ALIRAN SALAF

I.

Pendahuluan Perbedaan pendapat pada manusia adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dimungkiri. Kalau manusia sejak kecilnya memandang alam sekelilingnya dengan pandangan philosofis, sedang pandang orang berbedabeda, maka kelanjutannya ialah bahwa gambara dan imajinasi manusia juga berbeda-beda. Semakin jauh orang melangkah dalam civilisasi dan kebudayaan, semakin jauh pula perbedaan itu, sehingga timbullah karenanya aliran-aliran, seperti aliran salaf.

II. A.

Pembahasan Sejarah Lahirnya Alirah Salaf Aliran salaf terdiri dari orang-orang anabilah yang muncul pada abad keempat ijrah dengan mempertalikan dirinya dengan pendapatpendapat Imam Ahmad bin anbal, yang dipandang oleh mereka telah menghidupkan dan mempertahankan pendirian ulama salaf. Karena pendapat ulama salaf ini menjadi motif berdirinya, maka orang-orang anabilah menamakan dirinya !aliran salaf!. Antara golongan anabilah tersebut dengan aliran Asy"ariyah sering-sering terjadi pertentangan, baik yang bersifat mental maupun yang bersifat physik, karena di mana terdapat aliran Asy"ariyah yang kuat, maka di situ pula terdapat orang-orang anabilah. #asing-masing mengaku bahwa dirinya itu yang berhak mewakili ulama salaf.$

%.
$)*.

Tokoh-tokoh Aliran Salaf
$#. Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Posmodernisme, Pustaka Pelajar, &''(, hlm.

$

Ia belajar pada ayahnya. $. *)(. Pada bulan 0abi"ul Awwal 1992$&99 ia pergi ke #esir dan di sana ia menerima pertanyaan yang dikirimkan oleh seseorang dari amah mengenai sifat . $999. 4engan pengetahuannya yang luas baik agama maupun umum. sehingga akhirnya pangkat profesornya dicopot. ayahnya pindah ke 4amaskus dengan seluruh keluarganya. Pada tiap hari 3um"at ia mengajar .im Penyusun.& %elum sampai &' tahun umurnya. pada ulama 5ainuddin Ibnu 4alm al-#ukaddas.%"& '( -ama lengkap . Ibnu Taimiyah (66 -!"6 #$ "6%. bahkan bangkit menentangnya. Ahmad mulai mempelajari Islam dan ternyata sebagai seorang yang cerdas dan cakap. sehingga fatwanya itu membuat para ulama Syafi"i tidak menyukainya. ia berusaha mempertahankan paham salaf yang ketika itu kurang mendapat perhatian ulama 8i/ih. ia sudah menamakan pelajarannya. -ajmuddin Ibnu Asakir.afsir Al-7ur"an dengan cara yang mendalam sehingga menarik perhatian umum.a/iyuddin Abdul Abbas bin Abdul alim bin Abdus Salam bin Abdullah bin #uhammad bin . $' 0abi"ul Awwal 11$2&& 3anuari $&1) #.arrany. tatkala ayahnya meninggal pada 1*$2$&*& dia sudah mendapat gelar profesor dalam ilmu hukum mad6hab anbali. lahir pada hari Senin. Ensiklopedia Islam. %alai Pustaka. Pertanyaan tersebut dijawabnya berupa fatwa dengan alasan-alasan yang cukup tefas. &. yang membuat namanya lebih harum dan dikenal oleh ulama besar.+ang dipandang sebagai tokoh aliran salaf antara lain. #aka banjirlah serangan-serangan dari ulama tua yang tidak setju dengan pendapatnya. yaitu. di arran. 3akarta.aimiyah al. Pada tahun $&9& ia pergi haji ke #akkah. hlm. Pengajian tafsirnya untuk umum dan terbuka untuk berebat. juga pada seorang ulama perempuan 5ainab binti -aki.uhan. & . 4iburu oleh bangsa #ongol.

Semarang. 4engan alasan itu. Selama dalam penjara ia mengajar penghuni penjara menjadi pengikutnya yang setia.rafika.uhan. #eskipun demikian murid-muridnya dapat mengumpulkan fatwa-fatwanya yang kemudian dicetak di #esir.a. 4emikian pula. ) .artar.etapi sayang atas perintah Sultan pada bulan Agustus $)$* ia dilarang mengeluarkan fatwa. tidak pernah melaksanakan sembahyang dan puasa serta menghalalkan daging babi dan sebagainya. Setelah keluar dari penjara beberapa hari ia pun kemudian dicari polisi dan akhirnya dimasukkan kembali ke dalam penjara di Aleksandra. $9**. 4alam tahun $)$) sekali lagi ia diperintah untuk memimpin peperangan ke Sirya melalui +erusalem menghadapi bangsa . hlm.aimiyah adalah berbahaya baik untuk negara maupun agama. maka Sultan memerintahkan untuk menangkapnya seraya dimasukkan di dalam penjara selama satu setengah tahun. 4engan dipimpin oleh seorang Syafi"i. membuatnya dimusuhi di sana sini da selang beberapa tahun ia dimasukkan lagi dalam penjara. 4uta . yang merupakan peninggalan yang berharga. dengan fatwanya tentang ittihadiyah yang mengupas mengenai kekuasaan . Sejarah dan Perkembangan Theologi Islam. ia merasakan suatu kebahagiaan hidup yang sulit dilukiskan. .) Pergeseran paham dengan ualama-ulama Sultan. serta mengkafirkan sahabat -abi yang lain. termasuk menghancurkan golongan Syi"ah yang percaya terhadap kesaktian Ali r. sehingga akhirnya ia dimusuhi penguasa. karena sudah lama kota itu ditinggalkannya. .Pada tahun $)': ia ikut berperang melawan rakyat 3abal Kasrawan. di mana diputuskan bahwa Ibnu . $:1. sehingga ia diusir agar supaya kembali ke #esir. Segera ia diangkat menjadi profesor pada sekolah tinggi. )#uslim Ishak.atkala masuk kota 4amaskus. diadakan suatu pertemuan dengan pembesar negara di Istana Sultan.

bahkan menjadi pelindung dan penyiarnya. Salah satu tempat belajarnya ialah kota #adinah. seperti yang dicantumkan dalam bukunya !A. #eskipun tidak sedikit orang yang menentangnya. <leh karena itu. antara lain dari kalangan keluarganya sendiri.#eskipun demikian ia tetap mengajar dan menulis. dua perkara itulah yang selalu ditentangnya setiap ada kesempatan juga di dalam buku-buku karangannya. Bmpat tahun di %asrah. Amin Abdullah. sebagai penganjur aliran Ahmad bin anbal. $(9.. ia diusir oleh penguasa setempat. Op !it. ia mengupas soal-soal pelik secara ahlu salaf. bahkan banyak diantaranya yang dari luar "Ajainah. hlm.imur. :#. Kemudian lagi pergi ke 7umm dan Kairo. pada Sulaiman al-Kurdi dan #uhammad al-Khayyat as-Sindi. kemudian ia bersama keluarganya pindah ke 4ari"ah. satu tahun di Kurdestan. Op !it. #uhammad Ibn Abdul =ahab >$$$:-$&'1 2$?')-$?9$ #@ #uhammad Ibn Abdul =ahab dilahirkan di "Ajainah. untuk kemudian mengajarkan paham-pahamnya. orang-orang sangat takut pada syirik dan bid"ah yang menurut pendapatnya kedua perkara itulah yang melemahkan agama sesudah 6aman keemasan.im Penyusun. lima tahun di %aghdad. Karena ajaran-ajarannya telah menimbulkan keributankeributan di negerinya.( Setelah beberapa tahun mengadakan perlawatan. ia kemudian pulang ke negeri kelahirannya. Ia banyak mengadakan perlawatan dan sebagian hidupnya digunakan untuk berpindahpindah dari satu negeri ke negeri lain. sebuah dusun tempat tinggal #uhammad bin Sa"ud yang telah memeluk ajaran-ajaran =ahabiah. namun ia mendapat pengikut yang banyak. yaitu sebuah dusun di -adjed daerah Saudi Arabia sebelah . hlm. ( .: C.auhid!. dua tahun di am6an. Pokok-)okok Pikiran (. dan selama beberapa bulan ia merenung dan mengadakan orientasi. :)?. kemudian pergi ke Isfahan. &.

Ibnu . $1'. . : . yaitu. Op !it.$.auhid Asma was sifat. meskipun ia mempercayai keesaan . hanya . $:$.uhan Allahlah yang mencipta dan memelihara segala ciptaan--ya .1 a. artinya sikap yang menentang dan membantah terhadap beberapa ajaran Islam yang dipandang salah dan terhadaD pengaruh dari agama lain. Siapa yang mempersamakan al-Khalik dengan makhluk dalam sesuatu macam ibadah. antara lain menyatakan bahwa yang disebut a/idah adalah suatu perkara yang wajib dibenarkan dalam hati.uhan Allahlah yang patut dipanggil dengan nama dan sifat sebagaimana yang tercantum di dalam al 7ur"an. Op !it.auhid ke dalam tiga. hanya . di mana hanya menyembah . -egatif. a. Ibnu . ?#. artinya sikap dan pikirannya yang membangun.auhid 0ububiyah.aimiyyah dapat dibagi menjadi dua. Secara garis besar pokok-pokok pikiran Ibnu . c.uhan al-Khalik. hlm. Amin Abdullah.uhan. Positif. 4i dalam kitab tersbut. berarti ia mengangkat .uhan Allah yang patut dipertuhan yang #aha .inggi.aimiyah >11$-?&1 2$&1)-$)&* #@ 4i dalam kitabnya "l#"$idah "l#%asithiyyah banyak masalahnyang menyangkut bidang a/idah dikupasnya. siapa yang mengikutsertakan seseorang makhluk untuk disembah bersama . berarti ialah telah syirik. . hanya . 1#uslim Ishak.uhan semata-mata dan tidak mengakui ketuhanan selain bagi Allah. b.uhan selain Allah.auhid Aluhiyah. sehingga jiwa menjadi tenang.aimiyyah membagi . hm. karena yakinm dan tidak ada keraguan maupun kesangsian lagi. #uhammad Ibn Abdul =ahab >$$$:-$&'1 2$?')-$?9$ #@ Pokok-pokok pikiran dalam ajaran aliran wahabiah adalah adanya ketauhidan yang diajarkan. yaitu. b.? &.

artinya sikap yang menentang dan membantah terhadap beberapa ajaran Islam yang dipandang salah dan terhadap pengaruh dari agama lain. yaitu terjadi pada masa Ibnu . meskipun ia mempercayai keesaan . $.aimiyyah dapat dibagi menjadi dua. Pokok pikiran Ibnu .uhan selain Allah. Penutu) 4emikianlah makalah yang dapat kami sampaikan.im Penyusun.III. artinya sikap dan pikirannya yang membangun. &.uhan semata-mata dan tidak mengakui ketuhanan selain bagi Allah. dapat ditarik benang merah. apabila ada kekurangan dan kesalahan kami minta maaf serta dengan senang hati kami menerima saran dan kritik yang bersifat konstruktif. .uhan. 3akarta. *esim)ulan 4ari uraian di atas. #uhammad Ibn Abdul =ahab dan #uhammad Abduh. bahwa aliran salaf. Akhir kata semoga dapat memberikan manfaat dan menambah kha6ana bagi kita semua. IE. Positif. &''(. Falsafah Kalam di Era Posmodernisme. Pustaka Pelajar.uhan al-Khalik. $999. 4i sini pemakalah memberikan simpulan pada kedua tokoh saja. berarti ia mengangkat . Siapa yang mempersamakan al-Khalik dengan makhluk dalam sesuatu macam ibadah. Amin Abdullah. di mana hanya menyembah . siapa yang mengikutsertakan seseorang makhluk untuk disembah bersama . di mana pokok-pokok pemikirannya adalah sebagai berikut. berarti ialah telah syirik. -egatif.aimiyyah. yaitu. Ensiklopedia Islam. %alai Pustaka. 1 . Sedangkan pokok pikiran dalam ajaran aliran wahabiah adalah adanya ketauhidan yang diajarkan. "miiin +aftar Pustaka #.

? .#uslim Ishak.rafika. 4uta . Sejarah dan Perkembangan Theologi Islam. Semarang. $9**.