Bidang Makna

Bidang Makna Bidang makna ataupun semantik, sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistic kerana bahasa tidak

akan sempurna jika tidak ada unsur makna. Bahasa menurut R.H. Robbins (1952) adalah menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Selain itu ada lagi tokohtokoh yang mengemukakan pendapat yang lain. Firth (1994) pula menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam sesuatu kajian bahasa. Berdasarkan pernyataan bagi ketiga-tiga tokoh diatas, makna merupakan perkara yang sangat penting, sekiranya kita membaca sesuatu ayat ataupun menulis ayat tetapi kita tidak mengetahui maknanya, maka tidak sempurnalah. Seharusnya kita perlu mengetahui makna apa sahaja yang kita baca, kita tulis. Dalam bidang linguistik , semantik pula ialah bidang yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa (Nik Safiah Karim, 2001). Semantik atau kajian makna adalah satu bidang yang sangat luas, dimana ianya mencakupi kebanyakan daripada struktur dan fungsi bahasa serta juga masalah dalam kajian psikologi, falsafah dan antropologi. Terdapat beberapa jenis makna dalam bahasa Melayu antaranya ialah makna afektif, makna leksikal, makna konseptual, makna konotatif, makna kolokatif, makna tematik dan banyak lagi.

2.0 Jenis-Jenis Makna 2.1 Makna Konseptual Melihat pada makna konseptua, perkara yang paling utama perlu kita tahu adalah apa itu konsep dalam sesuatu makna. Makna konseptual itu merupakan makna konsep makna yang paling penting dalam bahasa. Kita tidak akan dapat memahami makna, mentafsir makna, memahami ujaran, ataupun membuat intterpretasi dengan tidak mengaitkan makna konseptual itu. Hal ini bermakna, sekiranya makna sesuatu ayat itu tidak dapat difahami konsepnya makan sebarang analisis makna, maksud makna, ujaran tidak dapat dilakukan. Oleh hal demikian pemahaman konsep adalah mustahak. Makna konsep ini mencakup komponen seperti benda, tindakan, proses, keadaan atau konsep lainnya (Abdul Chaer, 1990). Menurut Leech (1974), pula, di dalam makna konseptual, konsep merupakan sesuatu yang asas kerana pokok atau konsep itu sesuatu yang asas dalam komunikasi linguistik. Manakala Palmer (1992), pula menyatakan bahawa konsep adalah sesuatu yang menghubungkan „kata‟ dan „benda‟ melalui perantaraan konsep pemikiran. Interpretasi yang pelbagai wujud kerana manusia meluahkan buah fikiran yang berbeza seperti formulasi yang dibuat oleh Ogden dan Richards (1923), iaitu „Segitiga Semiotik‟. Manusia akan berfikir dahulu sebelum mengujarkan sesuatu perkataan. Oleh sebab itulah dalam formulasi tersebut meletakkan pemikiran itu pada tahap yang paling atas. Organisasi makna konseptual ini adalah rumit. (Kushartanti et. al., 2005). Cuba lihat contoh perkataan iaitu ‘wanita’ dan juga‘perempuan’. Sekiranya dilihat secara rasionalnya, kedua-dua perkataan tersebut mempunyai makna yang sama iaitu seorang yang dewasa, bukan laki-laki. (Kamus Dewan, 2001). Leech (1974) pula mengaitkan konsep itu dengan berdasarkan dua prinsip iaitu prinsip konstrantif dan juga prinsip struktur konstituen.contohnya, konotasi antara wanita dan jugaperempuan adalah berbeza. Buktinya wanita boleh dispesifikasikan sebagai wanita solehah, wanita bekerjaya, wanita sopan tetapi apabila kita tukar katawanita itu

Selain itu. kita tidak mungkin berupaya mewujudkan makna denotatif atau makna sebenar. 2005). Bagi umat islam. perempuan solehah. al. perlambangan. dan pemajmukan. Bagi seorang pendengar pula. kotor. penggandaan. Reprentasi yang sering diperkatakan ini bermaksud sesuatu yang melambangkan. Tanpa konsep. Sekiranya makna leksikal itu berkenaan dengan makna leksem yang sesuai dengan referennya. Sekiranya nilai rasa itu tidak wujud. al. maka sifat perkataan itu nanti mungkin tidak akan memihak mana-mana. perempuan bekerjaya. Ujaran linguistik boleh difahami dengan mudah melalui pembahagian tiga tahap iaitu Fonologi. Nilai rasa yang dimaksudkan tidak kira sama ada positif ataupun negatif. Bagi penutur. babi itu haram. Walaupun perkataanperempuan dan wanita mempunyai makna denotatif yang sama tetapi. Contohnya . memutuskan buah fikiran. nilai rasa mereka berbeza dengan interprentasi masyarakat yang bukan beragama islam. Tetapi bagi mereka yang bukan beragama islam babi itu sejenis makanan yang paling sedap. maka makna konseptual atau makna situasional sering juga disebut makna gramatikal (Kushartanti et. (Kamus Dewan. menggambarkan atau menyatakan sesuatu yang lain. Dapat dilihat apabila kata wanita itu digantikan dengan kataa perempuan ianya akan menjadi kurang sesuai untuk mengucapkannya. 2004). Selain itu. Tetapi menurut Setiawati Dermojuwono. Begitu juga perkataan-perkataan yang lain iaitu jantan dan juga lelaki. Sintaksis.kepada perempuan ianya akan menjadiperempuan dewasa.. memahami. 2005). Contohnya seperti pengimbuhan. bentuk-bentuk yang berkaitan dengan gramatikal lebih tepat disebut memiliki fungsi gramatikal dan bukannya makna gramatikal. 2004). Jantan mempunyai nilai rasa yang rendah manakala lelaki mempunyai nilai rasa yang tinggi. jijik. maka makna gramatikal ini merupakan makna yang hadir sebagi akibat berlakunya proses gramatikal. Bagi masyarakat yang beragama islam pula. Perempuan mempunyai nilai rasa yang rendah manakala wanita mempunyai nilai rasa yang tinggi. najis atau sesuatu yang negatif. prinsip lain yang boleh diguna pakai dalam organisasi linguistik ialah melalui pembahagian menurut tahap struktur linguistik yang dapat memudahkan pemahaman pengembangan linguistik seseorang. (Nik Safiah Karim. makna konotatif ataupun makna tambahan ini juga boleh berubah merujuk kepada faktor-faktor tertentu. peringkat pertama kita perlu lakukan ialah menetapkan reprentasi Fonologi dan juga reprentasi Sintaksis dan juga reprentasi Semantik. Makna gramatikal berbeza pula dengan makna leksikal. Konsep memainkan peranan penting kepada manusia untuk mentakrif.2 Makna Konotatif Apa yang dimaksudkan dengan makna konotatif ialah makna yang ada kaitan dengan nilai rasa. iaitu mendengar bunyi-bunyi ayat dan melakukan interpretasi.. 2. gambaran. (Kushartanti et. dan Semantik. tindakan yang pertama ialah mengenkod makna apa yang hendak dilafazkan melalui ayat atau perkataan dan berakhir dengan bunyi. atau penyataan. Makna sesebuah perkataan sering bergantung pada konteks ayat atau situasi penggunaannya. Dalam menganalisis ayat. proses ini beralih. kedua-dua perkataan ini mempunyai nilai rasa yang berbeza.

ia tidak lengkap. Kedua ialah. bertafakur (Kamus Dewan. Definisi daripada segi istilah pula. Secara keseluruhan jelas menunjukkan bahawa beberapa tokoh bahasa cuba memperlihatkan satu perkara yang sama iaitu kepentingan makna dalam sesuatu bahasa. Sebagai contohnya perkataan kudapan digunakan untuk menggantikan minum dan makan pagi dengan mengambil kuih-muih sedikit iaitu kudap-kudap sahaja. 1. Tidak cukup sekiranya kita hanya tahu menulis. 3. Tetapi pada hari ini. duduk bersendirian mengasingkan atau memencilkan diri kerana menenagkan fikiran.Perkataan ini pada asalnya membawa maksud „mendekati Allah‟. Orang yangv terpelajar atau orang yang meninba ilmu. Makna denotatif ini ditentukan oleh makna asosiatif dan juga makna afektif. perlakuan dan keperibadian manusia. semantrik bermaksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. maksud perkataan tersebut telah mengalaami perubahan makna yang membawa maksud pengaingan diri berdua-duaan di tempat yang terpencil atau tersembunyi oleh lelaki dan juga perempuan yang bukan muhrim dan bukan pula suami isteri sehingga dianggap sabagai suatu perbuatan yang sumbang (Kamus Dewan. Secara umumnya senantik ialah ilmu tentang erti atau perubahan erti sesuatu perkataan. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunuyai makna. Penggunaan kata-kata halus. Makna konotatif tidak stabil.M. tempoh masa dan pengalaman individu. Jika dilihat definisi yang diberikan oleh tokoh bahasa. makna konotatif sukar dipastikan dan bersifat arbitrer dan keterbukaan. 2004). konsep memainkan perana penting kepada manusia untuk mentakrif. Dalam bahasa. Verhar. Selainb itu semantik merupakan bidang pengkajian linguistic yang objek penelitiannya makna bahasa (Abdul Chaer. mentakrif. Menurut kamus Dewan. 1994).W. 1996). sedap didengar. kita dapat menyatakan fikiran. membuat ujaran dan sebagainya. emosi. membaca sahaja tetapi tidak mampu mengetahui apa makna disebalik apa yang kita tulis dan juga apa yang kita baca. pendapat. Secara khusus pula ialah kajian tentang lambang-lambang atau tanda . semantic ialah cabang linguistic yang akan membahas erti atau makna (J.. Makna konotatif ini tidak begitu spesifik pada bahasa sahaja tetapi dikongsi bersama system konunikatif seperti seni visual dan juga muzik.perkataan khalwat. Ketiga. memahami dan juga menyatakan buah fikiran. dan berpengalaman menjadikannya berbeza pendapat yang timbul apabila melihat sesuatu ataupun memberikan pendapat. Contohnya barangan atau produk yang diiklankan di televisyen tidak sama seperti produk yang diilustrasikan. 2004). makna konotatif bersifat peripheral. bervariasi menurut budaya. Tanpa makna. tepat dan sesuai pada masanya telah digunakan secara meluas oleh masyarakat Melayu. Harus diingat juga bahawa makna konotatif pula ditentukan oleh makna asosiatif dan juga makna afektif. semantic berasal daripada perkataan Yunani “semantikos” yang bermaksud penting atau beerti.0 Definisi Semantik Semantik ialah bidang yang mengkaji dan menganalilis makna kata dan ayat. Makna memainkan peranan penting untuk mentafsir. Tanpa konsep juga tidak akan wujud makna denotatif ataupun dalam erti kata lain makna sebenar. Sekiranya konsep tidak dapat difahami ianya tidak akan wujud.0 Kesimpulan Secara kesimpulanya.

Kata-kata dalam bahasa Melayu yang mempunyai pelbagai jenis makna dapat dikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (perkataan yang mempunyai makna yang sama dari segi makna nahu tetapi berbeza daripada segi makna leksikal). Oleh yang demikian sesuatu bidang ilmu perlu diteliti maknanya supaya ia dapat dimanfaatkan. antonim (perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan). Kesimpulannya ialah semantik dikatakan sebahagian daripada linguistik yang mengkaji bahasa secara teliti.2 Pertaliannya dengan disiplin ilmu lain Setiap bidang disiplin ilmu mempunyai bahasa yang tersendiri. Oleh yang demikian logika dalam disiplin ilmu falsafah memerlukan cara berfikir yang tepat untuk mencapai ketepatan makna dalam ilmu falsafah tersebut. hubungan antara makna dengan makna lain serta pengareuh maknan terhadap masyarakat. hubungan makna dengan kebudayaan. makna dalam konteks. kemahuan dan pelbagai lagi yang dapat menjelaskan bahawa makna mempunyai makna yang ruwet. Bahasa dalam setiap bidang disiplin ilmu mempunyai nilai semantik yang tersendiri. 1. Choamsky berpendapat bahawa semantik bermaksud makna ayat ditentukan oleh struktur permukaan dan konteks apabila ayat digunakan. 1. antaranya ialah sesuatu yang intrinsik. perubahan makna dan bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik. Hubungan Semantik dengan Falsafah Falsafah ialah pengetahuan yang menelaah sesuatu yang istimewa. dan peribahasa (beberapa perkataan yang mempunyai satu makna). semantik merupakan bahasa yang diucapkan untuk menyampaikan makna.yang menyatakann makna .1 Konsep Semantik Kata semantik berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang bermaksud „penting‟ atau „bererti‟. Falsafah adalah istimewa kerana falsafah tidak dapat dihuraikan dengan ilmu pengetahuan biasa sebaliknya falsafah memerlukan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kaedah berfikir yang logika. 1893) Makna boleh diberikan dengan bermacam-macam-macam pengertian lain. Contohnya falsafah „Biar saya mentertawakan diri saya sebelum orang lain .Breal. homonim (perkataan yang mempunyai bentuk dan bunyi yang sama tetapi maknanya berbeza). Falsafah yang tidak mempunyai makna menjadi tidak bererti. 1. 1985:9). Namun. pokok. Kata „bererti‟ membawa maksud „makna‟ yang diertikan sebagai sesuatu peristiwa yang diharapkan (Tarigan. Ogden dan Richard (1956) memberikan 16 pengertian makna. Menurut Ferdinand de Saussure. hiponim (perkataan yang maknanya sebahagian daripada makna perkataan lain). Semantik menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Semantik dapat dijelaskan sebagai sesuatu bidang yang mengkaji maka perkataan dan ayat dalam bahasa secara ringkasnya. semantik bukan sahaja merujuk kepada makna tetapi juga kepada perkembangannya yang disebut “semantik sejarah” (M. Kajian mengenai makna kata boleh dilihat dalam aspek makna denotasi dan konotasi. polisemi (perkataan yang mempunyai makna yang banyak).

Situasi yang berbeza tersebut melambangkan paksaan dan permintaan penuturnya. 5. mungkin berubah. Justeru terdapat pelbagai lapisan makna dalam sastera yang meliputi makna tersurat (makna biasa/denotatif).‟ Deretan bunyi dan susunan huruf dalam perkataan tersebut menghasilkan pemahaman makna yang berbeza oleh seseorang dalam situasi yang berbeza. Antropologi ialah bidang ilmu yang mengkaji sekelompok masyarakat tertentu yang homogen yang mempunyai pelbagai ciri khasnya. makna tersirat (makna yang dapat di agak pembaca/konotatif). Hubungan Semantik dengan Sejarah Sifat bahasa adalah sentiasa berkembang. Justeru makna yang difahami adalah berdasarkan bentuk bahasa semasa pertuturan itu dituturkan. Contohnya seperti ungkapan “Kalau asal benih yang baik. Hubungan Semantik dengan Antropologi dan Sosiologi. „taman buaya‟.mentertawakan diri saya‟ membawa semantik “kesedaran kendiri atau muhasabah diri” perlu difahami pendengar mahupun penutur falsafah tersebut supaya ia bermakna apabila diujarkan. Contohnya perkataan „Makan!‟ berbeza berbanding „Makanlah. Hubungan Semantik dengan Sastera Bahasa dalam karya sastera berbeza dengan bahasa yang terdapat dalam karya ilmiah. jatuh ke laut menjadi pulau. Sosial dan budaya sesuatu masyarakat yang semakin berkembang menyebabkan makna bahasa dalam sesuatu masyarakat semakin berkembang. 4. Bahasa dalam karya sastera sama adatulisan ataupun pertuturan tidak semuanya diketahui umum. (makna yang dapat diketahui oleh pengarang sahaja). Sosiologi pula ialah bidang ilmu yang mengkaji kelompok masyarakat yang lebih luas dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang heterogen. menyempit. meluas atau menghilang. Perkembangan bahasa merupakan sejarah bahasa.. 2. Hal ini bertepatan dengan pendapat ahli psikologi yang menyatakan bahawa makna wujud berdasarkan rangsangan atau tindak balas. 3. (Aminuddin 1985). (Abdullah Hussain. hal. 95)” merupakan makna konotatif yang dapat difikirkan yang membawa maksud orang yang baik itu biar di mana pun tempatnya tetap akan baik juga. Hal ini bermakna tingkah laku manusia mempunyai makna. Hubungan Semantik dengan Psikologi Psikologi ialah ilmu jiwa yang mengkaji hakikat dan gerak-geri jiwa. Makna yang dimaksudkan adalah tentang kebermaknaan kata atau ujaran dalam bahasa. Contohnya perkataan „khalwat‟ yang bermaksud “berseorangan untuk mendekatkan diri kepada -Nya” telah disempitkan maksudnya kepada “berdua-duaan dalam keadaan mencurigakan”. Justeru sejarah bahasa ini perlu . dan „taman rimba‟ yang bukan lagi bermaksud kebun yang ditanam dengan bunga-bungaan. 1982. Contohnya perkataan „taman‟ daripada aspek antropologinya telah berkembang membentuk perkataan „taman hati‟. makna kreatif (makna yang dapat difikirkan pengkritik) dan makna peribadi. Makna sesuatu perkataan mungkin kekal sehingga kini. Perkataan „pondok‟ yang bermaksud “tempat tinggal yang usang” pula telah dikembangkan maknanya menjadi “tempat belajar”.

Guru perlu mengetahui dan memahami semantik untuk memastikan penggunaan perkataan adalah sesuai atau tepat pada tempatnya. Justeru semantik dalam bidang ilmu pengkomputeran perlu diterokai dan disebarluaskan supaya makna yang ditafsirkan bertepatan dengan kehendak pengguna kelak. Kata “kebun” bermaksud tanah yang ditanami tumbuh-tumbuhan. penggandaan. Bahasa Melayu jelas mempunyai makna yang sedia ada dan penambahan makna melalui proses akronim. Contohnya makna kata „kebun‟ berbeza daripada „pekebun‟ dan „pengebun‟. Hubungan Semantik dengan Komputer Komputer dapat membantu penggunaan bahasa dalam bentuk tulisan dan lisan melalui proses penyemakan makna ejaan. pembetulan imbuhan dan struktur ayat. istilah semantik bermaksud kajian fenomena makna dalam bahasa. Kata “pekebun” bermaksud “orang yang mengurus kebun” sementara kata “pengebun” bermaksud “orang yang kerjayanya membuat kebun atau bekerja di kebun. Dalam ilmu lingustik. SEMANTIK Dalam bahasa harian. Selain itu. Para penterjemah yang memiliki akal dan perasaan sahaja yang mampu memilih makna yang sesuai dalam konteks struktural ayat. potong.kata ganti diri ketiga yang menunjukkan bilangan yang ramai dan makna kedua. dan pemajmukan. perkataan „mereka‟ mempunyai dua makna iaitu pertama. Dalam bahasa Melayu. . Sebagai seorang guru.direkodkan dalam kamus besar bagi mencatatkan perubahan bahasa yang berlaku dalam setiap hari bagi tujuan penggunaan bahasa dan pengkaji bahasa kelak. atau belah. pengimbuhan. memikirkan (sesuatu) atau merancang . perkataan semantik bermaksud makna. setiap perkataan mempunyai banyak makna. guru dapat membantu murid-murid dalam membezakan makna perkataan dalam sesuatu ayat. Walau bagaimanapun komputer telah membantu dalam bidang penterjemahan terus dapat membantu penterjemah yang mempunyai akal fikiran yang tinggi untuk memikirkan makna yang sesuai bagi sesuatu perkataan berdasarkan konteks ayat. kita perlu menguasai aspek semantik di dalam bilik darjah. 6. 7. dalam proses pengimbuhan.” Dalam proses penggandaan. Guru perlulah dapat membezakan perkataan seperti hiris. Yang menjadi kekurangannya adalah komputer tidak dapat menterjemah perkataan secara struktural kerana keupayaannya yang terbatas dalam proses menterjemah. guru perlu menguasai semantik supaya dapat membantu murid-murid menguasai pelbagai jenis perkataan yang mempunyai makna yang lebih tepat dalam menulis sesuatu ayat dengan betul. Hubungan Semantik dengan Linguistik Linguistik ialah kajian tentang bahasa secara saintifik. kerat. Contohnya. Dalam proses pemajmukan pula kata „buah‟ dan „hati‟ mempunyai makna yang berbeza apabila membentuk kata majmuk „buah hati‟. Sehubungan itu. melalui pengetahuan mengenai semantik. kata „langit‟ juga berbeza dengan „lelangit‟ yang bermaksud keadaan bumi dan atas bahagian dalam mulut. Perkataan ini merupakan perbuatan yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeza mengikut makna ayat yang digunakan. Buah ialah benda yang boleh dimakan sementara hati merupa kan organ menjadi makna kekasih apabila perkataan tersebut digabungkan.

Teori linguistik memberi maklumat tentang struktur dan fungsi-fungsi bahasa dan ini dapat menentukan tujuan. Antaranya: 1. isi dan pendekatan dalam pengajaran bahasa. 4. Terdapat banyak kegunaan linguistik dalam pengajaran bahasa. tetapi tidak memberi cara mengajar bahasa yang paling baik. Sebarang perkembangan dalam bidang linguistik itu. tatabahasa atau semantik sebenarnya menggunakan pengetahuan linguistik. Bagi guru yang menggunakan sebuah buku tatabahasa lama untuk mengajar sebutan. hubungan tersebut perlu diketahui. Ahli linguistik dan guru bahasa menggunakan bahan yang sama. Terdapat hubungan antara linguistik dengan guru bahasa. 2. Dalam pengajaran bahasa. sintaksis dan semantik berguna dalam pengajaran sesuatu bahasa. sosiolinguistik dan psikolinguistik tidak dapat dipisahkan kerana semua disiplin ini memberi sumbangan yang berguna dalam menjayakan sesuatu program pengajaran dan pembelajaran bahasa. 5. Aspek fonetik. iaitu bahasa. 2.Kegunaan Linguistik Dalam Pengajaran Bahasa Penggunaan linguistik dalam pengajaran selalunya dikenali sebagai linguistik gunaan dan ini termasuklah kajian fonetik. iaitu linguistik tradisional. Sesebuah deskripsi bahasa akan menyedarkan guru tentang struktur bahasa yang diajar dan dapat meningkatkan mutu pengajaran bahasa. Ini merupakan kesejagatan bentuk seperti jenis-jenis rumusan yang berlainan dalam tatabahasa transformasi generatif dan keseragaman kategori seperti frasa nama. semantik dan kadang-kadang termasuk juga tajuk-tajuk lain seperti psikolinguistik dan sosiolinguistik yang masing-masing memberi tumpuan pada teori pemerolehan dan situasi bahasa. Ilmu linguistik telah lama digunakan oleh guru bahasa. sintaksis. Asas teori sesuatu bahasa.A. Deskripsi bahasa memberi suatu sistem rumusan yang berentetan dan ini boleh digunakan untuk membentuk bahan pengajaran. iaitu deskripsi linguistik akan memberi deskripsi bahasa. frasa kerja atau ciri-ciri nahuan kata dan perkara ini boleh digunakan oleh guru dalam pengajaran bahasa. janganlah disalah . struktur dan fungsi bahasa itu. Terdapat hubungan yang penting antara kedua-duanya. 6. D. morfologi. morfologi. Bahasa tidak dapat diajar tanpa sebuah deskripsi bahasa. tetapi ini perlu penyesuaian kerana pengajaran bahasa sentiasa mempengaruhi deskripsi bahasa. Linguistik memberi deskripsi bahasa yang sempurna tentang bahasa. 3. bidangbidang linguistik seperti linguistik teoritis. Wilkins mengatakan terdapat tiga jenis hubungan iaitu: 1. Terdapat hubungkait antara bidang-bidang tersebut dengan pengajaran bahasa. morfem dan sebagainya. Deskripsi bahasa juga memberi pengetahuan kepada guru tentang unit-unit unsur seperti fonem. Sebagai guru bahasa. fonologi. Ini merupakan suatu sistem rumusan bagi sesuatu bahasa yang boleh digunakan dalam pengajaran bahasa. fonologi. Teori linguistik juga memberi suatu bahasa perantaraaan kepada guru. manakala linguistik moden pula bersifat struktural dan deskriptif. Cuma yang berbeza mereka menggunakan linguistik tradisi yang penuh dengan pernyataan perskriptif dan normatif. Teori linguistik tentang pemerolehan bahasa mempengaruhi perkaedahan mengajar bahasa.

Gerak balas yang diberi oleh pelajar mestilah diikuti dengan peneguhan. 3. . 4. Nahu tidak diajar secara formal. iaitu: 1. tetapi pengaruhnya perlu dihadkan pada keperluan semasa.mengertikan sebagai suatu sebab untuk membuat perubahan. kerana pengalaman mengajar dan pengetahuan perkaedahan mempunyai hubungan yang sangat rapat. Pembelajaran ialah pengukuhan yang dapat ditimbulkan melalui ganjaran yang harus diberikan apabila seseorang pelajar memberikan gerak balas yang betul. Bahasa ialah suatu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku yang lain yang boleh dikuasai melalui latihan dan pengulangan. Manusia mempunyai kebolehan semula jadi dalam menguasai bahasa. 4. 6. Oleh itu. Bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. 5. Teori-teori Linguistik dan Penerapan Dalam Pengajaran Bahasa Terdapat beberapa teori linguistik. Linguistik selalu mempengaruhi pengajaran bahasa. Berdasarkan teori linguistik tersebut maka lahirlah kaedah pengajaran. mengikut teori mentalisme terdapat beberapa tanggapan terhadap penguasaan dan pembelajaran bahasa. Ini disokong oleh Koh Boh Boon yang menyatakan bahawa pengajaran yang lebih terjamin mutunya ialah berdasarkan pengalaman mengajar yang diperkukuh dengan pengetahuan perkaedahan. Latih tubi ditekankan untuk membentuk kebiasaan. Bahasa sebagai alat komunikasi. iaitu Kaedah Dengar-Sebut yang menekan prinsip-prinsip berikut dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa: 1. Dua teori yang paling popular tentang pemerolehan dan penguasaan bahasa yang tersebut di atas mewujudkan beberapa prinsip tertentu dalam pengajaran bahasa yang menimbulkan pula beberapa kaedah yang boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Dalam teori behaviurisme terdapat beberapa prinsip. 3. 2. Lisan diutamakan. Pakar-pakar pengajaran bahasa berpendapat. 5. 2. iaitu: 1. Terdapat dua bahagian penting dalam penguasaan bahasa. 3. kejayaan setiap pengajaran bahasa itu memerlukan kaedah pengajaran yang berdasarkan teori-teori linguistik. Guru sebagai model bahasa yang sebaik-baiknya. Ini disebabkan kesedaran penuh akan teori linguistik yang menjadi asas-asas perkaedahan dalam pengajaran bahasa akan menolong seseorang guru bahasa membuat keputusan secara lebih matang dan boleh dipercayai tentang cara mengajar yang sesuai untuk sesuatu pelajaran bahasa yang hendak dilaksanakan. 2. iaitu kecekapan dan prestasi. Linguistik dan psikologi pembalajaran merupakan alat-alat yang dapat digunakan oleh guru-guru bahasa untuk menguatkan kaedah mengajar mereka. tetapi yang paling penting ialah teori behaviourisme dan mentalisme. Bahasa dihurai secara deskriptif atau struktural. Rangsangan mestilah diwujudkan untuk mendapatkan gerak balas daripada pelajar.

Sesungguhnya teori. Teori ini mempengaruhi kaedah nahu. Bahasa ialah suatu sistem. kaedah nahu-terjemahan dan sebagainya. Teori linguistik tranformasi genaratif telah diasaskan oleh Noam Chomsky dan . Bagi teori behaviouris tercetus kaedah terus. Bahasa mengandungi ciri-ciri kreativiti. Kemampuan kreatif pelajar digalakkan. iaitu sistem bentuk-bentuk yang di dalamnya terkandung unsur-unsur. Teori linguistik tradisional merupakan teori huraian bahasa yang tertua yang memerihal bahasa menggunakan bahasa tulisan sebagai bahan kajian. Pengajaran menekankan penerapan pengetahuan. Kesalahan pelajar bukanlah kegagalan tetapi percubaan hipotesis. 4. kaedah psikologi dan sebagainya. pendekatan dan teknik berkait rapat. 6. Manakala daripada teori dan prinsip mentalis timbullah kaedah nahu. kaedah semula jadi. Tulisan dan bacaan diutamakan. kaedah terjemahan. Makna dan huraian dipentingkan. 2. Dalam linguistik teoritis pula. Teori ini mengemukakan kaedah koda-kognitif yang menekankan prinsipprinsip yang berikut: 1. 3. telah melahirkan beberapa kaedah. Bahasa dihuraikan secara transformasi generatif.3. 5. 5. Pengajaran menekan kemahiran menulis dan tatabahasa yang diajar bersifat normatif dan preskriptif. Teori linguistik struktural muncul dalam abad kedua puluh dan menumpukan kajian terhadap struktur bahasa serta menganggap bahasa adalah pertuturan. Teknik pengajaran pula berhubung dengan strategi sesuatu isi pelajaran disampaikan. 4. 6. Unsur-unsur bahasa tidak dikaji secara terasing kerana unsur-unsur itu merupakan sebahagian daripada keseluruhan suatu sistem yang besar dan di antara unsur-unsur itu ada pertaliannya antara satu sama lain. kaedah fonetik. kaedah psikologi dan kaedah situasi. item-item yang jika digabungkan berdasarkan peraturan-peraturan tertentu akan menerbitkan ayat. Bahasa mempunyai hubungan erat dengan pemikiran. kaedah. Tatabahasa tidak diajar secara formal dan aspek makna tidak dipentingkan. Bahasa yang dijadikan kajian berbentuk lisan dan menganggap bahasa juga adalah alat komunikasi. Berdasarkan teori dan prinsip behaviourisme dan mentalis. Aspek makna dan pemikiran ditekankan. memang terdapat hubungan dengan pengajaran bahasa kerana disiplin ini mengemukakan teori-teori linguistik yang boleh digunakan untuk memberi deskripsi tentang bahasa sebagai suatu sistem dan memberikan maklumat tentang bagaimana penutur-penutur bahasa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Kajian ini tidak begitu saintifik dan penekanan kajian tertumpu dalam aspek penggolongan perkataan. Daripada kaedah pula disokong oleh pendekatan yang berkaitan dengan proses pengendalian pengajaran bahasa sama ada pendekatan analisis atau sintesis atau eklektik. Nahu diajar secara formal. kaedah terjemahan dan nahu-terjemahan. 7. Teori ini mempengaruhi kaedah terus. Fungsi guru sebagai nara sumber. Analisis semestinya berdasarkan fakta-fakta yang dapat dilihat dan mestilah objektif serta berdasarkan struktur.

linguistik terapan memainkan peranan sebagai penggabung kedua-dua jenis ahli ini dalam mereka bentuk sesuatu pengajaran bahasa. Linguistik dan pengajaran bahasa mempunyai hubung kait yang sangat rapat. pilihan kata atau diksi perlulah sesuai dengan konteks. Kecekapan di sini dimaksudkan pada rumus-rumus atau peraturan-peraturan bahasa yang ada dalam pengetahuan seseorang yang akan digunakan untuk membentuk ayat-ayatnya sendiri ataupun untuk memahami dan menganalisis pertuturan ayat. guru akan dapat mengenal pasti segala kesilapan yang dilakukan oleh pelajarnya. Sehubungan dengan itu. Huraian bahasa yang disumbangkan oleh ahli-ahli linguistik teoritis. membolehkan pelajar belajar dengan mudah dan cepat dan menjadikan tugas-tugas guru menarik serta bermanfaat. Bagi menghasilkan bahan-bahan seperti ini. Kecekapan berbahasa adalah sesuatu yang semula jati (innate) dan melaluinya seseorang itu boleh bertutur dengan membentuk ayat-ayat mereka sendiri. Pengetahuan linguistik ini dapat diterap dalam pengajaran bahasa. Hasil huraian ini menjadi model penting untuk guru bahasa. menimbulkan rangsangan dan keinginan pelajar untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik. Dalam hal ini ilmu semantik amat berguna bagi membantu penutur memilih kata dan ayat yang . iaitu menjadi isi atau bahan pengajaran yang akan disampaikannya kepada pelajar. sintaksis. sesuai untuk situasi matlamatnya. Pengetahuan linguistik sangat penting untuk seseorang guru bahasa. Bahan-bahan boleh menggerakkan pembelajaran. Teori-teori linguistik digunakan untuk menghuraikan unsur struktur-struktur bahasa. Dengan adanya pengetahuan tersebut. semantik dan sebagainya merupakan huraian yang dibuat. Teori bahasa menghasilkan analisis bahasa yang sesuai dipersembahkan dalam bentuk yang sesuai untuk pengajaran bahasa. Bahan-bahan Pengajaran Bahasa Faktor penting untuk menjayakan program pengajaran bahasa ialah bahan. Aspek fonologi. kesimpulan semantik Memilih kata yang sesuai digunakan dalam perbualan bukanlah sesuatu yang mudah. iaitu struktur dalaman dan luaran.tumpuan kajian terhadap aspek kecekapan yang dimiliki oleh penutur jati. Ini akan mengakibatkan pembelajaran yang lebih berkesan. Kedua-dua pendekatan teori bahasa dan teori pembelajaran digabungkan untuk menghasilkan bahanbahan pengajaran yang ditetapkan oleh objektif program pembelajaran tertentu. Tugas guru bahasa menghasilkan bahan pengajaran yang bermutu tinggi. Berdasarkan teori ini tidak melahirkan kaedah-kaedah pengajaran dengan nama-nama tertentu tetapi pada dasarnya mereka memperakukan kaedah-kaedah pengajaran yang melibatkan proses mental. pereka bentuk pengajaran bahasa mestilah bukan sahaja ahli bahasa tetapi juga ahli pedagogi. Guru dapat melengkapkan dirinya untuk menjadi guru bahasa yang berkesan jika ia mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam linguistik kerana ia akan berupaya mengajar struktur-struktur bahasa dengan betul dan dapat mendeskripsi bahasa dengan tepat. Oleh itu. teori-teori pembelajaran dan manifestasi penggunaan bahasa dalam masyarakat akan membantu guru dalam pengajarannya. morfologi.

al. Namun begitu. setiap teori dalam kajian semantik mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Kata „mengandung‟. ia boleh menyebabkan kesalafahaman atau kesalahtanggapan pada pihak pendengar. makna afektif. dan „bunting‟ mempunyai nilai emotif dan digunakan pada orang yang tertentu. Kita kadangkala memilih untuk menggunakan konotasi dibandingkan dengan memilih denotasi. Namun demikian. perkataan „ buaya’ . makna stilistik. Secara kesimpulannya.Makna asosiatif biasanya dikajid a l a m b i d a n g p s i k o l i n g u i s t i k ( S o e n j o n o D a r d j o w i d j o j o . keadaan. iaitu menggunakan teori imejan dalam memberikan makna sesuatu kata mengikut imej yang hadir di dalam minda kita. rumusan yang dapat dibuat semasa melakukan kajian teori semantik. 2 0 0 3 ) . jika kata itu mengandungi konotasi yang salah. perhubungan dan pertalian (Kamus Linguistik. jika kita berkata “Tuan-tuan dan puan-puan diminta bertenang” bermakna orang yang kita hadapi itu diangga p sedarjat tingkat sosialnya.makna refleksi dan makna kolokatif. Sebaliknya..betul dalam perbualan. Teori imejan merupakan teori yang hanya dapat memberikan makna sesuatu kata berdasarkan kefahaman seseorang berkaitan dengan imej kata atau gambaran dalam proses memberi makna kepada perkataan tersebut. atau ciri yang ada pada konsep asal kata atau perkataan tersebut. malah ada kata tertentu yang dianggap salah jika digunakan pada orang-orang tertentu. terdapat kelemahan dalam teori ini yang hanya menggunakan imej sebagai pengukur makna perkataan. Namun demikian. Selain itu. Makna asosiasi inisebenarnya sama dengan perlambangan yang d i g u n a k a n o l e h s e s u a t u m a s y a r a k a t y a n g mempunyai kemiripan dengan sifat. et. makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah katadengan kata lain termasuk di dalamnya makna konotatif.pengetahuan dan pengalaman seseorang. makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorangapabila mendengar perkataan tertentu ( Kushartanti. „hamil‟. Makna Asosiatif 8 Menurut Leech (1976). Makna asosiatif ialah perkaitan (antara satu denganyang lain). Demikian juga jika kita berkata “Diam! Jangan bising!” bermakna orang yang kita hadapi itu mempunyai status yang sama atau lebih rendah daripada kita. Hal ini kerana pendapat atau gambaran seseorang dengan individu yang lain amatlah berbeza dari segi pemberian makna. 2005). Contohnya. 1997). Menurut SetiawatiDermojuwono. ada kata yang dianggap sopan dan ada kata yang dianggap kasar.Asosiasi ini dipengaruhiunsu r-unsur psikis.

-er-. H a l i n i bermakna sesuatu yang berasosiasi berhubung rapat dengan makna konotatif. penggandaan dan pemajmukan.Makna asosiatif turutm e m a i n k a n p e r a n a n p e n t i n g d a l a m m e n y u s u n t e k s i k l a n d a n b u k a n s a h a j a m a k n a referensial sahaja yang mesti ditonjolk a n . dan –in- . M a k n a a s o s i a t i f m e m a i n k a n p e r a n a n y a n g penting untuk pemahaman wacana kerana makna asosiatif dapat menjadi pengikat makna-makna kata sehingga terbentuk pemahaman suatu wacana. Interpretasi bagi sebuah puisi9 tidak dapat dipisahkan dari makna asosiatif kerana interpretasi puisi menjadi lebih mudahapabila seseorang itu memahami makna asosiatif. penyisipan. stilistik. Maknaafektif pula lebih terasa dalam komunikasi lisan kerana ia berkait rapat dengan perasaana t a u e m o s i p e m b i c a r a t e r h a d a p l a w a n b i c a r a a t a u t e r h a d a p o b j e k y a n g d i b i c a r a k a n d a n disampaikan dengan penuh semangat.al. Contohnya makna konotatif termasuk dalam makna asosiatif kerana kata-kata tersebut adalah berasosiasi dengan nilai rasa terhadap perkataan itu. Makna gramatis ini ialah makna yang terkandung dalam sesuatu imbuhan apabila ia bergabung dengan kata dasar mahupun dengan perkataan yang telah mendapat pengimbuhan sebelumnya atau kata terbitan. nada dan intonansi. iaitu –em-. seperti pengimbuhan. i) Penyisipan Sisipan merupakan sejenis imbuhan kerana bentuk yang ditambahkan pada kata dasar..Terdapat banyak persamaan makna asosiatif di dalam satu masyarakat bahasa kerana pengalaman.afektif. Walau bagaimanapun. Sisipan hadir di celah kata dasar. ( Kushartanti et. dan bentuk. reflektif dan kolokatif. Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk sisipan. 2005) #25 Makna Gramatikal Menurut Darwis Harahap (1994: 49). Be gitu jugadengan kata „mawar‟ yang bermakna konseptual iaitu sejenis bunga yang kuning tetapic a n t i k d a n b e r b a u h a r u m d i n y a t a k a n u n t u k p e r l a m b a n g a n „ b e r s i h ‟ d a n „ s u c i ‟ .dikaitkan dengan „jahat‟ atau „ganas‟atau membawa erti seorang laki -laki yang suka memujuk dan menipu wanita. sisipan tidak produktif lagi kerana sisipan tidak menghasilkan bentuk-bentuk terbitan yang baharu. Makna gramatikal juga merupakan makna yang ditimbulkan oleh proses gramatis yang ditentukan oleh urutan kata. lingkungan dan latar belakang budaya yang hampir sama. -el-. Abdullah Yusof (2009: 3) pula menjelaskan bahawa makna gramatikal adalah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal. intonasi. gramatikal membawa maksud nahuan atau tatabahasa dan makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses gramatikalnya.

gandaan separa. seperti menjelajah. bergerigi. -er-. Manakala bentuk sisipan kata kerja. iaitu gandaan penuh. Sisipan ini digunakan dalam pembentukan istilah dalam bahasa Melayu dan sesebuah kata yang menerima sisipan akan berlaku perubahan maknanya.. –em.Bentuk sisipan kata adjektif pula. kata ganda separa dan kata ganda berentak atau bersajak atau berima. kata ganda terbahagi kepada lima. Menurut Abdullah Hassan (2002: 36). gandaan bersisipan dan gandaan bebas. iaitu –el-. terdapat tiga jenis kata ganda. dan bergemuruh. kata nama dan kata adjektif akan menjadi sisipan kata kerja apabila melalui proses pengimbuhan. Dalam Tatabahasa Dewan (1993: 77). dan –emmempunyai ciri yang terkandung boleh membawa makna „sesuatu yang dalam kata dasar‟. seperti telunjuk.dan –in-. iaitu kata ganda seluruh atau penuh. ii) Pengulangan atau Penggandaan Pengulangan atau penggandaan terhasil dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu. -er-. -er-. dankerlip mendukung makna ‘bersifat’. gandaan berentak. dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan (Tatabahasa Dewan. gemuruh. iaitu –el-. iii) Pemajmukan atau penggabungan . gerigi dan kemucup.. seperti selerak. dan –em. 1993: 49). iaitu –el-. Sisipan kata nama.

atau daripada kedua-duanya. akhiran ataupun apitan. tetapi bertabiat sama seperti satu perkataan. iv Pengimbuhan Gramatikal merupakan proses perubahan bentuk kata yang terjadi kesan daripada penggunaan imbuhan terhadap kata dasar yang akan melahirkan makna-makna gramatis. Makna kata majmuk dapat dilihat dari unsur-unsur pembentuknya sama ada makna itu terhasil daripada unsur pertama pembentuknya. iaitu proses pemajmukan. Makna kata majmuk berkaitan hubungan makna antara unsur yang membentuk paduan itu. kata majmuk terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Kata imbuhan merupakan bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang menerima imbuhan. Oleh hal yang demikian. Menurut Abdullah Hassan (2002: 11) pula. yakni ada atau tidak makna yang muncul daripada hubungan makna antara unsur pertama dengan unsur kedua dari paduan tersebut. Proses pengimbuhan dalam bahasa Melayu merupakan satu cara untuk mengembangkan kata dasar. Makna kata majmuk merupakan makna gramatikal kerana makna itu hadir setelah terjadinya proses gramatikal. sisipan. daripada kata dasar batas. dapat diberikan pelbagai pengimbuhan pada kata tersebut seperti dibatas.Tatabahasa Dewan (1993: 73) mendefinisikan proses majmuk ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. unsur keduanya. Hal ini bermakna bahawa pelbagai imbuhan dapat diimbuhkan pada satu kata dasar. Contohnya. sama ada awalan. perbatas. pembatas. berbatas. kata majmuk merupakan dua atau lebih kata yang digabungkan dan membawa makna baharu yang berbeza dengan maksud asal kata itu. .

2001: 125) adalah hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata. kalimat-kalimat dan dunia pengalaman nonlinguistik. keterbatasan. Dengan adanya pelbagai bentuk imbuhan pada kata dasar batas. huruf dan bunyinya terbatas dan jumlahnya terhad. namun penutur jati atau orang Melayu dapat membezakan maknanya. Makna Referensial Referen menurut Palmer ( dalam Mansoer Pateda.terbatas. atau bunyi dengan jumlahnya yang terhad. peristiwa. Walaupun kata. dan pembatasan. ULASAN : Dalam bahasa Melayu makna gramatikal dianggap sebagai satu ciri yang istimewa. Referen adalah sesuatu yangditunjuk . batasan. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu memiliki ciri pengembangan maknanya melalui pelbagai proses seperti proses penyisipan. makna kata tersebut juga menjadi pelbagai. ia dapat memberikan makna yang lengkap dan tepat. proses atau kenyataan. Dengan melalui pelbagai proses yang hanya terdiri daripada beberapa kata. pemajmukan dan pengimbuhan. membataskan. pengulangan. Referen atau acuan dapat diartikan berupa benda. huruf.

Perbezaan antara makna referensial dengan makna nonreferensial bergantung pada ada ataut i d a k r e f e r e n b a g i p e r k a t a a n perkataan berkenaan (Nik Safiah Karim. Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yamg langsung menunjuk pada sesuatu. 2 0 0 4 ) . namun. Perkataan yang tidak mempunyai referen. baik benda. A p a b i l a perkataan mempunyai referen. cerdik. ia berbeza dengan Makna Nonreferensial. gejala. kenyataan. Perkataan yangtermasuk dalam kategori kata penuh seperti makan.C o n t o h n y a b e g . Dapat juga dikatakan bahwa makna referensial merupakan makna unsur bahasa yanga dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa. Manakala perkataan yang tergolong sebagaikata tugas seperti kata hubung. cantik tergolong sebagai perkataan yang mempunyai makna referensial. Makna referensial menurut uraian di atas dapat diartikan sebagai makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata atau ujaran. k a s u t dan pakaian. kata sendi nama dan kata bantu termasuk dalam perkataan5 nonreferensial . walaupun . maka perkataan t ersebut mempunyai makna referensial.oleh suatu lambang. seperti kerana. Merujuk kepada Makna Referensial pula. tetapi dikenali sebagai makna nonreferensial. tidur. peristiwa maupun proses. baik berupa objek konkret atau gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis komponen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful