Kepentingan Penggunaan Teknologi Maklumat (TMK) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pendahuluan Dasar Pembangunan Negara

dalam Rancangan Malaysia Kelapan (2001–2005) menegaskan kepentingan membangunkan dan memperluaskan penggunaan teknologi maklumat dalam pembangunan pendidikan. Langkah ini bertujuan merancakkan pertumbuhan, melatih profesional, meningkatkan produktiviti, memodenkan pengurusan teknologi maklumat dan pengetahuan, mengurangi jurang digital, dan mempastikan semua rakyat mendapat manfaat daripada TMK. Sektor pendidikan menjadi agen perubahan bagi mempertingkatkan kemahiran penggunaan TMK dalam kalangan generasi muda. Keperluan terhadap penggunaan TMK dalam pendidikan amat dirasai kerana TMK telah menjadikan dunia pendidikan sebagai hak milik pelbagai lapisan masyarakat di mana pelbagai maklumat dan sumber pendidikan dapat dicapai walau di mana jua berada. Pengaruh dan kemajuan era TMK mencetuskan inovasi dalam pengurusan pendidikan, penilaian, serta pengajaran dan pembelajaran. Kewujudan masyarakat berpendidikan yang terbentuk melalui pembudayaan komputer, internet, dan multimedia menzahirkan kewujudan masyarakat yang cinta akan ilmu pengetahuan. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mementingkan perkembangan intelektual yang dirintis oleh kemajuan dunia pendidikan. Dalam konteks ini teknologi maklumat berperanan untuk meluaskan penyebaran pemikiran manusia sebagai agen revolusi sosial. Penguasaan TMK dapat membantu guru menghadapi ranjau dan cabaran dalam dunia pendidikan dan bertindak tepat dengan kehendak semasa. Fungsi guru sebagai egen perubahan sosial dapat memenuhi permintaan masyarakat setempat melalui ilmu dan kemahiran yang dimiliki seterusnya menjadi rujukan dan idola dalam masyarakat. Kemahiran guru dalam bidang TMK dapat membantu pelajar-pelajar untuk menguasai kemahiran dan ilmu yang bersesuaian dengan minat, bakat serta potensi pelajar sekaligus dapat menanam rasa cinta akan ilmu pengetahuan. Hal ini secara tidak langsung dapat melahirkan modal insan cemerlang berminda kelas pertama sebagaimana yang digarapkan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). Tanggungjawab ini sememangnya terpikul atas bahu para guru yang komited dengan tugas serta bersedia dan sanggup menerima perubahan mengikut peredaran masa. Semua ini menuntut pengorbanan yang besar dari kalangan guru-guru untuk terus menambah ilmu dan kemahiran, bertepatan dan bersesuaian dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat. Sukatan mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah merupakan pembelajaran yang memerlukan pelbagai kaedah dan Alat Bantu Mengajar (ABM) agar pembelajaran lebih berkesan serta

menyeronokkan. Kita dapat bayangkan bagaimana mungkin seorang guru Bahasa Melayu menerangkan tajuk pelajaran hanya dengan ‘chalk and talk’. Untuk itu penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) khasnya penggunaan komputer dan laman Web dalam pengajaran dan pembelajaran sememangnya amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Namun beberapa kajian yang dijalankan mendapati guru-guru Bahasa Melayu masih berada pada tahap yang rendah menjadikan komputer sebagai budaya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini disebabkan oleh kurangnya, kemahiran, saranan, serta nilai sikap dari guru tersebut. Sebagai cadangan terdapat beberapa pihak yang menjadi tunjang dari kesuksesan pelaksanaan program ini: pertama pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sebagai sebuah sistem, pihak pentadbir, guru besar dan PIBG. serta bagaimana membangun nilai sikap guru Bahasa Melayu itu sendiri agar selalu selari dengan kemajuan inovasi pendidikan Definisi Pelaksanaan TMK dalam Pendidikan Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat mentakrifkan pelaksanaan sebagai perihal, perbuatan atau proses melaksanakan sesuatu rancangan, manakala Teknologi membawa pengertian alat yang digunakan oleh manusia dan alat yang ada pada manusia iaitu ilmu pengetahuan, kemahiran, dan kepakaran dalam ilmu tertentu untuk menyelesaikan masalah hidup. Maklumat merujuk kepada makluman, pemberitahuan, keterangan, butir-butir, dan pengetahuan. Komunikasi bererti perhubungan secara langsung atau dengan perantara surat, radio, telefon dan lain-lain komunikasi atau penghubung dengan atau yang sampai kepada orang ramai amnya. Pendidikan membawa erti perihal mendidik, didikan, latihan, atau ajaran. Jadi maksud pelaksanaan TMK dalam pendidikan membawa maksud menggunakan TMK secara saintifik, terancang, dan bersesuaian demi meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran. Selain daripada itu TMK juga boleh ditakrifkan sebagai pelbagai bentuk peralatan dan sistem yang digunakan untuk memproses, mengurus, memanipulasi, memindah, menyimpan dan menyebarkan maklumat melalui media elektronik. Pada hari ini, TMK digunakan dalam hampir semua aspek kehidupan dan pengaruhnya dijangkakan akan membawa impak yang lebih besar terhadap dunia akan datang (Robertson, 1998) Manakala Holmes (1999), pula memberikan pandangan bahawa integrasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran memerlukan guru yang bersedia dan fleksibel dalam menggunakan teknologi dalam kaedah pengajaran harian dengan mata pelajaran yang diajar. Mempelajari bagaimana menggunakan komputer belum mencukupi untuk membolehkan guru menggabungkan teknologi dalam proses pengajaran dan

integrasi TMK dalam P&P bermaksud penggunaan teknologi pembelajaran untuk memperkenal. Penggunaan teknologi mesti digabungjalinkan bersama dengan kaedah pengajaran. ekonomi dan kebudayaan. Menggunakan TMK untuk mencari. komputer dan saling tindakan antara mesin (komputer dan manusia. ii. akan tetapi sudah masuk pada seluruh ranah aktifitas manusia. iv. iii. Berdasarkan kepada penjelasan yang diterangkan para pakar di atas. (British advisory council for applied Research dan Development: Report on Information Technology. mengukuh dan menambah kemahiran. mengumpul. STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH MATLAMAT Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. murid akan dapat: i. H. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari. menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanak-kanak dan akan kekal sepanjang hayat. Elemen yang penting dalam mengintegrasi teknologi ialah pemahaman guru terhadap isi pengajaran dan implikasi berhubung dengan teknologi. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika.M. Stationery Office. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. dan hal yang berkaitan dengan sosial. Oleh itu perlu ditegaskan bahawa TMK yang dimaksud dalam huraian ini merujuk kepada penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) khasnya di bidang computer dan laman Web atau disingkat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pengajaran Bahasa Melayu. hal ini disebabkan oleh penggunaan TMK tersebut tidak lagi diaplikasan setakat pada bidang pendidikan sahaja. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Guru perlu mengintegrasi TMK untuk memberi nilai tambah kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran. v. Ringkasnya peranan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran akan membawa kepada kaedah-kaedah yang baru dan inovatif dalam pembelajaran dan penilaian. OBJEKTIF Pada akhir persekolahan di peringkat rendah. maka jelas TMK mempunyai makna dan ruang lingkup yang luas. 1980) Pendapat Pisapa (1994).pembelajaran. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. . British advisory council for applied Research and Development mentakrifkan teknologi maklumat sebagai suatu disiplin saintifik.memproses dan menggunakan maklumat. teknologi dan kejuruteraan serta teknik pengurusan yang digunakan dalam pengendalian dan pemprosesan maklumat serta penggunaannya.

Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan penyebaran maklumat. fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK. kemahiran dan nilai. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk berasaskan TMK. b. kreatif dan reflektif. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer. memproses. menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. menyimpan. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. dan keselamatan penyebaran maklumat. Penyiasatan. Konsep. Kemahiran Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan melahirkan perkara di bawah: a. c. Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisian dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagai bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. FOKUS TMK Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidang pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnya sistem komputer dan komunikasi. fokus adalah pada integrasi TMK merentas kurikulum. mendapatkan semula. Tahun 2 dan Tahun 3). vii. fakta dan terminologi TMK. menghantar. Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah: a. Pada Tahap 1 (Tahun 1. PERANCANGAN KANDUNGAN Standard Kurikulum TMK untuk Sekolah Rendah menekankan pengintegrasian pengetahuan. peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran kritikal. penerokaan dan pencetusan idea.vi. Oleh itu. b. Tahun 5 dan Tahun 6). Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. . Pada Tahap 2 (Tahun 4.

2. . 2.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK. Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan implikasi pelbagai pilihan TMK dan maklumat yang digunakan. kerjasama dan akauntabiliti.3.4 Memilih sumber TMK yang sesuai. Standard Kandungan ini memberikan petunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan Standard Pembelajaran TMK.0 Menggunakan TMK untuk mencari. Kod Etika komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap dan rasabertanggungjawab. Standard pembelajaran dalam lingkungan Standard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh murid. 1. tepat dan tekun.1. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Melalui proses standard ini pelajar akan dapat: 2. Menerima tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK. KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK Standard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. 2. hormat. memproses dan menggunakan maklumat Melalui standard ini pelajar akan dapat: 3.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK.2. Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK dan maklumat. mengumpul. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang aktiviti berasaskan TMK.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifik (tugasan atau cabaran). Mempraktikkan etika penggunaan TMK dan maklumat.4. 1.Nilai Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan sistem maklumat dengan yakin. 3. 2. 1. 1.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagi memenuhi keperluan semasa. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Melalui Standard ini pelajar akan dapat: 1.1 Mengenal pasti bila dan mengapa informasi diperlukan. 2. Terdapat tujuh Standard Kandungan.

6. 4. 4.2 Menilai sumber maklumat atas talian yang berkaitan dengan sumber pengetahuan untuk kesahihan dan kebolehpercayaan.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan.0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat Melalui standard ini pelajar akan dapat: 4. menganalisis. dan menilai penyelesaian.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan Melalui standard ini pelajar dapat: 5. memilih strategi yang sesuai dan mengimplementasikan. 4. dan untuk menyelesaikan projek dan tugasan. . membangunkan strategi penyelesaian.1 Menggunakan alat TMK untuk menghasilkan kerja yang efektif dan kreatif. 3.2 Menentukan maklumat yang diperlukan.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya untuk kegunaan masa depan.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalah termasuk mengenal pasti dan menganalisis masalah tersebut. dan nyatakan hasil keputusan atau cara penyelesaian.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah untuk menyampaikan maklumat atau membentangkan keputusan dengan menggunakan TMK.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran Melalui standard ini pelajar dapat: 6. 4. menggunakan dan seterusnya menyalurkan maklumat yang dipilih.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkan dan membentangkan pengetahuan.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan memperoleh maklumat dan pengetahuan pakar yang berkaitan dengan bidang yang diminati.3. 5.4 Memahami. 3. 5. 5. 5.3 Menggunakan kemahiran TMK untuk berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagi membina pengetahuan.

0 Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif Melalui standard ini pelajar dapat: 7. perkakasan dan perisian yang lengkap dan mencukupi serta latihan dan bimbingan kepada guru-guru untuk membolehkan TMK digunakan dalam proses pengajaran pembelajaran.2 Menggunakan TMK untuk mewujudkan kolaborasi dengan rakan sebaya. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah melaksanakan pelbagai projek. 1 Teknologi Maklumat Dalam Dunia Pendidikan.6. KPM telah melengkapkan lagi kemudahan saluran komunikasi di sekolah dengan akses jalur lebar melalui kerjasama dengan Kementerian Tenaga. Mata Pelajaran TMK diperkenalkan. antaranya: Projek Rintis Sekolah Bestari. pakar dan orang lain untuk meningkatkan produktiviti. Sehubungan dengan usaha Merapatkan Jurang Digital dan Memperkasakan Sekolah Kebangsaan yang terkandung dalam PIPP. 7.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru (emerging technology) untuk mengemukakan idea dan maklumat.1 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea yang sedia ada melalui cara yang unik dan baru.3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli untuk mengemukakan idea dan maklumat. P & P Matematik Dan Sains Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Latihan TMK untuk Guru. 7. TMK dalam pendidikan merujuk kepada penggunaan perkakasan dan perisian komputer yang diintegrasikan dengan multimedia dan internet yang diaplikasi dan digunakan secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam institusi . 6. 7. 7.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat. Kementerian Pelajaran (KPM) menyediakan infrastruktur. Air dan Komunikasi serta merangkaikan infrastruktur dan perkakasan TMK melalui rangkaian setempat atau teknologi tanpa wayar. Projek Schoolnet dan MySchoolNet. TV Pendidikan (TVP). Projek Pengkomputeran Pengurusan. Makmal Pengkomputeran.2 Merancang strategi untuk mengemukakan pengetahuan dan idea baru.

Guru dapat menyediakan persembahan pengajaran yang menarik dengan menggunakan aplikasi multimedia seperti Authoware. grafik. Pelaksanaan pendekatan baru dalam pengajaran pembelajaran mengubah peranan daripada "tuan" kepada "pembantu". dan Penjanaan Tabung Soalan.1. daripada "diktator" kepada "fasilitator". Freehand.1 Memudahkan tugasan mengajar guru Kemahiran TMK yang saya miliki dapat meningkatkan penguasaan pelajar dalam mata pelajaran yang saya ajar. Page Maker dan sebagainya kerana ia mengandungi grafik yang menarik yang boleh diaudiokan. Antara-antara kelebihan tersebut ialah: 1. Multimedia merupakan pelbagai media yang digunakan untuk menyalurkan maklumat kepada orang ramai yang merangkumi teks. video. Dalam konteks pembelajaran. Oleh itu segala perancangan dibuat mengikut turutan aktiviti supaya objektif pembelajaran tercapai.1 Bagaimana TMK Digunakan Dalam Dunia Pendidikan Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran dilihat dalam konteks aspek pengajaran guru (guru menggunakan TMK) dan aspek pembelajaran (pelajar menggunakan TMK). aplikasi dan komunikasi. 1. dan dianimasikan secara bijaksana. Guru boleh menggunakan TMK untuk pengurusan proses pembelajaran. Kemahiran TMK yang saya perolehi melalui kursus yang dianjurkan oleh KPM. Guru berperanan sebagai penyampai maklumat dan memastikan bahawa pelajar telah mempunyai pengetahuan sedia ada. daripada "pengarah" kepada "penyelia". membolehkan saya melaksanakan tanggungjawab mendidik . Pengurusan Rekod Pelajar. Dalam konteks pengajaran pula TMK digunakan sebagai tutor dan alat demonstrasi. penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran boleh dikategorikan sebagai tutorial. dan animasi. divideo. yang dikendalikan oleh unit ICT JPN dan PPD serta Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) dengan kerjasama Pusat Kegiatan Guru (PKG). Banyak juga kelebihan lain yang diperoleh sekiranya guru menggunakan TMK dalam proses pengajaran pembelajaran harian mereka. Pelajar menentukan dan merancang pembelajaran sementara guru pula bertindak memastikan pelajar berjaya melaksanakan rancangan pembelajaran mereka dan mencapai kriteria yang telah ditetapkan. audio.pendidikan khususnya di sekolah. penerokaan.

kamera digital di samping kemudahan internet. saya memberikan beberapa alamat yang berkaitan yang boleh dilayari oleh pelajar melalui intenet. internet. Peningkatan penguasaan dalam mata pelajaran para pelajar tersebut dapat saya rumuskan seperti berikut: A) Mengubah Stail Pembelajaran Murid-Murid: Berlaku pembelajaran kendiri dan menggalakkan pembelajaran eksploratori (Penerokaan). Perkakasan berupa cakera padat (CD). Penggunaan TMK untuk pembelajaran menggalakkan pembelajaran kendiri dan penerokaan. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi serta melihat demonstrasi sesuatu kejadian. Aplikasi yang saya gunakan adalah program Microsoft Word. Melalui cara ini para pelajar boleh mengawal dan menentukan maklumat yang diterima melalui TMK. Hal ini dapat dilihat melalui perubahan sikap. semasa dan selepas sesi pembelajaran berjalan. Ianya berlaku apabila TMK digunakan sebagai medium untuk mencari dan mengakses maklumat daripada CDROM.para pelajar saya dengan lebih berkesan. Para pelajar juga mempunyai kebebasan dalam menggunakan kemudahan TMK berdasarkan kehendak mereka. minat dan prestasi pelajar sebelum. Di sekolah saya diberi tanggungjawab mengajar mata pelajaran Sains dan Pendidkan Moral serta Kemahiran Hidup. dan Microsoft Excel. portal maklumat dan sumber-sumber maklumat yang lain. Untuk memperolehi manfaat mengguna TMK dalam mata pelajaran Sains dan Pendidkan Moral. Hasil daripada proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan TMK dan multimedia bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Pendidikan Moral saya dapati telah berlaku peningkatkan penguasaan para pelajar dalam mata pelajaran yang saya ajar. Berdasarkan tajuk-tajuk yang dipelajari dalam kelas ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. tingkah laku. Words dan Excell serta bantuan kamera digital menjadikan kerjakerja saya lebih mudah. projektor LCD. Internet juga banyak membantu saya dalam menyediakan bahan bantuan mengajar serta komunikasi dengan pelajar secara terus dapat dilaksanakan menerusi e-mel dan laman blog serta facebook. Microsoft Power Point. saya membuat perancangan dan penyediaan bahan bantu mengajar menggunakan komputer.dan penggunaan papan interaktif (smart board). Kemahiran menggunakan perisian biasa yang sedia ada dalam komputer seperti Microsoft Powerpoint . Dengan cara ini membolehkan setiap pelajar mencari dan mengakses sendiri maklumat daripada ensaiklopedia multimedia atau bahan-bahan .TMK juga dapat memberikan pengalaman.

Hal ini menimbulkan keseronokan sekaligus boleh memotivasikan pelajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan. Para pelajar telah bertukar sikapnya daripada seorang yang pasif menjadi aktif semasa dan selepas proses pembelajaran dan pembelajaran berjalan. B) Memudah Dan Mempercepatkan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Penggunaan teks sama ada dalam bentuk perkataan atau nombor menimbulkan masalah bagaimana untuk menerangkan bahagian-bahagian yang sukar untuk diterangkan atau difahami melalui penggunaan teks. animasi. Aktiviti ini boleh dilakukan sendiri oleh pelajar sama ada di rumah atau di Pusat Akses sekolah. dan grafik. penyelesaian masalah. Pembelajaran kendiri ini membolehkan para pelajar mempunyai latihan yang secukupnya sebagai persediaan menghadapai peperiksaan. TMK memudahkan pelajar meneroka ilmu-ilmu baru yang menjadikan proses pengajaran pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan. audio. saya membimbing dan menggalakkan para pelajar melayari laman web yang tersedia. Hal ini memberikan keseronokan kepada pelajar-pelajar saya. Bagi mata pelajaran Sains sekolah rendah. Para pelajar dapat berfiki secara kritis. pengetahuan yang dibina adalah melalui interaksi sosial. Maka penggunaan multimedia dapat memudahkan pelajar memahami konsep yang abstrak dengan bantuan adunan elemen-elemen teks. dan maklumat ini akan digunakan untuk menjana dan menguji hipotesis dalam penyelesaian masalah. Mereka mencari sendiri hasil-hasil penyelidikan supaya mereka boleh maju ke hadapan tanpa mengikuti dengan jemu rakan mereka yang kurang pintar. video.daripada internet. mereka diminta untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh komputer dan komputer akan menilai serta memberi maklum balas yang sesuai berdasarkan kepada jawapan yang diberikan. Manakala pembelajaran penerokaan menjadikan murid yang l pintar lebih berminat dengan isi kandungan yang lebih tinggi dan mencabar. Para pelajar akan mengumpul bahan-bahan ini.Net serta Tutor Astro yang mana di dalamnya banyak memuatkan koleksi soalan dan nota panduan. pengalaman belajar yang autentik. Mereka akan memperoleh maklum balas terhadap jawapan secara serta merta. antaranya Portal Pendidikan Utusan. Para pelajar yang melayari laman web ini dapat menjawab terus soalan-soalan yang tersedia. dan Enkabang. Ini membolehkan sesuatu proses penerangan dilakukan . Kesimpulannya.

ini menunjukkan proses pembelajaran yang berkesan telah berlaku. Penggunaan papan interaktif semasa mengajar membolehkan guru membuat pembetulan setiap kesalahan yang dilakukan oleh para pelajar dengan serta-merta. Contohnya dalam menghuraikan kesan pencemaran alam kepada hidupan dan manusia. Bahan-bahan multimedia interaktif dibangunkan dengan dengan menggunakan bahan visual grafik. Ini terbukti apabila pelajar saya menulis jawapan tentang kesan-kesan pencemaran alam terhadap manusia dan hidupan air. guru boleh memuat turun maklumat. Pelajar membuat tugasan menggunakan papan interaktif.dengan lebih mudah dan pantas. Guru juga menggunakan perisian Microsoft Powerpoint dengan bantuan kamera digital masukkan gambar-gambar dan guru boleh tayangkan kepada para pelajar menerusi projektor LCD. Markah ini dianalisis untuk melihat aspek kelemahan dan kekuatan pelajar. gambar dan rakaman video dari internet. Kaedah ini membolehkan murid memahami dan menghayati situasi pembelajaran yang sebenar. Aplikasi ini membolehkan guru membuat head count untuk setiap orang pelajar di dalam sesuatu kelas yang diajar. video serta animasi yang membantu mengukuhkan lagi kefahaman pelajar terhadap sesuatu konsep. muzik. Pada akhir sesi pembelajaran saya dapati murid-murid saya dapat menguasai isi pelajaran dengan lebih cepat. Penggunaan muzik dan video sebagai alat bantu membolehkan para pelajar lebih memberikan perhatian terhadap apa yang guru ajar. . Dengan kemahiran TMK yang guru miliki. Para pelajar mungkin mendapat idea dan pengetahuan untuk bertutur dan menceritakan apa yang disaksinya dari awal hingga akhir dengan penuh keyakinan . Para pelajar dapat menghayati isi pelajaran dengan lebih jelas. Guru juga boleh menggunakan Microsoft Excel untuk merekod serta menggred markah setiap kali diadakan ujian dan peperiksaan. teks. Pengajaran yang guru sampaikan lebih berkesan melalui media elektronik kerana pelajar dapat melihat sendiri apa yang diterangkan oleh guru dengan bantuan komputer. Saya menayangkan rakaman video tentang punca-punca pencemaran dan gambar-gambar yang dirakam menggunakan kamera digital akibat daripada tindakan manusia yang tidak bertanggungjawab. memberikan perisian yang berbentuk tutorial kepada pelajar yang sederhana untuk tujuan pengukuhan dan memberikan perisian berbentuk exploratory kepada pelajar pintar untuk tujuan pengayaan. Hasil daripada analisis yang guru perolehi membolehkan guru menyediakan bahan atau soalan dengan memberikan perisian berbentuk latih tubi kepada pelajar yang lemah untuk tujuan pemulihan.

dalam masa yang sama saya dapat membetulkan kesalahan yang dilakukan dengan serta merta. Cepat Dan Mudah Melalui TMK pelbagai bentuk maklumat dapat disampaikan dengan berkesan dan menarik.) Membentuk Jaringan Komunikasi Yang Efektif. Hal ini akan menggalakkan percambahan pemikiran dan memantapkan kemahiran berfikir serta komunikasi para pelajar. Para pelajar dapat mengetahui di mana kekuatan dan kelemahan tugasan mereka. Penilaian boleh dijalankan oleh guru secara individu dan kumpulan. Kesimpulannya jelaslah di sini. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman pelajar. TMK membolehkan pelajar dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar. Proses pengajaran dan pengajaran menjadi lebih mudah dan lebih menarik. e-mail atau berkunjung ke laman blog. dan apa bentuk gambar rajah yang digunakan dapat meningkatkan keberkesanan dalam pembelajaran. Tambahan pula penggunaan pelbagai media seperti audio. perbincangan akan dibuat selepas hasil tugasan dibentangkan di dalam kelas. ilustrasi. C. menerima dan berkongsi maklumat dalam pelbagai bentuk elemen multimedia. Selain itu Interaksi guru dan pelajar dapat dipertingkatkan melalui TMK di mana guru dan murid berhubung terus melalui internet. dengan menggunakan TMK telah dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan para pelajar terhadap mata pelajaran yang diajar. Penggunaan TMK sebagai alat komunikasi merupakan serampang dua mata dalam perkongsian maklumat dan komunikasi.. Hasilnya para pelajar dapat menghasilkan tugasan yang sempurna. Penggunaan grafik. Hal ini dapat membantu memudah dan mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah kerana penggunaan TMK dalam pengajaran pembelajaran telah memudahkan tugas guru dan pelajar dalam menguasai kemahiran yang di ajar.hasil tugasan mereka dipancarkan menerusi projektor LCD. video dan animasi yang dinamik dapat meyampaikan maklumat dengan lebih efektif lagi bila diadunkan dengan teks dan grafik. Hal ini akan mewujudkan hubungan kerja berpasukan dalam kalangan pelajar di samping memantapkan kemahiran berkomunikasi. Guru boleh membuat penilaian terhadap hasil tugasan pelajar dan membetulkan kesalahan mereka pada masa itu juga. Melalui internet pelajar dapat berhubung dengan sesiapa sahaja walau di mana berada kerana kadar caj yang dikenakan jauh lebih rendah dalam masa yang pantas. Teknologi multimedia membolehkan guru .

lihat dan lakukan. animasi serta video. Saya boleh menggunakan pelbagai jenis perisian untuk menyediakan set-set . Pelajar dapat berbual secara terus dengan guru menerusi skrin komputer. Set komputer yang dilengkapkan dengan multimedia telah diadaptasikan untuk memberi maklumat-maklumat tambahan dalam bentuk yang menarik kepada pengguna. Para pelajar akan merujuk kepada guru apabila ada masalah yang berkaitan dengan pembelajaran dan pada masa mereka memerlukan nota dan bahan rujukan. Memandangkan keupayaan multimedia banyak memberi kesan yang positif terhadap proses penyampaian maklumat. Ia digunakan oleh individu yang mahukan kemudahan serta impak yang berkesan dalam persembahan maklumat mereka dengan sesebuah komputer peribadi yang lengkap dengan elemen multimedia dapat memberikan kesan bunyi. Ini menggambarkan kemahiran TMK yang guru miliki telah dapat menumbuhkan inspirasi kepada para pelajar dan dapat meningkatkan komunikasi yang efektif. Oleh sebab itu. Pengekalan Informasi Yang Berkesan Multimedia digunakan sebagai perantara dalam sesebuah penyampaian atau pesembahan maklumat kepada para pelajar. Interaksi dan komunikasi sebegini juga memudahkan guru untuk memantau hasil kerja pelajar apabila mereka mengemelkan tugasa atau latihan kepada guru. Terdapat fakta telah membuktikan bahawa orang ramai telah menggunakan 75 peratus keupayaan untuk mengingat berdasarkan kepada apa yang mereka dengar. Pelajar juga dapat berkomunikasi dengan ramai orang di seluruh dunia hanya menerusi skrin komputer menggunakan hujung jari sahaja. D). 40 peratus daripada apa yang mereka lihat serta dengar manakala 20 peratus daripada apa yang mereka dengar sahaja.melihat wajah pelajar yang menghubungi guru pada paparan skrin komputer. maka guru seharusnya tidak teragak-agak menggunakan TMK untuk membantu meningkatkan keberkesanan pengurusan pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah. ciri interaktif dalam persembahan multimedia merupakan komponen penting yang tidak seharusnya diabaikan kerana ia boleh menyokong keupayaan ingatan manusia Itu sendiri. Pelajar boleh bertanya secara terus dan guru pula akan menjawab dengan cepat Jelaslah di sini melalui TMK jalinan komunikasi yang mantap dapat dilakukan secara berkesan. paparan grafik yang berwarna warni. Guru dapat membantu meningkatkan jalinan komunikasi antara guru dengan pelajar dan pelajar sesama pelajar. cepat dan mudah.

Hal ini dapat meningkatkan pemahaman pelajar terhadap apa yang guru sampaikan. Bila pelajar dapat menjawab soalan dengan betul mereka akan berasa seronok dan ingin mencuba lagi. Cara ini membolehkan pelajar merasai pengalaman pembelajaran yang berbeza berdasarkan prestasinya di dalam sesuatu konsep atau isi pelajaran. Bahan-bahan ini boleh digunakan dalam bilik darjah dan pelajar boleh tayangkannya berulang kali. Soalan-soalan yang melibatkan konsep dan isi pelajaran itu boleh juga disediakan dengan jawapan yang membolehkan para pelajar saya membuat penilaian secara sendiri. Guru boleh melayari laman-laman web yang berkaitan subjek yang diajar. Lengkap Dan Mantap TMK dikatakan sebagai alat aplikasi apabila membantu pelajar melaksanakan tugasan pembelajaran. Apa yang didengar. E) Menghasilkan Kerja Yang Berkualiti. Ini menggambarkan TMK dapat meningkatkan pemahaman dan menguatkan ingatan murid-murid terhadap isi pelajaran. TMK telah dapat membantu meningkatkan pemahaman dan mengekalkan maklumat yang diperolehi pelajar melalui kaedah ulangan dan penerokaan. Keadah ini telah memperkuatkan lagi ingatan dan meningkatkan pemahaman serta minat pelajar terhadap apa yang dipelajari. Ditambah pula dengan penggunaan multimedia yang menarik menyebabkan pelajar tidak merasa bosan untuk mengulangi mempelajarinya. Para pelajar boleh mengulang belajar sesuatu konsep atau isi pelajaran itu pada bila-bila masa atau seberapa banyak yang dia mahu. . pangkalan data dan lain-lain maklumat yang boleh diperolehi di pasaran.soalan pelbagai aras secara interaktif. Penggunaan perisian aplikasi umum seperti pemerosesan perkataan oleh pelajar dalam penghasilan karangan atau penggunaan perisian hamparan elektronik akan menghasilkan plot graf. dilihat dan dialami oleh pelajar lebih lama kekal dalam memori ditambah dengan penggunaan teknologi yang menarik dan interaktif. Sebelum aktiviti tersebut dilakukan guru harus memastikan yang pelajar telah menguasai terlebih dahulu konsep atau isi pelajaran yang hendak diuji sebelum pelajar dibenarkan mempelajari konsep atau isi pelajaran pada tahap yang lebih tinggi. kemudian maklumat tersebut saya simpan dalam CD-ROM seperti ensaikopedia. Ternyata di sini bahawa. di samping sebagai mekanisma penyaluran maklumat pengajaran dan pembelajaran.Teknologi maklumat telah memudahkan tugasan guru dan pelajar serta dapat membantu pelajar mempertingkatkan daya ingatan.

Melalui penggunaan TMK murid dapat menguasai pelbagai kemahiran manipulatif seperti kemahiran pemprosesan perkataan. proses pembelajaran seterusnya lebih mudah dilaksanakan. Pelajar boleh memilih mana-mana perisian yang sesuai dengan kehendak dan kemampuan mereka. Perisian aplikasi Microsoft Excell yang sesuai boleh digunakan untuk membantu murid membina graf-graf yang diperlukan. Kemahiran dan penguasaan dalam teknologi akan melahirkan murid yang lebih bersedia dan yakin untuk memasuki alam pekerjaan. Microsoft Excell. Apa yang penting sebagai guru. Paintshop. Kelainan dalam paparan maklumat dapat membangkitkan minat dan motivasi murid untuk terus mendalami ilmu pengetahuan atau maklumat tentang mata pelajaran yang diminati. Pengajaran pembelajaran menggunakan TMK dan multimedia dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. pangkalan data dan pembentangan dengan menggunakan alat-alat teknologi. Microsoft Access. efektif dan berinformasi dalam mendidik anak bangsa.Pelbagai perisian aplikasi yang boleh dimanfaatkan dalam melaksanakan tugasan pembelajaran seperti Microsoft Word. Aplikasi multimedia yang melibatkan pelbagai jenis media yang menarik dan dinamik dapat meningkatkan minat seseorang pelajar terhadap bahan pembelajaran yang disediakan. Penggunaan perisian aplikasi ini dapat membantu pelajar melaksanakan aktiviti pembelajaran. saya mestilah terus belajar dan memahirkan diri dengan pelbagai kemahiran TMK supaya menjadi lebih inovatif. Penutup / Rumusan . Apabila minat dan motivasi pelajar sudah dirangsang. Microsoft Power Point. Menggunakan komputer semasa mengajar dan belajar dapat meningkatkan semangat atau motivasi pelajar untuk terus belajar dan mencuba sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Manakala perisian Microsoft Powerpoint membolehkan murid membuat pembentangan hasil tugasan yang guru berikan sama ada secara kumpulan atau individu. Saya juga mendapati penggunaan TMK membolehkan murid-murid menghasilkan segala penciptaan dan menyelesaikan kerja yang rumit. Selain itu penggunaan TMK dan multimedia daapt mewujudkan persekitaran pembelajaran yang merangsang pelajar untuk terus belajar. dan sebagainya.

Dalam menangani arus ledakan teknologi ini guru harus mempertingkatkan kecekapan dalam pengurusan pendidikan. Pembelajaran memerlukan hubungan manusia dengan manusia dan sentuhan guru terhadap Pelajar. Peranan guru yang berterusan sebagai seorang pakar untuk membimbing. 70 (2): ms 10-15 Jamalludin Harun. Pembangunan pendidikan pada abad ke-21 di negara kita menjadi lebih kompetitif di mana Malaysia perlu melangkah ke hadapan bagi mengantarabangsakan kualiti pendidikan. meluaskan peranan guru dalam membantu dan membimbing para pelajar serta membantu guru meningkatkan usaha bagi meningkatkan kualiti pendidikan yang diberi kepada pelajar dan seterusnya berjaya membangunkan modal insan cemerlang. dan sebagainya tidak boleh diambil alih oleh teknologi. Guru diperlukan untuk mencorakkan perkembangan pelajar kerana tugas ini tidak boleh dilakukan oleh teknologi walau secanggih mana sekalipun teknologi boleh mencorakkan pembelajaran. Apa lagi dalam usaha kerajaan untuk memperkasakan pendidikan di Malaysia dalam usaha melahirkan bangsa Malaysia glokal berminda kelas pertama dalam menyahut Sembilan Cabaran Wawasan 2020. membina keyakinan. mengembang kemahiran diri. (2003): Multimedia Dalam Pendidikan. gemilang dan terbilang. Zaidatun Tasir. Bhd. Konsep pembelajaran sepanjang hayat menjadikan TMK sebagai medium paling berkesan ke arah merealisasaikan impian tersebut. menangani masalah pembelajaran. TMK menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan bertaraf dunia yang menjadi impian Malaysia. (1999): The Transforming Power of Information Technology. (2005): Profesionalisme Keguruan Prospek Dan Cabaran: Kuala Lumpur. PTS Publication & Distrubator Sdn. . malah guru-guru menjadi pendorong kepada kejayaan dan kemajuan pelajar. Dr. Community College Journal.W. Dewan Bahasa Dan Pustakaan. Kuala Lumpur. Teknologi perlu dilihat sebagai satu alat dan bukan segala-galanya yang boleh mengambil peranan penting seseorang guru.Penggunaan TMK dalam pendidikan selaras dengan hasrat Malaysia untuk meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia. Sumber rujukan / Bibliografi Abdul Rahim Bin Abdul Razak. Guru bukan sahaja merupakan sumber inspirasi kepada para pelajar. mendorong. menunjuk ajar. Holmes.

wordpress. Tahun Satu.com/2010/04/15/pentingnya-integrasi-ict-dalam-prosespengajaran-dan-pembelajaran.net/norhisham/teknologi-maklumat-untuk-pp.html http://engkizarquran. (2007): Kuala Lumpur. Putrajaya.Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan. SUMBER INTERNET http://cgdahpm. Dr. Bhd Pusat Perkembangan Kurikulum. Kuala Lumpur. Kamus Dewan Edisi Ke-4. Modul Pengajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Teras Dunia Sains Teknologi. Putrajaya. Dimuat turun pada 22/08/2012 http://iab-academia. Zaidatun Tasir.Jamalludin Harun. Kementerian Pelajaran Malaysia. Tahun Satu. Venton Publishing. (2010): Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia. dimuat turun pada 06/08/2012 . Modul OUM. (2005): Multimedia Konsep dan Praktis.edu/RusminiKuAhmad/papers/524734/Integrasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. (2006): HBEF2303. (2010): Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Sdn. Meteor Doc.slideshare. Dewan Bahasa dan Pustaka. Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Dimuat turun pada 20/08/2012 http://www. (2001) Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran Malaysia.blogspot. Kuala Lumpur.com/2010/01/kepentingan-ict-dalam-meningkatkan.

http://www./shahwaran/penggunaan-ict-dalam-pp-presentation. Sebagai contoh kerajaan sanggup membelanjakan berbilion ringgit bagi melicinkan pelaksanaan PPSMI.slideshare. Negara kita tidak ketinggalan dalam menikmati arus pembangunan dan ledakan berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) ini. kerajaan amat bergantung kepada golongan guru sebagai golongan yang berada di barisan hadapan pembangunan negara bagi memastikan kejayaan PPSMI.net. Tahun ini sahaja(2006) kerajaan telah membelanjakan sekitar RM250 juta untuk pembelian notebook dan perkakasan PPSMI yang lain. Kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun mengambil pelbagai inisiatif untuk memperlengkapkan warga pendidik seperti mengadakan pelbagai jenis kursus jangka pendek dan kursus jangka panjang. Dalam hal ini. Ini diakui oleh Cockroft (1982) bahawa penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran boleh memperbaiki kualiti pengajaran dan boleh merubah kepentingan sesuatu tajuk dalam pengajaran. Ianya telah melibatkan perbelanjaan yang cukup besar. Salah satu faedah penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas ialah ianya dapat memperkembang dan memperkasakan lagi pemahaman pelajar dalam sesuatu tajuk mata pelajaran yang diajar. Sudah pasti kerajaan mahu melihat hasil yang setimpal dengan pelaburan yang begitu besar. . turun pada 06/08/2012 Dimuat Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam bidang pendidikan bukanlah sesuatu yang baru dan asing. malah telah lama diperkenalkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropah sejak awal tahun 60-an lagi.

mod aplikasi dan mod komunikasi. Untuk merealisasikan matlamat ini. Ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk memastikan anak-anak kita berkemampuan mengejar perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan Sains dan Teknologi serta berkebolehan menguasainya dengan pantas sesuai dengan perubahan era globalisasi. Pembelajaran ini juga sesuai bagi kelas yang mmpunyai murid yang pelbagai keupayaan. Kelebihan .Sebagai seorang guru. Mod-mod tersebut ialah mod tutorial. guru boleh memberi tumpuan kepada sebahagian murid yang memerlukan bantuan guru sementara sebahagian lagi menggunakan komputer. Pemulihan boleh dibuat untuk murid yang menghadapi kesukaran belajar dan pengayaan untuk pelajar cerdik yang mencabar minda.kelebihan menggunakan mod tutorial ini ialah ianya dapat mengindividukan . yang melihat guru sebagai penyampai utama dan murid sebagai penerima. Dalam situasi ini. Segala latihan dan latihtubi yang disampaikan dikawal oleh sistem. Pembelajaran tutorial ini merangkumi pembelajaran secara ekspositari iaitu merujuk kepada suasana pembelajaran di mana guru menyampaikan maklumat kepada murid yang pasif. mod penerokaan. mengintegrasikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran sangat penting dalam pencarian maklumat secara global. terdapat empat mod pengajaran dan pembelajaran di dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang boleh digunakan oleh seseorang pendidik.2 Mod Tutorial Sebahagian besar perisian pendidikan yang diguna dalam pembelajaran tutorial direka bentuk berdasarkan kepada model tradisional pengajaran dan pembelajaran. Situasi yang sesuai bagi pembelajaran mod tutorial ini ialah untuk kelas yang ramai murid. model transmisi. 1.

Selain dari itu. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) digunakan sebagai medium untuk mencari dan mengakses maklumat secara penerokaan daripada bahan sumber seperti CD ROM. multiple intelligence dan sebagainya. pengalaman pembelajaran autentik dan pengetahuan yang dibina melalui interaksi sosial. Selain daripada itu.pembelajaran. penyelesaian masalah. 1. Pendekatan penerokaan ini menyokong kepada pendekatan constructivism. meningkatkan motivasi murid untuk belajar dan murid-murid boleh belajar tanpa penyeliaan atau dengan penyeliaan guru yang minimum.3 Mod Penerokaan Dalam mod penerokaan.4 Mod Aplikasi . diperolehi Kelebihan menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) untuk mod penerokaan ialah untuk memberi peluang kepada murid untuk menentukan haluan dan kemajuan pembelajaran masing-masing. iaitu pembelajaran yang memberi penekanan kepada pemikiran kritis. ensiklopedia di dan lain-lain pasaran. Ia juga mendorong murid terlibat secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran dan memberi peluang kepada murid untuk menangani masalah sebenar di dalam kelas. murid-murid belajar mengikut kemampuan sendiri. murid juga mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara tunjuk cara di bawah kawalan murid sendiri. guru juga boleh menggunakan maklumat maklumat yang disimpan yang dalam CD ROM. Selain daripada mengakses maklumat terus dari internet. Murid juga boleh mengalami. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi di bawah kawalan sistem. portal maklumat dan internet. 1. pembelajaran penerokaan ini juga memberi peluang kepada guru menerapkan teori pembelajaran moden seperti constructivism.

dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk. Sekiranya guru itu hanya meminta muridmurid menyediakan karangan dengan mengunakan pemprosesan perkataan tanpa melakukan perkara seperti yang diterangkan di atas tadi. Contohnya. teknik seorang kepada ramai dan teknik ramai . Adobe Photoshop adalah contoh perisian khusus aplikasi.Sesuatu pengajaran dan pembelajaran itu dikatakan menggunakan mod aplikasi apabila alat ICT itu digunakan untuk membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran. Kelebihan-kelebihan menggunakan mod aplikasi di dalam pengajaran dan pembelajaran ialah murid boleh memberikan tumpuan kepada melakukan aktiviti pembelajaran yang autentik. mengedit dan mengolah kandungan karangan dengan bantuan pemprosesan perkataan dan seterusnya mempersembahkan hasil karangan mereka. grafik. penggunaan perisian aplikasi umum seperti pemprosesan perkataan oleh murid dalam menghasilkan sesuatu tugasan (karangan) atau penggunaan perisian hamparan elektonik untuk memplot graf. video atau kombinasi pelbagai mod. Kecanggihan dan kemajuan ICT pada ketika ini membolehkan komunikasi dilakukan dalam pelbagai mod seperti teks. Penggunaan pengajaran mod aplikasi ini dikatakan berlaku apabila sekumpulan murid berbincang. menerima. guru boleh mengemukakan masalah yang lebih mencabar minda murid dan murid dapat meningkatkan kecekapan dan ketepatan hasil pembelajaran 1. Computer Aided Design(CAD). teknik seorang kepada seorang. Editor grafik. Mod komunikasi dapat dijalankan menggunakan empat teknik iaitu teknik seorang – sendirian.5 Mod Komunikasi Mod pembelajaran komunikasi digunakan untuk membolehkan murid dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar. bukan sebagai mekanisma penyaluran maklumat pengajaran dan pembelajaran. audio. maka pemprosesan perkataan hanya diguna sebagai mesin taip sahaja.

Kelebihan-kelebihan menggunakan mod komunikasi ini ialah ianya boleh melaksanakan pembelajaran kolaboratif. Pelajar – pelajar pasti suka akan pengajaran guru yang mempelbagaikan kaedah. . perbezaan .6 Kesimpulan Ringkasnya penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara terancang dan teratur akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran guru lebih diyakini oleh pelajar. Ringkasan tentang persamaan. 1. mempertingkatkan penglibatan murid dalam proses pembelajaran melalui peer group yang bersifat global dan murid-murid boleh berkomunikasi dengan pakar di dalam dan luar negeri dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan agar generasi muda hadapan Malaysia yang hendak dilahirkan ini dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsabangsa lain di dunia ini serta mampu bersaing di peringkat antarabangsa dengan penuh keyakinan tanpa menghadapi sebarang halangan komunikasi. Dalam kerja kursus ini kami telah memilih DUA mod pengajaran iaitu mod tutorial dan mod penerokaan untuk diintegrasikan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. pendekatan dan bahan bantu mengajar yang terkini. Pembelajaran kolaboratif adalah contoh model pengajaran yang menggunakan mod komunikasi. teknik.kepada ramai. corak persamaan dan perbezaan yang penting kedua-dua mod boleh dirujuk pada Lampiran A yang disertakan.