MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH KALI 1/2013 SK TUNKU KURSHIAH, 72000 KUALA PILAH, N.

SEMBILAN

Tarikh Masa Tempat Kehadiran

: 18 April 2013 : 1.30 petang : Bilik Gerakan : Pn. Hjh !rmah "t Hj Mahadi %n. Ma&lan ". 'ahari (ik Ma&idah "t )smail (ik Ph!n H$i Ping Pn. +an !r,a&$ra "t -mar (ik .i&a "tM!hamed Pn. *ha,ina "t M!hd /$s!, %n. Hair$l Amil ". (he an (ik /asminder Ka$r a0p Mahinderjit *ingh Pn. Hamidah "t /$n$s # Peng$saha Kantin *KTK # G$r$ Besar # GPK H%M # *etia$saha

1.

Ucapan A !an "!#! B$%a# & Pn. H'( N)#*a( +, H' Ma(a-. 1.1 1.2 1.3 G$r$ Besar "erterima kasih kepada sem$a g$r$ dan peng$saha kantin kerana dapat menghadiri mes1$arat kantin pada kali ini. 2iharapkan sem$a g$r$ dan peng$saha kantin dapat mem"erikan kerjasama dan "$ah ,ikiran "agi meningkatkan k$aliti dan ke"ersihan kantin dari semasa ke semasa. 3a4atank$asa Kantin diharap "er,$ngsi kerana 3a4atank$asa Kantin mer$pakan k!mpenan penting "agi melind$ngi m$rid. Tindakan : A3K Kantin dan Peng$saha Kantin

2.

P$#/a#a B$#+an0/., 2.1.1 Masalah $tama 1ang dihadapi !leh pihak kantin ialah masalah "ekalan air. M$rid menghadapi kes$karan $nt$k men5$5i tangan dan mengg$nakan t!ng air 1ang dilengkapi 5e"!k. 2.1.2 Pihak sek!lah men5adangkan kepada peng$saha kantin agar men1ediakan t!ng air 1ang dilengkapi pili air "agi menggantikan t!ng air se"el$m ini 1ang mengg$nakan 5e"!k $nt$k menjamin ke"ersihan. Tindakan : A3K Kantin dan Peng$saha Kantin

Tindakan : Peng$saha Kantin . 3.2.)na 3. Tindakan : GPK H%M8 A3K Kantin dan Peng$saha Kantin . 3.3.2.! "erkaitan pemakanan seim"ang.1.1 Terdapat "e"erapa "!rang 1ang perl$ diisi dan dihantar ke Peja"at Pelajaran 2aerah 3.: Penger$si meminta peng$saha kantin mem"ersih ka4asan "elakang kantin dan mene"ang p!k!k#p!k!k pisang 1ang ada di "elakang kantin.1 Pihak kantin hendaklah mempel"agaikan men$ di kantin dan memastikan makanan 1ang dij$al "erkhasiat kepada m$rid.2 B!rang lap!ran K% 2)9) 1A perl$ dilengkap !leh peng$saha kantin dan "!rang lap!ran kendiri 1B p$la dilengkapkan !leh PK H%M.1 Bahan makanan mentah 1ang tidak m$dah r!sak hendaklah disimpan dalam almari 1ang selamat dari gangg$an tik$s dan serangga.6 Pihak sek!lah meminta pihak kantin agar menghentikan j$alan se"aik sahaja l!5eng 4akt$ rehat tahap 1 dan tahap 2 "er"$n1i "agi mengelakkan m$rid le4at mas$k kelas.3 dan Peja"at Kesihatan 2aerah setiap "$lan.1.3 Pekerja kantin hendaklah sentiasa "erpakaian "ersih lengkap dengan apr!n dan pen$t$p kepala dan hendaklah sentiasa memakai kas$t.2 Makanan seperti hotdog dan nugget tidak digalakkan $nt$k dij$al di kantin sek!lah.1. P$#/a#a P#)1$%. 3. 3.2 Men$ dan Harga Makanan 3.2.3.2 Bahan makanan mentah 1ang m$dah r!sak hendaklah disimpan dalam peti sej$k dilengkapkan dngan kem$dahan sej$k "ek$ dan sej$k dingin. 3.3 Pihak kantin perl$ memastikan harga makanan 1ang dij$al di kantin "erpat$tan dan men5$k$pi memandangkan pada se"elah petang m$rid terli"at dengan kelas agama petang.1 Ke"ersihan dan Ke5eriaan Kantin 3. 3. 3.3. 3.2. 3.7 Papan ken1ataan dikantin hendaklah ditampal dengan 5arta !rganisasi kantin8 makl$mat 9MT dan in.1.6 Makanan tidak "!leh dimasak terlal$ a4al kerana "im"ang makanan akan m$dah r!sak dan "!leh men1e"a"kan kera5$nan makanan. Tindakan : Peng$saha kantin8 A3K Kantin dan GPK H%M 3. 3.ap!ran Pemeriksaan Kendiri Kantin dan g$r$ "ert$gas 3.3 G$r$ "ert$gas perl$ "erada di kantin pada 4akt$ pagi dan 4akt$ rehat "agi memastikan keadaan disiplin m$rid terka4al dan tiada m$rid "erada dikantin selepas l!5eng mas$k kelas di"$n1ikan.1.3.1.

Tindakan Mes1$arat ditangg$hkan pada p$k$l 2. : 2isahkan !leh : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< =MA')2AH B) T) )*MA)..17 petang.2 Pn.ain 6. Hamidah memakl$mkan kepada pihak sek!lah atap dap$r kantin telah rep$t dimakan !leh anai#anai. Hal#hal .1 6.. : G$r$ Besar dan A3K Kantin 2isediakan !leh .> *etia$saha 3a4atank$asa Kantin8 *K T$nk$ K$rshiah <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< = MA'.6.A B) 'AHA9)> G$r$ Pen!l!ng Kanan H%M *K T$nk$ K$rshiah . A3K Kantin diminta mengam"il gam"ar dan seter$sn1a mem"$at kertas kerja $nt$k perm!h!nan "aik p$lih kantin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful