Bidang Makna Bidang makna ataupun semantik, sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistic kerana bahasa tidak

akan sempurna jika tidak ada unsur makna. Bahasa menurut R.H. Robbins (1952) adalah menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Selain itu ada lagi tokohtokoh yang mengemukakan pendapat yang lain. Firth (1994) pula menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam sesuatu kajian bahasa. Berdasarkan pernyataan bagi ketiga-tiga tokoh diatas, makna merupakan perkara yang sangat penting, sekiranya kita membaca sesuatu ayat ataupun menulis ayat tetapi kita tidak mengetahui maknanya, maka tidak sempurnalah. Seharusnya kita perlu mengetahui makna apa sahaja yang kita baca, kita tulis. Dalam bidang linguistik , semantik pula ialah bidang yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa (Nik Safiah Karim, 2001). Semantik atau kajian makna adalah satu bidang yang sangat luas, dimana ianya mencakupi kebanyakan daripada struktur dan fungsi bahasa serta juga masalah dalam kajian psikologi, falsafah dan antropologi. Terdapat beberapa jenis makna dalam bahasa Melayu antaranya ialah makna afektif, makna leksikal, makna konseptual, makna konotatif, makna kolokatif, makna tematik dan banyak lagi.

2.0 Jenis-Jenis Makna 2.1 Makna Konseptual Melihat pada makna konseptua, perkara yang paling utama perlu kita tahu adalah apa itu konsep dalam sesuatu makna. Makna konseptual itu merupakan makna konsep makna yang paling penting dalam bahasa. Kita tidak akan dapat memahami makna, mentafsir makna, memahami ujaran, ataupun membuat intterpretasi dengan tidak mengaitkan makna konseptual itu. Hal ini bermakna, sekiranya makna sesuatu ayat itu tidak dapat difahami konsepnya makan sebarang analisis makna, maksud makna, ujaran tidak dapat dilakukan. Oleh hal demikian pemahaman konsep adalah mustahak. Makna konsep ini mencakup komponen seperti benda, tindakan, proses, keadaan atau konsep lainnya (Abdul Chaer, 1990). Menurut Leech (1974), pula, di dalam makna konseptual, konsep merupakan sesuatu yang asas kerana pokok atau konsep itu sesuatu yang asas dalam komunikasi linguistik. Manakala Palmer (1992), pula menyatakan bahawa konsep adalah sesuatu yang menghubungkan „kata‟ dan „benda‟ melalui perantaraan konsep pemikiran. Interpretasi yang pelbagai wujud kerana manusia meluahkan buah fikiran yang berbeza seperti formulasi yang dibuat oleh Ogden dan Richards (1923), iaitu „Segitiga Semiotik‟. Manusia akan berfikir dahulu sebelum mengujarkan sesuatu perkataan. Oleh sebab itulah dalam formulasi tersebut meletakkan pemikiran itu pada tahap yang paling atas. Organisasi makna konseptual ini adalah rumit. (Kushartanti et. al., 2005). Cuba lihat contoh perkataan iaitu ‘wanita’ dan juga‘perempuan’. Sekiranya dilihat secara rasionalnya, kedua-dua perkataan tersebut mempunyai makna yang sama iaitu seorang yang dewasa, bukan laki-laki. (Kamus Dewan, 2001). Leech (1974) pula mengaitkan konsep itu dengan berdasarkan dua prinsip iaitu prinsip konstrantif dan juga prinsip struktur konstituen.contohnya, konotasi antara wanita dan jugaperempuan adalah berbeza. Buktinya wanita boleh dispesifikasikan sebagai wanita solehah, wanita bekerjaya, wanita sopan tetapi apabila kita tukar katawanita itu

Bagi seorang pendengar pula. 2004). nilai rasa mereka berbeza dengan interprentasi masyarakat yang bukan beragama islam. Reprentasi yang sering diperkatakan ini bermaksud sesuatu yang melambangkan. Contohnya seperti pengimbuhan. iaitu mendengar bunyi-bunyi ayat dan melakukan interpretasi. al.2 Makna Konotatif Apa yang dimaksudkan dengan makna konotatif ialah makna yang ada kaitan dengan nilai rasa. Sekiranya makna leksikal itu berkenaan dengan makna leksem yang sesuai dengan referennya. Jantan mempunyai nilai rasa yang rendah manakala lelaki mempunyai nilai rasa yang tinggi. Ujaran linguistik boleh difahami dengan mudah melalui pembahagian tiga tahap iaitu Fonologi. makna konotatif ataupun makna tambahan ini juga boleh berubah merujuk kepada faktor-faktor tertentu.kepada perempuan ianya akan menjadiperempuan dewasa. Tanpa konsep. kotor. najis atau sesuatu yang negatif. Tetapi bagi mereka yang bukan beragama islam babi itu sejenis makanan yang paling sedap. Bagi umat islam. perempuan bekerjaya. atau penyataan. (Kamus Dewan. perempuan solehah. maka makna gramatikal ini merupakan makna yang hadir sebagi akibat berlakunya proses gramatikal. Selain itu. penggandaan.. tindakan yang pertama ialah mengenkod makna apa yang hendak dilafazkan melalui ayat atau perkataan dan berakhir dengan bunyi. al. peringkat pertama kita perlu lakukan ialah menetapkan reprentasi Fonologi dan juga reprentasi Sintaksis dan juga reprentasi Semantik. (Nik Safiah Karim. dan pemajmukan. proses ini beralih. Perempuan mempunyai nilai rasa yang rendah manakala wanita mempunyai nilai rasa yang tinggi. Tetapi menurut Setiawati Dermojuwono. Walaupun perkataanperempuan dan wanita mempunyai makna denotatif yang sama tetapi. gambaran. bentuk-bentuk yang berkaitan dengan gramatikal lebih tepat disebut memiliki fungsi gramatikal dan bukannya makna gramatikal. Konsep memainkan peranan penting kepada manusia untuk mentakrif. 2005). Dalam menganalisis ayat. kita tidak mungkin berupaya mewujudkan makna denotatif atau makna sebenar. Begitu juga perkataan-perkataan yang lain iaitu jantan dan juga lelaki. kedua-dua perkataan ini mempunyai nilai rasa yang berbeza. Bagi masyarakat yang beragama islam pula. (Kushartanti et. memahami. 2. 2005). menggambarkan atau menyatakan sesuatu yang lain. prinsip lain yang boleh diguna pakai dalam organisasi linguistik ialah melalui pembahagian menurut tahap struktur linguistik yang dapat memudahkan pemahaman pengembangan linguistik seseorang. Nilai rasa yang dimaksudkan tidak kira sama ada positif ataupun negatif. Makna sesebuah perkataan sering bergantung pada konteks ayat atau situasi penggunaannya. Contohnya . jijik. Selain itu. perlambangan. maka sifat perkataan itu nanti mungkin tidak akan memihak mana-mana. 2004). memutuskan buah fikiran. maka makna konseptual atau makna situasional sering juga disebut makna gramatikal (Kushartanti et. dan Semantik. Bagi penutur. babi itu haram. Dapat dilihat apabila kata wanita itu digantikan dengan kataa perempuan ianya akan menjadi kurang sesuai untuk mengucapkannya. Sintaksis. Makna gramatikal berbeza pula dengan makna leksikal.. Sekiranya nilai rasa itu tidak wujud.

bertafakur (Kamus Dewan.M. bervariasi menurut budaya. membuat ujaran dan sebagainya. Tetapi pada hari ini. membaca sahaja tetapi tidak mampu mengetahui apa makna disebalik apa yang kita tulis dan juga apa yang kita baca. emosi. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunuyai makna. semantic berasal daripada perkataan Yunani “semantikos” yang bermaksud penting atau beerti. Definisi daripada segi istilah pula. sedap didengar. Sekiranya konsep tidak dapat difahami ianya tidak akan wujud. semantrik bermaksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Tanpa konsep juga tidak akan wujud makna denotatif ataupun dalam erti kata lain makna sebenar. duduk bersendirian mengasingkan atau memencilkan diri kerana menenagkan fikiran. kita dapat menyatakan fikiran. tempoh masa dan pengalaman individu. Tanpa makna. 1. ia tidak lengkap. maksud perkataan tersebut telah mengalaami perubahan makna yang membawa maksud pengaingan diri berdua-duaan di tempat yang terpencil atau tersembunyi oleh lelaki dan juga perempuan yang bukan muhrim dan bukan pula suami isteri sehingga dianggap sabagai suatu perbuatan yang sumbang (Kamus Dewan. makna konotatif sukar dipastikan dan bersifat arbitrer dan keterbukaan.W. 2004). perlakuan dan keperibadian manusia.0 Kesimpulan Secara kesimpulanya.perkataan khalwat.0 Definisi Semantik Semantik ialah bidang yang mengkaji dan menganalilis makna kata dan ayat. Secara umumnya senantik ialah ilmu tentang erti atau perubahan erti sesuatu perkataan. 1994). memahami dan juga menyatakan buah fikiran. makna konotatif bersifat peripheral.. Selainb itu semantik merupakan bidang pengkajian linguistic yang objek penelitiannya makna bahasa (Abdul Chaer. pendapat. Kedua ialah. Makna memainkan peranan penting untuk mentafsir. Penggunaan kata-kata halus. Secara khusus pula ialah kajian tentang lambang-lambang atau tanda . Verhar. semantic ialah cabang linguistic yang akan membahas erti atau makna (J. Sebagai contohnya perkataan kudapan digunakan untuk menggantikan minum dan makan pagi dengan mengambil kuih-muih sedikit iaitu kudap-kudap sahaja. mentakrif. tepat dan sesuai pada masanya telah digunakan secara meluas oleh masyarakat Melayu. Tidak cukup sekiranya kita hanya tahu menulis. Orang yangv terpelajar atau orang yang meninba ilmu. 2004). Jika dilihat definisi yang diberikan oleh tokoh bahasa. Makna denotatif ini ditentukan oleh makna asosiatif dan juga makna afektif. 3. konsep memainkan perana penting kepada manusia untuk mentakrif. Contohnya barangan atau produk yang diiklankan di televisyen tidak sama seperti produk yang diilustrasikan. Secara keseluruhan jelas menunjukkan bahawa beberapa tokoh bahasa cuba memperlihatkan satu perkara yang sama iaitu kepentingan makna dalam sesuatu bahasa. Makna konotatif ini tidak begitu spesifik pada bahasa sahaja tetapi dikongsi bersama system konunikatif seperti seni visual dan juga muzik. dan berpengalaman menjadikannya berbeza pendapat yang timbul apabila melihat sesuatu ataupun memberikan pendapat. Dalam bahasa. Ketiga. Makna konotatif tidak stabil. Harus diingat juga bahawa makna konotatif pula ditentukan oleh makna asosiatif dan juga makna afektif. Menurut kamus Dewan. 1996).Perkataan ini pada asalnya membawa maksud „mendekati Allah‟.

Choamsky berpendapat bahawa semantik bermaksud makna ayat ditentukan oleh struktur permukaan dan konteks apabila ayat digunakan. Kesimpulannya ialah semantik dikatakan sebahagian daripada linguistik yang mengkaji bahasa secara teliti. Kata-kata dalam bahasa Melayu yang mempunyai pelbagai jenis makna dapat dikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (perkataan yang mempunyai makna yang sama dari segi makna nahu tetapi berbeza daripada segi makna leksikal). Oleh yang demikian sesuatu bidang ilmu perlu diteliti maknanya supaya ia dapat dimanfaatkan. hubungan makna dengan kebudayaan. semantik bukan sahaja merujuk kepada makna tetapi juga kepada perkembangannya yang disebut “semantik sejarah” (M. hiponim (perkataan yang maknanya sebahagian daripada makna perkataan lain). hubungan antara makna dengan makna lain serta pengareuh maknan terhadap masyarakat.yang menyatakann makna . polisemi (perkataan yang mempunyai makna yang banyak). Falsafah yang tidak mempunyai makna menjadi tidak bererti. 1. antonim (perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan). Hubungan Semantik dengan Falsafah Falsafah ialah pengetahuan yang menelaah sesuatu yang istimewa. 1893) Makna boleh diberikan dengan bermacam-macam-macam pengertian lain. Falsafah adalah istimewa kerana falsafah tidak dapat dihuraikan dengan ilmu pengetahuan biasa sebaliknya falsafah memerlukan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kaedah berfikir yang logika. Kata „bererti‟ membawa maksud „makna‟ yang diertikan sebagai sesuatu peristiwa yang diharapkan (Tarigan. Menurut Ferdinand de Saussure. 1. kemahuan dan pelbagai lagi yang dapat menjelaskan bahawa makna mempunyai makna yang ruwet. dan peribahasa (beberapa perkataan yang mempunyai satu makna). Kajian mengenai makna kata boleh dilihat dalam aspek makna denotasi dan konotasi. Contohnya falsafah „Biar saya mentertawakan diri saya sebelum orang lain . Bahasa dalam setiap bidang disiplin ilmu mempunyai nilai semantik yang tersendiri.1 Konsep Semantik Kata semantik berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang bermaksud „penting‟ atau „bererti‟. homonim (perkataan yang mempunyai bentuk dan bunyi yang sama tetapi maknanya berbeza). antaranya ialah sesuatu yang intrinsik. 1985:9). Semantik menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. semantik merupakan bahasa yang diucapkan untuk menyampaikan makna. Namun.2 Pertaliannya dengan disiplin ilmu lain Setiap bidang disiplin ilmu mempunyai bahasa yang tersendiri. perubahan makna dan bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik. makna dalam konteks. Oleh yang demikian logika dalam disiplin ilmu falsafah memerlukan cara berfikir yang tepat untuk mencapai ketepatan makna dalam ilmu falsafah tersebut. 1.Breal. Ogden dan Richard (1956) memberikan 16 pengertian makna. Semantik dapat dijelaskan sebagai sesuatu bidang yang mengkaji maka perkataan dan ayat dalam bahasa secara ringkasnya. pokok.

Hal ini bermakna tingkah laku manusia mempunyai makna.‟ Deretan bunyi dan susunan huruf dalam perkataan tersebut menghasilkan pemahaman makna yang berbeza oleh seseorang dalam situasi yang berbeza. 5. Situasi yang berbeza tersebut melambangkan paksaan dan permintaan penuturnya. Justeru terdapat pelbagai lapisan makna dalam sastera yang meliputi makna tersurat (makna biasa/denotatif). Justeru sejarah bahasa ini perlu . Makna sesuatu perkataan mungkin kekal sehingga kini. jatuh ke laut menjadi pulau. Sosial dan budaya sesuatu masyarakat yang semakin berkembang menyebabkan makna bahasa dalam sesuatu masyarakat semakin berkembang. Contohnya perkataan „khalwat‟ yang bermaksud “berseorangan untuk mendekatkan diri kepada -Nya” telah disempitkan maksudnya kepada “berdua-duaan dalam keadaan mencurigakan”. Hal ini bertepatan dengan pendapat ahli psikologi yang menyatakan bahawa makna wujud berdasarkan rangsangan atau tindak balas. Hubungan Semantik dengan Sastera Bahasa dalam karya sastera berbeza dengan bahasa yang terdapat dalam karya ilmiah. Makna yang dimaksudkan adalah tentang kebermaknaan kata atau ujaran dalam bahasa. (Aminuddin 1985). meluas atau menghilang. 4. 2. Hubungan Semantik dengan Psikologi Psikologi ialah ilmu jiwa yang mengkaji hakikat dan gerak-geri jiwa. Antropologi ialah bidang ilmu yang mengkaji sekelompok masyarakat tertentu yang homogen yang mempunyai pelbagai ciri khasnya. Bahasa dalam karya sastera sama adatulisan ataupun pertuturan tidak semuanya diketahui umum.mentertawakan diri saya‟ membawa semantik “kesedaran kendiri atau muhasabah diri” perlu difahami pendengar mahupun penutur falsafah tersebut supaya ia bermakna apabila diujarkan. Contohnya seperti ungkapan “Kalau asal benih yang baik. Sosiologi pula ialah bidang ilmu yang mengkaji kelompok masyarakat yang lebih luas dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang heterogen. Perkataan „pondok‟ yang bermaksud “tempat tinggal yang usang” pula telah dikembangkan maknanya menjadi “tempat belajar”. „taman buaya‟. (makna yang dapat diketahui oleh pengarang sahaja). hal. makna kreatif (makna yang dapat difikirkan pengkritik) dan makna peribadi. mungkin berubah. Contohnya perkataan „taman‟ daripada aspek antropologinya telah berkembang membentuk perkataan „taman hati‟. Contohnya perkataan „Makan!‟ berbeza berbanding „Makanlah. Hubungan Semantik dengan Antropologi dan Sosiologi. makna tersirat (makna yang dapat di agak pembaca/konotatif).. Perkembangan bahasa merupakan sejarah bahasa. Hubungan Semantik dengan Sejarah Sifat bahasa adalah sentiasa berkembang. 3. Justeru makna yang difahami adalah berdasarkan bentuk bahasa semasa pertuturan itu dituturkan. menyempit. 1982. 95)” merupakan makna konotatif yang dapat difikirkan yang membawa maksud orang yang baik itu biar di mana pun tempatnya tetap akan baik juga. (Abdullah Hussain. dan „taman rimba‟ yang bukan lagi bermaksud kebun yang ditanam dengan bunga-bungaan.

Sehubungan itu. perkataan „mereka‟ mempunyai dua makna iaitu pertama. memikirkan (sesuatu) atau merancang . 7. istilah semantik bermaksud kajian fenomena makna dalam bahasa. pengimbuhan. dan pemajmukan. kita perlu menguasai aspek semantik di dalam bilik darjah. guru perlu menguasai semantik supaya dapat membantu murid-murid menguasai pelbagai jenis perkataan yang mempunyai makna yang lebih tepat dalam menulis sesuatu ayat dengan betul. Hubungan Semantik dengan Linguistik Linguistik ialah kajian tentang bahasa secara saintifik. Bahasa Melayu jelas mempunyai makna yang sedia ada dan penambahan makna melalui proses akronim. Guru perlu mengetahui dan memahami semantik untuk memastikan penggunaan perkataan adalah sesuai atau tepat pada tempatnya. Dalam bahasa Melayu. dalam proses pengimbuhan. melalui pengetahuan mengenai semantik. Yang menjadi kekurangannya adalah komputer tidak dapat menterjemah perkataan secara struktural kerana keupayaannya yang terbatas dalam proses menterjemah. Hubungan Semantik dengan Komputer Komputer dapat membantu penggunaan bahasa dalam bentuk tulisan dan lisan melalui proses penyemakan makna ejaan. Justeru semantik dalam bidang ilmu pengkomputeran perlu diterokai dan disebarluaskan supaya makna yang ditafsirkan bertepatan dengan kehendak pengguna kelak. pembetulan imbuhan dan struktur ayat. 6. Kata “kebun” bermaksud tanah yang ditanami tumbuh-tumbuhan. Selain itu. SEMANTIK Dalam bahasa harian. perkataan semantik bermaksud makna. Walau bagaimanapun komputer telah membantu dalam bidang penterjemahan terus dapat membantu penterjemah yang mempunyai akal fikiran yang tinggi untuk memikirkan makna yang sesuai bagi sesuatu perkataan berdasarkan konteks ayat.kata ganti diri ketiga yang menunjukkan bilangan yang ramai dan makna kedua.direkodkan dalam kamus besar bagi mencatatkan perubahan bahasa yang berlaku dalam setiap hari bagi tujuan penggunaan bahasa dan pengkaji bahasa kelak. Guru perlulah dapat membezakan perkataan seperti hiris. potong. Contohnya.” Dalam proses penggandaan. Contohnya makna kata „kebun‟ berbeza daripada „pekebun‟ dan „pengebun‟. guru dapat membantu murid-murid dalam membezakan makna perkataan dalam sesuatu ayat. setiap perkataan mempunyai banyak makna. . penggandaan. Kata “pekebun” bermaksud “orang yang mengurus kebun” sementara kata “pengebun” bermaksud “orang yang kerjayanya membuat kebun atau bekerja di kebun. Dalam ilmu lingustik. Para penterjemah yang memiliki akal dan perasaan sahaja yang mampu memilih makna yang sesuai dalam konteks struktural ayat. Perkataan ini merupakan perbuatan yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeza mengikut makna ayat yang digunakan. kata „langit‟ juga berbeza dengan „lelangit‟ yang bermaksud keadaan bumi dan atas bahagian dalam mulut. Sebagai seorang guru. Dalam proses pemajmukan pula kata „buah‟ dan „hati‟ mempunyai makna yang berbeza apabila membentuk kata majmuk „buah hati‟. Buah ialah benda yang boleh dimakan sementara hati merupa kan organ menjadi makna kekasih apabila perkataan tersebut digabungkan. kerat. atau belah.

isi dan pendekatan dalam pengajaran bahasa. morfologi.Kegunaan Linguistik Dalam Pengajaran Bahasa Penggunaan linguistik dalam pengajaran selalunya dikenali sebagai linguistik gunaan dan ini termasuklah kajian fonetik. fonologi. Linguistik memberi deskripsi bahasa yang sempurna tentang bahasa. iaitu bahasa. Ilmu linguistik telah lama digunakan oleh guru bahasa.A. semantik dan kadang-kadang termasuk juga tajuk-tajuk lain seperti psikolinguistik dan sosiolinguistik yang masing-masing memberi tumpuan pada teori pemerolehan dan situasi bahasa. iaitu deskripsi linguistik akan memberi deskripsi bahasa. sosiolinguistik dan psikolinguistik tidak dapat dipisahkan kerana semua disiplin ini memberi sumbangan yang berguna dalam menjayakan sesuatu program pengajaran dan pembelajaran bahasa. Terdapat hubungkait antara bidang-bidang tersebut dengan pengajaran bahasa. Bagi guru yang menggunakan sebuah buku tatabahasa lama untuk mengajar sebutan. Teori linguistik tentang pemerolehan bahasa mempengaruhi perkaedahan mengajar bahasa. 3. iaitu linguistik tradisional. sintaksis dan semantik berguna dalam pengajaran sesuatu bahasa. 6. morfologi. Teori linguistik memberi maklumat tentang struktur dan fungsi-fungsi bahasa dan ini dapat menentukan tujuan. Asas teori sesuatu bahasa. Sebagai guru bahasa. Antaranya: 1. 5. frasa kerja atau ciri-ciri nahuan kata dan perkara ini boleh digunakan oleh guru dalam pengajaran bahasa. manakala linguistik moden pula bersifat struktural dan deskriptif. Aspek fonetik. Sesebuah deskripsi bahasa akan menyedarkan guru tentang struktur bahasa yang diajar dan dapat meningkatkan mutu pengajaran bahasa. Ini merupakan suatu sistem rumusan bagi sesuatu bahasa yang boleh digunakan dalam pengajaran bahasa. Bahasa tidak dapat diajar tanpa sebuah deskripsi bahasa. Dalam pengajaran bahasa. Wilkins mengatakan terdapat tiga jenis hubungan iaitu: 1. D. struktur dan fungsi bahasa itu. Terdapat hubungan yang penting antara kedua-duanya. sintaksis. Deskripsi bahasa memberi suatu sistem rumusan yang berentetan dan ini boleh digunakan untuk membentuk bahan pengajaran. bidangbidang linguistik seperti linguistik teoritis. Terdapat hubungan antara linguistik dengan guru bahasa. Teori linguistik juga memberi suatu bahasa perantaraaan kepada guru. Ini merupakan kesejagatan bentuk seperti jenis-jenis rumusan yang berlainan dalam tatabahasa transformasi generatif dan keseragaman kategori seperti frasa nama. Sebarang perkembangan dalam bidang linguistik itu. janganlah disalah . Ahli linguistik dan guru bahasa menggunakan bahan yang sama. Terdapat banyak kegunaan linguistik dalam pengajaran bahasa. hubungan tersebut perlu diketahui. fonologi. tetapi tidak memberi cara mengajar bahasa yang paling baik. 4. tatabahasa atau semantik sebenarnya menggunakan pengetahuan linguistik. tetapi ini perlu penyesuaian kerana pengajaran bahasa sentiasa mempengaruhi deskripsi bahasa. morfem dan sebagainya. Cuma yang berbeza mereka menggunakan linguistik tradisi yang penuh dengan pernyataan perskriptif dan normatif. 2. 2. Deskripsi bahasa juga memberi pengetahuan kepada guru tentang unit-unit unsur seperti fonem.

Berdasarkan teori linguistik tersebut maka lahirlah kaedah pengajaran. iaitu Kaedah Dengar-Sebut yang menekan prinsip-prinsip berikut dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa: 1. 4. 3. Ini disebabkan kesedaran penuh akan teori linguistik yang menjadi asas-asas perkaedahan dalam pengajaran bahasa akan menolong seseorang guru bahasa membuat keputusan secara lebih matang dan boleh dipercayai tentang cara mengajar yang sesuai untuk sesuatu pelajaran bahasa yang hendak dilaksanakan. 2. 3. 2. tetapi pengaruhnya perlu dihadkan pada keperluan semasa. Gerak balas yang diberi oleh pelajar mestilah diikuti dengan peneguhan. kejayaan setiap pengajaran bahasa itu memerlukan kaedah pengajaran yang berdasarkan teori-teori linguistik. tetapi yang paling penting ialah teori behaviourisme dan mentalisme. Latih tubi ditekankan untuk membentuk kebiasaan. Bahasa sebagai alat komunikasi. iaitu: 1. Bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. 2. Rangsangan mestilah diwujudkan untuk mendapatkan gerak balas daripada pelajar. mengikut teori mentalisme terdapat beberapa tanggapan terhadap penguasaan dan pembelajaran bahasa. Ini disokong oleh Koh Boh Boon yang menyatakan bahawa pengajaran yang lebih terjamin mutunya ialah berdasarkan pengalaman mengajar yang diperkukuh dengan pengetahuan perkaedahan. Pakar-pakar pengajaran bahasa berpendapat. Linguistik dan psikologi pembalajaran merupakan alat-alat yang dapat digunakan oleh guru-guru bahasa untuk menguatkan kaedah mengajar mereka. Terdapat dua bahagian penting dalam penguasaan bahasa. Bahasa dihurai secara deskriptif atau struktural. Teori-teori Linguistik dan Penerapan Dalam Pengajaran Bahasa Terdapat beberapa teori linguistik. Dua teori yang paling popular tentang pemerolehan dan penguasaan bahasa yang tersebut di atas mewujudkan beberapa prinsip tertentu dalam pengajaran bahasa yang menimbulkan pula beberapa kaedah yang boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Oleh itu. 3. 5.mengertikan sebagai suatu sebab untuk membuat perubahan. iaitu kecekapan dan prestasi. . Manusia mempunyai kebolehan semula jadi dalam menguasai bahasa. Pembelajaran ialah pengukuhan yang dapat ditimbulkan melalui ganjaran yang harus diberikan apabila seseorang pelajar memberikan gerak balas yang betul. 6. iaitu: 1. Linguistik selalu mempengaruhi pengajaran bahasa. Nahu tidak diajar secara formal. 4. kerana pengalaman mengajar dan pengetahuan perkaedahan mempunyai hubungan yang sangat rapat. Guru sebagai model bahasa yang sebaik-baiknya. Dalam teori behaviurisme terdapat beberapa prinsip. Bahasa ialah suatu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku yang lain yang boleh dikuasai melalui latihan dan pengulangan. 5. Lisan diutamakan.

Teori ini mengemukakan kaedah koda-kognitif yang menekankan prinsipprinsip yang berikut: 1. Teknik pengajaran pula berhubung dengan strategi sesuatu isi pelajaran disampaikan. 5. Bahasa ialah suatu sistem. Bagi teori behaviouris tercetus kaedah terus. Pengajaran menekan kemahiran menulis dan tatabahasa yang diajar bersifat normatif dan preskriptif. Tatabahasa tidak diajar secara formal dan aspek makna tidak dipentingkan. Kemampuan kreatif pelajar digalakkan. kaedah terjemahan dan nahu-terjemahan. kaedah psikologi dan sebagainya. Teori linguistik tradisional merupakan teori huraian bahasa yang tertua yang memerihal bahasa menggunakan bahasa tulisan sebagai bahan kajian. Bahasa mengandungi ciri-ciri kreativiti. 4. Teori ini mempengaruhi kaedah nahu. Unsur-unsur bahasa tidak dikaji secara terasing kerana unsur-unsur itu merupakan sebahagian daripada keseluruhan suatu sistem yang besar dan di antara unsur-unsur itu ada pertaliannya antara satu sama lain. kaedah fonetik. Kesalahan pelajar bukanlah kegagalan tetapi percubaan hipotesis. Teori linguistik tranformasi genaratif telah diasaskan oleh Noam Chomsky dan . kaedah. Teori ini mempengaruhi kaedah terus. Dalam linguistik teoritis pula. 6. item-item yang jika digabungkan berdasarkan peraturan-peraturan tertentu akan menerbitkan ayat. kaedah semula jadi. Aspek makna dan pemikiran ditekankan. telah melahirkan beberapa kaedah. Bahasa yang dijadikan kajian berbentuk lisan dan menganggap bahasa juga adalah alat komunikasi. memang terdapat hubungan dengan pengajaran bahasa kerana disiplin ini mengemukakan teori-teori linguistik yang boleh digunakan untuk memberi deskripsi tentang bahasa sebagai suatu sistem dan memberikan maklumat tentang bagaimana penutur-penutur bahasa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. kaedah nahu-terjemahan dan sebagainya. 7. iaitu sistem bentuk-bentuk yang di dalamnya terkandung unsur-unsur. pendekatan dan teknik berkait rapat. Tulisan dan bacaan diutamakan.3. Analisis semestinya berdasarkan fakta-fakta yang dapat dilihat dan mestilah objektif serta berdasarkan struktur. Bahasa mempunyai hubungan erat dengan pemikiran. kaedah psikologi dan kaedah situasi. 3. Pengajaran menekankan penerapan pengetahuan. 2. Bahasa dihuraikan secara transformasi generatif. 4. Daripada kaedah pula disokong oleh pendekatan yang berkaitan dengan proses pengendalian pengajaran bahasa sama ada pendekatan analisis atau sintesis atau eklektik. Kajian ini tidak begitu saintifik dan penekanan kajian tertumpu dalam aspek penggolongan perkataan. Fungsi guru sebagai nara sumber. Teori linguistik struktural muncul dalam abad kedua puluh dan menumpukan kajian terhadap struktur bahasa serta menganggap bahasa adalah pertuturan. Nahu diajar secara formal. Sesungguhnya teori. 6. Makna dan huraian dipentingkan. Berdasarkan teori dan prinsip behaviourisme dan mentalis. kaedah terjemahan. Manakala daripada teori dan prinsip mentalis timbullah kaedah nahu. 5.

semantik dan sebagainya merupakan huraian yang dibuat. Hasil huraian ini menjadi model penting untuk guru bahasa. linguistik terapan memainkan peranan sebagai penggabung kedua-dua jenis ahli ini dalam mereka bentuk sesuatu pengajaran bahasa.tumpuan kajian terhadap aspek kecekapan yang dimiliki oleh penutur jati. Bahan-bahan Pengajaran Bahasa Faktor penting untuk menjayakan program pengajaran bahasa ialah bahan. Huraian bahasa yang disumbangkan oleh ahli-ahli linguistik teoritis. membolehkan pelajar belajar dengan mudah dan cepat dan menjadikan tugas-tugas guru menarik serta bermanfaat. Teori-teori linguistik digunakan untuk menghuraikan unsur struktur-struktur bahasa. Teori bahasa menghasilkan analisis bahasa yang sesuai dipersembahkan dalam bentuk yang sesuai untuk pengajaran bahasa. Linguistik dan pengajaran bahasa mempunyai hubung kait yang sangat rapat. Berdasarkan teori ini tidak melahirkan kaedah-kaedah pengajaran dengan nama-nama tertentu tetapi pada dasarnya mereka memperakukan kaedah-kaedah pengajaran yang melibatkan proses mental. Kedua-dua pendekatan teori bahasa dan teori pembelajaran digabungkan untuk menghasilkan bahanbahan pengajaran yang ditetapkan oleh objektif program pembelajaran tertentu. Ini akan mengakibatkan pembelajaran yang lebih berkesan. menimbulkan rangsangan dan keinginan pelajar untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik. iaitu menjadi isi atau bahan pengajaran yang akan disampaikannya kepada pelajar. Aspek fonologi. morfologi. Sehubungan dengan itu. Tugas guru bahasa menghasilkan bahan pengajaran yang bermutu tinggi. teori-teori pembelajaran dan manifestasi penggunaan bahasa dalam masyarakat akan membantu guru dalam pengajarannya. Bagi menghasilkan bahan-bahan seperti ini. pilihan kata atau diksi perlulah sesuai dengan konteks. Pengetahuan linguistik ini dapat diterap dalam pengajaran bahasa. Dalam hal ini ilmu semantik amat berguna bagi membantu penutur memilih kata dan ayat yang . Bahan-bahan boleh menggerakkan pembelajaran. guru akan dapat mengenal pasti segala kesilapan yang dilakukan oleh pelajarnya. Kecekapan berbahasa adalah sesuatu yang semula jati (innate) dan melaluinya seseorang itu boleh bertutur dengan membentuk ayat-ayat mereka sendiri. pereka bentuk pengajaran bahasa mestilah bukan sahaja ahli bahasa tetapi juga ahli pedagogi. Dengan adanya pengetahuan tersebut. Kecekapan di sini dimaksudkan pada rumus-rumus atau peraturan-peraturan bahasa yang ada dalam pengetahuan seseorang yang akan digunakan untuk membentuk ayat-ayatnya sendiri ataupun untuk memahami dan menganalisis pertuturan ayat. Guru dapat melengkapkan dirinya untuk menjadi guru bahasa yang berkesan jika ia mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam linguistik kerana ia akan berupaya mengajar struktur-struktur bahasa dengan betul dan dapat mendeskripsi bahasa dengan tepat. Oleh itu. sesuai untuk situasi matlamatnya. iaitu struktur dalaman dan luaran. Pengetahuan linguistik sangat penting untuk seseorang guru bahasa. kesimpulan semantik Memilih kata yang sesuai digunakan dalam perbualan bukanlah sesuatu yang mudah. sintaksis.

perkataan „ buaya’ . Secara kesimpulannya. Selain itu.Makna asosiatif biasanya dikajid a l a m b i d a n g p s i k o l i n g u i s t i k ( S o e n j o n o D a r d j o w i d j o j o .Asosiasi ini dipengaruhiunsu r-unsur psikis..makna refleksi dan makna kolokatif. Teori imejan merupakan teori yang hanya dapat memberikan makna sesuatu kata berdasarkan kefahaman seseorang berkaitan dengan imej kata atau gambaran dalam proses memberi makna kepada perkataan tersebut.pengetahuan dan pengalaman seseorang. setiap teori dalam kajian semantik mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Demikian juga jika kita berkata “Diam! Jangan bising!” bermakna orang yang kita hadapi itu mempunyai status yang sama atau lebih rendah daripada kita. 2005). Namun demikian. jika kata itu mengandungi konotasi yang salah. Sebaliknya.al. et. ia boleh menyebabkan kesalafahaman atau kesalahtanggapan pada pihak pendengar. terdapat kelemahan dalam teori ini yang hanya menggunakan imej sebagai pengukur makna perkataan. Kata „mengandung‟. makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorangapabila mendengar perkataan tertentu ( Kushartanti. jika kita berkata “Tuan-tuan dan puan-puan diminta bertenang” bermakna orang yang kita hadapi itu diangga p sedarjat tingkat sosialnya. makna stilistik. atau ciri yang ada pada konsep asal kata atau perkataan tersebut. „hamil‟. rumusan yang dapat dibuat semasa melakukan kajian teori semantik. dan „bunting‟ mempunyai nilai emotif dan digunakan pada orang yang tertentu.betul dalam perbualan. Menurut SetiawatiDermojuwono. ada kata yang dianggap sopan dan ada kata yang dianggap kasar. makna afektif. malah ada kata tertentu yang dianggap salah jika digunakan pada orang-orang tertentu. perhubungan dan pertalian (Kamus Linguistik. Namun demikian. 2 0 0 3 ) . keadaan. Makna asosiatif ialah perkaitan (antara satu denganyang lain). iaitu menggunakan teori imejan dalam memberikan makna sesuatu kata mengikut imej yang hadir di dalam minda kita. makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah katadengan kata lain termasuk di dalamnya makna konotatif. Kita kadangkala memilih untuk menggunakan konotasi dibandingkan dengan memilih denotasi. Namun begitu. Hal ini kerana pendapat atau gambaran seseorang dengan individu yang lain amatlah berbeza dari segi pemberian makna. Makna asosiasi inisebenarnya sama dengan perlambangan yang d i g u n a k a n o l e h s e s u a t u m a s y a r a k a t y a n g mempunyai kemiripan dengan sifat. 1997). Contohnya. Makna Asosiatif 8 Menurut Leech (1976).

2005) #25 Makna Gramatikal Menurut Darwis Harahap (1994: 49).afektif. intonasi. ( Kushartanti et. iaitu –em-. Be gitu jugadengan kata „mawar‟ yang bermakna konseptual iaitu sejenis bunga yang kuning tetapic a n t i k d a n b e r b a u h a r u m d i n y a t a k a n u n t u k p e r l a m b a n g a n „ b e r s i h ‟ d a n „ s u c i ‟ . nada dan intonansi. Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk sisipan. Sisipan hadir di celah kata dasar. sisipan tidak produktif lagi kerana sisipan tidak menghasilkan bentuk-bentuk terbitan yang baharu. Interpretasi bagi sebuah puisi9 tidak dapat dipisahkan dari makna asosiatif kerana interpretasi puisi menjadi lebih mudahapabila seseorang itu memahami makna asosiatif. gramatikal membawa maksud nahuan atau tatabahasa dan makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses gramatikalnya. H a l i n i bermakna sesuatu yang berasosiasi berhubung rapat dengan makna konotatif. Walau bagaimanapun. -el-. seperti pengimbuhan. Abdullah Yusof (2009: 3) pula menjelaskan bahawa makna gramatikal adalah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal..dikaitkan dengan „jahat‟ atau „ganas‟atau membawa erti seorang laki -laki yang suka memujuk dan menipu wanita. lingkungan dan latar belakang budaya yang hampir sama. dan bentuk.al. Makna gramatikal juga merupakan makna yang ditimbulkan oleh proses gramatis yang ditentukan oleh urutan kata.Makna asosiatif turutm e m a i n k a n p e r a n a n p e n t i n g d a l a m m e n y u s u n t e k s i k l a n d a n b u k a n s a h a j a m a k n a referensial sahaja yang mesti ditonjolk a n . M a k n a a s o s i a t i f m e m a i n k a n p e r a n a n y a n g penting untuk pemahaman wacana kerana makna asosiatif dapat menjadi pengikat makna-makna kata sehingga terbentuk pemahaman suatu wacana. penyisipan.Terdapat banyak persamaan makna asosiatif di dalam satu masyarakat bahasa kerana pengalaman. Maknaafektif pula lebih terasa dalam komunikasi lisan kerana ia berkait rapat dengan perasaana t a u e m o s i p e m b i c a r a t e r h a d a p l a w a n b i c a r a a t a u t e r h a d a p o b j e k y a n g d i b i c a r a k a n d a n disampaikan dengan penuh semangat. Contohnya makna konotatif termasuk dalam makna asosiatif kerana kata-kata tersebut adalah berasosiasi dengan nilai rasa terhadap perkataan itu. dan –in- . penggandaan dan pemajmukan. Makna gramatis ini ialah makna yang terkandung dalam sesuatu imbuhan apabila ia bergabung dengan kata dasar mahupun dengan perkataan yang telah mendapat pengimbuhan sebelumnya atau kata terbitan. reflektif dan kolokatif. i) Penyisipan Sisipan merupakan sejenis imbuhan kerana bentuk yang ditambahkan pada kata dasar. -er-. stilistik.

. ii) Pengulangan atau Penggandaan Pengulangan atau penggandaan terhasil dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu.Bentuk sisipan kata adjektif pula. iaitu gandaan penuh. gemuruh. dan bergemuruh. 1993: 49). gandaan berentak. dan –em. Manakala bentuk sisipan kata kerja. -er-. iii) Pemajmukan atau penggabungan . dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan (Tatabahasa Dewan.dan –in-. gerigi dan kemucup. Dalam Tatabahasa Dewan (1993: 77). dan –emmempunyai ciri yang terkandung boleh membawa makna „sesuatu yang dalam kata dasar‟. gandaan bersisipan dan gandaan bebas. kata nama dan kata adjektif akan menjadi sisipan kata kerja apabila melalui proses pengimbuhan. dankerlip mendukung makna ‘bersifat’. bergerigi. Menurut Abdullah Hassan (2002: 36). -er-. kata ganda terbahagi kepada lima. seperti selerak. iaitu kata ganda seluruh atau penuh. iaitu –el-. kata ganda separa dan kata ganda berentak atau bersajak atau berima. iaitu –el-. seperti telunjuk. –em. Sisipan kata nama. -er-. iaitu –el-. Sisipan ini digunakan dalam pembentukan istilah dalam bahasa Melayu dan sesebuah kata yang menerima sisipan akan berlaku perubahan maknanya. terdapat tiga jenis kata ganda. seperti menjelajah.. gandaan separa.

akhiran ataupun apitan. Kata imbuhan merupakan bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang menerima imbuhan. Proses pengimbuhan dalam bahasa Melayu merupakan satu cara untuk mengembangkan kata dasar. Makna kata majmuk berkaitan hubungan makna antara unsur yang membentuk paduan itu. daripada kata dasar batas. tetapi bertabiat sama seperti satu perkataan. sama ada awalan. iv Pengimbuhan Gramatikal merupakan proses perubahan bentuk kata yang terjadi kesan daripada penggunaan imbuhan terhadap kata dasar yang akan melahirkan makna-makna gramatis. yakni ada atau tidak makna yang muncul daripada hubungan makna antara unsur pertama dengan unsur kedua dari paduan tersebut. Makna kata majmuk dapat dilihat dari unsur-unsur pembentuknya sama ada makna itu terhasil daripada unsur pertama pembentuknya. sisipan. Hal ini bermakna bahawa pelbagai imbuhan dapat diimbuhkan pada satu kata dasar. dapat diberikan pelbagai pengimbuhan pada kata tersebut seperti dibatas. atau daripada kedua-duanya.Tatabahasa Dewan (1993: 73) mendefinisikan proses majmuk ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. perbatas. Makna kata majmuk merupakan makna gramatikal kerana makna itu hadir setelah terjadinya proses gramatikal. Oleh hal yang demikian. kata majmuk merupakan dua atau lebih kata yang digabungkan dan membawa makna baharu yang berbeza dengan maksud asal kata itu. iaitu proses pemajmukan. berbatas. unsur keduanya. pembatas. . Menurut Abdullah Hassan (2002: 11) pula. kata majmuk terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Contohnya.

batasan. huruf. Dengan adanya pelbagai bentuk imbuhan pada kata dasar batas. ULASAN : Dalam bahasa Melayu makna gramatikal dianggap sebagai satu ciri yang istimewa. atau bunyi dengan jumlahnya yang terhad. 2001: 125) adalah hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata. ia dapat memberikan makna yang lengkap dan tepat.terbatas. Referen atau acuan dapat diartikan berupa benda. dan pembatasan. huruf dan bunyinya terbatas dan jumlahnya terhad. membataskan. pemajmukan dan pengimbuhan. Makna Referensial Referen menurut Palmer ( dalam Mansoer Pateda. namun penutur jati atau orang Melayu dapat membezakan maknanya. pengulangan. Walaupun kata. Referen adalah sesuatu yangditunjuk . kalimat-kalimat dan dunia pengalaman nonlinguistik. makna kata tersebut juga menjadi pelbagai. keterbatasan. Dengan melalui pelbagai proses yang hanya terdiri daripada beberapa kata. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu memiliki ciri pengembangan maknanya melalui pelbagai proses seperti proses penyisipan. peristiwa. proses atau kenyataan.

cantik tergolong sebagai perkataan yang mempunyai makna referensial. namun. Perkataan yang tidak mempunyai referen. 2 0 0 4 ) . tidur. Dapat juga dikatakan bahwa makna referensial merupakan makna unsur bahasa yanga dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa. tetapi dikenali sebagai makna nonreferensial. seperti kerana. kenyataan. cerdik.Perbezaan antara makna referensial dengan makna nonreferensial bergantung pada ada ataut i d a k r e f e r e n b a g i p e r k a t a a n perkataan berkenaan (Nik Safiah Karim. peristiwa maupun proses. Manakala perkataan yang tergolong sebagaikata tugas seperti kata hubung. baik berupa objek konkret atau gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis komponen. baik benda. gejala. walaupun . kata sendi nama dan kata bantu termasuk dalam perkataan5 nonreferensial .C o n t o h n y a b e g . Makna referensial menurut uraian di atas dapat diartikan sebagai makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata atau ujaran. Merujuk kepada Makna Referensial pula. ia berbeza dengan Makna Nonreferensial. Perkataan yangtermasuk dalam kategori kata penuh seperti makan. Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yamg langsung menunjuk pada sesuatu. A p a b i l a perkataan mempunyai referen.oleh suatu lambang. k a s u t dan pakaian. maka perkataan t ersebut mempunyai makna referensial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful