Bidang Makna Bidang makna ataupun semantik, sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistic kerana bahasa tidak

akan sempurna jika tidak ada unsur makna. Bahasa menurut R.H. Robbins (1952) adalah menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Selain itu ada lagi tokohtokoh yang mengemukakan pendapat yang lain. Firth (1994) pula menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam sesuatu kajian bahasa. Berdasarkan pernyataan bagi ketiga-tiga tokoh diatas, makna merupakan perkara yang sangat penting, sekiranya kita membaca sesuatu ayat ataupun menulis ayat tetapi kita tidak mengetahui maknanya, maka tidak sempurnalah. Seharusnya kita perlu mengetahui makna apa sahaja yang kita baca, kita tulis. Dalam bidang linguistik , semantik pula ialah bidang yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa (Nik Safiah Karim, 2001). Semantik atau kajian makna adalah satu bidang yang sangat luas, dimana ianya mencakupi kebanyakan daripada struktur dan fungsi bahasa serta juga masalah dalam kajian psikologi, falsafah dan antropologi. Terdapat beberapa jenis makna dalam bahasa Melayu antaranya ialah makna afektif, makna leksikal, makna konseptual, makna konotatif, makna kolokatif, makna tematik dan banyak lagi.

2.0 Jenis-Jenis Makna 2.1 Makna Konseptual Melihat pada makna konseptua, perkara yang paling utama perlu kita tahu adalah apa itu konsep dalam sesuatu makna. Makna konseptual itu merupakan makna konsep makna yang paling penting dalam bahasa. Kita tidak akan dapat memahami makna, mentafsir makna, memahami ujaran, ataupun membuat intterpretasi dengan tidak mengaitkan makna konseptual itu. Hal ini bermakna, sekiranya makna sesuatu ayat itu tidak dapat difahami konsepnya makan sebarang analisis makna, maksud makna, ujaran tidak dapat dilakukan. Oleh hal demikian pemahaman konsep adalah mustahak. Makna konsep ini mencakup komponen seperti benda, tindakan, proses, keadaan atau konsep lainnya (Abdul Chaer, 1990). Menurut Leech (1974), pula, di dalam makna konseptual, konsep merupakan sesuatu yang asas kerana pokok atau konsep itu sesuatu yang asas dalam komunikasi linguistik. Manakala Palmer (1992), pula menyatakan bahawa konsep adalah sesuatu yang menghubungkan „kata‟ dan „benda‟ melalui perantaraan konsep pemikiran. Interpretasi yang pelbagai wujud kerana manusia meluahkan buah fikiran yang berbeza seperti formulasi yang dibuat oleh Ogden dan Richards (1923), iaitu „Segitiga Semiotik‟. Manusia akan berfikir dahulu sebelum mengujarkan sesuatu perkataan. Oleh sebab itulah dalam formulasi tersebut meletakkan pemikiran itu pada tahap yang paling atas. Organisasi makna konseptual ini adalah rumit. (Kushartanti et. al., 2005). Cuba lihat contoh perkataan iaitu ‘wanita’ dan juga‘perempuan’. Sekiranya dilihat secara rasionalnya, kedua-dua perkataan tersebut mempunyai makna yang sama iaitu seorang yang dewasa, bukan laki-laki. (Kamus Dewan, 2001). Leech (1974) pula mengaitkan konsep itu dengan berdasarkan dua prinsip iaitu prinsip konstrantif dan juga prinsip struktur konstituen.contohnya, konotasi antara wanita dan jugaperempuan adalah berbeza. Buktinya wanita boleh dispesifikasikan sebagai wanita solehah, wanita bekerjaya, wanita sopan tetapi apabila kita tukar katawanita itu

Tetapi bagi mereka yang bukan beragama islam babi itu sejenis makanan yang paling sedap. dan Semantik. gambaran. babi itu haram. Sekiranya nilai rasa itu tidak wujud. 2005). 2.2 Makna Konotatif Apa yang dimaksudkan dengan makna konotatif ialah makna yang ada kaitan dengan nilai rasa. 2004). prinsip lain yang boleh diguna pakai dalam organisasi linguistik ialah melalui pembahagian menurut tahap struktur linguistik yang dapat memudahkan pemahaman pengembangan linguistik seseorang. nilai rasa mereka berbeza dengan interprentasi masyarakat yang bukan beragama islam. tindakan yang pertama ialah mengenkod makna apa yang hendak dilafazkan melalui ayat atau perkataan dan berakhir dengan bunyi. (Kamus Dewan. proses ini beralih.kepada perempuan ianya akan menjadiperempuan dewasa. Jantan mempunyai nilai rasa yang rendah manakala lelaki mempunyai nilai rasa yang tinggi. (Kushartanti et. Walaupun perkataanperempuan dan wanita mempunyai makna denotatif yang sama tetapi. Dalam menganalisis ayat.. peringkat pertama kita perlu lakukan ialah menetapkan reprentasi Fonologi dan juga reprentasi Sintaksis dan juga reprentasi Semantik. iaitu mendengar bunyi-bunyi ayat dan melakukan interpretasi. dan pemajmukan. Bagi seorang pendengar pula. makna konotatif ataupun makna tambahan ini juga boleh berubah merujuk kepada faktor-faktor tertentu. perlambangan. Bagi masyarakat yang beragama islam pula. perempuan bekerjaya. Bagi penutur. perempuan solehah. Tetapi menurut Setiawati Dermojuwono. memutuskan buah fikiran. Contohnya seperti pengimbuhan. kedua-dua perkataan ini mempunyai nilai rasa yang berbeza. penggandaan. kotor. bentuk-bentuk yang berkaitan dengan gramatikal lebih tepat disebut memiliki fungsi gramatikal dan bukannya makna gramatikal. Ujaran linguistik boleh difahami dengan mudah melalui pembahagian tiga tahap iaitu Fonologi. Perempuan mempunyai nilai rasa yang rendah manakala wanita mempunyai nilai rasa yang tinggi. Sekiranya makna leksikal itu berkenaan dengan makna leksem yang sesuai dengan referennya. maka sifat perkataan itu nanti mungkin tidak akan memihak mana-mana. Selain itu. Dapat dilihat apabila kata wanita itu digantikan dengan kataa perempuan ianya akan menjadi kurang sesuai untuk mengucapkannya. 2004). kita tidak mungkin berupaya mewujudkan makna denotatif atau makna sebenar.. Tanpa konsep. atau penyataan. Bagi umat islam. Reprentasi yang sering diperkatakan ini bermaksud sesuatu yang melambangkan. jijik. menggambarkan atau menyatakan sesuatu yang lain. Konsep memainkan peranan penting kepada manusia untuk mentakrif. najis atau sesuatu yang negatif. al. 2005). Selain itu. Makna gramatikal berbeza pula dengan makna leksikal. memahami. (Nik Safiah Karim. Sintaksis. maka makna gramatikal ini merupakan makna yang hadir sebagi akibat berlakunya proses gramatikal. Nilai rasa yang dimaksudkan tidak kira sama ada positif ataupun negatif. Begitu juga perkataan-perkataan yang lain iaitu jantan dan juga lelaki. maka makna konseptual atau makna situasional sering juga disebut makna gramatikal (Kushartanti et. al. Makna sesebuah perkataan sering bergantung pada konteks ayat atau situasi penggunaannya. Contohnya .

Contohnya barangan atau produk yang diiklankan di televisyen tidak sama seperti produk yang diilustrasikan. bertafakur (Kamus Dewan. Tanpa makna. makna konotatif sukar dipastikan dan bersifat arbitrer dan keterbukaan. ia tidak lengkap. 1994).Perkataan ini pada asalnya membawa maksud „mendekati Allah‟. Makna memainkan peranan penting untuk mentafsir. Makna konotatif tidak stabil. Orang yangv terpelajar atau orang yang meninba ilmu. emosi. Penggunaan kata-kata halus. Tanpa konsep juga tidak akan wujud makna denotatif ataupun dalam erti kata lain makna sebenar. semantrik bermaksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Makna denotatif ini ditentukan oleh makna asosiatif dan juga makna afektif. 3. Kedua ialah. Tidak cukup sekiranya kita hanya tahu menulis. Secara khusus pula ialah kajian tentang lambang-lambang atau tanda . semantic berasal daripada perkataan Yunani “semantikos” yang bermaksud penting atau beerti. Sebagai contohnya perkataan kudapan digunakan untuk menggantikan minum dan makan pagi dengan mengambil kuih-muih sedikit iaitu kudap-kudap sahaja. Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunuyai makna. 2004). Menurut kamus Dewan. tepat dan sesuai pada masanya telah digunakan secara meluas oleh masyarakat Melayu. Makna konotatif ini tidak begitu spesifik pada bahasa sahaja tetapi dikongsi bersama system konunikatif seperti seni visual dan juga muzik. membuat ujaran dan sebagainya. Dalam bahasa. 1. Jika dilihat definisi yang diberikan oleh tokoh bahasa. Secara umumnya senantik ialah ilmu tentang erti atau perubahan erti sesuatu perkataan. Definisi daripada segi istilah pula. Sekiranya konsep tidak dapat difahami ianya tidak akan wujud.0 Kesimpulan Secara kesimpulanya.0 Definisi Semantik Semantik ialah bidang yang mengkaji dan menganalilis makna kata dan ayat. duduk bersendirian mengasingkan atau memencilkan diri kerana menenagkan fikiran. Secara keseluruhan jelas menunjukkan bahawa beberapa tokoh bahasa cuba memperlihatkan satu perkara yang sama iaitu kepentingan makna dalam sesuatu bahasa. Harus diingat juga bahawa makna konotatif pula ditentukan oleh makna asosiatif dan juga makna afektif. mentakrif. membaca sahaja tetapi tidak mampu mengetahui apa makna disebalik apa yang kita tulis dan juga apa yang kita baca. dan berpengalaman menjadikannya berbeza pendapat yang timbul apabila melihat sesuatu ataupun memberikan pendapat. makna konotatif bersifat peripheral.M. 1996). 2004). konsep memainkan perana penting kepada manusia untuk mentakrif. Tetapi pada hari ini.. Ketiga. kita dapat menyatakan fikiran. Selainb itu semantik merupakan bidang pengkajian linguistic yang objek penelitiannya makna bahasa (Abdul Chaer. Verhar. perlakuan dan keperibadian manusia. bervariasi menurut budaya.W. maksud perkataan tersebut telah mengalaami perubahan makna yang membawa maksud pengaingan diri berdua-duaan di tempat yang terpencil atau tersembunyi oleh lelaki dan juga perempuan yang bukan muhrim dan bukan pula suami isteri sehingga dianggap sabagai suatu perbuatan yang sumbang (Kamus Dewan. tempoh masa dan pengalaman individu. semantic ialah cabang linguistic yang akan membahas erti atau makna (J. memahami dan juga menyatakan buah fikiran. pendapat.perkataan khalwat. sedap didengar.

Contohnya falsafah „Biar saya mentertawakan diri saya sebelum orang lain . Kajian mengenai makna kata boleh dilihat dalam aspek makna denotasi dan konotasi. pokok. Oleh yang demikian logika dalam disiplin ilmu falsafah memerlukan cara berfikir yang tepat untuk mencapai ketepatan makna dalam ilmu falsafah tersebut.1 Konsep Semantik Kata semantik berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang bermaksud „penting‟ atau „bererti‟. Menurut Ferdinand de Saussure. Kesimpulannya ialah semantik dikatakan sebahagian daripada linguistik yang mengkaji bahasa secara teliti. semantik bukan sahaja merujuk kepada makna tetapi juga kepada perkembangannya yang disebut “semantik sejarah” (M. Bahasa dalam setiap bidang disiplin ilmu mempunyai nilai semantik yang tersendiri. Choamsky berpendapat bahawa semantik bermaksud makna ayat ditentukan oleh struktur permukaan dan konteks apabila ayat digunakan. Semantik dapat dijelaskan sebagai sesuatu bidang yang mengkaji maka perkataan dan ayat dalam bahasa secara ringkasnya. antonim (perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan). Kata-kata dalam bahasa Melayu yang mempunyai pelbagai jenis makna dapat dikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (perkataan yang mempunyai makna yang sama dari segi makna nahu tetapi berbeza daripada segi makna leksikal). 1985:9). hubungan makna dengan kebudayaan. Falsafah yang tidak mempunyai makna menjadi tidak bererti. homonim (perkataan yang mempunyai bentuk dan bunyi yang sama tetapi maknanya berbeza). Hubungan Semantik dengan Falsafah Falsafah ialah pengetahuan yang menelaah sesuatu yang istimewa. makna dalam konteks. Kata „bererti‟ membawa maksud „makna‟ yang diertikan sebagai sesuatu peristiwa yang diharapkan (Tarigan. semantik merupakan bahasa yang diucapkan untuk menyampaikan makna. dan peribahasa (beberapa perkataan yang mempunyai satu makna).2 Pertaliannya dengan disiplin ilmu lain Setiap bidang disiplin ilmu mempunyai bahasa yang tersendiri. Falsafah adalah istimewa kerana falsafah tidak dapat dihuraikan dengan ilmu pengetahuan biasa sebaliknya falsafah memerlukan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kaedah berfikir yang logika. Semantik menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ialah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. 1. hiponim (perkataan yang maknanya sebahagian daripada makna perkataan lain). polisemi (perkataan yang mempunyai makna yang banyak). 1893) Makna boleh diberikan dengan bermacam-macam-macam pengertian lain. antaranya ialah sesuatu yang intrinsik.Breal. Namun. perubahan makna dan bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik. 1. Ogden dan Richard (1956) memberikan 16 pengertian makna. 1. kemahuan dan pelbagai lagi yang dapat menjelaskan bahawa makna mempunyai makna yang ruwet. hubungan antara makna dengan makna lain serta pengareuh maknan terhadap masyarakat.yang menyatakann makna . Oleh yang demikian sesuatu bidang ilmu perlu diteliti maknanya supaya ia dapat dimanfaatkan.

Perkembangan bahasa merupakan sejarah bahasa. 95)” merupakan makna konotatif yang dapat difikirkan yang membawa maksud orang yang baik itu biar di mana pun tempatnya tetap akan baik juga. mungkin berubah. makna tersirat (makna yang dapat di agak pembaca/konotatif). (makna yang dapat diketahui oleh pengarang sahaja). Contohnya seperti ungkapan “Kalau asal benih yang baik. 3. hal. Hubungan Semantik dengan Sastera Bahasa dalam karya sastera berbeza dengan bahasa yang terdapat dalam karya ilmiah. Justeru makna yang difahami adalah berdasarkan bentuk bahasa semasa pertuturan itu dituturkan. 4. 5. Perkataan „pondok‟ yang bermaksud “tempat tinggal yang usang” pula telah dikembangkan maknanya menjadi “tempat belajar”. dan „taman rimba‟ yang bukan lagi bermaksud kebun yang ditanam dengan bunga-bungaan. 2.‟ Deretan bunyi dan susunan huruf dalam perkataan tersebut menghasilkan pemahaman makna yang berbeza oleh seseorang dalam situasi yang berbeza. Makna sesuatu perkataan mungkin kekal sehingga kini. Justeru terdapat pelbagai lapisan makna dalam sastera yang meliputi makna tersurat (makna biasa/denotatif). meluas atau menghilang. Situasi yang berbeza tersebut melambangkan paksaan dan permintaan penuturnya. Justeru sejarah bahasa ini perlu . 1982. Makna yang dimaksudkan adalah tentang kebermaknaan kata atau ujaran dalam bahasa. Hal ini bermakna tingkah laku manusia mempunyai makna. menyempit. Hubungan Semantik dengan Psikologi Psikologi ialah ilmu jiwa yang mengkaji hakikat dan gerak-geri jiwa. Contohnya perkataan „khalwat‟ yang bermaksud “berseorangan untuk mendekatkan diri kepada -Nya” telah disempitkan maksudnya kepada “berdua-duaan dalam keadaan mencurigakan”.mentertawakan diri saya‟ membawa semantik “kesedaran kendiri atau muhasabah diri” perlu difahami pendengar mahupun penutur falsafah tersebut supaya ia bermakna apabila diujarkan. Sosiologi pula ialah bidang ilmu yang mengkaji kelompok masyarakat yang lebih luas dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang heterogen.. Antropologi ialah bidang ilmu yang mengkaji sekelompok masyarakat tertentu yang homogen yang mempunyai pelbagai ciri khasnya. Hal ini bertepatan dengan pendapat ahli psikologi yang menyatakan bahawa makna wujud berdasarkan rangsangan atau tindak balas. „taman buaya‟. Hubungan Semantik dengan Sejarah Sifat bahasa adalah sentiasa berkembang. Contohnya perkataan „taman‟ daripada aspek antropologinya telah berkembang membentuk perkataan „taman hati‟. Contohnya perkataan „Makan!‟ berbeza berbanding „Makanlah. makna kreatif (makna yang dapat difikirkan pengkritik) dan makna peribadi. (Aminuddin 1985). Hubungan Semantik dengan Antropologi dan Sosiologi. jatuh ke laut menjadi pulau. Sosial dan budaya sesuatu masyarakat yang semakin berkembang menyebabkan makna bahasa dalam sesuatu masyarakat semakin berkembang. (Abdullah Hussain. Bahasa dalam karya sastera sama adatulisan ataupun pertuturan tidak semuanya diketahui umum.

. Sebagai seorang guru. kita perlu menguasai aspek semantik di dalam bilik darjah. Bahasa Melayu jelas mempunyai makna yang sedia ada dan penambahan makna melalui proses akronim. Kata “pekebun” bermaksud “orang yang mengurus kebun” sementara kata “pengebun” bermaksud “orang yang kerjayanya membuat kebun atau bekerja di kebun. Guru perlulah dapat membezakan perkataan seperti hiris. Contohnya. guru dapat membantu murid-murid dalam membezakan makna perkataan dalam sesuatu ayat. pembetulan imbuhan dan struktur ayat. Justeru semantik dalam bidang ilmu pengkomputeran perlu diterokai dan disebarluaskan supaya makna yang ditafsirkan bertepatan dengan kehendak pengguna kelak. Hubungan Semantik dengan Komputer Komputer dapat membantu penggunaan bahasa dalam bentuk tulisan dan lisan melalui proses penyemakan makna ejaan. guru perlu menguasai semantik supaya dapat membantu murid-murid menguasai pelbagai jenis perkataan yang mempunyai makna yang lebih tepat dalam menulis sesuatu ayat dengan betul. Contohnya makna kata „kebun‟ berbeza daripada „pekebun‟ dan „pengebun‟. Kata “kebun” bermaksud tanah yang ditanami tumbuh-tumbuhan. setiap perkataan mempunyai banyak makna. istilah semantik bermaksud kajian fenomena makna dalam bahasa.direkodkan dalam kamus besar bagi mencatatkan perubahan bahasa yang berlaku dalam setiap hari bagi tujuan penggunaan bahasa dan pengkaji bahasa kelak. Buah ialah benda yang boleh dimakan sementara hati merupa kan organ menjadi makna kekasih apabila perkataan tersebut digabungkan. pengimbuhan. kata „langit‟ juga berbeza dengan „lelangit‟ yang bermaksud keadaan bumi dan atas bahagian dalam mulut. memikirkan (sesuatu) atau merancang . 6.kata ganti diri ketiga yang menunjukkan bilangan yang ramai dan makna kedua. Hubungan Semantik dengan Linguistik Linguistik ialah kajian tentang bahasa secara saintifik. potong. Perkataan ini merupakan perbuatan yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeza mengikut makna ayat yang digunakan. Sehubungan itu. Dalam proses pemajmukan pula kata „buah‟ dan „hati‟ mempunyai makna yang berbeza apabila membentuk kata majmuk „buah hati‟. penggandaan. Guru perlu mengetahui dan memahami semantik untuk memastikan penggunaan perkataan adalah sesuai atau tepat pada tempatnya. melalui pengetahuan mengenai semantik. Selain itu. atau belah. SEMANTIK Dalam bahasa harian.” Dalam proses penggandaan. perkataan semantik bermaksud makna. kerat. dalam proses pengimbuhan. perkataan „mereka‟ mempunyai dua makna iaitu pertama. 7. Para penterjemah yang memiliki akal dan perasaan sahaja yang mampu memilih makna yang sesuai dalam konteks struktural ayat. Dalam ilmu lingustik. dan pemajmukan. Dalam bahasa Melayu. Yang menjadi kekurangannya adalah komputer tidak dapat menterjemah perkataan secara struktural kerana keupayaannya yang terbatas dalam proses menterjemah. Walau bagaimanapun komputer telah membantu dalam bidang penterjemahan terus dapat membantu penterjemah yang mempunyai akal fikiran yang tinggi untuk memikirkan makna yang sesuai bagi sesuatu perkataan berdasarkan konteks ayat.

Linguistik memberi deskripsi bahasa yang sempurna tentang bahasa. morfologi. Deskripsi bahasa juga memberi pengetahuan kepada guru tentang unit-unit unsur seperti fonem. tatabahasa atau semantik sebenarnya menggunakan pengetahuan linguistik. Teori linguistik juga memberi suatu bahasa perantaraaan kepada guru. 2. Teori linguistik tentang pemerolehan bahasa mempengaruhi perkaedahan mengajar bahasa. Terdapat banyak kegunaan linguistik dalam pengajaran bahasa. Antaranya: 1. frasa kerja atau ciri-ciri nahuan kata dan perkara ini boleh digunakan oleh guru dalam pengajaran bahasa. Ahli linguistik dan guru bahasa menggunakan bahan yang sama. Ini merupakan suatu sistem rumusan bagi sesuatu bahasa yang boleh digunakan dalam pengajaran bahasa. iaitu deskripsi linguistik akan memberi deskripsi bahasa. tetapi ini perlu penyesuaian kerana pengajaran bahasa sentiasa mempengaruhi deskripsi bahasa. sosiolinguistik dan psikolinguistik tidak dapat dipisahkan kerana semua disiplin ini memberi sumbangan yang berguna dalam menjayakan sesuatu program pengajaran dan pembelajaran bahasa. Teori linguistik memberi maklumat tentang struktur dan fungsi-fungsi bahasa dan ini dapat menentukan tujuan. Wilkins mengatakan terdapat tiga jenis hubungan iaitu: 1. Bahasa tidak dapat diajar tanpa sebuah deskripsi bahasa. Deskripsi bahasa memberi suatu sistem rumusan yang berentetan dan ini boleh digunakan untuk membentuk bahan pengajaran. Dalam pengajaran bahasa. sintaksis dan semantik berguna dalam pengajaran sesuatu bahasa. Sebarang perkembangan dalam bidang linguistik itu. sintaksis. Terdapat hubungan yang penting antara kedua-duanya. fonologi. D.Kegunaan Linguistik Dalam Pengajaran Bahasa Penggunaan linguistik dalam pengajaran selalunya dikenali sebagai linguistik gunaan dan ini termasuklah kajian fonetik. semantik dan kadang-kadang termasuk juga tajuk-tajuk lain seperti psikolinguistik dan sosiolinguistik yang masing-masing memberi tumpuan pada teori pemerolehan dan situasi bahasa. struktur dan fungsi bahasa itu. 5. Aspek fonetik. janganlah disalah . morfem dan sebagainya. 2. Asas teori sesuatu bahasa. Sesebuah deskripsi bahasa akan menyedarkan guru tentang struktur bahasa yang diajar dan dapat meningkatkan mutu pengajaran bahasa. iaitu linguistik tradisional. tetapi tidak memberi cara mengajar bahasa yang paling baik. isi dan pendekatan dalam pengajaran bahasa. 6. iaitu bahasa. Ini merupakan kesejagatan bentuk seperti jenis-jenis rumusan yang berlainan dalam tatabahasa transformasi generatif dan keseragaman kategori seperti frasa nama. morfologi. Terdapat hubungkait antara bidang-bidang tersebut dengan pengajaran bahasa. Sebagai guru bahasa. 4. hubungan tersebut perlu diketahui. Ilmu linguistik telah lama digunakan oleh guru bahasa. Bagi guru yang menggunakan sebuah buku tatabahasa lama untuk mengajar sebutan.A. manakala linguistik moden pula bersifat struktural dan deskriptif. Cuma yang berbeza mereka menggunakan linguistik tradisi yang penuh dengan pernyataan perskriptif dan normatif. 3. Terdapat hubungan antara linguistik dengan guru bahasa. fonologi. bidangbidang linguistik seperti linguistik teoritis.

5. tetapi yang paling penting ialah teori behaviourisme dan mentalisme. Terdapat dua bahagian penting dalam penguasaan bahasa. iaitu: 1. Lisan diutamakan. 6. 5. 2. Pembelajaran ialah pengukuhan yang dapat ditimbulkan melalui ganjaran yang harus diberikan apabila seseorang pelajar memberikan gerak balas yang betul. Dua teori yang paling popular tentang pemerolehan dan penguasaan bahasa yang tersebut di atas mewujudkan beberapa prinsip tertentu dalam pengajaran bahasa yang menimbulkan pula beberapa kaedah yang boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. tetapi pengaruhnya perlu dihadkan pada keperluan semasa. Pakar-pakar pengajaran bahasa berpendapat. kerana pengalaman mengajar dan pengetahuan perkaedahan mempunyai hubungan yang sangat rapat. Dalam teori behaviurisme terdapat beberapa prinsip. Guru sebagai model bahasa yang sebaik-baiknya. Berdasarkan teori linguistik tersebut maka lahirlah kaedah pengajaran. 2. kejayaan setiap pengajaran bahasa itu memerlukan kaedah pengajaran yang berdasarkan teori-teori linguistik. Manusia mempunyai kebolehan semula jadi dalam menguasai bahasa. Ini disebabkan kesedaran penuh akan teori linguistik yang menjadi asas-asas perkaedahan dalam pengajaran bahasa akan menolong seseorang guru bahasa membuat keputusan secara lebih matang dan boleh dipercayai tentang cara mengajar yang sesuai untuk sesuatu pelajaran bahasa yang hendak dilaksanakan. Bahasa sebagai alat komunikasi. Linguistik dan psikologi pembalajaran merupakan alat-alat yang dapat digunakan oleh guru-guru bahasa untuk menguatkan kaedah mengajar mereka. Ini disokong oleh Koh Boh Boon yang menyatakan bahawa pengajaran yang lebih terjamin mutunya ialah berdasarkan pengalaman mengajar yang diperkukuh dengan pengetahuan perkaedahan. 4. Oleh itu. 3. Bahasa ialah suatu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku yang lain yang boleh dikuasai melalui latihan dan pengulangan. Gerak balas yang diberi oleh pelajar mestilah diikuti dengan peneguhan. Bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. 4. 3. mengikut teori mentalisme terdapat beberapa tanggapan terhadap penguasaan dan pembelajaran bahasa. Linguistik selalu mempengaruhi pengajaran bahasa. Bahasa dihurai secara deskriptif atau struktural.mengertikan sebagai suatu sebab untuk membuat perubahan. 3. Teori-teori Linguistik dan Penerapan Dalam Pengajaran Bahasa Terdapat beberapa teori linguistik. 2. Rangsangan mestilah diwujudkan untuk mendapatkan gerak balas daripada pelajar. iaitu: 1. iaitu kecekapan dan prestasi. Nahu tidak diajar secara formal. iaitu Kaedah Dengar-Sebut yang menekan prinsip-prinsip berikut dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa: 1. Latih tubi ditekankan untuk membentuk kebiasaan. .

kaedah nahu-terjemahan dan sebagainya. Makna dan huraian dipentingkan. kaedah fonetik. Analisis semestinya berdasarkan fakta-fakta yang dapat dilihat dan mestilah objektif serta berdasarkan struktur. iaitu sistem bentuk-bentuk yang di dalamnya terkandung unsur-unsur. kaedah psikologi dan sebagainya. Nahu diajar secara formal. Teknik pengajaran pula berhubung dengan strategi sesuatu isi pelajaran disampaikan. Daripada kaedah pula disokong oleh pendekatan yang berkaitan dengan proses pengendalian pengajaran bahasa sama ada pendekatan analisis atau sintesis atau eklektik. kaedah terjemahan dan nahu-terjemahan. Bahasa ialah suatu sistem. Unsur-unsur bahasa tidak dikaji secara terasing kerana unsur-unsur itu merupakan sebahagian daripada keseluruhan suatu sistem yang besar dan di antara unsur-unsur itu ada pertaliannya antara satu sama lain. Bahasa mengandungi ciri-ciri kreativiti. Teori ini mempengaruhi kaedah nahu.3. Kemampuan kreatif pelajar digalakkan. Teori ini mengemukakan kaedah koda-kognitif yang menekankan prinsipprinsip yang berikut: 1. Teori linguistik tradisional merupakan teori huraian bahasa yang tertua yang memerihal bahasa menggunakan bahasa tulisan sebagai bahan kajian. Teori ini mempengaruhi kaedah terus. Berdasarkan teori dan prinsip behaviourisme dan mentalis. pendekatan dan teknik berkait rapat. 6. Kesalahan pelajar bukanlah kegagalan tetapi percubaan hipotesis. Sesungguhnya teori. Bahasa yang dijadikan kajian berbentuk lisan dan menganggap bahasa juga adalah alat komunikasi. 5. Bagi teori behaviouris tercetus kaedah terus. Teori linguistik struktural muncul dalam abad kedua puluh dan menumpukan kajian terhadap struktur bahasa serta menganggap bahasa adalah pertuturan. kaedah psikologi dan kaedah situasi. 4. 5. Fungsi guru sebagai nara sumber. 6. Tatabahasa tidak diajar secara formal dan aspek makna tidak dipentingkan. Kajian ini tidak begitu saintifik dan penekanan kajian tertumpu dalam aspek penggolongan perkataan. 2. Dalam linguistik teoritis pula. Bahasa dihuraikan secara transformasi generatif. memang terdapat hubungan dengan pengajaran bahasa kerana disiplin ini mengemukakan teori-teori linguistik yang boleh digunakan untuk memberi deskripsi tentang bahasa sebagai suatu sistem dan memberikan maklumat tentang bagaimana penutur-penutur bahasa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Bahasa mempunyai hubungan erat dengan pemikiran. Manakala daripada teori dan prinsip mentalis timbullah kaedah nahu. 7. kaedah semula jadi. Aspek makna dan pemikiran ditekankan. 4. Pengajaran menekan kemahiran menulis dan tatabahasa yang diajar bersifat normatif dan preskriptif. 3. item-item yang jika digabungkan berdasarkan peraturan-peraturan tertentu akan menerbitkan ayat. telah melahirkan beberapa kaedah. Tulisan dan bacaan diutamakan. Teori linguistik tranformasi genaratif telah diasaskan oleh Noam Chomsky dan . kaedah. Pengajaran menekankan penerapan pengetahuan. kaedah terjemahan.

Tugas guru bahasa menghasilkan bahan pengajaran yang bermutu tinggi. Linguistik dan pengajaran bahasa mempunyai hubung kait yang sangat rapat. sesuai untuk situasi matlamatnya. Dengan adanya pengetahuan tersebut. Teori-teori linguistik digunakan untuk menghuraikan unsur struktur-struktur bahasa. Pengetahuan linguistik sangat penting untuk seseorang guru bahasa. menimbulkan rangsangan dan keinginan pelajar untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik. guru akan dapat mengenal pasti segala kesilapan yang dilakukan oleh pelajarnya. Bagi menghasilkan bahan-bahan seperti ini. Huraian bahasa yang disumbangkan oleh ahli-ahli linguistik teoritis. Kecekapan di sini dimaksudkan pada rumus-rumus atau peraturan-peraturan bahasa yang ada dalam pengetahuan seseorang yang akan digunakan untuk membentuk ayat-ayatnya sendiri ataupun untuk memahami dan menganalisis pertuturan ayat. Pengetahuan linguistik ini dapat diterap dalam pengajaran bahasa. kesimpulan semantik Memilih kata yang sesuai digunakan dalam perbualan bukanlah sesuatu yang mudah. pereka bentuk pengajaran bahasa mestilah bukan sahaja ahli bahasa tetapi juga ahli pedagogi. teori-teori pembelajaran dan manifestasi penggunaan bahasa dalam masyarakat akan membantu guru dalam pengajarannya. iaitu menjadi isi atau bahan pengajaran yang akan disampaikannya kepada pelajar. Ini akan mengakibatkan pembelajaran yang lebih berkesan. Guru dapat melengkapkan dirinya untuk menjadi guru bahasa yang berkesan jika ia mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam linguistik kerana ia akan berupaya mengajar struktur-struktur bahasa dengan betul dan dapat mendeskripsi bahasa dengan tepat. Oleh itu. morfologi. Teori bahasa menghasilkan analisis bahasa yang sesuai dipersembahkan dalam bentuk yang sesuai untuk pengajaran bahasa. Aspek fonologi. Hasil huraian ini menjadi model penting untuk guru bahasa. membolehkan pelajar belajar dengan mudah dan cepat dan menjadikan tugas-tugas guru menarik serta bermanfaat. pilihan kata atau diksi perlulah sesuai dengan konteks. Kecekapan berbahasa adalah sesuatu yang semula jati (innate) dan melaluinya seseorang itu boleh bertutur dengan membentuk ayat-ayat mereka sendiri. Bahan-bahan Pengajaran Bahasa Faktor penting untuk menjayakan program pengajaran bahasa ialah bahan. Sehubungan dengan itu. Kedua-dua pendekatan teori bahasa dan teori pembelajaran digabungkan untuk menghasilkan bahanbahan pengajaran yang ditetapkan oleh objektif program pembelajaran tertentu.tumpuan kajian terhadap aspek kecekapan yang dimiliki oleh penutur jati. semantik dan sebagainya merupakan huraian yang dibuat. linguistik terapan memainkan peranan sebagai penggabung kedua-dua jenis ahli ini dalam mereka bentuk sesuatu pengajaran bahasa. iaitu struktur dalaman dan luaran. sintaksis. Dalam hal ini ilmu semantik amat berguna bagi membantu penutur memilih kata dan ayat yang . Bahan-bahan boleh menggerakkan pembelajaran. Berdasarkan teori ini tidak melahirkan kaedah-kaedah pengajaran dengan nama-nama tertentu tetapi pada dasarnya mereka memperakukan kaedah-kaedah pengajaran yang melibatkan proses mental.

pengetahuan dan pengalaman seseorang. ada kata yang dianggap sopan dan ada kata yang dianggap kasar. Kita kadangkala memilih untuk menggunakan konotasi dibandingkan dengan memilih denotasi. keadaan.Makna asosiatif biasanya dikajid a l a m b i d a n g p s i k o l i n g u i s t i k ( S o e n j o n o D a r d j o w i d j o j o . ia boleh menyebabkan kesalafahaman atau kesalahtanggapan pada pihak pendengar. makna stilistik. atau ciri yang ada pada konsep asal kata atau perkataan tersebut. setiap teori dalam kajian semantik mempunyai kelebihannya yang tersendiri. 1997). Teori imejan merupakan teori yang hanya dapat memberikan makna sesuatu kata berdasarkan kefahaman seseorang berkaitan dengan imej kata atau gambaran dalam proses memberi makna kepada perkataan tersebut. makna afektif. jika kata itu mengandungi konotasi yang salah. Contohnya. Namun demikian. „hamil‟. Secara kesimpulannya. perkataan „ buaya’ . Namun begitu. 2005). Demikian juga jika kita berkata “Diam! Jangan bising!” bermakna orang yang kita hadapi itu mempunyai status yang sama atau lebih rendah daripada kita. Makna asosiasi inisebenarnya sama dengan perlambangan yang d i g u n a k a n o l e h s e s u a t u m a s y a r a k a t y a n g mempunyai kemiripan dengan sifat.. et. perhubungan dan pertalian (Kamus Linguistik.betul dalam perbualan. jika kita berkata “Tuan-tuan dan puan-puan diminta bertenang” bermakna orang yang kita hadapi itu diangga p sedarjat tingkat sosialnya. Menurut SetiawatiDermojuwono. dan „bunting‟ mempunyai nilai emotif dan digunakan pada orang yang tertentu. Makna Asosiatif 8 Menurut Leech (1976). malah ada kata tertentu yang dianggap salah jika digunakan pada orang-orang tertentu. Namun demikian. 2 0 0 3 ) . Sebaliknya.Asosiasi ini dipengaruhiunsu r-unsur psikis. Selain itu. makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorangapabila mendengar perkataan tertentu ( Kushartanti. Makna asosiatif ialah perkaitan (antara satu denganyang lain). iaitu menggunakan teori imejan dalam memberikan makna sesuatu kata mengikut imej yang hadir di dalam minda kita. Kata „mengandung‟. terdapat kelemahan dalam teori ini yang hanya menggunakan imej sebagai pengukur makna perkataan. Hal ini kerana pendapat atau gambaran seseorang dengan individu yang lain amatlah berbeza dari segi pemberian makna.makna refleksi dan makna kolokatif. rumusan yang dapat dibuat semasa melakukan kajian teori semantik. makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah katadengan kata lain termasuk di dalamnya makna konotatif.al.

stilistik. -er-. Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk sisipan.. Abdullah Yusof (2009: 3) pula menjelaskan bahawa makna gramatikal adalah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal. dan bentuk. intonasi.Makna asosiatif turutm e m a i n k a n p e r a n a n p e n t i n g d a l a m m e n y u s u n t e k s i k l a n d a n b u k a n s a h a j a m a k n a referensial sahaja yang mesti ditonjolk a n .Terdapat banyak persamaan makna asosiatif di dalam satu masyarakat bahasa kerana pengalaman. Contohnya makna konotatif termasuk dalam makna asosiatif kerana kata-kata tersebut adalah berasosiasi dengan nilai rasa terhadap perkataan itu. i) Penyisipan Sisipan merupakan sejenis imbuhan kerana bentuk yang ditambahkan pada kata dasar. Walau bagaimanapun. seperti pengimbuhan. nada dan intonansi.afektif. gramatikal membawa maksud nahuan atau tatabahasa dan makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses gramatikalnya. reflektif dan kolokatif. Sisipan hadir di celah kata dasar. iaitu –em-. ( Kushartanti et. 2005) #25 Makna Gramatikal Menurut Darwis Harahap (1994: 49).dikaitkan dengan „jahat‟ atau „ganas‟atau membawa erti seorang laki -laki yang suka memujuk dan menipu wanita. Makna gramatis ini ialah makna yang terkandung dalam sesuatu imbuhan apabila ia bergabung dengan kata dasar mahupun dengan perkataan yang telah mendapat pengimbuhan sebelumnya atau kata terbitan. Maknaafektif pula lebih terasa dalam komunikasi lisan kerana ia berkait rapat dengan perasaana t a u e m o s i p e m b i c a r a t e r h a d a p l a w a n b i c a r a a t a u t e r h a d a p o b j e k y a n g d i b i c a r a k a n d a n disampaikan dengan penuh semangat. penggandaan dan pemajmukan. Interpretasi bagi sebuah puisi9 tidak dapat dipisahkan dari makna asosiatif kerana interpretasi puisi menjadi lebih mudahapabila seseorang itu memahami makna asosiatif. H a l i n i bermakna sesuatu yang berasosiasi berhubung rapat dengan makna konotatif. -el-. sisipan tidak produktif lagi kerana sisipan tidak menghasilkan bentuk-bentuk terbitan yang baharu. lingkungan dan latar belakang budaya yang hampir sama. penyisipan. M a k n a a s o s i a t i f m e m a i n k a n p e r a n a n y a n g penting untuk pemahaman wacana kerana makna asosiatif dapat menjadi pengikat makna-makna kata sehingga terbentuk pemahaman suatu wacana.al. dan –in- . Makna gramatikal juga merupakan makna yang ditimbulkan oleh proses gramatis yang ditentukan oleh urutan kata. Be gitu jugadengan kata „mawar‟ yang bermakna konseptual iaitu sejenis bunga yang kuning tetapic a n t i k d a n b e r b a u h a r u m d i n y a t a k a n u n t u k p e r l a m b a n g a n „ b e r s i h ‟ d a n „ s u c i ‟ .

dan –emmempunyai ciri yang terkandung boleh membawa makna „sesuatu yang dalam kata dasar‟. ii) Pengulangan atau Penggandaan Pengulangan atau penggandaan terhasil dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu. gerigi dan kemucup. kata ganda separa dan kata ganda berentak atau bersajak atau berima. iaitu –el-. -er-.Bentuk sisipan kata adjektif pula. gandaan bersisipan dan gandaan bebas. dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan (Tatabahasa Dewan. -er-. 1993: 49). iaitu gandaan penuh. dankerlip mendukung makna ‘bersifat’. dan bergemuruh.. iaitu –el-. Dalam Tatabahasa Dewan (1993: 77). iaitu –el-. Sisipan kata nama. terdapat tiga jenis kata ganda. gemuruh. Sisipan ini digunakan dalam pembentukan istilah dalam bahasa Melayu dan sesebuah kata yang menerima sisipan akan berlaku perubahan maknanya. iii) Pemajmukan atau penggabungan . gandaan separa. dan –em.. seperti menjelajah. gandaan berentak. kata nama dan kata adjektif akan menjadi sisipan kata kerja apabila melalui proses pengimbuhan. seperti telunjuk. -er-. Menurut Abdullah Hassan (2002: 36). seperti selerak.dan –in-. iaitu kata ganda seluruh atau penuh. bergerigi. Manakala bentuk sisipan kata kerja. –em. kata ganda terbahagi kepada lima.

iv Pengimbuhan Gramatikal merupakan proses perubahan bentuk kata yang terjadi kesan daripada penggunaan imbuhan terhadap kata dasar yang akan melahirkan makna-makna gramatis. kata majmuk merupakan dua atau lebih kata yang digabungkan dan membawa makna baharu yang berbeza dengan maksud asal kata itu. sama ada awalan. Hal ini bermakna bahawa pelbagai imbuhan dapat diimbuhkan pada satu kata dasar. yakni ada atau tidak makna yang muncul daripada hubungan makna antara unsur pertama dengan unsur kedua dari paduan tersebut. iaitu proses pemajmukan. berbatas. tetapi bertabiat sama seperti satu perkataan. pembatas. . Oleh hal yang demikian. perbatas. Proses pengimbuhan dalam bahasa Melayu merupakan satu cara untuk mengembangkan kata dasar.Tatabahasa Dewan (1993: 73) mendefinisikan proses majmuk ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Menurut Abdullah Hassan (2002: 11) pula. kata majmuk terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Contohnya. akhiran ataupun apitan. sisipan. atau daripada kedua-duanya. Makna kata majmuk berkaitan hubungan makna antara unsur yang membentuk paduan itu. Makna kata majmuk merupakan makna gramatikal kerana makna itu hadir setelah terjadinya proses gramatikal. dapat diberikan pelbagai pengimbuhan pada kata tersebut seperti dibatas. unsur keduanya. Makna kata majmuk dapat dilihat dari unsur-unsur pembentuknya sama ada makna itu terhasil daripada unsur pertama pembentuknya. Kata imbuhan merupakan bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang menerima imbuhan. daripada kata dasar batas.

kalimat-kalimat dan dunia pengalaman nonlinguistik. atau bunyi dengan jumlahnya yang terhad. membataskan. dan pembatasan. namun penutur jati atau orang Melayu dapat membezakan maknanya. Walaupun kata. Referen atau acuan dapat diartikan berupa benda. Referen adalah sesuatu yangditunjuk . keterbatasan. makna kata tersebut juga menjadi pelbagai. ia dapat memberikan makna yang lengkap dan tepat.terbatas. Dengan melalui pelbagai proses yang hanya terdiri daripada beberapa kata. batasan. huruf dan bunyinya terbatas dan jumlahnya terhad. pengulangan. ULASAN : Dalam bahasa Melayu makna gramatikal dianggap sebagai satu ciri yang istimewa. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu memiliki ciri pengembangan maknanya melalui pelbagai proses seperti proses penyisipan. Dengan adanya pelbagai bentuk imbuhan pada kata dasar batas. Makna Referensial Referen menurut Palmer ( dalam Mansoer Pateda. peristiwa. proses atau kenyataan. huruf. pemajmukan dan pengimbuhan. 2001: 125) adalah hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata.

gejala. ia berbeza dengan Makna Nonreferensial. walaupun . Manakala perkataan yang tergolong sebagaikata tugas seperti kata hubung. baik benda. tetapi dikenali sebagai makna nonreferensial. Makna referensial menurut uraian di atas dapat diartikan sebagai makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata atau ujaran. Dapat juga dikatakan bahwa makna referensial merupakan makna unsur bahasa yanga dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa. cantik tergolong sebagai perkataan yang mempunyai makna referensial. cerdik.Perbezaan antara makna referensial dengan makna nonreferensial bergantung pada ada ataut i d a k r e f e r e n b a g i p e r k a t a a n perkataan berkenaan (Nik Safiah Karim. maka perkataan t ersebut mempunyai makna referensial. k a s u t dan pakaian. 2 0 0 4 ) .C o n t o h n y a b e g . Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yamg langsung menunjuk pada sesuatu.oleh suatu lambang. Perkataan yangtermasuk dalam kategori kata penuh seperti makan. Merujuk kepada Makna Referensial pula. kenyataan. baik berupa objek konkret atau gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis komponen. kata sendi nama dan kata bantu termasuk dalam perkataan5 nonreferensial . namun. A p a b i l a perkataan mempunyai referen. peristiwa maupun proses. seperti kerana. tidur. Perkataan yang tidak mempunyai referen.