P. 1
Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

|Views: 42|Likes:
Published by Nur Atiqah Hashim
keberkesanan pendidikan moral di sekolah
keberkesanan pendidikan moral di sekolah

More info:

Published by: Nur Atiqah Hashim on Nov 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

BAB 1 PENGENALAN

1.1

Latar Belakang Kajian Pendidikan Moral ini telah dimasukkan dalam pelajaran Sivik pada 1974. Draf Sukatan

Pelajaran Pendidikan Moral tahun 1978 cuba memberi definisi pendidikan moral serta menyatakan objektif-objektif am mata pelajaran Pendidikan Moral di sekolah-sekolah di Malaysia. Draf 1978 ini juga mengenalpasti 16 nilai teras iaitu kebersihan, baik hati, kesederhanaan, kerajinan, kesyukuran, kejujuran, keadilan, kasih sayang, hormat-menghormati dan semangat bermasyarakat. Tiga lagi nilai teras diperkenal iaitu nilai kebebasan, hemah tinggi dan kerjasama pada tahap kedua sekolah rendah. Pada 20 Julai 1981, dua belas nilai dimasukkan ke dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Baru Sekolah Rendah iaitu sikap bersih dari segi fizikal dan mental, sikap belas kasihan, sikap sederhana, sikap rajin, sikap berterima kasih, sikap jujur, sikap adil, sikap kasih saying, sikap hormat-menghormati, sikap bermasyarakat, sikap tidak angkuh dan kebebasan. Menurut Kohlberg, beliau menganggap bahawa kebaikan dan keadilan adalah bersinonim dan pengajaran tentang keadilan atau kebaikan dilakukan melalui aktiviti mengemukakan soalan dan membantu murid untuk mencapai penyelesaian, dan bukan membekalkan jawapan. Dengan kata lain, pendidikan moral membabitkan pross membantu murid untuk maju kehadapan, dan bukan proses meletakkan sesuatu dalam fikiran mereka. Teori kognitif dan perkembangan moral mengkonsepsikan manusia sebagai organisma proaktif dan bukan organisma reaktif. Kohlberg berpendapat bahawa unit keberkesanan pendidikan adalah kumpulan sosial dan bukan murid secara individu.

1.2

Masalah Kajian Kajian ini adalah berkaitan dengan keberkesanan kursus Pendidikan Moral di Sekolah

Menengah serta memahami Motivasi Pembelajaran Pendidikan Moral di Malaysia. Kajian ini juga dijalankan kerana mata pelajaran ini dikenali sebagai mata pelajaran yang paling membosankan serta kurang penting untuk diajar. Perkara ini dapat dilihat apabila kebanyakan pelajar tidak mengambil berat mengenai subjek ini terutamanya sekali pada waktu peperiksaan. Tidak kurang juga pada guru yang mengambil mudah terhadap mata pelajaran Pendidikan Moral ini. Cara pengajaran yang membosankan serta hanya menghafal fakta menyebabkan pelajar cepat bosan. Ketika hampir waktu peperiksaan, kebanyakan sekolah akan menggunakan waktu kelas Pendidikan Moral sebagai kelas tambahan untuk mata pelajaran lain. Ini kerana Pendidikan Moral dikatakan mudah dan hanya perlu menghafal fakta-fakta yang ada di dalam buku teks. Ini menyebabkan terdapat beberapa isu yang mengatakan bahawa Pendidikan Moral ini perlu dimansuhkan dari sekolah. Oleh itu, kajian yang dijalankan ini diharap dapat membantu sedikit sebanyak tentang masalah dan isu yang dihadapi dalam mata pelajaran Pendidikan Moral ini serta memberikan kesedaran terhadap kepentingan Pendidikan Moral di sekolah.

1.3

Objektif Kajian

Secara umumnya, kajian ini dijalankan adalah untuk :     Mengenalpasti pemahaman kurikulum Pendidikan Moral dalam membina motivasi pelajar. Mengkaji pelaksanaan moral dan nilai di dalam kehidupan seharian pelajar. Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi motivasi pembelajaran pelajar. Mengetahui peratus pendapat pelajar tentang memansuhkan mata pelajaran Pendidikan Moral.

Mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Moral. Kajian ini menumpukan kepada antara pelajar tingkatan dua sehingga tingkatan lima. dalam melaksanakan kajian ini. Secara umumnya. iii. v.4 Kepentingan Kajian Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji keberkesanan perlaksanaan kursus Pendidikan Moral di sekolah Menengah serta memahami Motivasi Pembelajaran Pendidikan Moral di Malaysia. iii. ii. kepentingan yang ingin dicapai ialah : i. Mengetahui kepentingan Pendidikan Moral di sekolah. . terdapat limitasi dan batasan terhadap beberapa perkara : Di antaranya ialah : i.5 Batasan Kajian Skop kajian ini memfokuskan kepada para pelajar di sekolah Menengah. 1. Mengenal pasti pendapat pelajar dalam pengajaran Pendidikan Moral di sekolah. Kajian ini juga meliputi jantina lelaki dan perempuan yang berbilang bangsa. Tidak ketinggalan juga guru-guru yang mempengaruhi minat pelajar dalam matapelajaran ini dari segi pengajaran yang berkesan. ii. Di sepanjang kajian ini dijalankan. Batasan kajian ini meliputi pemahaman kurikulum Pendidikan Moral dalam membina motivasi pelajar. Mengenal pasti tahap minat pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Moral. Kajian ini hanya mengambil responden seramai 30 orang pelajar. iv.1. Mengenal pasti peranguh Pendidikan Moral dalam kehidupan seharian pelajar. Pelajarpelajar juga menjadi tumpuan kerana mereka yang mempelajari subjek ini sepanjang mereka bersekolah.

Mengikut kamus Oxford Advanced Learner‟s. Moral juga bermaksud sebagai tingkah laku yang sesuai dengan tatasusila atau peraturan masyarakat setempat di mana masyarakat bertindak sebagai penentu. Moral Moral pada dasarnya berasal daripada perkataan Latin “mores‟ yang membawa maksud sama seperti etika (Ashmore. Pertimbangan moral juga bergantung kepada suasana atau keadaan yang membentuk individu contohnya seperti sistem sosial. moral merupaka satu perkara yang lebih merujuk kepada tingkah laku manakala etika merujuk kepada peraturan-peraturan yang ditentukan untuk memperbaiki sesuatu keadaan. Kesedaran moral mempunyai hubung kait dengan hati nurani atau dalam bahasa asing disebut conscience. Kesedaran moral ini merangkumi tiga perkara iaitu kewajipan untuk melakukan tindakan bermoral. Moral juga bersifat praktikal kerana moral merupakan disiplin yang memberitahu apakah sistem moral yang dihayati oleh sesuatu masyarakat dan etika pula bersifat teoretika kerana etika mengkaji. bertimbang rasa.1. Sebagai contoh. kesedaran moral dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan progresif. gewissen. moral bermaksud kesedaran tingkah laku betul dan salah. dalam kehidupan bermasyarakat. Edisi keenam. kelas sosial dan kepercayaan yang dianuti. menganalisis dan mengkritik sistem moral tersebut. wujud berasaskan rasional dan objektif iaitu sesuatu perbuatan secara umum dapat diterima oleh masyarakat dan ketiga ialah muncul dalam bentuk kebebasan. apa yang perlu dipatuhi dan ditinggalkan serta bersifat praktikal. Hal ini kerana. geweten dan dalam Bahasa Arab disebut qalb. tolong-menolong dan lain-lain nilai yang baik. . conscientia.6 Definisi 1. kesedaran moral yang wujud dalam setiap diri masyarakat dapat memupuk persefahaman. fu‟ad. Perkara ini menerangkan moral merupakan bahan yang dikaji oleh etika manakala etika adalah ilmu yang mengkajinya. 1987). Perkara ini seterusnya akan membantu dalam melahirkan sebuah negara yang aman dan tenang di mana setiap rakyat akan sentiasa berasa selamat dan sejahtera dengan adanya masyarakat yang mempunyai kesedaran moral yang tinggi. Namun.

kerajinan. Dengan kata lain. Teori kognitif dan perkembangan moral mengkonsepsikan manusia sebagai organisma proaktif dan bukan organisma reaktif. sikap hormat-menghormati. sikap kasih saying. dan bukan membekalkan jawapan. Tiga lagi nilai teras diperkenal iaitu nilai kebebasan. Janib Johari. sikap bermasyarakat. Pendidikan Moral Pendidikan Moral ialah satu program yang mendidik murid supaya menjadi insan yang bermoral atau berakhlak mulia dengan menekankan aspek perkembangan pemikiran moral. bersifat buas dan angkuh”.Contoh diatas jelas menyokong kata-kata Thomas Hobbes yang telah menggambarkan kepentingan hidup bermoral seperti berikut. dan bukan proses meletakkan sesuatu dalam fikiran mereka. kejujuran. kasih sayang. hormat-menghormati dan semangat bermasyarakat. sikap belas kasihan. (Mohd. Draf Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral tahun 1978 cuba memberi definisi pendidikan moral serta menyatakan objektif-objektif am mata pelajaran Pendidikan Moral di sekolah-sekolah di Malaysia. Pendidikan Moral dijadikan mata pelajaran wajib bagi pelajar-pelajar bukan Islam. Kohlberg . pendidikan moral membabitkan pross membantu murid untuk maju kehadapan. kesederhanaan. 1994) 2. perasaan moral dan tingkah laku moral. Menurut Kohlberg. beliau menganggap bahawa kebaikan dan keadilan adalah bersinonim dan pengajaran tentang keadilan atau kebaikan dilakukan melalui aktiviti mengemukakan soalan dan membantu murid untuk mencapai penyelesaian. akan wujud satu keadaan konflik yang tidak berkesudahan dan persengketaan yang mengakibatkan kehidupan manusia menjadi jahat. dua belas nilai dimasukkan ke dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Baru Sekolah Rendah iaitu sikap bersih dari segi fizikal dan mental. sikap berterima kasih. keadilan. kesyukuran. Draf 1978 ini juga mengenalpasti 16 nilai teras iaitu kebersihan. “Tanpa peraturan sosial (moral). baik hati. sikap rajin. sikap jujur. sikap adil. sikap sederhana. sikap tidak angkuh dan kebebasan. Pada 20 Julai 1981. Pendidikan Moral ini telah dimasukkan dalam pelajaran Sivik pada 1974. hemah tinggi dan kerjasama pada tahap kedua sekolah rendah.

memenuhi hasrat dan cita-cita keluarga untuk menjadi seorang yang berpendidikan dan bermoral tinggi. Tanggungjawab seterusnya adalah pada masyarakat iaitu tolong menolong dan bekerjasama. termasuklah kebersihan fizikal. menghormati orang-orang yang lebih tua. Tanggungjawab pelajar terhadap diri sendiri adalah seperti menjaga kebersihan diri. melibatkan diri dalam aktiviti khidmat masyarakat atau kebajikan.jujur dan amanah. terdapat pelbagai tanggungjawab yang perlu dipikul termasuklah tanggungjawab terhadap diri sendiri. serta berjuang mencapai kecemerlangan dalam semua bidang. tanggungjawab pelajar juga terhadap guru seperti menghormati guru sebagai sumber pengetahuan. dan menerima teguran guru dengan positif. menjaga nama baik keluarga serta menghormati sahabat / kenalan keluarga. berdedikasi dan berdikasi. pantang larang dan adat resam suku bangsa lain. Seterusnya ialah tanggungjawab terhadap keluarga iaitu. 3. ibu bapa dan sebagainya. memupuk hubungan yang baik sesama ahli keluarga. menuntut ilmu sebagai memenuhi tuntutan agama. dan menyebarluaskan nilai-nilai murni keagamaan di kalangan masyarakat. berani dan cekal hati. Kadangkala istilah ini diertikan dalam maksud berbeza dalam sesetengah negara atau kes-kes tertentu. Pelajar juga perlu menghargai masa dan menepati masa. mempertahankan kesucian agama. bertolak ansur. bersopan terhadap guru. Selain itu perlulah bersopan. bersifat kasihan terhadap sesama manusia dan haiwan serta alam sekitar. guru. menjaga perasaan guru. Pelajar Istilah pelajar atau murid merujuk kepada sesiapa yang sedang atau dalam keadaan belajar. Kemudian. tanggungjawab pelajar terhadap agama pula adalah seperti taat kepada perintah Tuhan. negara. memelihara kerukunan hidup berjiran dan mempertahankan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia daripada pencemaran budaya. menghormati hak asasi orang lain. Kemudian. mendalami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan harian. persefahaman dan sabar. mental dan rohani. Dan akhir sekali tanggungjawab pelajar . Sebagai seorang pelajar. bersedia memberi kerjasama dan bantuan mematuhi arahan guru (yang tidak bertentangan dengan kehendak agama).berpendapat bahawa unit keberkesanan pendidikan adalah kumpulan sosial dan bukan murid secara individu.

bersikap jujur dan terbuka. Guru merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawab untuk mendidik pelajar di sekolah. al-Mu‟addib dan alMursyid.terhadap negara seperti mencintai negara dan bersedia untuk berkhidmat dan mempertahankan Negara. Untuk itu. mematuhi undang-undang. Guru Menurut Kamus Dewan. Menurut Mok Soon Sang (1990) pula. guru harus menguasai psikologi sosial. berkerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan sesuatu masalah. ingin memajukan pelajar. harus pandai bergaul dengan masyarakat. pendidik atau pengasuh. Mereka akan dipanggil dengan pelbagai penggilan yang merujuk kepada tanggungjawab guru yang sebenar. menjaga dan menaikkan imej negara memelihara perpaduan dan kerukunan hidup rakyat Malaysia serta memelihara dan mempertahankan keindahan semulajadi Negara. al-Murabbi. Al-Mu‟allim bermaksu menyampaikan ilmu yang benar. menguasai teori dan praktikal pendidikan. guru mempunyai keterampilan membina kelompok. Maka guru harus memiliki dan menguasai berbagai jenis bahan pelajaran. guru bermaksud pengajar. bersikap realistik. Al-Mu‟addib pula bermaksud mengajar adab dan budi pekerti dan al-Mursyid yang bermaksud membentuk kepimpinan insan. mengamalkan Prinsip Rukunegara. Seorang guru ialah merupakan pembimbing dalam proses pembelajaran. peka terhadap perkembangan terutamanya dalam inovasi pendidikan. 4. guru merupakan seorang ahli masyarakat yang mempunyai perhubungan sosial yang saling berkait rapat dengan masyarakat berstatus. . Antara pnggilan tersebut ialah al-Mu‟allim. Antara fungsi dan peranan guru ialah guru sebagai pendidik dan pengajar haruslah memiliki kestabilan emosi. menguasai kurikulum dan metodologi pengajaran. Dalam bahasa Arab pula dipanggil sebagai mudarris yang bermaksud sebagai pengajar. manakala al-Murabbi pula merujuk kepada menjayakan proses tarbiah atau mendidik. Walau bagaimanapun dalam islam guru itu bukan sahaja bertugas sebagai pengajar sahaja. Guru juga sebagai anggota masyarakat. memiliki pengetahuan tentang hubungan antara manusia dan sebagai anggota masyarakat. menjaga kemudahankemudahan awam.

diedarkan kepada 30 orang responden iaitu 14 orang pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Karangan dan 16 pelajar lagi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim. Kajian ini juga dijalankan di dua buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Karangan. Sungai Petani. Reka bentuk kajian. Kajian ini juga bertujuan untuk mendapatkan hasil-hasil data mengenai kajian yang ingin dikaji. . Tempat kajian. Bab ini akan menyelidik dengan lebih jelas dan terperinci mengenai keberkesanan perlaksanaan Kursus Pendidikan Moral di sekolah. Kajian ini adalah mengenai mata pelajaran Pendidikan Moral dan pelajar yang berkaitan juga kesemuanya beragama selain agama Islam.BAB 2 METODOLOGI KAJIAN 2. 2.0 Pengenalan Kajian ini dijalankan untuk memahami motivasi pembelajaran Pendidikan Moral di Malaysia melalui bilangan responden yang terdiri daripada pelajar yang berbilang kaum dan pelbagai peringkat umur. 2. Perkara-perkara yang disentuh ialah : 1. Padang Serai dan Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim. Daripada 30 orang responden tersebut. Alatan kajian. Berdasarkan maklumat yang diterima melalui soal selidik yang dijalankan. Populasi kajian. 8 orang adalah lelaki dan 22 orang adalah perempuan. pengkaji dapat mentafsirkan dengan lebih mendalam tentang keberkesanan kursus Pendidikan Moral di sekolah. 4.1 Reka Bentuk Kajian Kajian yang dijlankan ini adalah berbentuk soal selidik. 3.

Sekolah yang terlibat tersebut adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Karangan.2. Mereka berpendapat perkara-perkara yang dipelajari ini boleh dipelajari secara tidak formal sepeti di rumah.3 Populasi Kajian Kajian mengenai keberkesanan kursus Pendidikan Moral di sekolah melibatkan 30 orang respoden yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang mengambil matapelajaran Pendidikan Moral dari dua buah sekolah. .2 Tempat Kajian Kami telah memilih dua buah sekolah di Kedah untuk membuat soal selidik. Kajian ini juga mengkaji sebab-sebab mata pelajaran Pendidikan Moral ini kurang mendapat perhatian pihak sekolah serta pelajar-pelajar. Daripada 3o orang responden tersebut 8 orang adalah lelaki dan 22 orang lagi adalah wanita. 2. Padang Serai dan Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim. Hal ini memudahkan kami untuk menyelidik tentang keberkesanan kursus Pendidikan Moral di sekolah. Kami memilih sekolah menengah sebagai bahan kajian kerana pelajar sekolah menengah lebih matang dan memahami tentang apa yang kami kaji dan boleh memberikan pendapat yang lebih jelas. Sungai Petani. Kebanyakan dari mereka menganggap Pendidikan Moral ini tidak perlu diberi perhatian yang penuh kerana ia adalah satu kursus yang mudah serta tidak penting.

lokasi sekolah. Kemudian bahagian B adalah mengenai Pencapaian Objektif Pendidikan Moral.2. Borang ini terdiri daripada beberapa soalan yang akan diajukan kepada para responden berkenaan. etnik. Bahagian A adalah tentang Motivasi Pembelajaran Pendidikan Moral. agama. Dalam borang soal selidik tersebut. jantina. negeri sekolah. terdapat 4 bahagian iaitu bahagia A. Seterusnya bahagian C bertanyakan tentang Faktor-Faktor Mempengaruhi Motivasi Pembelajaran dan akhir sekali bahagian D tentang pendapat pelajar tentang pemansuhan matapelajaran Pendidikan Moral dari sekolah. bahagian C dan bahagian D. . bahagian B. tingkatan.4 Alatan Kajian Kajian keberkesanan kursus Pendidikan Moral ini telah dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik. serta pencapaian markah dalam mata pelajaran Pendidikan Moral yang terkini. Sebelum itu terdapat satu bahagian yang mengandungi maklumat peribadi responden seperti nama sekolah.

Populasi bagi kajian dan sample yang dibuat adalah sebanyak 30 orang.2 Instrumen Kajian Soal selidik dan kaedah temu bual secara bersemuka digunakan. diperolehi dan ditunjukkan berdasarkan jadual – jadual di bawah.1 Persampelan dan populasi kajian Sample yang digunakan di dalam kajian ini adalah pelajar – pelajar sekolah menengah yang mengambil subjek Pendidikan Moral di dua buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim. Menurut Burke Johnson dan Larry Christensen (2000). manakala bahagian D di mana responden memberi pendapat mengikut arahan yang dinyatakan.BAB 3 HASIL KAJIAN Hasil kajian merupakan dapatan kajian yang diperolehi setelah menjalani kajian tentang memahami motivasi pembelajaran Pendidikan Moral di Malaysia. borang soal selidik adalah instrumen pengumpulan data berbentuk „self-report‟ iaitu suatu tahap yang memerlukan setiap responden perlu mengisi sebahagian daripada kajian. Setiap persoalan yang dikemukakan di dalam borang soal selidik ini mempunyai tahap yang telah dipiawaikan yang bertujuan untuk menilai sesuatu item. 3. kajian yang 3. . Kedah dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Karangan. Terdapat tiga bahagian utama di dalam borang soal selidik yang dibina iaitu bahagian: A maklumat responden dan motivasi pembelajaran Pendidikan Moral berdasarkan ya atau tidak. Oleh itu. Bahagian B mengenai pencapaian objektif. bahagian C pula faktor – faktor yang mempengaruhi. Kedah.

4 Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Jantina Bagi Pendidikan Moral di dua buah sekolah Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Bilangan (orang) 8 22 30 Peratus (%) 26. .4 didapati bahawa bagi Pendidikan Moral responden perempuan adalah seramai 22 orang (73. Kajian ini juga dibuat secara rawak untuk melihat keberkesanan soal selidik ini. Kedah Jumlah Bilangan (orang) 16 14 30 Peratus (%) 53. Jadual 3.3 46.3: Bilangan dan Peratusan Populasi Pelajar Sekolah di dua Buah sekolah Yang Dipilih.4 menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengikut jantina yang menjawab borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden.7%).3 Dapatan Kajian Dalam bahagian ini ditunjukkan demografi responden berkaitan tajuk Motivasi pembelajaran Pendidikan Moral di Malaysia iaitu di dua buah sekolah yang terpilih. Jadual 3.7 100 Jumlah pelajar sekolah di kedua – dua sekolah yang dipilih ialah seramai 30 orang pelajar. Sekolah SMK Ibrahim. 3.3 100 Berdasarkan Jadual 3.3.7 73.4 Taburan Responden Mengikut Jantina Responden adalah terdiri daripada kumpulan jantina yang berbeza. Kedah SMK Sungai Karangan. Bilangan ini meliputi 16 orang dari SMK Ibrahim seramai 16 orang pelajar dan SMK Sungai Karangan seramai 14 orang pelajar. Jadual 3.3%) dan responden lelaki seramai 8 orang (26.

Hindu dan Kristian. India dan lain-lain.7%) adalah lain-lain iaitu Kenyan dan Siam.7%) adalah Hindu dan 5 orang (16. manakala seramai 11 orang (36.6 100 Berdasarkan Jadual 3.7%.7 36.7 16.5 didapati bahawa separuh responden adalah terdiri daripada bangsa Cina bagi responden yang mengambil subjek Pendidikan Moral iaitu seramai 16 orang dengan kadar peratusan 53. manakala 12 orang (40%) India.5: Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Bangsa Bagi Pendidikan Moral Bangsa/ Etnik Cina India Lain . .lain Jumlah Bilangan (orang) 16 12 2 30 Peratus (%) 53.6: Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Agama Bagi Pendidikan Moral Bangsa/ Etnik Buddha Hindu Kristian Jumlah Bilangan (orang) 14 11 5 30 Peratus (%) 46.3%.5 Taburan Responden Mengikut Bangsa Bagi kategori bangsa.6 didapati bahawa keseluruhan responden adalah terdiri daripada agama Buddha iaitu seramai 14 orang dengan kadar peratusan 46.5 menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengikut bangsa.6 Taburan Responden Mengikut Agama Bagi kategori agama.1 menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengikut bangsa. Jadual 3.6%) Kristian.7 100 Berdasarkan Jadual 3. 3.3. responden yang mengambil subjek Pendidikan Moral adalah terdiri daripada Cina. responden yang mengambil subjek Pendidikan Moral adalah terdiri daripada Buddha.5.3 40 6. Jadual 3. manakala dua orang (6. Jadual 3. Jadual 3.

Sebanyak 22 orang (73.3%) memperoleh gred A.60%) C (59%.3 16.7 Taburan Responden Mengikut Gred Diperolehi Kategori ini pula menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengikut gred yang diperolehi bagi subjek Pendidikan Moral.3.7: Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Gred Yang Diperolehi bagi Pendidikan Moral Pencapaian markah A (100%-80%) B (79%.7 10 0 0 100 Berdasarkan Jadual 3.40%) D (39%-20%) E (19%.7 jumlah responden yang memperoleh gred A sehingga C bagi subjek Pendidikan Moral adalah seramai 30 orang.7%) gred B dan tiga orang (10%) gred C. . Jadual 3. lima orang (16. Kebanyakan responden yang mendapat gred antara 80 – 100 % merupakan sebahagian besar pelajar Cina yang belajar di sekolah bandar dan beragama Buddha.0%) Jumlah Bilangan (orang) 22 5 3 0 0 30 Peratus (%) 73.

3 6.3 70 76. Jadual 3.3 23.7 63.3.8 Motivasi Pembelajaran Pendidikan Moral di Malaysia Kajian ini pula merujuk kepada peratusan responden mengenai motivasi pembelajaran dan keberkesanan pembelajaran Pendidikan Moral di sekolah yang berkaitan dengan kehidupan harian pelajar dan pembentukan nilai – nilai murni.3 13.8 : Motivasi Pembelajaran Pendidikan Moral Bil Soalan Ya (%) Tidak (%) 3.3 36.3 . 93.7 5 6 7 Saya selalu dapat menguasai topik baru dalam pendidikan moral Pendidikan Moral penting dalam pembinaan peribadi saya Pengetahuan pendidikan moral adalah sangat berguna jika dibandingkan dengan subjek lain 83.7 76. saya suka membuat latihan pendidikan moral Saya suka menghadiri kelas pendidikan moral.3 1 2 Saya menunjukkan prestasi yang baik dalam subjek Pendidikan Moral Saya merupakan salah seorang yang mendapat pencapaian baik dalam subjek pendidikan moral dalam kelas 96.7 16.7 23.7 3 Keputusan subjek pendidikan moral saya lebih bagus daripada subjek lain 70 30 4 Saya selalu jangka akan mendapat pencapaian yang bagus dalam Pendidikan Moral.7 86.3 23. 76.3 8 Saya berpendapat adalah penting untuk mendapat pencapaian yang baik dalam subjek Pendidikan Moral 80 20 9 10 Saya berminat dengan subjek Pendidikan Moral Aktiviti yang melibatkan mata pelajaran moral lebih baik berbanding aktiviti yang melibatkan subjek lain 76.7 30 23.7 11 12 Secara keseluruhannya.

didapati bahawa motivasi pembelajaran Pendidikan Moral dalam beberapa persoalan adalah berlainan nilai peratusannya. kurang setuju dan tidak setuju. Nilai – nilai murni juga boleh dipelajari secara tidak formal seperti didikan ibu bapa di rumah. Peratusan yang paling tinggi dalam jawapan ‟ya‟ adalah dimana apabila persoalan mengenai prestasi akademik pelajar dalam Pendidikan Moral menunjukkan jumlah yang tinggi iaitu sebanyak 96. Responden yang memperolehi gred cemerlang berpendapat bahawa subjek Pendidikan Moral ini merupakan subjek yang mudah untuk skor kerana sukatan pelajaran Moral menerapkan nilai murni yang mudah dihafal tanpa perlu memahaminya. Sebahagian responden berpendapat bahawa subjek Moral kekurangan aktiviti yang bersesuaian dengan subjek Moral. .7 %. Di dalam jadual ini terdapar ruang soalan. Selain itu. 3. Seterusnya pada jawapan ‟tidak‟ peratusan yang paling tinggi adalah dimana aktiviti yang melibatkan mata pelajaran moral lebih baik berbanding aktiviti yang melibatkan subjek lain iaitu sebanyak 36.Berdasarkan Jadual 3. keprihatinan.9 Pencapaian Objektif Pendidikan Moral Kajian ini pula merujuk kepada peratusan responden mengenai pencapaian objektif Pendidikan Moral di sekolah berdasarkan pengalaman responden sendiri. hak asasi dan semangat patriotisme. kepercayaan agama.7%. Manakala peratus rendah jawapan ‟ya‟ adalah 70 % mengatakan bahawa keputusan Pendidikan Moral lebih bagus berbanding subjek lain dan Pendidikan Moral penting dalam pembentukan peribadi pelajar kerana sesetengah pelajar yang mendapat gred yang kurang memuaskan sedangkan subjek Moral ini lebih kepada konsep KBKK.8 dapat disimpulkan bahawa peranan Pendidikan Moral dalam pembelajaran dan pembinaan sahsiah pelajar berkualiti di sekolah adalah penting namun perlu ada pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran subjek Moral.8. persoalan ini menumpukan kepada nilai tanggungjawab. ruang jawapan iaitu setuju. Daripada Jadual 3.

3 6.7 10 3. Pendidikan Moral dapat memberi kefahaman tentang kepercayaan kepada agama dan Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar tentang pentingnya keamanan dan keharmonian hidup sebanyak 93.3 13.3 %.35 3 Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar menjadi seorang yang prihatin terhadap alam sekitar.3 7 Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar tentang prinsip demokrasi dalam kehidupan 80 16. 86.7 2 Pendidikan Moral dapat memberi kefaham tentang kepercayaan kepada agama.7 3. . 90 10 0 4 Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar tentang pentingnya keamanan dan keharmonian hidup. 93.4 3.Jadual 3.9 Pencapaian Objektif Pendidikan Moral Soalan Setuju (%) Kurang Setuju (%) Tidak Setuju (%) 0 1 Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar menjadi seorang yang bertanggungjawab pada diri.3 6. keluarga dan orang lain.3 6 Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar untuk lebih memahami hak asasi manusia.9 menunjukkan dimana persoalan yang berkaitan dengan pencapaian objektif Pendidikan Moral dalam penyampaian nilai – nilai murni berdasarkan kaitan dengan pengalaman pelajar sendiri. 83. keluarga dan orang lain 93. Jika dilihat pada ruangan setuju.7 0 5 Semangat patriotik boleh dipupuk melalui Pendidikan Moral.3 3. 93.35 3. peratusan yang paling tinggi menunjukkan persoalan mengenai Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar menjadi seorang yang bertanggungjawab pada diri.3 Berdasarkan jadual 3.

No Soalan Pengaruh Positif (%) Pengaruh Negatif (%) 0 0 0 3. persoalan ini menumpukan kepada nilai tanggungjawab.3 . Menurut responden. In menunjukkan bahawa nilai berkaitan dengan demokrasi seperti kebebasan bersuara dan sikap keterbukaan kurang diberi perhatian semasa proses pembelajaran di sekolah.7 1 2 3 4 5 Kaedah pengajaran Pendidikan Moral di sekolah.7%).10 Faktor – Faktor Mempengaruhi Motivasi Pembelajaran Kajian ini pula merujuk kepada peratusan responden mengenai faktor – faktor mempengaruhi motivasi pembelajaran berdasarkan pengalaman responden sendiri. Pada ruangan kurang setuju peratusan paling tinggi merujuk kepada Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar tentang prinsip demokrasi dalam kehidupan (16.3 20 6. Cara peperiksaan Pendidikan Moral Cara menjawab soalan Pendidikan Moral Tugasan projek Pendidikan Moral Isi kandungan buku teks subjek Pendidikan Moral 90 76. hak asasi dan semangat patriotisme. manakala moral merupakan satu set tingkah laku sama ada betul atau salah. keprihatinan.7 80 90 93. kepercayaan agama. Manakala pada ruangan tidak setuju peratus yang tinggi (3. pengaruh negatif (tidak menggalakkan) dan tiada pengaruh. Selain itu.3 0 Tiada Pengaruh (%) 10 23. 3. Mereka mengatakan nilai demokrasi ini kurang dipraktikkan di sekolah. Di dalam jadual ini terdapar ruang soalan.Ini menunjukkan bahawa nilai – nilai murni yang ada pada Pendidikan Moral sedikit sebanyak dapat mendidik pelajar supaya menjadi seorang yang bertanggungjawab moral dan sosial terhadap segala keputusan dan tindakan yang dilakukan. agama dan moral merupakan dua istilah yang berbeza kerana agama lebih kepada kepercayaan. ruang jawapan iaitu pengaruh positif (menggalakkan).35%) Pendidikan Moral dapat memberi kefahaman tentang kepercayaan kepada agama.7 6.

3%) cara peperiksaan Pendidikan Moral tiada pengaruh dalam motivasi pembelajaran. lakonan dan sebagainya.7 6.7 16.7 0 3. Ini menunjukkan bahawa rakan mempunyai pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi pemikiran pelajar selain daripada ibu bapa. Reponden berpendapat peperiksaan sememangnya tiada pengaruh terhadap motivasi pembelajara kerana peperiksaan merupakan alat yang digunakan untuk menguji sejauh mana kefahaman pelajar terhadap topik pembelajaran tanpa melibatkan pengaruh motivasi dan nilai. tayangan video yang berkaitan.7 6.7 10 3.3 Berdasarkan jadual 3.3 0 6.7%) merujuk kepada pandangan kawan terhadap subjek Pendidikan Moral yang mempengaruhi faktor motivasi pembelajaran responden.7%) menunjukkan persoalan mengenai aktiviti pembelajaran Pendidikan Moral yang dilaksanakan oleh guru Pendidikan Moral mempengaruhi motivasi pembelajaran.65 8 Pandangan kawan anda terhadap subjek Pendidikan Moral 76.65 6. Manakala pada ruangan tiada pengaruh peratus yang tinggi (23.7 7 Sukatan kurikulum Pendidikan Moral (36 nilai) 86.10 menunjukkan dimana persoalan yang berkaitan dengan faktor – faktor mempengaruhi motivasi pembelajaran dengan pengalaman pelajar sendiri.3 10 Aktiviti pembelajaran Pendidikan Moral yang dilaksanakan oleh guru Pendidikan Moral anda 96.6 9 Suasana pembelajaran Pendidikan Moral di kelas anda 86. . Jika dilihat pada ruangan pengaruh posititf. Pada ruangan pengaruh negatif peratusan paling tinggi (16.6 Cara komunikasi guru Pendidikan Moral dengan anda 93. Contoh aktiviti pembelajaran seperti perbincangan kumpulan. peratusan yang paling tinggi (96.

11 menunjukkan dimana persoalan yang berkaitan dengan pandangan responden sendiri mengenai wajarkah Pendidikan Moral wajar dimansuhkan. Jadual 3. ruang jawapan iaitu ya dan tidak. 60 % mengatakan ya Pendidikan Moral wajar dimansuhkan manakala 40 % mengatakan tidak wajar Pendidikan Moral dimansuhkan. . Pengkaji mendapati peratusan ”ya” yang mengatakan wajar subjek Moral dihapuskan merupakan dari kalangan pelajar yang mendapat gred A atauinta cemerlang yang mendapati subjek ini semata – mata menghafal fakta atau nilai tanpa perlu memahami lebih mendalam dan melaksanakannya.11 Pandangan Responden Mengenai Pendidikan Moral Wajar Dimansuhkan Kajian ini pula merujuk kepada peratusan responden mengenai pandangan mereka mengenai adakah wajar pendidikan moral dimansuhkan. Ini menunjukkan perlunya perubahan dalam sistem pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Moral.3.11 Pandangan Responden Mengenai Pendidikan Moral Wajar Dimansuhkan Ya(%) 1 Pendidikan Moral wajar dimansuhkan 60 Tidak (%) 40 Berdasarkan jadual 3. Di dalam jadual ini terdapar ruang soalan.

Ini adalah kerana dari segi proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. kajian lebih menjurus kepada aspek kesimpulan dan cadangan atau saranan.BAB 4 KESIMPULAN DAN CADANGAN 4. Jika dikaji semula. Suasana sosial di sekolah. 4. Maklumat – maklumat yang diperoleh daripada kajian ini memberi gambaran secara menyeluruh mengenai keberkesanan perlaksanaan kursus Pendidika Moral. . didapati maklum balas responden beranggapan Pendidikan Moral sebenarnya mengatakan Pendidikan Moral wajar untuk dihapuskan berdasarkan kajian yang telah dijalankan. kemungkinan besar berlaku kekurangan yang besar khususnya dalam sistem pembelajaran dan pengajaran. Sesetengah responden mengatakan pelajaran Moral kadang kala membosankan kerana guru hanya menjelaskan dengan huraian panjang lebar dan berpandukan buku teks. secara keseluruhannya. Pembelajaran berteraskan murid juga kurang dititikberatkan. Rumusan akan dibuat berdasarkan hasil daripada kaji selidik yang telah diperoleh dalam bab sebelum ini. yang membuatkan murid terpaksa mengikuti pelajaran. 0 PENGENALAN Dalam bab ini. hanya lebih berteraskan kepada guru kerana hanya guru sahaja yang mengajar dan murid hanya mendengar. guru perlulah bijak dan kreatif dalam menguruskan para pelajar dan menjadikan subjek Pendidikan Moral itu adalah satu subjek yang penting. cara sekolah itu ditadbir dan bagaimana guru-guru bertingkah laku juga akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada perlaksanaan pembelajaran moral pelajar di sekolah.1 KESIMPULAN Daripada analisis data dan perbincangan terhadap dapatan kajian. Oleh itu. Menurut Koh Boh Koon (1992) proses pengajaran di dalam kelas seharusnya melibatkan dua pihak guru-pelajar.

Pelajar sekolah sememangnya berbeza dari segi kebolehan dan kecerdasan mereka. 2) SISTEM PEPERIKSAAN MENGIKUT KEUPAYAAN Konsep baru peperiksaan yang akan diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan yang memberi peluang kepada pelajar-pelajar mengambil peperiksaan mengikut keupayaan. 1) MENAMBAH SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Terdapat pelbagai kekurangan bagi mendapatkan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Pendidikan Moral. Oleh itu. pihak sekolah perlu lebih banyak menghabiskan peruntukan yang diberikan bagi menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi subjek-subjek teras. Ini menyebabkan sebilangan murid didapati lebih mudah dan cepat menguasai sesuatu pelajaran dan kemahiran berbanding dengan segolongan lagi murid yang lemah dan lembab. pengkaji ingin beberapa saranan yang difikirkan perlu agar pihak – pihak tertentu mengambil langkah – langkah yang difikirakn dapat menambahkbaikan kursus perlaksanaan kurikulum Pendidikan Moral di sekolah. Guru-guru ini juga perlu mengadakan pelbagai aktiviti pertandingan di kalangan pelajar bagi menambah bahan pembelajaran seperti pertandingan mereka model rumah ibadat.2 CADANGAN Berdasarkan hasil kajian yang telah dieprolehi. buku skrap dan persembahan power point bagi topik-topik yang diajar di dalam silibus Pendidikan Moral. 3) MEMPELBAGAIKAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN . Banyak faktor yang menyebabkan mengapa perbezaan ini wujud dan memberi kesan pada pencapaian pelajar.4. dikira akan memberi kesan yang luas kepada sistem penilaian dan sistem pelajaran di sekolah. Guru-guru Pendidikan Moral perlu berusaha menyediakan bahan-bahan bantu mengajar bagi membantu mereka di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.

BIBLIOGRAFI . pertimbangan sosial yang melibatkan pertimbangan tentang manusia dan pertimbangan normatif atau preskriptif. hak dan tanggungjawab dan bukan pertimbangan nilai tentang kecenderungan sendiri. Di bawah rancangan KBSR dan KBSM. Keadaan ini sejajar dengan perkembang moral kognitif pelajar berkenaan dengan „pertimbangan moral‟ (moral judgement) yang mengklasifikasikan terdapatnya tiga ciri pertimbangan moral bagi golongan pelajar iaitu pertimbangan tentang nilai bukan fakta. guru tidak hanya memfokuskan untuk menghabiskan silibus di dalam buku teks. 4) PERANAN GURU PENDIDIKAN MORAL Guru Pendidikan Moral haruslah bertanggungjawab menyalurkan objektif-objektif seiring dengan penerapan nilai-nilai murni Pendidikan Moral dalam kalangan pelajar. Justeru itu.Kepentingan mempelbagaikan sumber pengajaran dan pembelajaran adalah penting bagi memastikan pelajar meminati subjek yang diajarkan. Selain itu juga. nilai-nilai murni diterapkan bukan sahaja dalam mata pelajaran Pendidikan Moral tetapi juga dalam semua mata pelajaran yang lain. pelajar-pelajar sekolah perlu diberi peluang dalam menghayati nilai-nilai murni serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian mereka. pertimbangan tentang patut. malahan guru boleh mengaitkan nilai – nilai murni yang ada dalam pengajaran. Ini juga jelas dinyatakan di dalam Fokus dan Strategi Membangunkan Modal Insan iaitu untuk memantapkan kurikulum dengan meneruskan pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral serta Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. malahan guru juga boleh mengaitkannya dengan kehidupan seharian pelajar.

causes and solutions in a school moral education course. A. Faculty of Education. The University of Hong Kong. Loganathan. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Latihan Ilmiah. Ciri Iklim Sekolah Berkesan: Implikasinya Terhadap Motivasi Pembelajaran . Chang Lee Hoon (2002). Jurnal Pendidikan 31 (2006) 3 – 19. C. Universiti Malaya..Chang Lee Hoon (2005). Problems. Cheung. China LAMPIRAN . (2006). (1987). L. The measurement of moral judgement. Fakulti Pendidikan. The Teaching of Moral Education through Media Education. Kertas yang dibentangkan di Seminar Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Sosial. R. The Asia Pacific-Education Researcher. K. Hong Kong. Vol. Volume I: Theoretical foundations and research validation. BNU. 1. Kohlberg. Konsep Asas Dalam Pendidikan Moral. Ahmad Zabidi Abdul Razak. Cambridge: Cambridge University Press. Peringkat perkembangan moral di kalangan pelajar sekolah menengah bandar dan luar bandar. Liang Mingyue. 2002 Colby. Perkembangan domain moral dalam pengajaran dan pembelajaran sains sosial. 16 No. (1995). Universiti Malaya pada 19 Januari.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->