Nama pensyarah : Encik Judin Bin Ahmad Tarikh hantar : 2 Julai 2009

Pengenalan Teori

Behaviorisme Kesimpulan Refleksi Bibliografi

Behaviorisme juga dikenali atau didefinisikan sebagai kefahaman tingkah laku.  Menurut ahli behaviorisme pembelajaran merupakan perubahan yang berlaku dalam diri seseorang yang disebabkan oleh pengalaman.  Tokoh-tokoh ahli behaviorisme ialah ahli pelaziman operan iaitu Edward L. Thorndike dan B.F Skinner  Ahli pelaziman klasik iaitu Ivan Petrovich Pavlov dan John B. Watson.

Dipelopori oleh tokoh psikologi iaitu Skinner, Pavlov, Watson, dan Thorndike.  Dalam teori ini mereka menyatakan perilaku dan gerak balas adalah unsur penting dalam pembelajaran.  Menganggap penggunaan otak adalah terhad malah menganggap otak merupakan satu kotak gelap sahaja.

Menumpukan terhadap aspek tingkah laku manusia yang boleh diperhatikan dan diukur dengan pandangan mata kasar. Terdapat empat peringkat iaitu : hukum kesediaan, rangsangan, gerak balas, dan peneguhan.

Behaviorisme

Teori pelaziman operan

Teori pelaziman klasik

Frederic skinner

John B. Watson

Edward L Thorndike

Ivan Petrovich Pavlov

Mendapat ijazah kedoktoran dalam bidang psikologi dari Universiti Harvard.  Teori yang dikemukakan merupakan teori rangkaian yang berasaskan rangsangan dan gerak balas.

 Mengaitkan

ganjaran dengan tingkah laku murid-murid melalui eksperimen yang dijalankan menggunakan kotak skinner.

 Menekankan

konsep peneguhan yang terdiri daripada konsep peneguhan negatif dan konsep peneguhan positif.

Iaitu sesuatu yang menyakitkan dan dengan itu akan dijauhi oleh mana-mana individu dan akibatnya satu-satu tingkah laku itu di ulangi.

Pujian merupakan salah satu cara bagaimana peneguhan positif dilaksanakan. Ianya mendorong murid-murid menghasilkan sesuatu yang baik pada masa hadapan.

Guru hendaklah menggunakan peneguhan bagi memperkukuhkan tingkah laku yang diingini. Peneguhan positif hendaklah diberi dengan tekal dan konsisten bagi menjamin berulangnya tingkah laku yang diingini.

Objektif pendidikan yang ingin dicapai mestilah jelas. Pembelajaran yang melibatkan kemahiran boleh belajar secara berperingkat-peringkat. Tingkah laku yang tidak diingini boleh dihakis melalui proses penghapusan. Konsep diskriminasi bagi mengajar murid untuk membandingkan yang mana penting dan tidak.

Ahli Behaviourisme pertama kemukakan pelaziman operan. Jalankan kajian ke atas haiwan Contoh: kucing dalam sangkar, guna pelbagai cara nak keluar, lastly, berjaya keluar. Kaedah cuba jaya dan pengulangan

Pembelajaran adalah hasil gabungan antara S-R iaitu Stimuli (rangsangan) dan Responses (tindak balas). Pembelajaran dikawal oleh “hukum pembelajaran” yang dibahagikan 3 : 1. hukum kesediaan 2. hukum latihan 3. hukum kesan

Kalau individu bersedia lakukan sesuatu tindakan, maka tindakan itu dapat memberi kepuasan, dan sebaliknya. Kesediaan dan persiapan yang ada sebelum bertindak, iaitu belajar. 3 aspek kesediaan utama : 1. psikomotor 2. afektif 3. kognitif

Hubungan antara rangsangan dan tindak balas (R-G) akan bertambah kukuh melalui latihan yang berulangan.

Tingkah laku akan diteguhkan melalui aplikasi dan akan dilemahkan tanpa pengukuhan.  Sesuai untuk latihan hafal dan ingat.

Jika tindakan diikuti oleh sesuatu perubahan persekitaran yang menyeronokkan, kebarangkalian tindakan itu akan meningkat atau sebaliknya. Tingkah laku yang diikuti kepuasan, ia akan berulang. Jika diikuti dengan kesakitan, ia akan lenyap.

1.

Mewujudkan pelbagai rangsangan untuk mewujudkan kesan pembelajaran yang menyeronokkan.
- tindakbalas seseorang adalah hasil berdasarkan rangsangan yang diterima. - respon pelajar berdasarkan aktiviti P&P yang menarik dan afektif

1.

Memberi ganjaran atau peneguhan untuk respon pelajar yang betul. Ganjaran dibahagikan kepada 3;

i) Penghargaan meninggikan martabat seni di mata pelajar- pamerkan lukisan pelajar ii) Pujian beri pujian yang betul bagi menarik minat pelajar iii) Hadiah membantu dari segi ganjaran-John A.Micheal (1983)-ia tidak begitu praktikal berbanding pujian dan ganjaran

Peneguhan dibahagikan kepada 2;
i) peneguhan positif - mendatangkan kepuasan yang keseronokan kepada pelajar - ganjaran supaya terus diamalkan dalam bentuk pengulangan ii) peneguhan negatif - untuk memperbetul tingkah laku dan sikap serta gerak balas pelajar terhadap pembelajaran. - nasihat, teguran, amaran dan denda

1.

Menentukan persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran Sentiasa menilai aspek kesediaan pelajar. - dari segi kognitif, afektif dan psikomotor

3.

1.

Memperbanyakkan latihan berbentuk ‘hands on’ dan mengamalkan prosedur kerja yang betul dan afektif Thorndike - sesuatu tindakbalas yang diperolehi melalui latihan cuba jaya dan pengulangan

 Tindak

balas Aneka @ reaksi berbeza

› Sesuatu organisma mempunyai kebolehan

yang banyak untuk bertindak balas terhadap keadaan
› Pelajar mempunyai kecerdasan dan

kebolehan yang pelbagai

 Sikap

atau set

- sesuatu pembelajaran bergantung kepada sikap yang menyeluruh sesuatu organisma - organisma menentukan apa yang hendak dilakukan serta dapat memuaskannya

 Kebolehan

memilih perkara-perkara

penting - memilih unsur penting dalam sesuatu keadaan, serta bertindak untuk memilih sesuatu yang lebih penting

 Gerak

balas melalui analogi

- dikenali sebagai asimilasi, bertindakbalas dengan situasi yang baru tetapi masih mengggunakan kemahiran yang lama atau sudah dikuasai. - faktor motivasi turut diberi penekanan: -minat terhadap kegiatan -minat untuk membaiki -kepentingan kegiatan -sikap terhadap masalah -penumpuan perlakuan -ketiadaan emosi yang tidak relevan -ketiadaan kebimbangan

Anak kepada paderi di Rusia. Mendalami bidang fisiologi haiwan dan perubatan di Universiti St. Petersburg. Menjadi profesor Farmakologi dan Ketua Jabatan Fisiologi semasa berumur 41 tahun

Melihat konsep rangsangan yang menimbulkan atau mewujudkan gerak balas kepada murid-murid. Ianya merujuk kepada perlakuan yang dilakukan oleh guru terhadap murid-murid di mana murid-murid akan memberi reaksi atau tindak balas terhadap aktiviti pembelajaran.

Menggunakan perkataan behaviorisme untuk menerangkan perubahan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Membuktikan emosi manusia boleh dilazimkan secara klasik.

Berpendapat bahawa manusia dilahirkan dalam pelbagai gerakan pantulan, sekiranya pantulan ini dikaitkan dengan rangsangan ia boleh menghasilkan gerak pantulan tadi. Menurut pandangan ini ganjaran boleh digantikan dengan arahan yang sesuai. Pembelajaran hanya akan berlaku apabila terdapat rangsangan yang mencukupi yang akhirnya akan menghasilkan gerak balas yang diinginkan.

Mengemukakan dua prinsip tambahan bagi menjelaskan teorinya iaitu : Prinsip kekerapan lebih kerap kita bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan lebih besar kemungkinan kita menghasilkan gerak balas yang sama kepada rangsangan sama yang wujud. Prinsip kebaharuan lebih baru kita membuat tindak balas kepada rangsangan kemungkinan kita akan bergerak balas denga cara yang sama kepada rangsangan bila ia wujud.

Guru boleh mempengaruhi pengalaman pembelajaran murid-murid dengan menentukan rangsangan yang akan didedahkan kepada murid-murid dan jenis gerak balas yang dihasilkan.

Aktiviti gerak kerja, peranan rangsangan dan gerak balas memainkan peranan yang penting untuk menjana proses pembelajaran murid-murid. Fokus utama dalam teori pembelajaran Behaviourisme adalah perspektif tingkah laku terhadap tingkah laku dan pengaruhnya terhadap persekitaran luaran dalam membentuk tingkah laku individu.

Teori behaviourisme ini memberi penekanan kepada rangsangan dan tindak balas yang mempunyai kesesuaian untuk diaplikasikan proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni. Interaksi antara guru dan murid penting bagi menjamin kefahaman murid terhadap apa yang disampaikan oleh guru.

Suasana pembelajaran juga dipengaruhi oleh persekitaran sama ada dapat menimbulkan suasana yang menyeronokkan atau sebaliknya

     

http://us.geocities.com/siti_ros/behavior.htm http://www.google.com.my/search?hl=ms&q=teori+behaviouris http://www.google.com.my/search?hl=ms&q=Frederic+skinner& = http://www.google.com.my/search?hl=ms&q=ivan+petrovich+p = http://www.google.com.my/search?hl=ms&q=john+B.+watson& = http://www.google.com.my/search?hl=ms&q=edward+L.Thornd = Md. Nasir Bin Haji Ibrahim, Teori- teori Pendidikan Seni. Dicetak di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak. Mok Soon Sang, IlmuPendidikan Untuk KPLI. Dicetak oleh Kumpulan Budiman SDN BHD Subang Jaya.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.