Pengenalan Transformasi bukan hanya berlaku dalam sesebuah organisasi pendidikan tetapi juga melibatkan transformasi dalam bidang

kurikulum. Ini adalah selaras dengan matlamat bahawa sekolah bukan sekadar tempat untuk menyediakan pelajar-pelajar yang bakal mengisi kekosongan sesuatu pekerjaan yang khusus sebaliknya ia merupakan satu tempat yang berfungsi untuk memberikan didikan yang sempuna dan lengkap yang dapat menjamin dan membolehkan mereka menyumbang kepada kemajuan diri dan masyarakat. Ini bermakna kurikulum pendidikan mestilah mempunyai wasilah yang dapat memfokuskan kepada proses

memperkembangkan potensi individu daripada pelbagai sudut. Bahkan sejak awal kewujudan sistem pendidikan negara, kurikulum pendidikan juga turut mengalami berbagai-bagai transformasi atau perubahan. Kini setelah memasuki alaf baru di abad ke-21, masyarakat dunia telah melalui satu lagi fasa penganjakan paradigma kehidupan. Ini meliputi penganjakan daripada masyarakat perindustrian manusia kepada kepada

masyarakat

berinformasi;

penggunaan

teknologi

penciptaan teknologi tinggi; pemusatan kuasa kepada pengagihan kuasa; konsep hierarki kepada konsep jaringan; ekonomi tempatan kepada

ekonomi

antarabangsa;

dan

perancangan

jangka

pendek

kepada

perancangan jangka panjang (Mumtaz Begam dan rakan-rakan, 2002). Konsep Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, "transformasi" bermaksud perubahan bentuk seperti sifat, rupa dan keadaan. Dalam erti kata yang lain, ia merupakan satu peralihan daripada satu dimensi ke satu dimensi yang lain, berbeza daripada keadaan senario sedia ada yang sudah berlegar di ruang pemikiran ke satu ruang yang lain, lebih baik atau lebih sempurna. Justeru transformasi juga boleh disebut sebagai satu bentuk perubahan. Terdapat pelbagai istilah yang berkait rapat dengan perubahan. Mengikut Jaafar Muhamad (1999), dalam keadaan biasa perubahan diperkenalkan hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru. Sementara Stoner (1989) di dalam Aini Hayati Mohamed (2001) mentakrifkan perubahan sebagai proses transformasi yang berlaku kepada organisasi sama ada dirancang ataupun tidak. Pertukaran situasi ini boleh berlaku terhadap empat aspek iaitu struktur organisasi, produk atau perkhidmatan, teknologi dan manusia.

arah haluan. 1987) Kurikulum juga ditakrifkan sebagai pelajaran yang formal dan pelajaran yang tidak formal (Hargreaves dalam Hansen et al.Keadaan yang sedia wujud digelar status quo. Pelajaran yang formal termasuklah (1) kurikulum yang yang dirancang dan dihasratkan (matlamat dan rancangan yang ditetapkan oleh kementerian). Status quo inilah yang akan bertukar kepada bentuk situasi yang baru. gerak tuju dan system. Konsep Kurikulum Istilah kurikulum masih menjadi kekeliruan di kalangan pengamal pendidikan dan sering diertikan sebagai isi kandungan atau sukatan pelajaran yang perlu diajar bukannya produk atau proses seperti yang disarankan oleh Caswell & Campbell (1935 dalam Glatthorn. (2) kurikulum yang dilaksanakan (berkaitan dengan cara bagaimana guru . Perubahan ini mungkin berlaku dari beberapa aspek seperti perubahan falsafah. Mumtaz Begam dan rakan-rakan (2002) pula melihat perubahan sebagai suatu bentuk peralihan daripada satu dimensi yang dapat diramalkan kepada dimensi yang lebih baik atau lebih sesuai dengan persekitaran sesuatu masyarakat.. 2002).

2000. Amalan pengajaran dan pembelajaran ini amat mempengaruhi isi kandungan dan kemahiran yang akan disampaikan kepada mahupun diterima oleh pelajar . 1999). yakni apa yang pelajar sebenarnya capai melalui pengalaman pendidikan (Martin & Kelly. konsep kurikulum sekolah adalah sangat luas dan merangkumi bukan setakat isi kandungan atau pun sukatan pelajaran tetapi juga segala proses pembelajaran yang berlaku sama ada secara formal atau tidak formal yang boleh memberi pelbagai pengalaman dan impak kepada minda..menterjemahkan kurikulum yang dihasratkan kepada amalan. menurut Kelly. Ringkasnya. Manakala pelajaran yang tidak formal merujuk kepada kurikulum terpendam yakni pendidikan secara tidak langsung yang berlaku apabila pelajar belajar mengenai kuasa. Justeru itu. emosi dan rohani pelajar di samping mempengaruhi masa depan pelajar. 1998 dan Mayer. aktiviti dan susunan) dan (3) kurikulum yang tercapai atau yang diterima. pujian dan manusia (Hargreaves dalam Hansen et al. guru harus sedar dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipelajari oleh pelajar melalui kurikulum tersembunyi. Apa yang pelajar terima merupakan hasil sampingan (by-product) daripada perancangan dan amalan guru (Kelly. Kelly. 1999). 2002).. et el.

Ringkasnya. guru harus sedar dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipelajari oleh pelajar melalui kurikulum tersembunyi. Dalam konteks pendidikan di Malaysia. Walau bagaimanapun.Isu2 berhubung transformasi Tranformasi dalam kurikulum merupakan salah satu aspek penting yang perlu diberi perhatian oleh pentadbir pendidikan. kebanyakan pentadbir atau guru tidak mempunyai pilihan melainkan terpaksa akur dengan dasar pendidikan yang ditetapkan. Amalan pengajaran dan pembelajaran ini amat . Semua sekolah masih perlu itu. konsep kurikulum sekolah adalah sangat luas dan merangkumi bukan setakat isi kandungan atau pun sukatan pelajaran tetapi juga segala proses pembelajaran yang berlaku sama ada secara formal atau tidak formal yang boleh memberi pelbagai pengalaman dan impak kepada minda. pengurus pendidikan adakalanya terpaksa berhadapan dengan beberapa isu yang berhubungkait dengan proses transformasi tersebut. Antaranya sistem pendidikan Malaysia yang bersifat berpusat menyebabkan kebanyakan dasar dan perancangan digubal pada peringkat kementerian dan diturunkan ke sekolah. emosi dan rohani pelajar di samping mempengaruhi masa depan pelajar. menurut Kelly. Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad.

Guru tiada pilihan melainkan datang menghadiri kursus dalaman . Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad. Pengajaran Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) telah menjadi satu dasar yang wajib dilaksanakan di sekolah.mempengaruhi isi kandungan dan kemahiran yang akan disampaikan kepada mahupun diterima oleh pelajar. pengurus pendidikan adakalanya terpaksa berhadapan dengan beberapa isu yang berhubungkait dengan proses transformasi tersebut.ISU-ISU BERHUBUNG TRANSFORMASI KURIKULUM Tranformasi dalam kurikulum merupakan salah satu aspek penting yang perlu diberi perhatian oleh pentadbir pendidikan. kebanyakan pentadbir atau guru tidak mempunyai pilihan melainkan terpaksa akur dengan dasar pendidikan yang ditetapkan. Antaranya sistem pendidikan Malaysia yang bersifat berpusat menyebabkan kebanyakan dasar dan perancangan digubal pada peringkat kementerian dan diturunkan ke sekolah. keupayaan khusus dan potensi untuk sekolah melaksanakan dasar dan program pendidikan sendiri. 3. Semua sekolah masih perlu mengikuti satu sistem. Dalam konteks pendidikan di Malaysia. prosedur dan pendekatan yang seragam dan tidak mengambil kira kemampuan. Sebagai contohnya. Walau bagaimanapun.

EteMS yang disertai guru selama tiga minggu atau terpaksa mengajar subjek lain. banyak masa guru diambil untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu program berbanding masa untuk melaksanakannya . Bagaimanapun. Apa yang jelas. Guru juga terpaksa membahagikan masa antara mengajar murid kelas perdana dan murid program KIA2M selain daripada terpaksa mengikuti kursuskursus dalaman yang berkaitan dengan program berkenaan. akhirnya ia dimansuhkan dan digantikan dengan program Literacy and Numeracy Screening (LINUS). Akhirnya guru yang mempunyai kemahiran bertahun-tahun mengajar mata pelajaran tersebut tidak dapat melaksanakan pengajaran tersebut kerana bermasalah dengan penguasaan bahasa Inggeris Situasi yang sama juga berlaku apabila program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) diperkenalkan. Maka sekali lagi guru-guru terlibat terpaksa pula bermula dari awal. Guru mata pelajaran bahasa Malaysia dan subjek teras lain terpaksa bertungkus lumus memberi perhatian kepada pelajar yang terlibat dalam program berkenaan. baharu saja guru yang terlibat dalam program berkenaan berusaha meningkatkan pengetahuan mereka berkenaan program tersebut.

Transformasi dalam kurikulum juga turut melibatkan sikap dan pemikiran guru. Persoalannya. Kekangan ruang dan masa memerlukan kepimpinan yang kreatif untuk mewujudkan dan memantapkan budaya ownership. Kekurangan guru juga amat ketara di . sejauh manakah guru mempunyai pemikiran dan sikap yang positif terhadap sebarang usaha inovasi yang dirancang dan sejauh manakah dasar-dasar yang digubal dapat dihayati dan dilaksanakan oleh pengamal pendidikan yakni guru dalam bilik darjah? Sebagai contoh. Kurikulum Bersepadu Sekolah. Begitu juga dengan pengurusan kokurikulum yang memerlukan pelajar menghabiskan masa 180 minit untuk kelas bukan aliran Sains dan 120 minit untuk kelas aliran Sains. kontekstual dan pembelajaran masteri. Isu kekangan ruang dan masa juga boleh menyukarkan usaha transformasi ke atas program kurikulum atau kokurikulum yang hendak dilaksanakan. Jika konsep dan objektifnya dapat dihayati. Pelaksanaan P & P terancang di luar kelas sukar terutamanya bagi sekolah menumpang dan sekolah-sekolah dua sesi yang menghadapi kekangan ruang. mengapakah objektif KBSR untuk membasmi buta huruf itu tidak tercapai selepas 10 tahun pelaksanaannya? Begitu juga dengan pedagogi bestari yang diperkenalkan mulai tahun 2000 yang mengutarakan pelbagai kaedah pengajaran berpusatkan murid seperti pembelajaran konstruktivisme.

Semangat sepasukan sukar disemai kerana wujud rasa tidak uas hati di kalangan guru yang asyik mengganti kelas mereka yang sering berurusan rasmi di luar kawasan sekolah. memperkukuh. Guru-guru terpaksa meninggalkan sekolah dan akibatnya P &p terganggu. Manakala guru-guru yang sering keluar pula tidak berupaya untuk menjual beli mahupun membuat kelas tambahan kerana kekangan tempat dan masa dan merasakan diri mereka tidak dihargai oleh pemimpin sedangkan mereka telah memberi sumbangan kepada organisasi. 2001). Masalah2 dlm menjalankan transformasi Tanggungjawab sistem pendidikan adalah untuk menyediakan generasi muda dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran supaya mereka dapat menghadapi alam dewasa. dan mempertingkatkan mutu pendidikan negara sesuai dengan perubahan sosialisasi masyarakat hari ini (Pembangunan Pendidikan 2001-2010 (KPM. Dalam konteks menyediakan pendidikan yang ideal. Kementerian Pendidikan telah menyusun dan merancang untuk memperbaiki.sekolah ekoran daripada kursus anjuran PPG atau JPN dan juga program kokurikulum peringkat gabungan dan negeri yang diadakan secara berterusan. tujuan dan matlamat pendidikan negara pada abad ke 21 amat jelas sekali. salah satu .

Misalnya. kelompok etnik dan amalan atau cara hidup. kurikulum sekolah yang bersifat berpusat juga memperlihatkan kelemahan dari segi pelaksanaan di kebanyakan sekolah. kelas sosial. pada tahun 2000 sebanyak 61.unsur yang penting adalah memberikan peluang pendidikan yang sama kepada semua pelajar tanpa mengambil kira budaya. penyebaran maklumat melalui kursus yang berkaitan dengan kandungan pengajaran. kurikulum semakan baru yang dilaksanakan pada tahun 2003. pedagogi dan latihan kemahiran membuat jadual spesifikasi ujian (JSU) dan sebagainya sering tidak begitu berkesan. Kursus dalaman yang dianjurkan masih belum dapat menjamin penguasaan guru ke atas isi kandungan yang perlu disampaikan. ekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran turut menjadi masalah dalam melakukan tranformasi pendidikan yang berkesan. Justeru satu sistem pendidikan diperkenalkan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Namun sama ada disedari mahupun tidak. Begitu juga. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Bahagian Perancangan Pembangunan Pendidikan (BPPDP) Kementerian Pelajaran Malaysia. iaitu sistem pendidikan berpusat. Ini berlaku mungkin kerana pencairan maklumat.8 guru terdiri daripada guru perempuan dan KPM .

Kebanyakan sekolah di pedalaman dan pulau mendapat guru yang kurang berpengalaman atau kurang latihan. Guru yang bukan opsyen terpaksa mengajar mata pelajaran kritikal seperti Matematik. Sains dan Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan pelajar. khususnya di pedalaman dan pulau. Sejauh manakah guru-guru bukan opsyen dan . Disebabkan kurang pengalaman dan pengetahuan tentang subjek berkenaan maka kewibaan guru dalam menyampaikan ilmu kepada pe la j a r mula dipertikaikan. Keadaan ini juga turut menyebabkan berlaku ketidaksepadanan (mismatch) dalam pengagihan guru mengikut opsyen. Kekurangan guru dan masalah guru bukan opsyen juga boleh menimbulkan kesukaran memupuk budaya ownership kerana guru menganggap diri mereka dipaksa untuk mengajar subjek bukan opsyen. Kekurangan kemahiran guru dalam mengendalikan aktiviti kokurikulum juga ditambah dengan kurangnya sokongan pihak pengurus sekolah dari segi bimbingan dan latihan akan menyukarkan semangat ownership dipupuk di kalangan guru.menghadapi masalah menempatkan mereka di sekolah luar bandar. Maka berlakulah keadaan di mana kebanyakan guru yang mengajar di sekolah menjadi“bidan terjun”.

Menurut Rohana Man dalam laporannya iaitu Konferensi Antarabangsa Pertama Pendidikan Guru 6-8 Mei 2002 yang lalu. Bahan ini biasanya disediakan oleh guru-guru untuk memberikan impak yang optimum dalam pengajaran mereka.guru-guru penasihat ini diberikan latihan bagi membimbing mereka mengurus kurikulum mahupun kokurikulum? Bahan pengajaran dan pembelajaran juga menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada keberkesanan kurikulum sekolah. pembelajaran yang menyeronokkan bagi pelajar serta meningkatkan kecemerlangan akademik. guru yang cemerlang ialah mereka yang Berjaya mengaitkan kepakaran sedia ada pelajar dengan tajuk perbincangan serta melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.berasaskan teknologi seperti ICT dan juga bersifat mesra pengguna. Bahan pengajaran dan pembelajaran mestilah cukup. menggunakan pelbagai . Tenaga pengajar mestilah mengadakan pengajaran dan pembelajaran yang terancang. Amalan pengajaran dan pembelajaran juga menjadi aspek penentu keberkesanan kurikulum. Sekiranya bahan pengajaran dan pembelajaran ini berkesan ini akan menghasilkan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah menjadi lebih baik. boleh digunakan.

hasilnya proses pengajaran & pembelajaran menjadi berkesan. Sejauh manakah ibu bapa menyokong program kokurikulum sekolah? Sejauhmanakah mereka menawarkan kemahiran dan kepakaran mereka untuk menjayakan aktiviti kurikulum di sekolah? Begitu juga dengan anak-anak yang masih tidak dapat menguasai kemahiran literasi asas.teknik yang berpusatkan pelajar dan penilaian dijalankan berterusan ke atas amalan pengajaran dan pembelajaran. penglibatan pelajar dalam program kurikulum masih lagi tidak menyeluruh. merancang pelbagai alat dan bahan bantu mengajar serta pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) untuk pelajar pelbagai kebolehan. Dengan wujudnya keadaan sedemikian. sokongan ibu bapa terhadap tranformasi kurikulum sekolah juga sangat penting. sejauhmanakah ibu bapa memikul tanggungjawab dalam hal pembelajaran anak? Yang jelasnya. Rohana Man (2002)turut melaporkan bahawa ciri-ciri guru yang cemerlang ialah mereka yang boleh mengesan masalah pembelajaran pelajar sepanjang masa. dapat meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar dan guru akan menjadi cekap dalam penyelesaian masalah.Bahkan ada ibu bapa yang menganggap suatu transformasi yang dilakukan itu sebagai satu .

2003).000 orang di Istana Negara pada 7 Mac 2009 dan bantahan daripada Gabungan Penulis Nasional (GAPENA). merancang. menilai dan melaksanakan program-program kurikulum baru.„seksaan‟. Perkongsian„equal‟ (equal partnership) sebegini antara pentadbir dan organisasi di bawahnya akan menjadi satu suara yang lebih jelas dan lebih diterima serta dihormati bagi melaksanakan sebarang program kurikulum. (Hubbard. Keputusan satu hala mahupun sesi latihan yang berbentuk„one-off‟ tidak mungkin dapat mewujudkan„ownership‟ ke atas program dan teknologi yang disampaikan. Misalnya bantahan terhadap dasar PPSMI oleh Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional (PIBGN) melalui perhimpunan raksasa 100. pelajar dan ibu bapa ke atas proses transformasi kurikulum dan produk yang dihasilkan dengan . Justeru adalah menjadi cabaran pemimpin sekolah ialah mewujudkan ownership di kalangan guru. Cabaran perlaksanaan kurikulum kejayaan pelaksanaan tranformasi kurikulum banyak bergantung kepada bagaimana pemimpin sekolah melibatkan seluruh organisasi yang terlibat dalam membuat keputusan.

guru dan komuniti. 1995). keahlian bersama dan perkongsian bersama (Mackins. komitmen. Jadi adalah menjadi cabaran kepada pihak pentadbir untuk mewujudkan„ownership‟ yang dimaksudkan agar satu sistem kepercayaan dan tabiat yang menggalakkan pekerja-pekerja berfikir dan bertindak sebagai„owners‟ atau pemilik dan melibatkan ciri-ciri rasa tanggungjawab bersama. maka ownership akan terhasil (Bimes-Michalak dalam Lewis. Guru. kekangan sumber manusia dan prasarana. apabila suatu program yang dirancang itu bersesuaian dengan keperluan organisasi secara keseluruhannya. Pemimpin pendidikan juga berhadapan dengan cabaran yang berkaitan dengan jurang antara dasar dan realiti pelaksanaan. pelajar dan ibu bapa hanya akan berjaya menghayati dan mendapat manfaat daripada suatu transformasi apabila pandangan mereka dihargai. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah memperkenalkan teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) dalam pendidikan yang . Sebagai contoh.menggunakan sumber secara optimum bagi memastikan peningkatan kualiti yang berterusan. 1995). dan sikap serta komitmen pihak pengurusan. selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Begitu juga.

Justeru adalah menjadi cabaran kepada pemimpin pendidikan untuk memastikan sekolah mendapat kemudahan yang dimaksudkan menjelang usaha menjadikan setiap murid dan guru celik ICT. Antara masalah tersebut adalah berkaitan dengan: Pembekalan komputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar.meliputi aspek prasarana. Dalam pelaksanaan Pembangunan Pendidikan 2001-2010. KPM telah melaksanakan pelbagai projek ICT dengan pembekalan komputer sebagai aktiviti utama penyediaan infrastruktur ICT. Perisian computer untuk P&P yang sesuai sukar diprolehi. input pendidikan yang meliputi guru. setiap institusi pendidikan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan dipastikan mempunyai infrastruktur yang berkesan yang mencukupi dan berkualiti untuk pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang berkesan. Namun isu dan masalah yang menjejaskan usaha penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Latihan dalam perkhidmatan untuk guru mengendalikan sistem komputer di sekolah yang kurang berkesan. Penyenggaraan komputer yang kurang memuaskan di sekolah. bahan dan peralatan pengajaran serta program sokongan akan diagih secara adil ke semua sekolah bagi mengurangkan jurang perbezaan . pengisian dan latihan guru. dan Bilangan guru terlatih dalam ICT yang belum mencukupi. Oleh itu. peruntukan kewangan.

Walaupun istilah ini terlalu umum. menggunakan kaedah mengajar yang sesuai. Selain itu. kajian yang dibuat ke atas pelajar sekolah menengah sukakan guru yang“cekap” (Noran Fauziah Yaakub & Ahmad Mahdzan Ayob. terutamanya sekolah-sekolah luar bandar atau pedalaman. Ini menyebabkan timbulnya beberapa isu yang dikaitkan dengan ekuiti atau peruntukan yang disediakan oleh KPM tidak mencukupi untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. dapat mengawal ketenteraman kelas. Namun. Menurut Cohan dan Manion (1981).antara sekolah beruntung (advantaged school) dan sekolah kurang beruntung (disadvantaged school). (Sumber: Pembangunan Pendidikan 2001-2010. KPM). kementerian tidak menyediakan prasarana yang amat diperlukan. namun dapat dijangkakan bahawa yang dimaksudkan dengan cekap itu ialah kebolehan guru mengajar dengan berkesan kerana guru tersebut tahu kandungan pelajaran. dan lain-lain kualiti yang dapat dinilai . 1993). setelah lebih kurang tujuh tahun pelaksanaan program tersebut. masih terlalu banyak sekolah-sekolah di Malaysia yang belum dapat menikmati kemudahan yang dijanjikan. kemudahan lain seperti sumber pengajaran dan pembelajaran dan kelengkapan buku teks juga masih berkurangan. seperti bilik darjah yang mempunyai kemudahan khusus. Sebagai contoh.

. Menurut menteri berkenaan. dalam sidang akhbar pada 2 Februari 2010 menyatakan. adalah menjadi cabaran kepada pentadbir pendidikan mewujudkan tranformasi seperti yang diharapkan oleh Menteri Pelajaran. tentunya proses pengajaran dan pembelajaran menjadi berkesan. Tan Sri Muhyiddin Yassin. pelaksanaan Tawaran Baru (New Deals) atau juga dikenali sebagai Bai‟ah yang dilaksanakan oleh KPM sebagai salah satu Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA (National Key Result Areas) dalam usaha meningkatkan keberkesanan sektor awam. Sebagai contoh. Bagaimanapun berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pelajaran Malaysia. Apabila guru dapat memenuhi aspek-aspek yang dinyatakan di atas. aspek penerokaan ilmu akan diberi penekanan dengan lebih banyak tumpuan kepada pelajar dan bilik darjah.oleh pelajar secara“cekap”. kekuatan dan kelemahan serta keupayaan yang berbeza. Amat jelas yang transformasi ini berbeza dengan situasi bilik darjah yang dinyatakan oleh Cohan dan Manion di atas. kementerian Pelajaran akan melakukan perubahan dalam kurikulum sekolah bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan tidak hanya berorientasikan peperiksaan. Justeru. bukan lagi dominasi oleh guru. Selain itu. layanan yang sama diberi kepada semua sekolah walaupun pada realitinya sekolah mempunyai keperluan.

khususnya di peringkat sekolah bagi memastikan bidang pengurusan dan pencapaian kurikulum selaras dengan matlamat yang diharapkan oleh KPM. Masalahnya. mampukah sekolahsekolah luar bandar dan pedalaman yang serba kekurangan bersaing dengan sekolah bandar atau sekolah elit yang mempunyai kemudahan infrastruktur dan pencapaian bidang kurikulum yang berbeza? Apa yang pasti kekurangan prasarana. Persoalannya.Pelaksanaannya sangat mengharapkantranformasi dalam pengurusan pendidikan. pencapaian atau kedudukan (ranking) setiap sekolah di negara ini ditentukan menggunakan standard atau piawaian yang sama. Oleh demikian adalah menjadi cabaran kepada pemimpin pendidikan di sekolah terbabit dalam berusaha untuk mengurangkan jurang perbezaan tersebut seterusnya mampu melaksanakan sesuatu transformasi secara optimum. kekurangan sumber pengajaran dan kekurangan kakitangan di sekolah. . iaitu berdasarkan keputusan peperiksaan awam dan juga gred purata sekolah (GPS) berdasarkan markah penilaian SKPM (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia).sekolah luar bandar sudah pasti menyumbang kepada pengurangan markah SKPM tersebut.

pengetahuan mengenai asas teori dan model perubahan juga penting untuk dijadikan panduan.Rumusan Jelasnya. Dalam bidang pendidikan. pemimpin pendidikan juga perlu bersfat lebih kreatif dalam memperkenalkan sesuatu perubahan. kepimpinan guru besar atau pengetua sebagai pempimpin utama kurikulum amat diperlukan bagi memastikan kefahaman di kalangan staf dan sokongan organisasi dalaman wujud. Menurut Leo Ann Mean (1994). pengurus yang imaginatif. Selain itu. Dalam keadaan transisi tersebut. kreativiti membekalkan pandangan yang lain dan perspektif yang baru terhadap pengurusan rutin. inovatif dan kreatif diperlukan untuk mengetuai institusi pendidikan dalam zaman yang serba mencabar dan sentiasa mengalami perubahan. . Ini penting supaya perubahan atau transformasi yang dilaksanakan itu boleh meningkatkan pencapaian organisasi dan pada masa yang sama ia boleh diterima oleh kakitangan tanpa menimbulkan sebarang halangan. kecekapan pemimpin mengusahakan penglibatan organisasi dalam proses transformasi kurikulum akan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan tidak hanya berorientasikan peperiksaan.

Pengetua Sebagai Pemimpin Perubahan. Jilid 1. Jurnal Pengurusan Pendidikan. (2005). (2003). . Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Pengurusan Perubahan. (1994). Abdul Shukor Abdullah. Jilid 04.01. Bil. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. (2001).Mengurus Sekolah. Tanjong Malim: Quatum Books. Penilaian Semula Pengurusan Sekolah. Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman.1. Artikel Jurnal Institut Pengetua. Bil. Aini Hayati Mohamed. (2001). Bhd.BIBLIOGRAFI Abdul Razak Wahid. Genting Highlands: Institute Aminudin Baki Abdullah Sani Yahaya. Bentong: PTS Professional. Falsafah Pendidikan dan Kurikulum.

4th Edition.V. Kepemimpinan dan Pengurusan Kurikulum di Sekolah. (2002). Iliyas Haji Hashim. Aminuddin Yusoff & Borhan Yusof. New York: Teacher College Press.Fullan. Kuala Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia. Kelly. London: Paul Chapman Publishing Ltd. Antara Cabaran dan Harapan Dalam Pengurusan Kurikulum Sekolah Abad Ke-21: Pemikiran Dalam Pendidikan.Sha h Alam: Karisma Publications SdnBhd . Kepentingan dan Keperluan Aktiviti Kokurikulum di Sekolah. The Meaning Of Educational Change. . (2003). 2001. (1999).The Curriculum: Theory & Practice. Mohd Sofian Omar Fauzee.. Universiti Malaysia Sabah: Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial. M. Pusat Perkembangan Kurikulum.. A. (1982).