Pengenalan Transformasi bukan hanya berlaku dalam sesebuah organisasi pendidikan tetapi juga melibatkan transformasi dalam bidang

kurikulum. Ini adalah selaras dengan matlamat bahawa sekolah bukan sekadar tempat untuk menyediakan pelajar-pelajar yang bakal mengisi kekosongan sesuatu pekerjaan yang khusus sebaliknya ia merupakan satu tempat yang berfungsi untuk memberikan didikan yang sempuna dan lengkap yang dapat menjamin dan membolehkan mereka menyumbang kepada kemajuan diri dan masyarakat. Ini bermakna kurikulum pendidikan mestilah mempunyai wasilah yang dapat memfokuskan kepada proses

memperkembangkan potensi individu daripada pelbagai sudut. Bahkan sejak awal kewujudan sistem pendidikan negara, kurikulum pendidikan juga turut mengalami berbagai-bagai transformasi atau perubahan. Kini setelah memasuki alaf baru di abad ke-21, masyarakat dunia telah melalui satu lagi fasa penganjakan paradigma kehidupan. Ini meliputi penganjakan daripada masyarakat perindustrian manusia kepada kepada

masyarakat

berinformasi;

penggunaan

teknologi

penciptaan teknologi tinggi; pemusatan kuasa kepada pengagihan kuasa; konsep hierarki kepada konsep jaringan; ekonomi tempatan kepada

ekonomi

antarabangsa;

dan

perancangan

jangka

pendek

kepada

perancangan jangka panjang (Mumtaz Begam dan rakan-rakan, 2002). Konsep Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, "transformasi" bermaksud perubahan bentuk seperti sifat, rupa dan keadaan. Dalam erti kata yang lain, ia merupakan satu peralihan daripada satu dimensi ke satu dimensi yang lain, berbeza daripada keadaan senario sedia ada yang sudah berlegar di ruang pemikiran ke satu ruang yang lain, lebih baik atau lebih sempurna. Justeru transformasi juga boleh disebut sebagai satu bentuk perubahan. Terdapat pelbagai istilah yang berkait rapat dengan perubahan. Mengikut Jaafar Muhamad (1999), dalam keadaan biasa perubahan diperkenalkan hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru. Sementara Stoner (1989) di dalam Aini Hayati Mohamed (2001) mentakrifkan perubahan sebagai proses transformasi yang berlaku kepada organisasi sama ada dirancang ataupun tidak. Pertukaran situasi ini boleh berlaku terhadap empat aspek iaitu struktur organisasi, produk atau perkhidmatan, teknologi dan manusia.

Pelajaran yang formal termasuklah (1) kurikulum yang yang dirancang dan dihasratkan (matlamat dan rancangan yang ditetapkan oleh kementerian). Perubahan ini mungkin berlaku dari beberapa aspek seperti perubahan falsafah. 2002). 1987) Kurikulum juga ditakrifkan sebagai pelajaran yang formal dan pelajaran yang tidak formal (Hargreaves dalam Hansen et al. (2) kurikulum yang dilaksanakan (berkaitan dengan cara bagaimana guru . Mumtaz Begam dan rakan-rakan (2002) pula melihat perubahan sebagai suatu bentuk peralihan daripada satu dimensi yang dapat diramalkan kepada dimensi yang lebih baik atau lebih sesuai dengan persekitaran sesuatu masyarakat. gerak tuju dan system.Keadaan yang sedia wujud digelar status quo.. Status quo inilah yang akan bertukar kepada bentuk situasi yang baru. Konsep Kurikulum Istilah kurikulum masih menjadi kekeliruan di kalangan pengamal pendidikan dan sering diertikan sebagai isi kandungan atau sukatan pelajaran yang perlu diajar bukannya produk atau proses seperti yang disarankan oleh Caswell & Campbell (1935 dalam Glatthorn. arah haluan.

aktiviti dan susunan) dan (3) kurikulum yang tercapai atau yang diterima. 1999). Kelly.. Ringkasnya. Amalan pengajaran dan pembelajaran ini amat mempengaruhi isi kandungan dan kemahiran yang akan disampaikan kepada mahupun diterima oleh pelajar . pujian dan manusia (Hargreaves dalam Hansen et al. 1999). 2002). yakni apa yang pelajar sebenarnya capai melalui pengalaman pendidikan (Martin & Kelly. menurut Kelly. 1998 dan Mayer.. Apa yang pelajar terima merupakan hasil sampingan (by-product) daripada perancangan dan amalan guru (Kelly. guru harus sedar dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipelajari oleh pelajar melalui kurikulum tersembunyi. emosi dan rohani pelajar di samping mempengaruhi masa depan pelajar. konsep kurikulum sekolah adalah sangat luas dan merangkumi bukan setakat isi kandungan atau pun sukatan pelajaran tetapi juga segala proses pembelajaran yang berlaku sama ada secara formal atau tidak formal yang boleh memberi pelbagai pengalaman dan impak kepada minda. et el. Manakala pelajaran yang tidak formal merujuk kepada kurikulum terpendam yakni pendidikan secara tidak langsung yang berlaku apabila pelajar belajar mengenai kuasa. 2000.menterjemahkan kurikulum yang dihasratkan kepada amalan. Justeru itu.

guru harus sedar dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipelajari oleh pelajar melalui kurikulum tersembunyi. emosi dan rohani pelajar di samping mempengaruhi masa depan pelajar. Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad. Walau bagaimanapun. pengurus pendidikan adakalanya terpaksa berhadapan dengan beberapa isu yang berhubungkait dengan proses transformasi tersebut. kebanyakan pentadbir atau guru tidak mempunyai pilihan melainkan terpaksa akur dengan dasar pendidikan yang ditetapkan. Dalam konteks pendidikan di Malaysia.Isu2 berhubung transformasi Tranformasi dalam kurikulum merupakan salah satu aspek penting yang perlu diberi perhatian oleh pentadbir pendidikan. Semua sekolah masih perlu itu. menurut Kelly. Ringkasnya. Antaranya sistem pendidikan Malaysia yang bersifat berpusat menyebabkan kebanyakan dasar dan perancangan digubal pada peringkat kementerian dan diturunkan ke sekolah. konsep kurikulum sekolah adalah sangat luas dan merangkumi bukan setakat isi kandungan atau pun sukatan pelajaran tetapi juga segala proses pembelajaran yang berlaku sama ada secara formal atau tidak formal yang boleh memberi pelbagai pengalaman dan impak kepada minda. Amalan pengajaran dan pembelajaran ini amat .

3. Walau bagaimanapun. Guru tiada pilihan melainkan datang menghadiri kursus dalaman .ISU-ISU BERHUBUNG TRANSFORMASI KURIKULUM Tranformasi dalam kurikulum merupakan salah satu aspek penting yang perlu diberi perhatian oleh pentadbir pendidikan. keupayaan khusus dan potensi untuk sekolah melaksanakan dasar dan program pendidikan sendiri. Antaranya sistem pendidikan Malaysia yang bersifat berpusat menyebabkan kebanyakan dasar dan perancangan digubal pada peringkat kementerian dan diturunkan ke sekolah. prosedur dan pendekatan yang seragam dan tidak mengambil kira kemampuan. kebanyakan pentadbir atau guru tidak mempunyai pilihan melainkan terpaksa akur dengan dasar pendidikan yang ditetapkan. Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad. Pengajaran Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) telah menjadi satu dasar yang wajib dilaksanakan di sekolah. pengurus pendidikan adakalanya terpaksa berhadapan dengan beberapa isu yang berhubungkait dengan proses transformasi tersebut. Semua sekolah masih perlu mengikuti satu sistem. Sebagai contohnya. Dalam konteks pendidikan di Malaysia.mempengaruhi isi kandungan dan kemahiran yang akan disampaikan kepada mahupun diterima oleh pelajar.

Apa yang jelas. banyak masa guru diambil untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu program berbanding masa untuk melaksanakannya . Bagaimanapun. Maka sekali lagi guru-guru terlibat terpaksa pula bermula dari awal. baharu saja guru yang terlibat dalam program berkenaan berusaha meningkatkan pengetahuan mereka berkenaan program tersebut. Guru mata pelajaran bahasa Malaysia dan subjek teras lain terpaksa bertungkus lumus memberi perhatian kepada pelajar yang terlibat dalam program berkenaan. Akhirnya guru yang mempunyai kemahiran bertahun-tahun mengajar mata pelajaran tersebut tidak dapat melaksanakan pengajaran tersebut kerana bermasalah dengan penguasaan bahasa Inggeris Situasi yang sama juga berlaku apabila program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) diperkenalkan. Guru juga terpaksa membahagikan masa antara mengajar murid kelas perdana dan murid program KIA2M selain daripada terpaksa mengikuti kursuskursus dalaman yang berkaitan dengan program berkenaan. akhirnya ia dimansuhkan dan digantikan dengan program Literacy and Numeracy Screening (LINUS).EteMS yang disertai guru selama tiga minggu atau terpaksa mengajar subjek lain.

Persoalannya. Kekangan ruang dan masa memerlukan kepimpinan yang kreatif untuk mewujudkan dan memantapkan budaya ownership. Kekurangan guru juga amat ketara di . Kurikulum Bersepadu Sekolah. Jika konsep dan objektifnya dapat dihayati. kontekstual dan pembelajaran masteri.Transformasi dalam kurikulum juga turut melibatkan sikap dan pemikiran guru. Begitu juga dengan pengurusan kokurikulum yang memerlukan pelajar menghabiskan masa 180 minit untuk kelas bukan aliran Sains dan 120 minit untuk kelas aliran Sains. Pelaksanaan P & P terancang di luar kelas sukar terutamanya bagi sekolah menumpang dan sekolah-sekolah dua sesi yang menghadapi kekangan ruang. mengapakah objektif KBSR untuk membasmi buta huruf itu tidak tercapai selepas 10 tahun pelaksanaannya? Begitu juga dengan pedagogi bestari yang diperkenalkan mulai tahun 2000 yang mengutarakan pelbagai kaedah pengajaran berpusatkan murid seperti pembelajaran konstruktivisme. Isu kekangan ruang dan masa juga boleh menyukarkan usaha transformasi ke atas program kurikulum atau kokurikulum yang hendak dilaksanakan. sejauh manakah guru mempunyai pemikiran dan sikap yang positif terhadap sebarang usaha inovasi yang dirancang dan sejauh manakah dasar-dasar yang digubal dapat dihayati dan dilaksanakan oleh pengamal pendidikan yakni guru dalam bilik darjah? Sebagai contoh.

Masalah2 dlm menjalankan transformasi Tanggungjawab sistem pendidikan adalah untuk menyediakan generasi muda dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran supaya mereka dapat menghadapi alam dewasa. Manakala guru-guru yang sering keluar pula tidak berupaya untuk menjual beli mahupun membuat kelas tambahan kerana kekangan tempat dan masa dan merasakan diri mereka tidak dihargai oleh pemimpin sedangkan mereka telah memberi sumbangan kepada organisasi.sekolah ekoran daripada kursus anjuran PPG atau JPN dan juga program kokurikulum peringkat gabungan dan negeri yang diadakan secara berterusan. Guru-guru terpaksa meninggalkan sekolah dan akibatnya P &p terganggu. Dalam konteks menyediakan pendidikan yang ideal. salah satu . memperkukuh. dan mempertingkatkan mutu pendidikan negara sesuai dengan perubahan sosialisasi masyarakat hari ini (Pembangunan Pendidikan 2001-2010 (KPM. 2001). Semangat sepasukan sukar disemai kerana wujud rasa tidak uas hati di kalangan guru yang asyik mengganti kelas mereka yang sering berurusan rasmi di luar kawasan sekolah. tujuan dan matlamat pendidikan negara pada abad ke 21 amat jelas sekali. Kementerian Pendidikan telah menyusun dan merancang untuk memperbaiki.

Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Bahagian Perancangan Pembangunan Pendidikan (BPPDP) Kementerian Pelajaran Malaysia. penyebaran maklumat melalui kursus yang berkaitan dengan kandungan pengajaran.unsur yang penting adalah memberikan peluang pendidikan yang sama kepada semua pelajar tanpa mengambil kira budaya. Ini berlaku mungkin kerana pencairan maklumat.8 guru terdiri daripada guru perempuan dan KPM . Justeru satu sistem pendidikan diperkenalkan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Misalnya. Namun sama ada disedari mahupun tidak. pedagogi dan latihan kemahiran membuat jadual spesifikasi ujian (JSU) dan sebagainya sering tidak begitu berkesan. kelompok etnik dan amalan atau cara hidup. kelas sosial. pada tahun 2000 sebanyak 61. ekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran turut menjadi masalah dalam melakukan tranformasi pendidikan yang berkesan. iaitu sistem pendidikan berpusat. Begitu juga. kurikulum sekolah yang bersifat berpusat juga memperlihatkan kelemahan dari segi pelaksanaan di kebanyakan sekolah. Kursus dalaman yang dianjurkan masih belum dapat menjamin penguasaan guru ke atas isi kandungan yang perlu disampaikan. kurikulum semakan baru yang dilaksanakan pada tahun 2003.

Disebabkan kurang pengalaman dan pengetahuan tentang subjek berkenaan maka kewibaan guru dalam menyampaikan ilmu kepada pe la j a r mula dipertikaikan. khususnya di pedalaman dan pulau. Keadaan ini juga turut menyebabkan berlaku ketidaksepadanan (mismatch) dalam pengagihan guru mengikut opsyen. Kekurangan kemahiran guru dalam mengendalikan aktiviti kokurikulum juga ditambah dengan kurangnya sokongan pihak pengurus sekolah dari segi bimbingan dan latihan akan menyukarkan semangat ownership dipupuk di kalangan guru. Sejauh manakah guru-guru bukan opsyen dan .menghadapi masalah menempatkan mereka di sekolah luar bandar. Sains dan Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan pelajar. Guru yang bukan opsyen terpaksa mengajar mata pelajaran kritikal seperti Matematik. Kebanyakan sekolah di pedalaman dan pulau mendapat guru yang kurang berpengalaman atau kurang latihan. Maka berlakulah keadaan di mana kebanyakan guru yang mengajar di sekolah menjadi“bidan terjun”. Kekurangan guru dan masalah guru bukan opsyen juga boleh menimbulkan kesukaran memupuk budaya ownership kerana guru menganggap diri mereka dipaksa untuk mengajar subjek bukan opsyen.

pembelajaran yang menyeronokkan bagi pelajar serta meningkatkan kecemerlangan akademik. Bahan ini biasanya disediakan oleh guru-guru untuk memberikan impak yang optimum dalam pengajaran mereka. guru yang cemerlang ialah mereka yang Berjaya mengaitkan kepakaran sedia ada pelajar dengan tajuk perbincangan serta melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.berasaskan teknologi seperti ICT dan juga bersifat mesra pengguna. Tenaga pengajar mestilah mengadakan pengajaran dan pembelajaran yang terancang.guru-guru penasihat ini diberikan latihan bagi membimbing mereka mengurus kurikulum mahupun kokurikulum? Bahan pengajaran dan pembelajaran juga menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada keberkesanan kurikulum sekolah. menggunakan pelbagai . boleh digunakan. Amalan pengajaran dan pembelajaran juga menjadi aspek penentu keberkesanan kurikulum. Bahan pengajaran dan pembelajaran mestilah cukup. Menurut Rohana Man dalam laporannya iaitu Konferensi Antarabangsa Pertama Pendidikan Guru 6-8 Mei 2002 yang lalu. Sekiranya bahan pengajaran dan pembelajaran ini berkesan ini akan menghasilkan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah menjadi lebih baik.

teknik yang berpusatkan pelajar dan penilaian dijalankan berterusan ke atas amalan pengajaran dan pembelajaran. dapat meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar dan guru akan menjadi cekap dalam penyelesaian masalah. Rohana Man (2002)turut melaporkan bahawa ciri-ciri guru yang cemerlang ialah mereka yang boleh mengesan masalah pembelajaran pelajar sepanjang masa. Dengan wujudnya keadaan sedemikian. Sejauh manakah ibu bapa menyokong program kokurikulum sekolah? Sejauhmanakah mereka menawarkan kemahiran dan kepakaran mereka untuk menjayakan aktiviti kurikulum di sekolah? Begitu juga dengan anak-anak yang masih tidak dapat menguasai kemahiran literasi asas. merancang pelbagai alat dan bahan bantu mengajar serta pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) untuk pelajar pelbagai kebolehan. hasilnya proses pengajaran & pembelajaran menjadi berkesan. sejauhmanakah ibu bapa memikul tanggungjawab dalam hal pembelajaran anak? Yang jelasnya.Bahkan ada ibu bapa yang menganggap suatu transformasi yang dilakukan itu sebagai satu . sokongan ibu bapa terhadap tranformasi kurikulum sekolah juga sangat penting. penglibatan pelajar dalam program kurikulum masih lagi tidak menyeluruh.

„seksaan‟. menilai dan melaksanakan program-program kurikulum baru. Cabaran perlaksanaan kurikulum kejayaan pelaksanaan tranformasi kurikulum banyak bergantung kepada bagaimana pemimpin sekolah melibatkan seluruh organisasi yang terlibat dalam membuat keputusan. Perkongsian„equal‟ (equal partnership) sebegini antara pentadbir dan organisasi di bawahnya akan menjadi satu suara yang lebih jelas dan lebih diterima serta dihormati bagi melaksanakan sebarang program kurikulum. (Hubbard.000 orang di Istana Negara pada 7 Mac 2009 dan bantahan daripada Gabungan Penulis Nasional (GAPENA). pelajar dan ibu bapa ke atas proses transformasi kurikulum dan produk yang dihasilkan dengan . Keputusan satu hala mahupun sesi latihan yang berbentuk„one-off‟ tidak mungkin dapat mewujudkan„ownership‟ ke atas program dan teknologi yang disampaikan. 2003). Justeru adalah menjadi cabaran pemimpin sekolah ialah mewujudkan ownership di kalangan guru. merancang. Misalnya bantahan terhadap dasar PPSMI oleh Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional (PIBGN) melalui perhimpunan raksasa 100.

dan sikap serta komitmen pihak pengurusan. keahlian bersama dan perkongsian bersama (Mackins. Begitu juga. Sebagai contoh. apabila suatu program yang dirancang itu bersesuaian dengan keperluan organisasi secara keseluruhannya. 1995). guru dan komuniti. maka ownership akan terhasil (Bimes-Michalak dalam Lewis. 1995).menggunakan sumber secara optimum bagi memastikan peningkatan kualiti yang berterusan. Pemimpin pendidikan juga berhadapan dengan cabaran yang berkaitan dengan jurang antara dasar dan realiti pelaksanaan. komitmen. pelajar dan ibu bapa hanya akan berjaya menghayati dan mendapat manfaat daripada suatu transformasi apabila pandangan mereka dihargai. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah memperkenalkan teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) dalam pendidikan yang . kekangan sumber manusia dan prasarana. Jadi adalah menjadi cabaran kepada pihak pentadbir untuk mewujudkan„ownership‟ yang dimaksudkan agar satu sistem kepercayaan dan tabiat yang menggalakkan pekerja-pekerja berfikir dan bertindak sebagai„owners‟ atau pemilik dan melibatkan ciri-ciri rasa tanggungjawab bersama. selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Guru.

meliputi aspek prasarana. setiap institusi pendidikan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan dipastikan mempunyai infrastruktur yang berkesan yang mencukupi dan berkualiti untuk pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang berkesan. Penyenggaraan komputer yang kurang memuaskan di sekolah. pengisian dan latihan guru. bahan dan peralatan pengajaran serta program sokongan akan diagih secara adil ke semua sekolah bagi mengurangkan jurang perbezaan . Justeru adalah menjadi cabaran kepada pemimpin pendidikan untuk memastikan sekolah mendapat kemudahan yang dimaksudkan menjelang usaha menjadikan setiap murid dan guru celik ICT. dan Bilangan guru terlatih dalam ICT yang belum mencukupi. Latihan dalam perkhidmatan untuk guru mengendalikan sistem komputer di sekolah yang kurang berkesan. Oleh itu. Antara masalah tersebut adalah berkaitan dengan: Pembekalan komputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar. KPM telah melaksanakan pelbagai projek ICT dengan pembekalan komputer sebagai aktiviti utama penyediaan infrastruktur ICT. peruntukan kewangan. input pendidikan yang meliputi guru. Perisian computer untuk P&P yang sesuai sukar diprolehi. Namun isu dan masalah yang menjejaskan usaha penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam pelaksanaan Pembangunan Pendidikan 2001-2010.

KPM). Namun.antara sekolah beruntung (advantaged school) dan sekolah kurang beruntung (disadvantaged school). dan lain-lain kualiti yang dapat dinilai . kemudahan lain seperti sumber pengajaran dan pembelajaran dan kelengkapan buku teks juga masih berkurangan. menggunakan kaedah mengajar yang sesuai. dapat mengawal ketenteraman kelas. Ini menyebabkan timbulnya beberapa isu yang dikaitkan dengan ekuiti atau peruntukan yang disediakan oleh KPM tidak mencukupi untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. (Sumber: Pembangunan Pendidikan 2001-2010. masih terlalu banyak sekolah-sekolah di Malaysia yang belum dapat menikmati kemudahan yang dijanjikan. terutamanya sekolah-sekolah luar bandar atau pedalaman. kajian yang dibuat ke atas pelajar sekolah menengah sukakan guru yang“cekap” (Noran Fauziah Yaakub & Ahmad Mahdzan Ayob. Selain itu. 1993). Sebagai contoh. Menurut Cohan dan Manion (1981). seperti bilik darjah yang mempunyai kemudahan khusus. kementerian tidak menyediakan prasarana yang amat diperlukan. namun dapat dijangkakan bahawa yang dimaksudkan dengan cekap itu ialah kebolehan guru mengajar dengan berkesan kerana guru tersebut tahu kandungan pelajaran. setelah lebih kurang tujuh tahun pelaksanaan program tersebut. Walaupun istilah ini terlalu umum.

Apabila guru dapat memenuhi aspek-aspek yang dinyatakan di atas. dalam sidang akhbar pada 2 Februari 2010 menyatakan.oleh pelajar secara“cekap”. kekuatan dan kelemahan serta keupayaan yang berbeza. tentunya proses pengajaran dan pembelajaran menjadi berkesan. pelaksanaan Tawaran Baru (New Deals) atau juga dikenali sebagai Bai‟ah yang dilaksanakan oleh KPM sebagai salah satu Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA (National Key Result Areas) dalam usaha meningkatkan keberkesanan sektor awam. layanan yang sama diberi kepada semua sekolah walaupun pada realitinya sekolah mempunyai keperluan. Amat jelas yang transformasi ini berbeza dengan situasi bilik darjah yang dinyatakan oleh Cohan dan Manion di atas. kementerian Pelajaran akan melakukan perubahan dalam kurikulum sekolah bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan tidak hanya berorientasikan peperiksaan. Justeru. adalah menjadi cabaran kepada pentadbir pendidikan mewujudkan tranformasi seperti yang diharapkan oleh Menteri Pelajaran. Menurut menteri berkenaan. Selain itu. bukan lagi dominasi oleh guru. Sebagai contoh. . aspek penerokaan ilmu akan diberi penekanan dengan lebih banyak tumpuan kepada pelajar dan bilik darjah. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bagaimanapun berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pelajaran Malaysia.

kekurangan sumber pengajaran dan kekurangan kakitangan di sekolah. . Oleh demikian adalah menjadi cabaran kepada pemimpin pendidikan di sekolah terbabit dalam berusaha untuk mengurangkan jurang perbezaan tersebut seterusnya mampu melaksanakan sesuatu transformasi secara optimum. Masalahnya. khususnya di peringkat sekolah bagi memastikan bidang pengurusan dan pencapaian kurikulum selaras dengan matlamat yang diharapkan oleh KPM. Persoalannya. iaitu berdasarkan keputusan peperiksaan awam dan juga gred purata sekolah (GPS) berdasarkan markah penilaian SKPM (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia). mampukah sekolahsekolah luar bandar dan pedalaman yang serba kekurangan bersaing dengan sekolah bandar atau sekolah elit yang mempunyai kemudahan infrastruktur dan pencapaian bidang kurikulum yang berbeza? Apa yang pasti kekurangan prasarana.Pelaksanaannya sangat mengharapkantranformasi dalam pengurusan pendidikan.sekolah luar bandar sudah pasti menyumbang kepada pengurangan markah SKPM tersebut. pencapaian atau kedudukan (ranking) setiap sekolah di negara ini ditentukan menggunakan standard atau piawaian yang sama.

kreativiti membekalkan pandangan yang lain dan perspektif yang baru terhadap pengurusan rutin. Ini penting supaya perubahan atau transformasi yang dilaksanakan itu boleh meningkatkan pencapaian organisasi dan pada masa yang sama ia boleh diterima oleh kakitangan tanpa menimbulkan sebarang halangan.Rumusan Jelasnya. pengurus yang imaginatif. Selain itu. Menurut Leo Ann Mean (1994). pemimpin pendidikan juga perlu bersfat lebih kreatif dalam memperkenalkan sesuatu perubahan. Dalam bidang pendidikan. Dalam keadaan transisi tersebut. . inovatif dan kreatif diperlukan untuk mengetuai institusi pendidikan dalam zaman yang serba mencabar dan sentiasa mengalami perubahan. kecekapan pemimpin mengusahakan penglibatan organisasi dalam proses transformasi kurikulum akan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan tidak hanya berorientasikan peperiksaan. pengetahuan mengenai asas teori dan model perubahan juga penting untuk dijadikan panduan. kepimpinan guru besar atau pengetua sebagai pempimpin utama kurikulum amat diperlukan bagi memastikan kefahaman di kalangan staf dan sokongan organisasi dalaman wujud.

Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. Jilid 1. . Tanjong Malim: Quatum Books. Genting Highlands: Institute Aminudin Baki Abdullah Sani Yahaya. Falsafah Pendidikan dan Kurikulum.BIBLIOGRAFI Abdul Razak Wahid. Pengurusan Perubahan. (2001). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.01. Jurnal Pengurusan Pendidikan. Pengetua Sebagai Pemimpin Perubahan. Artikel Jurnal Institut Pengetua.Mengurus Sekolah. Bentong: PTS Professional. Bil.1. Penilaian Semula Pengurusan Sekolah. Bhd. (2005). Abdul Shukor Abdullah. (1994). (2001). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Jilid 04. Aini Hayati Mohamed. Bil. (2003).

(1982). Aminuddin Yusoff & Borhan Yusof. Pusat Perkembangan Kurikulum. The Meaning Of Educational Change. 4th Edition. 2001. Kuala Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia.V. Kepentingan dan Keperluan Aktiviti Kokurikulum di Sekolah. Iliyas Haji Hashim. (1999). . (2003).Fullan. Mohd Sofian Omar Fauzee. Universiti Malaysia Sabah: Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial. M.Sha h Alam: Karisma Publications SdnBhd .The Curriculum: Theory & Practice.. Antara Cabaran dan Harapan Dalam Pengurusan Kurikulum Sekolah Abad Ke-21: Pemikiran Dalam Pendidikan. A. New York: Teacher College Press. London: Paul Chapman Publishing Ltd. Kelly.. (2002). Kepemimpinan dan Pengurusan Kurikulum di Sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful