lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 1

BAHAGIAN

1

PENGENALAN ALAM SEMULAJADI

A

lam Semulajadi boleh diertikan sebagai alam ciptaan Tuhan yang meliputi aspek yang terdapat di sekeliling manusia yang wujud secara semulajadi. Alam semulajadi boleh dilihat sebagai semua komponen semulajadi di mana semua hidupan tinggal dan berinteraksi antara satu sama lain dalam keseimbangan. Keseimbangan ekosistem telah terganggu akibat degradasi alam yang menimbulkan pelbagai isu alam sekitar seperti pemusnahan hutan, pencemaran kesan rumah kaca, hakisan kepupusan spesis dan lain lain. Isu-isu ini telah mendorong pihak pemimpin untuk bertindak secara bersama bagi memperbaiki kualiti alam sekitar. Salah satu tindakan yang telah dipersetujui adalah perancangan serta perlaksanaan satu program pendidikan yang berkesan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

1

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 2

Ekosistem-Ekosistem Di Sabah

Ekosistem Gua

Salah satu perancangan jangka panjang yang diambil ialah mendidik masyarakat terutama pelajar supaya peka dan bertanggungjawab terhadap isu-isu alam sekitar melalui pendidikan alam semulajadi. Melalui program ini, pelajar dapat mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran serta sikap tanggungjawab terhadap alam semulajadi secara pro-aktif dan berperanan.

Pengertian pendidikan alam semulajadi
Pendidikan alam semulajadi ialah proses pendidikan tentang alam semulajadi untuk alam semulajadi dan melalui alam semulajadi. Pendidikan Alam semulajadi melibatkan interaksi manusia dengan alam semulajadi serta bagaimana manusia harus mengurus alam semulajadi secara bijak dalam meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kesedaran terhadap alam semulajadi.

Matlamat Pendidikan alam Semulajadi
Matlamat utama pendidikan alam semulajadi ialah membantu masyarakat sejagat menyedari dan memahami isu alam sekitar dan dapat menguasai kemahiran serta kesungguhan mengatasi serta mengekalkan kualiti alam sekitar. Kesimpulan ini telah dicapai oleh para peserta seminar latihan pendidikan Alam Sekitar yang dianjurkan oleh UNESCO pada tahun 1991 di Malta. Maka pendekatan serta matlamat pendidikan alam semulajadi adalah untuk membantu para pelajar supaya lebih peka dan prihatin terhadap isu-isu alam sekitar. Secara tidak langsung, para pelajar memperolehi pengetahuan, kemahiran dan boleh memupuk nilai-nilai murni dan tanggungjawab untuk berusaha serta bertindak secara individu atau berkumpulan menyelesaikan isu-isu alam sekitar.

2

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 3

Bahagian 1

Pengenalan Alam Semulajadi

SIKAP-SIKAP DAN NILAI-NILAI YANG DIHARAP DAPAT DITERAPKAN KEPADA PELAJAR MELALUI PENDIDIKAN ALAM SEMULAJADI
1. Bertanggungjawab a) Pelajar bertanggungjawab untuk bersama-sama di dalam penjagaan alam semulajadi b) Memupuk generasi kita agar sentiasa prihatin dan bertanggungjawab di dalam pengurusan hutan dan menjagai alam sekitar dengan baik c) Tidak merosakkan papan kenyataan di dalam hutan, taman dan sebagainya

2. Bekerjasama a) Dapat memupuk semangat bekerjasama sesama sendiri dan seterusnya dapat menyelesaikan masalah alam semulajadi dan alam sekitar dengan jayanya b) Sikap bekerjasama seharusnya diserapkan di dalam diri pelajar agar mereka bersungguh-sungguh melakukan sesuatu kerja dengan teratur contohnya aktiviti gotong royong di kawasan perkhemahan di akhir program

3

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 4

Ekosistem-Ekosistem Di Sabah

Ekosistem Gua

3. Sikap Menghargai a) Memupuk sikap menghargai hutan hasil daripada khazanah yang unik di mana pelajar dapat menikmatinya dan seterusnya menyedari akan kepentingan alam semulajadi. b) Menghargai pemberian Tuhan yang memberikan kita peluang menikmati keindahan hutan yang hijau yang tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. c) Menghargai hidupan di persekitaran kita. 4. Kasih Sayang a) Mencintai hutan dan tidak memusnahkannya dengan sewenang-wenangnya; b) Melindungi alam semulajadi; c) Menyayangi binatang, tumbuhan semulajadi; d) Memelihara hutan kesejahteraan hidup. 5. Menghormati a) Menghormati alam semulajadi yang terdapat di bumi ini; b) Menghormati rakan dan orang lain (dengan menepati masa yang ditetapkan) 6. Berani a) Sanggup dan sedia untuk melakukan sebarang aktiviti yang diberi b) Tabah menghadapi cabaran-cabaran yang datang dan persekitaran untuk

4

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 5

Bahagian 1

Pengenalan Alam Semulajadi

STRATEGI PERLAKSANAAN
Perkaitan antara pengetahuan yang akan diberikan adalah berhubung rapat dengan kefahaman asas yang telah diberikan oleh beberapa agensi dan aktiviti-aktiviti yang berkenaan. a) Pendidikan Sekolah (Kurikulum) Para pelajar telah didedahkan tentang hutan hujan tanah pamah secara tidak langsung melalui mata pelajaran geografi, sains dan biologi. Antara matapelajaran yang didedahkan adalah pengenalan kepada jenis hutan ini, flora dan fauna dan sebagainya. b) Unit Bergerak Jabatan Pendidikan dan Alam Sekitar Para pelajar telah mendapat pengetahuan dan kefahaman asas melalui usaha yang dilakukan oleh Jabatan Pendidikan, Alam Sekitar dan agensi-agensi lain melalui paparan poster, risalah-risalah atau buku bumi hujan yang sering dibekalkan ke sekolah-sekolah tentang alam semulajadi. c) Ko-kurikulum di peringkat Jabatan Pendidikan atau Sekolah Aktiviti-aktiviti berbentuk luaran melalui persatuan-persatuan atau kelab-kelab memberi pendedahan secara langsung mengenai alam semulajadi. Para pelajar yang mengikuti kelab-kelab atau persatuan-persatuan akan didedahkan aspek-aspek berkaitan hutan hujan tanah pamah, spesisspesis dan masalah-masalahnya. Contoh persatuan atau kelab adalah seperti Kelab Pencinta Alam, Kelab Kembara, Kelab Sains dan Biologi. d) Media masa Peranan meluas oleh media masa dalam bentuk bercetak atau melalui radio dan televisyen turut memberi sumbangan besar terhadap kefahaman dan pengetahuan asas terhadap hutan hujan tanah pamah. Pada peringkat ini, agensi-agensi seperti Alam Sekitar, Taman Sabah dan Jabatan Hidupan Liar sering menayangkan bahan-bahan berkaitan hutan hujan tanah pamah di televisyen dan majalah. e) Laman Web Peranan internet menerusi laman web tentang alam semulajadi pastinya memberi pengetahuan kepada pelajar tentang hutan hujan tanah pamah. Pihak sekolah melalui

5

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 6

Ekosistem-Ekosistem Di Sabah

Ekosistem Gua

pertubuhan Pencinta Alam perlu didedahkan dan dimaklumkan terhadap wujudnya laman-laman web ini. Dengan maklumat hutan hujan tanah pamah yang mudah diperolehi ini akan memberi satu lakaran globalisasi kepada semua masyarakat termasuklah para pelajar. Laman berkaitan alam semulajadi boleh dikunjungi melalui http://www.education.com atau melayar laman web Jabatan Hidup Liar Sabah, di www.sabah.gov.my/jhl/ f) Promosi Sticker Menerusi kempen kesedaran alam semulajadi, stiker ditampal di kenderaan. Pemberian percuma stiker ini secara tidak langsung memberi pendedahan awal para pelajar terhadap hutan hujan tanah pamah. g) Kerjasama Jabatan Pendidikan Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar Menerusi kerjasama ini, para pendidik digesa untuk memcerapkan pendidikan alam sekitar/semulajadi di dalam semua mata pelajaran yang diajar di sekolah. Sebagai contoh pelajaran Bahasa Melayu, apabila berbincang tentang peribahasa, aktiviti yang boleh diadakan adalah untuk menyenaraikan peribahasa-peribahasa yang mempunyai unsur-unsur alam semulajadi. Contohnya “Bagai aur dengan tebing” dan menerangkan maksudnya.

6

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 7

Bahagian 1

Pengenalan Alam Semulajadi

AGENSI-AGENSI KERAJAAN DAN BUKAN KERAJAAN YANG MENJALANKAN AKTIVITI PENDIDIKAN ALAM SEKITAR/SEMULAJADI DI SABAH.
Agensi Kerajaan
1) Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Jabatan ini menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan alam semulajadi secara sendiri dan juga secara kerjasama dengan agensi kerajaan atau bukan kerajaan lain. Aktiviti yang dijalankan adalah khusus pada mata pelajaran tertentu sambil merentasi kurikulum yang ada. 2) Jabatan Hidupan Liar Sabah Jabatan ini mempunyai kakitangan yang dikhaskan untuk menjalankan aktiviti pendidikan alam semulajadi secara sendiri atau bersama dengan agensi lain contohnya Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan agensi bukan kerajaan seperti WWF. Lokasi bagi perlaksanaan program biasanya dijalankan dikawasan perlindungan dibawah jagaan Jabatan ini. 3) Jabatan Perikanan Negeri Sabah Aktiviti Pendidikan Alam Semulajadi atau Alam Sekitar merupakan sebuah aktiviti yang baru diperkembangkan di Jabatan ini. Kewujudannya adalah untuk memperkembangkan kegiatan Jabatan di dalam memelihara serta memulihara sungai-sungai serta laut dan lautan yang dibawah penguatkuasaan Jabatan ini. 4) Taman-Taman Sabah Agensi ini menjalankan aktiviti pendidikan alam semulajadi secara bersama dengan Jabatan lain dan juga sendiri apabila ada permintaan. Lokasi aktiviti biasanya dijalankan di kawasan Taman-taman Sabah contohnya dengan berteraskan aktiviti-aktiviti berdasarkan hutan pergunungan. 5) Jabatan Perhutanan Sabah Agensi kerajaan ini telah mewujudkan suatu unit khas untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan alam sekitar dan ianya

7

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 8

Ekosistem-Ekosistem Di Sabah

Ekosistem Gua

beribupejabat di Sandakan. Teras aktiviti adalah pada hutan hujan tanah pamah dan juga kawasan hutan perlindungan. 6) Dewan Bandaraya Kota Kinabalu Agensi kerajaan ini mempunyai cawangan Perhubungan Awam dimana penerangan serta informasi berkenaan alam sekitar diedarkan. Tapak utama untuk perlaksanaan program jika ada ditumpukan di sekitar kawasan Kota Kinabalu iaitu di Kota Kinabalu City Bird Sanctuary (KKCBS). 7) Jabatan Alam Sekitar Sabah Jabatan ini mempunyai perkaitan yang paling rapat dengan pendidikan alam sekitar. Program yang biasa dijalankan dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atau dengan agensi bukan kerajaan. Teras utama pendidikan alam bagi Jabatan ini merangkumi jenis-jenis pencemaran yang berlaku di alam sekitar. Jabatan ini mempunyai projek kem alam sekitar tahunan yang dikelolakan bersama dengan pihak Persatuan Pencinta Alam Malaysia di seluruh negara. Selain itu, projek Wira Alam kini giat dijalankan bersama dengan pihak Jabatan Pendidikan Negeri dan pihak Persatuan Pencinta Alam Malaysia. 8) Jabatan Konservasi Alam Sekitar Sabah (ECD) Jabatan ini mempunyai unit pengembangan dan perhubungan luar dimana nilai-nilai pendidikan alam semulajadi diserapkan ke dalam maklumat-maklumat yang diberikan kepada orang awam. Fungsi-fungsi dan misi Jabatan ini diedarkan kepada orang umum agar ia lebih difahami. 9) Jabatan Pengairan dan Saliran Jabatan ini menjalankan aktiviti pengembangan dan perhubungan kepada orang awam berkenaan dengan tanggungjawab jabatan dan aktiviti Jabatan

Agensi Bukan Kerajaan
1) Sabah Nature Club Agensi ini menjalankan aktiviti pendidikan alam semulajadinya di Pusat Luar Lembah Danum. Ia menjalankan kem pendidikan alam semulajadi bersama agensi lain contohnya SHELL ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Agensi ini mempunyai kakitangan yang dikhaskan untuk menjalankan aktiviti ini.

8

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 9

Bahagian 1

Pengenalan Alam Semulajadi

2) World Wide Fund For Nature (WWF) Agensi ini banyak menjalankan aktiviti pendidikan alam sekitar berdasarkan kawasan tanah lembab di Sabah dan lokasi utama bagi perlaksanaan aktiviti ini adalah di Kota Kinabalu City Bird Sanctuary (KKCBS). Agensi ini mempunyai sebuah pejabat kecil di KKCBS. Ia juga turut bergabung dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk menjalankan latihan para pendidik di dalam pendidikan alam semulajadi 3) Persatuan Pencinta Alam Malaysia (Sabah Branch) Pendidikan Alam Semulajadi yang dijalankan oleh agensi bukan kerajaan ini adalah di dalam mengadakan ceramah-ceramah, pameran-pameran dan lawatan-lawatan bagi ahli ke kawasan alam semulajdi. Pihak MNS juga bergabung dengan pihak Jabatan Alam Sekitar untuk melaksanakan program kem tahunan alam sekitar dan juga Projek Wira Alam di seluruh Malaysia. 4) Sabah Environmental Protection Agency Agensi ini menjalankan aktiviti Pendidikan Alam Sekitar secara bersama dengan agensi kerjaan. Ahli-ahlinya merupakan penceramah-penceramah yang pakar di dalam bidang masing-masing dan turut menyumbang didalam aspek pendidikan alam sekitar. Buat masa ini teras utama agensi ini ditumpukan kepada ekosistem marin dimana ia berjuang untuk mengurangkan serta membasmikan aktiviti penangkapan ikan secara haram (bom dan racun). 5) PACOS Agensi ini merupakan sebuah agensi bukan kerajaan yang berteraskan pendidikan aktif penduduk tempatan dan orang asal di negeri Sabah dalam pemuliharaan alam semulajadi. Dari segi kepakaran ia mempunyai kakitangan yang bekebolehan membentangkan aspek-aspek kebudayaan dan hak hak istemewa rakyat tempatan. 6) Sabah Society Agensi bukan kerajaan ini merupakan suatu kumpulan keahlian dimana sumbangan kepada alam semulajadi adalah lebih kepada ceramah-ceramah daripada saintis-saintis yang menjalankan kajian di Sabah. Senarai nama serta alamat bagi kesemua agensi ada dilampirkan di muka surat Lampiran.

9

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 11

BAHAGIAN

2

JABATAN HIDUPAN LIAR SABAH
Pengenalan
Jabatan Hidupan Liar Sabah ditubuhkan pada 1 January 1988. Sebelum ini, ia wujud sebagai sebuah bahagian dibawah Jabatan Perhutanan Sabah iaitu Bahagian Hidupan Liar dan Rekreasi Hutan. Matlamat utama Jabatan Hidupan Liar adalah “Melindungi kesemua species Hidupan Liar sebagai khazanah Negeri Sabah untuk tujuan pemuliharaan, penyelidikan, rekreasi, perlancungan, latihan dan pendidikan”. Jabatan ini bertanggungjawab menguruskan beberapa kawasan perlindiungan yang berasaskan perlancungan iaitu Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok; Gua-gua di Gomantong; Hutan Simpanan Tabin dan Kulamba; Pulau Mantanani; Kawasan Perlindungan Hidup Liar Pulau Sipadan dan Pengurusan SarangSarang burung di Sabah.

Objektif Jabatan Hidupan Liar Sabah termasuklah:

Untuk memulihara serta melindungi Hidupan liar di Sabah untuk menentukan pengekalan serta perkembangannya di dalam habitat semulajadi sepsis ini. Untuk mengurus sumber Hidupan liar Sabah agar fungsi serta kepentingannya di dalam pembangunan sosial ekonomi Negeri Sabah dapat diperluaskan.

11

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 12

Ekosistem-Ekosistem Di Sabah

Ekosistem Gua

Fungsi Utama Jabatan Hidupan Liar Sabah termasuklah:
Untuk menguatkuasakan Enakmen Pemuliharaan Hidupan Liar Sabah 1997. 2. Untuk menguatkuasakan Akta CITES (Conservation on International Trade in Endangered Species). 3. Pengurusan kawasan perlindungan dan simpanan Hidupan liar. 4. Pemuliharaan dan Pengurusan. 5. Perlancungan dan Rekreasi 6. Program Pendidikan Pemuliharaan. 7. Program Pemulihan. 8. Program Translokasi/Penempatan Semula. 9. Program Pembiakan Hidupan Liar Di Zoo. 10. Pengawalan. 11. Penyelidikan. 1.

12

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 13

Bahagian 2

Jabatan Hidupan Liar Sabah

ALAMAT-ALAMAT PEJABAT JABATAN HIDUPAN LIAR SABAH
Ibu Pejabat Jabatan Hidupan Liar Sabah Tingkat 5, BlokB, Wisma MUIS, 88100 Kota Kinabalu Sabah Tel: 088 - 215353 Fax: 088 - 222476 Email: jhlsabah@tm.net.my atau pengarahjhl@sabah.gov.my Pejabat Sandakan Pejabat Hidupan Liar Sandakan, Tingkat 6, Bangunan Urusetia, W.D.T. 200, 90009 Sandakan Tel: 089 - 666550 Pejabat Lahad Datu Pejabat Hidupan Liar Lahad Datu, Tingkat 1, Lot 61 dan 62, MDLD 3326 dan 3327, Peti Surat 611224 91121 Lahad Datu Tel: 089 - 884416 Pejabat Kinabatangan Pejabat Hidupan Liar Kota Kinabatangan, W.D.T. 169, 90200 Kota Kinabatangan Tel : 089 - 561527 Pejabat Tawau Pejabat Hidupan Liar Tawau Tingkat 3, Wisma D.S. 519, 91008 Tawau Tel: 089 - 763 139 Pejabat Keningau Pejabat Hidupan Liar Keningau, Tingkat 1, Lot 18, Blok E, Adika Commercial Complex Peti Surat 314, 89008 Keningau Tel: 087 - 332412 Pejabat Pantai Barat Pejabat Hidupan Liar Pantai Barat Tingkat 1, Blok A, Wisma MUIS, 88100 Kota Kinabalu Tel: 088 - 240309 Fax: 088-254767

13

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 14

Ekosistem-Ekosistem Di Sabah

Ekosistem Gua

TUGAS-TUGAS SEORANG PEGAWAI HIDUPAN LIAR TERMASUK:
1. Mengatur dan memantau pengeluaran permit dan menjalankan aktiviti penguatkuasaan seperti mana yang termaktub di dalam Enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar 1997 2. Merancang dan memantau aktiviti translokasi binatang, pengawalan kerosakan oleh hidupan liar, menjalankan kajian hidupan liar untuk pemantauan, penilaian dan kajian saintifik 3. Merangka belanjawan tahunan bagi kakitangan termasuk jadual kerja 4. Memastikan disiplin kerja, menyelia serta mengurus kakitangan 5. Mengumpul dan menulis laporan-laporan yang diperlukan 6. Bertanggungjawab ke atas belanjawan dibawah penyeliaan 7. Menyelia kerja-kerja pentadbiran bagi kawasan dibawah penjagaannya, contohnya bahagian daerah 8. Menjalan latihan untuk kakitangan dibawah pengawasannya

14

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 15

Bahagian 2

Jabatan Hidupan Liar Sabah

TUGAS-TUGAS SEORANG RANJER ADALAH:
1. Mengikuti serta menjalankan penguatkuasaan kegiatan perlaksanaan kerja selepas permit dikeluarkan sepertimana yang tersenarai di dalam Enakman pemeliharaan Hidupan Liar 1997. 2. Mengatur serta menjalankan aktiviti translokasi binatang, pengawalan kerosakan oleh hidupan liar, menjalankan kajian hidupan liar untuk pemantauan, penilaian dan kajian saintifik 3. Merangka pelan bulanan dan jadual kerja untuk kakitangan dibawah penyeliaannya 4. Mengumpul serta menulis laporan yang dikehendaki bagi jawatan mereka 5. Mengurus serta bertanggungjawab ke atas belanjawan dibawah penyeliaan mereka 6. Menjalankan kerja-kerja pentadbiran pejabat sepertimana yang dikehendaki

15

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 17

BAHAGIAN

3

EKOSISTEM GUA

kosistem gua batu kapur di Sabah merupakan habitat yang unik dimana ia mempamerkan tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar yang telah beradaptasi dengan suasana kawasan ini. Di negeri Sabah, terdapat lebih kurang 27 gua batu kapur yang menjadi tempat tinggal bagi burung layang-layang, dan beberapa spesis kelawar. Burung ini menghasilkan sarang yang boleh dimakan dan sangat berharga. Gua batu kapur yang terbesar sekali adalah Gua Gomantong dan gua ini juga merupakan salah satu destinasi perlancungan yang menarik di Sabah. Gua batu kapur terbentuk daripada batu mendak organik yang terhasil daripada pengumpulan karangkarang laut. Proses pembentukan ini mengambil masa yang lama dan apabila batu kapur tersebut terdedah dan berada diatas paras laut maka topografi “karst” terbentuk akibat hakisan dan luluhawa sepertimana yang dapat kita lihat di Gomantong. Gua batu kapur dan sekitarnya juga menghadapi ancaman dari aktiviti manusia. Ini termasuklah pembuangan sampah sarap, vandalisma gua dan tumbuh-tumbuhan, pemburuan haram dan kebakaran hutan.

E

17

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 18

Ekosistem-Ekosistem Di Sabah

Ekosistem Gua

PROSES PEMBENTUKAN GUA
Kebanyakan gua burung layang-layang di Sabah terdapat di kawasan batu kapur kecuali gua yang dijumpai di Berhala yang mana dibentuk daripada batu pasir (sandstone). Di sabah, kebanyakan batu kapur terbentuk di era Tertiary zaman Miocene manakala gua di kawasan Madai Baturung dari era Creataceous. Ciri-ciri batu kapur ini amat halus dan mempunyai ketelapan dan keliangan air yang rendah. Kandungan garam galian terdiri daripada 95% kalsium karbonat dan sedikit Magnesium karbonat. Gua batu kapur terbentuk daripada proses pengaliran mata air/air bawah tanah melalui liang-liang dan rongga-rongga pada batu. Proses ini dengan perlahan-lahan melarutkan batu kapur tersebut. Air hujan tidak mempunyai pengaruh yang kuat di dalam proses pembentukan ini kerana ia mengalir keluar terus daripada kawasan tersebut. Air bawah tanah yang mengalir melalui tanah memerlukan karbon dioksida dan asid humik untuk memberikan ia sifat berasid untuk melarutkan batu kapur. Limestone Habitats Pada permulaannya, ruang ruang kecil terbentuk dengan proses pelarutan ini. Lama kelamaan ruang-ruang ini tercantum dan membentuk terowong yang mana sebahagiannya amatlah besar. Pelbagai perubahan boleh berlaku di terowong ini contohnya pemendapan tanah liat daripada sungai-sungai di permukaan, yang mungkin mengubah corak pelarutan batu kapur.
Stalactite

Stalagmite

Tiang kalcium karbonate

Struktur-struktur seperti stalatites dan stalamites terbentuk apabila air menembusi/menyerap melalui rekahan batu, melarutkan batu kapur dan memendapkan kalsium di dalam bentuk kristal. Penghuni gua seperti kelawar, mamalia lain dan burung layang-layang juga mempengaruhi struktur gua di mana pemendapan tahi kelawar atau guano mempengaruhi corak pelarutan batu.

18

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 19

Bahagian 3

Ekosistem Gua

GUA-GUA DI SABAH
Di sabah, gua-gua batu kapur yang mempunyai sarang burung layang-layang adalah seperti berikut: a) Muara Kinabatangan 1. Gomantong 2. Materis 3. Panggi 4. Keruak 5. Bod Tai 6. Ulu Sungai Resang 7. Supu 8. Baladut 9. Batangan b) Hulu Kinabatangan dan pendalaman 10. Batu Timbang, Ulu Kuamut 11. Melikop (Obang obang) 12. Senobang 13. Lime Cave, Keningau 14. Batu Punggul 15. Pun Batu c) Darvel Bay 16. Madai Oleh kerana kebanyakan gua ini tidak mempunyai ciri-ciri keselamatan yang membolehkan para pelajar melawat, teras program penerokaan gua ditumpukan di Gua Gomantong yang mempunyai infrastruktur dan kemudahan yang baik. f) Kudat dan pantau barat 24. Pulau Belembangan 25. Melobang 26. Batu Mandi 27. Pulau Mantanani e) Sandakan 23. Pulau Berhala 17. Baturong 18. Tepadong 19. Segarong 20. Batu Pang d) Semporna 21. Pulau Gaya (Bodgaya) 22. Pulau Si Amil

19

24 26 25 27 Rajah 1: Lokasi gua burung layang-layang di Sabah (skala 1: 1,800,000)

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 20

Ekosistem-Ekosistem Di Sabah Ekosistem Gua

23

20

13 11 15 12 14 10

21 7 9

8 18

54 36

17

16 20 19

21 22

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 21

Bahagian 3

Ekosistem Gua

INDUSTRI SARANG BURUNG DI GUA GOMANTONG
Pemungutan dan pengutipan sarang burung di Gua Gomantung adalah dibawah pengurusan serta penyeliaan pihak Jabatan Hidupan Liar Sabah. Sarang-sarang burung yang boleh dimakan adalah dilindungi dibawah seksyen 85 dan 86, Enakmen Pemuliharaan Hidupan Liar 1997. Di gua Gomantong, terdapat 19 lubang gua yang mengeluarkan sarang burung. Lima belas daripada gua tersebut mengeluarkan sarang putih, hitam atau lumut adalah Gua Bungbulud, Bila Likug, Billa Ettui, Bila Buat, Bina Salag, Kuris, Pesu Saru, Kelibambang Besar, Kelibambang Kecil, Bandatan, Buli/Babpa Kinabatang, Kudtus, Libut, Buli Lungag. Manakala empat lagi gua mengeluarkan sarang hitam dan lumut sahaja iaitu Simut Hitam, Kangag, Layag-Layag dan Kinci. Sarang burung merupakan makanan tradisi bagi masyarakat cina di mana ianya dipercayai menpunyai khasiat serta tonik untuk menjaga kesihatan. Akan tetapi beberapa kajian saintifik telah dijalankan untuk menganalisa kandungan nilai perubatan serta khasiatnya dan mendapati ianya tidak mempunyai apaapa nilai perubatan atau khasiat. Namun begitu, permintaan yang tinggi terhadap sarang burung yang menunjukkan nilai komersialnya tidak terjejas daripada hasil kajian saintifik ini. Sarang burung yang dihasilkan boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu sarang burung putih dan sarang burung hitam. Harga sarang burung putih boleh menjangkau sehingga RM4500 - RM5000/kg pada masa sekarang dan sarang burung hitam boleh mencapai harga RM1300 - RM1800 /kg.

1.1.

Pengurusan sarang burung

Populasi burung layang-layang perlu dipelihara agar ia tudak pupus. Disamping itu, aktiviti penuaian sarang burung perlu diurus dengan teratur bagi memastikan ia tidak memberi kesan negatif terhadap populasi burung layang-layang ini. Di Gua Gomantong misalnya, kajian tentang biologi burung layang-layang, keliarannya dan juga habitat memberi gambaran yang lebih jelas akan tindakan yang perlu diambil dalam merancang dan mengurus penuaian sarang burung yang teratur dan boleh menjamin tidak memudaratkan populasi burung tersebut. Burung layang-layang putih dijangka menetas selepas 23 hari dan 6 minggu selepas penetasan, burung muda mula terbang. Tempoh biak burung layang-layang hitam agak lambat berbanding dengan burung layang-layang putih. Burung layang-layang hitam akan menetas selepas 28 hari dan 8 minggu untuk burung muda mula terbang. Oleh itu, penuaian sarang hanya akan dijalankan selepas 3 1/2 - 4 bulan dari masa burung tersebut bertelur.

21

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 22

Ekosistem-Ekosistem Di Sabah

Ekosistem Gua

1.2

Pemungutan sarang

Penuaian sarang burung dilakukan 2 kali setahun. Pemeriksaan terhadap sarang burung dibuat sebelum penuaian untuk memastikan saiz sarang sesuai untuk dituai. Bagi penuaian yang pertama, ia hanya boleh dilaksanakan sekiranya burung layang-layang belum bertelur. Bagi penuaian yang kedua, penuaian hanya boleh dilakukan selepas anak burung layang-layang telah terbang. Musim penuaian pertama dinamakan “Papas Putih” dan “Kepala Hitam” manakala penuaian kedua dinamakan “Papas Hitam “ dan “Kepala Putih”.

1.3. Peralatan Penuaian
Antara peralatan yang biasa digunakan untuk menuai atau mengambil sarang burung di Gua Gomantong ialah:a) Piatau - Tangga yang dibuat mengelilingi sebatang buluh yang kukuh untuk menjadikan buluh berkenaan lebih kuat dan tahan. Ianya dikeringkan sebelum digunakan. Anak kayu dari jenis “seraya” digunakan untuk mengikat sebelahmenyebelah pietau tersebut. b) Gegulung - Sejenis tangga yang diperbuat daripada jalinan rotan. Anak tangganya diperbuat daripada “belian” atau kayu keras lain. Panjang tangga biasanya 40 m - 80 m (mengikut tebal). Kadangkala tali nylon digunakan di tepi gegulung. c) Sesungkit - Digunakan untuk memungut sarang burung yang tidak dapat dicapai dengan tangan atau juah dilelangit gua. Ianya diperbuat daripada buluh dan hujung buluh diletakkan sejenis alat untuk menyungkit. d) Ambong - Merupakan bakul khas yang diperbuat daripada buluh yang dianyam. Bakul ini adalah tempat menyimpan sarang burung yang baru dipungut. Apabila bakul ini penuh, ianya akan diturunkan ke lantai gua menggunakan tali ataupun rotan. e) Terapong - Alat ini adalah rumpun kayu yang dipacakkan ke lantai gua untuk menyokong atau mengikat hujung/ekor piatau atau gegulung.

Penghuni Gua
Gua merupakan sebuah tempat yang gelap, lembab dan bunyi yang biasa kedengaran adalah bunyi air menitik. Oleh kerana kekurangan cahaya matahari yang boleh menembusi ke dalam gua, tumbuhtumbuhan yang boleh hidup di sini hanyalah lumut dan paku-pakis yang ditemui di mulut gua sahaja.

22

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 23

Bahagian 3

Ekosistem Gua

Namun demikian hidupan yang boleh dijumpai di sini adalah pelbagai dan unik. Penghuni gua boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu: 1) Troglobites Adalah spesis yang hanya boleh hidup di dalam gua sahaja. 2) Troglophiles Adalah spesis yang tinggal dan membiak di dalam gua tetapi boleh juga dijumpai di habitat yang gelap dan lembab di luar. 3) Trogloxenes Adalah spesis yang tinggal di dalam gua tetapi mencari makan di luar gua. Ini termasuklah kelawar dan burung layang-layang.

Komuniti Di Langit Gua Kelawar
Secara keseluruhan spesis kelawar yang boleh dijumpai di Sabah adalah sebanyak 77 spesis dan 27 spesis daripadanya mendiami gua manakala 7 spesis lagi kadangkala sahaja (Francis, 1987). Kebanyakan kelawar memakan serangga seperti kelawar berhidung daun (leafnose) dan tapak kuda (horseshoe bat) manakala spesis Megaderma spasma memakan kelawar kecil lain. Untuk mengemudi di dalam gua yang gelap serta mencari mangsa, kelawar menggunakan sistem pantulan bunyi sonar (sonar echolocation). Ini merupakan sistem yang tercanggih yang boleh dijumpai di dalam dunia haiwan. Kelawar akan menggeluarkan bunyi nada tinggi dan gelombang nada ini akan mengesan mangsa ataupun dinding dan ini akan dipantulkan balik kepada kelawar. Pantulan gelombang ini akan menolong kelawar untuk mengubah arah dan kelajuan penerbangannya untuk sampai kepada mangsa. Kebanyakan kelawar yang memakan serangga terbang dengan mulut terbuka kerana mengeluarkan bunyi nada tinggi tersebut tetapi kelawar hidung daun dan tapak kuda terbang dengan mulut tertutup dan mengeluarkan bunyi melalui hidung mereka.

Burung Layang-layang
Di Sabah terdapat empat spesis burung layang-layang dan kesemuanya mendiami gua-gua. Burung layang-layang memakan serangga yang terbang dan menangkap mangsanya pada sayap mereka. Burung layang-layang adalah penerbang yang cekap dan sentiasa terbang apabila mereka berada di luar gua, kadangkala terbang jauh untuk mencari makan. Burung layang-layang memakan serangga yang dijumpai dan jenis yang disukai termasuklah semut, anai-anai dan “mayflies”.

23

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 24

Ekosistem-Ekosistem Di Sabah

Ekosistem Gua

Burung layang-layang juga boleh mencari arah menggunakan sistem pantulan gelombang sonar dan membina sarang di dalam gua dimana ia selamat daripada kebanyakan pemangsanya. Burung-burung ini hidup secara berkelompok dan membina sarang pada ceruk-ceruk dinding gua. Oleh kerana kaki burung layang-layang pendek, mereka tidak dapat terbang dari tanah dan juga tidak dapat mengumpul tanah atau Lumpur untuk membentuk sarang. Sebaliknya mereka menggunakan air liur yan bergelatin dan melikit untuk membentuk sarang. Air liur ini akan menjadi keras apabila ia kering. Terdapat dua jenis ular yang mendiami gua di sini iaitu Oxycephala gonyosoma dan Elaphe taeniura. Kedua-dua spesis ular ini adalah tidak merbahaya kepada manusia dan hanya memakan serangga, kelawar dan mamalia kecil yang dijumpai. Spesis Oxycephala banyak dijumpai di kawasan mulut gua kerana ia menangkap kelawar yang terbang keluar dan spesis Elaphe boleh dijumpai di bahagian dalam gua. Spesis Elaphe ini boleh membesar sehingga 2 m panjang dan ia boleh memanjat ke atas bumbung gua untuk memakan kelawar dan anak layang-layang. Satu spesis belalang (cricket) Rhapidophora oophaga boleh dijumpai di dalam gua. Mangsa utamanya adalah anak layang-laayng dan telur burung ini.

Komuniti Di Lantai Gua
Di lantai gua terdapat beberapa spesis pembangkai yang memakan bahan-bahan yang jatuh dari langit gua. Ini termasuklah musang, tikus, biawak, lipas, kumbang, lalat dan “pembangkai”, makan bahan buangan burung layang-layang dan kelawar. Kupu-kupu dari jenis Tineid bertelur diatas tahi kelawar dan terdapat 20 spesis kupu-kupu seperti ini yang boleh dijumpai di dalam gua. Labah-labah, kala jengking “centipedes”, cicak juga boleh dijumpai di dalam gua. Sungai-sungai yang mengalir di dalam gua mempunyai spesis haiwan tersendiri. Terdapat krustacea, ikan, siput, dan larva serangga di dalamnya. Pengubahsuaian ikan-ikan di sini termasuklah mata yang kecil atau buta dan mempunyai warna yang lutsinar atau pudar.

24

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 25

Bahagian 3

Ekosistem Gua

Rajah 2: Komuniti Gua

Serangga Kelawar serangga dan burung layang-layang

Kelawar helang Ular Parasit dalaman dan luaran KOMUNITI LANGGIT KOMUNITI LANTAI GUANO Blattidae (lipas) Dermestidae (carpet beetles) Blattidae (cockroaches) Tineidae (moths) Acari (kutu) Kelawar pemakan buah

Buah, hadu dan polen

Tahi kering

Tahi basah

Collembola (springtails)

Kelawar dan burung layanglayang yang mati

Stratiomyiidae Elateridae (files) (beetles)

Carabidae (beetles) Reduviidae (assassin bugs) Fungi

Scarabaeidae (kumbang)

Kodok Shrews Gryliidae (crickets)

Labah dan kala jengking Scutigeridae (centipedes)

25

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 27

BAHAGIAN

4

ENAKMEN-ENAKMEN YANG BERKAITAN DENGAN PEMULIHARAAN DI SABAH
1) Enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar 1997 Enakmen ini menyenaraikan haiwan-haiwan hidupan liar yang dilindungi secara penuh dan yang memerlukan lesen untuk memburunya. Tiga senarai tercatat dibawah enakmen ini. Enakmen ini menerangkan beberapa peraturan yang harus dipatuhi apabila sesuatu kegiatan dijalankan di dalam kawasan tanah lembab atau yang telah diwartakan sebagai suatu kawasan perlindungan. 2) Enakmen Air 2000 Enakmen ini memberi satu garis panduan kepada mereka yang akan melakukan sesuatu kegiatan, yang melarang membawa bahan-bahan yang merbahaya kepada hidupan liar dan manusia dan alam sekitar. 3) Ordinan Tanah 1968 Ordinan ini memberi penyelarasan penggunaan tanah dan keluasan kawasan tanah lembab tersebut. 4) Ordinan Perancangan Bandar Memberi satu garis panduan pembangunan Bandar terutama perancangan pembangunan Bandar berhampiran dengan kawasan tanah lembab. 5) Ordinan Konservasi Alam Sekitar Suatu ordinan yang amat diperlukan dalam kawasan tanah lembab di mana pencemaran yang dilakukan dalam kawasan

27

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 28

Ekosistem-Ekosistem Di Sabah

Ekosistem Gua

tanah lembab akan menjejaskan keseimbangan ekosistem dalam tanah lembab tersebut. 6) Ordinan Perikanan Satu peraturan yang menentukan cara-cara penangkapan ikan yang betul dimana penggunaan bom ikan atau racun ikan seperti tuba diharamkan sama sekali. 7) Ordinan Warisan Budaya Satu ordinan mengekalkan satu-satu tempat yang mempunyai nilai-nilai sejarah dan berhubung kait dengan kehidupan masyarakat setempat. 8) Ordinan Taman-taman Sabah Ordinan ini memberi perlindungan kepada kawasankawasan yang telah diwartakan sebagai taman sabah. Ordinan ini juga mengariskan kegiatan-kegiatan yang dilarang semasa berada di dalam taman. 9) Enakmen Hutan 1968 Enakmen ini menjelaskan kelas-kelas (sebanyak 7 kelas) hutan dan penalti yang boleh dikenakan semasa berada dikawasan-kawasan hutan simpan jika melakukan pembalakan haram atau lain-lain kesalahan yang boleh menjejaskan hutan tersebut.

28

lay gua 26/2/03 6:20 PM Page 29

Bahagian 4

Enakmen-Enakmen Yang Berkaitan Dengan Pemuliharaan Di Sabah

Definisi:
Dilindungi sepenuhnyatidak boleh diburu, pelihara Dilindungi mestilah mempunyai lesen untuk memburu dan hanya dibenarkan pada masamasa tertentu (bermusim)

ENAKMEN PEMELIHARAAN HIDUP LIAR 1997
Dibawah enakmen ini terdapat pelbagai spesis haiwan dan tumbuhan yang disenaraikan dibawah kategori perlindungan sepenuhnya dibawah Jadual 1 (9 sp. haiwan dan 4 sp. tumbuhan), spesis haiwan dan tumbuhan yang dilindungi pemburuan dan penuaian terhad berlesen dibawah jadual 2 (206 sp. haiwan dan 13 sp. tumbuhan) dan terdapat 9 sp. haiwan dibawah Jadual 3 di mana lessen diperlukan untuk memburunya. Dibawah Jadual 1 senarai haiwan yang dilindungi sepenuhnya adalah: 1. Sumatran Rhinoceros, Badak Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis) 2. Orang Utan, Orang Utan (Pongo pygmaeus) 3. Sun Bear, Beruang Madu (Helarctos malayanus) 4. Dugong, Duyung (Dugong dugon) 5. Proboscis Monkey, Monyet Bangkatan, (Nasalis larvatus) 6. Clouded Leopard, Harimau Dahan (Neofelis nebulosa) 7. Gharial, Buaya Julung Julung (Tomistoma schlegeli) 8. Green turtle, Penyu Hijau (Chelonia mydas) 9. Hawksbill turtle, Penyu sisik (Eretmochelys imbricata)

Tumbuhan yang dilindungi sepenuhnya dibawah Jadual 1adalah: 1. Pitcher Plant, Periuk Kera (Nepenthes rajah spp.) 2. Slipper orchid, Orkid Selipar (Paphiopedilum spp.) 3. Rafflesia, Rafflesia (Rafflesia spp.) 4. Host plant of Rafflesia, Perumah Rafflesia (Tetrastigma spp.)

29

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 30

Ekosistem-Ekosistem Di Sabah

Ekosistem Gua

Dibawah jadual 2, tumbuhan yang dilindungi dari buruan and tuaian terhad berlesen termasuklah:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Caryota spp Ceratolobus spp. Corypha spp. Cycadaceae Cytoceae Zingiberaceae Nenga spp. Nepenthaceae Orchidaceae Podocarpus spp. (Commercial Spp.) Rhododendron spp. Livistonia sp. Arenga sp.

Botu Rotan Gabang Paku Laut Paku Halia Hutan Pinang Hutan Periuk Kera Anggerik hutan Lampias Mawar Hutan Silad Polod

Dibawah jadual 2, haiwan yang dilindungi dari segi perburuan dan penuaian terhad dibawah lessen adalah seperti berikut:-

Mamalia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kinabalu Shrew (Crocidura baluensis) Cencurut Kinabalu Dayak Round leaf Bat (Hipposiderosdyacorum) Kelawar Ladam-bulat Dayak Coppery Pipistrelle (Pipistrellus cuprosus) Kelawar Hidung Pendek Tembaga Gilded Tube-nosed Bat (Murina rozendaalt) Kelawar Hidung Laras Emas Flying Lemur (Cynocephalus varied) Kubung Slow Loris (Nycticebus coucang) Kongkang Tarsier (Tarsius bancanus) Kera Hantu Maroon Leaf Monkey (Presbytis rubicunda) Monyet Merah Grey-Leaf Monkey (Presbytis hoset) Monyet Kikok Silver Leaf Monkey (presbytis cristata) Monyet Kelabu Long-tailed Macaque (Macacafascicularis) Kera Pig-tailed Macaque (Macaca nentestrina) Beruk Gibbon (Hylobates muelleri) Kelawat Pangolin (Manisjavanica) Tenggiling Giant Squirrel (Ratufa ajrfnis) Tupai Kerawak Putih-kuning

30

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 31

Bahagian 4

Enakmen-Enakmen Yang Berkaitan Dengan Pemuliharaan Di Sabah

16 17 18 19 20 21

22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38

Kinabalu Squirrel (Callosciurus baluensis) Tupai Kinabalu Giant Tufted Ground Squirrel (Rheithrosciurus macrotis) Babut Hose’s Pigmy Flying Squirrel (Petaurillus hose’) Tupai Terbang Kecil Temminck’s Flying Squirrel (Petinomys setosus) Tupai Terbang Dada Putih Horsfield’s Flying Squirrel (ioniys horsfieldi) Tupai Terbang Ekor Merah Grey-cheeked Flying Squirrel (Hylopetes lepidus) Tupai Terbang Pipi Kelabu Black Flying Squirrel (Aeromys tephromelas) Tupai Terbang Hitam Smoky Flying Squirrel (Pterontyscus pulverulentus) Tupai Tcrbang Kotor Wiskered Flying Squirrel (Petinontys genibarbis) Tupai Terbang Berjambang Spotted Giant Flying Squirrel (Petaurista elegans) Tupai Terbang Bintang Red Giant Flying Squirrel (Petaurista petaurista) Tupai Terbang Merah Thomas’s Flying Squirrel (Aeroinys thomast) Tupai Terbang Merah Long-tailed Porcupine (Trichys fasciculata) Landak Padi Tlick-spined Porcupine (Thecurus crassispinis) Landak Borneo Yellow-throated Marten (Martes flavigula) Mengkira Malay Weasel (Mustela nudipes) Pulasan Tanah Fenet-Badger (Melogale personate) Pulasan Lanui Malay Badger (Mydaus javanensis) Teledu Hairy-nosed Otter (Lutra sumatrana) Memerang Kumis Smooth Otter (Lutra perspicillata) Memeffang Licin Oriental Small-clawed Otter (Aonyx cinerea) Memerang Kecil Malay Civet (Viverra tangalunga) Musang Tanggalong Otter-Civet (Cynogale bennettii) Musang Memerang

31

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 32

Ekosistem-Ekosistem Di Sabah

Ekosistem Gua

39 40 41 42 43 44

45

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Binturong (Arctictis binturong) Musang Binturong Small-toothed Palm Civet (Arctogalidia trivirgata) Musang Akar Masked Palm Civet (Paguma larvata) Musang Lamri Common Palm Civet (Paradoxurus hermaphroditus) Musang Pulut Hose’s Civet (Hemigalus hosei) Musang Hitam Pudar Banded Palm Civet (Hemigalus derbyanus) Musang Belang Banded Linsang (Prionodon linsang) Musang Linsang Collared Mongoose (Herpestes semitorquatus) Bambun Ekor Panjang Short-tailed Mongoose (Herpestes brackvurus) Bambun Ekor Pendek Leopard Cal (Felis bengalensis) Kucing Batu Marbled Cat (Felis marynorata) Kucing Dahan Flat Headed Cat (Felis planiceps) Kucing Hutan Bay Cat (Felis badia) Kucing Merah Asian Elephant (Elephas maximum) Gajah Banteng (Bosjavanicus) Tembadau Sei Whale (Balanoptera borealis) Ikan Paus Sei Bryde’s Whale (Balanoptera edent) Ikan Paus Bryde Killer Whale (Orcinus orca) Ikan Paus Buding Short-finnedPilotWhale

58 59 60 61 62 63 64 65

(Globicephalaniacrorhynchus) lkan PausPendek Pigmy Sperm Whale (Kogia breviceps) Ikan Paus Nayan Grey Dolphin (Grampus griseus) Dolfin Kelabu Bottlenose Dolphin (Tursiops truncatus) Dolfin Hidung Botol Indo-Pacific Hump-backed Dolphin (Sousa chinensis) Dolfin Bongkok Bemie Irrawaddy Dolphin (Orcaella brevirostris) Dolfin Empesut Finiess Porpoise (Neophocaena phocaenides) lkafi Lumba-lumba Ambu Frasees Dolphin (Lagenodelhis hosei) Dolfin Fraser Long Snouted Spinner Dolphin (SteneUalongirostra) Dolfin HidungMancung

32

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 33

Bahagian 4

Enakmen-Enakmen Yang Berkaitan Dengan Pemuliharaan Di Sabah

Reptilia
66 67 68 69 70 Estuarine Crocodile (Crocodylus porosus) Buaya False Gharial (Tomistoma schlegelt) Buaya Julung-julung Monitor Lizard (All varams species) B iawak Reticulated Python (Python reticulana) Ular Sawa Panjang Blood Python (Python currus) Ular Sawa Darah King Cobra (Ophiophagus hannah) Ular Ted6ng Selar Forest Tortoise (Tetsudo emys) Kura-kura Bukit Asian Giant Turtle (Orlitia bomeonsis) Juku-Juku Besar

71 72 73

Frigatebirds
74 75 Christimas Island Frigatebird (Fregata andrewsi) Simbang Pulau Christmas Lesser Frigatebird (Fregata arieo) Simbang Kecil

Cormorants And Darters
76 77 Great Cormorant (Phatacrocorax carbo) Dendang Air Oriental Darter (Anihinga melanogaster) Kosa

Herons And Bitterns
78 79 80 81 82 83 84 85 86 Great-billed Heron (Ardea sunzatrana) Bangau Bakau Purple Heron (Ardea purpurea) Bangau Paya Grey Heron (Ardea cinerea) Seriap Reef Egret (Egretta sacra) Bangau Laut Little Egret (Egretia garzetta) Bangau Kecil Chinese Egret (Egretta eulophotes) Bangau Cina Intermediate Egret (Egretia intennedia) Bangau Kerbau Little Heron (Butorides striatus) Pucong Keladi Black-crowned Night-Heron (Nycticorax nycticorar) Pucong Kuak

33

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 34

Ekosistem-Ekosistem Di Sabah

Ekosistem Gua

87 88 89 90 91 92

Rufous Night Heron (Nycticorax caledonicus) Pucong Majam Malayan Night Heron (Gorsachius metanolophus) Pucong Rimau Yellow Bittern (Ixobrychus sinensis) Pucong Merah Schrenck’s Bittern (Ixobrychus eurhythmus) Pucong Gelam Black Bittern (Ixobrychusflavicollis) Pucong Hitam Cinnamon Bittern (Ixobrychus cinnamomeus) Pucong Bendang

Storks
93 94 95 Storm’s Stork (Cicona stormi) Botak Storm Lessers Adjutant Stork (Leptoptilosjavanicus) Botak Kecil Black-headed Ibis (Threskionds melanocephalus) Sekendi Kepala Hitam

Hawks And Eagles
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Bat Hawk (Machaeramphus alcinus) Helang Malam Jerdon Baza (Avicedojerdoni) Helang Baza Crested Honey-Buzzard (Pernis ptilorhynchus) Helang Lebah Brahminy Kite (Haliastur indus) Helang Merah Black Kite (Milvus migrans) Helang Kembara Hitam Black Eagle (Ictinaetus malavensis) Helang Hitam Lesser Fish-Eagle (Icht4yophaga humilis) Helang Kangok Grey-headed Fish-Eagle (Ichthyophaga ichtyaetus) Helang Kepala Kelabu Kinabalu Scipent-Eagle (Spitomis kinabaluensis) Helang Kinabalu Crested Serpent-Eagle (Spilomis cheela) Helang Berjambul Besra (Accipiter virgatus) Helang Pipit

34

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 35

Bahagian 4

Enakmen-Enakmen Yang Berkaitan Dengan Pemuliharaan Di Sabah

107 108

Crested Goshawk (Accipiter trivirgatus) Helang Putih Wallace’s Hawk-Eagle (Spizaetus nanus) Helang Selat

Ospreys
109 Osprey (Pandion haliacetus) Helang Tiram

Falcons
110 111 112 113 114 White-fronted Falconet (Microhierax latifros) Falko Dahi Putih Peregrine Falcon (Falcon peregrinus) Falko Beialang Common Falconet (Microhierax caerulescens) Falko Biasa Oriental hobby (Falco severus) Falko Timor Eurasian Kestrel (Falco tinnunculus) Falko Serant

Megapodes
115 Tabon Scrubfowl (Megmodius cumingnit) Tambun

Partridges And Pheasant
116 117 118 119 120 Blue-breasted Quail (Cotumix chinensis) Pikau Long-billed Partridge (Rhizothera tongirostris) Siul Selanting Ferruginous Partridge (Caloperdix ocuka) Sang Seruk Rimba Red-breasted Partridge (Arborophila hyperythra) Siul Dada Merah Chestnus-necklaced Partridge (Arborophilia charlionit) Sang Scrok Black Wood-Partridge (MetanoperdLir nigra) Siul Bertam Crested Partridge (Rollulus rouloul) Siul Berjambul Crimson-headed Patridge (Haeniatortyxsanguiniceps) Siul Kepala Merah Crested Fireback (Lophura ignita) Ayam Pegar Crestless Fireback (Lophura erythopthalma) Merah Mata

121

122 123 124 125

35

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 36

Ekosistem-Ekosistem Di Sabah

Ekosistem Gua

126 127 128

Bulwers Pheasant (Lophura bulweri) Pakiak Bormean Peacock-Pheasant (Polypectron schleiermachert) Merak Pongsu Great Argus (Argusianus argus) Kuang Raya

Plovers
129 Malaysian Plover (Charadrius peronit) Rapang Pasir

Sandpipers And Snipes
130 131 132 Far Eastern Curlew (Numenius madagascariensis) Kedidi Timor Nordmann’s Greenshank (Tringa guttifer) Kedidi Kaki Hijau Berbintik Asian Dowitcher (Linmodromus semipalnwtus) Kedidi Dada Merah

Thick-Knees
133 Beach Thick-knee (Esacus magnirostris) Burung Lutut Tebal

Skuas, Gulls And Turns
134 135 136 Black-naped Tern (Sterna sumatrana) Camar Tengkuk Hitam Bridled Tern (Sterna anaethetus) Camar Batu Chinese-crested Tern (Sterna bemsteini) Camar Cina Berjambul

Pigeons And Doves
137 138 139 Large-Green Pigeon (Treron capellei) Lengguak Cinnamon-headed Green-Pigeon (Treronfulvicollis) Punai Bakau Black-naped Fruit-Dove (Ptilinopus melanospila) Punai Tengkuk Hitam

36

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 37

Bahagian 4

Enakmen-Enakmen Yang Berkaitan Dengan Pemuliharaan Di Sabah

140 141 142 143

Grey Imperial Pigeon (Dycula pickeringi) Merpati Raja Kelabu Metalic Wood-Pigeon (Columbia vitiensis) Merpati Kayu Emerald Dove (Chalcophaps indica) Punai Tanah Nicobar Pigeon (Caloenas nicobarica) Punai Emas

Parrots
144 145 146 147 Blue-naped Parrot (Tanygnathus lucionensis) Bayan Tengkuk Biru Blue-rumped Parrot (Psittinus @vanurus) Bayan Puling Long-tailed Parakeet (psiuacula longicauda) Bayan Nuri Blue-crownedHanging-Parrot (Loriculusgaigulus) BayanKecil/Serindit

Cuckoos, Malkohas Dan Coucals
148 149 ‘Violet Cuckoo (Chrysococcyx xanthorhynchus) Sewah Rembah Short-toed Coucal (Centropus rectunguis) But-But Jari Pendek Sunda Ground-Cuckoo (Carpoc”cyx radiceus) Sewah Tanah

150

Owls
151 152 153 154 155 156 157 158 Bay Owl (Phodilus badius) lampuk Pantai Reddish Scops-owl (Otus rufescens) Hantu Merah Mountain Scops-owl (Olus spilocephalus) Hantu Gunung Collared Scops-Owl (Otus lempiji) Hantu Reban Mantanani Scops-Owl (Otus nwntananensis) Hantu Mantanani Barred Eagle-Owl (bubo sumatrana) Hantu Bubu Buffy Fish-Owl (Ketupa ketupu) Hantu Kuning Collared Owlet (Glaucidium brodiet) Hantu Kecil

37

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 38

Ekosistem-Ekosistem Di Sabah

Ekosistem Gua

159 160

Brown Boobook (Ninox scutulata) Hantu Betemak Brown Wood-Owl (Strix leplogranunica) Hantu Punggor

Frogmouths
161 Large Frogmouth (Batrachostomus auritus) Sepn Besar

Nightjars
162 Bonapane’s Nightjar (Capriniulgus concretus) Tukang Bonarparte

Swifts
163 164 Waterfall Swifts (Hydrochous gigas) Layang-Layang Hantu Edible-nest Swiftlet (Aerodramtisfuciphagus) Layang-Layang Gua Black-nest Swiftlet (Aerodramus marimus) Layang-Layang Padi Brown-backed Needietail (Hirundapus giganteus) Layang-Layang Besar

165 166

Hornbills
167 168 169 170 Wrinkled Horn’bill (Rhyticeros corrugatus) Enggang Berkedut Wreathed Hornbill (Rhyticeros undulatus) Enggang Gunung White-crowned Hombill (Berenicornis comalus) Enggang Jambul Putih Bushy-crested Hombill (Annorrhinus gakritus) Enggang Belukar BlackHombill (Anthracocerosmalayanus) EnggangGatalBirah Pied Hombill (Anthracoceros coronets) Enggang Tangling

171

172

38

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 39

Bahagian 4

Enakmen-Enakmen Yang Berkaitan Dengan Pemuliharaan Di Sabah

173 174

Rhinoceros Hombill (Buceros rhinoceros) Enggang Badak Helmeted Hombill (Rhinoplax vigil) Enggang Terbang Mentua

Honeyguides
175 Malaysian Honeyguide (Indicator archipelagicus) Gembala Lebah

Woodpeckers
176 177 178 Speckled Piculet (Picumnus innominalus) Belatok Belang. Rufous Woodpecker (Celeus brachyurus) Belatok Kecil White-bellied Woodpecker (Dryocopusjavensis) Belatok Gajah

Pittas
179 180 181 182 183 184 185 Giant Pitta (Pitta caerulea) Pacat Besar Fairy Pitta (Pitta nymphs) Pacat Blue-headed Pitta (Pitta baudi) Pacat Kepala Merah Blue-banded Pitta (Pitta arquata) Pacat Banded Pitta (Pitta guajana) Pacat Bukit Blue-winged Pitta (Pitta moluccensis) Pacat Sayap Biru Hooded Pitta (Pitta sordida) Pacat Gembala Pelandok

Bulbuls
186 187 Straw-headed Buibul (Pycnonotus zeylanicus) Baraubarau Hook-billed Bulbul (Setornis criniger) Merbah

Thrushes
188 189 Everett’s Trush (Zoothera everetti) Murai Everett White-crowned Forktail (Enicurus leschenaulti) Murai Cegar Belukar

39

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 40

Ekosistem-Ekosistem Di Sabah

Ekosistem Gua

190

191

White-rumped Shama (Copsychus malabaricus) Murai Rimba Magpie Robin (Copsychus saulari) Murai Kampung

Babblers
192 193 194 195 White-chested Babbler (Trichastoma rostratum) Burung Telanjuk Ferruginous Babbler (Trcihastoma bicolor) Rimba Sampah Grey-breasted Babbler (Malacopteron albogulare) Rimba Dahan Bornean Wren-Babbler (Plilocichla leucogrammica) Rimba Borneo

Flycatchers
196 197 198 Sunda Blue Flycather (Cyomis caemlata) Sambar Biru Sunda Malaysian Blue Flycathcer (Cyornis turcosa) Sambar Biru Malaysia Asian Paradise Flycather (Terpsiphone paradisi) Sambar Ekor Panjang

Whistlers
199 Mangrove Whistler (Pachycephala cinerea) Sambar Siul Belukar

Flowerpeckers
200 Brown-backed Flowerpecker (Dicaeum everetti) Sepah Puteri Gunung

Starling And Mynas
201 Hill Myna (Gracula religiose) Tiong Mas

40

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 41

Bahagian 4

Enakmen-Enakmen Yang Berkaitan Dengan Pemuliharaan Di Sabah

Bristleheads
202 Bomean Bristlehead (Pityriasis gymnocephala) Burung Jwnbul

Jays And Crows
203 204 Black Magpie (Platysmurus leucopterus) Murai Hitam Short-tailed Green Magpie (Cissa lbalassina) Murai Hijau

Insects
205 206 Rajah Brooke’s Birdwing (Trogonoptera b’rookiana) KupuKupu Rajah Common Birdwing (AliTroides species) Kupu-kupu

Kesalahan-kesalahan dan denda berkaitan dengam pemilikan dan penuaian haiwan dan tumbuhan yang tersenarai dibawah Jadual 1, 2 dan 3 akan didakwa mengikut seksyen berikut:Barangsiapa yang memburu haiwan yang dilindungi yang tersenarai dibawah Jadual 1, bahagian 1 akan didakwa dibawah seksyen 25 (1) dan (2) membawa kepada penjara tidak kurang daripada 6 bulan tetapi tidak melebihi 5 tahun. Bagi pemburuan haiwan dibawah Jadual 2 dan 3, bahagian 1 akan dikenakan denda sebanyak RM50, 000.00 atau penjara 5 tahun maksima atau kedua-duanya. Barang siapa yang menuai tumbuuhan yang tersenarai di Bahagian II Jadual 1 akan didenda RM50, 000.00 dan 5 tahun penjara maksima. Bagi spesis tumbuhan dibawah bahagian II jadual 2, akan didenda RM20, 000.00 dan 2 tahun penjara maksima. Dibawah Jadual 3, senarai spesis haiwan yang mana lessen pemburuan diperlukan adalah: 1. 2. 3. 4. 5. Large Flying Fox, Keluang Bakau (Pteropus vampyrus) Island Flying Fox, Keluang Pulau (Peteropus hypomelanus) Common Porcupine, Landak raya (Hystrix brachyura) Bearded Pig, Babi Hutan (Sus barbatus) Lesser mousedeer, pelanduk (Tragulus javanicus)

41

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 42

Ekosistem-Ekosistem Di Sabah

Ekosistem Gua

6. 7. 8. 9.

Greater Mousedeer, Napoh (Tragulus napu) Common Barking Deer, Kijang (Muntiacus muntjac) Borneon Yellow Muntjac, Kijang (Muntiacus atherodes) Sambar Deer, Rusa (Cervus unicolor)

42

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 43

Bahagian 1

Pengenalan Alam Semulajadi

ENAKMEN HUTAN 1968
Enakmen ini digubal bagi tujuan mencegah dan mengawal berlakunya perkara-perkara yang bertentangan dengan keharmonian kawasan hutan yang diiktiraf. Perkara-perkara yang sabit kesalahan boleh dijatuhkan hukuman samada penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Kesalahan-kesalahan yang boleh dijatuhi hukuman tersebut adalah:1. menceroboh kawasan hutan simpan 2. Membina sebarang bentuk binaan dalam hutan simpan tanpa kebenaran 3. Menumbang pokok dengan tanpa kebenaran dan kelulusan dalam kawasan yang bukan dihakmilik 4. Mengeluarkan pokok balak dari satu kawasan dengan tanpa kebenaran dan kelulusan 5. Mengambil dan mengutip hasil hutan tanpa kebenaran dan kelulusan dari satu kawasan 6. Menyebabkan kebakaran hutan 7. Lain-lain perkara yang boleh menjejas dan merosakkan hutan Kesalahan-kesalahan ini ada juga yang boleh dikompaun dengan tanpa melalui perbicaraan di mahkamah, tertakluk pada kuasakuasa yang ada pada pihak berkuasa tersebut. Lain-lain kesalahan akan diputuskan melalui proses yang melibatkan mahkamah. Keputusan yang dibuat oleh mahkamah kelak adalah muktamad. Dalam kaedah hutan 1969, ia melibatkan segala peraturan dan syarat yang harus dipatuhi setelah kebenaran dan kelulusan dikeluarkan seperti berikut:a) b) c) d) e) f) g) h) i) Bilangan orang yang boleh memasuki kawasan hutan Jumlah kutipan bagi setiap orang Cara pengambilan hasil hutan yang ditetapkan Ketepatan masa untuk mengutip hasil hutan Ketepatan kawasan Bentuk-bentuk lesen yang dikeluarkan bagi satu hasil hutan Cara pengeluaran hasil hutan Pembayaran-pembayaran yang dikenakan Lain-lain ketetapan dan peraturan.

Peraturan-peraturan ini digubal bagi memastikan bahawa penuaian satu kawasan tidak berlebihan hingga menjejaskan keupayaan hutan berkenaan. Ianya juga bagi memastikan cara penuaian dan

43

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 44

Ekosistem-Ekosistem Di Sabah

Ekosistem Gua

pengeluaran hasil yang dikutip tidak menyebabkan kerosakan dan pemcemaran pada kawasan tersebut.

44

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 45

BAHAGIAN

5

AKTIVITI-AKTIVITI DI LAPANGAN
Aktiviti 1: Guano Game
Objektif
➤ Mengkaji organismaorganisma yang terdapat pada ‘guano’ atau tahi kelawar (tinja) ➤ Menerangkan kepada pelajar bahawa ‘guano’ yang ada mempunyai kepentingan kepada organisma -organisma lain

Cara Perlaksanaan: 1. Bahagikan para pelajar kepada beberapa kumpulan kecil. 2. Edarkan peralatan-peralatan yang dibawa kepada setiap kumpulan. 3. Para pelajar diarah mengambil contoh ‘guano’ menggunakan tangan dan dimasukkan kedalam baldi dan dicampurkan dengan air. 4. Dengan penapis, tapiskan campuran air dan ‘guano’ dan perhatikan organisma yang boleh diperolehi. 5. Bandingkan organisma yang diperolehi dengan lakaran yang diberikan. 6. Kumpulkan setiap organisma ke dalam kumpulan yang tertentu dan namakan organisma yang dijumpai.

Peralatan
• • • • • • •
Sarung tangan Baldi Air Penapis Kanta Tangan Kertas pH Lakaran organisma

45

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 46

Lampiran Aktiviti Aktiviti 2 Kluang Man (Aktiviti diwaktu senja ke awal malam)

Aktiviti 2: Kluang Man (Aktiviti diwaktu senja ke awal malam)
Objektif
➤ Menunjukkan
kepelbagaian spesis kelawar di gua ➤ Menunjukkan perbezaan bunyi yang dihasilkan oleh beberapa jenis kelawar ➤ Memperluaskan pengetahuan para pelajar tentang bidang kajian kelawar dan keistimewaan

Cara Perlaksanaan: Sebelum Bergerak 1. Sebelum kumpulan digerakkan ke gua, sedikit penerangan berkenaan dengan bidang kajian kelawar dan kaitannya dengan ekosistem harus diadakan. 2. Beberapa contoh kelawar yang terlebih dahulu ditangkap dan dirakamkan bunyi kelawar ditunjukkan kepada para pelajar. 3. Bezakan bunyi yang dikeluarkan oleh contoh kelawar yang ada. Selepas rakaman, kelawar dilepaskan. Dalam Perjalanan 1. Bahagikan para pelajar kepada beberapa kumpulan kecil dan setiap kumpulan diketuai oleh seorang fasilitator. 2. Sebaik-baiknya setiap kumpulan mempunyai alat bat detector sendiri. 3. Semasa berjalan, alat tersebut di tujukan kepada beberapa arah untuk mengesan kelawar. Bandingkan bunyi yang direkod dan bunyi di alam semulajadi. 4. Penerangan mengenai fungsi-fungsi kelawar kepada manusia, alam sekitar diberikan semasa berjalan.

Peralatan

Anabat Detector

46

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 47

Lampiran Aktiviti Aktiviti 3 Professor Gua

Aktiviti 3: Professor Gua
Objektif:
➤ Mengetahui proses
pembentukan gua batu kapur

Cara Perlaksanaan: 1. Para pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan diketuai oleh seorang fasilitator. 2. Dalam aktiviti melawat gua, penerangan mengenai proses pembentukan gua diberikan semasa para pelajar berada di dalam gua dan di tempat yang sesuai untuk berkumpul. 3. Bezakan stalaktit dan stalakmit kepada para pelajar. 4. Proses pembentukan gua diterangkan kepada para pelajar.

Definisi:
Stalaktit - Proses pelarutan oleh air melalui liang batu kapur dari langit gua ke lantai guaayng mana kalsium dimendapkan ke bawah Stalakmit - Proses pelarutan oleh air melalui liang ba u dari langit gua di mana kalsium digunmpul membentuk satu kon mengarah ke atas

47

HELAIAN DATA HIDUPAN LIAR AM
Lokasi: Masa Mula Jenis Hutan: Masa Tamat

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 48

Perekod: Tarikh: Keadaan Cuaca: Pasukan Spesis Bil. Tanda (t) Lokasi/Arah (Ia) Habitat (h) Ukuran (k) Kelakuan Catatan

Ekosistem-Ekosistem Di Sabah

Masa

Ekosistem Gua Di Sabah

48

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 49

Lampiran Aktiviti Aktiviti 4 Gua Angin

Aktiviti 4 : Gua Angin
Objektif:
➤ Mendedahkan pelajar
kepada penggunaan deria yang lain selain dari deria penglihatan. ➤ Memberi pengetahuan dan pengalaman tentang keunikan unsure-unsur yang terdapat dalam alam semulajadi melalui kaedah yang berbeza ➤ Mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara satu sama lain dalam sesuatu kumpulan.

Aktiviti ini merupakan aktiviti yang mencabar ketahanan fizikal dan mental pelajar. Aktiviti ini akan melibatkan unsure-unsur alam seperti tanah, air, udara, pokok, akar dan lain-lain lagi. Akitiviti ini akan menguji tahap penggunaan semua deria pelajar kecuali deria penglihatan. Cara Perlaksanaan: 1. Para pelajar dikehendaki berbaris dalam satu barisan yang panjang. 2. Pelajar kemudiannya dikehendaki meninggalkan kasut masing-masing. 3. Pelajar kemudian akan ditutup mata dengan kain penutup mata. Peserta yang memakai cermin mata hendaklah menanggalkannya terlebih dahulu. 4. Fasilitator akan memberikan penerangan dan para pelajar dikehendaki berdiam diri sepanjang aktivit. 5. Pelajar akan mula bergerak bermula dari pelajar dihadapan dan seterusnya. Pelajar yang dihadapan akan dipandu oleh fasilitator. Sampai ke satu peringkat, pelajar akan bergerak dengan hanya berpegang dan mengikut tali. (Tali tersebut diikat pada pokok/batu besar dan penghujungya pada banir pokok. Tali direntangkan mengikut denai yang telah ditetapkan). 6. Apabila tiba pada penghujung tali, pelajar dikehendaki menrangkak untuk masuk ke dalam gua angin (banir pokok) dan berkumpul selepas melepasi banir. 7. Setelah tamat, pelajar dikehendaki membuka mata dan dikumpulkan di satu tempat untuk melengkapkan kertas tugasan. 8. Para pelajar akan dibawa ke laluan gua angin untuk memerhati dan mengimbas kembali pengalaman sewaktu melalui laluan tersebut dengan mata tertutup.

Peralatan • Kain Penutup Mata • Tali • Banir Pokok (Pastikan

denai tersebut telah dibersihkan) Kertas Tugasan

49

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 50

Lampiran Aktiviti Aktiviti 4 Gua Angin

Kertas Tugasan 1. Bagaimana anda mencari arah ketika mengembara ke gua angin berkenaan?

2. Sebagai seorang cacat penglihatan, apa pendapat anda berkenaan kepentingan deria-deria yang lain?

3. Nyatakan beberapa pembelajaran dan pengalaman yang anda perolehi daripada aktivit ini?

4. Senaraikan apakah yang penggembaraan anda?

anda

temui

sepanjang

50

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 51

Lampiran Aktiviti Aktiviti 5 Nature Walk (Adventure Caving)

Aktiviti 5: Nature Walk (Adventure Caving)
Objektif:
➤ Memberi pendedahan
kepada pelajar mengenai persekitaran dan ekosistem gua Meningkatkan kesedaran pelajar mengenai fungsi dan kepentingan gua Menanamkan kefahaman bahawa gua boleh menjadi sumber rekreasi seperti melihat burung layang-layang, kelawar, serangga dan sebagainya Memberi pendedahan bahawa setiap organisma iaitu haiwan mempunyai hak untuk berkongsi kawasan seperti gua Mempelajari sejarah gua (Gua Gomantong) dan proses pemebentukan gua tersebut

Cara Perlaksanaan 1. Para pelajar perlu dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dan setiap kumpulan akan diwakili oleh seorang fasilitator. Tujuan pembahagian kumpulan adalah untuk memudahkan sesi penerangan dan soal jawab. 2. Pelajar akan bergerak dalam kumpulan masing-masing dan dalam perjalanan, mereka harus patuh kepada arahan asas yang perlu diikuti. Antara arahan tersebut adalah; a) Tidak dibenarkan membuat bising b) Tidak dibenarkan membuang sampah merata-rata, mengambil atau memusnahkan apa-apa yang ada di dalam gua c) Pelajar tidak dibenarkan sama sekali menconteng dinding gua. 3. Sepanjang perjalanan, pelajar dikehendaki menghayati dan memcatat beberapa perkara yang perlu bagi mereka. Di setiap AGOP (Lubang kecil) di Gua Gomantong, pelajar dikehendaki membuat catatan berkenaan dengan apa yang mereka dapat pelajari semasa mereka berada disana.

Peralatan: • Buku Nota dan pen • Borang data
• • • • •
tugasan/kajian Lampu suluh Wisel Beg plastik untuk mengutip sampah Membawa bekalan air minum sendiri Membawa bekalan makanan (makan tengahari)

51

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 52

Lampiran Aktiviti Aktiviti 1 Rantaian Hidup

AKTIVITI-AKTIVITI DI DALAM KELAS
Aktiviti 1: Rantaian Hidup
Objektif:
➤ Mengenalpasti
komponen habitat

Cara Perlaksanaan 1. Sediakan beberapa kad nama yang mana tiap satu mewakili salah satu komponen di dalam eksosistem (e.g. tanah, matahari, air, udara, rumput, burung helang, burung layanglayang, kelawar, manusia, cacing, alga, dll.). Setiap pelajar akan memilih satu komponen dan mewakili komponen tersebut. 2. Semua pelajar akan duduk dalam satu bulatan untuk mewakili sekosistem. Mulakan dengan beberapa rantai makanan yang mudah. Sebagai contoh, si matahari akan memegang hujung tali dan dia akan bertanya kepada peserta lain siapa yang memerlukan matahari. Si Alga menjawab. Maka bola yang dililit dengan tali akan dilontar kepada si alga. Siapa yang memakan alga? Jawabnya Siput dan bola tali dilontar kepada si siput dan seterusnya. 3. Semasa permainan, bincangkan apa jenis perhubungan dan perkaitan yang terbentuk. 4. Apabila semua komponene telah berkait, alihkan satu komponen daripada rantaian tersebut. (contohnya, tiada air disebabkan oleh kemarau). Si air akan mengoyangkan talinya. Pelajar lain dalam bulatan yang merasa gegaran tali akan turut mengoyangkan tali mereka. Bincangkan bagaimana variasi komponen-komponen terlibat apabila satu komponen dialihkan. 5. Nyatakan kesannya sekiranya unsure tumbuhan (Si tumbuhan akan melepaskan talinya). Rantaian tersebut akan musnah kerana kesannya pada hidupan liar yang lain.

➤ Mengetahui bagaimana
manusia dan hidupan liar bergantung kepada habitat ➤ Menginterpretasi kadar kepupusan yang nyata dan kesan pada habitat yang merujuk kepada manusia dan hidupan liar

Peralatan • Kad Nama tumbuhan

dan haiwan Bola kecil yang dililit tali

52

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 53

Lampiran Aktiviti Aktiviti 2 Pantun Hidupan Gua

Aktiviti 2: Pantun Hidupan Gua
Objektif:
➤ Memberikepekaan
kepada peserta tentang alam binatang yang hidup dalam gua ➤ Mewujudkan kerjasama dalam kumpulan

Aktiviti ini digunakan sebagai aktiviti dinamik kumpulan bagi mewujudkan keseronokan. Cara Perlaksanaan: 1. Para pelajar dibahagikan kepada 4 kumpulan. 2. Setiap kumpulan dikehendaki memilih bunyi binatang yang hidup didalam gua dan aksinya. 3. Semasa persembahan, kumpulan akan menyampaikan bunyi dan aksi kumpulan. Selepas itu, aksi dan bunyi kumpulan sasaran akan dibunyikan. 4. Kumpulan sasaran perlu menjawab dengan bunyi dan aksinya sebelum menjual bunyi dan aksi pantun yang seterusnya. 5. Kumpulan yang lambat menjawab dan tidak serentak membuat aksi dianggap kalah dan dikeluarkan dari permainan.

Peralatan • Wisel

53

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 54

Lampiran Aktiviti Aktiviti 3 Memadankan Warna

Aktiviti 3: Memadankan Warna
Objektif:
➤ Mempelajari persamaan
dan perbedaan warna yang wujud di persekitaran mereka ➤ Mempelajari cara menghuraikan objek dengan menggunakan warna ➤ Mendedahkan pelajar kepada cara tumbuhan dan haiwan berlindung melalui penggunaan warna ➤ Mengetahui kegunaan warna oleh haiwan sebagai tanda amaran

Cara Perlaksanaannya: 1. Pelajar perlu dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dan setiap kumpulan akan diwakili oleh seorang fasilitator. 2. Setiap kumpulan akan diberikan satu set kad carta warna. 3. Pelajar akan memerhati objek disekeliling mereka yang mempunyai warna yang serupa pada kad carta warna dan mencatat pada borang tugasan mereka. 4. Pelajar akan menghuraikan tentang objek tersebut melalui warna.

Peralatan • Kad carta warna • Borang tugasan • Alat tulis

54

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 55

Lampiran Aktiviti Aktiviti 4 Penyamaran

Aktiviti 4: Penyamaran
Objektif:
➤ Memberi kesedaran
kepada para pelajar bahawa warna memainkan peranan penting dalam kehidupan ➤ Warna membantu hidupan/haiwan untuk melindungi diri daripada pemangsa ➤ Memupuk semangat pelajar untuk menghargai alam sekitar

Cara Perlaksanaan: 1. Pelajar akan dibahagikan kepada enam kumpulan. 2. Pelajar kemudian dibawa ke kawasan yang telah ditabur helaian benang. 3. Pelajar seterusnya diminta untuk mengutip seberapa banyak benang dikawasan tersebut. 4. Apabila masa telah selesai, setiap kumpulan dikehendaki mengumpul dan mengasingkan benang mengikut warna. 5. Bincangkan peranan warna didalam kehidupan tumbuhan dan haiwan bersama pelajar

Peralatan • Benang Pelbagai warna,
dipotong 5 cm panjang

Catatan ❖ Benang yang telah
dipotong ditabur disebuah kawasan yang berumput Markah diberikan/ditentukan berdasarkan warna yang paling sukar dilihat sehingga ke warna yang paling mudah dilihat Selepas permainan, pelajar dikehendaki memberi komen/pandangan mengenai aktiviti yang dilakukan dan kaitannya dengan alam semulajadi.

55

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 56

Lampiran Aktiviti Aktiviti 5 Rantaian Kehidupan

Aktiviti 5: Rantaian Kehidupan
Objektif:
➤ Membolehkan para
pelajar memahami kaitan manusia dengan alam sekitar ➤ Memupuk semangat cintakan alam sekitar ➤ Memupuk semangat menghargai alam sekitar

Cara perlaksanaan: 1. Setiap kumpulan pelajar diberi satu kata kunci 2. Setiap kumpulan haruslah kaitkan kata kunci itu kepada seberapa banyak kaitan kepada alam sekitar 3. Kemudian para pelajar dikehendaki membentangkan hasil kerja mereka. 4. Sebagai contoh, ilustrasi dibawah boleh digunakan.

Peralatan • Pen Marker • Kertas Mahjong Catatan ❖ Sebagai contoh
permainan rantai kehidupan, kata kunci Burung adalah kelawar Selepas permainan, pelajar dikehendaki memberi cadangan tentang aktiviti dan kaitan dengan alam semulajadi

56

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 57

Lampiran Aktiviti Aktiviti 6 Forum Gua Khazanah Kita

Aktiviti 6: Forum Gua Khazanah Kita
Objektif:
➤ Melatih para pelajar
mengeluarkan pendapat mengenai isu-isu berkaitan dengan alam sekitar, aktiviti pembangunan serta pengurusan alam semulajadi ➤ Memupuk semangat cintakan alam sekitar ➤ Melatih para pelajar membuat penilaian secara kritikal dan berimbangan bagi menangani masalah krisis pengurusan alam sekitar

Cara Perlaksanaan: 1. Para pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan mewakili: a) Kerajaan b) Pemaju / syarikat pembalakan / penjual sarang burung c) Penduduk Kampung d) Penghuni gua 2. Setiap perwakilan memperkenalkan kumpulan masingmasing dan kepentingan mereka terhadap gua. 3. Pada masa yang sama perwakilan lain berbincang dan mencatat segala permasalahan, kepentingan dan keburukan perwakilan lain bagi memduahkan mereka membentangkan kertas kerja masing-masing. 4. Setelah semua perwakilan memperkenalkan diri, perbincangan akan dimulakan untuk membincangkan permasalahan yang timbul di Gua Khazanah di mana para pelajardiberi peluang berhujah untuk mempertahankan perwakilan masing-masing. 5. Para pelajar boleh mengkritik mana-mana perwakilan berdasarkan kritikan yang boleh mempertingkatkan persembahan dan hujah-hujah mereka. 6. Pada akhir sesi ini, fasilitator dikehendaki membuat rumusan mengenai permainan ini dan kaitan dengan keadaan sebenar yang berlaku sekarang.

Peralatan • Kertas A4 • Pen

57

lay gua 26/2/03 6:21 PM Page 58

Lampiran Aktiviti Aktiviti 7 Orkestra Burung

Aktiviti 7: Orkestra Burung
Objektif:
➤ Membantu para pelajar
mengenalpasti jenisjenis dan cirri-ciri burung ➤ Memupuk semangat cintakan alam semulajadi ➤ Menjadi seorang yang peka terhadap keadaan sekeliling

Cara Perlaksanaan: 1. Para peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2. Setiap kumpulan dikehendaki memilih satu jenis burung, 3. Fasilitator akan dilantik menjadi konduktor 4. Para peserta akan dikumpulkan membentuk U dan konduktor akan berada di tengah. 5. Konduktor akan memilih satu kumpulan untuk memulakan orkestra.

Catatan ❖ * Para peserta
dikehndaki memberi komen tentang kaitan aktiviti tersebut dengan alam semulajadi.

58

lay gua 26/2/03 6:22 PM Page 59

Lampiran Aktiviti Aktiviti 8 Diari Saya

Aktiviti 8: Diari Saya
Objektif:
➤ Memberi peluang
kepada pelajar untuk mengenali setiap pelajar ➤ Menghilangkan rasa segan seseorang untuk membuka diri ➤ Memberi keyakinan diri kepada pelajar untuk bercakap di khayalak ramai

Aktiviti ini sesuai untuk sesi suaikenal diantara para pelajar. Aktiviti ini akan mendorong pelajar untuk berkenalan dan berbual dengan pelajar yang lain. Cara Perlaksanaan: 1. Para pelajar dikumpulkan dan setiap peserta akan menerima sehelai kertas “diari saya” 2. Pelajar dikehendaki mendapatkan tandatangan peserta lain yang memiliki cirri-ciri seperti di dalam diari saya. Di samping itu, pelajar akan berkenalan dengan pelajar berkenaan. 3. Setiap ruang diari saya akan ditandatangani oleh pelajar yang lain. 4. Selepas 20 minit, wisel dibunyikan dan setiap pelajar dikehendaki berhenti daripada mendapatkan tandatangan. 5. Fasilitator akan mengarahkan pelajar secara sukarela untuk tampil ke depan dan memperkenalkan pemilik setiap tandatangan yang diperolehi. 6. Sekiranya pelajar dapat mengenalpasti pemilik tandatangantandatangan tersebut, hadiah berbentuk pen atau gula-gula diberikan. Bentuk Diari Saya 1. Buat lakaran berbentuk rumah, pokok, gunung, binatang atau lain-lain. 2. Agihkan lakaran kepada beberapa ruang berdasarkan criteria yang telah ditetapkan. 3. Cadangan criteria termasuklah: a) Suka memancing b) Rambut kerinting c) Anak Sulung

Peringatan:
Para pelajar dikehendaki mendapatkan tandatangan sahaja.

59

lay gua 26/2/03 6:22 PM Page 60

Lampiran Aktiviti Aktiviti 8 Diari Saya

d) Suka Membaca e) Tidak Suka binatang f) Memelihara kucing g) Suka berkhemah h) Takut gelap i) Suka makan aiskrim j) Ada tahi lalat di pipi k) Memakai cermin mata l) Adik beradik ramai m) Tinggal di asrama n) Naik bas ke sekolah

60

lay gua 26/2/03 6:22 PM Page 61

Lampiran Aktiviti Aktiviti 9 Pembentukan Kumpulan “Jigsaw Puzzle”

Aktiviti 9: Pembentukan Kumpulan “Jigsaw Puzzle”
Objektif:
➤ Memupuk semangat
kerjasama antara kumpulan ➤ Menggalakkan hubungan interaktif antara peserta

Cara Perlaksanaan: 1. Para pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan (Setiap kumpulan 5 - 6 orang) 2. Gambar yang mewakili hidupan liar akan dipotong kepada beberapa cebisan. Cebisan-cebisan gambar ini akan diberi kepada setiap kumpulan. 3. Secebis daripada gambar hidupan liar tersebut akan diambil dari setiap kumpulan da ditukar sesama mereka. (semua kumpulan tidak akan mengetahui mengenai cebisan gambar yang telah ditukar). 4. Tujuan mengadakan penukaran ini adalah supaya setiap kumpulan akan berinteraksi sesama mereka untuk mencari cebisan gambar yang terakhir.

Peralatan: • Gambar hidupan liar

61

lay gua 26/2/03 6:22 PM Page 62

Lampiran Aktiviti Aktiviti 9 Pembentukan Kumpulan “Jigsaw Puzzle”

Berapa banyakkah perkataan yang dapat kamu olah dari perkataan

“GUA GOMANTONG”
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Cuba dan olah sekurang-kurangnya 25 perkataan.

62

lay gua 26/2/03 6:22 PM Page 63

Rujukan

RUJUKAN
MacKinnon, K, G. Hatta, H. Halim, A. Mangalik. 1996. The Ecology of Kalimantan. Periplus Editions. 802 pp. Francis, C.M. 1987. The management of Edible Bird’s Nest Caves in Sabah. Wildlife Section, Sabah Forest Department. 217 pp. Tunku Mohd Nazin Yaacob. 1991. Caves. The state of Nature Conservation in Malaysia R.Kew (ed) pg 15-18. Malaysia Mature Sosiety

63

lay gua 26/2/03 6:22 PM Page 64

Lampiran

LAMPIRAN
Senarai Agensi-Agensi Kerajaan Yang Terlibat Di Dalam Pendidikan Alam Semulajadi
1. Jabatan Perhutanan Sabah Ibu Pejabat, Jabatan Perhutanan, Beg Berkunci No. 68, 90009 Sandakan Tel: 089-660811 Fax: 089-669170 Email: jhutan01@tm.net.my 2. Jabatan Hidupan Liar Sabah, Tingkat 5, Blok B, Wisma MUIS, 88100 Kota Kinabalu, Tel: 088- 215353 Fax: 088- 222476 Email: jhlsabah@tm.net.my 3. Jabatan Konservasi Alam Sekitar Tingkat 2 & 3, Wisma Budaya, Jalan Tunku Abdul Rahman, Beg Berkunci No. 2078, 88999 Kota Kinabalu Tel: 088-251290 Fax: 088-238120 Email: jkas@sabah.gov.my H/page: www.sabah.gov.my/jkas 4. Jabatan Pengairan dan Saliran, Tingkat 5 & 6, Menara Khidmat, Jalan Belia, Beg Berkunci 2052, 88767 Kota Kinabalu Tel: 088-280500 Fax: 088-242770 Email: jpssab1@tm.net.my

64

lay gua 26/2/03 6:22 PM Page 65

Lampiran

5. Jabatan Perikanan, Tingkat 8, Menara Khidmat, Jalan Belia, 88628 Kota Kinabalu Tel: 235966 Fax: 088-240511 Email: fish.dept@sabah.gov.my H/page: www.fishdept.sabah.gov.my 6. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, 1, Jalan Bandaraya, 88675 Kota Kinabalu Tel: 088-239500 Fax: 088-219175 Email: mayor@dbkk.sabah.gov.my Laman Web: www.borneo-online.com.my/kkcity/ 7. Taman-taman Sabah, Blok K, Lot. No. 1-3, Tingkat 1, Kompleks Sinsuran, Peti Surat No. 10626 88806 Kota Kinabalu Tel: 088-211881 Fax: 088- 211585 8. Pengarah Pendidikan Sabah, Jabatan Pendidikan, Tingkat 5, Rumah Persekutuan, 88604 Kota Kinabalu Tel: 088-232277 Fax: 088-234828 9. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah/W.P. Labuan, Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, No. 36, Tingkat 7, Blok E, Bangunan KWSP 88000 Kota Kinabalu Tel: 250025 Fax: 088-241170

65

lay gua 26/2/03 6:22 PM Page 66

Lampiran

Senarai Agensi-Agensi Bukan Kerajaan Yang Terlibat Di Dalam Pendidikan Alam Semulajadi
1. Sabah Nature Club, Auditorium Foyer, Yayasan Sabah Building, P.O.Box 11623 88817 Kota Kinabalu Tel: 088-427509 Fax: 088-427510 Email: snc2000@tm.net.my 2. Worldwide Fund for Nature (WWF) Sabah Branch, Peti Surat 14393, Tingkat 6, Centre Point Building, 88550 Kota Kinabalu Tel: 088-262420 3. Persatuan Pencinta Alam Malaysia (Cawangan Sabah), Jalan Muzium, Beg Berkunci 2015, 88566 Kota Kinabalu Fax: 088-267918 Email: wongm@tm.net.my 4. Sabah Environmental Protection Agency (SEPA), Unit 1-2F, Beverly Hill Plaza, Peti Surat 10126, 88801 Kota Kinabalu Tel: 088-727199 Fax: 088-712199 Email: sepa@tm.net.my 5. The Sabah Society, P.O.Box 10547, 88806 Kota Kinabalu Tel:088- 266 382 Fax: 088- 266 882 Email: sabsoc@sabah.org.my atau 1msb@tm.net.my

66

lay gua 26/2/03 6:22 PM Page 67

Lampiran

6. PACOS Trust, P.O.Box 511, 89507 Penampang, Sabah Tel: 088-712 518 Fax: 088- 718 669 Email: pakos@tm.net.my

67