ALIRAN SALAF

I.

Pendahuluan Perbedaan pendapat pada manusia adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dimungkiri. Kalau manusia sejak kecilnya memandang alam sekelilingnya dengan pandangan philosofis, sedang pandang orang berbedabeda, maka kelanjutannya ialah bahwa gambara dan imajinasi manusia juga berbeda-beda. Semakin jauh orang melangkah dalam civilisasi dan kebudayaan, semakin jauh pula perbedaan itu, sehingga timbullah karenanya aliran-aliran, seperti aliran salaf.

II. A.

Pembahasan Sejarah Lahirnya Alirah Salaf Aliran salaf terdiri dari orang-orang anabilah yang muncul pada abad keempat ijrah dengan mempertalikan dirinya dengan pendapatpendapat Imam Ahmad bin anbal, yang dipandang oleh mereka telah menghidupkan dan mempertahankan pendirian ulama salaf. Karena pendapat ulama salaf ini menjadi motif berdirinya, maka orang-orang anabilah menamakan dirinya !aliran salaf!. Antara golongan anabilah tersebut dengan aliran Asy"ariyah sering-sering terjadi pertentangan, baik yang bersifat mental maupun yang bersifat physik, karena di mana terdapat aliran Asy"ariyah yang kuat, maka di situ pula terdapat orang-orang anabilah. #asing-masing mengaku bahwa dirinya itu yang berhak mewakili ulama salaf.$

%.
$)*.

Tokoh-tokoh Aliran Salaf
$#. Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Posmodernisme, Pustaka Pelajar, &''(, hlm.

$

Pertanyaan tersebut dijawabnya berupa fatwa dengan alasan-alasan yang cukup tefas. & .afsir Al-7ur"an dengan cara yang mendalam sehingga menarik perhatian umum. $. hlm. lahir pada hari Senin. %alai Pustaka. ia berusaha mempertahankan paham salaf yang ketika itu kurang mendapat perhatian ulama 8i/ih. Ahmad mulai mempelajari Islam dan ternyata sebagai seorang yang cerdas dan cakap.arrany. di arran.uhan. bahkan bangkit menentangnya. pada ulama 5ainuddin Ibnu 4alm al-#ukaddas. 3akarta. Ibnu Taimiyah (66 -!"6 #$ "6%. ayahnya pindah ke 4amaskus dengan seluruh keluarganya. *)(. yang membuat namanya lebih harum dan dikenal oleh ulama besar. Ensiklopedia Islam.%"& '( -ama lengkap . 4engan pengetahuannya yang luas baik agama maupun umum.& %elum sampai &' tahun umurnya. sehingga fatwanya itu membuat para ulama Syafi"i tidak menyukainya. Pada bulan 0abi"ul Awwal 1992$&99 ia pergi ke #esir dan di sana ia menerima pertanyaan yang dikirimkan oleh seseorang dari amah mengenai sifat . Pada tiap hari 3um"at ia mengajar . juga pada seorang ulama perempuan 5ainab binti -aki. $' 0abi"ul Awwal 11$2&& 3anuari $&1) #.+ang dipandang sebagai tokoh aliran salaf antara lain. Pada tahun $&9& ia pergi haji ke #akkah.aimiyah al. tatkala ayahnya meninggal pada 1*$2$&*& dia sudah mendapat gelar profesor dalam ilmu hukum mad6hab anbali. sehingga akhirnya pangkat profesornya dicopot.a/iyuddin Abdul Abbas bin Abdul alim bin Abdus Salam bin Abdullah bin #uhammad bin . &. yaitu. $999. ia sudah menamakan pelajarannya. Ia belajar pada ayahnya. Pengajian tafsirnya untuk umum dan terbuka untuk berebat. 4iburu oleh bangsa #ongol. #aka banjirlah serangan-serangan dari ulama tua yang tidak setju dengan pendapatnya. -ajmuddin Ibnu Asakir.im Penyusun.

karena sudah lama kota itu ditinggalkannya. 4engan dipimpin oleh seorang Syafi"i. ia merasakan suatu kebahagiaan hidup yang sulit dilukiskan. 4uta . termasuk menghancurkan golongan Syi"ah yang percaya terhadap kesaktian Ali r. membuatnya dimusuhi di sana sini da selang beberapa tahun ia dimasukkan lagi dalam penjara. 4alam tahun $)$) sekali lagi ia diperintah untuk memimpin peperangan ke Sirya melalui +erusalem menghadapi bangsa . $:1.uhan.rafika.Pada tahun $)': ia ikut berperang melawan rakyat 3abal Kasrawan. di mana diputuskan bahwa Ibnu . dengan fatwanya tentang ittihadiyah yang mengupas mengenai kekuasaan . serta mengkafirkan sahabat -abi yang lain. tidak pernah melaksanakan sembahyang dan puasa serta menghalalkan daging babi dan sebagainya. Setelah keluar dari penjara beberapa hari ia pun kemudian dicari polisi dan akhirnya dimasukkan kembali ke dalam penjara di Aleksandra. 4emikian pula. . ) . 4engan alasan itu. Sejarah dan Perkembangan Theologi Islam.a. diadakan suatu pertemuan dengan pembesar negara di Istana Sultan. Segera ia diangkat menjadi profesor pada sekolah tinggi.aimiyah adalah berbahaya baik untuk negara maupun agama. )#uslim Ishak. $9**. maka Sultan memerintahkan untuk menangkapnya seraya dimasukkan di dalam penjara selama satu setengah tahun. sehingga ia diusir agar supaya kembali ke #esir.atkala masuk kota 4amaskus.etapi sayang atas perintah Sultan pada bulan Agustus $)$* ia dilarang mengeluarkan fatwa. Selama dalam penjara ia mengajar penghuni penjara menjadi pengikutnya yang setia. . #eskipun demikian murid-muridnya dapat mengumpulkan fatwa-fatwanya yang kemudian dicetak di #esir. hlm.artar. sehingga akhirnya ia dimusuhi penguasa. yang merupakan peninggalan yang berharga. Semarang.) Pergeseran paham dengan ualama-ulama Sultan.

Op !it. $(9. kemudian pergi ke Isfahan. namun ia mendapat pengikut yang banyak. Kemudian lagi pergi ke 7umm dan Kairo.imur. pada Sulaiman al-Kurdi dan #uhammad al-Khayyat as-Sindi. lima tahun di %aghdad. :)?. Pokok-)okok Pikiran (.#eskipun demikian ia tetap mengajar dan menulis.: C. bahkan menjadi pelindung dan penyiarnya. untuk kemudian mengajarkan paham-pahamnya. Bmpat tahun di %asrah. ia kemudian pulang ke negeri kelahirannya.. <leh karena itu. ia mengupas soal-soal pelik secara ahlu salaf. bahkan banyak diantaranya yang dari luar "Ajainah. Karena ajaran-ajarannya telah menimbulkan keributankeributan di negerinya. Op !it. antara lain dari kalangan keluarganya sendiri. ( . Amin Abdullah. #eskipun tidak sedikit orang yang menentangnya.( Setelah beberapa tahun mengadakan perlawatan.im Penyusun. Ia banyak mengadakan perlawatan dan sebagian hidupnya digunakan untuk berpindahpindah dari satu negeri ke negeri lain. dua tahun di am6an. &. #uhammad Ibn Abdul =ahab >$$$:-$&'1 2$?')-$?9$ #@ #uhammad Ibn Abdul =ahab dilahirkan di "Ajainah. :#. ia diusir oleh penguasa setempat. yaitu sebuah dusun di -adjed daerah Saudi Arabia sebelah . Salah satu tempat belajarnya ialah kota #adinah. kemudian ia bersama keluarganya pindah ke 4ari"ah. dan selama beberapa bulan ia merenung dan mengadakan orientasi.auhid!. orang-orang sangat takut pada syirik dan bid"ah yang menurut pendapatnya kedua perkara itulah yang melemahkan agama sesudah 6aman keemasan. seperti yang dicantumkan dalam bukunya !A. sebuah dusun tempat tinggal #uhammad bin Sa"ud yang telah memeluk ajaran-ajaran =ahabiah. hlm. hlm. satu tahun di Kurdestan. sebagai penganjur aliran Ahmad bin anbal. dua perkara itulah yang selalu ditentangnya setiap ada kesempatan juga di dalam buku-buku karangannya.

.1 a. karena yakinm dan tidak ada keraguan maupun kesangsian lagi. Secara garis besar pokok-pokok pikiran Ibnu . b. berarti ia mengangkat . 4i dalam kitab tersbut. Amin Abdullah.aimiyyah dapat dibagi menjadi dua.uhan Allahlah yang mencipta dan memelihara segala ciptaan--ya .auhid Aluhiyah. hlm. berarti ialah telah syirik. Siapa yang mempersamakan al-Khalik dengan makhluk dalam sesuatu macam ibadah.uhan Allahlah yang patut dipanggil dengan nama dan sifat sebagaimana yang tercantum di dalam al 7ur"an. Ibnu .inggi. meskipun ia mempercayai keesaan .? &. #uhammad Ibn Abdul =ahab >$$$:-$&'1 2$?')-$?9$ #@ Pokok-pokok pikiran dalam ajaran aliran wahabiah adalah adanya ketauhidan yang diajarkan. hanya . -egatif.uhan semata-mata dan tidak mengakui ketuhanan selain bagi Allah. b. artinya sikap dan pikirannya yang membangun. hm. artinya sikap yang menentang dan membantah terhadap beberapa ajaran Islam yang dipandang salah dan terhadaD pengaruh dari agama lain.uhan al-Khalik. Positif. 1#uslim Ishak.uhan selain Allah.auhid ke dalam tiga.auhid Asma was sifat.aimiyyah membagi . hanya .aimiyah >11$-?&1 2$&1)-$)&* #@ 4i dalam kitabnya "l#"$idah "l#%asithiyyah banyak masalahnyang menyangkut bidang a/idah dikupasnya. . Op !it. hanya . sehingga jiwa menjadi tenang.uhan Allah yang patut dipertuhan yang #aha . a. antara lain menyatakan bahwa yang disebut a/idah adalah suatu perkara yang wajib dibenarkan dalam hati. yaitu.auhid 0ububiyah.$. $1'. yaitu. Op !it.uhan. $:$. di mana hanya menyembah . ?#. siapa yang mengikutsertakan seseorang makhluk untuk disembah bersama . c. Ibnu . : .

uhan al-Khalik. yaitu. #uhammad Ibn Abdul =ahab dan #uhammad Abduh. $. Pustaka Pelajar. $999. %alai Pustaka.aimiyyah. artinya sikap dan pikirannya yang membangun. 3akarta. berarti ialah telah syirik. -egatif. 1 . *esim)ulan 4ari uraian di atas. yaitu terjadi pada masa Ibnu . siapa yang mengikutsertakan seseorang makhluk untuk disembah bersama . di mana hanya menyembah . IE. Falsafah Kalam di Era Posmodernisme. apabila ada kekurangan dan kesalahan kami minta maaf serta dengan senang hati kami menerima saran dan kritik yang bersifat konstruktif.uhan selain Allah. Akhir kata semoga dapat memberikan manfaat dan menambah kha6ana bagi kita semua. Pokok pikiran Ibnu . bahwa aliran salaf. 4i sini pemakalah memberikan simpulan pada kedua tokoh saja.im Penyusun. &''(. &. .III. "miiin +aftar Pustaka #. berarti ia mengangkat .uhan semata-mata dan tidak mengakui ketuhanan selain bagi Allah.aimiyyah dapat dibagi menjadi dua. Sedangkan pokok pikiran dalam ajaran aliran wahabiah adalah adanya ketauhidan yang diajarkan. Ensiklopedia Islam. Penutu) 4emikianlah makalah yang dapat kami sampaikan. Amin Abdullah.uhan. dapat ditarik benang merah. meskipun ia mempercayai keesaan . Siapa yang mempersamakan al-Khalik dengan makhluk dalam sesuatu macam ibadah. Positif. di mana pokok-pokok pemikirannya adalah sebagai berikut. artinya sikap yang menentang dan membantah terhadap beberapa ajaran Islam yang dipandang salah dan terhadap pengaruh dari agama lain.

#uslim Ishak. $9**.rafika. 4uta . ? . Sejarah dan Perkembangan Theologi Islam. Semarang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful