ASAS BLACK

• TUJUAN
Menerapkan asas black untuk menentukan kalor jenis bejana

• ALAT & BAHAN
Bejana Gelas ukur Termometer Air dan Pembakar spirtus

• DASAR TEORI
Asas Black menyatakan bahwa kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas

Qterima = Qlepas Qgelas + Qair = Qair panas

• CARA KERJA
! "kur massa bejana dengan neraca #! Masukkan $$ml air dalam bejana% dan ukur massa air dengan neraca &! "kur suhu mula'mulanya air dan bejana dengan thermometer% masukkan dalam data (! "kur massa air yang akan dipanaskan dengan neraca )! Panaskan air dalam gelas ukur% catat suhu akhirnya

/ • ANALISIS Qlepas = Qair m! c !1T )) ! *)$ ! &$ panas Qterima Qbejana + Qair m! c !1T + m! c !1T )*%) ! c ! &( + )+%) ! 2# c + 2)) ! (* = = = = = = = / / #22&! $'( gr3./ -uhu campuran )$ ./ )*%) gr )+%) gr +$ gr )) gr &( .o mbejana mair biasa mgelas mair panas -uhu mula -uhu air panas 0$ .*! Tuangkan air yang telah dipanaskan dan masukkan ke dalam bejana berisi air% tunggu hingga suhu setimbang dan catat suhu akhirnya +! Masukkan data dan hitung kalor jenis dari bejana ./ = • KESIMPULAN .