PENGINTEGRASIAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI KOMPUTER DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN EMPAT.

Oleh RUZIHAN BINTI ABDULLAH ziehan99@yahoo.com

Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Jalan Labu Lama 72000 Seremban Negeri Sembilan

Proposal Kajian Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Temuduga Biasiswa Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Peringkat Sarjana Tahun 2009

Kursus B17 PENDIDIKAN MATEMATIK

1

BAB 1

PENGENALAN KAJIAN

Era perkembangan teknologi masa kini mempengaruhi setiap bidang kehidupan. Aspek teknologi telah digabungkan dalam kurikulum sekolah sebagai satu daya usaha ke arah menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positif terhadap perkembangan teknologi. Budaya persekolahan seharusnya diubah daripada sesuatu yang berdasarkan memori kepada yang berpengetahuan, berfikiran kreatif, dan penyayang dengan menggunakan teknologi terkini ( KPM, 1997 ). Atas alasan inilah pihak kerajaan melalui Kementerian Pelajaran berhasrat untuk mewujudkan Sekolah Bestari yang sekali gus bertindak mengisi agenda perancangan dan perlaksanaan Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor atau MSC). Perlaksanaan Sekolah Bestari akan membuka ruang seluas-luasnya kepada teknologi komputer yang akan membolehkan fleksibiliti dan kepelbagaian dibina dalam sistem pendidikan. Suasana ini akan mengurangkan jurang peluang antara mereka yang berada dan berupaya menggunakan teknologi terkini di rumah, dengan mereka yang kurang berada ( KPM, 1997 ).

2

1.1

Latarbelakang Kajian

Menurut Ng See Ngean (dalam Baharudin Moktar, 1991, m.s.2), Matematik adalah satu mata pelajaran yang bersifat hierarki, iaitu pembelajaran secara berperingkat-peringkat. Sehubungan itu, pelajar yang menghadapi masalah

penguasaan bagi sesuatu tajuk pada awal proses pembelajaran dan pengajaran akan menghadapi masalah pada masa akan datang atau penguasaan pada bab yang mendatang. Hal ini perlu diberi penekanan atau dijadikan fokus utama kepada pelajar yang bermasalah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.

1.2

Pernyataan Masalah

Temubual dengan pelajar tingkatan 4 mengatakan mereka tidak memahami kemahiran-kemahiran abstrak daripada beberapa tajuk tingkatan 4 sungguhpun mereka mendapat keputusan yang cemerlang dalam subjek matematik dalam PMR. Peratus pelajar mendapat A dalam PMR tahun 2007 dan jika dibandingkan dengan keputusan Peperiksaan Awal Tahun 2008. (akan diambil data daripada pelajar) .

Sebahagian daripada mereka (Pelajar Tingkatan 4) mengaku sungguhpun daripada mereka dapat menjawab soalan dengan baik, namun mereka masih tidak memahami apakah sebenarnya yang mereka lakukan. (Pn. Azizah Binti Mohamad (2008), Guru Cemerlang Matematik Tambahan , Kajian Tindakan : Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tambahan melalui Perisian Geometer’s Sketch Pad)

3

1.3

Objektif Kajian

Teknologi maklumat seperti pemprosesan perkataan, kalkulator, 'spreadsheet tool' (seperti MS Excel),Geometry Sketchpad dan internet akan membolehkan

pelajar-pelajar yang mempunyai tahap pencapaian sederhana untuk menumpukan pembelajaran di tahap yang lebih tinggi seperti mempelajari dan menguasai teknikteknik komunikasi dan penyelesaian masalah yang mana merupakan suatu kebolehan yang sangat berharga dalam pemikiran matematik. Oleh kerana teknologi maklumat sudah menjadi salah satu daripada budaya yang hebat, maka ia menjadi lebih telus dan dilihat sebagai suatu implementasi untuk mengangkat keupayaan manusia dan komunikasi. Justeru itu, teknologi di dalam kelas sepatutnya memainkan peranan yang sama sebagai alat harian yang dapat menambahkan kuasa pelajar untuk menyiasat dan menguasai idea-idea penting dan seterusnya menjana kebolehan personal yang sangat bernilai. 1.4 Objektif Khusus Teknologi akan diintegrasi apabila ia digunakan untuk melibatkan pelajar supaya belajar dengan lebih bermakna. Maka matlamat sebenar dan utama pengintegrasian teknologi adalah bukan untuk pelajar menggunakan teknologi semata-mata tetapi untuk melibatkan pelajar dalam pembelajaran bermakna. Pengintegrasian teknologi yang berkesan tidak berlaku dalam sebarang persekitaran. Ia hanya akan berlaku secara berkesan dalam persekitaran pembelajaran yang menekankan pembelajaran bermakna. Untuk membina persekitaran pembelajaran yang sesuai bagi pengintegrasian, kita perlu memikirkan suatu pendekatan pengajaran pembelajaran yang berlainan daripada yang diamalkan secara tradisional
4

hari ini. Pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran akan hanya berlaku secara berkesan dalam kelas yang berpusatkan pelajar di mana guru berperanan sebagai fasilitator. Untuk mencapai matlamat tersebut (ke arah persekitaran yang aktif). Di dalam persekitaran konstruktif pula, pelajar mengintegrasi idea baru kepada pengetahuan sedia ada untuk membina makna. Mereka menggunakan komputer sebagai alat kognitif atau media mempertingkatkan wacana. Apabila pelajar bekerja sebagai suatu komuniti pembelajaran di mana setiap ahli komuniti tersebut menyumbang ke arah mencapai matlamat individu dan kumpulan pula, ia dinamakan persekitaran kolaboratif. Melalui persekitaran sebegini, teknologi digunakan oleh pelajar untuk menyokong kerja koperatif bagi memudahkan kolaborasi. Seterusnya, dalam suasana pembelajaran bermatlamat pula, pelajar akan berusaha mencapai. Persekitaran yang aktif akan melibatkan pelajar dalam pemprosesan maklumat secara bermakna kerana mereka menggunakan teknologi sebagai alat kognitif matlamat dan objektif kognitif mereka. Komputer membolehkan mereka untuk memperkembangkan cara mengorganisasi aktiviti dan tugasan ke arah mencapai matlamat dan objektif ini. Melalui persekitaran berwacana, pelajar akan memperolehi manfaat dengan menjadi ahli komuniti yang membina ilmu di mana pelajar saling bertukar idea dan saling membina pengetahuan masing-masing. Internet akan melanjutkan komuniti pembelajaran melampau dinding bilik darjah. Apabila berhadapan dengan suasana pembelajaran yang berkonteks, pelajar sebenarnya berdepan dengan tugasan pembelajaran yang tersasar dalam tugasan dunia sebenar atau yang di simulasikan melalui aktiviti yang berasaskan masalah. Perisian simulasi akan membina semula
5

senario untuk dianalisis oleh pelajar. Akhir sekali, persekitaran pembelajaran yang reflektif membenarkan pelajar membuat refleksi tentang proses yang telah disempurnakan dan keputusan yang telah diambil semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan menerangkan dengan jelas apa yang telah mereka pelajari. Hasilnya, pelajar akan menggunakan komputer untuk menunjukkan apa yang mereka tahu. Dalam penggunaan teknologi bagi pengajaran dan pembelajaran matematik ada beberapa perkara yang harus dielakkan oleh guru. Pertamanya, guru tidak boleh terlalu fokus kepada teknologi dan kurang kepada matematik. Ini kerana, teknologi hanyalah sebagai alat dan bukannya objek pembelajaran. Kedua, guru harus mengelakkan daripada menggunakan teknologi secara ekslusif. Teknologi secara tabiinya adalah abstrak. Pembelajaran akan menjadi bermakna jika teknologi digunakan dengan alat-alat lain seperti bahan manipulatif. Pembelajaran tidak akan menjadi bermakna jika pelajar tidak diminta untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar. Perkara ketiga ialah, elakkan daripada menggunakan teknologi untuk melakukan lebih daripada yang diminta dalam matematik. Kadangkala kita mendapati pelajar melaporkan jawapan sesuatu pengiraan sehingga lapan rumah perpuluhan kerana teknologi yang digunakan menunjukkan hasil pengiraan sehingga lapan tempat perpuluhan. Ini satu contoh dimana pelajar menggunakan teknologi untuk melakukan lebih daripada yang diharapkan oleh matematik. Seterusnya, perkara keempat ialah tidak terlalu bergantung kepada sejenis teknologi sahaja. Tidak satu teknologi yang ada hari ini yang boleh dikatakakan sempurna dan boleh menyelesaikan semua masalah yang diberikan. Sebarang pelaburan besar yang
6

dibuat dalam mendapatkan sesuatu teknologi akan berkesudahan dengan pelaburan yang mengongkong. Teknologi akan berubah, jadi kita perlu memastikan pelaburan yang dibuat tidak akan mengekang kita daripada mendapatkan teknologi yang lain. Akhir sekali perkara ke lima ialah, teknologi sepatutnya tidak digunakan untuk 'streaming'. Kita kadangkala berjumpa dengan komputer yang digunakan sebagai ganjaran atau sebagai alat melatih tubi. Komputer hanya boleh digunakan bila pelajar telah menyiapkan tugasan mereka. Sepatutnya teknologi diberikan kepada semua untuk berpeluang menggunakannya dalam situasi dan masalah yang mencabar dan menarik. Dengan membolehkan setiap pelajar berpeluang

menyelesaikan masalah yang mencabar, mereka akan melihat sebab mengapa mereka harus mempelajari asas matematik. 1.5 Kepentingan Kajian

Kajian yang dinyatakan bagi mengubah persepsi pelajar matematik tambahan itu abstrak, sukar difahami. Pelajar juga perlu memahami bahawa asas matematik adalah algebra dan asas algebra terdapat dalam subjek matematik tambahan tingkatan 4 contohnya pembezaan dan pengamiran. Oleh yang demikan kajian

tentang penggunaan teknologi ICT dalam matematik tingakatan 4 ini akan dapat memberikan satu fenomena baru kepada pelajar bahawa matematik tambahan amat seronok dipelajari dan pelajar akan dapat melihat kepentingan subjek ini ketika ingin melanjutkan pelajaran selepas peperiksaan SPM. Selaras dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mengintegrasikan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran diharap usaha ini akan dapat merealisasikan hasrat tersebut.

7

1.6

Kesimpulan

Kajian ini akan dapat menjadikan subjek matematik tambahan subjek kegemaran (favourite subject) pelajar bukannya subjek menyusahkan (killer

subject). Semoga dengan pengintegrasian teknologi ICT dengan menggunakan Geometry Sketch Pad (GSP), spreadsheet tool (MS Excel) dan penggunaan WWW (Laman Web Matematik - Internet) akan menerjemahkan hasrat ini menjadi kenyataan.

8

BAB 2 SOROTAN LITERATUR

2.1

Pendahuluan

Mata pelajaran Matematik merupakan mata pelajaran teras bagi setiap pelajar samada sekolah menengah mahupun sekolah rendah. Pendidikan matematik bukanlah satu mata pelajaran yang asing dalam kalangan pelajar dan masyarakat Malaysia. Penguasaan dalam matematik ini adalah amat penting kerana merupakan salah satu syarat bagi pelajar-pelajar untuk melanjutkan pelajaran pada peringkat yang lebih tinggi iaitu memerlukan keputusan kredit dalam matapelajaran matematik. Dengan itu, pelajar perlu sentiasa mempersiapkan diri mereka untuk menguasai konsep dan kemahiran dan mengaplikasikannya dalam mata pelajaran ini. 2.2 Kajian Terdahulu Tamrin Anuar (2003) bahawa kemajuan dunia dan adunan baru dalam sistem pendidikan akan membawa rakyat ke era teknologi maklumat. Tengku Mohd Azzman (2001) pula berpendapat bahawa, ... teknologi mahupun insfrastruktur yang dihasilkan bukanlah penggerak utama. Nadinya ialah maklumat dan ilmu yang menggerakkan revolusi ilmu semasa. Manusia pula merupakan medan dan punca utama maklumat dan ilmu tersebut.

Perubahan yang sedang melanda dalam dunia pendidikan kini tentunya akan merubah kandungan dan reka bentuk kurikulum setiap mata pelajaran (Jamaludin, 1989; Nik Azis, 1989). Kurikulum matematik juga tidak dapat lari daripada arus teknologi ini (Fatimah & Munirah, 1995; PPK, 1993;Nik Azis, 1989).

9

Pendidikan komputer dalam kurikulum melibatkan tiga peranan penting (Nik Azis, 1989);

i)

Pembelajaran tentang komputer perisian, perkakasan dan pengaturcaraan komputer

ii)

Penggunaan komputer untuk menyelenggara dan memproses data

• •

memproses data penyelidikan memproses perkataan

iii)

Penggunaan komputer untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran

• •

pengaturan murid pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer ( PPBK ).

Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) ialah aturcara komputer yang menggunakan teknik-teknik kepintaran buatan untuk membantu seseorang belajar ( Jamaluddin, 1989 ). Mikrokomputer digunakan untuk menyelenggara aktiviti pengajaran dengan berpandu kepada program yang dibentuk oleh penulis perisian. Murid berinteraksi dengan program komputer atau perisian melalui terminal (Nik Azis,1989).

Dalam pengajaran berbantukan komputer ( CAI ), komputer boleh dianggap sebagai tutor atau guru. Dalam proses pengajaran sebenar dalam bilik darjah, guru berperanan sebagai pengajar (instructor), penerang (explainer) dan pemudahcara (facilitator). Semua peranan ini boleh diambil alih oleh komputer dalam CAI ( Abd.
10

Rahman, 1995). Pengajaran berbantukan komputer melibatkan sistem tutorial, permainan dan simulasi di samping aktiviti latih tubi (PPK, 1993; Jamaludin, 1989).

Penggunaan komputer dalam pengajaran matematik dapat memperkembang dan memperkayakan lagi tajuk yang diajar. Lebih seabad yang lalu, NCTM (National Council of Teachers' of Mathematics, 1980) mencadangkan supaya pengajaran matematik mengambil peluang luas yang ditawarkan oleh komputer. Cockcroft (1982) menyarankan bahawa penggunaan komputer dalam pengajaran matematik bukan sahaja boleh memperbaiki kualiti pengajaran matematik malah penggunaan komputer juga boleh merubah kepentingan sesuatu tajuk dalam silibus matematik. Keadaan yang sama juga mungkin wujud dalam pengajaran dan pembelajaran matapelajaran lain di sekolah. Aktiviti penyelesaian masalah adalah bahagian terpenting dalam pendidikan matematik.

Pencapaian yang tinggi dalam matematik tidak bermakna jika seseorang pelajar tidak mampu melakukan proses penyelesaian masalah. Laporan Cockcroft (1982) menegaskan bahawa masalah matematik harus diterjemahkan kepada sebutan dan bahasa matematik sebelum ianya diselesaikan. Langkah terjemahan seperti ini memerlukan fahaman yang lengkap terhadap struktur konsep yang terkandung dalam masalah tersebut. Keadaan ini telah menyebabkan kesukaran pembelajaran di kalangan setengah-setengah pelajar. Masalah dan kesukaran ini boleh diatasi melalui penggunaan komputer ( Al Ghamdi, 1987; Lim, 1989 ).

Dalam beberapa kajian yang telah dijalankan (Funkhouser, 1993; Henderson and Landersman, 1992, Chazan, 1988; McCoy, 1991; Al Ghamdi, 1987) didapati :

11

pelajar yang menggunakan komputer dalam matematik mempunyai sikap yang lebih positif terhadap dirinya sebagai ahli matematik dan berkeupayaan menyelesaikan masalah yang lebih kompleks.

Perisian komputer yang digunakan dalam proses pengajaran akan dapat membantu pelajar memahami konsep dan prinsip matematik dengan mudah dan berkesan

Pencapaian pelajar dalam peperiksaan akhir menunjukkan peningkatan yang ketara

Kumpulan yang belajar berbantukan komputer mempunyai kemampuan mengekalkan maklumat dalam jangka masa yang lebih lama dan dapat menggunakannya dalam bidang-bidang lain.

Kelembapan dan kebantutan perkembangan CAI dalam pendidikan matematik khususnya, pada pertengahan tahun 70 an hingga 80 an adalah disebabkan oleh kos perkakasan komputer yang terlalu tinggi, bilangan perisian yang sedikit, kemahiran dan pengetahuan tentang komputer yang rendah dan tidak kurang juga kebimbangan dan kurang keyakinan di kalangan pendidik ( PPK, 1993 ). Walau bagaimanapun

keadaan tersebut telah berubah, di mana harga komputer telah banyak menurun dan mampu dibeli oleh ramai orang serta berbagai kursus telah dan sedang dianjurkan oleh pihak kementerian untuk memberi kesedaran, keyakinan, pengetahuan serta kemahiran dalam penggunaan komputer.

Dalam pendidikan matematik, komputer boleh berperanan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti berikut

Penghasilan Bahan Kurikulum
12

• • • • • • • •

Latih Tubi Tutorial Ulangkaji Pemulihan dan Pengayaan Simulasi Pengiraan Alat Bantu Mengajar Tutee

2.3

Penggunaan spreadsheet

Terdapat banyak kajian tentang penggunaan spreadsheet dalam pengajaran matematik. Kajian-kajian yang telah dijalankan mencadangkan berbagai cara penggunaan spreadsheet dalam pengajaran matematik ( Janet, 1988; Lim, 1995; Fatimah & Munirah, 1995). Ada juga kajian yang mencadangkan penggunaan spreadsheet dapat mengurangkan kesilapan konsep tentang sesetengah konsep matematik ( Catterall and Lewis, 1985 dalam Fatimah & Munirah, 1995 ). Mungkin guru-guru di Malaysia juga boleh menggunakan speadsheet dalam pengajaran matematik sementara menunggu pakej CAI yang sesuai.

2.4

Penggunaan grafik (Geometri Sketch Pad)

GSP (Geometer’s Sketchpad) membantu proses pengajaran dan pembelajaran dalam penghasilan gambar rajah geometri dan boleh mengukur lilitan, sudut-sudut dalam bulatan dan sebagainya (Siti Nuradibah Binti Haji Edros – 2007)

13

Perisian Geometer’s Sketchpad boleh digunakan dengan pelbagai cara. Chanan (2002) mencadangkan pelbagai cara pengajaran dan pembelajaran perisian ini, antaranya menggunakan makmal komputer dan menggunakan satu komputer. Walau bagaimanapun guru-guru selalunya lebih cenderung untuk menggunakan kaedah tertentu sahaja dalam pengajaran dan pembelajaran perisian ini.

Menggunakan perisian Geometer’s Sketchpad guru-guru matematik dapat menjalankan pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar yang memberi peluang kepada pelajar untuk menjalankan penyiasatan, penerokaan, dan membina konsep sendiri. Untuk mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran sedemikian rupa, guru-guru matematik sudah tentu perlu mengajar murid menguasai perisian ini terlebih dahulu sebelum menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran topik-topik tertentu dalam mata pelajaran matematik sedangkan masa untuk guru menghabiskan sukatan mata pelajaran matematik sendiri sangat terhad (Halimah Binti Haji Che Mat, UKM Bangi)

2.5

Penggunaan Internet

Internet atau ' International Network of Networks ' ialah sebuah rangkaian komputer diperingkat antarabangsa. Ia mengandungi lebih daripada 50 ribu rangkaian komputer di seluruh dunia, lebih daripada 6.6 juta komputer hos dan lebih daripada 50 juta pengguna dari lebih daripada 160 buah negara ( Zoraini, 1995 ). Dalam rangkaian Internet, terdapat berbagai jenis sumber yang berjuta-juta bilangannya. Sumber ini termasuklah kertas persidangan, artikel majalah, perisian komputer, gambar, video dan sebagainya. Seseorang guru boleh mendapat rancangan pengajaran dari guru lain atau pun dari komputer yang menyimpannya. Atau pun
14

sumber pengajaran seperti peta, gambar dari angkasa lepas dan sebagainya boleh didapati dalam Internet.

Di dalam Internet terdapat lebih daripada 8 000 kumpulan diskusi eletronik. Kumpulan ini mungkin terdiri dari beberapa orang sehinggalah ke beberapa ribu orang yang berbincang tentang perkara yang sama, termasuklah tentang matematik. Topik-topik perbincangan bermacam-macam dari Antropologi sehinggalah ke Zoologi. Bagi guru matematik, terdapat beberapa kumpulan diskusi eletronik yang dapat disertai secara percuma. Antaranya; IMSE-L dan MATHEDCC. Selain daripada diskusi eletronik, WWW (World Wide Web) juga menyediakan berbagai sumber pengajaran dan pembelajaran , khususnya dalam bidang matematik ( Zoraini, 1995; Lee, 1996 )

Beberapa tajuk yang boleh diperolehi dari WWW :

Global Network Navigator - Mathematic Math Section Mathematics - Singapore Min of Education Math Launchpad Mathematics Archives - K12 Internet Sites K-8 dan K-12 Mathematics Education Math and Numbers The Math Forum Ask Dr Math Math Archives Internet Math Class
15

Forum Guru dan Pelajar - TM School On Line Nota dan Soalan Latihan ( UPSR, PMR dan SPM ) - TM School On Line

Sila rujuk dalam

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/2766/tzz.html )

Menyedari potensi dan keupayaan Internet sebagai wadah komunikasi dan interaksi eletronik yang berkesan maka Kementerian Pendidikan telah mengambil langkah untuk memperkenalkan Internet kepada para pelajar dan pendidik. Dengan kerjasama serta bantuan kepakaran daripada MIMOS, Kementerian Pendidikan telah melancarkan projek Jaringan Pendidikan ( Sulaiman, 1996 ). Dalam perlaksanaan projek ini, Kementerian Pendidikan telah:

menyediakan kemudahan dan perkhidmatan rangkaian kepada para pelajar dan golongan pendidik di sekolah dan maktab-maktab perguruan

melatih dan membimbing guru-guru dengan kemahiran menggunakan kemudahan yang disediakan

merancang, melaksana dan menyelia pelbagai aktiviti pendidikan berasaskan penggunaan rangkaian meluas ke arah mengembangkan minda dan pengetahuan di samping menggalakkan perlaksanaan pelbagai aktiviti kreatif dan inovatif berasaskan teknologi maklumat

Segala kemudahan yang sedia ada perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Bidang teknologi maklumat yang menjadi sebahagian daripada kandungan sukatan kursus akan memberi peluang kepada guru pelatih untuk menambahkan pengetahuan dan meningkatkankemahiran dalam penggunaan komputer, khususnya untuk aktiviti
16

pengajaran dan pembelajaran. Tambahan pula pada hari ini, terdapat berbagai program pendidikan yang dicipta dan dipasarkan, yang meliputi hampir semua peringkat.

Penggunaan komputer dalam pendidikan adalah merupakan langkah awal ke arah mewujudkan masyarakat berteknologi selaras dengan hasrat Wawasan 2020. Institusi pendidikan sebagai wadah terpenting perlu mengalami perubahan terlebih awal berbanding dengan institusi-institusi lain ke arah mencapai matlamat tersebut. Potensi dan kecanggihan teknologi perlu dimanfaatkan sepenuhnya.

Untuk mancapai matlamat pendidikan di Malaysia, satu anjakan paradigma diperlukan dalam cara pemikiran dan penggunaan teknologi ( Wan Zahid, 1996 ). Usaha perlu dibuat dan penglibatan secara menyeluruh perlu dilakukan sehingga kita mampu mereka dan menghasilkan sesuatu mengikut acuan pemikiran kita sendiri, tanpa bersandar dan berharap kepada orang lain. Selagi kita bertaraf ‘pengguna’, selagi itulah kita tidak mampu merubah apa-apa.

17

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.1

Pendahuluan

Bahagian ini menerangkan bagaimana method atau kaedah kajian di atas akan dijalankan. Perkara yang akan dibincangkan termasuk reka bentuk kajian, lokasi kajian , subjek kajian alatan kajian dan prosedur kajian.

3.2

Reka Bentuk Kajian

3.2.1

Secara Kuantitatif

Sebelum kajian dijalankan penyelidik telah mendapatkan data keputusan peperiksaan pelajar tingkatan 4 dibandingkan dengan peperiksaan Peperiksaan

Penilaian Menengah Rendah (PMR) tahun 2008 dalam mata pelajaran matematik keputusan mata pelajaran matematik tambahan dalam peperiksaan awal tahun 2009.

18

Setelah data diperolehi didapati bahawa,

Kelas 4 Delta (2009)-Aliran Sains

Jumlah pelajar 36 orang

Keputusan Matematik dalam PMR tahun 2008

Gred Bilangan Pelajar

A 34

B 2

C 0

D 0

E 0

Keputusan Matematik Tambahan dalam Peperiksaan Awal Tahun 2009

Keputusan

Lulus

Gagal

Tidak Hadir

Bilangan Pelajar

16

19

1

Keputusan Matematik dalam PMR tahun 2008

Kelas 4 Beta – Aliran Bukan Sains

Jumlah Pelajar 41 orang

Gred Bilangan Pelajar

A 30

B 8

C 4

D 0

E 0

19

Keputusan Matematik Tambahan dalam Peperiksaan Awal Tahun 2009

Keputusan

Lulus

Gagal

Tidak Hadir

Bilangan Pelajar

18

23

1

3.2.2

Secara Kualitatif

Sebagai langkah permulaan, penyelidik telah menemubual dengan beberapa orang pelajar tingkatan 4 pendapat pelajar berkenaan dengan mata pelajaran

Matematik Tambahan. Antara jawapan yang diperolehi ialah pelajar mengatakan mata pelajaran ini sukar kerana tidak memahami konsep asas bagi sesuatu tajuk, formula yang banyak , terlalu abstrak dan tidak tahu menggunakan konsep tertentu apabila menjawab soalan dalam peperiksaan.

3.3

Subjek Kajian

3.3.1

Populasi Kajian

Populasi kajian terdiri daripada pelajar tingkatan empat pelajar SMK Puteri , Seremban yang mengambil mata pelajaran Matematik Tambahan. Pelajar terdiri daripada lima kelas aliran sains dan dua kelas aliran bukan sains.

3.3.2

Sampel Kajian

Sampel terdiri daripada satu kelas pelajar aliran sains dan satu kelas aliran bukan sains pelajar SMK Puteri , Seremban.Sebanyak 30% daripada seluruh pelajar akan dijadikan sampel daripada populasi pelajar yang mengambil mata pelajaran ini.

20

3.4

Alatan Kajian

3.4.1

Soal Selidik

Soal selidik terhadap pelajar tingkatan 4 juga akan dijalankan. Populasi yang terdiri daripada semua pelajar tingkatan 4 yang mengambil mata pelajaran

Matematik Tambahan di Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri manakala sampel pula terdiri daripada dua kelas daripada tujuh kelas yang mengambil matapelajaran ini.

Cadangan soalan yang bakal dikemukakan

1)

Gred Matapelajaran Matematik dalam peperiksaan PMR anda

i)A

ii)B

iii)C

iv)D

v)E

2)

Gred yang anda perolehi dalam mata pelajaran Matematik Tambahan dalam

peperiksaan Awal Tahun

i)A

ii)B

iii)C

iv)D

v)E

vi)F

vii)G

3)

Adakah anda berminat dengan mata pelajaran Matematik Tambahan?

i))Sangat minat

ii) Minat

iii) Kurang minat

iv)) Tidak minat

21

4)

Adakah

anda

setuju

menggunakan

komputer

dalam

pembelajaran

Matematik Tambahan?

i))Sangat Setuju

ii) Setuju

iii) Tidak Setuju

3.4.2

Secara Praktikal

Melaksanakan Ujian Pra- Mendapatkan markah pelajar

Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran menggunakan aplikasi teknologi ICT

( Spreadsheet, Geometry Sketch Pad dan Internet)

Melaksanakan Ujian Post- Mendapatkan markah pelajar

3.4.3

Soal Selidik Lanjutan

Maklum Balas pelajar setelah penggunaan ICT dalam mata pelajaran Matematik Tambahan dalam bentuk temu bual dengan pelajar dan soal selidik pelajar.

22

3.5

Prosedur Kajian

Berikut langkah-langkah kajian ini akan dijalankan

Mendapatkan maklumat tentang pengalaman dan pendapat pelajar dengan mata pelajaran Matematik Tambahan Temubual dan Soalselidik

Melaksanakan Ujian Pra

Menjalankan pengajaran dan pembelajaran dengan aplikasi teknologi ICT Spreedsheet, GSP dan Internet ( Mengikut tajuk tingkatan yang empat M bersesuaian)

Menjalankan Ujian Post

Melaksanakan Soal Selidik

Memproses Data Yang diperolehi dengan menggunakan SPSS Membuat Penganalisisan Data Menulis Laporan Akhir
23

3.6

Pengujian Hipotesis Data yang diperolehi akan dianalisa berdasarkan tujuan dan hipotesis kajian.

Untuk pengujian hipotesis ini alat statistik seperti ujian –t dan anova digunakan.

3.7

Kesimpulan Sebagai rumusan , penyelidik ingin melihat perbezaan antara sikap dan

dapatan markah pelajar dalam ujian pra dan ujian post yang dijalankan dalam mata pelajaran matematik tambahan . Pembolehubah utama yang akan seperti pencapaian mata pelajaran matematik dalam PMR dan Awal Tahun , etnik, jurusan dan taraf sosio ekonomi . Persampelan pula, diperolehi daripada dua kelas daripada jurusan yang berlainan iaitu jurusan sains dan sebaliknya. Semoga dengan hasil kajian ini akan memberi peluang kepada pelajar lebih berminat dan menerokai mata pelajaran matematik tambahan sebagai permulaan mereka meneruskan bidang yang mereka minati kelak.

24

BIBLIOGRAFI Majlis Guru Cemerlang Negeri Sembilan Darul Khusus. 2008. Jurnal Pendidikan Sempena Perhimpunan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Darul Khusus. Pn Azizah Bt Ibrahim . 2008. Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tambahan Melalui Perisian Geometer’s Sketchpad. Majlis Guru Cemerlang Negeri Sembilan Darul Khusus. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan KPM. 2006. Manual Kajian Tindakan . Percetakan Watan Sdn. Bhd. Sidek Mohd Noah. 2002. Reka Bentuk Penyelidikan Falsafah , Teori dan Praktis . Penerbit Universiti Putra Malaysia. Wan Chik Ibrahim Ph.D. 1997. A Guide to writing research proposal . Darul Fikir.

http://jpnperak.edu.my/portal/index.php http://akademik.ukm.my/eda/projekge6553/matematik.htm#PEMBANGUNA N%20PERISIAN%20PENGAJARAN%20DAN

http://www.geocities.com/kump_kon/visualisasi.html

http://www.ipbl.edu.my/inter/penyelidikan/seminarpapers/2003/samsudinSM KBarukk.pdf

http://jusni.tripod.com/penggunaan_internet.html

http://akademik.ukm.my/eda/projekge6553/komputer.htm http://members.tripod.com/~MUJAHID/komputer1.html http://www.geocities.com/fmurni/ithila.html http://www.dynamicgeometry.com/ http://www.amazon.com/Mathematics-Computer-Graphics-ApplicationsMortenson/dp/083113111X
25

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.