Bidang Makna Bidang makna ataupun semantik, sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistic kerana bahasa tidak

akan sempurna jika tidak ada unsur makna. Bahasa menurut R.H. Robbins (1952) adalah menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Selain itu ada lagi tokohtokoh yang mengemukakan pendapat yang lain. Firth (1994) pula menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam sesuatu kajian bahasa. Berdasarkan pernyataan bagi ketiga-tiga tokoh diatas, makna merupakan perkara yang sangat penting, sekiranya kita membaca sesuatu ayat ataupun menulis ayat tetapi kita tidak mengetahui maknanya, maka tidak sempurnalah. Seharusnya kita perlu mengetahui makna apa sahaja yang kita baca, kita tulis. Dalam bidang linguistik , semantik pula ialah bidang yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa (Nik Safiah Karim, 2001). Semantik atau kajian makna adalah satu bidang yang sangat luas, dimana ianya mencakupi kebanyakan daripada struktur dan fungsi bahasa serta juga masalah dalam kajian psikologi, falsafah dan antropologi. Terdapat beberapa jenis makna dalam bahasa Melayu antaranya ialah makna afektif, makna leksikal, makna konseptual, makna konotatif, makna kolokatif, makna tematik dan banyak lagi.

2.0 Jenis-Jenis Makna 2.1 Makna Konseptual Melihat pada makna konseptua, perkara yang paling utama perlu kita tahu adalah apa itu konsep dalam sesuatu makna. Makna konseptual itu merupakan makna konsep makna yang paling penting dalam bahasa. Kita tidak akan dapat memahami makna, mentafsir makna, memahami ujaran, ataupun membuat intterpretasi dengan tidak mengaitkan makna konseptual itu. Hal ini bermakna, sekiranya makna sesuatu ayat itu tidak dapat difahami konsepnya makan sebarang analisis makna, maksud makna, ujaran tidak dapat dilakukan. Oleh hal demikian pemahaman konsep adalah mustahak. Makna konsep ini mencakup komponen seperti benda, tindakan, proses, keadaan atau konsep lainnya (Abdul Chaer, 1990). Menurut Leech (1974), pula, di dalam makna konseptual, konsep merupakan sesuatu yang asas kerana pokok atau konsep itu sesuatu yang asas dalam komunikasi linguistik. Manakala Palmer (1992), pula menyatakan bahawa konsep adalah sesuatu yang menghubungkan „kata‟ dan „benda‟ melalui perantaraan konsep pemikiran. Interpretasi yang pelbagai wujud kerana manusia meluahkan buah fikiran yang berbeza seperti formulasi yang dibuat oleh Ogden dan Richards (1923), iaitu „Segitiga Semiotik‟. Manusia akan berfikir dahulu sebelum mengujarkan sesuatu perkataan. Oleh sebab itulah dalam formulasi tersebut meletakkan pemikiran itu pada tahap yang paling atas. Organisasi makna konseptual ini adalah rumit. (Kushartanti et. al., 2005). Cuba lihat contoh perkataan iaitu ‘wanita’ dan juga‘perempuan’. Sekiranya dilihat secara rasionalnya, kedua-dua perkataan tersebut mempunyai makna yang sama iaitu seorang yang dewasa, bukan laki-laki. (Kamus Dewan, 2001). Leech (1974) pula mengaitkan konsep itu dengan berdasarkan dua prinsip iaitu prinsip konstrantif dan juga prinsip struktur konstituen.contohnya, konotasi antara wanita dan jugaperempuan adalah berbeza. Buktinya wanita boleh dispesifikasikan sebagai wanita solehah, wanita bekerjaya, wanita sopan tetapi apabila kita tukar katawanita itu

maka makna gramatikal ini merupakan makna yang hadir sebagi akibat berlakunya proses gramatikal. 2005). Tetapi menurut Setiawati Dermojuwono. iaitu mendengar bunyi-bunyi ayat dan melakukan interpretasi. kotor. Makna gramatikal berbeza pula dengan makna leksikal. Nilai rasa yang dimaksudkan tidak kira sama ada positif ataupun negatif. Makna sesebuah perkataan sering bergantung pada konteks ayat atau situasi penggunaannya. al. perempuan bekerjaya. 2004). Sekiranya makna leksikal itu berkenaan dengan makna leksem yang sesuai dengan referennya. Dalam menganalisis ayat. Konsep memainkan peranan penting kepada manusia untuk mentakrif. Reprentasi yang sering diperkatakan ini bermaksud sesuatu yang melambangkan. perempuan solehah. atau penyataan. makna konotatif ataupun makna tambahan ini juga boleh berubah merujuk kepada faktor-faktor tertentu. Bagi umat islam. Bagi penutur. bentuk-bentuk yang berkaitan dengan gramatikal lebih tepat disebut memiliki fungsi gramatikal dan bukannya makna gramatikal. dan pemajmukan. proses ini beralih. Sekiranya nilai rasa itu tidak wujud.. Tanpa konsep. Sintaksis. Walaupun perkataanperempuan dan wanita mempunyai makna denotatif yang sama tetapi. jijik. Dapat dilihat apabila kata wanita itu digantikan dengan kataa perempuan ianya akan menjadi kurang sesuai untuk mengucapkannya. Bagi seorang pendengar pula. penggandaan. najis atau sesuatu yang negatif.kepada perempuan ianya akan menjadiperempuan dewasa. kita tidak mungkin berupaya mewujudkan makna denotatif atau makna sebenar. maka makna konseptual atau makna situasional sering juga disebut makna gramatikal (Kushartanti et. maka sifat perkataan itu nanti mungkin tidak akan memihak mana-mana. babi itu haram. dan Semantik. gambaran. (Nik Safiah Karim. Selain itu. Contohnya seperti pengimbuhan. menggambarkan atau menyatakan sesuatu yang lain.2 Makna Konotatif Apa yang dimaksudkan dengan makna konotatif ialah makna yang ada kaitan dengan nilai rasa. memahami.. al. (Kushartanti et. kedua-dua perkataan ini mempunyai nilai rasa yang berbeza. Jantan mempunyai nilai rasa yang rendah manakala lelaki mempunyai nilai rasa yang tinggi. Selain itu. nilai rasa mereka berbeza dengan interprentasi masyarakat yang bukan beragama islam. 2. Tetapi bagi mereka yang bukan beragama islam babi itu sejenis makanan yang paling sedap. Contohnya . 2005). 2004). memutuskan buah fikiran. perlambangan. Bagi masyarakat yang beragama islam pula. prinsip lain yang boleh diguna pakai dalam organisasi linguistik ialah melalui pembahagian menurut tahap struktur linguistik yang dapat memudahkan pemahaman pengembangan linguistik seseorang. Ujaran linguistik boleh difahami dengan mudah melalui pembahagian tiga tahap iaitu Fonologi. Begitu juga perkataan-perkataan yang lain iaitu jantan dan juga lelaki. tindakan yang pertama ialah mengenkod makna apa yang hendak dilafazkan melalui ayat atau perkataan dan berakhir dengan bunyi. (Kamus Dewan. Perempuan mempunyai nilai rasa yang rendah manakala wanita mempunyai nilai rasa yang tinggi. peringkat pertama kita perlu lakukan ialah menetapkan reprentasi Fonologi dan juga reprentasi Sintaksis dan juga reprentasi Semantik.

Makna memainkan peranan penting untuk mentafsir.Perkataan ini pada asalnya membawa maksud „mendekati Allah‟. Harus diingat juga bahawa makna konotatif pula ditentukan oleh makna asosiatif dan juga makna afektif. Dalam bahasa. emosi. 2004). Menurut kamus Dewan. Contohnya barangan atau produk yang diiklankan di televisyen tidak sama seperti produk yang diilustrasikan.M. ia tidak lengkap. semantic ialah cabang linguistic yang akan membahas erti atau makna (J. semantrik bermaksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Secara keseluruhan jelas menunjukkan bahawa beberapa tokoh bahasa cuba memperlihatkan satu perkara yang sama iaitu kepentingan makna dalam sesuatu bahasa. Secara umumnya senantik ialah ilmu tentang erti atau perubahan erti sesuatu perkataan. Ketiga. Jika dilihat definisi yang diberikan oleh tokoh bahasa. Sebagai contohnya perkataan kudapan digunakan untuk menggantikan minum dan makan pagi dengan mengambil kuih-muih sedikit iaitu kudap-kudap sahaja. Tanpa konsep juga tidak akan wujud makna denotatif ataupun dalam erti kata lain makna sebenar.0 Definisi Semantik Semantik ialah bidang yang mengkaji dan menganalilis makna kata dan ayat. pendapat. Verhar. Tidak cukup sekiranya kita hanya tahu menulis. Selainb itu semantik merupakan bidang pengkajian linguistic yang objek penelitiannya makna bahasa (Abdul Chaer.0 Kesimpulan Secara kesimpulanya. tempoh masa dan pengalaman individu. perlakuan dan keperibadian manusia. dan berpengalaman menjadikannya berbeza pendapat yang timbul apabila melihat sesuatu ataupun memberikan pendapat. 2004). Makna konotatif tidak stabil.perkataan khalwat.W. Penggunaan kata-kata halus.. makna konotatif bersifat peripheral. Sekiranya konsep tidak dapat difahami ianya tidak akan wujud. konsep memainkan perana penting kepada manusia untuk mentakrif. Makna denotatif ini ditentukan oleh makna asosiatif dan juga makna afektif. semantic berasal daripada perkataan Yunani “semantikos” yang bermaksud penting atau beerti. bertafakur (Kamus Dewan. 1994). tepat dan sesuai pada masanya telah digunakan secara meluas oleh masyarakat Melayu. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunuyai makna. Definisi daripada segi istilah pula. Makna konotatif ini tidak begitu spesifik pada bahasa sahaja tetapi dikongsi bersama system konunikatif seperti seni visual dan juga muzik. 1996). membaca sahaja tetapi tidak mampu mengetahui apa makna disebalik apa yang kita tulis dan juga apa yang kita baca. maksud perkataan tersebut telah mengalaami perubahan makna yang membawa maksud pengaingan diri berdua-duaan di tempat yang terpencil atau tersembunyi oleh lelaki dan juga perempuan yang bukan muhrim dan bukan pula suami isteri sehingga dianggap sabagai suatu perbuatan yang sumbang (Kamus Dewan. mentakrif. 1. membuat ujaran dan sebagainya. kita dapat menyatakan fikiran. Secara khusus pula ialah kajian tentang lambang-lambang atau tanda . Orang yangv terpelajar atau orang yang meninba ilmu. makna konotatif sukar dipastikan dan bersifat arbitrer dan keterbukaan. bervariasi menurut budaya. duduk bersendirian mengasingkan atau memencilkan diri kerana menenagkan fikiran. Tetapi pada hari ini. memahami dan juga menyatakan buah fikiran. 3. Tanpa makna. Kedua ialah. sedap didengar.

antaranya ialah sesuatu yang intrinsik. Bahasa dalam setiap bidang disiplin ilmu mempunyai nilai semantik yang tersendiri. Ogden dan Richard (1956) memberikan 16 pengertian makna. Oleh yang demikian sesuatu bidang ilmu perlu diteliti maknanya supaya ia dapat dimanfaatkan. 1. Kesimpulannya ialah semantik dikatakan sebahagian daripada linguistik yang mengkaji bahasa secara teliti. Choamsky berpendapat bahawa semantik bermaksud makna ayat ditentukan oleh struktur permukaan dan konteks apabila ayat digunakan. Semantik menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Falsafah adalah istimewa kerana falsafah tidak dapat dihuraikan dengan ilmu pengetahuan biasa sebaliknya falsafah memerlukan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kaedah berfikir yang logika. hiponim (perkataan yang maknanya sebahagian daripada makna perkataan lain). homonim (perkataan yang mempunyai bentuk dan bunyi yang sama tetapi maknanya berbeza). 1893) Makna boleh diberikan dengan bermacam-macam-macam pengertian lain. hubungan makna dengan kebudayaan. Hubungan Semantik dengan Falsafah Falsafah ialah pengetahuan yang menelaah sesuatu yang istimewa. Oleh yang demikian logika dalam disiplin ilmu falsafah memerlukan cara berfikir yang tepat untuk mencapai ketepatan makna dalam ilmu falsafah tersebut. 1. 1985:9). Namun. 1. makna dalam konteks. Kajian mengenai makna kata boleh dilihat dalam aspek makna denotasi dan konotasi. Kata „bererti‟ membawa maksud „makna‟ yang diertikan sebagai sesuatu peristiwa yang diharapkan (Tarigan. antonim (perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan). dan peribahasa (beberapa perkataan yang mempunyai satu makna). semantik bukan sahaja merujuk kepada makna tetapi juga kepada perkembangannya yang disebut “semantik sejarah” (M. hubungan antara makna dengan makna lain serta pengareuh maknan terhadap masyarakat.2 Pertaliannya dengan disiplin ilmu lain Setiap bidang disiplin ilmu mempunyai bahasa yang tersendiri. Kata-kata dalam bahasa Melayu yang mempunyai pelbagai jenis makna dapat dikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (perkataan yang mempunyai makna yang sama dari segi makna nahu tetapi berbeza daripada segi makna leksikal). Semantik dapat dijelaskan sebagai sesuatu bidang yang mengkaji maka perkataan dan ayat dalam bahasa secara ringkasnya.Breal. kemahuan dan pelbagai lagi yang dapat menjelaskan bahawa makna mempunyai makna yang ruwet. perubahan makna dan bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik. Falsafah yang tidak mempunyai makna menjadi tidak bererti. Contohnya falsafah „Biar saya mentertawakan diri saya sebelum orang lain . Menurut Ferdinand de Saussure.1 Konsep Semantik Kata semantik berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang bermaksud „penting‟ atau „bererti‟.yang menyatakann makna . polisemi (perkataan yang mempunyai makna yang banyak). pokok. semantik merupakan bahasa yang diucapkan untuk menyampaikan makna.

Contohnya perkataan „taman‟ daripada aspek antropologinya telah berkembang membentuk perkataan „taman hati‟. Hubungan Semantik dengan Sastera Bahasa dalam karya sastera berbeza dengan bahasa yang terdapat dalam karya ilmiah. 2. mungkin berubah. (makna yang dapat diketahui oleh pengarang sahaja). menyempit. Perkembangan bahasa merupakan sejarah bahasa. Contohnya perkataan „Makan!‟ berbeza berbanding „Makanlah. 1982. makna kreatif (makna yang dapat difikirkan pengkritik) dan makna peribadi. Contohnya perkataan „khalwat‟ yang bermaksud “berseorangan untuk mendekatkan diri kepada -Nya” telah disempitkan maksudnya kepada “berdua-duaan dalam keadaan mencurigakan”. Justeru sejarah bahasa ini perlu . Makna yang dimaksudkan adalah tentang kebermaknaan kata atau ujaran dalam bahasa. „taman buaya‟. 4. Hubungan Semantik dengan Sejarah Sifat bahasa adalah sentiasa berkembang. Contohnya seperti ungkapan “Kalau asal benih yang baik. Hal ini bermakna tingkah laku manusia mempunyai makna. Hubungan Semantik dengan Antropologi dan Sosiologi. jatuh ke laut menjadi pulau.mentertawakan diri saya‟ membawa semantik “kesedaran kendiri atau muhasabah diri” perlu difahami pendengar mahupun penutur falsafah tersebut supaya ia bermakna apabila diujarkan. Perkataan „pondok‟ yang bermaksud “tempat tinggal yang usang” pula telah dikembangkan maknanya menjadi “tempat belajar”. Situasi yang berbeza tersebut melambangkan paksaan dan permintaan penuturnya.. Hubungan Semantik dengan Psikologi Psikologi ialah ilmu jiwa yang mengkaji hakikat dan gerak-geri jiwa. 5. makna tersirat (makna yang dapat di agak pembaca/konotatif).‟ Deretan bunyi dan susunan huruf dalam perkataan tersebut menghasilkan pemahaman makna yang berbeza oleh seseorang dalam situasi yang berbeza. Justeru makna yang difahami adalah berdasarkan bentuk bahasa semasa pertuturan itu dituturkan. Bahasa dalam karya sastera sama adatulisan ataupun pertuturan tidak semuanya diketahui umum. 95)” merupakan makna konotatif yang dapat difikirkan yang membawa maksud orang yang baik itu biar di mana pun tempatnya tetap akan baik juga. meluas atau menghilang. (Aminuddin 1985). hal. Sosial dan budaya sesuatu masyarakat yang semakin berkembang menyebabkan makna bahasa dalam sesuatu masyarakat semakin berkembang. Makna sesuatu perkataan mungkin kekal sehingga kini. dan „taman rimba‟ yang bukan lagi bermaksud kebun yang ditanam dengan bunga-bungaan. Antropologi ialah bidang ilmu yang mengkaji sekelompok masyarakat tertentu yang homogen yang mempunyai pelbagai ciri khasnya. Hal ini bertepatan dengan pendapat ahli psikologi yang menyatakan bahawa makna wujud berdasarkan rangsangan atau tindak balas. (Abdullah Hussain. 3. Justeru terdapat pelbagai lapisan makna dalam sastera yang meliputi makna tersurat (makna biasa/denotatif). Sosiologi pula ialah bidang ilmu yang mengkaji kelompok masyarakat yang lebih luas dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang heterogen.

Contohnya makna kata „kebun‟ berbeza daripada „pekebun‟ dan „pengebun‟. kerat.direkodkan dalam kamus besar bagi mencatatkan perubahan bahasa yang berlaku dalam setiap hari bagi tujuan penggunaan bahasa dan pengkaji bahasa kelak. guru perlu menguasai semantik supaya dapat membantu murid-murid menguasai pelbagai jenis perkataan yang mempunyai makna yang lebih tepat dalam menulis sesuatu ayat dengan betul. kata „langit‟ juga berbeza dengan „lelangit‟ yang bermaksud keadaan bumi dan atas bahagian dalam mulut. dan pemajmukan.” Dalam proses penggandaan. kita perlu menguasai aspek semantik di dalam bilik darjah. Sebagai seorang guru. Dalam proses pemajmukan pula kata „buah‟ dan „hati‟ mempunyai makna yang berbeza apabila membentuk kata majmuk „buah hati‟. Bahasa Melayu jelas mempunyai makna yang sedia ada dan penambahan makna melalui proses akronim. Guru perlulah dapat membezakan perkataan seperti hiris.kata ganti diri ketiga yang menunjukkan bilangan yang ramai dan makna kedua. Sehubungan itu. Dalam bahasa Melayu. setiap perkataan mempunyai banyak makna. Justeru semantik dalam bidang ilmu pengkomputeran perlu diterokai dan disebarluaskan supaya makna yang ditafsirkan bertepatan dengan kehendak pengguna kelak. memikirkan (sesuatu) atau merancang . Walau bagaimanapun komputer telah membantu dalam bidang penterjemahan terus dapat membantu penterjemah yang mempunyai akal fikiran yang tinggi untuk memikirkan makna yang sesuai bagi sesuatu perkataan berdasarkan konteks ayat. melalui pengetahuan mengenai semantik. 7. pembetulan imbuhan dan struktur ayat. potong. guru dapat membantu murid-murid dalam membezakan makna perkataan dalam sesuatu ayat. atau belah. Buah ialah benda yang boleh dimakan sementara hati merupa kan organ menjadi makna kekasih apabila perkataan tersebut digabungkan. istilah semantik bermaksud kajian fenomena makna dalam bahasa. 6. Yang menjadi kekurangannya adalah komputer tidak dapat menterjemah perkataan secara struktural kerana keupayaannya yang terbatas dalam proses menterjemah. Hubungan Semantik dengan Komputer Komputer dapat membantu penggunaan bahasa dalam bentuk tulisan dan lisan melalui proses penyemakan makna ejaan. pengimbuhan. dalam proses pengimbuhan. Kata “kebun” bermaksud tanah yang ditanami tumbuh-tumbuhan. Perkataan ini merupakan perbuatan yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeza mengikut makna ayat yang digunakan. perkataan „mereka‟ mempunyai dua makna iaitu pertama. perkataan semantik bermaksud makna. penggandaan. Selain itu. . Kata “pekebun” bermaksud “orang yang mengurus kebun” sementara kata “pengebun” bermaksud “orang yang kerjayanya membuat kebun atau bekerja di kebun. Contohnya. SEMANTIK Dalam bahasa harian. Dalam ilmu lingustik. Hubungan Semantik dengan Linguistik Linguistik ialah kajian tentang bahasa secara saintifik. Guru perlu mengetahui dan memahami semantik untuk memastikan penggunaan perkataan adalah sesuai atau tepat pada tempatnya. Para penterjemah yang memiliki akal dan perasaan sahaja yang mampu memilih makna yang sesuai dalam konteks struktural ayat.

2. tatabahasa atau semantik sebenarnya menggunakan pengetahuan linguistik. morfem dan sebagainya. 6.A. Aspek fonetik. Deskripsi bahasa memberi suatu sistem rumusan yang berentetan dan ini boleh digunakan untuk membentuk bahan pengajaran. 5. Sebagai guru bahasa. iaitu bahasa. Cuma yang berbeza mereka menggunakan linguistik tradisi yang penuh dengan pernyataan perskriptif dan normatif. morfologi. D. Antaranya: 1. Ini merupakan suatu sistem rumusan bagi sesuatu bahasa yang boleh digunakan dalam pengajaran bahasa. Dalam pengajaran bahasa. Teori linguistik memberi maklumat tentang struktur dan fungsi-fungsi bahasa dan ini dapat menentukan tujuan. iaitu deskripsi linguistik akan memberi deskripsi bahasa. semantik dan kadang-kadang termasuk juga tajuk-tajuk lain seperti psikolinguistik dan sosiolinguistik yang masing-masing memberi tumpuan pada teori pemerolehan dan situasi bahasa. tetapi ini perlu penyesuaian kerana pengajaran bahasa sentiasa mempengaruhi deskripsi bahasa. Sesebuah deskripsi bahasa akan menyedarkan guru tentang struktur bahasa yang diajar dan dapat meningkatkan mutu pengajaran bahasa. hubungan tersebut perlu diketahui. bidangbidang linguistik seperti linguistik teoritis.Kegunaan Linguistik Dalam Pengajaran Bahasa Penggunaan linguistik dalam pengajaran selalunya dikenali sebagai linguistik gunaan dan ini termasuklah kajian fonetik. Deskripsi bahasa juga memberi pengetahuan kepada guru tentang unit-unit unsur seperti fonem. iaitu linguistik tradisional. frasa kerja atau ciri-ciri nahuan kata dan perkara ini boleh digunakan oleh guru dalam pengajaran bahasa. fonologi. Ilmu linguistik telah lama digunakan oleh guru bahasa. sosiolinguistik dan psikolinguistik tidak dapat dipisahkan kerana semua disiplin ini memberi sumbangan yang berguna dalam menjayakan sesuatu program pengajaran dan pembelajaran bahasa. 4. fonologi. Bahasa tidak dapat diajar tanpa sebuah deskripsi bahasa. sintaksis. Teori linguistik tentang pemerolehan bahasa mempengaruhi perkaedahan mengajar bahasa. janganlah disalah . Terdapat banyak kegunaan linguistik dalam pengajaran bahasa. sintaksis dan semantik berguna dalam pengajaran sesuatu bahasa. 3. 2. struktur dan fungsi bahasa itu. Terdapat hubungan yang penting antara kedua-duanya. Bagi guru yang menggunakan sebuah buku tatabahasa lama untuk mengajar sebutan. manakala linguistik moden pula bersifat struktural dan deskriptif. tetapi tidak memberi cara mengajar bahasa yang paling baik. Terdapat hubungan antara linguistik dengan guru bahasa. Wilkins mengatakan terdapat tiga jenis hubungan iaitu: 1. Terdapat hubungkait antara bidang-bidang tersebut dengan pengajaran bahasa. Sebarang perkembangan dalam bidang linguistik itu. Asas teori sesuatu bahasa. Ini merupakan kesejagatan bentuk seperti jenis-jenis rumusan yang berlainan dalam tatabahasa transformasi generatif dan keseragaman kategori seperti frasa nama. Teori linguistik juga memberi suatu bahasa perantaraaan kepada guru. isi dan pendekatan dalam pengajaran bahasa. Ahli linguistik dan guru bahasa menggunakan bahan yang sama. morfologi. Linguistik memberi deskripsi bahasa yang sempurna tentang bahasa.

tetapi yang paling penting ialah teori behaviourisme dan mentalisme. Pakar-pakar pengajaran bahasa berpendapat. Lisan diutamakan. Dua teori yang paling popular tentang pemerolehan dan penguasaan bahasa yang tersebut di atas mewujudkan beberapa prinsip tertentu dalam pengajaran bahasa yang menimbulkan pula beberapa kaedah yang boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. 2. Gerak balas yang diberi oleh pelajar mestilah diikuti dengan peneguhan. Linguistik selalu mempengaruhi pengajaran bahasa. 5. Bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. 4. kejayaan setiap pengajaran bahasa itu memerlukan kaedah pengajaran yang berdasarkan teori-teori linguistik. Terdapat dua bahagian penting dalam penguasaan bahasa. kerana pengalaman mengajar dan pengetahuan perkaedahan mempunyai hubungan yang sangat rapat. iaitu Kaedah Dengar-Sebut yang menekan prinsip-prinsip berikut dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa: 1. Bahasa dihurai secara deskriptif atau struktural.mengertikan sebagai suatu sebab untuk membuat perubahan. 6. Berdasarkan teori linguistik tersebut maka lahirlah kaedah pengajaran. 3. . Ini disokong oleh Koh Boh Boon yang menyatakan bahawa pengajaran yang lebih terjamin mutunya ialah berdasarkan pengalaman mengajar yang diperkukuh dengan pengetahuan perkaedahan. Latih tubi ditekankan untuk membentuk kebiasaan. Pembelajaran ialah pengukuhan yang dapat ditimbulkan melalui ganjaran yang harus diberikan apabila seseorang pelajar memberikan gerak balas yang betul. Ini disebabkan kesedaran penuh akan teori linguistik yang menjadi asas-asas perkaedahan dalam pengajaran bahasa akan menolong seseorang guru bahasa membuat keputusan secara lebih matang dan boleh dipercayai tentang cara mengajar yang sesuai untuk sesuatu pelajaran bahasa yang hendak dilaksanakan. tetapi pengaruhnya perlu dihadkan pada keperluan semasa. iaitu: 1. 4. 3. Bahasa ialah suatu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku yang lain yang boleh dikuasai melalui latihan dan pengulangan. Linguistik dan psikologi pembalajaran merupakan alat-alat yang dapat digunakan oleh guru-guru bahasa untuk menguatkan kaedah mengajar mereka. Teori-teori Linguistik dan Penerapan Dalam Pengajaran Bahasa Terdapat beberapa teori linguistik. iaitu kecekapan dan prestasi. Guru sebagai model bahasa yang sebaik-baiknya. Dalam teori behaviurisme terdapat beberapa prinsip. Manusia mempunyai kebolehan semula jadi dalam menguasai bahasa. 5. 2. 2. mengikut teori mentalisme terdapat beberapa tanggapan terhadap penguasaan dan pembelajaran bahasa. Rangsangan mestilah diwujudkan untuk mendapatkan gerak balas daripada pelajar. Oleh itu. Bahasa sebagai alat komunikasi. iaitu: 1. 3. Nahu tidak diajar secara formal.

Pengajaran menekankan penerapan pengetahuan. 5. pendekatan dan teknik berkait rapat. Pengajaran menekan kemahiran menulis dan tatabahasa yang diajar bersifat normatif dan preskriptif. kaedah terjemahan dan nahu-terjemahan. 7. 6. Bahasa mengandungi ciri-ciri kreativiti. Bahasa yang dijadikan kajian berbentuk lisan dan menganggap bahasa juga adalah alat komunikasi. kaedah terjemahan. Sesungguhnya teori. kaedah psikologi dan sebagainya. kaedah psikologi dan kaedah situasi. telah melahirkan beberapa kaedah. kaedah. Makna dan huraian dipentingkan. kaedah fonetik. Bahasa dihuraikan secara transformasi generatif. Manakala daripada teori dan prinsip mentalis timbullah kaedah nahu. iaitu sistem bentuk-bentuk yang di dalamnya terkandung unsur-unsur. Daripada kaedah pula disokong oleh pendekatan yang berkaitan dengan proses pengendalian pengajaran bahasa sama ada pendekatan analisis atau sintesis atau eklektik. Teori ini mempengaruhi kaedah terus.3. Teknik pengajaran pula berhubung dengan strategi sesuatu isi pelajaran disampaikan. Fungsi guru sebagai nara sumber. Nahu diajar secara formal. 2. Teori ini mengemukakan kaedah koda-kognitif yang menekankan prinsipprinsip yang berikut: 1. Bahasa mempunyai hubungan erat dengan pemikiran. Tulisan dan bacaan diutamakan. kaedah semula jadi. item-item yang jika digabungkan berdasarkan peraturan-peraturan tertentu akan menerbitkan ayat. Tatabahasa tidak diajar secara formal dan aspek makna tidak dipentingkan. Dalam linguistik teoritis pula. memang terdapat hubungan dengan pengajaran bahasa kerana disiplin ini mengemukakan teori-teori linguistik yang boleh digunakan untuk memberi deskripsi tentang bahasa sebagai suatu sistem dan memberikan maklumat tentang bagaimana penutur-penutur bahasa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Aspek makna dan pemikiran ditekankan. 4. Bagi teori behaviouris tercetus kaedah terus. Berdasarkan teori dan prinsip behaviourisme dan mentalis. 3. Teori linguistik tranformasi genaratif telah diasaskan oleh Noam Chomsky dan . Teori ini mempengaruhi kaedah nahu. kaedah nahu-terjemahan dan sebagainya. Teori linguistik tradisional merupakan teori huraian bahasa yang tertua yang memerihal bahasa menggunakan bahasa tulisan sebagai bahan kajian. 6. Analisis semestinya berdasarkan fakta-fakta yang dapat dilihat dan mestilah objektif serta berdasarkan struktur. 4. Kajian ini tidak begitu saintifik dan penekanan kajian tertumpu dalam aspek penggolongan perkataan. Kemampuan kreatif pelajar digalakkan. Kesalahan pelajar bukanlah kegagalan tetapi percubaan hipotesis. Bahasa ialah suatu sistem. Teori linguistik struktural muncul dalam abad kedua puluh dan menumpukan kajian terhadap struktur bahasa serta menganggap bahasa adalah pertuturan. 5. Unsur-unsur bahasa tidak dikaji secara terasing kerana unsur-unsur itu merupakan sebahagian daripada keseluruhan suatu sistem yang besar dan di antara unsur-unsur itu ada pertaliannya antara satu sama lain.

Dengan adanya pengetahuan tersebut. sintaksis.tumpuan kajian terhadap aspek kecekapan yang dimiliki oleh penutur jati. iaitu struktur dalaman dan luaran. Teori-teori linguistik digunakan untuk menghuraikan unsur struktur-struktur bahasa. kesimpulan semantik Memilih kata yang sesuai digunakan dalam perbualan bukanlah sesuatu yang mudah. Kecekapan di sini dimaksudkan pada rumus-rumus atau peraturan-peraturan bahasa yang ada dalam pengetahuan seseorang yang akan digunakan untuk membentuk ayat-ayatnya sendiri ataupun untuk memahami dan menganalisis pertuturan ayat. Teori bahasa menghasilkan analisis bahasa yang sesuai dipersembahkan dalam bentuk yang sesuai untuk pengajaran bahasa. Hasil huraian ini menjadi model penting untuk guru bahasa. Kedua-dua pendekatan teori bahasa dan teori pembelajaran digabungkan untuk menghasilkan bahanbahan pengajaran yang ditetapkan oleh objektif program pembelajaran tertentu. iaitu menjadi isi atau bahan pengajaran yang akan disampaikannya kepada pelajar. semantik dan sebagainya merupakan huraian yang dibuat. Huraian bahasa yang disumbangkan oleh ahli-ahli linguistik teoritis. Ini akan mengakibatkan pembelajaran yang lebih berkesan. Pengetahuan linguistik sangat penting untuk seseorang guru bahasa. pilihan kata atau diksi perlulah sesuai dengan konteks. Aspek fonologi. pereka bentuk pengajaran bahasa mestilah bukan sahaja ahli bahasa tetapi juga ahli pedagogi. Oleh itu. Linguistik dan pengajaran bahasa mempunyai hubung kait yang sangat rapat. Guru dapat melengkapkan dirinya untuk menjadi guru bahasa yang berkesan jika ia mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam linguistik kerana ia akan berupaya mengajar struktur-struktur bahasa dengan betul dan dapat mendeskripsi bahasa dengan tepat. Tugas guru bahasa menghasilkan bahan pengajaran yang bermutu tinggi. Bahan-bahan Pengajaran Bahasa Faktor penting untuk menjayakan program pengajaran bahasa ialah bahan. sesuai untuk situasi matlamatnya. Dalam hal ini ilmu semantik amat berguna bagi membantu penutur memilih kata dan ayat yang . Sehubungan dengan itu. Bahan-bahan boleh menggerakkan pembelajaran. guru akan dapat mengenal pasti segala kesilapan yang dilakukan oleh pelajarnya. Berdasarkan teori ini tidak melahirkan kaedah-kaedah pengajaran dengan nama-nama tertentu tetapi pada dasarnya mereka memperakukan kaedah-kaedah pengajaran yang melibatkan proses mental. membolehkan pelajar belajar dengan mudah dan cepat dan menjadikan tugas-tugas guru menarik serta bermanfaat. teori-teori pembelajaran dan manifestasi penggunaan bahasa dalam masyarakat akan membantu guru dalam pengajarannya. Pengetahuan linguistik ini dapat diterap dalam pengajaran bahasa. Bagi menghasilkan bahan-bahan seperti ini. morfologi. linguistik terapan memainkan peranan sebagai penggabung kedua-dua jenis ahli ini dalam mereka bentuk sesuatu pengajaran bahasa. menimbulkan rangsangan dan keinginan pelajar untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik. Kecekapan berbahasa adalah sesuatu yang semula jati (innate) dan melaluinya seseorang itu boleh bertutur dengan membentuk ayat-ayat mereka sendiri.

betul dalam perbualan. Makna asosiatif ialah perkaitan (antara satu denganyang lain). Kita kadangkala memilih untuk menggunakan konotasi dibandingkan dengan memilih denotasi. 1997). makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorangapabila mendengar perkataan tertentu ( Kushartanti.pengetahuan dan pengalaman seseorang. dan „bunting‟ mempunyai nilai emotif dan digunakan pada orang yang tertentu. Sebaliknya. makna stilistik. terdapat kelemahan dalam teori ini yang hanya menggunakan imej sebagai pengukur makna perkataan.al. Selain itu. Hal ini kerana pendapat atau gambaran seseorang dengan individu yang lain amatlah berbeza dari segi pemberian makna. Makna Asosiatif 8 Menurut Leech (1976). 2005).Makna asosiatif biasanya dikajid a l a m b i d a n g p s i k o l i n g u i s t i k ( S o e n j o n o D a r d j o w i d j o j o . et. makna afektif. „hamil‟. iaitu menggunakan teori imejan dalam memberikan makna sesuatu kata mengikut imej yang hadir di dalam minda kita. perhubungan dan pertalian (Kamus Linguistik. jika kata itu mengandungi konotasi yang salah. Contohnya. keadaan.. atau ciri yang ada pada konsep asal kata atau perkataan tersebut. malah ada kata tertentu yang dianggap salah jika digunakan pada orang-orang tertentu. ia boleh menyebabkan kesalafahaman atau kesalahtanggapan pada pihak pendengar.Asosiasi ini dipengaruhiunsu r-unsur psikis. rumusan yang dapat dibuat semasa melakukan kajian teori semantik. setiap teori dalam kajian semantik mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Makna asosiasi inisebenarnya sama dengan perlambangan yang d i g u n a k a n o l e h s e s u a t u m a s y a r a k a t y a n g mempunyai kemiripan dengan sifat. perkataan „ buaya’ . Namun demikian. Kata „mengandung‟. Namun begitu. Teori imejan merupakan teori yang hanya dapat memberikan makna sesuatu kata berdasarkan kefahaman seseorang berkaitan dengan imej kata atau gambaran dalam proses memberi makna kepada perkataan tersebut. 2 0 0 3 ) . Namun demikian. jika kita berkata “Tuan-tuan dan puan-puan diminta bertenang” bermakna orang yang kita hadapi itu diangga p sedarjat tingkat sosialnya. makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah katadengan kata lain termasuk di dalamnya makna konotatif. Demikian juga jika kita berkata “Diam! Jangan bising!” bermakna orang yang kita hadapi itu mempunyai status yang sama atau lebih rendah daripada kita. Secara kesimpulannya. ada kata yang dianggap sopan dan ada kata yang dianggap kasar. Menurut SetiawatiDermojuwono.makna refleksi dan makna kolokatif.

Walau bagaimanapun. Makna gramatikal juga merupakan makna yang ditimbulkan oleh proses gramatis yang ditentukan oleh urutan kata. gramatikal membawa maksud nahuan atau tatabahasa dan makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses gramatikalnya. i) Penyisipan Sisipan merupakan sejenis imbuhan kerana bentuk yang ditambahkan pada kata dasar. dan –in- . iaitu –em-. Interpretasi bagi sebuah puisi9 tidak dapat dipisahkan dari makna asosiatif kerana interpretasi puisi menjadi lebih mudahapabila seseorang itu memahami makna asosiatif. -er-. ( Kushartanti et. M a k n a a s o s i a t i f m e m a i n k a n p e r a n a n y a n g penting untuk pemahaman wacana kerana makna asosiatif dapat menjadi pengikat makna-makna kata sehingga terbentuk pemahaman suatu wacana. lingkungan dan latar belakang budaya yang hampir sama. dan bentuk.. penyisipan. penggandaan dan pemajmukan. reflektif dan kolokatif. 2005) #25 Makna Gramatikal Menurut Darwis Harahap (1994: 49).afektif. Contohnya makna konotatif termasuk dalam makna asosiatif kerana kata-kata tersebut adalah berasosiasi dengan nilai rasa terhadap perkataan itu. -el-. intonasi.dikaitkan dengan „jahat‟ atau „ganas‟atau membawa erti seorang laki -laki yang suka memujuk dan menipu wanita.Makna asosiatif turutm e m a i n k a n p e r a n a n p e n t i n g d a l a m m e n y u s u n t e k s i k l a n d a n b u k a n s a h a j a m a k n a referensial sahaja yang mesti ditonjolk a n .Terdapat banyak persamaan makna asosiatif di dalam satu masyarakat bahasa kerana pengalaman. Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk sisipan. nada dan intonansi. sisipan tidak produktif lagi kerana sisipan tidak menghasilkan bentuk-bentuk terbitan yang baharu. Sisipan hadir di celah kata dasar.al. Maknaafektif pula lebih terasa dalam komunikasi lisan kerana ia berkait rapat dengan perasaana t a u e m o s i p e m b i c a r a t e r h a d a p l a w a n b i c a r a a t a u t e r h a d a p o b j e k y a n g d i b i c a r a k a n d a n disampaikan dengan penuh semangat. Be gitu jugadengan kata „mawar‟ yang bermakna konseptual iaitu sejenis bunga yang kuning tetapic a n t i k d a n b e r b a u h a r u m d i n y a t a k a n u n t u k p e r l a m b a n g a n „ b e r s i h ‟ d a n „ s u c i ‟ . Abdullah Yusof (2009: 3) pula menjelaskan bahawa makna gramatikal adalah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal. stilistik. seperti pengimbuhan. H a l i n i bermakna sesuatu yang berasosiasi berhubung rapat dengan makna konotatif. Makna gramatis ini ialah makna yang terkandung dalam sesuatu imbuhan apabila ia bergabung dengan kata dasar mahupun dengan perkataan yang telah mendapat pengimbuhan sebelumnya atau kata terbitan.

kata nama dan kata adjektif akan menjadi sisipan kata kerja apabila melalui proses pengimbuhan. dan –emmempunyai ciri yang terkandung boleh membawa makna „sesuatu yang dalam kata dasar‟. kata ganda terbahagi kepada lima. -er-. ii) Pengulangan atau Penggandaan Pengulangan atau penggandaan terhasil dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu. -er-. bergerigi.. seperti telunjuk. seperti menjelajah.dan –in-. iaitu –el-. Sisipan ini digunakan dalam pembentukan istilah dalam bahasa Melayu dan sesebuah kata yang menerima sisipan akan berlaku perubahan maknanya. Sisipan kata nama. Manakala bentuk sisipan kata kerja. dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan (Tatabahasa Dewan. dan –em. gandaan berentak. gemuruh. gandaan separa. iaitu –el-.Bentuk sisipan kata adjektif pula. gerigi dan kemucup. 1993: 49). terdapat tiga jenis kata ganda. –em. Menurut Abdullah Hassan (2002: 36). dan bergemuruh.. iaitu kata ganda seluruh atau penuh. kata ganda separa dan kata ganda berentak atau bersajak atau berima. iaitu –el-. -er-. Dalam Tatabahasa Dewan (1993: 77). iaitu gandaan penuh. gandaan bersisipan dan gandaan bebas. iii) Pemajmukan atau penggabungan . dankerlip mendukung makna ‘bersifat’. seperti selerak.

Makna kata majmuk merupakan makna gramatikal kerana makna itu hadir setelah terjadinya proses gramatikal. . Contohnya. kata majmuk merupakan dua atau lebih kata yang digabungkan dan membawa makna baharu yang berbeza dengan maksud asal kata itu. dapat diberikan pelbagai pengimbuhan pada kata tersebut seperti dibatas. daripada kata dasar batas. iv Pengimbuhan Gramatikal merupakan proses perubahan bentuk kata yang terjadi kesan daripada penggunaan imbuhan terhadap kata dasar yang akan melahirkan makna-makna gramatis. unsur keduanya. Kata imbuhan merupakan bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang menerima imbuhan. Menurut Abdullah Hassan (2002: 11) pula. kata majmuk terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Hal ini bermakna bahawa pelbagai imbuhan dapat diimbuhkan pada satu kata dasar. sisipan. sama ada awalan. yakni ada atau tidak makna yang muncul daripada hubungan makna antara unsur pertama dengan unsur kedua dari paduan tersebut. Oleh hal yang demikian. atau daripada kedua-duanya. iaitu proses pemajmukan.Tatabahasa Dewan (1993: 73) mendefinisikan proses majmuk ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. akhiran ataupun apitan. Proses pengimbuhan dalam bahasa Melayu merupakan satu cara untuk mengembangkan kata dasar. perbatas. Makna kata majmuk dapat dilihat dari unsur-unsur pembentuknya sama ada makna itu terhasil daripada unsur pertama pembentuknya. tetapi bertabiat sama seperti satu perkataan. berbatas. Makna kata majmuk berkaitan hubungan makna antara unsur yang membentuk paduan itu. pembatas.

Dengan melalui pelbagai proses yang hanya terdiri daripada beberapa kata. ia dapat memberikan makna yang lengkap dan tepat. pemajmukan dan pengimbuhan. kalimat-kalimat dan dunia pengalaman nonlinguistik. Referen adalah sesuatu yangditunjuk . peristiwa. ULASAN : Dalam bahasa Melayu makna gramatikal dianggap sebagai satu ciri yang istimewa. makna kata tersebut juga menjadi pelbagai. batasan. Referen atau acuan dapat diartikan berupa benda. keterbatasan. huruf. 2001: 125) adalah hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata. Makna Referensial Referen menurut Palmer ( dalam Mansoer Pateda.terbatas. atau bunyi dengan jumlahnya yang terhad. membataskan. huruf dan bunyinya terbatas dan jumlahnya terhad. namun penutur jati atau orang Melayu dapat membezakan maknanya. Walaupun kata. dan pembatasan. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu memiliki ciri pengembangan maknanya melalui pelbagai proses seperti proses penyisipan. proses atau kenyataan. Dengan adanya pelbagai bentuk imbuhan pada kata dasar batas. pengulangan.

A p a b i l a perkataan mempunyai referen. seperti kerana. ia berbeza dengan Makna Nonreferensial. Perkataan yang tidak mempunyai referen. cerdik. Merujuk kepada Makna Referensial pula.C o n t o h n y a b e g . kata sendi nama dan kata bantu termasuk dalam perkataan5 nonreferensial . Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yamg langsung menunjuk pada sesuatu. baik berupa objek konkret atau gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis komponen. 2 0 0 4 ) . tidur. Makna referensial menurut uraian di atas dapat diartikan sebagai makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata atau ujaran. walaupun . Dapat juga dikatakan bahwa makna referensial merupakan makna unsur bahasa yanga dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa. maka perkataan t ersebut mempunyai makna referensial. k a s u t dan pakaian. peristiwa maupun proses. kenyataan. Manakala perkataan yang tergolong sebagaikata tugas seperti kata hubung.Perbezaan antara makna referensial dengan makna nonreferensial bergantung pada ada ataut i d a k r e f e r e n b a g i p e r k a t a a n perkataan berkenaan (Nik Safiah Karim. namun. tetapi dikenali sebagai makna nonreferensial.oleh suatu lambang. gejala. baik benda. Perkataan yangtermasuk dalam kategori kata penuh seperti makan. cantik tergolong sebagai perkataan yang mempunyai makna referensial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful