BAB 1--- KONSEP KENEGARAAN

Konsep Negara
Negara: • Suatu kelompok masyarakat yang mediami sebuah wilayah fizikal yang mempunyai sempadan dan ditadbir atau diperintah oleh sebuah kerajaan. Ciri-ciri: • Penduduk tetap • Sempadan • Kerajaan yang teratur • Kedaulatan • Ideology sendiri • Sistem pemerintahan yang ditentukan sendiri

Malaysia Sebagai Sebuah Negara
Malaysia: • Sebuah negara berdaulat yang terletak di rantau Asia Tenggara • Terdiri daripada sebuah Kerajaan Pusat, 13 buah kerajaan negeri, 3 buah Wilayah Persekutuan Ciri-ciri Malaysia: • Pemerintahan demokrasi • Masyarakat yang berbilang kaum • Sempadan • Bebas daripada pemerintahan asing • Mempunyai kedaulatan, raja dan pemerintah yang berdedikasi • Mempunyai ciri-ciri kenegaraan

Sistem Kerajaan
Kerajaan Kesatuan • Kerajaan Pusat mempunyai kuasa dominant berbanding Kerajaan Negeri • Kerajaan Pusat boleh membatalkan sebarang perudangan yang diluluskan oleh manamana peringkat kerajaan dalam sebuah negara Kerajaan Konfederasi • Kuasa pemerintahan terletak di bawah penguasaan Kerajaan Negeri • Kerajaan Negeri mempunyai kuasa pentadbiran yang lebih tinggi • Kerajaan pusat mempunyai kuasa yang terhad • Wujud atas dasar perjanjian longgar antara Kerajaan Pusat dengan Kerajaan Negeri • Tidak wujud pada masa ini Kerajaan Persekutuan • Kerajaan Pusat, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan bergabung melaksanakan pentadbiran dan pemerintahan negara • Setiap peringkat kerajaan mempunyai autonomi perundangan tertentu yang dijamin oleh perlembagaan dan undang-undang • Kesemua peringkat kerajaan menjalankan bidang kuasa mereka tanpa gangguan peringkat lain tapi masih dipantau oleh Kerajaan Persekutuan dalam beberapa hal

Jenis Kerajaan Kerajaan Kesatuan

Kuasa Pemerintahan • Kerajaan Pusat menguasai pentadbiran dan perundangan • Kerajaan Negeri mengikut segala peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaan Pusat • Kerajaan Negeri menguasai pentadbiran dan perundangan • Kuasa Kerajaan Pusat sangat terhad

Contoh Negara • Great Britain • New Zealand • Malayan Union (tahun 1946) • Negeri-negeri Selatan Amerika Syarikat

Kerajaan Konfederasi

Kerajaan Persekutuan

• Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri bergabung melaksanakan pentadbiran negara

• India • Malaysia • Amerika Syarikat • Australia

Kerajaan Pusat Kerajaan Negeri

Jenis-jenis Kerajaan
Jenis-jenis Kerajaan Monarki Ciri-ciri • Kuasa Penuh terletak di tangan raja • Raja sangat berkuasa dan membuat keputusan sendiri • Raja mempunyai kata putus • Tiada parti politik • Diperintah oleh individu atau badan politik • Penduduk diperintah secara dan dihukum jika tidak menurut perintah • Pemilihan pemimpin bagi mengekalkan ideologinya • Mempunyai banyak tanah jajahan • Arahan pemimpin tidak boleh ditentang • Pemimpin mempunyai kuasa mutlak • Bersifat kemasyarakatan (mengutamakan rakyat jelita terutama golongan berpendapatan rendah) • Tidak mementingkan hak perorangan tetapi milik negara • Kegiatan ekonomi terhad • Mempunyai presiden • Tiada raja yang memerintah negara • Mengamalkan doktrin pengasingan kuasa • Perdana Menteri dilantik untuk mrntadbir negara Contoh • Brunei Darussalam

Autokrasi Totalitarian

Negara Komunis • Cuba • Korea Utara

Sosialis

• Algeria • Laos

Repulik

• India • Singapura

Komunis

• Semua anggota masyarakat adalah sama daripada aspek sosial • Tiada percaya akan kewujudan Tuhan • Menghalalkan kekerasan untuk mencapai tujuan • Ekonomi dimiliknegarakan untuk kepentingan bersama Demokrasi • Pemimpin dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya Berparlimen • Setiap rakyat mempunyai persamaan hak • Menegakkan konsep kerajaan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat • Raja ialah ketua negara • Perdana Menteri ialah ketua kerajaan • Mempunyai kebebasan bersuara • Terdapat juga negara yang mempunyai ketua eksekutif yang bergelar Presiden

• Korea Utara

• Malaysia • Thailand

Pengasingan Kuasa
• Merupakan ciri utama demokrasi – pengamalan doktrin pengasingan kuasa • Doktrin pengasingan kuasa dikemukakan oleh Montesquieu, seorang ahli falsafah Perancis yang mengutarakan pembahagian kuasa kepada tiga badan bebas, iaitu badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman • Ketiga-tiga badan ini hanya melaksanakan bidang kuasanya dan tidak menjalankan kuasa badan-badan lain. • Tujuan – untuk mengelakkan pemusatan kuasa pada sesuatu pihak tertentu sahaja

Doktrin Pengasingan Kuasa di Malaysia
• Berbeza dengan doktrin asal kerana menekankan kuasa secara relatiF antara ketiga-tiga badan yang bebas Ciri-ciri saling kebergantungan (relatif) antara ketiga-tiga badan tersebut: • Yang di-Pertuan Agong ialah ketua negara yang berkuasa dalam badan perundangan, badan kehakiman • Perdana Menteri dan Kabinetnya melaksanakan fungsi eksekutif di samping menjadi ahli Parlimen yang terlibat dalam membuat dan menggubal undang-undang • Penguam Negara turut diberi kuasa istimewa oleh Parlimen dalam hal-ehwal pemerintahan dan perundangan • Di peringkat negeri pula, raja, sultan atau Yang Dipertua Negeri menjadi ketua negeri dalam tiga badan berkenaan • Menteri Besar atau Ketua Menteri serta Majlis Mesyuarat Kerajaan merupakan ahli dewan Undangan Negeri

Pembahagian Kuasa
Badan Perundangan (Legislatif) • Pada peringkat persekutuan ialah Majlis Parlimen yang terdiri daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat • Pada peringkat negeri ialah Dewan Undangan Negeri (DUN) • Berperanan untuk membuat dan menggubal undangundang Badan Pentadbiran (Eksekutif) • Pada peringkat persekutuan ialah Kabinet (jemaah Menteri) yang melaksankan dasar kerajaan melalui Jabatan Perdana Menteri, kementerian, jabatan, agensi kerajaan dan badan awam • Pada peringkat negeri ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri(MMKN) yang melaksanakan dasar kerajaan melalui Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, kementerian (di Sabah dan Sarawak) • Berperanan untuk merumuskan dan melaksasnakan dasar-dsar kerajaan Badan Kehakiman (Judisiari) • Pada peringakat persekutuan dan negeri dibahagikan kepada Mahkamah Atasan, Mahkamah Bawahan, Mahkamah Khas serta badan pengadilan atau tribunal • Berperanan untuk menyemak undang-undang,melaksankan keadilan, membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri serta mengistiharkan undangundang yang bercanggah dengan Perlembagaan Negeri sebagai tidak sah