OLEH : SITI NORMALA ABDULLAH

KATA TERBITAN – KONSEP AWALAN DAN AKHIRAN

KATA TERBITAN Bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan. Terbentuk melalui proses pengimbuhan iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar dan menghasilkan empat bentuk kata terbitan.

imbuhan

unit-unit bahasa yang ditambahkan pada bentukbentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Terdapat empat jenis imbuhan.

a)Imbuhan awalan unsur imbuhan yang ditambahkan pada bahagian hadapan kata dasar. Contoh: imbuhan ‘ber’ dalam ‘bersukan’ ber+sukan.

b) imbuhan akhiran

Unsur imbuhan yang hadir selepas kata dasar Contoh : imbuhan ‘-an’ dalam ‘makanan’ makan+an Imbuhan ‘-kan’ dalam ‘kembalikan’ kembali+kan  

c ) Imbuhan apitan Imbuhan yang hadir secara melingkungi kata dasar iaitu dua bahagian imbuhan yang hadir serentak pada awal dan akhir perkataan Contoh : imbuhan ‘men…..kan’ dalam ‘mendebarkan’ men+debar+kan Imbuhan ‘pe….an’ dalam ‘pendidikan’ pen+didik+an  

d )imbuhan sisipan unsur imbuhan yang hadir di celahan kata dasar. Bentuk ini tidak lagi produktif dalam pembentukan kata terbitan, iaitu kata terbitan baru tidak lagi dibentuk dengan imbuhan sisipan Contoh : imbuhan ‘…er…’ dalam ‘keruping’ Imbuhan ‘…el…’ dalam ‘telunjuk’

Kata terbitan awalan
Wujud dalam kata nama terbitan, kata kerja terbitan,dan kata adjektif terbitan.

Kata terbitan berakhiran
Wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja.