SULIT

1223/1

MODUL 3
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENDIDIKAN ISLAM
Kertas 1 2 Jam jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

1223/1
Dua

2. Bahagian A mengandungi 40 soalan. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang

disediakan di halaman 54 .
3. Bahagian B mengandungi empat soalan subjektif. Jawab tiga soalan:

Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya. Semua jawapan hendaklah ditulis pada kertas jawapan yang disediakan. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada kertas jawapan di halaman 54. jawapan Bahagian B.

4.

5. Ceraikan kertas jawapan Bahagian A dan ikatkan bersama-sama dengan kertas

_________________________________________________________________________ 1223/1 SULIT

45
MODUL LATIH TUBI SPM SET 3 K1 2009

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak.
[Lihat sebelah

Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan. Soalan 1 hingga Soalan 20 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Hitamkan jawapan yang tepat padaruangan jawapan yang disediakan. 1 Orang yang melakukan perbuatan syirik dinamakan A B C D 2 kafir murtad munafik musyrik

Perbuatan membunuh diri diharamkan oleh Islam kerana A B C D mencabul hak Allah SWT disisih oleh masyarakat mati sesuatu yang menyakitkan meruntuhkan ekonomi negara • • amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam ajaran bercanggah dengan al-Quran dan al-Sunnah

3

Pernyataan di atas merujuk kepada A B C D 4 Beriktikad bahawa alam bersifat qadim Solat secara niat tanpa rukun qauli dan fi’li Menolak kewujudan hari kiamat,syurga dan neraka Ciri-ciri kesesatan di atas merujuk kepada ajaran A B
1223/1

ajaran sesat ajaran Bahai ajaran Taslim ajaran Qadiyani

Bahai Taslim
SULIT [Lihat sebelah

46
MODUL LATIH TUBI SPM SET 3 K1 2009

C D

Qadiani Nassyabandiyyah

5

Upah haji sah di sisi syarak apabila
I II III IV A B C D

tidak berihram di miqat bagi orang yang mengupah haji mengambil upah bagi beberapa orang dalam satu musim haji orang yang mengambil upah haji sempurna syarat mengerjakan haji orang yang mengambil upah haji telah mengerjakan haji terlebih dahulu I dan II I dan III II dan IV III dan IV

6

Syarat binatang yang disembelih mestilah
A B C D

binatang yang cukup umur mati dengan sekali sembelihan menggunakan benda yang tajam niat sembelihan semasa menyembelih

7

Berikut adalah perkara sunat semasa sembelihan kecuali
A B C D

berselawat ke atas nabi menyebut nama Allah SWT. menghadap binatang ke arah qiblat melakukan sembelihan pada waktu malam

8

Berikut bukan syarat manfaat dalam rukun sewa.
A B C D

dapat diberikan oleh yang mengambil upah diketahui kadar dan jangka masa dibayar dengan wang Berharga

9

Anak angkat tidak layak memiliki harta secara A B C D Hibbah Hadiah wasiat Pusaka

1223/1

SULIT [Lihat sebelah

47
MODUL LATIH TUBI SPM SET 3 K1 2009

10

Berdasarkan akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1984, kuasa menjatuhkan hukuman penjara tidak lebih daripada A B C D 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun

11

Pilih pernyataan yang benar mengenai dasar pentadbiran khulafa al-Rasyidin I II III IV A B C D Kuasa membuat sesuatu keputusan dibuat oleh khalifah Khalifah merupakan ketua Negara Pemimpin sahaja bertanggungjawab memajukan Negara Khalifah memiliki hak keistimewaan I dan II III dan IV II dan III I dan IV

12

Pengasas kerajaan Bani Umayyah ialah A B C D Abdullah al-Saffah Umar bin Abdul Aziz Sufianbin Uyainah Muawiyah bin Abi Sufian

13

Hujjatul Islam adalah gelaran kepada Imam al-Ghazali r.h. Kenapa beliau diberi gelaran tersebut? A B C D Kecerdikan dalam ilmu usuluddin Ada hubungan dengan keluarga Rasulullah SAW Keadilannya dalam mengadili orang yang salah Kemasyhurannya dan kekuatannya dalam membela Islam

14

Strategi al-Karadis yang diamalkan dalam peperangan oleh tentera Islam zaman kerajaan Bani Abbasiyyah diwarisi sejak zaman A B C D Saidina Abu Bakar al-Siddiq Saidina Umar bin al-Khattab Saidina Usman bin Affan Saidina Ali bin Abi Talib

15

Untuk memudahkan urusan kewangan pada zaman kerajaan Bani Abbasiyyah para pedagang menggunakan cek kembara yang dikenali sebagai A Al-Takrir
SULIT [Lihat sebelah

1223/1

48
MODUL LATIH TUBI SPM SET 3 K1 2009

B C D 16

Al-Saftajah Al-Nafakah Al-Muqabalah

Kitab Ibnu Khaldun yang terkenal dalam bidang sejarah A B C D Tarikh al-Islam Kitab al-Najah Al-Adawiah Al-Qalbiah Muqaddimah Ibnu Khaldun

17

Berikut adalah kepentingan beradab ketika berzikir kecuali A B C D zikir diterima oleh Allah SWT zikir dapat menghapuskan dosa besar mencontohi sunnah Rasulullah s.a.w. dapat mendisiplinkan diri dengan beribadat

18

Sumber berfikir berlandaskan syariat Islam I II III IV A B C D Wahyu akal fikiran mimpi indah hasil penulisan I dan II I dan III II dan IV III dan IV

19

Kemajuan sesebuah negara bergantung kepada I II III IV A B C D rakyat bersatu padu usaha rakyat menubuhkan tabung kebajikan rakyat berdisiplin dan beradab terhadap negara rakyat terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan I dan II I dan III II dan IV III dan IV

20

Manakah antara berikut adalah pencemaran bunyi? I II III IV Bunyi guruh Bunyi kilang Bunyi ombak Bunyi kenderaan
SULIT [Lihat sebelah

1223/1

49
MODUL LATIH TUBI SPM SET 3 K1 2009

A B C D

I dan II I dan III II dan IV III dan IV

Soalan 21 hingga Soalan 40 Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. 21 22 Hukuman bagi pesalah mencuri ialah ……………………………………….. Jenis Syirik U U di atas ialah ……………………………. 23 24 25 Hukum lari dari medan perang untuk menyusun strategi baru ialah …………………….. Taubat seseorang itu tidak diterima oleh Allah SWT. apabila …………………………... Cinta kepada Allah SWT dan Rasul melebihi segalanya Kemanisan Iman V Benci kepada maksiat seperti bencikan neraka V di atas ialah ………………………………….. 26 27 Pandangan Ahli Sunnah Wal Jamaah mengenai al-Quran adalah kalam Allah SWT yang bersifat …………………………… Khawarij ialah golongan yang menyokong Saidina Ali r.a menentang Muawiyah tetapi tidak menerima Majlis …………………………………. Mengerjakan umrah dalam musim haji, kemudian diikuti dengan mengerjakan haji adalah haji ………………………………. Seorang jemaah haji telah melakukan haji secara Qiran, dam yang dikenakan adalah … ……………………………
SULIT [Lihat sebelah

Khofi

28 29

1223/1

50
MODUL LATIH TUBI SPM SET 3 K1 2009

30

Binatang al-an’am

Kerbau

Lembu

W

V di atas ialah _____________________________ 31
• •

Monopoli Berjual beli barang yang halal tetapi untuk kegunaan maksiat Membeli barang bertujuan menyekat peniaga lain.

Pernyataan di atas merujuk kepada jual beli yang ……………………………….. 32 33 Apabila salah seorang rakan kongsi murtad, syarikat akan ………………………….. Unsur-unsur yang harus dielakkan dalam pelaksanaan insurans

Gharar

Judi

X

X di atas ialah merujuk kepada ………………………….. 34 “Hasrat kami datang bertujuan untuk menyunting bunga di taman tuan”. Lafaz peminangan di atas ialah lafaz ………………………………….. 35 36 Peranan Baitulmal ……………………………… ialah perceraian yang dilakukan dengan talak satu atau dua dan boleh rujuk dalam tempoh iddah.

Pengurus sumbersumber pendapatan negara

Y

Y di atas ialah …………………………….. 37 Al-Musnad adalah kitab karangan ………………………………. yang terkandung didalamnya 40 ribu buah hadis.
SULIT [Lihat sebelah

1223/1

51
MODUL LATIH TUBI SPM SET 3 K1 2009

38 39 40

Antara adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam termasuklah menjauhi perniagaan yang mempunyai unsur-unsur ………………………………. ……………………………….. ialah sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat sebagai alat pemilikan.
Ikhlas Adab bersedekah Memberi barang yang disayang Z

Z di atas adalah ……………………………….. Bahagian B [60 markah] Jawab tiga soalan: Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya. 1 (a) Mengumpat ialah menceritakan keburukan seseorang di belakangnya. i. ii. iii. Nyatakan dua sebab seseorang itu mengumpat. Jelaskan dua akibat mengumpat terhadap orang yang diumpat. [ 2 markah] [ 4 markah]

Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda dapat mengatasinya daripada berterusan. [ 4 markah]

(b)

(i) (ii)

Apakah pengertian nifak.

[2 markah]

Salah satu daripada ciri munafik ialah suka bercakap bohong. Apakah kesan kepada seorang anak yang suka berbohong kepada kedua ibu bapanya? [4 markah]

(c)

Ajaran Qadiani merupakan salah satu ajaran sesat. (i) (ii) Nyatakan dua ciri kesesatan ajaran tersebut. Jelaskan dua cara anda menghindari daripada ajaran tersebut. [2 markah] Nyatakan dua syarat sah binatang sembelihan. Terangkan dua hikmah sembelihanan. [2 markah] [4 markah]
SULIT [Lihat sebelah

[2 markah]

2

(a)

(i) (ii)

1223/1

52
MODUL LATIH TUBI SPM SET 3 K1 2009

(b)

(i) (ii )

Nyatakan dua contoh perbuatan isteri yang nusyuz. [2 markah] Jelaskan dua akibat isteri nusyuz terhadap suami. [4 markah] [4 markah]

(c) (d)

Jelaskan dua implikasi li’an terhadap suami isteri. Nyatakan hukum dan alasan bagi situasi berikut : (i) Shamsul telah menyamakan tubuh badan isterinya dengan kakak kandungnya. [2 markah]

(ii) Johan menyewakan peralatan membuat kuih yang telah rosak kepada rakannya. [2 markah] 3 (a) (i) (ii) (b) (c) (i) Nyatakan dua tindakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mengukuhkanpemerintahannya Jelaskan dua faktor kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyah. [4 markah] [4 markah]

Terangkan dua sumbangan Imam Abu Hanifah r.h. terhadap tamadun Islaml. [4 markah]

Pemimpin yang adil dapat mewujudkan kesejahteraan dalam sesebuah negara. (i) (ii) (iii ) Senaraikan dua ciri pemimpin selain daripada adil. Jelaskan implikasi rakyat tidak mentaati pemimpin yang baik. Terangkan dua tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. Jelaskan dua faktor kemerosotan Kerajaan Bani Abbasiah. [2 markah] [2 markah] [4 markah] [4 markah]

4

(a)

(i) (ii)

Terangkan dua iktibar dari sejarah kemerosotan kerajaan tersebut. [4 markah] [4 markah]

(b) (c)

Terangkan metodologi islah Syeikh Muhammad Abduh (i) Jelaskan situasi bermusafir berikut: (i) sunat (ii) haram Jelaskan dua adab sebelum bermusafir. KERTAS SOALAN TAMAT

[4 markah] [4 markah]

(ii)

1223/1

SULIT [Lihat sebelah

53
MODUL LATIH TUBI SPM SET 3 K1 2009

KERTAS JAWAPAN UNTUK BAHAGIAN A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________

Bahagian A B

Kod Pemeriksa

1223/1

SULIT [Lihat sebelah

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.