PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

Disediakan oleh: Nazri bin Samsudin SK (2) Taman Keramat

Kandungan
1. Definisi Pelan Strategik 2. Kepentingan Pelan Strategik 3. Komponen Pelan Strategik: 3.1 FPK/FPI/Matlamat Pendidikan Islam 3.2 Pengenalan 3.3 Visi 3.4 Misi 3.5 Carta Organisasi (Jawatankuasa) 3.6 Isu Strategik (Analisis SWOT)

Kandungan
3.7 Matlamat Strategik 3.8 Objektif 3.9 Kumpulan Sasaran 3.10 Kewangan 3.11 Prestasi Sekolah: Analisa Pencapaian Peperiksaan dan j-QAF 3.12 Pelan Taktikal 3.13 Pelan Operasi 3.14 Penilaian

Definisi Pelan Strategik
• Pelan Strategik ialah perancangan menentukan arah haluan organisasi dalam jangka pendek (tahun semasa) atau jangka panjang (3 - 5 tahun) dengan menyoal dan mencari jawapan tentang apakah (what) yang akan dilakukan pada masa hadapan bagaimana (how) , siapa (who) yang akan menerima fungsi tersebut dan bila (when) ianya akan tercapai

Kepentingan Pelan Strategik

Membolehkan organisasi mengenali kekuatan dan kelemahan dengan lebih jelas. Membolehkan organisasi merangka bentuk tindakan yang wajar diambil sejajar dengan usahanya mahu mengeksploitkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan. Membolehkan organisasi merangka apakah tindakan yang wajar diambil sejajar dengan usahanya yang mahu mengeksploit peluang dan mengekang ancaman yang wujud.

Kepentingan Pelan Strategik

Membolehkan organisasi merancang aktivitinya mengikut kepentingan dengan lebih jelas dan bersistematik. Membolehkan organisasi mengenalpasti tahap pencapaiannya. Memudahkan organisasi mengawal segala program. Meletakkan organisasi sentiasa dalam keadaan proaktif terhadap perubahan yang berlaku di dalam dan luar organisasi.

Kepentingan Pelan Strategik
 

Dapat mengurangkan program yang berulang. Alat untuk memahami cabaran-cabaran dan perubahan persekitaran secara sistematik dan strategik Menjadikan seseorang pemimpin kurikulum yang cemerlang; melakukan perkara yang betul dengan betul, untuk sasaran yang betul, pada tempat yang betul, dan pada masa yang betul serta dalam bajet yang betul.

Kepentingan Pelan Strategik

 

Menjadikan pihak pengurusan lebih proaktif dan dapat memikirkan masa depan pencapaian akademik sekurangkurangnya 3 – 5 tahun ke hadapan. Menyediakan peluang penglibatan pelbagai lapisan warga pendidik dalam proses pemikiran dalam menangani perubahan. Meningkatkan semangat kerja berpasukan dan penghayatan hala tuju yang sama. Membuat keputusan pada hari ini bagi menentukan pencapaian pada masa depan.

Proses Pelan Strategik
KAWALAN & PENILAIAN
PELAKSANAA N PELAN TAKTIKAL & OPERASI

INDIKATOR PRESTASI (KPI) ISU STRATEGIK PRA PERANCANGAN
MATLAMAT STRATEGIK VISI MISI ANALISI S SWOT OBJEKTIF

Matlamat Pendidikan Islam
“Matlamat Pendidikan Islam untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara” (Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR, Kementerian Pelajaran Malaysia)

Pengenalan

Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab secara langsung dalam berusaha untuk merancang pelbagai program akademik dan ko-akademik yang berkaitan dengan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Pendidikan Islam terdiri daripada Al-Quran, Ulum Syariah, Akhlak dan  Jawi. Manakala Bahasa Arab telah dijadikan mata pelajaran wajib bagi murid Islam sejak program j-QAF mula dilaksanakan pada tahun 2005.

Pengenalan

Pelan Strategik Panitia Pendidikan Islam bagi tahun 2009 ini merupakan suatu usaha untuk menetapkan hala tuju panitia ini agar dapat menyumbang ke arah kecemerlangan akademik seperti yang diharapkan. Sehubungan dengan itu, adalah diharapkan Pelan Strategik yang telah dirancang ini dapat membantu dalam merealisasikan budaya kerja yang lebih sistematik dan terancang ke arah mencapai kecemerlangan akademik sama ada dalam PKBS, PKSR, j-QAF dan PAFA.

VISI
Mengandungi kenyataan tertinggi yang hendak dicapai oleh sesebuah organisasi. Lazimnya mengandungi maklumat tentang organisasi, cita-cita, masa, cabaran dan langkah-langkah pencapaian.

Contoh VISI
Berusaha menjadikan Panitia Pendidikan Islam sekolah ini sebagai perantaraan untuk melahirkan pelajar yang intelek, berketrampilan, berpekerti mulia dan bersikap positif berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah serta Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

MISI
Satu objektif yang ingin dicapai dalam pengertian yang lebih luas atau yang menjelaskan tujuan-tujuan asas organisasi. Menjawab soalan-soalan berikut: 1) APAKAH ( WHAT) yang hendak dicapai 2) UNTUK SIAPA (FOR WHOM) ianya akan dicapai 3) BAGAIMANA (HOW) untuk

Contoh MISI
  

  

Mendidik melalui proses pengajaran dan pembelajaran terkini. Menyelaraskan program peningkatan ilmu dari masa ke semasa. Berusaha menjadikan suasana pengajaran dan pembelajaran yang selesa dan kondusif. Sentiasa bekerjasama dengan ibubapa untuk meningkatkan prestasi murid. Pengurusan panitia yang cekap dan efisyen. Sentiasa berhubung dengan panitia sekolah-sekolah lain untuk mendapat idea ke arah kecemerlangan.

Carta Organisasi
       

Penasihat: Guru Besar Pengerusi 1: GPK Kurikulum Pengerusi 2: GPK HEM Pengerusi 3: GPK Ko-Kurikulum Ketua Panitia Setiausaha Bendahari AJK

Isu Strategik
Mengenalpasti kekuatan, kelemahan, peluang, cabaran atau masalah yang ada atau mempunyai potensi untuk memberi kesan kepada organisasi

Analisis SWOT
SWOT / KLAP mewakili:  Strengths (Kekuatan)  Weaknesses (Kelemahan)  Opportunities (Peluang)  Threats (Ancaman) INTERNAL (DALAMAN) Strengths(kekuatan) & Weaknesses(kelemahan) EXTERNAL (LUARAN) Opportunities(peluang) & Threats(ancaman)

SWOT Matrix
INTERNEL (DALAMAN) EXTERNEL (LUARAN) Peluang (O) Senaraikan peluang 1. 2. Ancaman (T) Senaraikan ancaman 1. 2. Kekuatan (S) Senaraikan kekuatan 1. 2. Strategi (SO) Gunakan kekuatan untuk merebut peluang. Strategi (ST) Gunakan kekuatan bagi menghadapi ancaman (jika ada) Kelemahan (W) Senaraikan kelemahan 1. 2. Strategi (WO) Atasi kelemahan dengan mengambil peluang yang Strategi (WT) ada. Cuba minimakan kelemahan dan elakkan ancaman.

Contoh (Kekuatan)
 

100% Guru Pendidikan Islam (GPI) adalah terlatih dan berpengalaman. Terdapat 4 orang GPI dan 2 orang GPI j-QAF yang merupakan guru opsyen Major Pendidikan Islam serta 2 orang GPI j-QAF yang merupakan guru opsyen Major Bahasa Arab. Sekolah mempunyai Balai Islam yang boleh digunakan untuk melaksanakan pelbagai program dan P&P seperti Tilawah AlQuran, Fardhu Ain dan Pemulihan Jawi. Ia juga merupakan pusat pengumpulan bahan P&P Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan jQAF. Sekolah mempunyai kemudahan Pusat Akses dan rangkaian internet tanpa wayar yang boleh digunakan oleh para GPI untuk mendapatkan maklumat dan bahan terkini berkaitan P&P daripada pihak BPI/JPN/PPD, sekolah atau para GPI lain dari seluruh negara melalui perkongsian pintar. Merupakan antara sekolah yang terpilih pada tahun 2005 untuk melaksanakan program j-QAF bagi memperkasakan Pendidikan Islam di sekolah rendah. Sebahagian murid sekolah ini mengikuti Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA) pada sebelah petang atau mengikuti kelas pengajian Iqra’/Al-Quran pada waktu malam.

Contoh (Kelemahan)

 

Terdapat segelintir murid yang mempunyai Nisbah Kecerdasan (Intelligent Quotient-IQ) yang rendah dan sangat lemah dalam menguasai kemahiran membaca Iqra’/Al-Quran dan Jawi. Sebahagian murid menganggap Pendidikan Islam dan Bahasa Arab bukan mata pelajaran yang penting kerana tidak termasuk dalam peperiksaan UPSR. Balai Islam (Surau) tiada kemudahan ICT bagi melaksanakan P&P Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan Pemulihan Jawi secara lebih menarik dan interaktif. Kekurangan bilangan buku Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di Pusat Sumber Sekolah (PSS). Kewangan Panitia tidak mencukupi untuk menjalankan program sokongan.

Contoh (Peluang)
   

  

Hubungan baik antara sekolah dengan pihak PPD dan JPN. Hubungan dan kerjasama yang baik dengan PIBG. Semua GPI mempunyai ilmu, kemahiran dan pengalaman bernilai masing-masing. Sebahagian pelajar mempunyai latar belakang yang sangat baik, berkemampuan, berbakat dan berpotensi. Sokongan dan kerjasama yang sangat baik daripada pihak pentadbir. Semua guru dan murid sekolah ini adalah beragama Islam. Peruntukan kewangan dan Bahan Bantu Mengajar (BBM) daripada pihak BPI, KPM.

Contoh (Ancaman)
  

 

Terdapat pusat membeli-belah dan pusat siber berhampiran sekolah. Sebahagian murid lebih gemar bermain daripada mengulangkaji pelajaran pada waktu lapang. Sebahagian Ibu bapa tidak/kurang menanamkan budaya membaca Al-Quran dalam kehidupan harian. Anasir negatif di luar sekolah dan kawasan persekitaran yang mempengaruhi sahsiah murid. Sebahagian Ibu bapa tidak/kurang memberi penekanan/perhatian terhadap Pendidikan Islam di rumah/luar sekolah. Bahasa Arab bukan bahasa asing yang utama di negara kita.

Matlamat Strategik

Tujuannya untuk memindahkan misi kepada sasaran. Membentuk piawai untuk mengesan prestasi. Objektif yang mencabar,boleh dicapai dan boleh diukur.

Contoh Matlamat Strategik
    

Meningkatkan kelulusan dan prestasi pencapaian Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Mengukuhkan asas bacaan Iqra’/Al-Quran dan Khatam Al-Quran. Meningkatkan penguasaan dalam tulisan Jawi. Meningkatkan penguasaan asas Bahasa Arab. Memantapkan dan menghayati amalan Fardhu Ain dan akhlak mulia dalam kehidupan seharian.

Objektif

Merupakan sasaran yang lebih spesifik berkaitan dengan apa-apa yang dinyatakan dalam matlamat strategik. Memenuhi ciri-ciri berikut (SMART):  Spesific (khusus)  Measureable (boleh diukur)  Attainable (boleh dicapai)  Reliable/Realistic (boleh dipercayai/ konsisten)  Time frame (ada jangkamasa)

Contoh Objektif

  

Lebih 85% murid lulus Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dalam PKSR dan Ujian Pencapaian Jawi. Lebih 50% murid Tahap 1 melepasi Iqra’ dan boleh membaca Al-Quran sendiri dengan betul dan lancar. Kelulusan 100% dalam Kem Bestari Solat dan PAFA. Lebih 80% murid Tahun 5 boleh membaca Al-Quran sendiri dengan betul dan lancar. Murid-murid dapat menghayati amalan Islam dan akhlak mulia dalam kehidupan seharian.

Kumpulan Sasaran
Mata pelajaran : Pendidikan Islam Murid Islam : Tahun 1 = 69 orang Tahun 2 = 75 orang Tahun 3 = 79 orang Tahun 4 = 78 orang Tahun 5 = 89 orang Tahun 6 = 88 orang JUMLAH = 478 orang

Kewangan
    

Peruntukan PCG Pendidikan Islam Peruntukan Kem Bestari Solat(KBS) Bayaran Tambahan untuk Kegiatan Pendidikan Islam Sumbangan PIBG Sumbangan Individu

Prestasi Sekolah

Analisa Pencapaian Peperiksaan Akhir Tahun 2008
Bil Calon 83 82 Gred A 30 33 Gred B 14 20 Gred C 27 23 LULUS (%) 86 93 Gred D 12 6 Gred E 0 0 GAGAL (%) 14 7

Tahun Satu Dua

Analisa Pencapaian j-QAF Tahun 2008

Pelan Taktikal
Setiap Matlamat Strategik perlu dituruti oleh Pelan Taktikal. - Pelan taktikal ialah langkah jangka pendek (jadi objektifnya ialah jangka pendek). - Setiap strategi perlu mempunyai sekurang-kurangnya SATU pelan taktikal. - Pelaksanaan pelan taktikal perlu melalui proses yang terperinci. - Setiap proses pelaksanaan perlu mengambil kira Pelan Kontingensi (sebagai langkah pencegahan).
-

Contoh Pelan Taktikal
Matlamat Strategik: Meningkatkan kelulusan dan prestasi pencapaian Pendidikan Islam Objektif: Lebih 85% murid lulus Pendidikan Islam dalam Ujian PKBS dan Peperiksaan Pertengahan/Akhir Tahun. Bi l 1 Program Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumbe r Tiada Indikator Prestasi (KPI) Minimum 85% murid lulus dalam ujian PKBS dan peperiks aan Pelan Kontigens i Latih tubi Teknik menjawab soalan

Kelas Tambahan

Semua GPI

Mei Julai

Pelan Operasi
-

-

Ia merupakan kertas kerja ringkas bagi setiap program yang dirancang untuk dilaksanakan bagi mencapai objektif yang lebih khusus. Ia melibatkan aliran kerja bagi setiap program yang telah dirancang. Bagi memudahkan lagi pemantauan tindakan yang telah dirancang, satu Carta Gantt boleh dicadangkan.

Carta Gantt
BI 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM JAN FE B MAC AP R ME I JU N JUL OGS SEP OK T NO V DIS

Contoh Pelan Operasi
Program Objektif
Kem Literasi Al-Quran Membantu murid-murid yang tercicir dalam bacaan Al-Quran melalui P & P. Meningkatkan penguasaan bacaan murid-murid yang tercicir dalam bacaan Al-Quran. Murid berjaya membaca Al-Quran dan khatam Al-Quran di sekolah rendah 1 bulan (Ogos – September 2009) Murid Tahun 2-5 yang gagal menguasai Iqra’ 1-4 GPI, GPI j-QAF, Murid Turus Mesyuarat, Pelaksanaan program Jadual waktu P&P sedia ada yang padat GB/GPK/Ketua Panitia/Penyelaras j-QAF

Matlamat Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan

Contoh Pelan Operasi
Penilaian
Selepas tamat program Tasmik mingguan/bulanan

Penambahbaika Penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatkan penguasaan bacaan Iqra 1-6 dan Al-Quran n ABM/BBM/BBB
Buku Iqra’ 1-6, Kad Imbasan, CD Iqra’

Penilaian
Peringkat terakhir  Memaklumkan pencapaian sebenar  Mengenalpasti sejauh mana strategi mencapai objektif dan memenuhi visi

‫‪SEKIAN‬‬
‫وبالله التوفيق والهداية‬ ‫والسلم عليكم ورحمة الله وبركاته‬