ALIRAN SALAF

I.

Pendahuluan Perbedaan pendapat pada manusia adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dimungkiri. Kalau manusia sejak kecilnya memandang alam sekelilingnya dengan pandangan philosofis, sedang pandang orang berbedabeda, maka kelanjutannya ialah bahwa gambara dan imajinasi manusia juga berbeda-beda. Semakin jauh orang melangkah dalam civilisasi dan kebudayaan, semakin jauh pula perbedaan itu, sehingga timbullah karenanya aliran-aliran, seperti aliran salaf.

II. A.

Pembahasan Sejarah Lahirnya Alirah Salaf Aliran salaf terdiri dari orang-orang anabilah yang muncul pada abad keempat ijrah dengan mempertalikan dirinya dengan pendapatpendapat Imam Ahmad bin anbal, yang dipandang oleh mereka telah menghidupkan dan mempertahankan pendirian ulama salaf. Karena pendapat ulama salaf ini menjadi motif berdirinya, maka orang-orang anabilah menamakan dirinya !aliran salaf!. Antara golongan anabilah tersebut dengan aliran Asy"ariyah sering-sering terjadi pertentangan, baik yang bersifat mental maupun yang bersifat physik, karena di mana terdapat aliran Asy"ariyah yang kuat, maka di situ pula terdapat orang-orang anabilah. #asing-masing mengaku bahwa dirinya itu yang berhak mewakili ulama salaf.$

%.
$)*.

Tokoh-tokoh Aliran Salaf
$#. Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Posmodernisme, Pustaka Pelajar, &''(, hlm.

$

ayahnya pindah ke 4amaskus dengan seluruh keluarganya. sehingga akhirnya pangkat profesornya dicopot. $999. sehingga fatwanya itu membuat para ulama Syafi"i tidak menyukainya. #aka banjirlah serangan-serangan dari ulama tua yang tidak setju dengan pendapatnya. hlm. ia berusaha mempertahankan paham salaf yang ketika itu kurang mendapat perhatian ulama 8i/ih. Pengajian tafsirnya untuk umum dan terbuka untuk berebat. *)(. & . %alai Pustaka.a/iyuddin Abdul Abbas bin Abdul alim bin Abdus Salam bin Abdullah bin #uhammad bin . yaitu. Pada tahun $&9& ia pergi haji ke #akkah. pada ulama 5ainuddin Ibnu 4alm al-#ukaddas. Ensiklopedia Islam. &. $' 0abi"ul Awwal 11$2&& 3anuari $&1) #.%"& '( -ama lengkap . Ahmad mulai mempelajari Islam dan ternyata sebagai seorang yang cerdas dan cakap. lahir pada hari Senin. -ajmuddin Ibnu Asakir. Ibnu Taimiyah (66 -!"6 #$ "6%. tatkala ayahnya meninggal pada 1*$2$&*& dia sudah mendapat gelar profesor dalam ilmu hukum mad6hab anbali.& %elum sampai &' tahun umurnya. 4iburu oleh bangsa #ongol. Ia belajar pada ayahnya.uhan. 4engan pengetahuannya yang luas baik agama maupun umum. di arran. Pertanyaan tersebut dijawabnya berupa fatwa dengan alasan-alasan yang cukup tefas.aimiyah al.arrany. yang membuat namanya lebih harum dan dikenal oleh ulama besar.afsir Al-7ur"an dengan cara yang mendalam sehingga menarik perhatian umum. juga pada seorang ulama perempuan 5ainab binti -aki. 3akarta. Pada tiap hari 3um"at ia mengajar . $. Pada bulan 0abi"ul Awwal 1992$&99 ia pergi ke #esir dan di sana ia menerima pertanyaan yang dikirimkan oleh seseorang dari amah mengenai sifat .+ang dipandang sebagai tokoh aliran salaf antara lain. ia sudah menamakan pelajarannya.im Penyusun. bahkan bangkit menentangnya.

#eskipun demikian murid-muridnya dapat mengumpulkan fatwa-fatwanya yang kemudian dicetak di #esir. diadakan suatu pertemuan dengan pembesar negara di Istana Sultan. dengan fatwanya tentang ittihadiyah yang mengupas mengenai kekuasaan . tidak pernah melaksanakan sembahyang dan puasa serta menghalalkan daging babi dan sebagainya. yang merupakan peninggalan yang berharga. )#uslim Ishak.) Pergeseran paham dengan ualama-ulama Sultan. ) . sehingga ia diusir agar supaya kembali ke #esir.a. Selama dalam penjara ia mengajar penghuni penjara menjadi pengikutnya yang setia. hlm. termasuk menghancurkan golongan Syi"ah yang percaya terhadap kesaktian Ali r. 4emikian pula.rafika. Semarang. $:1.etapi sayang atas perintah Sultan pada bulan Agustus $)$* ia dilarang mengeluarkan fatwa. membuatnya dimusuhi di sana sini da selang beberapa tahun ia dimasukkan lagi dalam penjara. 4uta . $9**. ia merasakan suatu kebahagiaan hidup yang sulit dilukiskan. 4engan alasan itu. 4engan dipimpin oleh seorang Syafi"i. di mana diputuskan bahwa Ibnu . karena sudah lama kota itu ditinggalkannya.atkala masuk kota 4amaskus. Sejarah dan Perkembangan Theologi Islam.aimiyah adalah berbahaya baik untuk negara maupun agama. Setelah keluar dari penjara beberapa hari ia pun kemudian dicari polisi dan akhirnya dimasukkan kembali ke dalam penjara di Aleksandra. Segera ia diangkat menjadi profesor pada sekolah tinggi. 4alam tahun $)$) sekali lagi ia diperintah untuk memimpin peperangan ke Sirya melalui +erusalem menghadapi bangsa . sehingga akhirnya ia dimusuhi penguasa. maka Sultan memerintahkan untuk menangkapnya seraya dimasukkan di dalam penjara selama satu setengah tahun. . serta mengkafirkan sahabat -abi yang lain. .uhan.artar.Pada tahun $)': ia ikut berperang melawan rakyat 3abal Kasrawan.

hlm. Op !it. &.: C. dua perkara itulah yang selalu ditentangnya setiap ada kesempatan juga di dalam buku-buku karangannya. <leh karena itu. ia mengupas soal-soal pelik secara ahlu salaf. Pokok-)okok Pikiran (. sebuah dusun tempat tinggal #uhammad bin Sa"ud yang telah memeluk ajaran-ajaran =ahabiah.auhid!. ia kemudian pulang ke negeri kelahirannya. orang-orang sangat takut pada syirik dan bid"ah yang menurut pendapatnya kedua perkara itulah yang melemahkan agama sesudah 6aman keemasan. dua tahun di am6an. Kemudian lagi pergi ke 7umm dan Kairo.. sebagai penganjur aliran Ahmad bin anbal. untuk kemudian mengajarkan paham-pahamnya. ( . $(9.imur. :#. Bmpat tahun di %asrah. bahkan banyak diantaranya yang dari luar "Ajainah. seperti yang dicantumkan dalam bukunya !A. :)?.( Setelah beberapa tahun mengadakan perlawatan. Ia banyak mengadakan perlawatan dan sebagian hidupnya digunakan untuk berpindahpindah dari satu negeri ke negeri lain. #uhammad Ibn Abdul =ahab >$$$:-$&'1 2$?')-$?9$ #@ #uhammad Ibn Abdul =ahab dilahirkan di "Ajainah. dan selama beberapa bulan ia merenung dan mengadakan orientasi. #eskipun tidak sedikit orang yang menentangnya. Op !it. Salah satu tempat belajarnya ialah kota #adinah.#eskipun demikian ia tetap mengajar dan menulis. yaitu sebuah dusun di -adjed daerah Saudi Arabia sebelah . Amin Abdullah. antara lain dari kalangan keluarganya sendiri. ia diusir oleh penguasa setempat. lima tahun di %aghdad. kemudian pergi ke Isfahan.im Penyusun. pada Sulaiman al-Kurdi dan #uhammad al-Khayyat as-Sindi. Karena ajaran-ajarannya telah menimbulkan keributankeributan di negerinya. satu tahun di Kurdestan. bahkan menjadi pelindung dan penyiarnya. hlm. namun ia mendapat pengikut yang banyak. kemudian ia bersama keluarganya pindah ke 4ari"ah.

aimiyyah dapat dibagi menjadi dua. yaitu. karena yakinm dan tidak ada keraguan maupun kesangsian lagi. di mana hanya menyembah . artinya sikap yang menentang dan membantah terhadap beberapa ajaran Islam yang dipandang salah dan terhadaD pengaruh dari agama lain.auhid 0ububiyah. ?#. hanya . sehingga jiwa menjadi tenang. Ibnu . antara lain menyatakan bahwa yang disebut a/idah adalah suatu perkara yang wajib dibenarkan dalam hati. : . meskipun ia mempercayai keesaan . Secara garis besar pokok-pokok pikiran Ibnu . Positif. Ibnu .uhan al-Khalik. hlm. 4i dalam kitab tersbut. artinya sikap dan pikirannya yang membangun. Siapa yang mempersamakan al-Khalik dengan makhluk dalam sesuatu macam ibadah. #uhammad Ibn Abdul =ahab >$$$:-$&'1 2$?')-$?9$ #@ Pokok-pokok pikiran dalam ajaran aliran wahabiah adalah adanya ketauhidan yang diajarkan. yaitu.uhan semata-mata dan tidak mengakui ketuhanan selain bagi Allah. .uhan. Amin Abdullah. 1#uslim Ishak. siapa yang mengikutsertakan seseorang makhluk untuk disembah bersama .1 a.uhan Allahlah yang mencipta dan memelihara segala ciptaan--ya .uhan Allahlah yang patut dipanggil dengan nama dan sifat sebagaimana yang tercantum di dalam al 7ur"an.inggi. hanya . berarti ia mengangkat . b. Op !it. -egatif.auhid Aluhiyah. $:$. .auhid Asma was sifat.uhan selain Allah. berarti ialah telah syirik. c. hm.uhan Allah yang patut dipertuhan yang #aha .aimiyyah membagi .? &. Op !it. $1'. hanya .$. b.aimiyah >11$-?&1 2$&1)-$)&* #@ 4i dalam kitabnya "l#"$idah "l#%asithiyyah banyak masalahnyang menyangkut bidang a/idah dikupasnya.auhid ke dalam tiga. a.

. apabila ada kekurangan dan kesalahan kami minta maaf serta dengan senang hati kami menerima saran dan kritik yang bersifat konstruktif.uhan semata-mata dan tidak mengakui ketuhanan selain bagi Allah.uhan. 4i sini pemakalah memberikan simpulan pada kedua tokoh saja. "miiin +aftar Pustaka #. artinya sikap dan pikirannya yang membangun.uhan al-Khalik. Falsafah Kalam di Era Posmodernisme. *esim)ulan 4ari uraian di atas.aimiyyah dapat dibagi menjadi dua. 1 . berarti ialah telah syirik. bahwa aliran salaf. Amin Abdullah. -egatif. %alai Pustaka. Pustaka Pelajar. yaitu. di mana hanya menyembah . &''(. $999. #uhammad Ibn Abdul =ahab dan #uhammad Abduh. 3akarta. berarti ia mengangkat . meskipun ia mempercayai keesaan . $. yaitu terjadi pada masa Ibnu . IE. Sedangkan pokok pikiran dalam ajaran aliran wahabiah adalah adanya ketauhidan yang diajarkan. artinya sikap yang menentang dan membantah terhadap beberapa ajaran Islam yang dipandang salah dan terhadap pengaruh dari agama lain.aimiyyah. Pokok pikiran Ibnu . di mana pokok-pokok pemikirannya adalah sebagai berikut. Siapa yang mempersamakan al-Khalik dengan makhluk dalam sesuatu macam ibadah. siapa yang mengikutsertakan seseorang makhluk untuk disembah bersama . Akhir kata semoga dapat memberikan manfaat dan menambah kha6ana bagi kita semua. Ensiklopedia Islam. &.III.im Penyusun. Penutu) 4emikianlah makalah yang dapat kami sampaikan.uhan selain Allah. Positif. dapat ditarik benang merah.

4uta . ? .#uslim Ishak.rafika. Sejarah dan Perkembangan Theologi Islam. $9**. Semarang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful