PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Malaysia mempunyai Perlembagaan bertulis • Dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957 • Digubal oleh Suruhanjaya Reid yang

diketuai oleh Lord Reid, Sir Ivor • Jenning (British), Sir William Mckell (Australia), B. Malik (India) dan Hakim A. Hamid (Pakistan) Digubal berdasarkan 131 memorandum yang diserahkan oleh parti politik • dan pertubuhan Tanah Melayu Merupakan sebuah dokumen yang merupakan sumber segala • perundangan lain yang wujud dalam negara Mengandungi undang-undang tertinggi untuk mewujudkan satu sistem • kerajaan yang teratur. Dikanunkan tetapi boleh dipinda • Memperakukan semua undang-undang yang wujud di Sabah dan Sarawak • sbelum Hari Malaysia. KONSEP KETERTINGGIAN PERLEMBAGAAN perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi Malaysia • Parlimen atau badan perundangan, kehakiman dan eksekutif mendapat • kuasa masing-masing daripada perlembagaan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara juga menjalankan kuasa • mengikut Perlembagaan. Sebarang undang-undang yang bercanggahan dengan Perlembagaan • akan terbatal setakat mana yang bercanggah. KANDUNGAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Terdiri daripada 15 bahagian yang mengandungi 183 perkara seperti yang diberikan di dalam jadual. Bahagian Butir-butir Perkara 1 Negeri-negeri, Agama dan Undang-undang Perkara 1- 4 Persekutuan 2 Kebebasan Asasi Perkara 5-13 3 Kewarganegaraan Perkara 14-31 4 5 6 7 8 9 10 Persekutuan Negeri-negeri Perhubungan antara Persekutuan dengan Negeri-negeri Peruntukan-peruntukan Kewangan Pilihan raya Kehakiman Perkhidmatan Awam Perkara 32-69 Perkara 70-72 Perkara 73-95E Perkara 96-112D Perkara 113120 Perkara 121131A Perkara 132-148

11 12 12A 13 14 15

Kuasa-kuasa Khas Menentang Perbuatan Subversif dan Kuasa-kuasa Darurat Am dan Pelbagai Perlindungan Tambahan bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak Peruntukan Sementara dan Peralihan Perkecualian bagi kedaulatan Raja-raja dan sebagainya Prosiding terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja

Perkara 149-151 Perkara 152-160 Perkara 161161H Perkara 162-180 Perkara 181 Perkara 182-183

CIRI-CIRI KERAJAAN MALAYSIA Jenis Kerajaan Persekutuan • Raja Berperlembagaan • Demokrasi Berparlimen dan bercorak Westminster • Dwidewan • Ketinggian Perlembagaan • HAK ASASI WARGANEGARA • setiap warganegara Malaysia mempunyai hak-hak asasi berikut: (a) tidak boleh diambil nyawa atau dilucutkan kebebasan diri kecuali menurut undang-undang (b) tidak boleh ditahan polis lebih daripada 24 jam kecuali selepas dibawa ke hadapan seorang majistret / pegawai daerah untuk mendapatkan perintah tahanan. (c) Berhak diberitahu tentang kesalahannya ketika ditangkap oleh pihak berkuasa dan dibela oleh peguam dalam perbicaraan yang diadakan secepat mungkin (d) Tiada sesiapa yang boleh ditahan sebagai abdi kecuali bagi perkhidmatan kerahan (kerja paksa) yang mengikut undang-undang (e) Berhak mendapat perlindungan undang – undang dan seseorang yang telah dibebaskan daripada sesuatu kesalahan tidak boleh didakwa lagi atas kesalahan yang sama (f) Berhak memohon habeas corpus apabila seseorang ditahan secara tidak sah (g) Berhak menikmati kesamarataan, iaitu seseorang tidak boleh didiskriminasikan dari segi agama, keturunan dan budaya (h) Seseorang warga negara bebas bergerak dan bermastautin di mana-mana bahagian Persekutuan (i) Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan (j) Kebebasan beragama (k) Kebebasan pemilikan harta SEKATAN-SEKATAN TERHADAP KEBEBASAN HAK ASASI No. Jenis undang-undang Ringkasan 1 Undang-undang Subversif - kerajaan berkuasa untuk menahan dan

2

Undang-undang Darurat

3

Aka Keselamatan Dalam Negeri (ISA) Akta Universiti dan Kolej Universiti Akta Rahsia Rasmi Akta Mesin Cetak

4 5 6

7

Akta Hasutan

8

Hak Keistimewaan Sabah dan Sarawak

menghukum mereka yang mengancam keselamatan negara - kerajaan berkuasa untuk mengenakan perintah berkurung dan menembak serta membunuh seseorang yang mengingkari undang-undang darurat tanpa perbicaraan - seseorang boleh ditahan tidk melebihi 2 tahun tanpa perbicaraan jika pada pandangan kerajaan, orang itu mengancam negara - para pelajar dilarang bergerak aktif dalam politik. - tidak boleh membocorkan rahsia kerajaan - badan-badan penerbitan dan media elektronik tiada kebebasan untujk mengungkitkan isu-isu sensitif yan boleh mengancam keselamatan negara. - rakyat dilarang menabur fitnah dan mengungkitkan isu-isu sensitif, iaitu hak-hak istimewa orang Melayu, bahasa, kuasa raja dan kewarganegaraan. - berkuasa untuk mengawal kemasukan rakyat dari Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak.