Bidang Makna Bidang makna ataupun semantik, sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistic kerana bahasa tidak

akan sempurna jika tidak ada unsur makna. Bahasa menurut R.H. Robbins (1952) adalah menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Selain itu ada lagi tokohtokoh yang mengemukakan pendapat yang lain. Firth (1994) pula menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam sesuatu kajian bahasa. Berdasarkan pernyataan bagi ketiga-tiga tokoh diatas, makna merupakan perkara yang sangat penting, sekiranya kita membaca sesuatu ayat ataupun menulis ayat tetapi kita tidak mengetahui maknanya, maka tidak sempurnalah. Seharusnya kita perlu mengetahui makna apa sahaja yang kita baca, kita tulis. Dalam bidang linguistik , semantik pula ialah bidang yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa (Nik Safiah Karim, 2001). Semantik atau kajian makna adalah satu bidang yang sangat luas, dimana ianya mencakupi kebanyakan daripada struktur dan fungsi bahasa serta juga masalah dalam kajian psikologi, falsafah dan antropologi. Terdapat beberapa jenis makna dalam bahasa Melayu antaranya ialah makna afektif, makna leksikal, makna konseptual, makna konotatif, makna kolokatif, makna tematik dan banyak lagi.

2.0 Jenis-Jenis Makna 2.1 Makna Konseptual Melihat pada makna konseptua, perkara yang paling utama perlu kita tahu adalah apa itu konsep dalam sesuatu makna. Makna konseptual itu merupakan makna konsep makna yang paling penting dalam bahasa. Kita tidak akan dapat memahami makna, mentafsir makna, memahami ujaran, ataupun membuat intterpretasi dengan tidak mengaitkan makna konseptual itu. Hal ini bermakna, sekiranya makna sesuatu ayat itu tidak dapat difahami konsepnya makan sebarang analisis makna, maksud makna, ujaran tidak dapat dilakukan. Oleh hal demikian pemahaman konsep adalah mustahak. Makna konsep ini mencakup komponen seperti benda, tindakan, proses, keadaan atau konsep lainnya (Abdul Chaer, 1990). Menurut Leech (1974), pula, di dalam makna konseptual, konsep merupakan sesuatu yang asas kerana pokok atau konsep itu sesuatu yang asas dalam komunikasi linguistik. Manakala Palmer (1992), pula menyatakan bahawa konsep adalah sesuatu yang menghubungkan „kata‟ dan „benda‟ melalui perantaraan konsep pemikiran. Interpretasi yang pelbagai wujud kerana manusia meluahkan buah fikiran yang berbeza seperti formulasi yang dibuat oleh Ogden dan Richards (1923), iaitu „Segitiga Semiotik‟. Manusia akan berfikir dahulu sebelum mengujarkan sesuatu perkataan. Oleh sebab itulah dalam formulasi tersebut meletakkan pemikiran itu pada tahap yang paling atas. Organisasi makna konseptual ini adalah rumit. (Kushartanti et. al., 2005). Cuba lihat contoh perkataan iaitu ‘wanita’ dan juga‘perempuan’. Sekiranya dilihat secara rasionalnya, kedua-dua perkataan tersebut mempunyai makna yang sama iaitu seorang yang dewasa, bukan laki-laki. (Kamus Dewan, 2001). Leech (1974) pula mengaitkan konsep itu dengan berdasarkan dua prinsip iaitu prinsip konstrantif dan juga prinsip struktur konstituen.contohnya, konotasi antara wanita dan jugaperempuan adalah berbeza. Buktinya wanita boleh dispesifikasikan sebagai wanita solehah, wanita bekerjaya, wanita sopan tetapi apabila kita tukar katawanita itu

maka makna gramatikal ini merupakan makna yang hadir sebagi akibat berlakunya proses gramatikal. memahami. 2005). Makna sesebuah perkataan sering bergantung pada konteks ayat atau situasi penggunaannya.. Bagi umat islam. Tanpa konsep. maka makna konseptual atau makna situasional sering juga disebut makna gramatikal (Kushartanti et. Perempuan mempunyai nilai rasa yang rendah manakala wanita mempunyai nilai rasa yang tinggi. 2004). atau penyataan. Sintaksis. makna konotatif ataupun makna tambahan ini juga boleh berubah merujuk kepada faktor-faktor tertentu. perlambangan. 2. memutuskan buah fikiran. perempuan bekerjaya. Tetapi bagi mereka yang bukan beragama islam babi itu sejenis makanan yang paling sedap. babi itu haram. Nilai rasa yang dimaksudkan tidak kira sama ada positif ataupun negatif. Ujaran linguistik boleh difahami dengan mudah melalui pembahagian tiga tahap iaitu Fonologi. Selain itu. Bagi masyarakat yang beragama islam pula. al. Makna gramatikal berbeza pula dengan makna leksikal. tindakan yang pertama ialah mengenkod makna apa yang hendak dilafazkan melalui ayat atau perkataan dan berakhir dengan bunyi. (Kushartanti et. Begitu juga perkataan-perkataan yang lain iaitu jantan dan juga lelaki. nilai rasa mereka berbeza dengan interprentasi masyarakat yang bukan beragama islam. bentuk-bentuk yang berkaitan dengan gramatikal lebih tepat disebut memiliki fungsi gramatikal dan bukannya makna gramatikal. Selain itu. Contohnya seperti pengimbuhan. (Nik Safiah Karim. Contohnya . gambaran. Dalam menganalisis ayat. kita tidak mungkin berupaya mewujudkan makna denotatif atau makna sebenar. perempuan solehah. 2004). dan pemajmukan.kepada perempuan ianya akan menjadiperempuan dewasa. Konsep memainkan peranan penting kepada manusia untuk mentakrif. (Kamus Dewan. penggandaan.2 Makna Konotatif Apa yang dimaksudkan dengan makna konotatif ialah makna yang ada kaitan dengan nilai rasa. Dapat dilihat apabila kata wanita itu digantikan dengan kataa perempuan ianya akan menjadi kurang sesuai untuk mengucapkannya. jijik. maka sifat perkataan itu nanti mungkin tidak akan memihak mana-mana. Bagi penutur. Tetapi menurut Setiawati Dermojuwono.. Bagi seorang pendengar pula. al. kedua-dua perkataan ini mempunyai nilai rasa yang berbeza. 2005). kotor. proses ini beralih. dan Semantik. prinsip lain yang boleh diguna pakai dalam organisasi linguistik ialah melalui pembahagian menurut tahap struktur linguistik yang dapat memudahkan pemahaman pengembangan linguistik seseorang. Reprentasi yang sering diperkatakan ini bermaksud sesuatu yang melambangkan. Jantan mempunyai nilai rasa yang rendah manakala lelaki mempunyai nilai rasa yang tinggi. iaitu mendengar bunyi-bunyi ayat dan melakukan interpretasi. Walaupun perkataanperempuan dan wanita mempunyai makna denotatif yang sama tetapi. menggambarkan atau menyatakan sesuatu yang lain. najis atau sesuatu yang negatif. peringkat pertama kita perlu lakukan ialah menetapkan reprentasi Fonologi dan juga reprentasi Sintaksis dan juga reprentasi Semantik. Sekiranya makna leksikal itu berkenaan dengan makna leksem yang sesuai dengan referennya. Sekiranya nilai rasa itu tidak wujud.

Selainb itu semantik merupakan bidang pengkajian linguistic yang objek penelitiannya makna bahasa (Abdul Chaer.0 Definisi Semantik Semantik ialah bidang yang mengkaji dan menganalilis makna kata dan ayat. tempoh masa dan pengalaman individu. Dalam bahasa.0 Kesimpulan Secara kesimpulanya. 2004). Verhar. makna konotatif sukar dipastikan dan bersifat arbitrer dan keterbukaan. Ketiga. dan berpengalaman menjadikannya berbeza pendapat yang timbul apabila melihat sesuatu ataupun memberikan pendapat. Tetapi pada hari ini. sedap didengar. Jika dilihat definisi yang diberikan oleh tokoh bahasa. makna konotatif bersifat peripheral. mentakrif.. bertafakur (Kamus Dewan. Secara umumnya senantik ialah ilmu tentang erti atau perubahan erti sesuatu perkataan. Secara keseluruhan jelas menunjukkan bahawa beberapa tokoh bahasa cuba memperlihatkan satu perkara yang sama iaitu kepentingan makna dalam sesuatu bahasa. kita dapat menyatakan fikiran. semantic berasal daripada perkataan Yunani “semantikos” yang bermaksud penting atau beerti. Makna konotatif ini tidak begitu spesifik pada bahasa sahaja tetapi dikongsi bersama system konunikatif seperti seni visual dan juga muzik. maksud perkataan tersebut telah mengalaami perubahan makna yang membawa maksud pengaingan diri berdua-duaan di tempat yang terpencil atau tersembunyi oleh lelaki dan juga perempuan yang bukan muhrim dan bukan pula suami isteri sehingga dianggap sabagai suatu perbuatan yang sumbang (Kamus Dewan. Harus diingat juga bahawa makna konotatif pula ditentukan oleh makna asosiatif dan juga makna afektif. Sekiranya konsep tidak dapat difahami ianya tidak akan wujud. 3. 1996). Orang yangv terpelajar atau orang yang meninba ilmu. duduk bersendirian mengasingkan atau memencilkan diri kerana menenagkan fikiran.M. ia tidak lengkap. perlakuan dan keperibadian manusia. Menurut kamus Dewan. membuat ujaran dan sebagainya. membaca sahaja tetapi tidak mampu mengetahui apa makna disebalik apa yang kita tulis dan juga apa yang kita baca. Tanpa konsep juga tidak akan wujud makna denotatif ataupun dalam erti kata lain makna sebenar. memahami dan juga menyatakan buah fikiran. 2004). 1994).W. tepat dan sesuai pada masanya telah digunakan secara meluas oleh masyarakat Melayu. Makna denotatif ini ditentukan oleh makna asosiatif dan juga makna afektif. Makna konotatif tidak stabil.Perkataan ini pada asalnya membawa maksud „mendekati Allah‟. Kedua ialah. Contohnya barangan atau produk yang diiklankan di televisyen tidak sama seperti produk yang diilustrasikan. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunuyai makna. Sebagai contohnya perkataan kudapan digunakan untuk menggantikan minum dan makan pagi dengan mengambil kuih-muih sedikit iaitu kudap-kudap sahaja. semantrik bermaksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. konsep memainkan perana penting kepada manusia untuk mentakrif. Tidak cukup sekiranya kita hanya tahu menulis. 1. Penggunaan kata-kata halus. Tanpa makna.perkataan khalwat. Secara khusus pula ialah kajian tentang lambang-lambang atau tanda . pendapat. semantic ialah cabang linguistic yang akan membahas erti atau makna (J. bervariasi menurut budaya. emosi. Makna memainkan peranan penting untuk mentafsir. Definisi daripada segi istilah pula.

Oleh yang demikian logika dalam disiplin ilmu falsafah memerlukan cara berfikir yang tepat untuk mencapai ketepatan makna dalam ilmu falsafah tersebut. Kata-kata dalam bahasa Melayu yang mempunyai pelbagai jenis makna dapat dikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (perkataan yang mempunyai makna yang sama dari segi makna nahu tetapi berbeza daripada segi makna leksikal). Ogden dan Richard (1956) memberikan 16 pengertian makna. Falsafah yang tidak mempunyai makna menjadi tidak bererti. Contohnya falsafah „Biar saya mentertawakan diri saya sebelum orang lain . Semantik menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Oleh yang demikian sesuatu bidang ilmu perlu diteliti maknanya supaya ia dapat dimanfaatkan. semantik merupakan bahasa yang diucapkan untuk menyampaikan makna. polisemi (perkataan yang mempunyai makna yang banyak). Kajian mengenai makna kata boleh dilihat dalam aspek makna denotasi dan konotasi. homonim (perkataan yang mempunyai bentuk dan bunyi yang sama tetapi maknanya berbeza). Kata „bererti‟ membawa maksud „makna‟ yang diertikan sebagai sesuatu peristiwa yang diharapkan (Tarigan. Falsafah adalah istimewa kerana falsafah tidak dapat dihuraikan dengan ilmu pengetahuan biasa sebaliknya falsafah memerlukan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kaedah berfikir yang logika. pokok.2 Pertaliannya dengan disiplin ilmu lain Setiap bidang disiplin ilmu mempunyai bahasa yang tersendiri. kemahuan dan pelbagai lagi yang dapat menjelaskan bahawa makna mempunyai makna yang ruwet. hiponim (perkataan yang maknanya sebahagian daripada makna perkataan lain). 1. makna dalam konteks. Menurut Ferdinand de Saussure. Choamsky berpendapat bahawa semantik bermaksud makna ayat ditentukan oleh struktur permukaan dan konteks apabila ayat digunakan. Bahasa dalam setiap bidang disiplin ilmu mempunyai nilai semantik yang tersendiri.yang menyatakann makna . 1. antaranya ialah sesuatu yang intrinsik. perubahan makna dan bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik. Kesimpulannya ialah semantik dikatakan sebahagian daripada linguistik yang mengkaji bahasa secara teliti. 1. Semantik dapat dijelaskan sebagai sesuatu bidang yang mengkaji maka perkataan dan ayat dalam bahasa secara ringkasnya. hubungan antara makna dengan makna lain serta pengareuh maknan terhadap masyarakat. hubungan makna dengan kebudayaan. Hubungan Semantik dengan Falsafah Falsafah ialah pengetahuan yang menelaah sesuatu yang istimewa. semantik bukan sahaja merujuk kepada makna tetapi juga kepada perkembangannya yang disebut “semantik sejarah” (M.1 Konsep Semantik Kata semantik berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang bermaksud „penting‟ atau „bererti‟. 1985:9). antonim (perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan). Namun. 1893) Makna boleh diberikan dengan bermacam-macam-macam pengertian lain. dan peribahasa (beberapa perkataan yang mempunyai satu makna).Breal.

Justeru makna yang difahami adalah berdasarkan bentuk bahasa semasa pertuturan itu dituturkan. Hubungan Semantik dengan Sastera Bahasa dalam karya sastera berbeza dengan bahasa yang terdapat dalam karya ilmiah. Antropologi ialah bidang ilmu yang mengkaji sekelompok masyarakat tertentu yang homogen yang mempunyai pelbagai ciri khasnya. 95)” merupakan makna konotatif yang dapat difikirkan yang membawa maksud orang yang baik itu biar di mana pun tempatnya tetap akan baik juga. Hubungan Semantik dengan Sejarah Sifat bahasa adalah sentiasa berkembang.mentertawakan diri saya‟ membawa semantik “kesedaran kendiri atau muhasabah diri” perlu difahami pendengar mahupun penutur falsafah tersebut supaya ia bermakna apabila diujarkan. jatuh ke laut menjadi pulau. 4. Perkataan „pondok‟ yang bermaksud “tempat tinggal yang usang” pula telah dikembangkan maknanya menjadi “tempat belajar”. „taman buaya‟. Hal ini bertepatan dengan pendapat ahli psikologi yang menyatakan bahawa makna wujud berdasarkan rangsangan atau tindak balas. (Aminuddin 1985). Contohnya perkataan „taman‟ daripada aspek antropologinya telah berkembang membentuk perkataan „taman hati‟. Hubungan Semantik dengan Antropologi dan Sosiologi. mungkin berubah. Makna sesuatu perkataan mungkin kekal sehingga kini. (Abdullah Hussain. 1982. Sosiologi pula ialah bidang ilmu yang mengkaji kelompok masyarakat yang lebih luas dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang heterogen. menyempit. (makna yang dapat diketahui oleh pengarang sahaja).‟ Deretan bunyi dan susunan huruf dalam perkataan tersebut menghasilkan pemahaman makna yang berbeza oleh seseorang dalam situasi yang berbeza. Contohnya seperti ungkapan “Kalau asal benih yang baik. Situasi yang berbeza tersebut melambangkan paksaan dan permintaan penuturnya.. Makna yang dimaksudkan adalah tentang kebermaknaan kata atau ujaran dalam bahasa. Hubungan Semantik dengan Psikologi Psikologi ialah ilmu jiwa yang mengkaji hakikat dan gerak-geri jiwa. Sosial dan budaya sesuatu masyarakat yang semakin berkembang menyebabkan makna bahasa dalam sesuatu masyarakat semakin berkembang. hal. Hal ini bermakna tingkah laku manusia mempunyai makna. Bahasa dalam karya sastera sama adatulisan ataupun pertuturan tidak semuanya diketahui umum. Justeru sejarah bahasa ini perlu . makna tersirat (makna yang dapat di agak pembaca/konotatif). 5. 2. Justeru terdapat pelbagai lapisan makna dalam sastera yang meliputi makna tersurat (makna biasa/denotatif). meluas atau menghilang. Contohnya perkataan „khalwat‟ yang bermaksud “berseorangan untuk mendekatkan diri kepada -Nya” telah disempitkan maksudnya kepada “berdua-duaan dalam keadaan mencurigakan”. 3. Perkembangan bahasa merupakan sejarah bahasa. makna kreatif (makna yang dapat difikirkan pengkritik) dan makna peribadi. Contohnya perkataan „Makan!‟ berbeza berbanding „Makanlah. dan „taman rimba‟ yang bukan lagi bermaksud kebun yang ditanam dengan bunga-bungaan.

guru perlu menguasai semantik supaya dapat membantu murid-murid menguasai pelbagai jenis perkataan yang mempunyai makna yang lebih tepat dalam menulis sesuatu ayat dengan betul. kerat. memikirkan (sesuatu) atau merancang . potong. Sehubungan itu. . Sebagai seorang guru. guru dapat membantu murid-murid dalam membezakan makna perkataan dalam sesuatu ayat. perkataan semantik bermaksud makna. Hubungan Semantik dengan Komputer Komputer dapat membantu penggunaan bahasa dalam bentuk tulisan dan lisan melalui proses penyemakan makna ejaan.direkodkan dalam kamus besar bagi mencatatkan perubahan bahasa yang berlaku dalam setiap hari bagi tujuan penggunaan bahasa dan pengkaji bahasa kelak. Dalam bahasa Melayu. kita perlu menguasai aspek semantik di dalam bilik darjah. Contohnya. 7. Justeru semantik dalam bidang ilmu pengkomputeran perlu diterokai dan disebarluaskan supaya makna yang ditafsirkan bertepatan dengan kehendak pengguna kelak. Hubungan Semantik dengan Linguistik Linguistik ialah kajian tentang bahasa secara saintifik. pengimbuhan. Guru perlulah dapat membezakan perkataan seperti hiris. Dalam ilmu lingustik. istilah semantik bermaksud kajian fenomena makna dalam bahasa. Buah ialah benda yang boleh dimakan sementara hati merupa kan organ menjadi makna kekasih apabila perkataan tersebut digabungkan.kata ganti diri ketiga yang menunjukkan bilangan yang ramai dan makna kedua. Kata “kebun” bermaksud tanah yang ditanami tumbuh-tumbuhan. Selain itu. 6.” Dalam proses penggandaan. kata „langit‟ juga berbeza dengan „lelangit‟ yang bermaksud keadaan bumi dan atas bahagian dalam mulut. Dalam proses pemajmukan pula kata „buah‟ dan „hati‟ mempunyai makna yang berbeza apabila membentuk kata majmuk „buah hati‟. dan pemajmukan. melalui pengetahuan mengenai semantik. Para penterjemah yang memiliki akal dan perasaan sahaja yang mampu memilih makna yang sesuai dalam konteks struktural ayat. perkataan „mereka‟ mempunyai dua makna iaitu pertama. Walau bagaimanapun komputer telah membantu dalam bidang penterjemahan terus dapat membantu penterjemah yang mempunyai akal fikiran yang tinggi untuk memikirkan makna yang sesuai bagi sesuatu perkataan berdasarkan konteks ayat. Kata “pekebun” bermaksud “orang yang mengurus kebun” sementara kata “pengebun” bermaksud “orang yang kerjayanya membuat kebun atau bekerja di kebun. atau belah. Bahasa Melayu jelas mempunyai makna yang sedia ada dan penambahan makna melalui proses akronim. penggandaan. Guru perlu mengetahui dan memahami semantik untuk memastikan penggunaan perkataan adalah sesuai atau tepat pada tempatnya. Perkataan ini merupakan perbuatan yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeza mengikut makna ayat yang digunakan. Yang menjadi kekurangannya adalah komputer tidak dapat menterjemah perkataan secara struktural kerana keupayaannya yang terbatas dalam proses menterjemah. dalam proses pengimbuhan. SEMANTIK Dalam bahasa harian. pembetulan imbuhan dan struktur ayat. setiap perkataan mempunyai banyak makna. Contohnya makna kata „kebun‟ berbeza daripada „pekebun‟ dan „pengebun‟.

3.A. sintaksis. frasa kerja atau ciri-ciri nahuan kata dan perkara ini boleh digunakan oleh guru dalam pengajaran bahasa. Teori linguistik memberi maklumat tentang struktur dan fungsi-fungsi bahasa dan ini dapat menentukan tujuan. iaitu bahasa. 2. isi dan pendekatan dalam pengajaran bahasa. 2. Terdapat banyak kegunaan linguistik dalam pengajaran bahasa. Deskripsi bahasa memberi suatu sistem rumusan yang berentetan dan ini boleh digunakan untuk membentuk bahan pengajaran. sosiolinguistik dan psikolinguistik tidak dapat dipisahkan kerana semua disiplin ini memberi sumbangan yang berguna dalam menjayakan sesuatu program pengajaran dan pembelajaran bahasa. Bagi guru yang menggunakan sebuah buku tatabahasa lama untuk mengajar sebutan. Dalam pengajaran bahasa. Teori linguistik juga memberi suatu bahasa perantaraaan kepada guru. Ahli linguistik dan guru bahasa menggunakan bahan yang sama. morfologi. janganlah disalah . Bahasa tidak dapat diajar tanpa sebuah deskripsi bahasa. bidangbidang linguistik seperti linguistik teoritis. Terdapat hubungkait antara bidang-bidang tersebut dengan pengajaran bahasa. Ini merupakan kesejagatan bentuk seperti jenis-jenis rumusan yang berlainan dalam tatabahasa transformasi generatif dan keseragaman kategori seperti frasa nama.Kegunaan Linguistik Dalam Pengajaran Bahasa Penggunaan linguistik dalam pengajaran selalunya dikenali sebagai linguistik gunaan dan ini termasuklah kajian fonetik. Ini merupakan suatu sistem rumusan bagi sesuatu bahasa yang boleh digunakan dalam pengajaran bahasa. Sebagai guru bahasa. Teori linguistik tentang pemerolehan bahasa mempengaruhi perkaedahan mengajar bahasa. Asas teori sesuatu bahasa. 6. 4. sintaksis dan semantik berguna dalam pengajaran sesuatu bahasa. Wilkins mengatakan terdapat tiga jenis hubungan iaitu: 1. Terdapat hubungan antara linguistik dengan guru bahasa. manakala linguistik moden pula bersifat struktural dan deskriptif. Cuma yang berbeza mereka menggunakan linguistik tradisi yang penuh dengan pernyataan perskriptif dan normatif. 5. struktur dan fungsi bahasa itu. Sesebuah deskripsi bahasa akan menyedarkan guru tentang struktur bahasa yang diajar dan dapat meningkatkan mutu pengajaran bahasa. tetapi tidak memberi cara mengajar bahasa yang paling baik. semantik dan kadang-kadang termasuk juga tajuk-tajuk lain seperti psikolinguistik dan sosiolinguistik yang masing-masing memberi tumpuan pada teori pemerolehan dan situasi bahasa. tetapi ini perlu penyesuaian kerana pengajaran bahasa sentiasa mempengaruhi deskripsi bahasa. Sebarang perkembangan dalam bidang linguistik itu. fonologi. Aspek fonetik. iaitu deskripsi linguistik akan memberi deskripsi bahasa. hubungan tersebut perlu diketahui. Antaranya: 1. Ilmu linguistik telah lama digunakan oleh guru bahasa. D. morfem dan sebagainya. Linguistik memberi deskripsi bahasa yang sempurna tentang bahasa. iaitu linguistik tradisional. Deskripsi bahasa juga memberi pengetahuan kepada guru tentang unit-unit unsur seperti fonem. Terdapat hubungan yang penting antara kedua-duanya. morfologi. fonologi. tatabahasa atau semantik sebenarnya menggunakan pengetahuan linguistik.

iaitu: 1. Bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. 5. Rangsangan mestilah diwujudkan untuk mendapatkan gerak balas daripada pelajar. Ini disokong oleh Koh Boh Boon yang menyatakan bahawa pengajaran yang lebih terjamin mutunya ialah berdasarkan pengalaman mengajar yang diperkukuh dengan pengetahuan perkaedahan. 6. Manusia mempunyai kebolehan semula jadi dalam menguasai bahasa. Bahasa ialah suatu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku yang lain yang boleh dikuasai melalui latihan dan pengulangan. Berdasarkan teori linguistik tersebut maka lahirlah kaedah pengajaran. Nahu tidak diajar secara formal. Guru sebagai model bahasa yang sebaik-baiknya. Ini disebabkan kesedaran penuh akan teori linguistik yang menjadi asas-asas perkaedahan dalam pengajaran bahasa akan menolong seseorang guru bahasa membuat keputusan secara lebih matang dan boleh dipercayai tentang cara mengajar yang sesuai untuk sesuatu pelajaran bahasa yang hendak dilaksanakan. 2.mengertikan sebagai suatu sebab untuk membuat perubahan. 3. 3. iaitu kecekapan dan prestasi. Bahasa dihurai secara deskriptif atau struktural. 4. 3. kejayaan setiap pengajaran bahasa itu memerlukan kaedah pengajaran yang berdasarkan teori-teori linguistik. Linguistik selalu mempengaruhi pengajaran bahasa. . Pembelajaran ialah pengukuhan yang dapat ditimbulkan melalui ganjaran yang harus diberikan apabila seseorang pelajar memberikan gerak balas yang betul. Latih tubi ditekankan untuk membentuk kebiasaan. 5. Terdapat dua bahagian penting dalam penguasaan bahasa. Linguistik dan psikologi pembalajaran merupakan alat-alat yang dapat digunakan oleh guru-guru bahasa untuk menguatkan kaedah mengajar mereka. Dalam teori behaviurisme terdapat beberapa prinsip. Gerak balas yang diberi oleh pelajar mestilah diikuti dengan peneguhan. Dua teori yang paling popular tentang pemerolehan dan penguasaan bahasa yang tersebut di atas mewujudkan beberapa prinsip tertentu dalam pengajaran bahasa yang menimbulkan pula beberapa kaedah yang boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. iaitu Kaedah Dengar-Sebut yang menekan prinsip-prinsip berikut dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa: 1. Teori-teori Linguistik dan Penerapan Dalam Pengajaran Bahasa Terdapat beberapa teori linguistik. 2. iaitu: 1. Bahasa sebagai alat komunikasi. mengikut teori mentalisme terdapat beberapa tanggapan terhadap penguasaan dan pembelajaran bahasa. Lisan diutamakan. 2. kerana pengalaman mengajar dan pengetahuan perkaedahan mempunyai hubungan yang sangat rapat. tetapi pengaruhnya perlu dihadkan pada keperluan semasa. tetapi yang paling penting ialah teori behaviourisme dan mentalisme. 4. Pakar-pakar pengajaran bahasa berpendapat. Oleh itu.

Kesalahan pelajar bukanlah kegagalan tetapi percubaan hipotesis. Bahasa ialah suatu sistem. Aspek makna dan pemikiran ditekankan. Teori ini mempengaruhi kaedah nahu. Teknik pengajaran pula berhubung dengan strategi sesuatu isi pelajaran disampaikan. 4. Manakala daripada teori dan prinsip mentalis timbullah kaedah nahu. Sesungguhnya teori. 5. Kajian ini tidak begitu saintifik dan penekanan kajian tertumpu dalam aspek penggolongan perkataan. Teori ini mengemukakan kaedah koda-kognitif yang menekankan prinsipprinsip yang berikut: 1. Tatabahasa tidak diajar secara formal dan aspek makna tidak dipentingkan. item-item yang jika digabungkan berdasarkan peraturan-peraturan tertentu akan menerbitkan ayat. kaedah. kaedah terjemahan dan nahu-terjemahan. kaedah terjemahan.3. Nahu diajar secara formal. Makna dan huraian dipentingkan. 2. 4. 7. Unsur-unsur bahasa tidak dikaji secara terasing kerana unsur-unsur itu merupakan sebahagian daripada keseluruhan suatu sistem yang besar dan di antara unsur-unsur itu ada pertaliannya antara satu sama lain. 5. telah melahirkan beberapa kaedah. Bahasa dihuraikan secara transformasi generatif. kaedah semula jadi. Fungsi guru sebagai nara sumber. Daripada kaedah pula disokong oleh pendekatan yang berkaitan dengan proses pengendalian pengajaran bahasa sama ada pendekatan analisis atau sintesis atau eklektik. Tulisan dan bacaan diutamakan. kaedah psikologi dan kaedah situasi. Dalam linguistik teoritis pula. Pengajaran menekan kemahiran menulis dan tatabahasa yang diajar bersifat normatif dan preskriptif. 6. 3. Kemampuan kreatif pelajar digalakkan. iaitu sistem bentuk-bentuk yang di dalamnya terkandung unsur-unsur. kaedah psikologi dan sebagainya. Teori linguistik tranformasi genaratif telah diasaskan oleh Noam Chomsky dan . Bahasa yang dijadikan kajian berbentuk lisan dan menganggap bahasa juga adalah alat komunikasi. Analisis semestinya berdasarkan fakta-fakta yang dapat dilihat dan mestilah objektif serta berdasarkan struktur. Bagi teori behaviouris tercetus kaedah terus. kaedah fonetik. 6. Teori ini mempengaruhi kaedah terus. pendekatan dan teknik berkait rapat. kaedah nahu-terjemahan dan sebagainya. Bahasa mempunyai hubungan erat dengan pemikiran. Bahasa mengandungi ciri-ciri kreativiti. Teori linguistik struktural muncul dalam abad kedua puluh dan menumpukan kajian terhadap struktur bahasa serta menganggap bahasa adalah pertuturan. Teori linguistik tradisional merupakan teori huraian bahasa yang tertua yang memerihal bahasa menggunakan bahasa tulisan sebagai bahan kajian. Berdasarkan teori dan prinsip behaviourisme dan mentalis. Pengajaran menekankan penerapan pengetahuan. memang terdapat hubungan dengan pengajaran bahasa kerana disiplin ini mengemukakan teori-teori linguistik yang boleh digunakan untuk memberi deskripsi tentang bahasa sebagai suatu sistem dan memberikan maklumat tentang bagaimana penutur-penutur bahasa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa.

Sehubungan dengan itu. sintaksis. Dalam hal ini ilmu semantik amat berguna bagi membantu penutur memilih kata dan ayat yang . pereka bentuk pengajaran bahasa mestilah bukan sahaja ahli bahasa tetapi juga ahli pedagogi.tumpuan kajian terhadap aspek kecekapan yang dimiliki oleh penutur jati. Guru dapat melengkapkan dirinya untuk menjadi guru bahasa yang berkesan jika ia mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam linguistik kerana ia akan berupaya mengajar struktur-struktur bahasa dengan betul dan dapat mendeskripsi bahasa dengan tepat. semantik dan sebagainya merupakan huraian yang dibuat. Kedua-dua pendekatan teori bahasa dan teori pembelajaran digabungkan untuk menghasilkan bahanbahan pengajaran yang ditetapkan oleh objektif program pembelajaran tertentu. morfologi. Pengetahuan linguistik ini dapat diterap dalam pengajaran bahasa. Bagi menghasilkan bahan-bahan seperti ini. Dengan adanya pengetahuan tersebut. Kecekapan di sini dimaksudkan pada rumus-rumus atau peraturan-peraturan bahasa yang ada dalam pengetahuan seseorang yang akan digunakan untuk membentuk ayat-ayatnya sendiri ataupun untuk memahami dan menganalisis pertuturan ayat. Tugas guru bahasa menghasilkan bahan pengajaran yang bermutu tinggi. pilihan kata atau diksi perlulah sesuai dengan konteks. Berdasarkan teori ini tidak melahirkan kaedah-kaedah pengajaran dengan nama-nama tertentu tetapi pada dasarnya mereka memperakukan kaedah-kaedah pengajaran yang melibatkan proses mental. Hasil huraian ini menjadi model penting untuk guru bahasa. iaitu menjadi isi atau bahan pengajaran yang akan disampaikannya kepada pelajar. guru akan dapat mengenal pasti segala kesilapan yang dilakukan oleh pelajarnya. Bahan-bahan boleh menggerakkan pembelajaran. linguistik terapan memainkan peranan sebagai penggabung kedua-dua jenis ahli ini dalam mereka bentuk sesuatu pengajaran bahasa. kesimpulan semantik Memilih kata yang sesuai digunakan dalam perbualan bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh itu. teori-teori pembelajaran dan manifestasi penggunaan bahasa dalam masyarakat akan membantu guru dalam pengajarannya. Aspek fonologi. menimbulkan rangsangan dan keinginan pelajar untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik. Huraian bahasa yang disumbangkan oleh ahli-ahli linguistik teoritis. Pengetahuan linguistik sangat penting untuk seseorang guru bahasa. sesuai untuk situasi matlamatnya. membolehkan pelajar belajar dengan mudah dan cepat dan menjadikan tugas-tugas guru menarik serta bermanfaat. Teori bahasa menghasilkan analisis bahasa yang sesuai dipersembahkan dalam bentuk yang sesuai untuk pengajaran bahasa. Linguistik dan pengajaran bahasa mempunyai hubung kait yang sangat rapat. Teori-teori linguistik digunakan untuk menghuraikan unsur struktur-struktur bahasa. Bahan-bahan Pengajaran Bahasa Faktor penting untuk menjayakan program pengajaran bahasa ialah bahan. Kecekapan berbahasa adalah sesuatu yang semula jati (innate) dan melaluinya seseorang itu boleh bertutur dengan membentuk ayat-ayat mereka sendiri. iaitu struktur dalaman dan luaran. Ini akan mengakibatkan pembelajaran yang lebih berkesan.

makna afektif. perkataan „ buaya’ .Asosiasi ini dipengaruhiunsu r-unsur psikis. jika kata itu mengandungi konotasi yang salah. Namun begitu. rumusan yang dapat dibuat semasa melakukan kajian teori semantik. Makna asosiasi inisebenarnya sama dengan perlambangan yang d i g u n a k a n o l e h s e s u a t u m a s y a r a k a t y a n g mempunyai kemiripan dengan sifat. Makna Asosiatif 8 Menurut Leech (1976).pengetahuan dan pengalaman seseorang. et. makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah katadengan kata lain termasuk di dalamnya makna konotatif. Selain itu. Demikian juga jika kita berkata “Diam! Jangan bising!” bermakna orang yang kita hadapi itu mempunyai status yang sama atau lebih rendah daripada kita. dan „bunting‟ mempunyai nilai emotif dan digunakan pada orang yang tertentu. Kata „mengandung‟. Namun demikian. 1997). perhubungan dan pertalian (Kamus Linguistik. Makna asosiatif ialah perkaitan (antara satu denganyang lain).makna refleksi dan makna kolokatif. jika kita berkata “Tuan-tuan dan puan-puan diminta bertenang” bermakna orang yang kita hadapi itu diangga p sedarjat tingkat sosialnya. Kita kadangkala memilih untuk menggunakan konotasi dibandingkan dengan memilih denotasi.. Contohnya. „hamil‟. malah ada kata tertentu yang dianggap salah jika digunakan pada orang-orang tertentu. keadaan. ada kata yang dianggap sopan dan ada kata yang dianggap kasar. Menurut SetiawatiDermojuwono. Sebaliknya. Hal ini kerana pendapat atau gambaran seseorang dengan individu yang lain amatlah berbeza dari segi pemberian makna. Namun demikian.al. 2005).Makna asosiatif biasanya dikajid a l a m b i d a n g p s i k o l i n g u i s t i k ( S o e n j o n o D a r d j o w i d j o j o . makna stilistik. iaitu menggunakan teori imejan dalam memberikan makna sesuatu kata mengikut imej yang hadir di dalam minda kita. 2 0 0 3 ) .betul dalam perbualan. terdapat kelemahan dalam teori ini yang hanya menggunakan imej sebagai pengukur makna perkataan. Teori imejan merupakan teori yang hanya dapat memberikan makna sesuatu kata berdasarkan kefahaman seseorang berkaitan dengan imej kata atau gambaran dalam proses memberi makna kepada perkataan tersebut. setiap teori dalam kajian semantik mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Secara kesimpulannya. makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorangapabila mendengar perkataan tertentu ( Kushartanti. atau ciri yang ada pada konsep asal kata atau perkataan tersebut. ia boleh menyebabkan kesalafahaman atau kesalahtanggapan pada pihak pendengar.

intonasi. penggandaan dan pemajmukan. Makna gramatis ini ialah makna yang terkandung dalam sesuatu imbuhan apabila ia bergabung dengan kata dasar mahupun dengan perkataan yang telah mendapat pengimbuhan sebelumnya atau kata terbitan.Terdapat banyak persamaan makna asosiatif di dalam satu masyarakat bahasa kerana pengalaman. -er-. gramatikal membawa maksud nahuan atau tatabahasa dan makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses gramatikalnya. ( Kushartanti et. stilistik. Abdullah Yusof (2009: 3) pula menjelaskan bahawa makna gramatikal adalah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal. Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk sisipan. reflektif dan kolokatif. Sisipan hadir di celah kata dasar. Be gitu jugadengan kata „mawar‟ yang bermakna konseptual iaitu sejenis bunga yang kuning tetapic a n t i k d a n b e r b a u h a r u m d i n y a t a k a n u n t u k p e r l a m b a n g a n „ b e r s i h ‟ d a n „ s u c i ‟ . sisipan tidak produktif lagi kerana sisipan tidak menghasilkan bentuk-bentuk terbitan yang baharu.al.afektif. Contohnya makna konotatif termasuk dalam makna asosiatif kerana kata-kata tersebut adalah berasosiasi dengan nilai rasa terhadap perkataan itu. M a k n a a s o s i a t i f m e m a i n k a n p e r a n a n y a n g penting untuk pemahaman wacana kerana makna asosiatif dapat menjadi pengikat makna-makna kata sehingga terbentuk pemahaman suatu wacana. penyisipan. -el-. Interpretasi bagi sebuah puisi9 tidak dapat dipisahkan dari makna asosiatif kerana interpretasi puisi menjadi lebih mudahapabila seseorang itu memahami makna asosiatif. i) Penyisipan Sisipan merupakan sejenis imbuhan kerana bentuk yang ditambahkan pada kata dasar.dikaitkan dengan „jahat‟ atau „ganas‟atau membawa erti seorang laki -laki yang suka memujuk dan menipu wanita. iaitu –em-. lingkungan dan latar belakang budaya yang hampir sama. seperti pengimbuhan. 2005) #25 Makna Gramatikal Menurut Darwis Harahap (1994: 49). Walau bagaimanapun. Makna gramatikal juga merupakan makna yang ditimbulkan oleh proses gramatis yang ditentukan oleh urutan kata..Makna asosiatif turutm e m a i n k a n p e r a n a n p e n t i n g d a l a m m e n y u s u n t e k s i k l a n d a n b u k a n s a h a j a m a k n a referensial sahaja yang mesti ditonjolk a n . nada dan intonansi. dan bentuk. H a l i n i bermakna sesuatu yang berasosiasi berhubung rapat dengan makna konotatif. dan –in- . Maknaafektif pula lebih terasa dalam komunikasi lisan kerana ia berkait rapat dengan perasaana t a u e m o s i p e m b i c a r a t e r h a d a p l a w a n b i c a r a a t a u t e r h a d a p o b j e k y a n g d i b i c a r a k a n d a n disampaikan dengan penuh semangat.

Sisipan ini digunakan dalam pembentukan istilah dalam bahasa Melayu dan sesebuah kata yang menerima sisipan akan berlaku perubahan maknanya. gandaan bersisipan dan gandaan bebas. –em. Sisipan kata nama. iaitu –el-. 1993: 49).. gandaan berentak. Menurut Abdullah Hassan (2002: 36). iaitu gandaan penuh. Dalam Tatabahasa Dewan (1993: 77). iii) Pemajmukan atau penggabungan . bergerigi. gerigi dan kemucup. terdapat tiga jenis kata ganda. gandaan separa. dan –emmempunyai ciri yang terkandung boleh membawa makna „sesuatu yang dalam kata dasar‟. iaitu kata ganda seluruh atau penuh. dan –em. seperti menjelajah. iaitu –el-. Manakala bentuk sisipan kata kerja. kata nama dan kata adjektif akan menjadi sisipan kata kerja apabila melalui proses pengimbuhan. seperti selerak. -er-. seperti telunjuk. dankerlip mendukung makna ‘bersifat’. -er-. iaitu –el-. -er-.dan –in-. kata ganda separa dan kata ganda berentak atau bersajak atau berima..Bentuk sisipan kata adjektif pula. gemuruh. dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan (Tatabahasa Dewan. dan bergemuruh. ii) Pengulangan atau Penggandaan Pengulangan atau penggandaan terhasil dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu. kata ganda terbahagi kepada lima.

Makna kata majmuk berkaitan hubungan makna antara unsur yang membentuk paduan itu. Hal ini bermakna bahawa pelbagai imbuhan dapat diimbuhkan pada satu kata dasar. dapat diberikan pelbagai pengimbuhan pada kata tersebut seperti dibatas. .Tatabahasa Dewan (1993: 73) mendefinisikan proses majmuk ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata imbuhan merupakan bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang menerima imbuhan. Makna kata majmuk dapat dilihat dari unsur-unsur pembentuknya sama ada makna itu terhasil daripada unsur pertama pembentuknya. Proses pengimbuhan dalam bahasa Melayu merupakan satu cara untuk mengembangkan kata dasar. atau daripada kedua-duanya. akhiran ataupun apitan. sama ada awalan. Oleh hal yang demikian. perbatas. berbatas. kata majmuk merupakan dua atau lebih kata yang digabungkan dan membawa makna baharu yang berbeza dengan maksud asal kata itu. yakni ada atau tidak makna yang muncul daripada hubungan makna antara unsur pertama dengan unsur kedua dari paduan tersebut. Menurut Abdullah Hassan (2002: 11) pula. pembatas. iaitu proses pemajmukan. Contohnya. unsur keduanya. kata majmuk terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Makna kata majmuk merupakan makna gramatikal kerana makna itu hadir setelah terjadinya proses gramatikal. daripada kata dasar batas. iv Pengimbuhan Gramatikal merupakan proses perubahan bentuk kata yang terjadi kesan daripada penggunaan imbuhan terhadap kata dasar yang akan melahirkan makna-makna gramatis. sisipan. tetapi bertabiat sama seperti satu perkataan.

terbatas. Walaupun kata. huruf dan bunyinya terbatas dan jumlahnya terhad. proses atau kenyataan. Makna Referensial Referen menurut Palmer ( dalam Mansoer Pateda. ULASAN : Dalam bahasa Melayu makna gramatikal dianggap sebagai satu ciri yang istimewa. Dengan melalui pelbagai proses yang hanya terdiri daripada beberapa kata. Referen atau acuan dapat diartikan berupa benda. Dengan adanya pelbagai bentuk imbuhan pada kata dasar batas. pemajmukan dan pengimbuhan. makna kata tersebut juga menjadi pelbagai. keterbatasan. membataskan. Referen adalah sesuatu yangditunjuk . Hal ini demikian kerana bahasa Melayu memiliki ciri pengembangan maknanya melalui pelbagai proses seperti proses penyisipan. atau bunyi dengan jumlahnya yang terhad. batasan. huruf. ia dapat memberikan makna yang lengkap dan tepat. 2001: 125) adalah hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata. peristiwa. pengulangan. dan pembatasan. namun penutur jati atau orang Melayu dapat membezakan maknanya. kalimat-kalimat dan dunia pengalaman nonlinguistik.

Makna referensial menurut uraian di atas dapat diartikan sebagai makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata atau ujaran. maka perkataan t ersebut mempunyai makna referensial. peristiwa maupun proses.C o n t o h n y a b e g . tetapi dikenali sebagai makna nonreferensial. kenyataan. Perkataan yang tidak mempunyai referen. Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yamg langsung menunjuk pada sesuatu. namun. cantik tergolong sebagai perkataan yang mempunyai makna referensial. baik benda. ia berbeza dengan Makna Nonreferensial. Manakala perkataan yang tergolong sebagaikata tugas seperti kata hubung. Merujuk kepada Makna Referensial pula. 2 0 0 4 ) . A p a b i l a perkataan mempunyai referen.Perbezaan antara makna referensial dengan makna nonreferensial bergantung pada ada ataut i d a k r e f e r e n b a g i p e r k a t a a n perkataan berkenaan (Nik Safiah Karim. seperti kerana. walaupun . kata sendi nama dan kata bantu termasuk dalam perkataan5 nonreferensial . k a s u t dan pakaian. Perkataan yangtermasuk dalam kategori kata penuh seperti makan. gejala. Dapat juga dikatakan bahwa makna referensial merupakan makna unsur bahasa yanga dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa. cerdik. tidur.oleh suatu lambang. baik berupa objek konkret atau gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis komponen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful