P. 1
Bidang Makna

Bidang Makna

|Views: 12|Likes:
Published by e30203120480
ggggg
ggggg

More info:

Published by: e30203120480 on Nov 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2015

pdf

text

original

Bidang Makna Bidang makna ataupun semantik, sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistic kerana bahasa tidak

akan sempurna jika tidak ada unsur makna. Bahasa menurut R.H. Robbins (1952) adalah menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Selain itu ada lagi tokohtokoh yang mengemukakan pendapat yang lain. Firth (1994) pula menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam sesuatu kajian bahasa. Berdasarkan pernyataan bagi ketiga-tiga tokoh diatas, makna merupakan perkara yang sangat penting, sekiranya kita membaca sesuatu ayat ataupun menulis ayat tetapi kita tidak mengetahui maknanya, maka tidak sempurnalah. Seharusnya kita perlu mengetahui makna apa sahaja yang kita baca, kita tulis. Dalam bidang linguistik , semantik pula ialah bidang yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa (Nik Safiah Karim, 2001). Semantik atau kajian makna adalah satu bidang yang sangat luas, dimana ianya mencakupi kebanyakan daripada struktur dan fungsi bahasa serta juga masalah dalam kajian psikologi, falsafah dan antropologi. Terdapat beberapa jenis makna dalam bahasa Melayu antaranya ialah makna afektif, makna leksikal, makna konseptual, makna konotatif, makna kolokatif, makna tematik dan banyak lagi.

2.0 Jenis-Jenis Makna 2.1 Makna Konseptual Melihat pada makna konseptua, perkara yang paling utama perlu kita tahu adalah apa itu konsep dalam sesuatu makna. Makna konseptual itu merupakan makna konsep makna yang paling penting dalam bahasa. Kita tidak akan dapat memahami makna, mentafsir makna, memahami ujaran, ataupun membuat intterpretasi dengan tidak mengaitkan makna konseptual itu. Hal ini bermakna, sekiranya makna sesuatu ayat itu tidak dapat difahami konsepnya makan sebarang analisis makna, maksud makna, ujaran tidak dapat dilakukan. Oleh hal demikian pemahaman konsep adalah mustahak. Makna konsep ini mencakup komponen seperti benda, tindakan, proses, keadaan atau konsep lainnya (Abdul Chaer, 1990). Menurut Leech (1974), pula, di dalam makna konseptual, konsep merupakan sesuatu yang asas kerana pokok atau konsep itu sesuatu yang asas dalam komunikasi linguistik. Manakala Palmer (1992), pula menyatakan bahawa konsep adalah sesuatu yang menghubungkan „kata‟ dan „benda‟ melalui perantaraan konsep pemikiran. Interpretasi yang pelbagai wujud kerana manusia meluahkan buah fikiran yang berbeza seperti formulasi yang dibuat oleh Ogden dan Richards (1923), iaitu „Segitiga Semiotik‟. Manusia akan berfikir dahulu sebelum mengujarkan sesuatu perkataan. Oleh sebab itulah dalam formulasi tersebut meletakkan pemikiran itu pada tahap yang paling atas. Organisasi makna konseptual ini adalah rumit. (Kushartanti et. al., 2005). Cuba lihat contoh perkataan iaitu ‘wanita’ dan juga‘perempuan’. Sekiranya dilihat secara rasionalnya, kedua-dua perkataan tersebut mempunyai makna yang sama iaitu seorang yang dewasa, bukan laki-laki. (Kamus Dewan, 2001). Leech (1974) pula mengaitkan konsep itu dengan berdasarkan dua prinsip iaitu prinsip konstrantif dan juga prinsip struktur konstituen.contohnya, konotasi antara wanita dan jugaperempuan adalah berbeza. Buktinya wanita boleh dispesifikasikan sebagai wanita solehah, wanita bekerjaya, wanita sopan tetapi apabila kita tukar katawanita itu

peringkat pertama kita perlu lakukan ialah menetapkan reprentasi Fonologi dan juga reprentasi Sintaksis dan juga reprentasi Semantik.kepada perempuan ianya akan menjadiperempuan dewasa. proses ini beralih. Bagi masyarakat yang beragama islam pula. Sekiranya makna leksikal itu berkenaan dengan makna leksem yang sesuai dengan referennya. memahami. 2005). tindakan yang pertama ialah mengenkod makna apa yang hendak dilafazkan melalui ayat atau perkataan dan berakhir dengan bunyi. (Nik Safiah Karim. nilai rasa mereka berbeza dengan interprentasi masyarakat yang bukan beragama islam. makna konotatif ataupun makna tambahan ini juga boleh berubah merujuk kepada faktor-faktor tertentu. 2005). Konsep memainkan peranan penting kepada manusia untuk mentakrif. Sekiranya nilai rasa itu tidak wujud. Tetapi menurut Setiawati Dermojuwono. atau penyataan. perlambangan. dan Semantik. maka makna konseptual atau makna situasional sering juga disebut makna gramatikal (Kushartanti et. Reprentasi yang sering diperkatakan ini bermaksud sesuatu yang melambangkan. menggambarkan atau menyatakan sesuatu yang lain. (Kushartanti et. maka makna gramatikal ini merupakan makna yang hadir sebagi akibat berlakunya proses gramatikal. Selain itu. jijik. Begitu juga perkataan-perkataan yang lain iaitu jantan dan juga lelaki. gambaran. Ujaran linguistik boleh difahami dengan mudah melalui pembahagian tiga tahap iaitu Fonologi. Tanpa konsep. kedua-dua perkataan ini mempunyai nilai rasa yang berbeza. perempuan solehah. Perempuan mempunyai nilai rasa yang rendah manakala wanita mempunyai nilai rasa yang tinggi. kotor. Jantan mempunyai nilai rasa yang rendah manakala lelaki mempunyai nilai rasa yang tinggi. Walaupun perkataanperempuan dan wanita mempunyai makna denotatif yang sama tetapi.. Tetapi bagi mereka yang bukan beragama islam babi itu sejenis makanan yang paling sedap. penggandaan. Dapat dilihat apabila kata wanita itu digantikan dengan kataa perempuan ianya akan menjadi kurang sesuai untuk mengucapkannya.. Nilai rasa yang dimaksudkan tidak kira sama ada positif ataupun negatif. dan pemajmukan. Bagi umat islam. 2004). perempuan bekerjaya. Selain itu. Contohnya . Makna gramatikal berbeza pula dengan makna leksikal. babi itu haram. Contohnya seperti pengimbuhan.2 Makna Konotatif Apa yang dimaksudkan dengan makna konotatif ialah makna yang ada kaitan dengan nilai rasa. prinsip lain yang boleh diguna pakai dalam organisasi linguistik ialah melalui pembahagian menurut tahap struktur linguistik yang dapat memudahkan pemahaman pengembangan linguistik seseorang. (Kamus Dewan. Sintaksis. bentuk-bentuk yang berkaitan dengan gramatikal lebih tepat disebut memiliki fungsi gramatikal dan bukannya makna gramatikal. al. kita tidak mungkin berupaya mewujudkan makna denotatif atau makna sebenar. 2004). Dalam menganalisis ayat. najis atau sesuatu yang negatif. Bagi seorang pendengar pula. iaitu mendengar bunyi-bunyi ayat dan melakukan interpretasi. memutuskan buah fikiran. 2. al. Bagi penutur. Makna sesebuah perkataan sering bergantung pada konteks ayat atau situasi penggunaannya. maka sifat perkataan itu nanti mungkin tidak akan memihak mana-mana.

Selainb itu semantik merupakan bidang pengkajian linguistic yang objek penelitiannya makna bahasa (Abdul Chaer. Harus diingat juga bahawa makna konotatif pula ditentukan oleh makna asosiatif dan juga makna afektif.perkataan khalwat. mentakrif.0 Kesimpulan Secara kesimpulanya. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunuyai makna. sedap didengar. Makna memainkan peranan penting untuk mentafsir. pendapat. memahami dan juga menyatakan buah fikiran. Sekiranya konsep tidak dapat difahami ianya tidak akan wujud. Definisi daripada segi istilah pula. semantrik bermaksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. ia tidak lengkap. tepat dan sesuai pada masanya telah digunakan secara meluas oleh masyarakat Melayu. makna konotatif bersifat peripheral.Perkataan ini pada asalnya membawa maksud „mendekati Allah‟.M.. membuat ujaran dan sebagainya.W. 1996). Kedua ialah. Dalam bahasa. Tanpa makna. membaca sahaja tetapi tidak mampu mengetahui apa makna disebalik apa yang kita tulis dan juga apa yang kita baca. semantic berasal daripada perkataan Yunani “semantikos” yang bermaksud penting atau beerti. Tetapi pada hari ini. bervariasi menurut budaya. emosi. Makna konotatif tidak stabil. 1. Makna denotatif ini ditentukan oleh makna asosiatif dan juga makna afektif. 3. Tidak cukup sekiranya kita hanya tahu menulis. Secara khusus pula ialah kajian tentang lambang-lambang atau tanda . semantic ialah cabang linguistic yang akan membahas erti atau makna (J. Orang yangv terpelajar atau orang yang meninba ilmu. Jika dilihat definisi yang diberikan oleh tokoh bahasa. 1994). Verhar. bertafakur (Kamus Dewan. konsep memainkan perana penting kepada manusia untuk mentakrif. Secara umumnya senantik ialah ilmu tentang erti atau perubahan erti sesuatu perkataan. Contohnya barangan atau produk yang diiklankan di televisyen tidak sama seperti produk yang diilustrasikan. kita dapat menyatakan fikiran. Secara keseluruhan jelas menunjukkan bahawa beberapa tokoh bahasa cuba memperlihatkan satu perkara yang sama iaitu kepentingan makna dalam sesuatu bahasa. tempoh masa dan pengalaman individu. maksud perkataan tersebut telah mengalaami perubahan makna yang membawa maksud pengaingan diri berdua-duaan di tempat yang terpencil atau tersembunyi oleh lelaki dan juga perempuan yang bukan muhrim dan bukan pula suami isteri sehingga dianggap sabagai suatu perbuatan yang sumbang (Kamus Dewan. makna konotatif sukar dipastikan dan bersifat arbitrer dan keterbukaan. Tanpa konsep juga tidak akan wujud makna denotatif ataupun dalam erti kata lain makna sebenar. perlakuan dan keperibadian manusia. duduk bersendirian mengasingkan atau memencilkan diri kerana menenagkan fikiran. Makna konotatif ini tidak begitu spesifik pada bahasa sahaja tetapi dikongsi bersama system konunikatif seperti seni visual dan juga muzik. Ketiga. Sebagai contohnya perkataan kudapan digunakan untuk menggantikan minum dan makan pagi dengan mengambil kuih-muih sedikit iaitu kudap-kudap sahaja. Menurut kamus Dewan. dan berpengalaman menjadikannya berbeza pendapat yang timbul apabila melihat sesuatu ataupun memberikan pendapat. Penggunaan kata-kata halus. 2004).0 Definisi Semantik Semantik ialah bidang yang mengkaji dan menganalilis makna kata dan ayat. 2004).

polisemi (perkataan yang mempunyai makna yang banyak). Kata „bererti‟ membawa maksud „makna‟ yang diertikan sebagai sesuatu peristiwa yang diharapkan (Tarigan. dan peribahasa (beberapa perkataan yang mempunyai satu makna). 1. Oleh yang demikian logika dalam disiplin ilmu falsafah memerlukan cara berfikir yang tepat untuk mencapai ketepatan makna dalam ilmu falsafah tersebut.2 Pertaliannya dengan disiplin ilmu lain Setiap bidang disiplin ilmu mempunyai bahasa yang tersendiri. Menurut Ferdinand de Saussure. Hubungan Semantik dengan Falsafah Falsafah ialah pengetahuan yang menelaah sesuatu yang istimewa. perubahan makna dan bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik. Kata-kata dalam bahasa Melayu yang mempunyai pelbagai jenis makna dapat dikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (perkataan yang mempunyai makna yang sama dari segi makna nahu tetapi berbeza daripada segi makna leksikal). 1. 1985:9). homonim (perkataan yang mempunyai bentuk dan bunyi yang sama tetapi maknanya berbeza). Oleh yang demikian sesuatu bidang ilmu perlu diteliti maknanya supaya ia dapat dimanfaatkan. Namun. kemahuan dan pelbagai lagi yang dapat menjelaskan bahawa makna mempunyai makna yang ruwet. Semantik dapat dijelaskan sebagai sesuatu bidang yang mengkaji maka perkataan dan ayat dalam bahasa secara ringkasnya. Bahasa dalam setiap bidang disiplin ilmu mempunyai nilai semantik yang tersendiri. hiponim (perkataan yang maknanya sebahagian daripada makna perkataan lain). Ogden dan Richard (1956) memberikan 16 pengertian makna. hubungan antara makna dengan makna lain serta pengareuh maknan terhadap masyarakat. Choamsky berpendapat bahawa semantik bermaksud makna ayat ditentukan oleh struktur permukaan dan konteks apabila ayat digunakan.yang menyatakann makna . antaranya ialah sesuatu yang intrinsik. Falsafah yang tidak mempunyai makna menjadi tidak bererti. semantik bukan sahaja merujuk kepada makna tetapi juga kepada perkembangannya yang disebut “semantik sejarah” (M. Semantik menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. antonim (perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan). pokok. 1. Kesimpulannya ialah semantik dikatakan sebahagian daripada linguistik yang mengkaji bahasa secara teliti. 1893) Makna boleh diberikan dengan bermacam-macam-macam pengertian lain. makna dalam konteks. Falsafah adalah istimewa kerana falsafah tidak dapat dihuraikan dengan ilmu pengetahuan biasa sebaliknya falsafah memerlukan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kaedah berfikir yang logika. semantik merupakan bahasa yang diucapkan untuk menyampaikan makna.1 Konsep Semantik Kata semantik berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang bermaksud „penting‟ atau „bererti‟. hubungan makna dengan kebudayaan. Contohnya falsafah „Biar saya mentertawakan diri saya sebelum orang lain . Kajian mengenai makna kata boleh dilihat dalam aspek makna denotasi dan konotasi.Breal.

Hubungan Semantik dengan Sastera Bahasa dalam karya sastera berbeza dengan bahasa yang terdapat dalam karya ilmiah. Perkataan „pondok‟ yang bermaksud “tempat tinggal yang usang” pula telah dikembangkan maknanya menjadi “tempat belajar”. Makna yang dimaksudkan adalah tentang kebermaknaan kata atau ujaran dalam bahasa. makna tersirat (makna yang dapat di agak pembaca/konotatif). 95)” merupakan makna konotatif yang dapat difikirkan yang membawa maksud orang yang baik itu biar di mana pun tempatnya tetap akan baik juga. Hubungan Semantik dengan Antropologi dan Sosiologi. (Aminuddin 1985). Sosiologi pula ialah bidang ilmu yang mengkaji kelompok masyarakat yang lebih luas dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang heterogen.mentertawakan diri saya‟ membawa semantik “kesedaran kendiri atau muhasabah diri” perlu difahami pendengar mahupun penutur falsafah tersebut supaya ia bermakna apabila diujarkan. Contohnya perkataan „Makan!‟ berbeza berbanding „Makanlah. Situasi yang berbeza tersebut melambangkan paksaan dan permintaan penuturnya. jatuh ke laut menjadi pulau. meluas atau menghilang. Bahasa dalam karya sastera sama adatulisan ataupun pertuturan tidak semuanya diketahui umum. 4. Hubungan Semantik dengan Sejarah Sifat bahasa adalah sentiasa berkembang. Perkembangan bahasa merupakan sejarah bahasa.‟ Deretan bunyi dan susunan huruf dalam perkataan tersebut menghasilkan pemahaman makna yang berbeza oleh seseorang dalam situasi yang berbeza. Justeru makna yang difahami adalah berdasarkan bentuk bahasa semasa pertuturan itu dituturkan. Hubungan Semantik dengan Psikologi Psikologi ialah ilmu jiwa yang mengkaji hakikat dan gerak-geri jiwa. „taman buaya‟. 1982. Antropologi ialah bidang ilmu yang mengkaji sekelompok masyarakat tertentu yang homogen yang mempunyai pelbagai ciri khasnya. Sosial dan budaya sesuatu masyarakat yang semakin berkembang menyebabkan makna bahasa dalam sesuatu masyarakat semakin berkembang. Hal ini bertepatan dengan pendapat ahli psikologi yang menyatakan bahawa makna wujud berdasarkan rangsangan atau tindak balas. Justeru terdapat pelbagai lapisan makna dalam sastera yang meliputi makna tersurat (makna biasa/denotatif). Justeru sejarah bahasa ini perlu . 5. menyempit. makna kreatif (makna yang dapat difikirkan pengkritik) dan makna peribadi. hal. 2. Hal ini bermakna tingkah laku manusia mempunyai makna. 3.. Contohnya seperti ungkapan “Kalau asal benih yang baik. Contohnya perkataan „taman‟ daripada aspek antropologinya telah berkembang membentuk perkataan „taman hati‟. Contohnya perkataan „khalwat‟ yang bermaksud “berseorangan untuk mendekatkan diri kepada -Nya” telah disempitkan maksudnya kepada “berdua-duaan dalam keadaan mencurigakan”. (Abdullah Hussain. dan „taman rimba‟ yang bukan lagi bermaksud kebun yang ditanam dengan bunga-bungaan. Makna sesuatu perkataan mungkin kekal sehingga kini. mungkin berubah. (makna yang dapat diketahui oleh pengarang sahaja).

potong. 7. kita perlu menguasai aspek semantik di dalam bilik darjah. atau belah. kata „langit‟ juga berbeza dengan „lelangit‟ yang bermaksud keadaan bumi dan atas bahagian dalam mulut. Kata “pekebun” bermaksud “orang yang mengurus kebun” sementara kata “pengebun” bermaksud “orang yang kerjayanya membuat kebun atau bekerja di kebun. memikirkan (sesuatu) atau merancang . Sebagai seorang guru. . guru dapat membantu murid-murid dalam membezakan makna perkataan dalam sesuatu ayat. dalam proses pengimbuhan. Hubungan Semantik dengan Linguistik Linguistik ialah kajian tentang bahasa secara saintifik. Perkataan ini merupakan perbuatan yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeza mengikut makna ayat yang digunakan. dan pemajmukan. setiap perkataan mempunyai banyak makna. Buah ialah benda yang boleh dimakan sementara hati merupa kan organ menjadi makna kekasih apabila perkataan tersebut digabungkan. SEMANTIK Dalam bahasa harian. Dalam proses pemajmukan pula kata „buah‟ dan „hati‟ mempunyai makna yang berbeza apabila membentuk kata majmuk „buah hati‟. Guru perlulah dapat membezakan perkataan seperti hiris. Kata “kebun” bermaksud tanah yang ditanami tumbuh-tumbuhan. kerat. perkataan semantik bermaksud makna. perkataan „mereka‟ mempunyai dua makna iaitu pertama. Guru perlu mengetahui dan memahami semantik untuk memastikan penggunaan perkataan adalah sesuai atau tepat pada tempatnya. Contohnya makna kata „kebun‟ berbeza daripada „pekebun‟ dan „pengebun‟.direkodkan dalam kamus besar bagi mencatatkan perubahan bahasa yang berlaku dalam setiap hari bagi tujuan penggunaan bahasa dan pengkaji bahasa kelak. 6. Bahasa Melayu jelas mempunyai makna yang sedia ada dan penambahan makna melalui proses akronim. Walau bagaimanapun komputer telah membantu dalam bidang penterjemahan terus dapat membantu penterjemah yang mempunyai akal fikiran yang tinggi untuk memikirkan makna yang sesuai bagi sesuatu perkataan berdasarkan konteks ayat. Justeru semantik dalam bidang ilmu pengkomputeran perlu diterokai dan disebarluaskan supaya makna yang ditafsirkan bertepatan dengan kehendak pengguna kelak. pengimbuhan. melalui pengetahuan mengenai semantik.” Dalam proses penggandaan. pembetulan imbuhan dan struktur ayat. istilah semantik bermaksud kajian fenomena makna dalam bahasa. penggandaan. guru perlu menguasai semantik supaya dapat membantu murid-murid menguasai pelbagai jenis perkataan yang mempunyai makna yang lebih tepat dalam menulis sesuatu ayat dengan betul. Dalam bahasa Melayu. Sehubungan itu. Selain itu. Hubungan Semantik dengan Komputer Komputer dapat membantu penggunaan bahasa dalam bentuk tulisan dan lisan melalui proses penyemakan makna ejaan.kata ganti diri ketiga yang menunjukkan bilangan yang ramai dan makna kedua. Yang menjadi kekurangannya adalah komputer tidak dapat menterjemah perkataan secara struktural kerana keupayaannya yang terbatas dalam proses menterjemah. Contohnya. Dalam ilmu lingustik. Para penterjemah yang memiliki akal dan perasaan sahaja yang mampu memilih makna yang sesuai dalam konteks struktural ayat.

iaitu linguistik tradisional. struktur dan fungsi bahasa itu. Deskripsi bahasa juga memberi pengetahuan kepada guru tentang unit-unit unsur seperti fonem. D. sintaksis. Wilkins mengatakan terdapat tiga jenis hubungan iaitu: 1. Terdapat hubungan antara linguistik dengan guru bahasa. Terdapat banyak kegunaan linguistik dalam pengajaran bahasa. Ilmu linguistik telah lama digunakan oleh guru bahasa. sintaksis dan semantik berguna dalam pengajaran sesuatu bahasa. bidangbidang linguistik seperti linguistik teoritis. 3.A. Teori linguistik juga memberi suatu bahasa perantaraaan kepada guru. Linguistik memberi deskripsi bahasa yang sempurna tentang bahasa. Aspek fonetik. Sebagai guru bahasa. morfem dan sebagainya. iaitu deskripsi linguistik akan memberi deskripsi bahasa. Ini merupakan kesejagatan bentuk seperti jenis-jenis rumusan yang berlainan dalam tatabahasa transformasi generatif dan keseragaman kategori seperti frasa nama. frasa kerja atau ciri-ciri nahuan kata dan perkara ini boleh digunakan oleh guru dalam pengajaran bahasa. Teori linguistik tentang pemerolehan bahasa mempengaruhi perkaedahan mengajar bahasa. morfologi. janganlah disalah . tetapi tidak memberi cara mengajar bahasa yang paling baik. Bahasa tidak dapat diajar tanpa sebuah deskripsi bahasa. Bagi guru yang menggunakan sebuah buku tatabahasa lama untuk mengajar sebutan. Deskripsi bahasa memberi suatu sistem rumusan yang berentetan dan ini boleh digunakan untuk membentuk bahan pengajaran. isi dan pendekatan dalam pengajaran bahasa. hubungan tersebut perlu diketahui. Asas teori sesuatu bahasa. Terdapat hubungan yang penting antara kedua-duanya. 4. tatabahasa atau semantik sebenarnya menggunakan pengetahuan linguistik. Cuma yang berbeza mereka menggunakan linguistik tradisi yang penuh dengan pernyataan perskriptif dan normatif. Sesebuah deskripsi bahasa akan menyedarkan guru tentang struktur bahasa yang diajar dan dapat meningkatkan mutu pengajaran bahasa. 5. manakala linguistik moden pula bersifat struktural dan deskriptif.Kegunaan Linguistik Dalam Pengajaran Bahasa Penggunaan linguistik dalam pengajaran selalunya dikenali sebagai linguistik gunaan dan ini termasuklah kajian fonetik. Teori linguistik memberi maklumat tentang struktur dan fungsi-fungsi bahasa dan ini dapat menentukan tujuan. Sebarang perkembangan dalam bidang linguistik itu. 6. Terdapat hubungkait antara bidang-bidang tersebut dengan pengajaran bahasa. morfologi. Ini merupakan suatu sistem rumusan bagi sesuatu bahasa yang boleh digunakan dalam pengajaran bahasa. iaitu bahasa. Ahli linguistik dan guru bahasa menggunakan bahan yang sama. 2. sosiolinguistik dan psikolinguistik tidak dapat dipisahkan kerana semua disiplin ini memberi sumbangan yang berguna dalam menjayakan sesuatu program pengajaran dan pembelajaran bahasa. semantik dan kadang-kadang termasuk juga tajuk-tajuk lain seperti psikolinguistik dan sosiolinguistik yang masing-masing memberi tumpuan pada teori pemerolehan dan situasi bahasa. 2. Dalam pengajaran bahasa. fonologi. Antaranya: 1. fonologi. tetapi ini perlu penyesuaian kerana pengajaran bahasa sentiasa mempengaruhi deskripsi bahasa.

Bahasa ialah suatu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku yang lain yang boleh dikuasai melalui latihan dan pengulangan. Gerak balas yang diberi oleh pelajar mestilah diikuti dengan peneguhan. Terdapat dua bahagian penting dalam penguasaan bahasa. 2. tetapi pengaruhnya perlu dihadkan pada keperluan semasa. kerana pengalaman mengajar dan pengetahuan perkaedahan mempunyai hubungan yang sangat rapat. Teori-teori Linguistik dan Penerapan Dalam Pengajaran Bahasa Terdapat beberapa teori linguistik. Manusia mempunyai kebolehan semula jadi dalam menguasai bahasa. mengikut teori mentalisme terdapat beberapa tanggapan terhadap penguasaan dan pembelajaran bahasa. Bahasa dihurai secara deskriptif atau struktural. Ini disokong oleh Koh Boh Boon yang menyatakan bahawa pengajaran yang lebih terjamin mutunya ialah berdasarkan pengalaman mengajar yang diperkukuh dengan pengetahuan perkaedahan. Ini disebabkan kesedaran penuh akan teori linguistik yang menjadi asas-asas perkaedahan dalam pengajaran bahasa akan menolong seseorang guru bahasa membuat keputusan secara lebih matang dan boleh dipercayai tentang cara mengajar yang sesuai untuk sesuatu pelajaran bahasa yang hendak dilaksanakan. kejayaan setiap pengajaran bahasa itu memerlukan kaedah pengajaran yang berdasarkan teori-teori linguistik. Lisan diutamakan. 6. 3. iaitu Kaedah Dengar-Sebut yang menekan prinsip-prinsip berikut dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa: 1. Guru sebagai model bahasa yang sebaik-baiknya. 5. 2.mengertikan sebagai suatu sebab untuk membuat perubahan. Bahasa sebagai alat komunikasi. 4. iaitu: 1. Dua teori yang paling popular tentang pemerolehan dan penguasaan bahasa yang tersebut di atas mewujudkan beberapa prinsip tertentu dalam pengajaran bahasa yang menimbulkan pula beberapa kaedah yang boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Linguistik dan psikologi pembalajaran merupakan alat-alat yang dapat digunakan oleh guru-guru bahasa untuk menguatkan kaedah mengajar mereka. Linguistik selalu mempengaruhi pengajaran bahasa. Dalam teori behaviurisme terdapat beberapa prinsip. . Nahu tidak diajar secara formal. tetapi yang paling penting ialah teori behaviourisme dan mentalisme. 4. 5. 2. Oleh itu. iaitu kecekapan dan prestasi. iaitu: 1. Rangsangan mestilah diwujudkan untuk mendapatkan gerak balas daripada pelajar. Pakar-pakar pengajaran bahasa berpendapat. Latih tubi ditekankan untuk membentuk kebiasaan. 3. Bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. Pembelajaran ialah pengukuhan yang dapat ditimbulkan melalui ganjaran yang harus diberikan apabila seseorang pelajar memberikan gerak balas yang betul. Berdasarkan teori linguistik tersebut maka lahirlah kaedah pengajaran. 3.

kaedah semula jadi. Kesalahan pelajar bukanlah kegagalan tetapi percubaan hipotesis. kaedah psikologi dan sebagainya. Pengajaran menekan kemahiran menulis dan tatabahasa yang diajar bersifat normatif dan preskriptif. Bagi teori behaviouris tercetus kaedah terus. kaedah terjemahan. 5. Teori ini mempengaruhi kaedah nahu. Berdasarkan teori dan prinsip behaviourisme dan mentalis. Teori linguistik struktural muncul dalam abad kedua puluh dan menumpukan kajian terhadap struktur bahasa serta menganggap bahasa adalah pertuturan. Bahasa yang dijadikan kajian berbentuk lisan dan menganggap bahasa juga adalah alat komunikasi. 6. Kemampuan kreatif pelajar digalakkan. Sesungguhnya teori. Analisis semestinya berdasarkan fakta-fakta yang dapat dilihat dan mestilah objektif serta berdasarkan struktur. memang terdapat hubungan dengan pengajaran bahasa kerana disiplin ini mengemukakan teori-teori linguistik yang boleh digunakan untuk memberi deskripsi tentang bahasa sebagai suatu sistem dan memberikan maklumat tentang bagaimana penutur-penutur bahasa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Aspek makna dan pemikiran ditekankan. Bahasa ialah suatu sistem. 4. Tulisan dan bacaan diutamakan. Tatabahasa tidak diajar secara formal dan aspek makna tidak dipentingkan. telah melahirkan beberapa kaedah. kaedah fonetik. Dalam linguistik teoritis pula. kaedah. Bahasa mengandungi ciri-ciri kreativiti. 2. kaedah nahu-terjemahan dan sebagainya. Teori linguistik tradisional merupakan teori huraian bahasa yang tertua yang memerihal bahasa menggunakan bahasa tulisan sebagai bahan kajian. Daripada kaedah pula disokong oleh pendekatan yang berkaitan dengan proses pengendalian pengajaran bahasa sama ada pendekatan analisis atau sintesis atau eklektik. 4. Manakala daripada teori dan prinsip mentalis timbullah kaedah nahu. 3. pendekatan dan teknik berkait rapat. Unsur-unsur bahasa tidak dikaji secara terasing kerana unsur-unsur itu merupakan sebahagian daripada keseluruhan suatu sistem yang besar dan di antara unsur-unsur itu ada pertaliannya antara satu sama lain. item-item yang jika digabungkan berdasarkan peraturan-peraturan tertentu akan menerbitkan ayat. kaedah terjemahan dan nahu-terjemahan.3. 5. Bahasa dihuraikan secara transformasi generatif. Teori ini mempengaruhi kaedah terus. 7. Nahu diajar secara formal. Bahasa mempunyai hubungan erat dengan pemikiran. Pengajaran menekankan penerapan pengetahuan. iaitu sistem bentuk-bentuk yang di dalamnya terkandung unsur-unsur. Teori ini mengemukakan kaedah koda-kognitif yang menekankan prinsipprinsip yang berikut: 1. kaedah psikologi dan kaedah situasi. Fungsi guru sebagai nara sumber. Makna dan huraian dipentingkan. Teknik pengajaran pula berhubung dengan strategi sesuatu isi pelajaran disampaikan. 6. Kajian ini tidak begitu saintifik dan penekanan kajian tertumpu dalam aspek penggolongan perkataan. Teori linguistik tranformasi genaratif telah diasaskan oleh Noam Chomsky dan .

Dengan adanya pengetahuan tersebut. Kedua-dua pendekatan teori bahasa dan teori pembelajaran digabungkan untuk menghasilkan bahanbahan pengajaran yang ditetapkan oleh objektif program pembelajaran tertentu. Teori-teori linguistik digunakan untuk menghuraikan unsur struktur-struktur bahasa. Bagi menghasilkan bahan-bahan seperti ini. Pengetahuan linguistik ini dapat diterap dalam pengajaran bahasa. Hasil huraian ini menjadi model penting untuk guru bahasa. Aspek fonologi. Kecekapan di sini dimaksudkan pada rumus-rumus atau peraturan-peraturan bahasa yang ada dalam pengetahuan seseorang yang akan digunakan untuk membentuk ayat-ayatnya sendiri ataupun untuk memahami dan menganalisis pertuturan ayat. Tugas guru bahasa menghasilkan bahan pengajaran yang bermutu tinggi. kesimpulan semantik Memilih kata yang sesuai digunakan dalam perbualan bukanlah sesuatu yang mudah. sintaksis. Sehubungan dengan itu. iaitu struktur dalaman dan luaran. Huraian bahasa yang disumbangkan oleh ahli-ahli linguistik teoritis.tumpuan kajian terhadap aspek kecekapan yang dimiliki oleh penutur jati. iaitu menjadi isi atau bahan pengajaran yang akan disampaikannya kepada pelajar. Linguistik dan pengajaran bahasa mempunyai hubung kait yang sangat rapat. Berdasarkan teori ini tidak melahirkan kaedah-kaedah pengajaran dengan nama-nama tertentu tetapi pada dasarnya mereka memperakukan kaedah-kaedah pengajaran yang melibatkan proses mental. Teori bahasa menghasilkan analisis bahasa yang sesuai dipersembahkan dalam bentuk yang sesuai untuk pengajaran bahasa. guru akan dapat mengenal pasti segala kesilapan yang dilakukan oleh pelajarnya. Guru dapat melengkapkan dirinya untuk menjadi guru bahasa yang berkesan jika ia mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam linguistik kerana ia akan berupaya mengajar struktur-struktur bahasa dengan betul dan dapat mendeskripsi bahasa dengan tepat. Bahan-bahan boleh menggerakkan pembelajaran. Oleh itu. linguistik terapan memainkan peranan sebagai penggabung kedua-dua jenis ahli ini dalam mereka bentuk sesuatu pengajaran bahasa. semantik dan sebagainya merupakan huraian yang dibuat. membolehkan pelajar belajar dengan mudah dan cepat dan menjadikan tugas-tugas guru menarik serta bermanfaat. morfologi. pereka bentuk pengajaran bahasa mestilah bukan sahaja ahli bahasa tetapi juga ahli pedagogi. sesuai untuk situasi matlamatnya. teori-teori pembelajaran dan manifestasi penggunaan bahasa dalam masyarakat akan membantu guru dalam pengajarannya. Dalam hal ini ilmu semantik amat berguna bagi membantu penutur memilih kata dan ayat yang . Pengetahuan linguistik sangat penting untuk seseorang guru bahasa. Kecekapan berbahasa adalah sesuatu yang semula jati (innate) dan melaluinya seseorang itu boleh bertutur dengan membentuk ayat-ayat mereka sendiri. Ini akan mengakibatkan pembelajaran yang lebih berkesan. pilihan kata atau diksi perlulah sesuai dengan konteks. Bahan-bahan Pengajaran Bahasa Faktor penting untuk menjayakan program pengajaran bahasa ialah bahan. menimbulkan rangsangan dan keinginan pelajar untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik.

Hal ini kerana pendapat atau gambaran seseorang dengan individu yang lain amatlah berbeza dari segi pemberian makna. ada kata yang dianggap sopan dan ada kata yang dianggap kasar. rumusan yang dapat dibuat semasa melakukan kajian teori semantik. makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorangapabila mendengar perkataan tertentu ( Kushartanti. ia boleh menyebabkan kesalafahaman atau kesalahtanggapan pada pihak pendengar. terdapat kelemahan dalam teori ini yang hanya menggunakan imej sebagai pengukur makna perkataan.Asosiasi ini dipengaruhiunsu r-unsur psikis. Kita kadangkala memilih untuk menggunakan konotasi dibandingkan dengan memilih denotasi. „hamil‟. 2005). jika kata itu mengandungi konotasi yang salah.makna refleksi dan makna kolokatif. keadaan. Demikian juga jika kita berkata “Diam! Jangan bising!” bermakna orang yang kita hadapi itu mempunyai status yang sama atau lebih rendah daripada kita. atau ciri yang ada pada konsep asal kata atau perkataan tersebut. perkataan „ buaya’ . et. setiap teori dalam kajian semantik mempunyai kelebihannya yang tersendiri. jika kita berkata “Tuan-tuan dan puan-puan diminta bertenang” bermakna orang yang kita hadapi itu diangga p sedarjat tingkat sosialnya. Makna asosiatif ialah perkaitan (antara satu denganyang lain).al. Sebaliknya. perhubungan dan pertalian (Kamus Linguistik. Namun demikian. Secara kesimpulannya. Kata „mengandung‟. makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah katadengan kata lain termasuk di dalamnya makna konotatif. Namun begitu. 1997).pengetahuan dan pengalaman seseorang. Menurut SetiawatiDermojuwono. iaitu menggunakan teori imejan dalam memberikan makna sesuatu kata mengikut imej yang hadir di dalam minda kita. makna afektif. Teori imejan merupakan teori yang hanya dapat memberikan makna sesuatu kata berdasarkan kefahaman seseorang berkaitan dengan imej kata atau gambaran dalam proses memberi makna kepada perkataan tersebut. Contohnya.. makna stilistik. dan „bunting‟ mempunyai nilai emotif dan digunakan pada orang yang tertentu. Namun demikian.Makna asosiatif biasanya dikajid a l a m b i d a n g p s i k o l i n g u i s t i k ( S o e n j o n o D a r d j o w i d j o j o . 2 0 0 3 ) .betul dalam perbualan. Makna Asosiatif 8 Menurut Leech (1976). malah ada kata tertentu yang dianggap salah jika digunakan pada orang-orang tertentu. Makna asosiasi inisebenarnya sama dengan perlambangan yang d i g u n a k a n o l e h s e s u a t u m a s y a r a k a t y a n g mempunyai kemiripan dengan sifat. Selain itu.

gramatikal membawa maksud nahuan atau tatabahasa dan makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses gramatikalnya. ( Kushartanti et. reflektif dan kolokatif. stilistik. Sisipan hadir di celah kata dasar. Abdullah Yusof (2009: 3) pula menjelaskan bahawa makna gramatikal adalah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal. penggandaan dan pemajmukan. Be gitu jugadengan kata „mawar‟ yang bermakna konseptual iaitu sejenis bunga yang kuning tetapic a n t i k d a n b e r b a u h a r u m d i n y a t a k a n u n t u k p e r l a m b a n g a n „ b e r s i h ‟ d a n „ s u c i ‟ . 2005) #25 Makna Gramatikal Menurut Darwis Harahap (1994: 49). Makna gramatis ini ialah makna yang terkandung dalam sesuatu imbuhan apabila ia bergabung dengan kata dasar mahupun dengan perkataan yang telah mendapat pengimbuhan sebelumnya atau kata terbitan. Makna gramatikal juga merupakan makna yang ditimbulkan oleh proses gramatis yang ditentukan oleh urutan kata. Interpretasi bagi sebuah puisi9 tidak dapat dipisahkan dari makna asosiatif kerana interpretasi puisi menjadi lebih mudahapabila seseorang itu memahami makna asosiatif. dan –in- . lingkungan dan latar belakang budaya yang hampir sama.Makna asosiatif turutm e m a i n k a n p e r a n a n p e n t i n g d a l a m m e n y u s u n t e k s i k l a n d a n b u k a n s a h a j a m a k n a referensial sahaja yang mesti ditonjolk a n . intonasi. dan bentuk. iaitu –em-.al. sisipan tidak produktif lagi kerana sisipan tidak menghasilkan bentuk-bentuk terbitan yang baharu. Maknaafektif pula lebih terasa dalam komunikasi lisan kerana ia berkait rapat dengan perasaana t a u e m o s i p e m b i c a r a t e r h a d a p l a w a n b i c a r a a t a u t e r h a d a p o b j e k y a n g d i b i c a r a k a n d a n disampaikan dengan penuh semangat. nada dan intonansi. penyisipan.afektif. -er-. Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk sisipan. i) Penyisipan Sisipan merupakan sejenis imbuhan kerana bentuk yang ditambahkan pada kata dasar. seperti pengimbuhan. Walau bagaimanapun.Terdapat banyak persamaan makna asosiatif di dalam satu masyarakat bahasa kerana pengalaman.dikaitkan dengan „jahat‟ atau „ganas‟atau membawa erti seorang laki -laki yang suka memujuk dan menipu wanita. -el-.. H a l i n i bermakna sesuatu yang berasosiasi berhubung rapat dengan makna konotatif. Contohnya makna konotatif termasuk dalam makna asosiatif kerana kata-kata tersebut adalah berasosiasi dengan nilai rasa terhadap perkataan itu. M a k n a a s o s i a t i f m e m a i n k a n p e r a n a n y a n g penting untuk pemahaman wacana kerana makna asosiatif dapat menjadi pengikat makna-makna kata sehingga terbentuk pemahaman suatu wacana.

gerigi dan kemucup.Bentuk sisipan kata adjektif pula. iaitu kata ganda seluruh atau penuh. gemuruh. iaitu –el-. bergerigi. dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan (Tatabahasa Dewan. Menurut Abdullah Hassan (2002: 36). 1993: 49). -er-. Manakala bentuk sisipan kata kerja. Sisipan ini digunakan dalam pembentukan istilah dalam bahasa Melayu dan sesebuah kata yang menerima sisipan akan berlaku perubahan maknanya. terdapat tiga jenis kata ganda. iaitu –el-. dankerlip mendukung makna ‘bersifat’. Dalam Tatabahasa Dewan (1993: 77). seperti telunjuk. dan bergemuruh. iaitu gandaan penuh. Sisipan kata nama. dan –emmempunyai ciri yang terkandung boleh membawa makna „sesuatu yang dalam kata dasar‟. iii) Pemajmukan atau penggabungan . kata ganda separa dan kata ganda berentak atau bersajak atau berima.. gandaan bersisipan dan gandaan bebas. -er-. gandaan berentak. dan –em. kata ganda terbahagi kepada lima.. -er-. seperti selerak. seperti menjelajah. gandaan separa. kata nama dan kata adjektif akan menjadi sisipan kata kerja apabila melalui proses pengimbuhan. ii) Pengulangan atau Penggandaan Pengulangan atau penggandaan terhasil dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu. –em.dan –in-. iaitu –el-.

Menurut Abdullah Hassan (2002: 11) pula. Makna kata majmuk merupakan makna gramatikal kerana makna itu hadir setelah terjadinya proses gramatikal. pembatas. sisipan. perbatas. akhiran ataupun apitan. Makna kata majmuk berkaitan hubungan makna antara unsur yang membentuk paduan itu. Contohnya. dapat diberikan pelbagai pengimbuhan pada kata tersebut seperti dibatas. daripada kata dasar batas. atau daripada kedua-duanya. kata majmuk terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Hal ini bermakna bahawa pelbagai imbuhan dapat diimbuhkan pada satu kata dasar. sama ada awalan. Kata imbuhan merupakan bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang menerima imbuhan. kata majmuk merupakan dua atau lebih kata yang digabungkan dan membawa makna baharu yang berbeza dengan maksud asal kata itu. Makna kata majmuk dapat dilihat dari unsur-unsur pembentuknya sama ada makna itu terhasil daripada unsur pertama pembentuknya. Proses pengimbuhan dalam bahasa Melayu merupakan satu cara untuk mengembangkan kata dasar. tetapi bertabiat sama seperti satu perkataan. iv Pengimbuhan Gramatikal merupakan proses perubahan bentuk kata yang terjadi kesan daripada penggunaan imbuhan terhadap kata dasar yang akan melahirkan makna-makna gramatis. iaitu proses pemajmukan. unsur keduanya. berbatas. . Oleh hal yang demikian. yakni ada atau tidak makna yang muncul daripada hubungan makna antara unsur pertama dengan unsur kedua dari paduan tersebut.Tatabahasa Dewan (1993: 73) mendefinisikan proses majmuk ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.

batasan. proses atau kenyataan. huruf. pemajmukan dan pengimbuhan. kalimat-kalimat dan dunia pengalaman nonlinguistik. huruf dan bunyinya terbatas dan jumlahnya terhad. Dengan melalui pelbagai proses yang hanya terdiri daripada beberapa kata. Referen adalah sesuatu yangditunjuk . namun penutur jati atau orang Melayu dapat membezakan maknanya. Walaupun kata. peristiwa. keterbatasan. Makna Referensial Referen menurut Palmer ( dalam Mansoer Pateda. ULASAN : Dalam bahasa Melayu makna gramatikal dianggap sebagai satu ciri yang istimewa. dan pembatasan. 2001: 125) adalah hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata. membataskan. Referen atau acuan dapat diartikan berupa benda. makna kata tersebut juga menjadi pelbagai. pengulangan. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu memiliki ciri pengembangan maknanya melalui pelbagai proses seperti proses penyisipan. Dengan adanya pelbagai bentuk imbuhan pada kata dasar batas.terbatas. ia dapat memberikan makna yang lengkap dan tepat. atau bunyi dengan jumlahnya yang terhad.

oleh suatu lambang. A p a b i l a perkataan mempunyai referen. cantik tergolong sebagai perkataan yang mempunyai makna referensial. Makna referensial menurut uraian di atas dapat diartikan sebagai makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata atau ujaran. maka perkataan t ersebut mempunyai makna referensial. 2 0 0 4 ) . tidur. namun. ia berbeza dengan Makna Nonreferensial. kata sendi nama dan kata bantu termasuk dalam perkataan5 nonreferensial . seperti kerana. kenyataan. cerdik. tetapi dikenali sebagai makna nonreferensial. gejala. Merujuk kepada Makna Referensial pula. Perkataan yang tidak mempunyai referen. peristiwa maupun proses. baik berupa objek konkret atau gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis komponen.Perbezaan antara makna referensial dengan makna nonreferensial bergantung pada ada ataut i d a k r e f e r e n b a g i p e r k a t a a n perkataan berkenaan (Nik Safiah Karim.C o n t o h n y a b e g . baik benda. Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yamg langsung menunjuk pada sesuatu. walaupun . Perkataan yangtermasuk dalam kategori kata penuh seperti makan. k a s u t dan pakaian. Manakala perkataan yang tergolong sebagaikata tugas seperti kata hubung. Dapat juga dikatakan bahwa makna referensial merupakan makna unsur bahasa yanga dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->