Pandangan pelajar terhadap alam persekolahan dan pembelajaran Mohd Zaaba Haji Ismail S.M.

Tunku Abdul Rahman, Mergong Zurida Haji Ismail Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang ABSTRAK
Antara masalah utama yang dihadapi oleh guru-guru pelatih semasa latihan mengajr adalah berkaitan dengan pengurusan kelas dan disiplin pelajar. Pelajar-pelajar dikatakan tidak berminat untuk belajar dan seringkali mengganggu usaha guru untuk mengajar. Pelbagai langkah dicadangkan bagi mengatasi masalah minat dan motivasi pelajar. Motivasi berkait rapat dengan keinginan untuk mencapai kecemerlangan dalam setiap usaha yang dilakukan. Walaupun bilangan yang hadir agak memuaskan, namun kehadiran secara fizikal tidak menjamin penglibatan mental. Pelajar-pelajar dilihat gagal mengambil peluang sepenuhnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kertas kerja ini akan membincangkan dapatan dari suatu tinjauan yang melibatkan pelajar-pelajar dari sekolah yang dianggap bermasalah dan tidak berminat untuk belajar. Tujuan utama tinjauan ini adalah untuk melihat pandangan pelajar terhadap alam persekolahan mereka. Kesedaran dan pengetahuan tentang perkembangan sikap pelajar serta perkara-perkara yang menarik dalam pembelajaran mungkin membantu guru-guru pelatih dalam mengurangkan apathy atau sikap tidak peduli pelajar terhadap pelajaran.

Pengenalan Guru-guru dan juga kaunselor sering kali berhadapan dengan pelajar-pelajar yang tidak berminat atau hilang minat untuk belajar, tidak menunjukkan motivasi untuk belajar di sekolah, atau tidak berminat untuk berada di sekolah langsung. Keadaan ini sering menjadi sumber kekecewaan bagi guru-guru yang berusaha untuk memujuk atau membentuk anak didik mereka untuk memberi tumpuan terhadap pelajaran dan berminat untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Keadaan ini menjadi lebih rumit bagi guru pelatih yang baru mula untuk berjinak dengan profesion keguruan. Sikap pelajar yang tidak menghiraukan kehadiran guru-guru pelatih sebagai orang yang berkuasa dalam kelas sering menimbulkan masalah pengurusan kelas bagi guru-guru pelatih. Catatan berikut adalah pemerhatian yang dilakukan oleh seorang pelatih mengenai pengalamannya berhadapan dengan pelajar:  Today is my first day (in school). It’s horrible. HORRIBLE! My guru pembimbing introduced me to the children. NOPE! They are no children. They are monsters! Frankenstein’s defects. One introduced himself as The Rock. Another male as Baby …. (Minggu 1)  Again I have to relieve Peralihan. Hell on Earth (Minggu 5)

Pelajar-pelajar sebenarnya memberi tindakbalas terhadap beberapa faktor dalam kelas. Antaranya ialah siapa yang mengajar, yakni guru berkenaan, apa yang mereka perlu lakukan dan sejauh mana mereka berasa selesa dalam kelas berkenaan. Ini adalah kerana motivasi berkaitan rapat dengan apa yang Deci and Ryan (1991) jelaskan sebagai keperluan semula jadi untuk kawalan, kecekapan, dan penerimaan yang ada pada setiap individu. Kefahaman tentang faktor-faktor ini membantu guru untuk menyedari bahawa setiap tindak tanduk mereka mempunyai pengaruh motivasi terhadap pelajar, sama ada negatif maupun positif. Ibu bapa dan juga guru-guru sebenarnya mampu dan boleh membantu menggalakkan pembelajaran. Persekitaran di rumah membentuk sikap awal kanak-kanak terhadap pembelajaran. Kanak-kanak mendapat mesej bahawa pembelajaran itu seronok dan suatu aktiviti yang berharga bila ibu bapa meluangkan masa untuk membaja sifat ingin tahu kanak-kanak tentang alam di sekeliling dengan melayan soalan-soalan, menggalakkan penerokaan dalam usaha mencari jawapan dan penjelasan tentang fenomena semula jadi. Kanakkanak yang dibesarkan dalam persekitaran yang membina harga diri, kecekalan, kebebasan dan efikasi kendiri akan lebih berkupayaan untuk berhadapan dengan rikiko yang terdapat dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, jika kanak-kanak beranggapan bahwa mereka tidak cekap atau kurang berkemampuan, maka keinginan untuk terlibat dalam aktiviti akademik yang mencabar serta keupayaan untuk menangani kegagalan akan berkurangan. Bila kanak-kanak mula melangkah ke alam persekolahan, mereka akan mula membentuk kepercayaan tentang kegagalan dan kejayaan yang berkaitan dengan persekolahan. Sumber-sumber yang sering dikaitkan dengan kejayaan seperti usaha, kebolehan, nasib atau aras kesukaran tugasan dan kegagalan yang disebabkan oleh kurangnya kebolehan dan usaha mempunyai implikasi terhadap cara atau pendekatan yang digunakan untuk berhadapan dengan situasi pembelajaran. Motivasi Motivasi, sama ada di rumah atau sekolah, mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kejayaan pelajar. Motivasi pelajar mempunyai hubungan dengan keinginan pelajar untuk terlibat dalam proses pembelaran. Ia juga bersangkutan dengan sebab-sebab atau matlamat yang mendasari penglibatan atau sikap pasif mereka dalam aktiviti-aktiviti akademik. Walaupun pelajar berminat untuk mengambil bahagian, namun sebab-sebab penglibatan mereka berbeza antara satu sama lain. Bak kata pepatah, rambut sama hitam, hati-hati lain. Penglibatan pelajar yang mempunyai motivasi intrinsik biasanya disebabkan oleh keseronokan yang diperolehi dari aktiviti pembelaran berkenaan atau perasaan puas yang timbul hasil dari pencapaian yang diperolehi (Lepper, 1988). Pelajar yang mempunyai motivasi ektrinsik melakukan sesuatu untuk mendapatkan ganjaran atau mengelak dari hukuman yang mungkin dikenakan jika tidak mengambil bahagian. Motivasi adalah usaha dan kemahuan individu untuk belajar, bekerja kuat dan mencapai prestasi cemerlang di sekolah. Motivasi adalah aras insentif yang ada pada seseorang dalam usaha untuk mencapai matlamat akademik. Ini bermaksud individu itu bukan sahaja mahu berusaha untuk belajar malah menghargai dan seronok belajar dan mendapat

manfaat dari pembelajaran (Wlodkowski, & Jaynes, 1990). Istilah motivasi untuk belajar mempunyai maksud yang agak berbeza. Ia ditakrifkan oleh Hermine Marshall (1987) sebagai nilai, kepentingan, dan faedah yang diperolehi dari tugasan akademik tidak kira sama ada tugasan itu menarik atau pun tidak. Carole Ames (1990) mentakrifkan motivasi untuk belajar sebagai penglibatan jangka panjang yang berkualiti serta iltizam dalam proses pembelajaran. Menurut Jere Brophy (1987), motivasi untuk belajar adalah kemahiran yang diperolehi melalui pengalaman yang dirangsang secara terus melalui model atau contoh, komunikasi jangkaan, arahan atau proses sosialisasi dengan individu yang berpengaruh terutama guru dan ibu bapa. Terdapat beberapa teori yang membantu kita memahami motivasi: teori pencapaian keperluan, teori motivasi harga kendiri, teori efikasi kendiri, teori jangkaan x nilai, teori atribusi, teori kawalan, dan teori orientasi motivasi. Namun, pada umumnya teoroi-toeri ini menerangkan kepada kita (a) sebab pelajar melaku apa yang dilakukan, (b) bagaimana mereka melakukannya, dan (c) keyakinan mereka untuk melakukannya. Bila kita sebagai pendidik dan mungkin kaunselor betul-betul faham akan tiga dimensi ini, barulah kita mampu memahami motivasi pelajar, dan kerana itu kita akan berada dalam kedudukan yang baik untuk meningkatkan motivasi pelajar. Dari perspektif keperluan pencapaian, pelajar-pelajar lebih cenderung untuk mengelak kegagalan dan mencapai kejayaan (Atkinson 1957). Teori keperluan pencapaian ini boleh juga diterangkan dari perspektif motivasi harga kendiri atau self-worth (Covington, 1992) yang memberi tumpuan kepada keperluan pelajar untuk melindungi harga diri yang timbul dari takutkan kegagalan dan implikasi kegagalan ini terhadap keupayaan diri sendiri dan harga diri seterusnya. Manakala teori atribusi pula menyatakan penyebab kepada peristiwa menentukan tingkahlaku individu berkenaan di masa hadapan. Dalam konteks pencapaian, kawalan merujuk kepada sejauh mana individu mampu mengelak kegagalan dan mencapai kejayaan. Pelajar yang merasakan diri mereka tidak mampu mengawal hasilan akan menjadi kurang yakin sama ada mereka mampu mengelak kegagalan atau mencapai kejayaan. Justeru, mereka mungkin terlibat dengan tingkah laku yang tidak produktif atau mungkin putus asa sama sekali. Patrick, Skinner, and Connell (1993) mendapati kawalan mampu meramal kesungguhan, tumpuan, usaha dan penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran. Harter and Connell (1984) mendapati kawalan yang tidak menentu mempunyai hubungan yang negatif dengan pencapaian, motivasi masteri dan kecekapan. Dari perspektif atribusi, kawalan adalah suatu konstruk yang penting diukur bila menilai motivasi pelajar. Motivasi orientasi merujuk kepada tumpuan individu kepada tugasan yang dilakukan atau fokus pembelajaran atau prestasi. Orientasi tugasan atau tumpuan pembelajaran merujuk kepada kecenderungan pelajar untuk mencapai kejayaan dan berasa puas dengan menguasai perkara-perkara yang mereka pelajari (Duda & Nicholls, 1992; Nicholls, 1989). Pelajar yang mempunyai fokus pembelajaran bermotoivasi untuk mencapai masteri dan bukan mengatasi orang lain. Mereka melihat tugasan dari segi usaha yang perlu diberi dan bukan kebolehan dan kegagalan dilihat sebagai maklum balas diagnostik ke arah peningkatan prestasi di masa depan (Middleton & Midgley, 1997). Justeru,

pelajar dalam kategori ini tidak berasa tergugat dengan kegagalan kerana kegagalan hanya mencerminkan usaha yang diberi dan bukan kebolehan. Kajian menunjukkan pelajar-pelajar ini sering memilih tugas-tugas yang mencabar dan kurang berasa bimbang akan kemungkinan kegagalan dalam usaha mereka (Duda, 1992). Fokus pembelajaran mempunyai hubungan yang positif dengan latihan strategi masteri dan hubungan yang negatif dengan strategi mengelak (Lochbaum & Roberts, 1993). Justseru, dapat disimpulkan bahwa focus pembelajaran adalah elemen yang kritikal dalam motivasi pelajar. Pelajar-pelajar yang mempunyai focus pembelajaran akan berusaha sedaya upaya untuk menjadi pelajar terbaik yang mungkin. Mereka akan bekerja keras, sanggup dan seronok belajar perkara-perkara baru dan suka menyelesaikan masalah untuk kepuasan sendiri dan bukan kerana ganjaran yang mungkin diterima. Salah satu cara untuk mendekati pelajar yang hilang minat untuk belajar ialah dengan mengetahui keperluan individu untuk mengawal, kecekapan, dan penerimaan pelajar berkenaan dalam kelas. Disamping itu, guru juga perlu tahu sejauh mana setiap aktiviti pembelajaran meningkatkan minat, peluang untuk menentukan aras kawalan dan pilihan, pengusaan kemahiran yang digalakkan serta sokongan yang diberikan kepada pelajar. Paling penting ialah sama ada pilihan diberi dan sejauh mana pelajar bebas memilih. Dalam banyak keadaan pebelajaran yang ditentukan oleh guru, pilihan adalah terhad kepada kawalan dan pengurasan perasaan dan pemikiran dalaman manakala pilihan tingkah laku adalah sedikit. Tujuan Kesedaran dan pengetahuan tentang perkembangan sikap pelajar serta perkara-perkara yang menarik dalam pembelajaran mungkin membantu guru dan juga guru pelatih dalam mengurangkan apathy atau sikap tidak peduli pelajar terhadap pelajaran. Justeru, suatu tinjauan dilakukan untuk mencungkil pandangan pelajar terhadap alam persekolahan mereka. Metodologi Sumber data diperolehi melalui soal selidik dan temubual. Maklumat soal selidik di perolehi daripada 159 pelajar tingkatan empat dari tiga buah sekolah. Temubual dilakukan bagi mendapat maklumat yang lebih terperinci tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan item-item dalam soal selidik. Analisis data dibuat dengan menggunakan SPSS untuk mendapatkan kekerapan dan peratusan bagi respons kepada setiap item. Dapatan dan perbincangan Dapatan-dapatan dibentangkan mengikut soalan-soalan utama dalam soal-selidik. Adakah anda berminat untuk ke sekolah? Bagi soalan yang dikemukakan ini, respons yang diterima adalah seperti berikut:  67.9 % berminat  32.1 % tidak berminat

Justeru, mereka kerap hadir ke sekolah. Antara sebab-sebab yang diberi untuk hadir di sekolah mengikut keutamaan ialah:  Mahu menjadi pelajar pintar (88.46%)  Mahu belajar perkara yang diminati (69.2%)  Kerelaan saya sendiri (57.69%)  Suka kepada guru sekolah ((50.0%)  Mahu bersama rakan ((42.3%)  Mahu berseronok (23.1%) Terdapat juga lain-lain sebab bagi sebahagian responden dan antaranya termasuklah:  Disuruh ibu bapa  Takut didenda guru atau pihak sekolah  Tiada aktiviti lain yang boleh dibuat di rumah Pun begitu, sebanyak 57.69 % responden menyatakan mereka pernah ponteng antara 1-5 hari tetapi dengan alasan-alasan tertentu. Alasan utama yang dinyatakan ialah kerana sakit. Dalam temubual dengan seorang pelajar, Responden C, terdapat beberapa perkara yang tidak menyenangkan beliau dan membuat hilang minatnya untuk belajar dan sering ponteng sekolah  Suka ponteng kerana tidak suka terhadap guru dan bosan dengan pengajaran guru.  Sikap guru yang memberi layanan yang berbeza menimbulkan rasa tidak puas hati.  Rakan sebaya tidak banyak membantu dalam memberi tunjuk ajar.  Ponteng sekolah sebagai jalan keluar – pergi ke pusat video tanpa pengetahuan ibu bapa. Beliau akan hanya balik ke rumah selepas waktu persekolahan Alasan-alasan dan situasi yang dihadapi oleh responden C mungkin mencerminkan keadaan yang dihadapi oleh sebilangan besar pelajar yang mula hilang minat untuk belajar. Dari soalan soal selidik, responden memberi beberapa alasan bagi menerangkan kenapa mereka tidak berminat dengan pelajaran dan persekolahan. Antara alasan yang diberi ialah:  Tidak faham pengajaran guru  Guru pilih kasih  Latihan yang banyak dan membebankan  Pengajaran yang membosankan  Suasana sekolah yang tidak menyenangkan  Pengaruh kawan  Hilang keyakinan diri  Sukar untuk mencapai kejayaan Guru-guru boleh mengambil beberapa pendekatan bagi menghampiri plajar-pelajar yang tidak berminat sebagi langkah meningkatkan motivasi untuk belajar. Secara idealnya, tugasan seharusnya mencabar namun boleh dicapai. Kerelevanan juga turut meningkat motivasi untuk belajar termasuk memberi konteks dalam pembelajaran, yakni membantu

pelajar melihat bagaimana kemahiran yang dipelajari adalah berkaitan dan perlu dalam kehidupan sebenar (Lepper, 1988). Tugasan yang melibatkan percanggahan jangkaan juga berfaedah bagi pelajar kerana merangsang sifat ingin tahu pelajar yang merupakan motivator intrinsic (Lepper, 1988). Tugasan yang dibahagikan dalam bentuk matlamat jangka pendek membantu pelajar untuk mengaitkan usaha dengan kejayaan (Stipek, 1988). Brophy mencadangkan agar guru menyatakan secara lisan tujuan tugasan ketika memberikan tugasan kepada pelajar (Brophy 1986). Iklim bilik darjah juga penting. Jika pelajar berasa bahawa persekitaran bilik darjah memberi mesej bahwa mereka dihargai, dihormati sebagai ahli kelas berkenaan, maka mereka akan lebih cenderung untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Ibu bapa juga perlu berusaha menanam sikap yang positif terhadap persekolahan dan pembelajaran dalam diri anak-anak. Antara langkah yang boleh diambil ialah melalui cara-cara berikut:  Beri peneguhan kepada perkara yang dipelajari di sekolah.  Didik anak-anak untuk menghormati guru dan sekolah.  Bantu anak-anak untuk memahami tujuan kerja rumah dan juga peraturanperaturan sekolah.  Libatkan diri dengan kerja sekolah anak-anak. Ibu bapa dan pendidik perlu menjadi contoh tauladan bagi anak-anak dan para pelajar dengan menunjukkan minat dan keseronokan untuk belajar. Salah satu cara untuk ibu bapa menunjukkan komitmen terhadap pembelajaran ialah dengan membaca bersama anak-anak. Sediakan bahan-bahan serta bimbingan serta kasih sayang dan sokongan yang anak-anak perlukan untuk berjaya dalam pelajaran. Nilai-nilai murni seperti iltizam, hormat menghormati serta tanggung jawab akan membantu anak-anak untuk berjaya dalam kehidupan. Ibu bapa juga perlu memberi sokongan emosi kepada anakanak. Antara cara yang paling mudah untuk berbuat demikian ialah dengan memberi masa untuk mendengar dan menunjuk minat dalam aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan. Keadaan rumah tangga yang aman damai membuat anak-anak berasa selamat dan membantu mereka memberi tumpuan yang sepatutnya kepada kerja-kerja sekolah Kepercayaan kendiri Kepercayaan kendiri adalah kepercayaan dan keyakinan yang ada pada pelajar tentang kebolehan diri sendiri untuk berjaya dalam pelajaran, menghadapi cabaran dan melakukan sebaik yang mungkin. Pelajar-pelajar yang mempunyai kepercayaan kendiri cenderung untuk mempercayai bahwa mereka boleh memahami pelajaran yang diajar dengan baik dan melakukan tugasan yang mencabar dengan penuh keyakinan serta berasa optimistik tentang keupayaan untuk melakukan sebaik mungkin. Justeru, salah satu item yang terdapat dalam soal selidik meminta mereka menyatakan kebolehan sendiri dari sudut pandangan ibu bapa, adik beradik dan rakan-rakan lain. Respons yang diterima bagi soalan ini adalah seperti berikut: Kebolehan sendiri  Dari pandangan ibu o 80.77 % berkebolehan  Dari pandangan bapa

 

o 73.08 % berkebolehan Dari pandangan adik beradik o 84.61 % berkebolehan Berbanding rakan lain o 61.5 % tidak pasti

Respons pelajar menunjukkan mereka sedar akan jangkaan tinggi daripada ibu bapa masing-masing. Cuma mereka belum pasti akan tanggapan rakan pelajar terhadap kebolehan mereka. Kebolehan sebenar pelajar teruji bila mereka berada di kalangan rakan kelas. Setiap individu dapat membandingkan kebolehannya dengan rakan lain dan pelajar sesama mereka boleh menentukan tahap kebolehan sesama rakan. Jadual 1 menunjukkan taburan respons kepada item-item yang berkaitan dengan kebolehan responden dalam pelajaran. Sebanyak 92.31% menyatakan harapan mereka untuk pandai dalam pelajaran seperti rakan lain. Respons ini memberi gambaran bahawa mereka kurang yakin akan kebolehan mereka dan menganggap bahawa pelajar atau rakan lain lebih pandai daripada mereka. Justeru, guru-guru dan juga ibu bapa perlu berusaha untuk membina keyakinan dalam diri pelajar akan kebolehan masing dan berusaha untuk memantapkan kebolehan tersebut. Pelajar-pelajar perlu dihargai dan dihormati dan segala usaha mereka tidak boleh diperkecilkan. Kita sebagai guru perlu senantiasa prihatin akan kebimbangan pelajar dan terus menerus membakar semangat mereka untuk berusaha agar mencapai kecemerlangan dalam pelajaran dan juga dalam kehidupan di hari muka. Adalah penting bagi kita sebagai pendidik dan penjaga untuk membina keyakinan dan kepercayaan anak-anak akan kebolehan mereka untuk berjaya agar mereka lebih bersifat waja dan berupaya mendepani segala cabaran yang mungkin.

Jadual 1: Kebolehan dalam pelajaran Pernyataan Setuju (%) Berbanding dengan rakan lain, pelajaran susah bagi saya Saya memang tidak berbakat dalam manamana mata pelajaran Jika saya tidak faham dari awal, saya memang tidak akan faham semuanya Saya selalu berharap saya pandai dalam pelajaran seperti rakan lain Saya belajar kerana mahu menjadi lebih pandai daripada rakan-rakan 38.46 15.38 15.38 92.31 76.92

Tidak setuju (%) 50.00 73.08 50.00 7.69 11.54

Kita perlu menghargai segala usaha anak-anak untuk berjaya. Maklumkan kepada anakanak yang kita sebagai ibu bapa berbangga dengan kerja keras dan kejayaan mereka. Andainya mereka gagal, kita seharusnya meniupkan semangat untuk terus mencuba dan bukan menambahkan lagi rasa kecewa mereka. Ibu bapa dan pendidik seharusnya

meluangkan masa untuk berbincang tentang kegagalan yang dialami agar mereka mendapat pengajaran dan iktibar dari pengalaman tersebut dan menjadi dorongan untuk terus mencuba. Ibu-bapa perlu memahami anak-anak dan tidak boleh berputus asa dengan mereka. Ini adalah kerana sudah menjadi tanggungjawab kita sebagai ibu bapa untuk memenuhi keperluan fizikal dan emosi kanak-kanak. Mereka akan terus belajar dan berusaha untuk berjaya jika kita percaya bahwa mereka akan berjaya. Kepercayaan guru sendiri tentang pengajaran dan pembelajaran dan jangkaan mereka terhadap pelajar juga turut memberi pengaruh yang kuat (Raffini, 1993). Seperti yang dinyatakan oleh Deborah Stipek (1988), pelajar akan belajar jika guru menjangkakan yang mereka akan belajar. Sikap terhadap pembelajaran Nilai persekolahan merujuk kepada setakat mana pelajar percaya apa yang dipelajari di sekolah adalah berguna, penting dan relevan untuk diri mereka. Jika pelajar menghargai persekolahan, mereka cenderung untuk percaya apa yang dipelajari di sekolah boleh dipindahkan ke situasi lain dalam kehidupan mereka, percaya bahawa belajar itu penting dan apa yang dipelajari di sekolah adalah relevan dengan kehidupan mereka. Kepercayaan ini akan membentuk sikap mereka terhadap pembelajaran dan persekolahan. Pelajar yang percaya bahwa pendidika itu penting akan mempunyai sikap yang positif terhadap pembelajaran dan persekolahan. Jadual 2: Sikap terhadap pembelajaran Pernyataan Setuju (%) Saya lebih suka pelajaran jika tidak susah Walaupun pelajaran susah, saya tetap akan mencuba. Saya hanya belajar bila terfikirkan masa depan Saya tetap berusaha walau pun tanpa bantuan guru dan rakan. Saya mengulangkaji pelajaran tanpa disuruh Saya cuma belajar apabila saya suka hendak belajar Saya akan cuba membuat latihan jika ia tidak sukar. Saya tidak suka memeningkan kepala saya dengan masalah pelajaran. 65.38 88.46 42.30 69.23 69.23 11.54 38.46 34.61 Tidak setuju (%) 30.77 11.54 46.15 23.08 19.23 76.92 50.00 50.00

Jadual 2 menunjukkan respons pelajar berkaitan sikap mereka terhadap pelajaran. Pada umumnya pelajar menunjukkan minat yang memberangsangkan terhadap pelajaran. Walaupun mereka lebih suka belajar pelajaran yang tidak susah, namun 88.46% menyatakan bahwa mereka akan tetap belajar walaupun pelajaran susah dan akan mengulangi pelajaran tanpa disuruh. Mereka akan membuat latihan dan cuba

menyelesaikan masalah pembelajaran yang dihadapi. Justeru, untuk berjaya dalam pelajaran, mereka akan lakukan perkara-perkara berikut:  Menghafal dan mengingat semua pelajaran (72.43%)  Belajar sendiri dengan bersungguh-sugguh (62.82%)  Menyiapkan latihan dalam kelas dan membuat kerja rumah (52.56%)  Membuat banyak rujukan (50.64%)  Membuat banyak latihan tambahan (50.0%)  Mengikuti kelas tuisyen berbayar (50.0%)  Faham bahan yang dipelajari (48.08%) Langkah-langkah lain yang akan diambil termasuklah       Banyak bertanya dan berbincang dengan kawan Mendapat bimbingan dari guru-guru Mempunyai bakat dan kebolehan semula jadi Bergaul dengan rakan-rakan yang pandai Mengikuti kursus motivasi Bernasib baik

Responden mempunyai pelbagai alasan kenapa mereka ingin berjaya dalam pelajaran. Antara sebab-sebab mereka ingin berjaya dalam pelajaran ialah:  Mendapatkan kerja (80.76%)  Melanjutkan pejaran ke peringkat tinggi (76.9%)  Menggembirakan ibu bapa (69.23 %)  Kepuasan diri (61.54%)  Mendapat pujian dari guru-guru (38.46%)  Dihormati rakan-rakan (26.92 %) Pelajar-pelajar sememangnya sedar bahwa mereka perlukan pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan bagi menjamin masa depan mereka. Pendidikan itu mungkin pada tahap sekolah menengah sahaja tanpa melalui pendidikan tinggi namun mesej yang disampaikan ialah mereka sedar akan peranan pendidikan dalam menentukan peluang pekerjaan. Namun, pelajar perlu juga disedarkan bahawa pendidikan adalah proses berterusan sepanjang hidup dan mereka perlu punya wawasan untuk berjaya di masa depan. Penutup Dapatan dari tinjauan ringkas ini menunjukkan kepada kita bahwa pelajar-pelajar sememangnya masih berminat dalam pelajaran. Mereka percaya akan perlunya kepada usaha dan kebolehan diri sendiri untuk berjaya. Namun minat ini boleh bertukar dan menurun disebabkan oleh sikap dan pengajaran guru dalam kelas. Sikap guru yang tidak bertanggungjawab atau kurang prihatin akan keperluan para pelajar akan membuatkan pelajar tidak berminat untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan. Pendekatan humanistik amat penting dalam pendidikan. Selain membina minda, kita juga perlu mengisi ruang emosi para pelajar supaya mereka tidak terasa diabaikan dan masih ada yang prihatin akan keadaan mereka.

Pendidik berkualiti aspirasi negara. Justeru, para pendidik perlu bijak mengadunkan ilmu dengan kaedah pembelajaran dan pengajaran. Setiap kita yang menjadi pendidik seharusnya berusaha keras dengan ikhlas agar mampu mendidik dan menghasilkan generasi anak bangsa yang bersemangat waja serta mampu bersaing agar tidak ketinggalan oleh bangsa asing. Kita perlu berusaha membangkitkan semangat dan memberi dorongan kepada anak-anak didik untuk terus bekerja kuat bagi mengejar kecemerlangan. Rujukan Ames, Carole A.(1990). Motivation: What teachers need to know. Teachers College Record 91(3) 409-21.
Atkinson, J. W., & Feather, N. T. (1974). A theory of achievement motivation. Huntington, N.Y.,: R. E. Krieger Pub. Co.

Brophy, J. (1986). On motivating students. Occasional Paper No. 101. East Lansing, Michigan: Institute for Research on Teaching, Michigan State University, October 1986. 73 pages. ED 276 724. Brophy, J. (1987). Synthesis of research on strategies for motivating students to learn. Educational Leadership. 40-48. EJ 362 226. Condry, J., & Chambers, J. (1978). Intrinsic motivation and the process of learning. In The hidden costs of reward, M.R. Lepper and D. Greene (Eds.), 61-84. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Covington, M.V. (1992). Making the grade: A self-worth perspective on motivation and school reform. Cambridge: Cambridge University Press.

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1991). Amotivational apprach to self: Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.). Nebraska symposium on motivation: Vol.38. Perspectives on motivation (pp.237-288). Lincoln: University of Nrebraska Press.
Duda, J.L. (1992). Motivation in sport settings: A goal perspective approach. In G.C. Roberts (Ed.). Motivation in sport and exercise. Champaign, IL: Human Kinetics Books. Duda, J.L., & Nicholls, J.G. (1992). Dimensions of achievement motivation in schoolwork and sport. Journal of Educational Psychology, 84, 290-299. Harter, S., & Connell, J.P. (1984). A model of children’s achievement and related self-perceptions of competence, control, and motivation orientation. In J. Nicholls (Ed.). The development of achievement motivation. London: JAI Press.

1 Lepper, M. R. (1988). Motivational considerations in the study of instruction. Cognition And Instruction 5(4), 289-309.

Lochbaum, M.R., & Roberts, G.C. (1993). Goal orientations and perceptions of the sport experience. Journal of Sport and Exercise Psychology, 15, 160-171.

Maehr, M. L., & Midgley, C. (1991). Enhancing student motivation: A schoolwide approach. Educational Psychologist 26(3) & (4), 399-427. Marshall, H. H. (1987). Motivational strategies of three fifth-grade teachers." The Elementary School Journal 88 (2), 135-50.
Middleton, M.J., & Midgley, C. (1997). Avoiding the demonstration of lack of ability: An unexplored aspect of goal theory. Journal of Educational Psychology, 89, 710-718. Nicholls, J.G. (1989). The competitive ethos and democratic education. Cambridge: Harvard University Press. Patrick, B.C., Skinner, E.A., & Connell, J.P. (1993). What motivates children’s behavior and emotion? Joint effects of perceived control and autonomy in the academic domain. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 781-791.

Raffini, J. (1993). Winners without losers: structures and strategies for increasing student motivation to learn. Boston: Allyn and Bacon.. Stipek, D. (1988). Motivation to learn: from theory to practice. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.. Wlodkowski, R.J. & Jaynes, J.H. (1990). Eager to learn: Helping children to become motivated to love learning. Oxford: Jossey-Bass Publishers. Chapter 3.