Kepentingan Penggunaan Teknologi Maklumat (TMK) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pendahuluan Dasar Pembangunan Negara

dalam Rancangan Malaysia Kelapan (2001–2005) menegaskan kepentingan membangunkan dan memperluaskan penggunaan teknologi maklumat dalam pembangunan pendidikan. Langkah ini bertujuan merancakkan pertumbuhan, melatih profesional, meningkatkan produktiviti, memodenkan pengurusan teknologi maklumat dan pengetahuan, mengurangi jurang digital, dan mempastikan semua rakyat mendapat manfaat daripada TMK. Sektor pendidikan menjadi agen perubahan bagi mempertingkatkan kemahiran penggunaan TMK dalam kalangan generasi muda. Keperluan terhadap penggunaan TMK dalam pendidikan amat dirasai kerana TMK telah menjadikan dunia pendidikan sebagai hak milik pelbagai lapisan masyarakat di mana pelbagai maklumat dan sumber pendidikan dapat dicapai walau di mana jua berada. Pengaruh dan kemajuan era TMK mencetuskan inovasi dalam pengurusan pendidikan, penilaian, serta pengajaran dan pembelajaran. Kewujudan masyarakat berpendidikan yang terbentuk melalui pembudayaan komputer, internet, dan multimedia menzahirkan kewujudan masyarakat yang cinta akan ilmu pengetahuan. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mementingkan perkembangan intelektual yang dirintis oleh kemajuan dunia pendidikan. Dalam konteks ini teknologi maklumat berperanan untuk meluaskan penyebaran pemikiran manusia sebagai agen revolusi sosial. Penguasaan TMK dapat membantu guru menghadapi ranjau dan cabaran dalam dunia pendidikan dan bertindak tepat dengan kehendak semasa. Fungsi guru sebagai egen perubahan sosial dapat memenuhi permintaan masyarakat setempat melalui ilmu dan kemahiran yang dimiliki seterusnya menjadi rujukan dan idola dalam masyarakat. Kemahiran guru dalam bidang TMK dapat membantu pelajar-pelajar untuk menguasai kemahiran dan ilmu yang bersesuaian dengan minat, bakat serta potensi pelajar sekaligus dapat menanam rasa cinta akan ilmu pengetahuan. Hal ini secara tidak langsung dapat melahirkan modal insan cemerlang berminda kelas pertama sebagaimana yang digarapkan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). Tanggungjawab ini sememangnya terpikul atas bahu para guru yang komited dengan tugas serta bersedia dan sanggup menerima perubahan mengikut peredaran masa. Semua ini menuntut pengorbanan yang besar dari kalangan guru-guru untuk terus menambah ilmu dan kemahiran, bertepatan dan bersesuaian dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat. Sukatan mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah merupakan pembelajaran yang memerlukan pelbagai kaedah dan Alat Bantu Mengajar (ABM) agar pembelajaran lebih berkesan serta

menyeronokkan. Kita dapat bayangkan bagaimana mungkin seorang guru Bahasa Melayu menerangkan tajuk pelajaran hanya dengan ‘chalk and talk’. Untuk itu penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) khasnya penggunaan komputer dan laman Web dalam pengajaran dan pembelajaran sememangnya amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Namun beberapa kajian yang dijalankan mendapati guru-guru Bahasa Melayu masih berada pada tahap yang rendah menjadikan komputer sebagai budaya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini disebabkan oleh kurangnya, kemahiran, saranan, serta nilai sikap dari guru tersebut. Sebagai cadangan terdapat beberapa pihak yang menjadi tunjang dari kesuksesan pelaksanaan program ini: pertama pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sebagai sebuah sistem, pihak pentadbir, guru besar dan PIBG. serta bagaimana membangun nilai sikap guru Bahasa Melayu itu sendiri agar selalu selari dengan kemajuan inovasi pendidikan Definisi Pelaksanaan TMK dalam Pendidikan Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat mentakrifkan pelaksanaan sebagai perihal, perbuatan atau proses melaksanakan sesuatu rancangan, manakala Teknologi membawa pengertian alat yang digunakan oleh manusia dan alat yang ada pada manusia iaitu ilmu pengetahuan, kemahiran, dan kepakaran dalam ilmu tertentu untuk menyelesaikan masalah hidup. Maklumat merujuk kepada makluman, pemberitahuan, keterangan, butir-butir, dan pengetahuan. Komunikasi bererti perhubungan secara langsung atau dengan perantara surat, radio, telefon dan lain-lain komunikasi atau penghubung dengan atau yang sampai kepada orang ramai amnya. Pendidikan membawa erti perihal mendidik, didikan, latihan, atau ajaran. Jadi maksud pelaksanaan TMK dalam pendidikan membawa maksud menggunakan TMK secara saintifik, terancang, dan bersesuaian demi meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran. Selain daripada itu TMK juga boleh ditakrifkan sebagai pelbagai bentuk peralatan dan sistem yang digunakan untuk memproses, mengurus, memanipulasi, memindah, menyimpan dan menyebarkan maklumat melalui media elektronik. Pada hari ini, TMK digunakan dalam hampir semua aspek kehidupan dan pengaruhnya dijangkakan akan membawa impak yang lebih besar terhadap dunia akan datang (Robertson, 1998) Manakala Holmes (1999), pula memberikan pandangan bahawa integrasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran memerlukan guru yang bersedia dan fleksibel dalam menggunakan teknologi dalam kaedah pengajaran harian dengan mata pelajaran yang diajar. Mempelajari bagaimana menggunakan komputer belum mencukupi untuk membolehkan guru menggabungkan teknologi dalam proses pengajaran dan

ii. teknologi dan kejuruteraan serta teknik pengurusan yang digunakan dalam pengendalian dan pemprosesan maklumat serta penggunaannya.memproses dan menggunakan maklumat. Elemen yang penting dalam mengintegrasi teknologi ialah pemahaman guru terhadap isi pengajaran dan implikasi berhubung dengan teknologi. Ringkasnya peranan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran akan membawa kepada kaedah-kaedah yang baru dan inovatif dalam pembelajaran dan penilaian. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. Penggunaan teknologi mesti digabungjalinkan bersama dengan kaedah pengajaran. Menggunakan TMK untuk mencari. . dan hal yang berkaitan dengan sosial. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. Berdasarkan kepada penjelasan yang diterangkan para pakar di atas. STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH MATLAMAT Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. hal ini disebabkan oleh penggunaan TMK tersebut tidak lagi diaplikasan setakat pada bidang pendidikan sahaja. iv. H. 1980) Pendapat Pisapa (1994). menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanak-kanak dan akan kekal sepanjang hayat. mengukuh dan menambah kemahiran. (British advisory council for applied Research dan Development: Report on Information Technology. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. OBJEKTIF Pada akhir persekolahan di peringkat rendah. Oleh itu perlu ditegaskan bahawa TMK yang dimaksud dalam huraian ini merujuk kepada penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) khasnya di bidang computer dan laman Web atau disingkat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pengajaran Bahasa Melayu. akan tetapi sudah masuk pada seluruh ranah aktifitas manusia. maka jelas TMK mempunyai makna dan ruang lingkup yang luas. Stationery Office. komputer dan saling tindakan antara mesin (komputer dan manusia. murid akan dapat: i. Guru perlu mengintegrasi TMK untuk memberi nilai tambah kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran. iii.pembelajaran. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. ekonomi dan kebudayaan. v. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari.M. mengumpul. British advisory council for applied Research and Development mentakrifkan teknologi maklumat sebagai suatu disiplin saintifik. integrasi TMK dalam P&P bermaksud penggunaan teknologi pembelajaran untuk memperkenal.

memproses. PERANCANGAN KANDUNGAN Standard Kurikulum TMK untuk Sekolah Rendah menekankan pengintegrasian pengetahuan. menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. fokus adalah pada integrasi TMK merentas kurikulum. menyimpan. Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisian dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagai bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK. FOKUS TMK Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidang pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnya sistem komputer dan komunikasi.vi. Pada Tahap 2 (Tahun 4. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. b. c. Penyiasatan. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan penyebaran maklumat. kreatif dan reflektif. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. b. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran kritikal. penerokaan dan pencetusan idea. fakta dan terminologi TMK. Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah: a. kemahiran dan nilai. peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer. Tahun 2 dan Tahun 3). Konsep. . Kemahiran Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan melahirkan perkara di bawah: a. dan keselamatan penyebaran maklumat. vii. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk berasaskan TMK. Oleh itu. mendapatkan semula. menghantar. Tahun 5 dan Tahun 6). Pada Tahap 1 (Tahun 1.

Standard Kandungan ini memberikan petunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan Standard Pembelajaran TMK. Mempraktikkan etika penggunaan TMK dan maklumat. 1. 2. 1. 2.4.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifik (tugasan atau cabaran).5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagi memenuhi keperluan semasa. Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan implikasi pelbagai pilihan TMK dan maklumat yang digunakan.2.0 Menggunakan TMK untuk mencari.1. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Melalui proses standard ini pelajar akan dapat: 2.4 Memilih sumber TMK yang sesuai. hormat. Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK dan maklumat. Kod Etika komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap dan rasabertanggungjawab. 3. Standard pembelajaran dalam lingkungan Standard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh murid.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK.1 Mengenal pasti bila dan mengapa informasi diperlukan.3. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang aktiviti berasaskan TMK. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Melalui Standard ini pelajar akan dapat: 1. 1. 2. KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK Standard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. tepat dan tekun. kerjasama dan akauntabiliti.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK. 1. mengumpul. memproses dan menggunakan maklumat Melalui standard ini pelajar akan dapat: 3. 2. Terdapat tujuh Standard Kandungan. . 2.Nilai Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan sistem maklumat dengan yakin. Menerima tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK.

membangunkan strategi penyelesaian. 6. menggunakan dan seterusnya menyalurkan maklumat yang dipilih.3.2 Menilai sumber maklumat atas talian yang berkaitan dengan sumber pengetahuan untuk kesahihan dan kebolehpercayaan. 4. 5.2 Menentukan maklumat yang diperlukan. . 5.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya untuk kegunaan masa depan.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkan dan membentangkan pengetahuan. menganalisis. memilih strategi yang sesuai dan mengimplementasikan.3 Menggunakan kemahiran TMK untuk berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagi membina pengetahuan.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan memperoleh maklumat dan pengetahuan pakar yang berkaitan dengan bidang yang diminati.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalah termasuk mengenal pasti dan menganalisis masalah tersebut. 4. 5.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah untuk menyampaikan maklumat atau membentangkan keputusan dengan menggunakan TMK. dan nyatakan hasil keputusan atau cara penyelesaian.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai.0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat Melalui standard ini pelajar akan dapat: 4. dan menilai penyelesaian. 3. dan untuk menyelesaikan projek dan tugasan.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan Melalui standard ini pelajar dapat: 5.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran Melalui standard ini pelajar dapat: 6.4 Memahami. 5. 3. 4.1 Menggunakan alat TMK untuk menghasilkan kerja yang efektif dan kreatif. 4.

3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli untuk mengemukakan idea dan maklumat.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat. KPM telah melengkapkan lagi kemudahan saluran komunikasi di sekolah dengan akses jalur lebar melalui kerjasama dengan Kementerian Tenaga.2 Menggunakan TMK untuk mewujudkan kolaborasi dengan rakan sebaya. Makmal Pengkomputeran. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah melaksanakan pelbagai projek. antaranya: Projek Rintis Sekolah Bestari. 7. 6. 7. Sehubungan dengan usaha Merapatkan Jurang Digital dan Memperkasakan Sekolah Kebangsaan yang terkandung dalam PIPP. Kementerian Pelajaran (KPM) menyediakan infrastruktur.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru (emerging technology) untuk mengemukakan idea dan maklumat. 7. pakar dan orang lain untuk meningkatkan produktiviti. TMK dalam pendidikan merujuk kepada penggunaan perkakasan dan perisian komputer yang diintegrasikan dengan multimedia dan internet yang diaplikasi dan digunakan secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam institusi .1 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea yang sedia ada melalui cara yang unik dan baru. P & P Matematik Dan Sains Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Mata Pelajaran TMK diperkenalkan. Air dan Komunikasi serta merangkaikan infrastruktur dan perkakasan TMK melalui rangkaian setempat atau teknologi tanpa wayar. Projek Pengkomputeran Pengurusan. 1 Teknologi Maklumat Dalam Dunia Pendidikan. perkakasan dan perisian yang lengkap dan mencukupi serta latihan dan bimbingan kepada guru-guru untuk membolehkan TMK digunakan dalam proses pengajaran pembelajaran. Latihan TMK untuk Guru.2 Merancang strategi untuk mengemukakan pengetahuan dan idea baru. TV Pendidikan (TVP).6. 7.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif Melalui standard ini pelajar dapat: 7. Projek Schoolnet dan MySchoolNet.

Freehand. Banyak juga kelebihan lain yang diperoleh sekiranya guru menggunakan TMK dalam proses pengajaran pembelajaran harian mereka. penerokaan. dan Penjanaan Tabung Soalan. video. divideo. Pengurusan Rekod Pelajar. Guru berperanan sebagai penyampai maklumat dan memastikan bahawa pelajar telah mempunyai pengetahuan sedia ada. penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran boleh dikategorikan sebagai tutorial. 1. Page Maker dan sebagainya kerana ia mengandungi grafik yang menarik yang boleh diaudiokan. grafik. audio. Guru boleh menggunakan TMK untuk pengurusan proses pembelajaran. Dalam konteks pengajaran pula TMK digunakan sebagai tutor dan alat demonstrasi. dan dianimasikan secara bijaksana.1 Memudahkan tugasan mengajar guru Kemahiran TMK yang saya miliki dapat meningkatkan penguasaan pelajar dalam mata pelajaran yang saya ajar.1 Bagaimana TMK Digunakan Dalam Dunia Pendidikan Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran dilihat dalam konteks aspek pengajaran guru (guru menggunakan TMK) dan aspek pembelajaran (pelajar menggunakan TMK). dan animasi. aplikasi dan komunikasi. Oleh itu segala perancangan dibuat mengikut turutan aktiviti supaya objektif pembelajaran tercapai.pendidikan khususnya di sekolah. membolehkan saya melaksanakan tanggungjawab mendidik . Pelajar menentukan dan merancang pembelajaran sementara guru pula bertindak memastikan pelajar berjaya melaksanakan rancangan pembelajaran mereka dan mencapai kriteria yang telah ditetapkan. Kemahiran TMK yang saya perolehi melalui kursus yang dianjurkan oleh KPM. daripada "pengarah" kepada "penyelia". yang dikendalikan oleh unit ICT JPN dan PPD serta Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) dengan kerjasama Pusat Kegiatan Guru (PKG). Dalam konteks pembelajaran. Guru dapat menyediakan persembahan pengajaran yang menarik dengan menggunakan aplikasi multimedia seperti Authoware. Antara-antara kelebihan tersebut ialah: 1. daripada "diktator" kepada "fasilitator".1. Multimedia merupakan pelbagai media yang digunakan untuk menyalurkan maklumat kepada orang ramai yang merangkumi teks. Pelaksanaan pendekatan baru dalam pengajaran pembelajaran mengubah peranan daripada "tuan" kepada "pembantu".

Aplikasi yang saya gunakan adalah program Microsoft Word. Microsoft Power Point. Di sekolah saya diberi tanggungjawab mengajar mata pelajaran Sains dan Pendidkan Moral serta Kemahiran Hidup. Hal ini dapat dilihat melalui perubahan sikap. kamera digital di samping kemudahan internet.para pelajar saya dengan lebih berkesan. Dengan cara ini membolehkan setiap pelajar mencari dan mengakses sendiri maklumat daripada ensaiklopedia multimedia atau bahan-bahan . tingkah laku. projektor LCD.dan penggunaan papan interaktif (smart board). dan Microsoft Excel. internet. Para pelajar juga mempunyai kebebasan dalam menggunakan kemudahan TMK berdasarkan kehendak mereka. semasa dan selepas sesi pembelajaran berjalan. Melalui cara ini para pelajar boleh mengawal dan menentukan maklumat yang diterima melalui TMK. Hasil daripada proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan TMK dan multimedia bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Pendidikan Moral saya dapati telah berlaku peningkatkan penguasaan para pelajar dalam mata pelajaran yang saya ajar. Berdasarkan tajuk-tajuk yang dipelajari dalam kelas ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Perkakasan berupa cakera padat (CD). Ianya berlaku apabila TMK digunakan sebagai medium untuk mencari dan mengakses maklumat daripada CDROM. Untuk memperolehi manfaat mengguna TMK dalam mata pelajaran Sains dan Pendidkan Moral. Penggunaan TMK untuk pembelajaran menggalakkan pembelajaran kendiri dan penerokaan. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi serta melihat demonstrasi sesuatu kejadian. Internet juga banyak membantu saya dalam menyediakan bahan bantuan mengajar serta komunikasi dengan pelajar secara terus dapat dilaksanakan menerusi e-mel dan laman blog serta facebook. minat dan prestasi pelajar sebelum. Words dan Excell serta bantuan kamera digital menjadikan kerjakerja saya lebih mudah. Peningkatan penguasaan dalam mata pelajaran para pelajar tersebut dapat saya rumuskan seperti berikut: A) Mengubah Stail Pembelajaran Murid-Murid: Berlaku pembelajaran kendiri dan menggalakkan pembelajaran eksploratori (Penerokaan).TMK juga dapat memberikan pengalaman. Kemahiran menggunakan perisian biasa yang sedia ada dalam komputer seperti Microsoft Powerpoint . portal maklumat dan sumber-sumber maklumat yang lain. saya memberikan beberapa alamat yang berkaitan yang boleh dilayari oleh pelajar melalui intenet. saya membuat perancangan dan penyediaan bahan bantu mengajar menggunakan komputer.

antaranya Portal Pendidikan Utusan. TMK memudahkan pelajar meneroka ilmu-ilmu baru yang menjadikan proses pengajaran pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan. Mereka mencari sendiri hasil-hasil penyelidikan supaya mereka boleh maju ke hadapan tanpa mengikuti dengan jemu rakan mereka yang kurang pintar. Mereka akan memperoleh maklum balas terhadap jawapan secara serta merta. audio. dan Enkabang. B) Memudah Dan Mempercepatkan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Penggunaan teks sama ada dalam bentuk perkataan atau nombor menimbulkan masalah bagaimana untuk menerangkan bahagian-bahagian yang sukar untuk diterangkan atau difahami melalui penggunaan teks. video.Net serta Tutor Astro yang mana di dalamnya banyak memuatkan koleksi soalan dan nota panduan. dan grafik.daripada internet. mereka diminta untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh komputer dan komputer akan menilai serta memberi maklum balas yang sesuai berdasarkan kepada jawapan yang diberikan. Para pelajar akan mengumpul bahan-bahan ini. Para pelajar yang melayari laman web ini dapat menjawab terus soalan-soalan yang tersedia. Para pelajar telah bertukar sikapnya daripada seorang yang pasif menjadi aktif semasa dan selepas proses pembelajaran dan pembelajaran berjalan. Pembelajaran kendiri ini membolehkan para pelajar mempunyai latihan yang secukupnya sebagai persediaan menghadapai peperiksaan. saya membimbing dan menggalakkan para pelajar melayari laman web yang tersedia. Para pelajar dapat berfiki secara kritis. Ini membolehkan sesuatu proses penerangan dilakukan . Manakala pembelajaran penerokaan menjadikan murid yang l pintar lebih berminat dengan isi kandungan yang lebih tinggi dan mencabar. dan maklumat ini akan digunakan untuk menjana dan menguji hipotesis dalam penyelesaian masalah. pengetahuan yang dibina adalah melalui interaksi sosial. Hal ini menimbulkan keseronokan sekaligus boleh memotivasikan pelajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan. Kesimpulannya. Hal ini memberikan keseronokan kepada pelajar-pelajar saya. animasi. Aktiviti ini boleh dilakukan sendiri oleh pelajar sama ada di rumah atau di Pusat Akses sekolah. Bagi mata pelajaran Sains sekolah rendah. pengalaman belajar yang autentik. Maka penggunaan multimedia dapat memudahkan pelajar memahami konsep yang abstrak dengan bantuan adunan elemen-elemen teks. penyelesaian masalah.

Penggunaan papan interaktif semasa mengajar membolehkan guru membuat pembetulan setiap kesalahan yang dilakukan oleh para pelajar dengan serta-merta. Pelajar membuat tugasan menggunakan papan interaktif. . video serta animasi yang membantu mengukuhkan lagi kefahaman pelajar terhadap sesuatu konsep. Penggunaan muzik dan video sebagai alat bantu membolehkan para pelajar lebih memberikan perhatian terhadap apa yang guru ajar. gambar dan rakaman video dari internet. muzik. Pada akhir sesi pembelajaran saya dapati murid-murid saya dapat menguasai isi pelajaran dengan lebih cepat. Markah ini dianalisis untuk melihat aspek kelemahan dan kekuatan pelajar.dengan lebih mudah dan pantas. Pengajaran yang guru sampaikan lebih berkesan melalui media elektronik kerana pelajar dapat melihat sendiri apa yang diterangkan oleh guru dengan bantuan komputer. Dengan kemahiran TMK yang guru miliki. Hasil daripada analisis yang guru perolehi membolehkan guru menyediakan bahan atau soalan dengan memberikan perisian berbentuk latih tubi kepada pelajar yang lemah untuk tujuan pemulihan. teks. Saya menayangkan rakaman video tentang punca-punca pencemaran dan gambar-gambar yang dirakam menggunakan kamera digital akibat daripada tindakan manusia yang tidak bertanggungjawab. Contohnya dalam menghuraikan kesan pencemaran alam kepada hidupan dan manusia. Guru juga boleh menggunakan Microsoft Excel untuk merekod serta menggred markah setiap kali diadakan ujian dan peperiksaan. Bahan-bahan multimedia interaktif dibangunkan dengan dengan menggunakan bahan visual grafik. Aplikasi ini membolehkan guru membuat head count untuk setiap orang pelajar di dalam sesuatu kelas yang diajar. Ini terbukti apabila pelajar saya menulis jawapan tentang kesan-kesan pencemaran alam terhadap manusia dan hidupan air. guru boleh memuat turun maklumat. ini menunjukkan proses pembelajaran yang berkesan telah berlaku. memberikan perisian yang berbentuk tutorial kepada pelajar yang sederhana untuk tujuan pengukuhan dan memberikan perisian berbentuk exploratory kepada pelajar pintar untuk tujuan pengayaan. Para pelajar mungkin mendapat idea dan pengetahuan untuk bertutur dan menceritakan apa yang disaksinya dari awal hingga akhir dengan penuh keyakinan . Kaedah ini membolehkan murid memahami dan menghayati situasi pembelajaran yang sebenar. Guru juga menggunakan perisian Microsoft Powerpoint dengan bantuan kamera digital masukkan gambar-gambar dan guru boleh tayangkan kepada para pelajar menerusi projektor LCD. Para pelajar dapat menghayati isi pelajaran dengan lebih jelas.

menerima dan berkongsi maklumat dalam pelbagai bentuk elemen multimedia. video dan animasi yang dinamik dapat meyampaikan maklumat dengan lebih efektif lagi bila diadunkan dengan teks dan grafik. dalam masa yang sama saya dapat membetulkan kesalahan yang dilakukan dengan serta merta.. Hal ini dapat membantu memudah dan mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah kerana penggunaan TMK dalam pengajaran pembelajaran telah memudahkan tugas guru dan pelajar dalam menguasai kemahiran yang di ajar. ilustrasi. Selain itu Interaksi guru dan pelajar dapat dipertingkatkan melalui TMK di mana guru dan murid berhubung terus melalui internet. Melalui internet pelajar dapat berhubung dengan sesiapa sahaja walau di mana berada kerana kadar caj yang dikenakan jauh lebih rendah dalam masa yang pantas. Penggunaan grafik. dan apa bentuk gambar rajah yang digunakan dapat meningkatkan keberkesanan dalam pembelajaran. perbincangan akan dibuat selepas hasil tugasan dibentangkan di dalam kelas. Proses pengajaran dan pengajaran menjadi lebih mudah dan lebih menarik. Kesimpulannya jelaslah di sini. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman pelajar. Teknologi multimedia membolehkan guru .hasil tugasan mereka dipancarkan menerusi projektor LCD. Cepat Dan Mudah Melalui TMK pelbagai bentuk maklumat dapat disampaikan dengan berkesan dan menarik.) Membentuk Jaringan Komunikasi Yang Efektif. TMK membolehkan pelajar dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar. Penilaian boleh dijalankan oleh guru secara individu dan kumpulan. C. dengan menggunakan TMK telah dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan para pelajar terhadap mata pelajaran yang diajar. Hal ini akan menggalakkan percambahan pemikiran dan memantapkan kemahiran berfikir serta komunikasi para pelajar. Hasilnya para pelajar dapat menghasilkan tugasan yang sempurna. e-mail atau berkunjung ke laman blog. Penggunaan TMK sebagai alat komunikasi merupakan serampang dua mata dalam perkongsian maklumat dan komunikasi. Tambahan pula penggunaan pelbagai media seperti audio. Hal ini akan mewujudkan hubungan kerja berpasukan dalam kalangan pelajar di samping memantapkan kemahiran berkomunikasi. Para pelajar dapat mengetahui di mana kekuatan dan kelemahan tugasan mereka. Guru boleh membuat penilaian terhadap hasil tugasan pelajar dan membetulkan kesalahan mereka pada masa itu juga.

Ini menggambarkan kemahiran TMK yang guru miliki telah dapat menumbuhkan inspirasi kepada para pelajar dan dapat meningkatkan komunikasi yang efektif. Interaksi dan komunikasi sebegini juga memudahkan guru untuk memantau hasil kerja pelajar apabila mereka mengemelkan tugasa atau latihan kepada guru.melihat wajah pelajar yang menghubungi guru pada paparan skrin komputer. Set komputer yang dilengkapkan dengan multimedia telah diadaptasikan untuk memberi maklumat-maklumat tambahan dalam bentuk yang menarik kepada pengguna. Ia digunakan oleh individu yang mahukan kemudahan serta impak yang berkesan dalam persembahan maklumat mereka dengan sesebuah komputer peribadi yang lengkap dengan elemen multimedia dapat memberikan kesan bunyi. paparan grafik yang berwarna warni. Terdapat fakta telah membuktikan bahawa orang ramai telah menggunakan 75 peratus keupayaan untuk mengingat berdasarkan kepada apa yang mereka dengar. Oleh sebab itu. cepat dan mudah. 40 peratus daripada apa yang mereka lihat serta dengar manakala 20 peratus daripada apa yang mereka dengar sahaja. Saya boleh menggunakan pelbagai jenis perisian untuk menyediakan set-set . D). Pelajar dapat berbual secara terus dengan guru menerusi skrin komputer. Guru dapat membantu meningkatkan jalinan komunikasi antara guru dengan pelajar dan pelajar sesama pelajar. Memandangkan keupayaan multimedia banyak memberi kesan yang positif terhadap proses penyampaian maklumat. maka guru seharusnya tidak teragak-agak menggunakan TMK untuk membantu meningkatkan keberkesanan pengurusan pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah. Pelajar juga dapat berkomunikasi dengan ramai orang di seluruh dunia hanya menerusi skrin komputer menggunakan hujung jari sahaja. Pengekalan Informasi Yang Berkesan Multimedia digunakan sebagai perantara dalam sesebuah penyampaian atau pesembahan maklumat kepada para pelajar. animasi serta video. Para pelajar akan merujuk kepada guru apabila ada masalah yang berkaitan dengan pembelajaran dan pada masa mereka memerlukan nota dan bahan rujukan. ciri interaktif dalam persembahan multimedia merupakan komponen penting yang tidak seharusnya diabaikan kerana ia boleh menyokong keupayaan ingatan manusia Itu sendiri. Pelajar boleh bertanya secara terus dan guru pula akan menjawab dengan cepat Jelaslah di sini melalui TMK jalinan komunikasi yang mantap dapat dilakukan secara berkesan. lihat dan lakukan.

Sebelum aktiviti tersebut dilakukan guru harus memastikan yang pelajar telah menguasai terlebih dahulu konsep atau isi pelajaran yang hendak diuji sebelum pelajar dibenarkan mempelajari konsep atau isi pelajaran pada tahap yang lebih tinggi. . Bahan-bahan ini boleh digunakan dalam bilik darjah dan pelajar boleh tayangkannya berulang kali. Guru boleh melayari laman-laman web yang berkaitan subjek yang diajar. Keadah ini telah memperkuatkan lagi ingatan dan meningkatkan pemahaman serta minat pelajar terhadap apa yang dipelajari. Ini menggambarkan TMK dapat meningkatkan pemahaman dan menguatkan ingatan murid-murid terhadap isi pelajaran. Cara ini membolehkan pelajar merasai pengalaman pembelajaran yang berbeza berdasarkan prestasinya di dalam sesuatu konsep atau isi pelajaran. dilihat dan dialami oleh pelajar lebih lama kekal dalam memori ditambah dengan penggunaan teknologi yang menarik dan interaktif.soalan pelbagai aras secara interaktif. pangkalan data dan lain-lain maklumat yang boleh diperolehi di pasaran. Penggunaan perisian aplikasi umum seperti pemerosesan perkataan oleh pelajar dalam penghasilan karangan atau penggunaan perisian hamparan elektronik akan menghasilkan plot graf. Bila pelajar dapat menjawab soalan dengan betul mereka akan berasa seronok dan ingin mencuba lagi. Lengkap Dan Mantap TMK dikatakan sebagai alat aplikasi apabila membantu pelajar melaksanakan tugasan pembelajaran. Apa yang didengar. Soalan-soalan yang melibatkan konsep dan isi pelajaran itu boleh juga disediakan dengan jawapan yang membolehkan para pelajar saya membuat penilaian secara sendiri. Para pelajar boleh mengulang belajar sesuatu konsep atau isi pelajaran itu pada bila-bila masa atau seberapa banyak yang dia mahu. Ternyata di sini bahawa. kemudian maklumat tersebut saya simpan dalam CD-ROM seperti ensaikopedia. TMK telah dapat membantu meningkatkan pemahaman dan mengekalkan maklumat yang diperolehi pelajar melalui kaedah ulangan dan penerokaan. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman pelajar terhadap apa yang guru sampaikan. di samping sebagai mekanisma penyaluran maklumat pengajaran dan pembelajaran. E) Menghasilkan Kerja Yang Berkualiti.Teknologi maklumat telah memudahkan tugasan guru dan pelajar serta dapat membantu pelajar mempertingkatkan daya ingatan. Ditambah pula dengan penggunaan multimedia yang menarik menyebabkan pelajar tidak merasa bosan untuk mengulangi mempelajarinya.

Aplikasi multimedia yang melibatkan pelbagai jenis media yang menarik dan dinamik dapat meningkatkan minat seseorang pelajar terhadap bahan pembelajaran yang disediakan. Manakala perisian Microsoft Powerpoint membolehkan murid membuat pembentangan hasil tugasan yang guru berikan sama ada secara kumpulan atau individu. Kemahiran dan penguasaan dalam teknologi akan melahirkan murid yang lebih bersedia dan yakin untuk memasuki alam pekerjaan. Menggunakan komputer semasa mengajar dan belajar dapat meningkatkan semangat atau motivasi pelajar untuk terus belajar dan mencuba sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Apa yang penting sebagai guru. Penggunaan perisian aplikasi ini dapat membantu pelajar melaksanakan aktiviti pembelajaran. proses pembelajaran seterusnya lebih mudah dilaksanakan. Microsoft Excell. Penutup / Rumusan . Selain itu penggunaan TMK dan multimedia daapt mewujudkan persekitaran pembelajaran yang merangsang pelajar untuk terus belajar. Melalui penggunaan TMK murid dapat menguasai pelbagai kemahiran manipulatif seperti kemahiran pemprosesan perkataan.Pelbagai perisian aplikasi yang boleh dimanfaatkan dalam melaksanakan tugasan pembelajaran seperti Microsoft Word. Saya juga mendapati penggunaan TMK membolehkan murid-murid menghasilkan segala penciptaan dan menyelesaikan kerja yang rumit. pangkalan data dan pembentangan dengan menggunakan alat-alat teknologi. Apabila minat dan motivasi pelajar sudah dirangsang. Kelainan dalam paparan maklumat dapat membangkitkan minat dan motivasi murid untuk terus mendalami ilmu pengetahuan atau maklumat tentang mata pelajaran yang diminati. Microsoft Power Point. Pengajaran pembelajaran menggunakan TMK dan multimedia dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. dan sebagainya. Paintshop. Pelajar boleh memilih mana-mana perisian yang sesuai dengan kehendak dan kemampuan mereka. efektif dan berinformasi dalam mendidik anak bangsa. saya mestilah terus belajar dan memahirkan diri dengan pelbagai kemahiran TMK supaya menjadi lebih inovatif. Perisian aplikasi Microsoft Excell yang sesuai boleh digunakan untuk membantu murid membina graf-graf yang diperlukan. Microsoft Access.

Holmes. Bhd. meluaskan peranan guru dalam membantu dan membimbing para pelajar serta membantu guru meningkatkan usaha bagi meningkatkan kualiti pendidikan yang diberi kepada pelajar dan seterusnya berjaya membangunkan modal insan cemerlang. gemilang dan terbilang. Sumber rujukan / Bibliografi Abdul Rahim Bin Abdul Razak. Guru bukan sahaja merupakan sumber inspirasi kepada para pelajar.W. malah guru-guru menjadi pendorong kepada kejayaan dan kemajuan pelajar. mengembang kemahiran diri. PTS Publication & Distrubator Sdn. dan sebagainya tidak boleh diambil alih oleh teknologi. (2005): Profesionalisme Keguruan Prospek Dan Cabaran: Kuala Lumpur. Apa lagi dalam usaha kerajaan untuk memperkasakan pendidikan di Malaysia dalam usaha melahirkan bangsa Malaysia glokal berminda kelas pertama dalam menyahut Sembilan Cabaran Wawasan 2020. Kuala Lumpur. Dalam menangani arus ledakan teknologi ini guru harus mempertingkatkan kecekapan dalam pengurusan pendidikan. Konsep pembelajaran sepanjang hayat menjadikan TMK sebagai medium paling berkesan ke arah merealisasaikan impian tersebut. Zaidatun Tasir. (2003): Multimedia Dalam Pendidikan. TMK menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan bertaraf dunia yang menjadi impian Malaysia. menunjuk ajar.Penggunaan TMK dalam pendidikan selaras dengan hasrat Malaysia untuk meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia. Community College Journal. . Guru diperlukan untuk mencorakkan perkembangan pelajar kerana tugas ini tidak boleh dilakukan oleh teknologi walau secanggih mana sekalipun teknologi boleh mencorakkan pembelajaran. 70 (2): ms 10-15 Jamalludin Harun. Teknologi perlu dilihat sebagai satu alat dan bukan segala-galanya yang boleh mengambil peranan penting seseorang guru. membina keyakinan. Dr. (1999): The Transforming Power of Information Technology. Peranan guru yang berterusan sebagai seorang pakar untuk membimbing. mendorong. menangani masalah pembelajaran. Pembangunan pendidikan pada abad ke-21 di negara kita menjadi lebih kompetitif di mana Malaysia perlu melangkah ke hadapan bagi mengantarabangsakan kualiti pendidikan. Dewan Bahasa Dan Pustakaan. Pembelajaran memerlukan hubungan manusia dengan manusia dan sentuhan guru terhadap Pelajar.

Bhd Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001) Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2005): Multimedia Konsep dan Praktis.html http://engkizarquran.edu/RusminiKuAhmad/papers/524734/Integrasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran.com/2010/01/kepentingan-ict-dalam-meningkatkan. Tahun Satu. dimuat turun pada 06/08/2012 . SUMBER INTERNET http://cgdahpm. (2010): Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Sdn. Kuala Lumpur.com/2010/04/15/pentingnya-integrasi-ict-dalam-prosespengajaran-dan-pembelajaran. Dr. Dimuat turun pada 22/08/2012 http://iab-academia. (2006): HBEF2303.Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan. Kamus Dewan Edisi Ke-4. Modul OUM. (2010): Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Putrajaya. Meteor Doc.net/norhisham/teknologi-maklumat-untuk-pp. Kuala Lumpur. (2007): Kuala Lumpur. Putrajaya. Tahun Satu. Zaidatun Tasir.slideshare. Venton Publishing. Dimuat turun pada 20/08/2012 http://www.wordpress. Kementerian Pelajaran Malaysia. Modul Pengajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Teras Dunia Sains Teknologi.blogspot.Jamalludin Harun. Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Dewan Bahasa dan Pustaka.

kerajaan amat bergantung kepada golongan guru sebagai golongan yang berada di barisan hadapan pembangunan negara bagi memastikan kejayaan PPSMI. malah telah lama diperkenalkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropah sejak awal tahun 60-an lagi. Sebagai contoh kerajaan sanggup membelanjakan berbilion ringgit bagi melicinkan pelaksanaan PPSMI. Ini diakui oleh Cockroft (1982) bahawa penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran boleh memperbaiki kualiti pengajaran dan boleh merubah kepentingan sesuatu tajuk dalam pengajaran. Sudah pasti kerajaan mahu melihat hasil yang setimpal dengan pelaburan yang begitu besar. Ianya telah melibatkan perbelanjaan yang cukup besar.slideshare.net.http://www. Negara kita tidak ketinggalan dalam menikmati arus pembangunan dan ledakan berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) ini. turun pada 06/08/2012 Dimuat Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam bidang pendidikan bukanlah sesuatu yang baru dan asing. Dalam hal ini./shahwaran/penggunaan-ict-dalam-pp-presentation. Salah satu faedah penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas ialah ianya dapat memperkembang dan memperkasakan lagi pemahaman pelajar dalam sesuatu tajuk mata pelajaran yang diajar. . Tahun ini sahaja(2006) kerajaan telah membelanjakan sekitar RM250 juta untuk pembelian notebook dan perkakasan PPSMI yang lain. Kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun mengambil pelbagai inisiatif untuk memperlengkapkan warga pendidik seperti mengadakan pelbagai jenis kursus jangka pendek dan kursus jangka panjang.

kelebihan menggunakan mod tutorial ini ialah ianya dapat mengindividukan . mengintegrasikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran sangat penting dalam pencarian maklumat secara global.Sebagai seorang guru. Situasi yang sesuai bagi pembelajaran mod tutorial ini ialah untuk kelas yang ramai murid. yang melihat guru sebagai penyampai utama dan murid sebagai penerima. Segala latihan dan latihtubi yang disampaikan dikawal oleh sistem. guru boleh memberi tumpuan kepada sebahagian murid yang memerlukan bantuan guru sementara sebahagian lagi menggunakan komputer. Pembelajaran tutorial ini merangkumi pembelajaran secara ekspositari iaitu merujuk kepada suasana pembelajaran di mana guru menyampaikan maklumat kepada murid yang pasif. Mod-mod tersebut ialah mod tutorial. Kelebihan . Pembelajaran ini juga sesuai bagi kelas yang mmpunyai murid yang pelbagai keupayaan. Dalam situasi ini. mod penerokaan. Pemulihan boleh dibuat untuk murid yang menghadapi kesukaran belajar dan pengayaan untuk pelajar cerdik yang mencabar minda.2 Mod Tutorial Sebahagian besar perisian pendidikan yang diguna dalam pembelajaran tutorial direka bentuk berdasarkan kepada model tradisional pengajaran dan pembelajaran. mod aplikasi dan mod komunikasi. 1. Ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk memastikan anak-anak kita berkemampuan mengejar perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan Sains dan Teknologi serta berkebolehan menguasainya dengan pantas sesuai dengan perubahan era globalisasi. terdapat empat mod pengajaran dan pembelajaran di dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang boleh digunakan oleh seseorang pendidik. model transmisi. Untuk merealisasikan matlamat ini.

ensiklopedia di dan lain-lain pasaran. pembelajaran penerokaan ini juga memberi peluang kepada guru menerapkan teori pembelajaran moden seperti constructivism.3 Mod Penerokaan Dalam mod penerokaan. 1. Ia juga mendorong murid terlibat secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran dan memberi peluang kepada murid untuk menangani masalah sebenar di dalam kelas. portal maklumat dan internet. Selain dari itu. Selain daripada mengakses maklumat terus dari internet. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) digunakan sebagai medium untuk mencari dan mengakses maklumat secara penerokaan daripada bahan sumber seperti CD ROM. Selain daripada itu.4 Mod Aplikasi . penyelesaian masalah. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi di bawah kawalan sistem. iaitu pembelajaran yang memberi penekanan kepada pemikiran kritis. pengalaman pembelajaran autentik dan pengetahuan yang dibina melalui interaksi sosial. multiple intelligence dan sebagainya. guru juga boleh menggunakan maklumat maklumat yang disimpan yang dalam CD ROM. Pendekatan penerokaan ini menyokong kepada pendekatan constructivism. diperolehi Kelebihan menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) untuk mod penerokaan ialah untuk memberi peluang kepada murid untuk menentukan haluan dan kemajuan pembelajaran masing-masing. murid juga mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara tunjuk cara di bawah kawalan murid sendiri. murid-murid belajar mengikut kemampuan sendiri. 1. Murid juga boleh mengalami. meningkatkan motivasi murid untuk belajar dan murid-murid boleh belajar tanpa penyeliaan atau dengan penyeliaan guru yang minimum.pembelajaran.

teknik seorang kepada ramai dan teknik ramai . teknik seorang kepada seorang.5 Mod Komunikasi Mod pembelajaran komunikasi digunakan untuk membolehkan murid dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar.dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk. guru boleh mengemukakan masalah yang lebih mencabar minda murid dan murid dapat meningkatkan kecekapan dan ketepatan hasil pembelajaran 1. Editor grafik. grafik. maka pemprosesan perkataan hanya diguna sebagai mesin taip sahaja. Mod komunikasi dapat dijalankan menggunakan empat teknik iaitu teknik seorang – sendirian.Sesuatu pengajaran dan pembelajaran itu dikatakan menggunakan mod aplikasi apabila alat ICT itu digunakan untuk membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran. mengedit dan mengolah kandungan karangan dengan bantuan pemprosesan perkataan dan seterusnya mempersembahkan hasil karangan mereka. Kecanggihan dan kemajuan ICT pada ketika ini membolehkan komunikasi dilakukan dalam pelbagai mod seperti teks. Adobe Photoshop adalah contoh perisian khusus aplikasi. penggunaan perisian aplikasi umum seperti pemprosesan perkataan oleh murid dalam menghasilkan sesuatu tugasan (karangan) atau penggunaan perisian hamparan elektonik untuk memplot graf. video atau kombinasi pelbagai mod. menerima. audio. Penggunaan pengajaran mod aplikasi ini dikatakan berlaku apabila sekumpulan murid berbincang. bukan sebagai mekanisma penyaluran maklumat pengajaran dan pembelajaran. Contohnya. Sekiranya guru itu hanya meminta muridmurid menyediakan karangan dengan mengunakan pemprosesan perkataan tanpa melakukan perkara seperti yang diterangkan di atas tadi. Kelebihan-kelebihan menggunakan mod aplikasi di dalam pengajaran dan pembelajaran ialah murid boleh memberikan tumpuan kepada melakukan aktiviti pembelajaran yang autentik. Computer Aided Design(CAD).

Pembelajaran kolaboratif adalah contoh model pengajaran yang menggunakan mod komunikasi. perbezaan . 1. Dalam kerja kursus ini kami telah memilih DUA mod pengajaran iaitu mod tutorial dan mod penerokaan untuk diintegrasikan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.6 Kesimpulan Ringkasnya penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara terancang dan teratur akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran guru lebih diyakini oleh pelajar. mempertingkatkan penglibatan murid dalam proses pembelajaran melalui peer group yang bersifat global dan murid-murid boleh berkomunikasi dengan pakar di dalam dan luar negeri dalam proses pengajaran dan pembelajaran. . Kelebihan-kelebihan menggunakan mod komunikasi ini ialah ianya boleh melaksanakan pembelajaran kolaboratif. teknik. Ringkasan tentang persamaan. Pelajar – pelajar pasti suka akan pengajaran guru yang mempelbagaikan kaedah. pendekatan dan bahan bantu mengajar yang terkini. corak persamaan dan perbezaan yang penting kedua-dua mod boleh dirujuk pada Lampiran A yang disertakan. Ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan agar generasi muda hadapan Malaysia yang hendak dilahirkan ini dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsabangsa lain di dunia ini serta mampu bersaing di peringkat antarabangsa dengan penuh keyakinan tanpa menghadapi sebarang halangan komunikasi.kepada ramai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful