Kepentingan Penggunaan Teknologi Maklumat (TMK) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pendahuluan Dasar Pembangunan Negara

dalam Rancangan Malaysia Kelapan (2001–2005) menegaskan kepentingan membangunkan dan memperluaskan penggunaan teknologi maklumat dalam pembangunan pendidikan. Langkah ini bertujuan merancakkan pertumbuhan, melatih profesional, meningkatkan produktiviti, memodenkan pengurusan teknologi maklumat dan pengetahuan, mengurangi jurang digital, dan mempastikan semua rakyat mendapat manfaat daripada TMK. Sektor pendidikan menjadi agen perubahan bagi mempertingkatkan kemahiran penggunaan TMK dalam kalangan generasi muda. Keperluan terhadap penggunaan TMK dalam pendidikan amat dirasai kerana TMK telah menjadikan dunia pendidikan sebagai hak milik pelbagai lapisan masyarakat di mana pelbagai maklumat dan sumber pendidikan dapat dicapai walau di mana jua berada. Pengaruh dan kemajuan era TMK mencetuskan inovasi dalam pengurusan pendidikan, penilaian, serta pengajaran dan pembelajaran. Kewujudan masyarakat berpendidikan yang terbentuk melalui pembudayaan komputer, internet, dan multimedia menzahirkan kewujudan masyarakat yang cinta akan ilmu pengetahuan. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mementingkan perkembangan intelektual yang dirintis oleh kemajuan dunia pendidikan. Dalam konteks ini teknologi maklumat berperanan untuk meluaskan penyebaran pemikiran manusia sebagai agen revolusi sosial. Penguasaan TMK dapat membantu guru menghadapi ranjau dan cabaran dalam dunia pendidikan dan bertindak tepat dengan kehendak semasa. Fungsi guru sebagai egen perubahan sosial dapat memenuhi permintaan masyarakat setempat melalui ilmu dan kemahiran yang dimiliki seterusnya menjadi rujukan dan idola dalam masyarakat. Kemahiran guru dalam bidang TMK dapat membantu pelajar-pelajar untuk menguasai kemahiran dan ilmu yang bersesuaian dengan minat, bakat serta potensi pelajar sekaligus dapat menanam rasa cinta akan ilmu pengetahuan. Hal ini secara tidak langsung dapat melahirkan modal insan cemerlang berminda kelas pertama sebagaimana yang digarapkan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). Tanggungjawab ini sememangnya terpikul atas bahu para guru yang komited dengan tugas serta bersedia dan sanggup menerima perubahan mengikut peredaran masa. Semua ini menuntut pengorbanan yang besar dari kalangan guru-guru untuk terus menambah ilmu dan kemahiran, bertepatan dan bersesuaian dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat. Sukatan mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah merupakan pembelajaran yang memerlukan pelbagai kaedah dan Alat Bantu Mengajar (ABM) agar pembelajaran lebih berkesan serta

menyeronokkan. Kita dapat bayangkan bagaimana mungkin seorang guru Bahasa Melayu menerangkan tajuk pelajaran hanya dengan ‘chalk and talk’. Untuk itu penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) khasnya penggunaan komputer dan laman Web dalam pengajaran dan pembelajaran sememangnya amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Namun beberapa kajian yang dijalankan mendapati guru-guru Bahasa Melayu masih berada pada tahap yang rendah menjadikan komputer sebagai budaya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini disebabkan oleh kurangnya, kemahiran, saranan, serta nilai sikap dari guru tersebut. Sebagai cadangan terdapat beberapa pihak yang menjadi tunjang dari kesuksesan pelaksanaan program ini: pertama pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sebagai sebuah sistem, pihak pentadbir, guru besar dan PIBG. serta bagaimana membangun nilai sikap guru Bahasa Melayu itu sendiri agar selalu selari dengan kemajuan inovasi pendidikan Definisi Pelaksanaan TMK dalam Pendidikan Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat mentakrifkan pelaksanaan sebagai perihal, perbuatan atau proses melaksanakan sesuatu rancangan, manakala Teknologi membawa pengertian alat yang digunakan oleh manusia dan alat yang ada pada manusia iaitu ilmu pengetahuan, kemahiran, dan kepakaran dalam ilmu tertentu untuk menyelesaikan masalah hidup. Maklumat merujuk kepada makluman, pemberitahuan, keterangan, butir-butir, dan pengetahuan. Komunikasi bererti perhubungan secara langsung atau dengan perantara surat, radio, telefon dan lain-lain komunikasi atau penghubung dengan atau yang sampai kepada orang ramai amnya. Pendidikan membawa erti perihal mendidik, didikan, latihan, atau ajaran. Jadi maksud pelaksanaan TMK dalam pendidikan membawa maksud menggunakan TMK secara saintifik, terancang, dan bersesuaian demi meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran. Selain daripada itu TMK juga boleh ditakrifkan sebagai pelbagai bentuk peralatan dan sistem yang digunakan untuk memproses, mengurus, memanipulasi, memindah, menyimpan dan menyebarkan maklumat melalui media elektronik. Pada hari ini, TMK digunakan dalam hampir semua aspek kehidupan dan pengaruhnya dijangkakan akan membawa impak yang lebih besar terhadap dunia akan datang (Robertson, 1998) Manakala Holmes (1999), pula memberikan pandangan bahawa integrasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran memerlukan guru yang bersedia dan fleksibel dalam menggunakan teknologi dalam kaedah pengajaran harian dengan mata pelajaran yang diajar. Mempelajari bagaimana menggunakan komputer belum mencukupi untuk membolehkan guru menggabungkan teknologi dalam proses pengajaran dan

Guru perlu mengintegrasi TMK untuk memberi nilai tambah kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk mencari. STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH MATLAMAT Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. OBJEKTIF Pada akhir persekolahan di peringkat rendah. ekonomi dan kebudayaan. akan tetapi sudah masuk pada seluruh ranah aktifitas manusia. integrasi TMK dalam P&P bermaksud penggunaan teknologi pembelajaran untuk memperkenal. Stationery Office. maka jelas TMK mempunyai makna dan ruang lingkup yang luas. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Berdasarkan kepada penjelasan yang diterangkan para pakar di atas. mengukuh dan menambah kemahiran. iii. Penggunaan teknologi mesti digabungjalinkan bersama dengan kaedah pengajaran. Elemen yang penting dalam mengintegrasi teknologi ialah pemahaman guru terhadap isi pengajaran dan implikasi berhubung dengan teknologi. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. British advisory council for applied Research and Development mentakrifkan teknologi maklumat sebagai suatu disiplin saintifik. iv. H. (British advisory council for applied Research dan Development: Report on Information Technology. . ii. v.pembelajaran. mengumpul. 1980) Pendapat Pisapa (1994). Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. Ringkasnya peranan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran akan membawa kepada kaedah-kaedah yang baru dan inovatif dalam pembelajaran dan penilaian. komputer dan saling tindakan antara mesin (komputer dan manusia. menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanak-kanak dan akan kekal sepanjang hayat. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari.memproses dan menggunakan maklumat. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. teknologi dan kejuruteraan serta teknik pengurusan yang digunakan dalam pengendalian dan pemprosesan maklumat serta penggunaannya.M. hal ini disebabkan oleh penggunaan TMK tersebut tidak lagi diaplikasan setakat pada bidang pendidikan sahaja. murid akan dapat: i. dan hal yang berkaitan dengan sosial. Oleh itu perlu ditegaskan bahawa TMK yang dimaksud dalam huraian ini merujuk kepada penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) khasnya di bidang computer dan laman Web atau disingkat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pengajaran Bahasa Melayu.

Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk berasaskan TMK. Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisian dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagai bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. PERANCANGAN KANDUNGAN Standard Kurikulum TMK untuk Sekolah Rendah menekankan pengintegrasian pengetahuan. dan keselamatan penyebaran maklumat. fokus adalah pada integrasi TMK merentas kurikulum. menghantar. kemahiran dan nilai. c. fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK. Konsep. b. Pada Tahap 2 (Tahun 4. vii. Tahun 2 dan Tahun 3). Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer. Kemahiran Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan melahirkan perkara di bawah: a. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran kritikal. memproses.vi. peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh. Pada Tahap 1 (Tahun 1. Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah: a. mendapatkan semula. Oleh itu. menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. . FOKUS TMK Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidang pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnya sistem komputer dan komunikasi. Tahun 5 dan Tahun 6). b. menyimpan. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. fakta dan terminologi TMK. kreatif dan reflektif. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan penyebaran maklumat. Penyiasatan. penerokaan dan pencetusan idea.

2. mengumpul. Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan implikasi pelbagai pilihan TMK dan maklumat yang digunakan.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifik (tugasan atau cabaran). . tepat dan tekun.3. 1.1 Mengenal pasti bila dan mengapa informasi diperlukan.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagi memenuhi keperluan semasa.1.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK.4 Memilih sumber TMK yang sesuai. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Melalui proses standard ini pelajar akan dapat: 2. Standard pembelajaran dalam lingkungan Standard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh murid. Menerima tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK. Kod Etika komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap dan rasabertanggungjawab. 1. 1.2. 2. 1. 2. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang aktiviti berasaskan TMK.4. memproses dan menggunakan maklumat Melalui standard ini pelajar akan dapat: 3. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Melalui Standard ini pelajar akan dapat: 1. Standard Kandungan ini memberikan petunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan Standard Pembelajaran TMK.Nilai Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan sistem maklumat dengan yakin.0 Menggunakan TMK untuk mencari. Mempraktikkan etika penggunaan TMK dan maklumat. 3. kerjasama dan akauntabiliti. KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK Standard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK dan maklumat. Terdapat tujuh Standard Kandungan. 2. hormat.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK. 2.

2 Menentukan maklumat yang diperlukan. 5. dan untuk menyelesaikan projek dan tugasan. 5. . 3. dan menilai penyelesaian. menganalisis. menggunakan dan seterusnya menyalurkan maklumat yang dipilih. 3. memilih strategi yang sesuai dan mengimplementasikan.1 Menggunakan alat TMK untuk menghasilkan kerja yang efektif dan kreatif.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan memperoleh maklumat dan pengetahuan pakar yang berkaitan dengan bidang yang diminati. 4.3. 4.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkan dan membentangkan pengetahuan. 6.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya untuk kegunaan masa depan. dan nyatakan hasil keputusan atau cara penyelesaian.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan Melalui standard ini pelajar dapat: 5. 4.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai.0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat Melalui standard ini pelajar akan dapat: 4. 5. 5.4 Memahami.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalah termasuk mengenal pasti dan menganalisis masalah tersebut.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah untuk menyampaikan maklumat atau membentangkan keputusan dengan menggunakan TMK. 4.3 Menggunakan kemahiran TMK untuk berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagi membina pengetahuan.2 Menilai sumber maklumat atas talian yang berkaitan dengan sumber pengetahuan untuk kesahihan dan kebolehpercayaan.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran Melalui standard ini pelajar dapat: 6. membangunkan strategi penyelesaian.

Latihan TMK untuk Guru. Projek Schoolnet dan MySchoolNet.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat.2 Merancang strategi untuk mengemukakan pengetahuan dan idea baru. perkakasan dan perisian yang lengkap dan mencukupi serta latihan dan bimbingan kepada guru-guru untuk membolehkan TMK digunakan dalam proses pengajaran pembelajaran. TMK dalam pendidikan merujuk kepada penggunaan perkakasan dan perisian komputer yang diintegrasikan dengan multimedia dan internet yang diaplikasi dan digunakan secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam institusi . KPM telah melengkapkan lagi kemudahan saluran komunikasi di sekolah dengan akses jalur lebar melalui kerjasama dengan Kementerian Tenaga. Makmal Pengkomputeran. Sehubungan dengan usaha Merapatkan Jurang Digital dan Memperkasakan Sekolah Kebangsaan yang terkandung dalam PIPP. 1 Teknologi Maklumat Dalam Dunia Pendidikan.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru (emerging technology) untuk mengemukakan idea dan maklumat. P & P Matematik Dan Sains Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).6. 7. 6. 7.2 Menggunakan TMK untuk mewujudkan kolaborasi dengan rakan sebaya. TV Pendidikan (TVP). Projek Pengkomputeran Pengurusan. pakar dan orang lain untuk meningkatkan produktiviti. antaranya: Projek Rintis Sekolah Bestari. Mata Pelajaran TMK diperkenalkan. 7.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif Melalui standard ini pelajar dapat: 7. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah melaksanakan pelbagai projek. Kementerian Pelajaran (KPM) menyediakan infrastruktur. 7.3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli untuk mengemukakan idea dan maklumat. Air dan Komunikasi serta merangkaikan infrastruktur dan perkakasan TMK melalui rangkaian setempat atau teknologi tanpa wayar.1 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea yang sedia ada melalui cara yang unik dan baru.

Page Maker dan sebagainya kerana ia mengandungi grafik yang menarik yang boleh diaudiokan. daripada "diktator" kepada "fasilitator". dan dianimasikan secara bijaksana. membolehkan saya melaksanakan tanggungjawab mendidik . dan animasi. aplikasi dan komunikasi. yang dikendalikan oleh unit ICT JPN dan PPD serta Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) dengan kerjasama Pusat Kegiatan Guru (PKG). Banyak juga kelebihan lain yang diperoleh sekiranya guru menggunakan TMK dalam proses pengajaran pembelajaran harian mereka. Freehand. Multimedia merupakan pelbagai media yang digunakan untuk menyalurkan maklumat kepada orang ramai yang merangkumi teks. video. Oleh itu segala perancangan dibuat mengikut turutan aktiviti supaya objektif pembelajaran tercapai. dan Penjanaan Tabung Soalan. Kemahiran TMK yang saya perolehi melalui kursus yang dianjurkan oleh KPM. penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran boleh dikategorikan sebagai tutorial.1 Memudahkan tugasan mengajar guru Kemahiran TMK yang saya miliki dapat meningkatkan penguasaan pelajar dalam mata pelajaran yang saya ajar. Dalam konteks pengajaran pula TMK digunakan sebagai tutor dan alat demonstrasi. Guru berperanan sebagai penyampai maklumat dan memastikan bahawa pelajar telah mempunyai pengetahuan sedia ada. 1.pendidikan khususnya di sekolah. Antara-antara kelebihan tersebut ialah: 1. penerokaan.1 Bagaimana TMK Digunakan Dalam Dunia Pendidikan Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran dilihat dalam konteks aspek pengajaran guru (guru menggunakan TMK) dan aspek pembelajaran (pelajar menggunakan TMK). grafik. audio. Pelajar menentukan dan merancang pembelajaran sementara guru pula bertindak memastikan pelajar berjaya melaksanakan rancangan pembelajaran mereka dan mencapai kriteria yang telah ditetapkan.1. Dalam konteks pembelajaran. Guru dapat menyediakan persembahan pengajaran yang menarik dengan menggunakan aplikasi multimedia seperti Authoware. Pelaksanaan pendekatan baru dalam pengajaran pembelajaran mengubah peranan daripada "tuan" kepada "pembantu". divideo. Pengurusan Rekod Pelajar. Guru boleh menggunakan TMK untuk pengurusan proses pembelajaran. daripada "pengarah" kepada "penyelia".

Peningkatan penguasaan dalam mata pelajaran para pelajar tersebut dapat saya rumuskan seperti berikut: A) Mengubah Stail Pembelajaran Murid-Murid: Berlaku pembelajaran kendiri dan menggalakkan pembelajaran eksploratori (Penerokaan). Hal ini dapat dilihat melalui perubahan sikap. Melalui cara ini para pelajar boleh mengawal dan menentukan maklumat yang diterima melalui TMK. Ianya berlaku apabila TMK digunakan sebagai medium untuk mencari dan mengakses maklumat daripada CDROM. Para pelajar juga mempunyai kebebasan dalam menggunakan kemudahan TMK berdasarkan kehendak mereka. Internet juga banyak membantu saya dalam menyediakan bahan bantuan mengajar serta komunikasi dengan pelajar secara terus dapat dilaksanakan menerusi e-mel dan laman blog serta facebook. Kemahiran menggunakan perisian biasa yang sedia ada dalam komputer seperti Microsoft Powerpoint .dan penggunaan papan interaktif (smart board).TMK juga dapat memberikan pengalaman. projektor LCD. minat dan prestasi pelajar sebelum. Dengan cara ini membolehkan setiap pelajar mencari dan mengakses sendiri maklumat daripada ensaiklopedia multimedia atau bahan-bahan . mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi serta melihat demonstrasi sesuatu kejadian. Microsoft Power Point. Perkakasan berupa cakera padat (CD). kamera digital di samping kemudahan internet. Untuk memperolehi manfaat mengguna TMK dalam mata pelajaran Sains dan Pendidkan Moral. saya membuat perancangan dan penyediaan bahan bantu mengajar menggunakan komputer.para pelajar saya dengan lebih berkesan. Berdasarkan tajuk-tajuk yang dipelajari dalam kelas ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. internet. Aplikasi yang saya gunakan adalah program Microsoft Word. Hasil daripada proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan TMK dan multimedia bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Pendidikan Moral saya dapati telah berlaku peningkatkan penguasaan para pelajar dalam mata pelajaran yang saya ajar. semasa dan selepas sesi pembelajaran berjalan. portal maklumat dan sumber-sumber maklumat yang lain. Di sekolah saya diberi tanggungjawab mengajar mata pelajaran Sains dan Pendidkan Moral serta Kemahiran Hidup. saya memberikan beberapa alamat yang berkaitan yang boleh dilayari oleh pelajar melalui intenet. dan Microsoft Excel. Penggunaan TMK untuk pembelajaran menggalakkan pembelajaran kendiri dan penerokaan. Words dan Excell serta bantuan kamera digital menjadikan kerjakerja saya lebih mudah. tingkah laku.

penyelesaian masalah. Aktiviti ini boleh dilakukan sendiri oleh pelajar sama ada di rumah atau di Pusat Akses sekolah. mereka diminta untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh komputer dan komputer akan menilai serta memberi maklum balas yang sesuai berdasarkan kepada jawapan yang diberikan. Kesimpulannya. pengetahuan yang dibina adalah melalui interaksi sosial. pengalaman belajar yang autentik. Maka penggunaan multimedia dapat memudahkan pelajar memahami konsep yang abstrak dengan bantuan adunan elemen-elemen teks. dan maklumat ini akan digunakan untuk menjana dan menguji hipotesis dalam penyelesaian masalah. Mereka akan memperoleh maklum balas terhadap jawapan secara serta merta. Hal ini menimbulkan keseronokan sekaligus boleh memotivasikan pelajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan. Para pelajar telah bertukar sikapnya daripada seorang yang pasif menjadi aktif semasa dan selepas proses pembelajaran dan pembelajaran berjalan. dan grafik. saya membimbing dan menggalakkan para pelajar melayari laman web yang tersedia. Mereka mencari sendiri hasil-hasil penyelidikan supaya mereka boleh maju ke hadapan tanpa mengikuti dengan jemu rakan mereka yang kurang pintar. Para pelajar dapat berfiki secara kritis.daripada internet. audio.Net serta Tutor Astro yang mana di dalamnya banyak memuatkan koleksi soalan dan nota panduan. Manakala pembelajaran penerokaan menjadikan murid yang l pintar lebih berminat dengan isi kandungan yang lebih tinggi dan mencabar. dan Enkabang. B) Memudah Dan Mempercepatkan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Penggunaan teks sama ada dalam bentuk perkataan atau nombor menimbulkan masalah bagaimana untuk menerangkan bahagian-bahagian yang sukar untuk diterangkan atau difahami melalui penggunaan teks. antaranya Portal Pendidikan Utusan. TMK memudahkan pelajar meneroka ilmu-ilmu baru yang menjadikan proses pengajaran pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan. video. Hal ini memberikan keseronokan kepada pelajar-pelajar saya. Ini membolehkan sesuatu proses penerangan dilakukan . animasi. Para pelajar yang melayari laman web ini dapat menjawab terus soalan-soalan yang tersedia. Pembelajaran kendiri ini membolehkan para pelajar mempunyai latihan yang secukupnya sebagai persediaan menghadapai peperiksaan. Bagi mata pelajaran Sains sekolah rendah. Para pelajar akan mengumpul bahan-bahan ini.

Kaedah ini membolehkan murid memahami dan menghayati situasi pembelajaran yang sebenar. Penggunaan papan interaktif semasa mengajar membolehkan guru membuat pembetulan setiap kesalahan yang dilakukan oleh para pelajar dengan serta-merta. Hasil daripada analisis yang guru perolehi membolehkan guru menyediakan bahan atau soalan dengan memberikan perisian berbentuk latih tubi kepada pelajar yang lemah untuk tujuan pemulihan. video serta animasi yang membantu mengukuhkan lagi kefahaman pelajar terhadap sesuatu konsep. Ini terbukti apabila pelajar saya menulis jawapan tentang kesan-kesan pencemaran alam terhadap manusia dan hidupan air. memberikan perisian yang berbentuk tutorial kepada pelajar yang sederhana untuk tujuan pengukuhan dan memberikan perisian berbentuk exploratory kepada pelajar pintar untuk tujuan pengayaan. teks. Para pelajar mungkin mendapat idea dan pengetahuan untuk bertutur dan menceritakan apa yang disaksinya dari awal hingga akhir dengan penuh keyakinan . Guru juga boleh menggunakan Microsoft Excel untuk merekod serta menggred markah setiap kali diadakan ujian dan peperiksaan. Aplikasi ini membolehkan guru membuat head count untuk setiap orang pelajar di dalam sesuatu kelas yang diajar. muzik. Pengajaran yang guru sampaikan lebih berkesan melalui media elektronik kerana pelajar dapat melihat sendiri apa yang diterangkan oleh guru dengan bantuan komputer. Contohnya dalam menghuraikan kesan pencemaran alam kepada hidupan dan manusia. ini menunjukkan proses pembelajaran yang berkesan telah berlaku.dengan lebih mudah dan pantas. Pada akhir sesi pembelajaran saya dapati murid-murid saya dapat menguasai isi pelajaran dengan lebih cepat. guru boleh memuat turun maklumat. Saya menayangkan rakaman video tentang punca-punca pencemaran dan gambar-gambar yang dirakam menggunakan kamera digital akibat daripada tindakan manusia yang tidak bertanggungjawab. Penggunaan muzik dan video sebagai alat bantu membolehkan para pelajar lebih memberikan perhatian terhadap apa yang guru ajar. gambar dan rakaman video dari internet. Markah ini dianalisis untuk melihat aspek kelemahan dan kekuatan pelajar. Para pelajar dapat menghayati isi pelajaran dengan lebih jelas. Pelajar membuat tugasan menggunakan papan interaktif. Dengan kemahiran TMK yang guru miliki. Guru juga menggunakan perisian Microsoft Powerpoint dengan bantuan kamera digital masukkan gambar-gambar dan guru boleh tayangkan kepada para pelajar menerusi projektor LCD. Bahan-bahan multimedia interaktif dibangunkan dengan dengan menggunakan bahan visual grafik. .

Teknologi multimedia membolehkan guru . Hasilnya para pelajar dapat menghasilkan tugasan yang sempurna. video dan animasi yang dinamik dapat meyampaikan maklumat dengan lebih efektif lagi bila diadunkan dengan teks dan grafik. Tambahan pula penggunaan pelbagai media seperti audio. Hal ini akan menggalakkan percambahan pemikiran dan memantapkan kemahiran berfikir serta komunikasi para pelajar. menerima dan berkongsi maklumat dalam pelbagai bentuk elemen multimedia. Penilaian boleh dijalankan oleh guru secara individu dan kumpulan. Hal ini akan mewujudkan hubungan kerja berpasukan dalam kalangan pelajar di samping memantapkan kemahiran berkomunikasi. perbincangan akan dibuat selepas hasil tugasan dibentangkan di dalam kelas. e-mail atau berkunjung ke laman blog. dengan menggunakan TMK telah dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan para pelajar terhadap mata pelajaran yang diajar. Hal ini dapat membantu memudah dan mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah kerana penggunaan TMK dalam pengajaran pembelajaran telah memudahkan tugas guru dan pelajar dalam menguasai kemahiran yang di ajar.hasil tugasan mereka dipancarkan menerusi projektor LCD.) Membentuk Jaringan Komunikasi Yang Efektif. C. ilustrasi. Melalui internet pelajar dapat berhubung dengan sesiapa sahaja walau di mana berada kerana kadar caj yang dikenakan jauh lebih rendah dalam masa yang pantas. Para pelajar dapat mengetahui di mana kekuatan dan kelemahan tugasan mereka. Guru boleh membuat penilaian terhadap hasil tugasan pelajar dan membetulkan kesalahan mereka pada masa itu juga. Cepat Dan Mudah Melalui TMK pelbagai bentuk maklumat dapat disampaikan dengan berkesan dan menarik. Selain itu Interaksi guru dan pelajar dapat dipertingkatkan melalui TMK di mana guru dan murid berhubung terus melalui internet. Penggunaan TMK sebagai alat komunikasi merupakan serampang dua mata dalam perkongsian maklumat dan komunikasi.. dan apa bentuk gambar rajah yang digunakan dapat meningkatkan keberkesanan dalam pembelajaran. TMK membolehkan pelajar dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar. Penggunaan grafik. Kesimpulannya jelaslah di sini. dalam masa yang sama saya dapat membetulkan kesalahan yang dilakukan dengan serta merta. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman pelajar. Proses pengajaran dan pengajaran menjadi lebih mudah dan lebih menarik.

Terdapat fakta telah membuktikan bahawa orang ramai telah menggunakan 75 peratus keupayaan untuk mengingat berdasarkan kepada apa yang mereka dengar. paparan grafik yang berwarna warni. Oleh sebab itu. Interaksi dan komunikasi sebegini juga memudahkan guru untuk memantau hasil kerja pelajar apabila mereka mengemelkan tugasa atau latihan kepada guru. Memandangkan keupayaan multimedia banyak memberi kesan yang positif terhadap proses penyampaian maklumat. maka guru seharusnya tidak teragak-agak menggunakan TMK untuk membantu meningkatkan keberkesanan pengurusan pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah. animasi serta video. Pengekalan Informasi Yang Berkesan Multimedia digunakan sebagai perantara dalam sesebuah penyampaian atau pesembahan maklumat kepada para pelajar. Saya boleh menggunakan pelbagai jenis perisian untuk menyediakan set-set . Ini menggambarkan kemahiran TMK yang guru miliki telah dapat menumbuhkan inspirasi kepada para pelajar dan dapat meningkatkan komunikasi yang efektif. Pelajar dapat berbual secara terus dengan guru menerusi skrin komputer. lihat dan lakukan. Pelajar boleh bertanya secara terus dan guru pula akan menjawab dengan cepat Jelaslah di sini melalui TMK jalinan komunikasi yang mantap dapat dilakukan secara berkesan. Ia digunakan oleh individu yang mahukan kemudahan serta impak yang berkesan dalam persembahan maklumat mereka dengan sesebuah komputer peribadi yang lengkap dengan elemen multimedia dapat memberikan kesan bunyi. 40 peratus daripada apa yang mereka lihat serta dengar manakala 20 peratus daripada apa yang mereka dengar sahaja. Guru dapat membantu meningkatkan jalinan komunikasi antara guru dengan pelajar dan pelajar sesama pelajar. Set komputer yang dilengkapkan dengan multimedia telah diadaptasikan untuk memberi maklumat-maklumat tambahan dalam bentuk yang menarik kepada pengguna. D). Pelajar juga dapat berkomunikasi dengan ramai orang di seluruh dunia hanya menerusi skrin komputer menggunakan hujung jari sahaja. cepat dan mudah.melihat wajah pelajar yang menghubungi guru pada paparan skrin komputer. ciri interaktif dalam persembahan multimedia merupakan komponen penting yang tidak seharusnya diabaikan kerana ia boleh menyokong keupayaan ingatan manusia Itu sendiri. Para pelajar akan merujuk kepada guru apabila ada masalah yang berkaitan dengan pembelajaran dan pada masa mereka memerlukan nota dan bahan rujukan.

Soalan-soalan yang melibatkan konsep dan isi pelajaran itu boleh juga disediakan dengan jawapan yang membolehkan para pelajar saya membuat penilaian secara sendiri. Bahan-bahan ini boleh digunakan dalam bilik darjah dan pelajar boleh tayangkannya berulang kali. E) Menghasilkan Kerja Yang Berkualiti. . TMK telah dapat membantu meningkatkan pemahaman dan mengekalkan maklumat yang diperolehi pelajar melalui kaedah ulangan dan penerokaan. Bila pelajar dapat menjawab soalan dengan betul mereka akan berasa seronok dan ingin mencuba lagi. Ini menggambarkan TMK dapat meningkatkan pemahaman dan menguatkan ingatan murid-murid terhadap isi pelajaran. di samping sebagai mekanisma penyaluran maklumat pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh melayari laman-laman web yang berkaitan subjek yang diajar. dilihat dan dialami oleh pelajar lebih lama kekal dalam memori ditambah dengan penggunaan teknologi yang menarik dan interaktif. Para pelajar boleh mengulang belajar sesuatu konsep atau isi pelajaran itu pada bila-bila masa atau seberapa banyak yang dia mahu. Lengkap Dan Mantap TMK dikatakan sebagai alat aplikasi apabila membantu pelajar melaksanakan tugasan pembelajaran.Teknologi maklumat telah memudahkan tugasan guru dan pelajar serta dapat membantu pelajar mempertingkatkan daya ingatan. Penggunaan perisian aplikasi umum seperti pemerosesan perkataan oleh pelajar dalam penghasilan karangan atau penggunaan perisian hamparan elektronik akan menghasilkan plot graf. kemudian maklumat tersebut saya simpan dalam CD-ROM seperti ensaikopedia. Sebelum aktiviti tersebut dilakukan guru harus memastikan yang pelajar telah menguasai terlebih dahulu konsep atau isi pelajaran yang hendak diuji sebelum pelajar dibenarkan mempelajari konsep atau isi pelajaran pada tahap yang lebih tinggi. Keadah ini telah memperkuatkan lagi ingatan dan meningkatkan pemahaman serta minat pelajar terhadap apa yang dipelajari. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman pelajar terhadap apa yang guru sampaikan. Apa yang didengar. Cara ini membolehkan pelajar merasai pengalaman pembelajaran yang berbeza berdasarkan prestasinya di dalam sesuatu konsep atau isi pelajaran. Ditambah pula dengan penggunaan multimedia yang menarik menyebabkan pelajar tidak merasa bosan untuk mengulangi mempelajarinya. Ternyata di sini bahawa. pangkalan data dan lain-lain maklumat yang boleh diperolehi di pasaran.soalan pelbagai aras secara interaktif.

Selain itu penggunaan TMK dan multimedia daapt mewujudkan persekitaran pembelajaran yang merangsang pelajar untuk terus belajar. saya mestilah terus belajar dan memahirkan diri dengan pelbagai kemahiran TMK supaya menjadi lebih inovatif. Melalui penggunaan TMK murid dapat menguasai pelbagai kemahiran manipulatif seperti kemahiran pemprosesan perkataan. Kemahiran dan penguasaan dalam teknologi akan melahirkan murid yang lebih bersedia dan yakin untuk memasuki alam pekerjaan.Pelbagai perisian aplikasi yang boleh dimanfaatkan dalam melaksanakan tugasan pembelajaran seperti Microsoft Word. Microsoft Power Point. Manakala perisian Microsoft Powerpoint membolehkan murid membuat pembentangan hasil tugasan yang guru berikan sama ada secara kumpulan atau individu. Apabila minat dan motivasi pelajar sudah dirangsang. Kelainan dalam paparan maklumat dapat membangkitkan minat dan motivasi murid untuk terus mendalami ilmu pengetahuan atau maklumat tentang mata pelajaran yang diminati. Paintshop. Penutup / Rumusan . pangkalan data dan pembentangan dengan menggunakan alat-alat teknologi. Apa yang penting sebagai guru. Pengajaran pembelajaran menggunakan TMK dan multimedia dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. dan sebagainya. Menggunakan komputer semasa mengajar dan belajar dapat meningkatkan semangat atau motivasi pelajar untuk terus belajar dan mencuba sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Saya juga mendapati penggunaan TMK membolehkan murid-murid menghasilkan segala penciptaan dan menyelesaikan kerja yang rumit. proses pembelajaran seterusnya lebih mudah dilaksanakan. Pelajar boleh memilih mana-mana perisian yang sesuai dengan kehendak dan kemampuan mereka. efektif dan berinformasi dalam mendidik anak bangsa. Microsoft Excell. Aplikasi multimedia yang melibatkan pelbagai jenis media yang menarik dan dinamik dapat meningkatkan minat seseorang pelajar terhadap bahan pembelajaran yang disediakan. Perisian aplikasi Microsoft Excell yang sesuai boleh digunakan untuk membantu murid membina graf-graf yang diperlukan. Penggunaan perisian aplikasi ini dapat membantu pelajar melaksanakan aktiviti pembelajaran. Microsoft Access.

(2005): Profesionalisme Keguruan Prospek Dan Cabaran: Kuala Lumpur. 70 (2): ms 10-15 Jamalludin Harun. Holmes. malah guru-guru menjadi pendorong kepada kejayaan dan kemajuan pelajar. membina keyakinan. (2003): Multimedia Dalam Pendidikan.Penggunaan TMK dalam pendidikan selaras dengan hasrat Malaysia untuk meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia. mengembang kemahiran diri. Apa lagi dalam usaha kerajaan untuk memperkasakan pendidikan di Malaysia dalam usaha melahirkan bangsa Malaysia glokal berminda kelas pertama dalam menyahut Sembilan Cabaran Wawasan 2020. Dr. meluaskan peranan guru dalam membantu dan membimbing para pelajar serta membantu guru meningkatkan usaha bagi meningkatkan kualiti pendidikan yang diberi kepada pelajar dan seterusnya berjaya membangunkan modal insan cemerlang. Pembelajaran memerlukan hubungan manusia dengan manusia dan sentuhan guru terhadap Pelajar. (1999): The Transforming Power of Information Technology. PTS Publication & Distrubator Sdn. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustakaan. Dalam menangani arus ledakan teknologi ini guru harus mempertingkatkan kecekapan dalam pengurusan pendidikan.W. Pembangunan pendidikan pada abad ke-21 di negara kita menjadi lebih kompetitif di mana Malaysia perlu melangkah ke hadapan bagi mengantarabangsakan kualiti pendidikan. . Sumber rujukan / Bibliografi Abdul Rahim Bin Abdul Razak. menunjuk ajar. Guru bukan sahaja merupakan sumber inspirasi kepada para pelajar. Community College Journal. Bhd. menangani masalah pembelajaran. dan sebagainya tidak boleh diambil alih oleh teknologi. Zaidatun Tasir. TMK menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan bertaraf dunia yang menjadi impian Malaysia. Teknologi perlu dilihat sebagai satu alat dan bukan segala-galanya yang boleh mengambil peranan penting seseorang guru. gemilang dan terbilang. Guru diperlukan untuk mencorakkan perkembangan pelajar kerana tugas ini tidak boleh dilakukan oleh teknologi walau secanggih mana sekalipun teknologi boleh mencorakkan pembelajaran. Konsep pembelajaran sepanjang hayat menjadikan TMK sebagai medium paling berkesan ke arah merealisasaikan impian tersebut. mendorong. Peranan guru yang berterusan sebagai seorang pakar untuk membimbing.

Kamus Dewan Edisi Ke-4.Jamalludin Harun. Kuala Lumpur.com/2010/04/15/pentingnya-integrasi-ict-dalam-prosespengajaran-dan-pembelajaran. Tahun Satu.slideshare. (2007): Kuala Lumpur. (2010): Kurikulum Standard Sekolah Rendah. (2005): Multimedia Konsep dan Praktis.wordpress. Modul Pengajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Teras Dunia Sains Teknologi. (2001) Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka. Putrajaya. Kementerian Pelajaran Malaysia. Zaidatun Tasir. Modul OUM. (2010): Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Putrajaya. Dr. Bhd Pusat Perkembangan Kurikulum. Teknologi Maklumat dan Komunikasi.blogspot.net/norhisham/teknologi-maklumat-untuk-pp.html http://engkizarquran.com/2010/01/kepentingan-ict-dalam-meningkatkan. Dimuat turun pada 20/08/2012 http://www.edu/RusminiKuAhmad/papers/524734/Integrasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Sdn. SUMBER INTERNET http://cgdahpm. Kuala Lumpur. Kementerian Pelajaran Malaysia. Dimuat turun pada 22/08/2012 http://iab-academia. Venton Publishing. Meteor Doc. dimuat turun pada 06/08/2012 . Tahun Satu. (2006): HBEF2303.Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan.

Kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun mengambil pelbagai inisiatif untuk memperlengkapkan warga pendidik seperti mengadakan pelbagai jenis kursus jangka pendek dan kursus jangka panjang. malah telah lama diperkenalkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropah sejak awal tahun 60-an lagi. Dalam hal ini.slideshare. Negara kita tidak ketinggalan dalam menikmati arus pembangunan dan ledakan berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) ini. . Sebagai contoh kerajaan sanggup membelanjakan berbilion ringgit bagi melicinkan pelaksanaan PPSMI.http://www. Sudah pasti kerajaan mahu melihat hasil yang setimpal dengan pelaburan yang begitu besar. Salah satu faedah penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas ialah ianya dapat memperkembang dan memperkasakan lagi pemahaman pelajar dalam sesuatu tajuk mata pelajaran yang diajar. Ianya telah melibatkan perbelanjaan yang cukup besar./shahwaran/penggunaan-ict-dalam-pp-presentation. Ini diakui oleh Cockroft (1982) bahawa penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran boleh memperbaiki kualiti pengajaran dan boleh merubah kepentingan sesuatu tajuk dalam pengajaran. Tahun ini sahaja(2006) kerajaan telah membelanjakan sekitar RM250 juta untuk pembelian notebook dan perkakasan PPSMI yang lain.net. kerajaan amat bergantung kepada golongan guru sebagai golongan yang berada di barisan hadapan pembangunan negara bagi memastikan kejayaan PPSMI. turun pada 06/08/2012 Dimuat Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam bidang pendidikan bukanlah sesuatu yang baru dan asing.

Segala latihan dan latihtubi yang disampaikan dikawal oleh sistem. mengintegrasikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran sangat penting dalam pencarian maklumat secara global.Sebagai seorang guru.kelebihan menggunakan mod tutorial ini ialah ianya dapat mengindividukan . yang melihat guru sebagai penyampai utama dan murid sebagai penerima. 1. Dalam situasi ini.2 Mod Tutorial Sebahagian besar perisian pendidikan yang diguna dalam pembelajaran tutorial direka bentuk berdasarkan kepada model tradisional pengajaran dan pembelajaran. Kelebihan . Situasi yang sesuai bagi pembelajaran mod tutorial ini ialah untuk kelas yang ramai murid. terdapat empat mod pengajaran dan pembelajaran di dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang boleh digunakan oleh seseorang pendidik. Mod-mod tersebut ialah mod tutorial. Ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk memastikan anak-anak kita berkemampuan mengejar perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan Sains dan Teknologi serta berkebolehan menguasainya dengan pantas sesuai dengan perubahan era globalisasi. Pembelajaran ini juga sesuai bagi kelas yang mmpunyai murid yang pelbagai keupayaan. mod aplikasi dan mod komunikasi. Untuk merealisasikan matlamat ini. Pembelajaran tutorial ini merangkumi pembelajaran secara ekspositari iaitu merujuk kepada suasana pembelajaran di mana guru menyampaikan maklumat kepada murid yang pasif. guru boleh memberi tumpuan kepada sebahagian murid yang memerlukan bantuan guru sementara sebahagian lagi menggunakan komputer. Pemulihan boleh dibuat untuk murid yang menghadapi kesukaran belajar dan pengayaan untuk pelajar cerdik yang mencabar minda. model transmisi. mod penerokaan.

1. Selain dari itu. multiple intelligence dan sebagainya. portal maklumat dan internet. 1. penyelesaian masalah.4 Mod Aplikasi . ensiklopedia di dan lain-lain pasaran. diperolehi Kelebihan menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) untuk mod penerokaan ialah untuk memberi peluang kepada murid untuk menentukan haluan dan kemajuan pembelajaran masing-masing. murid-murid belajar mengikut kemampuan sendiri. murid juga mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara tunjuk cara di bawah kawalan murid sendiri. guru juga boleh menggunakan maklumat maklumat yang disimpan yang dalam CD ROM. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) digunakan sebagai medium untuk mencari dan mengakses maklumat secara penerokaan daripada bahan sumber seperti CD ROM. Pendekatan penerokaan ini menyokong kepada pendekatan constructivism.3 Mod Penerokaan Dalam mod penerokaan. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi di bawah kawalan sistem.pembelajaran. pembelajaran penerokaan ini juga memberi peluang kepada guru menerapkan teori pembelajaran moden seperti constructivism. Selain daripada mengakses maklumat terus dari internet. Ia juga mendorong murid terlibat secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran dan memberi peluang kepada murid untuk menangani masalah sebenar di dalam kelas. Murid juga boleh mengalami. pengalaman pembelajaran autentik dan pengetahuan yang dibina melalui interaksi sosial. iaitu pembelajaran yang memberi penekanan kepada pemikiran kritis. meningkatkan motivasi murid untuk belajar dan murid-murid boleh belajar tanpa penyeliaan atau dengan penyeliaan guru yang minimum. Selain daripada itu.

grafik. guru boleh mengemukakan masalah yang lebih mencabar minda murid dan murid dapat meningkatkan kecekapan dan ketepatan hasil pembelajaran 1.Sesuatu pengajaran dan pembelajaran itu dikatakan menggunakan mod aplikasi apabila alat ICT itu digunakan untuk membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran. Kelebihan-kelebihan menggunakan mod aplikasi di dalam pengajaran dan pembelajaran ialah murid boleh memberikan tumpuan kepada melakukan aktiviti pembelajaran yang autentik. Penggunaan pengajaran mod aplikasi ini dikatakan berlaku apabila sekumpulan murid berbincang. mengedit dan mengolah kandungan karangan dengan bantuan pemprosesan perkataan dan seterusnya mempersembahkan hasil karangan mereka. maka pemprosesan perkataan hanya diguna sebagai mesin taip sahaja. bukan sebagai mekanisma penyaluran maklumat pengajaran dan pembelajaran. Adobe Photoshop adalah contoh perisian khusus aplikasi. Sekiranya guru itu hanya meminta muridmurid menyediakan karangan dengan mengunakan pemprosesan perkataan tanpa melakukan perkara seperti yang diterangkan di atas tadi. penggunaan perisian aplikasi umum seperti pemprosesan perkataan oleh murid dalam menghasilkan sesuatu tugasan (karangan) atau penggunaan perisian hamparan elektonik untuk memplot graf. Mod komunikasi dapat dijalankan menggunakan empat teknik iaitu teknik seorang – sendirian. audio. teknik seorang kepada ramai dan teknik ramai . Kecanggihan dan kemajuan ICT pada ketika ini membolehkan komunikasi dilakukan dalam pelbagai mod seperti teks.5 Mod Komunikasi Mod pembelajaran komunikasi digunakan untuk membolehkan murid dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar. Contohnya.dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk. teknik seorang kepada seorang. menerima. Computer Aided Design(CAD). video atau kombinasi pelbagai mod. Editor grafik.

corak persamaan dan perbezaan yang penting kedua-dua mod boleh dirujuk pada Lampiran A yang disertakan. Dalam kerja kursus ini kami telah memilih DUA mod pengajaran iaitu mod tutorial dan mod penerokaan untuk diintegrasikan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran kolaboratif adalah contoh model pengajaran yang menggunakan mod komunikasi. Kelebihan-kelebihan menggunakan mod komunikasi ini ialah ianya boleh melaksanakan pembelajaran kolaboratif. Ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan agar generasi muda hadapan Malaysia yang hendak dilahirkan ini dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsabangsa lain di dunia ini serta mampu bersaing di peringkat antarabangsa dengan penuh keyakinan tanpa menghadapi sebarang halangan komunikasi. 1. Pelajar – pelajar pasti suka akan pengajaran guru yang mempelbagaikan kaedah.kepada ramai.6 Kesimpulan Ringkasnya penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara terancang dan teratur akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran guru lebih diyakini oleh pelajar. teknik. . perbezaan . pendekatan dan bahan bantu mengajar yang terkini. mempertingkatkan penglibatan murid dalam proses pembelajaran melalui peer group yang bersifat global dan murid-murid boleh berkomunikasi dengan pakar di dalam dan luar negeri dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ringkasan tentang persamaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful