NOTA KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN SATU DOKUMEN PERNIAGAAN DOKUMEN PERNIAGAAN 1.

Perniagaan ialah aktiviti menjual dan membeli barangan atau perkhidmatan 2. Dokumen perniagaan ialah keterangan atau cacatan bertulis yang sah tentang urus perniagaan yang telah dijalankan 3. Kepentingan Dokumen Perniagaan i. Mengandungi maklumat tentang jual beli seperti tarikh, butiran barangan atau perkhidmatan, kuantiti dan harga ii. Menjadi bukti bahawa perniagaan itu telah dijalankan iii. Mengandungi pengesahan penerimaan dan pengeluaran barangan dan perkhidmatan iv. Menjadi rujukan semasa membuat akaun perniagaan 4. Kepentingan Menyimpan Dokumen i. Memudahkan mencari dan membuat rujukan ii. Lebih terjamin keselamatan dokumen 5. Cara Menyimpan Dokumen i. Dokumen boleh disimpan secara manual dan elektronik ii. Penyimpanan secara manual disimpan dalam fail dan buku rekod iii. Penyimpanan secara elektronik disimpan dalam disket atau cakera keras 6. Jenis-Jenis Dokumen i. Jenis-jenis dokumen yang digunakan terbahagi dalam 3 proses ii. Surat Tanya Surat yang dikirimkan oleh pembeli kepada pembekal/peniaga Surat yang bertanyakan maklumat yang lebih lanjut mengenai barangan yang ingin dibeli Sebelum Jual beli Semasa Jual beli Selepas Jual beli

1. Surat tanya 2. Katal og 3. Sebut harga 4. Senar ai harga 5. Bora ng Pesa nan

6. N ot a se ra ha n 7. In v oi s 8. N ot a de bi t 9. N ot a K re di t 10. P eny ata aka un 11. R esit 12. Bil Tun ai

iii. Surat Tanya Surat yang dikirimkan oleh pembeli kepada pembekal/peniaga Surat yang bertanyakan maklumat yang lebih lanjut mengenai barangan yang ingin dibeli  Perkara-perkara dalam surat tanya a. Jenis barang dan kuantiti barang yang ingin dibeli b. Harga barangan dan syarat pembayaran c. Syarat serahan dan pembayaran

d. Tarikh serahan ii. Katalog Bahan bercetak dalam bentuk buku atau helaian pamplet/browser  Perkara-perkara dalam katalog a. Gambar barangan dalam warna b. Nombor rujukan atau kod barangan iii. Sebut Harga Surat yang dikirimkan kepada membeli yang menyatakan butiran barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan  Perkara-perkara penting dalam sebut harga a. Jenis barangan b. Jenama barangan c. Harga barang d. Kadar diskaun niaga dan diskaun tunai e. Syarat serahan dan syarat pembayaran iv. Senarai harga Surat yang dikirimkan kepada pembeli yang menyatakan butiran baranga dan harga yang ditawarkan v. Borang pesanan Dokumen yang mengandungi maklumat baarang dan harga barangan yang akan dibeli vi. Nota serahan Dokumen yang mengandungi senarai barangan dan kuantiti barang yang diserahkan vii. Invois Dokumen yang menyatakan senaran barang kuantiti dan harga serta jumlah bayaran bagi barangan yang telah diserahkan viii.Nota Debit Dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli untuk membetulkan kesilapan yang terdapat dalam invois ix. Nota kredit

Dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli untuk memberitahu pembeli telah dikenakan bayaran lebih daripada yang sepatutnya x. Penyata akaun Dokumen yang dikeluarkan setiap hujung bulan atau suatu tempoh tertentu yang mennyatakan senarai urusniaga dan pembayaran yang telah dibuat. xi. Resit Dokumen yang mengandungi maklumat pembayaran dan menjadi bukti penting bahawa pembayaran telah dibuat xii. Bil Tunai Senarai barangan ,kuantiti , harga dan jumlah pembayaran yang dibuat secara tunai 2. Maklumat Penting Dalam Dokumen i. Mengenal pasti maklumat penting ii. Kegunaan dokumen bagi menyediakan akaun