Alkohol yang massanya 50 gram dan suhunya adalah 66,3°C dimasukkan ke dalam air
yang massanya adalah 75 gram dan suhunya adalah 21,9°C. Kalor jenis alkohol = 2,4
J/g°C dan kalor jenis air = 4,2 J/g°C. Berapakah suhu akhir campuran itu?
Q_terima
m * c * Δt terima
50 * 2,4 * (66,3 - t_A)
120 * (66,3 - t_A)
7.956 - 120t_A
7.956 + 6.898,5
14.854,5
t_A

=
=
=
=
=
=
=
=

Q_lepas
m * c * Δt lepas
75 * 4,2 * (t_A - 21,9)
315 * (t_A - 21,9)
315t_A - 6.898,5
315t_A + 120t_A
435t_A
34,15°C