Contoh Teks Pembawa Acara Resmi - Bagi Anda yang sedang membutuhkan contoh teks pembawa acara atau

MC pada acara resmi (Workshop) berikut ini contonya.

Yang saya hormati Bpk/ bu/!dr..... Yang saya hormati .... Yang saya hormati .... Yang saya hormati .... Assa"amu#a"aikum Wr. Wb. !yukur A"hamdu"i""ah$ mari"ah kita senantiasa meman%atkan rasa pu%a dan pu%i syukur kehadirat A""ah !W&. yang te"ah me"impahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia'ya$ sehingga pada saat ini kita masih diberikan rahmat serta hidayah sehingga kita semua bisa berkumpu" bersama-sama da"am keadaan sehat$ dan dapat menghadiri acara Workshop (enyusunan !)( (!tandar )perasiona" (rosedur) !&A ' Ma"ang tahun *+,-. !ho"awat serta !a"am hendak"ah se"a"u kita curahkan kepada baginda 'abi Besar Muhammad !AW. berkat per%uangan be"iau"ah suri tau"adan kita da"am berakh"aku" karimah dan be"iau"ah .hatimu" Anbiya/penyempurna a%aran s"am sebagai rahmatan "i"/a"amin. &erima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada se"uruh hadirin$ yang dengan penuh semangat berkenan untuk menghadiri Workshop ini seka"igus berpastisipasi secara akti0 da"am menda"ami !)( yang ber"aku di !&A ' Ma"ang ini. !e"an%utnya$ i1inkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan yang penuh bahagia ini... (ada pagi yang nsyaA""ah penuh berkah ini$ acara-acara yang akan kita "a"ui ada"ah sebagai berikut2 ,. (embukaan *. !ambutan .etua (anitia -. !ambutan .epa"a 3(& (erpustakaan !&A ' Ma"ang 4. !ambutan .etua !&A ' Ma"ang 5. (enutupan Acara (embukaan Workshop !)( !&A ' Ma"ang

Wassa"amu/a"aikum Wr.amda""ah. Wabi""ahi tau0i< wa" hidayah. !e"an%utnya$ acara kedua yakni sambutan dari .ami ucapkan se"amat mengikuti Workshop$ semoga sukses.Ag seka"igus dimohon untuk membuka acara Workshop !tandar )perasiona" (rosedur (!)() !&A ' Ma"ang.Ag... !ambutan 9emikian sambutan dari perwaki"an ..Ag kami persi"ahkan !ambutan &erima kasih kepada Bapak !anusi A"i$ M. .usein$ !.epa"a 3(& (erpustakaan !&A ' Ma"ang$ Bapak !oebagyo$ !:.etua (anitia$ terima kasih kepada Bapak Muhammad 8idwan. 9emikian contoh teks pembawa acara resmi Workshop yang mungkin sedang Anda butuhkan.. ..etua !&A ' Ma"ang Bapak !anusi A"i$ M..etua (anitia.. !e"an%utnya acara ketiga$ yaitu sambutan dari .... Yang kami hormati Bapak !oebagyo$ !: waktu dan tempat kami persi"ahkan. ( $ M. Yakni Workshop !tandar )perasiona" (rosedur (!)() !&A ' Ma"ang yang akan kami serahkan sepenuhnya kepada !audara Moderator se"aku pemandu Workshop yang da"am ha" ini akan dipegang o"eh Bapak 'ia#mudin . !emoga berguna buat Anda.. atas sambutan yang te"ah diberikan. !ambutan (ara hadirin seka"ian. &erima kasih$ dan mohon maa0 sebesar-besarnya apabi"a ada perkataan yang kurang berkenan di hati hadirin seka"ian. . . (enutup (ara hadirin yang kami hormati$ mengin%ak pada acara pokok.(embukaan Mari"ah kita buka acara ini dengan bacaan Basma"ah bersama-sama.um.epada yang terhormat Bapak !anusi A"i$ M. 6Bismi""ahirarahmanirrahim7. demikian sambutan . Wb. !emoga dengan bacaan Basma"ah tadi$ acara ini akan ber%a"an dengan "ancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti bisa memberikan man0aat yang besar bagi kita semua$ Amin.epada Bapak Muhammad 8idwan$ waktu dan tempat kami persi"ahkan.epa"a 3(& (erpustakaan !&A ' Ma"ang Bapak !oebagyo$ !: !ambutan berikutnya$ yaitu sambutan dari . Mari"ah kita tutup Acara (embukaan Workshop !tandar )perasiona" (rosedur (!)() !&A ' Ma"ang ini dengan bacaan .

.. (embacaan ....... 9an apabi"a saya da"am membawakan acara dari awa" hingga akhir terdapat kesa"ahan$ saya ......adhirot yang ..uda 8ekan/ rekanita santri &(• ‚a"ahu" .....eempat .....hotmi" •ur/an ini...adhirin-............ !e"an%utnya .ami hormati Bp..uda da"am acara ......... (ertama-tama mari"ah kita pan%atkan pu%i !yukur kita ke.....iamat...................uda Bp...etiga .adhirot 8okhimakumu""oh...eduan ka"inya !ho"awat dan sa"am mari kita san%ungkan kepada 8osu"u""oh !WA yg kita nantikan !ya0a/at'ya di ...Contoh Teks Pembawa Acara/ MC >? = > @AA BCD BE BF B G H IJ >K B LM BF B N OP > QR BS B T > UV W XI UY B BG > IZ H[ H\ O] B^ O_ B `@a BX H@K BS Ob Bc H @d BQ ef B ^ O_ HF B @a BV Hg >h Ob BM HF OD >i > ^ O_ H G H @E Hj > kl >h BF B = H] O[ H\ Om BV Oh BF B Z OD >g Hn Om BV Oh BF B = >a >Q Ol Hm BV Oh BF B Z >[ >K Bo Oh BG H [ W BK Oo BX OI p Wq H rR BS B s O M H @E BF B N OR ef BF B t eu B N W\ >R WXI B .......... .= >X >k Of >M BF B Z >[ >v OS B I[ wK Wo B_ > p Wb B[ >\ Bi Ob BF B GI x Wq H= BX Bq Hx B p Ob B[ >\ Bi Ob B ...ami ucapkan terima kasih kepada be"iau atas pembacaannya........hotmi" •ur/an ini.........................adhirin yang ........ormati$ acara yg kedua yaitu (embacaan .. ....$ Waktu dan tempat kami persi"ahkan........adhirin yang . !ebe"um acara saya tutup$ perkenankan"ah kami disini mengucapkan terimakasih atas kehadiran rekan-rekan santri &(• ‚a"ahu" ......edua pembacaan ka"am "ahi dan !ari &i"awah .......ami ucapkan terima kasih kepada be"iau atas .................arunian-'ya sehingga kita dapat berkumpu" di Ma%"is .a"am "ahi yang akan di "antunkan o"eh saudara kita ..ami ....ami hormati$ mari acara pada ma"am ini kita buka dengan bacaan 3MM3ƒ .......$ yang akan di sampaikan o"eh .........adhirin .....AA' .....yai Ahmad !yukron 2 se"aku pengasuh &(• ‚a"ahu" .... 9an yang terakhir (enutup .ormati$ acara se"an%utnya yaitu.....a"am "ahi...epada yang .......$ Waktu dan tempat kami persi"ahkan...........ari ............adirat A""oh !W& yang te"ah memberi 8ahmat dan ...... . &AB 2 NRfF =QRS GI rRu GI „kfM JS@giF rX@l? GI …@†DX$ ... !ebe"um acara dimu"ai$ perkenankan"ah saya untuk membacakan urutan acara pada acara ..hotmi" •ur/an pada ma"am ini2 (ertama (:MB3.= >X By B z H @{ B U BY Bt OR H| O ] >^ O_ BF B = >X Bt W| H _ > H_ J B @Q B} HX OI T Hk O] B rX Bq HZ > I[ B\ >E H ~[ Bm B{ OI^ H_ BF B = Hv Ho Ou B F B = HX H• rR BS BF B [ €K WB o_ > ... ....... / bu Wa"i santri &(• ‚a"ahu" ...ami ......uda ..... .........

.. (enutup Bapak/ibu$ beberapa hadirin seka"ian yang dimu"iakan A""ah !W&... . 3ntuk mempercepat waktu$ mari"ah acara kita mu"ai 2 Acara yang pertama pembukaan. !ho"awat dan sa"am muda-mudahan senantiasa tercurahkan pada %un%ungan kita nabi besar muhammad saw. 9engan tanpa ada rintangan satu apapun( amin ). Wb.... !ete"ah itu di sini saya sebagai pembawa acara dapat membacakan susunan acara pada hari ini... A"hamdu"i""aahi robbi" 6a"amiin$ wasso"aatu wassa"aamu/a"aa asro0i" anbiyaa ii wa" mursa"iin sayyidina muhammadin$ wa/a"a a"ihi wa/ashabihi a%ma/in$ robbi sroh"i sodri wahsir"i amri wah"u" ukdatammi "isaani ya0kohu" kau"i amma ba/du. !ambutan-sambutan 5. Yang kami hormati ketua takmir serta se"uruh pengurus mas%id. ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Yang kami hormati bpk‡‡‡‡‡‡‡ sebagai camat/"urah. Mau/idoh hasanah dan do/a ‰...4-4 hi%riyah.. Assa"amu#a"aikum. Wr. (u%i syukur a"-hamdu"i""ah mari"ah senantiasa kita pan%atkan kehadirat A""ah swt........ Yang sudah tun%ukkan kita %a"ur yang benar serta terhindar dari %a"ur yang sesat dan ge"ap gu"ita.mohon maa0 yang sebesar-besarnya.. Adapun susunan acaranya sebagai berikut 2 . ^ BQ OK HX B@lX OI ˆ e M B = H RXH[ >K Oo BX OI B >? = > @AA BCD BE BF B G H IJ >K B LM BF B N OP > QR BS B T > UV W XI Bismi""aahirrahmaanirrahiim... Yang kami hormati panitia peringatan mau"id nabi muhammad saw !erta bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. .. Atas "impahan rahmat$ tau0i<$ hidayah dan inayyah-nya pada kita se"uruh hingga pada hari ini kita bisa berkumpu" di ma%e"is ini untuk memperingati mau"id nabi muhammad saw .M 9 bersama-sama ‡. (embacaan rawi/sho"awat nabi 4.. Mari"ah agar pada ma"am hari ini kita tutup dengan membaca &A. (embacaan ayat-ayat suci a"-<ur/an -... A" ustad ayah. ( bismi""ahirohmanirohim ) . Berkat bimbingan be"iau kita saat ini ada pada %a"ur yang benar serta diridhoi... Mari"ah acara pada hari ini kita buka membaca basma"ah ‡‡... (embukaan *....

!erta %ika saya saat membawakan acara ada keke"iruan$ saya mohon maa0 yang sebesar-besarnya.adhirin 8okhimakumu""oh.epa"a 9esa &a%i bu ndi Astuti...ami persi"ahakan. . 9engan "angkah menambah rasa ta<wa kita pada A""ah !W&.9i"an%utkan dengan acara yang ke-* pembacaan ayat-ayat suci a"-<ur/an. Camat pada be"iau bapak‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ kami persi"ahkan. Susunan Acara Pengajian Akbar Dalam Rangkan Menyembut Bulan Suci Romadhan !obat %uga dapat menambahkan do#a untuk memu"ai acara Assalaamu’alaikum Wr.. (ada yang bertugas kami persi"ahkan. ngkang ku"a hormati . Wabi""ahi tau0i< wa" hidayah‡‡ Wassa"amu#a"aikun Wr.etua 8ema%a s"am &a%i !audara . . Š Acara sete"ah itu pembacaan rawi/sho"awat nabi. Mari"ah acara pada hari ini kita tutup membaca . . (ada yang bertugas kami persi"ahkan. ngkang kinabekten &akmir Mas%id At-&au0i< &a%i. !ebe"um saat acara saya tutup$ perkenankan"ah saya di sini mengucapkan terimakasih atas kehadiran bapak-ibu dida"am acara penga%ian ini.. (ada be"iau ayah.Wb ngkang kinabekten pan%enegan ipun ustad1 Wuntut Wawan !embodo. !edikit kami simpu"kan 2 satu periha" yang sangat utama mari"ah kita tingkatkan ketakwaan kita pada A""ah !W&. Bapak/ibu$ beberapa hadirin seka"ian yang dimu"iakan A""ah !W&. Š 9i"an%utkan dengan acara yang keempat sambutan-sambutan$ !ambutan yang pertama dapat disampaikan o"eh ketua panitia. .....amda"ah ‡.. (ada be"iau ayah ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡... Acara yang ke"ima yakni acara yang kita ke"ak nantikan yakni mauhidoh hasanah yang dapat di"an%utkan dengan do/a..ami persi"ahkan. 9emikian mauhidoh hasanah yang sudah disampaikan o"eh ayah..artono$ soho poro bapak ibu . erta sebagai momentum untuk kemba"i kenang %asa-%asa be"iau saat memper%uangkan umat mus"im untuk menu%u %a"ur kebaikan yang diridhoi o"eh A""ah !W&. !ambutan yang ke-* dapat disampaikan o"eh bpk. Wb.... ngkang kinabekten pan%enegan ipun .

• !ambutan ingkang kaping tigo saking &akmir Mas%id At-&au0i< &a%i$ dumateng pan%enenganipun Bapak !amsu" Mawarwan$!: weda" soho panggenan ku"o sumanggaaken. Adicoro kaping sekawan enggeh puniko tausyiah dipun "a%engaken do/a$ dumateng pan%enenganipun 3stad1 Wuntut Wawan !embodo saking Œog%akarta$ weda" soho panggenan ku"o sumanggaaken. Wassalamualaikum Wr.artono weda" soho panggenan ku"o sumanggaaken.adhirot 8okhimakumu""oh$ "angkung rumiyin monggo kito pan%ataken raos pu%i syukur wonten ngarsanipun A""ah !W& ingkang sampun maringi kito pinten-pinten kenikmatan$ sehinggo wonten ing da"u puniko kito saget makempa" wonten ing Mas%id At-&au0i< mriki kangge mengeti pengaosan$ kanti wi"u%eng mboten wonten ha"angan setungga" punopo.epa"a 9esa &a%i$ dumateng pan%enenganipun bu ndri Astuti weda" soho panggenan ku"o sumanggaaken. Adicoro engkang kaping tigo enggeh puniko sambutan-sambutan2 • !ambutan ingkang kaping setungga" saking ketua 8ema%a s"am &a%i$ dumateng pan%enenganipun saudara . Wonten mriki kuwu"o ka%ibah minongko pranoto hadicoro$ badhe maosaken susunan acoro wonten da"u puniko2 Adicoro kaping setungga" inggih meniko 2 (ambuko Adicoro kaping ka"ih inggih meniko 2 Wosan ayat-ayat suci A"<ur/an Adicoro kaping tigo inggih meniko 2 !ambutan-sambutan Adicoro kaping sekawan inggih meniko 2 &ausyiah di"a%eng 9o/a Adicoro kaping gangsa" inggih meniko 2 (enutup Acoro kaping setungga" inggih puniko pambuko$ monggo acoro wonten ing da"u puniko kito bikak kanthi waosan basma""ah sesarengan. Adicoro kaping ka"eh enggeh puniko wosan ayat-ayat suci a"-•ur/an ingkang bande dipun waos dining adek ‹ita Ayu !ekarta%i ka"ian Adek Anik$ weda" soho panggenan ku"o sumanggaaken.adhirin-.. Adicoro kaping pungkasan inggih puniko penutup$ monggo acoro pengaosan wonten ing da"u puniko kito tutup kanthi waosan hamda""ah.Wb . • !ambutan ingkang kaping ka"ih saking . Mekaten saking kawu"o menawi wonten atur engkang kirang mranani dumateng pengga"eh pan%enengan sedoyo ku"o nyuwun agungin pangapunten. !ho"awat soho sa"am mugi-migi kun%uk dumateng 'abi Muhammad !AW$ engkang mbeto umatipun saking 1aman %ahi"iyah tumu%u 1aman is"amiyah engkang kito raosaken sak meniko$ soho engkang kito antu-antu sya0aatipun wonten ing yaumi" •iyamah Amin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful