RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (RPI

)

PENGENALAN
Rancangan Pendidikan Individu (RPI) adalah satu program yang berkaitan dengan pendidikan khas dan perkhidmatan yang dibentuk khusus bagi memenuhi keperluan pembelajaran murid dengan keperluan khas. Program ini dibentuk dalam beberapa siri mesyuarat dan hasil perbincangan dinyatakan secara bertulis dalam bentuk rancangan pendidikan bagi setiap murid.

DEFINISI DAN KONSEP
“RPI merupakan satu perjanjian bertulis di antara ibu bapa dan pihak sekolah tentang keperluan kanak-kanak dan cara bagaimana keperluan-keperluan tersebut boleh dipenuhi. Dari segi perlaksanaan, RPI adalah sebuah kontrak tentang perkhidmatan-perkhidmatan yang perlu disediakan untuk seseorang murid tersebut”
(Hallahan D.P dan Kauffman, J.M.,1978)

DEFINISI DAN KONSEP
“RPI ialah suatu program pengajaran berasaskan penilaian pelbagai disiplin dan dibina untuk memenuhi keperluankeperluan individu murid kurang upaya”

(Bender W.N (1995)

MATLAMAT
Matlamat jangka panjang di dalam RPI merupakan satu kenyataan berkaitan apa yang diharapkan dicapai oleh seseorang murid dengan keperluan khas dalam bidang tertentu. Ia ditulis bagi menegaskan tentang kelemahan yang dikenalpasti dalam pencapaian semasa seseorang murid itu. Matlamat yang dinyatakan menggambarkan pengetahuan berkaitan fungsi semasa murid itu dalam kemahiran , kemahiran seterusnya dan anggaran bagi kadar pembelajaran murid itu. Matlamat ini dinyatakan dalam bentuk yang dapat diukur, tingkah laku yang dapat diperhatikan dan melibatkan ketidakupayaan utama yang dikenalpasti dalam pencapaian pembelajaran murid.

CONTOH MATLAMAT JANGKA PANJANG
• Mengenal dan menulis angka-angka 0-100 dengan 95% ketepatan sebagai ukuran oleh guru untuk membuat ujian.

OBJEKTIF
Objektif jangka pendek melibatkan beberapa langkah dalam urutan bagi mencapai matlamat jangka panjang. Objektif ini tidak spesifik seperti rancangan pengajaran tetapi menyatakan langkah-langkah antara pencapaian semasa seseorang murid dengan matlamat jangka panjang. Objektif ini perlu dinyatakan dalam bentuk tingkah laku, dapat diukur dan mencatatkan apa yang dicapai oleh murid. Objektif ini haruslah menggambarkan kaedah-kaedah atau langkah-langkah untuk mencapai matlamat jangka panjang. Ia juga dapat membentuk konsep dan memajukan seperti labih khusus menunjukkan kemahiran yang dipelajari.

CONTOH OBJEKTIF JANGKA PENDEK
• Langkah 1 – mengenali angka 0–100 dengan 95% ketepatan • Langkah 2 – menulis dan menyebut dalam urutan angka dari 0–100 dengan 95% ketepatan • Langkah 3 – menulis dan menyebut dalam pengasingan angka-angka dari 0–100 dengan 95% ketepatan • Langkah 4 – menulis daripada daya ingatan terhadap angka dari 0–100 dengan 95% ketepatan

TUJUAN RPI
1. 2. 3. 4. 5. PEMBELAJARAN PERKHIDMATAN MATLAMAT DAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI KERJASAMA

1. PEMBELAJARAN
• Membolehkan murid mengikuti program yang dirancangkan secara berkesan. • Menetapkan matlamat pembelajaran kepada murid-murid berkeperluan khas.

2. PERKHIDMATAN
• Memastikan setiap perkhidmatan yang disediakan adalah mencukupi bagi mencapai matlamat jangka panjang dan matlamat jangka pendek. • MATLAMAT JANGKA PANJANG. – Terdiri daripada tempoh masa beberapa minggu atau beberapa bulan tertentu. • MATLAMAT JANGKA PENDEK. – Matlamat ini dapat dilihat,diukur dan dicapai dalam waktu yang dikhaskan. – Matlamat ini perlu tepat dan spesifik bagi menilai perkembangan murid-murid tersebut.

3. MATLAMAT DAN KEMAHIRAN
• Memastikan matlamat dan perkhidmatan yang disediakan bergantung pada analisis murid mengikut bidang masing-masing. • BIDANG PENGURUSAN – cara makan, cara memakai pakaian, cara membeli belah • BIDANG KEMAHIRAN MOTOR – motor halus – sprt pergerakan jari dalam memegang sesuatu objek – motor kasar – sprt tindakan menendang bola

SAMBUNGAN:
• BIDANG AKADEMIK – menulis, membaca, mengira • BIDANG KEMAHIRAN EMOSI DAN SOAIAL – sosial, senyum, mencuba sesuatu yang baru • KEMAHIRAN PRA-VOKASIONAL DAN VOKASIONAL – mematuhi arahan, menyiapkan tugasan, berdikari

4. KOMUNIKASI  Menggalakkan perhubungan komunikasi antara ibu bapa dan profesional lain berkaitan murid berkeperluan khas.  Ibu bapa memainkan peranan penting dalam menentukan objektif yang di perlukan oleh anak-anak mereka kerana mereka mempunyai maklumat mengenai latar belakang termasuk aspek kesihatan dan perkembangan murid tersebut.

5. KERJASAMA
• RPI ingin memastikan semua pihak memainkan peranan masing-masing dalam menyediakan pendidikan bagi murid-murid berkeperluan khas.Ini termasuklah ibu bapa dan pihak sekolah. • Bagi memastikan setiap keperluan kanakkanak dan cara melaksanakan setiap program tersebut dapat mencapai matlamat dalam bidang yang di tetapkan.

CIRI-CIRI RPI
1. 2. 3. 4. 5. 6. KOMPREHENSIF SPESIFIK MENGIKUT URUTAN REALISTIK DAN BERSESUAIAN MUDAH DIFAHAMI DIGUBAL BERSAMA

1. KOMPREHENSIF
 RPI merangkumi semua aspek ketidakupayaan murid. Ia termasuk dalam aspek komunikasi, tingkah laku, social, pengurusan diri, akademik, kemahiran motor kasar dan koordinasi motor tangan, kemahiran vokasional dan transisi, perkhidmatan yang berkaitan dan penempatan yang diperlukan oleh murid tersebut sama ada di program biasa, vokasional ataupun pendidikan khas.

2. SPESIFIK
 Matlamat & objektif RPI prlu ditulis dlm bentuk kemahiran tingkah laku yang dapat diperhatikan & boleh diukur. Cnthnya memerhatikan aktiviti murid sprti membaca, melompat & menari. Cacatan guru perlu mengandungi sasaran, tingkah laku, parameter, keadaan, penilaian ukuran • Contoh : Ali blh mbaca perkataan bola, buku, siku dgn bantuan guru dalam masa 3 minit • Setiap objektif yg dibuat memenuhi krateria yang ditetapkan iaitu kursus, boleh diukur, boleh dicapai,berhubungkait, menepati masa.

3. MENGIKUT URUTAN
• RPI dibentuk berasaskan urutan perkembangan kemahiran dan urutan fungsi kemahiran

4. REALISTIK DAN BERSESUAIAN
• Matlamat dan objektif yang dinyatakan di dalam RPI perlu sesuai dengan tahap fungsi dan kadar perkembangan sedia ada setiap murid.

5. MUDAH DIFAHAMI
• RPI direkodkan dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh para professional dan juga ibu bapa serta dapat menjelaskan apa yang perlu diketahui. Ia nya perlu ringkas dan tidak menggunakan ayat yang berbeli-belit.

6. DIGUBAL BERSAMA
• RPI merupakan satu rancangan kerja yang telah dipersetujui bersama sepenuhnya oleh murid, ibu bapa, guru, golongan professional, dan kumpulan pelbagai displin yang berkenaan. Semua pihak terbabit perlu bekerjasama sebagai satu pasukan untuk melaksanakan RPI. Mesyuarat RPI perlu diadakan dalam lingkungan 30 hari kalander untuk menentukan kesesuaian dalam program pendidikan khas. Setiap individu membawa peranan yang penting dalam melaksanankan RPI. Mereka akan bekongsi maklumat bersama untuk menulis RPI. Setiap maklumat tambahan yang diberikan membantu semua pihak memahami dan memutuskan perkhidmatan yang diperlukan oleh murid.

ELEMEN RPI
1 2 3 4 5 6 KERJASAMA BERKONGSI MAKLUMAT KEPUTUSAN BERSAMA KEBOLEHPERCAYAAN DOKUMENTASI PROSES DAN HASIL

KERJASAMA
• Memerlukan kerjasama semua pihak agar perjalanan dalam menjayakan rancangan ini berjalan lancar tanpa ada pertikaian dan dapat dijayakan dengan berkesan

BERKONGSI MAKLUMAT
• Maklumat-maklumat yang dikumpul perlu dikongsi bersama dan menjadi asas kepada keputusan untuk membina perancangan pendidikan yang akan dibuat.

KEPUTUSAN BERSAMA
Untuk menyediakan RPI,ibu bapa dan golongan profesional perlu bekerjasama. Mereka perlu membuat keputusan bersama bagi menentukan apa yang diperlukan oleh murid berkenaan dalam proses pembelajarannya dan mencari kata putus bagaimana RPI dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dari semasa ke semasa.

KEBOLEHPERCAYAAN
Objektif pengajaran dan prosedur penilaian perlu diterangkan dalam RPI agar tiada percanggahan atau pertikaian apabila rancangan dimulakan. Ini juga memudahkan sesuatu rancangan dijalankan. Semakan,pemantauan dan penilaian RPI juga perlu dibuat dari semasa ke semasa agar objektif dan apa yang dirancang tidak bercanggah daripada rancangan.

DOKUMENTASI
RPI perlu didokumentasikan bagi tujuan rujukan dan panduan semua pihak terutamanya ibu bapa. Dengan adanya dokumentasi ini,ibu bapa dapat melihat perkembangan anak mereka dari semasa ke semasa sepanjang rancangan ini dijalankan

PROSES DAN HASIL
RPI merupakan proses yang meliputi pelbagai aktiviti bagi memastikan program pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang sesuai dan berkesan untuk murid berkenaan Proses-proses RPI seperti mengumpul maklumat, mengadakan mesyuarat, membina rancangan secara bertulis,menjalankan apa yang dirancang dan menilai pembelajaran yang telah dirancangkan. Dengan adanya proses yang berkesan,barulah dapat menghasilkan hasil yang baik

KEPENTINGAN RPI
1 Dapat menyimpan rekod jenis modifikasi dan adaptasi yang dibuat ke atas kurikulum asal. Dapat menyimpan rekod tentang perkara yang perlu dipelajari oleh setiap individu murid kurang upaya. Dapat merekod jenis strategi dan teknik pengajaran yang perlu digunakan untuk mengajar individu kurang upaya. Dapat merekod penilaian pencapaian kemahiran setiap individu murid kurang upaya. 2

3

4

1 Dapat menyimpan rekod jenis modifikasi dan adaptasi yang dibuat ke atas kurikulum asal.

2

Dapat menyimpan rekod tentang perkara yang perlu dipelajari oleh setiap individu murid kurang upaya. Ini termasuklah aspek komunikasi, tingkah laku, social, pengurusan diri, akademik, kemahiran motor kasar dan koordinasi motor-tangan, kemahiran vokasional dan transisi, perkhidmatan yang berkaitan dan penempatan yang diperlukan sama ada di program biasa, vokasional ataupun pendidikan khas.

3

Dapat merekod jenis strategi dan teknik pengajaran yang perlu digunakan untuk mengajar individu kurang upaya. Ini bagi memastikan program pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkesan untuk murid berkenaan untuk mendapatkan hasil yang baik. Program berasaskan penilaian pelbagai disiplin direka bagi memenuhi keperluan-keperluan individu murid kurang upaya.

4

Dapat merekod penilaian pencapaian kemahiran setiap individu murid kurang upaya. Pencapaian murid dapat menerangkan berkenaan kekuatan, kelemahan dan stail pembelajaran murid dalam bidang akademik, vokasional, social, tingkah laku, persepsi, fizikal, komunikasi dan kemahiran mengurus diri. Maklumat ini mestilah disokong dengan data yang releven daripada penilaian formal dan informal serta pemerhatian. Semua data perlu disertai dengan penerangan yang menjelaskan tahap fungsi murid.

SAMBUNGAN
Penilaian juga dapat mengesan tahap pencapaian yang diperlukan bagi objektif yang diberi. Ini dapat dinyatakan dalam bentuk peratus pencapaian, dan bilangan. Frenkuansi penilaian adalah jadual bagi menilai murid itu untuk menjelaskan kekerapan murid itu dinilai bagi satusatu objektif yang ditentukan. Objektif yang dinilai sama ada setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ataupun pada tarikh tertentu. Penilaian bergantung pada sifat dan bentuk objektif itu, tahap perkembangan murid dan kadar perkembangan murid. Penilaian dapat dijalankan melalui ujian yang spesifik, ujian yang dihasilkan oleh guru, bahan kurikulum, temu bual, rekod anekdot, pemerhatian dan portfolio murid.