Contoh Teks Pembawa Acara Resmi - Bagi Anda yang sedang membutuhkan contoh teks pembawa acara atau

MC pada acara resmi (Workshop) berikut ini contonya.

Yang saya hormati Bpk/ bu/!dr..... Yang saya hormati .... Yang saya hormati .... Yang saya hormati .... Assa"amu#a"aikum Wr. Wb. !yukur A"hamdu"i""ah$ mari"ah kita senantiasa meman%atkan rasa pu%a dan pu%i syukur kehadirat A""ah !W&. yang te"ah me"impahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia'ya$ sehingga pada saat ini kita masih diberikan rahmat serta hidayah sehingga kita semua bisa berkumpu" bersama-sama da"am keadaan sehat$ dan dapat menghadiri acara Workshop (enyusunan !)( (!tandar )perasiona" (rosedur) !&A ' Ma"ang tahun *+,-. !ho"awat serta !a"am hendak"ah se"a"u kita curahkan kepada baginda 'abi Besar Muhammad !AW. berkat per%uangan be"iau"ah suri tau"adan kita da"am berakh"aku" karimah dan be"iau"ah .hatimu" Anbiya/penyempurna a%aran s"am sebagai rahmatan "i"/a"amin. &erima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada se"uruh hadirin$ yang dengan penuh semangat berkenan untuk menghadiri Workshop ini seka"igus berpastisipasi secara akti0 da"am menda"ami !)( yang ber"aku di !&A ' Ma"ang ini. !e"an%utnya$ i1inkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan yang penuh bahagia ini... (ada pagi yang nsyaA""ah penuh berkah ini$ acara-acara yang akan kita "a"ui ada"ah sebagai berikut2 ,. (embukaan *. !ambutan .etua (anitia -. !ambutan .epa"a 3(& (erpustakaan !&A ' Ma"ang 4. !ambutan .etua !&A ' Ma"ang 5. (enutupan Acara (embukaan Workshop !)( !&A ' Ma"ang

. !emoga berguna buat Anda.epa"a 3(& (erpustakaan !&A ' Ma"ang Bapak !oebagyo$ !: !ambutan berikutnya$ yaitu sambutan dari ..epada yang terhormat Bapak !anusi A"i$ M.ami ucapkan se"amat mengikuti Workshop$ semoga sukses.. Wassa"amu/a"aikum Wr. !emoga dengan bacaan Basma"ah tadi$ acara ini akan ber%a"an dengan "ancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti bisa memberikan man0aat yang besar bagi kita semua$ Amin..etua (anitia. !ambutan (ara hadirin seka"ian. &erima kasih$ dan mohon maa0 sebesar-besarnya apabi"a ada perkataan yang kurang berkenan di hati hadirin seka"ian... 9emikian contoh teks pembawa acara resmi Workshop yang mungkin sedang Anda butuhkan. Yang kami hormati Bapak !oebagyo$ !: waktu dan tempat kami persi"ahkan.usein$ !. . Yakni Workshop !tandar )perasiona" (rosedur (!)() !&A ' Ma"ang yang akan kami serahkan sepenuhnya kepada !audara Moderator se"aku pemandu Workshop yang da"am ha" ini akan dipegang o"eh Bapak 'ia#mudin . (enutup (ara hadirin yang kami hormati$ mengin%ak pada acara pokok.(embukaan Mari"ah kita buka acara ini dengan bacaan Basma"ah bersama-sama.... ( $ M.. Wabi""ahi tau0i< wa" hidayah. Mari"ah kita tutup Acara (embukaan Workshop !tandar )perasiona" (rosedur (!)() !&A ' Ma"ang ini dengan bacaan .um.Ag. .etua !&A ' Ma"ang Bapak !anusi A"i$ M. Wb.Ag seka"igus dimohon untuk membuka acara Workshop !tandar )perasiona" (rosedur (!)() !&A ' Ma"ang.epa"a 3(& (erpustakaan !&A ' Ma"ang$ Bapak !oebagyo$ !:. !ambutan 9emikian sambutan dari perwaki"an .. atas sambutan yang te"ah diberikan.epada Bapak Muhammad 8idwan$ waktu dan tempat kami persi"ahkan.etua (anitia$ terima kasih kepada Bapak Muhammad 8idwan. !e"an%utnya$ acara kedua yakni sambutan dari . 6Bismi""ahirarahmanirrahim7.amda""ah. ..Ag kami persi"ahkan !ambutan &erima kasih kepada Bapak !anusi A"i$ M. !e"an%utnya acara ketiga$ yaitu sambutan dari . demikian sambutan .

&AB 2 NRfF =QRS GI rRu GI „kfM JS@giF rX@l? GI …@†DX$ ..adhirot 8okhimakumu""oh........................ormati$ acara yg kedua yaitu (embacaan .adhirin yang ........a"am "ahi..............hotmi" •ur/an ini..... .. (embacaan ......adirat A""oh !W& yang te"ah memberi 8ahmat dan .a"am "ahi yang akan di "antunkan o"eh saudara kita ......Contoh Teks Pembawa Acara/ MC >? = > @AA BCD BE BF B G H IJ >K B LM BF B N OP > QR BS B T > UV W XI UY B BG > IZ H[ H\ O] B^ O_ B `@a BX H@K BS Ob Bc H @d BQ ef B ^ O_ HF B @a BV Hg >h Ob BM HF OD >i > ^ O_ H G H @E Hj > kl >h BF B = H] O[ H\ Om BV Oh BF B Z OD >g Hn Om BV Oh BF B = >a >Q Ol Hm BV Oh BF B Z >[ >K Bo Oh BG H [ W BK Oo BX OI p Wq H rR BS B s O M H @E BF B N OR ef BF B t eu B N W\ >R WXI B .. .............yai Ahmad !yukron 2 se"aku pengasuh &(• ‚a"ahu" ...= >X By B z H @{ B U BY Bt OR H| O ] >^ O_ BF B = >X Bt W| H _ > H_ J B @Q B} HX OI T Hk O] B rX Bq HZ > I[ B\ >E H ~[ Bm B{ OI^ H_ BF B = Hv Ho Ou B F B = HX H• rR BS BF B [ €K WB o_ > . (ertama-tama mari"ah kita pan%atkan pu%i !yukur kita ke..iamat................. / bu Wa"i santri &(• ‚a"ahu" ....edua pembacaan ka"am "ahi dan !ari &i"awah .....eduan ka"inya !ho"awat dan sa"am mari kita san%ungkan kepada 8osu"u""oh !WA yg kita nantikan !ya0a/at'ya di .ami ucapkan terima kasih kepada be"iau atas ..ami ucapkan terima kasih kepada be"iau atas pembacaannya.....ami hormati$ mari acara pada ma"am ini kita buka dengan bacaan 3MM3ƒ ............arunian-'ya sehingga kita dapat berkumpu" di Ma%"is ..ari ...... 9an yang terakhir (enutup ..........adhirin ......$ Waktu dan tempat kami persi"ahkan..ami .eempat ........ 9an apabi"a saya da"am membawakan acara dari awa" hingga akhir terdapat kesa"ahan$ saya .. !ebe"um acara saya tutup$ perkenankan"ah kami disini mengucapkan terimakasih atas kehadiran rekan-rekan santri &(• ‚a"ahu" ...........adhirot yang ....etiga .hotmi" •ur/an ini...hotmi" •ur/an pada ma"am ini2 (ertama (:MB3.ami hormati Bp..... .$ Waktu dan tempat kami persi"ahkan............ ............uda Bp.. !e"an%utnya .................... !ebe"um acara dimu"ai$ perkenankan"ah saya untuk membacakan urutan acara pada acara .....= >X >k Of >M BF B Z >[ >v OS B I[ wK Wo B_ > p Wb B[ >\ Bi Ob BF B GI x Wq H= BX Bq Hx B p Ob B[ >\ Bi Ob B ..adhirin-.AA' ...uda 8ekan/ rekanita santri &(• ‚a"ahu" ...$ yang akan di sampaikan o"eh .........uda da"am acara .....ami .adhirin yang .........epada yang .............. ..ormati$ acara se"an%utnya yaitu......uda .....

.. (embacaan rawi/sho"awat nabi 4....4-4 hi%riyah... !ete"ah itu di sini saya sebagai pembawa acara dapat membacakan susunan acara pada hari ini.. 3ntuk mempercepat waktu$ mari"ah acara kita mu"ai 2 Acara yang pertama pembukaan..... (embukaan *. Atas "impahan rahmat$ tau0i<$ hidayah dan inayyah-nya pada kita se"uruh hingga pada hari ini kita bisa berkumpu" di ma%e"is ini untuk memperingati mau"id nabi muhammad saw . !ho"awat dan sa"am muda-mudahan senantiasa tercurahkan pada %un%ungan kita nabi besar muhammad saw.. Yang kami hormati ketua takmir serta se"uruh pengurus mas%id.. Mau/idoh hasanah dan do/a ‰. Adapun susunan acaranya sebagai berikut 2 .... Mari"ah acara pada hari ini kita buka membaca basma"ah ‡‡...M 9 bersama-sama ‡. ^ BQ OK HX B@lX OI ˆ e M B = H RXH[ >K Oo BX OI B >? = > @AA BCD BE BF B G H IJ >K B LM BF B N OP > QR BS B T > UV W XI Bismi""aahirrahmaanirrahiim. Wb. Mari"ah agar pada ma"am hari ini kita tutup dengan membaca &A.. ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Yang kami hormati bpk‡‡‡‡‡‡‡ sebagai camat/"urah.. Yang sudah tun%ukkan kita %a"ur yang benar serta terhindar dari %a"ur yang sesat dan ge"ap gu"ita..... A" ustad ayah. (embacaan ayat-ayat suci a"-<ur/an -. Yang kami hormati panitia peringatan mau"id nabi muhammad saw !erta bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia.mohon maa0 yang sebesar-besarnya... (u%i syukur a"-hamdu"i""ah mari"ah senantiasa kita pan%atkan kehadirat A""ah swt. 9engan tanpa ada rintangan satu apapun( amin ). Wr.. Assa"amu#a"aikum.. !ambutan-sambutan 5.. (enutup Bapak/ibu$ beberapa hadirin seka"ian yang dimu"iakan A""ah !W&. . A"hamdu"i""aahi robbi" 6a"amiin$ wasso"aatu wassa"aamu/a"aa asro0i" anbiyaa ii wa" mursa"iin sayyidina muhammadin$ wa/a"a a"ihi wa/ashabihi a%ma/in$ robbi sroh"i sodri wahsir"i amri wah"u" ukdatammi "isaani ya0kohu" kau"i amma ba/du.. ( bismi""ahirohmanirohim ) . Berkat bimbingan be"iau kita saat ini ada pada %a"ur yang benar serta diridhoi.. ..

. Susunan Acara Pengajian Akbar Dalam Rangkan Menyembut Bulan Suci Romadhan !obat %uga dapat menambahkan do#a untuk memu"ai acara Assalaamu’alaikum Wr. !ambutan yang ke-* dapat disampaikan o"eh bpk. 9emikian mauhidoh hasanah yang sudah disampaikan o"eh ayah..ami persi"ahakan. ngkang kinabekten pan%enegan ipun .amda"ah ‡. !erta %ika saya saat membawakan acara ada keke"iruan$ saya mohon maa0 yang sebesar-besarnya. Wabi""ahi tau0i< wa" hidayah‡‡ Wassa"amu#a"aikun Wr. ..epa"a 9esa &a%i bu ndi Astuti.ami persi"ahkan... (ada yang bertugas kami persi"ahkan. ..etua 8ema%a s"am &a%i !audara . Camat pada be"iau bapak‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ kami persi"ahkan... Acara yang ke"ima yakni acara yang kita ke"ak nantikan yakni mauhidoh hasanah yang dapat di"an%utkan dengan do/a.Wb ngkang kinabekten pan%enegan ipun ustad1 Wuntut Wawan !embodo. Š 9i"an%utkan dengan acara yang keempat sambutan-sambutan$ !ambutan yang pertama dapat disampaikan o"eh ketua panitia.. Mari"ah acara pada hari ini kita tutup membaca .. !edikit kami simpu"kan 2 satu periha" yang sangat utama mari"ah kita tingkatkan ketakwaan kita pada A""ah !W&.. (ada be"iau ayah..9i"an%utkan dengan acara yang ke-* pembacaan ayat-ayat suci a"-<ur/an. Bapak/ibu$ beberapa hadirin seka"ian yang dimu"iakan A""ah !W&. (ada yang bertugas kami persi"ahkan.adhirin 8okhimakumu""oh. ngkang ku"a hormati . 9engan "angkah menambah rasa ta<wa kita pada A""ah !W&..artono$ soho poro bapak ibu . . ngkang kinabekten &akmir Mas%id At-&au0i< &a%i. !ebe"um saat acara saya tutup$ perkenankan"ah saya di sini mengucapkan terimakasih atas kehadiran bapak-ibu dida"am acara penga%ian ini. Wb.. (ada be"iau ayah ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡. erta sebagai momentum untuk kemba"i kenang %asa-%asa be"iau saat memper%uangkan umat mus"im untuk menu%u %a"ur kebaikan yang diridhoi o"eh A""ah !W&... Š Acara sete"ah itu pembacaan rawi/sho"awat nabi. .

Wassalamualaikum Wr.Wb . !ho"awat soho sa"am mugi-migi kun%uk dumateng 'abi Muhammad !AW$ engkang mbeto umatipun saking 1aman %ahi"iyah tumu%u 1aman is"amiyah engkang kito raosaken sak meniko$ soho engkang kito antu-antu sya0aatipun wonten ing yaumi" •iyamah Amin. Mekaten saking kawu"o menawi wonten atur engkang kirang mranani dumateng pengga"eh pan%enengan sedoyo ku"o nyuwun agungin pangapunten.epa"a 9esa &a%i$ dumateng pan%enenganipun bu ndri Astuti weda" soho panggenan ku"o sumanggaaken.artono weda" soho panggenan ku"o sumanggaaken.. Adicoro kaping sekawan enggeh puniko tausyiah dipun "a%engaken do/a$ dumateng pan%enenganipun 3stad1 Wuntut Wawan !embodo saking Œog%akarta$ weda" soho panggenan ku"o sumanggaaken. Wonten mriki kuwu"o ka%ibah minongko pranoto hadicoro$ badhe maosaken susunan acoro wonten da"u puniko2 Adicoro kaping setungga" inggih meniko 2 (ambuko Adicoro kaping ka"ih inggih meniko 2 Wosan ayat-ayat suci A"<ur/an Adicoro kaping tigo inggih meniko 2 !ambutan-sambutan Adicoro kaping sekawan inggih meniko 2 &ausyiah di"a%eng 9o/a Adicoro kaping gangsa" inggih meniko 2 (enutup Acoro kaping setungga" inggih puniko pambuko$ monggo acoro wonten ing da"u puniko kito bikak kanthi waosan basma""ah sesarengan. Adicoro engkang kaping tigo enggeh puniko sambutan-sambutan2 • !ambutan ingkang kaping setungga" saking ketua 8ema%a s"am &a%i$ dumateng pan%enenganipun saudara . Adicoro kaping pungkasan inggih puniko penutup$ monggo acoro pengaosan wonten ing da"u puniko kito tutup kanthi waosan hamda""ah. • !ambutan ingkang kaping tigo saking &akmir Mas%id At-&au0i< &a%i$ dumateng pan%enenganipun Bapak !amsu" Mawarwan$!: weda" soho panggenan ku"o sumanggaaken.adhirot 8okhimakumu""oh$ "angkung rumiyin monggo kito pan%ataken raos pu%i syukur wonten ngarsanipun A""ah !W& ingkang sampun maringi kito pinten-pinten kenikmatan$ sehinggo wonten ing da"u puniko kito saget makempa" wonten ing Mas%id At-&au0i< mriki kangge mengeti pengaosan$ kanti wi"u%eng mboten wonten ha"angan setungga" punopo. • !ambutan ingkang kaping ka"ih saking . Adicoro kaping ka"eh enggeh puniko wosan ayat-ayat suci a"-•ur/an ingkang bande dipun waos dining adek ‹ita Ayu !ekarta%i ka"ian Adek Anik$ weda" soho panggenan ku"o sumanggaaken.adhirin-.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful