UNIT G7, PISMP(PENDIDIKAN PEMULIHAN, 2007-2012 IPGM KAMPUS IPOH

Pengenalan
 Pendidikan Pemulihan adalah satu

cabang pendidikan khusus bagi mengatasi serba sedikit tentang masalah pendidikan yang timbul pada masa kini, khasnya bagi kanakkanak yang nyata sekali menghadapi masalah pembelajaran serta tecicir dan ketinggalan dalam alam pendidikan jika dibandingkan dengan tingkat kebolehan lahiriah mereka

Ciri-ciri guru pemulihan
1 Boleh mengesan masalah

pembelajaran pelajar sepanjang masa, merancang pelbagai alat dan bahan bantu mengajar serta pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P). 2 komitmen yang menyeluruh 3 Mudah didekati, mesra dan mampu menyelesaikan masalah.

3

Berjumpa dan berbincang dengan guru asas, ibu bapa dan pihak berkaitan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kelakuan, tabiat, kesihatan.  Melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui kemajuan murid.
 Menyayangi semua pelajar  yakin bahawa mereka semua boleh

belajar dengan berjaya dan menguasai sesuatu hasil

1 Mencintai subjek yang diajar 2 Merangsang dan merancang dan

menggunakan pelbagai cara bagi memastikan murid dapat menguasai sesuatu hasil pembelajaran 3 Merangsang dan mendorong murid belajar hingga mereka mengusai apa yang diajar.

Peranan sebagai penilai
 Menyedia dan menjalankan ujian

saringan untuk mengenalpasti murid.  Menyedia dan menjalankan ujian diagnostik untuk menganlpasti masalah pembalajaran.  Menyedia dan menjalankan penilaian berterusan dan merekodkan dengan tersusun.

Preskriptif
 Merancang, menyelia dan melaksana

program individu bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pembalajaran tertentu.  Mengadakan bengkel atau demontrasi pengajaran pemulihan di mana leadaan memerlukan.

Peranan khidmat bantu
 Merancang guru-guru merancang

dan mengubahsuaikan aktivitiaktiviti dan bahan-bahan pembelajaran.  Membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada guru-guru mengenai teknik-teknik mengajar kanak-kanak yang mengahdapi masalahpembelajaran.

Peranan pengajaran
 Mengajar murid-murid yang

menghadapi masalah pembelajaran dimana tidak dapat diatasi oleh guru asas dalam situasi kelas.  Mengajar bersama-sama guru asas dengan cara ‘team teaching’/ ‘guru pendamping’ sekiranya perlu.

Peranan penghubungan
 Menghubungi dan berbincang

dengan ibu bapa atau penjaga murid tertentu untuk mendapatkan maklumat lanjut.  Mengajukan cadangan-cadangan kepada ibu bapa bagaimana mereka boleh membantu demi kepentingan pembelajaran anak-anak mereka.

Tugas guru pendidikan pemulihan khas
1.Menjalankan kerja-kerja pemilihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari tahun 1 hingga 6. keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid tahun 1 hingga 3.

2.Membantu guru-guru asas dalam hal:  Mengenalpasti murid-murid yang memerlukan pemulihan.  Merancang dan menyediakan aktivitiaktiviti serta bahan-bahan pemulihan.  Mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan.  Mengajar bersama-sama guru asas sekiranya keadaan memerlukan

3.Berjumpa dan berbincang dengan guru asas , ibu bapa, penjaga, doktor, pengawai kebajikan, dan pihak-pihak lain yang berkesan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kelakuan, tabiat, kesihatan, dan keteranganketerangan lain mengenai latarbelakang murid.

4.Melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui kemajuan muridmurid yang menghadiri kelas pemulihan dan merekodkannya. Isi-isi rekod hendaklah mengandungi: 4.1 Kemajuan murid 4.2 Latarbelakang murid 4.3 Laporan kesihatan murid 4.4 Hasil-hasil temubual dan rujukan

5.Menyediakan fail diri bagi murid pemulihan khas. Fail diri mengandungi: 5.1 Borang pencalonan 5.2 Borang latarbelakang murid 5.3 Borang pengumpulan maklumat 5.4 Ujian saringan dan diagnostik 5.5 Lembaran kerja 5.6 Hasil penilaian yang telah dijalankan 5.7 Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid

6.Membentuk jawatankuasa Panitia Pendidikan Pemulihan Khas serta menjadi ahli jawatankuasa kurikulum sekolah. 7.Mengadakan bengkel di peringkat sekolah atau daerah dimana keadaan memerlukan. 8.Tugas-tugas yang berkaitan dengankebajikan murid-murid pemulihan di sekolah.