) #"n%a#-i$ .u#*a) !"n%an $an%it !an -u#i itu& Ian%.un%$a) Tu)an #"n1"$a.an a*a yan%
)"n!a !i:ir#ananNya2 <S".un%%u)nya !ia a!a$a) ata yan% t"%a. 1itu'< (ayat 1,)' T"%a. "$uarnya
!an 1itu& #a.u!nya& tia!a t"!"n% a$in%-a$in%& .")in%%a 1"$a.$a) #"n1a!i fashl& yaitu *"#i.a) !i antara
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
yan% )a !"n%an yan% -ati$2 Dan -uan$a) !ia .uatu 8$8-8$8'< (ayat 1/)' Itu$a) ata a$-Quran2 t"%a.
!an 1itu .")in%%a -i$a <"tu *a$unya< t"$a) "!"n%aran ti!a a!a .uara $ain $a%i' S"-a- itu$a) ata
*utu. yan% ti!a -"r8$8-8$8' Ti!a$a) !ia ata yan% ti!a 1"$a. u1un% *an%a$' Dia "$uar !ari*a!a
t"$a%a 1"rni)' K"-"naran' =uan -8$a--a$i ta t"ntu ara) !an -uan #ain-#ain' S"-a- !ia a!a$a)
:ir#an Tu)an?
<S".un%%u)nya #"r"a #"#-uat !a$i)& ."-"narnya !a$i)'< (ayat 1A)' M"#-uat ti*u )"n!a #"n%"$a&
!"n%an ."-"nar ti*u2 Dan Au *un #"#-uat !a$i)& ."-"narnya !a$i)'< (ayat 16)' D"n%an ."%"na* !aya
u*aya 8ran% yan% a:ir itu )"n!a #"n!a$i) #"ni*u Tu)an& na#un yan% t"rti*u -uan$a) Tu)an&
#"$ainan !iri #"r"a ."n!iri' M"r"a "1ar !unia2 *a!a)a$ yan% *a.ti -"rt"#u ia$a) a)irat' M"r"a
in%in *an1an% u#ur& *a!a)a$ #"r"a taut tua' M"r"a .ayan%i !unia& *a!a)a$ u-ur$a) yan%
#"nun%%u #"r"a'
<Maa *"r$a#-at-$a#-at$a) -a%i 8ran%-8ran% yan% a:ir itu'< (*an%a$ ayat 17)' La#-at aan !atan%
*"#-a$a.an atau a4a-& ini *un .a$a) .atu ti*uan Tu)an2 <Au *un #"#*"r$a#-at-Ia#-atnya *u$a&
."-"ntar'< (u1un% ayat 17)' M"r"a .an%a *"r$a#-atan itu aan $a#a& *a!a)a$ )anya ."-"ntar' Kar"na
a)irnya )anya aan -"r!iri 1u%a !i )a!a*an A$$a) #"#*"r)itun%an "$a$aian yan% t"$a) !i$auan !i
a$a )i!u*'
Hari-)ari yan% t"$a) ita $a#*aui itu& ra.aan$a)? =uana) )anya ."-"ntar .a1a ra.anya' S"!an%
#"n;8-a-;8-a )i!u*& )i!u* *un )a-i.'
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surat
AL-A'LA
(MAHA TINGGI)
Surat 87: 19 ayat
Diturunkan di MAKKAH
ةروس : ىلعلا
1- Ua!kan"a# k$%uian ata% na&a Tu#an $n'kau (an'
Ma#a Tin''i)
م سا ح بس ىلعل ا ك ب ر
*- (an' t$"a# &$ni!takan+ "a"u &$&,$ntuk d$n'an
%$i&,an')
!و"#  $ل % & '!(ا
-- Dan yan' t$"a# &$n'atur+ "a"u Dia &$&,$ri !$tun.uk)
ر! )* &'!(ا + ),#
/- Dan yan' t$"a# &$n'$"uarkan ru&!ut-ru&!ut
!$n'$&,a"aan)
ىع - .(ا /- % 0 &'!(ا +
0- La"u k$&udiannya &$n.adikannya k$rin' k$#ita&an)
12345 4 6ل 78# و9 0
Ua!an k$%uian ,a'i na&a A""a#+ Tu#an %ar1a %$ka"ian a"a&+ itu"a# yan' di%$,ut ta%,i#) Dia
diun'ka!kan di da"a& %a"a# %atu 2ikir+ yaitu Su,#ana""a#3
Lan'it dan ,u&i !un &$n'ua!kan k$%uian ,a'i A""a#) Dan itu da!at kita ra%akan a!a,i"a %$,a'ai
in%an kita t$'ak d$n'an %adar k$ t$n'a#-t$n'a# a"a& yan' di k$"i"in' kita ini) Sia!a &$n.adikan ini
%$&ua dan %ia!a yan' &$n'atur)
Di%$,utkan di u.un' ayat %a"a# %atu %i4at Tu#an+ yaitu a"-A5"aa) Artinya (an' Ma#a Tin''i+ tin''i
%$ka"i+ !unak yan' di ata% %$ka"i dan tidak ada yan' di ata%nya "a'i)
Ua!an ta%,i# itu ada"a# !u!uk ,a'i Tau#id yan' t$"a# kita tana& da"a& .i1a kita) A""a# itu %ui
dari!ada a!a yan' dikatakan 6"$# %$t$n'a# &anu%ia) M$r$ka !un &$&u.i A""a# t$ta!i tidak ,$rta%,i#
k$!ada A""a#) S$,a, A""a# itu dikatakannya ,$ranak) Ada yan' &$n'atakan A""a# itu ,$ranak "aki-"aki
%$6ran'+ yaitu anaknya yan' tun''a") itu"a# I%a A"&a%i# anak Marya& dan ,$rti'a dia &$n.adi Tu#an)
(an' %$6ran' "a'i ia"a# 7u#u"-8udu% atau 76# Sui) 9ada#a" itu ada"a# Ma"aikat :i,ri"+ ,ukan Tu#an)
;a'i &$r$ka A""a# itu tidak Ma#a Tin''i %$ndiriNya+ kar$na ada yan' duduk %a&a r$nda# t$'ak %a&a
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
tin''i d$n'an dia+ yaitu A"&a%i# dan 7u#u"-8udu% itu)
Dan ada !u"a yan' &$n'atakan ,a#1a A""a# itu ,$ranak) T$ta!i anaknya !$r$&!uan ,$"aka) Itu"a# a"-
Laata+ 5U22a dan Manaata yan' ,$%ar) Ada !u"a yan' &$n'atakan ,a#1a %$ka"ian &a"aikat itu ada"a#
anak A""a#) Dan ada !u"a yan' &$n'atakan ,a#1a ,anyak yan' "ain yan' ,$r%$kutu d$n'an A""a# itu)
S$,a, dia tidak ,$rkua%a+ tidak ,$ru!aya &$n'atur a"a& ini d$n'an %$ndiri)
S$"a"u"a# kita #$ndaknya ,$rta%,i#+ &$n'ua!kan k$%uian ,a'i na&a A""a#+ (an' Ma#a Tin''i itu)
Sa&!ai %$k$tika ayat !$rta&a ini diturunkan+ Na,i kita ,$raa,da:
م4:; و484س <#  2 = و4ل 7 >ا
<:adikan"a# dia da"a& %u.ud ka&u<
Dan %$k$tika turun ayat 90 dan 9=+ Surat 0= (a"->a?i'a#) yan' ,$r,unyi@
 ?@ A @(ا B $ 9  و4 ,( ا' = !CD م@E7(ا ك ب ر  مس2ب حب"# F G7*او(ا HI J HK L
< S$%un''u#nya ini+ ada"a# dia %$,$nar-,$nar yakin) Maka ua!kan"a# k$%uian ata% na&a Tu#an
$n'kau (an' Ma#a A'un' <)
Maka ,$r%a,da"a# 7a%u"u""a# %)a)1):
م4 Mع و4:4ر <#  2=و4ل7> ا
<:adikan"a# dia da"a& ruku'&u<
D$&ikian"a# a%a" &u"a ,aaan ruku' dan %u.ud yan' ,$r,unyi d$&ikian@
 م @ E 7(ا <بر C2 Nب4 س O ىلعل ا < ب ر C2N ب4س
<A&at Sui Tu#anku (an' Ma#a Tin''i< (>aktu %u.ud) dan (an' Ma#a A'un' (di 1aktu ruku')+ "a"u
ditarn,a#i d$n'an wa bi hamdihi
P). N ب+
<Dan di%$rtai !u.i-!u.ian ,a'iNya)<
"tu !un ada"a# !$"ak%anaan dari!ada ayat /8 dan /9 dari Surat 0*+ at#-T#uur@
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
كبر م M4 N(  - ب Qا + Rو4A S ?@9 كبر ) .N ب ح ب س+ 2T T4 @عU ب ك! VW# X @!ل(ا ? Y+
و4 8BT(ا ر2ب;D + 46N ب"# A
<Dan ua!kan"a# k$%uian d$n'an &$&u.i k$!ada Tu#an $n'kau %$k$tika $n'kau ,$rdiri %$&,a#yan'@
dan dari!ada &a"a&+ &aka ua!kan .ua"a# k$%uian untukNya+ dan %$k$tika ,intan'-,intan' &u"ai
!udar a#ayanya)< (Su,u#))
M$n'a!a &aka kita ua!kan k$%uian ,a'i Tu#an kitaB
Kar$na Dia"a#@ 5(an' t$"a# &$ni!takan)< (!an'ka" ayat *))
Khalaqa: ,$rarti t$"a# &$ni!takan dari!ada tidak ada k$!ada ada) Dan yan' %an''u! ,$r,uat
d$&ikian #anya"a# A""a# %a#a.a) S$tin''i-tin''i k$kuatan kita &ak#"uk ini #anya"a# %$#in''a Ja'ala+
yaitu &$nukar dari ,aran' yan' t$"a# ada k$!ada ,$ntuk "ain) Mi%a"nya kayu di #utan kita .adikan
kur%i+ ,uat a"a% kur%i kita a&,i" r6tan yan' tu&,u# di #utan) Na&un ,a#an a%"i ada"a# dari A""a#
%$,a'ai i!taanNya) Maka %$'a"a !$r,uatan &anu%ia di da"a& a"a& ini tidak"a# ada i!ta+ yan' ada
#anya"a# &$&!$r'unakan ,a#an yan' t$"a# ada ,uat &$r6,a# ,$ntuk) Dan &$r6,a# ,$ntuk itu !un
%an'at t$r,ata% %$ka"i) Kita tidak %an''u! &$r6,a# ,$ntuk dara# .adi &ani+ &ani .adi &anu%ia3
S$,a, itu di %a&!in' Khalaqa+ Tu#an A""a# !un Ja'ala)
La"u &$&,$ntuk d$n'an %$i&,an')< (u.un' ayat *))
M$&,$ntuk d$n'an %$i&,an' ini"a# %atu <ar%it$tur< dari A""a# (an' Ma#a Tin''i %$ka"i) Itu ,6"$#
kita !$r#atikan k$!ada !adi atau 'andu& yan' tu&,u# di %a1a#) Ka"au &$nurut i"&u ukur+ ada"a# %atu
#a" yan' %an'at %u"it ,atan' !adi yan' #a"u% itu da!at ,$rdiri d$n'an &$'a#nya %a&,i" &$ndukun'
,ua# !adi yan' &u"ai &a%ak) Di %ana !a%ti t$rda!at %uatu !$r%$i&,an'an+ yan' &$ny$,a,kan dia tidak
r$,a#) 7$,a#nya #anya ka"au an'in %an'at k$ra% dan d$ra%)
Maka !ada diri &anu%ia !un t$r"i#at !$r%$i&,an'an itu) Dari k$nin' !$r&u"aan tu&,u# ra&,ut %a&!ai
k$ ,i,ir ada"a# %$.$n'ka"+ dan %$.$n'ka" itu ada"a# ukuran dari tu&it %a&!ai k$ !an'ka" $&!u .ari kaki)
9a% dari !in''u" %$,$"a# &uka %a&!ai k$ "utut+ !an.an'nya ia"a# %$#a%ta) C"$# %$,a, itu da!at
dik$ta#ui ,$ra!a tin''i %$%$6ran' d$n'an #anya &$"i#at .$.ak kakinya) Maka ,adan &anu%ia itu ada"a#
sawwaa@ artinya di!$r%$i&,an'kan 6"$# Tu#an) 9$r%$i&,an'an itu akan kita "i#at !ada a"a& %$k$"i"in'
kita+ %$.ak dari &ikr6k6%&6% (a"a& k$i") %a&!ai k$!ada &akr6k6%&6% (a"a& ,$%ar)@ %$.ak dari
&6"6ku" %an'at k$i" %a&!ai k$!ada akra1a"a yan' ,$%ar)
'Dan yan' t$"a# &$n'atur)'' (!an'ka" ayat -)) Kita artikan &$n'atur ka"i&at qaddara) Di"" &ud#ari'nya
ia"a# yuqaddiru dan &a%#darnya ia"a# taqdiiran) Dia t$"a# &$n.adi rukun (tian') I&an kita yan'
k$$na&) Kita 1a.i, !$raya ,a#1a %a&a%$ka"i ini diatur 6"$# A""a#) Mu%ta#i" %$t$"a# a"a& Dia .adikan+
"a"u ditin''a"kannya ka"au tak t$ratur)
S$"ain dari!ada takdir A""a# !ada a"a& %$&$%ta+ kita !un &$&!$rayai !u"a takdir A""a# !ada &a%in'-
&a%in' diri !$ri,adi kita) Kita ini #idu! tidak"a# da!at &$"$!a%kan diri dari!ada ran'ka takdir itu) Dan
ada takdir yan' da!at kita ka.i+ kita ana"i%a dan ada takdir yan' t$r%$&,unyi dari !$n'$ta#uan kita)
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Mi%a"nya tidak kita &$nyan'ka k$tika kita turun dari ru&a# akan ada ,a#aya) La"u kita &$ny$,$ran'i
%uatu %un'ai) Ti,a-ti,a %$dan' kita di t$n'a#-t$n'a# %un'ai itu datan' air ,a#+ kita !un #anyut+ kar$na
takdir A""a# ada air ,a#) T$ta!i kita ditakdirkan %a&!ai di t$!i %$,$ran' d$n'an %$"a&at+ kar$na kita
!anda% ,$r$nan' dan &$n'$ta#ui .ika air ,a# .an'an &$ny6n'%6n'+ t$ta!i turuti d$ra%nya air dan an%ur
k$&udikan diri k$ t$!i) S$&uanya itu takdir)
'La"u Dia &$&,$ri !$tun"uk< (u.un' ayat -)) Maka tidak"a# kita di,iarkan ,$r.a"an %a.a di &uka ini
d$n'an #anya %$&ata-&ata anu'$ra# !$r%$i&,an'an dan !$raturan I"a#i ata% a"a&) Di %a&!in' itu diri
kita %$ndiri !un di,$ri !$tun.uk) 9$tun.uk itu di,$rikan dari dua .uru%an) 9$rta&a dari .uru%an ,akat
!$r%$diaan da"a& diri@ itu"a# aka") K$dua ia"a# !$tun.uk yan' dikiri&kan d$n'an !$rantaraan !ara Na,i
dan !ara 7a%u")
'Dan yan' t$"a# &$n'$"uarkan ru&!ut-ru&!ut !$n'$&,a"aan)< (ayat /)) D$n'an ayat ini dii%yaratkan
k$!ada kita ,a#1a untuk !$r%$diaan #idu! kita &anu%ia ini+ %$"a"u"a# ada !$rta"ian d$n'an &ak#"uk
"ain+ yaitu ,inatan' t$rnak) T$ruta&a di Tana# Ara, t$&!at &u"a ayat ini diturunkan) K$#idu!an
;ad1i yan' ,$r!inda#-!inda# ada"a# %a&,i" &$n'#a"au untanya+ ka&,in' t$rnaknya+ t$r&a%uk .u'a
%a!i) (an' &$r$ka ari ia"a# tana# %u,ur yan' di %ana tu&,u# ru&!ut untuk &$n''$&,a"akan t$rnak
&$r$ka itu) A%a" &akanan t$rnak itu %u,ur t$r.a&in+ #idu! &$r$ka %$ndiri !un &ak&ur) S$'a"a yan'
diita-itakan da!at diari)
<La"u k$&udiannya &$n.adikannya k$rin' k$#ita&an)< (ayat 0)) Artinya ,a#1a !$r'antian &u%i& !un
&$&!$n'aru#i tu&,u# dan %u,urnya ru&!ut-ru&!ut di tana# !$n'$&,a"aan itu) Dan ka"au ru&!ut di
%atu t$&!at t$"a# k$rin' k$#ita&an+ &$r$ka !un akan &$nari !adan' ru&!ut yan' "ain+ dan %$"a"u ada)
Sa&!ai &$r$ka !un &$n$ta!"a# &$&,uat n$'$ri)
Da!at"a# di%i&!u"kan ,a#1a%anya ayat 1 ada"a# an.uran atau!un !$rinta# k$!ada u&&at yan'
,$ri&an+ di ,a1a# !i&!inan 7a%u" %)a)1) %u!aya %$"a"u &$n'ua!kan !u.i %ui k$!ada A""a#)
;$r%i#kan an''a!an k$!ada A""a# dari!ada k$!$rayaan yan' karut-&arut+ &$&!$r%$kutukan A""a#
dan ,$rkata ata% A""a# d$n'an tidak ada i"&u) S$dan' / ayat %$"an.utnya ada"a# &$&,uktikan
k$kua%aan A""a# itu+ yan' tiada ,$r%$kutu yan' "ain d$n'an Dia da"a& %$'a"a !$r,uatanNya)
=- Akan Ka&i .adikan $n'kau &$&,aa+ &aka $n'kau tidak"a# akan "u!a)
ى"TS Z# [ 4 \-A4 Tس
7- K$ua"i a!a yan' dik$#$ndaki A""a#@ %$%un''u#nya Dia &$n'$ta#ui yan'
nyata dan a!a yan' t$r%$&,unyi)
6!ل(ا 12 ] 2Y !^ D مل7_ 46!VD
ى `a_ 2 Y+ - , 8(ا
8- Dan akan Ka&i &uda#kan $n'kau k$!ada .a"an yan' &uda#)
[4-"@4V + -"4@ل(
9- Maka ,$ri !$rin'atan"a#+ .ika &$&,$ri &an4aat !$rin'atan itu)
- :'(ا  b7 `! V C D - :'#
1E- Akan ,$rin'at-in'at"a# 6ran' yan' takut)
-!:!' @س ىca _ ?Y
11- Dan akan &$n.au#"a# dari!adanya 6ran' yan' $"aka)
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
ىA]لا 2 ,4 ب! T8d_ +
1*- (an' &$nya"a-nya"akan a!i yan' ,$%ar)
ىلe _ & '!(ا ر2! T(ا
- ب4 M(ا
1-- Maka tidak"a# &$r$ka akan &ati di da"a&nya dan tidak !u"a akan #idu!)
^+ 2,@# 4fو4._ ^ !م4g
ى @N_
<Akan Ka&i .adikan $n'kau &$&,aa)< (!an'ka" ayat =)) Artinya diutu% A""a# Ma"aikat :i,ri"+ %$"ain dari
&$&,a1akan 1a#yu+ ditu'a%kan "a'i k$!adanya &$n'a.arkan &$&,aanya k$!ada Na,i Mu#a&&ad %)a)1)
<Maka $n'kau tidak"a# akan "u!a)< (u.un' ayat =)) Artinya+ ,a#1a %$t$"a# dia.arkan itu "$kat"a# %$"a"u da"a&
in'atan ,$"iau+ %$#in''a ,$"iau tidak "u!a "a'i &ana ayat-ayat yan' t$"a# turun itu)
A2-Fa&ak#%yari &$nu"i% da"a& ta4%irnya@ <"ni"a# %atu ,$rita '$&,ira dari A""a# k$!ada 7a%u"Nya+ %)a)1)
yan' &$nun.ukkan &u'.i2at yan' tin''i) Datan' :i,ri" &$&,aakan k$!adanya+ %a&!ai dia in'at ,$tu" dan
&$&,aanya !u"a+ %$dan' dia %$ndiri ada"a# u&&i+ tidak !andai &$nu"i% dan tidak !andai &$&,aa@ dia !un
#a!a" dan tidak "u!a "a'i)<
Ma"a#an %$k$tika ayat &u"a-&u"a turun diakuinya t$ru%-t$ran' ,a#1a dia tidak !andai &$&,aa)
<K$ua"i a!a yan' dik$#$ndaki A""a#)< (!an'ka" ayat 7)) Artinya+ ,a#1a d$n'an k$#$ndak A""a# .ua+
tidak"a# &u%ta#i" ka"au kadan'-kadan' ada yan' t$r"u!a ,a'inya) Dan k$"u!aan yan' kadan'-kadan'
itu+ %$,a, ,$"iau &anu%ia+ &$%ti ada !adanya) (an' tidak !$rna# "u!a %a&a-%$ka"i #anya A""a# %a#a.a)
Na,i %)a)1) !un ,$r%a,da:
< V +4 -:'#  4 b @"V ا hW# C و" TS 2 .: ى"V 0 م4 M4ل 3Y i -c ب 2 V 0 2 .!VD
F مل"Y+ &ر2aب(ا Pا+ر L
<Tidak "ain aku ini #anya"a# &anu%ia %$!$rti ka&u .ua) Aku !un "u!a %$,a'ai&ana ka&u "u!a) Maka
,i"a&ana aku k$"u!aan+ !$rin'ati"a# aku)< (7i1ayat ;uk#ari dan Mu%"i&)
Di%$,ut di !an'ka" ayat ini <k$ua"i a!a yan' dik$#$ndaki A""a#+< untuk &$n.$"a%kan ,a#1a &$%ki!un
!ada u&u&nya tidak"a# ayat-ayat itu akan t$r"u!a 6"$# ,$"iau+ na&un in'atan ,$"iau tidak .u'a"a#
%$,a'ai in'atan A""a#+ T$ta!i ka"au t$"a# diin'atkan yan' "u!a %$dikit itu+ ,$"iau in'at k$&,a"i %$&uaG
nya dan ,$"iau t$ru%kan "a'i &$&,aanya) Dan itu ,ukan"a# %atu ai,) <S$%un''u#nya Dia &$n'$ta#ui
yan' nyata dan a!a yan' t$r%$&,unyi)<(u.un' ayat 7))
Artinya@ %$%un''u#nya #anya Dia %a.a+ A""a#+ yan' %$r,a ta#u) Dia ta#u ,aran' yan' nyata+ Dia in'at
%$&uanya+ %$,a, Dia yan' $&!unya+ Dia yan' &$n'ua%ai) Dan yan' t$r%$&,unyi dari !$n'"i#atan
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
&ata+ ,aik kar$na t$r"indun' 6"$# %$%uatu+ atau tidak akan da!at di"i#at ,uat %$"a&a-"a&anya 6"$# kita
&anu%ia+ &$%ki!un dia ,aran' yan' %$d$kat-d$katnya k$!ada kita+ u&!a&a 6tak ,$nak kita %$ndiri+
&ata dan .antun' kita %$ndiri+ atau !un''un' kita+ na&un ,a'i A""a# %$&uanya itu dik$ta#uiNya) T$ntu
%a.a 7a%u" yan' &ana !un Na,i yan' &ana !un tidak &$na!ai &arta,at Tu#an %$,a, &$r$ka
%$&uanya ada"a# Ha&,a Tu#an+ ,ukan ,$r%$kutu d$n'an Tu#an)
Sun''u#!un d$&ikian+ !ada ayat yan' %$t$ru%nya+ A""a# &$&,$rikan .an.i dan .a&inan ,a'i
7a%u"Nya@
<Dan akan Ka&i &uda#kan $n'kau k$!ada .a"an yan' &uda#)< (ayat 8))
Artinya .a"an yan' akan $n'kau t$&!u# ini tidak %ukar dan a'a&a ini !un tidak"a# %ukar) 9$rinta# yan'
t$rkandun' di da"a&nya tidak"a# akan ,$rat di!iku" 6"$# u&&at &anu%ia+ a%a" &$r$ka !$raya@ i&an)
M$%ki!un akan ada rintan'an+ na&un rintan'an itu k$"ak akan &$na&,a# yakinnya $n'kau akan
k$,$naran yan' $n'kau ,a1a itu)
Maka %$'a"a !$rinta# yan' di!$rinta#kan Tu#an &uda# dik$r.akan+ %$,a, tidak ada !$rinta# A""a#
yan' tak da!at di!iku" 6"$# &anu%ia) Tidak kuat %$&,a#yan' ,$rdiri kar$na %akit+ ,6"$# dik$r.akan
d$n'an duduk) Tak kuat duduk ,6"$# dik$r.akan d$n'an tidur) Tak ada air untuk 1ud#u'+ ,6"$# di'anti
d$n'an taya&&u&) D$&ikian .u'a !$rinta#-!$rinta# yan' "ain) ;a#kan naik #a.i #anya %$ka"i %a.a
yan' 1a.i, ,a'i ,aran'%ia!a yan' %an''u! k$ %ana d$n'an !$r6n'k6%an dan k$%i#atan) ;$"u& "$n'ka!
k$%an''u!an itu+ ,$"u& 1a.i, k$ Makka#)
D$&ikian .u'a "aran'an) S$'a"a yan' ,$r,a#aya ,a'i diri+ ,a'i a'a&a+ ,a'i k$turunan+ ,a'i #arta,$nda
dan ,a'i k$a&anan ,$r%a&a di"aran' 6"$# Tu#an+ a'ar #idu!&u !$ri,adi atau #idu!&u da"a&
&a%yarakat t$ta! da"a& !$r%$i&,an'an yan' ,aik)
<Maka ,$ri !$rin'atan"a#)< (!an'ka" ayat 9))
M$&,$ri !$rin'atan ada"a# k$1a.i,an yan' ditu'a%kan k$!ada diri Na,i %)a)1) T$ta!i #$ndak"a# diti"ik
ruan' dan 1aktu+ &un'kin dan !atutnya+ %u!aya !$rin'atan itu ,$r#a%i") ;$ri"a# !$rin'atan@ <:ika
&$&,$ri &an4aat !$rin'atan itu)< (u.un' ayat 9))
D$n'an ayat 9 ini ,$rt$&u"a# %uatu k$1a.i,an &$ny$"idiki ,a'ai&ana a'ar !$rin'atan itu ada
&an4aatnya) :an'an %$,a'ai &$nu&!a# air k$ ata% !a%ir %a.a+ #i"an' tak ,$r,$ka%)
Di da"a& Surat 01+ ad2-D2ariat ayat 00 t$r%$,ut@
CW#  -: h + ?@ T Y j4.(ا 4 k `TS  - :'(ا F f2_را'(ا II )
<;$ri !$rin'atan"a#+ kar$na %$%un''u#nya !$rin'atan itu ada &an4aatnya ,a'i 6ran'-6ran' yan'
,$ri&an)<
Maka tidak"a# &$&,$ri &an4aat &i%a"nya ,$r!idat6 a'a&a dan &$nyuru# &anu%ia 2u#ud &$&,$ni
dunia da"a& '$dun' !ar"$&$n) Atau ,$r!idat6 "uu-"uuan di ru&a# 6ran' k$&atian) ;$r!idat6
,$r%$di# #ati di !$rayaan !$rka1inan) 9idat6 &$&,$ni #arta !ada rakyat yan' &i%kin) Dan "ain-"ain
%$,a'ainya)
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Maka ,ukan"a# &$&,$ri !$rin'atan yan' di"aran' da"a& ayat 9 ini+ &$"ainkan yan' di"aran' ia"a#
!idat6 yan' tidak ada &an4aatnya+ kar$na tidak ta#u 1aktu dan t$&!atnya)
<Akan ,$rin'at-in'at"a# 6ran' yan' takut)< (ayat 1E)) (aitu ,a#1a ,a'i 6ran' yan' t$"a# t$rtana& di
da"a& dirinya ra%a khasyyah+ takut k$!ada A""a#+ !$rin'atan itu akan ,$%ar"a# 4a$da#nya) S$k$!a" akan
di,u&ikannya+ %$titik akan di"autkannya+ di!$'an'nya $rat+ di ,u#u"nya &ati)
Dan %$,a"iknya ,a'i yan' tidak takut k$!ada Tu#an@
<Dan akan &$n.au#"a# dari!adanya 6ran' yan' $"aka)< (ayat 11)) Sia!aka# 6ran' yan' $"aka ituB
(aitu 6ran'@ <(an' &$nya"a-nya"akan a!i yan' ,$%ar)< (ayat 1*)) Artinya+ ,a#1a di da"a& #idu!nya di
dunia ini tidak ada u%a#anya #$ndak &$nd$kati %yur'a+ d$n'an takut k$!ada Tu#an+ d$n'an I&an dan
A&a" yan' %#a"i#) T$"in'anya ditutu!nya dari!ada &$nd$n'arkan !$rin'atan yan' ,$nar) Dia a%yik
&$&!$rturutkan #a1a na4%unya) S$,a, itu &aka %$.ak kini dia t$"a# &u"ai &$nya"akan a!i n$raka yan'
,$%ar ,uat &$&,akar dirinya %$ndiri) ;$rta&,a# dia &$&,ikin d6%a+ ,$rta&,a# dia &$nya"akan a!i)
Dia tak &au &$"ak%anakan !$rinta# I"a#i yan' t$"a# &$ni!takannya+ yan' t$"a# &$&,uat
!$r%$i&,an'an da"a& dirinya+ yan' t$"a# &$n'atur #idu!nya dan &$&,$rikan !$tun.uk k$!adanya)
Dia tutu! t$"in'anya dari!ada &$nd$n'arkan itu %$&uanya+ "a"u yan' dik$r.akannya ia"a# a!a yan'
di"aran') M$ru%ak !$ri,adi %$ndiri d$n'an &$&akan dan &$&inu& yan' #ara&+ tidak %$&,a#yan'+
tidak !ua%a+ tidak ,ar2akat) Tidak ,$rniat &$n6"6n' %$%a&anya &anu%ia yan' &$"arat dan d6%ad6%a
"ain+ %$#in''a !utu% ta"i #u,un'an ,atinnya d$n'an Tu#an dan d$n'an &anu%ia dan d$n'an dirinya
%$ndiri)
Dinya"akannya a!i n$raka itu dari %$karan') Dan k$ %ana"a# dia akan !$r'i k$"ak di ak#irat) Kar$na .a"an
yan' ditu.unya &$&an' k$ %ana %$.ak %$&u"a #idu!)
<Maka tidak"a# &$r$ka akan &ati di da"a&nya dan tidak !u"a akan #idu!)< (ayat 1-))
M$rana"a# dia di da"a& n$raka itu) Tidak akan &ati+ %$,a, &ati #anya %$ka"i %a.a+ yaitu k$tika #ari
!$r!inda#an dari!ada A"a& Dana+ Dunia k$!ada A"a& K#u"ud Ak#irat) 9ada#a" di dunia ini ,anyak"a# 6ran'
yan' &ati t$r"$!a% dari %$n'%ara kar$na %akit t$"a# %a&!ai di !unak) T$r"a"u %akit 6ran' !un &ati) T$r"a"u
!ana%+ &ati) T$r"a"u din'in+ &ati) T$r"a"u %u%a#+ &ati) Ma"a#an ada 6ran' yan' in'in %a.a "$ka% &ati+ kar$na
d$rita itu ra%anya tidak t$r!iku" "a'i)
Da"a& n$raka itu tidak"a# akan da!at t$r"$!a% dari %$n'%ara a2a, d$n'an &ati) Kar$na &ati tidak ada di %ana)
Dan tidak !u"a da!at #idu!) Kar$na #idu! yan' ,$rarti di ak#irat itu ia"a# di da"a& %yur'a Jannatun Na'im
d$n'an %$'a"a nik&at yan' t$"a# di%$diakan A""a# ,a'i #a&,aNya)
Maka ada"a# %atu !$!ata# M$"ayu t$rk$na" yan' da!at %$dikit &$n''a&,arkan !$nd$ritaan di n$raka itu@
<#idu! %$'an+ &ati tak &au)<
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
1/- Sun''u#+ ,$r6"$# k$&$nan'an"a# %ia!a yan' &$n%uikan)
ى!:l S ?Y حل# 0 )*
10- Dan yan' in'at akan na&a Tu#annya+ "a"u dia %$&,a#yan')
ى!لe#  6بر م سا -: h +
1=- Akan t$ta!i ka&u "$,i# &$&$ntin'kan #idu! di dunia)
2 @VB)(ا ة2 @ N(ا C+4-gj4S Xب
17- Dan Ak#irat ada"a# "$,i# ,aik dan "$,i# k$ka")
ة - %mا+ ى A ب 0+ i - @ %
18- S$%un''u#nya ini t$"a# ada di da"a& %#u#u4 yan' du"u-du"u)
n4NBe(ا <`( ا'= !C D
ى(+4لا
19- ((aitu) S#u#u4 I,ra#i& dan Mu%a)
ى سو4 Y + م@=ا -ب D  n4N4Q
<Sun''u#+ ,$r6"$# k$rn$nan'an"a# %ia!a yan' &$n%uikan)< (ayat 1/)) Artinya+ &$nan'"a# di da"a&
!$r.uan'an #idu! ini ,aran'%ia!a yan' %$"a"u &$n%uikan atau &$&,$r%i#kan dirinya dari!ada &ak%iat
dan d6%a+ ,aik d6%a k$!ada A""a# d$n'an &$&!$r%$kutukan A""a# d$n'an yan' "ain+ atau d6%a k$!ada
%$%a&a &anu%ia d$n'an &$n'aniaya atau &$ra&!6k #ak 6ran' "ain+ atau k$!ada diri %$ndiri
&$&$nda& ra%a d$nda& dan d$n'ki k$!ada %$%a&anya &anu%ia) Maka ka"au %$%$6ran' da!at ,$ru%a#a
&$n'$nda"ikan dirinya+ akan t$r"$!a%"a# dia dari!ada k$k6t6ran) T$ruta&a k$k6t6ran .i1a)
<Dan yan' in'at akan na&a Tu#annya+ "a"u dia %$&,a#yan')< (ayat 10)) U%a#a &$n%uikan diri
%$,a'ai t$r%$,ut di ayat 1/ itu+ tidak"a# akan ,$r#a%i" ka"au tidak %$"a"u &$n'in'at Tu#an) M$"akukan
2ikir+ %$"a"u in'at k$!ada A""a# ada"a# k$nda"i yan' %$,aik-,aiknya ata% diri) Kar$na kita &$nana&kan
ra%a da"a& diri ,a#1a Tu#an %$"a"u ada d$kat kita dan in'at k$!ada A""a# itu di%$rtai !u"a d$n'an
&$n'$r.akan %$&,a#yan' "i&a 1aktu+ t$r&a%uk di da"a&nya d6a dan &una.at+ yaitu &$ny$ru Tu#an
%$"a"u+ &$&6#6nkan ,i&,in'an-Nya) Dan %$&,a#yan' itu %$ndiri !un ada"a# t$r&a%uk 2ikir .u'a) Di
da"a& Surat 8+ a"-An4a" ayat * di.$"a%kan 4a$da# 2ikir ,a'i 6ran' yan' ,$ri&an@ yaitu ,a#1a #atinya
akan ,$rta&,a# "$&,ut dan !atu# k$!ada Tu#an) Di da"a& Surat *E+ T#a#a+ di%uru# &$ndirikan
%$&,a#yan' a'ar %$"a"u in'at (2ikir) k$!ada A""a#)
<Akan t$ta!i ka&u "$,i# &$&$ntin'kan #idu! di dunia)< (ayat 1=))
Akan t$ta!i %ayan' %$ka"i+ ada di antara ka&u yan' tidak &$&!$rdu"ikan %$ruan Tu#an a'ar
&$n%uikan diri+ &$n'in'at A""a# dan &$"akukan %$&,a#yan') Ma%i# ada di antara ka&u yan' "$,i#
&$&$ntin'kan #idu! di dunia ini %a.a+ tidak &$n'in'at "an.utan #idu! di #ari ak#irat) Suda# %$nan'
t$nt$ra& %a.a #atinya di n$'$ri dunia yan' #anya t$&!at %in''a# %$,$ntar ini@ <Dan Ak#irat ada"a#
"$,i# ,aik dan "$,i# k$ka")< (ayat 17))
Tidak &$r$ka %adari ,a#1a !$r.a"anan #idu! ini &a%i# ada "an.utan+ yaitu #ari ak#irat) 9ada#a" untuk
&$na!ai k$,a#a'iaan di ak#irat itu+ di dunia ini"a# dit$ntukan) D$n'an &$n'$r.akan a&a" yan' %#a"i#+
d$n'an &$nana&kan .a%a yan' ,aik+ d$n'an &$&u!uk ,udi yan' "u#ur) Maka a!a yan' ditana& di
dunia ini+ di ak#irat"a# &a%a &$n'$ta&nya) Di %itu"a# k$"ak nik&at yan' tidak !utu%-!utu%)
<S$%un''u#nya (!an'ka" ayat 18)) (aitu na%i#at-na%i#at dan !$rin'atan yan' t$"a# di&u"ai !ada ayat
1/ tadi+ ,a#1a yan' &$nan' da"a& #idu! ia"a# 6ran' yan' %$"a"u ,$ru%a#a &$n%uikan atau
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
&$&,$r%i#kan .i1a+ ,ukan"a# dia %$&ata-&ata !$n'a.aran yan' ti&,u" %$.ak Na,i Mu#a&&ad %)a)1)
dan ,ukan 1a#yu da"a& a"-8uran %a.a) A.aran ini@ <T$"a# ada di da"a& %#u#u4 yan' du"u-du"u)< (u.un'
ayat 18))
S$,a'ai&ana t$"a# kita k$ta#ui+ oahpq pars tiuqrqrvar vwxata yaziJrazi iuq ata sa{a
|auauarrpa} ~auauar iuq tira•ai shqhqf€ vwruas pars tisqlqrs€ lalq tivw•zarsvar vwuiva
•w•za|arpa} •ava •a|a•J•a|a•lah shqhqf iuq} ‚ars lwzih uwzal tira•ai ƒiuaz auaq „azqr
tar pars uwrxw|ahJxw|ah tira•ai shqhqf} AlJ…qrar swrtiri swuwlah tivq•xql {ati sauq †qrauJ
sqrau pars ‡‡ˆ€ ata pars xar{ars tar ata pars a•au xwrtwv€ tira•ailah tia •qshhaf}
T$r%$,ut"a# di da"a& ayat ini ,a#1a !$n'a.aran ini ,ukan"a# !$n'a.aran %$karan' %a.a) Dia t$"a# tua)
Dia t$"a# t$r%$,ut .u'a da"a& %#u#u4 yan' du"u-du"u) T$ruta&a@ <((aitu) S#u#u4 I,ra#i& dan Mu%a)<
(ayat 19))
Sa&a"a# kiranya a.aran yan' di,$rikan k$!ada u&&at &anu%ia ini dari 2a&an k$ 2a&an) Su!aya
kiranya &anu%ia ,$ru%a#a %$"a"u &$&,$r%i#kan dari d6%a+ atau &$nyadari diri a'ar .an'an %a&!ai
,$r'$"i&an' d$n'an d6%a) Kar$na t$"a# !un t$r%$,ut da"a& Surat *=+ a%y-Syu'ara'+ ayat 88 dan 89+
,a#1a !ada #ari itu k$"ak tidak"a# ,$r&an4aat #arta yan' di%i&!an dan tidak !u"a anak-anak dan
k$turunan) K$ua"i ,aran'%ia!a yan' datan' &$n'#ada! k$!ada A""a# d$n'an #ati yan' ,$r%i#)
Kelebihan Surat Ini
M$nurut %$,ua# Hadi% yan' dira1ikan 6"$# Mu%"i& dari Nu'&an ,in ;a%yir+ ada"a# &$n.adi k$,iaa%an
7a%u"u""a# %)a)1) &$n'a&,i" Surat Sabbihisma Rabbikal A'laa dan Hal Ataaka Hadiitsul Ghaasyiyah
untuk ,aaan %$&,a#yan' :u&'at dan !ada dua #ari raya) Dan kadan'-kadan' ,$rku&!u" da"a& %atu
#ari+ :u&'at dan Hari 7aya@ ,$"iau ,aa .ua k$dua Surat ini di k$dua %$&,a#yan' itu)
M$nurut ri1ayat Ai%ya# !u"a+ ,$"iau %)a)1) &$&,aa Surat ini da"a& %$&,a#yan' 1itir di rakaat
!$rta&a+ Qul Yaa Ayyuhal Kaafiruuna di rakaat k$dua dan Qul Huwallaahu Ahad dan Dua Qul
A'uudzu di rakaat k$ti'a (t$rak#ir))
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surat
AL-LAIL
(MALAM)
Surat 92: 21 ayat
Diturunkan di MAKKAH
ةروس : ليللا

1- Demi malam, apabila dia kelam
اذإ ليللا و ىش!
2- Demi !ian", apabila dia teran"
ىل"# اذإ  ر$ % &لا و
#- Demi yan" tela$ men%iptakan laki-laki dan perempuan
' ()لا  *ل+ $ ,و ى-./0او
&- Se!un""u$nya u!a$a kamu itu berma%am-ma%am
ى1شل 2/3 ي4 س 5 إ
'Demi malam, apabila dia kelam' (ayat 1) (ntuk menarik per$atian la"i ba"aimana pentin"nya
malam ba"i ke$idupan manu!ia, untuk i!tira$at, untuk )ikir dan ta*akkur+ 'Demi !ian", apabila dia
teran"' (ayat 2) Apabila malam tela$ $abi!, *a,ar mulai menyin"!in", kemudian diirin"i -le$ terbitnya
mata$ari, maka $ari pun !ian"la$ Dalam per"antian !ian" dan malam itula$ manu!ia $idup,
!eba"aimana yan" tela$ diteran"kan ,u"a pada Surat-!urat yan" lain Lebi$ ,ela! la"i pemba$a"ian itu
dalam Surat ./, an-0aba1
'Demi yan" tela$ men%iptakan laki-laki dan perempuan' (ayat #) Atau yan" pada mulanya !ekali
tela$ men%iptakan Adam dan Ha2a Daripada kedua laki-laki dan perempuan itula$ berkemban"
manu!ia di permukaan ,a"at ini, men,adi ban"!a-ban"!a, !uku ban"!a dan perkauman
'Se!un""u$nya u!a$a kamu itu berma%am-ma%am' (ayat &) 3erkemban"-biakla$ laki-laki dan
perempuan di muka bumi ini, $idup dalam per"antian di antara !ian" dan malam Di 2aktu !ian"
mereka ber,alan, beru!a$a dan beker,a men"ambil man*aat yan" tela$ di!ediakan Alla$ (!a$a itu
berma%am-ma%am menurut pemba2aan, bakat dan menurut yan" dipu!akai dari lin"kun"an -ran" tua
atau iklim tempat tin""al Ada yan" men,adi petani, men,adi !auda"ar, men,adi pelak!ana
pemerinta$an dalam !uatu ma!yarakat yan" teratur dan ada pula yan" men,adi pen,a"a keamanan
0e"ara 3erma%am-ma%am, ber!ilan" !iur mata u!a$a manu!ia Semuanya pentin", yan" !atu
berke$endak kepada yan" lain Maka tidakla$ ada peker,aan atau u!a$a yan" $ina, ba$kan !emuanya
mulia dan baik, a!al dilak!anakan menurut "ari!-"ari! yan" tela$ ditentukan 4u$an, yaitu men"ambil
yan" man*aat dan men,au$i yan" mud$arat
67ll89:8; a: : h::<:==>r7?<s@Aah77@97B=>r7?<=r8za8rCaDi
Keta$uila$ ba$2a !e"ala u!a$a manu!ia adala$ mempunyai dua tu,uan, yan" keduanya !ama
pentin"nya, dan kait-berkait di antara !atu den"an yan" lain (!a$a yan" kita $adapi ni!%aya berda!ar
k$idmat kepada !e!ama manu!ia A!al k$idmat kepada !e!ama manu!ia itu kita !adari, ni!%aya !e!ama
manu!ia pun men"$ar"ai u!a$a kita itu Sebab itu tidakla$ ada !atu ma%am u!a$a yan" $anya untuk
kepentin"an diri kita !endiri Dan tidak pula ada u!a$a yan" $anya untuk kepentin"an -ran" lain dan
diri !endiri $anya men"er,akan !a,a den"an tidak mendapat *aeda$
Diambil !atu mi!al, yaitu !e-ran" pen"aran" A!al karan"annya itu di!en"a,anya untuk kemu!li$atan -ran"
banyak, buku itu akan di$ar"ai ba$kan dibeli -ran" Maka !i pen"aran" akan mendapat untun" dari pen,ualan
itu 3ertamba$ naik dan ba"u! mutu karan"annya, bertamba$ naik pula pen"$ar"aan ma!yarakat, dan !i
pen"aran" pun bertamba$ dapat untun" pula Sebab itu maka keuntun"an ma!yarakat dan peribadi tidakla$
dapat dipi!a$kan Sebab $ati dan pera!aan menyukai yan" baik, men,au$i yan" buruk, !amala$ di antara
peribadi den"an ma!yarakat+ !ebab keduanya !ama-!ama di%iptakan 4u$an daripada laki-laki dan perempuan
5- Adapun -ran" yan" memberi dan bertak2a
ىE FG H, $, IJ ى K #ا و
6- Dan men"akui akan adanya kebaikan
ى&L/M ل$N O P Q و
.- Maka akan Kami muda$kan dia ke ,alan yan" muda$
R'L/ يلل / S/ 'TL ي/ &LJ
/- Dan adapun baran"!iapa yan" bak$il dan mera!a !e"ala
%ukup,
ى &1ساو  ل U N H, $,G و
9- Dan mendu!takan adanya kebaikan
ى &L/M ل$N V)( و
17- Maka akan Kami muda$kan dia ke ,alan yan" !ukar
R 'L/4 لل / S/ 'TL ي/ &LJ
11- Dan tidakla$ $artanya akan dapat men-l-n" dia, ,ika dia ter8
,erumu!
اذإ /W/ل$, /W & F X&/ ! $, و
R Y'#
Di ayat 17 diteran"kan ba$2a u!a$a manu!ia di dalam $idup berma%am-ma%am, tidak !ama 4etapi
me!kipun u!a$a tidak !ama, namun yan" men,adi p-k-k utama iala$ !ikap-$idup itu !endiri+
'Adapun -ran" yan" memberi dan bertak2a' (ayat 5) 'Dan men"akui akan adanya kebaikan' (ayat 6)
'Maka akan Kami muda$kan dia ke ,alan yan" muda$' (ayat .)
Apa !a,a mata u!a$amu, enta$ !auda"ar atau tukan" rumput 9adi Menteri atau ,adi !upir Menteri, ,adi
nelayan naik pen%alan" men"$arun" lautan atau ,adi nak$-da kapal berlayar men"$adan" "el-mban" di
!amudera lua!, ,adi petani atau ,adi buru$, !emuanya itu adala$ lumra$, karena u!a$a meman" berma%am-
ma%am Maka di dalam u!a$a yan" berma%am-ma%am itu, 4u$an Alla$ memberikan ped-man untuk
ke!elamatan dirimu Di dalam keti"a ayat ini bertemu ti"a !yarat yan" $aru! kamu penu$i+ (1) Suka memberi
kepada !e!ama manu!ia, !uka bederma, men-l-n" -ran" yan" !u!a$ Itu adala$ alamat $ati terbuka (2)
Hendalda$ tak2a !elalu kepada 4u$an, peli$ara $ubun"an den"an 4u$an pada malam dan pada !ian", (#)
67ll89:8; a: : h::<:==>r7?<s@Aah77@97B=>r7?<=r8za8rCaDi
Men"akui adanya nilai-nilai yan" baik dalam dunia ini, yan" terpu,i -le$ !e!ama manu!ia Kalau keti"anya
ini tela$ dipe"an" te"u$, pemura$, tak2a dan men,un,un" tin""i kebaikan, diberila$ ,aminan atau ,an,i -le$
4u$an+ 'Maka akan Kami muda$kan dia ke ,alan yan" muda$' (ayat .)
Artinya akan dilapan"kan Alla$ dada men"$adapi per,alanan $idup itu+ te"u$ pertalian ,i2a den"an !e!ama
manu!ia dan te"u$ pula pertalian ,i2a den"an Alla$ Dan il$am atau petun,uk akan !elalu diberikan -le$
4u$an, !e$in""a !e"ala Ian"ka$ ma,u di dalam $idup itu tidak ada yan" !ukar Artinya me!kipun ada
ke!ukaran terbelintan" di $adapan, akan ada-ada !a,a petun,uk 4u$an untuk men"ata!i ke!ukaran itu
Meli$at kepada ,alan yan" di"ari!kan Alla$ den"an keti"a ayat ini, kita diberi perin"atan ba$2a kekayaan
batin !e,ati iala$ !$ilatur-ra$mi den"an ma!yarakat, tak2a kepada Alla$ dan %inta akan kebaikan 3ukanla$
kekayaan itu ruma$ "edun" ba"u!, kendaraan inda$ men"kilap, pan"kat tin""i membubun", di!e"ani -ran"
ke mana per"i Itu belum tentu kekayaan, kalau keti"a kekayaan batin tadi tidak ada Dan ini di,ela!kan pada
ayat-ayat yan" !elan,utnya+
'Dan adapun baran"!iapa yan" bak$il dan mera!a !e"ala %ukup (ayat /)
'Dan mendu!takan adanya kebaikan' (ayat 9) Di !ini terdapat pula ti"a $al yan" akan memba2a %elaka+ (1)
3ak$il+ yaitu tidak mau men"eluarkan $arta-benda untuk men-l-n" -ran" yan" patut dit-l-n" 4idak mau
memper"unakan $arta untuk berbuat amal ,aria$ Sebab $idupnya tela$ dipukau -le$ $arta itu !endiri :ran"
men"umpul $arta iala$ untuk dikua!ainya 4etapi !i bak$il men"umpulkan $arta untuk dikua!ai -le$ $arta itu
!endiri, !e$in""a $atinya ,adi tertutup, tidak men"enal ka!i$-!ayan", tidak men"enal !$ilatur-ra$mi (2)
Mera!a !e"ala %ukup kita pakai men,adi arti dari kalimat istaghnaa ;aitu -ran"--ran" yan" men"urun" diri
karena takut kena< Kadan"-kadan" dia kuran" !enan" menerima pert-l-n"an -ran", karena takut kalau-kalau
nanti terpak!a membala! budi den"an men-l-n" pula Seba"ai kelan,utan dari keruntu$an ,i2a den"an kedua
penyakit itu, iala$ datan"nya penyakit keti"a, yaitu (#) Mendu!takan adanya kebaikan Dia tidak
memper%ayai ba$2a di dunia ini ada nilai-nilai kebaikan Kebaikan $ubun"an !e!ama manu!ia dan kebaikan
$ubun"an den"an Alla$, dan kebaikan yan" ditemui di dunia ini di$arapkan akan ditemui pula di ak$irat
Di ayat 6 dan ayat 9 bertemu perkataan al-Hu!naa yan" kita artikan kebaikan Menurut ta*!ir al-=a!yani
men"akui betapa pentin"nya al-Hu!naa atau kebaikan itu iala$ 'melakukan dalam kenyataan apa yan" tela$
dira!akan dalam $ati' Artinya ba$2a !emua -ran" meman" mera!akan dalam $ati ba$2a berbuat baik
meman" baik 4etapi tidakla$ !emua -ran" !an""up men"er,akannya >alaupun -ran" yan" bak$il itu
!endiri men"akui dalam $atinya ba$2a berbuat baik adala$ !atu budi yan" lu$ur, namun dia tidak mau mem8
buatnya dalam kenyataan, karena !uda$ ,adi 'penyakit' dalam ,i2anya Sebab itu maka perbuatannya iala$
mendu!takan< 'Maka akan Kami muda$kan dia ke ,alan yan" !ukar' (ayat 17) Artinya, !etiap di%-ba
melan"ka$, $anyala$ ke!ukaran ,ua yan" bertemu, yaitu ke!ukaran kenaikan ,i2a
ل 4"! Z$[Lلا XJ /P4\! $ [ .I( ]$^'_ ]$KTي` /Sر P Q a b$4.0ا cde a
'Di,adikan 4u$an dadanya !an"at !empit, !eperti -ran" yan" men%-ba $endak naik ke lan"it'
(al-An1am: 125)
67ll89:8; a: : h::<:==>r7?<s@Aah77@97B=>r7?<=r8za8rCaDi
Syaik$ Mu$ammad Abdu$ menuli! arti muda$nya iala$ menu,u ke!ukaran+ tiap melan"ka$ bukan memba2a
naik, melainkan memba2a ,atu$, tertutup ,alan kemanu!iaan dan ,atu$ dera,at renda$ kebinatan"an, !ampai
ber"eliman" den"an d-!a-d-!a+ 1Dan tidakla$ $artanya akan dapat men-l-n" dia, ,ika dia ter,erumu!' (ayat
11) Hendak ban"kit kembali dari dalam "eliman"an d-!a, atau ke,atu$an marua$ karena bak$il itu, tidakla$
dapat ditebu! den"an $arta yan" !elama ini di!impan itu Karena !uda$ terlambat ?ikir da$ulu pendapatan,
!e!al kemudian tak ada la"i "unanya
12- Se!un""u$nya ata! tan""un"an Kamila$ menun,ukkan ,alan
RP/%لل $&يلF 5 إ
1#- Dan !e!un""u$nya kepunyaan Kamila$ ak$irat dan dunia
$ &ل 5إ و ىلو/0ا و ة'+fل
1&- Maka Aku an%am kamu den"an api yan" bernyala-nyala
ىgل# ] ار$. 2/3/ #ر).IJ
15- ;an" tidak akan terpan""an" padanya, ke%uali -ran" yan"
palin" %elaka
ى K h0ا iإ $ jk\! i
16- ;an" mendu!takan dan membelakan"
ىل و# و V)( l )لا
1Se!un""u$nya ata! tan""un"an Kamila$ menun,ukkan ,alan1(ayat 12) Ayat ini adala$ pen"uat dari yan"
tela$ diteran"kan !ebelumnya Artinya tiadala$ patut manu!ia itu ber,alan menu,u ke!ukaran 3ak$il dan
mera!a %ukup !endiri lalu men"urun" diri dan tiap datan" !eruan kebaikan didu!takan Sebab 4u$an tela$
memberikan tuntunan0ya 4u$an tela$ mer"utu! @a!ul-ra!ul0ya dan menurunkan kitab-kitab0ya 4iada
kuran"nya la"i Dan di dalam diri !endiri !uda$ di!ediakan Alla$ alat penimban", yaitu akal
'Dan !e!un""u$nya kepunyaan Kamila$ ak$irat dan dunia' (ayat 1#) 4u$an men,ela!kan $al ini, !upaya
manu!ia ,an"an lupa ba$2a manu!ia tidakla$ mempunyai kekua!aan berbuat !e!uka $ati dalam dunia *ana
ini Manu!ia me!ti patu$, karena ak$irat dan dunia itu Alla$ ;an" Ma$a Men"ua!ainya Lebi$ baikla$
tunduk daripada berkera! kepala
'Maka Aku an%am kamu den"an api yan" bernyala-nyala' (ayat 1&) ';an" tidak akan terpan""an"
padanya, ke%uali -ran" yan" palin" %elaka' (ayat 15) Lalu di,ela!kan pada ayat berikutnya !iapaka$ -ran"
yan" palin" %elaka itu, yaitu+ ';an" mendu!takan dan membelakan"' (ayat 16)
3er!uala$ dalam ayat ini dua peran"ai yan" menyebabkan -ran" ,adi palin" %elaka (1) mendu!takan, (2)
membelakan" Arti mendu!takan iala$ dia tidak mau menerima a,akan kebenaran itu Dipandan"nya !emua
-m-n" k-!-n" belaka Kemudian itu dia membelakan", pun""un"nya yan" diberikannya, karena
!-mb-n"nya Hanya dipandan"nya $ina !a,a @a!ululla$ yan" menyampaikan petun,uk-petun,uk 4u$an Ini
yan" diun"kap pada pepata$ Melayu+ '3er!utan di mata, bera,a di $ati' Seakan-akan dia mera!a dirinya
lebi$ tin""i dan @a!ul-ra!ul itu $ina belaka Dan !abda-!abda 4u$an itu -m-n" k-!-n", dan mereka benar
!endiri< Sebab itu !uda$ !epanta!nyala$ api neraka yan" bernyala-nyala tempat mereka
67ll89:8; a: : h::<:==>r7?<s@Aah77@97B=>r7?<=r8za8rCaDi
1.- Dan akan di,au$kan dia daripada -ran" yan" palin" bertak2a
ىK#0ا $%/ m&"/يس و
1/- ;an" memberikan $artanya karena in"in member!i$kan
Wل$ , X# n/! l )لا ى( o 1!
19- Aada$al tidak ada padanya budi !e!e-ran" yan" $endak dibala!
p [ 4T . H , /SP&F qP _0 $ , و
Ro"/#
27- Melainkan $anya karena men"$arapkan 2a,a$ 4u$annya ;an"
Ma$a 4in""i
ىلF0 ا WT Nر  W ^و Z$1Nا i ا
21- Dan akan @id$ala$ Dia
ى ` ' !  rوLل و
'Dan akan di,au$kan dia' (pan"kal ayat 1.) Artinya akan di,au$kanla$ api neraka yan" bernyala-nyala itu+
'Daripada -ran" yan" palin" bertak2a' (u,un" ayat 1.) Api itu tidak akan didekatkan, melainkan akan
di,au$kan dari -ran"--ran" bertak2a, yaitu yan" !elalu berbakti kepada Alla$ ;aitu tidak putu!
$ubun"annya den"an 4u$an dan terpeli$ara Karena $idupnya tela$ di!ediakannya menempu$ ,alan yan"
benar ';an" memberikan $artanya karena in"in member!i$kan' (ayat 1/) 3ukti yan" utama dari bakti iala$
!uka memberikan $arta, !uka men"eluarkannya 9an"an bak$il, ,an"an kedekut dan kikir Diri !endiri
diber!i$kan daripada penyakit yan" k-t-r pada ,i2a+ yaitu penyakit bak$il Dan $arta itu !endiri pun
diber!i$kan den"an ,alan men"eluarkan ba$a"ian yan" patut diterima -le$ *akir dan mi!kin Me!kipun di
Makka$ belum turun peraturan beberapa )akat me!ti dibayar, berapa yan" !atu ni!$ab dalam edaran !atu
ta$un ($aul), namun !e,ak dari ma!a Makka$ itu pendidikan ,i2a kepada bederma tela$ dilati$ 'Aada$al
tidak ada padanya budi !e!e-ran" yan" $endak dibala!' (ayat 19)
Artinya !eketika dia men"eluarkan !eba$a"ian dari $arta-bendanya untuk pembantu -ran" lain, benar-benar
timbul dari $ati yan" !u%i 3ukanla$ dia mau men"eluarkan $arta karena da$ulu -ran" yan" !ekaran"
diberinya itu perna$ ber,a!a kepadanya Dan kalau tidak karena membala! ,a!a, tidakla$ $artanya akan
dikeluarkannya Dan ,an"an pula memberi karena men"$arap lain $ari -ran" itu akan membala! ,a!a pula
Hendakla$ karena Alla$ !emata-mata Inila$ -ran" yan" dikatakan palin" bertak2a 'Melainkan $anya
karena men"$arapkan 2a,a$ 4u$annya ;an" Ma$a 4in""i' (ayat 27) :ran" yan" men"eluarkan $artabenda
untuk men!u%ikan batin, tidak men"$arap bala!an manu!ia, $anya men"$arapkan @id$a Alla$, itula$ -ran"
yan" akan di,au$kan daripada api neraka yan" bernyala-nyala itu
'Dan akan @id$ala$ Dia' (ayat 21) Den"an ayat penutup ini 4u$an tela$ mene"a!kan ba$2a amal -ran" itu
diterima 4u$an, 4u$an @id$a
Seba"aimana tela$ kita keta$ui dalam beberapa ayat di dalam al-=uran, @id$a 4u$an adala$ pun%ak nikmat
yan" akan di%apai -le$ $amba Alla$ di dalam !yur"a kelak 3a$kan tidakla$ ada artinya !yur"a itu kalau
tidak di!ertai @id$a 4u$an Dan rid$a 4u$an itu adala$ bala!an yan" !uda$ !epanta!nya ba"i !e-ran" $amba
Alla$ yan" tela$ menyediakan dirinya menyambut dan men"er,akan perinta$-perinta$ 4u$an yan" tela$
dipimpinkan -le$ @a!ul-ra!ul
Ibnu 9arir mena*!irkan ayat+ 'Dan akan @id$ala$ Dia'Artinya: 'Alla$ akan rid$a kepada -ran" yan" tela$
67ll89:8; a: : h::<:==>r7?<s@Aah77@97B=>r7?<=r8za8rCaDi
memberikan $artanya ini untuk menunaikan $ak Alla$ Ba))a 2a ,alla Sebab dia tela$ men)akatkan, tela$
member!i$kan $arta dan $atinya, maka dia akan menerima "an,arannya di ak$irat kelak, !eba"ai "anti baran"
yan" dikeluarkannya di dunia itu !etela$ dia bertemu den"an 4u$an kelak Maka di dalam ayat ini
ter!impanla$ !ebua$ ,an,i yan" mulia, ba$2a !i $amba itu akan mendapat !ekalian yan" diin"inkannya
den"an !empuma dan inda$nya'
Menurut Ibnu Kat!ir dalam ta*!irnya, bukan !e-ran" dua a$li ta*!ir men"atakan ba$2a ayat yan" ,adi
pimpinan umum ba"i !eluru$ -ran" yan" beriman ini tela$ bertemu pada diri !a$abat @a!ululla$ !a2 yan"
amat utama, yaitu Abu 3akar S$iddiC 3a$kan ada ,u"a -ran" men"atakan ba$2a ayat-ayat ini diturunkan
menu,u Abu 3akar adala$ !ama pendapat !eluru$ a$li ta*!ir Dia membenarkan dan menerima !eruan @a!ul
den"an ,u,ur, den"an tidak ada !i!a kera"uan baran" !edikit pun !e,ak !emula dia memeluk I!lam Dia
!e-ran" yan" tak2a kepada Alla$ dan !e-ran" yan" !an"at pemura$ Hartabendanya dikeluarkannya untuk
menyatakan taat kepada Alla$ dan untuk membela ,un,un"annya 0abi kita Mu$ammad !a2 4idak
diper$itun"kannya berapa dinarnya $abi!, berapa dir$amnya keluar untuk men"$arapkan 2a,a$ Alla$ Dan
perbuatannya itu !ekali-kali bukan karena membala! ,a!a -ran" kepadanya, melainkan diala$ yan" ber,a!a
kepada -ran" Seluru$ kepala-kepala kabila$ mera!akan beka! baik budinya Se$in""a 1(r2a$ bin Ma!1ud
kepala kabila$ 4!aCii* dalam Aerdamaian Hudaibiya$ men"akui teru!-teran" ba$2a $atinya !udi memeluk
I!lam, tetapi ,an"an $endaknya karena !e"an kepada Abu 3akar, karena dia mera!a ber$utan" budi kepada
Abu 3akar Dan diala$ yan" membeli 3ilal yan" tela$ di!ik!a -le$ pen"ulunya (maiya$ bin K$ala* ketika
3ilal di,emur di ata! pa!ir pana! Dan !etela$ dibelinya lan"!un" dimerdekakarinya Aada$al di !aat itu Kaum
Mu!limin ma!i$ !an"at !en"!ara karena aniayaan -ran" =urai!y Dia yan" menemani 0abi !a2 !eketika
$i,ra$ ke Madina$ Dan !ebelum itu dia pula yan" terlebi$ da$ulu menyatakan !aya per%aya !eketika 0abi
men"atakan ba$2a tadi malam beliau I!ra1 dan Mi1ra, Se$in""a 0abi !a2 perna$ men"atakan+
H , ]kيل + ا]) U1/ , /s &/ (  ول و t q'3 N $ N G Wل$ ,و W 1 mM/Q XJ XلF  u$&لا TH, G H, 5 إ
bk سvا pل/+ iإ q'3 N $ N G /w) U #i X1,/ G a 2لL,و lر$Umلا Sاور x
'Se!un""u$nya manu!ia yan" palin" menyenan"kan kepadaku karena ber!a$abat den"an dia be!erta
$artanya iala$ Abu 3akar Kalau ada dalam kalan"an ummatku -ran" yan" akan ku,adikan khalil (teman
!an"at karib), Abu 3akarla$ yan" akan aku ambil ke%uali pertemanan I!lam' (@i2ayat 3uk$ari dan
Mu!lim)
Sun""u$pun a$li-a$li ta*!ir tela$ menyatakan ba$2a ayat-ayat ini menyatakan keperibadian Abu 3akar,
namun dia bukanla$ berarti tertutup untuk yan" lain+ mene"akkan !eman"at derma2an, tak2a kepada Alla$
dan menyukai kebaikan Dan melati$ diri !upaya ter,au$ daripada peran"ai bak$il dan mera!a diri %ukup dan
mendu!takan kebaikan M-"a-m-"a kita !emua pun dapat menurutinya

67ll89:8; a: : h::<:==>r7?<s@Aah77@97B=>r7?<=r8za8rCaDi
Tafsir Al Azhar
Surat
AL-INSHIRAAH
(KELAPANGAN)
Surat 94: 8 ayat
Diturunkan di MAKKAH
ةروس : حارشنلا

1- ukanka! t"#a! Ka$i #a%an&kan untuk$u dada$u'
ح رش ن  مل أ ك ردص ل
(- Dan t"#a! Ka$i #"%a)kan dari%ada$u *"*an *"rat$u'
كر!"# $% & $ ' ( # #
+- ,an& t"#a! $"n"kan %un&&un&$u'
)*نأ +" ,-لا ك ر ./
4- Dan t"#a! Ka$i tin&&ikan *a&i$u )"*utan ka$u
ك ر 0"1 ل & $ '2 ر #
-ukanka! t"#a! Ka$i #a%an&kan untuk$u dada$u'- (ayat 1). /"&a) artinya ia#a!0 ukanka! dada$u
t"#a! ka$i #a%an&kan' ,an& tadinya )"$%it kar"na )u)a! atau duka1ita2 atau )"$%it kar"na *"#u$
*anyak dik"ta!ui 3a#an yan& akan dit"$%u!2 )"!in&&a d"n&an A##a! $"#a%an&kan dada itu2 ti$*u##a!
k"*i3ak)anaan dan ti$*u##a! !uku$ dan %"rti$*an&an yan& adi#. ukanka! d"n&an %"tun3uk Ka$i
dada$u t"#a! #a%an& $"n&!ada% )"&a#a k")u#itan'
Da#a$ un&ka%an *a!a)a kita )"ndiri %un t"#a! t"rk"na# di%akai kata-kata -#a%an&-2 dan -)"$%it dada-
)"*a&ai un&ka%an 4ikiran yan& )"$%it.
-Dan t"#a! Ka$i #"%a)kan dari%ada$u *"*an *"rat$u'- (ayat (). -,an& t"#a! $"n"kan %un&&un&$u'-
(ayat +)
"r*a&ai ta4)ir t"#a! )aya *a1a t"ntan& arti wizraka di )ini. "*"ra%a a!#i ta4)ir $"n&atakan: "*an
*"rat ia#a! t"kanan d5)a yan& $"ni$%a %"ra)aan Na*i ).a.6. A#-7urt!u*i da#a$ ta4)irnya $"n&uatkan
*a!6a arti wizraka di )ini ia#a! d5)a-d5)a. Dan itu ada#a! d5)a-d5)a 8a$an 3a!i#iya!2 $")ki%un di
8a$an 3a!i#iya! itu *"#iau tidak %"rna! $"ny"$*a! *"r!a#a. /"ta%i )atu ta4)ir yan& $"narik !ati kita
dan 1515k d"n&an %"ra)aan kita ia#a! yan& diri6ayatkan dari A*du# A8i8 *in ,a!ya dan A*u 9:*aida!0
-Dan Ka$i t"#a! #"%a)kan dari%ada$u *"*an *"rat$u2- ia#a! tan&&un&3a6a* nu*u66at. S"*a*
$"n3adi Na*i dan Ra)u# ada#a! )atu *"*an *"rat. Itu#a! t"#a! di*uat rin&an 5#"! A##a! )"!in&&a tidak
*"rat $"$iku#nya #a&i.-
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
I*nu 9Ara4a! %un $"na4)irkan )"1ara d"$ikian0 -"*an *"rat yan& $"$*uat tu#an& %un&&un& 3adi
*un&kuk $"$iku#nya. M"n&adakan )"ruan da96a! k"%ada kau$nya2 %ada!a# )"dikit )"ka#i yan& $au
$"n&a1u!kan katanya. Dan -assabiqunal awwalun-2 atau 5ran&-5ran& yan& $u#a-$u#a $a)uk itu
u$u$nya ia#a! &5#5n&an-&5#5n&an #"$a!. S"dan& di )"#uru! /ana! Ara* 4a!a$ $u)yrik yan& #"*i!
*"rkua)a2 k")")atan #"*i! *"r%"n&aru! dan k"kuatan ada %ada tan&an $"r"ka.- Ini )"$uanya ada#a!
)uatu %iku#an yan& a$at *"rat2 #ak)ana da%at $"$ata!kan tu#an& %un&&un&.
-Dan t"#a! Ka$i tin&&ikan *a&i$u )"*utan ka$u.- (ayat 4). M")ki%un d"$ikian *"ratnya *"*an
nu*u66at yan& #ak)ana $"$*uat tu#an& %un&&un& 3adi *un&kuk2 na$un )"*utan$u Ka$i naikkan.
Na$a$u Ka$i 3un3un& tin&&i. Mu3a!id $"na4)irkan0 -/idak#a! di)"*ut 5ran& na$aKu2 na$un
na$a$u turut di)"*utkan *"r)a$a na$aKu.-
M"nurut ri6ayat yan& dira6ikan 5#"! A*u D!a!!ak dari I*nu A**a)2 *"rkata *"#iau: -i#a di)"*ut
5ran& na$aKu2 na$a$u %un turut di)"*ut da#a$ a8an (*an&)2 da#a$ i;a$at2 da#a$ )ya!adat. Di !ari
<u$9at di ata) $i$*ar2 di Hari Raya 9Idu# =it!ri2 di Hari Raya 9Idu# Ad!!a2 di Hari /a)yri; di Mina2 di
!ari 6u;u4 di 9Ara4a!2 di !ari $"#5ntar 3u$ra! k"ti&anya2 di antara *ukit S!a4a dan Mar6a!2 *a!kan
)a$%ai k"%ada k!ut*a! nika!2 na$un na$a$u di)"3"3"rkan $"ny"*utkannya d"n&an na$aKu2 )a$%ai
k" /i$ur2 )a$%ai k" arat. Ma#a!an 3ika ada#a! )")"5ran& $"ny"$*a! *"ri*adat k"%ada A##a! yan&
Ma!a Kua)a2 )"raya $"n&akui akan adanya )yur&a dan n"raka2 dan )"&a#a yan& %atut diakui2 %ada!a#
tidak dia akui *a!6a "n&kau Ra)u#u##a!2 tidak#a! ada $an4aatnya )"&a#a %"n&akuannya itu2 $a#a!an
dia $a)i! ka4ir.- D"$ikian )atu ta4)ir I*nu A**a).
Dan #"*i! t"%at #a&i ta4)ir I$a$ a)y-Sya4i9i. "#iau *"rkata: Artinya ia#a!: -/idak di)"*ut na$aKu2
$"#ainkan $")ti diirin&i d"n&an na$a$u. Ka#au 5ran& $"n&u1a%kan A)y!adu A##a I#a!a I##a##a!2
*aru#a! )a! )"t"#a! diirin&kan d"n&an >a A)y!adu Anna Mu!a$$adar Ra)u#u##a!.-
Kata I$a$ Sya4i9i #a&i: -:1a%an )ya!adat yan& )"irin& dua itu ada#a! a#a$at I$an2 dan u1a%an )"irin&
%ada a8an ada#a! %an&&i#an i*adat. Di)"irin&kan %u#a k"tika $"$*a1a a#-7uran dan )"&a#a a$a# )!a#i!
dan taat2 dan k"tika *"r!"nti dari $ak)iat.- Kata *"#iau )"t"ru)nya: -A%a )a3a %un nik$at yan&
$"ny"ntu! kita2 *aik #a!ir atau%un *atin. Atau na)i* *aik yan& kita 1a%ai2 *aik dunia atau ak!irat2 atau
kita t"r!indar *"n1ana d5)a yan& kita *"n1i2 di dunia dan ak!irat2 atau di )a#a! )atu k"duanya2 %a)ti#a!
Mu!a$$ad yan& $"n3adi )"*a*nya.
Dari itu da%at#a! dik"ta!ui *a!6a $")ki%un %ada #a!irnya )"*utan itu t"r*ata)2 na$un dia %un
$"n&andun& 3u&a d8ikr-;a#*i2 (in&atan da#a$ !ati) )"!in&&a $"#i%uti )"&a#a #a%an&an i*adat dan
k"taatan. S"5ran& yan& *"raka# #a&i *"ri$an2 a%a*i#a dia $"n&in&at A##a!2 akan )"nantia)a t"rin&at
%u#a dia k"%ada 5ran& yan& $"$%"rk"na#kan A##a! itu k"%adanya dan )ia%a yan& $"nun3ukkan 3a#an
*a&ai$ana 1ara $"ntaati %"rinta! A##a! itu. Itu#a! Ra)u# A##a! S!a#a##a!u 9a#ai!i 6a)a##a$a. S"*a&ai
dikatakan 5ran&:
345" ر6ا 7+ أ " 8ا 9 :&; < ن=2 > 9?9 @دA B ك"رCD E" 6 9F&Gأ
-En&kau ada#a! #ak)ana %intu untuk $"nu3u A##a!0 )ia%a )a3a yan& !"ndak datan& k"%adaNya tidak#a!
da%at $a)uk ka#au tidak $"#a#ui &"r*an&$u.-
D"$ikian ta4)ir dari a#-I$a$ a)y-Sya4i9i r.a.
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Dan *5#"! 3u&a "n&kau katakan. -,an& di$ak)ud d"n&an $"nin&&ikan )"*utannya itu ia#a! )"#a#u
$"$u#iakannya dan $"ny"*ut na$anya %ada )"ka#ian )yi9ar-)yi9ar a&a$a yan& #a!ir. ,an& %"rta$a
)"ka#i ia#a! ka#i$at )ya!adat2 )"*a&ai %5k5k %"rta$a dari a&a$a. K"$udian itu %ada a8an dan i;a$at
dan )"$*a!yan& dan k!ut*a!2 dan )"*a&ainya.- Itu#a! ta4)ir dari a)y-Syi!a*.
?- Maka )")un&&u!nya *")"rta k")u#itan itu ada k"$uda!an.
رH9 'لا I6 -J"K2 ارH9A
@- S")un&&u!nya *")"rta k")u#itan itu ada k"$uda!an.
LارH9 A " رH9 'لا I6 -J" M
A- Maka a%a*i#a "n&kau t"#a! )"#")ai2 $aka t"&ak#a!.
<D ر2 ا1"K2 NOن&2
8- Dan !anya k"%ada /u!an$u2 !"ndak#a! "n&kau *"r!ara%.
NDر&2 P ; ر Qل"M #
-Maka )")un&&u!nya *")"rta k")u#itan itu ada k"$uda!an.- (ayat ?). Ini ada#a! Sunnatu##a!B Na*i
Mu!a$$ad $"ra)a *"rat *"*an itu )a$%ai )"akan-akan !"ndak %ata! tu#an& %un&&un& $"$iku#nya.
Na$un di )a$%in& *"ratnya *"*an2 atau *")"rta d"n&an *"ratnya *"*an2 na$anya dian&kat /u!an k"
ata)2 )"*utannya di$u#iakanB Kar"na d"$ikian#a! ru%anya Sunnatu##a! itu0 k")u#itan )"#a#u *")"rta
k"$uda!an ,an& )u#it )a3a tidak adaB ,an& $uda! )a3a %un tidak adaB Da#a$ )u)a! *"ri)i )"nan&2
da#a$ )"nan& *"ri)i )u)a!0 itu#a! %"r3uan&an !idu%. Dan ini da%at diyakinkan 5#"! 5ran&-5ran& yan&
t"#a! $"n&a#a$i.
P"nu#i) ta4)ir ini )"ndiri $"nda%at %"n&a#a$an *")ar )"ka#i untuk $"r")a%kan inti)ari ayat ini )"k"tika
dita!an dua ta!un "$%at *u#an d"n&an )"1ara k"8a#i$an dan )"6"nan&-6"nan&. Itu ada#a! k")u#itanB
Ka#au )aya *a6a *"r$"nun& )a3a k")u#itan dan %"ra$%a)an k"$"rd"kaanku itu2 $au#a! ra)anya diri ini
&i#a. /"ta%i aka# t"ru) *"r3a#an0 $aka i#!a$ A##a! %un datan&. C"%at-1"%at )aya *a1a a#-7uran2
)"!in&&a %ada ? !ari %"na!anan yan& %"rta$a )a3a2 + ka#i a#-7uran k!ata$ di*a1a. La#u )aya atur 3a$-
3a$ *uat $"$*a1a dan 3a$-3a$ *uat $"n&aran& ta4)ir a#-7uran yan& )aya *a1a itu. D"$ikian#a! !ari
*"r3a#an t"ru) d"n&an tidak $"n&"ta!ui dan tidak *anyak #a&i $"$ikirkan *i#aka! akan k"#uar.
Ak!irnya )"t"#a! t"r3adi k"ka1auan %5#itik &ara-&ara K5$uni) %ada +D S"%t"$*"r 19@? itu dan di *u#an
M"i 19@@ )aya di*"*a)kan2 )aya t"#a! )"#")ai $"$*a1a a#-7uran )a$%ai k!ata$ #"*i! dari 1?D ka#i
da#a$ $a)a dua ta!un2 dan )aya t"#a! )"#")ai %u#a $"nu#i) /a4)ir a#-7uran (8 <u8u9. Kar"na ( <u8u9 18
dan 19 t"#a! )aya ta4)irkan )"*"#u$ ditan&ka% da#a$ $a)a dua ta!un. Dan k"$udian itu %ada ta!un
19@82 atau 1+8A !i3riya! )aya dan a#$ar!u$a! i)t"ri da%at naik !a3i. Ka$i *a6a %u#a anak ka$i yan&
k"#i$a2 Ir4an. L"*i! dari )"%aru! *"#an3a %"r3a#anan ka$i *"rti&a *"ranak ia#a! dari !a)i# !5n5rariu$
(r5ya#ty) /a4)ir A#-A8!ar <u8u9 1.
Ada %"na4)iran *a!6a -S")uda! k")u#itan itu ada k"$uda!an.- (Li!at /"r3"$a!an A#-7uran
K"$"nt"rian A&a$a !a#. 1D+A). Dia $"n&artikan ma`a d"n&an ba`da0 *")"rta d"n&an )")uda!.
M"$an& ada 3u&a da#a$ a#-7uran di)"*utkan:
 اLرH9A 3رH9%  د ' ; 9 8ا 9 ?'R Cس S TUVلا W X
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
"Kelak Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan." (ath-Thalaq: 7)
Ayat ini ada#a! #"*i! k!u)u) )i4atnya2 yaitu $"$*"ri !ara%an k"%ada )ua$i i)t"ri yan& da#a$
k")"$%itan t"kanan-t"kanan "k5n5$i da#a$ ru$a!tan&&a0 )")uda! )"karan& )u)a!2 nanti akan $uda!.
S")uda! k")"$%itan akan #a%an&. uat *u3ukan *"ru$a!tan&&a $"$an& ayat ini#a! yan& )")uai. /"ta%i
*uat $"$i$%in %"r3uan&an2 )"*a&ai yan& di#akukan Na*i kita ).a.6. *ukan#a! )")uda! )u#it2 nanti akan
$uda!. a!kan da#a$ k")u#itan itu )"ndiri ada k"$uda!an. Pada $u#anya kadan&-kadan& 5ran& tidak
$"na$%aknya. Na$un )"t"#a! di%"r!atikan d"n&an I$an2 3"#a)#a! k"#i!atan.
La#u diu#an& )"ka#i #a&i untuk #"*i! $anta% da#a$ 4ikiran0 -S")un&&u!nya *")"rta k")u#itan itu ada
k"$uda!an.- (ayat @). Dan itu $"$an& akan t"r3adi t"ru)2 *"ru#an&-u#an&2 k")u#itan itu )"nantia)a
di)"rtai k"$uda!an0 da#a$ )u)a! ada $uda!nya2 da#a$ )"$%it ada #a%an&nya. a!aya yan&
$"n&an1a$ ada#a! $"n3adi )"*a* aka# *"r3a#an2 4ikiran $"n1ari 3a#an k"#uar. E#"! )"*a* itu da%at#a!
diyakinkan *a!6a k")ukaran2 k")u#itan2 k")"$%itan2 $ara*a!aya yan& $"n&an1arn dan *"r*a&ai
ra&a$ %"n&a#a$an !idu% yan& %a!it2 da%at $"ny"*a*kan $anu)ia *"rta$*a! 1"rda) $"n&!ada%i
)"$uanya itu2 yan& d"n&an )"ndirinya $"n3adikan $anu)ia itu 5ran& yan& dina$i).
/"ta%i ini %a)ti akan t"r1a%ai !anya 3ika I$an di dada di%u%uk2 3an&an #"$a! i$an. Kar"na #"$a! i$an
akan $"ny"*a*kan kita t"r3atu! di t"n&a! 3a#an )"*"#u$ )a$%ai k"%ada ak!ir yan& ditu3u2 yan& akan
t"rnyata k"#ak *a!6a k")u#itan ada#a! k"3ayaan dan k"*"runtun&an yan& tiada taranya. Kadan&-kadan&
)")uatu %"n&a#a$an yan& %a!it $"n3adi k"kayaan 3i6a yan& tin&&i $utunya2 3adi k"nan&an yan& a$at
inda! untuk $"$*uat !idu% #"*i! $atan&. S"!in&&a datan& )uatu 6aktu kita $"n&u1a%kan )yukur
yan& )"tu#u)-tu#u)nya dan )"tin&&i-tin&&inya kar"na /u!an t"#a! *"rk"nan $"ndatan&kan k")u#itan itu
k"%ada kita %ada $a)a yan& Ia$%au.
Itu#a! )uatu k"a3ai*an !idu%B
-Maka a%a*i#a "n&kau t"#a! )"#")ai2 $aka t"&ak#a!.- (ayat A). Artinya a%a*i#a t"#a! )"#")ai )uatu
%"k"r3aan atau )uatu r"n1ana t"#a! $"n3adi k"nyataan0 Fan-shabB Artinya *"r)ia%#a! *uat $"$u#ai
%"k"r3aan yan& *aru. D"n&an k")adaran *a!6a )"&a#a %"k"r3aan yan& t"#a! )"#")ai atau yan& akan
"n&kau $u#ai #a&i tidak#a! t"r#"%a) dari%ada k")u#itan2 ta%i da#a$ k")u#itan itu k"$uda!an %un akan
turut )"rta. Ada-ada )a3a nanti i#!a$ yan& akan di*"rikan A##a! k"%ada$u2 a)a# "n&kau )"nantia)a
$"nyandarkan )"&a#a %"k"r3aan$u itu k"%ada I$an.
/"ta%i )"ka#i-ka#i 3an&an #u%a2 yaitu0 -Dan !anya k"%ada /u!an$u2 !"ndak#a! "n&kau *"r!ara%.- (ayat
8).
Ini#a! )atu %"d5$an !idu% yan& di*"rikan /u!an k"%ada Ra)u#Nya dan akan di%u)akakan 5#"! Ra)u#
k"%ada u$$atnya2 yan& t"&ak *"r3uan& $"nya$*un& %"r3a#anan $"$iku# -*"*an *"rat- itu
$"n3a#ankan %"rinta! /u!an0 )"#")ai )atu u)a!a2 $u#ai #a&i u)a!a *aru. /a%i /u!an 3an&an
ditin&&a#kanB <an&an &"ntar $"n&!ada%i k")ukaran2 kar"na da#a$ k")ukaran itu %a)ti ada k"$uda!an2
a)a# "n&kau %"r&unakan 5tak$u *uat $"$"1a!kannya. S"*a* /u!an tidak %"rna! $"n&"1"6akan
5ran& yan& *"rta6akka# k"%adaNya.
Ada 3u&a di4a!a$kan 5ran& dari !a# %"rta#ian ayat ? dan ayat @2 *")"rta k")u#itan ada k"$uda!an2
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
*"r)a$a k")u#itan ada k"$uda!an. Dia $"#i!at *a!6a `usri (k"#i!atan) yan& t"r1antu$ di ayat @ ada#a!
t"r3"%it di antara dua yusran2 )"*a* itu $aka `usri tidak#a! akan $"nan&. Ak!i$ya dia $")ti ka#a!
3u&a. S"*a* usrin yan& di3"%it 5#"! dua yusran. Atau%un ada#a! )ika% 3i6a dari Saiyidina :$ar *in
K!at!a* )"ndiri.
Maka t"r)"*ut#a! di da#a$ kita* a#-Mu6at!t!a9 I$a$ Ma#ik2 di da#a$ Kita* %ada $"nyatakan <i!ad2
)uatu ri6ayat d"$ikian *unyinya:
-Dari Faid *in A)#a$2 *"rkata dia: -A*u G:*aida! *in <arra! $"nu#i) )urat k"%ada :$ar *in K!at!a*
yan& i)inya $"n"ran&kan *a!6a )uatu /"nt"ra Ru$ yan& )an&at *")ar t"#a! )ia% akan $"ny"ran&
$"r"ka2 k"kuatan t"ntara itu a$at $"n1"$a)kan.-
Surat itu di*a#a) 5#"! Saiyidina :$ar *in K!at!a*2 di antara i)inya0 -A$$a a9du0 a&ai$ana 3ua %un
k")ukaran yan& di!ada%i 5#"! 5ran& yan& *"ri$an2 na$un A##a! akan $"#"%a)kannya 3ua dari
k")ukaran itu2 kar"na )atu usrin (k")u#itan) tidak#a! akan da%at $"n&a#a!kan dua !usran. 9Di 6aktu
)aya $a)i! kanak-kanak2 i%ar dan &uru )aya A!$ad Ra)yid Sutan Man)ur )"nantia)a $"$*a1a )a$*i#
$"nyanyikan )"*ua! )yi9ir2 yan& dari k"ra%nya )aya $"nd"n&ar2 )aya %un da%at $"n&!a%a#nya dan
$"nyanyikan %u#a0
5 وYZلا ";  [-د\ ]ا ا1" M > ح رش ن ملأ ^"2  رP_`2
"EAرH9A E C ; aرH9'2 > 9ح ر `G 9 bGر-_2 ا1" M
"A"abila bala ben#ana telah bersan$atan menim"amu:
Fikirkan se$era %urat Alam &asyrah'
(srun ter)e"it di antara dua !usran*
Kalau itu telah en$kau +ikirkan* nis#aya en$kau akan $embira."
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surat
AT-TIIN
(BUAH TIN)
Surat 95: 8 ayat
Diturunkan di MAKKAH
ةروس : نيتلا
1- Demi ua! tin" demi ua! #aitun$
نيتلاو نو تيزلاو
%- Demi &unun& Sinai$
ني يس  رو"و
'- Demi ne&eri yan& aman ini$
ني#$ا %&'لا ا()و
Da(am ayat yan& )ertama* +Demi ua! tin" demi ua! #aitun$+ (ayat 1)$ Terda)at era&ai ta,-iran$
Menurut Mu.a!id dan Ha-an" kedua ua!-ua!an itu diami( .adi -um)a! /(e! Tu!an untuk
di)er!atikan$ Bua! TIN diami( -um)a! karena dia ua! yan& terkena( untuk dimakan" ua! 0AITUN
karena dia da)at ditem)a dan diami( minyaknya$ Kata 1atada!: Tin ada(a! nama -eua! ukit di
Dama-ku- dan 0aitun nama )u(a dari -eua! ukit di Baitu(-Ma2di-$+ Tandanya kedua ne&eri itu
)entin& untuk di)er!atikan$ Dan menurut -eua! ri3ayat )u(a" yan& diterima dari Inu Aa-" +Tin
ada(a! me-.id yan& mu(a didirikan /(e! Nu! di ata- &unun& a(-4udi" dan 0aitun ada(a! Baitu(-Ma2di-$+
Banyak a!(i ta,-ir 5enderun& menyatakan a!3a ke)entin&an kedua ua!-ua!an itu -endiri(a! yan&
menyeakan keduanya diami( .adi -um)a!$ Bua! Tin ada(a! ua! yan& (unak (emut" kemat" !am)ir
erdekatan ra-anya den&an ua! -erikaya yan& tumu! di ne&eri kita dan anyak -eka(i tumu! di
6u(au Suma3a$ 0aitun ma-y!ur karena minyaknya$
Teta)i terda)at (a&i ta,-ir yan& (ain menyatakan a!3a ua! Tin dan 0aitun itu anyak -eka(i tumu!
di 6a(e-tina$ Di dekat 4eru-a(em )un ada -eua! ukit yan& emama Bukit 0aitun" karena di -ana
meman& anyak tumu! )/!/n #aitun itu$ Menurut ke)er5ayaan dari ukit itu(a! Nai I-a A(ma-i!
mi7ra. ke (an&it$
7Demi &unun& Sinai$7 (ayat %)$ Di ayat ini di-eut namanya T!uri-inina" di-eut .u&a T!ur-ina" di-eut
.u&a Sinai dan di-eut .u&a T!ur -a.a$ Kita kena( -ekaran& den&an -eutan Semenan.un& Sinai$
+Demi ne&eri yan& aman (ayat ')$ Ne&eri yan& aman ini ia(a! Makka!" tem)at ayat ini diturunkan$
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Sea itu dikatakan +INI+$
Berkata Inu Kat-ir: Berkata -eten&a! imam-imam: Ini(a! ti&a tem)at" yan& di ma-in&-ma-in& tem)at
itu A((a! te(a! meman&kitkan Nai-nai utu-anNya" 8a-u(-ra-u( yan& terkemuka" mem)unyai -yariat
yan& e-ar-e-ar$ 6ertama tem)at yan& di -ana anyak tumu! Tin dan 0aitun$ Itu(a! Baitu(-Ma2di-$
Di -ana(a! Tu!an men&utu- I-a in Maryam 7a(ai!i---a(am$
Kedua: T!uri-inina" yaitu T!uri-ina" tem)at A((a! er5aka)-5aka) den&an Mu-a in 7Imran" 7a(ai!i--
-a(am$
Keti&a: Ne&eri yan& aman" yaitu Makka!$ Baran&-ia)a yan& ma-uk ke -ana" ter.amin(a! keamanannya$
Di -ana(a! diutu- Tu!an 8a-u(Nya Mu!ammad -$a$3$
Kata Inu Kat-ir -e(an.utnya: +Dan di da(am Taurat )un te(a! di-eut tem)at yan& ti&a ini* 7Te(a!
datan& A((a! dan T!ur-ina"7 yaitu A((a! te(a! er5aka)-5aka) den&an Mu-a$ +Dan meman5ar Dia dari
Seir"+ yaitu -eua! di antara ukit-ukit di Baitu(-Ma2di-" yan& di -ana I-a A(ma-i! dian&kitkan$
+Dan menyatakan dirinya di 9aran$+ :aitu nama ukit-ukit Makka!" tem)at Mu!ammad -$a$3$ diutu-$
Maka di-eutkan itu -emuanya &una memeritakan adanya 8a-u(-ra-u( itu -ea itu diami(Nya
-um)a! erurutan yan& mu(ia" yan& (ei! mu(ia dan yan& )a(in& mu(ia$+
Syaik!u( I-(am Inu Taimiya! di da(am kitanya +Al-Jawab ash-Shahih, liman baddala dinal Masih+
(4a3a yan& .itu untuk -ia)a yan& menukar-nukar A&ama A(ma-i!)" meneran&kan .u&a ayat di da(am
Taurat ini* Bertemu di da(am +Kita U(an&an+" 9a-a( ''" ayat %$ Demikian unyinya )ada -a(inan Bi(e
(a(-Kita) 5etakan terak!ir da(am a!a-a Ind/ne-ia: +% maka katanya: Ba!3a Tu!an te(a! datan& dari
T/r-ina" dan te(a! terit a&i mereka itu dari Seir* ke(i!atan(a! (a den&an &emer(a)an 5a!ayanya dari
&unun& 6aran$+ (;ema&a A(kita Ind/ne-ia 19<=)$
Maka datan&(a! k/mentar dari U(ama-u(ama Be-ar I-(am" yan& dida)at da(am keteran&an Au
Mu!ammad Inu 1utaia!: +Den&an ini tidak ter-emunyi (a&i a&i aran&-ia)a yan& -udi
mem)er!atikan$ Karena Tu!an datan& dari T/r-ina itu ia(a! turunnya Taurat ke)ada Mu-a di T!ur-ina*
-ea&aimana yan& di)er)e&an&i /(e! a!(i(-kita dan /(e! kita Kaum Mu-(imin$ Demikian .u&a tentan&
teritnya di Seir" ia(a! turunnya In.i( ke)ada A(ma-i! 7a(ai!i---a(am$ A(ma-i! era-a( dari Seir" umi
4a(i( di -eua! de-a ernama Na-!ira!" dan dari nama de-a itu(a! )en&ikut A(ma-i! menamakan diri
mereka Na-rani$ Maka -ea&aimana -uda! )a-tinya a!3a Dia terit di Seir men&i-yaratkan
kedatan&an A(ma-i!" maka den&an -endirinya &emer(a)an 5a!ayanya di ukit 6aran itu ia(a! turunnya
a(-1uran ke)ada Mu!ammad -$a$3$ di ukit-ukit 6aran" yaitu ukit-ukit Makka!$+
Inu Taimiya! erkata -e(an.utnya: +Tidak ada )ertikaian di antara Kaum Mu-(imin den&an a!(u(-kita
a!3a >unun& 6aran itu ia(a! Makka!$ Ka(au mereka !endak memun&kiri a!3a 6aran itu ia(a!
Makka!" dan itu i-a -a.a ter.adi karena mereka tidak keeratan men&/a! i-i kitanya atau memuat
du-ta" ukanka! di da(am Taurat .u&a dinyatakan a!3a Ira!im menem)atkan Ha.ar dan I-mai( di
6aran? (Ke.adian* 9a-a( %1* ayat 19 -am)ai %1)$ Dan Dia katakan* tun.ukkan(a! ke)ada kami -uatu
tem)at (ain yan& &emer(a)an 5a!aya di -ana" adaka! yan& 6aran (ain? Dan adaka! timu( di -ana
-e/ran& Nai +&emer(a)an+ 5a!ayanya -e-uda! A(ma-i!? Dan adaka! -uatu a&ama yan& .e(a-
timu(nya" &emer(a)an 5a!ayanya -e-uda! I-a A(ma-i! yan& menyeru)ai ter-earnya I-(am di Timur
dan di Barat?+
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Au Ha-yim in T!a,ar erkata: +Seir ada(a! -eua! ukit di Syam" tem)at (a!irnya A(ma-i!$ Kataku:
+Di dekat Beit(e!em" de-a tem)at A(ma-i! di(a!irkan" -am)ai -ekaran& ada -eua! de-a emama Seir$
Di -ana )un ada -eua! ukit ernama ukit Seir$ Berda-ar ke)ada ini te(a! ter-eut(a! ti&a ukit$
:aitu Bukit Hira7" yan& di -eke(i(in& Makka! tidak ada ukit yan& (ei! tin&&i dari dia$ Di -ana(a! mu(a
turunnya 3a!yu ke)ada Mu!ammad -$a$3$ Dan erta(i-ta(i den&an ukit-ukit itu terda)at (a&i anyak
ukit yan& (ain$ Kum)u(an -emuanya dinamai 6aran -am)ai kini$ Di -ana(a! mu(a turunnya a(-1uran"
dan daratan (ua- di antara Makka! den&an T!ur-ina itu dinamai dataran 6aran$ Ka(au akan dikatakan
a!3a di daratan itu(a! Nai yan& dimak-ud" maka -am)ai -ekaran& tidak(a! ada Nai timu( di
daratan itu$+
Di da(am ayat da(am U(an&an ter-eut ertemu ti&a )ernyataan* (1) Tu!an te(a! datan& di T/r-ina" (%)
te(a! terit" (') te(a! &emer(a)an 5a!ayanya$ Maka datan&nya Taurat ada(a! (ak-ana teritnya ,a.ar$
Terit di ukit Seir" ada(a! mata!ari te(a! terit" dan &emer(a)an 5a!ayanya ia(a! a!3a Mata!ari a(-
1uran te(a! naik meman5ar tin&&i" -e!in&&a meneran&i -e(uru! a(am Ma-yri2 dan Ma&!ri" -e-uai
den&an -ada Nai Mu!ammad -$a$3$ -endiri:
*ل  +و , -# * ت# . /&' ي س و -0 1ر-2# و - 03 45 # 6 ي .47  8ر$ا *ل  6 يو ,
9 :&;# <اور =
+Te(a! dientan&kan a&iku muka umi ini -e(uru!nya" -e!in&&a aku (i!at Timurnya dan Baratnya$
Akan -am)ai(a! ummatku ke -e(uru! umi yan& terentan& itu$+ (8i3ayat Mu-(im)
Maka er-um)a!(a! Tu!an* Demi ua! tin" demi ua! #aitun$ Demi Bukit T!uri-inina" demi Ne&eri
yan& aman Tu!an er-um)a! den&an tin dan #aitun" itu(a! (aman& dari )er&unun&an 4eru-a(em"
Tana! Su5i" yan& di -ana kedua ua!-ua!an itu anyak tumu!" dan di -ana A(ma-i! diutu- A((a!
den&an In.i(nya$ Dan er-um)a! )u(a Tu!an den&an T!ur-ina" yaitu &unun& tem)at Tu!an er5aka)
den&an Mu-a dan tem)at Tu!an meman&&i( dia" di (ema!nya yan& -ee(a! kanan" di tum)ak tana!
yan& dieri erkat yan& ernama T!u3a" di )/!/n kayu itu$ Dan er-um)a! )u(a Tu!an den&an Ne&eri
yan& aman -ent/-a ini" yaitu ne&eri Makka!" di -ana(a! Ira!im menem)atkan )uteranya tertua I-mai(
er-ama iunya Ha.ar$ Dan ne&eri itu )u(a(a! yan& di.adikan A((a! tana! !aram yan& aman -ent/-a$
Sedan& di (uar ata-nya /ran& ram)a--meram)a-" ram)/k-meram)/k" 5u(ik-men5u(ik$ Dan
di.adikanNya ne&eri itu aman da(am ke.adian" aman da(am )erinta! Tu!an" aman da(am takdir dan
aman menurut -yara7$+
Seteru-nya Inu Taimiya! erkata: +Maka ,irman Tu!an +Demi ua! tin" demi ua! #aitun$ Demi
Bukit T!uri-inina$ Demi ne&eri yan& aman ini"+ ada(a! -um)a! kemu(iaan yan& dianu&era!kan Tu!an
ke)ada keti&a tem)at yan& mu(ia (a&i a&un&" yan& di -ana -inar A((a! dan )etun.ukNya dan di keti&a
tem)at itu diturunkan keti&a kitaNya* Taurat" In.i( dan a(-1uran" -ea&aimana yan& te(a!
di-eutkannya keti&anya itu da(am Taurat: +Datan& A((a! dari T/r-ina" te(a! terit di Seir dan
&emer(a)an 5a!ayanya dari &unun& 6aran$+ Sekedar itu kita -a(inkan dari (nu Taimiya!$
Se(an.utnya ada )u(a )ena,-ir-)ena,-ir #aman -ekaran& -ea&ai di-eutkan /(e! a(-1a-imi di da(am
ta,-irnya er)enda)at a!3a -um)a! A((a! den&an ua! tin yan& dimak-ud ia(a! )/!/n B/d!i tem)at
er-emadinya Budd!a >a/tama ketika e(iau men5ari Hikmat Tertin&&i$ Budd!a ada(a! )endiri dari
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
a&ama Budd!a yan& di kemudian !arinya te(a! anyak er/a! dari a.arannya yan& a-(i$ Sea
a.arannya itu tidak ditu(i- )ada #amannya me(ainkan (ama -e-uda! matinya$ Dia !anya diri3ayatkan
-ea&ai ri3ayat-ri3ayat Hadi--!adi- da(am ka(an&an kita Mu-(imin" dari mu(ut ke mu(ut ;ama
kemudian aru ditu(i-" -ete(a! )eme(uk-)eme(uknya ertama! ma.u$
Menurut )ena,-ir ini )endiri a&ama Budd!a itu nama ke5i(nya ia(a! Sakiamuni atau >a/tama$ Mu(a
kean&kitannya ia(a! -eketika dia ertedu! er-emadi di a3a! )/!/n kayu B/d!i yan& e-ar$ Di
3aktu itu(a! turun 3a!yu ke)adanya" (a(u dia diutu- men.adi 8a-u( A((a!$ Syaitan erka(i-ka(i
men5/a mem)erdayakannya" teta)i tidak(a! te(a)$ 6/!/n B/d!i itu men.adi )/!/n yan& -u5i )ada
ke)er5ayaan )en&anut Budd!a" yan& mereka namai .u&a A5a)a(a$
Be-ar -eka(i kemun&kinan a!3a )ena,-ir yan& mena,-irkan ua! Tin di da(am a(-1uran itu den&an
)/!/n /d!i tem)at Budd!a er-emadi" e(um menda(ami enar-enar ,i(-a,at a.aran Budd!a$ Menurut
)enye(idikan a!(i-a!(i" Budd!a itu (ei! anyak men&a.arkan ,i(-a,at men&!ada)i !idu) ini" dan tidak
memi5arakan Ketu!anan$ ;a(u )en&ikut Budd!a yan& datan& di e(akan& memua-kan !ati mereka
den&an menu!ankan Budd!a itu -endiri$$
Teta)i -e/ran& u(ama Be-ar dari Araia dan Sudan" Syaik! A!mad S//rkati yan& te(a! mu-tautin di
Ind/ne-ia ini )erna! )u(a menyatakan )erkiraan e(iau" kemun&kinan e-ar -eka(i a!3a yan&
dimak-ud den&an -e/ran& 8a-u( A((a! yan& ter-eut namanya da(am a(-1uran D#u(-Ki,(i: Itu(a!
Budd!a@ A-a( makna dari D#u(-Ki,(i ia(a! yan& em)unya )en&a-u!an" atau yan& a!(i da(am men&a-u!$
Mun&kin men&a-u! .i3a manu-ia$ Maka Syaik! A!mad S//rkati menyatakan )enda)at a!3a ka(imat
Ki,(i erdekatan den&an nama ne&eri tem)at Budd!a di(a!irkan" yaitu Ka)i(a3a-tu$
Dan -emuanya ini ada(a! )ena,-iran$ Keenarannya yan& mut(ak teta)(a! )ada A((a! -endiri$
A- Se-un&&u!nya te(a! Kami 5i)takan manu-ia itu ata-
-eaik-aik )endirian$
ن;>. *7 ن-;?@ا - A&B % Aل
:يو A C
5- Kemudian itu" Kami .atu!kan dia ke)ada -erenda!-
renda! yan& renda!$
:D ني&7 -س  EFس. <- ?GG ر
B- Ke5ua(i /ran&-/ran& yan& eriman dan erama( -!a(i!"
maka untuk mereka ada(a! &an.aran yan& tiada )utu--
)utu-$
او #H ني(لا IJ او& KL و
نو K #  4يM N 4O.  :0&7  P-Qل-Rلا
<- Maka a)aka! -e-uatu yan& akan mendu-takan kamu
tentan& a&ama?
- K7 ني%ل-1 % S 1 T 1( U ي
8- Bukanka! A((a! itu yan& )a(in& adi( di antara -e&a(a
yan& men&!ukum?
:U>V1 W&لا X يل. نيKY-Qلا
+Se-un&&u!nya te(a! Kami 5i)takan manu-ia itu ata- -eaik-aik )endirian$+ (ayat A)$
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Ayat ini(a! )ermu(aan dari a)a yan& te(a! A((a! mu(aikan (ei! da!u(u den&an -um)a!$
:aitu" a!3a-anya di antara mak!(uk A((a! di ata- )ermukaan umi ini" manu-ia(a! yan& di5i)takan
/(e! A((a! da(am -eaik-aik entuk* entuk (a!ir dan entuk atin$ Bentuk tuu! dan entuk nya3a$
Bentuk tuu!nya me(ei!i keinda!an entuk tuu! !e3an yan& (ain$ tentan& ukuran dirinya" tentan&
mani- air-mukanya" -e!in&&a dinamai a-yar" artinya 3a.a! yan& men&andun& &emira" -an&at
ereda den&an inatan& yan& (ain$ Dan manu-ia dieri )u(a aka(" ukan -emata-mata na,a-nya yan&
turun naik$ Maka den&an )er-eiman&an -eaik-aik tuu! dan )ed/man )ada aka(nya itu da)at(a! dia
!idu) di )ermukaan umi ini men.adi )en&atur$ Kemudian itu Tu!an )un men&utu- )u(a 8a-u(-ra-u(
mema3akan )etun.uk a&aimana 5aranya men.a(ani !idu) ini -u)aya -e(amat$
+Kemudian itu" Kami .atu!kan dia ke)ada -erenda!-renda! yan& renda!$+ (ayat 5)$
Demikian(a! A((a! mentakdirkan ke.adian manu-ia itu$ Se-uda! (a!ir ke dunia" den&an eran-ur tuu!
men.adi kuat dan da)at er.a(an" dan aka( )un erkeman&" -am)ai de3a-a" -am)ai di )un5ak
keme&a!an umur$ Kemudian itu eran-ur menurun adan tadi" eran-ur(a! tua$ Beran-ur adan (ema!
dan ,ikiran mu(ai )u(a (ema!" tena&a mu(ai erkuran&" -e!in&&a mu(ai r/nt/k &i&i" ramut !itam
er&anti den&an uan" ku(it yan& te&an& men.adi kend/r" te(in&a )un eran-ur kuran& )enden&arannya"
dan mu(ai(a! )e(u)a$ Dan ka(au umur itu ma-i! )an.an& .u&a mu(ai(a! )adam kekuatan aka( itu -ama-
-eka(i" -e!in&&a kema(i -e)erti kanak-kanak" -uda! minta e(a- ka-i!an anak dan 5u5u$ Ma(a!an ada
yan& -am)ai )ikun tidak ta!u a)a-a)a (a&i$ Ini(a! yan& dinamai "Ardzalil-`umur+* tua nyanyuk$
Se!in&&a ter-eut di da(am -a(a! -atu d/a yan& dia.arkan Nai -$a$3$ a&ar kita mem/!/n .u&a ke)ada
Tu!an .an&an -am)ai dikema(ikan ke)ada umur -an&at tua (A(-!arami) dan )ikun itu $
+Ke5ua(i /ran&-/ran& yan& eriman dan erama( -!a(i!$+ ()an&ka( ayat B)$ Menurut ta,-ir dari Inu
4arir: +Beriman dan erama( -!a(i! di 3aktu adan ma-i! muda dan -i!at$+ +Maka untuk mereka ada(a!
&an.aran yan& tiada )utu--)utu-$+ (u.un& ayat B):
D/a yan& dia.arkan Nai -$a$3$ itu ia(a!:
4' Aلا Zا(Lو 4 KSلا [\ر.و ]4 0لاو E;Uلاو E^ 'لا ن # T1 \وL. *? J : 0&لا
P- K Kلا و -يQKلا  _ ت7 و  [- O%لا  _ ت7و 9 Tل-# ن1 X?. نL +ر-^'لا <اور =
'Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau daripada bakhil dan pemalas, dan tua dan kembali pikun
dan daripada siksa kubur dan itnah !a""al dan itnah hidup dan itnah mati#" $%iwa&at 'ukhari
daripada Anas bin Malik(
Menurut keteran&an Saiyidina A(i in Au T!a(i kema(i ke)ada umur tua renta ardzalil--'umur itu
ia(a! tu.u! (ima ta!un$
Di da(am a(-1uran umur tua renta ardzalil-'umur itu -am)ai ertemu dua ka(i$ :aitu ayat <= dari Surat
an-Na!( ((ea!) Surat 1B dan Surat a(-Ha." (%%) ayat 5$
Ketika mena,-irkan Ardzalil-'umur itu terda)at(a! -atu ta,-ir dari Inu Aa- demikian unyinya:
+A-a( -a.a dia taat ke)ada A((a! di ma-a-ma-a mudanya" me-ki)un dia te(a! tua -e!in&&a aka(nya
mu(ai tidak .a(an (a&i" namun uat dia ma-i! teta) ditu(i-kan ama( -!a(i!nya -ea&aimana di 3aktu
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
mudanya itu .ua" dan tidak(a! dia akan dian&&a) erd/-a (a&i ata- )eruatannya di 3aktu aka(nya tak
ada (a&i itu$ Sea dia ada(a! eriman$ Dia ada(a! taat ke)ada A((a! di ma-a mudanya$77
Diri3ayatkan .u&a dari (nu Aa- dan (krima!*
`ا a-b ن J  4 KSلا  [\ر. cل J dO 4 ي e7 ن H 4Aلا  d KO ن#
"'arangsiapa &ang mengumpulkan al-)uran tidaklah akan dikembalikan kepada ardzalil 'umur#
*epada tua pikun, +ns&a Allah,"
Tentan& ini )enu(i- ta,-ir ini er)en&a(aman$ 7Ammati (-audara )erem)uan aya!ku)" Uaik Tu/ Ai-ya!
menin&&a( da(am u-ia 8B ta!un$ Se.ak eera)a ta!un -ee(um menin&&a( e(iau te(a! )ekak tu(i"
-e!in&&a tidak menden&ar (a&i a)a yan& kita i5arakan dekat e(iau$ Teta)i -e.ak ma-i! &adi-nya
e(iau menuruti a.aran aya!nya" Tuanku Syaik! Amru((a! yaitu me3iridkan mema5a a(-1uran
-ek!atam--ek!atam$ Dan ka(au tidak ada ke-em)atan" namun Surat--urat :aa-Siin" a(-Ca2i7a!" a(-
Ka!,i" a(-Mu(k dan eera)a Surat yan& (ain yan& e(iau !a)a( di (uar ke)ada$ Dan Surat--urat itu(a!
yan& -e(a(u e(iau a5a$ Maka me-ki)un -uda! tua dan te(in&a -uda! )ekak" namun e(iau tidak -am)ai
)ikun$ Ker.a e(iau -e!ari-!ari !anya mema5a a(-1uran -e!in&&a )ekaknya tidak .adi rintan&an
a&inya$ Sete(a! dia -akit akan menin&&a(" mu(utnya ma-i! erk/mat-kamit mema5a a(-1uran$ Dan
eera)a .am (a&i akan menutu) mata ma-i! -em)at den&an -enyum dia erkata a!3a dia
menden&arkan -uara--uara yan& inda! merdu mema5a a(-1uran$ ;a(u e(iau -uru! anak 5u5u yan&
men&e(i(in&nya turut erdiam menden&arkan a5aan itu$ 6ada!a( a5aan itu tidak diden&ar /(e!
mereka$
Dan e(iau )un menin&&a( da(am -enyum" aran&ka(i da(am -ua-ana menden&ar -uara merdu mema5a
a(-1uran$
Sea(iknya ada .u&a -aya da)ati" terutama /ran&-/ran& )erem)uan yan& te(a! tua" yan& kira-kira
u-ianya te(a! men5a)ai 8= atau 9= ta!un men.adi amat )ikun !i(an& -ama -eka(i in&atannya" )ada!a( di
3aktu mudanya dia )un tidak )ema! menin&&a(kan -ema!yan& (ima 3aktu$ Untuk mententeramkan
!ati kita" -aya -a(inkan di -ini -eua! Hadi-:
-#و W ي%لاول و. < %لاول 6 ' تY f _ ; > ن # EKL -# gQلا /&'ي cت> Gول وKلا
 W ي%لاو c&L I و Wي&L  h تU C :ل f_iيس ن # EKL j `ا k4O. g Qلا /& 1 ا\l7
 اG%5ي ن . و -m F Qي ن . W S# -?-Y نا(&لا ن-U& Kلا 4 # . :&Aلا Wي&L j /&1 ا\l7
 neoلا -يe 'لا  p]  `ا W # . ]eس@ا *7 q_ س  ني S1 ر. : ]ا( rلا و نو rلا
 s4'لاو j W1-;> `ا t FB ني; K^لا /&1 ا\l7 j `ا W3 , ر ن ي ت;لا /&1 ا\l7
 uh Q ي -K 1 W يل J  _ 1-?@ا j a- K;لا E) . W '> . ني S';لا /& 1 ا\l7 j /&1 ا\l7
  W C-i يس نL  , و- r Cو  WC-;> `ا h ت Y ني?-K oلا j `ا  4 FM نيS; تلا /&1 ا\l7
ن- Y و `ا ن ي# . h تY و W ت ي1  E ). *7 WS F b و  4 BV C -# و W' ?\ ن # ]%A C -#
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
 Wvر. *7 `ا 4يس. j h تY -qiي b f:&L  % S1 :&S ي eيUل 4K Sلا [\ ر. /&1 ا\l7
Wل h تU C :ل q_iيس  EKL ا \l7 4ي ^لا ن#  Wت Qw *7  E KS ي ن- Y -# Eo# `ا
9 Tل-# ن1 X?. نL c&Sي و1. <اور =
"Se-rang anak &ang dilahirkan apabila telah mulai bertumbuh pengertiann&a, "ika dia beker"a &ang
baik, ditulislah pahala untuk a&ahn&a atau kedua -rang tuan&a# !an "ika dia berbuat salah, tidaklah
ditulis untuk dirin&a dan tidak untuk -rang tuan&a# Apabila dia telah berkesadaran, mulailah ber"alan
)alam Tuhan, diperintah Tuhan dua malaikat &ang selalu men&ertain&a agar anak itu di"aga baik-
baik dan diawasi# Apabila telah men.apai empat puluh tahun dalam +slam, diamankan Allahlah dia
daripada bala ben.ana &ang tiga ma.am/ $0( gila, $1( pen&akit kusta, $2( pen&akit balak# Apabila dia
telah men.apai lima puluh tahun, diringankan Allahlah hisab $perhitungann&a(# Apabila telah
men.apai enam puluh tahun diberi Allahlah dia kesukaan kembali kepada Allah $+nabah( dengan
amalan-amalan &ang disukai Allah# Apabila dia telah men.apai tujuh puluh tahun, "atuh .intalah
kepadan&a seluruh isi langit# Apabila dia telah men.apai delapan puluh tahun, dituliskan Allahlah
segala kebaikann&a dan dilampaui Tuhan sa"a kesalahan-kesalahann&a# Apabila dia telah men.apai
sembilan puluh tahun diampuni Allahlah d-sa-d-san&a, &ang terdahulu dan &ang terkemudian, dan
men"adi s&aa'atlah dia pada kalangan ahli rumahn&a dan ditulislah dia sebagai Aminullah
$*eper.a&aan Allah( dan adalah dia tawanan Allah di muka bumi3&a# Apabila dia telah men.apai
ardzalil-'umur $4sia sangat lan"ut(, sehingga dia tidak mengetahui apa-apa lagi sesudah begitu .erdas
dahulun&a, akan dituliskan Allah tentang dirin&a &ang baik-baik sa"a, sebagaimana &ang
diamalkann&a di waktu sihatn&a dahulu, dan kalau dia berbuat salah, tidaklah dituliskan apa-
apa#"$%iwa&at Abu Ya'ala dari 5adis Anas bin Malik(
Maka ter)u(an&(a! ke)ada Tu!an A((a! -endiri" era)a umur yan& akan Dia erikan ke)ada kita* enta!
mati muda atau -am)ai men5a)ai u-ia (an.ut" a-a( kita -endiri mematu!i )erinta!-)erinta! A((a! -e.ak
ma-i! muda rema.a" -e!in&&a teta) men.adi m/da( !idu) di !ari tua$ Dan kita )un teta) mem/!/n
.an&an kiranya kita -am)ai .adi tua )ikun yan& -am)ai rnemerati ke)ada anak 5u5u$ Amin@
+Maka a)aka! -e-uatu yan& akan mendu-takan kamu tentan& a&ama?+ (ayat <)$
Artinya: Ka(au -uda! demikian !a(nya" yaitu a!3a A((a! te(a! men5i)takan en&kau" !ai In-an
demikian ru)a" da(am entuk yan& -eaik-aiknya dan -ete(a! (an.ut umur kamu akan .atu! men.adi
-erenda!-renda!nya ka(au tidak ada )endidikan dan a-u!an era&ama -emen.ak ke5i(" a)a (a&ika!
a(a-an a&i kamu akan mendu-takan a&ama? Bukanka! a.aran a&ama itu yan& akan memerikan
)e&an&an a&i kamu menem)u! !idu) ini" -e.ak mudamu -am)ai ke)ada !ari tuamu? Ba&aimana(a!
.adinya na-i kamu menem)u! !idu) ini ka(au kamu tidak !idu) era&ama? Dan ka(au)un ada" teta)i
tidak kamu )e&an& den&an aik?
+Bukanka! A((a! itu yan& )a(in& adi( di antara -e&a(a yan& men&!ukum?+ (ayat 8)$
Ka(au -e-e/ran& yan& -etia meme&an& a.aran a&ama untuk )ed/man !idu)nya" (a(u !idu)nya -e(amat
-am)ai !ari tuanya" ukanka! itu -uatu akiat yan& adi( dari !ukum kei.ak-anaan I(a!i? Dan ka(au
-e-e/ran& -ee(um tua -uda! ke!i(an&an )ed/man" dan -ete(a! tua men.adi /ran& tua yan& .adi ean
erat ke)ada anak-5u5u karena .i3a k/-/n& dari )e&an&an" )utu- !uun&an den&an a(am" ukanka! itu
)un -atu ke)utu-an yan& adi( dari A((a!?
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Itu )un ma-i! -a.a di dunia$ Ba&aimana ka(au keme(aratan" ke!an5uran !idu) -am)ai renda! -erenda!-
renda!nya di dunia dan di ak!irat$ Me(arat ma-uk neraka" tidakka! -emuanya itu akiat yan& 3a.ar .ua
dari /ran& yan& tidak mau mem)erdu(ikan )etun.uk yan& te(a! di-am)aikan A((a! den&an )erantaraan
Nai-nai?
Maka -e&a(a )etun.uk yan& dia3a /(e! Nai-nai" aik yan& di(aman&kan /(e! ua! tin dan #aitun
yan& tumu! di )er&unun&an 4aru-a(em (6a(e-tina) yan& eru)a kita In.i(" atau yan& diturunkan di
4aa( T!ur-ina di Semenan.un& Sinai" tem)at Taurat dierikan ke)ada Mu-a" atau kita )enutu) yan&
dia3a /(e! *hatimul Anbi&a' wal Mursalin" a(-1uran yan& dia3a Mu!ammad" yan& mu(a diturunkan
di ne&eri yan& aman" Makka! a(-Mukarrama!" -emuanya itu ada(a! -atu mak-udnya" yaitu Addin*
A&ama untuk mu-(i!at !idu) manu-ia -e.ak datan& ke dunia ini -am)ai )u(an&nya ke" ak!irat e-/k$
Maka ter-eut(a! da(am -eua! Hadi- dira3ikan Termid#i dari Au Huraira!" Nai men&an.urkan i(a
Imam -am)ai )ada )enutu) ayat ini" )ada -ema!yan& .a!ar" (Alaisallaahu bi ahkamil 5aakimiin)" kita
ma7mun -unnat mema5a:
 c&1 x ني%)-5لا ن# Tل\ c&L  V ?. و
"'enar itu, !an aku sendiri atas &ang demikian itu turut men&aksikan#"
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Pendahuluan
Imam Ahmad bin Hanbal merawkan: Mengatakan kepada kami Abdurrazzaq,
Abdurrazzaq berkata, mengatakan kepada kami Ma'mar dan dia menerima dari az-
Zuhri dan dia menerima dari 'Urwah, dan 'Urwah menerima dari Aisyah. Berkata
Aisyah: "Mulanya wahyu datang kepada Nabi s.a.w. ialah suatu mimpi yang benar di
dalam tidur, maka tidaklah beliau bermimpi suatu mimpi melainkan dia datang
sebagai cuaca Subuh. Kemudian itu timbullah pada beliau keinginan hendak bersepi-
sepi, lalu pergilah beliau ke gua Hira' bertahannuts, artinya berta'abbud menyembah
Allah, beberapa malam yang dapat dihitung. Untuk beliau disediakan perbekalan.
Kalau telah selesai beribadat demikian, beliau pun pulang kepada Khadijah. Beliau
sediakan lagi perbekalan dan beliau naik lagi ke gua itu. Pada suatu ketika sedang dia
bertafakkur itu datanglah malaikat kepadanya, lalu berkata: "Bacalah!" (Iqra'). Lalu
Rasulullah menjawab; "Saya tidak pandai membaca." Lalu kata beliau: "Maka
diambilnya aku dan dipagutnya sampai habis tenagaku. Kemudian dilepaskannya aku
dan dia berkata pula: "Bacalah!" Tetapi aku jawab: "Aku tidak pandai membaca!"
Lalu dipagutnya pula aku sampai habis pula tenagaku. Kemudian ditegakkannya aku
baik-baik dan dikatakannya pula: "Bacalah!", yang ketiga kali, lalu berkatalah
malaikat itu: "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan," sampai
kepada ujung "Yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak tahu."
Setelah sampai pada ujung ayat tersebut malaikat itu pun ghaiblah dan tinggallah
beliau seorang diri dalam rasa kengerian. Lalu beliau segera pulang kepada isterinya
Khadijah. Lalu beliau berkata: "Selimutilah aku, selimutilah aku." (Zammiluuni,
zammiluuni). Maka segeralah orang-orang dalam rumah menyelimuti beliau, sampai
rasa dingin itu hilang. Lalu berkatalah beliau kepada Khadijah: "Hai Khadijah, apakah
yang telah terjadi atas diriku ini?" Lalu beliau ceriterakan segala yang telah beliau
alami itu, akhirnya beliau berkata: "Aku ngeri atas diriku."
Lalu menjawablah Khadijah: "Kallaa! Tak usah engkau takut. Tetapi gembirakanlah
hatimu, karena menurut tahuku, demi Allah, tidaklah Allah akan mengecewakan
engkau selama-lamanya. Karena engkau adalah seorang yang suka menghubungkan
kasih sayang, memikul yang berat, menghormati tetamu, suka membantu orang dalam
perjuangan menegakkan kebenaran."
Lalu dibawalah beliau oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul
'Uzza bin Qusay, dan beliau adalah anak paman Khadijah. Dan dia itu telah masuk
Nasrani di zaman jahiliyah, dan pandai menulis kitab-kitab dalam bahasa Arab, dan
pernah pula menulis Injil dalam bahasa Arab sebagai salinan beberapa bahagian. Dan
dia ketika itu telah tua dan buta. Maka berkatalah Khadijah kepadanya: "Wahai putera
pamanku, dengarkan berita tentang anak saudaramu ini!"
Maka berkatalah Waraqah: "Wahai anak saudaraku, apa yang telah terjadi atas
dirimu?"
Lalu Rasulullah s.a.w. menceriterakan segala yang telah beliau alami itu. Maka
berkatalah Waraqah: "Itulah dia namus yang telah pernah turun kepada Musa. Sayang
aku tidak muda lagi! Alangkah rinduku agar dipanjangkan Allah umurku sehingga
aku turut mengalami ketika engkau diusir kelak oleh kaum engkau."
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Maka bertanyalah Rasulullah s.a.w., ؟ ْçُ | -ِ =ِ ,··ْ=ُ -َ وَ أ "Awamukhrijiyyahum?"
(Apakah mereka kelak akan mengusirku?). Waraqah menjawab: "Memang! Sekali-
kali tidaklah datang kepada seseorang sebagaimana yang datang kepada engkau ini,
melainkan pastilah dia akan dimusuhi. Kalau aku masih mendapati peristiwa itu
kelak, aku pasti akan menolong engkau."
Tetapi tidak lama kemudian Waraqah itu pun meninggal dunia, dan terhentilah wahyu
turun beberapa lamanya, sehingga dukacita pulalah Nabi s.a.w. karenanya, sampai
terlintas-lintas dalam khayalnya hendak melompat saja dari puncak gunung ke bawah.
Maka setelah didakinya puncak gunung, sedang dia termanggu-manggu itu tiba-tiba
rnuncullah Jibril, lalu memanggil namanya: "Ya Muhammad! Engkau sesungguhnya
adalah Rasul Allah." Demi mendengar suara itu tenanglah kembali perasaan beliau.
Dan di mana saja hatinya berasa sedih wahyu belum juga datang, Jibril itu datang lagi
dan suaranya terdengar lagi: "Engkau sesungguhnya adalah Rasul Allah!" Sekian
bunyi salinan Hadis itu.
Bukhari dan Muslim pun mengeluarkan Hadis ini juga dalam Shahihnya, yang mereka
terima juga dari az-Zuhri.
Dengan demikian dapatlah kita ambil kesimpulan daripada riwayat Hadis Aisyah
yang shahih ini; bahwa ayat yang mula-mula turun kepada Rasulullah s.a.w. ialah
pangkal Surat al-'Alaq, atau lebih terkenal kita sebut Surat Iqra'; dari ayat pertama
sampai ayat kelima.
Berkata Ibnu Katsir dalam tafsimya: "Maka al-Quran yang mula-mula turun ialah
ayat-ayat yang mulia lagi berkat ini. Inilah rahmat yang mula diturunkan dan nikmat
yang mula dihmpahkan kepada hamba-hamba Allah, yang memberikan ingat tentang
asal usul kejadian manusia, yaitu dari darah yang segumpal, tetapi kemudian manusia
dimuliakan dengan ilmu dan pengetahuan. Itulah tingkat yang telah dicapai oleh Bapa
seluruh manusia, yaitu Adam, yang menang ketika sama ditanya dengan malaikat.
Dan ilmu itu kadang-kadang ada yang dalam otak, ada yang dengan lidah dan ada
pula yang dituliskan dengan ujung jari, pantulan otak dan kata-kata dan goresan."
Sekian Ibnu Katsir.
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Surat
AL-'ALAQ
(SEGUMPAL DARAH)
Surat 96: 19 ayat
Diturunkan di MAKKAH
ةر;~ : _-·-ا


1- Bacalah! Dengan nama Tuhanmu yang
telah mencipta.
َ _َ -َ ﺥ يِ - -ا َ 4 -َ ر ِ çْ~'ِ - ْأَ ,ْ-ا
2- Menciptakan manusia dari segumpal darah.
َ _َ -َ ﺥ ٍ _َ -َ - ْ,ِ - َ ن'َ ~-ِ (ا
3- - Bacalah! Dan Tuhan engkau itu adalah
Maha Mulia.
ُ مَ ,ْآَ Vا َ 4 -َ رَ و ْأَ ,ْ-ا
4- Dia yang mengajarkan dengan qalam.
ِ çَ -َ -ْ-'ِ - َ ç -َ - يِ - -ا
5- Mengajari manusia apa-apa yang dia tidak
tahu.
ْçَ - 'َ - َ ن'َ ~-ِ (ا َ ç -َ - ْçَ -ْ·َ ی


'Bacalah! Dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta." (ayat 1). Dalam suku
pertatna saja, yaitu "bacalah", telah terbuka kepentingan pertama di dalam
perkembangan agama ini selanjutnya. Nabi s.a.w. disuruh membaca wahyu akan
diturunkan kepada beliau itu di atas nama Allah, Tuhan yang telah mencipta.
Yaitu "Menciptakan manusia dari segumpal darah." (ayat 2). Yaitu peringkat yang
kedua sesudah nuthfah, yaitu segumpal air yang telah berpadu dari mani si laki-laki
dengan mani si perempuan, yang setelah 40 hari lamanya, air itu telah menjelma jadi
segumpal darah, dan dari segumpal darah itu kelak akan menjelma pula setelah
melalui 40 hari, menjadi segumpal daging (Mudhghah).
Nabi bukanlah seorang yang pandai membaca. Beliau adalah ummi, yang boleh
diartikan buta huruf, tidak pandai menulis dan tidak pula pandai membaca yang
tertulis. Tetapi Jibril mendesaknya juga sampai tiga kali supaya dia membaca.
Meskipun dia tidak pandai menulis, namun ayat-ayat itu akan dibawa langsung oleh
Jibril kepadanya, diajarkan, sehingga dia dapat menghapalnya di luar kepala, dengan
sebab itu akan dapatlah dia membacanya. Tuhan Allah yang menciptakan semuanya.
Rasul yang tak pandai menulis dan membaca itu akan pandai kelak membaca ayat-
ayat yang diturunkan kepadanya. Sehingga bilamana wahyu-wahyu itu telah turun
kelak, dia akan diberi nama al-Quran. Dan al-Quran itu pun artinya ialah bacaan.
Seakan-akan Tuhan berfirman: "Bacalah, atas qudratKu dan iradatKu."
Syaikh Muhammad Abduh di dalam Tafsir Juzu" Ammanya menerangkan; `Yaitu
Allah yang Maha Kuasa menjadikan manusia daripada air mani, menjelma jadi darah
segumpal, kemudian jadi manusia penuh, niscaya kuasa pula menimbulkan
kesanggupan membaca pada seorang yang selama ini dikenal ummi, tak pandai
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
membaca dan menulis. Maka jika kita selidiki isi Hadis yang menerangkan bahwa
tiga kali Nabi disuruh membaca, tiga kali pula beliau menjawab secara jujur bahwa
beliau tidak pandai membaca, tiga kali pula Jibril memeluknya keras-keras, buat
meyakinkan baginya bahwa sejak saat itu kesanggupan membaca itu sudah ada
padanya, apatah lagi dia adalah aI-Insan al-Kamil, manusia sempurna. Banyak lagi
yang akan dibacanya di belakang hari. Yang penting harus diketahuinya ialah bahwa
dasar segala yang akan dibacanya itu kelak tidak lain ialah dengan nama Allah jua.
"Bacalah! Dan Tuhan engkau itu adalah Maha Mulia." (ayat 3). Setelah di ayat yang
pertama beliau disuruh membaca di atas nama Allah yang menciptakan insan dari
segumpal darah, diteruskan lagi menyuruhnya membaca di atas nama Tuhan. Sedang
nama Tuhan yang selalu akan diambil jadi sandaran hidup itu ialah Allah Yang Maha
Mulia, Maha Dermawan, Maha Kasih dan Sayang kepada makhlukNya;
"Dia yang mengajarkan dengan qalam." (ayat 4). Itulah keistimewaan Tuhan itu lagi.
Itulah kemuliaanNya yang tertinggi. Yaitu diajarkanNya kepada manusia berbagai
ilmu, dibukaNya berbagai rahasia, diserahkanNya berbagai kunci untuk pembuka
perbendaharaan Allah, yaitu dengan qalam. Dengan pena! Di samping lidah untuk
membaca, Tuhan pun mentakdirkan pula bahwa dengan pena ilmu pengetahuan dapat
dicatat. Pena adalah beku dan kaku, tidak hidup, namun yang dituliskan oleh pena itu
adalah berbagai hal yang dapat difahamkan oleh manusia "Mengajari manusia apa-apa
yang dia tidak tahu." (ayat 5).
Lebih dahulu Allah Ta'ala mengajar manusia mempergunakan qalam. Sesudah dia
pandai mempergunakan qalam itu banyaklah ilmu pengetahuan diberikan oleh Allah
kepadanya, sehingga dapat pula dicatatnya ilmu yang baru didapatnya itu dengan
qalam yang telah ada dalam tangannya;
ُ -ُ -ْ-َ - ُ ^َ -'َ -ِ --اَ و ُ çْ-ِ ·-ا ^َ -ِ -اَ ;-ا ِ ل'َ -ِ =-'ِ - َ كَ دْ;ُ -ُ ~ ْ- -َ -
"llmu pengetahuan adalah laksana binatang buruan dan penulisan adalah tali
pengikat buruan itu. Oleh sebab itu ikatlah buruanmu dengan tali yang teguh."
Maka di dalan susunan kelima ayat ini, sebagai ayat mula-mula turun kita menampak
dengan kata-kata singkat Tuhan telah menerangkan asal-usul kejadian seluruh
manusia yang semuanya sama, yaitu daripada segumpal darah, yang berasal dan
segumpal mani.
Dan segumpal mani itu berasal dari saringan halus makanan manusia yang diambil
dari bumi. Yaitu dari hormon, kalori, vitamin dan berbagai zat yang lain, yang semua
diambil dari bumi yang semuanya ada dalam sayuran, buah-buahan makanan pokok
dan daging. Kemudian itu manusia bertambah besar dan dewasa. Yang terpenting alat
untuk menghubungkan dirinya dengan manusia yang sekitamya ialah kesanggupan
berkata-kata dengan lidah, sebagai sambungan dari apa yang terasa dalam hatinya.
Kemudian bertambah juga kecerdasannya, maka diberikan pulalah kepandaian
menulis.
Di dalam ayat yang mula turun ini telah jelas penilaian yang tertinggi kepada
kepandaian membaca dan menulis. Berkata Syaikh Muhammad Abduh dalam
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
tafsirnya: "Tidak didapat kata-kata yang lebih mendalam dan alasan yang lebih
sempurna daripada ayat ini di dalam menyatakan kepentingan membaca dan menulis
ilmu pengetahuan dalam segala cabang dan bahagiannya. Dengan itu mula dibuka
segala wahyu yang akan turun di belakang.
Maka kalau kaum Muslimin tidak mendapat petunjuk dengan ayat ini dan tidak
mereka perhatikan jalan-jalan buat maju, merobek segala selubung pembungkus yang
menutup penglihatan mereka selama ini terhadap ilmu pengetahuan, atau
merampalkan pintu yang selama ini terkunci sehingga mereka terkurung dalam bilik
gelap, sebab dikunci erat-erat oleh pemuka-pemuka mereka sampai mereka meraba-
raba dalam kegelapan bodoh, dan kalau ayat pembukaan wahyu ini tidak
menggetarkan hati mereka, maka tidaklah mereka akan bangun lagi selama-
lamanya."
Ar-Razi menguraikan dalam tafsirnya, bahwa pada dua ayat pertama disuruh
membaca di atas nama Tuhan yang telah mencipta, adalah mengandung qudrat, dan
hikmat dan ilmu dan rahmat. Semuanya adalah sifat Tuhan. Dan pada ayat yang
seterusnya seketika Tuhan menyatakan mencapai ilmu dengan qalam atau pena,
adalah suatu isyarat bahwa ada juga di antara hukum itu yang tertulis, yang tidak
dapat difahamkan kalau tidak didengarkan dengan seksama. Maka pada dua ayat
pertama memperlihatkan rahasia Rububiyah, rahasia Ketuhanan. Dan di tiga ayat
sesudahnya mengandung rahasia Nubuwwat, Kenabian. Dan siapa Tuhan itu tidaklah
akan dikenal kalau bukan dengan perantaraan Nubuwwat, dan nubuwwat itu sendiri
pun tidaklah akan ada, kalau tidak dengan kehendak Tuhan.
6- Sungguh, sesungguhnya manusia itu suka sekali
melampaui batas.
_َ ·ْ=َ -َ - َ ن'َ ~-ِ (ا نِ إ >َ آ
7- Lantaran dia melihat dirinya sudah berkecukupan
_َ -ْ·َ -ْ~ا ُ -' ر نَ أ
8- Sesungguhnya kepada Tuhanmulah tempat
kembali.
_َ ·ْ= ,-ا َ 4 -َ ر _َ -ِ إ نِ إ
Inilah peringatan kepada Rasulullah s.a.w. sendiri yang akan menghadapi tugas yang
berat menjadi Rasul. Dia akan berhadapan dengan manusia, dan manusia itu pada
umumnya mempunyai suatu sifat yang buruk. Yaitu kalau dia merasa dirinya telah
berkecukupan, telah menjadi orang kaya dengan harta-benda, atau berkecukupan
karena dihormati orang, disegani dan dituakan dalam masyarakat; "Sungguh! –
Sesungguhnya manusia itu suka sekali melampaui batas." (ayat 6). "Lantaran dia
melihat dirinya sudah berkecukupan." (ayat 7). Lantaran itu dia tidak merasa perlu
lagi menerima nasihat dan pengajaran dari orang lain. Maka hiduplah dia menyendiri,
takut akan kena. Dan harta bendanya yang berlebih-lebihan itu tidak lagi
dipergunakannya untuk pekerjaan yang bermanfaat, padahal; "Sesungguhnya kepada
Tuhanmulah tempat kembali." (ayat 8).
Apabila telah datang saat kembali kepada Tuhan, yaitu maut, kekayaan yang disangka
mencukupi itu tidak sedikit pun dapat menolong.
Tepatlah apa yang ditafsirkan oleh Abus Su'ud, bahwa karena hidup merasa kaya
berkecukupan, orang melampaui batas-batas yang patut dijaga. Akhir kelaknya dia
mesti kembali juga kepada Yang Maha Kuasa atas dirinya dan atas hartanya. Dia
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
mesti mati, dan sesudah mati dia kelak akan dibangkitkan, berhadapan dengan Tuhan
sendiri, bukan dengan yang lain. Di situ kelak engkau rasakan akibat dari sikapmu
yang tidak mau tahu, yang merasa cukup dan melampau itu.
9- Adakah engkau perhatikan orang yang
_َ |ْ-َ ی يِ - -ا َ ~ْیَ أَ رَ أ
10- Seorang hamba, apabila dia sembahyang?
_ -َ ~ اَ ذِ إ ً ا-ْ-َ -
11- Adakah engkau perhatikan, jika dia ada atas
petunjuk?
ىَ -ُ |ْ-ا _َ -َ - َ ن'َ آ نِ إ َ ~ْیَ أَ رَ أ
12- Atau dia menyuruh kepada bertaqwa?
ىَ ;ْ- --'ِ - َ ,َ -َ أ ْوَ أ
13- Adakah engkau perhatikan jika dia
mendustakan dan berpaling?
_ -َ ;َ ﺕَ و َ ب -َ آ نِ إ َ ~ْیَ أَ رَ أ
14- Tidakkah dia tahu bahwa Allah Melihat?
ىَ ,َ ی َ ^ --ا نَ 'ِ - ْçَ -ْ·َ ی ْçَ -َ أ
Sebab turunnya ayat lanjutan dari 9 sampai 14 ini ialah bahwa setelah datang ayat-
ayat memerintahkan Rasulullah s.a.w. menyampaikan da'wah dan seruannya kepada
penduduk Makkah, banyaklah orang yang benci dan marah. Di antaranya ialah orang-
orang yang sifatnya telah dikatakan kepada ayat 6 sampai 8 tadi, yang merasa dirinya
berkecukupan dan hidupnya melanggar dan melampaui batas. Seorang di antara
mereka, yang sangat terkemuka ialah Abu Jahal. Dia benci benar kepada Rasul, sebab
beliau menyerukan menghentikan menyembah berhala, dan supaya orang hanya
menyembah kepada Allah Yang Esa. Dan Nabi s.a.w. dengan tidak perduli kepada
siapa pun, pergi sembahyang di Ka'bah menyembah Allah menurut keyakinannya dan
cara yang telah dipimpinkan Tuhan kepadanya.
Menurut sebuah hadis dan lbnu Abbas yang dirawikan oleh Bukhara dan Muslim,
setelah Abu Jahal mendengar dari kawan-kawannya bahwa Muhammad telah pernah
sembahyang seperti itu di Ka'bah, sangat murkanya, sampai dia berkata: "Kalau saya
lihat Muhammad itu sembahyang di dekat Ka'bah, akan saya injak-injak kuduknya."
Seketika ancaman Abu Jahal itu disampaikan orang kepada beliau s.a.w., beliau
berkata: "Kalau dia berani, malaikatlah yang akan menariknya."
Maksud susunan ayat-ayat ini ialah; "Adakah engkau perhatikan." (pangkal ayat 9).
Atau adakah teringat olehmu, ya Muhammad Rasul Allah, "Orang yang melarang?"
(ayat 9). Atau menghambat dan menghalang-halangi dan mengancam kepada;
"Seorang hamba." (pangkal ayat 10). Seorang hamba Allah, yaitu Muhammad s.a.w.
— Dalam ayat ini dan terdapat juga dalam ayat-ayat yang lain, beliau disebutkan
seorang hamba Allah sebagai kata penghormatan dan jaminan perlindungan yang
diberikan kepadanya; "Apabila dia sembahyang." (ujung ayat 10)
Adakah engkau perhatikan keadaan orang itu? Yaitu orang yang mencoba hendak
menghalangi seorang hamba yang dicintai Allah akan mengerjakan sembahyang
karena cinta dan tunduknya kepada Tuhan yang mengutusnya jadi Rasul?
Bagaimanalah pongah dan sombongnya orang yang mencegahnya sembahyang itu?
Sehingga mana benarkah kekuatan yang ada padanya, sehingga dia sampai hati
berbuat demikian?
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
"Adakah engkau perhatikan, jika dia ada atas petunjuk'" (ayat 11). Coba engkau
perhatikan dan renungkan, siapakah yang akan menang di antara kedua orang itu?
Orang yang menghalangi orang sembahyang, dengan orang yang memperhambakan
dirinya kepada Allah itu? Apatah lagi jika jelas nyata bahwa orang yang
memperhambakan diri ini. Dan telah diakui Allah pula bahwa orang itu
HAMBANYA? Berjalan di atas jalan yang benar, yang mendapat hudan, mendapat
petunjuk dan bimbingan dari Tuhan? "Atau dia menyuruh kepada bertakwa?" (ayat
12).
Dapatkah orang yang sombong pongah, merasa diri cukup dan kaya itu, dapat
mengalahkan hamba Allah yang sembahyang, bertindak menurut tuntunan Tuhan,
menyeru dan menyuruh manusia supaya bertakwa kepada Allah? Sebandingkah di
antara keduanya itu? Cobalah perhatikan!
"Adakah engkau perhatikan jika dia mendustakan dan berpaling?" (ayat 13). Abu
Jahal juga! Dia dustakan segala seruan yang dibawa Nabi. Dan bila diajak bicara dari
hati ke hati dia berpaling membuang muka. Tak mau mendengar samasekali.
Cobalah perhatikan, alangkah jauh bedanya di antara kedua peribadi ini. Mungkin
dengan sikap sombong dan gagah perkasa si Abu Jahal yang merasa dirinya tinggi
dan kaya itu orang akan takut dan mundur, kalau orang yang diancam itu tidak
berpendirian, tidak menghambakan diri kepada Allah, tidak berjalan atas bimbingan
Tuhan dan tidak menyeru manusia kepada takwa. Tetapi kalau yang dihadapinya itu
Muhammad s.a.w., Rasul Allah, Nabi penutup dari sekalian Nabi, maksud si Abu
Jahal, atau setiap orang yang berperangai seperti perangai Abu Jahal, tidaklah akan
berhasil. Sebab kuncinya telah diperingatkan kepada Muhammad s.a.w., yaitu ayat
selanjutnya;
"Tidakkah dia tahu bahwa Allah Melihat?" (ayat 14).
Dalam hati kecilnya tentu ada pengetahuan bahwa Allah melihat perbuatannya yang
salah itu, menghalangi hamba Allah sembahyang, bahkan menghambat segala
langkah Rasul membawa petunjuk dan seruan kebenaran. Tetapi hawanafsu,
kesombongan dan sikap melampaui batas karena merasa diri sanggup, cukup dan
kaya, menyebabkan kesadaran kekuasaan Allah itu jadi hilang atau terpendam.
Inilah gambaran nyata yang disambungkan pada Surat al-'Alaq tentang hambat
rintangan yang diterima Rasul s.a.w. seketika beliau memulai melakukan tugasnya
menyampaikan da'wah.
15- Sungguh! Jika dia tidak mau juga
berhenti, sesungguhnya akan Kami
sentakkan ubun-ubunnya.
ِ ^َ --َ ی ْç - ,ِ -َ - >َ آ ِ ^َ -ِ ~' --'ِ - ً '·َ -ْ~َ -َ -
16- Ubun-ubun yang dusta, yang penuh
kesalahan.
ٍ ^َ -ِ ='َ ﺥ ٍ ^َ -ِ ذ'َ آ ٍ ^َ -ِ ~'َ -
17- Biarkan dia panggil kawan-kawan
segolongannya.
^َ یِ د'َ - ُ عْ-َ -ْ-َ -
18- Akan Kami panggil (pula) Zabaniyah

ُ عْ-َ -َ ~ َ ^َ -ِ -'َ - ,-ا
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
19- Sungguh! Jangan engkau ikut dia,
tetapi sujudlah dan berhampir dirilah!
َ V >َ آ ْبِ ,َ -ْ-اَ و ْ-ُ =ْ~اَ و ُ ^ْ·ِ =ُ ﺕ
Ini adalah ancaman!
"Sungguh! Jika dia tidak mau juga berhenti." (pangkal ayat 15). Dari menghalangi
Utusan Allah menyampaikan seruannya, dan tidak mau juga berhenti mengejek dan
menghina; "Sesungguhnya akan Kami sentakkan ubun-ubunnya." (ujung ayat 15).
"Ubun-ubun" yang penuh "yang dusta, yang penuh kesalahan." (ayat 16). Ditarik
ubun-ubunnya artinya ialah karena kepala dari orang itu sudah kosong dari kebenaran.
Isinya hanya dusta dan bohong, kesalahan dan nafsu jahat. Artinya dia pasti akan
mendapat hukuman yang kejam dari Tuhan.
"Biarkan dia panggil kawan-kawan segolongannya." (ayat 17). Berapa orang
konconya, berapa orang yang berdiri di belakang menjadi penyokongnya, suruh
mereka berkumpul semuanya dengan maksud hendak melawan Allah!
"Akan Kami panggil (pula) Zabaniyah." (ayat 18). Zabaniyah adalah nama malaikat-
malaikat yang menjadi penjaga dalam neraka. Rupanya kejam dan gagah perkasa dan
menakutkan, laksana algojo dalam permisalan dunia ini, yang tidak merasa kasihan
apabila dia diperintahkan menjatuhkan hukuman gantung kepada yang bersalah. Maka
Zabaniyah-zabaniyah itu dengan kegagahan dan keseraman rupanya, tidaklah akan
sebanding dengan manusia yang sombong, melampaui batas dan tidak tahu diri itu.
"Sungguh! Jangan engkau ikut dia." (pangkal ayat 19). Jangan engkau perdulikan dia,
jangan engkau takut dan bimbang. Teruskan tugasmu! "Tetapi sujudlah dan berhampir
dirilah." (ujung ayat 19).
Bertambah besar halangan dan sikap kasar, mendustakan dan berpaling yang mereka
lakukan terhadap dirimu, bertambah tekun perkuat ibadat kepada Allah, sujud,
sembahyang dengan khusyu`. Setiap waktu hendaklah engkau mendekatkan dirimu
kepada Allah. Hanya itulah jalan satu-satunya untuk mengatasi musuh-musuh Tuhan
ini.
Apabila kita lihat dan perhatikan sejak dari ayat yang keenam, nampaklah betapa
Tuhan membesarkan semangat RasulNya dan memperteguh hatinya s.a.w. di dalam
menghadapi musuh. Keyakinan bahwa diri sendiri adalah di pihak yang benar, itulah
pangkal kemenangan yang tidak akan dapat diatasi oleh musuh.
Dan penutup panting sekali, yaitu hendaklah selalu sujud, selalu mendekati Tuhan,
selalu ingat kepada Tuhan. Sebab rasa dekat kepada Tuhanlah sumber kekuatan
peribadi yang tidak akan pemah dapat dipatahkan.
* * *
Berkata al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam Fathul-Bari: "Ancaman keras sampai ubun-
ubun akan ditarik terhadap Abu Jahal yang begitu kerasnya, ialah karena ancamannya
yang sangat kasar akan menginjak-injak kuduk Nabi, kalau dia melihat Nabi
collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
sembahyang. Padahal Uqbah bin Abu Mu'ith pun pernah menyungkup Rasul s.a.w.
dengan kulit unta basah, sedang dia sembahyang.
Dan Nabi pun tidak pemah gentar menerima ancaman itu. Sampai beliau berkata:
"Kalau dia berani mencoba mendekati aku sembahyang, dia akan ditarik dan
dihancurkan oleh malaikat!" Dan beliau terus sembahyang. Sebab meskipun perintah
sembahyang lima waktu belum ada pada waktu itu, yang teruntuk bagi Ummat,
namun Nabi s.a.w. telah diajar oleh Jibril mengerjakan sembahyang pada waktu-
waktu tertentu, Iebih-lebih sembahyang malam.
Imam asy-Syafi`i menganjurkan, apabila kita membaca (tilawat) al-Quran, sesampai
di akhir surat ini, was jud waq-tarib, supaya kita lakukan sujud tilawat.
Guruku Ahmad Sutan Mansur memberi ingat kami waktu menafsirkan Surat ini
bahwa cara membacanya pun lain dari yang lain. Membacanya tidak boleh gontai dan
hendaklah bersemangat. Sebagaimana beliau pun tidak suka kalau orang membaca
iqamat mengajak sembahyang dengan suara lemah lemah-gemulai! "Sebab iqamat
adalah komando" kata beliau.

Surat
AL-QADR
(KEMULIAAN)
Surat 97: 5 ayat
Diturunkan di MAKKAH
ةروس : ردقلا
1- S!un""u#nya t$a# Ka%i turunkan dia &ada %a$a%
K%u$iaan'

ا نإ ر د قلا  ةليل يف  ها نلزنأ
(- Dan !uda#ka# n"kau ta#u) a&aka# dia %a$a%
K%u$iaan itu*

ةليل ام كارد أ ام رد قلا
+- Ma$a% K%u$iaan itu $,i# uta%a dari&ada 1---
,u$an'
!" #$  %لأ &' م ("ي) رد قلا ةليل
.- /urun Ma$aikat dan R0# &ada %a$a% itu) dn"an
i1in /u#an %rka) %%,a2a &0k0k-&0k0k dari tia&-
tia& &rinta#'
*+, - ا #يف ./"لا   ة0123لا  4زن 5
&' م 6 #' - ر "م أ '78
5- S3a#tra$a# dia !#in""a tr,it 4a3ar'
" 9 :لا ;ل<م = >? ي@ ( A2 س
5S!un""u#nya t$a# Ka%i turunkan dia &ada %a$a% K%u$iaan'66 (ayat 1)' Artinya ia$a# ,a#2a Ka%i)
yaitu A$$a# /u#an !ar2a !ka$ian a$a% t$a# %nurunkan a$-Quran yan" %u$a-%u$a !ka$i k&ada
Na,iNya &ada %a$a% K%u$iaan' Lailatul-qadr) kita artikan %a$a% k%u$iaan) karna !tn"a# dari
arti qadr itu ia$a# k%u$iaan' Dan ,0$# 3u"a diartikan Lai$atu$-Qadr %a$a% 7nntuan) karna &ada
2aktu itu$a# %u$ai ditntukan khittah atau $an"ka# yan" akan dit%&u# Ra!u$Nya di da$a% %%,ri
&tun3uk ,a"i u%%at %anu!ia' Kdua819 arti ini ,0$# di&akai' Ka$au di&akai arti K%u$iaan) %aka
%u$ai &ada %a$a% itu$a# K%u$iaan trtin""i dianu"ra#kan k&ada Na,i !'a'2') karna itu$a#
&r%u$aan Ma$aikat :i,ri$ %nyatakan diri di #ada&an ,$iau di da$a% "ua Hira6 !,a"ai yan" t$a# kita
ta4!irkan &ada Surat a$-6A$a; yan" t$a# $a$u' Dan &ada %a$a% itu &u$a$a# &rik%anu!iaan di,ri
K%u$iaan) dik$uarkan dari zhulumaat) k"$a&an) k&ada nur) <a#aya &tun3uk A$$a# yan" "i$an"-
"%i$an"' Dan 3ika diartikan &nntuan) ,rarti$a# di %a$a% itu di%u$ai %nntukan "ari! &%i!a# di
antara ku4ur dn"an i%an) 3a#i$iya# dn"an I!$a%) !yirik dn"an tau#id) tidak ,rka<au-,a$au $a"i' Dan
dn"an kdua k!i%&u$an ini !uda#$a# na%&ak ,a#2a %a$a% itu ada$a# %a$a% yan" i!ti%2a dari
!"a$a %a$a%' Ma$a% %u$ai tran"-,ndran" 2a#yu datan" k dunia k%,a$i !t$a# tr&utu!
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
,,ra&a %a!a dn"an #a,i!nya tu"a! Na,i yan" trda#u$u' Dan Na,i yan" k%udian ini) Mu#a%%ad
!'a'2' ada$a# &nutu& dari !"a$a Na,i dan !"a$a Ra!u$ (Khatimul Anbiya' wal mursalin)'
5Dan !uda#ka# n"kau ta#u) a&aka# dia %a$a% K%u$iaan itu*5 (ayat ()' Ayat yan" kdua ini tr!u!un
!,a"ai !uatu &rtanyaan A$$a# k&ada Na,iNya untuk %%&rk0k0# &r#atian k&ada ni$ai trtin""i
%a$a% itu' Dan !t$a# &rtanyaan ti%,u$ da$a% #ati Na,i !'a'2' a&aka# %akna yan" trkandun" dan
ra#a!ia yan" tr!%,unyi da$a% %a$a% itu) %aka /u#an &un %nuka!8(9 2a#yunya= 5Ma$a%
K%u$iaan itu $,i# uta%a dari&ada 1--- ,u$an'5 (ayat +)'
Dikatakan da$a% ayat kti"a ini ,a#2a kuta%aan %a$a% K%u$iaan atau Malam Lailatul-Qadr itu
!a%a dn"an 1--- ,u$an) $,i# dari&ada >- ta#un) !$an3ut u!ia !0ran" %anu!ia' La$u ditran"kan &u$a
!,a,nya da$a% ayat !$an3utnya= 5/urun Ma$aikat dan R0# &ada %a$a% itu) dn"an i1in /u#an
%rka) %%,a2a &0k0k-&0k0k dari tia&-tia& &rinta#' 5 (ayat .)'
Itu$a# !,a, yan" nyata dari k%u$iaan %a$a% itu' Lak!ana !atu &rutu!an) atau !atu d$"a!i)
%a$aikat-%a$aikat turun k %uka ,u%i ini ,r!a%a-!a%a dn"an %a$aikat yan" di !ini di!,ut R?H)
yaitu k&a$a dari !ka$ian %a$aikat' Itu$a# Ma$aikat :i,ri$ yan" kadan"-kadan" di!,ut 3u"a Ruhul-
Amin dan kadan"-kadan" di!,ut 3u"a Rahul-Quds) %n"#antarkan 2a#yu k&ada Na,i yan" t$a#
tr&i$i# ,uat %nri%anya) (Mushthafa)) Mu#a%%ad !'a'2' dia da$a% "ua Hira6'
Ni$ai %a$a% itu %n3adi tin""i !ka$i) $,i# uta%a dari 1--- ,u$an) !tin""i-tin""i u!ia ,ia!a yan"
da&at di<a&ai 0$# %anu!ia' 7ada ka$i &rta%a dan uta%a itu :i,ri$ %%&r$i#atkan dirinya k&ada
Mu#a%%ad %nurut kadaannya yan" a!$i) !#in""a Na,i !ndiri &%a# %n"atakan ,a#2a #anya
dua ka$i dia da&at %$i#at :i,ri$ itu da$a% kadaannya yan" !,narnya) yaitu &ada %a$a% Lailatul-
Qadr) atau %a$a% Nuzulul-Quran itu di @ua Hira6) dan kdua di Sidratul Muntaha ktika dia mi'raj'
7ada ka$i yan" $ain ,$iau %$i#at :i,ri$ #anya$a# da$a% &n3$%aan !,a"ai %anu!ia) !,a"ai &rna#
dia %nyru&akan dirinya dn"an !a#a,at Na,i yan" ,%a%a Da#iyya# a$-Ka$,i'
Di da$a% Surat ..) ad-Duk#k#an ayat +) %a$a% itu di!,ut 5Iailatinmubaarakatin5) %a$a% yan"
di,rkati /u#an'
A%at %u$ia$a# %a$a% itu) !,a, %a$aikat-%a$aikat dan R0# da&at %nyatakan dirinya dan Mu#a%%ad
!'a'2' %u$ai ,r#u,un"an dn"an A$a% Ma$akut) dan akan tru!-%nru!$a# #a$ itu !$a%a (+ ta#un=
1- ta#un di Makka# dan 1+ ta#un di Madina#) yaitu !t$a# $n"ka& 2a#yu itu diturunkan /u#an' Di
u3un" ayat di!,utkan ,a#2a kdatan"an %a$aikat-%a$aikat dan R0# itu dn"an i1in /u#an ia$a#
karna akan %nya%&aikan &0k0k-&0k0k dari tia&-tia& &rinta#' Stia& &rinta# akan di!a%&aikan
k&ada Ra!u$ !'a'2') !tia& itu &u$a$a# %a$aikat dan R0# itu akan datan") !#in""a $an<ar$a# &rA
#u,un"an di antara a$a% !ya#ada# dn"an A$a% @#ai,'
5S3a#tra$a# dia !#in""a tr,it 4a3ar'5 (ayat 5)' Da$a% ayat ini ,rta%,a# 3$a! ,a#2a %a$a% itu
ada$a# %a$a% SALAAM) %a$a% !3a#tra) %a$a% da%ai da$a% 3i2a Ra!u$ A$$a#' S,a, &ada %a$a%
itu$a# ,$iau di,ri &n"rtian %n"a&a !3ak ,,ra&a 2aktu !,$u% itu dia %n"a$a%i ,,ra&a &A
n"a$a%an yan" "an3i$' Dia %ra!akan %i%&i yan" ,nar) dia %ndn"ar !uara didkat t$in"anya
!,a"ai "%uru# ,unyi $0n<n"' Mu$ai &ada %a$a% itu tr0,at #ati %anu!ia uta%a itu) Mu#a%%ad
!'a'2') yan" !uda# !kian $a%a %ra!a diri tr&n<i$ da$a% kau%nya karna &ra!aannya yan" %urni
!uda# !3ak k<i$nya tidak %nytu3ui %ny%,a# ,r#a$a dan tidak &%a# ,$iau %%u3a &atun"-
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
&atun" dari ,atu dan kayu itu !3ak k<i$nya' Dan !uda# !3ak %udanya #ati k<i$nya tidak %nytu3ui
adat-adat ,uruk ,an"!anya' 7ada %a$a% itu$a# tr3a2a, !"a$a &rtanyaan da$a% #ati) tr,uka !"a$a
ra#a!ia yan" %u!yki$ !$a%a ini' Itu$a# %a$a% da%ai) %a$a% !a$a%) !3ak tr,na%nya %ata#ari
!a%&ai tr,itnya 4a3ar #ari !0knya' Di 2aktu itu) !,a, &ada %a$a% itu$a# 5diisahkan s!"ala urusan
yan" !nuh hikmah'5 (Surat .. ad-Duk#k#an ayat .)' 5#aitu urusan yan" b!nar dari sisi Kami$
S!sun""uhnya Kami adalah m!n"utus Rasul'5 (ayat 5)' 5S!ba"ai rahmat dari %uhanmu$ S!sun""uhnya
&ia adalah %uhan #an" Maha M!nd!n"ar' la"i M!n"!tahui'5 (ayat B)'
C C C
Dn"an ktran"an + ayat Lai$atu$-Qadr) dita%,a# + ayat &%,uka dari Surat ad-Duk#k#an tran"$a#
,a#2a Ma$a% Lai$atu$-Qadr itu ada$a# %a$a% %u$a turunnya a$-Quran'
Di$aka# %a!a Lai$atu$-Qadr itu* A$-Quran t$a# %n3$a!kannya $a"i' Di da$a% Surat () a$-Da;ara#
ayat 1>5 3$a! ,a#2a 5Du$an Ra%ad#an ada$a# ,u$an yan" &adanya$a# diturunkan a$-Quran) %n3adi
&tun3uk ,a"i %anu!ia) dan ktran"an-ktran"an dari &tun3uk itu dan &%i!a#) di antara yan" #ak
dn"an yan" ,ati$'
/ta&i %n3adi &r,in<an"an &an3an" $,ar &u$a di antara a#$i-a#$i Hadi! dan ri2ayat) ,i$aka#) %a$a%
a&aka# yan" t&at Lai$atu$-Qadr itu* S#in""a di da$a% kita, a$-Eat#u$-Dari !yara# Duk#ari dari I,nu
Ha3ar a$-U!;a$$ani yan" trkna$ itu) di!a$inkan ,$iau tidak kuran" dari .5 qaul819 tntan" %a$a%
tr3adinya Lai$atu$-Qadr) %a!in"-%a!in" %nurut &n"a$a%an dn"an <atatan U$a%a-u$a%a yan"
%ra2ikannya) !3ak dari %a$a% 1 Ra%ad#an !a%&ai (9 atau %a$a% +- Ra%ad#an ada !a3a tr!,ut
U$a%a yan" %ra2ikannya di da$a% kita, tr!,ut' Dan !%uanya &un dinuki$kan &u$a 0$# a!-
Syaukani di da$a% 5Nailul-Authar5nya' Ada !atu ri2ayat da$a% Hadi! Duk#ari dira2ikan dari A,u
Said a$-K#udri ,a#2a tntan" %a$a% ,ra&a yan" t&at t$a# $u&a 0$# Ra!u$u$$a# !'a'2' ?$# !,a, itu
dian3urkan$a# !u&aya !tia& %a$a% ,u$an Ra%ad#an itu dira%aikan dan dii!ikan &nu# dn"an i,adat'
/ta&i trda&at 3u"a ri2ayat yan" kuat ,a#2a Lai$atu$-Qadr itu ia$a# &ada %a$a% !&u$u# yan" ak#ir
dari Ra%ad#an) artinya !3ak %a$a% (1' Karna !3ak %a$a% (1 itu Na,i !'a'2' $,i# %%&rkuat
i,adatnya dari&ada %a$a%-%a$a% yan" !,$u%nya) !a%&ai ,$iau ,an"unkan kau% k$uar"anya yan"
trtidur'
A,du$$a# ,in Ma!ud) dan a!y-Sya6,i dan a$-Ha!an dan Qatada# ,r&nda&at ,a#2a %a$a% itu ia$a#
%a$a% (. Ra%ad#an' A$a!an %rka ia$a# karna ada Hadi! dari Fa!ti$a# ,a#2a a$-Quran diturunkan
&ada (. Ra%ad#an'
Suatu ri2ayat $a"i dari a!-Sayut#i) yan" k%udian !ka$i dikuatkan 0$# Syaik# K#ud#ari) @uru D!ar
&ada Euad I UniGr!ity (19(()) 3atu#nya ia$a# &ada 17 Ra%ad#an' ?ran" yan" ,r&"an" &ada 17
Ra%ad#an ini %n"a%,i$ istimbath8(9 dari&ada ayat .1 dari Surat8+9 >) a$-An4a$ karna di !ana
tr!,ut=
A و B ا ندCD = لD ا نلزنأ ا م *اE 3 9لا =ق >لا  A وB *اF" :لا
())dan aa yan" Kami turunkan k!ada *amba Kami ada +!misahan' hari b!rt!mu dua
",l,n"an-(
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
5Hari ,rt%u dua "0$0n"an5 ia$a# da$a% &&ran"an Dadar) &ada 17 Ra%ad#an) !dan" 5Hari
7%i!a#an5 ia$a# #ari turunnya a$-Quran yan" &rta%a) yan" di!,ut 3u"a %a$a% yan" di,ri ,rkat
!,a"ai tr!,ut di da$a% Surat .. ad-Duk#k#an di ata! tadi' Maka 0$# karna ,r#ada&an dua
"0$0n"an di 7ran" Dadar itu) "0$0n"an I!$a% dan "0$0n"an %u!yrikin tr3adi 17 Ra%ad#an) %rka
%n"uatkan ,a#2a Lai$atu$-Qadr) %u$ai turunnya a$-Quran di "ua Hira6) ia$a# 17 Ra%ad#an &u$a)
%!ki&un 3arak 2aktunya ada$a# 15 ta#un'
Kita &un da&at$a# %%a#a%kan ,a#2a ini &un ada$a# #a!i$ i3ti#ad) ,ukan !uatu na!# ;at#6i8.9 yan"
&a!ti di&"an" t"u#) !,a, Na,i !'a'2' %nyuru# %%&r#,at i,adat !t$a# 1- yan" ak#ir) ,ukan
&ada %a$a% 17 Ra%ad#an'
Mnurut ktran"an a$-Ha4i1 I,nu Ha3ar 3u"a) di da$a% Eat#u$-Dari) !tn"a# U$a%a ,r&nda&at
,a#2a Ma$a% Lai$atu$-Qadr yan" !,na%ya itu #anya$a# !atu ka$i !a3a) yaitu ktika a$-Quran %u$ai
&rta%a turun itu' Ada&un Lai$atu$-Qadr yan" kit! &rin"ati dan %%&r,anyak i,adat &ada tia&
%a$a% #art Du$an Ra%ad#an itu) ia$a# untuk %%&rt"u# in"atan kita k&ada turunnya a$-Quran itu'
Suda# tran" %a$a% itu &a!ti tr3adi da$a% ,u$an Ra%ad#an' Kita #idu&kan %a$a% itu) %n"a%,i$
,rkat dan !%&na dan %%&r,anyak !yukur k&ada A$$a# karna ,rt&atan dn"an %a$a% itu$a#
a$-Quran %u$ai diturunkan A$$a#' Drdiri %n"r3akan !%,a#yan" yan" di!,ut qiyamul-lail atau
tara2i#) di !$uru# %a$a% Ra%ad#an atau&un %na%,a# ra%ainya di %a$a% 1- yan" ak#ir) &a!ti$a#
!a$a# !atu ,rt&atan dn"an %a$a% turunnya a$-Quran'
Dukan$a# ini !a3a #ari-#ari ,!ar yan" di!uru# &rin"ati di da$a% A"a%a I!$a%' Kita &un di!uru#
%%&ua!akan 1- Mu#arra%) atau HA!yura karna %n"nan"kan ,,ra&a k3adian &ada Na,i-na,i
yan" trda#u$u &ada tan""a$ tr!,ut' Na,i !'a'2' &un %n"akkan ,,ra&a Sunna# da$a% %ana!ik
#a3i "una %n"nan"kan k3adian 1a%an $a%&au= !u%&a%a Sa6i antara ,ukit S#a4a dan Mar2a#
%n"nan"kan ,ta&a !u$itnya Ha3ar %n<ari air untuk &utranya I!%ai$ di $%,a# yan" tidak
,rtu%,u#-tu%,u#an itu' Kita &un di!uru# %$0ntar .umratul 'Aqabah ,r!a%a kdua :u%ra# $a"i)
%%&rin"ati &rdayaan !yaitan k&ada Na,i I,ra#i% karna akan %ny%,$i# &utranya ata!
&rinta# /u#an' Na%un I,ra#i% tta& t"u# #atinya dan tidak kna 0$# &rdayaan itu' Maka 3ika kita
ti$ik %%&rin"ati Lai$atu$-Qadr) atau Ma$a% K%u$iaan) atau Ma$a% 7nntuan) da&at$a# !%uanya
kita &rtautkan 3adi !atu) yaitu %%,!arkan !yi6ar A$$a# untuk %na%,a# /ak2a #ati'
Ada 3u"a yan" %n"atakan ,a#2a Ma$a% Lai$atu$-Qadr itu da&at di!ak!ikan dn"an k3adian yan"
"an3i$-"an3i$' Mi!a$nya air ,r#nti %n"a$ir) &0#0n kayu runduk819 k ,u%i dan !,a"ainya'
S%uanya itu ada$a# #a$-#a$ yan" tidak da&at di&rtan""un"3a2a,kan %nurut i$%u a"a%a yan"
!,narnya'
Hran dan ka"u%$a# !aya dn"an 0ran" tua !aya) Syaik# Iu!u4 A%ru$$a# yan" 2a4at &ada 11
Ra%ad#an 1+9( (19 ?kt0,r 197()) da$a% u!ia >B ta#un) !ktika !aya %n1iara#i ,$iau &ada 1-
A&ri$ 197(' D$iau %nyatakan &nda&atnya yan" !!uai dn"an &nda&at U$a%a yan" di!a$inkan 0$#
a$-Ha4i1 I,nu Ha3ar tadi) ,a#2a Lai$atu$-Qadr yan" !,na%ya #anya !ka$i) yaitu ktika %u$a-%u$a
a$-Quran diturunkan' Ian" kita &rkuat ,r,uat i,adat di da$a% ,u$an &ua!a %nun""u Lai$atu$-Qadr
itu ia$a# %%&rin"ati dan %%u$iakan %a$a% Quran &rta%a turun itu' Kita knan"kan tia& ta#un)
a"ar kita ,rta%,a# t"u# %%"an" !"a$a yan" dituntunkan /u#an di da$a% a$-Quran' Saya %n3adi
ka"u%) karna !uda# $a%a %ata ,$iau tidak da&at %$i#at kita,-kita, $a"i'
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Ada 3u"a trda&at ,,ra&a &rkataan %n"atakan ,a#2a Lailatin-Mubaarakatin) %a$a% yan" di,ri
,rkat itu ,ukan$a# Lai$atu$-Qadr) %$ainkan %a$a% Ni!4u Sya6,an' /ta&i da$a% &ny$idikan
tr#ada& !u%,r a"a%a yan" !a#) yaitu a$-Quran dan a$-Hadi! yan" !#a#i#) tidak$a# ,rt%u !u%,rA
nya' Ri2ayat tntan" Ni!4u Sya6,an itu tidak$a# da&at di&"an") !anad-!anad a%,i$annya ka<au-,a$au)
ri2ayatnya ,anyak yan" d#aHi4) ,a#kan ada yan" du!ta' ?$# !,a, itu tidak$a# da&at di3adikan da!ar
untuk di3adikan akida# dan &"an"an'
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surat
AL-BAYYINAH
(BUKTI)
Surat 98: 8 ayat
Diturunkan di MADINAH
ةروس : ةنيبلا

PENDAHULUAN
Terseut di da!a" seua# Hadis yan$ dira%ikan &!e# a!-I"a" A#"ad dari Arras in Ma!ik' a#%a
(asu!u!!a# s)a)%) *e"a# erkata ke*ada sa#aatnya Uay in Ka+a r)a): ,Sesun$$u#nya A!!a# "enyuru#kan
ke*adaku' su*aya "e"a-akan ke*ada"u Surat Lam yakunil-ladziina kafaruu) La!u Uay ertanya:
,A*aka# Tu#an "enyeut na"a"u., (asu!u!!a# "en/a%a: ,Me"an$0 (na"a"u diseut)) Menden$ar itu
"enan$is!a# Uay)
Hadis ini *un dira%ikan &!e# Buk#ari dan Mus!i")
Menurut keteran$an a!-1urt#ui di da!a" ta2si"ya' "akanya sa"*ai Tu#an "enyuru# a-akan Surat ini
ke*ada Uay in Ka+a ada!a# karena Uay ini san$at kuat in$atannya' se#in$$a a*a sa/a yan$ diden$arnya
dari*ada (asu!u!!a# s)a)%)' !ekas da*at ditan$ka*nya dan dia/arkannya ke*ada &ran$ !ain)
Kekuatan in$atannya dan kesun$$u#annya "en$#a*a! dan "en$a/arkan ke*ada &ran$ !ain itu!a# yan$)
"enda*at *en$#ar$aan dari !an$it)
Ada /u$a ri%ayat dari Ya#ya in Sa!a" "en$atakan Surat ini diturunkan di Makka#) Teta*i Inu Aas dan
3u"#ur yan$ teranyak er*enda*at a#%a Surat itu "e"an$ diturunkan di Madina#) Dan !a$i a*ai!a kita
*er#atikan isinya yan$ anyak "enyeut keadaan a#!u!-kita' erat!a# *enda*at kita a#%a Surat ini
diturunkan di Madina#)
Se!ain dia erna"a a!-Bayyina# (ukti)' dia dieri /u$a na"a ,a!-1ayyi"a#, (yan$ !urus)' dan dieri na"a
/u$a ,a!-Mun2akkiin, ("enin$$a!kan))
Ayatnya ada!a# de!a*an)
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
4- Tidak!a# &ran$-&ran$ yan$ ka2ir dari a#!i-kita dan
"usyrikin itu akan "enin$$a!kan (*endirian "ereka)' sa"*ai
datan$ ukti ke*ada "ereka)

با تكلا  لهأ  ! ا"#$% & '()لا #ك ' *ل
*# +, -.- /) ت 0 ,1 ك %2# ! , &$3#4لا "
5 21,6 لا
5- (Yaitu) (asu! dari A!!a# yan$ "e"a-akan !e"aran-
!e"aran yan$ su-i)
78 $)+ 9: ! 7ا%# ;#< =#> ت' ?)>لا 1! @ A=#BC
6- Di da!a"nya ada kita-kita yan$ !urus)
5 41,D @ E# ت#& ا+,F
,Tidak!a# &ran$-&ran$ yan$ ka2ir dari a#!i-kita dan "usyrikin itu), (*an$ka! ayat 4))
Kafir di sini ia!a# &ran$-&ran$ yan$ "en&!ak' yan$ tidak "au *er-aya' tidak "au "eneri"a keenaran yan$
dia%a &!e# (asu! s)a)%) Mereka itu terdiri dari*ada a#!u!-kita' yaitu Ya#udi dan Nasrani' dan kau"
"usyrikin yan$ "asi# "enye"a# er#a!a) Artinya tidak!a#7 ,Akan "enin$$a!kan (*endirian "ereka)'
sa"*ai datan$ ukti ke*ada "ereka), (u/un$ ayat 4))
Arti ayat ini ia!a# a#%asanya a#!u!-kita (Ya#udi dan Nasrani)' de"ikian /u$a kau" "usyrikin' aik yan$
erada di Makka# atau di !uar Makka#' akan teta*!a# "e"e$an$ te$u# *endirian "ereka' ke*er-ayaan yan$
"ereka teri"a dari nenek-"&yan$ turun-te"urun' sa"*ai satu %aktu datan$ ke*ada "ereka keteran$an yan$
*enu# den$an ukti-ukti keenaran)
,(Yaitu) (asu! dari A!!a#), (*an$ka! ayat 5)) Yakni Nai Mu#a""ad s)a)%) yan$ te!a# diutus Tu#an
"enya"*aikan seruan keenaran7 ,Yan$ "e"a-akan !e"aran-!e"aran yan$ su-i), (u/un$ ayat 5))
Le"aran-!e"aran yan$ su-i itu ia!a# -atatan--atatan a!-1uran yan$ te!a# "u!ai ada *ada %aktu itu)
Meski*un e!iau tidak *andai "enu!is dan "e"a-a' na"un &!e# karena ayat-ayat Tu#an itu te!a# #a*a! &!e#
e!iau se/ak ia diturunkan' "uda#!a# a$i e!iau "e"a-akan di #ada*an "ereka) Di/e!askan di da!a" ayat
ini a#%a dia tertu!is da!a" !e"aran-!e"aran yan$ su-i7 Su-i dari -a"*uran tan$an "anusia' tidak
dise!i*kan di da!a"nya kata-kata &ran$ !ain' %a!au*un kata Mu#a""ad sendiri) Bersi# su-i dari*ada
kera$uan' su-i dari*ada sika* "una2ik dan su-i dari*ada kesesatan) Kata 1atada#: ,Su-i dari ati!), Kata
yan$ !ain: ,Su-i dari*ada dusta' syuu#at dan ku2ur),
,Di da!a"nya ada kita-kita yan$ !urus), (ayat 6)) Arti kita-kita di sini ia!a# *eraturan atau *erinta#) Di
da!a" a!-1uran "e"an$ erte"u era$ai *erinta# yan$ diseut kita7 ,kutiba `alaikum,849' di*erinta#kan
ke atas diri ka"u) Di da!a" !e"aran yan$ su-i itu ter"aktu!a# *eraturan-*eraturan *erinta# dan !aran$an
yan$ di*iku!kan ke atas *undak "anusia' untuk kese!a"atan "ereka dunia dan ak#irat) :eraturan itu ada!a#
!urus' te$as dan k&k&#)
Kita-kita yan$ !urus' al-Kutubul-qayyimah itu ia!a# a!-1uran)
Makna urutan keti$a ayat ini ia!a# a#%a a#!u!-kita' Ya#udi dan Nasrani' dita"a# den$an kau" "usyrikin
"e"e$an$ te$u# *endirian "ereka' tidak "au "enin$$a!kan *endirian itu' tidak "au erkisar) Teta*i sete!a#
datan$ keteran$an dan ukti-ukti yan$ dia%a &!e# Nai s)a)%) "u!ai!a# ke*er-ayaan yan$ di*e$an$ te$u#
itu er$&n-an$)
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Se$a!a ke*er-ayaan yan$ se!a"a ini di*e$an$ sea$ai *usaka' !aksana ,aran$ !aran$an, yan$ tidak &!e#
di&n$kar dan diutik-utik' se"ua sekaran$ te!a# "enda*at andin$an) ;a#yu yan$ dia%a &!e# Mu#a""ad
"en$etuk #ati sanuari dan "en$a/ak aka! su*aya er2ikir) Itu se"uanya "e"a%a ke$&n-an$an) Di antara
"ereka tentu sa/a ada yan$ ra$u akan sesuatu yan$ di*e$an$ te$u# se!a"a ini)
<- Dan tidak!a# er*e-a#-e!a# &ran$-&ran$ yan$ dieri
kita itu' "e!ainkan sesuda# datan$ ke*ada "ereka
*e"uktian itu)
! )G H با ت كلا ا=#-"#أ '()لا I) $ %- ا ! "
ا ! JKL 5 21 , 6لا # *# +-Mا N
=- :ada#a! tidak!a# "ereka itu di*erinta#' "e!ainkan
su*aya "ereka "enye"a# ke*ada A!!a#' den$an
"en$ik#!askan a$a"a karenaNya' den$an "en/au#kan diri
dari kesesatan dan su*aya "endirikan se"a#yan$ dan
"en$e!uarkan >akat7 dan yan$ de"ikian itu!a# a$a"a yan$
!urus)
ا"# J# 6 K ,ل )GH ا"# $!#أ ا ! " ?ل ,O>P#!  ?)>لا
8Q)Oلا ا=# 4, R#' " Mا %2# 0 '1 Jلا ا=#- S#' "
541, Rلا #'T UلV"  8ا &) Wلا
,Dan tidak!a# er*e-a#-e!a# &ran$-&ran$ yan$ dieri kita itu' "e!ainkan sesuda# datan$ ke*ada "ereka
*e"uktian itu), (ayat <)
Sey&$ianya i!a keteran$an dan *e"uktian te!a# datan$ tunduk!a# "ereka ke*ada keenaran) Teta*i sete!a#
*e"uktian dan *eneran$an itu datan$' ukan!a# "ereka se$era tunduk' "e!ainkan "ereka "en/adi er?
*e-a#-e!a#' er"usu#-"usu#an' yan$ satu "enya!a#kan yan$ !ain) Dan tidak satu /ua *un yan$ sudi
"eneri"a keenaran) Teruta"a ter#ada* diri Nai Mu#a""ad s)a)%) Di da!a" kita-kita su-i yan$ te!a#
terda#u!u te!a# ada isyarat akan kedatan$annya) Musa te!a# "en/an/ikan' Isa *un te!a# "enyeutkan dan
"ereka sendiri *un *er-aya akan ada !a$i Nai Ak#ir @a"an yan$ akan "en$$ena*kan seruan (asu! yan$
te!a# terda#u!u)
Teta*i sete!a# (asu! itu datan$ den$an nyata dan tak da*at dianta# !a$i keenarannya' "ereka *un
er*e-a#)
:ada ayat yan$ *erta"a diseut a#!u!-kita dan "usyrikin) :ada ayat < ini dit&n/&!kan a#!u!-kita sa/a)
Da*at!a# kita "en$a"i! *erandin$an' sedan$kan a#!i-kita yan$ te!a# *erna# kedatan$an (asu! !a$i
"e"anta# dan er*e-a#-e!a# "eneri"a (asu!' a*ata# !a$i kau" "usyrikin)
A*aka# sea ti"u! *er*e-a#an itu. Diti!ik dari i!"u ke"asyarakatan da*at dia"i! kesi"*u!an a#%a
"ereka er*e-a# karena s&a! ini te!a# di*ersan$kutkan den$an ke*entin$an *eriadi dan kedudukan
,Bayyina#, atau *e"uktian yan$ dia%akan Nai Mu#a""ad s)a)%) di da!a" a!-1uran itu tidak!a# se!isi#
den$an isi kita "ereka' dan "ereka *un te!a# dierita#u da!a" kita-kita itu a#%a Nai itu akan datan$)
Teta*i sete!a# e!iau etu!-etu! datan$' "ereka tidak "au !a$i' "ereka er*e-a#) Ada yan$ "eneri"a da!a"
#ati' teta*i takut ke*ada "asyarakatnya sendiri akan dien-i &!e# "ereka) Dan ada /u$a yan$ did&r&n$
"en&!aknya &!e# rasa en-i dan den$ki)
,:ada#a! tidak!a# "ereka itu di*erinta#' "e!ainkan su*aya "ereka "enye"a# ke*ada A!!a#), (*an$ka! ayat
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
=)) Ke*ada A!!a# sa#a/a' tidak di*ersekutukan yan$ !ain den$an A!!a#7 ,Den$an "en$ik#!askan a$a"a
karena-Nya) ,Se$a!a a"a! dan iadat' *endeknya se$a!a a*a /ua *un *eruatan yan$ ersan$kutan den$an
a$a"a' yan$ diker/akan den$an kesadaran' #endak!a# ik#!as karena A!!a# e!aka' ersi# dari*ada *en$aru#
yan$ !ain7 ,Den$an "en/au#kan diri dari kesesatan) ,Itu!a# yan$ dina"ai a$a"a hanif' jama+nya hunafaa-a)
Yaitu -&nd&n$ ke*ada keenaran' !aksana /aru" k&"*as (*ed&"an)' ke "ana *un dia di*utarkan' na"un
/aru"nya se!a!u -&nd&n$ ke Utara) De"ikian!a# #endaknya #idu* "anusia' -&nd&n$ ke*ada yan$ enar'
tidak da*at di*a!in$kan ke*ada yan$ sa!a#7 ,Dan su*aya "endirikan se"a#yan$'++ yaitu den$an $erak-$erik
tuu# yan$ tertentu' den$an erdiri dan ruku+ dan su/ud "en$in$at A!!a#' "e"uktikan ketundukan ke*ada
A!!a#7 ,Dan "en$e!uarkan >akat', yaitu "en$e!uarkan sea#a$ian dari #artaenda uat "e"antu #idu*
2akir "iskin' atau untuk "ene$akkan /a!an A!!a# di da!a" "asyarakat yan$ Iuas' se#in$$a den$an
se"a#yan$ terukti!a# #uun$an yan$ k&k&# den$an A!!a# dan den$an >akat teruktia# #uun$an yan$
k&k&# den$an sesa"a "anusia)
,Dan yan$ de"ikian itu!a# a$a"a yan$ !urus), (u/un$ ayat =))
Tidak!a# "ereka itu di/atu#i *erinta# "e!ainkan den$an se$a!a yan$ te!a# diuraikan itu7 "enye"a# A!!a#'
ik#!as eriadat' -&nd&n$ ke*ada eruat aik' se"a#yan$ dan er>akat) Itu!a# dia inti a$a"a) Itu!a# yan$
dia%a &!e# Nai-nai se/ak syariat diturunkan di >a"an Nai Nu#' sa"*ai ke*ada Nai yan$ sekaran$ ini'
Mu#a""ad s)a)%) Maka ka!au #endak di#i"*unkan seka!ian *erinta# a$a"a yan$ dia%a Nai-nai' ini!a#
dia #i"*unan *erinta# itu) K&ntak den$an A!!a#' "en$akui Keesaan A!!a#' eriadat ke*adaNya sa#a/a'
tidak ke*ada yan$ !ain' se"a#yan$ dan er>akat) Maka ka!au "ereka itu tidak "enurutkan ke#endak #a%a
na2su' *atut!a# "ereka "eneri"a "enya"utnya) Karena isi a/aran tidak!a# "er&a# isi kita yan$ "ereka
*e$an$' "e!ainkan "e!en$ka*inya)
Syaik# Mu#a""ad Adu# di da!a" ta2sir 3u>u+ AA""anya "e"eri *erin$atan' a#%a "eski*un ayat ini
turun "en$kisa#kan sika* a#!u!-kita' na"un *enyakit se"a-a" ini te!a# anyak erte"u da!a" ka!an$an
kau" Mus!i"in) Meski*un Bir"an I!a#i dan Sada (asu!u!!a# s)a)%) te!a# teran$ enderan$ dan /e!as isinya'
"asi# *u!a terda*at *er*e-a#an di ka!an$an kau" Mus!i"in' taAas#s#u "e"*erta#ankan $&!&n$an "asin$-
"asin$' se#in$$a di antara Mus!i"in sesa"a Mus!i"in *un ter/adi *er*e-a#an) Be!iau erkata: ,Ba$ai"ana
*enda*at"u tentan$ keadaan kita (kau" Mus!i"in). Bukanka# #a! in! te!a# diin$atkan &!e# Kita su-i kita
sendiri' yan$ te!a# "e"uktikan uruknya a"a!-a"a! kita' se#in$$a kita *e-a#-er*e-a# da!a" #a! a$a"a'
sa"*a! er$&!&n$-$&!&n$' sa"*ai a"a!an kita *enu# den$an *eruatan aru yan$ diada-adakan dan
*eruatan idAa#.
- Sesun$$u#nya &ran$-&ran$ yan$ ka2ir' dari a#!i!-kita
dan "usyrikin itu' ada!a# di neraka /a#anna"' yan$ akan
keka! "ereka *adanya) Mereka itu!a# yan$ se/a#at-/a#at
"ak#!uk)
X H بات كلا له أ ! ا"# $%& '()لا
Cا Y ZF , &$3#4لا " ا +,F ' Jلا[ *) 2+ N
5) '$ 6لا : $ \  *# ه U ]ل"# أ
C- Sesun$$u#nya &ran$-&ran$ yan$ eri"an dan
"en$er/akan a"a!an yan$ s#ai!i#' "ereka itu ada!a#
^ا;لا)Oلا ا=#>4_" ا=# 2!` '()لا )X H
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
seaik-aik "ak#!uk)
*# ه U]ل"# أ 5) '$ 6لا # $ , [
8- Ba!asan "ereka di sisi Tu#an "ereka ia!a# syur$a-
syur$a te"*at "eneta*' yan$ "en$a!ir *adanya sun$ai-
sun$ai) Keka! "ereka *adanya se!a"a-!a"anya) A!!a#
rid#a ke*ada "ereka' dan "ereka *un rid#a ke*ada-Nya)
Yan$ de"ikian itu!a# untuk &ran$ yan$ takut ke*ada
Tu#annya) w
XJ_  # ^ا)2 N  *+1LC J2_  *# ه# aا WN b$c-
اJLأ ا+,F 'Jلا [ # Cا + Ydا ا + ت ; -  !
Ze)C 4ل UلV # ? 2_ ا=# eC "  *#+2_ #?)>لا
?) LC Z3[
,Sesun$$u#nya &ran$-&ran$ yan$ ka2ir), (*an$ka! ayat D)) Yaitu &ran$-&ran$ yan$ san$a/a "en&!ak'
"e"&#&n$kan dan "e"a!sukan a/aran-a/aran yan$ dia%a &!e# Nai Mu#a""ad s)a)%) itu' *ada#a! ka!au
"ereka *akai aka! yan$ si#at' tidak ada satu /ua *un yan$ da*at dianta#' se#in$$a "ereka "en&!ak itu
#anya se"ata-"ata karena di*en$aru#i &!e# #a%ana2su e!aka7 ,Dari ahlil-kitab dan musyrikin itu), Yaitu
&ran$ Ya#udi dan Nasrani dan "usyrikin *enye"a# er#a!a: ,Adalah di neraka jahannam, yang akan kekal
mereka padanya), Di sana!a# "ereka akan "enda*at a>a dan siksanya tidak erke*utusan7 ,Mareka itulah
yang sejahat-jahat makhluk), (u/un$ ayat D))
Men$a*a dikatakan "ereka se/a#at-/a#at "ak#!uk. !a!a# karena sea$ai yan$ dita2sirkan &!e# Syaik#
Mu#a""ad Adu#: ,Karena "ereka "e"un$kiri keenaran' sesuda# "ereka "en$eta#uinya dan te!a#
-uku* da!i! dan tanda atas keenarannya) Di"un$kirinya keenaran yan$ te!a# diakui &!e# /i%a "ereka
sendiri' se#in$$a rusak!a# r&#nya dan sen$a/a "erusak *u!a ke*ada yan$ !ain),
Keteran$an ayat yan$ sete$as ini da*at!a# kita !i#at *ada usa#a eratus-ratus kau" Erienta!is dan :enyear-
*enyear A$a"a Kristen' yan$ "ereka erkata a#%a "ereka "enye!idiki A$a"a Is!a" se-ara "enda!a"'
"en$adakan studi er*u!u# ta#un' diadakan akade"i atau Baku!tas k#usus untuk "e"*e!a/ari se$a!a -aan$
I!"u :en$eta#uan Is!a" !a!u #asi! *enye!idikan "ereka disearkan ke*ada &ran$-&ran$ Is!a" sendiri' k#usus
yan$ /atu# ke a%a# *en$aru# *en/a/a#an "ereka) Maka "ereka ta2sirkan!a# a/aran Is!a" atau se/ara# Nai
Mu#a""ad s)a)%) den$an dikenda!ikan &!e# rasa en-i "ereka ke*ada Is!a") Sa"*ai ada yan$ "en$atakan
a#%a Nai Mu#a""ad itu ada!a# se&ran$ ke*a!a *enya"un) Sa"*ai ada yan$ "en$atakan a#%a
Mu#a""ad itu ada!a# se&ran$ yan$ diti"*a *enyakit sa%an) Sa"*ai ada yan$ "en$atakan a#%a
Mu#a""ad itu "enyearkan Is!a" di "uka u"i ini den$an *edan$) Sa"*ai ada yan$ "en$atakan a#%a
A$a"a Is!a" itu ada!a# a$a"a yan$ #anya "e"entin$kan sya#%at) Sa"*ai ada yan$ "en$atakan a#%a
Is!a" itu tidak "e"*unyai keudayaan' tidak "e"*unyai 2i!sa2at) Is!a" #anya "enya!in dari 2i!sa2at Yunani)
Sa"*ai ada yan$ "en$atakan a#%a a!-1uran itu #anya karan$an Mu#a""ad sa/a' ukan %a#yu) Teta*i ada
*u!a yan$ !ain yan$ "en$atakan a#%a Mu#a""ad itu se&ran$ yan$ &d&#) Mereka tidak in$at !a$i a#%a
se&ran$ yan$ &d&# tidak!a# "un$kin da*at "en$aran$ %a#yu) Ba#kan ada yan$ "en$atakan Mu#a""ad
itu "en$#ara"kan &ran$ "akan da$in$ ai' karena dia sendiri suka "akan ai) Karena Mu#a""ad takut
da$in$ ainya di-uri k#ada"nya' !a!u di#ara"kannya)
Ma-a"-"a-a"!a# yan$ "ereka *eruat) Mu!anya se-ara kasar' kian !a"a kian "e"asukkan /aru" se-ara
#a!us) Beratus ta#un !a"anya kenda!i i!"u ,Keti"uran, (Erienta!is") itu ter*e$an$ te$u# di tan$an "ereka)
Dan *ada UniFersitas-uniFersitas yan$ da!a" *en$aru# "ereka' a/aran Erienta!is dan :enyear Kristen itu!a#
yan$ di,ku!ia#kan, ke*ada "urid-"urid yan$ era$a"a Is!a"' su*aya sete!a# "ereka ke!uar dari sek&!a# itu'
i!"u "ereka ter#ada* A$a"a "ereka sendiri ia!a# i!"u yan$ diakui &!e# Erienta!is itu sendiri' ukan i!"u
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
yan$ "ereka a"i! dari su"ernya yan$ as!i)
Lei#-!ei# !a$i anyak nask#a# kita-kita Is!a" yan$ "a#a!' sea$ai su"er *en$eta#uan Is!a"' yan$
tidak diketa#ui ni!ainya &!e# tukan$ /ua! aran$ !&ak849 (*asar "iskin) da*at die!i &!e# "ereka dan
di"asukkan ke da!a" *er*ustakaan "ereka yan$ esar-esar di Lie*>i$' B&nn' Sar&n' Leiden' A"erika dan
!ain-!ain)
Hanya seka!i-seka!i "un-u! *en-ari I!"u :en$eta#uan yan$ /u/ur' yan$ da*at "en$e!uarkan #asi!
*enye!idikannya den$an adi!) Ada*un yan$ teranyak ada!a# Erienta!is a!at *en/a/a#an' aik *en/a/a#an
*&!itik see!u" Ne$ara-ne$ara Is!a" "erdeka' atau *en/a/a#an *eradaan sete!a# ne$eri-ne$eri Is!a"
"en-a*ai ke"erdekaannya) Dan "ereka itu ker/asa"a' antu "e"antu den$an *enyear A$a"a Kristen)
Keduanya erusa#a keras "e"e!&kkan -ara er2ikir &ran$ Is!a" dari a$a"a Tau#idnya dan tunduk ke*ada
-ara "ereka er2ikir' yaitu "e"isa#kan a$a"a dari ke$iatan #idu*' dan "en$urun$ a$a"a itu da!a" $ere/a
sa/a)
Maka -a* yan$ dierikan Tu#an di u/un$ ayat: ,Mereka itu!a# yan$ se/a#at-/a#at "ak#!uk', ada!a# -a* yan$
te*at) Dan ini!a# yan$ kita rasakan #eat *er/uan$annya di se!uru# Dunia Is!a" sekaran$ ini)
,Sesun$$u#nya &ran$-&ran$ yan$ eri"an), (*an$ka! ayat C)) Yan$ teruta"a I"an di sini nis-aya ia!a# I"an
ke*ada A!!a# dan I"an ke*ada (asu!-Nya' "eneri"a dan "enyetu/ui *etun/uk Tu#an yan$ te!a# terseut
*ada ayat = tadi7 +Dan "en$er/akan a"a!an yan$ s#a!i#)++ Me"uktikan I"an yan$ te!a# diakui da!a" #ati itu
den$an *eruatan dan sika* #idu*) Teruta"a "en$urankan #arta enda untuk eruat kea/ikan ke*ada
sesa"a "anusia' sea$ai yan$ te!a# di/i%ai &!e# >akat tadi' dan erkuran *u!a den$an /i%a-ra$a dan tena$a
untuk "e"*er/uan$kan te$aknya keenaran atau abilillah di "uka u"i ini' yan$ di/i%ai &!e# "ene$akkan
se"a#yan$' serta tu!us ik#!as di da!a" se$a!a #uun$an' aik #uun$an ke !an$it ke*ada A!!a#' atau ke
u"i ke*ada sesa"a "anusia)
Dan se"ua a"a!an yan$ s#a!i# itu "ereka ker/akan den$an kesadaran dan *enu# -inta7 ,Mereka itu ada!a#
seaik-aik "ak#!uk), (u/un$ ayat C)) Karena den$an "en$ikuti keenaran' "ene$akkan ke*er-ayaan dan
"e"uktikan den$an *eruatan' "ereka itu te!a# "en$isi ke"anusiaan seaik-aiknya) Mereka te!a#
"e"enu#i arti #idu*) Dan A!!a# *un "e"u!iakan "ereka) Mereka *e!i#ara *un-a-*un-a udi dan keuta"aan
yan$ /adi tu/uan se/ati %u/ud Insan ini) Dan itu!a# a#a$ia yan$ se/ati) Sea dia te!a# da*at "enyesuaikan
a*a yan$ terasa da!a" #ati sanuari den$an tin$ka# !aku di da!a" #idu*)
,Ba!asan "ereka di sisi Tu#an "ereka ia!a# syur$a-syur$a te"*at "eneta*), Itu!a# *er#entian dan *eneta*an
terak#ir' te"*at istira#at "eneri"a #asi! dan $an/aran dari ke*aya#an er/uan$ *ada #idu* yan$ *erta"a di'
dunia7 ,Yan$ "en$a!ir *adanya sun$ai-sun$ai', sea$ai !a"an$ kiasan dari kesuuran dan kese/ukan'
te*un$ ta%ar untuk ketentera"an ("ut#"ainna#)' kesuuran yan$ tiada *erna# kerin$7 +Keka! "ereka
*adanya se!a"a-!a"anya'+nik"at yan$ tiada *e"a# kerin$ ra#"at yan$ tiada *erna# ter#enti' tidak akan
ke!uar !a$i dari da!a" nik"at itu dan tidak !a$i akan "erasakan "ati)
Sea "ati itu #anya seka!i yan$ da#u!u sa/a) Dan yan$ "en/adi *un-a dan *un-ak dari nik"at itu ia!a#7
,A!!a# rid#a ke*ada "ereka',A!!a# senan$' A!!a# "eneri"a "ereka den$an tan$an teruka dan *enu#
(a#"an' sea tatka!a di dunia "ereka taat dan setia7 ,Dan "ereka *un rid#a ke*adaNya', (id#a yan$
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
sei"an$' a!as "e"a!as' k&ntak "en$&ntak849' ukan !aksana erte*uk see!a# tan$an) Karena I"an dan
keyakinan /ua!a# yan$ "end&r&n$ "ereka "e"iku! ean *erinta# A!!a# seketika "ereka #idu* da#u!u'
tidak ada yan$ dirasa erat dan tidak *e"a# "erasa &san) ,Yan$ de"ikian itu!a# untuk &ran$ yan$ takut
ke*ada Tu#annya), (u/un$ ayat 8))
Den$an u/un$ ayat ini di*erkuat!a# ke"a!i tu/uan #idu* se&ran$ Mus!i"' Tu#an "erid#ai "ereka' dan
"ereka *un "erid#ai Tu#an) Teta*i eta*a *un akra #uun$annya den$an Tu#an' na"un rasa takutnya
ke*ada Tu#an teta* ada) E!e# sea itu "aka rasa sayan$ dan rasa -inta ke*ada Tu#an' rid#a "erid#ai dan
kasi# "en$asi#i tidak!a# sa"*ai "en$#i!an$kan %ia%a' kekuasaan' a#kan kean$ku#an Tu#an di da!a"
si2at kea$un$an dan ketin$$ianNya) Sea itu!a# "aka si Mus!i" "en$er/akan suru# dan "en$#entikan
te$a#) Dia san$at "en$#ara*kan di"asukkan ke da!a" syur$a' na"un di sa"*in$ itu dia *un takut akan
dia>a Tu#an dan di"asukkan ke da!a" neraka)
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surat
AZ-ZALZALAH
(GEMPA)
Surat 99: 8 ayat
Diturunkan di MAKKAH
ةروس : ةلزلزلا

1- Apabila tla! di"#pakan bu#i itu $"#pa-
"#panya
اذ إ تلزلز ا هلازل ز  ر!ا
%- Dan #n"luarkan bu#i itu akan $"ala i$i-i$inya
ا هلا " # $ ر!ا  ت % &'$ (
Sba"ai#ana bbrapa Surat yan" lain& Surat a'-Zal'ala! ini pun ##bayan"kan kadaan yan" akan
di!adapi klak ktika !ari #ulai kia#at( )Apabila tla! di"#pakan bu#i itu $"#pa-"#panya() (ayat 1)(
Dn"an diu*un"i )$"#pa-"#panya)& atau $!bat-!batnya& dapatla! kita +a!a#kan ba!,a "#pa itu
bukanla! la"i "#pa $tu#pak-1.& #lainkan $luru! pr#ukaan bu#i( /ukan la"i karna ltu$an $bua!
"unun"& #lainkan bu#i itu $luru!nya atau k$bua!annya tla! tr"0n1an" dari +alak t#pat *alannya(
)Dan #n"luarkan bu#i itu akan $"ala i$i-i$inya() (ayat %)(
2ni pun #na#ba! la"i pn"rtian kita ata$ kuat dan !batnya "#pa b$ar itu& $!in""a "0n1an"an bu#i
yan" $d#ikian !bat& #n*adikan bu#i 2ak$ana di!indan" dan di!ayunkan& $!in""a $"ala i$i yan"
tr$i#pan di $balik bu#i itu trb0n"kar kluar& tidak ada la"i yan" tr$#bunyi& $a#pai pun tulan"-tulan"
#anu$ia yan" bratu$ bribu ta!un tla! trkubur dibalik kulit bu#i itu akan trb0n"kar kluar(
Mnurut al-3urt!ubi ada *u"a 0ran" yan" #nta+$irkan $"ala i$i-i$i yan" brat dala# bu#i itu bukan $a*a
tulan"-tulan" #anu$ia& #lainkan prbnda!araan #a$ prak yan" #n*adi kkayaan bu#i pun trb0n"kar(
Dn"an ta+$iran d#ikian itu& kita di 'a#an $karan" yan" tla! #li!at btapa banyaknya kkayaan
trpnda# di dala# bu#it& $*ak dari bn'in dan #inyak tana!& akan dapat #n""a#barkan btapa !batnya
pada ,aktu itu( Kalau i$i bu#i trb0n"kar kluar& la!ar tana!& bayan"kanla!& alan"ka! da!$yat pada ,aktu
itu(
Kia#at pa$ti datan"( Dia bukan $#ata-#ata kpr1ayaan yan" dia*arkan 0l! $kalian a"a#a lan"it( /a!kan
tla! #n*adi pn"ta!uan #anu$ia( Pnylidikan akan k#un"kinan kia#at tla! dinyatakan $1ara 40ri
il#ia! $ba1ai tr$but di ba,a! ini(
Collected : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Beberapa Kemungkinan Dunia
Musnah
Di Kaydn Plantariu# 5, 60rk p#a! diadakan d#0n$tra$i 1ara ba"ai#ana 7 #nurut para $ar*ana 7
bu#i yan" kita dia#i ini akan #n#ui k!an1urannya(
Diprtun*ukkan $1ara raliti$ adanya 8 k#un"kinan: Prta#a 9 #ata!ari #ltu$ dan bu#i #u$na! dala#
lautan api( Kdua 9 #ata!ari brbalik #n*adi bku $d#ikian rupa !in""a b0la bu#i #n*adi dataran
!ita# yan" trtutup $-1.( Kti"a 7 #un"kin *u"a tr*adi ba!,a $uatu bintan" yan" b$ar brtubrukan-%.
dn"an #ata!ari yan" #ana akan #n"akibatkan k!an1uran bu#i( K#pat 9 did#0n$tra$ikan adanya
k#un"kinan bintan" brk0r *atu! k bu#i dn"an kda!$yatan b"itu rupa !in""a bu#i !an1ur lulu!
karnanya( Kli#a 9 k#u$na!an dn"an $"ala pn"!uninya karna *arak dn"an bulan #n*adi b"itu
dkat $!in""a #ni#bulkan "l0#ban"-"l0#ban" air pa$an" yan" da!$yat di$rtai ltu$an-ltu$an !bat
dari "unun"-"unun" brapi( (Antara Spktru#)(
Skian brita itu(
:adi 0ran"-0ran" yan" ##inta pnyak$ian 2l#ia! #anu$ia apa yan" di$abdakan 4u!an& $uda! b0l!
tntra# !ati #nri#a ,a!yu-,a!yu 2la!i( Pada!al $!ndaknya ba"i 0ran" yan" bri#an& pn"ta!uan
#anu$ia blu# dapat $kali"u$ ditri#anya kalau blu# $$uai dn"an +ir#an 4u!an(
;- Dan brkata #anu$ia: )Apa !alnya<)
ا هل ا ) *ا+,-ا .ا/ (
=- Di !ari itu dia akan #n1ritrakan k!abar-
k!abarnya(
ا0را 1 ' $  234 5 6 789 )و:
8- /a!,a 4u!an n"kau tla! ##rinta!kannya(
ا هل ; <($ => ? ر >*@?
>- Di !ari itu #anu$ia akan pr"i brpi$a!-pi$a!&
untuk diprli!atkan kpada #rka a#al-a#al
#rka(
Aا> Bلا  ر4C : 789 )و: ا ( & D3ل Eا6ا F G $
HهلاIJ $
?- Maka baran"$iapa yan" #n"r*akan kbaikan
$ti#ban" dbu pun& ni$1aya dia akan #li!atnya(
.ا"K) L IM: NIO P & : Eا&D' 7ة> رذ
8- Dan baran"$iapa yan" #n"r*akan k*a!atan
$ti#ban" dbu pun& ni$1aya dia pun akan #@
li!atnya(
اQ & G 7ة>رذ .ا "K ) LI M: N )( P &:

)Dan brkata #anu$ia: )Apa !alnya<) (ayat ;)( ArtinyaA apa !alnya bu#i #aka *adi b"ini< Apa yan" tla!
tr*adi< Mnun*ukkan ba!,a #anu$ia pada ,aktu itu tanya brtanya di dala# k"u"upan dan bin"un"(
Collected : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
)Di !ari itu dia akan #n1ritrakan k!abar-k!abarnya() (ayat =)( Artinya ba!,a di !ari itu bu#i itu $ndiri
akan #n1ritrakan $ndiri k!abar brita tntan" dirinya( 6aitu #$kipun bukan bu#i brkata dn"an lida!&
ttapi kadaan yan" tla! tr*adi itu& yan" kian la#a kian !bat da!$yat dan #nakutkan& tla! #n*a,ab
$ndiri prtanyaan yan" ti#bul di !ati #anu$ia( 6aitu ba!,a inila! pr#ulaan !ari kia#atA Dunia la#a #ulai
di!an1urkan dan 'a#an ak!irat tla! #ulai datan"( )/a!,a 4u!an n"kau tla! ##rinta!kannya() (ayat
8)( Artinya ba!,a $"ala yan" tn"a! tr*adi itu adala! $uatu ktntuan yan" pa$ti dari Alla!& Badar yan"
tla! ditntukan& atau a*al yan" tla! $a#pai pada ,aktunya& bilan"an dunia $uda! $a#paiC
Al-3a$yani #n"a$kan: )Artinya 4u!anla! yan" ##rinta!kan bu#i itu br"0n1an" dan ru$ak dan !an1ur
dan runtu! dan #n"luarkan $"ala i$inya yan" trpnda#&) ($ba"ai di$butkan di ayat %)(
)Di !ari itu #anu$ia akan pr"i brpi$a!-pi$a!() (pan"kal ayat >)( /rpi$a!-pi$a!& br$bar-$bar diba,a
untun" #a$in"-#a$in"& kluar dari ka#pun" !ala#an atau ru#a!tan""anya& $!in""a trpi$a!-pi$a!la! di
antara $atu dn"an yan" lain& tidak dapat brkl0#p0k la"i( Hal ini pun ditran"kan lbi! *la$ dala# Surat
8D& EAba$a ayat ;= $a#pai ;?& ba!,a di !ari itu 0ran" lari dari $audaranya& dari ibunya dan aya!nya& dari
i$trinya dan anak-anaknya& karna #a$in"-#a$in" 0ran" #n"!adapi uru$annya $ndiriA )Fntuk
diprli!atkan kpada #rka a#al-a#al #rka() (u*un" ayat >)(
2tula! pula yan" dina#ai )6au#al-Hi$ab)& Hari Pr!itun"an& atau )6au#al-Mi'an)& Hari Pni#ban"an(
Akan di$lidiki $atu d#i $atu a#al prbuatan& k"iatan dan u$a!a $la#a !idup di ata$ dunia& baiknya dan
buruknya( Dan $#uanya akan diprlakukan dn"an adil dan tidak ada yan" tr$#bunyi(
)Maka baran"$iapa yan" #n"r*akan kbaikan $ti#ban" dbu pun& ni$1aya dia akan #li!atnya() (ayat ?)(
)Dan baran"$iapa yan" #n"r*akan k*a!atan $ti#ban" dbu pun& ni$1aya dia pun akan #li!atnya() (ayat
8):
Di dala# kdua ayat ini di$but dzarrah& yan" $upaya lbi! p0pular kita artikan $a*a dn"an dbu( Pada!al
dzarrah adala! lbi! !alu$ dari dbu( Di 'a#an #0dn ini& $tla! 0ran" #nylidiki tna"a at0# dan tla!
dapat ##an+aatkannya& #aka at0# itu dipakai dala# ba!a$a $luru! dunia dn"an ##akai kali#at
dzarrah( A!li-a!li +i$ika Arabi #nybut *u"a dzarrah itu dn"an al-Jauharul-fard& bnda yan" $an"at !alu$
yan" tidak dapat diba"i la"i( Lantaran itu b0l! *u"ala! kita artikan: )Dan baran"$iapa yan" #n"r*akan
$ti#ban" at0# pun dari kbaikan& ni$1aya dia akan #li!atnya() :adi bukti ba!,a tidak ada $atu pun yan"
tr$#bunyi di $i$i 4u!an dari !al a#alan #anu$ia dan k"iatan !idupnya& $upaya dibala$ dan di"an*ari
$ti#pal dn"an prbuatannya(
Syaik! Mu!a##ad Abdu! dala# ta+$irnya #n"a$kan ayat ini tla! #nyatakan ba!,a $"ala a#alan dan
u$a!a& baiknya dan buruknya& b$arnya dan k1ilnya akan dinilai 0l! 4u!an( /aik yan" brbuatnya itu 0ran"
bri#an ataupun 0ran" ka+ir( 4"a$nya la"i& a#al kbaikan 0ran" yan" ka+ir di!ar"ai 4u!an& #$kipun dia
dn"an d#ikian tidak trlpa$ daripada !uku#an kka+irannya()
/liau k#ukakan $bua! ayat di dala# Surat %1& al-AnbiyaG ayat =?A )/a!,a di !ari kia#at itu alat-alat
pni#ban" akan diltakkan dn"an $an"at adil& $!in""a tidak ada $atu diri pun yan" akan traniaya&
,alaupun $b$ar bi*i daripada !a#a-1. (tlur !a#a)& $#uanya akan diprti#ban"kan()
Collected : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Dn"an d#ikian 0ran" yan" tla! #n"aku bri#an kpada Alla! dan Ha$ul pun b"itu( M$kipun dia tla!
#n"aku bri#an& na#un d0$anya atau k$ala!an dan k*a!atannya pun akan diprti#ban"kan dan
diprli!atkan( Syukurla! dia tidak ##pr$kutukan yan" lain dn"an Alla!& $!in""a $ik$aan yan" akan
ditri#anya tidakla! $r#uk $!ina 0ran" yan" ka+ir(
Maka tr$butla! ba!,a Hati# at!-4!aa-iy& dr#a,an Arab bra"a#a 5a$rani yan" trknal di 'a#an
*a!iliya! akan dirin"ankan a'abnya di nraka karna di kala !idupnya dia $an"at dr#a,an( Dan Abu La!ab
pa#an Ha$ululla! $(a(,( yan" $an"at trknal bn1i kpada anaknya yan" #n*adi 5abi itu& pun akan ada
$atu $"i yan" akan #rin"ankan a'abnya( Karna bliau $an"at br$uka1ita ktika Ha$u!illa! $(a(,( la!ir k
dunia& $a#pai di$diakannya *aria!nya brna#a 4$aaiba!-%. yan" akan #nyu$ukan 5abi& $blu#
di$u$ukan 0l! Hali#atu$-SaGdiya!(
Dan $uda! tntu a'ab $ik$aan yan" akan ditri#a Abu 4!alib yan" #n"a$u! 5abi $(a(,( $a#pai bliau
#n*adi Ha$ul dan ##blanya $a#pai ak!ir !ayatnya tidakla! akan di$a#akan dn"an a'ab $ik$aan yan"
akan ditri#a 0l! Abu :a!al( Slan*utnya tidakla! akan $a#a a'ab tr!adap a!lul-kitab yan" tran"
##pr1ayai 5abi-nabi dn"an a'ab tr!adap 0ran"-0ran" yan" $a#a $kali tidak ##pr1ayai adanya
Alla!( Dan krin"anan yan" akan ditri#a 0l! 4!0#a$ AlIa Edi$0n tntu tr$dia& karna *a$anya
#ndapatkan alat-alat li$trik-;. yan" dapat dipr"unakan *u"a untuk #lakukan daE,a! 2$la#(
Slain dari itu& ayat ini pun #n*adi 0bat yan" *adi $ita,ar-$idin"in ba"i 0ran"-0ran" yan" bra#al dn"an
ik!la$ untuk a"a#a& untuk ban"$a dan prik#anu$iaan& ttapi #rka dilupakan 0ran"& #i$alnya karna
prtntan"an p0litik( M$kipun di dunia #rka dilupakan 0ran"& na#un kba*ikan dan *a$anya di kala
!idupnya ttap tr1atat di $i$i Alla! dan akan di!adapinya klak di !ari ak!irat(
R R R
4r$but di dala# $bua! Hadi$ yan" dira,ikan 0l! 4r#id'i dari 2bnu Abba$& ba!,a Ha$ululla! $(a(,(
prna! #n"atakan ba!,a Surat )ld'a Zul'ilati) adala! $ti#ban" dn"an $paru! al-3uran& dan )3ul
Hu,allaa!u A!ad) $ti#ban" dn"an $prti"a al-3uran& dan )3ul 6aa Ayyu!al Kaa+iruuna) $ti#ban"
dn"an $pr#pat al-3uran(
Marila! kita 1a#kan dala# +ikiran dan prnun"an kita #n"apa Ha$ululla! #nilai kti"a Surat ini
d#ikian(
Collected : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surat
AL- `ADIYAT
(YANG BERLARI)
Surat 100: 11 ayat
Diturunkan di MAKKA
ةروس : تايداعلا
1- D!"i yan# $!r%ari k!n&an# t!r!n#a'-!n#a'
احبض  تايداعلاو
(- Yan# "!"an&arkan a)i*
ا!"  تاي رو#$لا%
+- Yan# "!ny!ran# di ,aktu Su$u'*
احب# &  تا'( )#$لا%
-- Yan# "!"$an#kitkan )adanya d!$u-du%i*
اع*+ ,- .'/0%
.- Yan# "!ny!r$u k! t!n#a' ku")u%an ("u/u')*
اع $1 , - 23 سو%
Kepentingan Kuda Di Medan Perang
Na"a Surat ini ia%a' a%-0Adiyat1 yan# $!rarti kuda-kuda yan# $!r%ari k!n&an#* Maka t!r/!$ut%a' da%a"
ayat yan# )!rta"a $a#ai"ana k!i/ti"!,aan kuda itu2 3D!"i yan# $!r%ari k!n&an# t!r!n#a'-!n#a'*3
(ayat 1)* Da%a" )!ny!r$uan "!n#!4ar "u/u' yan# '!$at da'/yat itu k!%i'atan%a' $a#ai"ana
)!ntin#nya k!ndaraan atau an#katan $!rkuda (5a6a%!ri!)* Kuda-kuda itu di)a&u d!n#an )!nu'
/!"an#at 7%!' yan# "!n#!ndarainya1 /!'in##a dia $!r%ari k!n&an# /a")ai "!ndua1 artinya /uda' /a"a
d!ra) k!dua kaki "uka dan k!dua kaki $!%akan#1 $ukan %a#i "!nd!ra)* S!'in##a $!r)adu%a' /!"an#at
yan# "!n#!ndarai d!n#an /!"an#at kuda itu /!ndiri2 k!d!n#aran dari /an#at k!n&an# dan 4au' %arinya1
na8a/nya 4adi t!r!n#a'1 na"un dia tidak "!nyatakan )aya'1 $a'kan "a/i' "au di'a%au %a#i* 3Yan#
"!"an&arkan a)i*3 (ayat ()* Da%a" %ari yan# /an#at k!n&an# itu1 t!ruta"a di ,aktu dini'ari
k!%i'atan%a' "!"an&ar a)i dari %ada"nya k!tika %ada" itu t!rantuk k!)ada $atu2 3Yan# "!ny!ran# di
,aktu Su$u'*3 (ayat +)* Yaitu di ,aktu "u/u' /!dan# %!n#a' atau %a%ai atau "!n#antuk1 /!'in##a
an#katan )!ran# itu datan# ra4a d!n#an ti$a-ti$a %ak/ana di4atu'kan dari %an#it* 3Yan# "!"$an#kitkan
)adanya3 yaitu )ada ,aktu Su$u' itu 3d!$u-du%i*3 (ayat -)*
Bia/anya di ,aktu Su$u'1 !"$un "a/i' "!"$a/a'i $u"i* Baru%a' !"$un itu akan 'i%an# /!t!%a'
"ata'ari naik* T!ta)i 7%!' kar!na '!$at )!ny!ran#an an#katan )!ran# $!rkuda itu1 kar!na k!n&an# %ari
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
kuda-kudanya1 yan# "!n!r$itkan &!tu/an a)i kar!na )!r#!/!ran %ada"nya d!n#an $atu1 d!$u-du%i
naik%a' k! udara*9(: S!'in##a $!rka$ut%a' t!")at itu1 tidak ada yan# k!%i'atan %a#i1 "!ny!$a$kan
7ran# yan# di/!ran# k!$in#un#an* 3Yan# "!ny!r$u k! t!n#a' ku")u%an ("u/u')*3 (ayat .)* Yaitu
ku")u%an "u/u'*
D!n#an %i"a ayat itu1 d!n#an $a'a/a yan# inda'1 $a'a/a Tu'an /!ndiri1 di#a"$arkan%a' $!ta)a '!$atnya
)!ny!ran#an dan )!ny!r$uan d!n#an kuda* Dan d!n#an /!ndirinya ayat ini "!"$!rikan )!n#'ar#aan yan#
a"at tin##i k!)ada kuda di "!dan )!ran#1 yan# dina"ai khail; Ma%a'an di da%a" Surat a%-An8a%1 Surat < ayat
=0 ada /uru'an yan# t!ran# dan t!#a/ k!)ada "u4a'idin I/%a" "!n&uku)kan )!r/!diaan a%at )!ran#1 di
antaranya ia%a' kuda (k'ai%) tidak%a' k!tin##a%an* Dan di da%a" )!ran# yan# t!%a' "7d!n /!karan# ini )un1
d!n#an tank-tank $!r%a)i/ ,a4a1 na"un an#katan )!ran# $!rkuda "a/in t!ta) di)andan# )!ntin#*
Di da%a" ayat k!!")at kita artikan $a',a )!ny!r$uan t!ntara $!rkuda itu "!n!r$itkan d!$u-du%i yan# naik
k! udara "!ni"$u%kan k!%a"-ka$ut* S!t!n#a' a'%i ta8/ir "!n#artikan Naq'an yan# kita artikan d!$u itu
d!n#an /7rak-/7rai* Ini )un /uatu ta8/ir yan# 4u#a da)at dit!ri"a* Kar!na kadan#-kadan# /uara /7rak-/7rai
/!$a#ai %a"$an# da%a" )!ran# /an#at $!/ar k!/annya untuk "!"ata'kan /!"an#at "u/u'* T!ntara >!)an#
,aktu "!nduduki Ind7n!/ia1 t!rk!na% d!n#an /7raknya yan# di'a4an dari )u/at dan "!ni"$u%kan takut yan#
"!nd!n#ar*
Da%a" kita$ 3Tuhfatun-Nafis3 karan#an Ra4a A%i a4 Riau1 $!%iau "!n!ran#kan $a',a t!ntara Bu#i/ a)a$i%a
"!ny!r$u "u/u' "!r!ka itu "!n#karuk1 yaitu $!ta")ik-/7rak yan# da'/yat* Mu4a'idin di A&!' k!tika
$!r)!ran# d!n#an B!%anda di ak'ir A$ad k!1? /a")ai )!r"u%aan A$ad K!dua @u%u' (1?0() "!ny7rakkan
3La I%a'a I%%a%%a'3 atau 3A%%a'u Ak$ar3 di t!n#a' 'utan $a%antara t!n#a' $!r#!ri%ya*
T!ntara B!%anda "!n#akui t!ru/-t!ran# $a',a "!r!ka takut "!nd!n#arkan ta'%i% dan tak$ir yan# di4adikan
/!"$7yan )!ran# itu* T!ntara Turki da%a" @!ran# K7r!a di $a,a' k7"and7 Ma&Art'ur )un tidak )!"a'
"!nin##a%kan /!"$7yan A%%a'u Ak$ar da%a" )!ran#*
D!n#an k!%i"a ayat itu A%%a' "!"$uat /u")a'1 a#ar kuda 4an#an dia$aikan 7%!' kau" Mu/%i"in da%a"
)!ran#* Dan Ra/u%u%%a' /*a*,* /!ndiri /!t!%a' "u%ai 'i4ra' k! Madina'1 /a%a' /atu )!rinta' 'arian $!%iau ia%a'
"!nyuru' /a'a$at-/a'a$atnya "!"!%i'ara kuda untuk )!ran#* @!"$a'a#ian ghanimah ('arta ra")a/an)1
ka%au $a#i /!7ran# yan# $!r4a%an kaki da)at /atu1 "aka $a#i yan# $!rkuda da)at !")at $a'a#ian*
Lantaran itu "!n4adi k!/ukaan turun-t!"urun%a' $a#i $an#/a Ara$ "!"!%i'ara kuda dan t!rk!na%%a'
k!tan#ka/an $!ntuk kuda Ara$ di /!%uru' dunia /a")ai k!)ada Aa"an /!karan# ini*
=- S!/un##u'nya "anu/ia t!r'ada) Tu'annya tidak%a' $!rt!ri"a ka/i'
.4 دو# 5 6 ل  ,7 - 'ل .ا8+9ا
B- Dan /!/un#yu'nya dia ata/ yan# d!"ikian itu1 ada%a' "!nyak/ikan
/!ndiri*
!( :;ل <ل= >?@  # ,A+ 4و
<- Dan /!/un##u'nya dia1 kar!na &intanya k!)ada 'arta1 ada%a' t!r%a%u*
B!ي!;ل  ' ( Cلا 7D# حل # ,A+ 4و
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
S!t!%a' Tu'an $!r/u")a' d!n#an "!"akai kuda k!ndaraan di da%a" )!ran#1 yan# #a#a' )!rka/a "!ny!r$u
"u/u' di t!n#a' "a%a"1 /!'in##a dari %ada" kuda itu ti"$u% a)i dan $!ka/ '!$at /!r$uannya "!ni"$u%kan
d!$u-du%i1 datan#%a' tu4uan inti /u")a' )ada ayat yan# k!!na"1 yaitu2 3S!/un##u'nya "anu/ia t!r'ada)
Tu'annya tidak%a' $!rt!ri"a ka/i'*3(ayat =)* Arti kanuud ia%a' tidak $!rt!ri"a ka/i'1 )!%u)akan 4a/a*
B!ra)a /a4a nik"at di$!rikan Tu'an dit!ri"anya dan dia tidak "!ra/a )ua/ d!n#an yan# t!%a' ada itu1 $a'kan
"a/i' "!"inta ta"$a'nya %a#i* Na8/unya tidak )!rna' "!ra/a &uku) dan k!nyan#1 yan# ada tidak
di/yukurinya1 $a'kan dia "!n#7"!% "!n#a)a /!dikit1 dan yan# datan# t!r%!$i' da'u%u di%u)akannya*
A$u A"a"a' $!rkata: 3Mana yan# t!%a' dia da)at1 dia "akan /!ndiri dan tidak di$!rinya 7ran# %ain*
a"$a/a'ayanya di)uku%inya dan 7ran#-7ran# yan# $!r'a4at tidak di)!rdu%ikannya*3
Banyak%a' "anu/ia yan# $!r/ika) d!"ikian*
3Dan /!/un##u'nya dia1 ata/ yan# d!"ikian itu1 ada%a' "!nyak/ikan /!ndiri*3 (ayat B)* Artinya1 $a',a/anya
tin#ka' %aku dan /ika) 'idu) 7ran# yan# tidak $!rt!ri"a ka/i' k!)ada Tu'an itu "uda' /a4a dik!ta'ui 7%!'
7ran# %ain1 kar!na 7ran# yan# $!#itu tidak%a' da)at "!ny!"$unyikan )!ran#ainya yan# $uruk itu2 3Dan
/!/un##u'nya dia1 kar!na &intanya k!)ada 'arta1 ada%a' t!r%a%u*3 (ayat <)* Yan# di"ak/ud d!n#an t!r%a%u di
/ini ia%a' /an#at $ak'i%* Mana yan# t!%a' "a/uk tidak $7%!' k!%uar %a#i*
Di)!rta%ikan di antara ayat B d!n#an ayat < yaitu tin#ka' %aku 7ran# itu da)at /a4a di%i'at 7ran#1 dan %!ka/
da)at dik!ta'ui* Takut did!kati 7ran# kar!na takut 7ran# akan datan# "!"inta* Sa")ai kadan#-kadan# )ada
"ani/ "u%utnya k!)ada 7ran#1 /a")ai k!)ada &aranya $!r$uruk-$uruk /u)aya 4an#an dik!ta'ui 7ran# $a',a
dia kaya1 /!"uanya itu ada%a' "!nun4ukkan &iri-&iri 7ran# $ak'i%* Kadan#-kadan# t!r7")a'nya yan# )atut
ditukar /!ka%i /!ta'un1 /uda' %i"a ta'un tidak ditukarnya dan 'anya dita"$a%-ta"$a%nya91: /a4a* Yan# /an#at
)adanya ia%a' "!"!ntin#kan diri /!ndiri dan yan# %!"a' ada%a' 'u$un#annya d!n#an A%%a' dan d!n#an
/!/a"anya "anu/ia*
Ayat /!%an4utnya ia%a' an&a"an 'ari d!)an $a#i 7ran# d!"ikian*
?- S!/un##u'nya "anu/ia t!r'ada) Tu'annya tidak%a' $!rt!ri"a ka/i'
ا=4 # E? ع ي F% G H% اI  ' J ع# -
رو# ب# * لا
10- Dan /!/un#yu'nya dia ata/ yan# d!"ikian itu1 ada%a' "!nyak/ikan
/!ndiri*

رو#!KLلا H% اI  M7L# و
11- Dan /!/un##u'nya dia1 kar!na &intanya k!)ada 'arta1 ada%a'
t!r%a%u*

B'( ب CAل NO P I وي  E:- E#:A -ر A. 4
3A)aka' dia tidak ta'uC3 ()an#ka% ayat ?)* A)aka' dia tidak "!nd!n#arC A)aka' tidak /a")ai k!)adanya
)!n#a4aran yan# di/a")aikan 7%!' Ra/u%1 $a',a 'idu) ini $ukan%a' /!'in##a dunia ini /a'a4aC Dan /!t!%a'
"anu/ia "ati 'arta $!ndanya itu tidak akan di$a,aC Ma%a'an k!%ak akan ti$a "a/anya2 3A)a$i%a di$7n#kar
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
a)a yan# ada da%a" ku$urC3 (u4un# ayat ?)* Artinya $a',a /!"ua "ak'%uk yan# t!%a' "ati akan
di$an#kitkan k!"$a%i dari ku$u"ya kar!na akan di'i/a$1 kar!na akan di)!r'itun#kan a"a%an yan# t!%a'
di$a,anya untuk 'idu)nya di ak'irat* Dan akan ditanyai dari "ana dida)atnya 'artanya yan# $anyak dan
di)!rta'ankannya "ati-"atian /a")ai "!n4adi $ak'i% itu1 dan k! "ana di$!%an4akannyaC
3Dan di%a'irkan a)a yan# ada di da%a" dada-dadaC3 (ayat 10)* Maka /!#a%a ra'a/ia yan# t!r/!"$unyi /!%a"a
'idu) da'u%u1 !nta' 'arta-$!nda yan# $anyak itu dida)at dari "!ni)u1 "!n&uri1 $!r$7'7n#1 %aku &uran#1
k7ru)/i1 "ani)u%a/i1 /!"uanya akan t!r$7n#kar1 /!'in##a 4atu' 'ina%a' diri di 'ada)an k'a%ayak ra"ai di
@adan# Ma'/yar* 3S!/un##u'nya Tu'an "!r!ka1 t!r'ada) "!r!ka1 di 'ari itu ada%a' A"at M!n#!ta'ui*3
(ayat 11)*
Tidak%a' da)at $!r$7'7n# %a#i1 atau $!r/!nda-#urau dan "ain-"ain (lahwun wa la'ibun) /!$a#ai di dunia1
kar!na /!"ua ra'a/ia /uda' ada di tan#an Tu'an*
Maka "ari%a' $!r%indun# k!)ada A%%a'1 "7#a-"7#a )!nyakit d!"ikian 4an#an "!ni")a diri kita: A"in;
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surat
AL-QARI`AH
(PENGGEGER)
Surat 101: 11 ayat
Diturunkan di MAKKAH
ةروس : ةعراقلا
1- Pn!!!r
ةعراقلا
"- A#aka$ #n!!!r itu%
ةعراقلا ام
&- Suda$ ta$uka$ n!kau' a#aka$ #n!!!r
itu%
ةعراقلا ام كارد أ ام
(- Di $ari yan! ada)a$ *anu+ia +akan-akan
ra*a-ra*a yan! ,rt,aran-
!و"# $لا %ا &'لا (  )ا*+لا ,و- . / و .
.- Dan ada)a$ !unun!-!unun! +#rti ,u)u
yan! di$a*,urkan-
%و '+ $لا 01 2لا ( 3ا# 4لا ,و- 5
/Pn!!!r-/ (ayat 1)- Kita +uda$ +a*a *ak)u* a#a arti !!r0 +*ua 1ran! *n2adi !!r' k)i,ut'
$,1$' ka3au-,a)au' $1y1n! k +ana $1y1n! k *ari- G!r artinya ,r!1n3an! #ra+aan karna
ktakutan dan k3*a+an-
/A#aka$ #n!!!r itu%/ (ayat ")- Kita artikan a)-Qari`a$' i+i* 4ai) itu dn!an #n!!!r' karna dia
yan! *ni*,u)kan k!!ran #ada *anu+ia- Dia yan! *n2adi #un3a dan +,a,-
/Suda$ ta$uka$ n!kau' a#aka$ #n!!!r itu%/ (ayat &)- Suda$ ta$uka$ n!kau $ai Na,i a#aka$
#n!!!r itu% Diu)an! kata !!r +a*#ai ti!a ka)i0 !!r' !!r dan !!r5 S$in!!a ,rta*,a$)a$
#r$atian ata+ da$+yatnya $ari itu- Itu)a$ Hari Kia*at5 Dan kia*at itu #a+ti tr2adi-
G!r5 S,a, +!a)a ++uatu ,r1,a$0 )an!it akan belah (6"01)' ,a$kan akan $an3ur (6(01)- Mata$ari
akan di!u)un!' ,intan!-,intan! akan !u!ur' !unun!-!unun! akan $a#u+ rata' unta ,untin! tidak
di#rdu)ikan )a!i' ,inatan!-,inatan! ,ua+ #un t)a$ ,rku*#u)-ku*#u)' air )aut *n!!)a!ak naik
(6101 +a*#ai 7) dan ,,ra#a ayat dan Surat yan! )ain- Itu)a$ yan! *n2adikan +*uanya *n2adi
!!r dan ka3au-,a)au-
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
/Di $ari yan! ada)a$ *anu+ia +akan-akan ra*a-ra*a yan! ,rt,aran-/ (ayat ()- 8rt,aran *anu+ia'
atau +akan-akan ra*a-ra*a yan! ,rt,aran' ,tr,an!an' tidak tntu )a!i t*#at $in!!a#' karna
ru*a$-ru*a$ t*#at tin!!a) *anu+ia #un t)a$ di!1n3an! di$an3urkan 1)$ !*#a ,u*i yan! a*at
da$+yat- Dia*,i) #ru*#a*aan dn!an ra*a-ra*a' karna ra*a-ra*a itu ada)a$ )*a$' dan *anu+ia
di 9aktu itu +uda$ +an!at k)i$atan )*a$nya' tidak ,rdaya )a!i untuk **#rta$ankan diri' untuk
**#rta$ankan $idu#-
/Dan ada)a$ !unun!-!unun! +#rti ,u)u yan! di$a*,urkan-/ (ayat .)- :!a+)a$ da)a* ayat ini' dan
di+,utkan 2u!a da)a* ayat yan! )ain ,a$9a !unun! tidak ada artinya )a!i +,a!ai #*a!ar an!in yan!
akan *nya#u *uka ,u*i- G*#a ,u*i itu ada $u,un!annya dn!an )tu+an yan! ada di da)a* #rut
,u*i- La$ar *)tu+ ,r+a*a a#i dari #un3ak k#undan;"< !unun!-!unun! yan! ,ra#i +)a*a ini' dan
!unun!-!unun! )ain yan! +)a*a ini k)i$atan tidak ,ra#i- La$ar yan! #ana+ itu *)1n2ak' ,rt,ar
dan *n!a)ir )ak+ana ,u)u yan! di$a*,urkan-
Itu)a$ kia*at5
7- Maka ada#un ,aran!+ia#a yan! ,rat ti*,an!annya-
6+. 7ا وم 89 ق: 0 م ا* م;<
=- Maka dia itu ada)a$ da)a* k$idu#an yan! dirid$ai-
=ة > ?ا*ر =ة@>ع A<  و1<
6- Dan ada#un ,aran!+ia#a yan! rin!an ti*,an!annya-
6+. 7ا و م 8*'B 0 م ا*م أ
>- Maka t*#at k*,a)inya ia)a$ 2uran! yan! da)a*-
Cة .اD 6E م;<
10- Dan a#aka$ yan! **,rita$u*u a#aka$ itu%
6 > D ام كارد أ ام
11- )tu)a$ a#i yan! #ana+-
ة>ماF CراG
S,a!ai*ana t)a$ ditran!kan 2u!a #ada Surat >>' a?-@a)?a)a$' ,a$9a +!a)a a*a)an *anu+ia akan
di#r)i$atkan k#ada *rka (ayat = dan 6)' da)a* Surat ini di#r2)a+ )a!i' ,a$9a #ada 9aktu kia*at
itu k)ak akan diadakan ti*,an!an (Mi?an) atau *a9a?in- Sa*#ai a*a) +$a)u+-$a)u+nya' +$a)u+
?arra$' +$a)u+ at1*' tidak )#a+ dari ti*,an!an-
Maka trda#at)a$ ada ti*,an!an yan! ,rat dan ada ti*,an!an yan! rin!an0 /Maka ada#un
,aran!+ia#a yan! ,rat ti*,an!annya- / (ayat 7)- Aaitu ,rat k#ada yan! ,aik' t!a+nya ),i$ ,anyak
a*a)nya yan! ,aik dan ,r!una dari#ada a*a)an yan! k1+1n! tak ,rarti0 /Maka dia itu ada)a$ da)a*
k$idu#an yan! dirid$ai-/ (ayat =)-
Itu)a$ k$idu#an di da)a* +yur!a yan! t)a$ di+diakan :u$an untuknya- 8r)aku)a$ ata+ dirinya
#an!!i)an :u$an yan! t)a$ di+a*#aikan +2ak dia *a+i$ $idu#' dan #an!!i)an itu diturutinya' +,a!ai
tr*aktu, di ak$ir Surat /a)-Ba2r/ (6>0 ayat "= +a*#ai &0)- 8a$9a Nafsul-Muthmainnah t)a$
di#an!!i) 1)$ :u$an +u#aya k*,a)i k#adaNya' da)a* kadaan rid$a dan dirid$ai' *a+uk k da)a*
k)1*#1k $a*,a-$a*,a :u$an yan! +tia dan *a+uk dn!an +)a*at k da)a* +yur!a yan! t)a$
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
di+diakan :u$an-
/Dan ada#un ,aran!+ia#a yan! rin!an ti*,an!annya-/ (ayat 6)- Karna kran2an! tidak ,ri+i a*a)
yan! akan **,a9anya +)a*at di ak$irat' k1+1n! dari#ada k,a2ikan0 /Maka t*#at k*,a)inya
ia)a$ 2uran! yan! da)a*-/ (ayat >)-
Di da)a* ayat ini di+,ut fa ummuhuu0 *aka i,unya- Dikatakannya 2uran! yan! da)a* itu +,a!ai
i,unya' karna k +ana)a$ t*#at dia #u)an! dan tidak akan k)uar )a!i- /Dan a#aka$ yan!
**,rita$u*u0 a#aka$ itu%/ (ayat 10)- Atau0 Suda$ adaka$ yan! **,rita$u k#ada*u'
Mu$a**ad' a#aka$ 2uran! yan! da)a* itu' a#aka$ haawiyah itu%
Prtanyaan :u$an +#rti ini' )ak+ana #rtanyaan !uru k#ada *urid' untuk *narik #r$atian' dan
!uru +ndiri)a$ k)ak yan! akan **,rikan 2a9a,annya' karna +)ain dari A))a$ dn!an #rantaraan
Ma)aikat Ci,ri) tidak)a$ +1ran! 2ua #un yan! +an!!u# **,rikan #n!ta$uan tntan! yan! !$ai,
k#ada Na,i Mu$a**ad +-a-9-
Prtanyaan itu di2a9a, +ndiri 1)$ :u$an: /Itu)a$ a#i yan! #ana+5/ (ayat 11)- D Itu)a$ nraka
2a$anna*-
Di da)a* +,ua$ Hadi+' S$a$i$ Mu+)i* yan! ditri*anya' dari#ada A,u Huraira$' ,a$9a Na,i +-a-9-
#*a$ *n!atakan:
H*+1I J & F 0 م اK LMI 0>2#س 0 م CLM I  /دN 0 Oا PQ و . A R*لا STD  H (را G
"Api kamu ini, yang dinyalakan oleh anak Adam adalah satu bahagian daripada 70 bahagian
panasnya dari neraka jahannam."
Saiyidina A,u 8akar S$iddiE r-a- +ktika **,i3arakan arti ,rat dan rin!annya ti*,an!an ini #rna$
,rkata: /Makanya 2adi ,rat ti*,an!an 1ran! yan! ,rat ti*,an!annya itu ia)a$ karna yan! tr)tak
di da)a*nya ada)a$ AL-HAQ0 K,naran-
Maka +uda$ +#anta+nya)a$ ++uatu ti*,an!an yan! di da)a*nya ,ri+i KE8ENARAN *n2adi ,rat-
Dan *akanya rin!an ti*,an!an 1ran! yan! rin!an ti*,an!annya itu' karna yan! tr)tak di da)a*nya
ia)a$ ,aran! yan! 8A:IL0 Suatu K+a)a$an- Maka +uda$ +#anta+nya)a$ ti*,an!an yan! ,ri+i
KE8A:ILAN itu rin!an adanya-FF
Mnurut ##ata$ yan! trkna):
6ل ة ق > قF U VWا#لا
"arang yang batil itu tidaklah ada hakikatnya."
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surat
AT-TAKATSUR
(BERMEGAH-MEGAHAN)
Surat 102: 8 ayat
Diturunkan di MAKKAH
ةروس : رثاكتلا

1- Kau t!"a# di$!r"a"aikan %"!# &!r!'a#-!'a#an
ر ثا كتلا مكاهل
2- S!#in''a kau !"a(at k! ku&ur-ku&ur)
ر!"ا # $لا  م % ر & ' ت (
*- S!ka"i-ka"i tidak) Ba#kan akan kau k!ta#ui k!"ak)
)و $* + %  ,و س -ك
+- K!udian itu, -!ka"i-ka"i tidak) Ba#kan akan kau k!ta#ui
k!"ak)
)و $* + %  ,و س -ك  م ث
.- S!ka"i-ka"i tidak/ Ka"au kiranya kau k!ta#ui"a# d!n'an
$!n'!ta#uan yan' yakin)
!./!# /لا  م*!0 ) و $* + %  ول -ك
0- S!-un''u#nya akan kau "i#at"a# n!raka itu)
م/!1 2لا ) 3رتل
1- K!udian itu2 -!-un''u#nya akan kau "i#at"a# dianya
d!n'an $!n'"i#atan yan' yakin)
4./!# /لا . /0 ا ه5 3رتل  مث
8- K!udian2 -!-un''u#nya kau akan ditanyai di #ari itu k!"ak
dari #a" nikat)
!م/! + 6لا !.0  78!9:و ; .ل<=تل  م ث
3Kau t!"a# di$!r"a"aikan %"!# &!r!'a#-!'a#an)3 (ayat 1)) Kau t!"a# t!r"a"ai, t!r"!n'a# dan kau
t!"a# t!r$a"in' dari$ada tu4uan #idu$ yan' -!4ati) Kau tidak $!r#atikan "a'i k!-u5ian 4i(a, k!5!rda-an
aka" !ikirkan #ari d!$an) T!"a# 6!n'a# kau dari$ada !$!r#atikan #idu$u yan' akan ati dan
kau t!"a# "u$a $!r#u&un'anu d!n'an Tu#an 7!n5i$ta -!"uru# a"a dan $!n5i$ta diriu -!ndiri)
Kau t!r"a"ai dan t!r"!n'a# dari itu -!uanya kar!na kau t!"a# di$!rdayakan %"!# k!!'a#an #arta-
&!nda) Sa$ai kau &!r&an''a k!$ada -!-aau anu-ia2 3Aku %ran' kaya/3, 3Aku &anyak #arta3,
3Aku !$unyai k!"uar'a &!-ar, &anyak anak dan &anyak 5u5u)3 7ada#a" -!uanya itu ada"a#
k!duniaan yan' 8ana &!"aka)
3S!#in''a kau !"a(at k! ku&ur-ku&ur)3 (ayat 2)) Dan kau tidak in-a8 &a#(a a$a&i"a kau a-uk
k! da"a ku&ur itu kau tidak akan &a"ik "a'i k! dunia ini) Maka t!r&uan' $!r5ua"a# uuru yan'
t!"a# #a&i- !n'u$u" #arta, !n5ari $an'kat, $!n'aru# dan k!dudukan)
9iara# k! ku&ur artinya ia"a# ati)
S!t!n'a# a#"i &a#a-a !&!ri naa un'ka$an &a'i ku&ur, yaitu -!ra&i ak#irat/
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
3Ka""aa/2 S!ka"i-ka"i tidak/3 ($an'ka" ayat *)) Artinya &a#(a-anya #idu$u yan' t!"a# t!r"a"ai kar!na
!n'u$u"kan #arta, k!kayaan, k!!'a#an itu 3-!ka"i-ka"i tidak"a#3 $!r&uatan yan' t!r$u4i) S!ka"i-
ka"i tidak"a# itu $!r&uatan yan' &!nar, yan' akan !&a(a -!"aat) 3Ba#kan, akan kau k!ta#ui
k!"ak)3 (u4un' ayat *)) Akan kau k!ta#ui -!ndiri k!"ak &a#(a $!r&uatanu yan' -!$!rti itu tidak ada
8a!da#nya -aa -!ka"i) Banyak #artau tidak"a# akan !n%"%n') Banyak anak dan 5u5u tidak"a# akan
!&!"a)
3K!udian itu,3 : kau t!kankan -!ka"i "a'i 3S!ka"i-ka"i tidak"a# &!nar -ika$u itu, 3Ba#kan akan
kau k!ta#ui k!"ak)3 (ayat +)) Ba#(a -!'a"a $!r&uatanu !n'u$u" dan &!r!'a#-!'a# d!n'an
#arta dunia 8ana itu $!r5ua &!"aka) Di ak#irat -!uanya itu tidak"a# akan !n%"%n')
B!rkata -!t!n'a# a#"i ta8-ir, &a#(a $ada ayat * ada"a# $!&!rita#uan &a#(a kau akan ta#u -!ndiri
k!"ak a$a&i"a kau t!"a# a-uk k! da"a -ua-ana a"a ku&ur2 ana kainu, ana &a4uu, ana
$an'katu dan k!&!-aran yan' kau !'a#kan di dunia ini2 &ukanka# #anya kain ka8an $!&un'ku-
diri;
Dan $ada ayat + di$!rin'atkan $u"a &a#(a kau akan ta#u -!ndiri k!"ak -!-uda# a"a ku&ur itu akan
!"an4utkan k!$ada A"a Bar<ak#, k!udian itu $an''i"an Hari Kiaat) Di (aktu itu $un akan kau
-ak-ikan -!ndiri &a#(a k!kayaan dunia yan' kau !'a#kan da#u"u -aa -!ka"i tidak ada artinya
"a'i2 yan' &!rarti #anya"a# aa"an di dunia untuk dia&i" #a-i"nya di ak#irat)
3S!ka"i-ka"i tidak/3 ($an'ka" ayat .)) Diu"an'kan "a'i &a#(a $!r5ua"a# u-a#au !!'a#kan #arta
&!nda yan' tidak &!rarti itu2 3Ka"au kiranya kau k!ta#ui"a# d!n'an $!n'!ta#uan yan' yakin)3 (u4un'
ayat .)) Artinya ka"au kiranya kau $!"a4ari"a# ra#a-ia #idu$ ini d!n'an -!k-aa, -a$ai !n4adi i"u
yan' yakin dan kau d!n'ar $!tun4uk yan' di&a(akan %"!# Ra-u" -)a)()2 3S!-un''u#nya akan kau
6i#at"a# n!raka itu)3 (ayat 0)) Artinya &i"a tatka"a #idu$ ini kau $!"a4ari a4aran Mu#aad d!n'an
-!k-aa, d!n'an ian dan $!r5aya, ni-5aya akan kau "i#at"a# n!raka itu -!&a'ai 'an4aran &a'i %ran'
yan' in'kar) M!-ki$un &!"u !n'kau "i#at d!n'an ata k!$a"au, $a-ti da$at"a# di"i#at dan diyakini
%"!# 8ikiranu yan' -i#at dan 4!rni#)
S!%ran' di antara Sa#a&at Ra-u"u""a# -)a)() A&du""a# &in Uar $!rna# !n'atakan &a#(a dia t!"a#
!"i#at -yur'a dan n!raka/ Dan dia !ra-akan t!"a# a-uk k! da"anya) =a"u %ran' !nanyakan
k!$adanya a$aka# yan' diak-udkan &!rkata d!ikian, $ada#a" k!duanya itu &!"u di-ak-ikan di
dunia -!karan') =a"u &!"iau !n4a(a&, &a#(a kar!na Ra-u"u""a# -)a)() t!"a# !n'atakan &a#(a &!"iau
t!"a# !"i#atnya, dia $un !n4adi yakin akan -yur'a dan n!raka itu) S!&a& $!rkataan Ra-u" itu ada"a#
BENAR/
Mata Ra-u"u""a# -)a)() &!nar-&!nar !"i#at dan aku &!nar-&!nar $!r5aya k!$adanya) S!&a& itu ka"au
&!"iau t!"a# !"i#at, &!rarti aku $un t!"a# !"i#at)
3K!udian itu)3 ($an'ka" ayat 1)) S!-uda# kau yakin dari $!n'!ta#uan, dari i"u yan' kau t!ria
dari Ra-u" yan' u-ta#i" &!r&%#%n'2 3S!-un''u#nya akan kau "i#at"a# dianya d!n'an $!n'"i#atan
yan' yakin)3 (u4un' ayat 1)) S!-uda# diyakini &!rkat i"u yan' ada, &!rkat #udan ($!tun4uk) dan tau8i>
dari A""a#, k!"ak $a-ti datan' a-anya k!yakinan itu akan naik "a'i k!$ada tin'kat yan' "!&i# tin''i)
?aitu k!yakinan kar!na mu'aayanah2 K!yakinan kar!na da$at di"i#at ata, da$at dia"ai -!ndiri da"a
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
k!#idu$an yan' k!ka", da"a k!#idu$an yan' k#u"ud) 6tu"a# Hari Ak#irat)
3K!udian itu)3 ($an'ka" ayat 8)) S!t!"a# -!"!-ai kau 8a#akan itu -!uanya, aka k!ta#ui"a# $u"a
&a#(a2 3S!-un''u#nya kau akan ditanyai di #ari itu k!"ak dari #a" nikat)3 (u4un' ayat 8))
Ayat ini ada"a# $!nutu$, t!ta$i -!&a'ai kun5i &a'i $!rin'atan $ada $!&ukaan ayat) Di ayat $!rtaa
dikatakan &a#(a kau t!"a# t!r"a"ai %"!# k!-ukaanu &!r!'a#-!'a# d!n'an #arta, d!n'an $an'kat
dan k!dudukan, d!n'an anak dan k!turunan) B!r!'a#-!'a#an d!n'an k!#idu$an yan' !(a#,
d!n'an rua#tan''a yan' "ak-ana i-tana, k!ndaraan yan' &aru dan %d!n, !a- $!rak dan -a(a#
"adan') S!ua !an' ada"a# nikat dari Tu#an) T!ta$i k!ta#ui"a# %"!# kau &a#(a akan &!rtu&i-
tu&i $!rtanyaan datan' t!ntan' -ika$u t!r#ada$ -!'a"a nikat itu2 3A$a yan' kau $!r&uat d!n'an
dia;3, 3Dan ana da$at %"!#u -!'a"a nikat itu;3, 3Adaka# dari yan' #a"a" atau dari yan' #ara;3)
3Adaka# kau !$!rkaya diri d!n'an !n'#i-a$ k!rin'at, dara# dan air-ata -!-aau anu-ia;3
Dan "ain-"ain)
"&nu A&&a- !n'atakan: 3Ba#kan nikat kar!na k!-i#atan &adan, k!-i#atan $!nd!n'aran dan
$!n'"i#atan, $un akan ditanyakan) A""a# tanyai "an'ka# "aku #a&aNya d!n'an -!r&a nikat itu,
!-ki$un A""a# ta#u a$a $un yan' !r!ka $!r&uat d!n'an dia)3
6&nu @arir at#-T#a&ari !n'atakan: 3S!"uru# nikat"a# yan' diak-ud Tu#an akan
di$!rtan''un'4a(a&kan, akan ditanyai, tidak &!r&!da a$a 4ua $un nikat itu)
Mu4a#id !n'atakan: 3S!'a"a k!$ua-an dunia(i ada"a# nikat, -!uanya akan ditanyakan)
Aadata# !n'atakan: 3A""a# akan !nanyakan k!$ada #a&aNya &a'aiana dia !akai nikatNya
itu dan &a'aiana dia !&ayarkan #aknya)3
S!&a& itu #ati-#ati"a# kita !n-yukuri -!'a"a nikat A""a# dan 4an'an"a# "u$a k!$ada yan'
!n'anu'!ra#kan nikat, kar!na di$!-%na %"!# nikat itu -!ndiri)
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surat
AL- `ASHR
(MASA)
Surat 103: 3 ayat
Diturunkan di MAKKAH
-,;~ : ,~·¹ì

1- Demi masa!
,~·¹ì;
2- Sesungguhnya manusia itu adalah di dalam kerugian.
, ,~ = ¸ -¹ Q'~-7ì Q ì
3- Kecuali orang yang beriman dan beramal yang shalih dan berpesan-
pesanan dengan Kebenaran dan berpesan-pesanan dengan Kesabaran.
ì; --ì Q--¹ì V ì ì;¹--;
ì ; ~ì ; - ; ~' =¹'~¹ì
ì ; ~ì;-; _=¹'-
"Demi masa!" (ayat 1). Atau demi waktu `Ashar, waktu petang hari seketika bayang-bayang badan
sudah mulai lebih panjang daripada badan kita sendiri, sehingga masuklah waktu sembahyang `Ashar.
Maka terdapatlah pada ayat yang pendek ini dua macam taIsir.
Syaikh Muhammad Abduh menerangkan di dalam TaIsir Juzu' `Amma bahwa telah teradat bagi bangsa
Arab apabila hari telah sore|1|, mereka duduk bercakap-cakap membicarakan soal-soal kehidupan dan
ceritera-ceritera lain yang berkenaan dengan urusan sehari-hari. Karena banyak percakapan yang
melantur|2|, keraplah kejadian pertengkaran, bersakit-sakitan hati sehingga menimbulkan permusuhan.
Lalu ada yang mengutuki waktu 'Ashar (petang hari), mengatakan waktu 'Ashar waktu yang celaka,
atau naas|3|, banyak bahaya terjadi di waktu itu. Maka datanglah ayat ini memberi peringatan "Demi
'Ashar", perhatikanlah waktu 'Ashar. Bukan waktu `Ashar yang salah. Yang salah adalah manusia-
manusia yang mempergunakan waktu itu dengan salah. Mempergunakannya untuk bercakap yang tidak
tentu ujung pangkal. Misalnya bermegah-megah dengan harta, memuji diri, menghina merendahkan
orang lain. Tentu orang yang dihinakan tiada terima, dan timbullah silang sengketa.
Lalu kamu salahkan waktu 'Ashar, padahal kamulah yang salah. Padahal kalau kamu percakapkan apa
yang berIaedah, dengan tidak menyinggung perasaan teman dudukmu, tentulah waktu `Ashar itu akan
membawa manIaat pula bagimu.
Inilah satu taIsir.
TaIsir yang lain; "Demi Masa!"
Masa seluruhnya ini, waktu-waktu yang kita lalui dalam hidup kita, zaman demi zaman, masa demi
masa, dalam bahasa Arab `Ashr juga sebutannya. Sebagai semasa Indonesia dijajah
Belanda dapat disebut "`Ashru Isti´maril holanaiy" (Masa penjajahan Belanda), "`Ashru Isti`maril
Yabaniy", masa penjajahan Jepang. "`Ashrust Tsaurati Inaonesia Al-Kubra", masa Revolusi Besar
Indonesia, "`Ashrul Istiqlal", masa kemerdekaan dan sebagainya.
Berputarlah dunia ini dan berbagailah masa yang dilaluinya; suka dan duka, naik dan turun, masa muda
dan masa tua. Ada masa hidup, kemudian mati dan tinggallah kenang-kenangan ke masa lalu.
Diambil Tuhanlah masa menjadi sumpah, atau menjadi sesuatu yang mesti diingat-ingati. Kita hidup di
dunia ini adalah melalui masa. Setelah itu kita pun akan pergi. Dan apabila kita telah pergi, artinya
mati, habislah masa yang kita pakai dan yang telah lalu tidaklah dapat diulang lagi, dan masa itu akan
terus dipakai oleh manusia yang tinggal, silih berganti, ada yang datang dan ada yang pergi.
Diperingatkanlah masa itu kepada kita dengan sumpah, agar dia jangan disia-siakan, jangan diabaikan.
Sejarah kemanusiaan ditentukan oleh edaran masa.
"Sesungguhnya manusia itu adalah di dalam kerugian." (ayat 2). Di dalam masa yang dilalui itu
nyatalah bahwa manusia hanya rugi selalu. Dalam hidup melalui masa itu tidak ada keuntungan sama-
sekali. Hanya rugi jua yang didapati: Sehari mulai lahir ke dunia, di hari dan sehari itu usia sudah
kurang satu hari. Setiap hari dilalui, sampai hitungan bulan dan tahun, dari rnuda ke tua, hanya
kerugian jua yang dihadapi.
Di waktu kecil senanglah badan dalam pangkuan ibu, itu pun rugi karena belum merasai arti
hidup. Setelah mulai dewasa bolehlah berdiri sendiri, beristeri atau bersuami. Namun kerugian pun
telah ada. Sebab hidup mulai bergantung kepada tenaga dan kegiatan sendiri, tidak lagi ditanggung
orang lain.
Sampai kepada kepuasan bersetubuh suami isteri yang berlaku dalam beberapa menit ialah untuk
menghasil anak yang akan dididik dan diasuh, menjadi tanggungjawab sampai ke sekolahnya dan
pengguruannya untuk bertahun-tahun.
Di waktu badan masih muda dan gagah perkasa harapan masih banyak. Tetapi bilamana usia mulai
lanjut barulah kita insaI bahwa tidaklah semua yang kita angankan di waktu muda telah tercapai.
Banyak pengalaman di masa muda telah menjadi kekayaan jiwa setelah tua. Kita berkata dalam hati
supaya begini kerjakan, jangan ditempuh jalan itu, begini mengurusnya, begitu melakukannya.
Pengalaman itu mahal sekali. Tetapi kita tidak ada tenaga lagi buat mengerjakannya sendiri. Setinggi-
tingginya hanyalah menceriterakan pengalaman itu kepada yang muda.
Sesudah itu kita bertambah nyanyuk, bertambah sepi; bahkan kadang-kadang bertambah menjadi beban
berat buat anak-cucu. Sesudah itu kita pun mati!
Itu kalau umur panjang. Kalau usia pendek kerugian itu akan lebih besar lagi. Belum ada apa-apa kita
pun sudah pergi. Kerugianlah seluruh masa hidup itu. Kerugian!
"Kecuali orang yang beriman." (pangkal ayat 3). Yang tidak akan merasakan kerugian dalam masa
hanyalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mempunyai kepercayaan bahwa hidupnya ini
adalah atas kehendak Yang Maha Kuasa. Manusia datang ke dunia ini sementara waktu; namun masa
yang sementara itu dapat diisi dengan baik karena ada kepercayaan; ada tempat berlindung. Iman
menyebabkan manusia insaI dari mana datangnya. Iman menimbulkan keinsaIan guna apa dia hidup di
dunia ini, yaitu untuk berbakti kepada Maha Pencipta dan kepada sesamanya manusia. Iman
menimbulkan keyakinan bahwasanya sesudah hidup yang sekarang ini ada lagi hidup. Itulah hidup
yang sebenarnya, hidup yang baqa. Di sana kelak segala sesuatu yang kita lakukan selama masa hidup
di dunia ini akan diberi nilainya oleh Allah. "Dan beramal yang shalih," bekerja yang baik dan
berIaedah. Sebab hidup itu adalah suatu kenyataan dan mati pun kenyataan pula, dan manusia yang di
kekling kita pun suatu kenyataan pula. Yang baik terpuji di sini, yang buruk adalah merugikan diri
sendiri dan merugikan orang lain. Sinar Iman yang telah tumbuh dalam jiwa itu dan telah menjadi
keyakinan, dengan sendinnya menimbulkan perbuatan yang baik. Dalam kandungan perut ibu tubuh
kita bergerak. Untuk lahir ke dunia kita pun bergerak. Maka hidup itu sendiri pun adalah gerak. Gerak
itu adalah gerak maju! Berhenti sama dengan mati. Mengapa kita akan berdiam diri? Mengapa kita
akan menganggur? Tabiat tubuh kita sendiri pun adalah bergerak dan bekerja. Kerja hanyalah satu dari
dua, kerja balk atau kerja jahat. Setelah kita meninggalkan dunia ini kita menghadapi dua kenyataan.
Kenyataan pertama adalah sepeninggal kita, yaitu kenang-kenangan orang yang tinggal. Dan kenyataan
yang kedua ialah bahwa kita kembali ke hadhirat Tuhan.
Kalau kita beramal shalih di masa hidup, namun setelah kita mati kenangan kita akan tetap hidup
berlama masa. Kadang-kadang kenangan itu hidup lebih lama daripada masa hidup jasmani kita
sendiri. Dan sebagai Mu'min kita percaya bahwa di sisi Allah amalan yang kita tinggalkan itulah
kekayaan yang akan kita hadapkan ke hadapan Hadhrat llahi. Sebab itu tidaklah akan rugi masa hidup
kita.
"Dan berpesan-pesanan dengan Kebenaran.'' Karena nyatalah sudah bahwa hidup yang bahagia itu
adalah hidup bermasyarakat. Hidup naIsi-naIsi adalah hidup yang sangat rugi. Maka hubungkanlah tali
kasih-sayang dengan sesama manusia, beri-memberi ingat apa yang benar. Supaya yang benar itu dapat
dijunjung tinggi bersama. ingat-memperingatkan pula mana yang salah, supaya yang salah itu sama-
sama dijauhi.
Dengan demikian beruntunglah masa hidup. Tidak akan pernah merasa rugi. Karena setiap peribadi
merasakan bahwa dirinya tidaklah terlepas dari ikatan bersama. Bertemulah pepatah yang terkenal:
"Duduk seorang bersempit-sempit, duduk ramai berlapang-lapang." Dan rugilah orang yang
menyendiri, yang menganggap kebenaran hanya untuk dirinya seorang.
"Dan berpesan-pesanan dengan Kesabaran. " (ujung ayat 3). Tidaklah cukup kalau hanya pesan-
memesan tentang nilai-nilai Kebenaran. Sebab hidup di dunia itu bukanlah jalan datar saja. Kerapkali
kaki ini terantuk duri, teracung kerikil. Percobaan terlalu banyak. Kesusahan kadang-kadang sama
banyaknya dengan kemudahan. Banyaklah orang yang rugi karena dia tidak tahan menempuh
kesukaran dan halangan hidup. Dia rugi sebab dia mundur, atau dia rugi sebab dia tidak berani maju.
Dia berhenti di tengah perjalanan. Padahal berhenti artinya pun mundur. Sedang umur berkurang juga.
Di dalam al-Quran banyak diterangkan bahwa kesabaran hanya dapat dicapai oleh orang yang kuat
jiwanya, (Surat Fushshilat; 41; 35). Orang yang lemah akan rugilah.
Maka daripada pengecualian yang empat ini: (1) Iman, (2) Amal shalih, (3) Ingat-mengingat tentang
Kebenaran, (4) Ingat-mengingat tentang Kesabaran, kerugian yang mengancam masa hidup itu pastilah
dapat dielakkan.
Kalau tidak ada syatat yang empat ini rugilah seluruh masa hidup.
Ibnul Qayyim di dalam kitabnya "Miftahu Daris-Sa´aaah" menerangkan; "Kalau keempat martabat
telah tercapai oleh manusia, hasillah tujuannya menuju kesempumaan hidup. Pertama: Mengetahui
Kebenaran. Kedua: Mengamalkan Kebenaran itu. Ketiga: Mengajarkannya kepada orang yang belum
pandai memakaikannya. Keempat: Sabar di dalam menyesuaikan diri dengan Kebenaran dan
mengamalkan dan mengajarkannya. Jelaslah susunan yang empat itu di dalam Surat ini.
Dalam Surat ini Tuhan menerangkan martabat yang empat itu. Dan Tuhan bersumpah, demi masa,
bahwasanya tiap-tiap orang rugilah hidupnya kecuali orang yang beriman. Yaitu orang yang
mengetahui kebenaran lalu mengakuinya. Itulah martabat pertama.
Beramal yang shalih, yaitu setelah kebenaran itu diketahui lalu diamalkan; itulah martabat yang kedua.
Berpesan-pesanan dengan Kebenaran itu, tunjuk menunjuki jalan ke sana. Itulah martabat ketiga.
Berpesan-pesanan, nasihat-menasihati, supaya sabar menegakkan kebenaran dan teguh hati jangan
bergoncang. Itulah martabat keempat. Dengan demikian tercapailah kesempumaan.
Sebab kesempumaan itu ialah sempurna pada diri sendiri dan menyempumakan pula bagi orang lain.
Kesempurnaan itu dicapai dengan kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Buat memenuhi kekuatan ilmiah
ialah iman. Buat peneguh kekuatan amaliah ialah berbuat amal yang shalih. Dan menyempumakan
orang lain ialah dengan mengajarkannya kepada mereka dan mengajaknya bersabar dalam berilmu dan
beramal.
Lantaran itu meskipun Surat ini pendek sekali namun isinya mengumpulkan kebajikan dengan segala
cabang rantingnya. Segala pujilah bagi Allah yang telah menjadikan kitabnya mencukupi dari segala
macam kitab, pengobat dari segala macam penyakit dan penunjuk bagi segala jalan kebenaran." Sekian
kita salin dari Ibnul Qayyim.
Ar-Razi menulis pula dalam taIsimya: "Dalam Surat ini terkandung peringatan yang keras. Karena
sekalian manusia dianggap rugilah adanya, kecuali barangsiapa yang berpegang dengan keempatnya
ini. Yaitu: Iman, Amal Shalih, Pesan-memesan kepada Kebenaran dan Pesan-memesan kepada
Kesabaran. Itu menunjukkan bahwa keselamatan hidup bergantung kepada keempatnya, jangan ada
yang tinggal. Dan dapat juga diambil kesimpulan dari Surat ini bahwa mencari selamat bukanlah untuk
diri sendiri saja, melainkan disuruh juga menyampaikan, atau sampai-menyampaikan dengan orang
lain. Menyeru kepada Agama, Nasihat atas Kebenaran, Amar ma'ruI nahyi munkar, dan supaya
mencintai atas saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dua kali diulang tentang pesan-memesan,
wasiat mewasiati, karena pada yang pertama menyerunya kepada jalan Allah dan pada yang kedua
supaya berteguh hati menjalankannya. Atau pada yang pertama menyuruh dengan yang ma'ruI dan
pada yang kedua mencegah dari yang munkar. Di dalam Surat Luqman, 21; 17 dengan terang-terang
ditulis wasiat Luqman kepada anaknya agar dia suka menyuruh berbuat baik, mencegah berbuat
munkar dan bersabar atas apa pun jua yang menimpa diri.
Menurut keterangan Ibnu Katsir pula di dalam taIsirnya: "Suatu keterangan daripada ath-Tabrani yang
ia terima dari jalan Hamaad bin Salmah, dari Tsabit bin `Ubaidillah bin Hashn: "Kalau dua orang
sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. bertemu, belumlah mereka berpisah melainkan salah seorang di
antara mereka membaca Surat al-`Ashr ini terlebih dahulu, barulah mereka mengucapkan salam tanda
berpisah."
Syaikh Muhammad Abduh dalam menaIsirkan Hadis pertemuan dan perpisahan dua sahabat ini
berkata: "Ada orang yang menyangka bahwa ini hanya semata-mata tabarruk (mengambil berkat) saja.
Sangka itu salah. Maksud membaca ketika akan berpisah ialah memperingatkan isi ayat-ayat, khusus
berkenaan dengan pesan-memesan Kebenaran dan pesan-memesan atas Kesabaran itu, sehingga
meninggalkan kesan yang baik."
Imam asy-SyaIi'i berkata: "Kalau manusia seanteronya sudi merenungkan Surat ini, sudah cukuplah itu
baginya."
Syaikh Muhammad Abduh menaIsirkan Surat ini dengan tersendiri, dan Sayid Rasyid Ridha pernah
mencetak TaIsiran gurunya ini dengan sebuah buku tersendiri pula, dan menjadi salah satu pelajaran
kami di Sumatera Thawalib, Padang Panjang pada tahun 1922.
Tafsir Al Azhar
Surat
AL -HUMAZAH
(SEORANG PENGUMPAT)
Surat 104: 9 ayat
Diturunkan di MAKKAH
-,;~ : -,-¢¹ì
1- Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pengumpat, pencela.
J -¹ J -; - ,-¹ ,- , -»
2- Yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-
hitungnya.
- ---; V'-  ¿ -= ¡-¹ì
3- Dia menyangka bahwa hartanya itulah yang akan
rnemeliharanya.
--¹ = ì  ª¹'- Qì ~~ = -
4- Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia akan dihumbankan ke
Huthamah.
¸- Q- ---¹ >- ª - = = ¹ì
5- Dan sudahkah engkau tahu, apakah Huthamah itu?
ª -==¹ì '- 4ì,- ì '-;
6- (Ialah) Api neraka yang dinyalakan.
ª¹¹ì ,'- --- ; -¹ì
7- Yang menjulang ke atas segala hati itu.
----Vì _¹- ¿¹ = - ¸ -¹ì
8- Sesungguhnya neraka itu, atas mereka akan dikunci erat.
'¢-ì --~ ;- ; ¢ -¹-
9- Dengan palang-palang yang panjang melintang.
,---- - ,--- ¸-
"Wailun!" "Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pengumpat." (pangkal ayat 1). Pengumpat ialah orang yang
suka membusuk-burukkan orang lain; dan merasa bahwa dia saja yang benar. Kerapkali keburukan
orang dibicarakannya di balik pembelakangan orang itu, padahal kalau berhadapan dia bermulut manis;
"Pencela." (ujung ayat 1). Tiap-tiap pekerjaan orang, betapa pun baiknya, namun bagi dia ada saja
cacatnya, ada saja celanya. Dan dia lupa memperhatikan cacat dan cela yang ada pada dirinya sendiri.
"Yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya." (ayat 2). Yang menyebabkan dia
mencela dan menghina orang lain, memburuk-burukkan siapa saja ialah karena kerjanya sendiri hanya
mengumpulkan harta kekayaan buat dirinya. Supaya orang jangan mendekat, dipagarinya dirinya
dengan memburukkan dan menghina orang. Karena buat dia tidak ada kemuliaan, tidak ada
kehormatan dan tidak akan ada harga kita dalam kalangan manusia kalau saku tidak berisi. Tiap-tiap
membumbung menggelembung isi puranya, tiap-tiap naik melangit pula suaranya. Dia benci kepada
kebaikan dan kepada orang yang berbuat baik. Dia benci kepada pembangunan untuk maslahat umum.
Asal ada orang datang mendekati dia, disangkanya akan meminta hartanya saja. Kadang-kadang orang
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
dikata-katainya. Tidak atau jarang sekali dia berIikir bahwa perbuatannya mengumpat dan mencela dan
memburukkan orang lain adalah satu kesalahan besar dalam masyarakat manusia beriman, yang akan
menyebabkan kesusahan bagi dirinya sendiri di belakang hari. Sebab; "Dia menyangka bahwa hartanya
itulah yang akan memeliharanya." (ayat 3). Dengan harta bendanya itu dia menyangka akan terpelihara
dari gangguan penyakit, dari bahaya terpencil dan dari kemurkaan Tuhan. Karena jiwanya telah
terpukau oleh harta bendanya itu menyebabkan dia lupa bahwa hidup ini akan mati, sihat ini akan sakit,
kuat ini akan lemah. Menjadi bakhillah dia, kikir dan mengunci erat peti harta itu dengan sikap
kebencian.
"Sekali-kali tidak!" (pangkal ayat 4). Artinya bahwa pekerjaannya mengumpulkan harta benda itu,
yang disangkanya akan dapat memelihara dirinya dari sakit, dari tua, dari mati ataupun dari azab siksa
neraka, tidaklah benar; bahkan "Sesungguhnya dia akan dihumbankan ke Huthamah." (ujung ayat 4).
Sebab dia bukanlah seorang yang patut dihargai. Dia mengumpulkan dan menghitung-hitung harta,
namun dia mencela dan menghina dan memburuk-burukkan orang lain, mengumpat dan menggunjing.
Orang itu tidak ada Iaedah hidupnya. Nerakalah akan tempatnya. Huthamah nama neraka itu.
"Dan sudahkah engkau tahu?" ya Utusan Tuhan? "Apakah Huthamah itu?" (ayat 5).
BersiIat pertanyaan dari Tuhan kepada NabiNya untuk menarik perhatian beliau tentang ngerinya
Huthamah itu!
"(lalah) Api neraka yang dinyalakan." (ayat 6). Karena selalu dinyalakan, berarti tidak pernah dibiarkan
lindap|1| apinya, bernyala terus, karena ada malaikat yang dikhususkan kerjanya menjaga selalu
kenyalaan itu, lantaran itu maka berkobarlah dia terus.
"Yang menjulang ke atas segala hati itu." (ayat 7).
Maka hanguslah selalu, terpangganglah selalu hati mereka itu. Yaitu hati yang sejak dari masa hidup di
dunia penuh dengan kebusukan, merugikan orang lain untuk keuntungan diri sendiri, menginjak-injak
orang lain untuk kemuliaan diri.
"Sesungguhnya neraka itu, atas mereka akan dikunci erat." (ayat 8). Artinya, setelah masuk ke sana
mereka tidak akan dikeluarkan lagi, dikunci mati di dalamnya; "Dengan palang-palang yang panjang
melintang." (ayat 9).
Kalau diIikirkan secara mendalam, ancaman sekejam ini adalah wajar dan setimpal terhadap manusia-
manusia yang bersiIat seperti digambarkan di dalam ayat itu; pengumpat pencela, mengumpul harta
dan menghitung-hitung, dengan mata yang jeli|2| melihat ke kiri dan ke kanan, kalau-kalau ada orang
yang mendekat akan meminta. Sikapnya penuh rasa benci. Dan bila harta-benda itu telah masuk ke
dalam simpanannya, jangan diharap akan keluar, kecuali untuk membeli kain kaIannya. Setelah harta
itu masuk jauh, jangan seorang jua pun yang tahu. Maka Hukuman yang akan diterimanya kelak, yaitu
dimasukkan ke dalam neraka yang bemama Huthamah, yang apinya bernyala terus, dan nyala api itu
akan membakar jantung hatinya selalu, hati yang busuk, hati yang penuh purbasangka|3|. Semua itu
adalah ancaman yang sepadan.
Dan kemudian pintu neraka Huthamah itu ditutup rapat-rapat, setelah mereka berada di dalamnya,
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
dikunci pula mati-mati, bahkan diberi palang yang panjang melintang sehingga tidak dapat dihungkit
lagi, seimbang pulalah dengan sikap mereka tatkala di dunia dahulu, mengunci rapat pura|1| pundi-
pundi atau peti uangnya, yang tidak boleh didekati oleh siapa saja.
Kadang-kadang orang yang seperti ini tidak keberatan mengurbankan agamanya, tanahairnya, atau
perikesopanannya kaumnya asal dia mendapat uang yang akan dikumpulkan itu. Kadang-kadang anak
kandungnya atau saudara kandungnya kalau masih akan dapat memberi keuntungan harta baginya,
tidaklah dia keberatan mengurbankan. Hati itu sudah sangat membatu, sehingga tidak ada perasaan
halus lagi. Jika disalai, disangai|2| atau disula dengan api laksana mengelabu, tidak jugalah lebih dari
patut.
Kita berdoa moga-moga janganlah kita ditimpa penyakit seperti: membatu hati dalam dunia karena
harta dan disangai, dinyalai api di neraka Huthamah karena telah membatu.
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surat
AL-FILL (GAJAH) :
Surat 105: 5 ayat
Diturunkan di MAKKAH
-,;~ : J--¹ì
1- Tidakkah engkau perhatikan bagaimana
Tuhan engkau berbuat terhadap orang-orang
yang mempunyai gajah?
~- -  ,-  ;¹ ì J- -¹ì ~' = ~'- 4- ,  J·-
2- Bukankah telah Dia jadikan daya upaya
mereka itu pada sia-sia?
; »-- - J · = -  ; ¹ ì J-¹~- ¸-
3- Dan Dia telah mengirimkan ke atas mereka
burung berduyun-duyun?
J- -'- ì ì,-= ;¢ -¹- J~,ì ;
4- Yang melempari mereka dengan batu
siksaan?

, J-=~ Q- ,- ,' = = - ; ¢- -,-
5- Lalu Dia jadikan mereka seperti daun kayu
yang dimakan ulat.

~~·-  ;¢¹·=- J; -'-
"Tidakkah engkau perhatikan?" (pangkal ayat 1). Atau tidakkah engkau mendengar berita; "Bagaimana
Tuhan engkau berbuat terhadap orang-orang yang mempunyai gajah?" (ujung ayat 1)
Pertanyaan Allah seperti ini adalah untuk memperkuat berita penting itu, yang ditujukan mulanya
kepada Nabi s.a.w. namun maksudnya ialah untuk ummat yang percaya seumumnya.
Kisah orang-orang yang mempunyai gajah ini adalah tersebut dengan selengkapnya di dalam kitab
Sirah Ibnu Hisham, pencatat riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w. yang terkenal.
Ketika itu Tanah Arab bahagian Selatan adalah di bawah kekuasaan Kerajaan Habsyi. Najasyi (Negus)
menanam wakilnya di Arabia Selatan itu bernama Abrahah. Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan
Habsyi adalah pemeluk Agama Kristen. Untuk menunjukkan jasanya kepada Rajanya, Abrahah sebagai
Collected at : http:}}groups.yahoo.com}group}rezaervani
Wakil Raja atau Gubernur telah mendirikan sebuah gereja di Shan'aa diberinya nama Qullais.
Dibuatnya gereja itu sangat indahnya sehingga jaranglah akan tandingnya di dunia di masa itu. Setelah
selesai dikirimnyalah berita kepada Najasyi; "Telah aku dirikan sebuah gereja, ya Tuanku! Dan aku
percaya belumlah ada raja-raja sebelum Tuanku mendirikan gereja semegah ini. Namun hatiku
belumlah puas orang Arab yang selama ini berhaji ke Makkah, aku palingkan hajinya ke gereja Tuanku
itu."
Berita isi surat yang pongah|1| ini sampai ke telinga bangsa Arab, sehingga mereka gelisah. Maka
bangkitlah marah seorang pemuka Arab karena tempat mereka berhaji akan dialihkan dengan
kekerasan. Menurut Ibnu Hisyam orang itu ialah dari kabilah Bani Faqim bin `Adiy. Maka pergilah dia
sembunyi-sembunyi ke gereja itu, dia masuk ke dalam, dan di tengah-tengah gereja megah itu
diberakinya. Setelah itu dia pun segera pulang ke negerinya.
Berita ini disampaikan orang kepada Abrahah. Lalu dia bertanya: "Siapakah yang membuat pekerjaan
kotor ini?" Ada orang menjawab: "Yang berbuat kotor ini adalah orang yang membela rumah yang
mereka hormati itu, tempat mereka tiap tahun naik haji, di Makkah. Setelah dia mendengar maksud
Paduka Tuan hendak memalingkan haji orang Arab dari rumah yang mereka sucikan kepada gereja ini
orang itu marah lalu dia masuk ke dalam gereja ini dan 'diberakinya, untuk membuktikan bahwa gereja
ini tidaklah layak buat pengganti rumah mereka yang di Makkah itu."
Sangatlah murka Abrahah melihat perbuatan itu, dan bersumpahlah dia; akan segera berangkat ke
Makkah, untuk meruntuhkan rumah itu!
Dikirimnya seorang utusan kepada Bani Kinanah, mengajak mereka mempelopori naik haji ke gereja
yang didirikannya itu. Tetapi sesampai utusan itu ke negeri Bani Kinanah dia pun mati dibunuh orang.
Itu pun menambah murka dan sakit hati Abrahah.
Maka disuruhnyalah tentara Habsyinya bersiap. Setelah siap mereka pun berangkat menuju Makkah.
Dia sendiri mengendarai seekor gajah, diberinya nama Mahmud.
Setelah tersiar berita tentara di bawah pimpinan Abrahah telah keluar hendak pergi meruntuh Ka'bah,
sangatlah mereka terkejut dan seluruh kabilah-kabilah Arab itu pun merasalah bahwa mempertahankan
Ka'bah dari serbuan itu adalah kewajiban mereka. Salah seorang pemuka Arab di negeri Yaman ber-
nama Dzu NaIar menyampaikan seruan kepada kaumnya dan Arab tetangganya supaya bersiap
menangkis dan menghadang serbuan ini. Mengajak berjihad mempertahankan Baitullah al-Haram.
Banyaklah orang datang menggabungkan diri kepada Dzu NaIar itu melawan Abrahah. Tetapi karena
kekuatan tidak seimbang, Dzu NaIar kalah dan tertawan. Tatkala Abrahah hendak membunuh tawanan
itu berdatang sembahlah dia: "Janganlah saya Tuan bunuh. Barangkali ada Iaedahnya bagi tuan
membiarkan saya tinggal hidup." Karena permohonannya itu tidaklah jadi Dzu NaIar dibunuh dan
tetaplah Dzu NaIar dibelenggu. Abrahah memang seorang yang suka memaaIkan.
Abrahah pun meneruskan perjalanannya. Sesampai di negeri orang Khats'am tampil pula pemimpin
Arab bernama NuIail bin Habib al-Khats'amiy memimpin dua kabilah Khats'am, yaitu Syahran dan
Nahis dan beberapa kabilah lain yang mengikutinya. Mereka pun berperang pula melawan Abrahah,
Collected at : http:}}groups.yahoo.com}group}rezaervani
tetapi NuIail pun kalah dan tertawan pula. Ketika dia akan dibunuh dia pun berdatang sembah; "Tak
usah saya tuan bunuh, bebaskanlah saya supaya saya menjadi penunjuk jalan tuan di negeri-negeri
Arab ini.
Dua kabilah ini, Syahran dan Nahis adalah turut perintah Tuan." Permintaannya itu pun dikabulkan
oleh Abrahah dan tetaplah dia berjalan di samping Abrahah menjadi penunjuk jalan, sehingga
sampailah tentara itu di ThaiI.
Sampai di ThaiI pemuka TsaqiI yang bemama Mas'ud bin Mu'attib bersama beberapa orang pemuka
lain datang menyongsong kedatangan Abrahah, lalu mereka menyatakan ketundukan.
Dia berkata: "Wahai Raja! Kami ini adalah hambasahaya Tuan, kami tunduk takluk ikut perintah, tidak
ada kami yang bermaksud melawan Tuan. Di negeri ini memang ada pula sebuah rumah yang kami
puja dan muliakan (yang dimaksudnya ialah berhala yang bernama al-Laata). Namun kami percaya
bukanlah berhala kami ini yang Tuan maksud akan diruntuhkan. Yang Tuan maksud tentulah Ka'bah
yang di Makkah. Kami bersedia memberikan penunjuk jalan buat Tuan akan menuju negeri Makkah
itu." lalu mereka berikan seorang penunjuk jalan bernama Abu Raghaal! Lantaran itu Abrahah pun
melanjutkan perjalanan dengan Abu Raghaal sebagai penunjuk jalan, sampai mereka dapat berhenti
istirahat di satu tempat bernama Mughammis, suatu tempat sudah dekat ke Makkah dalam perjalanan
dari ThaiI.
Sesampai mereka berhenti di Mughammis itu tiba-tiba matilah Abu Raghaal si penunjuk jalan itu.
Kubur Abu Raghaal itu ditandai oleh orang Arab, maka setiap yang lalu lintas di dekat situ melempari
kubur itu.
Setelah Abrahah berhenti dengan tentaranya di Mughammis itu diutusnyalah seorang utusan dari
bangsa Habsyi ke negeri Makkah. Nama utusan itu Aswad bin MaqIud. Dia pergi dengan naik kuda.
Setelah dia sampai di wilayah Makkah dirampasinyalah harta-benda penduduk Tihamah dari Quraisy
dan Arab yang lain. Termasuk 200 ekor unta kepunyaan Abdul Muthalib bin Hasyim, yang ketika itu
menjadi orang yang dituakan dan disegani dalam kalangan Quraisy. Melihat perbuatan dan perampasan
yang dilakukan oleh patroli|1| Abrahah yang bernama Aswad bin MaqIud itu naik darahlah orang
Quraisy, orang Kinanah dan Kabilah Huzail yang semuanya hidup di keliling Makkah yang berpusat
kepada Ka'bah, sehingga mereka pun telah menyatakan bersiap hendak berperang melawan Abrahah.
Tetapi setelah mereka musyawaratkan dengan seksama, mereka pun mendapat kesimpulan bahwa
tidaklah seimbang kekuatan mereka hendak melawan dengan besarnya angkatan perang musuh. Sebab
itu perang tidaklah dijadikan.
Lalu Abrahah mengirim lagi perutusannya di bawah pimpinan Hunathah al-Himyariy ke Makkah,
hendak mencari hubungan dengan pemuka-pemuka Makkah dan ketua-ketuanya. Lalu utusan itu
menyampaikan pesan Abrahah: "Kami datang ke mari bukanlah hendak memerangi kalian. Kedatangan
kami hanyalah semata-mata hendak menghancurkan rumah ini. Kalau kalian tidak mencoba melawan
kami, selamatlah nyawa dan darah kalian." Dan Abrahah berpesan pula: "Kalau memang penduduk
Makkah tidak hendak melawan kami, suruhlah salah seorang ketua Makkah datang menghadapnya ke
Mughammis!"
Collected at : http:}}groups.yahoo.com}group}rezaervani
Hunathah itu pun datanglah ke Makkah menyampaikan titah raja yang tegas itu. Setelah orang yang
ditemuinya menyatakan bahwa pemimpin dan ketua mereka ialah Abdul Muthalib bin Hasyim. Lalu
datanglah dia menemui Abdul Muthalib dan menyampaikan titah raja yang tegas itu. Mendengar pesan
raja itu berkatalah Abdul Muthalib:
"Demi Allah tidaklah kami bermaksud hendak berperang dengan dia. Kekuatan kami tidak cukup untuk
memeranginya. Rumah ini adalah Rumah Allah, Bait Allah al-Haram, dan Rumah Khalil Allah
Ibrahim. Kalau Allah hendak mempertahankan rumahNya dari diruntuhkan, itulah urusan Allah sendiri.
Kalau dibiarkannya rumahNya diruntuh orang, apalah akan daya kami. Kami tak kuat
mempertahankannya."
Berkata Hunathah: "Kalau begitu tuan sendiri harus datang menghadap Baginda. Saya diperintahkan
mengiringkan Tuan."
"Baiklah, kata Abdul Muthalib. Maka beliau pun pergilah bersama Hunathah mengadap Raja. Beliau
diiringkan oleh beberapa orang puteranya sehingga sampailah mereka ke tempat perhentian laskar itu.
Lalu ditanyakannya keadaan Dzu NaIar yang tertawan itu, sebab dia adalah sahabat lamanya, sehingga
dia pun diizinkan menemuinya dan masuk ke dalam tempat tahanannya.
Dia bertanya kepada Dzu NaIar: "Hai Dzu NaIar! Adakah pendapat yang dapat engkau berikan
kepadaku tentang kemusykilan yang aku hadapi ini?"
Dzu NaIar menjawab: "Tidaklah ada pendapat yang dapat diberikan oleh seorang yang dalam tawanan
raja, yang menunggu akan dibunuh saja, entah pagi entah petang. Tak ada nasihat yang dapat saya
berikan. Cuma ada satu! Yaitu pawang gajah selalu menjaga gajah raja itu, Unais namanya. Dia adalah
sahabatku. Saya akan mengirim berita kepadanya tentang halmu dan saya akan memesan bahwa
engkau sahabatku supaya dia pun mengerti bahwa engkau ini orang penting. Moga-moga dengan
perantaraannya engkau dapat menghadap raja, supaya engkau dapat menumpahkan perasaanmu di
hadapannya, dan supaya Unais pun dapat memujikan engkau di hadapan baginda. Moga-moga dia
sanggup."
"Baiklah" kata Abdul Muthalib.
Lalu Dzu NaIar mengirim orang kepada Unais pengawal gajah raja. Kepada Unais itu Dzu NaIar
memesankan siapa Abdul Muthalib. Bahwa dia adalah Ketua orang Quraisy, yang empunya sumur
Zamzam yang terkenal itu, yang memberi makan orang yang terlantar di tanah rendah dan memberi
makan binatang buas di puncak bukit-bukit. Untanya 200 ekor dirampas hamba-hamba raja, dia mohon
izin menghadap baginda, dan engkau usahakanlah supaya pertemuan itu berhasil."
"Saya sanggupi", kata Unais. Maka Unais pun datanglah menghadap raja mempersembahkan darihal
Abdul Muthalib itu: "Daulat Tuanku, beliau adalah Ketua Quraisy.
Dia telah berdiri di hadapan pintu Tuanku, ingin menghadap. Dialah yang menguasai sumur Zamzam
di Makkah. Dialah yang memberi makanan manusia di tanah rendah dan memberi makanan binatang
buas di puncak gunung-gunung. Beri izinlah dia masuk, Tuanku. Biarlah dia menyampaikan apa yang
terasa di hatinya."
Collected at : http:}}groups.yahoo.com}group}rezaervani
"Suruhlah dia masuk", titah Raja.
Abdul Muthalib adalah seorang yang rupawan, berwajah menarik dan berwibawa, besar dan
jombang|1|. Baru saja dia masuk, ada sesuatu yang memaksa Abrahah berdiri menghormatinya dan
menjemputnya ke pintuk khemah. Abrahah merasa tidaklah layak orang ini akan duduk di bawah dari
kursinya. Sebab itu baginda sendirilah yang turun dari kursi dan sama duduk di atas hamparan itu
berdekat dengan Abdul Muthalib. Kemudian itu bertitahlah baginda kepada penterjemah: "Suruh
katakanlah apa hajatnya!"
Abdul Muthaiib menjawab dengan perantaraan penterjemah: "Maksud kedatanganku ialah
memohonkan kepada raja agar unta kepunyaanku, 200 ekor banyaknya, yang dirampas oleh
hambasahaya baginda, dipulangkan kepadaku."
Raja menjawab dengan perantaraan penterjemah: "Katakan kepadanya; Mulai dia masuk aku terpesona
melihat sikap dan rupanya, yang menunjukkan bahwa dia seorang besar dalam kaumnya. Tetapi setelah
kini dia mengemukakan soal untanya 200 ekor yang dirampas oleh orang-orangku, dan dia tidak
membicarakan sama-sekali, tidak ada reaksinya sama-sekali tentang rumah agamanya dan rumah
agama nenek-moyangnya yang aku datang sengaja hendak meruntuhkannya, menjadi sangat kecil dia
dalam pandanganku."
Abdul Muthalib menjawab: "Saya datang ke mari mengurus unta itu, karena yang empunya unta itu
ialah aku sendiri. Adapun soal rumah itu, memang sengaja tidak saya bicarakan. Sebab rumah itu ada
pula yang empunya, yaitu Allah. Itu adalah urusan Allah.",
Dengan sombong Abrahah menjawab: "Allah itu sendiri tidak akan dapat menghambat maksudku!"
Abdul Muthalib menjawab: "Itu terserah Tuan, aku datang ke mari hanya mengurus untaku."
Unta yang 200 ekor itu pun disuruh kembalikan oleh Abrahah. Abdul Muthalib pun segeralah kembali
ke Makkah, memberitakan kepada penduduk Makkah pertemuannya dengan Abrahah. Lalu dia
memberi nasihat supaya seluruh penduduk Makkah segera meninggalkan Makkah, mengelakkan diri ke
puncak-puncak bukit keliling Makkah atau ke lurah-lurah, agar jangan sampai terinjak terlindis|2| oleh
tentara yang akan datang mengamuk.
Setelah itu, dengan diiringkan oleh beberapa pemuka Quraisy, Abdul Muthalib pergi ke pintu Ka'bah,
dipegangnya teguh-teguh gelang pada pintunya, lalu mereka berdoa bersama-sama menyeru Allah,
memohon pertolongan, dan agar Allah memberikan pembalasannya kepada Abrahah dan tentaranya.
Sambil memegang gelang pintu Ka'bah itu dia bermohon;
' -' - =  ;¢--  ¿ --'- ~ , ' -
'-ì ;~ ;¢¹ ;= , ì V ~, ' -
Collected at : http:}}groups.yahoo.com}group}rezaervani
' -ì ;- ì; , ¢-- Q¹  ;¢-ì
4ì-'- Q-  ~ --¹ì ;-- Q ì
Ya Tuhanku' Tiaak aaa yang aku harap selain Engkau'
Ya Tuhanku' Tahanlah mereka aengan benteng Engkau'
Sesungguhnya siapa yang memusuhi rumah ini aaalah musuh Engkau.
Mereka tiaak akan aapat menaklukkan kekuatan Engkau.
Setelah selesai bermunajat kepada Tuhan dengan memegang gelang pintu Ka'bah itu, Abdul Muthalib
bersama orang-orang yang mengiringkannya pun mengundurkan diri, lalu pergi ke lereng-lereng bukit,
dan di sanalah mereka berkumpul menunggu apakah yang akan diperbuat Abrahah terhadap negeri
Makkah bilamana dia masuk kelak.
Setelah pagi besoknya bersiaplah Abrahah hendak memasuki Makkah dan dipersiapkanlah gajahnya.
Gajah itu diberinya nama Mahmud. Dan Abrahah pun telah bersiap-siap hendak pergi meruntuhkan
Ka'bah, dan kalau sudah selesai pekerjaannya itu kelak dia bermaksud hendak segera pulang ke
Yaman.
Setelah dihadapkannya gajahnya itu menuju Makkah, mendekatlah orang tawanan yang dijadikan
penunjuk jalan itu, dari Kabilah Khats'am yang bernama NuIail bin Habib itu. Dia dekati gajah
tersebut, lalu dipegangnya telinga gajah itu dengan lemah-lembutnya dan dia berbisik: "Kalau engkau
hendak dihalau berjalan hendaklah engkau tengkurup saja, hai Mahmud! Lebih cerdik bila engkau
pulang saja ke tempat engkau semula di negeri Yaman. Sebab engkau sekarang hendak dikerahkan ke
Baladillah al-Haram (Tanah Allah yang suci lagi bertuah)."
Selesai bisikannya itu dilepaskannyalah telinga gajah itu. Dan sejak mendengar bisikan itu gajah
tersebut terus tengkurup, tidak mau berdiri. NuIail bin Habib sendiri pun pergilah berjalan cepat-cepat
meninggalkan tempat itu, menuju sebuah bukit.
Maka datanglah masa akan berangkat. Gajah disuruh berdiri tidak mau berdiri. Dipukul kepalanya
dengan tongkat penghalau gajah yang agak runcing ujungnya, supaya dia segera berdiri. Namun dia
tetap duduk tak mau bergerak. Diambil pula tongkat lain, ditonjolkan ke dalam mulutnya supaya dia
berdiri, namun dia tidak juga mau berdiri. Lalu ditarik kendalinya dihadapkan ke negeri Yaman; dia
pun segera berdiri, bahkan rnulai berjalan kencang. Lalu dihadapkan pula ke Syam. Dengan gembira
dia pun berjalan cepat menuju Syam. Lalu dihadapkan pula ke Timur, dia pun berjalan kencang.
Kemudian dihadapkan dia ke Makkah, dia pun duduk kembali, tidak mau bergerak.
Padahal Abrahah sudah siap, tentaranya pun sudah siap.
Dalam keadaan yang demikian itu, demikian uraian Ibnu Hisyam dalam Siirahnya nampaklah di udara
beribu-ribu ekor burung terbang menuju mereka. Datangnya dari jurusan laut. Burung itu membawa
tiga butir batu; sebutir di mulutnya dan dua butir digenggamnya dengan kedua belah kakinya. Dengan
Collected at : http:}}groups.yahoo.com}group}rezaervani
serentak burung-burung itu menjatuhkan batu yang di bawanya itu ke atas diri tentara-tentara yang
banyak itu. Mana yang kena terpekik kesakitan karena saking|1| panasnya. Berpekikan dan
berlarianlah mereka, tumpang siur tidak tentu arah, karena takut akan ditimpa batu kecil-kecil itu yang
sangat panas membakar itu. Lebih banyak yang kena daripada yang tidak kena.
Semua menjadi kacau-balau dan ketakutan. Mana yang kena terkaparlah jatuh, dan yang tidak sampai
kena hendak segera lari kembali ke Yaman. Mereka cari NuIail bin Habib untuk menunjuki jalan
menuju Yaman, namun dia tidak mau lagi, Malahan dia bersyair:
~¹'·¹ì  ç -¹ ~ ;¹ · -¹ì  ; , ~Vì;
~¹'=¹ì  ª¹7ì;  , --¹ì Q -ì
"Ke mana akan lari, Allahlah yang mengejar, Asyram (Abrahah) yang kalah,
bukan dia yang menang."
Kucar-kacirlah mereka pulang. Satu demi satu mana yang kena lontaran batu itu jatuh. Dan yang agak
tegap badannya masih melanjutkan pelarian menuju negerinya, namun di tengah jalan mereka
berjatuhan juga. Adapun Abrahah sendiri yang tidak terlepas dari lontaran batu itu masih sempat naik
gajahnya menuju Yaman, namun di tengah jalan penyakitnya bertambah membahayakan. Terkelupas
kulitnya, gugur dagingnya, sehingga sesampainya di negeri Yaman boleh dikatakan sudah seperti anak
ayam menciap-ciap. Lalu mati dalam kehancuran.
Maka terkenallah tahun itu dengan nama "Tahun Gajah". Menurut keterangan Nabi s.a.w. sendiri
dalam sebuah Hadis yang shahih, beliau dilahirkan adalah dalam tahun gajah itu. Demikianlah
disebutkan oleh al-Mawardi di dalam taIsimya. Dan tersebut pula di dalam kitab I´lamun Nubuwwah,
Nabi s.a.w. dilahirkan 12 Rabiul Awwal, 50 hari saja sesudah kejadian bersejarah kehancuran Tentara
bergajah itu.
Setelah Nabi kita s.a.w. berusia 40 tahun dan diangkat Allah menjadi Rasul, s.a.w. masih didapati dua
orang peminta-minta di Makkah, keduanya buta matanya. Orang, itu adalah sisa dari pengasuh-
pengasuh gajah yang menyerang Makkah itu.
"Bukankah telah Dia jadikan daya upaya mereka itu pada sia-sia?" (ayat 2). Usaha yang begitu
sombong dan besar, jawabannya kepada Abdul Muthalib bahwa Allah sendiri tidak akan sanggup
bertahan kalau dia datang menyerang. Segala maksudnya hendak menghancurkan itu sia-sia belaka,
dan gagal belaka.
Tersebut dalam riwayat bahwa Abdul Muthalib yang tengah meninjau dari atas bukit-bukit Makkah apa
yang akan dilakukan oleh tentara bergajah itu melihat burung berduyun-duyun menuju tentara yang
hendak menyerbu Makkah itu. Kemudian hening tidak ada gerak apa-apa. Lalu diperintahnya anaknya
yang paling bungsu, Abdullah, (ayah Nabi kita Muhammad s.a.w.) pergi melihat-lihat apa yang telah
kejadian, ada apa dengan burung-burung itu dan ke mana perginya. Maka dilakukannyalah perintah
ayahnya dan dia pergi melihat-lihat dengan mengendarai kudanya. Tidak beberapa lamanya dia pun
Collected at : http:}}groups.yahoo.com}group}rezaervani
kembali dengan memacu kencang kudanya dan menyingsingkan kainnya. Setelah dekat, dengan tidak
sabar orang-orang bertanya: "Ada apa, Abdullah?"
Abdullah menjawab: "Hancur-lebur semua!" Lalu diceriterakannya apa yang dilihatnya, 'bangkai
bergelimpangan dan ada yang masih menarik-naik naIas akan mati dan sisanya telah lari menuju
negerinya.
Maka berangkatlah Abdul Muthalib dengan pemuka-pemuka Quraisy itu menuju tempat tersebut, tidak
berapa jauh dari dalam kota Makkah. Mereka dapati apa yang telah diceriterakan Abdullah bin Abdul
Muthalib itu. Bahkan 200 ekor unta Abdul Muthalib dan harta-benda yang lain, dan harta-benda yang
ditinggalkan, kucar-kacir oleh tentara yang hancur itu. Baik kuda-kuda kendaraan, ataupun pakaian-
pakaian perang yang mahal-mahal, alat senjata peperangan, pedangnya, perisainya dan tombaknya dan
emas perak banyak sekali. Maka sepakatlah kepala-kepala Quraisy itu memberikan kelebihan pem-
bahagian yang banyak untuk Abdul Muthalib, sebab dia dipandang sebagai pemimpin yang bijaksana.
Dengan keahliannya dapat menghadapi musuh yang begitu besar dan begitu sombong."
Sebagai kita katakan tadi, 50 hari sesudah kejadian itu, Nabi Muhammad s.a.w. pun lahirlah ke dunia.
Tetapi ayahnya dalam perjalanan ke Yatsrib, kampung dari keluarga ayahnya. Di sana dia meninggal
sebelum puteranya lahir. Berkata lbnu Ishaq: "Setelah penyerangan orang Habsyi terhadap Makkah itu
digagalkan dan dihancurkan oleh Allah sendiri, bertambah penghargaan dan penghormatan bangsa
Arab kepada Quraisy. Sehingga mereka katakan: "Orang Quraisy itu ialah Keluarga Allah. Allah
berperang untuk mereka."
"Dan Dia telah mengirimkan ke atas mereka burung berduyun-duyun." (ayat 3). Burung-burung itu
berduyun datang dari laut. Ahli-ahli taIsir bicara macam-macam tentang keadaan burung itu. Namun
apa jenis burung tidak penting kita perkajikan. Sembarang burung pun dapat dipergunakan oleh Tuhan
untuk melakukan kehendakNya. Sedangkan tikus bisa merusakkan sebuah negeri dengan menyuruh
tikus itu memakan padi yang sedang mulai masak di sawah. Sedangkan belalang berduyun-duyun
beratus ribu dapat membuat satu negeri jadi lapar, apatah lagi burung berduyun-duyun (ababil).
"Yang melempari mereka dengan batu siksaan?" (ayat 4). Batu yang mengandung azab, batu yang
mengandung penyakit. Ada taIsir mengatakan bahwa batu itu telah direndang|1| terlebih dahulu
dengan api neraka. Syaikh Muhammad Abduh mencoba menta'wilkan bahwa batu itu membawa bibit
penyakit cacar|2|. Menurut keterangan lkrimah sejak waktu itulah terdapat penyakit cacar di Tanah
Arab. Ibnu Abbas mengatakan juga bahwa sejak waktu itu adanya penyakit cacar di Tanah Arab.
Dapat saja kita menerima penaIsiran ini jika kita ingat bahwa membawa burung atau binatang dari satu
daerah ke daerah yang lain, walaupun satu ekor, hendaklah terlebih dahulu diperiksakan kepada doktor,
kalau-kalau burung itu membawa hama penyakit yang dapat menular. Demikian juga dengan tumbuh-
tumbuhan. Demikian seekor burung, bagaimana kalau beribu burung?
Collected at : http:}}groups.yahoo.com}group}rezaervani
"Lalu Dia jadikan mereka seperti daun kayu yang dimakan ulat." (ayat 5). Laksana daun kayu dimakan
ulat, memang adalah satu perumpamaan yang tepat buat orang yang diserang penyakit cacar
(ketumbuhan), seluruh badan akan ditumbuhi oleh bisul yang panas, malahan sampai ada yang tumbuh
dalam mata. Telapak kaki yang begitu tebal pun tidak terlepas, dan muka pun akan coreng-moreng dari
bekasnya. Sebagai yang telah penulis alami (1923).
Al-Qurthubi menulis dalam taIsimya; "Hikayat tentara bergajah ini adalah satu mu'jizat lagi dari Nabi
kita, walaupun beliau waktu itu belum lahir." Dan tidak ada orang yang akan dapat melupakan bahwa
nenek-kandungnya mengambil peranan penting pada kejadian ini.
Collected at : http:}}groups.yahoo.com}group}rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surat
QURAISY
(KAUM QURAISY)
Surat 106: 4 ayat
Diturunkan di MAKKAH
-,;~ : ç-,-
1- Lantaran untuk melindungi kaum Quraisy.

~>-7 ç - ,- 
2- Untuk melindungi mereka di dalam perjalanan
musim dingin dan musim panas.

 ; ¢->- ì ~ -~¹ì ; -' -~¹ì ª¹= ,
3- Maka hendaklah mereka menyembah kepada Tuhan
Rumah ini.
~ --¹ì ì-»  ~, ì;- - · -¹-
4- Yang telah memberi makan mereka dari kelaparan
dan mengamankan mereka dari ketakutan.
Q- ;¢--ì ; ,_;= Q- ;¢- · =ì ¡ -¹ì
~;=
Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa di antara Surat al-Fail (Surat 105) dengan Surat Quraisy
(106) ini pada hakikatnya adalah satu. Mereka mengatakan bahwa kaum yang bergajah itu dibinasakan
oleh Tuhan sampai hancur berantakan ialah karena Tuhan hendak melindungi kaum Quraisy, sebagai
jiran Allah pemelihara Ka'bahNya. Atau mereka pertalikan ujung Surat 105 "Mereka dijadikan seperti
daun kayu yang dimakan ulat," dengan ayat 1 dari Surat 106 "karena untuk melindungi kaum
Quraisy."
Tetapi menurut yang sewajarnya saja, tidaklah mungkin hanya untuk memelihara kaum Quraisy sampai
Kaum Bergajah dihancurkan laksana daun kayu dimakan ulat. Mari kita taIsirkan saja sebagai biasa;
"Lantaran untuk melindungi kaum Quraisy." (ayat 1). Yaitu: "Untuk melindungi mereka di dalam
perjalanan musim dingin dan musim panas.'' (ayat 2).
Kaum Quraisy pada umumnya adalah kaum saudagar perantara, yang negerinya (Makkah) terletak di
Collected at http groups yahoo com group rezaervani
tengah, di antara Utara yaitu Syam dan Selatan, yaitu Yaman. Sejak lama sebelum Islam mereka telah
menghubungkan kedua negeri itu. Syam di Utara adalah pintu perniagaan yang akan melanjut sampai
ke Laut Tengah dan ke negeri-negeri sebelah Barat. Yaman yang ibu kotanya sejak dahulu biasanya di
Shan'aa di Selatan membuka pula jalan ke Timur sampai ke India, bahkan lebih jauh lagi sampai ke
Tiongkok.
Ibnu Zaid mengatakan bahwa orang Quraisy itu melakukan dua angkatan perjalanan atau kaIilah
(caravan). Di musim panas mereka pergi ke Syam dan di musim dingin mereka pergi ke Yaman,
keduanya untuk bemiaga.
Sejak zaman purbakala telah terentang jalan kaIilah di antara; Makkah, Madinah dan Damaskus.
Atau; Makkah, Hunain, Badar, Ma'an (Syirqil Urdun).
Itu adalah jalan kaIilah Utara.
Jalan KaIilah ke Selatan; Makkah, ThaiI, `Asir, Yaman (Shan'aa).
Perjalanan itu dipelihara dan diperlindungi oleh Tuhan. Dan lagi di negeri Makkah itu berdiri
(Rumah Allah) yang bernama Ka'bah, sehingga setiap musim haji orang dari luar pun berduyun
ke sana menurut sunnah Nabi Ibrahim.
"Maka hendaklah mereka menyembah kepada Tuhan Rumah (ayat 3). Sebab banyaklah anugerah dan
kurnia Tuhan kepada mereka lantaran adanya rumah itu.
Yaitu Tuhan; "Yang telah memberi makan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari
ketakutan." (ayat 4).
Karena ditambah lagi dengan berkat adanya Rumah Allah di tengah kota Makkah itu tidaklah putus-
putusnya tiap tahun orang datang ke sana, di samping mereka sendiri mengadakan kaIilah pemiagaan
ke Utara dan ke Selatan. TidakIah pernah negeri mereka jadi daerah tertutup, sehingga selalulah
makanan mereka terjamin, dan tidak ditimpa kelaparan. Disertai aman pula, sebab daerah Tanah
Makkah itu dijadikan Daerah Terlarang sejak zaman Nabi Ibrahim; tidak boleh orang berperang di
sana, tidak boleh binatang buruannya diburu, tidak boleh tumbuh-tumbuhannya dirusakkan. Aturan ini
dihormati oleh seluruh kabilah Arab turun-temurun.
Sebab itu maka tidaklah layak orang Quraisy yang telah mendapat rahmat yang begitu baiknya dari
Tuhan, kalau mereka tidak mensyukuri Tuhan. Tidaklah layak kalau mereka menolak risalat yang
dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w.
Dan di dalam Surat ini pun telah diperingatkan, bukanlah RUMAH itu, bukanlah Ka'bah itu yang mesti
disembah, melainkan Tuhan yang empunya rumah itulah yang akan disembah. Syukurilah Tuhan yang
telah memperlindungi, membuat peraturan sehingga Tanah Makkah dapat aman dan sentosa, tidak
disentuh dan diusik orang.
Collected at http groups yahoo com group rezaervani
Maka menjadi lemahlah taIsir yang mengatakan bahwa kaum bergajah dibinasakan karena Allah
hendak memelihara orang Quraisy, melainkan orang Quraisy itu sendirilah di dalam Surat ini yang
diberi peringatan agar mereka jangan menyembah juga kepada berhala, bahkan jangan menyembah
kepada Ka'bah itu sendiri, tetapi sembahlah Tuhan Yang Empunya Ka'bah itu. Maka tidaklah patut
mereka menjadi orang musyrikin, menyembah berhala, menggantungkan berhala pada rumah itu
sampai 360 buah banyaknya. Melainkan seyogianya merekalah yang akan menjadi pelopor menyambut
seruan dan risalat yang dibawa oleh Muhammad, putera mereka sendiri, untuk diikuti oleh seluruh
bangsa Arab yang semenjak zaman dulu menghormati kedudukan mereka sebagai Jiran (tetangga)
Rumah Allah itu.
Di dalam Surat al-Qashash (28); ayat 57 diperingatkan Tuhan kepada mereka bagaimana Tuhan
menjadikan tanah Makkah itu jadi tempat tinggal tetap mereka, tanah suci tanah terlarang, dan segala
macam makanan datang dibawa orang ke sana.
Di dalam Surat al-'Ankabut (29) ayat 67 diperingatkan pula, tidakkah mereka perhatikan bahwa tanah
itu telah Kami jadikan Tanah Haram, tanah terlarang yang aman sentosa, padahal manusia di luar
Tanah Haram itu culik-menculik, rampas-merampas, bunuh-membunuh.
Dari ayat 3 yang memberikan kesadaran bagi orang Quraisy agar mereka menyembah kepada Tuhan
Yang Empunya Rumah ini dapatlah dimengerti bahwa Ummat Islam sekali-kali tidaklah menyembah
kepada Rumah itu sendiri sebagai menyembah berhala, sebagaimana Iitnah dan kata-kata palsu yang
dikarang-karangkan oleh Zending-zending Kristen untuk menuduh orang Islam menyembah berhala
bemama Ka'bah. Malahan sejak zaman purbakala, seketika permulaan Perang Salib, kaum Kristen telah
membuat kata Iitnah mengatakan bahwa orang Islam menyembah berhala yang ada disimpan dalam
Ka'bah itu dua buah. Satu bernama TarIagan dan satu lagi bernama Mahound. Maksud mereka ialah
menimbulkan pengertian bahwa Mahound itu ialah Muhammad. Padahal dalam bahasa Jerman kalimat
Hound pada Mahound itu ialah anjing.
Beginilah cara mereka melakukan propaganda!
Di Salt Lake City, Ibu Negeri Utah negeri kaum Kristen Mormon saya ziarah ke pekarangan gereja
mereka, yang diberi nama Tabernacle. Di halaman gereja itu ada patung burung. Burung itu adalah
catatan kisah tatkala mereka mulai diusir dari sebelah Timur Amerika (New York) membuat negeri di
sana. Mula-mula mereka menanam gandum untuk dimakan, dan hampir saja masa menuai, datanglah
semacam belalang hendak memakan habis gandum yang hendak mereka ketam. Sehingga kalau jadi
belalang itu hinggap, mereka akan mati kelaparan dan hasil usaha berbulan-bulan akan habis punah.
Tiba-tiba sedang mereka menengadah ke udara melihat belalang atau kumbang-kumbang yang kejam
itu, mereka lihat beratus ekor burung putih datang dari laut. Dalam sekejap mata burung-burung putih
tersebut menyerang belalang atau kumbang itu dan memakannya habis sehingga kebun gandum
penduduk Mormon itu terlepas dari bahaya berkat burung tersebut.
Sebab itu maka di muka gereja itu mereka dirikanlah patung burung tersebut, untuk menambah
keyakinan mereka dalam agama mereka.
Collected at http groups yahoo com group rezaervani
Bagi kita Ummat Islam dengan tuntunan ayat 3 Surat Quraisy ini, bukanlah burung Ababil yang
melepaskan Ka'bah dari penghancuran yang disembah, dan bukan pula Ka'bah itu sendirl, melainkan
Tuhan Allah, Yang Maha Kuasa, Yang Empunya Rumah tersebut. Rumah pertama yang didirikan oleh
Nabi Ibrahim Khalil Allah, untuk berkumpul manusia yang menegakkan kepercayaan atas Allah Yang
Maha Esa, Maha Tunggal.
Collected at http groups yahoo com group rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surat
AL-MA 'UN
(BARANG-BARANG UNTUK MENOLONG)
Surat 107: 7 ayat
Diturunkan di MADINAH
-,;~ : Q;-'-¹ì

1- Tahukah engkau, siapakah orang yang mendustakan agama?
Q--¹' - ~- - - ¡-¹ì ~ - ì, ì
2- Itulah orang yang menolakkan anak yatim.
;- - -¹ì _ - - ¡ -¹ì 4¹--
3- Dan tidak mengajak atas memberi makan orang miskin.
V; V ;' ·= _¹-  ç = - 
Q- -~ -¹ì
4- Maka kecelakaan akan didapati oleh orang-orang yang
sembahyang.
Q-¹~-¹¹  J- ;-
5- Yang mereka itu dari shalatnya, adalah lalai.
> ~ Q- ; » Q- -¹ì > ; ¢ -
Q; »'~
6- Orang-orang yang riya'.
Q; ;ì, - ; » Q- -¹ì
7- Dan menghalangi akan memberikan sebarang pertolongan.
Q;-'-¹ì Q; ·- -- ;
"Tahukah engkau," hai Utusan Kami "Siapakah orang yang mendustakan agama?" (ayat 1).
Sebagai juga terdapat dalam ayat-ayat yang lain, bilamana Tuhan memulainya dengan pertanyaan,
adalah berarti menyuruh kepada RasulNya agar ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena
kalau hal ini tidak dijelaskan berupa pertanyaan seperti ini, akan disangka orang bahwa mendustakan
agama ialah semata-mata karena menyatakan tidak mau percaya kepada Agama Islam. Dan kalau orang
sudah sembahyang, sudah puasa, dia tidak lagi mendustakan agama. Maka dengan ayat ini
Collected at : http:}}groups.yahoo.com}group}rezaervani
dijelaskanlah bahwa mendustakan agama yang hebat sekali ialah; "Itulah orang yang menolakkan anak
yatim." (ayat 2). Di dalam ayat tertulis yaau´-´u (dengan tasydid), artinya yang asal ialah menolak.
Yaitu menolakkannya dengan tangan bila dia mendekat.
Dalam pernakaian bahasa Minangkabau menolakkan dengan tangan itu dikatakan manulakkan. Lain
artinya daripada semata-mata menolak atau dalam langgam daerah manulak. Sebab kalau kita tidak
suka kepada sesuatu yang ditawarkan orang kepada kita, bisa saja kita tolak baik secara halus atau
secara kasar. Tetapi menolakkan, atau manulakkan berarti benar-benar badan orang itu yang
ditolakkan. Ada orang yang ditolakkan masuk lobang sehingga jatuh ke dalam.
Pemakaian kata Yaau´-´u yang kita artikan dengan menolakkan itu adalah membayangkan kebencian
yang sangat. Rasa tidak senang rasa jijik dan tidak boleh mendekat. Kalau dia mencoba mendekat
ditolakkan, biar dia jatuh tersungkur. Nampaklah maksud ayat bahwa orang yang membenci anak
yatirn adalah orang yang mendustakan agama. Walaupun dia beribadat. Karena rasa benci, rasa
sombong dan bakhil tidak boleh ada di dalam jiwa seorang yang mengaku beragama.
"Dan tidak mengajak atas memberi makan orang miskin." (ayat 3). Dalam bahasa Melayu yang
terpakai di Malaysia disebut "menggalakkan". Dia tidak mau menggalakkan orang supaya memberi
makan orang miskin. Dilahapnya sendiri saja, dengan tidak memikirkan orang miskin. Atau tidak
dididiknya anak isterinya supaya menyediakan makanan bagi orang miskin itu jika mereka datang
meminta bantuan makanan.
Orang seperti ini pun termasuk yang mendustakan agama. Karena dia mengaku menyembah Tuhan,
padahal hamba Tuhan tidak diberinya pertolongan dan tidak diperdulikannya.
Dengan ayat ini jelaslah bahwa kita sesama Muslim, terutama yang sekeluarga dan yang sejiran, ajak
mengajak, galak menggalakkan supaya menolong anak yatim dan Iakir miskin itu menjadi perasaan
bersama, menjadi budi pekerti yang umum.
Az-Zamakhsyari menulis dalam taIsimya, tentang apa sebab orang-orang yang menolakkan anak yatim
dan tidak mengajak memberi makan Iakir miskin dikatakan mendustakan agama.
Kata beliau: "Orang ini nyata mendustakan agama. Karena dalam sikap dan laku perangainya dia
mempertunjukkan bahwa dia tidak percaya inti agama yang sejati, yaitu bahwa orang yang menolong
sesamanya yang lemah akan diberi pahala dan ganjaran mulia oleh Allah. Sebab itu dia tidak mau ber-
buat ma'ruI dan sampai hati menyakiti orang yang lemah.
Kalau dia percaya akan adanya pahala dari Tuhan dan yakin akan balasan Ilahi, tentu dia takut akan
Tuhan dan takut akan siksaan dan azab Tuhan, dan tidaklah dia akan berani berbuat begitu kepada anak
yatim dan si miskin. Kalau telah ditolakkannya anak yatim dan didiamkannya saja orang miskin minta
makan, jelaslah bahwa agama itu didustakannya. Sebab itu maka kata-kata Tuhan di ayat ini sangatlah
tajamnya dan orang itu telah didudukkan Tuhan pada satu tempat yang dimurkaiNya. Ini adalah satu
peringatan yang keras untuk menjauhi perbuatan yang dipandang Tuhan sudah mendurhaka. Maka
layaklah diambil kesimpulan bahwa orang berperangai begini lemah imannya dan keyakinannya amat
kendor.
Collected at : http:}}groups.yahoo.com}group}rezaervani
"Maka kecelakaan akan didapati oleh orang-orang yang sembahyang." (ayat 4). "Yang mereka itu dari
shalatnya, adalah lalai." (ayat 5)
Dia telah melakukan sembahyang, tetapi sembahyang itu hanya membawa celakanya saja; karena tidak
dikerjakannya dengan sungguh-sungguh. Tidak timbul dari kesadarannya, bahwa sebagai seorang
Hamba Allah, sudah sewajamya dia memperhambakan diri kepada Allah dan mengerjakan sembahyang
sebagaimana yang diperintahkan Allah dengan perantaraan NabiNya.
Saahuun; asal arti katanya ialah lupa. Artinya dilupakannya apa maksud sembahyang itu, sehingga
meskipun dia mengerjakan sembahyang, namun sembahyangnya itu tidaklah dari kesadaran akan
maksud dan hikmatnya.
Pernah Nabi kita s.a.w. melihat seorang sahabatnya yang terlambat datang ke mesjid sehingga
ketinggalan dari sembahyang berjamaah, lalu dia pun sembahyang sendiri. Setelah dia selesai
sembahyang, Nabi s.a.w. menyuruhnya mengulang sembahyangnya kembali. Karena yang tadi itu dia
belum sembahyang. Dia belum mengerjakannya dengan sesungguhnya.
"Orang-orang yang riya'." (ayat 6). Ini juga termasuk siIat-siIat orang yang demikian. Walaupun dia
beramal, kadang-kadang dia bermuka manis kepada anak yatim. Kadang-kadang dia menganjurkan
memberi makan Iakir miskin, kadang-kadang kelihatan dia khusyu' sembahyang; tetapi semuanya itu
dikerjakannya karena riya'. Yaitu karena ingin dilihat, dijadikan reklame|1|. Karena ingin dipuji orang.
Lantaran riya'nya itu, kalau kurang pujian orang dia pun mengundurkan diri atau merajuk. Hidupnya
penuh dengan kebohongan dan kepalsuan;
"Dan menghalangi akan memberikan sebarang pertolongan. " (ayat 7). Artinya; Jalan untuk
menolong orang yang susah, adalah amat banyak. Sejak dari yang berkecil-kecil sampai kepada yang
besar, pokoknya asal ada perasaan yang halus, kasih-sayang kepada sesama manusia, di dalam
pertumbuhan Iman kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang mendustakan agama selalu mengelakkan
dari menolong. Selalu menahan, bahkan menghalang-halangi orang lain yang ada maksud menolong
orang. Rasa cinta tidak ada dalam jiwa orang ini. Yang ada hanyalah benci! Hatinya terlalu terpaut
kepada benda yang Iana. InsaI dan adil tak ada dalam hatinya. Keutamaan tak ada bedanya, mukanya
berkerut terus-terusan karena hatinya yang tertutup melihat orang lain. Dia menyangka begitulah hidup
yang baik. Padahal itulah yang akan membawanya celaka.
Surat yang pendek ini, 7 ayat, diturunkan di Madinah, untuk menghardik orang-orang munaIik yang
ada pada masa itu, yang sorak-sorainya keras, padahal sakunya dijahitnya. Tetapi Surat ini telah
menjadi cemeti terus-menerus bagi Ummat Muhammad. Sebab kian lama kian nampaklah orang yang
seperti ini perangainya dalam pergaulan masyarakat Islam. Mereka mengakui Islam, tetapi dengan
tidak disadari mereka telah menjadi orang munaIik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jarir dalam
taIsimya:
"Begitulah orang-orang munaIik, kalau di hadapan banyak orang banyak sembahyanglah dia serupa
sangat khusyu', tetapi kalau orang tak ada lagi, sembahyang itu pun tidak dikerjakannya lagi. Tidak ada
ingatan dalam hatinya buat menyambungkan budi dengan orang lain, yaitu memberikan pertolongan
apa yang perlu bagi yang memerlukannya."
Collected at : http:}}groups.yahoo.com}group}rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surat
AL-KAUTSAR
(SANGAT BANYAK)
Surat 108: 3 ayat
Diturunkan di MAKKAH
-,;~ : ,-;-¹ì
1- Sesungguhnya telah Kami berikan kepadamu sangat banyak.
,-;-¹ì 4'--=- ì '-ì
2- Sebab itu hendaklah engkau sembahyang karena Tuhanmu dan
hendaklah engkau berkurban.
,= -ì; 4-,¹  J~-
3- Sesungguhnya orang yang membenci engkau itulah yang akan
putus.
Vì  ;» 4--'~ Qì V , --
"Sesungguhnya telah Kami berikan kepadamu sangat banyak." (ayat 1).
Sesungguhnya sangatlah banyaknya anugerah dan kurnia Tuhan kepada engkau, ya UtusanKu!
Tidaklah dapat dihitung berapa banyaknya kurnia itu, sejak dari al-Quran yang diturunkan sebagai
wahyu, nikmat yang diilhamkan sebagai hasil Iikiran, nubuwwat dan kerasulan, penutup dari segala
Rasul, rahmat bagi seluruh alam, pemimpin bagi ummat manusia, memimpinkan agama yang benar,
untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semuanya itu, dengan cabang dan ranting dan
ranggas|1|nya, tidaklah dapat dihitung berapa banyaknya.
Selain dan itu ada juga taIsir yang lain dari al-Kautsar itu. Dalam sebuah Hadis yang dirawikan oleh
Termidzi dan Abdullah bin Umar, al-Kautsar adalah nama sebuah sungai di syurga. Dan dalam sebuah
Hadis lagi yang dirawikan oleh Muslim dalam shahihnya, diterimanya dengan sanadnya daripada Anas
bin Malik; "Al-Kautsar nama sebuah sungai sebelum menjelang ke syurga, di sanalah ummat
Muhammad akan minum bersama Nabi seketika akan meneruskan perjalanan ke dalam syurga."
Ikrimah menaIsirkan al-Kautsar ialah Nubuwwat. Al-Hasan mengatakan: "AI-Quran." Al-Mughirah
mengatakan: "Al-Islam." Husin bin Fadhal mengatakan: "Kemudahan syariat."
CoIIected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Abu Bakar bin `Iyyasy dan Yaman bin Ri-ab mengatakan: "Banyak sahabat, banyak ummat dan banyak
pengikut." Al-Mawardi; "Tersebut namanya di mana-mana." Dan kata al-Mawardi juga; "Cahaya
bersinar dari dalam hatimu, menunjuk jalan menuju Aku dan memutuskan jalan kepada yang selain
Aku." Ibnu Kisan mentaIsirkan; "Kasih-sayangmu kepada orang lain." Al-Mawardi pula mengatakan;
"Al-Kautsar ialah syaIa'at yang dianugerahkan kepada engkau untuk melindungi ummatmu di akhirat."
Menurut ats-Tsa`labi; "Suatu mu'jizat dari Tuhan, sehingga doa ummatmu yang shalih dikabulkan
Tuhan jua." Menurut Hilal bin YasaI; "Al-Kautsar ialah dua kalimat syahadat; La Ilaha Illallah,
Muhammadur Rasulullah."
Banyak lagi yang lain, sehingga ada yang mengatakan bahwa dapat memahamkan agama sampai
mendalam, pun adalah al-Kautsar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sembahyang lima waktu pun
adalah al-Kautsar.
Dan semuanya itu bolehlah kita kumpulkan ke dalam al-Kautsar; karena arti al-Kautsar adalah sangat
banyak buat dihitung;
 ' »;~ = - V  ª¹¹ì  ~ - ·-  ì;-· - Qì ; - ;-»ì,-ì : 34
"Dan jika kamu bilang-bilang nikmat Allah tidaklah kamu akan dapat menghitungnya."- Ibrahim:34
"Sebab itu hendaklah engkau sembahyang karena Tuhanmu." (pangkal ayat 2). Sedemikian banyaknya
nikmat anugerah Allah kepada engkau, menyebabkan tempat engkau beribadat hanya Allah, tempat
engkau bersembahyang hanya Dia, tiada yang lain. Karena nikmat tidak akan didapat dari yang lain;
"Dan hendaklah engkau berkurban." (ujung ayat 2).
Menurut adh-Dhahhak yang diterimanya dari Ibnu Abbas, perintah sembahyang di sini ialah
sembahyang Iardhu yang lima waktu. Berkata Ibnu `Arabi: "Sembahyang lima waktu. Sebab dialah
rukun ibadat seluruhnya dan itulah lantai Islam dan termasuk tonggak agama." Tetapi oleh karena
ujung ayat ini memerintahkan berkurban, maka menurut taIsir Said bin Jubair: "Sembahyang Subuhlah
berjamaah, kemudian itu sehabis sembahyang sunnat `Idul-Adhha sembelihlah kurban."
Ada lagi penaIsiran lain, menurut al-Qurthubi diterima dari Ali bin Abu Thalib dan Muhammad bin
Ka'ab: "Bersembahyanglah untuk Tuhanmu dan hadapkanlah dada." Sebab an-Nahr itu boleh diartikan
menyembelih binatang ternak sebagai kurban di hari kesepuluh Dzul Hijjah yang dinamai juga
Yaumun-Nahr, dan berarti pula dada! Maka mereka artikan: "Sembahyanglah karena Tuhanmu dan
hadapkan dada ke kiblat dengan meletakkan tangan kanan atas tangan kiri di atas dada."
Di mana kedua tangan itu diletakkan? Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa beliau meletakkan
kedua tangan atas dadanya. Dan menurut Said bin Jubair dan Imam Ahmad bin Hanbal; di sebelah atas
pusat.
Dan beliau berkata: "Tidaklah salah kalau di sebelah bawah dari pusat." Ada pula riwayat lain dari
Ali bin Abu Thalib, Abu Hurairah, an-Nakha'i dan Abu Mijlaz; "Di bawah dari pusat." Demikian juga
pendapat ats-Tsauri dan Ishaq. (Semua terdapat dalam TaIsir al-Qurthubi).
"Sesungguhnya orang yang membenci engkau itulah yang akan putus." (ayat 3).
Menurut bahasa yang dipakai orang Arab kalau ada seseorang yang banyak anaknya, laki-laki dan
CoIIected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
perempuan, tiba-tiba anak-anaknya yang laki-laki meninggal semuanya di waktu kecil, orang itu
dinamai Abtar. Yang kita artikan putus! Yaitu putus turunan.
Nabi kita Muhammad s.a.w. mempunyai banyak putera dengan Khadijah, empat anak perempuan
(Zainab, Ruqaiyah, Ummi Kultsum dan Fatimah). Dan anak laki-laki yang beliau beri nama Abdullah,
dan Qasim dan Thaher. Dan setelah tinggal di Madinah beliau mendapat anak laki-laki pula, beliau beri
nama Ibrahim. Tetapi anak laki-laki ini semuanya mati di waktu kecil, tidak ada yang sampai dewasa.
Menurut suatu riwayat dari Ibnu lshaq, dari Yazid bin Rauman; "Al-'Ash bin Wail selalu berkata
mencemuhkan Nabi s.a.w.: "Biarkan saja dia bercakap sesukanya. Diakan putus turunan! Kalau dia
sudah mati nanti habislah sebutannya."
Menurut riwayat dari `Atha', paman Nabi sendiri, Abu Lahab yang sangat memusuhi Nabi, setelah
mendengar bahwa anak laki-laki Nabi telah meninggal, dia pergi menemui kawan-kawannya sesama
musyrikin dan berkata: "Sudah putus turunan Muhammad malam ini!"
Menurut suatu riwayat pula dari Syamr bin `Athiyyah: "'Uqbah bin Abu Mu'ith pun setelah mendengar
anak laki-laki Rasulullah meninggal, dengan gembira berkata: "Putuslah dia!"
Rupanya ratalah menjadi penghinaan pada waktu itu atau pelepaskan sakit hati bagi musuh-musuh
beliau kaum musyrik, termasuk paman beliau sendiri Abu Lahab. Karena anak laki-laki beliau telah
mati, habislah putus dan pupus turunan Muhammad dan tidak akan ada sebutannya lagi.
Maka turunlah ayat ini: "Sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau itulah yang akan putus."
Sedang engkau sendiri tidaklah akan putus.
Mereka telah rnencampur-adukkan kebenaran agama dengan kekayaan dan keturunan. Mentang-
mentang Muhammad s.a.w. tidak mempunyai keturunan laki-laki, akan putuslah sebutannya. Kalau dia
mati, akan habislah sebutannya dan akan habislah agama yang dibawanya ini. Niscaya tidak akan ada
lagi orang yang mengganggu-gugat penyembahan berhala.
Itulah persangkaan yang salah. Di permulaan ayat telah diIirmankan Tuhan bahwa pemberianNya
kepada RasulNya sangatlah banyaknya. Satu di antara nikmat yang banyak (al-Kautsar) itu ialah
sebagai yang ditaIsiikan Abu Bakar bin `Iyyasy dan Yaman bin Ri-ab: "Banyak sahabatnya, banyak
ummatnya dan banyak pengikutnya." Beribu-ribu, berjuta. Sedang orang-orang yang membencinya itu
sebahagian besar mati dalam peperangan Badar, karena kalah berperang dengan Nabi Muhammad
s.a.w. dan ummat pengikutnya itu. Abu Lahab sendiri, seorang di antara anak laki-lakinya mati
diterkam singa. Dan dia sendiri mati karena sakit hati setelah teman-temannya kalah di perang Badar.
Abul Fadhi al-`Arudhiy mentaIsirkan pula bahwa al-Kautsar, pemberian yang sangat banyak itu
dianugerahkan Allah juga bagi Muhammad dengan keturunan dari pihak anak perempuan, yaitu
keturunan Fatimah. Yang sampai sekarang sudah 14 Abad masih saja bertebaran di muka bumi ini. Ada
yang menjadi raja-raja besar di negeri-negeri besar, ada yang menjadi Ulama dan penganjur politik.
Sedang orang-orang yang membencinya itu putuslah berita mereka, tidak ada khabamya lagi. Marilah
kita camkan kebenaran Iirman Tuhan.
CoIIected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surat
AL-KAFIRUN
(ORANG-ORANG KAFIR)
Surat 109: 6 ayat
Diturunkan di MAKKAH
-¸,- : ¸,¸·'´''
1- Katakanlah: "Hai orang-orang kaIir."

' ¢- ì '-  J- Q; ,-' -¹ì
2- Aku tidaklah menyembah apa yang kamu sembah
Q;- -· - '- - -- ì V
3- Dan tidak pula kamu menyembah apa yang aku sembah.
;--ì V; - --ì '- Q;--'-
4- Dan aku bukanlah penyembah sebagaimana kamu menyembah.
;-- -- ' - - -'- ' -ì V ;
5- Dan kamu bukanlah pula penyembah sebagaimana aku
menyembah.
- -- ì '- Q;--'-  ; --ì V ;
6- Untuk kamulah agama kamu dan untuk akulah agamaku.
¸¹;  ; ---- ;-¹ Q--
Sudah jelas, Surat ini diturunkan di Makkah dan yang dituju ialah kaum musyrikin, yang kaIir, artinya
tidak mau menerima seruan dan petunjuk kebenaran yang dibawakan Nabi kepada mereka.
"Katakanlah," olehmu hai utusanKu kepada orang-orang yang tidak mau percaya itu: "Hai orang-
orang kaIir!" (ayat 1). Hai orang-orang yang tidak mau percaya. Menurut Ibnu Jarir panggilan seperti
ini disuruh sampaikan Tuhan oleh NabiNya kepada orang-orang kaIir itu, yang sejak semula berkeras
menantang Rasul dan sudah diketahui dalam ilmu Allah Ta'ala bahwa sampai saat terakhir pun mereka
tidaklah akan mau menerima kebenaran. Mereka menantang, dan Nabi s.a.w. pun tegas pula dalam
sikapnya menantang penyembahan mereka kepada berhala, sehingga timbullah suatu pertandingan
siapakah yang lebih kuat semangatnya mempertahankan pendirian masing-masing. Maka pada satu
waktu terasalah oleh mereka sakitnya pukulan-pukulan itu, mencela berhala mereka, menyalahkan
kepercayaan mereka.
Maka bermuaIakatlah pemuka-pemuka Quraisy musyrikin itu hendak menemui Nabi. Mereka
bermaksud hendak mencari, "damai". Yang mendatangi Nabi itu menurut riwayat Ibnu Ishaq dari Said
bin Mina ialah al-Walid bin al-Mughirah, al-Ash bin Wail, al-Aswad bin al-Muthalib dan Umaiyah
bin KhalaI. Mereka kemukakan suatu usul damai: "Ya Muhammad! Mari kita berdamai. Kami bersedia
menyembah apa yang engkau sembah, tetapi engkau pun hendaknya bersedia pula menyembah yang
kami sembah, dan di dalam segala urusan di negeri kita ini, engkau turut serta bersama kami. Kalau
seruan yang engkau bawa ini memang ada baiknya daripada apa yang ada pada kami, supaya turutlah
kami merasakannya dengan engkau. Dan jika pegangan kami ini yang lebih benar daripada apa yang
engkau serukan itu maka engkau pun telah bersama merasakannya dengan kami, sama mengambil
bahagian padanya." Inilah usul yang mereka kemukakan.
Tidak berapa lama setelah mereka mengemukakan usul ini, turunlah ayat ini; "Katakanlah, hai orang-
orang yang kaIir! "Aku tidaklah menyembah apa yang kamu sembah." (ayat 2).
Menurut taIsiran Ibnu Katsir yang disalinkannya dari Ibnu Taimiyah arti ayat yang kedua: "Aku
tidaklah menyembah apa yang kamu sembah," ialah rnenaIikan perbuatan (nafyul fi´li) Artinya bahwa
perbuatan begitu tidaklah pemah aku kerjakan. "Dan tidak pula kamu menyembah apa yang aku
sembah." (ayat 3). Artinya persembahan kita ini sekali-kali tidak dapat diperdamaikan atau
digabungkan. Karena yang aku sembah hanya Allah kan kalian menyembah kepada benda; yaitu kayu
atau batu yang kamu perbuat sendiri dan kamu besarkan sendiri. "Dan aku bukanlah penyembah
sebagaimana kamu menyembah." (ayat 4). "Dan kamu bukanlah pula penyembah sebagaimana aku
menyembah." (ayat 5). Maka selain dari yang kita sembah itu berlain; kamu menyembah berhala aku
menyembah Allah Yang Maha Esa, maka cara kita menyembah pun lain pula. Kalau aku menyembah
Allah maka aku melakukan shalat di dalam syarat rukun yang telah ditentukan. Sedang kamu
menyembah berhala itu sangatlah berbeda dengan cara aku menyembah Allah. Oleh sebab itu tidaklah
dapat pegangan kita masing-masing ini didamaikan; "Untuk kamulah agama kamu, dan untuk akulah
agamaku." (ayat 6).
Soal akidah, di antara Tauhid Mengesakan Allah, sekali-kali tidaklah dapat dikompromikan atau
dicampur-adukkan dengan syirik. Tauhid kalau telah didamaikan dengan syirik, artinya ialah
kemenangan syirik.
Syaikh Muhammad Abduh menjelaskan perbedaan ini di dalam taIsimya; "Dua jumlah kata yang
pertama (ayat 2 dan 3) adalah menjelaskan perbedaan yang disembah. Dan isi dua ayat berikutnya (ayat
4 dan 5) ialah menjelaskan perbedaan cara beribadat. Tegasnya yang disembah lain dan Cara
menyembah pun lain. Tidak satu dan tidak sama. Yang aku sembah ialah Tuhan Yang Maha Esa, yang
bersih daripada segala macam persekutuan dan perkongsian dan mustahil menyatakan diriNya pada diri
seseorang atau sesuatu benda. Allah, yang meratakan kurniaNya kepada siapa jua pun yang tulus ikhlas
beribadat kepadaNya. Dan Maha Kuasa menarik ubun-ubun orang yang menolak kebenaranNya dan
menghukum orang yang menyembah kepada yang lain. Sedang yang kamu sembah bukan itu, bukan
Allah, melainkan benda. Aku menyembah Allah sahaja, kamu menyembah sesuatu selain Allah dan
kamu persekutukan yang lain itu dengan Allah. Sebab itu maka menurut aku, ibadatmu itu bukan ibadat
dan tuhanmu itu pun bukan Tuhan. Untuk kamulah agama kamu, pakailah agama itu sendiri, jangan
pula aku diajak menyembah yang bukan Tuhan itu. Dan untuk akulah agamaku, jangan sampai hendak
kamu campur-adukkan dengan apa yang kamu sebut agama itu."
Al-Qurthubi meringkaskan taIsir seluruh ayat ini begini:
"Katakanlah olehmu wahai UtusanKu, kepada orang-orang kaIir itu, bahwasanya aku tidaklah mau
diajak menyembah berhala-berhala yang kamu sembah dan puja itu, kamu pun rupanya tidaklah mau
menyembah kepada Allah saja sebagaimana yang aku lakukan dan serukan. Malahan kamu per-
sekutukan berhala kamu itu dengan Allah. Maka kalau kamu katakan bahwa kamu pun menyembah
Allah jua, perkataanmu itu bohong, karena kamu adalah musyrik. Sedang Allah itu tidak dapat
dipersyarikatkan dengan yang lain. Dan ibadat kita pun berlain. Aku tidak menyembah kepada
Tuhanku sebagaimana kamu menyembah berhala. Oleh sebab itu agama kita tidaklah dapat
diperdamaikan atau dipersatukan; "Bagi kamu agama kamu, bagiku adalah agamaku pula." Tinggilah
dinding yang membatas, dalamlah jurang di antara kita."
Surat ini memberi pedoman yang tegas bagi kita pengikut Nabi Muhammad bahwasanya akidah
tidaklah dapat diperdamaikan. Tauhid dan syirik tak dapat dipertemukan. Kalau yang hak hendak
dipersatukan dengan yang batil, maka yang batil jualah yang menang. Oleh sebab itu maka Akidah
Tauhid itu tidaklah mengenal apa yang dinamai Cynscritisme, yang berarti menyesuai-nyesuaikan.
Misalnya di antara animisme dengan Tauhid, penyembahan berhala dengan sembahyang, menyembelih
binatang guna pemuja hantu atau jin dengan membaca Bismillah.
Dan lain-lain sebagainya.
` ` `
Pelengkap
Berkata Ibnu Katsir dalam taIsirnya:
Tersebut dalam Shahih Muslim, diterima dari Jabir bin Abdillah, bahwa Rasulullah s.a.w. membaca
Surat al-KaIirun ini bersama Surat Qul Huwallaahu Ahaa di dalam sembahyang sunnat dua rakaat
sesudah tawaI.
Dalam Shahih Muslim juga, dari Hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. membaca Surat ini dan
Qul Huwallaahu Ahaa pada sembahyang dua rakaat sunnat Fajar (sebelum sembahyang Subuh).
Demikian juga menurut sebuah Hadis yang dirawikan oleh al-Imam Ahmad dari Ibnu Umar, bahwa
Nabi membaca kedua Surat ini dua rakaat Fajar dan dua rakaat sesudah Maghrib, lebih dari dua puluh
kali.
Sebuah Hadis dirawikan oleh al-Imam Ahmad dari Farwah bin NauIal al-Asyja'iy, bahwa dia ini
meminta pertunjuk kepada Nabi s.a.w. apa yang baik dibaca sebelum tidur. Maka Nabi menasihatkan
supaya setelah dia mulai berbaring bacalah Qul Yaa Ayyuhal Kaafiruun, sebab dia adalah satu
pernyataan diri sendiri bersih dari syirik.
Dan telah kita jelaskan bahwa Qul Yaa Ayyuhal Kaafiruun, sama dengan seperempat dari al-Quran.
Surat ini mengandung larangan menyembah yang selain Allah, mengandung pokok akidah, dan segala
perbuatan hati. Dia setali dengan Qul Huwallaahu (Surat al-Ikhlas) yang akan kita taIsirkan kelak;
Insya Allah.
Tafsir Al Azhar
Surat
AN-NASHR
(PERTOLONGAN)
Surat 110: 3 ayat
Diturunkan di MAKKAH
-,;~ : ,~-¹ì

1- Apabila telah datang pertolongan Allah dan
Kemenangan.
_- -¹ì;  ª¹¹ì  ,~ - -'= ì- ì
2- Dan engkau lihat manusia masuk ke dalam
Agama Allah dalam keadaan berbondong-
bondong.

ª¹¹ì Q- - ¸- Q;¹ =-- ç' -¹ì  ~-ì ,;
'=ì;- ì
3- Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu
dan mohon ampunlah kepadaNya. Sesungguhnya
Dia adalah sangat Pemberi Taubat.
'-ì ;- Q'-  ª- ì - ,-· -~ì ; 4- , -- = - _ -~-
"Apabila telah datang pertolongan Allah." (pangkal ayat 1). Terhadap kepada agamaNya yang benar
itu, dan kian lama kian terbuka mata manusia akan kebenarannya; "Dan Kemenangan." (ujung ayat 1).
Yaitu telah terbuka negeri Makkah yang selama ini tertutup. Dan menang Nabi s.a.w. ketika memasuki
kota itu bersama 10,000 tentara Muslimin, sehingga penduduknya takluk tidak dapat melawan lagi.
Kedaulatan berhala yang selama ini mereka pertahankan dengan sebab masuknya tentara Islam itu
dengan sendirinya telah runtuh. Berhala-berhala itu telah dipecahi dan dihancurkan. Ka'bah dan se-
kelilingnya telah bersih daripada berhala. Dan yang berkuasa ialah Islam; "Dan engkau lihat manusia
masuk ke dalam Agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong." (ayat 2).
Artinya bahwa manusia pun datanglah berduyun-duyun, berbondong-bondong dari seluruh penjuru
Tanah Arab, dari berbagai persukuan dan kabilah. Mereka datang menghadap Nabi s.a.w. menyatakan
diri mereka mulai saat itu mengakui Agama Islam, mengucapkan bahwa memang; "Tidak ada Tuhan,
melainkan Allah; Muhammad adalah Rasul Allah." Dengan demikian bertukar keadaan. Agama yang
dahulunya berjalan dengan sempit, menghadapi berbagai rintangan dan sikap permusuhan, sejak
kemenangan menaklukkan Makkah itu orang datang berbondong menyatakan diri menjadi
penganutnya.
Kalau sudah demikian halnya; "Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu." (pangkal ayat 3). Arti
bertasbih ialah mengakui kebesaran dan kesucian Tuhan, dan bahwa semuanya itu tidaklah akan terjadi
kalau bukan kurnia Tuhan. Dan tidaklah semuanya itu karena tenaga manusia atau tenaga siapa pun di
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
dalam alam ini, melainkan semata-mata kurnia Allah. Sebab itu hendaklah iringi ucapan tasbih itu
dengan ucapan puji-pujian yang tiada putus-putus terhadapNya, bahkan; "Dan mohon ampunlah
kepadaNya."Ini penting sekali. Karena selama berjuang, baik 13 tahun masa di Makkah sebelum hijrah,
ataupun yang 8 tahun di Madinah sebelum menaklukkan, kerapkalilah engkau atau pengikut-pengikut
engkau yang setia itu berkecil hati, ragu-ragu, kurang yakin, meskipun tidak dinyatakan; karena sudah
begitu hebatnya penderitaan, namun pertolongan Tuhan belum juga datang. Hal ini pernah juga
dibayangkan Tuhan di dalam janjiNya (Surat 2, al-Baqarah: 214);
;¢ -~- ;-¹ -- Q-  ì;¹= Q--¹ì J-- ;- -'- '-¹;  ª- =¹ì ì;¹ =-- Qì  ;- -~= ; ì
_ - -  ª· -  ì; - -ì Q--¹ì ;  J;~,¹ì  J;- - _- = ì;¹ ,¹, ; -ì ,~¹ì ; -' ~'-¹ì
 ~-,- ª¹¹ì ,~- Qì V ì ª¹¹ì  ,~- - -,--¹ì 214
"Atau apakah kamu sangka bahwa kamu akan masuk ke syurga, padahal belum datang kepada kamu
seperti yang datang kepada yang sebelum kamu; mereka itu dikenai oleh kesusahan (harta-benda) dan
kecelakaan (pada badan diri) dan digoncangkan mereka (oleh ancaman-ancaman musuh), sehingga ber-
katalah Rasul dan orang-orang yang beriman besertanya; bilakah akan datang pertolongan Allah itu?" -
"Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu telah dekat."
Sampai Rasul sendiri dan sampai orang-orang yang beriman yang mengeliliginya telah bertanya bila
lagi kami akan ditolong, padahal kesengsaraan telah sampai ke puncak, tidak terderitakan lagi.
Mohon ampunlah kepada Allah atas perasaan-perasaan yang demikian, agar rasa hati itu bersih
kembali, dan kasih dengan Tuhan bertaut lebih mesra daripada yang dahulu. Dan taubat daripada
kegoncangan Iikiran dan keragu-raguan yang mendatang dalam hati ialah dengan menyempurnakan
kepercayaan kepada Tuhan; "Sesungguhnya Dia adalah sangat Pemberi Taubat." (ujung ayat 3). Karena
Dia adalah Tuhan, Dia adalah Kasih dan Sayang akan hamba-Nya, dan Dia adalah mendidik, melatih
jiwa-raga hambaNya agar kuat menghadapi warna-warni percobaan hidup di dalam mendekatiNya.
Seakan-akan berIirmanlah Tuhan: "Bila pertolongan telah datang dan kemenangan telah dicapai, dan
orang telah menerima agama ini dengan tangan dan hati terbuka, maka rasa sedih telah sirna dan rasa
takut telah habis. Yang ada setelah itu adalah rasa gembira, sukacita dan syukur. Hendaklah diisi
kegembiraan itu dengan tasbih dan tahmid puji dan syukur, tabah kuatkan hati mendekatinya. Jangan
takabbur dan jangan lupa diri.
Oleh sebab itu maka tersebutlah di dalam siirah (sejarah) hidup Nabi s.a.w. bahwa seketika beliau
masuk dengan kemenangan gemilang itu ke dalam kota Makkah, demi melihat orang-orang yang
dahulu memusuhinya telah tegak meminggir ke tepi jalan, melapangkan jalan buat dilaluinya, beliau
tundukkan kepalanya ke tanah, merendahkan diri kepada Tuhan, sehingga hampir terkulai ke bawah
kendaraannya, unta tua yang bernama Qashwaa, yang dengan itu dia berangkat sembunyi-sembunyi
meninggalkan negeri yang dicintainya itu dahulu, dan dengan unta itu pula dia masuk ke sana kembali
sebagai penakluk delapan tahun kemudian.
Menurut catatan al-HaIiz Ibnu Hajar di dalam kitabnya al-Fathul-Bari, dalam Hadis yang dirawikan
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
oleh Abu Ya'la dari Abdullah bin Umar, Surat ini diturunkan ialah ketika beliau berhenti di Mina di
hari Tasyriq,|1| pada waktu beliau melakukan Haji Wada'. Maka maIhumlah beliau bahwa Surat ini
pun adalah menjadi isyarat juga baginya bahwa tugasnya sudah hampir selesai di dunia ini dan tidak
lama lagi dia pun akan dipanggil ke hadhrat Tuhan.
Ada juga kemusykilan orang tentang riwayat itu. Sebab Haji Wada' terjadi 2 tahun setelah Makkah
takluk. Tetapi yang mempertahankan riwayat itu mengatakan bahwa orang berbondong masuk ke
dalam Agama Allah itu tidaklah putus-putus sampai pun ketika Haji Wada' itu, bahkan sampai setelah
beliau kembali ke Madinah selesai Haji Wada'.
Dan tersebut juga dalam catatan riwayat bahwa beberapa orang sahabat yang utama, sebagai Abu
Bakar, Umar dan Abbas mengerti juga akan qiyas isyarat Surat ini. Karena mereka yang mengerti
bahasa Arab, bahasa mereka sendiri, tahulah bayangan kata; kalau pertolongan telah datang dan ke-
menangan telah tercapai, artinya tugas telah selesai.
Sebab itu ada riwayat dari Muqatil, bahwa seketika ayat dibaca Nabi di hadapan sahabat-sahabat,
banyak yang bergembira, namun ada yang menangis, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib.
"Mengapa menangis, paman?" Tanya Nabi s.a.w. kepada beliau.
Abbas menjawab: "Ada isyarat pemberitahuan waktumu telah dekat!" "Tepat apa yang paman sangka
itu," kata beliau.
Dan hanya 60 hari saja, menurut keterangan Muqatil, sesudah beliau bercakap-cakap hal itu dengan
Nabi, memang berpulanglah Nabi ke hadhrat Tuhan.
Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Umar bin Khathab pada masa pemerintahannya
memanggil orang-orang tua yang hadir dalam Perang Badar untuk pertemuan Shilatur-rahmi. Di sana
hadir Ibnu Abbas yang masih muda. Beliau tanyakan pendapatnya tentang "Ia:aa Jaa-a Nashrullaahi",
ini. Dia pun menyatakan bahwa Surat ini pun isyarat bahwa ajal Nabi telah dekat.
Dan sejak ayat itu turun, selalu Rasulullah membaca dalam sujud dan ruku'nya;
¸¹  , --ì  ;¢¹¹ì · 4- -=-; ' - -, 4 -' =- ~
"Amat Suci Engkau, ya Tuhan kami, dan dengan puji-pujian kepada Engkau. Ya Tuhanku, ampunilah
kiranya aku ini."
Berkata Ibnu Umar: "Surat Ia:aa Jaa-a ini turun di Mina ketika Haji Wada' (Haji Rasulullah yang
terakhir, atau Haji Selamat Tinggal). Kemudian itu turunlah ayat "Al-Yauma Akmaltu Lakum Diinakum.
" (Surat 5, ayat 3). Setelah ayat itu turun, 80 hari di belakangnya Rasulullah s.a.w. pun waIat. Sesudah
itu turun pulalah ayat al-Kalalah (Surat 4, an-Nisa', ayat 175 penutup Surat), maka 50 hari sesudah ayat
itu turun, Rasulullah s.a.w. pun kembalilah ke hadhrat Tuhan. Kemudian turunlah ayat "Laqaa Jaa-
akum Rasuulun Min Anfusikum. '' (Surat 9, at-Taubah, ayat 128), maka 35 hari setelah ayat itu turun
beliau pun meninggal. Akhir sekali turunlah ayat "Wattaqquu Yauman Turfa´uu-na Fiihi Ilallaah."
(Surat 2, al-Baqarah ayat 281). Maka 21 hari setelah ayat itu turun, beliau pun meninggal.
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surat
AL-LAHAB
(NYALA)
Surat 111: 5 ayat
Diturunkan di MAKKAH
-¸,- : ---''
1- Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan binasalah dia
~- ; ,~¢¹ ¸ -ì ì-- ~ --
2- Tidaklah memberi Iaedah kepadanya hartanya dan tidak apa
yang diusahakannya
~~ - '- ;  ª¹' -  ª-- _ -- ì ' -
3- Akan masuklah dia ke dalam api yang bernyala-nyala.
, ~ ¢¹  ~ì-  ì,' - _¹~ - ~
4- Dan isterinya; pembawa kayu bakar.
~ = =¹ì  ª¹' - = ª- ì , -ì ;
5- Yang di lehernya ada tali dari sabut.
,-~- Q -  J- = ' »--= ¸-
Abu Lahab adalah paman dari Nabi s.a.w. sendiri, saudara dari ayah beliau. Nama kecilnya Abdul
'Uzza. Sebagai kita tahu, 'Uzza adalah nama sebuah berhala yang dipuja orang Quraisy; Abdul 'Uzza
bin Abdul Muthalib. Nama isterinya ialah Arwa, saudara perempuan dari Abu SuIyan Sakhar bin Harb,
khalah|1| dari Mu'awiyah. Dia dipanggilkan Abu Lahab, yang dapat diartikan ke dalam bahasa kita
dengan "Pak Menyala"; karena mukanya itu bagus, terang bersinar dan tampan. Gelar panggilan itu
sudah lebih dikenal orang buat dirinya.
Dalam kekeluargaan sejak zaman sebelum Islam, hubungan Muhammad s.a.w. sebelum menjadi Rasul
amat baik dengan pamannya ini, sebagai dengan pamannya yang lain-lain juga. Tersebut di dalam
riwayat bahwa seketika Nabi Muhammad s.a.w. lahir ke dunia, Abu Lahab menyatakan sukacitanya,
karena kelahiran Muhammad dipandangnya akan ganti adiknya yang meninggal di waktu muda, ayah
Muhammad, yaitu Abdullah. Sampai Abu Lahab mengirimkan seorang jariahnya yang muda, bernama
Tsuaibah untuk menyusukan Nabi sebelum datang Halimatus-Sa'diyah dari desa Rani Sa'ad.
Dan setelah anak-anak pada dewasa, salah seorang puteri Rasulullah s.a.w. kawin dengan anak laki-laki
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Abu Lahab.
Tetapi setelah Rasulullah s.a.w. menyatakan da'wahnya menjadi Utusan Allah, mulailah Abu Lahab
menyatakan tantangannya yang amat keras, sehingga melebihi dari yang lain-lain. Bahkan melebihi
dari sikap Abu Jabal sendiri.
Seketika datang ayat yang tersebut di dalam Surat 26, asy-Syu'ara', ayat 214:
Vì 4 - ,-~-  ,-- ì; V Q- - ,- - -ì,·~¹ì 214
"Dan beri peringatanlah kepada kaum kerabatmu yang terdekat," keluarlah Nabi s.a.w. dari rumahnya
menuju bukit ShaIa. Dia berdiri dan mulai menyeru: "Ya Shabahah!" (Berkumpullah pagi-pagi!).
Orang-orang yang mendengar tanya bertanya, siapa yang menyeru ini. Ada yang menjawab:
"Muhammad rupanya." Lalu orang pun berkumpul.
Maka mulailah beliau mengeluarkan ucapannya: "Hai Bani Fulan, Hai Bani Fulan, Hai Bani Fulan, Hai
Bani Abdi ManaI, Hai Bani Abdul Muthalib!" Semua Bani yang dipanggilnya itu pun datanglah
berkumpul. Lalu beliau berkata: "Kalau aku katakan kepada kamu semua bahwa musuh dengan kuda
peperangannya telah keluar dari balik bukit ini, adakah di antara kamu yang percaya?"
Semua menjawab: "Kami belum pemah mengalami engkau berdusta."
Maka beliau teruskanlah perkataannya: "Sekarang aku beri peringatan kepadamu semuanya,
bahwasanya di hadapan saya azab Tuhan yang besar sedang mengancam kamu."
Tiba-tiba sedang orang lain terdiam mempertirnbangkan perkataannya yang terakhir itu bersoraklah
Abu Lahab; "Apa hanya untuk mengatakan itu engkau kumpulkan kami ke mari?" "Tubbanlaka!" Anak
celaka!|1|
Tidak berapa saat kemudian turunlah Surat ini, sebagai sambutan keinginan Abu Lahab agar Nabi
Muhammad s.a.w., anaknya itu dapat kebinasaan;
"Binasalah kedua tangan Abu Lahab." (pangkal ayat 1). Diambil kata ungkapan kedua tangan di dalam
bahasa Arab, yang berarti bahwa kedua tangannya yang bekerja dan berusaha akan binasa. Orang
berusaha dengan kedua tangan, maka kedua tangan itu akan binasa, artinya usahanya akan gagal; '
Watabb!" "Dan binasalah dia."(ujung ayat 1). Bukan saja usaha kedua belah tangannya yang akan
gagal, bahkan dirinya sendiri, rohani dan jasmaninya pun akan binasa. Apa yang direncanakannya di
dalam menghalangi da'wah Nabi s.a.w. tidaklah ada yang akan berhasil, malahan gagal!
Menurut riwayat tambahan dari al-Humaidi; "Setelah isteri Abu Lahab mendengar ayat al-Quran yang
turun menyebut nama mesjid. Beliau s.a.w. di waktu itu memang ada dalam mesjid di dekat Ka'bah dan
di sisinya duduk Abu Bakar r.a. Dan di tangan perempuan itu ada sebuah batu sebesar segenggaman
tangannya. Maka berhentilah dia di hadapan Nabi yang sedang duduk bersama Abu Bakar itu. Tetapi
yang kelihatan olehnya hanya Abu Bakar saja. Nabi s.a.w. sendiri yang duduk di situ tidak kelihatan
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
olehnya. Lalu dia berkata kepada Abu Bakar: "Hai Abu Bakar, telah sampai kepada saya beritanya,
bahwa kawanmu itu mengejekkan saya. Demi Allah! Kalau saya bertemu dia, akan saya tampar
mulutnya dengan batu ini."
Sesudah berkata begitu dia pun pergi dengan marahnya.
Maka berkatalah Abu Bakar kepada Nabi s.a.w. "Apakah tidak engkau lihat bahwa dia melihat
engkau?" Nabi menjawab: "Dia ada menghadapkan matanya kepadaku, tetapi dia tidak melihatku.
Allah menutupkan penglihatannya atasku."
Tidaklah memberi Iaedah kepadanya hartanya dan tidak apa yang diusahakannya." (ayat 2).
Dia akan berusaha menghabiskan harta-bendanya buat menghalangi perjalanan anak saudaranya,
hartanyalah yang akan licin tandas, namun hartanya itu tidaklah akan menolongnya. Perbuatannya itu
adalah percuma belaka. Segala usahanya akan gagal.
Menurut riwayat dari Rabi'ah bin 'Ubbad ad-Dailiy, yang dirawikan oleh al-Imam Ahmad; "Aku pernah
melihat Rasulullah s.a.w. di zaman masih jahiliyah itu berseru-seru di Pasar Dzil Majaz; "Hai sekalian
manusia! Katakanlah "La Ilaha lllallah," (Tidak ada Tuhan melainkan Allah), niscaya kamu sekalian
akan beroleh kemenangan."
Orang banyak berkumpul mendengarkan dia berseru-seru itu. Tetapi di belakangnya datang pula
seorang laki-laki, mukanya cakap pantas. Dia berkata pula dengan kerasnya; "Jangan kalian dengarkan
dia. Dia telah khianat kepada agama nenek-moyangnya, dia adalah seorang pendusta!" Ke mana Nabi
s.a.w. pergi, ke sana pula diturutkannya. Orang itu ialah pamannya sendiri, Abu Lahab.
Menurut riwayat dari Abdurrahman bin Kisan, kalau ada utusan dari kabilah-kabilah Arab menemui
Rasulullah s.a.w. di Makkah hendak minta keterangan tentang Islam, mereka pun, ditemui oleh Abu
Lahab. Kalau orang itu bertanya kepadanya tentang anak saudaranya itu, sebab dia tentu lebih tahu,
dibusukkannyalah Nabi s.a.w. dan dikatakannya: "Kaa:a:ab, Sahir." (Penipu, tukang sihir).
Namun segala usahanya membusuk-busukkan Nabi itu gagal juga!
"Akan masuklah dia ke dalam api yang bernyala-nyala." (ayat 3). Dia tidak akan terlepas dari siksaan
dan azab Allah. Dia akan masuk api neraka. Dia kemudiannya mati sengsara karena terlalu sakit hati
mendengar kekalahan kaum Quraisy dalam peperangan Badar. Dia sendiri tidak turut dalam pe-
perangan itu. Dia hanya memberi belanja orang lain buat menggantikannya. Dengan gelisah dia
menunggu-nunggu berita hasil perang Badar. Dia sudah yakin Quraisy pasti menang dan kawan-
kawannya akan pulang dari peperangan itu dengan gembira. Tetapi yang terjadi ialah sebaliknya.
Utusan-utusan yang kembali ke Makkah lebih dahulu mengatakan mereka kalah. Tujuh puluh yang
mati dan tujuh puluh pula yang tertawan. Sangatlah sakit hatinya mendengar berita itu, dia pun mati.
Kekesalan dan kecewa terbayang di wajah janazahnya.
Anak-anaknya ada yang masuk Islam seketika dia hidup dan sesudah dia mati. Tetapi seorang di antara
anaknya itu bernama Utaibah adalah menantu Nabi, kawin dengan Ruqaiyah. Karena disuruh oleh
ayahnya menceraikan isterinya, maka puteri Nabi itu diceraikannya. Nabi mengawinkan anaknya itu
kemudiannya dengan Usman bin AIIan. Nabi mengatakan bahwa bekas menantunya itu akan binasa
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
dimakan "anjing hutan". Maka dalam perjalanan membawa perniagaan ayahnya ke negeri Syam, di
sebuah tempat bermalam di jalan dia diterkam singa hingga mati.
"Dan isterinya." (pangkal ayat 4). Dan isterinya akan disiksa Tuhan seperti dia juga. Tidak juga akan
memberi Iaedah baginya hartanya, dan tidak juga akan memberi Iaedah baginya segala usahanya;
Pembawa kayu bakar. " (ujung ayat 4).
Sebagai dikatakan tadi nama isterinya ini Arwa, gelar panggilan kehormatannya sepadan dengan gelar
kehormatan suaminya. Dia bergelar Ummu Jamil; Ibu dari kecantikan! Dia saudara perempuan dari
Abu SuIyan. Sebab itu dia adalah 'ammah (saudara perempuan ayah) dari Mu'awiyah dan dari Ummul
Mu'minin Ummu Habibah. Tetapi meskipun suaminya di waktu dulu seorang yang tampan dan
ganteng|1|, dan dia ibu dari kecantikan, karena sikapnya yang buruk terhadap Agama Allah kehinaan
yang menimpa diri mereka berdua. Si isteri menjadi pembawa "kayu api", kayu bakar, menyebarkan
api Iitnah ke sana sini buat membusuk-busukkan Utusan Allah.
"Yang di lehernya ada tali dari sabut." (ayat 5).
Ayat ini mengandung dua maksud. Membawa tali dari sabut; artinya, karena bakhilnya, dicarinya kayu
api sendiri ke hutan, dililitkannya kepada lehernya, dengan tali daripada sabut pelepah korma, sehingga
berkesan kalau dia bawanya berjalan.
TaIsir yang kedua ialah membawa kayu api ke mana-mana, atau membawa kayu bakar. Membakar
perasaan kebencian terhadap Rasulullah mengada-adakan yang tidak ada. Tali dari sabut pengikat kayu
api Iitnah, artinya bisa menjerat lehemya sendiri.
Ibnu Katsir mengatakan dalam taIsimya bahwa Tuhan menurunkan Surat tentang Abu Lahab dan
isterinya ini akan menjadi pengajaran dan i'tibar bagi manusia yang mencoba berusaha hendak
menghalangi dan menantang apa yang diturunkan Allah kepada NabiNya, karena memperturutkan
hawa naIsu, mempertahankan kepercayaan yang salah, tradisi yang lapuk dan adat-istiadat yang karut-
marut. Mereka menjadi lupa diri karena merasa sanggup, karena kekayaan ada. Disangkanya sebab dia
kaya, maksudnya itu akan berhasil. Apatah lagi dia merasa bahwa gagasannya akan diterima orang,
sebab selama ini dia disegani orang, dipuji karena tampan, karena berpengaruh. Kemudian ternyata
bahwa rencananya itu digagalkan Tuhan, dan harta-bendanya yang telah dipergunakannya berhabis-
habis untuk maksudnya yang jahat itu menjadi punah dengan tidak memberikan hasil apa-apa. Malahan
dirinyalah yang celaka. Demikian Ibnu Katsir.
Dan kita pun menampak di sini bahwa meskipun ada pertalian keluarga di antara Rasulullah s.a.w.
dengan dia, namun sikapnya menolak kebenaran Ilahi, tidaklah akan menolong menyelamatkan dia
hubungan darahnya itu.
` ` `
Selain dari bernama "al-Lahab" (nyala) Surat ini pun bernama juga "al-Masadd", yang berarti tali yang
terbuat dari sabut itu. Beberapa Iaedah dan kesan kita perdapat dari Surat ini.
Pertama: Meskipun Abu Lahab paman kandung Nabi s.a.w. saudara kandung dari ayahnya, namun
oleh karena sikapnya yang menantang Islam itu, namanya tersebut terang sekali di dalam wahyu,
sehingga samalah kedudukannya dengan Fir'aun, Haman dan Qarun, sama disebut namanya dalam
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
kehinaan.
Kedua: Surat al-Lahab ini pun menjadi i'tibar bagi kita bagaimana hinanya dalam pandangan agama
seseorang yang kerjanya "membawa kayu api", yaitu menghasut dan memIitnah ke sana ke mari dan
membusuk-busukkan orang lain. Dan dapat pula dipelajari di sini bahwasanya orang yang hidup
dengan sakit hati, dengan rasa kebencian kerapkalilah bernasib sebagai Abu Lahab itu, yaitu mati
kejang dengan tiba-tiba bilamana menerima suatu berita yang tidak diharap-harapkannya. Mungkin
juga Abu Lahab itu ditimpa oleh penyakit darah tinggi, atau sakit jantung.
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surat
AL-IKHLASH
(TULUS)
Surat 112: 4 ayat
Diturunkan di MAKKAH
-,;~ : ç>=7ì

1- Katakanlah: "Dia adalah Allah, Maha Esa."

- = ì ª¹¹ì  ; »  J-
2- Allah adalah pergantungan.
- -~¹ì ª¹¹ì
3- Tidak Dia beranak, dan tidak Dia diperanakkan.
-¹; -  ;¹; -¹ - ;¹
4- Dan tidak ada bagiNya yang setara, seorang jua pun.
- =ì  ì; - - ª¹ Q -- ;¹ ;
Dan Dia, Allah itu, tidak pula diperanakkan. Tegasnya tidaklah Dia berbapa. Karena kalau Dia
berbapa, teranglah bahwa si anak kemudian lahir ke dunia dari ayahnya, dan kemudian ayah itu pun
mati. Si anak menyambung kuasa. Kalau seperti orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu
beranak dan anak itu ialah Nabi Isa Almasih, yang menurut susunan kepercayaan mereka sama dahulu
tidak bepermulaan dan sama akhir yang tidak berkesudahan di antara sang bapa dengan sang anak,
maka bersamaanlah wujud di antara si ayah dengan si anak, sehingga tidak perlu ada yang bernama
bapak dan ada pula yang bernama anak. Dan kalau anak itu kemudian baru lahir, nyatalah anak itu
suatu kekuasaan atau ketuhanan yang tidak perlu, kalau diakui bahwa si bapa kekal dan tidak mati-
mati, sedang si anak tiba kemudian.
"Dan tidak ada bagiNya yang setara, seorang jua pun. " (ayat 4). Keterangan; Kalau diakui Dia
beranak, tandanya Allah Tuhan itu mengenal waktu tua. Dia memerlukan anak untuk menyilihkan
kekuasaanNya.
Kalau diakui diperanakkan, tandanya Allah itu pada mulanya masih muda yaitu sebelum bapaNya mati.
Kalau diakui bahwa Dia berbilang, ada bapa ada anak, tetapi kedudukannya sama, Iikiran sihat yang
mana jua pun akan mengatakan bahwa "keduanya" akan sama-sama kurang kekuasaannya. Kalau ada
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
dua yang setara, sekedudukan, sama tinggi pangkatnya, sama kekuasaannya atas alam, tidak ada Iikiran
sihat yang akan dapat menerima kalau dikatakan bahwa keduanya itu berkuasa mutlak. Dan kalau
keduanya sama taraInya, yang berarti sama-sama kurang kuasaNya, yakni masing-rnasing mendapat
separuh, maka tidaklah ada yang sempuma ketuhanan keduanya. Artinya bahwa itu bukanlah tuhan. Itu
masih alam, itu masih lemah.
Yang Tuhan itu ialah Mutlak kuasaNya, tiada terbagi, tiada separuh seorang, tiada gandingan, tiada
bandingan dan tiada tandingan. Dan tidak pula ada tuhan yang nganggur, belum bertugas sebab
bapanya masih ada!
Itulah yang diterima oleh perasaan yang bersih murni. ltulah yang dirasakan oleh akal cerdas yang
tulus. Kalau tidak demikian, kacaulah dia dan tidak bersih lagi. Itu sebabnya maka Surat ini dinamai
pula Surat al-Ikhlas; artinya sesuai dengan jiwa murni manusia, dengan logika; dengan berIikir teratur.
Tersebutlah di dalam beberapa riwayat yang dibawakan oleh ahli taIsir bahwa asal mula Surat ini turun
ialah karena pernah orang musyrikin itu meminta kepada Nabi ; =´ -¸ '- ' -- " ShiI lanaa rabbaka ;"
) Coba jelaskan kepada kami apa macamnya Tuhanmu itu, emaskah dia atau tembaga atau loyangkah .(?
Menurut Hadis yang dirawikan oleh Termidzi dari Ubay bin Ka`ab, memang ada orang musyrikin
meminta kepada Nabi supaya diuraikannya nasab (keturunan atau sejarah) Tuhannya itu. Maka
datanglah Surat yang tegas ini tentang Tuhan.
Abus Su'ud berkata dalam taIsirnya; "Diulangi nama Allah sampai dua kali (ayat 1 dan ayat 2) dengan
kejelasan bahwa Dia adalah Esa, Tunggal, Dia adalah pergantungan segala makhluk, supaya jelaslah
bahwa yang tidak mempunyai kedua siIat pokok itu bukanlah Tuhan. Di ayat pertama ditegaskan
KeesaanNya, untuk menjelaskan bersihNya Allah dari berbilang dan bersusun, dan dengan
menjelaskan bahwa Dialah pergantungan segala makhluk, jelaslah bahwa padaNya terkumpul segala
siIat Kesempurnaan Dia tempat bergantung, tempat berlindung; bukan Dia yang mencari perlindungan
kepada yang lain, Dia tetap ada dan kekal dalam kesempurnaanNya, tidak pernah berkurang. Dengan
penegasan "Tidak beranak", ditolaklah kepercayaan setengah manusia bahwa malaikat itu adalah anak
Allah atau Isa Almasih adalah anak Allah. Tegasnya dari Allah itu tidak ada timbul apa yang dinamai
anak, karena tidak ada sesuatu pun yang mendekati jenis Allah itu, untuk jadi jodoh dan "teman
hidupnya", yang dari pergaulan berdua timbullah anak." - Sekian Abus Su'ud.
Imam Ghazali menulis di dalam kitabnya "Jawahirul-Quran": "Kepentingan al-Quran itu ialah untuk
ma'riIat terhadap Allah dan ma'riIat terhadap hari akhirat dan ma'riIat terhadap ash-Shirathal
Mustaqim. Ketiga ma'riIat inilah yang sangat utama pentingnya. Adapun yang lain adalah pengiring-
pengiring dari yang tiga ini. Maka Surat al-Ikhlas adalah mengandung satu daripada ma'riIat yang tiga
ini, yaitu Ma'riIatullah, dengan membersihkanNya, mensucikan Iikiran terhadapNya dengan
mentauhidkanNya daripada jenis dan macam. ltulah yang dimaksud bahwa Allah bukanlah pula bapa
yang menghendaki anak, laksana pohon. Dan bukan diperanakkan, laksana dahan yang berasal dari
pohon, dan bukan pula mempunyai tandingan, bandingan dan gandingan."
lbnul Qayyim menulis dalam Zaadul Ma'ad: "Nabi s.a.w. selalu membaca pada sembahyang Sunnat al-
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Fajar dan sembahyang al-Witir kedua Surat al-Ikhlas dan al-KaIirun. Karena kedua Surat itu
mengumpulkan Tauhid, llmu dan Amal, Tauhid Ma'riIat dan Iradat, Tauhid I'tiqad dan Tujuan. Surat
al-Ikhlas mengandungi Tauhid I'tiqad dan Ma'riIat dan apa yang wajib dipandang tetap teguh pada
Allah menurut akal murni, yaitu Esa, Tunggal. NaIi yang mutlak daripada bersyarikat dan bersekutu,
dari segi mana pun. Dia adalah Pergantungan yang tetap, yang padaNya terkumpul segala siIat
kesempumaan, tidak pemah berkekurangan dari segi mana pun. NaIi daripada beranak dan di-
peranakkan, karena kalau keduanya itu ada, Dia tidak jadi pergantungan lagi dan KeesaanNya tidak
bersih lagi. Dan NaIi atau tiadanya kuIu', tandingan, bandingan dan gandingan adalah menaIikan
perserupaan, perumpamaan ataupun pandangan lain. Sebab itu maka Surat ini mengandung segala ke-
sempumaan bagi Allah dan menaIikan segala kekurangan. Inilah dia Pokok Tauhid menurut ilmiah dan
menurut akidah, yang melepaskan orang yang berpegang teguh kepadanya daripada kesesatan dan
mempersekutukan.
Itu sebab maka Surat al-Ikhlas dikatakan oleh Nabi Sepertiga Quran.
Sebab al-Quran berisi berita (khabar) dan Insyaa. Dan insyaa mengandung salah satu tiga pokok; (1)
perintah, (2) larangan, (3) boleh atau diizinkan. Dan Khabar dua pula; (1) Khabar yang datang dari
Allah sebagai pencipta (Khaliq) dengan nama-namaNya dan siIat-siIatNya dan hukum-hukumNya. (2)
Khabar dari makhlukNya; maka diikhlaskanlah oleh makhluk di dalam Surat al-Ikhlas tentang nama-
namaNya dan siIat-siIatNya; sehingga jadilah isinya itu mengandung sepertiga al-Quran. Dan
dibersihkannya pula barangsiapa yang membacanya dengan Iman, daripada mempersekutukan Allah
secara ilmiah. Sebagaimana Surat al-KaIirun pun telah membersihkan dari syirik secara amali, yang
timbul dari kehendak dan kesengajaan.¨ - Sekian Ibnul Qayyim.
Ibnul Qayyim menyambung lagi: "Menegakkan akidah ialah dengan ilmu. Persediaan ilmu hendaklah
sebelum beramal. Sebab ilmu itu adalah Imam, penunjuk jalan, dan hakim yang memberikan keputusan
di mana tempatnya dan telah sampai di mana. Maka "Qul Huwallaahu Ahad" adalah punca ilmu
tentang akidah. Itu sebab maka Nabi mengatakannya sepertiga al-Quran. Hadis-hadis yang mengatakan
demikian boleh dikatakan mencapai derajat mutawatir. Dan "Qul Yaa Ayyuhal KaaIiruuna" sama
nilainya dengan seperempat al-Quran. Dalam sebuah Hadis dari Terrnidzi, yang dirawikan dari Ibnu
Abbas dijelaskan: "Ia:aa Zul:ilatil Arahu" sama nilainya dengan separuh al-Quran. "QuI Huwallaahu
Ahad" sama dengan sepertiga al-Quran dan "Qul Yaa Ayyuhal KaaIiruuna" sama nilainya dengan
seperempat al-Quran.
Al-Hakim merawikan juga Hadis ini dalam al-Mustadriknya dan beliau berkata bahwa Isnad Hadis ini
shahih.
` ` `
Maka tersebutlah dalam sebuah Hadis yang dirawikan oleh Bukhari dari Aisvah, moga-moga Allah
meridhainya bahwa Nabi s.a.w. pada satu waktu telah mengirim siryah (patroli) ke suatu tempat.
Pemimpin patroli itu tiap-tiap sembahyang yang menjahar menutupnya dengan membaca "Qul
Huwallaahu Ahaa." Setelah mereka kembali pulang, mereka khabarkanlah perbuatan pimpinan mereka
itu kepada Nabi s.a.w. Lalu beliau s.a.w. berkata: "Tanyakan kepadanya apa sebab dia lakukan
demikian." Lalu mereka pun bertanya kepadanya, (mengapa selalu ditutup dengan membaca Qul
Huwallaahu Ahad).
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Dia menjawab: "Itu adalah siIat dari Tuhan Yang BersiIat Ar-Rahman, dan saya amat senang
membacanya."
Mendengar keterangan itu bersabdalah Nabi s.a.w.: "Katakanlah kepadanya bahwa Allah pun senang
kepadanya."
Dan terdapatlah juga beberapa sabda Rasull yang lain tentang kelebihan Surat al-lkhlas ini. Banyak
pula Hadis-hadis menerangkan pahala membacanya. Bahkan ada sebuah Hadis yang diterima dari
Ubay dan Anas bahwa Nabi s.a.w. pernah bersabda:
-= ì =ì  ; » J- _¹- Q ;~ ,Vì ;  ¿-~¹ì  ~ì;-~¹ì ~~ ~ ì
"Diasaskan tufuh petala langit aan tufuh petala bumi atas Qul Huwallaahu Ahaa."
Betapa pun derajat Hadis ini, namun maknanya memang tepat. AI-Imam az-Zamakhsyari di dalam
TaIsirnya memberi arti Hadis ini; "Yaitu tidaklah semuanya itu dijadikan melainkan untuk menjadi
bukti atas mentauhidkan Allah dan mengetahui siIat-siIat Allah yang disebutkan dalam Surat ini."
- , -, » ¸ -ì Q-  ¡-- , -¹ì µ ;, J'-  : ª -¹- =ì _¹ ~ ¸ --¹ì ¿ -  ~¹--ì
 ì ,-- >=, ¿ -~-  ;¹ ~ ; : - =ì  =ì ;» J- . ª -¹-  =ì _¹~ =ì  J ;~ , J' --
 ;¹~ ; : ~ -=; . ~¹- : J'- º  ~ -= ; '- : -  ª- =¹ì
) _-=~ Q~= ~--= ¡--,-¹ì J'- (
Diriwayatkan oleh Termidzi dari Abu Hurairah, berkata dia: "Aku datang bersama Nabi s.a.w. tiba-
tiba beliau dengar seseorang membaca "Qul Huwallaahu Ahad". Maka berkatalah beliau s.a.w.:
"Wajabat" (Wajiblah). Lalu aku bertanya: "Wajib apa ya Rasul Allah?" Beliau menjawab: "Wajib
orang itu masuk syurga." Kata Termidzi Hadis itu Hasan (bagus) dan shahih.
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Tafsir Al Azhar
Surat
AL-FALAQ
(CUACA SUBUH)
Surat 113: 5 ayat
Diturunkan di MAKKAH
-,;~ : _¹-¹ì
1- Katakanlah: "Aku berlindung dengan Tuhan dari cuaca
Subuh".
_¹-¹ì  ~ , - -;-ì  J-
2- Dari kejahatan apa-apa yang telah Dia jadikan.
_¹ = ' - , ~ Q -
3- Dan dari kejahatan malam apabila dia telah kelam.
~- ; ì- ì , _~'-  , ~ Q - ;
4- Dan dari kejahatan wanita-wanita peniup pada buhul-buhul.
- -·¹ì ¸-  ~' -'- -¹ì  , ~ Q - ;
5- Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan
kedengkian.

-~ = ì - ì ,- ~' =  , ~ Q - ;
"Katakanlah" wahai UtusanKu "Aku berlindung dengan Tuhan dari cuaca Subuh." (ayat 1).
Tuhan Allah adalah tempat kita berlindung. Nabi s.a.w. dan kita semuanya diperintahkan Tuhan agar
berlindung dengan Allah. Setengah daripada kekuasaan Allah itu ialah bahwa Dia menciptakan dan
membuat suasana cuaca Subuh. Dalam ayat ini aI-Falaq yang tertulis di ujung ayat kita artikan cuaca
Subuh, yaitu ketika perpisahan di antara gelap malam dengan mulai terbit Iajar hari akan siang. Dengan
hikmat tertinggi Tuhan mewahyukan kepada RasulNya akan kepentingan saat pergantian hari dari
malam kepada siang itu. Waktu itu adalah hari yang baru, yang tengah kita hadapi. Dari permulaan
Subuh itu Allah memberi kita waktu sebagai modal hidup sehari semalam 24 jam lamanya. Kita
disuruh melindungkan diri, memohon perlindungan dan pernaungan kepada Tuhan yang menguasai
cuaca Subuh itu. Berlindung kepada Tuhan agar terlepas dari segala bahaya yang ada di hadapan kita,
yang kita sendiri tidak tahu.
AI-Falaq ada juga diartikan dengan peralihan. Peralihan dari malam ke siang, peralihan dari tanah yang
telah sangat kering karena kemarau, lalu turun hujan, maka hiduplah kembali tumbuh-tumbuhan.
Peralihan dari biji kering terlempar ke atas tanah, lalu timbul uratnya dan dia memulai hidup. Maka
berselindunglah kita kepada Tuhan, dalam sebutanNya sebagai RABB, yang berarti mengatur,
mendidik dan memelihara; supaya berkenanlah kiranya Tuhan memperlindungi kita, dari
kemungkinan-kemungkinan bahaya yang terkandung pada pergantian siang dan malam atau peralihan
musim.
"Dari kejahatan apa-apa yang telah Dia jadikan."(ayat 2). Semua makhluk ini Allahlah yang
menciptakannya; baik langit dengan segala matahari, bulan dan bintang gemintangnya, sampai kepada
awan-awannya yang berarak. Atau bumi dengan segala isi penghuninya, lautnya dan daratnya, bukitnya
dan lurahnya. Semuanya adalah ciptaan Tuhan, sedang kita manusia ini hanyalah satu makhluk kecil
saja yang terselat di dalamnya. Dan segala yang telah dijadikan Allah itu bisa saja membahayakan bagi
manusia, meskipun sepintas lalu kelihatan tidak apa-apa.
Hujan yang lebat bisa menjadi banjir dan kita ditimpa celaka kejahatan banjir; hanyut dan tenggelam.
Panas yang terik bisa menjelma menjadi kebakaran besar; dan kita bisa saja turut hangus terbakar.
Gunung yang tinggi yang sepintas lalu menjadi perhiasan alam keliling dan penangkis angin dan ribut,
bisa runtuh dan longsor, kita pun mati terhimpit dalam timbunan tanah..
Lautan yang luas dapat kita layari. Tetapi kapal yang kita tumpang bisa saja dihantam badai, tiang
patah, atau tersandung kepada gunung salju, kapal pun tenggelam, kita pun mati.
Naik kapal udara adalah alat perhubungan yang paling cepat di zaman moden ini. Bisa saja awan
sangat tebal sehingga tidak dapat ditembus oleh penglihatan, sehingga tiba-tiba kapalterbang
terbentur|1| kepada gunung; dia pun hancur dan kita pun turut hancur di dalamnya. Atau sangat keras
badai di laut sehingga kapal udara itu tidak dapat mengatasinya, dia pun tenggelam dan kita pun turut
tenggelam ke dalam perut lautan.
Bermain-main di bawah pohon kayu besar. Tiba-tiba angin puyuh datang berhembus, pohon itu
tumbang, kita mati dihimpitnya. Naik keretapi yang tergelincir relnya, sehingga jatuh dan hancur. Naik
mobil yang tiba-tiba tidak terkendalikan, sehingga masuk ke dalam lurah. Sedang kita enak-enak
berjalan di jalan raya, tiba-tiba ada orang mengamuk, mana yang bertemu ditikamnya, kita pun kena.
Kompor|2| minyak sedang orang perempuan bertanak di dapur, tiba-tiba meletus. Perempuan yang
tengah bertanak itu dikeluyut minyak tanah, terbakar dan mati. Orang sedang naik sepeda|3| kencang,
tiba-tiba terbentur ke batu besar, terlempar badannya, kena tonggak kawat, pecah kepalanya dan mati.
Maka semua yang dijadikan Allah itu mungkin saja ada bahayanya, yang tidak kita sangka; Januari
1973 meletus gunung di Iceland dengan tiba-tiba padahal menurut penyelidikan ahli-ahli sudah 7000
tahun gunung itu tidak berapi lagi. Kita manusia ini hanya satu makhluk kecil saja hidup di antara
makhluk Allah yang lebih besar dan lebih dahsyat.
Sepaku kecil yang terlepas daripada terompah orang di jalan raya. Apalah artinya sepaku kecil itu.
Tiba-tiba terpijak di kaki seorang yang sedang berjalan kaki, karena kebetulan dia tidak memakai alas
kaki. Sepaku itu berkarat dan karatnya itu berbisa. Dia terpijak oleh telapak kaki, lalu pada luka kecil
itu timbul inIeksi keracunan darah. Tidak lama kemudian matilah orang yang kena inIeksi itu setelah
paku kecil yang bercampak di tengah jalan yang tidak berarti itu.
Sebab itu maka dapatlah dikatakan bahwa di mana-mana ada bahaya. Kita tidak boleh lupa hal ini.
Tuhan Allah sebagai Pencipta seluruh alam Maha Kuasa pula menyelipkan bahaya pada barang-barang
atau sesuatu yang kita pandang remeh. Oleh sebab itu di dalam ayat ini kita disuruh memperlindungkan
diri kepada Tuhan dalam namanya sebagai RABB, penjaga, pemelihara, pendidik dan pengasuh, agar
diselamatkanlah kiranya kita daripada segala bahaya yang mungkin ada saja di seluruh Alam Yang
Tuhan Ciptakan. "Dan dari kejahatan malam apabila dia telah kelam." (ayat 3). Apabila matahari telah
terbenam dan malam telah datang menggantikan siang, bertambah lama bertambah tersuruklah
matahari itu ke sebalik bumi dan bertambah kelamlah malam. Kelamnya malam merobah sama sekali
suasana. Di rimba-rimba belukar yang lebat, di padang-padang dan gurun pasir timbullah kesepian dan
keseraman yang mencekam. Maka dalam malam hari itu berbagai ragamlah bahaya yang dapat terjadi.
Binatang-binatang berbisa seperti ular, kala dan lipan, keluarlah gentayangan di malam hari. Kita tidur
dengan enak; siapa yang memelihara kita dari bahaya tengah kita tidur itu kalau bukan Tuhan.
Dan orang pemaling|1| pun keluar dalam malam hari, sedang orang enak tidur. Kadang-kadang
demikian enaknya tidur, sehingga segala barang-barang berharga yang ada dalam rumah diangkat dan
diangkut pencuri kita samasekali tidak tahu. Setelah bangun pagi baru kita tercongong melihat barang-
barang yang penting, milik-milik kita yang berharga telah licin tandas|2| dibawa maling.
Dalam kehidupan moden dalam kota yang besar-besar lebih dahsyat lagi bahaya malam. Orang yang
tenggelam dalam lautan hawa naIsu, yang tidak lagi menuntut kesucian hidup, pada malam hari itulah
dia keluar dari rumah ke tempat-tempat maksiat. Di malam harilah harta-benda dimusnahkan di meja
judi atau dalam pelukan perempuan jahat. Di malam hari suami mengkhianati isterinya. Di malam
harilah gadis-gadis remaja yang hidup bebas dirusakkan perawannya, dihancurkan hari depannya oleh
manusia-manusia yang tidak pula mengingat lagi hari depannya sendiri.
Sebab itu maka di segala zaman disuruhlah kita berlindung kepada Allah sebagai Rabb dari bahaya
kejahatan malam apabila dia telah kelam.
"Dan dari kejahatan wanita-wanita peniup pada buhul-buhul." (ayat 4). Yang dimaksud di sini ialah
bahaya dan kejahatan mantra-mantra sang dukun. Segala macam mantra atau sihir yang digunakan
untuk mencelakakan orang lain.
Ada satu perbuatan yang disebut TUJU! Dalam pemakaian kata secara umum, kata tuju berarti titik
akhir yang dituju dalam perjalanan. Yang boleh dikatakan juga dalam bahasa Arab maqshud. Apa yang
dituju, dengan apa yang dimaksud adalah sama artinya.
Tetapi di dalam Ilmu Sihir dan mantra dukun-dukun, TUJU itu mempunyai arti yang lain. Yaitu
menujukan ingatan, Iikiran dan segala kekuatan kepada orang tertentu, menujukan kekuatan batin
terhadap orang itu, dengan maksud jahat kepadanya, sehingga walaupun berjarak yang jauh sekali,
akan berbekas juga kepada diri orang itu.
Dengan adanya ayat ini nyatalah bahwa al-Quran mengakui adanya hal-hal yang demikian. Jiwa
manusia mempunyai kekuatan batin tersendiri di luar dari kekuatan jasmaninya. Kekuatan yang
demikian bisa saja digunakan untuk maksud yang buruk. Di dalam Bahasa Minangkabau kata-kata
TUJU itu terdapat sebagai bahagian dari sihir. Ada TUJU gelang-gelang; yaitu dengan membulatkan
ingatan jahat kepada orang yang dituju, orang itu dapat saja sakit perut. Gelang-gelang atau cacing
yang dalam perut orang itu bisa membangkitkan penyakit yang membawa sengsara, bahkan membawa
maut bagi yang dituju! Gelang-gelang Si Raya Besar, atau gelang-gelang si Ma-u-wek!
Selain dari itu ada Tuju yang bernama gayung, ada yang bernama tinggam, ada yang bernama gasing.
Dalam bahasa Jawa bagitu pula rupanya yang dimaksud dengan kata-kata "nuju wong", yang anti
harIiyahnya menuju orang, maksudnya ialah menyihir orang.
Di dalam ayat 4 Surat al-Falaq ini kita berlindung daripada kejahatan wanita-wanita peniup pada buhul-
buhul|3|. Karena di zaman dahulu tukang mantra yang memantrakan dan meniup-niupkan itu
kebanyakannya ialah perempuan! Di Eropa pun tukang-tukang sihir yang dibenci itu diperlambangkan
dengan perempuan-perempuan tua yang telah ompong|4| giginya dan mukanya seram menakutkan. Di
hadapannya terjerang sebuah periuk yang selalu dihidupkan api di bawahnya dan isinya macam-macam
ramuan.
Di antara ramuan itu ialah anak kecil hasil perzinaan yang baru lahir!
Maka dalam ayat ini disebutkan bahwa perempuan tukang sihir itu meniup atau menghembus-hembus
barang ramuan yang dia bungkus, dan bungkusan itu mereka ikat dengan tali yang dibuhulkan.
lsinya ialah barang-barang yang kotor atau barang yang mengandung arti untuk TUJU tadi. Misalnya
didapati di dalamnya jarum 7 buah; jarum itu guna menusuk-nusuk perasaan orang yang dituju,
sehingga selalu merasa sakit. Ada juga cabikan|1| kain kaIan, atau tanah pada perkuburan yang paling
baru. Ada juga batu nisan (mejan). Pendeknya barang-barang ganjil yang mengandung kepercayaan
sihir (magis) dengan maksud menganiaya.
Memang, jiwa manusia ini bisa saja dibawa kepada perbuatan yang buruk. Maka kalau jiwa orang yang
kena tuju itu lemah, tidak ada pegangan dan tidak ada perlindungkan sejati terhadap Allah, dia bisa saja
tewas karena mantra dukun tukang tiup tersebut. Maka dalam ayat ini seorang yang telah kokoh
kepercayaannya kepada Allah, merasa yakin bahwa tuju jahat tukang sihir atau dukun jahat itu tidak
akan mempan terhadap dirinya.
Tuhan berIirman di dalam al-Quran dengan tegas:
V ; ,,='~ --- ì;·-~ '- -ì ì;·-~ '-  ~-¹- 4-- -- ¸- '-  _¹ ì; V _¹ - - 
 _- ì ~-= ,='~¹ì - ª= 69
"Dan lemparkanlah apa yang dalam tanganmu itu, niscaya akan ditelannya apa-apa yang mereka bikin-
bikin itu. Karena sesungguhnya apa yang mereka bikin itu hanyalah tipu daya tukang sihir. Dan
tidaklah akan menang tukang sihir, biarpun dari mana mereka datang." (Thaha: 69)
Dan di dalam Surat al-Baqarah (Surat 2; ayat 102). Diterangkan bahwa Harut dan Marut di negeri Babil
mengajarkan sihir, terutama sihir cara bagaimana menimbulkan kebencian di antara dua orang suami
isteri, sehingga berkelahi atau bercerai. Dalam ayat itu terbayang bahwa maksud sihir demikian bisa
saja berhasil. Tetapi di tengah ayat itu tertulis;
 ª¹¹ì Q-'- Vì ,-=ì Q- ª - Q-,!~ - ; » ' - ; - -,--¹ì 102
"Dan ahli sihir itu sekali-kali tidaklah akan memberi mudharrat, (sekali-kali tidaklah akan
membahayakan) dengan sihirnya itu kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah."
Oleh sebab itu maka dianjurkanlah kita di dalam ayat ini memperlindungkan diri kepada Allah, Tuhan
Yang Maha Kuasa yang menjadikan dan mentakdirkan segala sesuatu agar kita terpelihara daripada
hembusan tukang sihir, laki-laki ataupun perempuan dengan buhul-buhul ramuan sihir itu. Sebab bila
kita berlindung kepada Allah, tiada suatu pun alam ini, sebab dia perbuatan Allah, yang akan memberi
bekas atas diri kita.
"Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan kedengkian." (ayat 5).
Pada hakikatnya dengki itu adalah satu penyakit yang menimpa jiwa orang yang dengki itu. Dalam
bahasa Baratnya dikatakan bahwa orang yang dengki itu adalah abnormal, atau kurang beres jiwanya.
Sakit hatinya melihat nikmat yang dianugerahkan Allah kepada seseorang padahal dia sendiri tidaklah
dirugikan oleh pemberian Allah itu.
Oleh karena dengki adalah semacam penyakit, atau kehilangan kewarasan Iikiran, maka bisa saja si
dengki itu bertindak yang tidak-tidak kepada orang yang didengkinya. Misalnya diIitnahkannya.
Dikatakannya mencuri padahal tidak mencuri. Dikatakannya memusuhi pemerintah, padahal tidak
memusuhi pemerintah, sehingga lantaran pengaduannya orang yang didengkinya itu ditangkap dan
dimasukkan ke dalam penjara, ditahan bertahun-tahun dengan tidak ada pemeriksaan sama sekali. Atau
dituduhnya seorang perempuan baik-baik berkhianat kepada suaminya. Atau dibuatnya apa yang kita
namai Surat Kaleng!
"Hasad atau dengki dosa kepada Allah yang mula dibuat di langit, dan dengki juga dosa yang mula-
mula dibuat orang di bumi. Dosa di langit ialah dengki Iblis kepada Adam. Dosa di bumi ialah dengki
Qabil kepada Habil."
Berkata Hakim (ahli hikmat): "Orang yang dengki memusuhi Allah pada lima perkara; (1) Bencinya
kepada Allah mengapa memberikan nikmat kepada orang lain, (2) Sakit hatinya melihat pembahagian
yang dibahagikan Tuhan, "Seakan-akan dia berkata: "Mengapa dibagi begitu?" (3) Dia menantang
Allah; karena Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki, (4) Dia ingin sekali supaya nikmat
yang telah diberikan Allah kepada seseorang, agar dicabut Tuhan kembali, (5) Dia bersekongkol
dengan musuh Tuhan dan musuhnya sendiri, yaitu Iblis."
Ahli hikmat yang lain menulis pula; "Tidak ada yang akan didapat oleh orang yang dengki itu di dalam
suatu majlis selain dari sesal dan jengkel, dan tidak ada yang akan didapatnya dari Malaikat selain dari
kutuk dan kebencian, dan tidak pula ada yang akan didapatnya ketika dia bersunyi seorang diri selain
kecewa dan susah, dan tidak ada yang akan didapatinya di akhirat kelak selain dari dukacita dan
terbakar, dan tidak ada yang akan didapatnya dari Allah selain dari dijauhkan dan dibenci.
Benarkah Aabi Muhammad S.a.w.
Pernah Kena Sihir?
Menurut yang dinukil oleh asy-Syihab dari kitab "at-Ta´wilat" karangan Abu Bakar al-Asham darihal
peristiwa Nabi s.a.w. kena sihir. Menurut beliau ini, Hadis berkenaan dengan Nabi s.a.w. kena sihir itu
adalah matruk, artinya ialah Hadis yang mesti ditinggalkan dan tidak boleh dipakai. Karena kalau
Hadis demikian diterima, berarti kita mengakui apa yang didakwakan oleh orang kaIir, bahwa Nabi
s.a.w. telah (mempan|1|) kena sihir. Padahal yang demikian itu sangat bertentangan dengan Nash yang
ada dalam al-Quran sendiri. Dengan tegas Tuhan berIirman:
 ç' -¹ì Q - 4-~· - ª¹¹ì; - ---'-¹ì 67
"Allah memelihara engkau dari manusia" al-Maidah: 67
V; V _ - ì ~- = ,='~¹ì _¹ - -  - ª= 69
"Dan tidaklah akan berjaya tukang sihir itu, bagaimanapun datangnya." (Thaha: 69)
Dan lagi kalau riwayat Hadis itu diterima, berarti kita menjatuhkan martabat nubuwwah. Dan lagi,
kalau Hadis itu dibenarkan, berarti bahwa sihir bisa saja membekas kepada Nabi-nabi dan orang-orang
yang shalih, yang berarti mengakui demikian besar kekuasaan tukang-tukang sihir yang jahat itu
sehingga dapat mengalahkan Nabi; dan semuanya itu adalah tidak benar! Dan orang-orang kaIir pun
dapat saja merendahkan martabat Nabi-nabi dan orang-orang yang shalih itu dengan mencap "Mereka
itu kena sihir." Dan kalau benar-benar hal ini terjadi, niscaya benarlah dakwa orang-orang yang kaIir,
dan dengan demikian jelaslah Nabi Shallallahu `alaihi wa sallama ada aibnya, dan ini adalah tidak
mungkin." Sekian disalinkan dari at-Ta´wilat buah tangan Abu Bakar al-Asham tersebut.
Hadis Nabi kena sihir ini termasuk dalam catatan Hadis Shahih yang dirawikan oleh Bukhari dan
Muslim, yang berasal dari Hadis Aisyah, bahwa beliau s.a.w. pernah disihir oleh seorang Yahudi dari
Bani Zuraiq; namanya Labid bin al-A`sham . »-=`' ¸- - , - ' . Dikatakan dalam Hadis itu bahwa Nabi
merasa seakan-akan beliau berbuat sesuatu padahal tidaklah pernah diperbuatnya .
Demikianlah beliau rasakan beberapa lamanya. Sampai pada suatu waktu Nabi berkata kepada Aisyah:
"Hai Aisyah! Aku diberi perasaan bahwa Allah memberi Iatwa kepadaku pada perkara yang aku
meminta Iatwa padaNya; maka datanglah kepadaku dua malaikat, yang seorang duduk ke sisi kepalaku
dan yang seorang lagi di sisi kakiku. Lalu berkata yang duduk dekat kepalaku itu kepada yang duduk di
ujung kakiku: "Orang ini diobatkan orang!" (Disihir? Kawannya bertanya: "Siapa yang
mengobatkannya? (Menyihirnya?).
Yang di kepala menjawab: "Labid bin al-A'sham."
Kawannya bertanya: "Dengan apa?"
Yang di kepala menjawab: "Pada kudungan|1| rambut dan patahan sisir dan penutup kepala laki-laki,
dihimpit dengan batu dalam sumur Dzi Auran." Tersebut dihadis itu bahwa Nabi pergi ke sumur itu
membongkar ramuan yang dihimpit dengan batu itu dan bertemu.
Dalam riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah s.a.w. menyuruh Ali bin Abu Thalib dan Zubair bin
Awwam dan `Ammar bin Yasir memeriksa sumur itu dan mencari ramuan tersebut. Lalu ditimba air
sumur itu dan diselami ke bawah sampai bertemu bungkusan ramuan tersebut yang dihimpit dengan
batu. Yang bertemu di dalam kain kasah bungkusan itu ialah guntingan rambut Nabi s.a.w., patahan
sisir beliau dan sebuah potongan kayu yang diikat dengan 11 buah ikatan dan di tiap ikatan itu
ditusukkan jarum. Lalu diturunkan Allah kedua Surat ini, jumlah ayat keduanya, "al-Falaq dan an-Nas"
ialah 11 ayat pula. Tiap-tiap satu ayat dibaca, dicabut jarum dan dibuka buhulnya, dan tiap satu jarum
dicabut dan satu buhul diungkai, terasa satu keringanan oleh Nabi s.a.w., sehingga sampai diuraikan
buhul dan dicabut jarum yang 11 itu; dan terasa oleh Nabi s.a.w. bahwa beliau sembuh sama sekali.
Lalu bertanyalah mereka kepada beliau: "Apakah orang jahat itu tidak patut dibunuh saja?"
Beliau menjawab: "Allah telah menyembuhkan daku, dan aku tidak suka berbuat jahat kepada orang."
Dalam riwayat yang dibawakan oleh al-Qusyairi pun tersebut bahwa seorang pemuda Yahudi bekerja
sebagai khadam Nabi s.a.w. Pada suatu hari anak itu dibisiki oleh orang-orang Yahudi supaya
mengambil rambut-rambut Nabi yang gugur ketika disisir bersama patahan sisir beliau, lalu
diserahkannya kepada yang menyuruhnya itu. Maka mereka sihirlah beliau, dan yang mengepalai
mensihir itu ialah Labid bin al-A'sham. Lalu al-Qusyairi menyalinkan lagi riwayat Ibnu Abbas tadi.
Supaya kita semuanya maklum, meskipun beberapa taIsir yang besar dan ternama menyalin berita ini
dengan tidak menyatakan pendapat, sebagai TaIsir al- Qurthubi, TaIsir al-Khazin bagi Ibrahim al-
Baghdadi; malahan beliau ini mempertahankan kebenaran riwayat itu berdasar kepada shahih
riwayatnya, Bukhari dan Muslim. Namun yang membantahnya ada juga. Di antaranya Ibnu Katsir.
Ibnu Katsir setelah menyalinkan riwayat ini seluruhnya, membuat penutup demikian bunyinya;
"Demikianlah mereka riwayatkan dengan tidak lengkap sanadnya, dan di dalamnya ada kata-kata yang
gharib, dan pada setengahnya lagi ada kata-kata yang mengandung nakarah syadidah (sangat payah
untuk diterima). tetapi bagi setengahnya ada juga syawahid (kesaksian-kesaksian) dari segala yang
telah tersebut itu."
Almarhum orang tua saya dan guru saya yang tercinta, Hadratusy-Syaikh Dr. Abdulkarim Amrullah di
dalam TaIsir beliau yang bernama "al-Burhan" menguatkan riwayat ini juga. Artinya, bahwa beliau
membenarkan bahwa Nabi s.a.w. kena sihir. Dengan alasan Hadis ini adalah shahih, Bukhari dan
Muslim merawikan. Dengan menulis begitu beliau membantah apa yang ditulis oleh Syaikh
Muhammad Abduh di dalam TaIsir Juzu' 'Ammanya. Karena Syaikh MuhAnmad Abduh menguatkan
juga, sebagai yang tersebut di dalam kitab at-Ta'wilat, buah tangan Abu Bakar al-Asham yang telah
kita salinkan di atas tadi, bahwa tidaklah mungkin seorang Nabi atau Rasul, ataupun orang yang shalih
dapat terkena oleh sihir, berdasar kepada Iirman Tuhan sendiri di atas tadi pun telah kita salinkan, (al-
Maidah ayat 67, dan Thaha, ayat 69). Bahwa tidak mungkin sihir dapat mengena kepada seseorang
kalau Allah tidak izinkan. Dan terhadap kepada Rasul-rasul dan Nabi-nabi sudah dipastikan oleh Tuhan
bahwa sihir itu akan gagal, walau dengan cara bagaimana pun datangnya.
Maka PenaIsir yang sezaman dengan kita ini yang menolak Hadis itu, walaupun shahih, Bukhari dan
Muslim yang merawikan, ialah Syaikh Muhammad Abduh dalam TaIsir Juzu"Ammanya, al-Qasimi
dengan taIsir "Mahasinut-Ta'wil"nya yang terkenal, dan yang terakhir kita dapati ialah Sayid Quthub di
dalam taIsirnya "Fi Zhilalil Quran" menegaskan bahwa Hadis ini adalah Hadis al-Ahad, bukan
mutawatir. Maka oleh karena jelas berlawan dengan ayat yang sharih dari al-Quran tidaklah mengapa
kalau kita tidak percaya bahwa Nabi Muhammad bisa terkena oleh sihir walaupun perawinya Bukhari
dan Muslim. Beberapa Ulama yang besar-besar, di antara Imam Malik bin Anas sendiri banyak
menyatakan pendirian yang tegas menolak suatu Hadis al-Ahad kalau berlawanan dengan ayat yang
sharih. Misalnya beliau tidak menerima Hadis bejana dijilat anjing mesti dibasuh 7 kali, satu kali di
antaranya dengan tanah. Karena di dalam al-Quran ada ayat yang terang jelas, bahwa binatang buruan
yang digunggung anjing dengan mulutnya, halal dimakan sesudah dibasuh seperti biasa dengan tidak
perlu 7 kali, satunya dengan air.
Ulama yang banyak mencampurkan "FilsaIat" dalam taIsimya atau memandang segala soal dari segi
FilsaIat dan Ilmu Alam, yaitu Syaikh Thanthawi Jauhari menulis tentang Hadis Nabi kena sihir itu
demikian; "Segolongan besar ahli menolak Hadis-hadis ini dan menetapkannya sebagai merendahkan
martabat Nubuwwat. Dan sihir yang menyebabkan Nabi merasa seakan-akan dia berbuat sesuatu
padahal dia bukan berbuat, adalah amat bertentangan dengan Kebenaran, dipandang dari dua sudut:
Pertama; Bagaimana Nabi s.a.w. dapat kena sihir; ini adalah menimbulkan keraguan dalam syariat.
Kedua; Sihir itu pada hakikatnya tidaklah ada.
Alasan ini ditolak oleh yang mempertahankan. Mereka berkata: "Sihir itu tidaklah ada hubungannya
melainkan dengan hal-hal yang biasa terjadi saja. Dia hanyalah semacam penyakit. Sedang Nabi-nabi
itu dalam beberapa hal sama saja dengan kita orang biasa ini; makan minum, tidur bangun, sakit dan
senang. Kalau kita mengakui kemungkinannya tidur, mesti kita akui kemungkinan beliau yang lain.
Dan yang terjadi pada Nabi kita ini hanyalah semacam penyakit yang boleh saja terjadi pada beliau
sebagai manusia, dengan tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada akal beliau dan wahyu yang beliau
terima.
Dan kata orang itu pula: "Pengaruh jiwa dengan jalan mantra (hembus atau tuju) kadang-kadang ada
juga, meskipun itu hanya sedikit sekali. Maka semua ayat-ayat dan Hadis-hadis ini dapatlah memberi
dua kesan; (1) Jiwa bisa berpengaruh dengan jalan membawa mudharrat, dan jiwa pun bisa
berpengaruh membawa yang baik. Maka si Labid bin al-A'sham orang Yahudi itu telah menyihir Nabi
dan membekaskan mudharrat. Namun dengan melindungkan diri kepada Allah dengan kedua Surat "al-
Falaq" dan "an-Nas", mudharrat itu hilang dan beliau pun sembuh." Sekian Syaikh Thanthawi
Jauhari.
Tetapi ada satu lagi yang perlu diingat! Kedua Surat ini tidak turun di Madinah, tetapi turun di Makkah,
dan di Makkah belum ada perbenturan dengan Yahudi.
Sekarang mari kita lihat pula betapa pendapat Jarullah az-Zamakhsyari di dalam taIsimya "al-
KasysyaI". TaIsir beliau terkenal sebagai penyokong Aliran Mu`tazilah, sebagai ar-Razi penyokong
Mazhab asy-SyaIi`i. Penganut Iaham Mu`tazilah tidaklah begitu percaya terhadap pengaruh sihir, atau
mantra atau tuju sebagai yang kita katakan di atas tadi.
Sebab itu maka seketika menaIsirkan ayat 4; "Dan daripada kejahatan perempuan-perempuan yang
meniup pada buhul-buhul," beliau menaIsirkan demikian:
"Perempuan-perempuan yang meniup, atau sekumpulan perempuan tukang sihir yang membuhulkan
pada jahitan, lalu disemburnya dengan menghembus. Menyembur ialah menghembus sambil
menyemburkan ludah. Semuanya itu sebenamya tidaklah ada pengaruh dan bekasnya, kecuali kalau di
situ ada semacam ramuan yang termakan yang memberi mudharrat, atau terminum atau tercium, atau
yang kena sihir itu menghadapkan perhatian kepadanya dari berbagai wajah. Tetapi Allah Azza wa
Jalla kadang-kadang berbuat juga suatu hal pada seseorang untuk menguji keteguhan hatinya, apakah
dia orang yang belum mantap Iahamnya atau orang awam yang masih bodoh. Maka orang-orang yang
dungu dan yang berIikir tidak teratur mengatakan kesakitan yang ditimpakan Allah kepadanya adalah
karena perbuatan orang! Adapun orang yang telah mendapat ketetapan pendirian karena teguh imannya
tidaklah dapat dipengaruhi oleh itu. Kalau engkau bertanya kepadaku: "Kalau demikian apakah yang
dimaksud dengan bunyi ayat melindungkan diri kepada Allah dari kejahatan perempuan yang meniup
pada buhul-buhul itu?
Saya akan jawab dengan tiga macam keterangan:
(1) Artinya ialah berlindung kepada Allah dari kejahatan mereka itu, yaitu membuat ramuan sihir,
dan berlindung kepada Allah dari dosanya.
(2) Berlindung kepada Allah daripada kepandaian wanita-wanita itu memIitnah manusia dengan
sihirnya dan penipuannya dengan kebatilan.
(3) Berlindung kepada Allah jangan sampai Allah menimpakan suatu mushibah tersebab
semburannya itu." Sekian kita salin.
Dan di dalam TaIsirnya "al-KasysyaI" itu tidak ada dia menyinggung-nyinggung Hadis-hadis yang
mengatakan Nabi pemah kena sihir orang Yahudi itu. Karena menurut isi keterangan di atas, meskipun
memang ada perempuan mengadakan mantra, menyembur, meniup, namun bekasnya tidak akan ada,
kecuali kalau ada yang termakan, terminum, tercium atau tersentuh barang ramuan yang
membahayakan. Artinya serupa juga dengan racun.
Maka menurut pendapatnya itu, sedangkan kepada manusia yang biasa tidak ada bekas hembus dan
sembur itu, apatah lagi kepada Nabi s.a.w.
Pendapat yang dipilih oleh penaIsir Abu Muslim lain lagi. Beliau menaIsirkan ayat berlindung daripada
kejahatan perempuan-perempuan yang meniup pada buhul-buhul itu tidak ada hubungannya sama
sekali dengan sihir. Menurut beliau buhul-buhul yang dimaksud di ujung ayat 4 ini ialah suatu maksud
atau rencana yang telah disusun oleh seorang laki-laki. Perempuan meniup-niup itu menurut beliau
ialah bujuk dan rayuan perempuan, yang dengan lemah-lembut, lenggang-lenggok gemalai terhadap
laki-laki, merayu dan membujuk, sehingga maksud laki-laki yang tadinya telah bulat menjadi patah,
sehingga rencananya berobah dan maksudnya bertukar. Berdasar kepada ayat 28 dari Surat 12, Surat
YusuI;
 ;-=- Q--- - Qì - ~~;- 28
"Sesungguhnya tipudaya kalian sangatlah besarnya, hai perempuan."
Berapa banyaknya benteng-benteng pertahanan laki-laki menjadi runtuh berantakan karena ditembak
oleh peluru senyuman dan bujuk rayuan perempuan.
Matra dapatlah kita ambil kesimpulan bahwasanya masalah tentang Hadis yang dirawikan oleh Bukhari
dan Muslim tentang Nabi s.a.w. kena sihir oleh orang Yahudi itu, sampai sihir itu membekas kepada
beliau, bukanlah baru zaman sekarang dibicarakan orang. lbnu Qatibah telah memperbincangkannya di
dalam `Ta´wil, Mukhtalafil-Haaits", dan ar-Razi pun demikian pula. Keduanya sama-sama patut
dipertimbangkan. Adapun pendapat az-Zamakhsyari yang mengadakan sama sekali pengaruh sihir,
dapatlah kita tinjau kembali setelah maju penyelidikan orang tentang kekuatan Roh (Jiwa) manusia,
tentang pengaruh jiwa atas jiwa dari tempat yang jauh, sebagai telepathi|1| dan sebagainya.
Dan kita cenderunglah kepada pendapat bahwasanya Jiwa seorang Rasul Allah tidaklah akan dapat
dikenai oleh sihimya seorang Yahudi. Jiwa manusia yang telah dipilih Allah (MushthaIa) bukanlah
sembarang jiwa yang dapat ditaklukkan demikian saja. Sebab itu maka pendapat Syaikh Thanthawi
Jauhari yang menyamakan Roh seorang Rasul dengan Roh manusia biasa, karena sama-sama makan
sama tidur, sama bangun dan sebagainya adalah satu pendapat yang meminta tinjauan lebih mendalam!
Tafsir Al Azhar
Surat
AN-NAS
(MANUSIA)
Surat 114: 6 ayat
Diturunkan di MAKKAH
-¸,- : ¸'-''

1- Katakanlah: "Aku berlindung dengan Pemelihara
manusia.

ç' -¹ì  ~ , - -;-ì  J-
2- Penguasa manusia

ç'-¹ì 4¹ -
3- Tuhan bagi manusia.

ç' -¹ì  ª¹ ì
4- Dari kejahatan bisik-bisikan dari si pengintai-peluang.

ç' -=¹ì  çì ; ~ ;¹ì  , ~ Q -
5- Yang membisik-bisikkan di dalam dada manusia

ç'-¹ì ,;-~ ¸-  ç ; ~ ; - ¡ -¹ì
6- Daripada jin dan manusia

ç'-¹ì ; ª -=¹ì Q -
'Katakanlah." (pangkal ayat 1) Hai utusanKu, dan ajarkan jugalah kepada mereka yang percaya; "Aku
berlindung dengan Pemelihara manusia." (ujung ayat 1). "Penguasa manusia." (ayat 2). "Tuhan bagi
manusia." (ayat 3).
Di dalam Surat yang terakhir dalam susunan al-Quran yang 114 Surat ini, disebutkanlah ajaran
bagaimana caranya manusia berlindung kepada Allah dari sesamanya manusia.
Saya sendiri dan saudara yang membaca karangan ini adalah manusia. Dan kita pun hidup di tengah-
tengah manusia. Selain dari hubungan kita dengan Allah, kita pun selalu berhubungan dengan sesama
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
manusia. Tidak ada di antara kita yang dapat membebaskan diri daripada ikatan dengan sesama manusia.
Di dalam Surat 3, ali Imran ayat 112 dengan tegas Allah memberikan peringatan bahwa kehinaan akan
dipikulkan Tuhan kepada kita kecuali dengan berpegang kepada dua tali; tali dari Allah dan tali dari
manusia. Agama sendiri pun, selain dari mengatur tali perhubungan dengan Allah, juga mengatur tali
perhubungan dengan sesama manusia. Dan kita pun maklum dan mengalami sendiri, bahwa pergaulan
dengan sesama manusia itu bukanlah suatu yang mudah. Yang bagus menurut pendapat kita belum tentu
bagus menurut pendapat orang lain. Langkah cita-cita yang baik belum tentu diterima orang lain. Kalau
dipandangnya akan merugikannya, niscaya akan dihambatnya.
Di tengah-tengah gelombang kehidupan manusia yang banyak itu, dengan berbagai macam ragam
keinginan, kelakuan, cita-cita, lingkungan dan pendidikan terseliplah kita, saya dan saudara, sebagai
peribadi. Menyisih dari sesama manusia tidak bisa, dan bergaul terus dengan mereka bukan tak ada pula
akibatnya, akibat yang baik ataupun yang buruk.
Manusia bisa menguntungkan kita dan bisa membahayakan kita.
Maka diajarkanlah pada Surat yang terakhir ini bagaimana cara kita menghadapi dan hidup di tengah-
tengah manusia. Kita dengan ajaran melalui Nabi s.a.w. disuruh memperlindungkan diri kepada Allah!
Karena Allah itulah Rabbun-Naasi, Pemelihara Manusia. Malikun-Naasi, Penguasa Manusia dan
Ilahun-Naasi, Tuhan bagi manusia.
Allah adalah Rabbun, Malikun, Ilahun.
Allah adalah Pemelihara, Penguasa dan Tuhan.
Allah adalah KHALIQ, artinya Pencipta. Di samping menciptakan seluruh alam, Allah pun
menciptakan manusia, dan manusia itu mempunyai pergaulan hidup. Manusia diberi akal budi, sehingga
manusia hidup di permukaan bumi ini jauh berbeda dengan kehidupan makhluk Allah yang lain. Sebab
itu maka manusia dapat merencanakan apa yang akan dikerjakannya di dalam menempuh jalan hidupnya,
sampai dunia ini akan ditinggalkannya kelak.
Tidaklah Allah membiarkan saja manusia hidup menurut semau-maunya.
µ-~ 4,-- Q ì Q'~-7ì ~~=-ì - ª-'--¹ì 36
"Apakah menyangka manusia itu bahwa is akan aibiarkan safa hiaup terlunta-lunta?"
(al-Qiyamah: 36)
Tuhan adalah Rabbun-Naasi, Pemelihara manusia. Tidak dibiarkan terlantar, dipeliharaNya lahirnya dan
batinnya, luarnya dan dalamnya, jasmaninya dan rohaninya, makanannya dan minumannya. Yang
dipeliharanya itu termasuk aku, termasuk engkau dan termasuk segala makhluk yang bernama Naas
atau Insan dalam dunia ini. Sehingga turun naIas kita, perjalanan dan goyangan jantung siang dan
malam yang tidak pernah berhenti, alat-alat pencerna tubuh, telinga alat pendengar, mata alat melihat,
hidung alat pembau, semuanya dipelihara terus oleh Maha Pemelihara itu, oleh Rabbun itu.
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
Dan Dia adalah pula Malikun-Nasi, Penguasa dari seluruh manusia.
Kalau kalimat malik itu dibaca tidak dipanjangkan bacaan pada mim (tidak dengan madd, panjang dua
aliI menurut ilmu tajwid), berartilah dia Penguasa atau Raja. Pemerintah tertinggi atau Sultan. Tetapi
kalau malik dibaca dengan dipanjangkan dua aliI pada mim, berarti dia Yang Empunya.
Dipanjangkan membaca mim ataupun dibaca tidak dipanjangkan namun pada kedua bacaan itu
memang terkandung kedua pengertian Allah itu memang Rafa, atau Penguasa yang mutlak atas diri
manusia Maha Kuasa Allah itu mentakdirkan dan mentadbirkan, sehingga mau tidak mau, kita manusia
mesti menurut peraturan yang telah ditentukanNya, yang disebut Sunnatullah. Kalau kita hendak
dilahirkannya ke duunia, hanya berasal dari setetes mani, kita pun lahir. Kalau kita hendak
dimatikannya, bagaimanapun bertahan, kita pasti mati. Kita ini Dialah yang empunya. Bahkan nyawa
kita, kalimat muahaf dan muahaf ilaihi di antara nyawa dan kita, arti sepintas lalu ialah bahwa nyawa
kita sendiri kitalah yang empunya. Namun pada hakikatnya, yang empunya nyawa kita bukanlah kita,
melainkan Dia. Jelas dikatakanNya dalam wahyuNya; Ruhi-hi, artinya; Nyawa-Nya, bukan Ruhi-iy,
Roh atau naywaku! (Dengan K, huruI kecil).
Kalau sudah jelas bahwa nyawa kita sendiri bukan kita manusia yang empunya, apalah lagi yang kita
kuasai dan kita punyai di dalam diri kita ini?
Tidak ada!
Maka tidaklah ada artinya mengakui Allah sebagai Rabbun, atau Pemelihara, kalau kita tidak mengakui
yang selanjutnya, yaitu bahwa Allah itu sebagai Malikun adalah sebagai Penguasa atas kita manusia,
Raja atas kita manusia, yang Memiliki atas diri seluruh manusia, termasuk aku dan engkau!
Oleh sebab hanya Dia Pemelihara dan hanya Dia Penguasa, maka hanya Dia pulalah yang Ilah, hanya
Dia sajalah yang Tuhan, yang wajar buat disembah dan dipuja. KepadaNyalah kembali segala
persembahan dan segala pemujaan.
Kita perlindungkan diri kepada Allah, Pemelihara, Penguasa dan Tuhan dari Sarwa Sekalian Alam, dan
khusus dari seluruh manusia dari segala marabahaya.
Pada Surat yang telah lalu, Surat 113, al-Falaq kita memperlindungkan diri kepada Allah sebagai
Pemelihara dari pergantian malam kepada siang, dari kejahatan segala apa pun yang Dia jadikan. Kita
melindungkan diri kepadaNya, dalam keadaanNya sebagai Pemelihara dari kegelapan malam, dan kita
pun melindungkan diri dari mantra dan tuju tukang sihir, ataupun dari bujuk rayu perempuan (sebagai
ditaIsirkan oleh Abu Muslim) dan dari hasad dengkinya orang yang dengki. Namun pada Surat penutup
ini, Surat 114 kita berlindung kepada Allah dari satu macam bahaya yang timbul dari sesama manusia.
Apakah bahaya itu?
Yaitu; "Dari kejahatan bisik-bisikan dari si pengintai-peluang." (ayat 4). lalah orang yang selalu
mengintai kalau ada peluang. Yang selalu menunggu moga-moga kita terlengah. Maka saat kita
terlengah itulah peluang yang baik baginya untuk membisik-bisikkan sesuatu!
"Yang membisik-bisikkan di dalam dada manusia." (ayat 5). Dia berbisik-bisik, bukan berterang-
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
terang. Dia masuk ke dalam dada manusia secara halus sekali. Dia menumpang dalam aliran darah, dan
darah berpusat ke jantung, dan jantung terletak dalam dada. Maka dengan tidak disadari bisikan yang
dimasukkan melalui jantung yang dibalik benteng dada itu, dengan tidak disadari terpengaruhlah oleh
bisik itu. Sedianya kita akan maju; namun karena mendengar bisikan dalam dada itu, kita pun mundur.
Tadinya hati kita telah bulat hendak berjihad Ii Sabilillah; namun karena bisikan yang menembus hati
itu, kita tidak jadi berjihad. Kita menjadi ragu akan maju ke muka. Bisikan dalam hati yang
menghasilkan ragu-ragu itu sangatlah menurunkan mutu kita sebagai manusia. Dan perasaan yang
dibisikkan oleh sesuatu di dalam dada itu telah diberi nama dalam ayat-ayat ini, yaitu waswas! Dan dia
pun telah menjadi bahaya Indonesia kita; waswas.
Siapa yang memasukkan waswas ini ke dalam dada kita? Ditegaskan oleh ayat terakhir. Dia terdiri;
"Daripada jin dan manusia." (ayat 6).
Si pengintai-peluang (ayat 4) disebut si KHANNAS!
Ada yang halus atau secara halus; itulah yang dari jin.Ada yang kasar secara kasar, itulah yang dari
manusia.
Keduanya membujuk, merayu, setelah memperhatikan bahwa kita lengah.
Karena kelengahan kita, timbullah penyakit waswas dalam dada, hilang keberanian menegakkan yang
benar dan menangkis yang salah, sehingga rugilah hidup di tengah-tengah pergaulan manusia yang
menempuh jalan berliku-liku ini.
Di ayat penghabisan ini telah dijelaskan bahwasanya si pengintai-peluang itu terdiri dari dua jenis,
yaitu jin dan manusia. Al-Hasan menegaskan: "Keduanya sama-sama syaitan. Syaitan yang berupa jin
memasukkan waswas ke dalam dada manusia. Adapun syaitan yang berupa manusia memasukkan
waswas secara kasar."
Qatadah menjelaskan; "Di keduanya ada syaitannya. Di kalangan jin ada syaitan-syaitan, di kalangan
manusia pun ada syaitan-syaitan."
TaIsir dari Ustazul Imam Syaikh Muhammad Abduh lebih menjelaskan lagi. Kata beliau: "Yang
membisik-bisikkan (was-was) ke dalam hati manusia itu adalah dua macam. Pertama ialah yang disebut
jin itu, yaitu makhluk yang tak nampak oleh mata dan tidak diketahui mana orangnya tetapi terasa
bagaimana dia memasukkan pengaruhnya ke dalam hati, membisikkan, merayukan. Dan semacam lagi
ialah perayu yang kasar, yaitu manusia-manusia yang mengajak dan menganjurkan kepada jalan yang
salah."
Imam Ghazali di dalam kitabnya "Ihya' Ulumiddin" yang terkenal itu memberikan bimbingan
terperinci, bagaimana usaha supaya di dalam kita melakukan sembahyang jangan sampai si Khannas
itu dapat memasukkan pengaruhnya ke dalam dada kita. Di antara lain beliau menulis; "Apabila engkau
membaca A`udzu billahi minasy-syaithanir-rajim, hendaklah engkau ingat bahwa musuh besarmu itu
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
(syaitan), selalu mengintipmu, dan jika engkau lengah niscaya dipalingkannya hatimu daripada ingat
akan Allah. Asal mulanya ialah karena hasad dengkinya kepadamu, melihat engkau munajat menyeru
Allah dan engkau bersujud kepadaNya. Padahal dia dikutuk Tuhan karena sekali bersalah menantang
Tuhan, tidak mau sujud kepada Adam.
Dan sesungguhnya engkau memperlindungkan diri kepada Allah daripada perdayaan syaitan itu ialah
dengan meninggalkan apa yang disukai syaitan, bukan semata-mata hanya berlindung diucapkan mulut.
Karena orang yang telah diintai oleh binatang buas, sedang dia tahu, atau hendak diserang dan dibunuh
oleh musuhnya, tidaklah akan menolong kalau hanya diucapkannya "Aku berlindung kepada Allah,
bentengku yang kuat," padahal dia masih tegak juga di tempat Ucapkanlah ucapan itu, tetapi segeralah
tinggalkan tempat yang berbahaya itu. Karena dengan ucapan saja tidaklah akan berIaedah.
Demikian jugalah adanya orang yang masih saja menuruti kehendak syahwatnya, padahal menurut
syahwat itulah yang sangat disukai oleh syaitan dan dimurkai oleh Tuhan; tidaklah akan menolong
kalau hanya ucapan, kalau hanya bacaan! Tetapi hendaklah di samping berucap dan membaca, ambil
cepat tindakan meninggalkan lapangan syaitan itu dan masuk ke dalam benteng yang tidak sedikit pun
dapat dimasuki oleh musuh. Benteng yang teguh kokoh itu ialah yang pemah dijelaskan oleh Tuhan
Azza wa Jalla dengan perantaraan lidah NabiNya s.a.w. Bahwa Tuhan pernah berIirman kepada beliau
(Hadis Qudsi):
¸ -ì-- Q - Q -ì ¸ -~=  J =- Q-- · ¸ -~=  =ì Vì ª¹ì 1
"La Ilaha Illallah"; "Tidak ada Tuhan melainkan Allah adalah bentengKu; barangsiapa yang masuk
melindungkan dirt ke dalam bentengKu, selamatlah is daripada azabKu."
Orang yang terpelihara dalam benteng itu ialah orang yang benar-benar tidak ada ma'budnya, tidak ada
yang disembahnya selain Allah. Adapun orang yang mengambil hawa naIsunya menjadi Tuhannya,
maka dia itu adalah di tempat permedanan syaitan, bukan berlindung di benteng Tuhan." Sekian
Ghazali.
` ` ` `
Maka banyaklah keterangan dari Rasulullah s.a.w sendiri tentang bagaimana pentingnya kedua Surat
ini, yang selalu disebut "Mu`awwia:ataini" (dua Surat perlindungan) untuk dijadikan bacaan
pengokoh iman, penguat jiwa, penangkis bahaya.
Maka tersebutlah di dalam sebuah Hadis yang shahih, dirawikan oleh Bukhari, yang beliau terima
dengan sanadnya daripada Ibu orang yang beriman Siti Aisyah (moga-moga Allah ridha kepadanya),
bahwasanya junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. apabila hendak masuk ke dalam tempat tidurnya
setiap malam, dikumpulnya kedua telapak tangannya, kemudian itu dibacanya; mula-mula "Qul
Huwallaahu Ahaa
"
, sesudah itu
"
Qul A
´
uua:u Bi Rabbit Falaqi", sesudah itu "Qul A'uudzu Bi Rabbin-
naasi", yang ditampungkannya sambil membaca itu dengan kedua telapak tangannya itu. Setelah
selesai, maka dibarutkannyalah kedua telapak tangannya itu pada bahagian-bahagian yang dapat dicapai
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani
oleh kedua telapak tangannya itu, dengan dimulai dari kepalanya dan mukanya, terus kepada sseluruh
badannya sampai ke bawah. Diperbuatnya demikian sampai tiga kali."
Selain dari Bukhari, Hadis ini pun dirawikan oleh ash-Habus-Sunan.
Dan seketika penulis taIsir ini masih lagi kecil, cara pelaksanaan Hadis ini telah diajarkan kepadaku oleh
ayahku dan guruku. Dan dalam perjalanan-perjalanan musaIir ketika saya mengiiringkan beliau,
jaranglah aku tidak melihat beliau melakukan demikian. Demikianlah adanya; Amin.
Collected at : http://groups.yahoo.com/group/rezaervani