Pengenalan Transformasi bukan hanya berlaku dalam sesebuah organisasi pendidikan tetapi juga melibatkan transformasi dalam bidang

kurikulum. Ini adalah selaras dengan matlamat bahawa sekolah bukan sekadar tempat untuk menyediakan pelajar-pelajar yang bakal mengisi kekosongan sesuatu pekerjaan yang khusus sebaliknya ia merupakan satu tempat yang berfungsi untuk memberikan didikan yang sempuna dan lengkap yang dapat menjamin dan membolehkan mereka menyumbang kepada kemajuan diri dan masyarakat. Ini bermakna kurikulum pendidikan mestilah mempunyai wasilah yang dapat memfokuskan kepada proses

memperkembangkan potensi individu daripada pelbagai sudut. Bahkan sejak awal kewujudan sistem pendidikan negara, kurikulum pendidikan juga turut mengalami berbagai-bagai transformasi atau perubahan. Kini setelah memasuki alaf baru di abad ke-21, masyarakat dunia telah melalui satu lagi fasa penganjakan paradigma kehidupan. Ini meliputi penganjakan daripada masyarakat perindustrian manusia kepada kepada

masyarakat

berinformasi;

penggunaan

teknologi

penciptaan teknologi tinggi; pemusatan kuasa kepada pengagihan kuasa; konsep hierarki kepada konsep jaringan; ekonomi tempatan kepada

ekonomi

antarabangsa;

dan

perancangan

jangka

pendek

kepada

perancangan jangka panjang (Mumtaz Begam dan rakan-rakan, 2002). Konsep Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, "transformasi" bermaksud perubahan bentuk seperti sifat, rupa dan keadaan. Dalam erti kata yang lain, ia merupakan satu peralihan daripada satu dimensi ke satu dimensi yang lain, berbeza daripada keadaan senario sedia ada yang sudah berlegar di ruang pemikiran ke satu ruang yang lain, lebih baik atau lebih sempurna. Justeru transformasi juga boleh disebut sebagai satu bentuk perubahan. Terdapat pelbagai istilah yang berkait rapat dengan perubahan. Mengikut Jaafar Muhamad (1999), dalam keadaan biasa perubahan diperkenalkan hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru. Sementara Stoner (1989) di dalam Aini Hayati Mohamed (2001) mentakrifkan perubahan sebagai proses transformasi yang berlaku kepada organisasi sama ada dirancang ataupun tidak. Pertukaran situasi ini boleh berlaku terhadap empat aspek iaitu struktur organisasi, produk atau perkhidmatan, teknologi dan manusia.

2002). Perubahan ini mungkin berlaku dari beberapa aspek seperti perubahan falsafah. Pelajaran yang formal termasuklah (1) kurikulum yang yang dirancang dan dihasratkan (matlamat dan rancangan yang ditetapkan oleh kementerian). arah haluan. gerak tuju dan system. (2) kurikulum yang dilaksanakan (berkaitan dengan cara bagaimana guru ..Keadaan yang sedia wujud digelar status quo. Konsep Kurikulum Istilah kurikulum masih menjadi kekeliruan di kalangan pengamal pendidikan dan sering diertikan sebagai isi kandungan atau sukatan pelajaran yang perlu diajar bukannya produk atau proses seperti yang disarankan oleh Caswell & Campbell (1935 dalam Glatthorn. 1987) Kurikulum juga ditakrifkan sebagai pelajaran yang formal dan pelajaran yang tidak formal (Hargreaves dalam Hansen et al. Mumtaz Begam dan rakan-rakan (2002) pula melihat perubahan sebagai suatu bentuk peralihan daripada satu dimensi yang dapat diramalkan kepada dimensi yang lebih baik atau lebih sesuai dengan persekitaran sesuatu masyarakat. Status quo inilah yang akan bertukar kepada bentuk situasi yang baru.

pujian dan manusia (Hargreaves dalam Hansen et al. et el. konsep kurikulum sekolah adalah sangat luas dan merangkumi bukan setakat isi kandungan atau pun sukatan pelajaran tetapi juga segala proses pembelajaran yang berlaku sama ada secara formal atau tidak formal yang boleh memberi pelbagai pengalaman dan impak kepada minda. 1998 dan Mayer. emosi dan rohani pelajar di samping mempengaruhi masa depan pelajar. Ringkasnya.. 2002). Amalan pengajaran dan pembelajaran ini amat mempengaruhi isi kandungan dan kemahiran yang akan disampaikan kepada mahupun diterima oleh pelajar . Apa yang pelajar terima merupakan hasil sampingan (by-product) daripada perancangan dan amalan guru (Kelly.. Kelly. menurut Kelly. 2000. Justeru itu. guru harus sedar dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipelajari oleh pelajar melalui kurikulum tersembunyi. 1999). aktiviti dan susunan) dan (3) kurikulum yang tercapai atau yang diterima. 1999). yakni apa yang pelajar sebenarnya capai melalui pengalaman pendidikan (Martin & Kelly.menterjemahkan kurikulum yang dihasratkan kepada amalan. Manakala pelajaran yang tidak formal merujuk kepada kurikulum terpendam yakni pendidikan secara tidak langsung yang berlaku apabila pelajar belajar mengenai kuasa.

Walau bagaimanapun. Amalan pengajaran dan pembelajaran ini amat . Semua sekolah masih perlu itu. Dalam konteks pendidikan di Malaysia. menurut Kelly.Isu2 berhubung transformasi Tranformasi dalam kurikulum merupakan salah satu aspek penting yang perlu diberi perhatian oleh pentadbir pendidikan. emosi dan rohani pelajar di samping mempengaruhi masa depan pelajar. Ringkasnya. kebanyakan pentadbir atau guru tidak mempunyai pilihan melainkan terpaksa akur dengan dasar pendidikan yang ditetapkan. guru harus sedar dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipelajari oleh pelajar melalui kurikulum tersembunyi. pengurus pendidikan adakalanya terpaksa berhadapan dengan beberapa isu yang berhubungkait dengan proses transformasi tersebut. Antaranya sistem pendidikan Malaysia yang bersifat berpusat menyebabkan kebanyakan dasar dan perancangan digubal pada peringkat kementerian dan diturunkan ke sekolah. Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad. konsep kurikulum sekolah adalah sangat luas dan merangkumi bukan setakat isi kandungan atau pun sukatan pelajaran tetapi juga segala proses pembelajaran yang berlaku sama ada secara formal atau tidak formal yang boleh memberi pelbagai pengalaman dan impak kepada minda.

mempengaruhi isi kandungan dan kemahiran yang akan disampaikan kepada mahupun diterima oleh pelajar. kebanyakan pentadbir atau guru tidak mempunyai pilihan melainkan terpaksa akur dengan dasar pendidikan yang ditetapkan.ISU-ISU BERHUBUNG TRANSFORMASI KURIKULUM Tranformasi dalam kurikulum merupakan salah satu aspek penting yang perlu diberi perhatian oleh pentadbir pendidikan. prosedur dan pendekatan yang seragam dan tidak mengambil kira kemampuan. Sebagai contohnya. 3. Pengajaran Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) telah menjadi satu dasar yang wajib dilaksanakan di sekolah. pengurus pendidikan adakalanya terpaksa berhadapan dengan beberapa isu yang berhubungkait dengan proses transformasi tersebut. Dalam konteks pendidikan di Malaysia. Semua sekolah masih perlu mengikuti satu sistem. Antaranya sistem pendidikan Malaysia yang bersifat berpusat menyebabkan kebanyakan dasar dan perancangan digubal pada peringkat kementerian dan diturunkan ke sekolah. Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad. Guru tiada pilihan melainkan datang menghadiri kursus dalaman . Walau bagaimanapun. keupayaan khusus dan potensi untuk sekolah melaksanakan dasar dan program pendidikan sendiri.

Bagaimanapun. banyak masa guru diambil untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu program berbanding masa untuk melaksanakannya . Maka sekali lagi guru-guru terlibat terpaksa pula bermula dari awal. Guru mata pelajaran bahasa Malaysia dan subjek teras lain terpaksa bertungkus lumus memberi perhatian kepada pelajar yang terlibat dalam program berkenaan. Akhirnya guru yang mempunyai kemahiran bertahun-tahun mengajar mata pelajaran tersebut tidak dapat melaksanakan pengajaran tersebut kerana bermasalah dengan penguasaan bahasa Inggeris Situasi yang sama juga berlaku apabila program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) diperkenalkan.EteMS yang disertai guru selama tiga minggu atau terpaksa mengajar subjek lain. Apa yang jelas. akhirnya ia dimansuhkan dan digantikan dengan program Literacy and Numeracy Screening (LINUS). Guru juga terpaksa membahagikan masa antara mengajar murid kelas perdana dan murid program KIA2M selain daripada terpaksa mengikuti kursuskursus dalaman yang berkaitan dengan program berkenaan. baharu saja guru yang terlibat dalam program berkenaan berusaha meningkatkan pengetahuan mereka berkenaan program tersebut.

Jika konsep dan objektifnya dapat dihayati.Transformasi dalam kurikulum juga turut melibatkan sikap dan pemikiran guru. Kekangan ruang dan masa memerlukan kepimpinan yang kreatif untuk mewujudkan dan memantapkan budaya ownership. Persoalannya. Isu kekangan ruang dan masa juga boleh menyukarkan usaha transformasi ke atas program kurikulum atau kokurikulum yang hendak dilaksanakan. Begitu juga dengan pengurusan kokurikulum yang memerlukan pelajar menghabiskan masa 180 minit untuk kelas bukan aliran Sains dan 120 minit untuk kelas aliran Sains. Kekurangan guru juga amat ketara di . mengapakah objektif KBSR untuk membasmi buta huruf itu tidak tercapai selepas 10 tahun pelaksanaannya? Begitu juga dengan pedagogi bestari yang diperkenalkan mulai tahun 2000 yang mengutarakan pelbagai kaedah pengajaran berpusatkan murid seperti pembelajaran konstruktivisme. Kurikulum Bersepadu Sekolah. kontekstual dan pembelajaran masteri. Pelaksanaan P & P terancang di luar kelas sukar terutamanya bagi sekolah menumpang dan sekolah-sekolah dua sesi yang menghadapi kekangan ruang. sejauh manakah guru mempunyai pemikiran dan sikap yang positif terhadap sebarang usaha inovasi yang dirancang dan sejauh manakah dasar-dasar yang digubal dapat dihayati dan dilaksanakan oleh pengamal pendidikan yakni guru dalam bilik darjah? Sebagai contoh.

Guru-guru terpaksa meninggalkan sekolah dan akibatnya P &p terganggu. Dalam konteks menyediakan pendidikan yang ideal. memperkukuh. dan mempertingkatkan mutu pendidikan negara sesuai dengan perubahan sosialisasi masyarakat hari ini (Pembangunan Pendidikan 2001-2010 (KPM. Kementerian Pendidikan telah menyusun dan merancang untuk memperbaiki. salah satu . 2001). tujuan dan matlamat pendidikan negara pada abad ke 21 amat jelas sekali.sekolah ekoran daripada kursus anjuran PPG atau JPN dan juga program kokurikulum peringkat gabungan dan negeri yang diadakan secara berterusan. Manakala guru-guru yang sering keluar pula tidak berupaya untuk menjual beli mahupun membuat kelas tambahan kerana kekangan tempat dan masa dan merasakan diri mereka tidak dihargai oleh pemimpin sedangkan mereka telah memberi sumbangan kepada organisasi. Masalah2 dlm menjalankan transformasi Tanggungjawab sistem pendidikan adalah untuk menyediakan generasi muda dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran supaya mereka dapat menghadapi alam dewasa. Semangat sepasukan sukar disemai kerana wujud rasa tidak uas hati di kalangan guru yang asyik mengganti kelas mereka yang sering berurusan rasmi di luar kawasan sekolah.

Ini berlaku mungkin kerana pencairan maklumat. pedagogi dan latihan kemahiran membuat jadual spesifikasi ujian (JSU) dan sebagainya sering tidak begitu berkesan. Begitu juga. kurikulum semakan baru yang dilaksanakan pada tahun 2003. Justeru satu sistem pendidikan diperkenalkan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Bahagian Perancangan Pembangunan Pendidikan (BPPDP) Kementerian Pelajaran Malaysia. kelas sosial. pada tahun 2000 sebanyak 61. Kursus dalaman yang dianjurkan masih belum dapat menjamin penguasaan guru ke atas isi kandungan yang perlu disampaikan. ekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran turut menjadi masalah dalam melakukan tranformasi pendidikan yang berkesan.8 guru terdiri daripada guru perempuan dan KPM . kelompok etnik dan amalan atau cara hidup. Misalnya. Namun sama ada disedari mahupun tidak.unsur yang penting adalah memberikan peluang pendidikan yang sama kepada semua pelajar tanpa mengambil kira budaya. kurikulum sekolah yang bersifat berpusat juga memperlihatkan kelemahan dari segi pelaksanaan di kebanyakan sekolah. penyebaran maklumat melalui kursus yang berkaitan dengan kandungan pengajaran. iaitu sistem pendidikan berpusat.

Disebabkan kurang pengalaman dan pengetahuan tentang subjek berkenaan maka kewibaan guru dalam menyampaikan ilmu kepada pe la j a r mula dipertikaikan. Sains dan Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan pelajar. Guru yang bukan opsyen terpaksa mengajar mata pelajaran kritikal seperti Matematik. Sejauh manakah guru-guru bukan opsyen dan . Kekurangan kemahiran guru dalam mengendalikan aktiviti kokurikulum juga ditambah dengan kurangnya sokongan pihak pengurus sekolah dari segi bimbingan dan latihan akan menyukarkan semangat ownership dipupuk di kalangan guru. khususnya di pedalaman dan pulau.menghadapi masalah menempatkan mereka di sekolah luar bandar. Maka berlakulah keadaan di mana kebanyakan guru yang mengajar di sekolah menjadi“bidan terjun”. Keadaan ini juga turut menyebabkan berlaku ketidaksepadanan (mismatch) dalam pengagihan guru mengikut opsyen. Kekurangan guru dan masalah guru bukan opsyen juga boleh menimbulkan kesukaran memupuk budaya ownership kerana guru menganggap diri mereka dipaksa untuk mengajar subjek bukan opsyen. Kebanyakan sekolah di pedalaman dan pulau mendapat guru yang kurang berpengalaman atau kurang latihan.

Tenaga pengajar mestilah mengadakan pengajaran dan pembelajaran yang terancang.berasaskan teknologi seperti ICT dan juga bersifat mesra pengguna. Sekiranya bahan pengajaran dan pembelajaran ini berkesan ini akan menghasilkan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah menjadi lebih baik. Bahan ini biasanya disediakan oleh guru-guru untuk memberikan impak yang optimum dalam pengajaran mereka.guru-guru penasihat ini diberikan latihan bagi membimbing mereka mengurus kurikulum mahupun kokurikulum? Bahan pengajaran dan pembelajaran juga menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada keberkesanan kurikulum sekolah. guru yang cemerlang ialah mereka yang Berjaya mengaitkan kepakaran sedia ada pelajar dengan tajuk perbincangan serta melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. boleh digunakan. menggunakan pelbagai . pembelajaran yang menyeronokkan bagi pelajar serta meningkatkan kecemerlangan akademik. Bahan pengajaran dan pembelajaran mestilah cukup. Amalan pengajaran dan pembelajaran juga menjadi aspek penentu keberkesanan kurikulum. Menurut Rohana Man dalam laporannya iaitu Konferensi Antarabangsa Pertama Pendidikan Guru 6-8 Mei 2002 yang lalu.

merancang pelbagai alat dan bahan bantu mengajar serta pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) untuk pelajar pelbagai kebolehan. penglibatan pelajar dalam program kurikulum masih lagi tidak menyeluruh. sejauhmanakah ibu bapa memikul tanggungjawab dalam hal pembelajaran anak? Yang jelasnya. Rohana Man (2002)turut melaporkan bahawa ciri-ciri guru yang cemerlang ialah mereka yang boleh mengesan masalah pembelajaran pelajar sepanjang masa. Dengan wujudnya keadaan sedemikian.Bahkan ada ibu bapa yang menganggap suatu transformasi yang dilakukan itu sebagai satu . hasilnya proses pengajaran & pembelajaran menjadi berkesan. sokongan ibu bapa terhadap tranformasi kurikulum sekolah juga sangat penting. dapat meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar dan guru akan menjadi cekap dalam penyelesaian masalah.teknik yang berpusatkan pelajar dan penilaian dijalankan berterusan ke atas amalan pengajaran dan pembelajaran. Sejauh manakah ibu bapa menyokong program kokurikulum sekolah? Sejauhmanakah mereka menawarkan kemahiran dan kepakaran mereka untuk menjayakan aktiviti kurikulum di sekolah? Begitu juga dengan anak-anak yang masih tidak dapat menguasai kemahiran literasi asas.

menilai dan melaksanakan program-program kurikulum baru. Justeru adalah menjadi cabaran pemimpin sekolah ialah mewujudkan ownership di kalangan guru. (Hubbard. Misalnya bantahan terhadap dasar PPSMI oleh Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional (PIBGN) melalui perhimpunan raksasa 100. Cabaran perlaksanaan kurikulum kejayaan pelaksanaan tranformasi kurikulum banyak bergantung kepada bagaimana pemimpin sekolah melibatkan seluruh organisasi yang terlibat dalam membuat keputusan. Perkongsian„equal‟ (equal partnership) sebegini antara pentadbir dan organisasi di bawahnya akan menjadi satu suara yang lebih jelas dan lebih diterima serta dihormati bagi melaksanakan sebarang program kurikulum. pelajar dan ibu bapa ke atas proses transformasi kurikulum dan produk yang dihasilkan dengan . merancang.000 orang di Istana Negara pada 7 Mac 2009 dan bantahan daripada Gabungan Penulis Nasional (GAPENA). Keputusan satu hala mahupun sesi latihan yang berbentuk„one-off‟ tidak mungkin dapat mewujudkan„ownership‟ ke atas program dan teknologi yang disampaikan. 2003).„seksaan‟.

guru dan komuniti. Begitu juga. selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Jadi adalah menjadi cabaran kepada pihak pentadbir untuk mewujudkan„ownership‟ yang dimaksudkan agar satu sistem kepercayaan dan tabiat yang menggalakkan pekerja-pekerja berfikir dan bertindak sebagai„owners‟ atau pemilik dan melibatkan ciri-ciri rasa tanggungjawab bersama. 1995). apabila suatu program yang dirancang itu bersesuaian dengan keperluan organisasi secara keseluruhannya. Guru. keahlian bersama dan perkongsian bersama (Mackins. maka ownership akan terhasil (Bimes-Michalak dalam Lewis. dan sikap serta komitmen pihak pengurusan. Pemimpin pendidikan juga berhadapan dengan cabaran yang berkaitan dengan jurang antara dasar dan realiti pelaksanaan. komitmen. Sebagai contoh. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah memperkenalkan teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) dalam pendidikan yang . 1995). pelajar dan ibu bapa hanya akan berjaya menghayati dan mendapat manfaat daripada suatu transformasi apabila pandangan mereka dihargai.menggunakan sumber secara optimum bagi memastikan peningkatan kualiti yang berterusan. kekangan sumber manusia dan prasarana.

Perisian computer untuk P&P yang sesuai sukar diprolehi. Latihan dalam perkhidmatan untuk guru mengendalikan sistem komputer di sekolah yang kurang berkesan. Justeru adalah menjadi cabaran kepada pemimpin pendidikan untuk memastikan sekolah mendapat kemudahan yang dimaksudkan menjelang usaha menjadikan setiap murid dan guru celik ICT. dan Bilangan guru terlatih dalam ICT yang belum mencukupi. setiap institusi pendidikan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan dipastikan mempunyai infrastruktur yang berkesan yang mencukupi dan berkualiti untuk pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang berkesan. bahan dan peralatan pengajaran serta program sokongan akan diagih secara adil ke semua sekolah bagi mengurangkan jurang perbezaan . input pendidikan yang meliputi guru. KPM telah melaksanakan pelbagai projek ICT dengan pembekalan komputer sebagai aktiviti utama penyediaan infrastruktur ICT. Oleh itu. Penyenggaraan komputer yang kurang memuaskan di sekolah. peruntukan kewangan. Antara masalah tersebut adalah berkaitan dengan: Pembekalan komputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar. Dalam pelaksanaan Pembangunan Pendidikan 2001-2010. Namun isu dan masalah yang menjejaskan usaha penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran.meliputi aspek prasarana. pengisian dan latihan guru.

kajian yang dibuat ke atas pelajar sekolah menengah sukakan guru yang“cekap” (Noran Fauziah Yaakub & Ahmad Mahdzan Ayob. namun dapat dijangkakan bahawa yang dimaksudkan dengan cekap itu ialah kebolehan guru mengajar dengan berkesan kerana guru tersebut tahu kandungan pelajaran. Selain itu.antara sekolah beruntung (advantaged school) dan sekolah kurang beruntung (disadvantaged school). Menurut Cohan dan Manion (1981). (Sumber: Pembangunan Pendidikan 2001-2010. terutamanya sekolah-sekolah luar bandar atau pedalaman. setelah lebih kurang tujuh tahun pelaksanaan program tersebut. masih terlalu banyak sekolah-sekolah di Malaysia yang belum dapat menikmati kemudahan yang dijanjikan. 1993). Namun. seperti bilik darjah yang mempunyai kemudahan khusus. kementerian tidak menyediakan prasarana yang amat diperlukan. Walaupun istilah ini terlalu umum. dan lain-lain kualiti yang dapat dinilai . Ini menyebabkan timbulnya beberapa isu yang dikaitkan dengan ekuiti atau peruntukan yang disediakan oleh KPM tidak mencukupi untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. menggunakan kaedah mengajar yang sesuai. kemudahan lain seperti sumber pengajaran dan pembelajaran dan kelengkapan buku teks juga masih berkurangan. KPM). Sebagai contoh. dapat mengawal ketenteraman kelas.

Menurut menteri berkenaan. Sebagai contoh. dalam sidang akhbar pada 2 Februari 2010 menyatakan. Apabila guru dapat memenuhi aspek-aspek yang dinyatakan di atas. Bagaimanapun berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pelajaran Malaysia. Selain itu. bukan lagi dominasi oleh guru. kekuatan dan kelemahan serta keupayaan yang berbeza. pelaksanaan Tawaran Baru (New Deals) atau juga dikenali sebagai Bai‟ah yang dilaksanakan oleh KPM sebagai salah satu Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA (National Key Result Areas) dalam usaha meningkatkan keberkesanan sektor awam. adalah menjadi cabaran kepada pentadbir pendidikan mewujudkan tranformasi seperti yang diharapkan oleh Menteri Pelajaran. kementerian Pelajaran akan melakukan perubahan dalam kurikulum sekolah bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan tidak hanya berorientasikan peperiksaan.oleh pelajar secara“cekap”. Tan Sri Muhyiddin Yassin. . layanan yang sama diberi kepada semua sekolah walaupun pada realitinya sekolah mempunyai keperluan. Justeru. Amat jelas yang transformasi ini berbeza dengan situasi bilik darjah yang dinyatakan oleh Cohan dan Manion di atas. tentunya proses pengajaran dan pembelajaran menjadi berkesan. aspek penerokaan ilmu akan diberi penekanan dengan lebih banyak tumpuan kepada pelajar dan bilik darjah.

Oleh demikian adalah menjadi cabaran kepada pemimpin pendidikan di sekolah terbabit dalam berusaha untuk mengurangkan jurang perbezaan tersebut seterusnya mampu melaksanakan sesuatu transformasi secara optimum.sekolah luar bandar sudah pasti menyumbang kepada pengurangan markah SKPM tersebut. pencapaian atau kedudukan (ranking) setiap sekolah di negara ini ditentukan menggunakan standard atau piawaian yang sama. khususnya di peringkat sekolah bagi memastikan bidang pengurusan dan pencapaian kurikulum selaras dengan matlamat yang diharapkan oleh KPM. kekurangan sumber pengajaran dan kekurangan kakitangan di sekolah. iaitu berdasarkan keputusan peperiksaan awam dan juga gred purata sekolah (GPS) berdasarkan markah penilaian SKPM (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia).Pelaksanaannya sangat mengharapkantranformasi dalam pengurusan pendidikan. . Persoalannya. Masalahnya. mampukah sekolahsekolah luar bandar dan pedalaman yang serba kekurangan bersaing dengan sekolah bandar atau sekolah elit yang mempunyai kemudahan infrastruktur dan pencapaian bidang kurikulum yang berbeza? Apa yang pasti kekurangan prasarana.

Rumusan Jelasnya. Selain itu. kreativiti membekalkan pandangan yang lain dan perspektif yang baru terhadap pengurusan rutin. . Dalam keadaan transisi tersebut. pengetahuan mengenai asas teori dan model perubahan juga penting untuk dijadikan panduan. Dalam bidang pendidikan. Menurut Leo Ann Mean (1994). kepimpinan guru besar atau pengetua sebagai pempimpin utama kurikulum amat diperlukan bagi memastikan kefahaman di kalangan staf dan sokongan organisasi dalaman wujud. Ini penting supaya perubahan atau transformasi yang dilaksanakan itu boleh meningkatkan pencapaian organisasi dan pada masa yang sama ia boleh diterima oleh kakitangan tanpa menimbulkan sebarang halangan. pengurus yang imaginatif. inovatif dan kreatif diperlukan untuk mengetuai institusi pendidikan dalam zaman yang serba mencabar dan sentiasa mengalami perubahan. pemimpin pendidikan juga perlu bersfat lebih kreatif dalam memperkenalkan sesuatu perubahan. kecekapan pemimpin mengusahakan penglibatan organisasi dalam proses transformasi kurikulum akan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan tidak hanya berorientasikan peperiksaan.

(2005). (2001). Bhd.BIBLIOGRAFI Abdul Razak Wahid. Falsafah Pendidikan dan Kurikulum. Jilid 1. (1994). . Jurnal Pengurusan Pendidikan. Penilaian Semula Pengurusan Sekolah. Pengetua Sebagai Pemimpin Perubahan. Bil. Bil. (2001). Tanjong Malim: Quatum Books. (2003). Abdul Shukor Abdullah. Genting Highlands: Institute Aminudin Baki Abdullah Sani Yahaya. Pengurusan Perubahan. Jilid 04. Artikel Jurnal Institut Pengetua. Aini Hayati Mohamed. Bentong: PTS Professional. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.01.Mengurus Sekolah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.1. Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman.

. Kelly. The Meaning Of Educational Change. New York: Teacher College Press. London: Paul Chapman Publishing Ltd. (2002). (1982).The Curriculum: Theory & Practice.. Mohd Sofian Omar Fauzee. M.V. Antara Cabaran dan Harapan Dalam Pengurusan Kurikulum Sekolah Abad Ke-21: Pemikiran Dalam Pendidikan.Sha h Alam: Karisma Publications SdnBhd . Pusat Perkembangan Kurikulum. Universiti Malaysia Sabah: Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial. Kepentingan dan Keperluan Aktiviti Kokurikulum di Sekolah. Kepemimpinan dan Pengurusan Kurikulum di Sekolah. Aminuddin Yusoff & Borhan Yusof. A. 2001.. 4th Edition. Kuala Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia.Fullan. (1999). (2003). Iliyas Haji Hashim.