P. 1
Contoh Teks Pembawa Acara Resmi

Contoh Teks Pembawa Acara Resmi

|Views: 110|Likes:
Published by Muhammad Zuri

More info:

Published by: Muhammad Zuri on Nov 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2014

pdf

text

original

Contoh Teks Pembawa Acara Resmi - Bagi Anda yang sedang membutuhkan contoh teks pembawa acara atau

MC pada acara resmi (Workshop) berikut ini contonya.

Yang saya hormati Bpk/ bu/!dr..... Yang saya hormati .... Yang saya hormati .... Yang saya hormati .... Assa"amu#a"aikum Wr. Wb. !yukur A"hamdu"i""ah$ mari"ah kita senantiasa meman%atkan rasa pu%a dan pu%i syukur kehadirat A""ah !W&. yang te"ah me"impahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia'ya$ sehingga pada saat ini kita masih diberikan rahmat serta hidayah sehingga kita semua bisa berkumpu" bersama-sama da"am keadaan sehat$ dan dapat menghadiri acara Workshop (enyusunan !)( (!tandar )perasiona" (rosedur) !&A ' Ma"ang tahun *+,-. !ho"awat serta !a"am hendak"ah se"a"u kita curahkan kepada baginda 'abi Besar Muhammad !AW. berkat per%uangan be"iau"ah suri tau"adan kita da"am berakh"aku" karimah dan be"iau"ah .hatimu" Anbiya/penyempurna a%aran s"am sebagai rahmatan "i"/a"amin. &erima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada se"uruh hadirin$ yang dengan penuh semangat berkenan untuk menghadiri Workshop ini seka"igus berpastisipasi secara akti0 da"am menda"ami !)( yang ber"aku di !&A ' Ma"ang ini. !e"an%utnya$ i1inkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan yang penuh bahagia ini... (ada pagi yang nsyaA""ah penuh berkah ini$ acara-acara yang akan kita "a"ui ada"ah sebagai berikut2 ,. (embukaan *. !ambutan .etua (anitia -. !ambutan .epa"a 3(& (erpustakaan !&A ' Ma"ang 4. !ambutan .etua !&A ' Ma"ang 5. (enutupan Acara (embukaan Workshop !)( !&A ' Ma"ang

... ( $ M..epada yang terhormat Bapak !anusi A"i$ M. !emoga dengan bacaan Basma"ah tadi$ acara ini akan ber%a"an dengan "ancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti bisa memberikan man0aat yang besar bagi kita semua$ Amin. Yakni Workshop !tandar )perasiona" (rosedur (!)() !&A ' Ma"ang yang akan kami serahkan sepenuhnya kepada !audara Moderator se"aku pemandu Workshop yang da"am ha" ini akan dipegang o"eh Bapak 'ia#mudin .amda""ah. . . !e"an%utnya acara ketiga$ yaitu sambutan dari .etua !&A ' Ma"ang Bapak !anusi A"i$ M.. Wb. demikian sambutan .epa"a 3(& (erpustakaan !&A ' Ma"ang$ Bapak !oebagyo$ !:.(embukaan Mari"ah kita buka acara ini dengan bacaan Basma"ah bersama-sama. Mari"ah kita tutup Acara (embukaan Workshop !tandar )perasiona" (rosedur (!)() !&A ' Ma"ang ini dengan bacaan .epa"a 3(& (erpustakaan !&A ' Ma"ang Bapak !oebagyo$ !: !ambutan berikutnya$ yaitu sambutan dari . 6Bismi""ahirarahmanirrahim7. Wabi""ahi tau0i< wa" hidayah..etua (anitia$ terima kasih kepada Bapak Muhammad 8idwan.ami ucapkan se"amat mengikuti Workshop$ semoga sukses.Ag.. 9emikian contoh teks pembawa acara resmi Workshop yang mungkin sedang Anda butuhkan.etua (anitia..um. !emoga berguna buat Anda. atas sambutan yang te"ah diberikan.Ag seka"igus dimohon untuk membuka acara Workshop !tandar )perasiona" (rosedur (!)() !&A ' Ma"ang.epada Bapak Muhammad 8idwan$ waktu dan tempat kami persi"ahkan. !e"an%utnya$ acara kedua yakni sambutan dari . !ambutan (ara hadirin seka"ian. !ambutan 9emikian sambutan dari perwaki"an . Wassa"amu/a"aikum Wr. &erima kasih$ dan mohon maa0 sebesar-besarnya apabi"a ada perkataan yang kurang berkenan di hati hadirin seka"ian. (enutup (ara hadirin yang kami hormati$ mengin%ak pada acara pokok. Yang kami hormati Bapak !oebagyo$ !: waktu dan tempat kami persi"ahkan.. .usein$ !.Ag kami persi"ahkan !ambutan &erima kasih kepada Bapak !anusi A"i$ M... .

..arunian-'ya sehingga kita dapat berkumpu" di Ma%"is ...adhirot yang ...adirat A""oh !W& yang te"ah memberi 8ahmat dan ..adhirin .... !ebe"um acara saya tutup$ perkenankan"ah kami disini mengucapkan terimakasih atas kehadiran rekan-rekan santri &(• ‚a"ahu" ......eempat ..edua pembacaan ka"am "ahi dan !ari &i"awah ...hotmi" •ur/an ini..= >X By B z H @{ B U BY Bt OR H| O ] >^ O_ BF B = >X Bt W| H _ > H_ J B @Q B} HX OI T Hk O] B rX Bq HZ > I[ B\ >E H ~[ Bm B{ OI^ H_ BF B = Hv Ho Ou B F B = HX H• rR BS BF B [ €K WB o_ > .ari ....etiga ........adhirin-..ami hormati$ mari acara pada ma"am ini kita buka dengan bacaan 3MM3ƒ ......... (ertama-tama mari"ah kita pan%atkan pu%i !yukur kita ke............ ................iamat..ami ucapkan terima kasih kepada be"iau atas .uda ........... 9an apabi"a saya da"am membawakan acara dari awa" hingga akhir terdapat kesa"ahan$ saya .........ami ......a"am "ahi yang akan di "antunkan o"eh saudara kita ..uda da"am acara ........$ yang akan di sampaikan o"eh . &AB 2 NRfF =QRS GI rRu GI „kfM JS@giF rX@l? GI …@†DX$ ..............adhirot 8okhimakumu""oh........= >X >k Of >M BF B Z >[ >v OS B I[ wK Wo B_ > p Wb B[ >\ Bi Ob BF B GI x Wq H= BX Bq Hx B p Ob B[ >\ Bi Ob B .adhirin yang ......... .. .......uda Bp.....adhirin yang .eduan ka"inya !ho"awat dan sa"am mari kita san%ungkan kepada 8osu"u""oh !WA yg kita nantikan !ya0a/at'ya di . ... ........ami .....Contoh Teks Pembawa Acara/ MC >? = > @AA BCD BE BF B G H IJ >K B LM BF B N OP > QR BS B T > UV W XI UY B BG > IZ H[ H\ O] B^ O_ B `@a BX H@K BS Ob Bc H @d BQ ef B ^ O_ HF B @a BV Hg >h Ob BM HF OD >i > ^ O_ H G H @E Hj > kl >h BF B = H] O[ H\ Om BV Oh BF B Z OD >g Hn Om BV Oh BF B = >a >Q Ol Hm BV Oh BF B Z >[ >K Bo Oh BG H [ W BK Oo BX OI p Wq H rR BS B s O M H @E BF B N OR ef BF B t eu B N W\ >R WXI B .........hotmi" •ur/an ini.......yai Ahmad !yukron 2 se"aku pengasuh &(• ‚a"ahu" .ami hormati Bp..ormati$ acara se"an%utnya yaitu.................uda 8ekan/ rekanita santri &(• ‚a"ahu" ...a"am "ahi.... / bu Wa"i santri &(• ‚a"ahu" ......hotmi" •ur/an pada ma"am ini2 (ertama (:MB3........................epada yang ....... !ebe"um acara dimu"ai$ perkenankan"ah saya untuk membacakan urutan acara pada acara ................ami ucapkan terima kasih kepada be"iau atas pembacaannya....ormati$ acara yg kedua yaitu (embacaan ..$ Waktu dan tempat kami persi"ahkan..... 9an yang terakhir (enutup ..AA' .......... !e"an%utnya .. (embacaan ..$ Waktu dan tempat kami persi"ahkan....

.. .. (enutup Bapak/ibu$ beberapa hadirin seka"ian yang dimu"iakan A""ah !W&. (u%i syukur a"-hamdu"i""ah mari"ah senantiasa kita pan%atkan kehadirat A""ah swt.mohon maa0 yang sebesar-besarnya..M 9 bersama-sama ‡.... Wr.. A" ustad ayah.. Wb. (embukaan *... Mau/idoh hasanah dan do/a ‰.. 9engan tanpa ada rintangan satu apapun( amin )..4-4 hi%riyah.. !ambutan-sambutan 5... Yang kami hormati panitia peringatan mau"id nabi muhammad saw !erta bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia.. 3ntuk mempercepat waktu$ mari"ah acara kita mu"ai 2 Acara yang pertama pembukaan. ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Yang kami hormati bpk‡‡‡‡‡‡‡ sebagai camat/"urah. Assa"amu#a"aikum.... ( bismi""ahirohmanirohim ) .... Adapun susunan acaranya sebagai berikut 2 .. Berkat bimbingan be"iau kita saat ini ada pada %a"ur yang benar serta diridhoi.. (embacaan ayat-ayat suci a"-<ur/an -... A"hamdu"i""aahi robbi" 6a"amiin$ wasso"aatu wassa"aamu/a"aa asro0i" anbiyaa ii wa" mursa"iin sayyidina muhammadin$ wa/a"a a"ihi wa/ashabihi a%ma/in$ robbi sroh"i sodri wahsir"i amri wah"u" ukdatammi "isaani ya0kohu" kau"i amma ba/du. (embacaan rawi/sho"awat nabi 4. Mari"ah agar pada ma"am hari ini kita tutup dengan membaca &A... Yang kami hormati ketua takmir serta se"uruh pengurus mas%id.. ^ BQ OK HX B@lX OI ˆ e M B = H RXH[ >K Oo BX OI B >? = > @AA BCD BE BF B G H IJ >K B LM BF B N OP > QR BS B T > UV W XI Bismi""aahirrahmaanirrahiim. !ete"ah itu di sini saya sebagai pembawa acara dapat membacakan susunan acara pada hari ini. Yang sudah tun%ukkan kita %a"ur yang benar serta terhindar dari %a"ur yang sesat dan ge"ap gu"ita.. Mari"ah acara pada hari ini kita buka membaca basma"ah ‡‡.. Atas "impahan rahmat$ tau0i<$ hidayah dan inayyah-nya pada kita se"uruh hingga pada hari ini kita bisa berkumpu" di ma%e"is ini untuk memperingati mau"id nabi muhammad saw . !ho"awat dan sa"am muda-mudahan senantiasa tercurahkan pada %un%ungan kita nabi besar muhammad saw...

. Susunan Acara Pengajian Akbar Dalam Rangkan Menyembut Bulan Suci Romadhan !obat %uga dapat menambahkan do#a untuk memu"ai acara Assalaamu’alaikum Wr. !ambutan yang ke-* dapat disampaikan o"eh bpk. Mari"ah acara pada hari ini kita tutup membaca . .. Š Acara sete"ah itu pembacaan rawi/sho"awat nabi. Š 9i"an%utkan dengan acara yang keempat sambutan-sambutan$ !ambutan yang pertama dapat disampaikan o"eh ketua panitia.9i"an%utkan dengan acara yang ke-* pembacaan ayat-ayat suci a"-<ur/an. ngkang kinabekten &akmir Mas%id At-&au0i< &a%i.. .. !edikit kami simpu"kan 2 satu periha" yang sangat utama mari"ah kita tingkatkan ketakwaan kita pada A""ah !W&. (ada be"iau ayah ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡.artono$ soho poro bapak ibu ..ami persi"ahakan. (ada yang bertugas kami persi"ahkan. ngkang kinabekten pan%enegan ipun . ngkang ku"a hormati . 9emikian mauhidoh hasanah yang sudah disampaikan o"eh ayah. !ebe"um saat acara saya tutup$ perkenankan"ah saya di sini mengucapkan terimakasih atas kehadiran bapak-ibu dida"am acara penga%ian ini. erta sebagai momentum untuk kemba"i kenang %asa-%asa be"iau saat memper%uangkan umat mus"im untuk menu%u %a"ur kebaikan yang diridhoi o"eh A""ah !W&. (ada be"iau ayah.. ...adhirin 8okhimakumu""oh.ami persi"ahkan.amda"ah ‡.. !erta %ika saya saat membawakan acara ada keke"iruan$ saya mohon maa0 yang sebesar-besarnya.Wb ngkang kinabekten pan%enegan ipun ustad1 Wuntut Wawan !embodo.. Wb. (ada yang bertugas kami persi"ahkan.epa"a 9esa &a%i bu ndi Astuti.. Acara yang ke"ima yakni acara yang kita ke"ak nantikan yakni mauhidoh hasanah yang dapat di"an%utkan dengan do/a.etua 8ema%a s"am &a%i !audara .. Bapak/ibu$ beberapa hadirin seka"ian yang dimu"iakan A""ah !W&.. 9engan "angkah menambah rasa ta<wa kita pada A""ah !W&. .. Wabi""ahi tau0i< wa" hidayah‡‡ Wassa"amu#a"aikun Wr. Camat pada be"iau bapak‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ kami persi"ahkan...

adhirin-. Adicoro kaping ka"eh enggeh puniko wosan ayat-ayat suci a"-•ur/an ingkang bande dipun waos dining adek ‹ita Ayu !ekarta%i ka"ian Adek Anik$ weda" soho panggenan ku"o sumanggaaken. Wonten mriki kuwu"o ka%ibah minongko pranoto hadicoro$ badhe maosaken susunan acoro wonten da"u puniko2 Adicoro kaping setungga" inggih meniko 2 (ambuko Adicoro kaping ka"ih inggih meniko 2 Wosan ayat-ayat suci A"<ur/an Adicoro kaping tigo inggih meniko 2 !ambutan-sambutan Adicoro kaping sekawan inggih meniko 2 &ausyiah di"a%eng 9o/a Adicoro kaping gangsa" inggih meniko 2 (enutup Acoro kaping setungga" inggih puniko pambuko$ monggo acoro wonten ing da"u puniko kito bikak kanthi waosan basma""ah sesarengan. Mekaten saking kawu"o menawi wonten atur engkang kirang mranani dumateng pengga"eh pan%enengan sedoyo ku"o nyuwun agungin pangapunten. Wassalamualaikum Wr. Adicoro engkang kaping tigo enggeh puniko sambutan-sambutan2 • !ambutan ingkang kaping setungga" saking ketua 8ema%a s"am &a%i$ dumateng pan%enenganipun saudara .. !ho"awat soho sa"am mugi-migi kun%uk dumateng 'abi Muhammad !AW$ engkang mbeto umatipun saking 1aman %ahi"iyah tumu%u 1aman is"amiyah engkang kito raosaken sak meniko$ soho engkang kito antu-antu sya0aatipun wonten ing yaumi" •iyamah Amin. • !ambutan ingkang kaping ka"ih saking .adhirot 8okhimakumu""oh$ "angkung rumiyin monggo kito pan%ataken raos pu%i syukur wonten ngarsanipun A""ah !W& ingkang sampun maringi kito pinten-pinten kenikmatan$ sehinggo wonten ing da"u puniko kito saget makempa" wonten ing Mas%id At-&au0i< mriki kangge mengeti pengaosan$ kanti wi"u%eng mboten wonten ha"angan setungga" punopo. • !ambutan ingkang kaping tigo saking &akmir Mas%id At-&au0i< &a%i$ dumateng pan%enenganipun Bapak !amsu" Mawarwan$!: weda" soho panggenan ku"o sumanggaaken.epa"a 9esa &a%i$ dumateng pan%enenganipun bu ndri Astuti weda" soho panggenan ku"o sumanggaaken. Adicoro kaping sekawan enggeh puniko tausyiah dipun "a%engaken do/a$ dumateng pan%enenganipun 3stad1 Wuntut Wawan !embodo saking Œog%akarta$ weda" soho panggenan ku"o sumanggaaken.artono weda" soho panggenan ku"o sumanggaaken.Wb . Adicoro kaping pungkasan inggih puniko penutup$ monggo acoro pengaosan wonten ing da"u puniko kito tutup kanthi waosan hamda""ah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->