MOHAMAD SHUHMY SHUIB BIMBINGAN DAN LATIHAN AWAL (BLA

)

BIMBINGAN DAN LATIHAN AWAL (BLA)
Early Guidance and Training (EGT), Seminar & Consultancy
No 307, Jalan E2/6, Taman Ehsan, 52100, Kepong, Selangor Darul Ehsan Tel: 03 62745391 No Pendaftaran: 001588765-V

BAHAGIAN LATIHAN METRIKULASI KEDAH KEDAH PROGRAM KURSUS/BENGKEL FAIL MEJA
Memberi panduan untuk Ketua-Ketua Jabatan berhubung dengan penyediaan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja bagi pegawai dan staf masing-masing. Panduan ini bertujuan untuk membantu Ketua-Ketua Jabatan menyediakan Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM) dengan lebih berkesan dan berkualiti. Manual Prosedur Kerja adalah sebuah dokumen rujukan bagi peringkat jabatan/pejabat, mengandungi fungsi dan objektif rasmi pejabat, prosedur-prosedur yang jelas serta pegawai dan staf yang bertanggungjawab bagi melaksanakan tiaptiap aktiviti yang dipertanggungjawabkan. Dokumen ini adalah rujukan utama yang akan membantu jabatan/pejabat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Dalam bengkel ini peserta dapat penjelasan dan kefahaman bagaimana membuat serta mewujudkan Fail Meja masing-masing. Panduan mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja akan dijelaskan pada empat perkara utama iaitu: • • • • Konsep dan rasional penyediaan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja Kandungan Manual Prosedur Kerja Kandungan Fail Meja Penyediaan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja

”SELAMAT BERKURSUS”

DISEDIAKAN OLEH: MOHAMAD SHUHMY SHUIB PEGAWAI LATIHAN DAN KOORDINATOR KURSUS

BIMBINGAN DAN LATIHAN AWAL (BLA)

(Early Guidance and Training (EGT), Seminar & Consultancy)

PROGRAM KURSUS/BENGKEL FAIL MEJA METRIKULASI KEDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Tarikh Hari Pertama Masa 08.30-10.30 (2 jam) 11.00-13.00 (2 jam) Perkara Pengenalan MPK/FM • Konsep Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja Fail Meja (FM) Kandungan Manual Prosedur Kerja • Latar Belakang Jabatan/Pejabat • Objektif Jabatan/Pejabat • Carta Organisasi Jabatan/Pejabat • Fungsi Utama Jabatan/Pejabat • Aktiviti-aktiviti Bagi Setiap Fungsi Utama • Proses Kerja Bagi Setiap Aktiviti • Carta Aliran Kerja • Borang Bengkel FM (1) • Kandungan Manual Prosedur Kerja Bengkel FM (2) • Kandungan Manual Prosedur Kerja Kaedah & Proses MPK/FM Kandungan Fail Meja • Carta Organisasi Jabatan/Pejabat • Carta Organisasi Bahagian/Unit • Objektif Jabatan/Pejabat • Objektif Bahagian/Unit • Senarai Tugas/Kuasa Dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai-pegawai Lain • Peraturan-peraturan Pentadbiran Bagi Setiap Aktiviti • Proses Kerja Bagi Aktiviti-aktiviti Yang Berkaitan Dengan Pegawai • Carta Aliran Kerja • Senarai Semak/Checklist • Senarai Borang Yang Berkaitan Dengan Tugas Pegawai • Senarai Undang-undang Dan Peraturan Yang Diperlukan • Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai • Norma Kerja • Senarai Tugas Harian

14.30-16.30 (2 jam) 20.30-22.30 (2 jam) Hari Kedua 08.30-10.30 (2 jam)

11.00-13.00 (2 jam) 14.30-16.30 (2 jam) 20.30-22.30 (2 jam)

Bengkel FM (3) • Penyediaan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja Bengkel FM (4) • Kandungan Fail Meja Bengkel FM (5) • Kandungan Fail Meja Perentasi (Persembahan Kumpulan) Perentasi (Persembahan kumpulan) Rumusan & Bersurai

Hari Ketiga

08.30-10.30 (2 jam) 11.00-13.00 (2 jam) 13.00

KAEDAH
Kaedah penyampaian yang berkesan, kami menggunakan peralatan dan kaedah seperti:Penerangan dan Perbincangan (discussion) Nota Latihan Berkumpulan (Latihamal) LCD Perentasi (persembahan berkumpulan & Individu) Kertas majong (marker pen) Soal jawab (Q&A)

BAYARAN PROFESIONAL
Kursus berjalan selama tiga hari (20 jam pertemuan). Bayaran tenaga pengajar dan peralatan mengajar RM5200.00 sahaja termasuk nota kursus. Sekira ada pertanyaan sila hubungi saya Mohamad Shuhmy bin Shuib Tel: 016-6749056 atau 03 62745391 Terima kasih.

DISEDIAKAN OLEH: MOHAMAD SHUHMY SHUIB PEGAWAI LATIHAN DAN KOORDINATOR KURSUS BIMBINGAN DAN LATIHAN AWAL (BLA) (Early Guidance and Training (EGT), Seminar & Consultancy)

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 8 Tahun 1991

Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja
Tujuan
Memberi panduan untuk Ketua-Ketua Jabatan berhubung dengan penyediaan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja bagi pegawai dan staf masing-masing. Panduan ini bertujuan untuk membantu Ketua-Ketua Jabatan menyediakan Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM) dengan lebih berkesan dan berkualiti.

Latar Belakang
Manual Prosedur Kerja adalah sebuah dokumen rujukan bagi peringkat jabatan/pejabat, mengandungi fungsi dan objektif rasmi pejabat, prosedur-prosedur yang jelas serta pegawai dan staf yang bertanggungjawab bagi melaksanakan tiaptiap aktiviti yang dipertanggungjawabkan. Dokumen ini adalah rujukan utama yang akan membantu jabatan/pejabat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Keterangan mengenai fungsi dan objektif rasmi yang sejelasjelasnya dan diketahui secara dekat dan terperinci oleh setiap anggota jabatan/pejabat akan membolehkan

mereka melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Prosedur kerja yang terperinci serta penentuan tanggungjawab yang jelas pula akan juga membantu pegawai dan staf menjalankan tugas masing-masing dengan lebih cekap dan teratur. Fail Meja pula adalah dokumen rujukan bagi peringkat individu/ jawatan. Dokumen ini, antara lain, mengandungi carta jabatan/ pejabat yang menunjukkan kedudukan individu dalam jabatan/pejabat berkenaan, objektif Jabatan dan Bahagian di mana individu ini ditempatkan serta prosedur kerja yang terlibat dengan jawatan individu yang berkenaan. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja adalah alat pengurusan yang dapat menyumbang kepada peningkatan kecekapan serta keberkesanan jabatan/pejabat.

Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja
Panduan mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja mengandungi penjelasan mengenai empat perkara iaitu: • • • • Konsep dan rasional penyediaan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja Kandungan Manual Prosedur Kerja Kandungan Fail Meja Penyediaan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja

Konsep Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja
MPK dan FM adalah dua dokumen rujukan rasmi yang perlu ada dalam sesebuah jabatan/pejabat. Kedua-dua dokumen ini adalah alat pengurusan penting yang dapat menyumbang kepada peningkatan produktiviti jabatan/pejabat keseluruhannya. MPK adalah dokumen rujukan untuk peringkat jabatan/ pejabat. Ia mengandungi maklumat yang memberi gambaran menyeluruh mengenai jabatan/pejabat, seperti sejarah dan rasional penubuhan jabatan/pejabat, objektif, fungsi, prosedur dan pegawai/staf yang bertanggungjawab melaksanakan prosedur tersebut. Maklumat mengenai sejarah dan rasional penubuhan jabatan/ pejabat akan membolehkan individu dalam jabatan/pejabat mengetahui mengapa jabatan/pejabat ditubuhkan dan apakah harapan-harapan jabatan/pejabat terhadap mereka. Maklumat mengenai objektif dan fungsi utama jabatan/pejabat pula akan membolehkan individu dalam jabatan/ pejabat mengetahui tujuarah yang perlu diikuti dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Penetapan fungsi jabatan/ pejabat serta pembahagian aktiviti yang jelas antara bahagian dan unit di bawah jabatan/pejabat membolehkan setiap individu di dalam jabatan/pejabat jelas mengenai parameter tugas masing-masing dengan tepat di samping mengetahui tugas-tugas bahagian/ unit/ individu lain dalam jabatan/pejabat. MPK mendokumentasikan secara sistematik susunan cara bekerja. Tiap-tiap kerja mempunyai proses dan peraturan yang tertentu. Kerja yang dijalankan dengan tidak mengikut proses dan peraturan yang telah ditetapkan boleh menimbulkan kelewatan, pembaziran masa dan ketidakcekapan. Bagi membolehkan kerja dibuat dengan tepat dan cekap, satu cara yang sistematik perlu diwujudkan. Adalah penting proses, peraturan, pegawai yang bertanggungjawab dan hubungan kerja di antara pegawai dikenalpasti, disusun dan dibukukan dengan jelas supaya ia dapat dijadikan sebagai

bahan rujukan. Cara bekerja yang jelas dan teratur akan meningkatkan produktiviti jabatan/pejabat. Bagi menyenangkan rujukan, tiap-tiap Ketua Bahagian perlu dibekalkan dengan MPK. FM pula berperanan untuk meningkat kecekapan dan keberkesanan tiap-tiap seorang individu dalam jabatan/pejabat. Untuk tujuan ini FM dirangka khusus untuk memberikan panduan terperinci mengenai semua tugas yang dijalankan oleh seseorang individu setiap hari. Asas FM adalah senarai tugas dan tanggungjawab seseorang individu dalam jabatan/pejabat. Rangkaian prosedur dan senarai semak (checklist) yang terdapat dalam FM adalah garis panduan langkah demi langkah yang dapat memandu setiap individu menjalankan tugas mereka dengan cekap. Peruntukan kuasa dan undang-undang yang terlibat dengan tanggungjawab seseorang individu juga dimuatkan dalam FM. Objektif Jabatan, objektif Bahagian dan Unit serta carta yang menunjukkan kedudukan individu dalam Bahagian atau Unit masing-masing akan membantu individu- individu memahami peranan mereka dalam jabatan/pejabat MPK dan FM juga berguna sebagai alat latihan terutama kepada pegawai baru dilantik atau pegawai yang baru ditukarkan ke sesuatu jabatan/pejabat. Biasanya pegawai- pegawai ini sukar memahami kerja baru mereka dan kerapkali mengambil masa yang panjang untuk mempelajari cara-cara menjalankan tugas. Didapati mereka banyak bergantung kepada pengalaman rakan-rakan yang terdahulu dan tiada satu dokumen rasmi yang menyenaraikan susunan kerja yang tertib untuk dirujuk. MPK adalah untuk rujukan semua pegawai/staf. Hanya satu MPK akan disediakan bagi satu jabatan/pejabat. Fokus utama MPK adalah jabatan/pejabat dan tujuan penyediaan dan penggunaannya adalah untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan jabatan/pejabat keseluruhan. Sementara fokus utama FM adalah individu dan tujuan penyediaan dan penggunaannya adalah untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan tugas yang dilaksanakan oleh individu. FM perlu disediakan untuk semua individu/jawatan dalam jabatan/pejabat. Penyediaan MPK dan FM membawa beberapa kebaikan seperti berikut: a. Merekodkan semua prosedur dan peraturan kerja untuk dijadikan rujukan rasmi; b. Mewujudkan keseragaman dalam cara menjalankan kerja; c. Menentukan peraturan jabatan/pejabat dipatuhi; d. Mengurangkan kesilapan-kesilapan operasi semasa menjalankan tugas; e. Memendekkan masa latihan bagi pekerja-pekerja baru; f. Menyenangkan pertukaran pekerja-pekerja dari satu jabatan ke jabatan lain; g. Menyenangkan kajian ke atas sistem kerja dan membolehkan pembaikan sistem dibuat; h. Mengurangkan arahan-arahan lisan mengenai cara menjalankan kerja; dan i. Menjelaskan kuasa dan hubungan kerja dengan pegawai-pegawai lain.

Pelaksanaan KMK
Latar Belakang Jabatan/Pejabat : Latar belakang jabatan/pejabat mencatatkan sejarah penubuhan sesebuah jabatan/pejabat. Maklumat-maklumat seperti tujuan dan mtlamat jabatan/pejabat ditubuhkan serta akta atau perundangan yang

berkaitan akan dikandungkan di dalam latar belakang ini. Maklumat-maklumat di dalam latar belakang boleh dijadikan asas untuk membentuk strategi bertindak jabatan/pejabat. Ia juga menjadi sumber rujukan utama ke arah membentuk dan menyusun struktur, fungsi dan objektif jabatan/pejabat. Selain daripada itu maklumat-maklumat tersebut juga dapat membantu para penyelidik dan mereka yang berminat untuk mengetahui dan mendapatkan bahan-bahan mengenai sesebuah jabatan/ pejabat. Objektif Jabatan/Pejabat : Objektif jabatan/pejabat adalah kenyataan mengenai apa yang hendak dicapai oleh sesebuah jabatan/pejabat iaitu selaras dengan matlamat penubuhannya. Objektif jabatan/pejabat amat penting kerana ia menjelaskan dengan tepat tujuarah jabatan/ pejabat dan adalah asas bagi proses pengurusan strategik. Oleh yang demikian pengurusan atasan hendaklah membentuk objektif jabatan/pejabat masing-masing dengan baik, menjelaskannya kepada ahli-ahli dalam jabatan/ pejabat dan mempastikan objektif ini dicapai. Objektif jabatan/pejabat juga menjadi asas bagi pembentukan objektif bahagian/unit. Carta Organisasi Jabatan/Pejabat Carta organisasi jabatan/pejabat menggambarkan struktur yang menunjukkan fungsi, aktiviti dan hierarki di dalam sesebuah jabatan/pejabat. Carta organisasi jabatan/pejabat ini dijadikan sebagai rangkakerja dan panduan dalam menjalankan aktiviti-aktiviti jabatan/pejabat bagi membantu jabatan/pejabat mencapai objektif yang ditetapkan. Kepada seseorang pekerja di dalam jabatan/pejabat, carta organisasi jabatan/pejabat amat penting bagi menjelaskan perkara-perkara berikut: a. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh jabatan/pejabat. b. Rantaian perintah (chain of command) Bagi jabatan/pejabat pula, struktur atau carta organisasi jabatan/pejabat amat berguna bagi membantu pihak pengurusan membuat perancangan seperti: a. b. c. d. penambahan atau pengurangan kakitangan; pembesaran fungsi-fungsi jabatan/pejabat; perancangan latihan staf; dan saluran maklumat-maklumat pengurusan.

Carta organisasi jabatan/pejabat adalah berbeza-beza di antara satu jabatan/ pejabat dengan jabatan/pejabat yang lain kerana kelainan dari segi aktiviti, fungsi dan peranan yang dimainkan. Ianya juga boleh berubah-ubah dari semasa ke semasa selaras dengan perkembangan yang berlaku dalam jabatan/pejabat. Oleh itu, carta jabatan/pejabat di dalam MPK dan FM perlu dikemaskini. Fungsi Utama Jabatan/Pejabat Fungsi utama jabatan/pejabat adalah tugas-tugas utama yang dijalankan bagi membolehkan jabatan/pejabat mencapai objektif penubuhannya. Fungsi-fungsi utama ini adalah bergantung kepada jenis-jenis kegiatan sesebuah jabatan/pejabat. Kegiatan- kegiatan ini ada yang khusus untuk jabatan/pejabat tersebut sahaja dan ada yang merupakan kegiatan biasa (common activity) bagi setiap jabatan/pejabat Aktiviti-Aktiviti Bagi Setiap Fungsi Utama Aktiviti ialah kerja yang dijalankan di bawah fungsi utama. Pelaksanaan sesuatu aktiviti melibatkan tenaga manusia, peralatan, bahan, masa dan kos.

Proses Kerja Bagi Setiap Aktiviti Proses kerja ialah rangkaian tindakan yang perlu diambil secara berturutan mengikut peraturan yang ditetapkan bagi melaksanakan sesuatu aktiviti. Adalah penting bagi proses kerja disenaraikan kerana pekerja akan jelas dengan tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk melaksanakan sesuatu aktiviti. Proses kerja yang jelas dapat: a. Mengelakkan kesilapan operasi dan perundangan ketika menjalankan tugas; b. Memperlihatkan tindakan-tindakan lengkap yang perludiambil semasa menjalankan tugas; c. Membantu kerja penyeliaan; d. Memudahkan semakan dan pindaan ke atas proses kerja apabila pengemaskinian diperlukan; e. Mengurangkan arahan biasa yang berulang-ulang; f. Memendekkan masa latihan kepada pekerja-pekerja baru; g. Ia mengekalkan tahap kecekapan dan keberkesanan kerja seseorang pegawai; h. Memudah dan melicinkan urusan harian pejabat; dan i. Menjamin pencapaian kualiti kerja melalui standard kerja yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan bagi menyediakan proses kerja adalah seperti berikut: a. Semak senarai aktiviti bagi mengenalpasti jenis jenis aktiviti yang memerlukan penyediaan proses kerja; b. Sediakan turutan tindakan untuk melaksanakan aktiviti tersebut; c. Mula dengan perkataan 'perbuatan' bagi menyenaraikan setiap proses; dan d. Senaraikan jawatan pegawai yang perlu mengambil tindakan ke atas langkah-langkah yang berkenaan. Carta Aliran Kerja Carta aliran kerja ialah gambaran secara grafik atau gambarajah ke atas tindakan-tindakan yang terlibat dalam satu aktiviti atau prosedur. Carta aliran kerja diperlukan kerana ia dapat memperlihatkan dengan jelas setiap langkah atau tindakan yang perlu diambil mengikut turutan yang betul, iaitu menunjukkan peringkat permulaan dan peringkat selesai yang dijelaskan secara ringkas. Carta aliran memberikan kefahaman kepada staf mengenai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Carta aliran kerja hendaklah disediakan selepas penyediaan proses kerja. Langkah-langkah bagi penyediaan carta aliran kerja adalah seperti berikut: a. Rujuk proses kerja bagi aktiviti yang terlibat; b. Sediakan carta aliran kerja terperinci berdasarkan proses kerja aktiviti tersebut; dan c. Gunakan simbol-simbol carta aliran yang ditetapkan. Borang Borang adalah alat pengurusan yang penting dalam urusan pentadbiran pejabat. Borang digunakan untuk: a. Menyimpan dan merekodkan maklumat; b. Menyenangkan maklumat direkod dengan cara yang teratur dan sistematik; c. Membolehkan maklumat yang perlu dan mustahak sahaja yang direkodkan.

Kandungan Fail Meja
Carta Organisasi Jabatan/Pejabat: Penerangan mengenai carta organisasi jabatan/pejabat yang menunjukkan fungsi jabatan/pejabat adalah sama seperti yang dijelaskan di dalam Bahagian Kandungan MPK. Carta Organisasi Bahagian/Unit Carta organisasi bahagian adalah pecahan dari carta jabatan/pejabat. Di dalam FM, hanya carta bahagian yang berkaitan dengan individu/pekerja sahaja yang perlu disediakan. Misalnya, jika individu itu bertugas sebagai Kerani Perkhidmatan, hanya carta Bahagian Perkhidmatan sahaja yang perlu dimasukkan dalam FMnya. Kedudukan individu ini perlu ditandakan dalam carta organisasi bahagian/unit berkenaan. Carta ini perlu untuk menjelaskan kepada pekerja yang bertugas di Bahagian tersebut mengenai: a. Aktiviti yang dilaksanakan oleh bahagian/unitnya; b. Siapa rakan-rakan sejawat yang boleh membantu mengambilalih tugasnya semasa ia berkursus, bertugas di luar pejabat atau bercuti; c. Pegawai atasan yang boleh dirujuk sekiranya ia menghadapi masalah dalam melaksanakan tugas-tugas harian; dan d. Di mana dirinya/jawatannya ditempatkan di bahagian/unit berkenaan. Objektif Jabatan/Pejabat Penerangan mengenai objektif jabatan/pejabat adalah seperti yang dijelaskan di dalam Bahagian Kandungan MPK. Objektif Bahagian/Unit Objektif bahagian/unit adalah pecahan kepada objektif jabatan/pejabat dan ia dinyatakan dalam bentuk objektif jangkapendek yang perlu dicapai oleh bahagian. Setiap aktiviti yang dijalankan oleh bahagian/unit haruslah menyumbang ke arah pencapaian objektif jabatan/pejabat pada keseluruhannya. Objektif bahagian/unit hendaklah dinyatakan dengan tepat, jelas, boleh dicapai dan boleh diukur supaya pihak pengurusan boleh membuat keputusan dan penilaian kemajuan dengan berkesan berasaskan objektif-objektif yang ditetapkan. Tujuan menyediakan objektif bahagian/unit adalah seperti berikut: a. memberi tujuarah yang jelas kepada setiap bahagian bagi mencapai objektif jabatan/pejabat; b. menjadi asas perancangan dan pembangunan program, projek dan aktiviti yang perlu dijalankan oleh sesebuah bahagian/unit supaya memenuhi objektif jabatan/pejabat; c. menjadi asas bagi penilaian keberkesanan sesebuah bahagian/unit bagi tujuan meningkatkan lagi prestasi bahagian/ unit berkenaan; d. menetapkan keutamaan-keutamaan jangkapanjang bahagian/unit; e. membolehkan seseorang pengurus menilai keberkesanan sesuatu rancangan supaya ia dapat diubah jika perlu; dan f. merupakan mekanisma penyelarasan antara penyelia-penyelia dan pekerja-pekerja. Senarai Tugas/Kuasa Dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai-Pegawai Lain Senarai tugas ialah senarai yang menjelaskan dengan tepat dan terpennci mengenai tugas, tanggungjawab dan kuasa seseorang pegawai untuk menjalankan tugastugasnya. Setiap pegawai perlu mempunyai satu senarai tugas. Ini adalah penting bagi memaklumkan kepada pemegang jawatan mengenai tugas, tanggungjawab, pengetahuan atau kemahiran yang diperlukan. Setiap senarai tugas perlu mengandungi perkara-perkara berikut:

a. Nama Jabatan/Pejabat/Bahagian/Unit b. Jawatan Yang Disandang c. Tugas dan tanggungjawab: Kuasa yang diberikan kepada seseorang pegawai perlu dimaklumkan. Ini untuk memudahkan seseorang pegawai bertindak atau membuat keputusan mengikut had yang dibenarkan. Hubungan kerja pegawai dengan pegawai-pegawai lain perlu diketahui. Ini penting dijelaskan bagi membantu pegawai menyelesaikan sesuatu tugas. Hubungan kerja pegawai lain dibahagikan kepada empat cara iaitu: • • • • Hubungan Hubungan Hubungan Hubungan kerja kerja kerja kerja dengan dengan dengan dengan pegawai atasan pegawai bawahan rakan sejawat pegawai dari agensi-agensi luar

Senarai tugas, kuasa dan hubungan kerja perlu dimasukkan ke dalam FM kerana: • • • • • dapat menjelaskan tugas dan tanggungjawab seseorang pegawai; memudahkan pihak pengurusan merancang kursus yang sesuai untuk seseorang pegawai; memudahkan pegawai menguruskan tugas yang dipertanggungjawabkan; setiap pegawai mengetahui had-had kuasa yang diperuntukkan; dan menjelaskan hubungan di antara seseorang pegawai dengan pegawai lain samada didalam jabatan/pejabat atau dengan pegawai-pegawai di jabatan/pejabat yang lain.

Peraturan-Peraturan Pentadbiran Bagi Setiap Aktiviti Tiap-tiap aktiviti mempunyai beberapa peraturan pentadbiran yang harus diketahui oleh pegawaipegawai sesebuah jabatan/ pejabat. Ia merupakan peraturanperaturan jabatan/ pejabat yang mesti dipatuhi dalam menjalankan sesuatu aktiviti. Proses Kerja Bagi Aktiviti-Aktiviti Yang Berkaitan Dengan Pegawai Konsep proses kerja adalah seperti yang diterangkan dalam Bahagian Kandungan MPK. Untuk FM, senarai jawatan pegawai yang meluluskan tindakan dan senarai undang-undang dan peraturan yang berkaitan perlu disertakan dalam proses kerja. Bagi menyediakan proses kerja, tindakan seperti berikut perlu dilaksanakan: a. Semak senarai tugas bagi mengenalpasti jenis-jenis kerja yang memerlukan penyediaan proses kerja; b. Sediakan turutan tindakan mengenai kerja tersebut; c. Mulakan dengan perkataan 'perbuatan' bagi menyenaraikan setiap proses; d. Senaraikan pegawai yang perlu dirujuk; dan e. Senaraikan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan tugas berkenaan. Carta Aliran Kerja Penerangan mengenai carta aliran kerja adalah seperti yang diterangkan dalam Bahagian Kandungan MPK. Carta aliran kerja bagi FM seseorang pegawai hendaklah diambil daripada carta aliran yang terdapat dalam MPK bagi aktiviti yang berkaitan dengan pegawai berkenaan. Langkah-langkah dalam aktiviti yang melibatkan pegawai berkenaan perlu ditandakan. Dengan menandakan

langkah-langkah ini pegawai berkenaan akan dapat dimaklumkan mengenai tanggungjawab dan peranannya dalam menyelesaikan sesuatu aktiviti. Senarai Semak/Checklist Checklist ialah satu alat perancangan dan kawalan kerja yang ringkas dan tepat mengenai tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam mengendalikan sesuatu aktiviti. Ia boleh berbentuk rangkai kata, soalan dan jawapan ataupun pernyataan peringatan yang diperlukan mengikut jenis/bidang aktiviti yang dilakukan. Seboleh-bolehnya, checklist disusun mengikut tertib turutan tindakan di mana sesuai. Checklist berfungsi sebagai pelan tindakan di dalam melaksanakan sesuatu aktiviti. Kepentingannya amat ketara sekali terutama bagi aktiviti-aktiviti seperti memproses permohonan, semakan keselamatan, semakan kualiti, perancangan dan kawalan pelaksanaan projek-projek pembangunan, persediaan sebelum mengadakan mesyuarat, persidangan dan seminar, pemilihan serta pengambilan pekerja, latihan dan perancangan kemajuan kerjaya. Checklist perlu disediakan kerana ia: a. Memberi peringatan dan semakan ke atas tindakan yang perlu diambil dalam melaksanakan sesuatu aktiviti harian; b. Mengelakkan berlakunya kecuaian, lupa, kesilapan dan pertindihan kerja; c. Menjadi asas kepada kawalan keselamatan terutama yang melibatkan aktiviti teknikal seperti jadual perjalanan udara dan laut, prosesan alatan dalam 'assembly line' dan pengekalan kualiti; d. Menjadi alat pengawasan yang mudah dirujuk dalam usaha menentukan tahap pencapaian kerja, mengesan kelewatan dan memudahkan mengambil tindakan awal jika terdapat masalah; e. Menjadi semakan terhadap perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian sebelum diteliti atau diluluskan seperti penyediaan kertas kabinet, kertas cadangan atau yang berkaitan dengan pemprosesan lesen/permit/ kelulusan; f. Menjadi alat mengawal dan menyelaras tindakan-tindakan yang diambil oleh berbagai-bagai unit; dan g. Mewujudkan disiplin dalam melaksanakan tugas. Senarai Borang Yang Berkaitan Dengan Tugas Pegawai Konsep borang adalah seperti penerangan konsep borang dalam Bahagian Kandungan MPK. Senarai borangborang dalam FM adalah bertujuan membantu pegawai berkenaan mengetahui borang-borang yang berkaitan dengan tugasnya. Contoh senarai borang bagi pegawai yang bertugas di Bahagian Permohonan Kad Pengenalan adalah seperti berikut: a. Borang Daftar Permohonan Kad Pengenalan (JPN 1/1); b. Borang Permohonan Kad Pengenalan (JPN 1/2); dan c. Borang Permohonan Gantian Kad Pengenalan (JPN 1/3). Senarai Undang-Undang Dan Peraturan Yang Diperlukan Senarai undangundang dan peraturan yang perlu ada dalam FM adalah petikan kecil daripada arahan-arahan rasmi yang perlu dirujuk oleh seseorang pegawai. Hanya arahanarahan yang masih digunakan sahaja yang perlu dikandungkan dalam FM. Senarai undang-undang dan peraturan adalah perlu kerana ia: a. Menjadi rujukan asas yang membolehkan sesuatu aktiviti itu dilaksanakan dengan sah;

b. Menjimatkan masa mengesan semula arahan-arahan yang diperlukan, yang biasanya tersimpan di pelbagai bahagian/unit dalam sesebuah jabatan/ pejabat; dan c. Memudahkan staf lain membuat rujukan apabila diperlukan. Cara menyediakan senarai undang-undang dan peraturan ini adalah seperti berikut: a. Kumpulkan semua perundangan dan peraturan yang ada kaitan langsung dengan tugas jawatan berkenaan. Undang-undang dan peraturan tersebut adalah seperti Pekeliling Am, Pekeliling Perbendaharaan, Perintah Am, Akta akta tertentu, Peraturan Pejabat, Arahan dan lain-lain; b. Sediakan senarai undang-undang dan peraturan tersebut dengan mencatitkan bilangan,tahun dikeluarkan, tarikh serta tajukringkas sesuatu arahan tersebut; c. Kandungkanpetikan daripada perundangan dan peraturan tersebut yang mana mempunyai kaitan dengan jawatanjawatan berkenaan. Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Senarai jawatankuasa yang perlu ada dalam FM adalah semua jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai berkenaan. Jawatankuasa itu hendaklah sekurang-kurangnya wujud untuk tempoh 6 bulan. Tujuan menyenaraikan jawatankuasa-jawatankuasa ini ialah supaya pegawai berkenaan mengetahui jawatankuasa- jawatankuasa yang dianggotainya dan membolehkannya membuat persediaan dan perancangan awal sebelum hadir ke mesyuarat jawatankuasa jawatankuasa tersebut. Senarai ini juga membolehkan pegawai baru yang mengambilalih tugas mengetahui jawatankuasajawatankuasa yang perlu dianggotainya.Di dalam senarai tersebut perlu dicatit nama, kekerapan mesyuarat dan jenis keanggotaan sama ada Pengerusi, Setiausaha, Ahli Tetap, Ahli Turut Hadir, Ahli Jemputan dan lain-lain. Norma Kerja Norma kerja ialah jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Norma kerja ini boleh menjadi panduan kepada pekerja dalam melaksanakantugas supaya tahap prestasi yang diharapkan dapat dicapai sepenuhnya. Ia Juga menjadi asas mengukur pencapaian produktiviti sesuatu kerja. Melalui pembaikan dalam persekitaran kerja, sama ada penggunaan teknologi baru, latihan staf dan lain-lain motivasi bekerja, norma kerja boleh diubahsuai supaya selaras dengan usaha-usaha pembaikan yang telah dijalankan. Norma kerja membantu dalam memperbaiki kaedah bekerja bagi tujuan mengurangkan pembaziran dan kesllapan bekerja. Bagi mewujudkan norma kerja, langkah-langkah berikut boleh diikuti: • Dapatkan norma kerja bagi jawatan yang berkenaan atau yang bersamaan dari sumber-sumber yang boleh digunakan, sekiranya ada, dan sesuaikan dengan kebolehan/ keupayaan penyandang jawatan tersebut, peralatan dan mesin-mesin di pejabat.

Jika belum ada norma kerja diwujudkan dari sumber-sumber lain,jalankan kajian pengukuran kerja bagi mewujudkan norma kerja yang diperlukan. Senarai Tugas Harian Senarai tugas harian ialah format bagi mengingati dan merancang aktiviti-aktiviti utama yang perlu dilaksanakan pada hari berkenaan. Senarai ini sebaik-baiknya diletakkan di atas meja supaya mudah dirujuk. Senarai tugas harian memudahkan pegawai merancang kerja atau mengambil tindakantindakan penting lebih awal. Dengan itu dapat menggalakkan amalan pengurusan

masa yang cekap dan berkesan. Senarai tugas harian boleh disediakan sama ada di sebelah petang selepas waktu pejabat ataupun sewaktu mula bekerja di sebelah pagi. Tandakan mana-mana tindakan yang telah selesai dan catitkan alasan bagi tindakan yang memerlukan tindakan susulan atau tertangguh. Penggunaan senarai tugas harian boleh diselaraskan dengan keperluan seseorang pegawai iaitu boleh disediakan secara mingguan atau bulanan. Ada juga jenis jawatan yang hanya sesuai menggunakan checklist sebagai panduan dalam perancangan kerja mereka. Dengan itu senarai tugas harian tidak akan digunakan.

Penyediaan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja
Penyediaan MPK dan FM memerlukan perancangan yang teratur dan teliti. Penglibatan pengurusan atasan amat diperlukan dalam penyediaan kedua-dua buku ini. Bagi memudah dan melicinkan penyediaan buku-buku ini, Ketua- ketua Jabatan/ Pejabat perlu melantik seorang pegawai kanan sebagai Penyelaras dan Pasukan Petugas perlu diwujudkan bagi penyediaan buku-buku ini. Bagi menyediakan kandungan MPK, langkah-langkah berikut perlu dilaksanakan: a. b. c. d. e. f. g. Tentukan objektif jabatan/pejabat; Sediakan carta organisasi jabatan/pejabat; Senaraikan fungsi-fungsi utama jabatan/pejabat; Senaraikan aktiviti-aktiviti di bawah setiap fungsi utama; Sediakan proses kerja yang terlibat bagi tiap-tiap aktiviti; Sediakan carta aliran kerja bagi tiap-tiap aktiviti; dan Senaraikan semua borang yang digunakan.

Bagi menyediakan kandungan FM, langkah-langkah berikut perlu dilaksanakan: a. Sertakan objektif jabatan/pejabat yang telah disediakan bagi MPK; b. Sediakan objektif bahagian/unit; c. Tandakan kedudukan bahagian/unit di dalam carta organisasi jabatan/pejabat yang disediakan bagi MPK; d. Sediakancarta organisasi bahagian/unit dan tandakan kedudukan kedudukan pegawai di dalam bahagian/unit; e. Senaraikan tugas, tanggungjawab, kuasa dan hubungan kerja pegawai berkenaan; f. Senaraikan semua peraturan-peraturan pentadbiran bagi aktivitiaktiviti utama (senarai aktiviti adalah seperti yang disediakan bagi MPK); g. Senaraikan semua proses kerja yang perlu di bawah tiap-tiap tugas dan tanggungjawab; h. Senaraikan semua pegawai berkenaan yang memberi kelulusan; i. Senaraikan undang-undang dan peraturan yang berkaitan; j. Sediakan carta aliran kerja bagi tiap-tiap tugas; k. Sediakan checklist/senarai semak bagi tiap-tiap tugas; l. Rekodkan norma kerja yang ada; m. Senaraikan jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai; n. Sediakan format senarai tugas harian; dan o. Gunakan norma-norma kerja yang ada bagi jadual norma kerja. MPK dan FM perlu dikemaskini apabila berlaku perubahan dalam jabatan/pejabat. Peraturan, prosedur kerja dan borang-borang yang tidak digunakan lagi berikutan dari perubahan yang berlaku hendaklah dikeluarkan dari manual ini dan diganti

dengan yang baru. Ini akan menjamin supaya manual ini sentiasa kemaskini dan digunakan oleh setiap pegawai di jabatan/pejabat masing-masing.

Penutup
Panduan ini telah menggariskan kepentingan menyediakan MPK dan FM serta perkara-perkara yang perlu dikandungkan ke dalam kedua-dua buku ini. Tindakan untuk menyediakan MPK dan FM ini melibatkan semua pegawai dan staf sesebuah jabatan/ pejabat. Adalah diharapkan dengan panduan ini, penyediaan MPK dan FM dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.