WABAK SEPANJANG JALAN OBJEKTIF

:

1. Membongkar masalah yang sering dihadapi gerakan Islam sepanjang zaman iaitu masalah dalaman yang mengganggu perjalanan gerakan Islam 2. Memberi jalan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi berkaitan ahli dan pendukung gerakan Islam sendiri. 3. Memberi suntikan baru kepada ahli untuk lebih komited dalam perjuangan dengan memahami tentang cabaran dan dugaan yang akan dihadapi.

WABAK PERTAMA : AL-FUTUR (terhenti dan me en!ah- en!ah" Pen!ertian Dari sudut bahasa :1! "erputus atau terhenti sesudah berjalan# atau diam sesudah bergerak. (2) Malas# menangguh# melengah-lengahkan sesudah bergerak akti$ dan bersungguh-sungguh. Dari sudut istilah :"ahap al-%utur dibahagi kepada dua iaitu 1! &aling rendah ' malas# menangguh-nangguh# dan melengah-lengahkan 2! &aling tinggi ' berhenti terus atau diam sesudah bergerak cergas secara berterusan Se#a# #er a$%n&a a -F%t%r I. (ikap keterlaluan dan berlebih-lebihan di dalam agama

(ikap melampaui batas dalam melakukan ketaatan kepada )llah atau mena$ikan hak kerehatan yang diperlukan oleh badan. Ini boleh memba*a kepada keletihan dan kejemuan. (eterusnya melahirkan sikap cuai# lalai dan sambil le*a. Manusia mempunyai kemampuan dan keupayaan yang terhad# apabila ia bertindak melapaui keupayaannya# ia pasti akan berhadapan dengan al %utur dan tidak mampu meneruskan perjuangan. II. Membazir dan melampaui batasan dalam menggunakan sesuatu yang diharuskan (ikap ini akan memberi kesan negati$ kepada tubuh badan+ seperti badan menjadi gemuk dan meningkatnya rangsangan syah*at. )kibatnya# dia merasa malas bertindak. )llah ber$irman yang bermaksud: “Wahai anak Adam ambillah (pakaian) perhiasan kamu (tutup aurat) pada setiap kali memasuki masjid. (sembahyang) Makan dan minumlah kamu asalkan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak kasih atau suka orang-orang yang boros (orang yang melampaui) al-),raa$-31! III. Mu$ara-ah meninggalkan! jemaah dan memilih hidup beruzlah dan

berseorangan Meninggalkan perjuangan bersama jemaah dengan memilih untuk berjuang sendirian akan menyebabkan kehilangan teman yang dapat memberansangkan # menggalakkan dan menasihati diri tentang "uhan. .ama-kelamaan akan menyebabkan ia lemah dan jemu. Islam sentiasa menegaskan agar kita sentiasa bersama jemaah sebagaimana $irman )llah (./." yang bermaksud : “Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah (agama) dan jangan kamu berpecah belah.0 I2. 3urang mengingati mati dan hari akhirat )li Imran : 113!

(ikap ini akan menyebabkan tumpulnya keazaman dan hasrat# juga akan menjadikannya lengah dalam melakukan tindakan amal jamaah. 4usteru kita haruslah memperhatikan suruhan 5asulullah (.)./ yang menganjurkan kita menziarahi kubur dalam sabdanya yang bermaksud : “Aku telah melarang kamu men iarah kubur! sekarang iarahlah!semoga kamu mendapat pengajaran." 2. &engabaian melakukan ibadat harian &engabaian terhadap ibadah harian seperti ibadah $ardhu dan lainlain ibadah sunat akan meninggalkankesan yang negati$. "hap yang paling rendah bagi kesan tadi ialah al %utur di mana ia akan malas dan begitu berat untuk menunaikan tugas atau berhenti terus dari menjalankan tugasnya. 2I. Mengambil makanan yang haram atau syubahah (ikap kurang berhati-hati dalam hal ini akan menyebabkan si$at malas untuk melakukan ibadah atau tidak melakukannya langsung# atau tidak merasai kelazatan beribadah hasil dari sumber haram yang menjadi darah daging. Islam menyeru umatnya menjauhkan diri dari mengambil makanan yang haram sekalipun makanan itu di tahap syubhahnya yang paling rendah. %irman )llah (./." yang bermaksud : “Wahai manusia makanlah pa yang ada di dunia! makanan yang halal dan baik (bersih)! janganlah kamu mengikuti jejak syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata." )l 6a-arah : 178! 2II. &enumpuan amilin ke atas sudut tertentu dari ajaran Islam (ikap menekankan sudut tertentu sahaja dalam ajaran Islam dengan menolak sebahagian yang lain contohnya menumpukan usaha kepada amal akhirat dan tata susila kemasyarakatan dengan

mengenepikan sudut-sudut laindalam agama boleh mendorong kepada al %utur. 3eaadaan ini berlaku lantaran kurangnya penghayatan Islam dalam bentuk yang syumul dan menyeluruh. %irman )llah yang bermaksud : “Wahai orang yang beriman masuklah islam secara keseluruhan dan janganlah mengikut jejak syaitan! sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh yang nyata." )l 6a-arah : 218! 2III. 9agal memahami sunnatullah tentang alam dan penghidupan "indakan ini biasanya terjadi lantaran salah $aham terhadap sunnatullah bagi alam dan penghidupan iaitu keperluan kepada melakukan kerja secara bertahap. (unnatullah meletakkan kemenangan itu diberi kepada mereka yang paling bertak*a dan kalau tidak yang bertak*a# yang paling kuat dan setiap sesuatu itu ditentukan masa yang tidak mungkin didahulukan atau dikemudiankan. )pabila mereka berhadapan dengan realiti baha*a tindakan mereka itu tidak menepati apa yang dicita dan diharapkan# berlakulah al %utur dalam gerak kerja mereka sama ada dalam bentuk malas# melengah-lengah atau berhenti terus. I:. Mengabaikan hak tubuh badan kerana bebanan tugas dan tanggungja*ab di samping kekurangan tenaga amilin (ikap ini akan menyebabkan mereka tidak mampu bertahan untuk meneruskan gerak kerja lantaran kelemahan tubuh badan mereka sendiri.5asulullah (.)./ sentiasa menegaskan tentang memberi hak ke atas tubuh badan sekalipun terdapat pelbagai alasan sebagaimana sabdanya : “Sesungguhnya kepada #uhan kamu hendaklah diberi hak dan sesungguhnya kepada diri kamu hendaklah diberi hak dan kepada keluarga kamu hendaklah diberi hak! maka berilah hak kepada mereka yang mempunyai haknya."

%irman )llah (." yang bermaksud : “$etahuilah harta kamu dan anak-anak kamu adalah %itnah" )n$aal : 28! :I. Mendampingi golongan yang tidak berji*a besar "indakan ini boleh menyebabkan ia dijangkiti penyakit golongan tadi iaitu dengan kata lain# mereka akan menjadi al %utur.idu atau peringkat jemaah Mengenepikan manhaj amal dan tidak bersistematik dan memberi keutamaan kepada perkara-perkara yang kurang penting ke atas perkara pokok yang lebih utama adalah antara contoh sikap sambil le*a./. 3egagalan mengatasinya akan menyebabkan patah di pertengahan jalan dan menjurus pula kepada tidak akti$ dan malas untuk turut serta dalam amal jamaah dan yang berkemungkinan meninggalkan terus perjuangan yang diceburi selama ini. "idak bersedia dalam menghadapi halangan dan cabaran dalam perjuangan "erdapat pelbagai halangan yang bakal dihadapi dalam perjuangan yang kadangkala datangnya dari kalangan keluarga# juga ujian dan tekanan dalam bentuk kesusahan dan lain-lain lagi. 3eadaan yang timbul hasil dari sikap ini akan menjadikan seseorang itu malas dan terhenti al %utur! dari meneruskan kerja jamai..:. 5asulullah sendiri menekankan untuk memilih sahabat yang baik sebagaimana sabdanya : “Seseorang itu mengikut deen (cara hidup) sahabatnya! maka hendaklah salah seorang dari kamu melihat dengan siapa ia bersahabat. (ambil le*a menjalankan tugas sama ada di peringkat indi. "erlibat dengan perbuatan jahat dan maksiat terutamanya melakukan dosa kecil serta memandangnya sebagai remeh al . :III." :II.

a! 3esan ke atas para amilin 3urang perhatian dan tumpuan mereka untuk melakukan ketaatan kepada )llah kesan yang minima!. (ara men!ata'i a -F%t%r <leh kerana al-%utur boleh meninggalkan kesan negati$ dan membahayakan# maka se*ajarnya dihindari. 3emungkinan sikap al-%utur ini akan terus kekal hingga akhir hayatnya.). Menjauhkan diri dari melakukan maksiat sama ada yang besar ataupun yang kecil . Sesungguhnya dosa-dosa kecil akan berlonggok di atas seseorang sehingga ia membiasakannya'. &ara amilin hendaklah menjaga dan membersihkan diri mereka dari penyakit tersebut dengan melakukan perkara berikut :i. Ini kerana )llah tidak akan memberi kemenangan dan kekuasaan kepada orang yang malas# lalai# dan tidak konsisten dalam perjuangan. Maka mereka akan berjumpa )llah dalam keadaan tidak bertanggungja*ab dan tidak patuh kepada )llah.3esan perlakuan di atas sudah pasti berakhir dengan terhenti al %utur! dari meneruskan perjuangan. b! 3esan ke atas gerakan Islam 9erakan Islam terpaksa merempuh jalan yang panjang dalam perjuangannya# juga bebanan yang berat dan pengorbanan yang banyak." Ke'an a -F%t%r 3esan tersebut boleh dirasai sama ada amilin ataupun gerakan Islam itu sendiri. )maran tentang perkara ini dapat di$ahami melalui sabda 5asulullah (./ : “&endaklah kamu berjaga-jaga dari melakukan dosa-dosa keci.

Meletakkan diri dalam dakapan jamaah. Mengintai *aktu-*aktu yang a$dhal untuk beramal dan melakukan ibadat )malan yang demikian akan mencerdaskanji*a dan menguatkankeazaman. v.0 %ur-an : 72! iii. 3esemua bentuk pengabdian ini mencetuskan keimanan yang kukuh serta menggerak bermaksud : “(an (ia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pengajaran atau orang yang ingin bersyukur.). Membebaskan diri dari begitu keterlaluan di dalam agama." yang bermaksud : “(an barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan$u maka sesengguhnya binasalah dia. %irman )llah (." iv. %irman )llah (." yang . "indakan ini dapat membantu menyegarkan dan membantu untuk terus konsisten dalam amalan. 6erterusan melakukan ibadat harian 6erterusan melakukan ibadah harian# sama ada berzikir# berdoa# membaca al =uran# solat dhuha# -iamulail dan lain-lain lagi. >abi Muhamad (. al dan mencergaskan ji*a./.Maksiat merupakan api yang membakar hati dan mendatangkan kemurkaan )llah././ bersabda : “Maka hendaklah kamu perbetulkan! hampirkan dan gembirakan (dengan Allah) dan hendaklah kamu memohonpertolongan (dari Allah) pagi dan petang dan sedikit masa di )aktu malam." "oha : 81! ii. )pa yang dimaksudkan di sini ialah berjimat dan bersederhana di samping terus memelihara apa yang biasa dilakukan daripada ibadat# bukan bererti kita meninggalkan terus atau mengabaikannya.

Melakukan kerja secara bertahap adalah tindakan yang paling baik." % atir : ?3! vii. Meneliti dan bertindak secara sistematik dalam pekerjaan.). Mendampingi golongan ini akan memberi peransang kepada diri untuk meneruskan perjuangan lantaran mereka adalah orang-orang yang memiliki ji*a yang bersih dan mempunyai keazaman dan himmah yang tinggi# juga hasrat yang kental. %irman )llah (./. Memberi perhatian kepada sunnatullah yang *ujud pada manusia dan alam seluruhnya. (abda 5asulullah (. 6ersedia untuk berhadapan dengan halangan dari mula hari bekerja menjadikannya sentiasa bersedia di samping dapat mengambil langkah yang perlu untuk mengatasinya. ix. 6ertindak secara sistematik bererti sentiasa melihat kepada keutamaan dalam melakukan sesuatu termasuklah mendahulukan yang lebih penting dan mengelakkan diri dari perselisihan sampingan atau masalah cabang yang tidak begitu penting." vi.Meletakkan diri dalam dakapan jamaah dan tidak memencilkan diri dari jemaah atau melakukan sesuatu yang ganjil dalam apa bentuk sekalipun. ." yang bermaksud : “Maka sesekali kamu tidak akan dapat penggantian bagi sunnah Allah! dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah. (entiasa mendampingi orang-orang yang soleh yang berjihad dikalangan hamba )llah./ yang bermaksud : “*amaah adalah rahmat! berpecah adalah a ab. viii. 6ersedia untuk berhadapan dengan halangan.

(entiasa merujuk dan mengkaji buku-buku sirah# sejarah dan biogra$i. xii. >abi (. .). %irman )llah (. )pabila seseorang muslim membiasakan dirikan melakukan akti. 6uku-buku ini mengandungi banyak kisah tentang amilin# almujahidin juga tokoh-tokoh yang berji*a besar serta menyeronokkan diri apabila membacanya di samping mencetuskan rasa ingin mengikut jejak langkah mereka. (entiasa mengingati syurga dan neraka. (entiasa mengingati mati dan soal kubur boleh menyedarkan diri dari tidur# menghalang diri daripada baring dan mengingati dari kelalaian." yang bermaksud : “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. 3erehatan serta makan minum dalam bentuk yang sederhana akan dapat menberi kecergasan kepada badan dan dapat mengembalikan kekuatan.x." @usu$ : 111! xiii. Menghiburkan diri dengan melakukan perlakuan yang harus. (entiasa mengingati mati dan soal kubur. xi." xiv./. Memberi hak kepada badan. (ebaik-baik perantaraan untuk mengingati mati ialah sentiasa menziarahi kubur# *alaupun seminggu sekali. Menghiburkan diri dengan melakukan perlakuan yang harus dapat menolong menghapuskan rasa jemu juga dapat mengatasi al %utur dan malas./ yang bermaksud : “Aku telah melarang kamu men iarah kubur! sekarang iarahlah!semoga kamu mendapat pengajaran.iti ini ia akan merasai seolah-olah dilahirkan semula atau menjadi manusia yang lain.

xvi. %irman )llah (. Ilmu dapat menghidupkan hati dan kemungkinan seseorang amil itu apabila mendengar satu perkataan dari seorang alim yang ikhlas dan benar maka kalimah tadi akan menggerakkan dia untuk tempoh setahun# ataupun serpanjang usianya.3esemua cara yang sedemikian akan menjamin kelangsungan amalan yang berterusan hingga ke akhir hayat sehingga bertemu )llah.Mengingati kedua-duanya syurga dan neraka! akan menghilangkan mengantuk dari kelopak mata dan menggerakkan himmah yang kaku dan keazaman yang lesu.'an" Pen!ertian Dari sudut bahasa :1! )pa yang dibelanjakan bukan untuk ketaatan kepada )llah 2! &embaziran atau tindakan yang melampaui batas . Menerima Islam secara keseluruhan. Melakukan muhasabah keatas diri dan mengkaji setiap masa. xvii." al Basyr : 18! WABAK KE)UA : A -I'ra* (+em#." yang bermaksud : “Wahai orang yang beriman! bertak)alah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertak)alah kepada Allah! sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.r. Aara ini membolehkan kita mengenal pasti kelemahan diri sejak dari a*al lagi yang membolehkan mudah untuk diubati. Menerima Islam secara keseluruhan tanpa pengabaian sedikit pun. xv. (entiasa menghadiri majlis ilmu./.

ii) 3eme*ahan selepas kesempitan hidup. 3eadaan ini berlaku kerana kebanyakan orang apabila mereka berada dalam kesempitan dan kesusahan# mereka dapat bersabar dan meletakkan harapan hanya pada )llah. Manusia kebiasaannya terpengaruh dengan akhlak temannya# terutama sekali apabila persahabatan tadi melibatkan masa yang panjang. iv) . >amun apabila kehidupan berubah menjadi me*ah# mereka tidak dapat hidup secara sederhana# maka berlakulah pemborosan. Se#a# #er a$% a -I'ra* i! (uasana a*al ia dibesarkan 3ehidupan a*al seseorang muslim itu sekiranya di dalam suasana keluarga yang boros dan me*ah boleh menyebabkannya terikut dan mencontohi cara hidup itu. . iii) Mendampingi golongan pemboros. . Isteri dan anak (eseorang amilin kadangkala diuji dengan isteri dan anak-anak yang bersi$at boros.! .Dari sudut istilah :Mengikut istilah para pendak*ah# pembaziran ialah perbuatan yang melampaui batas kesederhanaan# samada dalam perkara makanan# pakaian# tempat tinggal# kediaman! dan seumpamanya yang merupakan naluri yang tersembunyi dalam diri manusia.ama-kelamaan ia bertukar menjadi pemboros. Ini berlaku kerana sikap suami yang kurang tegas.alai dengan bekalan akhirat.

vii) Memandang ringan terhadap keruntunan na$su. 5asulullah (. viii) ." ix) .upa terhadap kesengsaraan hari kiamat. ii.upa tentang implikasi amalan boros. 6adan dihinggapi penyakit 3eras hati .upa tentang realiti kehidupan manusia secara umum dan umat Islam secara khusus./ bersabda : “$alaulah kamu tahu apa yang aku tahu nescaya kamu sedikit keta)a dan banyak menangis. (esiapa yang menghadapi situasi ini dengan sikap tidak ambil peduli berkemungkinan besar akan ditimpa dengan cara hidup yang penuh dengan keme*ahan dan pemborosan serta condong untuk mengejar keindahan dunia dan perhiasannya. Cmat Islam sekarang sudah berada di suatu tahap kehinaan yang *ajar dikesali dan dirtapi. x) .). (esiapa yang sentiasa mengingati dan merenung kesengsaraan hari kiamat akan menjalani kehidupan tanpa menikmati keme*ahan dunia secara berlebihan! sebaliknya mereka yang lupa akan kedatangannya akan ditimpa penyakit boros. 4ika seorang amilin memandang ringan dengan na$sunya dan menyahut setiap tuntutannya# akhirnya ia akan tersungkur ke dalam lembah pemborosan. Ke'an-$e'an a -I'ra* a! 3esan ke atas para amilin i.vi) "idak prihatin dengan tabiat kehidupan di dunia dan apa yang sepatut dilakukan.

(ara men!%#ati +en&a$it #. .' i. iD. . (entiasa merenungi sunnah 5asulullah dan sirahnya . . x.iii.iii. iii..ii. 6erpendirian tegas terhadap tuntutan na$su Membersihkan diri dari runtunan na$su di samping membiasakan diri dengan kesusahan dan kepayahan seperti =iamulail# puasa sunat# bersedekah dan lain-lain lagi. ..i.r. Itulah kesan pemborosan terhadap amilin dan gerakan Islam. . Ini kerana senjata umat Islam untuk menghadapi musuh-musuh yakni iman# terhakis dengan sebab boros# me*ah# berpoya-poya# bersenang-lenang mengecapi kenikmatan hidup dan lupa daratan. i. 6er$ikir dan merenung kesan pemborosan dan akibatnya Dengan yang demikian ia akan dapat membantu seseorang mendalami perkara tersebut dan berusaha melepaskan diri dari konkongan si$at boros sebelum terlambat.embab daya pemikiran 5angsangan melakukan kejahatan dan dosa 3ecundang di saat-saat genting dan mencabar "idak menjaga dan mengambil berat terhadap orang lain Ditanya di hadapan )llah pada hari akhirat "erlibat dengan pendapatan haram Menjadi saudara syaitan "erhalang dari kasih sayang )llah b! 3esan ke atas gerakan Islam Mudah dimusnahkan atau sekurang-kurangnya dimundurkan ke belakang untuk berpuluh-puluh tahun. ii.

" iv. 6ekalan perjuangan tidak mungkin . vi. 3ejayaan pembinaan ini dapat membenteras segala bentuk kehidupan me*ah# di samping dapat mencegah dari terlibat sekali lagi ke lembah pemborosan.). Menjauhkan diri dari golongan boros dan mendampingi golongan yang berhemat tinggi dan berji*a besar. (entiasa merenungi sejarah para sala$# sahabat yang berjuang dan para ulamak amilin. &ara sala$# sahabat yang berjuang dan para ulamak amilin sentiasa mengikuti jejak langkah dan cara hidup 5asulullah (. v./ . "umpuan kepada membina keperibadian isteri dan anak. Mengingatkan tabiat dan hakikat perjuangan di mana ianya penuh dengan kepenatan dan penderitaan. vii.).Mereka hidup dalam keadaan sederhana dan bagi mereka dunia ini hanyalah jambatan menuju ke akhirat./ bersabda : “+rang mukmin hanya makan untuk satu uncang perut dan orang ka%ir makan untuk tujuh uncang perut.(unnah dan sirah 5asulullah terkandung peringatan agar berjaga2 daripada terjebak dengan perlakuan boros disamping mengajar mela*an runtunan na$su. Mengingatkan tabiat dan hakikat perjuangan. 9olongan yang berhemat tinggi dan berji*a besar sentiasa membelakangkan dunia dari kehidupan mereka di samping berusaha untuk berada dalam penghidupan Islam yang mulia. 5asulullah (. Aara ini dapat membantu dalam meninggalkan semua ciri-ciri pemborosan dan keme*ahan viii. (entiasa memikirkan tentang mati dan keadaan teruk selepas mati.

%irman )llah (.dengan menghayati pemborosan# keme*ahan dan kerehatan#bahkan ia memerlukan kecergasan# kesederhanaan dan kelasakan.h/ ter#%r%-#%r%" Pen!etian Dari sudut bahasa:. Mereka juga tidak menyediakan sebarang persiapan a*al atau pendekatan dan cara yang sesuai bahkan hanya berharap setiap sesuatu akan kembali atau pulih kepada keadaan semula jadi penghidupan mereka." al Isra : 11! 6ermaksud : (an manusia berdoa dengan (memohon supaya ia ditimpa) kejahatan sebagaimana ia berdoa dengan memohon kebaikan dan sememangnya manusia itu (tabii) terburu-buru././.+.jalah dan al Isti.a (!.jal bermaksud mendesak# minta di segerkan# terburu-buru atau laju : .jal adalah sebahagian dari tabie manusia dan ini diakui oleh )llah (.al-isti. tabii! di dalam .a ).jal ialah keinginan untuk merubah realiti penghidupan masa kini dalam sekelip mata atau kurang dari sekelip mata tanpa menilai kesan buruk yang akan berlaku di samping tidak memahami suasana persekitan yang melingkungi mereka." yang menciptakan manusia. WABAK KETIGA : A -I'ti-. Pandan!an I' am terhada+ a i'ti-. Dari sudut istilah pendak*ah :)l-Isti.elaki itu mendesak dan menyuruh lelaki lain agar segera dalam melaksanakan sesuatu perkara.

A I'ti-.  Memartabatkan setengah-setengah pendak*ah ke tahap yang tinggi sebelum mereka matang dan stabil keperibadiannya. Fen.a )l Isti.jal akan meninggalkan beberapa kesan negati$ antaranya : .a &an! di0e a Al .  Melakukan tindak tanduk liar *alaupun kecil yang tidak ber$aedah dan merosakkan dak*ah.a "erdapat pelbagai rupa bentuk dan *ajah al Isti.jal iaitu di antaranya :  Mereka yang dilibatkan dalam jemaah dak*ah sebelum sampai ke tahap *ajar dan sebelum dikenal pasti tentang keilmuan# kemampuan dan persediaan mereka.i Al . Ke'an-$e'an A I'ti-. A I'ti-.sti-jal yang dicela ialah : tindakan yang timbul dari perasaan hati yang meluap-luap tanpa menilai akibat yang bakal ditanggung serta tidak mengenal pasti suasana dan keadaan yang ada juga tidak mempunyai persiapan dan persediaan.a &an! di+%.sti-jal yang dipuji ialah : )pa sahaja yang lahir dari penilaian yang terperinci tentang kesan dan akibat yang akan terjadi disamping mengenal pasti suasana dan keadaan yang ada serta membuat persediaan terbaik dan susunan yang rapi.Maka Islam melihat kepada al-Isti.mena A I'ti-.jal ini secara adil dan seimbang iaitu tidak memuji kesemua dan tidak pula mencela kesemuanya tetapi sebahagian dipuji dan sebahagian yang lain dicela.

jal.jal ialah : 1! 5untunan na$su )pabila pendak*ah tidak berusaha untuk menguasai na$sunya# iaitu dengan mengikat dirinya dengan ikatan akal dan meringankan sedikit dari kongkongan maka ini akan memba*a kepada al Isti.). Di hari akhirat nanti ia akan dipertanggungja*ab dan dicela di hadapan )llah./ yang bermaksud : “Sesungguhnya sekasih-kasih amalan kepada Allah adalah yang berterusan )alaupun sedikit. %irman )llah (.1! Ianya boleh memba*a al %utur seperti yang telah dinyatakan sebelum ini &enyakit &ertama!. Se#a#-'e#a# #er a$%n&a a I'ti-. 3adangkala semangat atau iman yang membara menyebabkan al Isti.jal berlaku.a )ntara sebab-sebab yang menjerumuskan seseorang ke dalam lembah al Isti. (abda 5asulullah (." yang bermaksud : “(an kalau Allah #aala menyegerakan bagi manusia a ab sengsara kemenangan @unus : 11! 2! 6ersemangat atau Iman yang membara. Melakukan perkara sedikit yang berterusan adalah lebih baik daripada mnelakukan perkara yang banyak tetapi tidak berterusan dan sesungguhnya amalan yang disukai )llah adalah yang berterusan *alaupun sedikit." ." 2! 3adangkala ia boleh memba*a seseorang itu terkorban bukan melalui cara mulia tanpa meninggalkan sebarang pulangan atau hasil./. Ini disebabkan apabila iman semakin kuat dan dapat menguasai diri seseorang ia akan melahirkan suatu tenaga atau kekuatan yang dapat nescaya binasalah mereka dan sia-sialah ajal yang mereka minta disegerakan! sebagaimana mereka minta disegerakan nikmat mereka.

F! "idak memahami strategi musuh 3egagalan memahami strategi musuh merupakan salah satu $aktor berlaku al Isti. %irman )llah (. Mereka mengintip dan mengekori kerja-kerja Islam di setiap tempat dan cuba memadamkan kebenaran.melakukan apa sahaja. Ini kerana setiap hari musuh-musuh )llah menguasai umat Islam dan menguasai teraju pemerintahan dunia.jal. al Muzammil : 11! 3! (uasana semasa (uasana semasa juga boleh menyebabkan al Isti./. >amun jika kekuatan ini tidak dika*al dengan baik ia akan mendorong kepada melakukan pekerjaan yang buruk lebih banyak daripada pekerjaan yang ber$aedah. Mereka mempunyai pelbagai bentuk strategi kotor dalam usaha untuk menguasai dunia Islam. .jal disebabkan oleh realiti musuh atau seteru. &endekatan tipu helah yang dilakukan ini sebenarnya adalah hasil daripada ke$ahaman dan pengalaman baha*a penentangan secara terang-terangan terhadap umat Islam bukan sekadar tidak berkesan bahkan membangkitkan semangat umat Islam untuk menentang mereka. Eaman atau suasana semasa yang beredar dengan begitu pantas dengan kemajuan pengangkutan serta kemudahan pembangunan moden yang ada hari ini telah mendorong sebahagian dari para amilin bertindak gopoh dalam menyertai dan mengejar suasana semasa. 7! 6erleluasanya kemungkaran serta jahil cara mengatasinya.jal berlaku." yang bermaksud : “(an bersabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh mereka (yang menentangmu) dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik". ?! 5ealiti musuh atau seteru 3adangkala berlaku al Isti.

./ bersabda : “Barangsiapa dari kalangan kamu yang melihat kemungkaran hendaklah ia mengubahnya dengan tangan (kekuasaannya) maka jika sekiranya ia tidak mampu maka hendaklah ia mengubah dengan lidahnya.6erleluasanya kemungkaran serta jahil dalam mengenal pasti pendekatan yang sesuai untuk mengatasinya merupakan gejala berlakunya al Isti. Maka jika ia tidak mampu! maka hendaklah diubahnya dengan hatinya ! yang demikian itulah selemah-lemah iman." >amun begitu dasar mengubah dan mencegah kemungkaran bukanlah bermakna ianya perlu dilakukan secara mendadak atau segera. &endekatan dak*ah yang harus dilakukan adalah mengikut keadaan.). &erubahan yang dilakukan adalah tertakluk kepada beberapa syarat agar tindakan yang akan dilakukan tidak mencetuskan kemungkaran yang lebih besar.jal terburu-buru!# kerana ia menyangka baha*a perkara tersebut pasti dilaksanakan segera# jika tidak melakukan segera maka dia akan berdosa. 5asulullah (. Maka apabila seseorang amilin atau pendak*ah lupa tentang pendekatan yang harus dilakukan iaitu mengikut keadaan bagi mengubah kemungkaran dan membenterasnya# sudah pasti akan berlaku al Isti. 8! 6erjaya pada tahap-tahap persediaan atau sebahagian strategi tanpa mengambil kira akibatnya. G! "idak berdaya menanggung beban dan kepenatan perjuangan. Maka mereka yang lemah ini justeru mengambil tindakan secara gopoh bagi tujuan mengelakkan dirinya dari sebarang kesulitan dan bebanan. "erdapat di kalangan amilin yang bersemangat hanya untuk beberapa ketika kemudian merasa lemah serta tidak dapat bertahan lama dan menanggung segala beban perjuangan.jal.

3adang-kadang berlakunya al Isti.upa tentang matlamat yang dituju seseorang muslim.3adangkala kejayaan yang diperolehi pada tahap persediaan atau sesetengah strategi dan pendekatan seperti bilangan penyokong yang ramai atau bilangan peralatan dan harta benda yang banyak tanpa mengambil kira akibat yang akan diterima dari musuh-musuh )llah# pastinya akan terus meningkatkan tekanan dan juga $itnah yang akan berlaku serta tindak balas orang ramai jamahir! yang merupakan punca berlakunya al Isti. Mereka tidak angkuh dan mementingkan diri kerana ini hanya akan menyebabkan mereka melakukan tindakan jauh dari apa yang dilakukan oleh orang yang berpengalaman. 12! .jal adalah disebabkan oleh ketiadaan program-program teratur bagi menyedut tenaga dan kemampuan juga meredakan ketegangan sara$ kerana na$su yang berada dalam tubuh seseorang jika tidak disibukkan untuk kebenaran ia akan disibukkan untuk kebatilan. &erkara ini hanya akan terlaksana melalui perantaraan pengiltizaman kepada manhaj yang ditentukan oleh )llah tanpa sebarang .jal. Matlamat utama yang ingin dicapai oleh seorang muslim adalah keredhaan )llah. (ekiranya para amilin dan daie melupai tentang sudut ini sudah tentu mereka akan bertindak secara tergopoh gapoh. 11! . &eraturan )llah terhadap perundangan bolehlah dilihat tentang pengharaman arak# di mana proses pengharamannya melalui beberapa peringkat. 11! Melakukan kerja tanpa mendampingi mereka yang berpengalaman )milin yang bijak ialah yang meman$aatkan pengalaman dan percubaan golongan yang terdahulu daripada mereka. H! "idak ada program bagi menyedut kekuatan dan meredakan ketegangan dan keterlaluan.alai tentang peraturan )llah yang berkaitan dengan alam# manusia dan perundangan.

/ ianya akan dapat menga*al tindakan seseorang muslim dalam keadaan ia sentiasa mencontohi >abi (. iii! (entiasa merujuk kepada sunnah dan sirah >abi (.jal. Aara begini dapat memberi ketenangan ji*a seterusnya memba*a kepada sikap berhati-hati././. Mendampingi golongan yang gopoh dan tidak berhati-hati dalam melakukan tindakan adalah antara sebab berlakunya al Isti. "abiat manusia suka terikut-ikut# dan biasanya seseorang itu akan bertindak mengikut cara dan gaya rakannya. ii! (entiasa merenung dan mengamati apa yang terkandung di dalam al =uran.jal. 1?! 6ergaul dan mendampingi golongan gopoh dan tidak berhati-hati.pengabaian# dan terus tetap juga konsisten di atas manhaj Ilahi tadi# sehingga ke akhir hayat mengikut keupayaan yang ada dan penuh keikhlasan. Dengan sentiasa berpandukan kepada sunnah dan sirah nabi (.). al )hzab : 21! .alai tentang sunnatullah peraturan )llah! terhadap golongan penderhaka dan penolak kebenaran. %irman )llah yang bermaksud : “Sesungguhnya pada diri rasulullah itu adalah contoh yang baik bagi mereka yang mengharap (rahmat) Allah dan (keselamatan hari akhirat). 13! .). (ARA MENGATASI AL ISTI-JAL i! Merenung dan mengamati kesan yang diperolehi dari perlakuan al Isti. Ini tentunya akan menenangkan diri di samping menolongnya untuk lebih berhati-hati dan berlapang dada.). Aara yang demikian akan membuka mata kita mengenali sunnatullah dan diri manusia# juga perundangan.

. .tu hanya kesenangan sementara.i! Melakukan kerja mengikut program dan agenda yang jelas yang mencakupi semua aspek penghidupan. Aara ini akan menjaadikan kita cermat dalam mengorak langkah sebagaimana sabda 5asulullah (. .! Melakukan sesuatu tindakan dalam perhatian dan penga*asan golongan yang berpengalaman yang mendahului kita dalam perjuangan. Aara ini akan menolong para amilin untuk menilai natijah dan risiko yang akan berlaku# seterusnya mereka akan begitu cermat dan berjaga-jaga di samping melakukan sesuatu tindakan dengan penuh hikmah dan *aspada. . &ara amilin hendaklah melakukannya tahap demi tahap demi memperolehi matlamat yang diharapkan.iii! 4angan sekali-kali gerun dan takut dengan penguasaan musuh serta genggaman mereka ke atas dunia Islam. (an neraka jahanam itu .).i." .eraka jahanam.! (entiasa merujuk kepada buku-buku yang membicarakan ri*ayat hidup biogra$i! dan sejarah. $emudian tempat tinggal mereka adalah . %irman )llah yang bermaksud : “(an janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang ka%ir bergerak di dalam negeri. 3esemuanya ini mungkin akan berakhir dalam sekelip mata./ : “+rang mukmin tidak akan disengat dua kali dari satu lubang.ii! Bendaklah betul-betul memahami pendekatan serta perancangan musuh. Melaluinya juga kita dapat mempelajari bagaimana mereka begitu berhati-hati dalam tindakan sehingga berjaya. 6uku-buku ini akan mendedahkan kepada kita tentang manhaj yang diikuti oleh para pendak*ah dan golongan yang terdahulu sala$! dalam mengalami kebatilan.

WABAK KEEMPAT : A U1 ah (+emen0i an diri" Pen!ertian A U1 ah ata% Ta*arr%d Dari sudut bahasa : 6ererti menjauhkan atau menyisihkan  Mengikut kamus lisan al arab : meminggir sesuatu# atau mengetepikan lalu ia dipinggirkan Dari segi istilah para dai. Dengan itu# seseorang merasakan sudah cukup untuk mendirikan Islam dalam dirinya tanpa mempedulikan orang lain. x) (entiasa berhati-hati tentang sikap seseorang muslim kepada perlakuan mungkar dan cara mengatasinya. xi) (entiasa bermujahadah diri dan melatihnya supaya sentiasa bertenang dan ber*aspada. Aara ini dapat mendorong melakukan persediaan yang begitu it-an dan pro$esional di samping terus memegang dasar tadi tanpa melangkah terus kepada natijah.jal.Ini dapat memberikannya gambaran tentang petanda di sepanjang jalan dan ini akan menghalangnya dari perlakuan al Isti.adalah tempat yang seburuk-buruknya." ali Imran 1H7-1HG! iD! (entiasa memberi perhatian kepada matlamat yang ingin dituju oleh penghidupan seorang muslim. 3emudian secara berseorangan# ia berusaha sedaya upaya untuk menegakkannya di .e :Mengutamakan penghidupan secara berseorangan dengan meninggalkan penghidupan berjamaah.

.. 6erpandu kepada perlakuan al Czlah yang pernah dilakukan oleh sebahagian golongan sala$ tanpa memahami tentang suasana yang mendorong mereka berbuat demikian iii. 6eralasan tentang berlakunya kejahatan dan kerosakan# dalam keadaan tidak memahami peranan yang sepatutnya indi. D. 6erpegang kepada sebilangan dari nas syarie. yang menggalakkan kepada hidup berjamaah.yang menggalakkan seseorang itu beruzlah# tanpa mengambil kira nas syarie.idu dan menjejaskan keperibadiannya "idak memahami tentang tabiat bebanan apabila bersama jamaah dan bergaul dengan orang ramai Membuat ukuran baha*a bergaul dengan orang ramai mengganggu tumpuan beribadat# pada hal ia tidak memahami pengertian ibadat yang sebenar.idu muslim apabila merebaknya kejahatan dan kerosakan .ii. iD.iii. Mendampingi rakan Islam yang memilih al Czlah dan bersendirian sebagai cara hidup 6erbilangan pertubuhan dan jamaah yang bekerja untuk agama )llah )lpa tentang kesan yang timbul dari perbuatan al Czlah . 6eranggapan baha*a hidup berjamaah akan menghilangkan ke*iba*aan indi. v.kalangan orang ramai tanpa meminta pertolongan dan sokongan amilin lain yang sama-sama berada di medan perjuangan. Merenungi berbagai rupa seksaan dan penderitaan yang menimpa para amilin agama )llah sepanjang sejarah dan melupai sikap dan pendirian mereka .i. ii. i. Se#a# #er a$%n&a a U1 ah i.

ii. "ertegah dari mendapat pertolongan rakan-rakan juga bantuan mereka untuk memperbaiki keaiban dan kecacatan yang ada 3elemahan ji*a dan keazaman yang tidak kuat menjadikan seseorang itu tidak mampu untuk mengatasi dan memperbaiki kelemahan yang ada pada dirinya justeru memerlukan pertolongan orang lain untuk membantunya.idu muslim yang cerdik dan matang#yang memiliki pengalaman dari . 3ejahilan tentang identiti diri mereka sendiri )pabila seseorang indi. iii.Ke'an dari a U1 ah a! 3esan ke atas amilin i.. "erbantut sebahagian kekuatan dan keupayaan mereka Memilih jalan uzlah mendedahkan sebahagian dari kekuatan dan keupayaan diri kepada gangguan dan ini akan menjuruskan kepada berlakunya kepincangan dalam syaksyiah di samping membolehkan syaitan# manusia dan jin mengambil kesempatan menggoda dan menyesatkannya. Dengan memilih jalan uzlah# pastinya bantuan itu tidak mungkin diperolehi.idu muslim itu berada dalam keadan al Czlah# ai akan terus jahil tentang syaksyiah dan identitinya# dan ini pasti merugikannya kerana ia condong mendorongnya melakukan sesuatu perbuatan buruk dengan anggapan ianya baik# dan kemungkinan ia meninggalkan perbuatan yang baik dengan anggapan ianya buruk. Banya indi. i. 3urang pengamatan# pengalaman dan cubaan yang boleh menolong mereka dalam menghadapi cabaran dan rintangan yang menghalang perjalanan (ebenarnya jalan yang dilalui untuk tujuan agama )llah penuh dengan duri dan ranjau yang begitu mencabar.

. Ini kerana ia tidak mempunyai apa2 untuk menangkis kebimbangan itu yang akhirnya mencetuskan perasaan hampa di dalam hatinya# dan ji*anya akan berputus asa.pelbagai cubaan# mampu mengatasi rintangan tadi dan akan terselamat dari segala ranjau dan duri. (ebagai hasilnya pengamatan dan harapan darinya untuk memperolah pahala adalah begitu sedikit. . "idak berupaya menegakkan agama )llah di dalam diri mereka sama ada hari ini atau esok (ebenarnya kebatilan tidak mungkin bertapak kecualilah apabila pendokong kebenaran lari meninggalkan medan perjuangan atau mereka menjalankan tugas secara berasingan. Dikuasai perasaan hampa dan putus asa yang akhirnya memba*a kepada al %utur &ersoalan dan tanda tanya ini akan terus menghantuinya sekiranya mengambil sikap al Czlah dan bekerja secara sendirian./ : . (esiapa yang mengambil jalan ini ia pasti menghadapi jalan buntu sama ada hari ini ataupun esok.). . 3urang pengamatan dan harapan mereka kepada ganjaran pahala 6agi orang yang memilih al uzlah dan hidup bersendirian ia tidak mungkin memperolehi peluang-peluang seperti kesempatan menziarahi sesama muslim atau mengucapkan tahniah di atas nikmat atau menyampaikan tkziah kerana bencana yang menimpa. Mendedahkan diri kepada dosa dan kemarahan )llah kerana memencilkan diri dari orang ramai dan meninggalkan jamaah (abda 5asulullah (.i.iii. v.ii.

" b! 3esan ke atas gerakan Islam i.asulullah (. mengenai beruzlah pada satu sudut terdapat nas-nas syara." Maidah : 2! ii./ : “#angan (kekuatan) Allah bersama jemaah" (ara Men!ata'i dan Me ind%n!i dari a U1 ah i! Memahami dengan baik tentang kaitan dan hubungan nas-nas syara.slam dari tengkoknya.). yang menggalakkan beruzlah tetapi pada sudut yang lain pula menggalakkan supaya berinteraksi dengan orang ramai dan bersama jemaah ii! Memahami sepenuhnya tentang suasana dan sebab-sebab yang mendorong golongan sala$ dahulu! beruzlah al ." yang bermaksud : “(an hendaklah kamu semua tolong menolong untuk kebaikan dan ketak)aan dan janganlah kamu semua tolong menolong untuk dosa dan permusuhan.“Sesiapa yang meninggalkan jemaah sejengkal maka ia telah menanggalkan ikatan . Mudah dipukul dan dikecundangkan# atau sekurang-kurangnya ia dibantutkan Cmat Islam diperintahkan agar bersatu dan mengelakkan dari berpecah dan bercakaran sesama sendiri. %irman )llah (./. "erhalang dari pertolongan atau bantuan )llah )llah telah berjanji baha*a Ia tidak akan memberi sebarang pertolongan dan bantuan kecuali mereka bangun melakukan amal Islami dalam keadaan berganding bahu dan bersatu padu.

! 6erpendirian memahami pengertian ibadat yang sebenar Ini dapat mengelakkan perlakuan uzlah dan mendorong kepada penglibatan dengan jemaah# juga bergaul dengan orang ramai tanpa sebarang perasaan tidak selesa.! Mujahadah diri secara berterusan dan bersungguh-sungguh Dengan ini dirinya tidak dikuasai oleh ha*a na$su dan diperhambakan oleh syah*at dan keinginan. . .- 9olongan sala$ pada masa dahulu beruzlah tanpa menimbulkan sebarang kemudaratan# kerana pada masa itu telah tertegak >egara Islam#dan bendera Islam dapat dikibarkan. iii! Menguasai dan memahami secara terperinci Manhaj Islam dalam mempadukan di antara keperluan indi. 3iranya kita mengambil jalan ini kemudaratan yang begitu banyak pasti berlaku lantaran >egara Islam sudah tidak *ujud lagi di samping usahausaha keras musuh-musuh Islam memerangi umt Islam hari ini. . i.i! Memahami peranan yang *ajib dilakukan oleh seseorang Islam dalam menghadapi suasana kejahatan dan kerosakan yang begitu merebak ini dapat menyelamatkan para amilin dari dibelenggu al uzlah dan memba*anya bergaul dengan orang ramai dan merempuh semua halangan bagi tujuan membenteras semua kejahatan atau mengubati dan memulihkan segala kerosakan dan kejahatan yang berlaku.idu dan jamaah Aara ini dapat menjamin seseorang muslim supaya hidup dalam pelukan jemaah#dan dalam masa yang sama ia mampu untuk menjaga kepentingan dirinya.

). .ii! 3embali sepenuhnya kepada )llah dan memohon dari )llah dengan sebenar-benarnya./ dalam $irman )llah : “ Sesungguhnya pada /asulullah adalah contoh yang baik untuk kamu! bagi siapa yang berharap untuk bertemu Allah dan hari akhirat! dan banyak mengingati Allah.iii! Menjauhkan diri dari mendampingi kumpulan yang memilih jalan beruzlah dengan mendampingi sa$ amilin iD! Mengenal pasti dengan betul dan terperinci tentang realiti perjuangan sesuatu pertubuhan atau jamaah yang bekerja untuk Islam x) Mengamati dan memahami hakikat minhaj yang pernah dilakukan oleh 5asul ()/ dalam membina mercu dan >egara Islam yang pertama 3e$ahaman yang demikian akan membantu melepaskan diri dari al Czlah bahkan akan mendorongnya menyertai jamaah dengan mencontohi apa yang pernah dilakukan oleh >abi (." al )hzab : 21! Di! Mengenal pasti baha*a musuh-musuh )llah dari golongan ku$$ar dan muna$i-in sentiasa bekerjasama di antara mereka secara pakatan untuk memukul Islam Dii! Merenungi dan mengamati tentang kehidupan ciptaan )llah yang berada di sekeliling kita Diii! Mengenal pasti hakikat kesan yang timbul dari perlakuan al Czlah Dengan mengenalpasti kesan yang akan timbul ianya pasti akan mendorong mereka yang mempunyai perasaan# atau mereka yang mahu mendengar dengan penuh kesedaranuntuk hidup bersama ..

(ekiranya perasaan terpesona tadi menyentuh dan menyinggung orang lain dalam bentuk penghinaan ke atas peribadi mereka di samping dia . Maka jumlah yang ramai itu tidak mendatangkan %aedah kepada kamu sedikit pun" at "aubah: 2F! Dari sudut Istilah : "erpesona dengan diri sendiri ialah suatu kegembiraan dengan diri sendiri# hasil dari apa yang dilakukannya sama ada perkataan atau perbuatan tanpa menyinggung orang lain# tanpa mengambil kira perkataan dan perbuatan tadi baik atau buruk# terpuji atau terkeji. 9embira dan berharapan baik "erpesona dengan suatu perkara# ertinya perkara itu menyukakannya atau menakjubkan %irman )llah yang bermaksud : “$atakanlah 0)ahai Muhammad) tidak sama yang buruk dengan yang baik )alaupun banyak yang buruk itu mempersonakan kamu.orang ramai kerana bimbang terjebak ke dalam kesan-kesan atau akibat yang disebutkan. WABAK KELIMA : A I-. 5asa besar dan membesarkan (ebagai contoh# lelaki yang terpesona ertinya ia seorang yang megah# besar diri# dan at "akabbur kerana sesuatu kebaikan atau kejahatan yang terdapat pada dirinya.a# #i Na*'i Dari sudut bahasa : i." al-Maidah: 111! ii.na den!an diri 'endiri" Pen!ertian A I-.a# #i Na*'i (ter+e'. %irman )llah yang bermaksud : “(an pada hari peperangan &unain! iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab jumlah bilangan kamu yang ramai.

mengecilkan apa yang mereka lakukan itu# dikira al 9hurur atau terlalu telalu mengkagumi diri sendiri. (ekiranya telah menyentuh perasaan orang lain dalam bentuk penghinaan peribadi mereka juga meninggikan dirinya ke atas mereka ianya dinamakan al "akabbur atau begitu mengkagumi dirinya. .a# #i Na*'i i! (uasana a*al dibesarkan 3eadan ini berlaku kerana manusia terikut-ikut dengan perlakuan kedua orang tuanya semasa dibesarkan. ii) Memuja dan memuji secara berdepan tanpa mematuhi dan mengambil kira adab dan peraturan hukum syara. iv) 6erada di dalam nikmat dengan melupai penganugerah nikmat )llah!.jab iii! Mendampingi golongan yang bersi$at kagum dengan diri mereka sendiri )pabila seseorang itu berdampingan dengan golongan sedemikian# mereka akan terkesan sedikit sebanyak dengan per*atakanrakannya. Ini kerana tabiat manusia yang mudah terpengaruh. )nggapan yang bermain dalam pemikirannya akan menyebabkan ia dihinggapi penyakit al I. &ada masa itu# terlintas dalam kepalanya baha*a ia tidak dipuja dan dipuji kecuali ia mempunyai kebolehan diri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bal ini berlaku disebabkan terdapat jenis manusia yang mana apabila ia dipuji secara berdepan tanpa mengambil kira adab dan peraturan hukum syara. yang berkaitan dengan pujian# akan terus melambung dan merasa dirinya begitu tinggi kerana kejahilannya tentang tipu daya syaitan. 4adi di sinilah rahsia di sebalik Islam menegaskan tentang perlunya memilih rakan. )ntaranya ialah sikap suka mengangkat diri dan dipuji sama ada dalam bentuk kebenaran atau kebatilan dan enggan menerima nasihat. Se#a# #er a$%n&a A I-. yang berkaitan dengan pujian.

Demikianlah sikap al I.jab bil >a$si juga berlaku disebabkan seseorang itu dibebankan dengan tanggungja*ab sebelum ia matang atau ditarbiyyah secukupnya. 3emudian syaitan akan membisik pada hati kecil mereka baha*a kepercayaan dalam menjalankan tugas tersebut tidak mungkin diserahkan jika ia tidak mempunyai kebolehan dan keupayaan diri. 3erana itulah Islam begitu prihatin tentang perlunya berpengetahuan dan ke$ahaman $i-h!. (ekalipun yang dilakukan itu tidak betul. Ini kerana $enomena yang *ujud dalam gerakan itu sendiri yang mana# mahu tidak mahu sebahagian amilin terpaksa bertanggungja*ab kendalikan sebahagian kerja pada hal mereka belum layak untuk memikulnya samada dari sudut ke*iba*aan ataupun keupayaan. 9odaan syiatan itu akan mempersonakannya dan mereka akan mula mengangkat dirilebih dari tahap sepatutnya. . Ia perlu *ujud dalam diri ."erdapat amilin di mana apabila )llah mengurniakannya nikmat sama ada nilmat harta benda# ilmu pengetahuan# kekuatan# pangkat dan seumpamanya# dia akan tenggelam dengan nikmat itu sehingga dia melupai pemberi nikmat itu# iaitu )llah." al =asas : G8! 6isikan tersebut akan terus bersemarak di dalam dirinya sehinggalah ia melihat baha*a ia telah sampai ke kemuncaknya dengan merasai begitu selesa terhadap apa yang dihasilkannya. )l I. Basil dari pengaruh nikmat itu# maka dirinya membisik baha*a segala yang diperolehi adalah hasil keupayaan dan kebolehan yang ada pada dirinya seperti yang dila$azkan oleh =arun bermaksud : =arun berkata!# “sesungguhnya apa uang diberi kepada aku harta! itu kerana ilmu yang ada pada ku.jab bil >a$si.! Memikul tugas sebelum matang dan tarbiyahan secukupnya.

alai atau gagal mengenali hakikat diri )pabila manusia gagal atau alpa mengenali hakikat diri# yang mana dijadikan dari air mani yang keji# dan mereka adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan# pada akhirnya akan disemadikan di dalam tanah sebagai tempat kembali.iii! 3eterlaluan dan berlebihan dalam memberi penghargaan dan bergantung kepada tindakan yang dilakukandengan bersungguh-sungguh.i! . 6ahkan punca segalanya keturunan. . . . 3adangkala sebab yang memba*a kepada penyakit tersebut ialah kerana seseorang itu berasal dari keturunan yang baik dan mulia. 3erana itulah dalam al-=uran berkali-kali diulang tentang hakikat diri manusia bermula dari tahap a*al dijadikan sehinggalah kesudahan hayatnya. )pabila realiti ini dilupakan# ia merasakan dirinya begitu hebat.seseorang sebelum memikul tanggungja*ab atau kepempinan seperti $irman )llah yang bermaksud : “Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama untuk memberi peringatan kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. )pabila seseorang menyedari baha*a dirinya datang dari keluarga kenamaan atau keturunan yang baik# ia akan merasai baha*a diri dan apa sahaja yang dicetuskan adalah baik belaka sehingga dia lupa yang keturunan tidak mugkin menjadikan seseorang maju atau mundur." al "aubah : 122! .ii! 3eturunan yang baik dan mulia. Dengan cara itu akan terhakis rasa bangga dengan penghormatan.

jab bil >a$si.&enghormatan yang keterlaluan terhadap ahli di dalam jemaah# yang mana jelas bercanggah dengan Islam dan ditolak oleh undangundang )llah akan memba*a kepada al I." D! "idak menyedari tentang kesan yang akan timbul dari perlakuan al I.)./ melarang para sahabat bangun sebagai tanda penghormatan kepada 6aginda./. (ebagai contoh mereka bangun atau duduk selagi orang yang dimuliakan itu bangun atau duduk# atau mencium tangannya dan membongkok diri bila berhadapan dengannya.jab bil >a$si. bersabda yang bermaksud: “$e atas indi1idu muslim hendaklah dengar dan taat!pada perkara yang ia suka atau benci! kecuali apabila ia disuruh melakukan maksiat. 5asulullah (. (ekiranya para amilin gagal memahami akibat yang timbul dari perlakuan al I.). . 3etaatan yang keterlaluan yang diterima oleh para pengikut dalam gerakan# yang mana jelas tidak selari dengan manhaj )llah sehingga ia patuh dalam semua perkara sama ada makru$ atau mungkar juga punca memba*a kepada al I.jab bil >a$si# maka sudah pasti ia ditimpa si$at tersebut.jab bil >a$si. Bal ini menyebabkan tercetus dalam dirinya baha*a ia tidak akan ditaati oleh pengikutnya kecuali keeistime*aan yang pada dirinya berbanding orang lain. Mungkin inilah rahsia di sebalik Islam memberi penekanan agar mentaati perkara makru$ sahaja dan bukan perkara maksiat. Maka ia tidak boleh lagi dengar dan taat. iD! 3etaatan yang melampaui batas. 6ila penghormata diberi# ia akan merasai penghormatan tersebut adalah kerana keupayaan dan kehebatan yang ada padanya Mungkin inilah rahsia kenapa >abi (.

a# #i Na*'i )l I. 6enarrlah apa yang )llah $irmankan yang bermaksud: . 3edua-dua si$at itu akan memba*a kepada kebinasaan. Ke'an terhada+ +ara Ami in i! "erjebak ke dalam perangkap al 9hurur bahkan juga al "akabbur Ini kerana orang yang terpesona dengan dirinya sendiri pasti akan didorong oleh si$at itu untuk ia melupakan diri dan mengenetepikan usaha muhasabah diri.kepada hambanya kecuali kepada yang melekangkan dirinya dari si$at keakuan# dan mengeluarkan bahagian syaitan dari dalam diri mereka. ii) "erhalang daripada mendapat tau$ik )llah.jab bil >a$si sebenarnya memberi kesan yang tidak baik dan memudaratkan sama ada ke atas diri para amilin ataupun ke atas amal Islami itu sendiri. Ikoran itu# ia akan mengambil sikap merendah dan mengecilkan apa sahaja yang dilakukan oleh orang lain al 9hurur! serta bersikap meninggi diri ke atas orang di samping memperkecilkan ke*iba*aan orang lain al "akabbur!. 5ealiti sunnatullah ialah )llah tidak akan memberi tau$i. <leh itu ia tidak akan berupaya apabila berhadapan dengan suasana ga*at kerana ia tidak mengenali )llah semasa senang maka )llah juga tidak mengenalinya semasa susah.Ke'an A I-. iii! 3ecundang apabila berhadapan suasana ga*at dan genting Ini kerana orang yang ujub sentiasa mengabaikan dirinya dari tazkiyyah atau meningkatkan pengabdiannya di jalan )llah. Ini disebabkan sikap ujub yang ada pada seseorang akan terus mengheretnya kepada satu sikap yang dinamakan kekakuan.

ii. . )kibatnya# bebanan yang begitu banyak perlu dipikul oleh gerakan Islam.! <rang ramai menjauhkan diri dan membencinya. )tau sekurang-kurangnya# ia akan dibalas dalam bentuk keluh kesah# hilang pdoman dan hilang ketenteraman ji*a.! 6alasan dari )llah sama ada cepat atau lambat. (esiapa yang dimurkai )llah# maka seluruh penghuni langit akan turut memarahinya dan diturunkan ke bumi untuk turut memarahinya. . Mudah ditembusi Ini kerana kagagalan para amilin yang kagum dengan diri sendiri untuk menghadapi suasana getir dan mencabar.“Sesungguhnya Allah bersama-sama orang-orang yang berta2)a dan orang-orang yang berbuat kebaikan" an >ahl : 128! i. Manakala azab yang lambat pula# mereka akan diazab oleh )llah. Ini disebabkan orang-orang yang ujub sentiasa mendedahkan pekong di dadanya yang memba*a kemurkaan )llah. Malah tidak sanggup melihat dan mendengar suaranya. Ini desebabkan orang yang terpesona dengan dirinya telah menjadikan si$at atau akhlknya terdedah kepada azab )llah dalam kadar segera di mana ia akan dimusnahkan seperti yang pernah berlaku kepada umat terdahulu. Ke'an $e ata' !era$an i. )kibatnya orang ramai akan menjauhkan diri darinya# di samping mebencinya. "erhenti atau sekurang-kurangnya agak lambat untuk memperolehi sahabat dan para penyokong Ini kerana orang ramai sentiasa menjauhi mereka dan membenci amilin yang terpesona dengan diri sendiri.

! v) . diikuti dalam menyampaikan sesuatu penghargaan# pujian# dan penghormatan juga dalam memberi kesetiaan dan ketaatan Di! 4angan terlalu gopoh untuk memegang teraju kepimpinan dalam keadaan tertentu . iii. Menonjolkan kebaikan diri Inggan menerima nasihat 5asa gembira mendengar kelemahan orang lain terutamanya yang berlaku di kalangan rakan-rakannya (ara Men!%#ati Pen&a$it a I-.iii! iD! D! Memperingatkan ibubapa agar membebaskan diri dari penyakit al I. ii.a# Bi Na*'i i! ii! iii! i.jab bil >a$si dan seumpamanya Bendaklah menjauhkan diri dari bergaul dengan golongan yang kagum dengan diri sendiri Bendaklah sentiasa diperingati tentang betapa perlunya adab dan tatatertib syara.FENOMENA AL I-JAB BIL NAFSI i.i! vii) (entiasa mengingati hakikat kejadian diri manusia (entiasa mengingati tentang apa itu hakikat dunia dan apa pula hakikat akhirat (entiasa mengingati tentang nikmat )llah yang dilimpahkan ke atas manusia dari sebesar-besar sehinggalah ke sekecil-kecilnya (entiasa memikirkan tentang mati# kedudukan selepas mati yang penuh penderitaan dan kengerian (entiasa mendengar dan mengamati kitab )llah dan (unnah >abi (entiasa menghadiri majlis ilmu# terutamanya majlis ilmu yang membicarakan tentang penyakit ji*a hati! dan cara mengatasinya (entiasa memerhati keadaan orang yang sakit# cacat anggota# bahkan juga orang-orang yang mati terutamanya pada *aktu mereka dimandi# dikapan dan ditanam .

dan amilin# al 9hurur bermaksud kekaguman seseorang amilin dengan diri sendiri sehingga mendorongnya ke tahap menghina dan memperkecil-kecilkan setiap apa yang diusahakan oleh orang .ii! D. )l 3hida.! D.iii! &erlu kepada penga*asan orang lain yang sentiasa berada di sampingnya Muhasabah diri sepanjang masa sehingga ia berjaya mengenal pasti keaiban yang ada pada dirinya Mengenal pasti akibat dan kesan yang timbul dari perlakuan al I. Dari dudut istilah Menurut istilah para dai.idu# tanpa mengambil kira keturunan dan asal usul WABAK KEENAM : A -Gh%r%r (terti+% den!an diri 'endiri" Pen!etian Dari sudut bahasa i. penipuan!# sama ada penipuan dilakukan ke atas diri sendiri atau pun orang lain &erlakuan yang boleh memba*a kepada al 9hurur atau terjerumus ke dalamnya.jab bil >a$si Memohon pertolongan dari )llah melalui perantara doa# pertolongan dan penyerahan diri kepada>ya &erlu menekankan tentang tanggungja*ab indi. ii. Mengikut al 4auhari# al 9hurur bermaksud seseorang yang tertipu dengan kebendaan dunia.Dii! Bendaklah selalu mengkaji dan merenungi sejarah golongan yang terdahulu bagaimana mereka menga*al diri apabila bertembung dengan perlakuan ini Diii! Mendedah dan membiarkan diri dari semasa ke semasa kepada suatu sikap yang boleh menghapuskan rasa sombong dan meletakkan diri dalam keadaan yang sebenar Di.! D.i! D.

i.jab bil >a$si .iii. . . Menumpukan kepada ketaatan dengan dan kejahatan berleluasa Aondong kepada dunia Melihat sudut-sudut tertentu perlakuan golongan contoh dan tidak melihat sudut lain yang sepatutnya 3eterlaluan sesetengah amilin dalam menyembunyi amalan yang mereka lakukan Dikriminasi sebahagian golongan contoh ke atas para pengikutnya membiarkan kemungkaran Ke'an a Gh%r%r 3esan ke atas amilin:3esan ke atas amilin dari perlakuan al 9hurur adalah merupakan penambahan kesan ke atas perlakuan al I.jab bil >a$si.. .jab bil >a$si# maka sudah semestinya sebab-sebab mendorong seseorang itu bersikap demikian samalah atau lebih sedikit dengan sebab-sebab yang mendorong kepada perlakuan al-I..ii. iD.lain yang menyerupai apa yang ia sedang lakukan tapi tidak sampai memperlekehkan peribadi saingannya atau merendah-rendahkan peribadi mereka Se#a# #er a$%n&a a Gh%r%r <leh kerana al 9hurur merupakan tahap yang paling tinggi al I. i. iii. .i.alai untuk mengkaji dan muhasabah diri sendiri Inggan menerima bimbingan orang lain 3eterlaluan tasydid! dalam agama 3eterlaluan melakukan pengkajian ilmu agama terutamanya perbincangan mengenai masalah-masalah yang pelik dan ganjil dalam masa yang sama mengabaikan tugas utama . ii.

Mudah dibolosi musuh )llah di mana akhirnya gerakan Islam akan mudah dihancurkan. iii. Mengambil sikap untuk memperlekeh dan mengecilkan usaha dan kerja orang lain# sekali pun usaha yang dilakukan itu adalah baik (entiasa bercakap tentang kerja yang dilakukannya dengan memuji dan mengangkat dirinya sendiri (usah untuk tunduk dan menerima kebenaran sekalipun kebenaran datang dari ahli dan tokoh yang tidak dipertikaikan . "erjebak ke dalam perangkap kejahatan dan suka bertegang leher "erperangkap ke dalam kancah at "akabbur di muka bumi tanpa kebenaran hak! 3eras kepala 3esan ke atas gerakan Islam:i. <rang a*am dan orang biasa akan menjauhkan diri dari gerakan Islam terutama di saat-saat genting dan mencabar. ii. Ini kerana mereka melihat baha*a para pendukung gerakan terdiri dari golongan al 9hurur yang sentiasa merendah dan mengecil-ngecilkan segala tindakan dan usaha yang mereka lakukan sekalipun apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang baik dan itulah satu-satunya yang terdaya oleh mereka Fen.mena a Gh%r%r i. )kibatnya# gerakan Islam terpaksa bekerja keras dan melakukan banyak pengorbanan untuk mencapai hasil dan terpaksa menunggu masa yang panjang ii. ii. iii.i.

i. v.Men!%#ati a Gh%r%r i.a. Bendaklah sentiasa mengamati kitab )llah dan (unnah >abi >ya s. (entiasa melakukan muhasabah diri dan melatihnya sehingga berjaya mencabut akhlak yang tidak baik dalam dirinya &enga*asan dari rakan-rakan yang bertanggungja*ab memberikan nasihat mengikut syarat dan adab yang ditentukan. iv. . Mengamati sejarah dan perkhabaran golongan sala$ dari kalangan umat Muhammad s. di mana mereka telah melakukan kebajikan yang begitu banyak dengan begitu ikhlas dan benar.ii. .a. iii. (entiasa merenungi dan mengamati tentang akibat dan kesan yang timbul dari perlakuan al 9hurur (entiasa mengambil pendekatan sederhana dalam semua perkara termasuklah dalam melakukan ibadat dan melakukan yang harus (entiasa mengingati baha*a biar bagaimana pentingnya sesuatu perbuatan yang dilakukan ianya bukanlah sebab bagi keselamatan seseorang sehingga ia terus bergantung dengan amalan tadi. Menjauhkan diri dari mereka yang bersi$at al 9hurur dan mendampingi golongan yang memahami betapa "uhan berkuasa segala-galanya ke atas diri mereka .*. &adahal ketaatan mereka kepada )llah begitu hebat dan besar sekali. (esungguhnya keselamatan sebenar adalah hak mutlak )llah yang dikurniakan kepada hamba>ya. (emoga dengan renungan ini akan dapat kita mencontohi dan mengikuti jejak langkah mereka.* kerana cara yang demikian akan dapat menyingkap tentang betapa takut dan bimbangnya mereka kalau-kalau terjatuh ke dalam kejahatan. (entiasa memberi tumpuan kepada persoalan yang melibatkan masalah pokok utama!# dan mengelakkan diri dari terlibat dengan persoalan dan masalah-masalah ganjil dan pelik demi menjaga *aktu.iii. . ii. ix.

<rang-orang di sekelilingnya hendaklah menjaga dan menghormati adab-adab syara.D. 9olongan contoh hendaklah cermat dalam berinteraksi dengan para pengikut.n! dan mem#e'ar diri" Pen!ertian Dari sudut bahasa :Memberi makna "a. Dari sudut istilah :- . (entiasa memohon pertolongan dari )llah WABAK KETUJU2 : At Ta$a##%r ('. Mengikut kamus lisan al arab# kalimah al "akabbur dan al Istikbar memberi erti kebesaran dan kesombongan. Di. Diii. Mereka hendaklah melakukannya secara sama rata tanpa diskriminasi. Bendaklah dilambatkan atau dilengahkan sementara *aktu dari menyerahkan teraju pimpinan kepadanya sehinggalah ia betul-betul dapat membersihkan penyakit ini dari dirinya.azum yang bereti menonjolkan kebesaran dan kesombongan.ra$: 1?7! )yat tersebut memberi erti baha*a mereka melihat diri mereka adalah sebaikbaik makhluk# dan hanya mereka yang memiliki hak keistime*aan! yang tidak dimiliki oleh orang lain. dalam memberi kepujian# penghormatan dan ketaatan supaya dapat dipintas laluan syaitan kepada penyakit al 9hurur Dii.m#. &engertian tersebut dapat di$ahami dari $irman )llah yang bermaksud : JAku akan memalingkan (hati) orang-orang yang sombong dan at #akabbur di muka bumi dengan tiada alasan yang benar" al-).

ii. 3epincangan ukuran kebaikan dan kemuliaan di kalangan manusia Membandingkan nikmat yang diperolehinya dengan oarng lain dan melupai penganugerahan nikmat )llah! Menganggap nikmat yang diperolehi kekal selamanya Mendahului orang lain dalam memperolehi keistime*aan dan kebaikan . 6erjalan mengorak langkah dalam keadaan angkuh dan sombong dan memalingkan muka dari manusia Melakukan kerosakan di muka bumi apabila berpeluang berbuat demikian dengan menolak semua nasihat yang diberi dan enggan menerima kebenaran . Maka sebab berlakunya juga adalah hampir sama. Per#e1aan di antara at Ta$a##%r dan I11ah ($eme!ahan" )t "akabbur diri secara Izzah batilKtidak Menanggung diri secara hakLbetul Mengakui nikmat dan sentiasa menyebutnya Menanggung betul Mengingkari dan mena$ikan nikmat P%n0a #er a$% at Ta$a##%r )t "akabbur merupakan kemuncak bagi al I.(eseorang amil itu menonjolkan kebesaran ke atas dirinya dalam bentuk menghina orang lain dan memperlekehkan ke*iba*aan mereka. (ikap keterlaluan dalam berta*adu.. vi. ii. i. iii.upa tentang kesan akibat sikap takabbur Fen.mena at Ta$a##%r i. Dia juga angkuh untuk menerima kebenaran dari orang lain. i. ..jab bil >a$si sehingga mendorong seseorang itu memandang hina ke atas orang lain dan ia sama juga dengan al ghurur.

i. ii. . i.i. ii. "erhalang dari melihat dan mengambil iktibar 3egelisahan dan hilang ketenteraman ji*a 6erterusan dalam kecacatan dan ketidaksempurnaan "erhalang dari masuk syurga 3esan ke atas gerakan islam i.. (entiasa memperingatkan diri tentang akibat dan kesan yang akan berlaku hasil dari perlakuan at "akabbur (entiasa menziarahi orang sakit# dan menyaksikan orang yang sedang nazak# orang yang ditimpa bala# mengiringi jenazah dan menziarahi kubur iii. 6erlagak dan mengada-ngada dalam percakapan Melabuhkan bertakabbur 6egitu ghairah supaya orang datang kepadanya dan dia pula tidak suka untuk berjumpa mereka 6egitu gemar mendahului orang lain kain pakaian! dengan tujuan bermegah dan Ke'an at Ta$a##%r 3esan ke atas amilin i. 3urang mendapat penyokong# bahkan mencetuskan perpecahan dan porak peranda "erhalang dari pertolongan dan sokongan )llah Men!%#ati at Ta$a##%r i. i.. iii. v.iii.. ii. Menjauhkan diri dari bersahabat dengan golongan at "akabbur (entiasa bergaul dengan golongan lemah# miskin dan cacat .

D... Di. iD. (entiasa mengingati ukuran kebaikan dan keutamaan mengikut penilaian Islam 6erterusan dalam melakukan ketaatan kepada )llah (entiasa muhasabah diri sepanjang masa "idak lupa untuk memohon pertolongan )llah . (entiasa merenungi diri dan alam (entiasa merenungi sejarah dan kisah golongan at "akabbur yang terdahulu (entiasa mengikuti majlis-majlis ilmu yang dikendalikan tokoh ulama. . Dii. Diii.. .ii.i. .iii. ulung dan boleh dipercayai 6erusaha membiasakan diri dengan melakukan perbuatan yang kurang digemari oleh kebanyakan orang (entiasa memohon kemaa$an dari orang yang pernah dihina atau melakukan kesombongan terhadap mereka 9olongan yang bukan at "akabbur hendaklah sentiasa menyebut dan mendedahkan segala nikmat yang diperolehi terutama apabila berhadapan dengan golongan at "akabbur Di.