KETUA 1'i':NGAAAIt AWAM

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MAlAYSIA
A<as 13. Bioi; CI. K""'l'!eks C
l'usall'en'adbi"'" Kenjaan l'ttscku'uan
62510 W,P. IVIll.AJAYA
MALAYSIA
Tel, 03-AA8SJOOI
Fak' '03·&S5'llI87
F.rnel ...._gov,my
w<!> hnp1J'o',"'w_p_lO",my

JPA
10 I§::-I
Ruj Kami: JPA(L)s.1751411-KII 8(26)
Tarikh : 2009
$emua Ketua Setiausaha Kemenle,ian
Semua Ketua Jabalan Persekutuan
Tuan,
PENOEKATAN PELAKSANAAN DASAR LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTQR
AWAM TAHUN 2010 DAN 2011
Adalah saya dengan hormalnya merujuk kepada peri<.ara di alas
2 Sebagaimana luan sedia maklum, Oasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam
di bawah Pekeliling Per1<hidmatan 8il 6 Tahun 2005 lelah menggariskan strategi
pelaksanaan dasar latihan melalui'
Penyediaan perunlukan lahunan bersamaan sekurang-kurangnya satu
peratus 1'%) daripada perunlukan emolumen untuk lujuan lalihan: dan
n, Memaslikan anggota di semua penngkat mengikuti kursus sekurang·
kurangnya lujuh han selahun:
3 Selaras dengan langkah penjimalan yang diambil oleh Kerajaan, Jabalan ini
bersetuju supaya perunlukan lahunan untuk lujuan lalihan tersebut dikurangkan,
dengan memberi tumpuan hanya kepada kursus·kursus yang lelah dikenalpasli sebagai
strategik dan penting Bagalmanapun bagl menel\Jskan usaha pembangunan modal
insan yang merupakan asel terpentlng dalam sesebuah organlsasl pendekatan laIn
boleh digunakan bagi melaksanakan dasar tersebvt
4, Sehubungan Ini. tuan boleh mengambil pendekatan strategik dan inovatlf dalam
pelaksanaan penyampaian latihan dengan menggunakan pendekatan latlhan secara
blencwd approach. Melalui pendekatan Ini bentuk latlhan yang dilaksanakan boleh
dipelbagaikan dan bukan hanya melibatkan pembelajaran secara conventiOnal face-Io
face sahaja seperti Program Mentor-Mentee; Coachmg (TOn Book ReView; SeSI
Perkongsian Iimu dan sebagainya Penjimatan Ini juga dapal dilaksanakan dengan
menggunakan sepenuhnya Institut latihan Awam (ILA} di selul\Jh negara yang
menawarkan pelbagai kursus dan kemudahan latihan serta kaedah·kaedah laIn yang
difikirl<.an sesuai dilaksanakan oleh KementerianiAgensilJabatan masing·maslng
Sekian. terima kasih,
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
-
rah Perl<.hidmatan Awam
Malaysia
s.lI.
Semua V.B Setiausaha Kerajaan Negeri
Semua Ketua Pengurusan Pihak Ber1<.uasa Berl<.anun Persekutuan
Semua Ketua Pengurusan Pihak Ber1<.uasa Berl<.anun Neger;
Semua Ketua Pengurusan Pihak Ber1<.uasa Tempatan