Bidang Makna Bidang makna ataupun semantik, sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistic kerana bahasa tidak

akan sempurna jika tidak ada unsur makna. Bahasa menurut R.H. Robbins (1952) adalah menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Selain itu ada lagi tokohtokoh yang mengemukakan pendapat yang lain. Firth (1994) pula menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam sesuatu kajian bahasa. Berdasarkan pernyataan bagi ketiga-tiga tokoh diatas, makna merupakan perkara yang sangat penting, sekiranya kita membaca sesuatu ayat ataupun menulis ayat tetapi kita tidak mengetahui maknanya, maka tidak sempurnalah. Seharusnya kita perlu mengetahui makna apa sahaja yang kita baca, kita tulis. Dalam bidang linguistik , semantik pula ialah bidang yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa (Nik Safiah Karim, 2001). Semantik atau kajian makna adalah satu bidang yang sangat luas, dimana ianya mencakupi kebanyakan daripada struktur dan fungsi bahasa serta juga masalah dalam kajian psikologi, falsafah dan antropologi. Terdapat beberapa jenis makna dalam bahasa Melayu antaranya ialah makna afektif, makna leksikal, makna konseptual, makna konotatif, makna kolokatif, makna tematik dan banyak lagi.

2.0 Jenis-Jenis Makna 2.1 Makna Konseptual Melihat pada makna konseptua, perkara yang paling utama perlu kita tahu adalah apa itu konsep dalam sesuatu makna. Makna konseptual itu merupakan makna konsep makna yang paling penting dalam bahasa. Kita tidak akan dapat memahami makna, mentafsir makna, memahami ujaran, ataupun membuat intterpretasi dengan tidak mengaitkan makna konseptual itu. Hal ini bermakna, sekiranya makna sesuatu ayat itu tidak dapat difahami konsepnya makan sebarang analisis makna, maksud makna, ujaran tidak dapat dilakukan. Oleh hal demikian pemahaman konsep adalah mustahak. Makna konsep ini mencakup komponen seperti benda, tindakan, proses, keadaan atau konsep lainnya (Abdul Chaer, 1990). Menurut Leech (1974), pula, di dalam makna konseptual, konsep merupakan sesuatu yang asas kerana pokok atau konsep itu sesuatu yang asas dalam komunikasi linguistik. Manakala Palmer (1992), pula menyatakan bahawa konsep adalah sesuatu yang menghubungkan „kata‟ dan „benda‟ melalui perantaraan konsep pemikiran. Interpretasi yang pelbagai wujud kerana manusia meluahkan buah fikiran yang berbeza seperti formulasi yang dibuat oleh Ogden dan Richards (1923), iaitu „Segitiga Semiotik‟. Manusia akan berfikir dahulu sebelum mengujarkan sesuatu perkataan. Oleh sebab itulah dalam formulasi tersebut meletakkan pemikiran itu pada tahap yang paling atas. Organisasi makna konseptual ini adalah rumit. (Kushartanti et. al., 2005). Cuba lihat contoh perkataan iaitu ‘wanita’ dan juga‘perempuan’. Sekiranya dilihat secara rasionalnya, kedua-dua perkataan tersebut mempunyai makna yang sama iaitu seorang yang dewasa, bukan laki-laki. (Kamus Dewan, 2001). Leech (1974) pula mengaitkan konsep itu dengan berdasarkan dua prinsip iaitu prinsip konstrantif dan juga prinsip struktur konstituen.contohnya, konotasi antara wanita dan jugaperempuan adalah berbeza. Buktinya wanita boleh dispesifikasikan sebagai wanita solehah, wanita bekerjaya, wanita sopan tetapi apabila kita tukar katawanita itu

2005). perlambangan. Selain itu. Tanpa konsep. (Kamus Dewan. Bagi penutur. 2005). (Nik Safiah Karim. Bagi seorang pendengar pula. prinsip lain yang boleh diguna pakai dalam organisasi linguistik ialah melalui pembahagian menurut tahap struktur linguistik yang dapat memudahkan pemahaman pengembangan linguistik seseorang. dan Semantik. Ujaran linguistik boleh difahami dengan mudah melalui pembahagian tiga tahap iaitu Fonologi. Nilai rasa yang dimaksudkan tidak kira sama ada positif ataupun negatif. kedua-dua perkataan ini mempunyai nilai rasa yang berbeza. Tetapi bagi mereka yang bukan beragama islam babi itu sejenis makanan yang paling sedap. perempuan solehah. kita tidak mungkin berupaya mewujudkan makna denotatif atau makna sebenar. Begitu juga perkataan-perkataan yang lain iaitu jantan dan juga lelaki. Dalam menganalisis ayat. Reprentasi yang sering diperkatakan ini bermaksud sesuatu yang melambangkan. gambaran. maka makna konseptual atau makna situasional sering juga disebut makna gramatikal (Kushartanti et. memahami. Bagi masyarakat yang beragama islam pula.kepada perempuan ianya akan menjadiperempuan dewasa. Bagi umat islam. al. Sekiranya nilai rasa itu tidak wujud. Dapat dilihat apabila kata wanita itu digantikan dengan kataa perempuan ianya akan menjadi kurang sesuai untuk mengucapkannya. dan pemajmukan. maka sifat perkataan itu nanti mungkin tidak akan memihak mana-mana. perempuan bekerjaya. nilai rasa mereka berbeza dengan interprentasi masyarakat yang bukan beragama islam. proses ini beralih.. Contohnya seperti pengimbuhan. makna konotatif ataupun makna tambahan ini juga boleh berubah merujuk kepada faktor-faktor tertentu. (Kushartanti et.. Sekiranya makna leksikal itu berkenaan dengan makna leksem yang sesuai dengan referennya. peringkat pertama kita perlu lakukan ialah menetapkan reprentasi Fonologi dan juga reprentasi Sintaksis dan juga reprentasi Semantik. iaitu mendengar bunyi-bunyi ayat dan melakukan interpretasi. Sintaksis. Tetapi menurut Setiawati Dermojuwono. memutuskan buah fikiran. najis atau sesuatu yang negatif. jijik. 2004). Makna sesebuah perkataan sering bergantung pada konteks ayat atau situasi penggunaannya. al. bentuk-bentuk yang berkaitan dengan gramatikal lebih tepat disebut memiliki fungsi gramatikal dan bukannya makna gramatikal. maka makna gramatikal ini merupakan makna yang hadir sebagi akibat berlakunya proses gramatikal. babi itu haram. menggambarkan atau menyatakan sesuatu yang lain. tindakan yang pertama ialah mengenkod makna apa yang hendak dilafazkan melalui ayat atau perkataan dan berakhir dengan bunyi. Walaupun perkataanperempuan dan wanita mempunyai makna denotatif yang sama tetapi. kotor. Konsep memainkan peranan penting kepada manusia untuk mentakrif. atau penyataan. penggandaan. 2. Jantan mempunyai nilai rasa yang rendah manakala lelaki mempunyai nilai rasa yang tinggi. Selain itu. Makna gramatikal berbeza pula dengan makna leksikal. Perempuan mempunyai nilai rasa yang rendah manakala wanita mempunyai nilai rasa yang tinggi.2 Makna Konotatif Apa yang dimaksudkan dengan makna konotatif ialah makna yang ada kaitan dengan nilai rasa. Contohnya . 2004).

Kedua ialah. Secara khusus pula ialah kajian tentang lambang-lambang atau tanda . Menurut kamus Dewan. 2004). Makna konotatif ini tidak begitu spesifik pada bahasa sahaja tetapi dikongsi bersama system konunikatif seperti seni visual dan juga muzik. bertafakur (Kamus Dewan. 1996). Orang yangv terpelajar atau orang yang meninba ilmu. Tanpa konsep juga tidak akan wujud makna denotatif ataupun dalam erti kata lain makna sebenar. semantrik bermaksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Tanpa makna.0 Kesimpulan Secara kesimpulanya. Contohnya barangan atau produk yang diiklankan di televisyen tidak sama seperti produk yang diilustrasikan. Verhar.Perkataan ini pada asalnya membawa maksud „mendekati Allah‟. semantic berasal daripada perkataan Yunani “semantikos” yang bermaksud penting atau beerti. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunuyai makna. Tetapi pada hari ini. Definisi daripada segi istilah pula. mentakrif. tepat dan sesuai pada masanya telah digunakan secara meluas oleh masyarakat Melayu.perkataan khalwat. kita dapat menyatakan fikiran. Makna konotatif tidak stabil.M. sedap didengar. makna konotatif bersifat peripheral. Makna memainkan peranan penting untuk mentafsir. Harus diingat juga bahawa makna konotatif pula ditentukan oleh makna asosiatif dan juga makna afektif. 1994). Selainb itu semantik merupakan bidang pengkajian linguistic yang objek penelitiannya makna bahasa (Abdul Chaer.W.. Secara keseluruhan jelas menunjukkan bahawa beberapa tokoh bahasa cuba memperlihatkan satu perkara yang sama iaitu kepentingan makna dalam sesuatu bahasa. membuat ujaran dan sebagainya. Penggunaan kata-kata halus. 3. perlakuan dan keperibadian manusia. 1. Sekiranya konsep tidak dapat difahami ianya tidak akan wujud. maksud perkataan tersebut telah mengalaami perubahan makna yang membawa maksud pengaingan diri berdua-duaan di tempat yang terpencil atau tersembunyi oleh lelaki dan juga perempuan yang bukan muhrim dan bukan pula suami isteri sehingga dianggap sabagai suatu perbuatan yang sumbang (Kamus Dewan. Jika dilihat definisi yang diberikan oleh tokoh bahasa. konsep memainkan perana penting kepada manusia untuk mentakrif. memahami dan juga menyatakan buah fikiran. 2004). makna konotatif sukar dipastikan dan bersifat arbitrer dan keterbukaan. Ketiga. dan berpengalaman menjadikannya berbeza pendapat yang timbul apabila melihat sesuatu ataupun memberikan pendapat. bervariasi menurut budaya. tempoh masa dan pengalaman individu. ia tidak lengkap. semantic ialah cabang linguistic yang akan membahas erti atau makna (J. Sebagai contohnya perkataan kudapan digunakan untuk menggantikan minum dan makan pagi dengan mengambil kuih-muih sedikit iaitu kudap-kudap sahaja. Dalam bahasa.0 Definisi Semantik Semantik ialah bidang yang mengkaji dan menganalilis makna kata dan ayat. duduk bersendirian mengasingkan atau memencilkan diri kerana menenagkan fikiran. Secara umumnya senantik ialah ilmu tentang erti atau perubahan erti sesuatu perkataan. emosi. membaca sahaja tetapi tidak mampu mengetahui apa makna disebalik apa yang kita tulis dan juga apa yang kita baca. Tidak cukup sekiranya kita hanya tahu menulis. pendapat. Makna denotatif ini ditentukan oleh makna asosiatif dan juga makna afektif.

dan peribahasa (beberapa perkataan yang mempunyai satu makna). semantik bukan sahaja merujuk kepada makna tetapi juga kepada perkembangannya yang disebut “semantik sejarah” (M. Menurut Ferdinand de Saussure. 1985:9). hubungan antara makna dengan makna lain serta pengareuh maknan terhadap masyarakat. perubahan makna dan bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik. Oleh yang demikian logika dalam disiplin ilmu falsafah memerlukan cara berfikir yang tepat untuk mencapai ketepatan makna dalam ilmu falsafah tersebut. homonim (perkataan yang mempunyai bentuk dan bunyi yang sama tetapi maknanya berbeza). Choamsky berpendapat bahawa semantik bermaksud makna ayat ditentukan oleh struktur permukaan dan konteks apabila ayat digunakan. Kata „bererti‟ membawa maksud „makna‟ yang diertikan sebagai sesuatu peristiwa yang diharapkan (Tarigan. semantik merupakan bahasa yang diucapkan untuk menyampaikan makna. Kata-kata dalam bahasa Melayu yang mempunyai pelbagai jenis makna dapat dikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (perkataan yang mempunyai makna yang sama dari segi makna nahu tetapi berbeza daripada segi makna leksikal).yang menyatakann makna . 1. Falsafah yang tidak mempunyai makna menjadi tidak bererti. Namun. 1.Breal. Semantik dapat dijelaskan sebagai sesuatu bidang yang mengkaji maka perkataan dan ayat dalam bahasa secara ringkasnya.1 Konsep Semantik Kata semantik berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang bermaksud „penting‟ atau „bererti‟. Semantik menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. hubungan makna dengan kebudayaan. 1. Bahasa dalam setiap bidang disiplin ilmu mempunyai nilai semantik yang tersendiri. antaranya ialah sesuatu yang intrinsik.2 Pertaliannya dengan disiplin ilmu lain Setiap bidang disiplin ilmu mempunyai bahasa yang tersendiri. Kajian mengenai makna kata boleh dilihat dalam aspek makna denotasi dan konotasi. Ogden dan Richard (1956) memberikan 16 pengertian makna. polisemi (perkataan yang mempunyai makna yang banyak). 1893) Makna boleh diberikan dengan bermacam-macam-macam pengertian lain. pokok. Oleh yang demikian sesuatu bidang ilmu perlu diteliti maknanya supaya ia dapat dimanfaatkan. Kesimpulannya ialah semantik dikatakan sebahagian daripada linguistik yang mengkaji bahasa secara teliti. Falsafah adalah istimewa kerana falsafah tidak dapat dihuraikan dengan ilmu pengetahuan biasa sebaliknya falsafah memerlukan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kaedah berfikir yang logika. antonim (perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan). Contohnya falsafah „Biar saya mentertawakan diri saya sebelum orang lain . makna dalam konteks. Hubungan Semantik dengan Falsafah Falsafah ialah pengetahuan yang menelaah sesuatu yang istimewa. kemahuan dan pelbagai lagi yang dapat menjelaskan bahawa makna mempunyai makna yang ruwet. hiponim (perkataan yang maknanya sebahagian daripada makna perkataan lain).

Perkataan „pondok‟ yang bermaksud “tempat tinggal yang usang” pula telah dikembangkan maknanya menjadi “tempat belajar”. jatuh ke laut menjadi pulau. Antropologi ialah bidang ilmu yang mengkaji sekelompok masyarakat tertentu yang homogen yang mempunyai pelbagai ciri khasnya. Contohnya perkataan „khalwat‟ yang bermaksud “berseorangan untuk mendekatkan diri kepada -Nya” telah disempitkan maksudnya kepada “berdua-duaan dalam keadaan mencurigakan”. Hal ini bermakna tingkah laku manusia mempunyai makna. Sosiologi pula ialah bidang ilmu yang mengkaji kelompok masyarakat yang lebih luas dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang heterogen. Justeru makna yang difahami adalah berdasarkan bentuk bahasa semasa pertuturan itu dituturkan.mentertawakan diri saya‟ membawa semantik “kesedaran kendiri atau muhasabah diri” perlu difahami pendengar mahupun penutur falsafah tersebut supaya ia bermakna apabila diujarkan. mungkin berubah. Makna sesuatu perkataan mungkin kekal sehingga kini. makna tersirat (makna yang dapat di agak pembaca/konotatif). Justeru sejarah bahasa ini perlu . meluas atau menghilang.‟ Deretan bunyi dan susunan huruf dalam perkataan tersebut menghasilkan pemahaman makna yang berbeza oleh seseorang dalam situasi yang berbeza. Hubungan Semantik dengan Sastera Bahasa dalam karya sastera berbeza dengan bahasa yang terdapat dalam karya ilmiah. Bahasa dalam karya sastera sama adatulisan ataupun pertuturan tidak semuanya diketahui umum. Contohnya perkataan „taman‟ daripada aspek antropologinya telah berkembang membentuk perkataan „taman hati‟. 4. (Aminuddin 1985). Contohnya perkataan „Makan!‟ berbeza berbanding „Makanlah. 1982. Hubungan Semantik dengan Psikologi Psikologi ialah ilmu jiwa yang mengkaji hakikat dan gerak-geri jiwa. Perkembangan bahasa merupakan sejarah bahasa. makna kreatif (makna yang dapat difikirkan pengkritik) dan makna peribadi. Justeru terdapat pelbagai lapisan makna dalam sastera yang meliputi makna tersurat (makna biasa/denotatif). Hubungan Semantik dengan Antropologi dan Sosiologi. Makna yang dimaksudkan adalah tentang kebermaknaan kata atau ujaran dalam bahasa. 5. Sosial dan budaya sesuatu masyarakat yang semakin berkembang menyebabkan makna bahasa dalam sesuatu masyarakat semakin berkembang. (makna yang dapat diketahui oleh pengarang sahaja). Hubungan Semantik dengan Sejarah Sifat bahasa adalah sentiasa berkembang. (Abdullah Hussain. Situasi yang berbeza tersebut melambangkan paksaan dan permintaan penuturnya. dan „taman rimba‟ yang bukan lagi bermaksud kebun yang ditanam dengan bunga-bungaan. menyempit. 3.. hal. 95)” merupakan makna konotatif yang dapat difikirkan yang membawa maksud orang yang baik itu biar di mana pun tempatnya tetap akan baik juga. 2. Contohnya seperti ungkapan “Kalau asal benih yang baik. Hal ini bertepatan dengan pendapat ahli psikologi yang menyatakan bahawa makna wujud berdasarkan rangsangan atau tindak balas. „taman buaya‟.

guru dapat membantu murid-murid dalam membezakan makna perkataan dalam sesuatu ayat. Kata “pekebun” bermaksud “orang yang mengurus kebun” sementara kata “pengebun” bermaksud “orang yang kerjayanya membuat kebun atau bekerja di kebun. Contohnya makna kata „kebun‟ berbeza daripada „pekebun‟ dan „pengebun‟. kerat. Hubungan Semantik dengan Komputer Komputer dapat membantu penggunaan bahasa dalam bentuk tulisan dan lisan melalui proses penyemakan makna ejaan. Justeru semantik dalam bidang ilmu pengkomputeran perlu diterokai dan disebarluaskan supaya makna yang ditafsirkan bertepatan dengan kehendak pengguna kelak. setiap perkataan mempunyai banyak makna. Guru perlulah dapat membezakan perkataan seperti hiris. Dalam proses pemajmukan pula kata „buah‟ dan „hati‟ mempunyai makna yang berbeza apabila membentuk kata majmuk „buah hati‟. perkataan semantik bermaksud makna. perkataan „mereka‟ mempunyai dua makna iaitu pertama. atau belah. guru perlu menguasai semantik supaya dapat membantu murid-murid menguasai pelbagai jenis perkataan yang mempunyai makna yang lebih tepat dalam menulis sesuatu ayat dengan betul.kata ganti diri ketiga yang menunjukkan bilangan yang ramai dan makna kedua. Sebagai seorang guru. Kata “kebun” bermaksud tanah yang ditanami tumbuh-tumbuhan. kata „langit‟ juga berbeza dengan „lelangit‟ yang bermaksud keadaan bumi dan atas bahagian dalam mulut. 6. pengimbuhan. potong. SEMANTIK Dalam bahasa harian. Guru perlu mengetahui dan memahami semantik untuk memastikan penggunaan perkataan adalah sesuai atau tepat pada tempatnya. melalui pengetahuan mengenai semantik. Bahasa Melayu jelas mempunyai makna yang sedia ada dan penambahan makna melalui proses akronim. Para penterjemah yang memiliki akal dan perasaan sahaja yang mampu memilih makna yang sesuai dalam konteks struktural ayat. Walau bagaimanapun komputer telah membantu dalam bidang penterjemahan terus dapat membantu penterjemah yang mempunyai akal fikiran yang tinggi untuk memikirkan makna yang sesuai bagi sesuatu perkataan berdasarkan konteks ayat. Selain itu. Yang menjadi kekurangannya adalah komputer tidak dapat menterjemah perkataan secara struktural kerana keupayaannya yang terbatas dalam proses menterjemah. istilah semantik bermaksud kajian fenomena makna dalam bahasa.” Dalam proses penggandaan. kita perlu menguasai aspek semantik di dalam bilik darjah. 7. Hubungan Semantik dengan Linguistik Linguistik ialah kajian tentang bahasa secara saintifik. dalam proses pengimbuhan. . Dalam bahasa Melayu. memikirkan (sesuatu) atau merancang . dan pemajmukan. Buah ialah benda yang boleh dimakan sementara hati merupa kan organ menjadi makna kekasih apabila perkataan tersebut digabungkan. Contohnya. pembetulan imbuhan dan struktur ayat. Dalam ilmu lingustik. penggandaan.direkodkan dalam kamus besar bagi mencatatkan perubahan bahasa yang berlaku dalam setiap hari bagi tujuan penggunaan bahasa dan pengkaji bahasa kelak. Perkataan ini merupakan perbuatan yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeza mengikut makna ayat yang digunakan. Sehubungan itu.

D. manakala linguistik moden pula bersifat struktural dan deskriptif. Terdapat hubungan yang penting antara kedua-duanya. Linguistik memberi deskripsi bahasa yang sempurna tentang bahasa. Terdapat banyak kegunaan linguistik dalam pengajaran bahasa. Teori linguistik memberi maklumat tentang struktur dan fungsi-fungsi bahasa dan ini dapat menentukan tujuan. 5. struktur dan fungsi bahasa itu. sintaksis. Ilmu linguistik telah lama digunakan oleh guru bahasa. fonologi. iaitu linguistik tradisional. Antaranya: 1. 2. Deskripsi bahasa memberi suatu sistem rumusan yang berentetan dan ini boleh digunakan untuk membentuk bahan pengajaran. 3. Cuma yang berbeza mereka menggunakan linguistik tradisi yang penuh dengan pernyataan perskriptif dan normatif. isi dan pendekatan dalam pengajaran bahasa. Deskripsi bahasa juga memberi pengetahuan kepada guru tentang unit-unit unsur seperti fonem. fonologi. Sesebuah deskripsi bahasa akan menyedarkan guru tentang struktur bahasa yang diajar dan dapat meningkatkan mutu pengajaran bahasa. Terdapat hubungan antara linguistik dengan guru bahasa. morfem dan sebagainya. iaitu bahasa. Ahli linguistik dan guru bahasa menggunakan bahan yang sama. Terdapat hubungkait antara bidang-bidang tersebut dengan pengajaran bahasa. Teori linguistik juga memberi suatu bahasa perantaraaan kepada guru. tetapi ini perlu penyesuaian kerana pengajaran bahasa sentiasa mempengaruhi deskripsi bahasa. morfologi. iaitu deskripsi linguistik akan memberi deskripsi bahasa. Sebagai guru bahasa.Kegunaan Linguistik Dalam Pengajaran Bahasa Penggunaan linguistik dalam pengajaran selalunya dikenali sebagai linguistik gunaan dan ini termasuklah kajian fonetik. Ini merupakan kesejagatan bentuk seperti jenis-jenis rumusan yang berlainan dalam tatabahasa transformasi generatif dan keseragaman kategori seperti frasa nama. Wilkins mengatakan terdapat tiga jenis hubungan iaitu: 1. sintaksis dan semantik berguna dalam pengajaran sesuatu bahasa. tetapi tidak memberi cara mengajar bahasa yang paling baik. morfologi. Bahasa tidak dapat diajar tanpa sebuah deskripsi bahasa. 4. frasa kerja atau ciri-ciri nahuan kata dan perkara ini boleh digunakan oleh guru dalam pengajaran bahasa. janganlah disalah . Sebarang perkembangan dalam bidang linguistik itu. 2. Teori linguistik tentang pemerolehan bahasa mempengaruhi perkaedahan mengajar bahasa. tatabahasa atau semantik sebenarnya menggunakan pengetahuan linguistik. Asas teori sesuatu bahasa. Ini merupakan suatu sistem rumusan bagi sesuatu bahasa yang boleh digunakan dalam pengajaran bahasa. sosiolinguistik dan psikolinguistik tidak dapat dipisahkan kerana semua disiplin ini memberi sumbangan yang berguna dalam menjayakan sesuatu program pengajaran dan pembelajaran bahasa. bidangbidang linguistik seperti linguistik teoritis. hubungan tersebut perlu diketahui. 6. semantik dan kadang-kadang termasuk juga tajuk-tajuk lain seperti psikolinguistik dan sosiolinguistik yang masing-masing memberi tumpuan pada teori pemerolehan dan situasi bahasa.A. Aspek fonetik. Dalam pengajaran bahasa. Bagi guru yang menggunakan sebuah buku tatabahasa lama untuk mengajar sebutan.

Pembelajaran ialah pengukuhan yang dapat ditimbulkan melalui ganjaran yang harus diberikan apabila seseorang pelajar memberikan gerak balas yang betul. Teori-teori Linguistik dan Penerapan Dalam Pengajaran Bahasa Terdapat beberapa teori linguistik. Bahasa ialah suatu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku yang lain yang boleh dikuasai melalui latihan dan pengulangan. 3. Bahasa dihurai secara deskriptif atau struktural. Lisan diutamakan. Linguistik selalu mempengaruhi pengajaran bahasa. Nahu tidak diajar secara formal.mengertikan sebagai suatu sebab untuk membuat perubahan. kerana pengalaman mengajar dan pengetahuan perkaedahan mempunyai hubungan yang sangat rapat. Terdapat dua bahagian penting dalam penguasaan bahasa. iaitu: 1. Berdasarkan teori linguistik tersebut maka lahirlah kaedah pengajaran. Rangsangan mestilah diwujudkan untuk mendapatkan gerak balas daripada pelajar. 4. 5. 2. 6. 2. Pakar-pakar pengajaran bahasa berpendapat. Guru sebagai model bahasa yang sebaik-baiknya. Latih tubi ditekankan untuk membentuk kebiasaan. mengikut teori mentalisme terdapat beberapa tanggapan terhadap penguasaan dan pembelajaran bahasa. kejayaan setiap pengajaran bahasa itu memerlukan kaedah pengajaran yang berdasarkan teori-teori linguistik. Manusia mempunyai kebolehan semula jadi dalam menguasai bahasa. iaitu kecekapan dan prestasi. 2. 4. iaitu Kaedah Dengar-Sebut yang menekan prinsip-prinsip berikut dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa: 1. Bahasa sebagai alat komunikasi. 3. tetapi pengaruhnya perlu dihadkan pada keperluan semasa. tetapi yang paling penting ialah teori behaviourisme dan mentalisme. Ini disokong oleh Koh Boh Boon yang menyatakan bahawa pengajaran yang lebih terjamin mutunya ialah berdasarkan pengalaman mengajar yang diperkukuh dengan pengetahuan perkaedahan. . Gerak balas yang diberi oleh pelajar mestilah diikuti dengan peneguhan. Oleh itu. Ini disebabkan kesedaran penuh akan teori linguistik yang menjadi asas-asas perkaedahan dalam pengajaran bahasa akan menolong seseorang guru bahasa membuat keputusan secara lebih matang dan boleh dipercayai tentang cara mengajar yang sesuai untuk sesuatu pelajaran bahasa yang hendak dilaksanakan. 5. Dalam teori behaviurisme terdapat beberapa prinsip. Linguistik dan psikologi pembalajaran merupakan alat-alat yang dapat digunakan oleh guru-guru bahasa untuk menguatkan kaedah mengajar mereka. Bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. iaitu: 1. 3. Dua teori yang paling popular tentang pemerolehan dan penguasaan bahasa yang tersebut di atas mewujudkan beberapa prinsip tertentu dalam pengajaran bahasa yang menimbulkan pula beberapa kaedah yang boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa.

Dalam linguistik teoritis pula. Bahasa ialah suatu sistem. Teori linguistik struktural muncul dalam abad kedua puluh dan menumpukan kajian terhadap struktur bahasa serta menganggap bahasa adalah pertuturan. 5. Pengajaran menekan kemahiran menulis dan tatabahasa yang diajar bersifat normatif dan preskriptif. Fungsi guru sebagai nara sumber. kaedah fonetik. Kesalahan pelajar bukanlah kegagalan tetapi percubaan hipotesis. Teknik pengajaran pula berhubung dengan strategi sesuatu isi pelajaran disampaikan. Sesungguhnya teori. Kajian ini tidak begitu saintifik dan penekanan kajian tertumpu dalam aspek penggolongan perkataan. kaedah nahu-terjemahan dan sebagainya. kaedah. 6. Bagi teori behaviouris tercetus kaedah terus. Teori linguistik tradisional merupakan teori huraian bahasa yang tertua yang memerihal bahasa menggunakan bahasa tulisan sebagai bahan kajian. item-item yang jika digabungkan berdasarkan peraturan-peraturan tertentu akan menerbitkan ayat. 4. Tulisan dan bacaan diutamakan. kaedah terjemahan dan nahu-terjemahan. 5. 3. Makna dan huraian dipentingkan. kaedah terjemahan. telah melahirkan beberapa kaedah. Kemampuan kreatif pelajar digalakkan. Pengajaran menekankan penerapan pengetahuan. Unsur-unsur bahasa tidak dikaji secara terasing kerana unsur-unsur itu merupakan sebahagian daripada keseluruhan suatu sistem yang besar dan di antara unsur-unsur itu ada pertaliannya antara satu sama lain. Bahasa mempunyai hubungan erat dengan pemikiran. Bahasa dihuraikan secara transformasi generatif. iaitu sistem bentuk-bentuk yang di dalamnya terkandung unsur-unsur.3. Bahasa yang dijadikan kajian berbentuk lisan dan menganggap bahasa juga adalah alat komunikasi. Tatabahasa tidak diajar secara formal dan aspek makna tidak dipentingkan. Aspek makna dan pemikiran ditekankan. Daripada kaedah pula disokong oleh pendekatan yang berkaitan dengan proses pengendalian pengajaran bahasa sama ada pendekatan analisis atau sintesis atau eklektik. 4. Teori ini mengemukakan kaedah koda-kognitif yang menekankan prinsipprinsip yang berikut: 1. Teori ini mempengaruhi kaedah nahu. memang terdapat hubungan dengan pengajaran bahasa kerana disiplin ini mengemukakan teori-teori linguistik yang boleh digunakan untuk memberi deskripsi tentang bahasa sebagai suatu sistem dan memberikan maklumat tentang bagaimana penutur-penutur bahasa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. kaedah semula jadi. 6. Analisis semestinya berdasarkan fakta-fakta yang dapat dilihat dan mestilah objektif serta berdasarkan struktur. kaedah psikologi dan sebagainya. pendekatan dan teknik berkait rapat. Manakala daripada teori dan prinsip mentalis timbullah kaedah nahu. Bahasa mengandungi ciri-ciri kreativiti. kaedah psikologi dan kaedah situasi. Teori ini mempengaruhi kaedah terus. 7. 2. Teori linguistik tranformasi genaratif telah diasaskan oleh Noam Chomsky dan . Berdasarkan teori dan prinsip behaviourisme dan mentalis. Nahu diajar secara formal.

Tugas guru bahasa menghasilkan bahan pengajaran yang bermutu tinggi. sintaksis. Bahan-bahan boleh menggerakkan pembelajaran. teori-teori pembelajaran dan manifestasi penggunaan bahasa dalam masyarakat akan membantu guru dalam pengajarannya. iaitu menjadi isi atau bahan pengajaran yang akan disampaikannya kepada pelajar. Bagi menghasilkan bahan-bahan seperti ini. Sehubungan dengan itu.tumpuan kajian terhadap aspek kecekapan yang dimiliki oleh penutur jati. Kedua-dua pendekatan teori bahasa dan teori pembelajaran digabungkan untuk menghasilkan bahanbahan pengajaran yang ditetapkan oleh objektif program pembelajaran tertentu. Aspek fonologi. menimbulkan rangsangan dan keinginan pelajar untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik. Hasil huraian ini menjadi model penting untuk guru bahasa. guru akan dapat mengenal pasti segala kesilapan yang dilakukan oleh pelajarnya. iaitu struktur dalaman dan luaran. sesuai untuk situasi matlamatnya. Teori bahasa menghasilkan analisis bahasa yang sesuai dipersembahkan dalam bentuk yang sesuai untuk pengajaran bahasa. Berdasarkan teori ini tidak melahirkan kaedah-kaedah pengajaran dengan nama-nama tertentu tetapi pada dasarnya mereka memperakukan kaedah-kaedah pengajaran yang melibatkan proses mental. Pengetahuan linguistik sangat penting untuk seseorang guru bahasa. Kecekapan di sini dimaksudkan pada rumus-rumus atau peraturan-peraturan bahasa yang ada dalam pengetahuan seseorang yang akan digunakan untuk membentuk ayat-ayatnya sendiri ataupun untuk memahami dan menganalisis pertuturan ayat. semantik dan sebagainya merupakan huraian yang dibuat. Teori-teori linguistik digunakan untuk menghuraikan unsur struktur-struktur bahasa. Huraian bahasa yang disumbangkan oleh ahli-ahli linguistik teoritis. linguistik terapan memainkan peranan sebagai penggabung kedua-dua jenis ahli ini dalam mereka bentuk sesuatu pengajaran bahasa. Dengan adanya pengetahuan tersebut. Bahan-bahan Pengajaran Bahasa Faktor penting untuk menjayakan program pengajaran bahasa ialah bahan. kesimpulan semantik Memilih kata yang sesuai digunakan dalam perbualan bukanlah sesuatu yang mudah. Linguistik dan pengajaran bahasa mempunyai hubung kait yang sangat rapat. Guru dapat melengkapkan dirinya untuk menjadi guru bahasa yang berkesan jika ia mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam linguistik kerana ia akan berupaya mengajar struktur-struktur bahasa dengan betul dan dapat mendeskripsi bahasa dengan tepat. Ini akan mengakibatkan pembelajaran yang lebih berkesan. Kecekapan berbahasa adalah sesuatu yang semula jati (innate) dan melaluinya seseorang itu boleh bertutur dengan membentuk ayat-ayat mereka sendiri. Oleh itu. Dalam hal ini ilmu semantik amat berguna bagi membantu penutur memilih kata dan ayat yang . Pengetahuan linguistik ini dapat diterap dalam pengajaran bahasa. membolehkan pelajar belajar dengan mudah dan cepat dan menjadikan tugas-tugas guru menarik serta bermanfaat. pereka bentuk pengajaran bahasa mestilah bukan sahaja ahli bahasa tetapi juga ahli pedagogi. morfologi. pilihan kata atau diksi perlulah sesuai dengan konteks.

al.. malah ada kata tertentu yang dianggap salah jika digunakan pada orang-orang tertentu. „hamil‟.Asosiasi ini dipengaruhiunsu r-unsur psikis. 1997). terdapat kelemahan dalam teori ini yang hanya menggunakan imej sebagai pengukur makna perkataan. setiap teori dalam kajian semantik mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Namun begitu. Namun demikian. 2005). et. Menurut SetiawatiDermojuwono.betul dalam perbualan. ia boleh menyebabkan kesalafahaman atau kesalahtanggapan pada pihak pendengar. jika kata itu mengandungi konotasi yang salah. Contohnya. Makna Asosiatif 8 Menurut Leech (1976). makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah katadengan kata lain termasuk di dalamnya makna konotatif. dan „bunting‟ mempunyai nilai emotif dan digunakan pada orang yang tertentu. Makna asosiasi inisebenarnya sama dengan perlambangan yang d i g u n a k a n o l e h s e s u a t u m a s y a r a k a t y a n g mempunyai kemiripan dengan sifat.Makna asosiatif biasanya dikajid a l a m b i d a n g p s i k o l i n g u i s t i k ( S o e n j o n o D a r d j o w i d j o j o .makna refleksi dan makna kolokatif. perhubungan dan pertalian (Kamus Linguistik. Selain itu. Kata „mengandung‟. makna afektif. keadaan. jika kita berkata “Tuan-tuan dan puan-puan diminta bertenang” bermakna orang yang kita hadapi itu diangga p sedarjat tingkat sosialnya. Demikian juga jika kita berkata “Diam! Jangan bising!” bermakna orang yang kita hadapi itu mempunyai status yang sama atau lebih rendah daripada kita. Namun demikian. Kita kadangkala memilih untuk menggunakan konotasi dibandingkan dengan memilih denotasi. atau ciri yang ada pada konsep asal kata atau perkataan tersebut. Makna asosiatif ialah perkaitan (antara satu denganyang lain). Teori imejan merupakan teori yang hanya dapat memberikan makna sesuatu kata berdasarkan kefahaman seseorang berkaitan dengan imej kata atau gambaran dalam proses memberi makna kepada perkataan tersebut. Sebaliknya. rumusan yang dapat dibuat semasa melakukan kajian teori semantik. Hal ini kerana pendapat atau gambaran seseorang dengan individu yang lain amatlah berbeza dari segi pemberian makna. 2 0 0 3 ) . Secara kesimpulannya. ada kata yang dianggap sopan dan ada kata yang dianggap kasar. makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorangapabila mendengar perkataan tertentu ( Kushartanti. iaitu menggunakan teori imejan dalam memberikan makna sesuatu kata mengikut imej yang hadir di dalam minda kita.pengetahuan dan pengalaman seseorang. perkataan „ buaya’ . makna stilistik.

nada dan intonansi.afektif. -er-. -el-. Interpretasi bagi sebuah puisi9 tidak dapat dipisahkan dari makna asosiatif kerana interpretasi puisi menjadi lebih mudahapabila seseorang itu memahami makna asosiatif.. dan –in- . penyisipan. M a k n a a s o s i a t i f m e m a i n k a n p e r a n a n y a n g penting untuk pemahaman wacana kerana makna asosiatif dapat menjadi pengikat makna-makna kata sehingga terbentuk pemahaman suatu wacana. Maknaafektif pula lebih terasa dalam komunikasi lisan kerana ia berkait rapat dengan perasaana t a u e m o s i p e m b i c a r a t e r h a d a p l a w a n b i c a r a a t a u t e r h a d a p o b j e k y a n g d i b i c a r a k a n d a n disampaikan dengan penuh semangat. iaitu –em-. Contohnya makna konotatif termasuk dalam makna asosiatif kerana kata-kata tersebut adalah berasosiasi dengan nilai rasa terhadap perkataan itu. Walau bagaimanapun. Makna gramatikal juga merupakan makna yang ditimbulkan oleh proses gramatis yang ditentukan oleh urutan kata. ( Kushartanti et. H a l i n i bermakna sesuatu yang berasosiasi berhubung rapat dengan makna konotatif. 2005) #25 Makna Gramatikal Menurut Darwis Harahap (1994: 49). dan bentuk. seperti pengimbuhan. gramatikal membawa maksud nahuan atau tatabahasa dan makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses gramatikalnya.dikaitkan dengan „jahat‟ atau „ganas‟atau membawa erti seorang laki -laki yang suka memujuk dan menipu wanita. sisipan tidak produktif lagi kerana sisipan tidak menghasilkan bentuk-bentuk terbitan yang baharu.Terdapat banyak persamaan makna asosiatif di dalam satu masyarakat bahasa kerana pengalaman. Makna gramatis ini ialah makna yang terkandung dalam sesuatu imbuhan apabila ia bergabung dengan kata dasar mahupun dengan perkataan yang telah mendapat pengimbuhan sebelumnya atau kata terbitan.Makna asosiatif turutm e m a i n k a n p e r a n a n p e n t i n g d a l a m m e n y u s u n t e k s i k l a n d a n b u k a n s a h a j a m a k n a referensial sahaja yang mesti ditonjolk a n . reflektif dan kolokatif.al. Be gitu jugadengan kata „mawar‟ yang bermakna konseptual iaitu sejenis bunga yang kuning tetapic a n t i k d a n b e r b a u h a r u m d i n y a t a k a n u n t u k p e r l a m b a n g a n „ b e r s i h ‟ d a n „ s u c i ‟ . penggandaan dan pemajmukan. lingkungan dan latar belakang budaya yang hampir sama. Sisipan hadir di celah kata dasar. intonasi. Abdullah Yusof (2009: 3) pula menjelaskan bahawa makna gramatikal adalah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal. stilistik. i) Penyisipan Sisipan merupakan sejenis imbuhan kerana bentuk yang ditambahkan pada kata dasar. Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk sisipan.

kata ganda terbahagi kepada lima. –em. -er-. seperti menjelajah. seperti selerak. dankerlip mendukung makna ‘bersifat’. Manakala bentuk sisipan kata kerja. iaitu –el-. terdapat tiga jenis kata ganda.. iaitu –el-. iii) Pemajmukan atau penggabungan . gerigi dan kemucup. dan bergemuruh. dan –em. kata nama dan kata adjektif akan menjadi sisipan kata kerja apabila melalui proses pengimbuhan.. ii) Pengulangan atau Penggandaan Pengulangan atau penggandaan terhasil dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu. iaitu gandaan penuh. Dalam Tatabahasa Dewan (1993: 77). Sisipan ini digunakan dalam pembentukan istilah dalam bahasa Melayu dan sesebuah kata yang menerima sisipan akan berlaku perubahan maknanya. Menurut Abdullah Hassan (2002: 36). dan –emmempunyai ciri yang terkandung boleh membawa makna „sesuatu yang dalam kata dasar‟. bergerigi. -er-. seperti telunjuk.Bentuk sisipan kata adjektif pula. gandaan separa. kata ganda separa dan kata ganda berentak atau bersajak atau berima. 1993: 49). dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan (Tatabahasa Dewan. gemuruh. iaitu –el-.dan –in-. Sisipan kata nama. iaitu kata ganda seluruh atau penuh. gandaan bersisipan dan gandaan bebas. -er-. gandaan berentak.

iaitu proses pemajmukan. Menurut Abdullah Hassan (2002: 11) pula. sama ada awalan. Oleh hal yang demikian. sisipan. Makna kata majmuk merupakan makna gramatikal kerana makna itu hadir setelah terjadinya proses gramatikal. Makna kata majmuk berkaitan hubungan makna antara unsur yang membentuk paduan itu. . iv Pengimbuhan Gramatikal merupakan proses perubahan bentuk kata yang terjadi kesan daripada penggunaan imbuhan terhadap kata dasar yang akan melahirkan makna-makna gramatis. atau daripada kedua-duanya. Makna kata majmuk dapat dilihat dari unsur-unsur pembentuknya sama ada makna itu terhasil daripada unsur pertama pembentuknya. Contohnya. unsur keduanya. kata majmuk terdiri daripada dua perkataan atau lebih. pembatas. yakni ada atau tidak makna yang muncul daripada hubungan makna antara unsur pertama dengan unsur kedua dari paduan tersebut.Tatabahasa Dewan (1993: 73) mendefinisikan proses majmuk ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. kata majmuk merupakan dua atau lebih kata yang digabungkan dan membawa makna baharu yang berbeza dengan maksud asal kata itu. dapat diberikan pelbagai pengimbuhan pada kata tersebut seperti dibatas. Hal ini bermakna bahawa pelbagai imbuhan dapat diimbuhkan pada satu kata dasar. tetapi bertabiat sama seperti satu perkataan. daripada kata dasar batas. Kata imbuhan merupakan bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang menerima imbuhan. akhiran ataupun apitan. Proses pengimbuhan dalam bahasa Melayu merupakan satu cara untuk mengembangkan kata dasar. berbatas. perbatas.

peristiwa. Referen atau acuan dapat diartikan berupa benda. pengulangan. Makna Referensial Referen menurut Palmer ( dalam Mansoer Pateda. namun penutur jati atau orang Melayu dapat membezakan maknanya. ULASAN : Dalam bahasa Melayu makna gramatikal dianggap sebagai satu ciri yang istimewa. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu memiliki ciri pengembangan maknanya melalui pelbagai proses seperti proses penyisipan. pemajmukan dan pengimbuhan. atau bunyi dengan jumlahnya yang terhad. Dengan melalui pelbagai proses yang hanya terdiri daripada beberapa kata. ia dapat memberikan makna yang lengkap dan tepat. Walaupun kata. membataskan.terbatas. huruf dan bunyinya terbatas dan jumlahnya terhad. 2001: 125) adalah hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata. keterbatasan. batasan. Dengan adanya pelbagai bentuk imbuhan pada kata dasar batas. huruf. proses atau kenyataan. Referen adalah sesuatu yangditunjuk . kalimat-kalimat dan dunia pengalaman nonlinguistik. dan pembatasan. makna kata tersebut juga menjadi pelbagai.

C o n t o h n y a b e g . kenyataan. seperti kerana. 2 0 0 4 ) . walaupun . baik benda. Dapat juga dikatakan bahwa makna referensial merupakan makna unsur bahasa yanga dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa. namun. k a s u t dan pakaian. Merujuk kepada Makna Referensial pula. peristiwa maupun proses. tetapi dikenali sebagai makna nonreferensial. Makna referensial menurut uraian di atas dapat diartikan sebagai makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata atau ujaran. gejala. Perkataan yang tidak mempunyai referen.oleh suatu lambang. A p a b i l a perkataan mempunyai referen.Perbezaan antara makna referensial dengan makna nonreferensial bergantung pada ada ataut i d a k r e f e r e n b a g i p e r k a t a a n perkataan berkenaan (Nik Safiah Karim. kata sendi nama dan kata bantu termasuk dalam perkataan5 nonreferensial . Perkataan yangtermasuk dalam kategori kata penuh seperti makan. maka perkataan t ersebut mempunyai makna referensial. Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yamg langsung menunjuk pada sesuatu. baik berupa objek konkret atau gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis komponen. ia berbeza dengan Makna Nonreferensial. Manakala perkataan yang tergolong sebagaikata tugas seperti kata hubung. tidur. cerdik. cantik tergolong sebagai perkataan yang mempunyai makna referensial.