Rangka Pembentangan

:
Pengenalan Takrif Melayu (M), Islam (I) dan

Beraja (B) MIB sebagai suatu yang integral Kesimpulan

1

Pengenalan
Melayu Islam Beraja (MIB)sebagai falsafah

Negara Brunei Darussalam, secara rasmi diisytiharkan oleh KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam pada 27 Rabiulawal 1404 Hijriah bersamaan dengan 1 Januari 1984 Masehi, seperti yang terkandung dalam Titah Perisytiharan Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam:

“…Negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin serta limpah kurnia Allah Subhanahu Wata’ala akan untuk selamalamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaranajaran ugama Islam menurut Ahli Sunnah Waljama’ah…”
2

TAKRIF M, I DAN B
MELAYU (M) Definisi Melayu Brunei
 Undang-undang taraf kerakyatan negara Brunei

1962 menetapkan ketulenan Melayu Brunei iaitu rakyat sultan dengan kuat kuasa mutlak undangundang yang dikhususkan kepada puak-puak jati Bangsa Melayu iaitu Belait, Bisaya, Brunei, Dusun, Kedayan, Murut dan Tutong. berdaftar dan penuangan yang ditentukan oleh syarat-syarat tertentu antaranya tempoh bermastautin selama 25 tahun di Brunei dan diuji secara lisan atau tulisan oleh Lembaga Bahasa yang berpuas hati bahawa orang luar itu mempunyai darjah pengetahuan bahasa Melayu nya dianggap baik dan boleh bertutur dalam bahasa Melayu dengan fasih serta berkelakuan3

 Orang lain hanya diterima menjadi rakyat secara

 Apabila Melayu Islam Beraja disytiharkan sebagai

falsafah negara, maka Melayu Islam dan Beraja akan dijadikan oleh negara sebagai matlamat, amalan, dasar, prinsip, gagasan, pegangan, landasan dalam berfikir, bertindak,menilai dan merancang keseluruhan hidup berbangsa, bernegara dan berugama. Melayu telah lama bernegarakan Brunei Darussalam, malah merekalah yang menjadi pengasas, penegak dan pejuang yang telah menentukan keagungan dan survival negara ini hingga ke hari ini. pemerintahan Melayu iaitu Beraja diamalkan sejak berkurun-kurun lamanya. telah

 Orang

 Sistem

 Nilai dan norma Melayu termasuk adat resam dan

tatasusilanya telah menjadi sebahagian daripada cara hidup masyarakat yang harmoni dan dihormati.

4

Kedatangan Islam bukan saja merubah bentuk dan nilai kebudayaan Melayu malah kebanyakan orang Melayu telah mengubah kepercayaan mereka dan memeluk Islam. Perlembagaan Negeri Brunei 1959 bukan saja mengiktiraf kedudukan bangsa Melayu sebagai pewaris sah bumi Darussalam ini malah tiga identiti penting dan utama majoriti bangsa Melayu telah diangkat pada kedudukan yang tinggi dalam sistem politik dan sosial negara ini: i. Bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. ii. Islam menjadi ugama rasmi negara iii.Sultan diletakkan sebagai kuasa pemerintah tertinggi negara.

5

Nilai etika masyarakat Melayu: Nilai sosial,

nilai – nilai yang disanjung oleh masyarakat dijadikan pedoman tertinggi bagi kelakuan setiap anggota masyarakat.
 Nilai berbudi dan berbahasa – Dianggap

dalam masyarakat Melayu suatu nilai yang disanjung tinggi sebagai ukuran ketinggian keperibadian: Yang kurik itu kundi Yang merah itu saga Yang baik itu budi Yang indah itu bahasa. Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa.

6

 Nilai budi: Pemurah, berbuat baik, yang menerima

kebaikan sentiasa terasa dirinya terhutang dan perlu membalas kembali, balas membalas budi dalam masyarakat melahirkan semangat kerjasama untuk kebaikan: Anak nelayan membawa cangkul Menanam ubi di tanah darat Beban sekoyan dapat dipikul Budi sedikit terasa berat.

 Nilai rendah diri:

Bawa resmi padi, makin berisi makin tunduk.
 Nilai pemurah:

Jika mendapat sama berlaba Kehilangan sama berugi Yang ada dimakan bersama Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah.
7

 Nilai kebenaran:

Berani kerana benar, takut kerana salah.
 Nilai berhati – hati:

Sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan.
 Nilai kesabaran:

Sabar penghilang penat, tekun pembawa dekat.
 Nilai ketekunan:

Sehari selembar benang, lama- lama menjadi kain.
 Nilai tolong menolong:

Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
 Nilai perpaduan:

Ibarat telur sesangkar, pecah sebiji pecah semua.

8

 Nilai memegang janji:

Janji harus ditepati, ikrar harus dihormati.
 Nilai menghormati ibu bapa dan orang- orang tua:

Yang tua dihormati, yang muda disayangi, sama besar hormat menghormati.
 Nilai mentaati raja:

Pantang Melayu menderhaka kepada raja Siapapun menjadi raja, tangan ke dahi jua.
 Nilai mematuhi adat:

Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah Biar mati anak jangan mati adat.
 Nilai beragama:

Muslim zuhud imannya tinggi, harta dan pangkat dianggapnya daki, Muslim zuhud alimnya terbilang, kemewahan dunia tiada dipandang. Hanya kepada Allah ia bersujud, kepada makhluk ia tak takut.

9

Maksud Melayu Dijadikan Falsafah
Pengisytiharan Melayu Islam Beraja sebagai

falsafah negara adalah selaras dengan kandungan Perlembagaan Negeri Brunei 1959. Titah pemasyhuran kemerdekaan membayangkan dengan jelas hasrat KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan NBD untuk menjadikan NBD kekal menjadi sebuah Negara Melayu, Islam dan Beraja. Dengan dokongan dan sokongan padu seluruh rakyat dan penduduk, negara ini akan dapat, Insya Allah:
10

Mengekalkan kekuasaan pemerintahan dan politik bangsa Melayu; Mengekalkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara; Mengekal, mengembang dan menyesuaikan nilai – nilai luhur kebudayaan bangsa Melayu dengan hukum- hukum Islam dan kemajuan zaman; Mengekalkan dan melindungi hak tujuh golongan puak Melayu yang menjadi purih bangsa Brunei.
11

Falsafah negara Melayu Islam Beraja juga

dimaksudkan untuk menegaskan bahawa:

 Negara Brunei Darussalam adalah negara Melayu.  Negara

Brunei Darussalam akan terus mengekalkan system pemerintahan Melayu yang dipimpin oleh Sultan ( Raja ). ini akan berterusan mengukuhkan dan meneruskan nilai – nilai luhur Melayu, adat resam dan kebudayaan Melayu yang positif, progresif dan dinamik yang tidak bercanggah dengan nilai – nilai Islam sebagai identiti dan etika kebruneian. Melayu ) sebagai sistem protokol kenegaraan.

 Negara

 Negara ini akan mengekalkan Adat Istiadat Diraja (

 Negara

Brunei Darussalam akan mengekalkan identiti dan warisan agung Melayu termasuk tulisan jawi bagi kepentingan kebangsaan dan ugama.
12

ISLAM (I)
 Islam menjadi agama rasmi Negara.  Perlembagaan Negeri Brunei 1959 Bahagian II

Ceraian 3(i) menyebutkan

“Agama rasmi bagi negeri Brunei ialah agama Islam menurut Ahli Sunnah wal-Jemaah tetapi agamaagama yang lain boleh diamalkan dengan aman dan sempurna oleh mereka yang mengamalkannya”.
 Sultan sebagai ketua ugama dan jawatan-jawatan

penting dalam kerajaan iaitu Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan hendaklah dipegang oleh orang Islam.

13

 Islam adalah Ad Deen iaitu cara hidup yang lengkap

dan sempurna, yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W yang berintikan iman dan amal.

 Iman adalah merupakan aqidah.  Amal merupakan syariat.  Aqidah dan Syariat saling berkaitan umpama sebab

dengan musabab.

 Islam menjadi teras dalam pembinaan kehidupan

dalam diri individu, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. di akhirat.

 Islam memimpin manusia ke arah hidup di dunia dan  Islam

menjadi panduan akhlak dan bersih dari kekufuran dan kesyirikkan.

tingkahlaku,
14

Islam menjadi teras kepada peraturan

dan undang-undang yang bersumberkan kepada al-Quran dan al-Sunnah:
Individu dengan masyarakat. Rakyat dengan Negara. Politik dengan pemerintah. Undang-undang

dengan

akidah

dan dan

akhlak. Material dengan seterusnya.

kerohanian

15

 Islam menjadi teras kepada Melayu dan Beraja sama

ada dari segi kepercayaan dan amalan.

 Islam sebagai payung kepada Melayu dan Beraja oleh

sebab itu pentadbiran, ekonomi, politik, kebudayaan, pendidikan dan sebagainya mesti dilihat dari perspektif Islam. adalah Negara melayu, rakyat Melayu dengan sistem pemerintahan yang dipandu oleh Islam.

 Melayu bermakna bahawa Negara Brunei Darussalam

 Kebanyakan

orang Melayu yang berugama Islam telah menyempitkan ajaran-ajaran Islam itu hanya kepada soal keugamaan (ritual) sahaja seperti solat, puasa, zakat haji dan sebagainya. hidup yang lengkap dan sempurna yang meliputi kehidupan dunia dan akhirat.
16

 Tetapi hakikatnya pengalaman Islam sebagai cara

BERAJA (B)

 Beraja merujuk kepada sistem politik.  Sumber kehidupan dan identiti bangsa Melayu.  Warisan bangsa Melayu yang dipraktikkan oleh NBD.  Dipengaruhi oleh sosiobudaya, politik dan agama.  Raja

adalah kerajaan. Tidak ada raja tidak ada kerajaan. Jatuh bangun dan hidup mati bangsa melayu terletak kepada raja. melainkan ada raja.

 Heine-Geldern, kerajaan Melayu tidak wujud sendiri  A.C.Milner,

mengatakan bahawa kehidupan masyarakat Melayu raja penting. Ia satu etos bernegara dan berbangsa bagi orang-orang Melayu.

17

Raja dalam pemerintahan cara Melayu

bukanlah sebagai lambang tanpa kuasa mentadbir tetapi Raja adalah:
Penaung kepada rakyat Junjungan rakyat. Pemimpin kepada rakyat. Turus tunggak Negara Brunei Darussalam. Yang

DiPertuan Darussalam.

Negara

Brunei

18

Islam

sebagai teras dan payung kepada pemerintahaan Raja maka sultan bertanggung jawab:
Sultan ketua ugama. Islam menjadi

panduan dalam pemerintahaan Melayu Islam Beraja. Sultan mestilah penegak syiar Islam. Orang-orang yang bukan Islam menghormati ugama Islam.

Kewajiban

melaksanakan syariah Islam. Sultan merupakan “Huswatun Hassanah” iaitu tauladan yang baik.

19

Bagi orang barat – Raja & kerajaan terpisah.

Ia satu unit tersendiri. Sistem yang lemah, mudah rapuh & menindas serta tidak menjamin keadilan.

Kecaman dan kritikan berunsurkan

sentemen dan emosional kerana sikap ego dan menganggap sebagai bangsa superior. Mereka sendiri mencari rahsia kejayaan untuk melunturkan kesatuan dan persatuan bangsa Melayu. tersendiri.

Beraja mempunyai daulat dan kekuatan Sejarah telah membuktikan beraja mampu

mengwujudkan keadilan, keamanan, kesejahteraan dan keharmonian.

Mampu membina tamadun & empayar.
20

 Kejayaan ini disebabkan peranan dan tanggungjawab

raja yang beridentitikan moral.

 Pemerintahan berteraskan agama.  Agama membawa kebaikan kepada manusia.  Sebelum Islam – Raja ibarat titisan para dewa diutus

untuk membawa sempurna.

manusia

ke

jalan

hidup

yang dan

 Raja

mesti memiliki kebijaksanaan.

moral,

kebolehan

 Jika raja gagal mempamerkan tiga unsur tersebut.

Kedudukan seorang raja akan tercemar. Kerajaan akan jatuh/hancur. tauhid.

 Setelah Islam – Konsep raja berasaskan syariah dan  Raja dianggap sebagai khalifah atau wakil Allah di

bumi (zulillahufil – ‘alam).

21

 Raja dihubungkan dengan para Nabi dan tokoh-tokoh

Islam.

 Islam mewujudkan;
 Solidariti,  Jaminan hak individu  Bebas dari perhambaan  Hubungan bukan hanya antara manusia dengan

Allah juga merangkumi setiap dimensi kehidupan manusia.

 Teras pembinaan Negara bangsa terletak pada

konsep raja.

 Beraja dapat mewujudkan integrasi nasional.  Menenamkan semangat berbangsa & bernegara.  Mempertahankan pengaruh globalisasi dan kelahiran

bangsa Melayu baru.

22

 Raja dalam MIB ialah:
 Raja adalah ketua adat  Raja adalah ketua agama  Raja adalah ketua Negara (Ulil-Amri Minkum)  Raja adalah ketua pemerintah

 Raja dalam konteks MIB adalah Khalifah Allah di

muka bumi berikut:

yang

mempunyai

kedudukan

seperti

 Raja adalah pemegang amanah Allah  Raja adalah ketua angkatan bersenjata  Raja adalah penaung dan payung rakyat  Raja adalah turus tunggak Negara

Darussalam.

Brunei

23

MIB SEBAGAI SUATU YANG INTEGRAL
MIB adalah tiga komponen yang saling

berhubungkait dan tidak dapat dipisahkan. tersebut akan menjadikan falsafah Negara tidak lengkap. tanpa I dan B begitu juga dengan komponen I dan B, yang tidak akan wujud tanpa M. Melayu dijadikan sebagai: Asas untuk menyatukan rakyat Identiti kebangsaan

Ketiadaan salah satu daripada komponen

Tidak akan wujud dan bertahan komponen M

Implikasi dari Melayu sebagai falsafah ialah,

24

-

Dasar dan pegangan

hidup rakyat pandangan hidup

Pandangan dunia dan masyarakat Panduan pembangunan Dasar pendidikan Wawasan perekonomian masyarakat visi

dan

kesejahteraan &

Misi dan pemerintahan -

pentadbiran

Dasar pertahanan Suasana persekitaran

25

MIB sebagai falsafah Negara adalah:
Cara hidup (way of life) kebruneian. Keadaan dan sifat hidup yang konsisten

dalam sistem etika, politik, sosial, ekonomi dan moral yang berinti dan berteraskan Islam, dipandu oleh iman, dan memancarkan nilai, adat dan akhlak Melayu yang terpuji serta kasih dan taat kepada Raja. Asas hidup kebruneian bersandarkan kepada iman dan Tauhid kerana MIB sendiri berintikan Islam. Cara hidup kebruneian dan tata cara melaksanakan ibadat dalam menempuh kehidupan menurut prinsip Islam dengan corak yang beradat Melayu, beradab dan bercirikan Melayu yang kasih dan taat kepada Raja, dengan tujuan mencapai 26

KESIMPULAN
 MIB adalah penentu dan penjamin Survival Bangsa.  Orang Melayu harus sedar bahawa pengisytiharan

Melayu sebagai salah satu komponen utama falsafah Negara merupakan mekanisme yang ampuh untuk mengekalkan kelangsungan ketuanan Melayu di Negara ini. menjadikan Negara ini sebagai sebuah Negara Melayu Islam Beraja peluang bangsa Melayu untuk menyerah dan cemerlang dalam semua bidang yang penting terutamanya akan terjamin dan dapat direalisasikan.

 Dengan

 MIB sebagai kesinambungan Sejarah Bangsa.  MIB

adalah Wawasan kearah Menjadikan Negara Brunei Darussalam Sebagai “Baldatun Taibatun Warrabun Ghafur”.
27