SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

(1L78H/o32.oc8M)

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM
(11-I8H/632-698M)

MAHAVUDIN HAJI YAHAVA

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur 1986

~.K 930-2894 3102
KK

__

Hakcipta terpelihara. Tidak dlbenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian, artikel, ilustrasi, isi kandungan buku mi dalam apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau lain-lain sebelurn mendapat izin bertulis daripada Ketua Penganh, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Perundingan tertalduk kepada perkiraan royaiti atau honorarium.

© Hakcipta Mahayudin Haji Yahaya 1984 Cetakan Pertama 1984 Cetakan Kedua 1986

Dicetak hIeh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037, Mukim Perindustrjan PKNS Ampang Hulu Kelang Se! angor

$15.00

Untuk Ibu dan Isteriku, Rozaint,

PRAKATA
Bismillahi aI-Rahmani al-Rahim
Sebahagian besar daripada kandungan buku mi bersumber daripada tesis kedoktoran yang bertajuk The Origins of the Khawarjj, yang telah dikemukakan kepada Universiti Exerter, England, pada tahun 1978. Saya terhutang budi kepada Reader Dr. M.A. Shaban yang telah banyak memberikan sumbangan ilmiah serta tunjuk ajar kepada saya, terutamanya mengenai cara-cara menggunakan bahan rujukan asal, sama ada dalam bentuk manuskrip atau buku sejarah Arab klasik. Begitu juga saya terhutang budi kepada ProfesorProfesor Salih al-’Ali, H.A.R. Gibb, W.M. Watt, B. Lewis, F. Rosenthal dan Dr. M. Hinds yang telah begitu banyak menyumbangkan bahan-bahan fikiran yang bernas mengenai sejarah Islam di peringkat awal, dan bahan-bahan mi telah saya gunakan untuk faedah penyelidikan. Perpustakaan-perpustakaan Universiti Exeter, Universiti London dan Universiti Oxford, Muzium dan Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia, serta Jabatan Sejarah, Universiti Kebangsaan Malaysia, telah memberikan kemudahan-kemudahan dan pertolongan yang tidak sedikit ertinya kepada saya dalam menyelesaikan penulisan buku in Saya mengucapkan terima kasih kepada Majlis Agama dan Adat Resam Melayu Pahang dan Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah sama-sama membiayai pengajian saya di Universiti Exerter semasa penyelidikan mi dijalankan. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Dewan Bahasa dan Pustaka kerana sudi menerbitkan buku i, khususnya kepada vii

SF

4JARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

Bahagian Buku Pelajaran Dewan Bahasa dan Pustaka yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menyiapkan penulisan buku mi bagi kegunaan pelajar-pelajar Universiti setempat, khususnya dalam bidang sejarah Islam. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Encik Abdul Rahman Rukaini selaku editor luar yang telah menyunting buku mi. Bahagian pertama daripada Bab 4 telah saya kemukakan dalam Persidangan Antarabangsa Kelapan Ahli-ahli Sejarah Asia Tenggara yang diadakan di Kuala Lumpur pada bulan Ogos 1980. Mahayudin Haji Yahaya

nit

PENDAHULUAN
Hampir satu abad yang lalu J. Wellhausen telah menulis sebuah buku bertajuk Die J?e/igios-Politischen Oppositionsparteien im A/ten Is/am yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggeris dengan tajuk Re/igioPo/itica/ Factions in Ear/y Is/am oleh R.C. Ostle dan SM. Walzer pada tahun 1975. J. Wellhausen cuba menganalisis sejarah kaum Khaw~rij dan kaurn Shi ‘ah berdasarkan sumber-sumber yang utama seperti al-Tabari. Dalam kajiannya J. Wellhausen telah menyarankan bahawa kemunculan kaum KhawArij dan kaum Shi’ah adalah berpunca daripada perselisihan dalam agama, dan setelah itu mereka menjadi radikal dan bergiat dalam bidang politik pada masa pemerintahan Umayyah. Kaum Khaw~rijdan kaum Shi’ah, katanya, adalah terdiri daripada penghafal-penghafâl alQurin atau “Qur’an readers”.’ Pendapat J. Wellhausen mi telah mempengaruhi ramai ahli sejarah moden, termasuklah M. Hinds. Dalam tesis kedoktorannya yang berjodol The Early History Is/arnie Schism in Iraq M. Hinds cuba mengkaji asal usul kaum Khawarij dan kaum Shi~ahdengan lebih jauh lagi, namun kesimpulan yang diperolehinya adalah sama dengan pendapat J. Wellhausen, iaitu beliau masih mengatakan bahawa sebab utama perpecahan umat Islam pada permngkat awal adalah berpunca daripada faktor keagamaan. Pendapat mi dikemukakan berdasarkan pada tafsiran J. Wellhausen mengenai perkataan Arab a/-qurr?i’ sebagai “Penghafalpenghafal ai-Qur’i~n”.Katanya, kaum Khawarij dan kaum Shi’ah adalah sebahagian daripada golongan a/-qurra’ yang telah
~J,Wellhausen, The Religio-Folitical Factions in Early Islam, tr. Ostle R.C and Walzer SM., ed. Ostle R.C., North Holland Medieval Translation, 1975, rns. I, 11—15.

ix

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

menyokong tentera ‘All menentang Mu’awiyah di Siffin. Tetapi golongan itu akhirnya berpecah; sebahagian daripada mereka telah meninggalkan ‘Ali dan mereka diberi gelaran KhawArij; kaum pelampau Islam. Menurut M. Hinds, golongan a/-qurra’ pada umumnya adalah merupakan satu golongan masyarakat di Iraq yang mempunyai taraf sosial yang rendah; justeru itu mereka menuntut hak-hak keagamaan, atau apa yang dipanggil sëbagai “Islamic Priority”.2 Mereka bukan sahaja cuba menuntut hak-hak keagamaan, malahan sanggup melakukan kekejaman sehingga mereka tergamak membunuh kedua-dua Khalifah dan sahabat Nabi yang mulia; ‘Uthm~ndan ‘Au r.a. Adakah pembunuh-pembunuh Khalifah ‘Uthman dan Khalifah ‘Ali, sebenarnya penghafalpenghafal al-Qurin? Buku mi ditulis dengan tujuan untuk mentafsirkan semula sejarah awal perpecahan umat Islam di Iraq serta menganalisis faktor-faktor utama kemunculan kaum-kaum pemberontakan iaitu kaum Khawarij dan kaum Shi’ah. Di samping itu buku mi juga cuba menekankan beberapa perkara penting yang berkaitan, di antaranya ialah mengenai takrif a/-qurrW, htxbungan sistem ekonomi di Iraq dengan kemunculan golongan a/-qujra’ pada masa Khalifah ‘Uthman, peristiwa di Siffin dan kemunculan KhawArij dan Shi’ah, dan perbezaan antara Khawarij atau Shi’ah Asal dengan penyokong-penyokong mereka. Huraian dan penjelasan lanjut mengenai perkara-perkara di atas diharapkan dapat membantu para pengkaji dan para pelajar Sejarah Islam memahami Sejarah Umat Islam, khususnya sejarah kaum Khawarij dan kaum Shi’ah. Seterusnya ia diharapkan dapat menghindarkan beberapa kekeliruan yang timbul di kalangan umat Islam mengenai kedua kaum pemberontak tersebut.

2M. Hinds, The EarlyHistory of Islamic Schism, Ph. D. Thesis, University of London, 1969, (tidak diterbitkan).

x

SUMBER-SUMBER
Hampir kesemuasumber awalan mengenai sejarah awal perpecahan umat Islam di Iraq telah digunakan oleh M. Hinds, namun begitu pengkajian semula mengenai sumber-sumber mi perlu dibuat, oleh kerana terdapat beberapa kekeliruan dan kesilapan yang dilakukan oleh beliau dan juga ahli-ahli sejarah Islam yang lain, sama ada di timur atau di barat. Dalam pengkajian semula sumber-sumber tersebut, khususnya mengenai sejarah Khaw~rijBaru, beberapa sumber pendua telah digunakan, kerana sumber-sumber itu dapat membantu dan menjelaskan sumber-sumber yang pertama tadi.’ Pada keseluruhannya, kajian mi adalah berdasarkan sumber-sumber awalan yang terpenting yang telah diiktiraf oleh para sejarawan Islam tentang kesahan dan ketulenannya. Sumber-sumber pendua yang ditulis kemudian adalah semata-mata mengulang dan menyebut maklumat-rnaklumat yang diberikan oleh yang pertama. Sebagai contoh, Tdrikh al-Tabari dan Anstib al-Bal~dhuri telah digunakan oleh sejarawan-sejarawan yang terkemudian seperti Ibn al-Athir dalam kitabnya a/-Kami/fi a/-Tarikh, dan Kitab Futuh a/Bu/drin oleh al-Baladhuri yang telah dipetik dengan begitu banyaknya oleh YAqUt al-Ijamawi dalam bukunya Mujam a/Bu/ddn.2

‘M.J. Kister, “Notes on the account ofthe shura appointed by ‘Umar b. al-Khattãb” dalam Journal ofSemitic Studies, no.2, 1964, ms. 320—6; ‘Abcl al-Ameer ‘Abd Dixon, the Umayyad Caliphate, London, 1971, ms. 2. 2F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, Leiden, 1968, ms. 100 dan 107.

xi

SEJARAR AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

Kitab TiIrikh a/-Rusu/ wa a/-Mu/uk o/eh a/-TaharL3 yang mempunyai kumpulan-kumpulan riwayat yang amat terperinci dan komprehensif tentang sejarah Islam adalah merupakan sumber utama kajian mi. Tulisan Sayf bin ‘Umar al-Tamimi (180 H/796 M) telah digunakan oleh al-Tabari sebagai salah satu tulisan seorang wibawa dan terpenting bagi jangka masa antara perang Riddah pada zaman Khalifah Abu Bakar r.a. dengan zaman Sayyidina ‘Alidalam perang Jamal (11—36 H/632—656 M). Oleh kerana al-Tabari tidak sezaman dengan Sayf maka pemindahan riwayatnya mestilah berdasarkan kitab-kitab yang terakhir, iaitu Kitab a/-Futuh al-Kahir wa a/-Riddah dan Kimb a/-Jamal wa Masir ‘A/i,4 tetapi tidak ada satu pun di antara kitab-kitab tersebut yang masih wujud. Meskipun begitu pengkaji-pengkaji moden seperti H.A.R. Gibb5 dan E.L. Petersen,6 meragui kesahihan riwayat Sayf dan menganggapnya sebagai salah seorang yang berwibawa tetapi kurang boleh dipercayai. F. Rosenthal telah menulis tentang Sayf scperti berikut, “Kritikan sejarah moden telah mcngiktiraf bahawa para sejarawan silam mengenai penaklukan seperti Sayf bin ‘Umar dan Abu Hudayfah, telah menyediakan asas bagi riwayat yang agung tentang penaklukan dan, secara kebetulan, menerusi persembahan riwayat yang agung itu yang mengandungi berbagai peristiwa, membuatkan ahli-ahli sejarah seperti al-Tabari meparuh kepercayaan kepada kerja-kerja mereka melebihi daripada yang sepatutnya.7 Hanya M. Hinds sahaja yang memihak kepada Sayf, khususnya mengenai sejarah awal Negeri Iraq dengan mengatakan bahawa “tulisan alTabari adalah berlandaskan maklumat yang diberikan okh Sayf, sejak kewafatan NaN hinggalah kepada perang Jamal.”8 Sesungguhnya kajian M. Hinds tentang sejarah dalam tempoh masa mi adalah pada keseluruhannya berdasarkan tradisi Sayf, terutamanya mengenai tafsiran golongan a/-qurril’. Pendapat~Al-TabarI, Muhammad b. Jarir, T’drlkh al-Rusul wa al-Mu&k, ed. M.J. de Goeje, Leiden, 1879—1901 (MAR Ibrãhim, Qahirah, 1962—66)—selepas mi disebut Tab. 4Ibn al-Nadim, Muhammad b. Ishaq, al-Fihrist, ed. T. Ridk, Tehrän, 1971, ms. 106. 5H.A.R. Gibb, Studies on the Civilization of Islam, London, 1962, ms. 118. 6ILL. Petersen, Studies on the Historiography of the ‘Ali-Mu’kwiyah Conflict, dalam Acta Orientalia, XXVII, 1963, ms. 85; Idem, ‘All and Mu’dwiyah in early Arabic tradition, Copenhagen, 1964, ms 78—80, 151—52. 7F. Rosental, op. cit., ms. 188. ‘M. Hinds, Thesis, ms. 11—12.

xii

SUMBER-SUMBER

pendapat Sayf mengenai beberapa peristiwa penting yang berlaku semasa penaklukan Negeri iraq dan semasa pemerintahanpemerintahan Khalifah ‘Uthman dan Sayyidina ‘Ali akan dibincangkan dalam empat bab pertama dalam buku mi, dan beberapa pendapat yang kritikal dan beberapa cadangan akan juga dikemukakan. Setelah mengkaji dengan teliti berbagai cerita yang diberikan oleh al-Tabari dalam kitabnya Tdrikh a/-Rusu/ wa a/-Mu/uk, khususnya dalam jangka masa yang dibincangkan, kita dapati bahawa tulisan Sayflah yang lebih terperinci tetapi kadangkala ditokok tambah, dan pada ketika yang lain pula berlawanan dengan keteranganketerangan sejarah yang awal seperti yang diberikan oleh Abu Mikhnaf, al-MadA’ini, al-Sha’bi, al-WAqidi dan Ibn IshAq. Menurut J. Wellhausen, “Walaupun beliau (Say!) dapat mempengaruhi kita dengan keterangannya yang terperinci, namun terbukti bahawa t’iwayat beliau mengenai Iraq adalah kurang boleh dipercayai berbanding dengan tradisinya mengenai HijAz.”9 mi dapat dilihat daripada perbandingan tarikh yang diberikan oleh beliau dengan tarikh-tarikh yang ditentukan oleh para sejarawan Arab yang iain dan dengan perekod-perekod Kristian. Walau bagaimanapun, sikap berat sebelah Sayf terhadap sukunya, iaitu suku Tamim, mengenai hal ehwal Iraq tidak dapat disangsikan lagi. Justeru itu kadangkala beliau tidak diterima oleh al-Tabari sendiri.t° Adalah perlu ditekankan di sini bahawa Tiirikh al-Tabari mempunyai nilai yang tinggi kerana cara penulisannya yang unik dan mi telah diakui oleb sejarawan-sejarawan moden. Beliau cuba memberikan kenyataan sebanyak-banyak yang boleh “dengan menunjukkan sumbersumber dan rangkaian daripada pemindah-pemindah riwayat secara berhati-hati, Apabila didapati ada perbezaan-perbezaan laporan tentang peristiwa yang serupa yang difikirkan oleh al-Tabari bahawa peristiwa itu perlu dipelihara, beliau terus mengambilnya dan diletakkan di dalam kitab.”tt Cara al-Tabari mi adalah bertujuan untuk memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada para

9Encyclopaedia of Islam, art. “Sayf bin ‘Umar,” first Edition, Leiden, 1913- 1938. ‘°Tab. 1/2377. “Rosenthal, op. cit., ms. 135.

xiii

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

pembaca, supaya mereka dapat memilih mana-mana yang sesuai dan yang tidak sesuai mengenai sesuatu peristiwa. Di antara tokoh-tokoh yang berwibawa bagi al-Jabari ialah Abu Mikhnaf(l 57 H/774 M), al-MadA’irii (215 H./830 M.), al-Sha’bi (110 H./728 M.), al-WAqidi (207 H./823 M.), al-Haytham bin ‘Adi (207 H./822 M.) dan Ibn IshAq (150 H./767 M.). Bagi sejarah Kufah dan hal ehwalnya al-Tabari hampir sepenuhnya berdasarkan tulisan Abu Mikhnaf Liit bin YahyA al-Azdi, salah seorang sejarawan Arab yang tertua. Beliau telah menulis berbagai kitab: di antaranya ialah Kitdb Futuh a/- ‘Iraq, Kitab a/-Jama/, Kitab S(fjln dan Kiti7b ah/ a/Nahrawdn wa a/-Khaw~rij.’2Laporan beliau yang panjang lebar mengenai KhawArij Asal di al-NahrawAn juga mempunyai nilai-nilai yang tersendiri. Bagi hal ehwal Ba~rah dan wilayah-wilayah di timur, termasuklah sejarah KhawArij yang terkemudian iaitu KhawArij AzAriqah, al-Tabari menulis dengan berlandaskan tulisan alMadA’ini, Abu al-Hasan Muhammad bin ‘Au al-Qurashi, ahli sejarah Ba~rah.’3 Keamanahan al-MadA’ini dan “ketepatan ceritanya telah diperakui oleh penyelidik moden.”4 A1-MadA’ini dikatakan ada juga menulis beberapa buah kitab mengenai sejarah penaklukan dan pemerintahan berkhalifah. Di antara kitab alMadA’ini yang penting ialah Thrikh ah/ a/-Ba.yrah, yang menjelaskan tentang penduduk Basrah.’5 Kitab mi nampaknya merupakan sumber utarna bagi al-Tabari mengenai hal ehwal di Ba~rah. Kajian al-MadA’ini yang berasingan mengenai peperangan al-NahrawAn telah juga digunakan oleh al-Tabari Sumber asasi seterusnya ialah Ansab a/-Asharaf oleh alBalAdhuri.’7 Ia disusun mengikut bentuk genealogi. Ia
.

‘2Ibn al-Nadim, Fihrist, ms. 105—106. ‘3Tab. 1/3333. ‘4H.A.R. Gibb, Studies on the Civilization of Islam, ms. 115. “Ibn al-Nadim, Fihrist, ms. 117. ‘6Brokelman, art “al-Madi’inl” dalam Encyclopedia of Islam, 1st Ed., Leiden, 1913— 1938. ‘7Sebahagian besar sumber mi adalah dalam bentuk manuskrip yang tersimpan di Suleymanniye Kutuphanesi, Reisukuttap, dalam dua jilid besar, no. 597—98, tetapi hanya sebahagian kecil sahaja yang telah diterbitkan: vol. I, ed. M. Ham!dullkh, Qkhirah, 1959; vol. IVA, IVB, ed. M. Schloessinger, Jurusalem, 1938; vol. V, ed. S.D. Goitein, Jurusalem, 1939; vol. XI (Anonyme Arabische), ed. W. Ahlwardt, Greifswald, 1866—selepas mi hanya disebut BA.

xiv

SUMBER-SUMBER

membincangkan keturunan Mudar secara keseluruhan dan sebahagian besar daripada keturunan Qays dalam tempoh dua abad hijriyyah. Ansab a/-Ashrafmerupakan salah satu sumber yang paling bernilai bagi sejarah KhawArij.’8 Ia telah menggunakan ramai tokoh ‘yang berwibawa tetapi tokoh yang utama bagi al-BalAdhuri, ialah alMadA’inl khususnya mengenai pemberontakan KhawArij. Kajian alMadA’ini tentang kaum KhawArij telah digunakan bukan saja boleh al-BalAdhuri tetapi juga al-Tabari dalam kitab Thrikh dan alMubarrad dalam a/-K~mi/.’9Kenyataan lanjut yang diberikan oleh al-MadA’ini mengenai aktiviti-aktiviti KhawArij dalam masa pemerintahan Ibn a1-Zubayr dan ‘Abdul Malik dalam Anstib a/Ashraf amatlah penting. Kitab Futu/j a/-Bu/diYn2° oleh al-BalAdhuri merupakan sumber utama bagi sejarah penaklukan Arab.2’ Laporannya tentang wilayah-wilayah timur memberikan beberapa kenyataan sejarah dan fakta-fakta yang bernilai dalam memahami sejarah KhawArij dan perpecahan umat Islam di Iraq. Tokoh-tokoh utama yang berwibawabagi al-Baladhuri dalam kitabnya Futuly a/-Bu/dzzn ialah al-MadA’ini dan Abu Mikhnaf. Kitab a/-Futuh, oleh Ibn A’tham22 adalah di antara sumber yang terpenting tentang sejarah awal orang Arab di Iraq. Ia disusun oleh Ibn A’tham al-Kufi pada tahun 204 H./8l9 M. KitAb Ibn A’tham mi bermula daripada tahun pertama pemerintahan Khalifah ‘Uthman dan berakhir pada zaman pemerintahan HArun al-Rashid. Ibn A’tham telah menggunakan cara yang berbeza. Beliau tidak memetik rangkaian riwayat daripada tokoh-tokoh yang berwibawa, sebaliknya beliau menyusun semua riwayat dan diletakkan bersamasama dalam sebuah cerita tanpa menyebut isnaddan menyenaraikan nama-nama tokoh-tokoh yang berwibawa di bahagian khas di dalam kitabnya. Di antara tokoh-tokoh itu ialah al-MadA’ini, Ab’u Mikhnaf, al-WAqidi, al-Zuhri dan Ibn al-Kalbi. Tokoh yang paling
‘8F. Rosenthal, art. “Al-Balãdhurl,” dlm. Encyclopaedia of Islam, Second Edition,. Leiden, 1954. ‘9C. Brockelmann, art. “Al-Madã’ini,” dim. Encyclopaedia of Islam 1st Ed. Leiden. 20AI-Baiidhuri, Ahmad bin Yahyk, Futüh al-BukLan, ed. M.J. de Goeje, Leiden, I 866—selepas mi hanya disebut BF. 21Rosenthal, art. “Ai-Baiadhuri dim. Encyclopaedia of Islam, 2nd. Ed. Leiden, 1954—. 22Ibn A’tham, Ahmad bin ‘Uthmin al-Kufi, Kitlib al-Futüh, manuskrip, Sary, Library of Ahmet III, Istanbul, no. 2956—setelah mi disebut Ibn A’tham.

xv

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

penting ialah aI-MadA’ini, yang n’enurut penyelidikan MA. Shaban adalah sezaman dengan Ibn A’tham.23 Oleh kerana ia seorang ahli Kufah, maka minat untuknya kepada Ibn A’tham ialah mengenai hal ehwal di Kufah. Laporan lanjutnya mengenai a/-qurrtt’ Kufah pada masa pemerintahan Khalifah ‘UthmAn mempunyai kepentingan yang khusus. Tidak syak lagi bahawa riwayatnya tentang Khawarii di Nahrawan adalah lebih boleh dipercayai daripada riwayat mengenai KhawArij Baru, iaitu Azariqah dan Najdiyyah. pusat pemberontakan mereka bukan di Kufah tetapi di emenanjung Arab dan di wilayah-wilayah timur. Kitab Waq’at Stffin rnerupakansumber utarna berkenaan dengan pertikaian antara Sayyidina ‘Ali dengan Mu’Awiyah di 5iffin,24 tetapi sumber yang tertua mengenai konflik tersebut ialah Kitab iffin oleh Abu Mikhnaf.25 Kebanyakan kajian Abu Mikhnaf mengenai peristiwa yang khusus mi ada tersimpan dalarn Tarikh alTabari dalam peristiwa tahun-tahun 36H ./656M dan 37H ./657M. Menurut lbn al-Nadim, Ibn MuzAhim al-Minqari adalah sezaman dengan Abu Mikhnaf.26 Tokoh-tokoh yang berwibawa bagi Ibn Muz~himyang utama ialah Abu Mikhnaf, al-Sha’bi, Sayf bin ‘Umar, Abu Rawq dan Saqiq bin Salamah. Walaupun beliau memihak dan cenderung kepada Shi’ah, Ibn MuzAhim tidak pernah mengemukakan pendapat yang bersifat berat sebelah mengenai peristiwa-peristiwa di 5iffin; begitu juga tradisi-tradisi (cerita atau catatan) beliau tidaklah berlawanan dengan maklumat yang diberikan oleh al-Tabari dan al-Baludhuri.
~‘

23M.A. Shaban, art. “Ihn A’tham” dim. Encyclopaedia of Islan,, 2nd. Ed. Leiden,
1954-. 24A1-Minqari, Nasr bin Muzähim, Kitdh Waq’at S(/fin. ed. A.S.M. HarUn. Qahirah, 1365 H. 251bn al-Nadim, Fihrist, ms. 105. 20Ibid., ms. 106; sila bandingkan dengan A.S.M. Härün dalam pendahuiuannya kepada Kitdb Waq ‘at S(fjin. xvi

KANDUNGAN
Prakata Pendahuluan Sumber-sumber Ha/aman vii ix xi

Bab Pertama Pembukaan Negeri Iraq dan Perlaksanaan Dasar Sosioekonomi dan Politik Zaman Khalifah ‘Umar bin al-Khattãb Bab Kedua Pembentukan Polisi Pentadhiran Khalifah ‘Uthrnãn bin Affan dan implikasinya terhadap Kedudukan Sosioekonomi Orang Islam di Iraq Bab Ketiga Perang Saudara Pertama Dalani Islam Bab Keempat Persengketaan ‘Mi /Mu’ãwiyah dan Kemunculan Parti Khawãrij dan Parti ShPah
xvii

I

46

85

106

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

Bab Kelima Dinasti Umayyah dan Pemberontakan Khasvarij Zaman Mu’aWiyah Bab Keenam Perkembangan Parti Khawãrij Zaman Ibn alZubayr dan ‘Abdul Malik b. Marwãn Bab Ketujuh Pemberontakan Shi’ah Zaman Umayyah Bibliografi

150

169

215 233

xviii

BAB PERTAMA
Pembukaan Negeri Iraq dan Perlaksanaan Dasar Sosioekonomi dan Politik Zaman Khalifah ‘Umar bin al-Khattlb
Pembukaan Negeri Iraq oleh orang Arab bermula pada tahun 12H./633M., iaitu sejurus selepas perang Riddah (1 1H./632M.) ketika Kh~lid bin al-Walid dan suku MakhzUm, salah satu daripada cabang keturunan Quraysh yang paling berpengaruh, telah menjadi masyhur di kalangan panglima-panglima tentera Arab. Sebagai seorang pemimpin yang masyhur dan berpengaruh, Kh~lidtelah berperang menentang kaum pemberontak yang biasa dipanggil sebagai golongan murtad (ahi al-riddah) dengan mendapat arahan yang minimum daripada Khalifah Abu Bakar.1 Dalam perang yang masyhur mi KMlid telah berjaya menewaskan pihak musuh yang terdiri daripada anggota-anggota suku Asad, ~ayy, Ghatafan, FazArah dan Tamim. Kebanyakan daripada mereka adalah kaum Badwi atau penduduk-penduduk padang pasir.2 Gerakan yang terakhir dan terpenting ialah menentang penduduk perkampungan qabilah yang paling terkuat dan berpengaruh sekali di kawasan tengah Semenanjung Arab yang terletak di al-Yam~mah iaitu qabilah Banu Hanifah.3 Qabilah Ijanifah tidak pernah menjadi
‘Tab. 1/1922—3. 2lbid., 1/1871, 1893, 1896, 1902, 1908, 1921 dan 1980; BF. ms. 98; MA. Shaban, Islamic History, AD. 600—750 (A.H. 132) Cambridge University Press, Cambridge, 1971, ms. 24. 3Tab. 1/1930, 1946 dan 1962 (di mana anggota-anggota suku Hanifah digelar ahi a!qurd, penghuni-penghuni kampung.)

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

anggota dalam persekutuan Madiriah dan mempunyai seorarig Nabf palsu yang bernama Musayliniah yang telah menentang Nahi Muhammad saw. dan kemucliannya menentang Khalifah Abu Bakar bagi tujuan untu1çmer~dirikan kekuasaannya di a!-Yam~rnah, iaitu sebuah kawasan yang subur dan mempunyai jumlah penduduk yang ramai. Tempat pemasaran harangan al-Yamamab yang utama ialah Mekah sehinggalah kemudiannya dikuasai oleh kerajaan Madinah dalam zaman Nabi Muhammad saw.4 Jumiah tenteranya dikatakan seramai 40,000 orang.5 Musaylimah yang nienjadi pemimpinnya dilaporkan telah cuba untuk menguasai kaum Badwi di kawasan-kawasan persckitaran,6 tetapi mereka enggan untuk mengikutinya dan mereka hanya patuh dan taat setia kepada pemimpin-pemimpin mereka yang digelar Nabi-nabi palsu. Di antara Nabi-nahi palsu tersebut ialah Tulayhab bin Khumaylid dan suku Asad dan Sajah dail suku Tarnim. Tulayhah telah disokong kuat okh anggota-anggota suku z\sad di Samiri, G1iataf~n di Tib~ dan Tayy di kawasan antara Samir~’ dengan Tiba,7 namun sebahagian daripada niereka telah memihak kepada Khalifah Abu Bakar.8 Sajah pula adaiah dan keturunan Hanzalah dan suku ramim dan pihak ibunya yang berkeluarga dengan suku Taghlib di iazirah, Mesopotamia. Dia datang dan Jazirah bersama-saina pengikutnya dan keturunan afna’ Rabi’ah, laitu sub-suku dan suku Rabi’ah. Di antara pemimpin-pemimpin mereka ketika itu ialah a!Hudhayl bin ‘Imran dan suku Tagh!ih, ‘Aqqah bin Hith! dan suku Namir, dan Abu Adiyy bin Watad dan Iyad.9 Di Semenanjung Arab Saj~~ te!ah disokong o!eh suku Hanzalah, Tamirn. Shabath bin Rib’i bin Ijusayn a!-Riyahi ada!ah sa!ah seorang daripada pemimpinnya yang te!ah rnenyertai dalam kempen bersama Saj~hJ° Namun
4Jlnd., !;1930-4: lbn Hazm, ‘All b. Muhammad, Jamharat Ansab al-Arab, ed. AM. Hãrün, Qahirah, 1962, ins. 309; Baghdädl, ‘Aix! al-Qahir b. Tähir, al-Farq bayn a!Firaq, Qähirah, 1910, ms. W.M. Watt, Muhammad at Med/na, Oxford University Press, Oxford, 1956, ma. 135—6; Shaban, op. cit;, ma. 20; Einkelman, Musaylimah, Journal of Economic and Social History of the Orient, 1967, ma. 17—52, terutamanya. ma. 41, 47 dan 52. 5Tab. 1/1930. “ibid., 1/1930—4; Einkelman, op. oiL, ms. 42. ‘Tab. 1/1871, 1873 dan 1902. TMThid.. 1/1871, 1889 dan 1899. “Ibid., 1/1911-12; BE ma. 99. ‘°Ta1~. 1/1912, 191c; BE. ma. 99; Ihn Hazm, Jomharah, ms. 227.

2

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

begitu, sebahagian daripada pengikut-pengikut Sajah tdah berpaling menyokong Khalifah Abu Bakar.’ Walaupun Sa.jAh dilaporkan telah bersekutu dengan Musayiiniah dan pergi ke a!Yamarnah untuk menernuinya yang terakhir,jangkamasa in tinggal di ik!im itu hanya sebentar sahaja.’2 Kemudian ia kembali kc Jazi mb dengan membawa setengah daripada basil mahsul al-YarnAniah.’3 Perkara yang per!u diambi! perhatian di sini ia!ah bahawa tidak seorang pun daripada mereka sama ada Tu!ayhah mahupun SajMj muncu! bersama-sama tentera Musaylimah di dalan’. peperangan ‘Aqraba’ yang besar, iaitu peperangan yang tc!ah menentukan kemenangan bagi pihak orang Islam, Sebahagian orang Badwi yang menyokong Khali lab Abtt Bakar te!ah bergiat cergas bersarna-sama tentera Khalid bagi menentang kaum pemberontak.’4 Kebanyakannya adalab dan keturunan suku Asad yang dipimpin o!eh Dir~r bin ai-Azwar dan Sin~n,’5 Ghatafan,’° Fazarah,” Tayy, 1,000 orang dan Jadi!ah dan 500 orang dan ‘Adiyy,’8 Uam~zin,’° Hanzalah (Tamim)2°dan Su!aym yang diketuai o!eh Ma’an bin Flitjiz dan Turayfah bin Hajiz.2’ Ada!ah perlu diambil perhatian bahawa herbagai isti!ah telah digunakan da!am keadaan mi bagi menentukan kumpulankumpulan in Sekiranya keselunuhan suku yang rnenyentai peperangan, mereka digelar hararal,, laitu mereka yang membuktikan kebenaran dan ketaatan; sekiranya hanya sebahagian yang menyentai, mereka dipanggii khiyarah iaitu orang-orang yang tenpilih.22 Oleh kerana tertanik kepada ajaran Isam, di samping kerana takut dikongkong oleh anggota-anggota suku Hani lab yang berpengaruh, anggota-anggota suku yang kecil mi teiah memutuskan untuk memihak kepada kenajaan Islam di Madir’ah
“Tab. 1/1911. UhF ma. 151; Hab. 1/1917—9. 3T. 1/1919—20. ‘4lbid.. 1/1871, 1889, 1899, 1963 dan 1970. ‘5lbid., 1/1893, 1894; BF. ms 91. “’Tab. 1/1894. “Ibid., 1/1891. “’IbId., 1/1887, 1889 dan 1894. “Ibid., 1/1871 dan 1894. 20Ibid., 1/1911 dan 1922. 2’Ibid., 1/1905. 22Shaban, op. cit., ma. 52.

3

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

bagi menentang Musaylimah. Dengan adanya sokongan danipada meneka, bensama-sama golongan Muhajirin, (onang-onang yang berhijrah bersama-sama RasulullAh s.a.w. dan Mekah ke Madinah), dan golongan AnstIr (penduduk Madinah, yang membeni pentolongan kepada Rasulallah s.a.w. dan kaum Muh~jinin)senta suku-suku Arab yang selainnya yang tidak muntad, Khalid telah berjaya menewaskan tentera Musaylimah di ‘Aqnabt. Sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai kegiatan Khalid adalah perlu disebutkan di sini bahawa pada masa benkempen di ‘Aqnaba’ tendapat sekumpulan tentera Islam dan Madinah yang digelan ahialqurrl~, iaitu penduduk kampung. Dalam konteks yang sama alTabani melaponkan bahawa dalam gerakan tensebut terdapat sekumpulan yang lain pula dan tentena Madinah yang digelan a/il a!badiyah,23 Dalam penistiwa yang sama, Baladhuni melaponkan bahawa sekumpulan tentera yang dipanggil al-qurra’ telah ada bensama-sama tentera Madinah di ‘Aqnaba’ dan menunut beliau bahawa di antara mereka ramai yang telah terbunuh dalam pentempunan tersebut.24 Dan dua nanatifyang dibawa oleh al-Tabani dan al-Bal~dhunitadi dapatlah disimpulkan bahawa penkataan qurrd, katajamak dan kata tunggal qaryatum, yang bererti desa-desa atau kampung-kampung, adalah berlawanan dengan perkataan bawddi, kata jamah dan kata yang berenti tunggal bddiyah, yang benerti padang-padang pasin. Keduanya, kita dapat membezakan antana qurrd, kata jamãk dan kata tunggal qãri’ dan kata dasar Qaf Ra Hamzah, yang benmaksud “membaca” dengan qurrd’, kata jamak dan kata tunggal qarin dan kata dasar Qaf Ra Ya yang benerti penghuni atau penduduk kampung.25 Altennatif yang ketiga ialah bahawa menunut Ibn Man?Un dan Faynuzabadi, kata nama qdri’ boleh juga membawa enti “seonang Muslim yang wanak” atau mutanassik; jamaknya ialah qara’ah sepenti ‘amil, kata tunggal, jamaknya ‘ama/a/i. Kalimah qurrU’ boleh jug digunakan dalam tunggal dan jamaknya ialah qurrã’un, yang benenti onang-onang Muslim yang wanak dan salih.26
-

23Ibid., 1/1946. 24BF. ma. 241 dan 340. 25Perbezaan mi telah dibuat oleh MA. Shaban, op. cit. ma. 23. 261bn Manztir, Muhammad bin Mukarram!, Lisdn a!- ‘Arab, Beirut, 1955, vol, V. ma. 130; al-Fayrtizabadi, Basd’ir, vof. IV, ma. 263.

4

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

Kekelinuan antana penkataan-penkataan qurrtl’ (penghuni atau penduduk kampung) dan qana’ah, atau qurrfln (onang-onang Muslim yang wanak) tidak timbul oleh kenana tidak ada satu pun penistiwa dalam sejanah golongan al-qurra’ padajangka masa istilah qara’ah dan qurrfln disebutkan, tetapi kekeliruan utama yang timbul ialah antara istilah-istilah al-qurra’ yang bermakna penduduk kampung, dan bukan penghafal-penghafal al-Qur’an. Kekelinuan mi te!ah menyebabkan penselisihan faham tentang sejanah a/-qurrii’ dan seterusnya sejanah Khawanij dan Shi’ah. Benhubung dengan istilah al-qurrel’ tendapat dua kajian yang dibuat banu-baru mi yang mentafsirkan al-qurril’ sebagai penduduk kampung dan bukan penghafal-penghafal al-Qun’an. M.A. Shaban dalam bukunya “Islamic History” te!ah memperkenalkan ideanya mengenai a/-qurrd’ tetapi hanya secana ningkas dan tidak mendalam.2’ Juynbol dalam makalahnya yang bentajuk “The Qurra’ in Early Islamic History” bensetuju dengan Shaban yang mengatakan bahawa al-qurrel’ bukanlah penghafal-penghafal al-Qun’~n, namun penjelasannya mengenai al-qurril’ adalah terhad pada penkembangan awal, tanpa membeni petunjuk untuk memahami golongan al-qurrtI’ yang muncul kemudian yang setelah itu menjadi Khaw~nij. Beliau cuba membincangkan suasana di Madinah tenmasuk kawasan-kawasan desa yang menjadi tempat tinggal anggota-anggota suku Arab dan Yahudi. Meneka kadangkala dinujukkan kepada al-munilfiqUn (onang-onang munafik), yang dianggap oleh Juynbol sebagai golongan a/-qurrzl’ yang terawal mi boleh disamakan dengan golongan a/-qurrtl’ di Kufah yang muncul pada zaman Khalifah ‘Uthman, dengan mengatakan bahawa “kota sepenti kota Kiifah mestilah mempunyai kampung-kampung seperti Madinah”, dan beliau menambah “penduduk Madinah yang berhijrah ke Kufah telah ditempatkan di kawasan-kawasan desa di sekitan Kufah”.28 Dan kenyataan mi jelaslah bahawa Juynboll cuba
27Shaban, op cit., khuauanya ma. 23 dan 51. 28Juynboll, op. cit. ma. 118—24. Dalam membuktikan kewujudan kampung-kampung di aekitar Kota KiIfah beliau memetik al-Balãdhuri “wa-sakkana Abü MThsöa!-nös,” (BA, vol. V. ma. 47)4an memberikanmakna “sakkana “aebagai pertempatan dengan katanya “Abu Mtiaã telah menempatkan mereka aekali lagi (di kampungkampung)”, (Juynboll, op. cit. ma. 123). Pada hakikatnya, Juynboll telah keliru antara kata-kata kerja sakkana, untuk mententeram atau menyenyapkan, dan askana, untuk menempatkan atau memberi tempat tinggal. Keaan daripada

5

Peta: Semenanjung Arab; Zarnan Kenaikan Islam dan Peinbahagian Qabilah Arab

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

untuk mempenkenalkan teoninya sendini mengenai golongan a!qurrU’ dan membincangkannya menunut tafsinan baru yang pada umumnya benlandaskan penkembangan awal di- Madi nab. Dengan tidak menafikan kenyataan tentang tendapatnya golongan qurril’ yang muncul pada zaman Nabi di Madinah, kita amat sukan untuk menyakinkan bahawa golongan yang sama akan muncul sekali lagi dalam bentuk, sifat dan motif yang senupa di kawasan dan suasana yangjauh benbeza sepenti di Kufah. Kita tidak boleh menyamakan Madinah dengan Kufab, kenana Madinah tenbahagi kepada kawasan desa dan pusat bandan, sedangkan Kufah, pada masa itu, hanya menupakan sebuah bandan tentena. Di situlah tentena-tentena Anab ditempat dan diatun mengikut sistem onganisasi sosial kesukuan, dan tidak ada nancangan dani pihak kenajaan Islam untuk mendinikan kampung-kampung di sekitan Kufah, atau membiankan tentena Arab pergi tinggal berjauhan, tanpa sebab-sebab tertentu, kenana mi akan menjejaskan kedudukan meneka yang boleh membawa kepada perpecahan. Hakikat mi tidaklah bererti kita menafikan wujudnya kampung-kampung di Sawad (Iraq) di luar jajahan Kufah. Persoalan mengenai golongan munafik dalam sejarah Islam tidak timbul selepas kewafatan Nabi. Masalah utama yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar ialah masalah golongan murtad dan Nabi-nabi palsu. Sementara pengganti-penggantinya, ‘Umar, ‘Uthm~tndan ‘Ali, telah asyik dengan masalah-masalah pembukaan negeni-negeni, kestabilan negana dan perang saudara. Namun begitu, kita bersetuju dengan kenyataan bahawa istilah a!qurrU’ sebagaimana yang dijelaskan oleh kebanyakan sumber sejanah, khususnya dalam masa pembukaan Negeni Iraq, adalah berpunca dan kata dasar QafRa Ya yang bermaksud “orang-onang kampung” dan bukan dan Qaf Ra Ham:ah yang ditafsirkan oleh ahli-ahli seianah moden sebagai “penghafal-penghafal al-Qur’an”. Sekumpulan manusia yang digelar a/-qurrd’ telah muncul dalam sejarah Islam sejak tahun ke-4 H. lagi iaitu dalam ekspedisi ke Bi’r Ma’unah yang dihantar oleh Nabi dan Madinah dan dalam ekspedisi
kekeliruan mi beliau telah teraalah tafair perkataan qurril’ dan menggunakannya di kawaaan yang aalah pula. Bandingkan dengan Juynboll “The Poaition of Qur’an Recitation in Early lalam”, Journal of Semitic Studies, v. XIX, no. 2, 1974, ma. 240—51, di aini beliau telah merujukkan qurrd’ kepada 7 golongan munafik.

7

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

mi sebahagian danipada meneka itu telah tenbunuh.29 Pana sejanawan Islam telahpun membincangkan ekspedisi in tetapi meneka tidak
mencapai kata sepakat.3°Kesukanannya ialah untuk menentukan matlamat dan motif ekspedisi tensebut; begitu juga tentang komposisi onang-onang yang menyentainya telah dipendebatkan dan dinyatakan di dalam niwayat-niwayat yang menyeleweng. Di kalangan sejanawan Islam yang tenawal hanya al-Waqidi (207H./822M.) dan Ibn Sa’d (230H./845M.) sahaja yang menggelar mereka a/-qurra’3’ sementara Ibn Ish~q(l5OH./767M.), Khalifah bin Khayyat (240H./854M.), al-Tabani dan lain-lain menyebut mereka sebagai mitt khiydr al-mus/irnin, (dan kalangan onang Islam yang terpilih).32 Menunut al-W~qidi, meneka yang terbunuh dalam ekspedisi Bi’r Ma’unah ialah sahabdbatun yusammawna al-qurrzx’, (pemuda-pemuda yang digelar a/-qurrzl) dan hanya enam belas orang cianipada mereka yang disenanaikan di dalam kitabnya Kimb a/-Maghdzi, dan kesemuanya tendini danipada orang-onang Muh~jinin dan An~ar.33 Kesemuanama mi disebutkanjuga oleh Ibn IIajar dalam kitabnya a/-Lyabahfi Tamyiz a/-~ahflbah.Menunutnya hanya dua orang sahaja danipada mereka iaitu ‘Amir bin Fuhayrah dan Nafi’ bin Budayl yang mula-mula memeluk Islam; selain danipada itu kebanyakannya bolehjadi memeluk Islam selepas Hijrah.34 Walau bagaimanapun adalah tidak mungkin seramai enam belas orang danipada penduduk Madinah pada ketika itu dapat menghafaz semua al-Qur’~n.Mengikut al-Busti dalam kitabnya .KitrJb Mashahir ‘U/ama’ al-Amsar, hanya tujuh orang sahaja danipada penduduk Madinah yang dapat menghafaz kesemua atau sebahagian besar danipada al-Qur’An yang membolehkan mereka
29A1-Waqidi, Muhammad b. ‘Umar, Kitd!, al-Maghozi, ed. M. Jonea, London, 1966, vol. 1, ma. 346—52; Watt, op. cit., ma. 31—2. 30Sila lihat N.J. Kiater, “The Expediai of Bi’r Ma’Iinah” dalam Arabic and Islamic Studies, in Honour of H.A.R. Gibb, ed. Makdial, Leiden, 1965, ma. 337—57, pengarang telah mengkaji dan membincangkan ekapediai teraebut. 3’Waqidi, Maghazi, vol. 1, ma. 347; Ibn Sa’d, Muhammad, Kitdb al-Tabaqat al-Kadir, Leiden, 1905—1908, vol. 11, pt. i, ma. 36dan 38. 32Ibn Hisham, ‘Abdulmalik, Sirah al-Nabii, ed. F. Wuatenfeld Gottingen, 1858—60, ma. 648 f; Khalifah b. Khayyat, Kitdb al-TdrIkh, ed. AD. al-’Umary, Najaf, 1967, vol. l,ma. 38; T~b. 1/1443. 33Waqidi, Maghizi, vol. 1, ma. 347, 352—3. 341bn Hajar, Ahmad bin ‘Ali, al-Isäbahfl Tamyiz al-Sahdbah, Beirut, vol. II, ma. 256 (‘Amir bin Fuhayrah), 111, ma. 543 (Nifi’ bin Budayl).

8

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

menyandang gelanan “penghafaz al-Qun’an”. Tidak ada seonangpun danipada tujuh onang itu yang melibatkan din dalam ekspedisi Bi’n Malinah.35 Benibu-ribu penghafaz al-Qurin yang lain ada disebutkan oleh al-Jazani, ahli sejanah Islam di abad ke-!9H. atau kel5M. di dalam kitabnya Ghdyah a/-Nihulyah ~“abaqW a/-QurrZE tetapi tidak seorang pun danipada meneka mi yang disenaraikan oleh al-Waqidi.36 Adalah tidak munasabah, Nabi sendini sanggup menyabungkan nyawa penghafaz-penghafaz al-Qun’~n secana benamai-namai dalam misi yang benbahaya mi, “sedangkan Baginda sendini telah sedan tentang bahaya berbuat sedemikian”.37 Dengan kata-kata lain kematian seonang penghafaz al-Qur’~nbermakna kehilangan tokoh yang dapat menyebankan ajanan-ajanan al-Qur’an yang tidak mudah dicani gantinya. Tidak lama selepas ekspedisi Bi’r Ma’unah, berlaku pula ekspedisi lain yang dianggotai oleh tujuh orang yang dihantar oleh Nabi ke alRaji’, tetapi pesenta-pesenta sebahagian danipada meneka itu dikatakan mempunyai maklumat atau anif tentang al-Qun’An.38 Walaupun benan adanya penghafaz-penghafaz al-Qur’an di kalangan onang Islam yang awal di Madinah dan mungkin ada di antara mereka terlibat dalam pepenangan di Aqraba’, namun agak sukar untuk menenima pendapat yang mengatakan lebih danipada 10,000 penghafaz al-Qun’~ntelah berada di lembah Siffin beberapa tahun kemudiannya. Jumlah penghafaz al-Qun’an yang begitu besan di medan peperangan tidak mungkin wujud dalam tempoh sesingkat itu iaitu antara tahun l2H./633M. (‘Aqrab~’)dan tahun 38H./659M. (5iffin), pada ketika keseluruhan orang Arab telah asyik dengan peperangan. Sekali lagi, sehubungan dengan orang-onang yang menyertai peperangan Bi’r Malinah dan ‘AqrabA’, kedua-duanya tidak mungkin disamakan dengan golongan a/-qurr?I’ di Kufah. Oleh kerana peserta-peserta di Bi’r Ma’unah, khususnya, kebanyakannya terdiri danipada ketununan Quraysh, dan pusat operasinya ialah Madinah. Berbeza dengan golongan al-qurra’ di KiJfah yang

ft

~“Al-Buatl, Muhammad bin Hibbin, Kit?!!, Mashdhlr ‘Ulam?!, al-Amsdr, ed. M. Fleiachhammer, Cairo, 1959, ma. 10, 12, 15, 20 dan 26. 30Al,Jazari, Muhammad bin Muhammad, Ghdyah al-Nihd;’ah fi Tabaqdt al-Qurrd’, ed. Bergataeaaer, 0., Cairo, 1933 (2 vola.). “Watt, op.cit.. ma. 32. ‘8Wãqidi, Maghöd~ vol. 1, ma. 354.

9

SEJARAH AWA! PERPECAHAN UMAT ISLAM

mempunyai bidang kuasa di al-Sawad, Iraq; dan tidak ada seorang pun danipada mereka yang berketurunan Quraysh. Adalah masih awal untuk menentukan identiti golongan a/-qurra’, sama ada meneka tendiri danipada penghafaz-penghafaz al-Qunin atau penghuni-penghuni kampung tanpa terlebih dahulu mengetahui orang-onang yang menyertai pembukaan Negeni Iraq, kerana dan menekalah datangnya golongan yang bengelar a/-qurra’. Pada inasa pemenintahan Khalifah Abu Bakar, al-Muthann~bin H~trithahbin Salamah al-Shayb~tnibersama-sama tenteranya yang benjumiah 8,000 orang’°sedang berperang menentang tentera Sasan dengan inisiatifmereka sendini, terutamanya di iklim al-Hirah yang kemudiannya dikenali dengan nama Kufah.4°Menurut al-Askani, al-Muthanna bin Hanithah al-Shaybani adalah orang Arab yang pentama menyerang kawasan-kawasan Sasan di iklim al-Ijirah.4’ Dikatakan bahawa sebaik-baik sahaja Khitlid bin al-Walid tiba di Iraq Khalifah Abu Bakar telah menginim sepucuk sunat kepada alMuthanna dan menasihatkan beliau supaya menyertai dan mematuhi Kh~lid. Di al-Ubullah, sebuah pelabuhan yang tenpenting di selatan Iraq, Khalid telah disentai oleh al-Muthanna dan tentenanya. Meneka begitu ghainah untuk menyertainya dengan harapan agar mereka benoleh kejayaan dalam penentangan tenhadap onang Sasan di Iraq.42 Sumben-sumber tidak menyebut jumlah bilangan tentera Arab yang berperang bersama Khaiid di Iraq. Tetapi dalam tempoh perang Riddah benbagai suku Arab telah menghadirkan din dan berperang bensama-sama Khalid. Jumlah yang paling rama! dan suku yang menyertai perang tersebut’ tidak lebih danipada 1,000 orang,43 tetapi pada masa pertempuran berlaku namai di antara meneka yang terbunuhfr~Boleh jadi hanya beberapa ratus atau kurang danipada seratus orang yang masih kekal bersamasama KhiJlid. Bolehlah dipercayai bahawa tidak semua danipada meneka itu telah mengikut Khalid ke Iraq. Di pertengahan jalan
“Tab. 1/2020. 40BF. ma. 241, 340; Tab. 1/2016, dan 2018. ~‘Al-’Aakar~,Abti HilIlaI-Haaan bin ‘Abdullãh, Kitdb al-A wail, Madinah, 1966, ma. 225; bartdt$igkari dengan”Ibn Ham, Jdmharat, ma. 325. . 42BF. ma. 241, dan 340; Tab. 1/2016, 2018, dan 2021; al-’Ali, Sãlih, A. al-Tanzlmat a!Ijtimd’iyyah wa al-Iqtisddiyyah fi al-Basrah, Baghdad, 1953, ma. 23. 43Sila lihat ma. 4. “BE. ma. 97-8.

10

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

‘‘

beliau telah disentai oleh anggota-anggota suku dan benbagai ketununan di kawasan Fayd, yang terletak di tengah-tengah Najd. dan kawasan Tha’labiyah, di tebing kanan sungai Fun~tt, yang boleh jadi tidak terlibat baik menentang ataupun menyokong kerajaan Madinah dalam perang Riddah.45 Manakala sampai di Itaq Khalid telah dibantu oleh sepasukan askan, yang diketuai oleh al-Qa’qa’ bin ‘Amr al-Tamimi dengan jumlah bilangan yang tidak ditentukan juga. Akhirnya bilangan tentena Khalid telah melebihi 2,000 orang,4” tetapi jumlah mi masih kecil berbanding dengan tentena alMuthann~yang berjumlah seramai 8,000 orang. Semua tentera mi telah diletakkan di bawah pimpinan Kh~lid. Jika kita teliti struktur tentera KhAlid dan Iraq kita akan dapati berbagai suku Arab yang telah terlibat, khususnya suku Shayb~n, Tamim, ~ayy, Muzaynah, Asad, Dhuhl, Himyar, ‘IjI dan Aslam. Bersama-sama dengan anggota-anggota dan suku mi, yang kebanyakannya dan Shayban, Khalid memerangi tentera Sasan di al-Ubullah dan akhirnya benjaya menawannya. Kemudian beliau mara ke al-MazM dengan mewakilkan Ma’qil bin Muqarnin atMuzani di al-Ubullah untuk menjaga kawasan tersebut. Pada masa yang sama, beliau menghantar al-Muthanna ke Nahr al-Mar’ah untuk memburu musuh.47 Dalam serangan ke atas al-Maz~r, Khalid telah berjaya menakluki kawasan tersebut. Penduduk al-Mazar telah bersetuju membayar ufti kepada orang Arab, dan Suwayd bin Muqarnin al-Muzani telah dilantik untuk mengetuai pemungutan uftktcrsebut.48 £5ari al-Mazar, Khalid mara pula ke al-Walajah dan melantik Suwayd bin Muqarnin mentadbinkan al-Hafir di kawasan al-Hirah.49 Dengan ketewasan musuh di al-Walajah Khalid mara terus ke ‘Ullays kemudian ke Amghisiy~. Banyak lagi senangan secara kecilkecilan telah dilakukan oleh Khalid di kawasan al-Hirah yang kesemuanya berakhir dengan kemenangan tanpa mendapat sebarang penentangan yang senius danipada tentera Sasan. Ramai pemimpin Arab yang terlibat dan menjadi masyhur dalam serangan~“It$C m~. 242

~°Tab~ 1/2021.
“Ibid., 1/2025. “Ibid., 1/2029. 491bi4., 172030.

II

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

serangan mi. Di antana meneka ialah al-Mutharina bin IJanithah atShaybani, al-Qa’qa’ bin ‘Amr al-Tamimi, ‘Adi bin HAtim al-Ta’i, Bishr bin ‘Ubaydillah bin Kahas~ssiyyahal-Dhuhali Suwayd bin NahhAs al-’Ijli, Dir~r bin al-Azwar al-Asadi, Hasakah al-Habati, al: Husayn bin Abi al-Hun, al-Hajjaj bin Dhi al-’Unuq, Busr bin Abi Akibat Ruhm, Kh~lid bin al-Washimah, ‘Atta dan Rabi’ah bin ‘Isl.5° danipada serangan-serangan mi ialah bahawa kesemua harta nampasan perang telah dibahagi-bahagikan di kalangan tenteratentena Arab, kecuali satu perlima s~ahaja danipadanya dihantar ke Madinah.5’ Setelah beberapa ketika,52 Khalid pun dihantar ke Syria bersamasama tentenanya, bagi menolong tentera Islam menentang tentena Rom. Keberangkatan beliau ke Syria berlaku pada bulan Rabi’ alAkhir, tahun 1 3H./634M. Jumlah tentera Kh~lid yang pergi ke sana, ialah 800 orang, sebagaimana yang dianggankan oleh al-Bal~dhuni dan al-Tabani.53 Bilangan tentena Islam di Iraq pada masa itu ialah 10,000 orang.54 Mereka terdini danipada beibagal suku Arab yang tidak penting dan kawasan al-IjijAz dan timur Semenanjung Arab; hanya sebilangan kecil sahaja danipada meneka dan golongan Muhajinin dan An~an. Namun begitu, menurut Ibn Ish~q dan Ya’qubi bahawa tentera yang dibawa ke Syria itu adalah terdini danipada a/il al-quwwd dan yang lainnya ditinggalkan bersama-sama al-Muthanna bin Hanithah al-Shaybani di Iraq.55 Kecuali beberapa orang sahaja danipada a/il al-quwwtl tensebut tidak pergi ke Syria,56 ~elepasmenenima nayuan danipada al-Muthanna, meneka ialah Fun~t bin Ijayyan al-’Ijli, Bishr bin ‘Ubaydill~h bin Khasassiyyah alDhuhali, ‘AbdullAh bin ‘Awfa al-Aslarni, H~nithahbin Bilal alMuzani dan ‘A~im bin ‘Amr al-Tamimi. Sebahagian danipada
,

50Ibid., 1/2022, 2052, 2057- 8. “Ibid., 1/2027,2028, dan 2037 di aini diaebutkan bahawa bahagian yang diterima oleh aetiap tentera Arab daripada harta rampaaan perang ialah aebanyak 1,500 dirham. ‘2Namun begitu Sayf bin Umar (Tab. 1/2056 ff.) menggangarkan kempen Khãlid mengambil maaa aelama dua tahun dan aampai jauh ke utara Iraq. ‘3BF. ma. 110; Tab. l/2109—hanya Sayf bin ‘Umar aahaja yang mengatakan 10,000 atau 9,000 orang, lebih kurang aetengah daripada tentera Arab di Iraq (Tab. 1/2089, 2090, 2111, dan 2154). ‘4Sila lihat ma. 13. “Tab. 1/2121—2; Ya’qubl, Ahmad bin Ab! Ya’qUb, Tdrlkh, ed. Beirur, 1960, vol. 11, ma. 133. “’Tab. 1/2116—7.

12

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

tentera Khalid yang berada di al-Ui rah yang dipimpin oleh al-Qa’qa’ bin ‘Amr al-Tamimi, Maz’ur bin ‘Adi al-’Ijli, QirM bin al-Khattab al-Fihni dan Dirãr bin A1-Azwar al-Asadi, telah dibawa bersamanya ke Syria.57 Dan sinijelaslah bahawa tentera-tentera Arab yang berada di Iraq pada ketika itu telah terbahagi kepada dua kumpulan: iaitu mereka pergi ke Syria dan yang tinggal di Iraq. Demi untuk membezakan dua kumpulan tersebut, laporan-laporan yang berkaitan dengan peristiwa itu perlulah ditinjau. Laporan al-Ya’qubi mengatakan bahawa tentera yang dibawa ke Syria itu terdiri daripada a/il a!quwwtl tanpa menyebutkan tentera yang tinggal di Iraq.58 AlBal~dhuridan al-Tabari tidak menyebutkan kedua-dua kumpulan tentera itu.59 Sementara Sayf pula telah membahagikan mereka kepada dua golongan iaitu sahabat dan bukan sahabat; golongan sahabat telah dibawa ke Syria manakala yang golongan bukan sahabat ditinggalkan di Iraq.6°Ibn Is~Aqmembahagikan mereka kepada golongan a/il a/-quwwa (orang-orang yang gagah) dan da’afah (orang-orang yang lemah).6’ Berdasarkan huraian di atas dapatlah dibuat kesimpulan bahawa golongan pertama yang dihantar ke Syria ialah terdini daripada orang-orang yang gagah dan berani (atau menurut Sayf, golongan sahabat Nabi) atau apa yang dipanggil a/il a/-quww?i, dan golongan kedua yang tinggal di Iraq ialah orang-orang yang lemah (atau mengikut Sayf, bukan para sahabat Nabi) atau mereka yang digelar da‘afah, atau dengan kata-kata lain dikenal sebagai orang-orang dan suku Arab yang tidak masyhur. Dengan pemergian KhMid ke Syria, tentera-tentera yangtinggal di Iraq telah diletakkan di bawah pimpinan al-MuthannA bin H~nithah al- Shayb~ni. Pada masa yang sama al-MuthannA telah menghadapi kekurangan tenaga atau tentera untuk berhadapan dengan musuh yang mempunyai jumlah tentera yang raniai. Justeru itu, beliau telah merayu kepada Khalifah Abu Bakar supaya menghantar tentera tambahan tetapi tentera tambahan itu tidak dapat berbuat apa-apa,
“Ibid., 1/2018, 2117, dan 2193. ‘8ya’qub!, TdrIkh, vol. II, ma. 133. “’BF. m.a. 110 dan 249; Tab. 1/2109. “°Tab.1/2115. “‘Ibid. 1/2121.

13

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

kerana keadaannya yang sakit tenat.62 Dalam keadaan yang kecewa al-Muthann~ tenus bersama-sama tenteranya yang ada di Iraq untuk meneruskan pembukaan. Sesungguhnya pada masa itu ramai tentena Islam yang masih tidak digunakan lagi oleh Khalifah Abu Bakar bagi tujuan pembukaan. Yang dimaksudkan di sini ialah orang Arab yang pennah memberontak atau dipanggil a/ilal-riddah (orang-orang yang pernah murtad), pada zaman Nabi dan Khalifah Abu Bakar. Orang-orang mi sengaja tidak dibawa ke medan peperangan bersama-sama kaum inuslimin yang lain kerana Kh~lifah Abu Bakar masih kurang yakin tentang keimanan meneka. Sesungguhnya tiada seorang pun daripada mereka yang menyertai peperangan penakiukan (fa lam yashad al-ayyam murtaddun) pada zaman Khalifah Abu Bakar.63 Dengan adanya sifat kunang percaya terhadap mereka yang pernah murtad mi maka tidaklah hairan kenapa al-Muthanna gagal mendapatkan sebanang pertolongan ketenteraan dan Madinah.64 Dasan tidak menggunakan orang-onang yar~ pernah murtad dalam kempen di Iraq pada zaman Khalifah Abu Bakar telah dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh panglima perang Khalid dan pemimpinpemimpin Arab yang lain.65 Khalifah Abu Bakar menanuh kepercayaan sepenuh terhadap orang-orang yang tidak murtad, sama ada dan keturunan Quraysh ataupun bukan Quraysh, bagi menentang tentera-tentera Sasan tetapi kempen mi kurang mendapat kejayaan melainkan setelah penyertaan orang-orang yang ‘pernah murtad pada masa pemenintahan Khalifah ‘Umar bin alKhattab (I3FI./634M.) kelak. Khalifah ‘Umar bin al-Khaflab dan suku ‘Adyy telah diumurnkan sebagai pengganti kepada Khalifah Abu Bakar di Madinah. Perlantikan beliau sebagai Khalifah yang kedua telah dipersetujui oleh masyarakat umum. Tindakan beliau yang pertama selepas
“‘Ibid., 1/2120. “‘Ibid., 1/2021—berita lanjut mengenai pencegahan bekaa-bekaa murtad dan menyertai kempen pada zaman Khalifah AbU Bakar, aila lihat Tab. 1/2014, 2046, 2081, 2225, 2458; Ya’qubi, Thrikh, vol. 11, ma. 131. “4M. A. Shaban, op. cit. ma. 27 menaifatkan kegagalan al-Muthannã untuk mendapatkan bantuan ketenteraan daripada Khalifah Abu Bakar ialah oleh kerana Khalifah Abu Bakar enggan menghantar orang-orang yang pernah murtad dan bukan kerana keuzurannya. “‘Tab., 1/2046.

14

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

dilantik ialah mengubah dasar Khalifah Abu Bakar dengan membenarkan semua kaum Muslimin, sama ada yang pernah murtad atau yang tidak murtad, menyertai semua kempen di Iraq. Perubahan dasar mi mempunyai dua matlamat besar iaitu mewujudkan banisan tentera Islam yang kuat untuk melawan kekuatan tentera Sasan di Iraq, serta menyedani tentang hakikat bahawa jika sekiranya orang-orang yang pernah murtad yang mempunyai bilangan yang ramai itu tidak menyertai kempen tersebut, maka sudah tentu akan menghalang masyarakat Islam bukan sahaja dan mendapatkan askar tetapi juga dan berkembang ke wilayah-wilayah jajahan Parsi di Iraq. Sebelum ketibaan orang-orang yang pennah murtad di Iraq, Abu ‘Ubayd dan keturunan Thaqif telah dilantik oleh Khalifah ‘Umar sebagai panglima baru tentera Islam di perbatasan Sasan. Panglima yang baru dilantik itu telah memulakan kempen menentang tentera Sasan dan pada bulan Ramadan l3H./634M. telah berlaku satu pertempuran di al-Qarqas atau al-Jasr, di sebuah jambatan dan dalam peperangan mi tentera Islam telah mengalami kekalahan. Abu ‘Ubayd serta tujuh orang panglima dan suku Tha~jif,termasuk saudara dan anaknya telah terkorban, sementara al-Muthanna bin Harithah al-Shaybani cedera tetapi berusaha meneruskan peperangan.”” Dalam tempoh tersebut rarnai tentera dan Madinah serta keluarga mereka kembali ke Madinah dan yang lain pula bertaburan di sekitar padang pasir, membiarkan al-Muthanna dan orang-orangnya berperang”7 Setelah itu aI-M uthanna membawa pengikut-pengikutnya ke Ullays, kemudian ke al-Buwayb; di sini buat pertama kalinya beliau disertai oleh orang-orang yang pernah murtad. Orang-orang yang pernah murtad yang pertama tiba di Iraq ialah kumpulan yang dipimpin oleh Rib’i bin Husayn dan anaknya, Shabath bin Rib’i al-Riyahi, dan suku Hanzalah, Tamim, Anas bin Hilal dan suku Namir dan Anas bin Fihni dan suku Taghlib. Kesemua pemimpin mi pernah bersama-sarna Sa$h yang mengaku Nabi dalam perang Riddah menentang Khalifah Abu Bakar.O8 Pada
““Tab. 1/2166—79; BF. ma. 251—2; Khallfah, l7Irikh, 1/92—3. “7Tab. 1/2180; lbn al-Athir, ‘lzz al-Din, al-Kãmi!fi al-Tdrlkh, Beirut, 1965, vol. 11, ma. 440. ““Tab. 1/2188—9, dan 2190.

15

SEJARA.H AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

hakikatnya, pengikut-pengikut Saja~adalah terdini danipada kaum yang lemah dan kebanyakannya danipada sub-suku dan suku Rabi’ah (ajita’ Rabi’ah), seperti suku Namir dan Taghlib yang melahirkan ‘Aqqah bin Hilal, saudara Anas, dan al-Hudhayl bin yang dilaporkan ‘Imran.”9 Begitu juga Shabath bin Rib’i aI-Riya~i pernah bersama-sama Saja~dan menjadi masyhun di kalangan orang-orang Banu Tamim7°yang pernah murtad. Di samping onang-orang yang pernah muntad, ramai pula yang tidak murtad turut diundang oleh Khalifah ‘Umar untuk menyertai al-Muthanna di Iraq. Yang paling terkenal dan tenpenting di antana mereka ialah Janin bin ‘Abdullah al-Bajali dengan pengikutnya senamai 2,000 orang dan suku Bajilah. Mereka ‘dikatakan telah bensetuju menyentai al-Muthanna dengan syarat satu perempat danipada harta rampasan perang di bahagikan kepada mereka.” Selain Janir dan pengikutnya ada orang lain dan suku-suku yang tidak penting, yang dipimpin oleh Qurt bin Jamrnah dan suku ‘Abd al-Qays, Ibn al-Muthanna al-Jushami dan Tamim, Rib’i bin ‘Amin bin Khalid dan suku ‘Amr, Tamim, Hilal bin ‘Ullafah al-Taymidani Tamim, ‘Isma bin ‘Abdillah al-Dabbi, Ibn al-Hawban al-Dabbi, alMundhir bin Uassan al-Dabbi, Ghalmb bin ‘Abdillah al-Kinani, ‘Arfajah bin Harthamah al-Azdi, ‘Abdullah bin Dhi al-Sahmayn alKhath’ami ,72 Kesemua anggota suku Arab in sama ada yang pernah murtad atau tidak, telah dibawa ke al-Buwayb setelah berlaku pertempuran tentera Sasan dapat dikalahkan dan kesan daripada kekalahan mi ialah banyak harta benda telah diperolehi oleh tentera Islam. Harta benda mi telah dibahagi-bahagikan kepada tentera Islam, tetapi yang tidak murtad telah menenima bahagian yang lebih besar danipada meneka yang pernah murtad;73 dan sebahagian danipada harta rampasan itu telah diperuntukkan bagi anak-anak golongan yang tidak murtad yang ditinggalkan di alUirah semasa berkempen.74
““Ibid., 1/1911. ‘°Ibid.,1/1918—9; Ibn Durayd, Muhammad b. al-Haaaan, al-Ishtiqdq, ed. A.S.M. HärIin, Qahirah, 1958, ma. 223; Ibn Hazm, Jamharah, ma. 227; al-lafahani, Abu alFaraj, ‘Au b. Huaayn, Kitdb al-A gh?ini, Qihirah, 1285 A.H., vol. XVIII, ma. 165. “Tab. 1/2183, 2186 dan 2199; BF. ma. 253. “Tab. 1/2183—90. “Ibid., 1/2198. ‘4lbid., 1/2197.

16

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

Setelah menewaskan tentera Sasan di al-Buwayb, al-Muthanna terus menyerang dengan menghantar tentena untuk benkempen di berbagai wilayah di Iraq. Beliau telah rnenghantan Bishr bin ‘Ubaydillah bin al-Khasassiyyah al-Dhuhali ke al-Hirah, Jarin bin ‘Abdillah al-Bajali ke Maysan dan Hilal bin ‘Ullafah al-Taymi ke Dast Maysan, sementara beliau sendini pengi ke Ullays, sebuah kampung di al-Anbar, dan setelah itu ke al-Khanafis. Bagaimanapun, sesudah ekspedisi-ekspedisi mi mereka kembali ke al-Hirah untuk mengatur kempen yang lain.’5 Tidak lama kemudian, al-Muthanna dan tenteranya telah menyenang Dhti Qan, Jull, Sharafdan Ghuda, di mana al-Mustawnid bin ‘Ullafah al-Taymi dan Tamim, saudara kepada Hilal, telah dilantik untuk mengetuai suku al-Ribab. Bersama-samanya ada tiga afnii’ Tamim, (sub-suku dan suku Tamim), iaitu Jaz’ bin Mu’awiyah dan suku Sa’d, a!Ijusayn bin Niyan dani suku ‘Amr dan al-Ijusayn Ma’bad dan Hanzalah.”’ Pada masa yang sama, Khalifah ‘Uman melantik Sa’d bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang masyhun, untuk mengetuai kempen Islam di Iraq. Penlantikan mi bukan semata-mata bendasankan kemahirannya dalam ketentenaan tetapi juga perkhidmatannya yang cemenlang kepada Islam, di samping kesediannya untuk bekenjasama dengan bekas-bekas pemberontak (a/il al-riddah).” Setelah menenima perlantikan itu Sa’d bin Abi Waqqas pun benlepas dan Madinah ke Iraq. Tendapat penbezaan pendapat mengenai bilangan tentena Sa’d. Ibn tashaq mengatakan bilangan tentera Sa’d berjumlah 6,000 orang;’8 menunut Sayfpula ialah 4,000 onang: 600 dan ~adramaut, 1,300 dan Madhhij, 1,000 dan Qays ‘Aylan dan lebih kurang 1,000 dani qabilah-qabilah lain, dan dan jumlah mi hanya 2,000 onang sahaja terdini danipada isteni-isteni dan anak-anak meneka, yang dibawa ke Iraq.’9 Kebanyakannya adalah datang dan suku-suku Arab Madhhij dan Qays ‘Aylan.8° Di pentengahan jalan beliau telah disertai oleh anggota suku Arab yang
“Ibid., 1/2202—8. “’Ibid., 1/2211, dan 2245. “Ibid., 1/2202, 2215, 2221; Shaban, op cit., ma. 30. ‘8Tab. 1/2202. “’Ibid., 1/2218, 2219 dan 2222. “‘Ibid., 1/2218—9.

17

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

lain: 2,000 dan Yaman dan 2,000 dan Ghatafan dan Qays.8’ Akhinnya beliau setelah tiba di kawasan Zanud/Tha’aliyyah dan Shanaf antara Madinah dan al-Hirah. Di sini beliau sekali lagi disentai oleh 1,700 orang dan suku Yaman yang dipimpin oleh ah Ash’ath bin Qays al-Kindi82 salah seonang pemimpin orang-orang yang pennah muntad yang tenkemuka,83 yang telah dibataskan di Madinah sejak pemberontakannya menentang kerajaan Islam di Madinah.84 Apabila Sa’d tiba di Qadisiyyah pada akhin tahun l5H./636M. beliau telah disentai pula oleh 12,000 onang a/il al-ayyam, kaum yang tenlibat dalam penaklukan awal Negeni Iraq, dan penduduk tempatan yang dipanggil a/-hamrd’ yang telah bersimpati dengan onang-orang Arab dan telah memeluk Islam.”5 Danipada jumlah 12,000 orang a/il al-ayydm, 8,000 danipadanya telah berada bersamasama al-Muthanna di sepanjang kempennya di Iraq86. Sebelum beliau meninggal, al-Muthanna telah melantik Bishn bin ‘Ubaydillah bin al-Khasassiyyah, salah seorang sahabat Nabi, untuk memimpin tenteranya, tetapi oleh kenana kebanyakan tentera al-Muthanna dan suku Shayban, Ibn al-Khasassiyyah telah dianggap tidak layak dan seterusnya digantikan oleh saudana al-Muthanna yang bennama alMu’anna bin Hanithah al-Shaybani. Al-Mu’anna kemudiannya telah pergi menyentai Sa’d bin Abi Waqqas di Zanud, tidak jauh dan Qadisiyyah, menurut wasiat al-Muthanna sendini. Tetapi sebelum meneka sampai Sa’d telah benlepas dan situ ,ke Qadisiyyah. Bagaimanapun, mereka tunut ke Qadisiyyah untuk benperang bersama-sama Sa’d.8’ Tidak lama kemudian tentera yang dipimpin oleh al-Mu’anna telah mendapat sokongan dan 1,000 anggota-anggota suku yang dipimpin oleh Hashim bin ‘Utbah bin Abi Waqqas atau al-Qa’qa’ bin ‘Amr al-TamimI. Menurut al-Ya’qubi, anggota-anggota suku mi

“‘Ibid., 1/2221. 82Ibid., 1/2222. 83Ibid., 1/2004, 2005, 2006, 2010 dan 2011; Bk’, ma. 100—4. “4Tab. 1/2012. 8’Ibid., 1/2226, dan 2261. 8”Ibid., 1/2221. 87Jbid 1/2222, 2226, dan 2245.

18

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

terdini dan kumpulan-kumpulan kecil Islam.88 Sementana laporan Sayf mengatakan bahawa mereka mi benasal dan sub-suku, dan suku Yaman yang tinggal di al-Hijaz (aJnd a!- Yaman mm a/il a!Hijdz).8” Menurut niwayat Sayf yang lain pula mereka mi digelar a/il al-ayyinn, (kaum penakluk Iraq yang terawal).’° Walau bagaimanapun, anggota-anggota suku yang disebutkan itu telah menyertai penaklukan Iraq yang awal secana aktif dan 800 orang danipada mereka itu dikatakan telah bersama-sama tentera Khalid di al-Hirah,9’ sementara 200 orang lagi tidak disebut dalam manamana sumben. Boleh jadi juga meneka inidani kumpulan penyokong al-Ashtan Malik bin al-Hanith al Nakha’i kenana beliau sendini dan ketununan Yaman dan telah benpenang bermati-matian di Yarmuk sebelum dihantan ke Qadisiyyah.92 Tetapi oleh kenana al-Qa’qa’ bin ‘Amndan Banu Tamim maka beliau muncul dan selalu disebut-sebut dalam niwayat Sayf, yang juga dan Bath! Tamim, dan dibeni kepencayaan dalam kepimpinan sejak dan awal-awal pernaklukan Iraq. Tentera-tentena Arab Islam dalam kempen awal di Iraq—kecuali kaum Muhajinin dan Ansan—adalah terdini danipada anggotaanggota suku yang mempunyai kedudukan yang kunang tinggi dalam kesukuan, yang telah berpenang menentang kaum muntad dalam peperangan Riddah, dan tiba di Iraq Iebih awal danipada Khalid bin al-Walid bagi menentang tentera Sasan. Mereka telah dibawa bensama-sama menyentai ekspedisi-ekspedisi Khalid di Iraq. Oleh kenana meneka menyentai ekspedisi-ekspedisi mi maka mereka digelar a/i! al-ayyam, (onang-orang yang menyertai ekspedisiekspedisi penaklukan Iraq yang awal), untuk membezakan dengan orang-onang dan Mekah dan Madinah (Muhajinin dan An~ar).93 Kebanyakan ahl al-ayydm datang dan suku-suku Arab yang kurang penting atau sub-suku dan suku Arab. Meskipun demikian, mereka mempenolehi bahagian yang sama danipada keuntungan““Ya’qubi, 77!rlkh, vol. 11, ma. 145. ““Tab. 1/2305. “‘Ibid., 1/2367. “‘Sila lihat, ma. 15. “‘Tab. 1/2101; Ibn al-Kalbi, Hiahäm bin Muhammad, Jamharah al-Nasab al-Arab, manuskrip, Britiah Museum, Add. 23297, fol. 244B; Ya’qUb!, Tdrlkh, vol. 11, ma. 142. “‘Tab. 1/2021; Shaban, op cit., ma. 45.

19

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

keuntungan perang, dan dibenikan kedudukan yang istimewa sesuai dengan kedudukan sebagai a/il al-ayydm yang dapat menjamin masa depan yang cerah bagi mereka. Mereka datang kebanyakannya dan suku-suku Rabi’ah di sebelah timur Semenanjung Arab iaitu 6,000 dan suku Shayban/Bakar, bin Wa’il, dan 2,000 dani benbagai suku Rabi’ah yang lain, yang merupakan kumpulan tentena al-Muthanna yang terpenting di Iraq.94 Selain danipada meneka ada onang-orang yang datang dan suku ~ayy, Muzaynah, Dabbah, Kinanah, Asad, Dhuhl, ‘Ijl, Aslam dan kumpulan-kumpulan kecil dan suku Tamim seperti al-Ribab, Sa’d, Hanzalah dan ‘Amr. Mereka telah melibatkan din secara aktif dalam penang Iraq sebelum ketibaan Sa’d bin Abi Waqqas,95 kesemuanya te!ah dibawa bensama Sa’d ke Qadisiyyah dan ada di antara mereka yang menjadi perwira.96 Di Qadisiyyah mereka disertai oleh keluarga mereka; 1,000 orang térdini dan isteniisteri mereka yang berketurunan Arab Bajilah dan 7000 orang dan keturunan Arab Nakha’ yang telah bersuamikan orang-orang dan suku Arab yang kecil (afnfr’) sebelum dan selepas perang Qadisiyyah.9’ Ini bermakna bahawa jum!ah a/il al-ayydm di Qadisiyyah telah bertambah, dan bahawa kaum penakluk Iraq yang awa! te!ah mula mempenkembangkan kekuasaan mereka. Di antara pemimpin a/il al-ayyflm yang terkemuka ialah Hilal bin ‘Ul!afah al-Taymi (Tamim) yang telah dihantar berkempen ke Dast Maysan di al-Anbar oleh al-Muthanna bin I anithah al-Shaybani untuk menentang kaum Sasan di sana pada tahun 1 3H./634M. Kempen mi diadakan sebaik-baik sahaja peperangan al-Buwayb berakhir, Hila! ada bersama dalam kumpulan mi dan beliau telah dilantik untuk mengetuai suku al-Ribab.98 Beliau juga dikatakan telah memainkan peranan utama di Qadisiyyah dan dalam masa pertempuran berlaku beliau berjaya membunuh Rastum, Maharaja Sasan.99 Al-Mustawrid bin ‘Ullafah, saudara kepada Hilal, dan suku “4Tab.
1/2021, dan 2221. “‘Ibid. 1/2183, 2187—8, 2189, 2207, 2221, 2236, dan 2239. ““Ibid., 1/2226, 2245, 2261, 2336—7, 2340; Bk’. ma. 259; Ya’qiib!, Tarikh, vol. 11, ma. 145; lafahini, Aghini, vol. XIV, ma. 29; D!nawari, Abu Han!fáh Ahmad bin DãwUd, Kitdb al-Akhbdr al-Tiw?!!, Qähirah, 1960, ma. 120. “‘Tab. 1/2363—4. “8lbid., 1/2188, dan 2202. ““Ibid;. 1/2337, 2340, 2356; Ya’qUbi, Tdrikh, vol. 11, ma. 145; Maa’udi, ‘Al! bin alHusayn, Murüj al-Dhahab, QIhirah, 1948, vol. 1, ma. 327.

20

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

Taymi (Tamim), juga salah seorang dan anggota tentera alMuthanna dan telah bersama-sama saudaranya Hilal di sepanjang kempen. Al-Mustawarid adalah seorang yang aktif dalam ekspedisi di Ghudda, satu kawasan yang berhampiran dengan kawasan yang kemudiannya dikenali sebagai Basrah. Pada tahun 13H./634M. berikutan perang al-Buwayb beliau telah mengetuai suku al-Rib~b bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin suku Tamim kecil yang lain iaitu Jaz’ bin Mu’awiyah (Ibn al-N~bighah)dan suku Sa’d alHusayn bin Niyar (A’war bin Bashamah) dan suku ‘Amr dan alHusayn bin Ma’bad dan suku I anzalah)°° Al-Ashtar Malik bin alUärith al-Nakha’i dan suku Madhhij, telah bersama-sama tentera Islam dan Madinah dalam perang Riddah,’°’dan pahlawan dalam perang Iraq yang awal sebelum beliau dihantar ke Yarmuk; akhirnya Seterusnya Suwayd, al-Nu’man, beliau dihantar ke Q~disiyyahi°2 Dirar dan Ma’qil, anak-anak kepada Muqarrin al-Muzani dan suku Aws/Ansar, dan bilangan pengikut-pengikut mereka mi adalah sedikit.’°3Kesemua pemimpin tersebut, khususnya al-Nu’man dan Suwayd, telah aktifdalam perang Riddah,’°4dan menjadi terkenal di kalangan tentera Khalid bin al-Walid di Iraq.’°5Kemudian mereka pergi ke Qadisiyyah, tempat al-Nu’man mendapat kemasyhurannya.’°6 Peperangan Q~disiyyahtelah berlaku pada hujung tahun ke-l5H. /636M. yang melibatkan kira-kira 30,000 orang tentera Islam yang terdiri daripada berbagai suku Arab,’°7termasuklah murtad seperti al-Ash’ath bin Qays al-Kindi dan Qays bin al-Makshuh al-Muradi dan pengikut-~engikut mereka. Penyertaan orang-orang yang pernah murtad dalam peperangan Qadisiyyah memerlukan penelitian yang khusus. Menurut sumber-sumber Arab, bilangan maksimum pengikut-pengikut setiap pemimpin orang-orang yang
‘°°Tab., 1/2245. ‘°‘Usãmahb. Munqidh, Kitãb aI-J’zibar, ed. P. Hitti, Princeton, U.S.A. 1930, ms. 37—8. ‘°2Tab.,1/2101, dan 2154; Ya’qUbl, TZirlkh, vol. 11, ms. 142; Ibn al-Kalbi, Jamharah, BA/ms. fol. 244B; Isfahãni, Ag/idni, vol. XIV, ms. 29; Dinawari, op. cit;, ms. 120. ‘°3IbnQutaybah, Kitdb a/-Miiar(f, Qihirab, 1960, ms. 229. ‘°4Tab.,1/1876, dan 1878. ‘°5lbid., 1/2029, 2052, 2057—8. ‘°6lbid., 1/2236, dan 2239; Ya’qUbl, Tan/c/i, vol. 11, ms. 143. ‘°‘Tab. 1/2218—9, 2220, 2221, 2222 dan 2330.

21

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

pernah murtad yang dibenarkan oleh Khalifah ‘Umar bin a!Khattab untuk pergi berperang hanya 100 orang sahaja.’°8Walau bagaimanapun, masih menjadi tanda tanya sama ada kaedah dan had yang ditentukan oleh Khalifah itu di!aksanakan dengan sepenuhnya oleh Sa’d bin Abi Waqqas dalam perang Qadisiyyah atau tidak, kerana menurut Sayf, jumlah tentera/pengikut al-Ash’ath di Q~disiyyahialah 1,700 orang dan suku Kindah.’°9Begitu juga sumber-sumber Arab menyatakan dengan jelas bahawa bilangan tentera/pengikut Qays bin a!-MakshUb dalam perang Qadisiyyah ialah 700 orang.”° Namun begitu, kita yakin bahawa kuasa dan pengaruh pemimpin-pemimpin orang-orang yang pernah murtad te!ah di!etakkan di bawah kawalan; dan sesungguhnya tidak ada seorang pun daripada mereka yang dilantik ke jawatan-jawatan penting, baik dalam ketenteraan mahupun dalam pentadbiran wilayah-wilayah yang ditakiuki, semasa pemerintah Kha!ifah ‘Umar bin al-Khattab.” Dua orang lagi tokoh yang pernab murtad iaitu Rib’i bin Husayn dan anaknya, Shabath bin Rib’i a!-Hanza!i dan Banu Tamim, telah menyertai tentera Islam dalam peperangan menakiuki Iraq sejak perang al-Buwayb lagi, iaitu bersama-sama tentera al-Muthannm Tetapi bilangan pengikut-pengikut mereka tidak disebut di da!am sumber-sumber Arab, dan tidak seorang pun daripada mereka yang dilantik ke jawatan-jawatan penting, sama ada di al-Buwayb ataupun di Q~disiyyah.’ 12 Meskipun begitu, penyertaan orang-orang yang pernah murtad dalam perang Qadisiyyah mempunyai signifikennya iaitu orang Arab te!ah berjaya menewaskan tentera Sasan, dan sejak itu empayer Sasan te!ah mula !emah. Semua perjuang Arab Islam, sama ada orang yang pernah murtad atau tidak, te!ah menerima ganjaran daripada harta rampasan perang.’ ‘~Oleh kerana penyertaan mereka
‘°8BF.,ms. 256; Tab., 1/!350; KhalTfah, Tan/cl,, vol. 1, ms. 102. ‘°°Tab. 1/2222. “°BF., ms. 256; Tab., 1/2350. “Tab., 1/2225, 2327, dan 2457. 1t2Jbjd. 1/2188—9. “3lbid., 1/2356; Khalifah, Tdrikh, vol. 1, ms. lOl—bahkan penduduk-penduduk tempatan yang berbangsa Parsi yang memeluk Islam (al-hamnU’) menerima ganjaran dan harta rampasan perang itu oleh kerana penyertaan mereka dalam perang Qãdisiyyah, dan dengan itu mereka juga tergolong dalam golongan ahi a!Qddisiyyah.

22

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

dalam peperangan besar in istilah ahi aI-Qadisiyyah (orang-orang yang menyertai perang Qadisiyyah), di gunakan dan elaun, ‘ala’, yang tetap telah diberikan kepada mereka.”4 mi merupakan buat pertama kalinya orang-orang yang pernah murtad dan bukan murtad diberikan kedudukan yang sama atau disamatarafkan di bawah istilah yang baru ahl al-Qadisiyyah. Adalah perlu diambil perhatian bahawa dalam tempoh perang Qadisiyyah terhadap sekumpulan tentera Arab yang digelar al-qurrd’ muncul sekali lagi, tetapi pada kali mi mereka diberikan tugas khas iaitu membaca ayat-ayat al-Qur’an. Menurut Sayf, kaum aI-qurra’ mi ialah penghafal-penghafal al-Qur’an. Mereka telah diperintah membaca beberapa ayat dan al-Qurin seperti surah al-Anfal, untuk memberi semangat kepada tentera Islam untuk berperang. Seterusnya beliau mengatakan bahawa semua tentera Islam di Q~disiyyahmenghafal surah tersebut (wa-kana aI-muslimun yaw’ Iamunaha kulluhum).’ ‘5 Walaupun Sayf tidak menyebutkan bilangan al-qurrzt’ di Qadisiyyah tetapi, agaknya bilangan mereka tentulah besar jika memandangkan jumlah mereka yang muncul di Siffin dua puluh tahun selepas itu.”6 Walau bagaimanapun, adalah tidak mungkin kesemua tentera Islam yang menyertai perang Qadisiyyah (30,000 orang) terdiri daripada penghafal-penghafal al-Qur’~n kerana masih ramai yang belum memahami huruf-huruf al-Qur’An dengan baik, lebih-lebih lagi orang yang menghafaznya, terutama golongan yang baru memeluk Islam. Pada hakikatnyajumlah penghafaz-penghafaz al-Qur’~n tidaklah begitu ramai muncul di medan peperangan. Menurut Ibn Isflq hanya seorang penghafaz al-Qur’an yang muncul pada tahun 1 3H./634M. dalam pertempuran al-Qarqas, Iraq, namanya ialah Mu’~dhdan suku Najj~r di Madinah, yang digelar sebagai qdri’.”7 Jadi, maksud aI-qurrd’ di sini ialah boleh jadi dan
-

1/3165, 2183, 2217—22, 2633, 2852—3; Shaban, op. cit., ms. 45. “5Tb. 1/2295—di tempat lain Sayf menyatakan hanya seorang sahaja penghafal alQur’ãn yang muncul dalam perang al-Buwayb pada tahun 13H./634M, namanya ialah al-Miqdãd dan digelar sebagai qari’ (Tab. 1/2095). “6Sila lihat h. 181, 187, di mana jumlah a!-qurrä’ melebihi 12,000 orang. “7Tab., 1/21 82—menurut kenyataan lain yang dikemukakan oleh Muhammad bin ‘Umar dalam Tär!kh al-Tabarl bahawa tidak lebih dan dua orang penghafaz alQur’an yang muncul dalam peperangan pada tahun 14H./635M. (Tab. 1/2749).

‘‘4Tab.,

23

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

kata dasar Qaf Ra Ya, tunggalnya qZ’irin (orang yang tinggal di kampung), bukan dan QaJ Ra Hamzah, tunggalnya qi’iri’ (penghafaz al-Qur’an), sebagaimana yang ditafsirkan oleh Sayf. Setelah berjaya di Q~disiyyah, Sa’d dan tenteranya telah beralih ke al-Mada’in pada bulan Safar 16H./637M., dan menjadikannya sebagai markas mereka di Iraq. Di al-Madã’in mereka tinggal di beberapa buah rumah yang ditinggalkan oleh Yazdajird, Maharaja Parsi, dan keluarga serta pegawainya yang tertewas.”5 Pada ketika itu ramai di antara penduduk Mekah dan Madinah yang kembali bersama-sama keluarga mereka ke al-HijAz.”9 Manakala askaraskar Sa’d yang lain telah dibawa ke Kufah, kecuali beberapa sahaja yang tinggal di al-Mad~’in. Mereka terdiri daripada kumpulankumpulan kecil yang kebanyakannya dan suku ‘Abs (aqwi~munmm a1-afn~i’,wa-aktharuhum banu Abs),’2° yang kemudiannya turut berpindah ke Kufah pada tahun yang sama (16H./637M.). Dalam tempoh mereka berada di al-Mada’in beberapa kempen yang penting telah dilancarkan ke arah timur dan utara, dengan tujuan untuk mendirikan markas-markas tentera, masdlih, di kawasan-kawasan tersebut. Pertama kempen ke JahJl~’, yang dipimpin oleh H~shim bin ‘Utbah bin Abi Waqq~s al-Zuhri dan alQa’qa’ bin ‘Amr al-Tamimi dengan jumlah tentera seramai 12,000 orang. Setelah itu dibantu oleh 600 orang dan al-Mada’in yang diketuai oleh Ijujr bin ‘Adi al-Kindi ,121 yang pernah berperang di alQadisiyyah.’22 Pemergian Ijujr telah disertai oleh tiga orang pemimpin orang-orang yang pernah murtad iaitu Qays bin Makshuh, ‘Amr bin Madikarib dan Tulayhah bin Khuwaylid.’23 Setelah berlaku beberapa pertempuran, tentera Sasan telah dikalahkan, dan banyak pula harta rampasan seperti tanah dan harta benda, telah diperolehi oleh orang Islam.’24 Kemudian tentera Islam kembali semula ke al-Mada’in.’25 Keduanya ekspedisi ke
“8lbid., 1/2443, 2441, dan 2451. “9lbid., 1/2400, 2451, 2362—3; BE., ms. 256. ‘20Tab., 1/2487. ‘2’Ibid., 1/3456—61; BE., ms. 264. ‘221bn Sa’d, Tabaqdt, vol. VI, ms. 151; al-Maqdisl, Mutähar b. Tãhir, a/-Bad’ wa a!Td’rikh, Paris, 1916, vol. V, ms. 108. ‘23BE., ms. 264; Tab., 1/2462. ‘24Tab., 1/2464-5; BE., ms. 265. ‘25Tab., 1/2471; BE., ms. 265.

24

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

Masabadhan yang dipimpin oleh Sa’d bin Abi Waqqas sendiri yang berlaku selepas sekembalinya mereka dan JalUl~’. Pada masa yang sama satu kempen lain dilakukan ke Ijulwan yang dipimpin oleh alQa’qa’ bin ‘Amr al-Tamimi bersama-sama tentera dan golongan suku-suku yang kecil dan kaum bangsa Parsi yang baru memeluk Islam. Tidak lama Hulwan dapat ditawan dan al-Qa’qa’ serta tenteranya kembali ke al-Mad~’in,’26kecuali beberapa orang dan tenteranya tinggal di Huluan untuk menjaganya. Sementara itu Sa’d bin Abi Waqq~s masih di Mas~badhan berperang menentang tentera Sasan. Tidak lama kemudian, satu lagi pasukan tentera dihantar ke Masabadhan untuk membantu Sa’d. ‘Abdull~h bin Wahb al-Razibi, pengikut suku Bajilah,527 sertabeberapa orang pemimpin lain seperti Qirar bin al-Khatt~bal-Fihri, al-Mud~ribbin Ful~nal-’Ijli dan Qadd~mbin al-Hudhayl al-Asadi telah dilantik untuk mengetuai tentera tersebut. Dalam pertempuran tentera Sa’d telah berjaya menewaskan orang Sasan dan setelah itu kembali ke al-Mada’in, tetapi sebelum mereka tiba satu pasukan tentera lain yang berjumlah 5,000 orang dihantar ke Takrit dan al-Madam di bawah pimpinan ‘Abdullah bin Mu’tam dan disertai pula oleh Rib’i bin al-Afial al‘Anzi, al-Ijarith bin Uassan al-Dhuhali, Furat bin Ijayyan al-’Ijli, Hani’ bin Qays al-Shaybani dan ‘Arfajah bin Harthamah al-Azdi.’28 Kekalahan musuh di Iulwan, Masabadhan dan Takrit menyebabkan berakhirnya empayer Sasan di Iraq, dan banyak tanah yang subur dikuasai oleh orang Islam.’29 Tugas dan tanggungjawab penting Sa’d sekarang ialah mempertahankan wilayah-wilayah yang ditaklukinya, dan mendirikan markas tentera Islam yang baru dan sesuai. Tetapi sementara ia diarahkan oleh Khalifah ‘Umar menyerang Qarqisiyya di sebelah utara, Sa’d menghantar pula satu lagi pasukan tentera dan al: Mada’in yang dipimpin oleh Rib’i bin ‘Amir bin Khalid al-’Amri dan suku Tamim,’3°salah seorang yang menyertai tentera Islam dalam penaklukan awal di Iraq bersama-sama al-Muthanna bin

‘26Tab. 1/2463. 127 Ibid., 1/2478. ‘28Ibid., 1/2473—7. ms. 265—6. ‘30Tab., 1/2479.

25

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

Ijarithah al-Shaybani sejak perang Jambatan.’3’ Setelah selesai kempen-kempen tersebut Sa’d mula mengalihkan pusat tenteranya dan al-Mada’in ke KUfah. Ada beberapa sumber mengatakan bahawa sebab perpindahan dan al-Mada’in ialah keadaan wilayah itu tidak sesuai dengan orang Arab; tempatnya terlalu kotor dan mempunyai penyakit yang membinasakan kerana terdapat begitu banyak serangga di sana,’32 tetapi sebab mi tidaklah begitu menyakinkan, ia lebih disebabkan keadaan ketenteraan daripada sebab-sebab yang lain. Jika diteliti keadaan geografi kawasan tersebut nescaya didapati tiga alternatif yang boleh diambil pertimbangan. Pertama, Kufah merupakan tempat yang lebih strategi untuk menghantar bantuan ke Syria pada bila-bila masa yang diperlukan. Kedua, Mada’in dengan mudah terputus hubungan melalui desakan dan wilayah Fars yang berpengaruh dan masih belum ditakluki. Ketiga, di dalam sebuah kota yang luas seperti al-Mada’in tidaklah begitu mudah mengawal anggotaanggota suku Arab yang ramai sebagaimana di bandar tentera KUfah.’33 Kese’mua pemimpin suku-suku Arab, tidak terkecuali sama ada orang yang pernah murtad atau tidak, serta pengikut-pengikutnya, mereka telah dibawa ke Kufah. Setiap kumpulan suku mendinikan rumah dan masjid di kawasan tertentu di bawah kawalan pemimpin masing-masing; misalnya, ‘Adi bin Ijatim mengetuai anggotaanggota suku ~ayy, Janir bin ‘Abdillah mengetuai anggota-anggota suku Bajilah dan al-Ash’ath bin Qays mengetuai suku Kindah.’34 Berhubung dengan ahl al-ayyam, kebanyakan danipada mereka mi telah mengikut Sa’d bin Abi Waqqas ke KUfah di bawah pimpinan ketua masing-masin~.’35 Hanya sebahagian kecil sahaja yang mengutamakan tinggal di al-Mada’in, kerana rumah-numah tempat tinggal dan harta benda mereka sudah disediakan lebih awal.’36

‘31Sila lihat, ms. 20. ms. 275 dan 277; Khallfah, Tdrlkh, vol. 1, ms. 109. ‘“Tab., 1/2360 dan 2483: BE. ms. 276; Yã’qUt, al-Hamawl, Mu jam a!-Bu!dan. Qahirah, 1906—1907, vol. VII, ms. 297; Shaban, op. cit., ms. 51. ms. 275; Ya’qUbi, Kit/lb a!-Bu!dan (dlm. a/-A ‘!ãq a!-Nafisah oleh Ibn Rusteh, Leiden, 1891, ms. 310—11); Ibn Sa’d, Tabaqdt, vol. VI, ms. 13—14. ‘“Tab., 1/2222, 2236, dan 2356. ‘“BE., ms. 265—6; Tab., 1/2471.

26

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

Golongan yang tinggal di al-Mada’mn mi digelan onang Sayf sebagai aqwihnun mm aI-aJha’ (anggota-anggota suku kaum yang kecil-kecil), dan sebahagian danipada mereka adalah dan suku ‘Abs, suku Shunaysh bin ‘Awfa.’31 Sementara yang lain pula sepenti al-Nu’man dan Suwayd, kedua-duanya anak kepada Muqannin al-Muzani dan golongan kaum Ansar telah dilantik untuk mengetuai pentadbinan al-kharaj (cukai tanah), di kawasan-kawasan sungai Dajlah dan Funat dan meneka menetap di sana sehingga benlaku kempen di Nihavan pada 21H./642M. di mana meneka telah benpenang dan tenbunuh.’35 Tugas dan tanggungjawab mi kemudiannya telah diambilalih oleh anggota-anggota a/il al-ayydm yang lain, iaitu Ijudhayfah bin al-Yaman al-’Absi, pengikut BanD ‘Abd al-Ashal,’39 dan ‘Uthrnan bin ~unayf al-An~ani.’4°Kedua-duanya telah benperang di Qadisiyyah.’4’ Mereka yang benada di wilayah-wilayah banu, Hulwan, Jalilla’, Masabadhan, Qarqisiyya dan Taknit telah dibenikan kuasa menjaga wilayah-wilayah tersebut, tetapi meneka berada di sana hanya dalam tempoh sementara sahaja. Setelah selesai tugas-tugas meneka, meneka akan kembali semula ke Kufah. Meneka juga kadangkala dinujuk oleh Sayf sebagai anggota-anggota suku yang kecil-kecil (afnd’ al-ntIs).’42 Di antara meneka, ada yang mendapat penlantikan dan al-Mada’in dan ada yang mendapat penlantikan daH Kufah apabila mankas tentera Islam dipindahkan ke KiJfah. Nama-nama pemimpin yang bentugas di wilayah-wilayah yang banu mi adalah sepenti berikut: Ijujr bin ‘Adi al-Kindi di Jaliila’, Qabbas bin ‘Abdillah dan golongan al-hamna’ di Ijulwan, Muslim bin ‘Abdillah (al-hamrd) di Takrit, Rafi’ bin ‘Abdillah (a!hamarzfl dan ‘Abdullah bin Wahb al-Rasibi di Masabadhan, ‘Ashnaqa bin ‘Abdillah (al-hamrU’) dan Rib’i bin ‘Amin al-’Amni (Tamim) di Qanqisiyya.’43 Adalah penlu diingat bahawa kesemua wilayah yang banu mi

‘37Ibid., 1/2487. ‘38Ibid., 1/2455—6; Ibn Hazm, Jamharah, ms. 202; al-Maqdisl, a/-Bad’, vol. V, ms. 103. ‘“Tab., 1/2637; BE., ms. 269; Ya’qiibi, TZlrikh, vol. 11, ms. 152; Ibn Qutaybah, Ma’dr(f, ms. 263. ‘40Tab., 1/2637; BF., ms. 269; Ya’qUbI, Tdrlkh, vol. 11, ms. 152. ‘4’Tab., 1/2223, 2238, dan 2376; Ya’qübi, Törlkh, vol. 11, ms. 141. ‘42Tab., 1/2473. ‘43Ibid., 1/2462, 2463, 2465, 2474, 2478, 2485, dan 2497; BE. ms. 264.

27

SEJARAH AWAL PERPECAHAN !JMAT ISLAM

(Ijulwan, al-Mada’in, Jalula’, Masabadhan, Taknit dan Qanqisiyya) terletak di Sawad, Iraq, dan dianggap oleh sumben-sumber Arab sebagai kawasan-kawasan kampung sepenti Kufah. Misalnya, Jalula’ disebut dalam TiIrikh al-Ya’qubi sebagai salah sebuah kampung di kawasan Sawad (qarya!un mmn qura al-sawadh’44 Dan sini dapatlah ditanik kesimpulan bahawa kesemua yang tenlibat dalam penguasaan tenhadap kampung-kampung tensebut sehanusnya dipanggil al-qurrtl’ (penghuni-penghuni/penguasapenguasa kampung). KUfah kini sudah menjadi mankas tentena yang penting dan menjadi pusat bagi semua wilayah yang ditakluk di kawasan Sawad, Iraq. Di Kufah tentena Islam telah ditempatkan dan disusun mengikut sistem kesukuan, iaitu secana benkelompok-kelompok. Mengenai a/il al-ayy/lm kebanyakan danipada mereka benada di Kufah, kecuali bebenapa onang sahaja yang tinggal di luan KUfah kerana menunaikan tugas pentadbinan di wilayah-wilayah lain yang benada di Iraq. Meskipun begitu, meneka semua mempunyai kedudukan yang sama dan menenima ganjanan dan hanta rampasan penang’~ Di bawah mi kita akan tumpukan perhatian kepada keadaan di Iraq benikutan danipada kemenangan onang Islam dalam pepenangan Qadisiyyah, dan kedudukan a/il al-ayytIm benhubung dengan kawasan-kawasan yang ditakluki, dan bagaimana meneka mempenolehi bebenapa keistimewaan danipadanya. Apabila Iraq di tawan—selepas mencapai berbagai kemenangan di Qadisiyyah; Mada’in, dan Jalula’—oleh tentena Islam, sebahagian besar danipada tanah-tanahnya telah dikuasai oleh orang-onang Islam. Kawasan mi dikenali dengan nama al-SawzId, iaitu memanjang dan Teluk Parsi ke Maw~ildi sebelah utana dan dan sempadan Syria-Iraq ke Hulwan di pihak timun. Benhubung dengan kawasan-kawasan yang ditakluk di Iraq, sumben-sumben Arab tidak menyebutkan dengan tenpeninci tentang cana-cana kawasan-kawasan itu ditadbin. Ahli-ahli sejanah moden sepenti H.A.R. Gibb telah menyanankan bahawa oleh kenana pemimpin-pemimpin Arab pada ketika itu tidak begitu biasa dan mahin dengan stnuktun ekonomi pentanian maka Khalifah ‘Uman bin al-Khattab telah memutuskan ‘“Ya’qubl,
TëIrlkh, vol. 11, ms. 151.

28

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

untuk menyerahkan pentadbinan tanah-tanah itu kepada pegawaipegawai tempatan yang kebanyakannya dan keturunan ~ Sananan H.A.R. Gibb mi tidaklah begitu jelas, pentamanya, kenana beliau tidak membezakan antana tanah yang tenbengkalai yang tidak bentuan dengan tanah-tanah lain yang tendapat di Iraq, keduanya, kenana beliau mengandaikan pegawai-pegawai ketununan Pansi dan bukannya kaum tani, yang masih mentadbin tanah-tanah tensebut. Kesilapan yang senupa telah dilakukan oleh D.C. Jr. Dennet.’46 Menurut M.A. Shaban dalam bukunya’ ‘Islammc Hmstory “c, apabila Iraq ditawan “Mahanaja Sasan dan namai di antana pengawainya telah melanikan din ke wilayah-wilayah timun dengan hanapan agan mereka akan dapat mengembalikan kedudukan mereka kelak, tetapi sebilangan besan danipada nakyat atau orang-onang awam dan pemimpin-pemimpin tempatan masih kekal di situ. Rakyat ketununan Pansi yang memeluk Islam tidak menimbulkan sebanang masalah, tetapi sebilangan besar danipada tentena Sasan yang tidak memeluk Islam, telah menyentai banisan tentena Arab. Meneka sangatlah dialu-alukan dan dibeni elaun yang paling tinggi. Hanya sebilangan kecil danipada pemimpin-pemimpin tempatan (dmhqans), telah tunut memeluk Islam dan dibenankan menjaga hanta benda meneka. Oleh kenana jumlah tentena Islam boleh dikatakan tidak begitu besar, maka dan aspek ekonomi, penduduk tempatan mestilah dibeni kebebasan untuk mengusahakan projek pentanian bagi tanah-tanah tersebut.” Dan sinijelas bahawa penkara penting mengenai wilayah-wilayah yang ditakluki di Iraq bukanlah benkenaan dengan soal pentadbinan tanah malah yang lebih penting ialah mengenai penusahaan tanamannya. Demi untuk meneruskan penusahaan tanaman mi onang Islam telah memutuskan untuk membiankan kaum tani yang sedia ada itu untuk menenuskan kenja-kenja meneka, dengan syanat meneka membayan cukai tanah itu kepada onang Islam. Hasil danipada kutipan cukai tensebut dibahagikan kepada onang-onang

‘45H.A.R. Gibb, “Interpretation of Islamic History”, dIm. .Journa! of Wor!d History, vol. 1, pt. 1, 1953, ms. 42. ‘“D.C. Jr. Dennet, Conversion and the Po!!-tax in Ear!y is/am, Cambridge, 1950, ms. 13—15. ‘“MA. Shaban, Js!amic History, ms. 46—7.

29

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

dan suku~’angterlibat dalam pemhukaan.’48 Satu perlima bahagian yang sepatutnya dihantar kc Madinah tidak dihantar, dan sebarang jumlah yang lebih danipada yang diperlukan (Jadfl, telah diagihagihkan di kalangan golongan penakluk.’4t’ Bahagian yang terpenting daripada tanah-tanah yang ditakluk itu ialah tanah yang tenbengkalai yang sudah tidak bertuan, iaitu hak kcpunyaan orangorang yang tcrbunuh dalam peperangan, orang-orang yang melanikan din, semua tanah yang dimiliki oleh Khusrau, Maharaja Sasan, dan keluarga serta kaum kcrabatnya dan kawasan rumah berhala dan kuil.’5°Hasil pendapatan tanah-tanah mi pada masa pemenintahan Khalifah ‘Umar ialah berjumlah 7,000,000 dirham.’5’ Terdapat perbezaan pendapat di kalangan orang Islam yang menakluki Iraq mengenai tanah yang terbengkalai itu. Ada yang mencadangkan supaya tanah itu dibahagi-bahagikan, sebagai harta rampasan penang, sementara ada pula yang tidak bersetuju dengan cadangan tensebut. Ahim al-aIIm. sudah tentu tidak bersetuju kenana meneka sedan bahawa jika tanah-tanah itu dibahagibahagikan nescaya sebahagian besan danipadanya akan dipenolehi oleh onang-onang yang pernah muntad, yang bilangannya semakin bentambah namai. Sebahagian danipada kaum Muhajinin dan Ansan yang menyentai penang Inaq telah kembali ke Madinah.’52 Pada mulanya Khalifah ‘Umar dikatakan telah bensetuju dengan cadangan yang pentama iaitu membahagi-bahagikan tanah tensebut kepada anggota-anggota tentena Islam di Inaq dan setenusnya membenankan meneka tinggal di situ selama yang meneka mahu asalkan satu penlima danipada hasilnya dihantan ke Madinah. Walau bagaimanapun, pembahagian tanah itu tidak benlaku oleh bebenapa sebab. Pentama, tanah yang tenbengkalai itu tidak setempat di sekitan Iraq. Jika ia dibahagi-bahagikan maka sudah tentu tentena Islam secana pnaktiknya akan benpecah kepada bebenapa bahagian pula,
‘48Tab. 1/2467—68; BE. ms. 269—71; AbU YUsuf, Ya’qUb bin Ibrãhim, Kit/lb a!-Khardj, Qihirah, 1302 A.H, ms. 38. ‘“Tab. 1/2418; BE, ms. 384 dan 543, di mana ada diberikan contoh pengagihanfadt M. Hinds, “Kufan Political Alignments and their background in the mid-seventh century AD. (dlm. Internationa! Journa! of Midd!e East Studies, vol. 11, 1971, ms. 350). ‘50Yahyä bin Adam al-Qurashl, Kit/lb al-Khardj, Qähirah, 1929, ms. 60—1. “AbU YUsuf, op. cit., ms. 63 BE. ms. 273. “2Tab., 1/2180, 2362—3, 2400, 2451, 2456, dan 2596; BEms. 256.

30

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

akibatnya sistem ketenteraan akan musnah.’53 Keduanya, kemungkinan kekacauan antana mereka yang bersaing untuk mendapatkan kawasan akan berlaku jika tanah-tanah itu diagihagihkan.’54 Selain sebab-sebab yang disebutkan itu, sahabat Nabi yang tenkemuka, ‘Ali bin Abi Thlib dikatakan telah menasihatkan Khalifah ‘Umar supaya tidak membahagikan tanah itu dengan katanya “biarlah tanah-tanah itu (tanah-tanah yang terbengkalai di Iraq) menjadi sumber pendapatan yang benkekalan bagi onang Islam.”55 Apabila diputuskan bahawa tanah-tanah itu tidak dibahagikan maka ia terus dijadikan hak milik bensama, dan pemilik-pemilik secana kolektif mi digelan a/il al-lay, iaitu orang-orang yang tenlibat secara langsung dalam penaklukan Negeri Iraq, sama ada onangonang yang pennah murtad atau tidak murtad.~SO Sayf telah menegaskan bahawa yang dimaksudkan dengan a/il al-Jay’ di sini ialah mereka yang menyentai penang al-Mada’in (a/il al-Mada’mn) serta penyokong-penyokong meneka. Sebahagian danipada meneka tinggal di bandar-bandar dan sebahagian yang lain pula tinggal di kampung-kainpung ctabmhmm sukmnai al-Mada’mn na al-qurll); dan ada di antana mereka tinggal di kawasan-kawasan perbatasan untuk mempertahankan kawasan-kawasan tensebut (na bmhmm suddat aljuruj na duwwikh al-’adun’w).’57 Dua kesimpulan dapat diambil dan kenyataan di atas. Pentama, pemindahan hak milik tanah yang tenbengkalai itu kepada hak milik onang ramai atau benkongsi mestilah benlaku selepas penang alMada’mn (16H./637M.). Keduanya, adalah nyata bahawa ahlal-fay’ itu tendini danipada benbagai golongan manusia, yang dapat dibahagikan kepada tiga golongan besan iaitu onang-onang yang pennah muntad, onang-onang Mekah dan Madinah, dan golongan penakluk Iraq yang tenawal atau a/il al-ayytIm.’55 M. Hinds telah cuba mengkaj’i dan meneliti tentang tanah-tanah yang ditakluki oleh onang Islam di Iraq dan mereka yang tenlibat
‘53Tab., 1/2371—2, 2468, 2469, dan 2471; BE. ms. 268; Shaban, op. cit. ms. 49dan 50. “4Ibn al-Athlr, a/-K//mi!, vol. 11, ms. 522. “Yahyä Adam, op. cit., ms. 40; BE., ms. 266; Abü Yüsuf, op. cit., ms. 39. ‘56Tab. 1/2371, 2372, 2375, 2468; BE. ms. 266. “7Tab. 1/2414. “8Pembahagian mi telah dibuat oleh MA. Shaban, is!amic History, ms. 50.

31

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

dalam penaklukan tensebut, senta membuat bebenapa kesimpulan. Malangnya, banyak di antara kesimpulan itu tidak sesuai. Umpamanya, beliau telah membahagikan tanah-tanah yang ditakluk itu kepada dua; tanah dhmmmah dan tanah .yawilfi. Mengenai tanah dhmmmah beliau menegaskan bahawa “ia menupakan hak atau hanta onang Kufah yang tidak boleh dipindahkan, dan segala hasil pendapatannya mestilah digunakan untuk membayan elaun-elaun meneka, iaitu bayanan yang ditentukan untuk menjaga (a/il) dhmmmah, onang bukan Islam yang hidup di bawah naungan pemenintahan Islam;. dan sebanangjumlah yang lebih danipada yang dipenlukan telah dibahagi-bahagikan antana meneka yang layak menenima elaun.” Mengenai kes tanah yang tenbengkalai atau tanah yang dinamakan oleh beliau, tanah sawafi, beliau mengatakan bahawa “hak-hak keagamaan Islam di wilayah telah menulan lebih jauh tenhadap tanah tensebut dan ia pada umumnya dipanggil .yaJya/i, jamak .yawdfi yang pada keselunuhannya adalah bagi kegunaan dan faedah golongan penakiuk asal, atau golongan peneroka Iraq. Meneka bukan sahaja layak menenima elaun yang tinggi dan hasil tanah dhmmmah dan hasil-hasil yang lebih danipada yang dipenlukan, tetapi juga menikmati lima penempat bahagian dani hasil tanah saw/Ifi.” Penghuraian M. Hinds mengenai tanah-tanah yang ditakiuki di Iraq, khususnya tentang pengagihan hasil mahsul meneka, pada dasannya adalah berlandaskan konsep “al-sIIbiqah fi al-IslatIm”59 yang ditenjemahkan oleh M. Hinds sebagai “Islammc prmormty.” Dengan cara mi segolongan danipada tentena Islam telah mempenolehi keistimewaan-keistimewaan meneka di Iraq. Ini jelas apabila beliau mengatakan “walaupun dalam kes ‘mrafas (unit-unit sosial yang dibentuk oleh Khalifah ‘Umar di Iraq) mengandungi anggota-anggota suku yang tententu, tetapi bagi, tiap-tiap ‘mrafah (unit), mengandungi golongan yang sama dan segi Islammc prmormty.’6° Walaupun benan bahawa Khalifah ‘Uman bin al-Khattab, menunut laponan Sayf dalam Tarmkh al-Tabani, ada menyatakan bahawa “sistem elaun mestilah dibuat bendasankan al-subiqah fi a!... ...

“9A!-sdbiqah a/-Is//km. ertinya keutamaan yang dibenikan kepada orang yang banyak berkhidmat kepada Islam, atau orang yang lebih lama memeluk Islam. ‘60M. Hinds, “Kufan Political Alignments”, ms. 349—50.

ft

32

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

Islam,”6’ dasar mi tidak dapat dilaksanakan di Iraq, khususnya mengenai tanah tenbengkalai, atau tanah yang dipanggil .yaw4fi, oleh sebab-sebab yang akan dinyatakan di bawah mi. Dalam membicanakan hal ehwal tentena-tentena Islam di Inaq, M. Hinds tidak dapat membezakan antana a/il al-ayyam dengan peneroka-peneroka yang lain sepenti kaum Muhajinin dan An~ar dan sebahagian danipada onang-onang yang pennah muntad. Meskipun meneka menupakan tentena Islam yang tiba awal di Iraq, atau tentena yang digelan oleh M. Hinds sebagai “early comers,” tetapi tidak benerti bahawa meneka mi mempunyai taraf dan kedudukan yang sama di wilayah-wilayah Islam di Iraq. Sebab-sebabnya, menunut pandangan MA. Shaban yang bendasankan Tank/i al-Tabani, adalah sepenti di bawah mi. Bagi tujuan pentadbinan dan pengagihan hasil-hasil pendapatan dan tanah-tanah yang tenbengkalai (sawafi, abandoned land) satu majlis amanah telah ditubuhkan, dan pemegang-pemegang amanah telah dilantik dan kalangan ahl al-Jay’, iaitu onang-onang yang tenlibat secana langsung dalam pembukaan Negeni Iraq. Onangorang mi telah dibahagikan kepada tiga golongan. Golongan pentama, iaitu onang-orang yang pernah murtad, telah dikecualikan danipada jawatan pemegang amanah, oleh kenana Khalifah ‘Uman sejak awal-awal lagi tidak membenankan onang-orang mi memegang sebanang jawatan penting, sama ada dalam ketenteraan atau pentadbiran wilayah di Iraq. Golongan kedua, tendini danipadakaum Muhajinin dan An~an (penduduk-penduduk Mekah dan Madinah); bilangan mereka yang tinggal di Iraq tidak namai kenanakebanyakan meneka telah pulang ke tempat masing-masing setelah selesainya pembukaan Iraq. Dengan tenkeluannya dua golongan di atas maka secana langsung jawatan pemegang amanah tanah tenbengkalai di Iraq tenjathh kepada golongan ketiga, iaitu a/il al-ayytlm, dan pemegang-pemegang amanah mi digelan uman/J’ atau umartL’62 Mereka mi telah menjadikan tanah-tanah yang tenbengkalai itu sebagai hak milik mereka yang tidak boleh dipindahkan kepada sesiapa (mawquf,) dan meneka menguasai sepenuhnya tanah-tanah tensebut. Kekuasaan yang banu meneka penolehi itu amatlah penting ‘6’Tab.
1/2412. ‘°2Tab.1/2469; Shaban, op. cit., ms. 50

33

SRJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

bagi menentukan masa depan meneka. MA. Shaban telah membayangkan penasaan meneka dengan mengatakan, “untuk menggelan din meneka sebagai a/il al-Qadmsmyya/i (pesenta-pesenta penang di al-Qadisiyyah) benenti akan menyamakan tanaf meneka dengan onang-onang yang pennah muntad, yang juga digelan a/il a!Qadmsmyya/i kenana penyentaan meneka dalam penang tensebut. Tidak syak lagi keadaan mi akan mengancam tanaf dan penghonmatan yang banu meneka penolehi. Dengan tekad untuk menjaga keistimewaan meneka dan oleh kenana tanggungjawab sebagai pemegang-pemegang amanah, meneka akhinnya mempenolehi istilah banu iaitu al-qunna’. Boleh jadi juga istilah mi dibuat oleh golongan al-qunna’ sendini untuk mempenkukuhkan lagi penghonmatan meneka yang sudah pudan.”63 Gelaran al-qunna’ membeni faedah kepada meneka bukan sahaja membezakan meneka danipada onang-orang yang pennah muntad, tetapi juga memperkenalkan meneka dengan bidang kegiatan meneka di desa-desa Iraq, tempat tendapatnya tanah-tanah yang tenbengkalai itu. Dengan kata-kata lain, sama ada meneka mi penghuni-penghuni desa atau tidak, bidang kuasa meneka sampai ke desa-desa tensebut. Bagi menjayakan pnojek penumahan dan pentadbinan sosial, tentena Islam di Kiifah telah disusun mengikut sistem kesukuan, iaitu secana benkèlom~iok-kelompok. Pada mulanya mereka disusun mengikut sistem a ‘s/ian (sepuluh kelonipok), tetapi setelah itu benubah kepada sistem asba’ (tujuh kelompok), dan ‘anafa/i, (unit). Penubahan mi dibuat oleh kerana, menunut Sayf, sistem a ‘s/ian sudah tidak sesuai atau tidak boleh digunakan lagi bagi tujuan tensebut.’64 Ramai di antana anggota-anggota a ‘s/ian yang asalnya tendini dan, a/il al-ayyam, sudah tidak benada di Kufah kenana meneka menjalankan tugas dan tanggungjawab meneka di bebenapakawasan di Iraq, sementana yang lain pula sibuk dengan pepenangan di kawasan-kawasan penbatasan. Di samping itu penlu juga diambil penhatian bahawa sistem a‘s/ian dibentuk adalah bagi tujuan-tujuan ketenteraan,’65 tetapi kini kempen ketentenaan sudah benkunangan dan justeru itu sistem a’shan, yang mengandungi kumpulan‘63Shaban, op. cit., ms. 50—1. ‘~Tab.1/2495. ‘65Ibid 1/2224—5.

34

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

kumpulan suku yang bercampunan yang dipilih secana sebanangan, tidak lagi sesuai untuk digunakan. Oleh sebab itu sistem banu, asba’ (tujuh kelompok) telah diwujudkan mengikut kaedah genealogi dan sistem mi terus diamalkan hingga terbentuknya sistem asba’ (empat kelompok), pada zaman Ziyad bin Abi Sufyan. Sistem tujuh kelompok disusun sepenti benikut: (1) Kinanah dan sekutusekutunya dan kaum Ahabish dan lain-lain, (2) Jadilah BanD ‘Amr bin Qays ‘Aylan, (3) Kuda’, Bajilah, Khatham, Kindah, Hadnamaut dan Asad, (4) Madhhij, Himyan, Hamdan, dan sekutu-sekutu meneka, (5) Tamim dan Hawazin, (6) Asad, Ghatafan, Muhanib, Namin, Dubaya’ dan Taghlib, (7) ‘lyad, ‘Abd al-Qays, ahl Hajn dan al-/iamna’.’66 Bagi pelaksanaan pentadbinan kewangan, semua elaun atau gaji telah dibuat oleh pemegang-pemegang amanah (a/il al-ayyam), kelompok tujuh dan pemimpin-pemimpin kumpulan (as/jab a!naya/i), yang kemudiannya dipindahkan kepada ketua-ketua unit (‘unaJ2i’), naqib-naqib dan pemegang-pemegang amanah (umana’) untuk menjalankan pembayanan elaun kepada yang layak menenima.’67 Setiap ‘anafah (unit), mengagihkan 100,000 dinham kepada anggota-anggotanya sepenti benikut: unit a/il al-ayyam menenima 100,000 dinham bagi 20 orang lelaki (setiap onang menenima 3,000 dinham), 20 onang penempuan (300 dinham seonang) dan lebih kunang 340 kanak-kanak (100dinham seonang). Unit a/ilalQadmsmyyah menenima 100,000 dinham bagi 43 onang lelaki (2,000 dinham seonang), 43 onang penempuan (200 dinham seonang) dan 500 kanak-kanak (100 dinham seonang). Unit a/il al-nawad~f(pendatangpendatang banu) menenima 100,000 dinham bagi 60 onang lelaki (1500 dinham seonang), 60 orang penempuan (100 dinham seonang) dan 40 kanak-kanak (100 dinham seonang).’68 Pembahagian di atas menunjukkan dengan jelas bahawa a/il a!ayyam telah menenima elaun yang lebih besan danipada mana-mana kumpulan yang lain. Apabila tertubuhnya diwan, senanai namanama perwina Arab yang layak menenma elaun, pada tahun

‘66Ibid., 1/2495 ‘67Ibid., 1/2495—6. ‘681b1d., 1/2495.

35

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

20H./64l M,’69 kadan elaun a/il al-ayyam masih di antana kadan yang tentinggi dan lebih tinggi danipada elaun a/il al-Qadmsmyya/i dan a/ilalrawad(f (pendatang-pendatang banu), sebagaimana yang tennyata dalam pembahagian di bawah mi: 1. Muhajinin dan Ansan, menenima antana 3,000—5,000 dinham setahun. 2. A/il al-ayyam, menenima 3,000 dinham setahun. 3. Onang-onang yang menyentai penang Yanmuk dan Qadisiyyah, onang-onang yang pennah muntad dan bukan muntad, menenima 2,000 dinham setahun. 4. Rawadij (pendatang-pendatang banu) ke Iraq selepas perang Yanmuk dan Qadisiyyah menenima antana 1,500—2,000 dinham setahun mengikut tanikh meneka sampai.’7°

A/il a!-ayyam atau pendatang-pendatang awal ke Iraq, bukan sahaja menenima bahagian yang besan dan pendatang tanah yang tenbengkalai dan hasilnya yang lebih danipada yang dipenlukan, tetapi jqga menikmati kekuasaan penuh terhadap tanah-tanah yang ditakluki di Iraq. Selain dan itu, sesungguhnya amatlah sukan untuk mengatakan bahawa diwan yang ditubuhkan pada tahun 20H./641 M. mi dilaksanakan terus, kenana jelas dan kenyataankenyataan Ibn Sa’d, al-Tabani dan al-Baladhuni bahawa semasa kematian Khalifah ‘Uman pada 23H./644M. diwan tensebut masih belum lengkap.’7’ Menunut M. Hinds, hanya pada akhin-akhin pemenintahan Khalifah ‘Uman penyusunan pentadbinan di Iraq benmula; dan pada ketika itu pendatang-pendatang lama ke Iraq sudah pun menikmati dan bengenak bebas di sekitan negeni itu setidak-tidaknya lima tahun atau lebih,’72 iaitu benmula danipada penubuhan majlis amanah bagi tanah yang tenbengkalai selepas

‘69Hanya Sayf sahaja yang mengatakan diw/ln itu ditubuhkan pada tahun 15/636, sementara para sejarawan Islam yang lain seperti al-Balidhuni BE. ms. 450, Ya’qiibi, Tdrikh, vol. 11, ms. 153, menentukan pada tahun 20/641. ‘“Tab; 1/2412—3; BE. ms. 449; Ibn Sa’d, Tabaqilt, vol. 111, pt. i, ms. 2 13—5; Ya’qiibi, Tinikh, vol. 11, ms. 153; al-Miwardi, a!-Ahkdm a! Suitiiniyyah, QIhirah, 1973, ms. 199—201. ‘7’Ibn Sa’d, Tabaqit, Vol. 111, pt. i, ms. 144; Tab. 1/2752; BE. ms. 452. ‘72M. Hinds, “Kufan Po!itica! A!tgnment,” ms. 350.

36

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

penang al-Mada’in (l6H./637M.)’73 hingga kepada kematian Khalifah ‘Uman (23H./644M.). Pada hakikatnya tidak semua golongan penakluk asal dapat menikmati kekuasaan ke atas tanah-tanah di Inaq, tenutamanya tanah yang tenbengkalai, sebagaimana yang dikatakan oleh M. Hinds,’74 tetapi hanya golongan a/il al-ayyam (pemegang-pemegang amanah), yang telah dibeni kepencayaan oleh Khalifah ‘Uman, yang dapat menikmatinya. Ada di antana a/il a!ayyam yang telah berkongsi tugas menenima cukai yang dikutip oleh pegawái-pegawai dan ketua-ketua tempatan, da/iaqmn, dan menukan mata wang kepada penbendahanaan negana.”5 Meneka boleh juga menjadi penyelia kenja-kenja menentukan dan memungut cukai kepala (jizyah).’76 Setengah-setengah nama meneka dan nama-nama kampung tempat meneka bentugas telah disebutkan lebih awal. Demi untuk mengunangkan tekanan penghijnahan yang tidak benhenti-henti ke Iraq, sebuah bandan tentena di Basnah telah didinkan. Untuk mengetahui keadaan yang sebenan di Basnah, kita penlu menoleh kepada sejanah penmulaan penaklukan di kawasan sekitannya. Pana sejanawan Islam telah bensetuju bahawa dalam tempoh pemenintahan Khallfah Abu Bakan (12H./633M.) tendapat bebenapa kumpulan tentena Islam kebanyakannya dan suku-suku Bakan B. Wall menyenang al-Ubullah. Walau bagaimanapun, tendapat sedikit penbezaan pendapat mengenai nama pemimpin meneka. Menunut Abu Mikhnaf, pemimpin menekaialah Suwayd bin Qutbah al-Dhuhali,’77 sementana al-Mada’ini mengatakan pemimpin meneka ialah Qutbah bin. Qatadah al-Sadusi.”8 Kenyataan al-Mada’ini mengenai hal ehwal Basnah dan wilayahwilayah timun lebih boleh dipencayai dan kenyataan Abu Mikhnaf, minat Abu Mikhnaf yang utama ialah mengenai hal ehwal Ktifah. OIeh yang demikian, seseonang itu secana pnaktis lebih cendenung menenma kenyataan al-Mada’ini mengenai sejanah Basnah. Menunut sumben-sumben kita, Qutbah bin Qatadah al-Sadusi dan tentenanya telah benpenang secana benasingan dan al-Muthanna bin
‘73Sila lihat, ms. 42. ‘74M. Hinds, op cit., ms. 350. ‘75Shaban, op. cit., ms. 53. ‘“Ibid.. ms 53. ‘77BF., ms. 241, dan 340. ‘“Tab. 1/2381, lihatjuga 1/2016, di sini nama Qutbah bin Qatidah yang disebutkan.

37

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

Hanithah al-Shaybani, yang pada ketika itu sedang menyenang kawasan yang sama bensama-sama tenteranya. Apabila tentera Islam yang dipimpin oleh Khalid bin al-Walid tiba di situ, Qutbah dan tentera telah melanikan din ke al-Khunaybah, bekas mankas tentera Sasan, sementara al-Muthanna dan tentenanya pergi menyertai Kh//lid dan setenusnya berjaya mengalahkan tentera Sasan di al-Ubullah.’79 Senangan awal yang dilakukan oleh Qutbah mi telah juga disebut oleh Salih al-’Ali, dan menurut beliau bahawa bilangan tentena Qutbah adalah kecil dan mereka tidak mencapai kejayaan yang besan dalam senangan tersebut. Meneka benpenang mengikut inisiatif meneka sendini tanpa menenima sebarang arahan danipada Khalifah Abu Bakar di Madinah.’8° Apabila ‘Uman menjadi Khalifah beliau tclah menghantan Shunaysh bin ‘Amin alSa’di bensama tentena yang kecil untuk menyenang kawasan tensebut tetapi beliau juga tidak benjaya dan akhinnya beliau tenbunuh dalam salah satu pentempunan dengan tentena Sasan di situ.’8’ Mengikut kenyataan-kenyataan al-Mada’ini dan al-Sha’bi, tidak lama kemudian, iaitu pada tahun I4H./635M., sepasukan tentena Islam yang lain telah disusun untuk menyenang kawasan-kawasan Basnah.’82 Penyusunan tentena Islam yang banu mi dibuat oleh ‘Utbah bin Ghazawan al-Muzani al-An~ani, dan beliau benlepas dan Madinah bensama-sama tentenanya yang benjumlah 300 onang, dan kemudian disentai oleh 200 orang Badwi di pertengahan jalan. 183 Sebaik-baik sahaja tiba di al-Khunybah, Qutbah memilih tempat itu untuk dijadikan mankas penkhemahan tentena dan di situ tentenanya bolehbenihat pada musim sejuk apabila meneka tidak benkempen.’84 Al’Ali telah menyatakan bahawa hanya beberapa onang wanita sahaja yang<~dibawa oleh ‘Utbah untuk sama-sama benkempen. mi menunjukkan bahawa onang Islam pada ketika itu tidak benniat
‘79A1-’Ali, op. cit., ms. 23—4. ‘80Tab. 1/2382; BE. ms. 242; al-’Ali, op. cit., ms. 24—5. “Sayf memberikan tarikh serangan ‘Utbah pada tahun 16/637 (Tab. 1/2377). Kronologi yang dibenikan oleh Sayf itu, bagaimanapun, tidak disokong oleh alTabarj (Tab. 1/2377). Kebanyakan wibawa-wibawa kita seperti al-MadWini, alSha’bi dan al-Tabani menentukan tarikh kempen ‘Utbah pada tahun 14/635 (Tab. 1/2377). ‘82Tab. 1/2377, 2384, dan 2385. “3BE. ms. 346. ‘“BE. ms. 346.

38

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

Seperkara lain’yang patut disebutkan di untuk menetap di Ba~rah.’85 sini ialah bahawa tentera Islam yang dipimpin ‘Utbah tidak mencapai kejayaan yang dapat dibanggakan dalam penentangan terhadap orang Sasan di kawasan Basrah.’86 Jadi jelaslah bahawa penubuhan Basrah pada masa itu hanya menupakan penubuhan sementara dan kepentingannya sebagai markas tentena tidak sepenti Kufah. Dalam menilai kepentingan Kufah M. Hinds mengatakan “perbezaan antara Kufah dan Basrah pada tahap mi ialah bahawa Kufah diasaskan mengikut keperluan, sementara Basrah diasaskan kerana untuk kemudahan.”8’7 Pada akhir-akhir tahun ke-l 7H ./638M. anggota-anggota suku Arab dan kawasan timur Semenanjung Arab telah datang mencurah-curah ke Basrah. Penghijnahan mi berlaku benikutan danipada kekalahan tentera Islam dalam ekspedisi di Fans. Ekspedisi mi dihantan oleh al-’Ala’ bin al-Hadrami dan Bahrain. Menurut alBaladhuni, ekspedisi mi telah diketuai oleh ‘Arfajah bin Harthamah al-Baniqi dan suku Azd,’88 sementara Sayf pula mengatakan ia dipimpin oleh dua pemimpin Arab iaitu aI-Jarud bin ‘Amr bin Hanash bin Mu’alla dan al-Sawwan bin Hammam dan suku ‘Abd alQays.’8° Serangan mereka ke atas Fans dan arah Iaut tanpa menenima anahan danipada Khalifah ‘Umar, menunjukkan kecenderungan mereka untuk bertindak secana bebas danipada kawalan kerajaan Madinah. Selepas sampai di Fans meneka telah ditentang oleh tentena Sasan dengan hebatnya dan akhirnya tentewas dalam pertempuran di Tawus. Kedua dan pemimpin meneka, Khulayd dan al-JärUd tenbunuh sementana yang lain melanikan din ke Basnah, tempat yang paling dekat dengan Fans dan tenselamat.’0° Kitab al-’Ali yang berjudul al-Tan:im//! al-Jjt’mma’mn’a/i na a!Jqtm.vadmi’i’a/ifi al-Basra/i, merupakan salah satu sumben moden yang tenbaik bagi sejanah awal Basnah. Penganangnya telah membincangkan secana detail mengenai sistem sosial dan ekoncvmi di Basnah sejak pemenintahan Khalifah ‘Umar lagi. Beliau juga
-

“5Al-’AIi, op. cit., ms. 27. ‘“Tab. l~2378; al-All, op cit., ms. 27. “7Hinds, Thesis, ms. 82. “BE. ms. 386. “Tab. 1/2546. ‘“ibid., 1/2547—8; BE. ms. 386.

39

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

mencenitakan tentang ekspedisi-ekspedisi Arab ke kawasan Ba~nah dengan tenpeninci. Dan ekspedisi-ekspedisi mi beliau menyimpulkan bahawa penubuhan kota Basnah benlaku pada masa ‘Utbah bin Ghazwan, pada tahun l4H./635M.’9’ Meskipun al-’Ali mengetahui bilangan tentena ‘Utbah itu kecil dan meneka tidak benmaksud untuk tinggal di Ba~nah secana benkekalan,’92 namun beliau tidak memahami bahawa kedatangan anggota suku Arab dani Bahnain ke wilayah tensebut menupakan titik tolak kepada sejanah Basnah. Setelah benada di sana buat sementana meneka memutuskan untuk tinggal buat selama-lamanya di Ba~nah. Keputusan mi dibuat bentujuan untuk menempatkan anggota-anggota suku tensebut. Penubuhan kota Basnah yang sebenan benmula pada tahun 17H./638M., iaitu selepas kegagalan meneka dalam penang Tawus, Fans, ketika bandan tentena di Kufah sudah pun tentegak. Apabila Khalifah ‘Uman dibenitahu tentang kekalahan onang Islam di Fans, beliau telah menulis sepucuk sunat kepada ‘Utbah bin Ghazwan, meminta supaya ia membentuk sepasukan tentena yang kuat bagi menentang onang Sasan di wilayah Fans. ‘Utbah telah menunaikan penmintaan Khalifah itu dan benjaya mengumpul tentenanya yang benjumlah 12,000 onang dan onang-onang dan suku timun Semenanjung Arab, tenmasuklah meneka yang sudah benada bensama-sama beliau di Basnah. Pada ketika mi boleh dikatakan kesemua suku-suku yang benada di kawasan timun Semenanjung Arab telah melibatkan dini dalam pepenangan menentang tentena Sasan di Fans. Pemimpin-pemimpin utama yang muncul pada ketika mi adalah ‘Asim bin ‘Amn al-Tamimi, ‘Anfajah bin Hanthamah al: Azdi, Hudayfah bin Muhsin al-Himyani, Majza bin Sun aI-Sadusi dan suku Bakan bin Wa’iI, al-Ahnaf bin Qays al-Tamimi, Sa’sa’ bin Mu’awiyah al-Tamimi dan Abu Sabrah bin Abi Ruhm al-’Amini dan suku ‘Abd al-Qays.’93 Kenyataan mi menunjukkan denganjelas bahawa meneka datang dan benbagai suku Arab sepenti Tamimi, Bakan, Azd dan ‘Abd al-Qays, yang pada hakikatnya menupakan tentena Islam yang tenpenting yang benpenang di wilayah Fans dan

“Al-’All, op cit., ms. 25. “2Ibid ms. 26.

“Tab.,

1/2548—9.

40

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

kawasan-kawasan sekitannya pada ketika itu.’94 Setelah tamatnya kempen di Fans meneka mi kebanyakannya mengikut ‘Utbah ke Basnah.’95 Pada saat-saat akhin ‘Utbah menjadi gabenon Babnah iaitu pada tahun l7H./638M. beliau bensama tentenanya di Basnah telah menyenang al-Ahwaz dan Tustan, tetapi sebelum kawasan-kawasan mi dapat ditakluki, ‘Utbah pun meninggal dunia dan jawatan gabenon Basnah diambil alih oleh Abu Musa al-Ash’ani, yang telah menenuskan kempen, khususnya di kawasan Ramhunmuz dan Tustan dengan pentolongan tentena dani Kufah.’96 Dengan tentewasnya musuh di Tustan maka kempen Islam di Iraq telah tenhenti sehingga pada tahun ke-21H./642M. iaitu setelah suatu pepenangan besan dan penting benlaku di Nihavand pada masa pemenintahan Khalifah ‘Uman. Dalam pepenangan mi tentenatentena dan Kufah telah menunjukkan keunggulan meneka.’97 Ringkasnya bahawa kempen-kempen onang Islam di Basnah tidaklah begitu benjaya benbanding dengan genakan-genakan yang dibuat oleh meneka yang benada di Kufah. Komposisi anggota tentena Islam di Basnah pada masa penubuhannya kebanyakannya tendin danipada suku-suku yang berasal dan kawasan timun Semenanjung Arab sepenti Tamim, Bakan, Azd dan ‘Abd aI-Qays. Meneka tendin danipada pendatang banu ke Inaq dan tidak memainkan penanan utama dalam pepenangan Riddah mahupun dalam penaklukan awal di Negeni Iraq. Dani nama-nama~yang disenanaikan di atas hanya ‘Asim bin ‘Amn al-Tamim, ‘Anfajah bin Hanthamah al-Azdi dan Hudhayfah bin. Mubsin al-Himyani sahaja yang jelas tenlibat dalam pepenangan Riddah dan penaklukan Iraq. ‘Anfajah bin Hanthamah dan Hudhayfah bin Mulin, walaupun kedua-duanya dilaponkan sebagai pemimpin Islam dalam penang Riddah,’98 tugas-tugas meneka hanya tenbatas untuk memenangi kumpulan-kumpulan muntad yang kecil dan lemah di Mahnah.’99

‘“BE. ms. 386. “Tab., 1/2550; Ibn al-Athlr, a/-K//mi!, vol. 11, ms. 539. “Tab., 1/2541 dan seterusnya. “ibid., 1/2542. ‘“Ibid., 1/1880—1. “Ibid., 1/1976—9.

41

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

Tentena-tentena Islam telah benjaya mempenolehi semula kedudukan meneka setelah menenima bantuan danipada anggota-anggota suku Arab Najiyah yang dipimpin oleh al-Khinnit bin Rashid, ‘Abd alQays oleh Sayhan bin 5awhan dan anggota-anggota suku lain dani Rasib dan ‘Amn, cawangan ketununan BanD Tamim.20° Ini menunjukkan bahawa kedua pemimpin tensebut di atas, ‘Anfajah dan Hudhayfah tidak memainkan penanan penting dalam pepenangan menentang kaum muntad. ‘Anfajah dan pengikutpengikutnya dan suku Azd tiba di Inaq sejak penang al-Buwayb (13H./634M.), iaitu setelah Khalid bin al-Walid benlepas ke Syria. Oleh itu bilangan pendatang-pendatang awal ke Iraq yang benada di Basnah dijangka amatlah kecil dan boleh jadi tidak melebihi 300 onang, sementana yang lain adalah pendatang banu yang benhijnah ke Iraq selepas tahun 17H./638M. Sebilangan besan danipada pendatang banu mi benasal dan suku Arab ‘Abd al-Qays di Baljnain yang tidak tenjenumus ke dalam kanc~th kemurtadan dan tenus kekal setia kepada kenajaan Madinah selepas kewafatan Nabi.20’ Dalam melaksanakan pengagihan elaun kepada penduduk Basnah pada awalnya disusun mengikut sistem genealogi, tetapi nampaknya tidak benjaya disebabkan ketibaan pendatang banu yang tidak tenkawal, dan kesan danipada itu kelompok-kelompok suku Basnah benbeza-beza di antana satu dengan yang lain dan segi saiz.202 Sebagai penyelesaian kepada masalah mi sistem ‘anafa/i telah digunakan di Basnah. Hanya pemimpin-pemimpin yang diiktinaf s~hajayang menenima kadan elaun yang tinggi iaitu sebanyak 2,500 dinham, sementana yang lain berada di Basnah hanya menenima di antana 250—300 dinham.203 Sementana itu, kumpulan anggota-anggota suku yang banu masih tenus mencunah-cunah datang ke Kufah. Meneka mi telah dibeni elaun yang nendah dan justenu itu meneka tidak kunang senang tenhadap kedudukan istimewa yang dipenolehi a/il a!-ayyam atau pendatang lama. Pada satu ketika mereka menyatakan nasa tidak
““Ibid., 1/1979, dan 1980. “‘Ibid., 1/1958—9, 1960 dan 1961 (merujuk secara khusus kepada al-Jirlid dan anggota-anggota suku ‘Abd al-Qays). 2’2Al-’Ali, op cit., ms. 35. 2’3Tab. 1/2413 dan 2496; Ibn Sa’d Tabaqdt, vol 111, pt. i, ms 112 dan seterusnya; a!‘All, op. cit., ms. 127—9; Shaban, op cit., ms.

42

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

puas hati kepada Sa’d bin Abi Waqqas, gabenon Kufah, tentang pembahagian kekayaan yang tidak sama nata antana nakyat.204 AlAsh’ath bin Qays al-Kindi dan bebenapa onang pemimpin di Kufah dilaponkan benkata “Sa’d itu benat sebelah dan cuba menahan hakhak kami.”205 Tetapi tidak ada kekacauan yang ditimbulkan, kenana pentama Khalifah ‘Uman dikatakan telah menaikkan elaun pendatang banu yang menunjukkan kebenanian dalam penang Nihavan kepada 2,000 dinham setahun (kadan elaun a/i! a!Qadisiyya/i), dan keduanya disebabkan kemewahan yang benpunca dan hanta nampasan penang pada zaman Khalifah ‘Uman telah menedakan keadaan.206 Bagaimanapun, apabila selesainya pepenangan Nihavan (21H./642M.) dan Sa’d sebagai gabenon Kufah digantikan dengan ‘Amman bin Yasir, suasana telah benubah oleh kenana gerakan di medan pepenangan sudah benkunangan, dan jumlah pendatang banu semakin namai di Kufah. Setenusnya ‘Amman bin Yasir, gabenor banu Kufah, dituduh sebagai ahli politik yang lemah dan tidak Iayak.207 Penduduk Kufah telah mengecam ‘Amman apabila beliau cuba mengunakan kuasa dan melaksanakan ~enatunan dan disiplin ke atas meneka. Beliau dikatakan juga telah melayani tuntutantuntutan onang Ba~nah terhadap kekuasaan ke atas wilayah Ramsunmuz.208 Pada hakikatnya, kedua wilayah tensebut, khususnya Masabadhan telah ditakluki oleh tentena Kufah yang namai di antana meneka tendini danipada a/i! a!-ayyam.209 Kini tekanan bukan lagi datang dan pendatang banu oleh sebab namai di antana meneka sudah benpuas hati tenhadap kenajaan selepas kenaikan elaun. Penentangan yang sebenan ialah berpunca dan kaum a/i! a!-ayyam, atau pendatang lama yang mempunyai kepentingan yang banyak di wilayah-wilayah yang ditakluki di Inaq. Sebagai contoh, Janin bin ‘Abdillah al-Bajali, salah seonangpanglima tentena Kufah dalam perang menakluki Ramsunmuz dan boleh jadi mempunyai kepentingan yang besan di wilayah itu sejak ia
2’4BE., ms. 278; Tab. 1/2606—7. “°‘AI-’Askani,Awifi!, ms. 225. ““MA. Shaban, op. cit., ms. 54. 2”Tab. 1/2676—7; BE. ms. 279. 2”Tab. 1/2672. 209Jbid., 1/2476, dan 2551 seterusnya.

43

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

ditakluki.2’° Bagaimanapun, penentangan meneka telah menyebabkan ‘Amman disingkinkan dani jawatan gabenon. Meskipun sebab utama kepada kejatuhan ‘Amman, sebagaimana yang disebut dalam sumben-sumben Arab, ialah kenana kelemahan politiknya, contoh yang dibenikan di atas menunjukkan bahawa kecuaian beliau tenhadap kepentingan a/il al-ayyam menjadi fakton penting kepada penyingkinannya sebagai gabenon diKufah. Pada masa yang sama penganuh Abu Musa al-Ash’ani telah mula kelihatan di kalangan penduduk Kufah; akhinnya beliau dilantik menjadi gabenon meneka, tetapi setelah setahun kemudian, beliau ditukankan ke Basnah.2” A/i! a!-ayyam telah mendapat faedah yang banyak dan dasan yang dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakan dan Khalifah ‘Uman. Kedua-dua Khalifah mi, walaupun tendapat sedikit sebanyak penbezaan, pada keselunuhannya mempunyai polisi yang sama. Meneka telah menguatkuasakan dasan menyekat onang-onang yang pennah muntad dan menjawat jawatan-jav~atanpenting, sama ada dalam ketentenaan ataupun pentadbiran wilayah-wilayah yang ditakiuki di Iraq. Oleh sebab itu pada masa pemenintahan kedua-dua Khalifah tensebut pemimpin pentadbinan negana tenbatas kepada kaum bukan muntad, sama ada meneka benasal dan al-Hijaz atau dan timun laut Semenanjung Arab. Meneka telah memantapkan kekuasaan dan keistimewaan meneka bukan sahaja di Kufah malahan di selunuh Negeni Iraq (Sawad). Kejayaan meneka dalam pentadbinan pemungutan hasil pendapatan wilayah-wilayah dan pémbekalan banang-banang makanan dani kawasan-kawasan desa kepada penduduk bandan di Iraq; dan penjuangan mereka untuk menentang senangan musuh telah ditegaskan oleh Khalifah ‘Uman dengan ungkapan bahawa “onang Kufah adalah pedang-pedang Allah dan tengkonak-tengkonak Arab atau bijak pandai Arab.2’2 Ungkapan yang senupa telah juga dinyatakan Sa’d bin Abi Waqqas, gabenon Kufah, kepada qh! al-ayyam yang benada di luan kota Kufah.2’3
...

2’°Ibid 1/2552. ““Ibid., 1/2678, dan 2693. 2l2lbid,, 1/2515; BE. ms. 289; Ibn Sa’d Tabaqat, vol. Vi, ms. I.

2’3Tab.,

1/2432.

44

PEMBUKAAN NEGERI IRAQ DAN DASAR SOSIOEKONOMI

Kesimpulannya, suasana di Iraq telah dikuasai a/i! a!-ayyam, kaum pendatang awal di Iraq yang tidak muntad, yang menganggap tanah tenbengkalai (~awafi)di Iraq sebagai hak milik meneka dan sangat sensitif tenhadap sebanang penubahan sistem tanah tensebut.

45

BAB KEDUA
Pembentukan Polisi Pentadbiran Khalifah ‘Uthman bin ‘Aff~n dan Implikasinya terhadap Kedudukan Sosioekonomi Orang Islam di Iraq
Pada akhir pemerintahan Kha!ifah ‘Umar bin aI-Khattab, isu penghijrahan orang-orang dan suku Arab oari Semenanjung Arab ke Kufah menjadi ketara. Kesan daripada ketibaan anggota-anggota suku Arab tersebut adalah besar, bukan sahaja terhadap bentuk organisasi Islam yang melibatkan peraturan pengagihan elaun, ‘ala’, tetapi juga terhadap sistem tanah terbengkalai di Iraq. Isu mi telah menjadi masa!ah besar kepada pemerintahan selepas Khalifah ‘Umar bin aI-Khattab. Pengganti Khalifah ‘Umar ialah Khalifah ‘UthmAn bin ‘Affan dan suku ‘Umayyah. Beliau dipilih menjadi Khalifah pada tahun 24H/645M. Sebaik-baik saja kedudukan jawatan Khalifah Sayyiduna ‘Uthm~n telah melantik sepupunya al-Walidbin ‘Uqabah sebagai gabenor di Kiifah. Sayyiduna ‘Uthman yakin bahawa keluarganya, al-Walid, boleh rnelaksanakan dasar pemerintahannya dengan baik. Lagipun, al-Walid bukanlah seorang pemimpin yang Iemah, malah beliautelah menunjukkan ketokohannya pada masa pemerintahan Khalifah ‘Umar apabila beliau dilantik untuk memimpin anggota-anggota suku Arab Rabi’ah di Jazirah sewaktu penaklukannya.’ Dalam tempoh al-Walid menjadi gabenor Kufah iaitu antara
-

‘Tab., 1/2812, 2840, dan 2843; BA, vol. V, ms. 31.

46

ft

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

tahun-tahun 24—29H/645--650M jumlah pendatang baru semakin bertambah di Kufah. Menurut Abu Mikhnaf yang dilaporkan dalam Tdrikh al-Tabari, bahawajumlah tentera Arab di Kufah pada tahuntahun pertama al-Walid menjadi gabenor melebihi 40,000 orang.2 mi termasuklah mereka yang berada di luar bandar Kufah, iaitu di kawasan-kawasan desa Iraq. Mereka semua disenaraikan di dalam diwun dan layak menerima elaun. Daripada jumlah 40,000 orang tentera itu hanya 10,000 atau lebih sedikit sahaja peneroka Iraq (ahi al-ayytim)3 sementara yang lain adalah pendatang baru, atau pernah murtad yang telah menyertai anggota-anggota suku mereka yang tiba lebih awal di Kufah; sebahagian daripada pendatang baru mi masih belum disenaraikan di dalam diwdn. Bagaimanapun, perangkaan yang diberikan oleh Abu Mikhnaf itu menunjukkan betapa besarnya bilangan pendatang baru yang layak menerima elaun atau gaji. Ketibaan mereka di Kufah menyebabkan ramai yang tidak senang, bukan sahaja di kalangan teman mereka sesuku tapi juga di kalangan ahi al-ayydm. Masalah perumahan sejak ketibaan mereka telah disifatkan oleh Sayf seperti berikut: “Apabila pendatang baru, rawad(f bertambah ramai orang lain tidak senang, sebab itu pendatang baru yang mempunyai ahli suku yang banyak terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka, sementara pendatang baru yang mempunyai ahli suku yang sedikit dapatlah menempatkan mereka di rumah-rumah yang dikosongkan atau dengan cara tinggal bersama-sama dalam keadaan yang tidak menyenangkan.”4 Meskipun tidak ada kenyataan yang jelas mengenai sistem elaun atau gaji bagi anggota-anggota suku yang baru tiba in namun besar kemungkinan mereka juga telah diselaraskan dengan sistem ‘araJáh (unit), yang dilaksanakan dalam zaman Khalifah ‘Umar, dan jika sistem 4ersebut diteruskan maka sudah tentu jumlah pendatang2Tab. 1/2805. 3lbid., 1/2222, 2236, dan 2356; BF. ms. 255—6; Khalifah, Tãrikh, vol. 11, ms. 101; Ya’qubi, Kitab al-Buldan, ms. 311. 4Tab. 1/2490—1.

48

PEMBENTUKAN POLLS! PENTADBIRAN ‘UTHMAN

pendatang baru bagi tiap-tiap unit adalah lebih besar daripada bilangan golongan pendatang lama.5 Contoh kegelisahan sosial lain yang berlaku di Kufah semasa aIWalid menjadi Gabenor, ialah penubuhan rumah tetamu (dar aldiyajáh), di Kufah yang diselenggara oleh ‘Abdullah bin Mas’ud. Tujuan rumah itu didirikan ialah untuk menempatkan para peniaga gandum, dan suku kaum yang tidak bersama-sarna suku kaum lain mengasaskan bandar KUfah. Abu Zubayd al-Ta’i, seorang Kristian yang baru sahaja memeluk Islam dan sahabat kepada al-Walid yang telah berkenalan dengannyasewaktu beliau menjadi gabenor Jazirah pada masa pemerintahan Khalifah ‘Umar, dilaporkan telah datang ke Kufah dan ditempatkan di rumah tetamu tersebut oleh al-Walid.6 Projek rumah tetamu mi telah ditentang oleh Abu Samm~lalAsadi, salah seorang daripada ahi aI-ayydm,’ namun begitu projek menyediakan bilik tumpangan bagi para peniaga gandum diteruskan dan oleh itu kedudukan Kufah sebagai pusat pasaran gandum tetap terjamin.8 Hampir kebanyakan cukai di wilayah-wilayah Iraq pada masa al-Walid dibayar dengan gandum.9 Ahlal-ayydm mentafsirkan penubuhan rumah tetamu sebagai usaha pihak kerajaan untuk menguasai urusan cukai. Khalifah ‘Uthm~njuga, dilaporkan telah memberi elaun dan harta yang lebih daripada yang diperlukan (fudul), tiga kali sebulan kepada golongan hamba di Kufah yang tidak Iayak menerima elaun biasa, tanpa menjejaskan elaun bulanan yang dibayar dengan gandum (rizq) yang ditentukan kepada tuan-tuan kaum hamba tersebut.’° mi menunjukkan bahawa Khalifah ‘UthmAn telah memberikan simpati kepada kaum yang lemah, di satnping memperluaskan pengaruhnya di kalangan pendatang baru di Ktifah
5Sila lihat ms. 48. 6Tab. 1/2843; BA. vol. V, ms. 31—Abil Zubayd, Harmalah bin aI-Munzir al-Ta’ijuga dikatakan telah dikurniakan telaga al-Rumiyyah (BF. ms. 180). 7AbU Sammil telah menyertai dalam perang Qidisiyyah,BA/ms. Istanbul manuscript, Suleymaniye Kutuphanesi, Reisulkuttap, no. 597—8, vol. 11, ms. 737. 8Tab. 1/2842; Hinds, “Kufah Political Alignments,” ms. 354. 9Sehingga kepada pemerintahan ‘Abdulmalik bin Marwin, kebanyakan cukai tanah, kharaj, di Sawid, Iraq, terus dibayar dengan gandum (BA. vol. V. ms. 101, dan 191; Hinds, Thesis, ms. 141. ‘°Tab. i12845—mengenai takrifrizqi, silalihatTab. 1/755, dan 1834; al-’Ali, Tanziinat, ms. 145—7; bandingkan dengan di bawah, ms. .100.

49

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

tanpa menghiraukan keistimewaan-keistimewaan ahi al-ayydm, pendatang-pendatang awal yang telah menikmati berbagai faedah daripada tanah-tanah yang ditakluki di Iraq sejak awal-awal.” Begitu juga al-Walid dikatakan telah memberielaun kepada kaum hamba di Kufah.’2 Justeru itu apabila al-Walid disingkirkan dan jawatan gabenor, kaum hamba dan golongan pendatang baru yang lain merasakan kecewa dan hampa.’3 Sehubungan dengan peristiwa mi al-Walid telah disifatkan sebagai “orang yang dikasihi dan dibenci”4 pihak yang mengasihi beliau ialah golongan majoriti, (‘ammah) dan pihak yang membenci beliau ialah golongan minoriti (khassah).’5 Maksud golongan minoriti di sini ialah tidak lain tidak bukan ahi al-ayy?xm, atau pendatang awal ke Iraq. Jumlah bilangan mereka pada masa al-Walid adalah kecil berbanding dengan pendatang baru (rawddjf), atau ‘dmmah. Dalam suasana begini, ketegangan antara kaum pendatang awal dengan pendatang baru pasti berlaku, malahan keadaan mereka semakin bertambah kompleks setelah berlaku pergabungan antara sebahagian dan golongan pendatang awal dengan golongan pendatang baru.’6 Contoh ketegangan mi dapat dilihat dalam laporan al-Tabari yang mengatakan bahawa pada suatu ketika beberapa orang pemuda Kufah telah melakukan serangan mengejut ke atas Ibn al-Haysuman al-Khuzti dan membunuhnya. Apabila mereka mengetahui yang Abu Shurayh al-Ahwaz bin Ja’far alKhuzFi, salah seorang dan ahli suku Ibn al-Haysuman, menyaksikan peristiwa tersebut beliaujuga diserang dan dibunuh. Di antara penyerang-penyerang tersebut ialah Zuhayr bin Jundab alAzdi, Muwarri’ bin Abi Muwarri’ al-Asadi dan Shubayl bin Ubay alAzdi. Kesemua yang menyerang itu telah ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh al-Walid mengikut arahan Khali fah ‘Uthm~n.’7 Setelah itu bapa-bapa kepada pemuda-pemuda Kufah yang dihukum itu telah bertindak balas menentang al-Walid. Jundab
“Sila lihat dalam Bab Pertama. ‘2Tab. 1/2850. ‘3lbid., 1/2850. ‘4lbid., 1/28 14, dan 2840. ‘5lbid., 1—2849. ‘6lbid., 1/2490—I dan 2853. ‘7lbid., 1/2840—1.

50

PEMBENTUKAN POLlS! PENTADBIRAN ‘UTHMAN

(terdapat perbezaan pendapat antara ahli-ahli sejarah mengenainya; sama ada beliau anak Ka’b, anak ‘Abdillãh, atau anak Buyary, tetapi kesemuanya bersetuju bahawa Jundab dan keturunan suku Azd)’8 iaitu bapa kepada Zuhayr, dalam pembelaannya terhadap kernatian anaknya, telah membunuh seorangjuru sihir di rumah al-Walid. AlWalid cuba bertindak untuk membunuh Jundab tetapi telah dihalang oleh anggota-anggota suku Azd. Jundab kemudiannya meninggalkan Kufah untuk pergi ke Madinah, untuk mengadu Icepada Khalifah ‘UthmAn tentang sikap al-Walid terhadapnya. Di atas nasihat Sayyidina ‘All bin Abi Talib, Khalifah ‘Uthm~n mengarahkan al-Walid supaya mengampunkan kesalahan Jundab dan membiarkan ia hidup bebas di Kufah.’°Apabila arahan mi diterima al-Walid beliau memberi amaran kepada penduduk Kufah dengan katanya “a/IdyuqimU al-hududduna al-suliun, ertinya mereka tidak boleh melaksanakan hukum-hukum hudud tanpa kebenaran pihak yang berkuasa.”2° Amaran mi bukan sahaja membangkitkan kemarahan bapa-bapa pemuda yang dihukum, tetapi juga pemimpin-pemimpin ahl alayydm yang lain seperti al-Ashtar Malik bin al-HMith al-Nakha’i dan Abu Khussah al-Ghifari 21 Begitujuga mereka yang dahulunya memegang jawatan-jawatan penting dalam pentadbiran wilayahwilayah yang ditakluk di Iraq pada masa pemerintahan Khalifah ‘Umar dan kemudiannya disingkir oleh al-Walid telah turut sama menentang al-Walid.22 mi disebabkan oleh kerana mereka sedar bahawa al-Walid cuba menguasai sepenuhnya segala urusan wilayah-wilayah di Iraq. Setelah menyedari hakikat mi mereka pergi bersarna-sama ke Madinah, meminta Sayyidina ‘Uthm~nmemecat al-Walid dan jawatan gabenor Kufah. Menurut Sayf, sebab kemarahan mereka terhadap al-Walid ialah kerana kesalahan minum arak. Al-Walid dikatakan mabuk sewaktu menunaikan sembahyang.23 Kenyataan Sayf mi amatlah diragui kerana isu
‘8BA, vol, ms. 31; Tab. 1/2840. ‘9BA. ~‘ol.V, ms. 31—2; Tab. 1/2845—6. 20Tab. 1/2846. Al-Hudud, ialah hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah balasannya ke atas hamba yang melakukan jenayah. 21Tab. 1/2846, 2847, 2848, 2849, dan 2852. 22Jbid 1/2848 dan 2849. 23Jbid., 1/2846.

51

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

tersebut dibawa secara mendadak dan tidak pernah ditimbulkan sebelumnya oleh sesiapa pun. Perkara yang lebih penting berhubungan dengan penentangan ahl aI-ayyam terhadap al-Walid pada masa itu ialah kesedaran mereka bahawa al-Walid berlaku tidak adil terhadap mereka dan cuba campur tangan dan menggunakan kekuasaan dalam urusan pentadbiran di Ktifah dengan melantik kaum pendatang baru memegangjawatan-jawatan penting. Adalah menjadi kenyataan bahawa sejak ketibaan al-Walid di Kufah, tarafdan status pendatang baru dan pemimpin-pemimpin mereka semakin bertambah. Menurut al-Baladhuri, pada akhirakhir al-Walid menjadi gabenor beliau telah melancarkan ekspedisi ke AdharbayjAn yang disertai oleh al-Ash’ath bin Qays al-Kindi, yang kemudiannya al-Ash’ath dilantik sebagai wakilnya di sana.24 Perlanti’kan al-Ash’ath bin Qays ke Adharbayjan merupakan peristiwa yang amat penting, kerana beliau adalah seorang yang sudah terkenal sebagai pemimpin suku Kindah, yang mempunyai pengikut seramai 1,700 orang sejak perang Q~disiyyah, dan menjadi masyhur di kalangan ketua-ketua golongan yang murtad dalam peperangan Riddah. Pengaruh al-Ash’ath sebagai pemimpin suku semakin bertambah sejak ketibaan pendatang baru di Kufah. Perlantikan beliau ke AdharbayjAn mestilah disebabkan oleh kedudukannya yang tinggi dalam suku. Sesungguhnya perlantikan al-Ash’ath itu merupakan titik tolak dalam sejarah pentadbiran di Iraq, kerana inilah pertama kalinya bekas anggota suku kaum yang pernah murtad dilantik ke jawatan penting. Pemimpin penentang lain yangmuncul pada zaman al-Walidialah ‘AttAb bin ‘Allaq al-Sa’di. Beliau dikatakan menerima elaun pemimpin (sharaf a!- ‘ala), sebanyak 2,500 dirham pada masa khalifah ‘Umar.25 Selain dan itu, ramai lagi tokoh yang menentang alWalid seperti Yazid bin Qays al-Arhabi dan Ma’qil bin Qays alRiyadr mula muncul di KUfah.26

24BF. ms. 328; H. Reckendorf, art. “al-Ash’ath”, Encyclopaedia of Islam, 2nd. Leiden,
1954. 21BA. vol. V,ms. 32—aharafal-’atd’pada kebiasaannya diberi kepada ahlal-ayyam(al‘au, op cit. ms. 131). 26BA., vol. V, ms. 32.

52

PEMBENTUKAN POLISI PENTADBIRAN ‘UTHMAN

Pada tahun ke-29H/650M al-Walid disingkirkan dan jawatannya dan diganti oleh sepupu Khalifah ‘Uthm~nyang lain iaitu Sa’id bin au-’As, seorang yang masih muda, sebagai gabenor baru di Kufah. Pada masa yang sama, al-Ashtar serta pemimpin-pemimpin pcncntang yang lain seperti Abu Khussah al-Ghifäfi, Jundab al-Azdi dan Musab bin Jathamah, yang telah pergi ke Madinah kembali semula ke Kufah.27 Pada masa perlantikan Sa’id bin Al-As di Kufah satu kekacauan berlaku di Basrah. Sebagaimana yang dinyatakan lebih awal, kebanyakan penduduk Basrah pada masa penubuhannya terdiri daripada kaum pendatang baru dan suku-suku timur Semenanjung Arab, khususnya dan Bahrain dan ‘Um~n.Mereka mi datang ke Basrahsetelah gagal menakluki wilayah Färs. Apabila Abu Mush alAsh’ari menjadi gabenor Basrah pada tahun I 7H/638M, beliau telah mengetuai tenteranya dan Basrah untuk membantu tentera Islam yang dipimpin oleh ‘Uthm~nbin Abi al-As di F~rs.Setelah gagal untuk menakluki Fars Abu Musa dan askar-askarnya kembali semula ke Basrah.28 Sayf melaporkan bahawa dalam tempoh Abu Mush menjadi gabenor (17H/738M) ramai panglima tentera telah dilantik dan dihantar ke beberapa kawasan untuk berkempen. Mereka mi ialah Mujashi’ bin Mas’ud al-Sulami ke Ardashir, Kurra dan Shapur, ‘Uthm~n bin Abi al-’As al-Thaqafi ke Istakhr, SAriyah bin Zunaym ke Fars dan Darabjird, Suhayl bin ‘Adi, sekutu (ha/if) Banu ‘Abd al-Ashal, ke Kirman, ‘Asim bin ‘Arnr al-Tamimi ke Sist~n dan al-Hakam bin ‘Umayr al-Taghallbi ke Makr~n.2° Bagaimanapun, tentera Islam tidak mencapai kejayaan besar dalam kempen-kempen tersebut sehingga ketibaan ‘Abdullah bin ‘Amir pada tahun 29H/650M. Sebab-sebab kurang mendapat kejayaan dalam kempen-kempen mi ialah oleh kerana tidak ada kerjasama antara pemimpin-pemimpin Islam. Ketiadaan kerjasama mi dapat diperhatikan dalam pertelingkahan antara Abu Musa dengan ‘Uthman bin Abi al-’As dalam ekspedisi ke Istakhr pada tahun 2lH/642M. Menurut Khalifah bin Khayyat, apabila pengepungan kota Istakhr berlanjutan, kedua pemimpin tersebut telah bertelagah.
27Tab., 1/2852. 28BF ms. 386—7. 29Tab., 1/2568—9.

53

SFJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

‘Uthman bin Abi al-’As mencadangkan supaya tentera-tentera Islam dihantar ke beberapa daerah di wilayah itu untuk berkempen, dan sebagaimana biasa, satu perlima daripada harta rampasan perang dihantar ke Madinah, tetapi Abti Musa al-Ash’ari tidak bersetuju dengan mengatakan bahawa semua harta rampasan perang mestilah diagihkan kepada golongan penakluk.3° Contoh lain yang menunjukkan pemimpin-pemimpin Islam Basrah tidak ada kerjasama dan kesefahaman ialah kes Mujashi’ bin Mas’ud alSulami. Beliau dikatakan telah mengambil inisiatif sendiri untuk berkempen di Fars pada tahun 23H/642M. Ini bererti bahawa beliau telah campur tangan dalam pentadbiran kawasan di bawah kekuasaan Sariyah bin Zunaym.3’ Oleh yang demikian, ketiadaan penaklukan baru di kawasankawasan Basrah boleh jadi merupakan faktor penting kepada berlakunya kekacauan dalam tempoh Abu Musa menjadi gabenor di Basrah. Pemimpin utama yang menimbulkan penentangan di Basrah pada ketika itu ialah Gaylan bin Kharashah al-Dabbi. Beliau dikatakan telah pergi menemui Khalifah ‘Uthman dan meminta supaya Abu Musa al-Ash’ari dipecat daripada jawatannya. Dengan sebab itu Sayyidina ‘Uthman mçmecat Abu Musa al-Ash’ari dan melantik sepupunya yang lain iaitu ‘Abdullah bin ‘Amir untuk menjadi gabenor baru Basrah pada tahun 29H/650M.32 ‘Abdullah bin ‘Amir adalah seorang tokoh yang cekap dan berpengalaman. Sayyidina ‘Uthman melantik beliau adalah berdasarkan sifat-sifat tersebut, di samping hubungan kekeluargaannya, dan dengan adanya sifat-sifat mi Khali fah mengharapkan agar beliau dapat menjalankan tugas dengan baik dan jujur. Beliau juga mengharapkan agar ‘Abdullah bin ‘Amir akan berjaya menyelesaikan masalah-masalah kaum pendatang baru di Basrah. Sebagai penyelesaian kepada masalah-masalah mi Khalifah ‘Uthman telah memutuskan untuk membuka kawasan-kawasan baru dan dengan itu kaum pendatang baru tersebut akan ditempatkan di sana. Khalifah ‘Uthman telah menyatakan dengan jelasnya mengenai dasar mi dengan katanya... wa amma al-futuhfa~°Khal1fah, Tdrlkh, vol. 1, ms. 123. 31Tab., 1/2694—5 32Ibid., 1/2828, 2830—1 dan 2832, Khallfah, Tdrlkh, vol. 1, ms. 136.

54

PEMBENTUKAN POLISI PENTADBIRAN ‘UTHMAN

/i-awwa/ man wa/iyaha, yang bererti bahawa kawasan-kawasan yang dibuka itu adalah kepunyaan mereka yang mula menguasainya.33 Sebaik sahaja tiba di Basrah Ibn ‘Amir pun memulakan ekspedisinya untuk menakluki wilayah Fats, dan dalam ekspedisi mi beliau berjaya menawan kota Istakhr. Dan Istakhr beliau mara pula ke Kirman. Pada tahun 31 H/652M beliau telah menyusun suatu ekspedisi besar untuk berkempen ke Khurasan. Dalam kempen mi beliau berjaya mencapai kejayaan besar dengan membawa pulang harta kekayaan yang banyak dan kawasan-kawasan yang ditakluki. Dengan harta kekayaan yang banyak mi Khalifah ‘Uthman dapat melayani permintaan golongan pendatang baru dan 4,000 orang daripada mereka telah dihantar ke Khurasan atas dasar bergilir-gilir bagi menjamin keselamatan wilayah tersebut setelah mereka kembali ke Basrah.34 Pemergian anggota-anggota suku mi ke Khurasan telah mengurangkan ketegangan yang wujud di Basrah. Kaum pendatang baru di Basrah telah dibayar gaji sebanyak 300 dirham setiap tahun, serta menerima beberapa bahagian dan harta rampasan perang. Keadaan mi membuatkan mereka berpuas hati. Basrah pada keseluruhannya hidup makmur dan berhutang budi kepada Sayyiduna ‘Uthman dan terus taat setia kepada beliau.35 Kes di Kufah adalah berbeza; pertama, kerana amat sedikit kemajuan dibuat di kawasan-kawasan jajahannya sejak kematian Khalifah ‘Umar bin al-Khattabr Al-Walid, gabenor Kufah (24—29H/645—650M) cuba memperbaiki keadaan tersebut dengan menghantar dua ekspedisi tiap-tiap tahun; 4,000 orang ke Rayy dan 6,000 orang ke Adharbayjan, tetapi beliau tidak mencapai kejayaan yang memuaskan; beliau hanya setakat dapat mempertahankan wilayah-wilayah yang sudah ditakluki dalam zaman Khalifah ‘Umar pada tahun 22H/643M.36 Masalah yang sama telah dihadapi oleh penggantinya, Sa’id bin al-’As; mi akan dijelaskan kemudian. Keduanya, mengenai perbezaan antara Basrah dengan Kufah ialah bahawa masalah káum pendatang baru di Kufah masih belum
33Tab. 1/2826. 34Ibid., 1/2904—6; Shaban, The ‘Abbasid Rebolution, Cambridge University Press, Cambridge, 1970, ms. 24—ulasan lanjut mengenai penaklukan Khurãsin semasa Ibn ‘Amir, sila lihat Shaban, op cit., ms. 17—24. 35Shaban, Islamic History, ms. 66—7. 36Tab., 1/2805—6; BF., ms. 327—8.

55

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

selesai; kesan daripada kedatangan mereka ke atas penyusunan masyarakat di Kufah telah menyebabkan penentangan ahi al-ad’ydm terhadap Khauifah ‘Uthman dan gabenor-gabenornya di wilayah tcrsebut. Berdasarkan pouisi Khalifah ‘Uthman bahawa suasana di Kufah mestilah diletak di bawah kawalan schinggalah kepada pembukaan kawasan-kawasan baru oleh orang-orang wilayah itu kelak. Apabila mi dilakukan, maka ahi a/-ai’vdm akan tinggal di Kufah untuk mengawalnya, sementara kaum pendatang baru (rawJdif), akan menduduki wilayah-wilayah baru yang mereka takluki, tctapi sebelum apa-apa dilakukan, huru-hara telah bertaku di Kufah antara pendatang baru dengan pendatang awal atau ahi al-acvum. Oleh kerana bilangan golongan pendatang awal adalah lebih besar daripada golongan pendatang baru maka mereka telah dapat menewaskan golongan terakhir. Sayf mcnsifatkan golongan pendatang awal sebagai ahlal-sharq/.37 Untuk mengatasi ketegangan in Sa’id, gabenor Kufah, telah meletakkan kaum pendatang baru sebanyak yang boleh di bawah pimpinan ahi aI-shara/, atau pendatang-pendatang awal, yang menurut Sayf, mereka terdiri daripada pemimpin-pemimpin ahi a/-a~’i’iim dan pemimpinpemimpin al-Qadisiyyah (wujuh al-nas mm ahi aI-ai’yam ~a ahi alQddisiyyah), dan membiarkan golongan al-qurrd’ secara bersendirian tanpa sebarang sokongan daripada golongan pendatang baru.38 Ini bererti bahawa golongan pendatang baru telah diletakkan di bawah kekuasaan pendatang awal, termasuklah orangorang yang menyertai perang al-Qadisiyyah yang terdiri daripada orang-orang yang pernah murtad dan bukan murtad. Sejak mi ketegangan lebih banyak berlaku antara pemimpin-pemimpin suku dengan golongan al-qurr~’daripada antara golongan pendatang awal dengan golongan pendatang baru. Walaupun golongan al-qurrd’ diletakkan secara berasingan oleh Sayf mereka mi adalah sebahagian daripada ahl al-sharaf orangorang yang tiba awal ke Iraq dan mendapat keistimewaan daripada penyertaan mereka dalam pembukaan Negeri Iraq, tetapi perbezaan antara al-qurra’ dengan anggota-anggota ahl al-sharafyang lain ialah
-

37Tab., 1/2852. 38Ibid., 1/2853.

56

PEMBENTUKAN POLISI PENTADBIRAN ‘UTHMAN

a/-qurrd’ tidak mendapat sokongan daripada golongan pendatang baru sebagaimana yang diperolehi oleh setengah daripada a/i! a!sharaf yang lain. Pihak pengarang menganggap bahawa kaum a!qurrd’ adalah sebahagian daripada a/i! a!-ayydm; pemisahan dibuat apabila sebahagian kecil daripada golongan yang digelar a!-qurrd’

enggan bekerjasama dengan pihak pemerintah. Pemisahan mi pada hakikatnya dirancang oleh Sa’id bin al-’As oleh kerana dua sebab: pertama, untuk mengukuhkan kekuasaan dan pengaruh pemimpinpemimpin suku tanpa merosakkan kedudukan a/i! a!-ayydm di bandar Kufah; keduanya, apabila mi dapat dilaksanakan maka dengan sendirinya golongan pendatang baru dan golongan a!-qurrtl’ dapat dikuasai. Selain dan itu, adalah besar kemungkinan bahawa golongan a!-qurrd’ tidak mempunyai kebolehan dan pengalaman untuk memimpin sebagaimana yang ada pada pemimpin-pemimpin suku. Walau bagaimanapun, istilah a!-qurrd’ tidak digunakan secara meluas sebelum campur tangan Sayyiduna ‘Uthman terhadap urusan tanah yang terbengkalai di Iraq. Beliau telah membenarkan kaum Quraysh dan pernimpin-pemimpin suku memiliki tanah tersebut pada zaman Sa’id bin al-’As, dan justeru itu golongan a!qurrd’ bangun memberontak. Kini motif pemberontakan mereka adalah jelas iaitu untuk mengembalikan penghormatan mereka di Iraq yang sudah tercabul. Untuk melaksanakan cita-cita mi, mereka terpaksa menentang kerajaan dan penyokong-penyokongnya. Permusuhan antara a!-qurrel’ dengan ah!a!-riddah (orang-orang yang pernah murtad) telah berakar umbi sejak peperangan Riddah (1 1H/632M), dan apabila kaum Quraysh dan pemimpin-pemimpin suku memihak kepada kerajaan mereka juga turut ditentang a!qurra’.

Sa’id, dalam usahanya untuk memperbaiki suasana di Ktifah, telah melancarkan suatu ekspedisi ke sebelah timur, atas arahan Khalifah ‘Uthman, tetapi malangya beliau gagal untuk sampai ke kawasan yang dituju (Khurasan) dan berhenti di Qumis apabila mendengarkan yang Ibn ‘Amir telah tiba di Khurasan dan menawan wilayah Abrashahr. Dan Qumis Sa’id berpaling ke arah utara menuju Jurgan dan kemudian Tamisa di sebelah timur Tabaristan. Di sana beliau gagal juga untuk mencapai kemenangan kerana penduduk di sana, khususnya di Jurjan, bangun menentang beliau.
57

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

Setelah itu Sa’id kembali semula ke Kufah.3° Tidak lama kemudian (31H/652M atau 32H/653M) Sa’id mengalihkan pandangan ke Farj al-Bab, salah satu jajahan Kufah, yang pernah dikuasai oleh Salman atau ‘Abd al-Rahman bin Rabi’ah al-Bahili, salah seorang pemimpin a/il a!-ayydm,4° daiam zaman pemerintahan Khalifah ‘Umar. Apabila Sa’id bin al-’as menjadi gabenor Kufah beliau menghantar Salman bin Rabi ‘ah ke sana untuk membantu tentera Syria yang dipimpin oleh Habib bin Maslamah al-Fihri yang sedang berkempen di Armenia, tetapi pertelingkahan berlaku antara kedua pemimpin.4’ Kemudian Khalifah ‘Uthman mengarahkan Salman supaya berkempen di Arran. Salman telah merentasi al-Kurr dan beliau membuat perjanjian dengan penduduk di sebelah barat dan utara, termasuk mereka yang berada di al-Bab.42 Sewaktu Salman sedang berada di al-Bab, Khalifah ‘Uthman mengarahkan beliau memberhentikan kempen, tetapi Salman tidak memperdulikan arahan itu dan terus menyerang Balanjar. Dalam serangan mi tenteranya tertewas dan Salman sendiri terbunuh.43 Sebahagian daripada orang-orang yang menyertai perang Balanjar ialah Yazid bin Mu’awiyah al-Nakha’i (terbunuh), ‘Alqamah bin Qays al-Nakha’i, Mi’dad bin Yazid al-Shaybani (terbunuh), Abu Muffizzir al-Aswad bin Qutbah al-Tamimi; Amr bin ‘Utbah bin Farqad al-Sulami, Khalid bin Rabiah, al-Haihal bin Dhurrl, al-Qartha’ al-Dabbi dan Abu Wa’il Shaqiq bin Salamah alAsadi Menurut Sayf, orang-orang yang menyertai peperangan Balanjar telah berundur din, dan sebahagian daripada mereka seperti Abu Muf’azzir al-Aswad bin Qutbah al-Tarnimi, ‘Amr bin ‘Utbah bin Farqad al-Sulami, al-Halhal bin Dhurri dan saudarasaudara Mid’dad bin Yazid al-Shaybani dan al-Qartha’ al-Dabbi telah melarikan din ke Kufah.45 Sebahagian daripada mereka dikatakan telah menyertai perang al-Qadisiyyah dan bergiat dalam
~

39Ibid., 1/2836, 2837, dan 2838; BF. ms. 334; Khallfah, Tdrlkh, vol. 1, ms. 141—2. 40Salmin telah menyertai dalam peperangan al-Qidisiyyah dan JalUlã’ (Tab. 1/2225), dan 2465). 41Tab. 1/2889. 42BF. ms. 203—4; Khalifah, Tdrlkh, vol. 1, ms. 138—9. 43Tab., 1/2889—90; BF. ms. 204; Khalifah, Tdrlkh, vol. 1, ms. 142. ~Tab., 1/2891, dan 2897; Khalifah, Tdrlkh, vol. 1, ms. 142; Ibn Sa’d, Tabaqat, vol. VI, ms, III. 41Tab., 1/2896—7.

58

PEMBENTUKAN POLISI PENTADBIRAN ‘UTHMAN

zaman pemerintahan Khalifah ‘Umar. Abu Mufassir al-Aswad bin Qutbah al-Tamimi dan Abu Wa’il Shaqiq bin Salamah al-Asadi f’ umpamanya pernah berperang di al-Qadisiyyah. ‘Utbah bin Farqad al-Sulami, bapa kepada ‘Amr, terlibat secara aktif dalam penaklukan wilayah Adharbayjan dan kemudian menjadi gabenornya.48 Kekalahan tentera Islam di Balanjar dan ketiadaan penaklukan yang dibuat semasa Sa’id bin al-’As merupakan ancaman besar terhadap kedudukannya sebagai gabenor Kufah. Di samping faktorfaktor mi serta ketibaan kaum pendatang baru yang ramai di Kufah menyebabkan keadaan ekonominya bertambah buruk sedangkan keperluan perbelanjaan semakin bertambah sedangkan hasil pendapatan semakin berkurangan. Akibatnya, ketegangan terus berlaku di Kufah. Untuk mengurangkan ketegangan mi Khalifah ‘Uthman telah mengalih pandangan kepada tanah yang terbengkalai di Iraq. Tanah in sebagaimana yang dinyatakan di atas, adalah di bawah kekuasaan golongan a!-qurrrx’; merekalah yang mentadbirkannya dan hasil daripada pendapatan tanah-tanah tersebut telah dibahagi-bahagikan kepada golongan yang awal, sehingga mereka menganggap tanah-tanah itu sebagai hak milik mereka sendiri. Walau bagaimanapun, Sayyidina ‘Uthman berpendapat bahawa bekas-bekas perajurit al-Qadisiyyah dan alMada’in yang telah kembali ke Mekah dan Madinah dan tidak balik semula ke Iraq adalah berhak mendapat faedah daripada tanahtanah tersebut; dan mencadangkan supaya tanah-tanah itu dtukar hak milik kepada mereka dengan cara pertukaran dengan tanahtanah mereka yang berhampiran Madinah, di al-Hijaz dan di selatan Semenanjung Arab. Bekas-bekas perajurit tersebut telah tertarik hati dengan cadangan Khalifah ‘Uthman tanpa menghiraukan penentangan kaum a!-Qurrd’. Akibat daripada perancangan penukaran hak milik tersebut bukan sahaja bekas-bekas perajurit di Madinah dan Mekah tetapi juga mereka yang berada di Iraq telah dapat memiliki sebahagian besar daripada tanah-tanah yang terbengkalai. Sebagai contoh, Talhah bin ‘Ubaydillah, bekas
~

46Ibid., 1/2429—AbU Mufäzzir menyertai perang Jalüli’ juga (Tab. 1/2465). 471bn Sa’d, Tabaqat, vol. VI, ms. 69. 48Tab., 1/2660—2.

59

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

perajurit Mekah yang utama, telah menukarkan tanahnya di Khaybar dengan ladang-ladang yang subur di kawasan Nashstaj di Iraq (Sawad); Marwan bin al-Hakam menukarkan Nahr Marwan, yang dikurnia Khalifah ‘Uthman, dengan tanah di Iraq; al-Ash’ath bin Qays al-Kindi, bekas pemimpin golongan murtad, menukarkan tanahnya di Hadramaut dengan tanah yang lebih subur di kawasan Taznabadh Iraq; dan ramai lagi pemimpin yang berada di Iraq seperti ‘Abdullah bin Mas’ud, Khabbab bin Aratt dan Jarir bin ‘Abdullah telah memiliki tanah-tanah di Iraq dengan cara pertukaran dengan tanah-tanah mereka di tempat-tempat lain.49 Mengenai sistem tanah terbengkalai di Iraq yang baru diperkenalkan mi memerlukan penjelasan. Pertama, M. Hinds mendakwa bahawa sebelum dasar penukaran hak milik tanah-tanah tersebut diadakan Khalifah ‘Uthman telah pun mengurniakan kepada para sahabat tanah-tanah yang dipanggil qatias yang diambil daripada tanah sawafi di Iraq, dan mereka yang menerima kurniaan itu termasuklah Ibn Mas’ud, Khabbab bin Al-Aratt, Sa’d bin Abi Waqqas dan ‘Ammar bin Yasir.5°Perkara yang perlu disebutkan di sini ialah bahawa M. Hinds, menurut riwayat Sayf, tidak menyebutkan nama al-Ash’ath bin Qays al-Kindi apabila menyentuh mengenai tanah qati’as atau qatd’i ‘Uthman.5’ Ini boleh jadi kerana al-Ash’ath bin Qays adalah seorang yang pernah murtad dan bukan dan golongan para sahabat Nabi, dengan sebab itu beliau dikeluarkan daripada senarai nama-nama yang menerima qaufi ‘Uthman. Walau bagaimanapun, adalah nyata daripada penerangan al-Baladhuri bahawa orang-orang yang menerima qata‘i ‘Uthman adalah sama dengan orang-orang yang mendapat faedah dan dasar tukar hak milik yang dikemukan oleh Khalifah ‘Uthman ialah mereka yang memiliki tanah di al-Hijaz dan di selatan Semenanjung Arab.52 Menurut Sayf, mereka adalah daH Madinah, Mekah, Tä’i1 Yaman dan Hadramaut yang melaksanakan penukaran tanah yang dimiliki mereka di Semenanjung Arab (jazirah a!- ‘Arab).53 Ini

49Ibid., 1/2854—5; BF. ms. 273—4. 50Hinds, Thesis, ms. 144. 51Tab. 1/2376; Hinds, op. cit., ms. 144. 52BF ms. 273—4. 53Tab. 1/2855.

60

PEMBENTUKAN POLISI PENTADBIRAN ‘UTHMAN

bermakna bahawa mereka yang tidak mempunyai tanah di al-Hijaz atau di selatan Semenanjung Arab tidak mendapat faedah daripada dasar tersebut. Dengan kata-kata lain, mereka yang berada di sebelah utara Semenanjung Arab, sama ada memiliki tanah atau tidak, akan dengan sendirinya terkecuali daripada menikmati faedah penukaran tanah di Iraq. Oleh itu jelaslah bahawa kaum Quraysh dan anggota-anggota bekas suku yang pernah murtad telah menikmati faedah yang lebih besar daripada dasar penukaran tanah terbengkalai di Iraq oleh kerana mereka tinggal di sebelah al-Hijaz dan selatan Semenanjung Arab. Sementara kebanyakan kaum a!qurrd’ datang dan sebelah utara Semenanjung Arab dan dengan sebab itu mereka tidak mendapat keuntungan daripada dasar tersebut; dan “tidak mungkin orang seperti Yazid bin Qays alArhabi memiliki tanah yang banyak atau sebarang tanah di selatan Semenanjung Arab untuk membolehkan beliau melaksanakan penukaran tanah (di Iraq).54 Dasar Sa’id/’Uthman di Iraq ialah untuk memperkukuhkan kekuasaan dan pengaruh kaum Quraysh dan pemimpin-pemimpin suku. Bagi mencapai matlamat mi mereka menggunakan tanahtanah di Iraq sebagai alat untuk menarik minat. Menurut alBaladhuri, Khalifah ‘Uthman adalah Khalifah yang pertama memindahkan tanah terbengkalai di Iraq kepada qatiti menerusi dasar tukar hak milik tanah.55 Kaum qurrd’ sangat berdukacita dengan rancangan mereka terhadap tanah yang terbengkalai itu kepada sesiapa pun. Jawapan Sa’id kepada golongan a!-qurrd’ adalah mudah iaitu mengecualikan mereka daripada jawatan kepimpinan. Dalam tempoh Sa’id menjadi gabenor, golongan a!-qurrd’ merasa tidak senang hati dan hampa kerana keistimewaan mereka di Iraq sudah terancam. Justeru itu gabenor Sa’id telah menghadapi tentangan hebat daripada golongan a!-qurrzt Di bawah mi akan dinyatakan mengenai penentangan dan kekacauan golongan a!qurrd di Kufah yang akhirnya membawa kepada penyingkiran Sa’id bin al-’As. Terdapat perbezaan pendapat dalam sumber-sumber sejarah
-

54Hinds, Kufan Political Alignments, ms. 360. 55BF. ms. 273.

61

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

mengenai sebab-sebab mengapa kekacauan itu berlaku. Menurut Sayf, kemarahan mula timbul apabila ‘Abd al-Rahman bin Kunays al-Asadi, ketua polis kerajaan Sa’id di Kufah, menyatakan bahawa beliau bercita-cita agar Sa’id bin al-’As memiliki a!-Mi!tw, iaitu sebuah kawasan di pinggir Sungai Furat, tidakjauh dan Kufah, yang telah disifatkan oleh Sayf sebagai tanah yang dipunyai oleh Maharaja Sasan dan keluarganya (ma kana li-Al Kisra).56 Manakala al-Sha’bi pula mengatakan bahawa apabila Sa’id bin al-’As tiba di Kufah beliau telah menemui pemimpin-pemimpin yang terkemuka di Kufah (wu./Ud a/i! a!-KUfah) dan berbincang dengan mereka mengenai hal ehwal wilayah Kufah. Mereka yang ditemui Sa’id bin al-’As pada ketika itu di antaranya ialah al-Ashtar Malik bin Harith al-Nakha’i, Malik bin Ka’b al-Arhabi, Aswad bin Yazid al-Nakha’i dan ‘Alqamah bin Qays al-Nakha’i. Apabila mereka mengadu kepada beliau tentang campur tangan kerajaan terhadap tanah yang terbengkalai itu Sa’id lantas mengumumkan “bahawa tanah Sawad (Iraq) adalah ladang bagi kaum Quraysh”. Al-Ashtar menjawab dengan tepat, katanya, “bagaimana kamu boleh kata bahawa tanah Sawad itu kepunyaan kaum kamu (Quraysh); ia adalah hak kami yang telah kami perolehi dengan pedang-pedang kami”.57 Yang sebenarnya, tidak ada pertentangan antara pendapat Sayf dengan pendapat al-Sha’bi, kedua-duanya menganggap tanah Sawad sebagai isu utama kepada pengaduan, tetapi kenyataan alSha’bi adalah lebih jelas dan tepat mengenai dua perkara: pertamanya, cadangan kerajaan untuk memberikan hak sepenuh ke atas tanah terbengkalai; keduanya, tanah Sawad merupakan isu penting kepada kekecohan yang berlaku di Kufah. Kenyataan alSha’bi mengenai dua perkara tersebut telah mendapat sokongan yang kuat dan sumber-sumber yang berwibawa.58

56Tab. 1/2908—meskipun makiumatlanjut mengenaipengambilan al-Miltdt oleh Said tidak dinyatakan, beliau dikatakan telah dikurniakan wang sebanyak 100,000 dirham oleh Khallfah ‘Uthmãn (BA. vdl. V, ms. 28). “Tab., 1/2916. ‘8Sila lihat umpamanya, BA., vol. V, ms. 40; Ibn A’tham, vol.A, fol. 7B; Ibn Sa’d, Tabaqdt, vol, V, pt. i, ms. 21, dan 22; al-Isfahani, Abu Faraj, Kitai~’al-Aghdni~ Kahirah, 1285 H., vol. XI, ms. 30; Mas’iidI, ‘Ali bin al-Husayn, Murüj al-Dhahab, Qahirah, 1948, vol. 11, ms. 346.

62

PEMBENTUKAN POLISI PENTADBIRAN ‘UTHMAN

Menurut tokoh yang berwibawa seperti Sayf, Ibn A’tham, alMada’ini dan Abu Mikhnaf, berikutan daripada peristiwa yang disebutkan di atas, pertelingkahan pun bermula. ‘Abd al-Rahman bin Kunays al-Asadi, yang dikatakan telah menyokong kata-kata Sa’id bin al-’As, telah diserang, dan apabila bapanya, Kunays, cuba mempertahankannya beliau juga turut diserang oleh Al-Ashtar dan pengikut-pengikutnya, Ibn Dhi al-Habakah, Jundab, Sa’sa’ah, Ibn al-Kawwa, Kumayl bin Ziyad dan ‘Umayr bin Dabi’.59 Berhubung dengan parti pembangkang yang berkenaan, berbagai istilah telah digunakan oleh tokoh-tokoh sejarah Islam yang berwibawa. Sayf’5° memanggilnya golongan a!-qurra’ dan puak pemberontak. Al-Mada’ini61 mensifatkan sebagai golongan yang mendakwa din mereka a!-qurrd’ walhal mereka bodoh. Abu Mikhnalb2 menggelarnya sebagai golongan qurrd’ (Kufah) dan Harith al-Ashtar al-Nakha’i. Di tempat-tempat lain pula Abu Mikhnaf’53 menamakannya segolongan danpada golongan a!-qurrd’, di antaranya termasuklah Ma’qil bin Qays al-Arhabi. Sementara alSha’bi64 hanya menyebut bahawa segolongan pemimpin terkemuka Kufah, termasuklah Malik bin Ka’b dan Malik al-Ashtar pada suatu malam telah berbincang dengan Sa’id bin al-’As, tanpa menyebut perkataan a!-qurrd’. Begitu juga Ibn Ishaq65 cuba mengelakkan dan menyebut perkataan a!-qurrd’ dengan katanya beberapa orang penduduk Kufah dan golongan pembesar (as/ira]) Iraq pada satu ketika telah menuduh Khalifah ‘Uthman; pemimpinpemimpin itu temasuklah Malik bin Harith al-Ashtar, Thabit bin Qays al-Nakha’i, Jundab bin Ka’b al-Azdi, ‘Urwah bin al-Ja’d dan ‘Amr bin al-Hamiq al-Khuza’i. Bagaimanapun, Ibn A’tham memberitakan lebih terperinci mengenai perkembangan istilah yang merujuk kepada parti pembangkang tersebut. Beliau, dalam usaha untuk memahami motif penentangan mi, telah mengumpulkan dan menghuraikan dengan panjang lebar bahan-bahan sejarah yang
...

59Tab., 1/2908; Ibn A’tham, vol. 1, fols, 7B—8A; Isfahãnl, Aghi~ni~ vol, XI, ms. 31; BA. vols, V, ms. 40. °°Tab., 1/2853. Ollsfahani, Aghän~ vol. XI, ms. 30. 62BA.. vol. V, ms. 40. °3lbid.,vol. V. ms. 41. “Tab., 1/2915—6. “Ibid.. 1/2921.

63

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

berkenaan daripada berbagai riwayat, dan setelah itu disusun dalam kitabnya Kii’db al-Fui’uh. Menurut beliau, pada suatu ketika sebahagian dan golongan a!-qurrd’ dan pembesar-pembesar Kufah telah mengadu hal kepada gabenor di Kufah, Sa’id bin al-’As, tentang hal ehwal tanah di Iraq.~OPada han berikutnya kejadian seumpama itu telah berlaku, tetapi mereka dipanggil sebagai orangorang kenamaan (wufUh) Kufah.67 Setelah kekacauan berlaku, golongan tersebut yang terdiri daripada al-Ashtar dan pengikutpengikutnya disifatkan sebagai golongan a!-qurrd’ yang bodoh.68 Berbagai lagi istilah digunakan oleh Ibn A’tharn, mengikut keadaan tertentu, mengenai puak yang menentang Sa’id bin al-’As, seperti rift!! (pemimpin-pemimpin), khiydr (orang-orang yang terpilih) dan jamd’ah (sekumpulan manusia).69 Dan berbagai istilah yang digunakan oleh para tokoh sejanah Islam yang berwibawa untuk mensifatkan puak pemberontak di Kufah pada zaman Sa’id bin al-’As kita dapati bahawa istilah “a!qurrd” hanya satu sahaja dan istilah-istilah tersebut mutassammitün (puak pemberontak) suja/id’ (orang-orang bodoh), wufti/i (orangorang kenamaan), as/ira] (pembesar-pembesar), rift!! (pemimpinpemimpin) khmydr(orang-orang yang terpilih) ,jamd’ah, (sekumpulan manusia) dan qurrd’ dan kesemua istilah mi merujuk kepada satu puak dalam penistiwa yang sama. Tctapi jika kita ambil perkataan “as/ira]” sebagai contoh, kita akan dapati bahawa ia mempunyai pengertian yang luas yang melibatkan berbagai jenis dan keturunan manusia. Takrif “as/iraf” atau a/i! a!-s/iaraJ, menurut Sayf, ialah terdini danipada golongan pembesan-pembesar dan golongan bangsawan, orang Islam yang tendahulu, penduduk Kufah atau orang Arab yang tiba awal di Iraq, dan orang-orang yang tinggal lama diKufah.7° Ini termasuk anggota-anggota suku Arab yang pennah murtad dan tidak murtad. Sebagaimana yang dinyatakan di atas, golongan a!-qurrd’ adalah sebahagian daripada golongan as/irdf7’ Untuk menggelar mereka as/ira] atau a/i! a!-s/iaraf wufti/i,
...

661bn A’tham, vol. 1, fol. 7A. 67Ibid., vol. 75. “Ibid., vol. 8A. 69lbid., vol. 13A. 70Tab., 1/2852. 71Sila lihat ms. 76, 77, (Tab. 1/2853).

64

PEMBENTUKAN POLISI PENTADBIRAN ‘UTHMAN

rift!!, K/iiydr, jamd’a/i, dan lain-lain istilah dalam bentuk umum

sudah tentu akan melibatkan kaum-kaum lain seperti kaum Quraysh dan orang-orang yang pernah murtad. Demi untuk mengelakkan kekeliruan dan kekusutan in sumber-sumber kita menggelar mereka a!-qurrd’, iaitu menghubungkan mereka dengan dakwaan kekuasaan mereka ke atas kampung-kampung di Iraq. Oleh itu tidak hairanlah jika didapati pada beberapa ketika Ibn A’tham mengaitkan mereka kepada “orang-orang kampung”, a/i! a!-qurrd atau a!-qurrd.72 Perbezaan lain, kita dapati mereka mi kadangkala disifatkan dengan sifat-sifat tertentu seperti orang-orang bodoh, orang-orang zalim dan in hati oleh Khalifah ‘Uthman dan gabenongabenornya oleh kerana tingkah laku dan penangai bunuk yang ditunjukkan oleh meneka terhadap kerajaan.73 Ini tidak bermakna menafikan taraf dan status mereka sebagai as/iraf, atau menghalang mereka danpada mendapatkan elaun-elaun a/i! a!-ayydm yang meneka mempenolehi sebelumnya.74 Oleh yang demikian, penkataan “a!-qurrd” di sini merupakan suatu istilah banu yang dmbenkan kepada kaum mmnonti as/ira]’ yang menentang kerajaan, atau lebih tepat lagi, dan golongan a/i! a!-ayydm yang enggan menyerahkan kuasa ke atas kampung-kampung di Iraq; dan meneka sangat bersetenu dengan kenajaan. Kebanyakan sumber mensifatkan penentang mi sebagai penentangan golongan a!-qurrd’ di Kufah.’5 Kenyataan Ibn A’thamlah yang mempunyai ketenangan yang lebih banyak dan lebih bermakna, menyatakan secana tenpennci mengenai kekacauan di Kufah dan penkembangannya yang membawa kepada penistiwa penyingkinan bebenapa onang dan golongan a!-qurra’ dan Kufa.h, dan penstiwa mi dikenali sebagai a!-musayyarrin (penyingkinan). Sementana kenyataan-kenyataan lain bukan sahaja tidak lengkap
721bn A’tham, vol. 1, fol. bA. “BA. vol. V, ms. 40; Ibn A’tham, vol. I, fols, 8A,9A, 1OA; Isaãni, Aghãni, vol. XI, ms. 30—mereka disifatkan juga sebagai “kaum yang tidak mempunyai aqal dan agama” (aqwdn laysa lahum ‘uqul wa-Id adydn). 74Kita harus ingat bahawa sebahagian daripada ahl al-ayydm telah disertai oleh pendatang-pendatang baru dan tuntutan-tuntutan mereka bolehjadi sudahdilayani kerajaan (Tab. 1/2913). ‘5Hanya Sayf sahaja yang mengaitkan penentangan mi kepada qurrd’ Basrah (Tab. l/2908)—kenyataan Sayf mi telah dibetulkan oleh Ibn al-Athir (al-ICamil, vol. III, ms. 138).

65

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

dan segi maklumat, malahan rangkaian peristiwanya tidak selari atau tersusun. Akibat dan itu pengertian a!-qurrd’ yang sebenar telah disalahtafsirkan kepada penghafal-penghafal al-Quran. Kesilapan tafsiran mi dilakukan oleh Sayf dan dinyatakan di sana sini dalam Thrik/i al-Tabari.76 Ibn A’tham pada mulanya sebagaimana juga Sayf, cenderung mentafsirkan a!-qurrd’ sebagai “penghafalpenghafal al-Qur’an” apabila beliau menyatakan pada awalnya mengenai khutbah Sa’id bin al-’As dalarn sebuah masjid besar di Kufah, dengan katanya “Saya lebih suka kepada mereka yang boleh menghafal al-Qur’an dengan lancar” (a/iabbukum i!!yya (Sa’md) ‘aqra ‘ukum !m-kmtdb Alld/i).77 Kekeliruan dan kekaburan mengenai pengertian mi telah diatasi oleh Ibn A’tham apabila beliau memanggil meneka kemudiannya as/ira], wuju/i, a!-suJà/id’, rtja! mmn qurd a/i! a!-Kiifah,78 khmyth’ a/i! a!-Kãjah, jamci’ah a/i! a!-Kzitáh, dan lain-lain. Tidak ada satu pun dan istilah-istilah mi yang menunjukkan makna “penghafal-penghafal al-Qur’an”. Tetapi yang jelas ialah bahawa a!-qurrd’ itu ialah segolongan manusia di Kufah, atau sebahagian danipada golongan as/ira], onang-onang kenamaan, dan pemimpin-pemimpin Kufah yang tinggal/menguasai kampungkampung (di Iraq), dan disifatkan sebagai onang-orang yang bodoh. Sebahagian danipada mereka mi telah disingkir danijawatan-jawatan penting dalam tempoh pemenintahan Khalifah ‘Uthman dan kembali semula ke Kufah untuk menyertai pembenontakan pada zaman al-Walid bin ‘Uqbah.7°Misalnya, Yazid bin Qays al-Arhabi, yang pada mulanya menjadi gabenor Hamadhan pada masa penaklukannya sejak tahun 22 H/643 M,8°telah digantikan oleh Sa’id bin Qays,8’ yang benasal dan keluanga Hamdan yang paling benpenganuh iaitu Al Manib dan ketununan suku al-Sabi. Datuknya,
“Tab. 1/2295—6, 2928, 2952. ‘7Ibn A’tham, vol. 1, fol. 7A. 78Adalah besar kemungkinan qurd, kampung-kampung, yang dimaksudkan di sini merujuk kepada kampung-kampung yang berada di Iraq (sawad) di mana kaum alqurrd’ yang menguasainya. “Tab. 1/2848. “Ibid., 1/2651 (disini disebut Yazid bin Qays al-Fjamdani dan bukan Yazid bin Qays al-Arhabi). Pada hakikatnya mi tidak salah kerana Arhabi itu nisbah kepada Arhab, dan suku badwi Hamdãn (Tab. 111/2487), Leiden edition; Ibn Sa’d, Tabaqat, vol. VI, ms. 172)’. “Tab., 1/2928.

66

PEMBENTUKAN POLlS! PENTADBIRAN ‘UTHMAN

Zayd bin Marib, adalah pemimpin persekutuan suku-suku Hamdan, 82 Setelab disingkir daripada jawatannya Yazid Madhhij dan Himyar. bin Qays pun kembali semula ke Kufah dan di sana beliau muncul sebagai sa!ah seorang pemimpin al-qurri~ pada masa Sa’id bin al-’As menjadi gabenor. Ada di antaranya yang tinggal tidakjauh dan KUfah kembalijuga ke Kufah untuk menyertai pemberontakan. Contohnya, Shuraysh bin ‘Awfa al-’Absi, yang tinggal di a1-Mad~’in sejak pemindahan pusat tentera Arab ke Kufah bersama-sama anggota-anggota sukunya dan ‘Abs, telah muncul di Kufah bersama-sama pengikut-pengikut Yazid bin Qays a!-Arhabi.83 Kenyataan-kenyataan lain daripada Abu Mikhnaf dan alMad~’ini nampaknya bersetuju dengan pendapat Ibn A’tham mengenai pengertianal-qurrat84 Begitujuga kenyataan ‘Anbari yang dipetik oleh al-Tabari menyatakan bahawa pada suatu hariKhalifah ‘Uthm~n menyebut mengenai ‘Amir bin ‘Abdillah al-Tamimi, salah seorang pemimpin al-qurra’, dengan katanya “orang menyangka yang beliau pembaca/ penghafal al-Qur’An demi Allah bahawa sebenarnya beliau tidak mengetahui di mana Tuhan” (fa-inna al-nds
‘ ...

yaz’amuna annahu qdri’

. ..

Ja-walkihi ma yadri ayna Allah).85

Dan berbagai riwayat yang disebut oleh Ibn A’tham, al-Mada’ini, Abu Mikhnaf dan ‘Anbari dapatlah disimpulkan bahawa al-qurrd’ itu bukannya penghafal-penghafal al-Qur’~n,sebagaimana yang disangka oleh J. Wellhausen, M. Hinds, dan ahli-ahli sejarah Islam yang lain dan tidak pula kaum munafiq, sebagaimana yang ditafsirkan oleh G.H.A. Juynboll, tetapi mereka itu ialah sebahagian daripada ahl al-ayydm, para peneroka Iraq yang telah menguasai pentadbiran kampung-kampung di Iraq sejak awal-awal pembukaannya. Dengan kata-kata lain, istilah al-qurra’ bukanlah berpunca dan kata dasar Qaf Ra Hamzah yang mengertikan “penghafal-penghafal al-Quran” tetapi dan Qaf Ra Ya yang merujuk kepada orang-orang yang mempunyai kepentingankepentingan di kampung-kampung (Iraq). Di Kufah, golongan al-qurrE berhimpun bersarna-sama pemimpinnya al-Ashtar M~lik bin al-HMith al-Nakha’i untuk
82A1-Hamdanl, 1k/il, vol. X. ed. al-Khaflb, Qahirah, 1959, ms. 41 seterusnya. 83BA., vol. V, ms. 45. 84Tab., 1/293 1. 8511ñd., 1/2908.

67

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

menyatakan rasa tidak puas hati mereka terhadap pengisytiharan Sa’id bin al-’As “bahawa tanah SawAd (Iraq) adalah kepunyaan orang—orang Quraysh. Pada masa berlakunya pemberontakan ramai di antara kaum Quraysh, seperti Talhah bin ‘Ubaydilthb, dan pemimpin-pemimpin suku di KUfah telah bersimpati dan memihak kepada Sa’id, dengan harapan agar tanah-tanah yang diperolehi mereka melalui dasar penukaran tanah di Iraq yang dilancarkan oleh Khalifah ‘Uthmãn akan terselamat.86 Kaum Quraysh dan pemimpin-pemimpin suku mi telah diistilahkan oleh Sayf sebagai as/iraf a/il al-KuJàh wa sulahtfuhum.87 Mereka telah menulis surat kepada Khalifah ‘Uthm~n meminta supaya beliau menyingkir golongan al-qurr?i’ dan Kufah ke Syria. Setelah menerima surat tersebut Khalifah pun mengarahkan Sa’id bin al-’As, gabenor Kufah, supaya menghalau golongan al-qurr?i’ ke Syria. Nama-nama golongan al-qurra’ yang dihalau dan Kufah o!eh Sa’id bin al-’As ada!ah seperti berikut:
“ —

al-Ashtar Malik bin a1-H~rith al-Nakha’i Sa’sa’ah bin Sawhan a!-’Abdi Zayd bin Sawhan al-’Abdi ‘A’iz bin Hamalah al-Tahwi al-Tamimi Kumayl bin Ziy~d al-Nakha’i Jundab bin Ka’b al-Azdi al-Hmithah bin ‘Abdillah al-’A’war a1-Hamd~ni Thabit bin Qays al-Nakha’i Yazid bin al-Mukaffaf al-Nakha’i, dan S’ar bin Qays a1-H~rithi88
-

86J/’jd., 1/2908. 87Ibid., 1/2909—golongan al-qurrd’ juga digelar oleh beberapa orang tokoh yang berwibawa seperti Ibn Ishaq sebagai ashrdf mi menunjukkan bahawa golongan ashraf pada ketika itu (pada masa penentangan) telah terbahagi kepada dua kumpulan: kumpulan pertama terdiri daripada kaum Quraysh dan pemimpinpemimpin suku, dan kumpulan kedua terdiri daripada golongan al-qurrd’. Perbezaan di antara dua kumpulan tersebut ialah bahawa kaum Quraysh telah memperolehi tanah-tanahdan kekuasaan yang baru di Iraq, sementara golongan alqurra’ telah kehilangan keistimewaan/kekuasaan di negeri tersebut. Selain itu, telah disokon.g oleh pendatang baru di Iraq, sedangkan al-qurrd’ tidak, namun taraf merekasebagai ashrajtetapi dipelihara oleh Khalifah ‘Uthman (Tab., 1/2909,2929). 88BA., vol, ms. 41; Ibn A’tham, vol. I, fols, 8A—8B; Tab. 1/2917; Ibn Sa’d, Tabaqat, vol. V. ms.24.

68

PEMBENTUKAN POLISI PENTADBIRAN ‘UTFIMAN

Sebaik sahaja tiba di Syria, mereka telah ditemubual oleh gabenorgabenor, Mu’awiyah bin Abi Sufyan, dan dinasihatkan supaya menyokong kaum Quraysh, dengan katanya bahawa “dan kaum Qurayshlah datangnya imam-imani (Khalifah-Khalifah dan merekalah orang yang paling mulia di antara suku-suku kaum Arab “89 Namun golongan al-qurrd’ tidak mahu bertolak ansur dan tidak mahu menyerahkan kekuasaan merek4 terhadap tanah-tanah di Iraq. Setelah beliau gagal memujuk golongan al-qurr?i’ Mu’awiyah menggelar mereka (dengan sebab keangkuhan dan kedegilan mereka itu) sebagai orang-orang yang tidak berfikiran dan beragama (aqwam laysat lahum ‘uqul wa-la-adyan).9° Beliau mengutuk Sa’sa’ah bin Sawhan al-’Abdi dengan katanya “bahawa kampung kamu ada!ah seburuk-buruk kampung yang berada di Semenanjung Arab (ja-Inna qaryataka sharru qurd ‘arabiyyah).9’ Mereka seterusnya disifatkan sebagai orang-orang yang menutur kata-kata yang buruk dan mendakwa sebagai pembaca-pembaca a!Qur’an 92 Semasa ketiadaan a!-Ashtar dan pengikut-pengikutnya, musayyarun, yang disingkir (ke Syria), kekacauan berlaku lagi di Kufah. Golongan al-qurra’ menyatakan tidak puas hati mereka terhadap Khalifah ‘Uthman tentang urusan tanah yang terbengkalai dan penyingkiran sahabat-sahabat mereka ke Syria. Di antara pemimpin-pemimpin al-qurra’ yang muncul pada ketika itu termasuklah:
...) ...

Yazid bin Qays al-Anhabi Shunaysh bin ‘Awf~a!-’Absi Hujn bin ‘Adi al-Kindi ‘Amr bin Hamiq a!-Khuzii Ziyad bin Khasafah al-Tamimi ‘Abdullah bin Tufay! al-Bukhari a!-’Amini Ziyad bin Nadr al-Harithi
-

89Tab., 1/2810. 90Jbid., 1/2913. 91Tab., 1/2911—2, merujuk kepada kampung Sa’sa’ah di ‘Umãn, Semenanjung Arab, bukan kepada kampungnya di KUfah, mraq, sebagaimana yang disangka oleh - Juynboll (The Qurrd’ in Early Islamic History, ms. 114). 92Tab., 1/2920.

69

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

Karam bin a!-Hadrami a!-Mi!iki Ma’qi! bin Qays al-Riyahi Zayd bin Hisn a!-Sunbusi a!-Ta’i Su!ayman bin Surad a!-Khuza’i a!-Musayyab bin Nujabah al-Fazari, dan Ka’b bin ‘Abdah a!-Nahdi.93 Orang-orang dan go!ongan qurrã’ mi telah menu!is surat !ayang kepada Sayyidina ‘Uthman dan menyatakan kepada be!iau dua aduan. Pertama, campur tangan kerajaan terhadap tanah terbengka!ai, dan kedua, pengusiran teman-teman mereka dan Kufah.94 Apabi!a Kha!ifah ‘Uthman menerima surat layang tersebut &e!iau bertanya kepada pembawanya, a!-Anzi, “Siapakah yang menulis surat mi?” Pembawa surat itu menjawab, “Mereka ia!ah orang-orang yang sa!ih,dan ka!angan pembaca-pembaca a!-Qur’an, dan mereka mi adalah orang beragama dan berjasa”. “Kamu mi pembohong”, kata Kha!ifah, “Ia mesti dibuat o!eh al-sufa/w’, ahlalbrxghyi wa al-hasad (orang-orang bodoh, yang tidak me!akukan keadi!an, dan orang-orang yang in hati dan hasad dengki).”95 Pada hakikatnya surat tersebut sengaja dibuat o!eh go!ongan al-qurra’ (penghuni penguasa kampung di Iraq) tanpa menyebut nama-nama mereka o!eh kerana mereka tahu bahawa jika sekiranya namanama mereka disebut nescaya mereka akan didera o!eh Kha!ifah ‘Uthm~n dan gabenornya, Sa’id bin a!-’As.96 O!eh kerana kebimbangan mi, pembawa surat tersebut, yang juga sa!ah seorang daripada pengikut atau penyokong al-qurri’I’, terpaksa menafikan peng!ibatannya dengan menggunakan nama-nama orang yang baik atau beragama di Kufah, dengan harapan agar Kha!ifah akan bersimpati dengan aduan-aduan mereka. Bagaimanapun, apabi!a Kha!ifah membaca surat yang kedua yang menyebut nama Ka’b97
93BA., vol. V, ms. 41; Ibn A’tham, vol. I, fol. lOA. 94Kedua aduan mi dapat dilihat dengan jelas dalam surat kedua yang beralamatkan Ka’b bin ‘Abdah al-Naddi yang berbunyi innaka (‘Uthmän) nafayta khiy~irahum wa qassamtafa’ahumfi ‘aduwwihim ... (BA. vol. V, ms. 41; Ibn A’tham, vol. I, fol. bA.) 95Ibn A’tham, vol. 1, fob. lOB. 96Ibid., fob. bOA. 97Beliau juga dikenali sebagai bbn DhI al-Habakah, yang sebelumnya beliau pernah bersama-sama aI-Ashtar, iaitu di permulaan kekacauan di Kufah (Tab. 1/2908).
70

PEMBENTUKAN POLISI PENTADBIRAN ‘UTHMAN

dan bapanya, ‘Abdah a!-Nahdi, salah seorang daripada golongan qurra7’ Kufah, yang dibawa bersama o!eh a!-’Anzi, dan juga dia!amatkan kepada Sayyidina ‘Uthman di Madinah, ternyata bahawa tujuan dan mat!amat surat itu ia!ah untuk me!ahirkan rasa tidak puas hati terhadap tindakan Kha!ifah ‘Uthman dan gabenornya, Sa’id, mengenai dua isu yang disebutkan di atas. Justeru itu Kha!ifah mengarahkan supaya Ka’b di berkas dan dibawa ke Madinah, untuk menerima hukuman dera. Apabi!a Ka’b kemba!i semu!a ke Kufah be!iau diha!au pu!a ke kawasan pergunungan o!eh Sa’id bin a!-’As.98 Sementara a!-’Anzi te!ah dise!amatkan o!eh ‘A!i bin Abi Ta!ib, dan kembali ke Kufah dengan aman Semasa Sa’id tidak berada di KUfah kerana pergi bermesyuarat dengan Kha!ifah ‘Uthman di Madinah, golongan al-qurra’ te!ah menghubungi a!-Ashtar di Syria dan menggesa be!iau dan rakanrakannya pu!ang ke Kufah.’°° Apabi!a a!-Ashtar menerima surat tersebut be!iau terus memberitahu kepada rakan-rakannya, dan kemudian mereka dengan tidak !engah-!engah lagi ber!epas dan Syria ke KUfah, sementara itu Sa’id masih di Madinah.’°’Di Kufah a!-Ashtar telah memberi perangsang kepada go!ongan al-qurril’ dengan menyentuh. perkara yang paling sensitif, iaitu mengenai tanah terbengkalai di Iraq, dengan katanya “Sa’id te!ah datang menemui kamu semua, dan dia mendakwa bahawa tanah Sawad (Iraq) ada!ah ladang orang-orang Quraysh; tetapi kamu semua tahu bahawa tanah tersebut ada!ah hak kepunyaan kamu, bapabapa kamu dan datuk nenek kamu yang diperolehi dengan tombaktombak kamu semua.”°2Di sini, al-Ashtar, ketua umum golongan al-qurreV, te!ah mengisytiharkan bahawa tanah terbengkalai itu bukan sahaja hakmi!ik golongan al-qurra’ masih hidup, tetapi termasuk juga mereka yang telah meningga!. Da!am rapat umum mi beliau menyentuh juga mengenai rnasa!ah elaun atau gaji (‘anY), dengan katanya bahawa Sa’id bin a!-’As te!ah cuba memujuk Kha!ifah ‘Uthman supaya menurunkan kadar gaji orang perempuan
.~

98Ibn A’tham, vol. 1, fols. bOA, dan bIB. 99Ibid., fob. mbA. ‘°°Ibid., fob. 13A; Tab. 1/2928; BA. vol. V, ms. 44; bsfahãnl, AghdnI, vol XI, ms. 31. ‘°‘IbnA’tham, vol. 1, fob. 13A; bbn Sa’d, Tabaqdt, vol. V, ms. 21. ‘°2bbnSa’d, Tabaqdt, vol. V, ms. 22; Tab. 1/2929; bbn A’tham, vol. I, fob. 8A.

7!

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

kepada 100 dinham (sebelumnya 200 dinham gaji onang penempuan yang menyertai pepcnangan al-Qadisiyyah, dan gaji onang perempuan yang menyentai peperangan-pepenangan sebelum alQadisiyyah 300 dinham, yang dipanggil al-ayydm dan gaji golongan yang benani (a/il al-bala’) kepada 2,000 dirham.103 Sayf telah menyentuh juga mengenai masalah a/il al-bata’ apabila ia mencenitakan tentang penaklukan orang Islam di Iraq. Menurut be!iau, golongan peneroka Iraq, yang awal a/il al-ayydrn, pada
mulanya telah memperolehi taraf a/il al-bald sebagai pengiktinafan kepada sifat keberanian mereka menentang orang Sasan dalam pepenangan.’°4 Kenyataan Sayf di tahap awal nampaknya cenderung untuk memperkatakan bahawa kesemua a/il al-ayydm adalah a/il al-bald’. Dengan kata-kata lain, yang dimaksudkan dengan a/il al-bald’, ialah a/il al-ayydrn. Di dalam pepenangan alBuwayb kesemua a/il al-bald’ telah dibeni ganjaran yang tenbanyak danipada harta nampasan perang oleh al-Muthanna (Jaddala alMut/iannd a/il al-bald’ mm jami’ al-qabd’il,L’°5 Di al-Qadisiyyah,

mi

gaji mereka telah ditambah daripada 500 dinham kepada kadar yang biasa ditenima oleh peserta-pesenta perang al-Qadisiyyah, iaitu 2,000 dirham.’°9Apabila tertubuhnya diwdn pada tahun 20 H/641 M, perbezaan gaji antara kedua golongan tensebut (a/il al-bald, dan a/il
al-ayydm) telah diadakan; a/il al-bald menenima sebanyak 2,500 dinham setahun, manakala a/il al-ayydm mencnima sebanyak 3,000

dinham setahun.’°7 Perbezaan mi dibuat boleh jadi oleh kenana terdapat namainya di kalangan bukan a/il al-ayydm yang telah menunjukkan kebenanian di dalam peperangan menentang musuh di Iraq, dan oleh kerana itu meneka juga telah memperolehi status a/il al-baln’. Makiumat yang disampaikan Sayf tadi penlu dijelaskan. Pertama, adalah jelas bahawa maksud a/il al-bald’ pada ketika itu ialah bukan sahaja terdini danipada a/il al-ayydm tetapi juga termasuk anggota-anggota suku Arab yang lain yang telah membuktikan keberanian mereka dalam pepenangan menakiuki Iraq. Kedua, gaji a/il al-bald’ adalah dalam lingkungan antara
‘°3Tab.,1/2929—penjelasan mengenai gaji kaum wanita, ~ilabihat Tab., 1/2413. ‘°4lbid., 1/2029, 2036, 2037, dan 2451. ‘°5lbid., 1/2198. ‘°6lbid., 1/2343. ‘°7lbid., 1/2412.

72

PEMBENTUKAN POLISI PENTADBIRAN ‘UTHMAN

mi termasuk!ah gaji a/il al-ayydm.108 Tetapi a!-Ashtar telah mengingatkan kepada mereka bahawa gaji mereka boleh jadi akan diturunkan kepada 2,000 dirham setahun o!eh Sa’id bin al-’As. Walaupun tidak ada bukti yang menunjukkan yang Sa’id mengambi! inisiatif untuk mengurangkan gaji al-qurrd’ atau a/il al-bald’, beliau sesungguhnya telah mengurangkan gaji kaum wanita Kufah daripada 200 dirham kepada 100 dirham,’°9dan begitu juga telah menurunkan kadar rizq, (elaun bulanan) yang dibayar dalam benthk gandum, dan enam kati kepada lima setengah kati.”° Apabila Sa’id bin al-’As dihantar semula oleh Khalifah ‘Uthman untuk menjadi gabenor Kufah, beliau mengatakan kepadanya bahawa ia telah berazam untuk memotong gaji mereka yang tidak taat dan cuba membantahnya (wa’azama (‘Ulhmdn) ‘ala
2,500—3,000 dirham setahun,

tahrmm ‘a ‘tmyatmhmm lm-umtm’uhu, wa-yuhn’ifti mlayhm).”
Kebanyakan ahli sejarah Islam yang berwibawa seperti alBaladhuri, Ibn A’tham, al-Isfah~ni,dan Ibn Sa’d berpendapat bahawa ketua umum bagi golongan al-qurra’pada ketika itu ialah a!Ashtar.”2 Hanya Sayf sahaja yang cendenung untuk mengatakan bahawa Yazid bin Qays bin al’As, gabenor Kufah, melantik beberapa orang pemimpin Arab ke beberapa kawasan bandar Kufah telah menjadi ketiadaan pemimpin-pemimpin, wa khalat al-KuJàh mm al-ru’asd~ Pemimpin Arab yang dilantik ialah al-Ash’ath bin Qays al-Kindi ke Adharbayjan, Sa’id bin Qays al-Hamdani, yang sebelum mi menjadi gabenor Hamdhan, ke al-Rayy, al-Nusayr a!‘Ij!i ke Hamadhan, al-Sa’id bin a!-Aqra’ ke Isfahan, Malik bin Habib al-YarbUi ke Mah, Hakim bin Salamah al-Hizami ke Mawsil, Jarir bin ‘Abdiilah ke Qarqisiyya, Salman bin Rabi’ah al-Bahili ke al-Bab dan ‘Utaybah bin al-Nahhas ke Hulwan. Pada ketika itu Yazid bin Qays al-Arhabi dan al-Qa’qa’ bin ‘Amr al-Tamimi berada di Ki.bfah dengan inisiatifmereka sendiri untuk membantu mengusir Sa’id bin al-’As dan Kibfah. Kedua-dua pemimpin tersebut telah
‘°8lbid., 1/2101 (di sini gaji ahl al-bald’ disebutkan sebanyak 3,000 dirham); bandingkan dengan aI-’Abi, Tanzimat, ms. 128 (dabam catatan kaki). ‘°~Isfahãni, Aghdni, vol. XI, ms. 31. “°Al-’AbI, Tanzlmãt, ms. 145. “Tab., 1/2934. “2BA vol. V, ms. 45—6; bbn A’tham, vol. I, fols, b3B—14A; bsfahäni, Aghdni~ vol. XI, ms. 31; JbnSa’d, Tabaqdt, vol. V, ms. 22.

73

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

menghimpunkan golongan al-qurrd’ dan membawa meneka ke kawasan al-Jana’ah, iaitu sebuah kampung yang tenletak di antana Kufah dengan a!-Hinah. Di sini mereka te!ah benjaya menewaskan Sa’id dan memaksanya pulang ke Madinah. Menurut Sayflagi, pada masa meneka berada di al-Jara’ah mereka telah menghubungi orang Mesir dan Basrah supaya bengenak menentang Khalifah
‘3

Ada!ah sukar untuk meyakini kenyataan Sayf, terutamanya mengenai kepimpinan dan penanan yang dimainkan o!eh Yazid bin Qays dan a!-Qa’qa’ bin ‘Amn da!am usaha mengusir Sa’id dan KUfah kerana Sayf sendini ada!ah dan suku Tamim. Beliau boleh jadi bermaksud untuk mempenkukuhkan kedudukan al-Qa’qa’,juga dani suku Tamim, yang pada ketika itu ada bersama-sama Yazid bin Qays. Tambahan pula, kehadiran al-Qa’qa’ di al-Jana’ah tidak disebutkan oleh sumben-sumben Arab yang lain, melainkan Sayf sahaja yang selalu menyebutnya secara samar-samar. Menurut Ibn Sa’d, apabi!a a!-Ashtar dan tenteranya benkhemah di a!-Jara’ah be!iau telah menghantan Yazid bin Qays al-Anhabi dan ‘Abdullah bin Kinanah al-’Abdi bensama-sama tentera senamai 500 onang tiaptiap seorang ke a!-’Udhayb,dan dani sanalah meneka mengusir Sa’id bin a!-’As.”4 Al-Baladhuni juga benpendapat bahawa Sa’id telah diusir dani al-Udayb, tetapi dalam hal mi Yazid bin Qays dan alQa’qa’ bin ‘Ann tidak memainkan peranan penting, kerana menunut beliau, sebaik sahaja al-Ashtan tiba di Kufah beliau te!ah menyeru golongan al-qurrd’ dan benkata kepada mereka bahawa Khalifah ‘Uthman telah mengubah sistem tanah terbengkalai di Iraq dan menggantikan gabenor-gabenor dan pegawai-pegawai wi!ayah yang larna dengan yang bait dan merangsang mereka supaya mengha!ang Sa’id bin al-’As dan masuk ke Kufah. Sete!ah itu a!-Ashtar pergi ke a!Jara’ah, !alu beliau menyusun angkatan tenteranya untuk menguasai kawasan-kawasan di sekitar bandar Kllfah. Bilangan tentera a!Ashtar, sebagaimana yang dianggar o!eh a!-Baladhuri dan Ibn A’tham, ia!ah da!am !ingkungan 3,000 orang, dan 500 daripadanya merupakan pasukan tentera berkuda yang dipimpin o!eh Malik bin Ka’b al-Arhabi, te!ah dihantar ke al-’Udhayb. Apabila Sa’id bin
“3Tab., 1/2928, 2935—6, dan 2950. “4bbn Sa’d, Tabaqat. vol. V, ms. 22.

74

PEMBENTUKAN POLISI PENTADBIRAN ‘UTHMAN

a!-’As tiba disitu be!iau te!ah bentemu dengan tentena Ma!ik bin Ka’b dan seterusnya diusin ke Madinah sete!ah tewas dalam pertempuran.’ Sete!ah Sa’id bin a!-’As diusin, a!-Ashtan dan tentenanya kernba!i semula ke KUfah, dan meneka berjaya memasuki numah a!-Wa!id bin ‘Uqbah dan merampas harta benda dan wang Sa’id bin a!-’As yang tersimpan di sana.’ Pada nasa yang sama mereka mengisytihankan Abu Musa a!-Ash’ani sebagai gabenor banu Kufah. Bagi pihak Abu Musa sendini te!ah bensetuju menenima jawatan tensebut, dan di pihak Kha!ifah ‘Uthman pula tidak ada pilihan lain selain danipada mengesahkan penlantikan tensebut.’ Gabenon Kufah yang banu mi te!ah berjaya mententenamkan suasana di Kufah dan memenuhi kehendak-kehendak golongan al-qurra’ (wa-sakkana Abu Musa a!nas).”8 Wa!au bagaimanapun, mi tidak!ah bermakna niengurangkan kemarahan meneka tenhadap Khalifah ‘Uthman dan kecendenungan mereka untuk menjatuhkan kekuasaannya. Sikap dan penasaan tidak puas hati terhadap Kha!ifah ‘Uthman telah berkembang sehingga sampai kepada kemuncaknya pada tahun 35 H/656 M di ka!a be!iau dibunuh. Kes pembunuhan Kha!ifah, ‘Uthman merupakan kes yang paling rumit datam sejarah Islam pada masa in o!eh sebab benbagai go!ongan manusia dengan kepentingan yang berbeza-beza dikatakan te!ah ter!ibat dalam kes pembunuhan tersebut. Ah!i-ah!i sejarah moden te!ah berusaha sedaya upaya untuk menye!esaikan masa!ah mi dengan menyebut kesemuagolongan yang ter!ibat da!am pembunuhan Kha!ifah ‘Uthman, senta membincangkan minat dan kepentingan setiap go!ongan dan berbagai segi; namun tidak ada seorang pun daripada mereka itu yang dapat menyelesaikan masa!ah tersebut dengan cara yang memuaskan. H.A.R. Gibb, misalnya, te!ah mengatakan bahawa sebab ber!akunya pembunuhan Khalifah ‘Uthman ada!ah o!eh kerana terdapatnya konflik antara orang Mekah dengan anggota-anggota suku Arab, dan be!iau berpendapat bahawa “ada!ah menjadi tabi’at semulajadi bagi anggota suku Arab
‘~ ‘~ ‘~ -

“BA. vol. V. ms. 45—6; lbn A’tham, vol. 1, fobs. 13B—l4A. “°BA.vol. V, ms. 46. “7Tab., 1/2930, 2935, dan 2950; BA. vol. V. ms. 46; Khablfah, Tdrlkh, vol. I, ms. 145, dan 147. “8BA. vol. V, ms. 46—7.

75

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

untuk mengambi! dan menggunakan tanah-tanah yang ditak!ukinya bagi faedah perdagangan mereka ~ Pendapat H.A.R. Gibb mi telah ditolak o!eh M. Hinds da!am makalahnya yang bérjodo! “The Murder of the Caliph ‘Uthman” dengan menegaskan bahawa “konflik besar yang timbu! pada masa ‘Uthman bukan!ah konflik antara orang Mekah dengan anggota-anggota suku Arab, sebagaimana yang dikemukakan o!eh Professor Gibb, tetapi adalah antara kepentingan kepemimpinan yang sudah berakar umbi da!am bentuk tradisi dengan keistimewaan dan kepentingan kepemimpinan da!am bentuk baru yang berbeza yang sudah !ama wujud iaitu sejak zaman Nabi Muhammad, Abu Bakar dan ‘Umar lagi.” M. Hinds berpendapat bahawa “penentangan daripada orang Mesir dan Basrah terhadap ‘Uthman ada!ah kurang berlandaskan suasana Islam yang dibawa oleh ‘Umar benbanding dengan penentangan dan Kufah, dan bo!eh juga o!eh kerana itu mereka tidak mengge!ar din mereka al-qurra’ (penghafa!-penghafal a!-Qur’an). Orang Ktbfah, katanya, sama seperti orang Basrah, kurang berperanan berbanding dengan orang Mesir, da!am peristiwa-peristiwa yang membawa kepada pembunuhan ‘Uthman.” Bagaimanapun, katanya lagi, “mereka semua mempunyai motif yang serupa, iaitu tidak puas hati terhadap pemusatan kuasa dan campur tangan kerajaan da!am keistimewaan-keistimewaan deJàcto yang mereka akui sebagai hak mereka; perubahan suasana po!itik akibat daripada ketibaan pendatang baru; pengukuhan kedudukan pemimpin-pemimpin suku yang tradisiona!”.’2°Perkara pokok yang hendak disampaikan o!eh M. Hinds di ‘sini ia!ah bahawa penentangan terhadap Kha!ifah ‘Uthman, sama ada dan Mesir, Basrah atau Kufah, ada!ah dibuat o!eh peneroka-peneroka Iraq yang mempunyai kedudukan yang rendah dalam suku masing-masing tetapi mempunyai keistimewaankeistimewaan dalam Islam. Di antara golongan-golongan penentang itu, go!ongan dan Kufah!ah yang mempunyai !ebih banyak keistimewaan tersebut, dan justeru itu mereka mendapat ge!aran alqurrd’ (penghafa!-penghafa! al-Qur’an).
“H.A.R. Gibb, “An Interpretation of Islamic History”, dalam Journal of World History. vol. 1, 1953, ms. 42; (Studies on the Civilization ofIslam, London, 1962, ms 6. ‘20M. Hinds, The Murder ofthe Caliph ‘Uthmãn, International Journal ofMiddle East Studies, vol. III, 1972, ms. 450—469; bandingkan dengan Thesisnya, ms. 175—234.

76

PEMBENTUKAN POLISI PENTADBIRAN ‘UTHMAN

Di sini penulis mempunyai pendapat yang berbeza dani apa yang dikemukakan o!eh M. Hinds tadi, khususnya mengenai onang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah ‘Uthman, dan setenusnya mengenai taknifal-qurrd’dan sebab-sebab kenapa meneka tidak puas hati tenhadap pemenintahan .Kha!ifah ‘Uthman. Kita mungkin bensetuju tenhadap pendapat M. Hinds yang mengatakan bahawa penentangan itu dilakukan o!eh peneroka-penenoka Iraq yang berkedudukan rendah dalam suku masing-masing tetapi kita amatlah tidak bersetuju dengan be!iau mengenai definisi aI-qurrd’ di Kufah sebagai “penghafa!-penghafal a!-Qun’an”.’2’ Begitujuga kita tidak bersetuju dengannya mengenai penglibatan langsung orang Mesin dan Basnah dalam penistiwa pembunuhan ‘Uthman. Walaupun mi merupakan pendapat umum, tetapi apabi!a setelah dikaji dan diteliti semula bahan-bahan sejarah lana yang dikemukakan o!eh ah!i sejanah yang benwibawa sepenti Abu Mikhnaf, a!-Mada’ini, Ibn A’tham, !bn !shaq, a!-Sha’bi, dan lain!ainnya yang tenmuat dalam sumber-sumben sejarah Islam yang tenkemuka dan mu’tabar sepenti Tdrmk/i al-Tabani, Ansab a!Baladhuni, En/i !bn A’tham, dan banyak lagi yang tidak penlu disebutkan semuanya di sini, didapati bahawa pada keseluruhannya, peranan yang dimainkan o!eh onang Kufah dalam peristiwa penbunuhan Khalifah ‘Uthman adalah !ebih besar dan peranan yang dimainkan oleh penduduk di kedua-dua wilayah, Mesin dan Basnah. Adalah merupakan suatu kesilapan hesan jika seseorang itu menganggap bahawa ketiga-tiga wilayah yang disebutkan di atas mempunyai masalah-masa!ah yang sama, sepenti yang dikatakan oleh M. Hinds. Ketiga-tiganya tidak senupa. Kufah, misa!nya, mempunyai masalah tanah yang terbengkalai dan masa!ah al-qurra’ sebagai masalah tidak wujud di Mesir atau di Basrah. Selain dan itu, sumber-sumben yang disebutkan di atas telah mencapai kata sepakat bahawa isu utama yang timbu! di !raq pada akhin-akhin pemenintahan Khalifah ‘Uthman ia!ah isu tanah terbengkalai dan bagaimana cara menyelesaikan masalah golongan qurrd’ dan tuntutan meneka ke atas tanah tersebut. Semuanya mengatakan bahawa go!ongan qurrd’datangnya dan Kufah. Kecuali Sayfsahaja yang mengaitkan meneka dengan penduduk Basnah (a/il al‘2Uden,, Thesis, ms. 197, 294, dan 295. 77

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

Basrah).122 Begitu juga be!iau mencenitakan tentang inisiatif yang diambi! o!eh orang-orang Mesir untuk merangsang penduduk Kufah dan Basrah supaya sama-sama memberontak menentang Khalifah ‘Uthman”23 Walau bagaimanapun, cenita mi tidak dinyatakan oleh sumber-sumber yang lain. Meskipun benar ada di antara orang Basrah seperti ‘Asim bin Amr al-Tamimi, ‘Arfajah bin Harthamah al-Azdi dan Hudhayfah bin Qays a!-Himyari dikatakan sebagai peneroka atau pendatang awa! ke Iraq, mereka tidak pernah dikenali sebagai al-qurra’ dan tidak pernah muncu! bersama-sama golongan al-qurra’ Kufah, sama ada sebe!um atau se!epas pembunuhan Khalifah ‘Uthman. O!eh sebab golongan al-qurra’ tidak ada di Mesir dan di Basrah maka M. Hinds te!ah memperkenalkan suatu isti!ah baru yang !ebih umum iaitu “early comers” (pendatang awa!) yang dikaitkan kepada semua go!ongan pemberontak pada zaman Khalifah ‘Uthman. Namun begitu, be!iau !ebih menitikberatkan go!ongan pemberontak dan Iraq yang merupakan bahan utama bagi kajian tesis kedoktorannya. Wa!au bagairnanapun, tafsiran M. Hinds mengenai kaum yang menentang Khalifah ‘Uthman di Iraq adalah tidak sesuai lagi jika sekiranya kita menerima hakikat bahawa masa!ah utama yang dihadapi Khalifah ialah masalah tanah terbengkalai di Iraq. Masa!ah mi te!ah ditimbu!kan o!eh golongan al-qurra’ sebahagian daripada anggota-anggota suku Arab yang keci!-kecil dan golongan a/il al-ayydm yang tingga! di Kufah; kebanyakan mereka itu terdiri daripada orang Islam yang lemah dan bukan para Sahabat Nabi.’24 Tidak ada sebab yang kita bo!eh mengatakan orang Mesir atau Basrah yang menimbulkan kekacauan di akhir-akhir pemerintahan Khalifah ‘Uthman, dan konflik yang sebenarnya berlaku ia!ah antara golongan al-qurra’ dengan kaum Quraysh dan pemimpinpemimpin suku, iaitu golongan pemerintah pada zaman tersebut. Sikap menyokong pihak Khalifah ‘Uthman yang ditunjukkan o!eh penduduk Basrah tidak dapat disangsikan !agi, kerana suasana di Basrah pada masa pemerintahan be!iau te!ah dapat diselesaikan menerusi penak!ukan yang dilakukan o!eh Ibn ‘Amir, kerana
‘22Tab., 1/2908. ‘23Ibid., 1/2949—50. ‘24Sila lihat ms. 15, 16, 17.

78

PEMBENTUKAN POLISI PENTADBIRAN ‘UTHMAN

penaklukan mi telah membawa kekayaan besan kepada wilayah tersebut; begitu juga Basrah tenletak di pertengahan jalan perniagaan yang te!ah menjadi sumben ekonomi penting pada masa pemenintahan Sayyidina ‘Uthman.’25 Manaka!a beliau dikepung di Madinah, onang Basrah telah meminta memberi pentolongan, dan mereka dengan tidak lengah-lengah lagi datang ke Madinah, tetapi sebelum meneka tiba, Khalifah telah terbunuh.’26 Namun demikian, pennah dikatakan bahawa tendapat bebenapa orang Basnah yang dipimpin oleh Hunqus bin Zuhayn al-Sa’di al-Tamimi telah tenlibat dalam penentangan Khalifah ‘Uthman.’27 Jumlah tentera yang menentang Khalifah ‘Uthman dan Basrah dan pengi ke Madinah dianggarkan seramai 100 orang.’28 Untuk memahami kumpulan penentang yang kecil mi maka ada baiknya jika kita mengkaji latar belakang pemimpinnya, Hurqus bin Zuhayr al-Sa’di. Nama Hunqus disebut merata-nata dalam sumber-sumber Arab sejak pemerintahan Khalifah ‘Uman lagi. Menurut sejanahnya, beliau adalah seonang peneroka di Iraq, dan pernah memimpin perwira-perwira Islam dalam peperangan untuk menakluki Suq al-Ahwaz pada tahun 17 11/638 M.’29 Ia juga turut terlibat dalam penak!ukan Tustar pada masa Abu Musa al-Ashani menjadi gabenon Basrah pada tahun yang sama bersama-sarna pemimpin-pemimpin al-qurra’ Kufah, Rib’i bin ‘Amir al-Tamimi dan al-Ashrash bin ‘Awf al-Shaybani.’3° Pada ketika itu Hurqus te!ah berjaya menyerang ke kawasan antara Suq a!-Ahwaz dan Tustar dan memungut cukai kepala (al-jmzyah), dan penduduk tempatan.’3’ Sejak itu nama Hurqtb~tidak disebut di da!am sumber-sumber sejarah sehingga kepada ber!akunya kekacauan di Kufah pada tahun 33 H/651 M dan pada waktu itu beliau termasuk dalam golongan al-qurra’ Ktbfah yang diusir ke Syria.’32 Tidak ada sebab mengapa kita tidak mempercayai yang Hurqus ada!ah salah seorang peneroka Kufah kerana beliau telah tinggal di sana sejak nasa penubuhannya; tetapi sete!ah itu be!iau
2sAl’Ali, Tanzlmdt, ms. 6. ‘261bn A’tham, vol. I, fob. 16A; Tab. 1/2954, dan 2985. ‘27Ibtd., 1 /2955. ‘28BA., vol. V, ms. 59 dan 97. ‘29Tab., 1/2541. ‘30Ibid., 1/2552—3, dan 2554; Dlnawarl, op. cit., ms. 131—132. ‘3’Tab., 1/2541. ‘32BA., vol. V, ms. 40, dan 45.

79

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

berpindah ke Basnah untuk menja!ankan kegiatan kempen di kawasan wilayah tersebut, dan akhinnya menjadi sa!ah seorang pang!ima penang Basrab. Sebab-sebab kemuncu!an semula be!iau di Kufah di antana lainnya bo!eh jadi kenana be!iau te!ah kehi!angan jawatan di Suq al-Ahw~z pada masa pemenintahan ‘Uthman. Tambahan pula, penganuhnya di Basnah semakin kurang sejak ketibaan pendatang banu ke bandan tensebut. Sementana itu, penganuh pemimpin-pemimpin suku sepenti al-Ahnaf bin Qays, juga dan suku Tamirn, te!ah semakin kuat, o!eh kerana sa!ah satu dasan Kenajaan Khalifah ‘Uthman di Iraq ia!ah mempenkukuhkan kedudukan pemimpin-pemimpin suku. Dengan adanya tekanan mi Ijunqus kembali semu!a ke Kufah bensama-sama bebenapa orang pengikut, !a!u menyertai perjuangan al-qurra’ Kufah, suatu go!ongan yang sudah biasa dengannya, dengan harapan agan jawatannya di Suq al-Ahwaz dapat dikemba!ikan semula. Dan contoh mi kita dapat menanik satu kesimpulan bahawa tidak ada sebarang penentangan yang wujud di Basnah tenhadap pemenintahan Khalifah ‘Uthman, tetapi apa yang wujud ialah penentangan di Kufah. Mat!amat penentangan Ijunqu~ dan nakan-nakannya ada!ah sama sepenti matlamat penentangan golongan al-qurra’ Kufah. Rujukan kita kepada Ijunqu~ada!ah penting kenana, menunut Sayf, be!iau te!ah menjadi ketua umum bagi kumpulan yang dipanggi! go!ongan penentang Basnah yang pengi ke Madinah.’33 Sepanjang penentangan golongan al-qurra’ Kufah, tujuan dan matlamatnya ialah untuk membebaskan tanah tenbengkalai di Iraq danipada cengkaman kaum Qunaysh dan pemimpin-pemimpin suku di Kufah. Apabila Khalifah ‘Uthman enggan melayani penmintaan meneka, meneka memutuskan untuk bentindak menentangnya. Sekumpu!an kecil danipada golongan al-qurra’ tinggal benselenak di sekitan desa-desa di Iraq, dan ada di antananya yang tinggal di kawasan-kawasan yangjauh untuk menjalankan tugas-tugas meneka sejak pemenintahan Khalifah ‘Uman lagi. Contohnya, ‘Abdullah bin Wahb al-Rasibi di Masabadhan, al-Mustawnid bin ‘Ul!afah a!Taymi al-Tamimi di Ghudah, dekat Basrah, Hilal bin ‘Ullafah a!Taymi al-Tamimi di Dast Maysan, Rib’i bin ‘Amin al-Tamimi di

‘33Tab., 1/2955.

80

PEMBENTUKAN POLISI PENTADBIRAN ‘UTHMAN

Qandisiyya dan anggota-anggota suku ‘Abs di al-Mada’in.’34 Meneka nanipaknya lebih suka tinggal di tenipat-tenipat tensebut dan tidak rnelibatkan din niereka dalam kekaeauan tensebut yang membawa kepada pengusinan Sa’id bin al-’As dan Kufah (34 H/655 M) dan pembunuhan Khalifah ‘tithman pada tahun 35 H/656 M. Meneka yang tinggal di bandar Kufah telah bergiat untuk menyentai kekacauan-kekacauan tersebut. Benikutan dengan pengusinan Sa’id bin al-’As, golongan al-qurrd’ di Kufah telah mengadakan perjumpaan yang dihadini oleh alAshtan Malik bin al-Hanith al-Nakha’i, Zayd bin Sawhan al-’Abdi, Ka’b bin ‘Abdah bin Dhi al-Habakah al:Nahdi, Abu Zaynab, Zuhaynbir~ ‘Awfa al-Azdi, Muwanni’ al-Asadi, Kumayl bin Ziyad a!Nakha’i dan ‘Umayn bin Dabi’. Dalam penjumpaan mi mereka menyimpulkan bahawa “tidak seonang pun yang boleh mengangkat kepalanya selagi Khalifah masih benkuasa (ldyarjü’ ra’sun md-c/arid ‘Uthman ‘ala al-nas) Tidak lana selepas itu, Kumayl bin Ziyad al-Nakha’i dan ‘Umayn bin Dabi’ di!aponkan te!ah pengi keMadlnah untuk membunuh Khalifah ‘Uthman, tetapi ma!angnya usaha mi gagal.~3OKemudian, iaitu lebih kurang pada akhin-akhin tahun 34 H/655 M, sekumpulan danipada al-qurra’ Kufah di bawah pimpinan Ka’b bin ‘Abdah telah benmesyuanat di Madinah untuk membincangkan dasan pemenintahan Khalifah ‘Uthman di Iraq. Da!am mesyuanat mi meneka memutuskan untuk menemui Kha!ifah pada tahun benikutnya (35 H/656 M).’37 Pada akhir bulan Syawal tahun 35H/656 M kumpu!an lain danipada al-qurra’ Kufah benjumlah 200 onang, atau menunut Sayf, antara 600 hingga 1,000 onang te!ah ben!epas dan Kufah ke Madinah,’38 dengan mewaki!kan Yazid bin Qays a!-Anhabi dan pengikut-pengikutnya untuk menjaga kepentingan meneka di wi!ayah Kufah. Yang mengetuai kumpu!an itu ka!i mi ia!ah Zayd bin Sawhan al-’Abdi, Ziyad bin a!-Nadn a!Hanithi dan ‘Abdu!lah bin ‘Asamm; di ka!angan pemimpinpemimpin mi ‘Amn bin a!-’Asamm telah menjadi ketua umum.’39
~ -

‘34Ibid., 1/2202—8, 2211, 2245, 2463 dan 2487. ‘35Ibid., 1/3034. ‘36Ibid 1/3034—5. ‘37BA., vol. V, ms. 59. ‘38Ibid., ms. 59 (Abti Mikhnafl, 97 (Wãqidl); Tab., 1/2954 (Sayf). ‘39Tab., 1/2954.

81

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

Menunut pendapat lain pu!a ketçia umum bagi kumpu!an mi ialah a!Qa’qa’ bin ‘Amn a!-Tamimi.’4° Wa!au bagaimanapun, kebanyakannya, sepenti Abu Mikhnaf, a!-Waqidi dan Kha!ifah bin Khayyat, mengatakan bahawa ketua umum kumpu!an tensebut ada!ah a!-Ashtan, dan bukan ‘Ann bin a!-’Asanm atau a!-Qa’qa’ bin ‘Ann.’4’ Tambahan pula, naklunat mengenai ‘Aman bin a!‘Asamm tidak banyak. Hanya al-Qushayni al-Hanithi da!an kitabnya Tank/i al-Raqqah yang ada menyebutkan tentang ‘Ann atau ‘Unn bin a!-’Asamm dan saudaranya, ‘Abdu!!ah bin a!‘Asamm, sebagai penduduk al-Raqqah.’42 Mereka mula muncul bensama-sana golongan al-qurra’ Kufah pada tahun 35 H/656 M dan hanya disebut da!am niwayat Sayf yang tidak disokong o!eh sumben-sunben lain. Dalan kes a!-Qa’qa’ bin ‘Ann a!-Tanini pula, kita tidak pasti sana ada beliau nenghadinkan din pada nasa pengepungan Kha!ifah ‘Uthnan dan di Madinah atau tidak, kerana beliau sudah menunjukkan keengganannya bukan sahaja untuk nenghapuskan Sayyidina ‘Uthman tetapi juga pengusinan Sa’id bin al-’As dan Kufah. Ini ben!aku tenawa! sedikit sebe!un penistiwa pengusinan Sa’id. Menunut catitan Nakha’i yang dipindahkan o!eh Sayf, apabi!a a!-Ashtan a!-Nakha’i masih da!an buangan di Synia, Yazid bin Qays al-Anhabi telah nemuncu!kan dini di Kufah untuk menghapuskan Sayyidina ‘Uthnan. Tetapi di sanping itu, tendapat sekumpu!an onang di Kufah yang enggan menentang Sayyidina ‘Uthman dan hanya bensetuju memecat (isti’fa’) Sa’id dani jawatannya sebagai gabenon Kufah. Meneka diketuai oleh al-Qa’qa’ bin ‘Ann a!-Tamimi. Apabila al-Qa’qa’ bin Ann ditanya oleh Yazid bin Qays mengenai sikap dan pendiniannya, be!iau nenjawab “aku lebih suka mengikut pendapat nanai dan setenusnya benkata kepada Yazid “adakah go!ongan ninoniti tidak nau menunut keputusan namai?”43 Di sini je!as bahawa a!-Qa’qa’ bin ‘Ann enggan untuk mengecan Sayyidina ‘Uthnan wa!aupun be!iau tidak mengha!ang tenhadap tindakan nemecat Sa’id bin a!-’As. Ini bo!eh
. . .“

‘40Ibid., 1/3009. ‘4’BA., vol, V,ms. 59 (AbU Mikhnaf), 97 (Wãqidl); Khallfah, Tdrlkh, vol. 1, ms. 145. ‘42A1-Qushayri al-Harrãni, Tdrikh al-Raqqah wa man na:alahd mm ashdb rasul Allah aIm wa al-tabi’in wa al-fugahd’ wal al-muhaddithin, ed. al-Na’shni (Hamat 1378/1959), ms. 16, dan 58. ‘43Tab., 1/2928, 2935—6 dan 2950.

82

PEMBENTUKAN POLISI PENTADBIRAN ‘UTHMAN

jadi kenana al-Qa’qa’ bin ‘Ann sudah nenpunyai kedudukan yang baik sebagai peminpin suku yang mempunyai pengikut yang nanai di Kufah, akibat danipada dasan Khalifah ‘Uthnan nempenkukuhkan kedudukan penimpin-peninpin suku di Inaq. Dengan kata-kata lain, a!-Qa’qa’ bin ‘Ann dan onang-onang seunpananya te!ah nendapat faedah dan dasan ‘Uthnan itu. Kebanyakan golongan al-qurrd’ Kufah yang pengi ke Madinah itu ada!ah tendini danipada neneka yang diusin ke Syria pada tenpoh han. Meneka ialah Sa’sa’ah bin Sawhan al-’Abdi,Zayd bin Sawhan a!-’Abdi, a!-Ashtan Malik bin al-Hanith a!-Nakha’i, dan Ziyad bin a!Nadn a!-Hanithi al-Madhhiji.’44 Apabila neneka sanpai di Madinah, 400 onang Mesin yang dilaponkan pengi sana, telah kernbali senula ke Mesin setelah penrnintaan rneneka ditenirna oleh Khalifah.’45 Sernentana golongan al-qurra’ Kufah tenus tingga! di Madinah kenana nasa!ah-nasa!ah neneka nasih belun diselesaikan. Penanan dan kepinpinan a!-Ashtan nula tennanpak di sana apabila beliau ditanya tentang nana nakan-nakannya, oleh Sayyidina ‘Uthnan nengenai hajat neneka nenenuinya. Be!iau nenjawab, “Meneka nahu kanu, ‘Uthnan, rnenilih antana dua: me!etakkan jawatan sebagai Khalifah atau menyeksa dini kamu sendini, dan jika kamu enggan benbuat salah satu danipadanya, neneka akan nenyenang kanu.’46 Pada nasa yang sana, al-Ashtan bentanya pu!a kepada Sayyidatina ‘A’ishah, bekas isteni Nabi, tentang pendapatnya rnengenai tindakan yang sehanusnya diambil tenhadap Khalifah ‘Uthnan. Apabi!a Sayyidatina ‘A’ishah nengatakan bahawa ia tidak suka kepada pentunpahan danah, a!Ashtan nenpeningatkannya. “Kanu, ‘A’ishah, telah nenjenput kani datang tetapi apabila sanpai kepada peningkat pentenpuran kamu pula yang rnengha!angnya (katabtunna mlayna hattd md/ia qdmal al-hanbu ‘ala sdq ansha’unna tan/iaynd,) Sa’sa’ah bin Sawhan dikatakan juga te!ah mernainkan penanan penting da!an penistiwa pengepungan numah Khalifah ‘Uthman di Madinah. Apabila be!iau ditanya o!eh Khalifah ‘Uthman mengenai sebab-sebab golongan al~

‘44Ibid., 1/2954; BA., vol. V, ms. 59 dan 97; Khallfah, T’drikh, vol. 1, ms. 145. ‘451bn A’tham, vol. I, fob. 14A. ‘“Tab., 1/2989—90; Khallfah, Tdrlkh, vol. 1, ms. 147; Ibn Sa’d, Tabaqdt, vol. III, pt. i, ms. 50. ‘47BA., vol. V, ms. 102; Ibn A’tham, vol. 1, fol. 20B.

83

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

qunna’ Kufah tidak puas hati beliau menjawab, “kanu telah diusin danipada numah-numah kami (Kufah) dengan cana yang tidak benan (uk/nj/na mmn dmyanmna bm-ghmyn haq)”.’48 Yang dinaksudkan o!eh Sa’sa’ah di sini ialah mengenai pengusinan go!ongan al-qunna’ dani Kufah ke Syria tempoh han. Meskipun begitu, al-Baladhuni dan Ibn A’than nelaponkan bahawa pada satu han al-Ashtan telah pengi ke nunah Sayyidina ‘Uthman di Madinah dan nenbunuh salah seonang danipada pengikutnya yang bennama Natil. Sebe!un Natil dibunuh, kata a!Ba!adhuni, beliau telah benkata, “Sesungguhnya al-Ashtan!ah yang memenangsang onang dan semua wi!ayah supaya nenentang Khalifah ‘Uthmân (wal-llahm al-As/tan allad/im sara al-bc/ad kullaha ‘ala ammn al-mu ‘mmnmn)”.’49 Ini nenunjukkan bahawa al-Ashtan adalah ada!ah peninpin unun golongan al-qunna’ pada ketika itu. Dalan kenyataan lain Ibn A’than ne!aponkan bahawa al-Ashtan telah dianggap sebagai salah seonang danipada penyenang Khalifah ‘Uthman,’5°senentana ‘Awanah, salah seonang ahli sejanah yang benwibawa bagi al-Tabani, menganggap a!-Ashtan sebagai salah seonang pembunuh Khalifah tensebut.’5’ Hingga kini, dan di sepanjang pemenintahan Khalifah ‘Uthnan, kesenua golongan al-qunna’ nanpaknya te!ah bekenjasana dan saling memahami satu sama 1am; dan dan segi politikya neneka telah bensatu di bawah pemimpin-pemimpin meneka untuk mempenjuangkan kepentingan meneka di Iraq. Tidak ada penpecahan berlaku di kalangan meneka, atau di kalangan umat Islam secana keselunuhannya. Tetapi keadaan mi te!ah benubah pada nasa pemenintahan Sayyidina ‘A!i, yang akan kita cuba tenangkan di dalam bab benikutnya.
-

1~~IChalifah,flrikh, vol. 1, ms. 149. ‘“BA.. vol. V, ms. 81. “°IbnA’tham, vol. 1, fol. 26B. “Tab., 1/3256.

84

BAB KETIGA
Perang Saudara Pertama Dalam Islam
Pembunuhan Khalifah ‘Uthm~nmerupakan suatu tragedi: Keadaan kucar-kacir dan kebingungan tersebar di seluruh pelusuk empayar Islam. Persoalannya, siapakah yang akan bakal pengganti Sayyidina ‘Uthman? Siapakah di antara tokoh-tokoh Islam yang benar-benar berani tampil ke hadapan untuk menjawat jawatan tersebut? Terdapat hanya dua kenyataan dalam Tarikh al-Tabari mengenai peristiwa selepas pembunuhan Sayyidina ‘Uthman: Pertama oleh Sayf dan kedua oleh al-Sha’bi. Sayf menyatakan bahawa padahari yang kelima pembunuhan Sayyidina ‘Uthm~npenduduk Madinah mula sibuk mencari bakal Khalifah yang baru; beberapa orang daripada anggota Majlis Tertinggi (shurd), seperti Talhah bin Ubaydillfl, al-Zubayr bin AwwAm, Sa’d bin Abi Waqqas dan ‘Abdullfl bin ‘Umar telah dicadangkan, tetapi pada akhirnya, mereka mencalonkan Sayyidina ‘Au bin Abi Talib, sepupudan menantu Nabi Muhammad s.a.w., untuk menjadi Khalifah. Menurut kenyataan in Sayyidina ‘Au dipilih berdasarkan dua sebab: Pertama, kerana beliau orang yang mula memeluk Islam, kedua, kerana hubungan kekeluargaannya dengan Nabi.’ K.enyataan al-Sha’bi2 yang disokong oleh kebanyakan sumber yang kuat, ~ mengatakan bahawa hanya Sayyidina ‘Au sahaja yang
‘Tab., 1/3037—4, dan 3076. 2lbid., 1/3066 dan seterusnya. 3BA/ms. vol. 1, ms. 341—6; Ibn A’tham, vol. 1, fols, 22A—23A; Ya’qubi, Tarikh, vol. II, ms. 178—9.

85

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

dicalonkan untuk menjadi pengganti Khalifah ‘Uthm~n.Menurut al-Sha’bi, golongan aI-qurrd’ KUfah yang masih berada di Madinah sejak han-han pengepunganrumah Sayyidina ‘Uthm~n, telah terus pergi menemui Sayyidina ‘Au dan meminta beliau menjadi Khalifah, dan a!-Ashtar Malik bin al-Harith al-Nakha’i, salah seorang pemimpin mereka yang utama telah memainkan peranan penting dalam pemilihan Sayyidina ‘Au. Pada mulanya Sayyidina ‘Au enggan menerima jawatan tersebut, tetapi al-Ashtar terus menggesa sehingga beliau menjadi serba saiah.4 Selain dan sifat seorang Muslim yang awal dan berhubungan keluarga dengan Nabi, Sayyidina ‘Ali adalah seorang yang sudah lama di Madinah, dan boleh dikatakan di sepanjang hidup dewasanya dihabiskan di sana, justeru itu beliau menjadi popular di kalangan golongan Ans~r,penduduk—Islam di Madinah. Oleh sebab itu kita dapati golongan Ansar berdiri teguh di belakangnya, seperti juga golongan al-qurra’ di Kufah, yang mengharapkan agar beliau dapat membela kedudukan mereka di Iraq. Sesungguhnya Sayyidina ‘Ali telah menunjukkan sikap positifnya terhadap golongan al-qurra’ apabila beliau pada satu ketika menasihatkan Khalifah ‘Umar supaya menjadikan tanah terbengkalai di Iraq hakmilik orang ramai dan tidak dibahagikan kepada sesiapa. Begitu juga pada masa pemerintahan Khalifah ‘Uthman, sekali lagi beliau berjaya menunjukkan kewibawaannya untuk memihak kepada golongan al-qurra’. Pertama apabila beliau menyelamatkan Jundab al-Azdi, salah seorang pemimpin mereka dan dihukum mali atau hukum dera semasa al-Walid bin ‘Uqbah menjadi gabenor di Kufah; kedua apabila beliau menyelamatkan al-’Anzi, pemimpin mereka yang lain dan hukuman yang sama pada masa gerakan kekacauan di Kufah iaitu pada tahun 33 H./654 M.5 Sesungguhnya, jarang ada orang berani mengambil alih jawatan penting dan bertanggungjawab seperti itu, khususnya dalam keadaan yang genting dan tragik in Walau bagaimanapun, setelah difikirkan beberapa lama dan dalam keadaan yang serba salah Sayyidina ‘Ali telah bersetuju untuk dilantik menjadi pengganti Khalifah ‘Uthman dengan tujuan untuk memelihara kesatuan umat
-

4Tab., 1/3074—5; bandingkan dengan BA/ms. vol. 1, ms. 342. 5SiIa lihat ms. 68, 97.

86

PERANG SAUDARA PERTAMA DALAM ISLAM

Islam dan menyelamatkan empayar Islam daripada menjadi kucarkacir.6 Sayyidina ‘Ali dilantik dengan rasminya di Madinah pada 25 Dhu al-Hijjah tahun 35 H., bersamaan 23 Jun tahun 656 M. sebagai Khalifah yang keempat oleh keseluruhan golongan Ans~r(lam yatakhallaj ahadun mm al-Anszir il/a baya’a),7 dan orang-orang lain yang berada di Madinah pada ketika itu, termasuklah golongan alqurrd’ yang merupakan orang yang pa~ng bersemangat menyokong Khalifah yang baru dilantik itu.8 Setelah itu keseluruhan empayar Islam, kecuali Syria, ikut memberi kesetiaan kepada Sayyidina ‘Ali.9 Wilayah Kufah adalah di antara wilayah yang mula-mula memberikan kesetiaan tersebut.’° Pada saat-saat mi al-Ashtar muncul sebagai pemimpin utama di kalangan penyokongpenyokong Sayyidina ‘Ali. Menurut Ibn A’tham, apabila sekumpulan penyokong yang terdiri daripada sepuluh suku kaum dan Yaman dan pemimpin-pemimpinnya, termasuk suku Nakha’ yang diketuai oleh Hisham bin Abrahah dan suku Mur~d oleh ‘Abd al-Rahm~in bin Muljam, tiba di Madinah untuk memberikan kesetiaan mereka kepada Sayyidina ‘Ali, yang terakhir menghantar al-Ashtar untuk menyambut dan mengalu-alukan kedatangan mereka.” Pemerintahan Sayyidina ‘Ali merupakan suatu masa yang telah merakamkan perselisihan dalam negeri yang amat serius. Sesungguhnya beliau tidak terlibat secara peribadi dalam peristiwa pembunuhan Khalifah ‘Uthman. Namun begitu, penyokongpenyokong ‘Uthman, khususnya penduduk Syria, masih dapat mengatakan yang beliau tidak berusaha untuk menyelamatkan
6Tab., 1/3073—5, dan 3160; Ibn al-Athlr, aI-Kdmi/, vol. III, ms. 192—4; M.A. Shaban, op. cit., ms. 71. 7Tab., 1/3072. 8Ada beberapa pendapat yang - mengatakan orang yang pertama memberikan ketaatsetiaan (ba’ay) kepada ‘Au ialah al-Ashtar (Tab. 1/3069, 3075, 3077; BA/ms. vol. 1, ms. 342 dan 345; Ibn A’tham, vol. 1, fols. 248 dan 25A; EL. Petersen, ‘All dan Mu’ãwiyah, “the Rise of the Umayyad Caliphate,” dalam Acta Orientalia, XXIII, 1959, ms. 160)—ada pula pendapat yang mengatakan Talhah dan al-Zubayr orang yang mula memberi bay’ah kepada Tdrikh, vol. 11, ms. 178). 9Tab., 1/3067, 3068; BA/ms. vol. 1, ms. 344; Ibn A’tham, vol. 1, fols. 24A, 268. ‘°Tab. 1/3089; BA/ms. vol. 1, ms. 344; Ibn A’tham, vol. 1, ms. 24A, Mas’Udl, Murüj, vol, 11, ms. 362. “lbn A’tham, vol. 1, fols, 24A—24B.

87

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

nyawa Khalifah, walaupun beliau pada ketika itu berada di Madinah. Khalifah ‘Uthman dikatakan telah terbiar dan tidak ada sesiapa daripada penduduk Madinah yang benar-benar berusaha untuk mempertahankan beliau.’2 Bagi pihak Mu’~wiyah,gabenor Syria dan sepupu kepada Sayyidina ‘Uthm~n,setelah mendengar tentang perlantikan :A1i terus marah dan enggan mengiktirafkan ‘Ali sebagai Khalifah dan menuduhnya bersubahat dengan pembunuh-pembunuh Khalifah ‘ ~Walau bagaimanapun, perpecahan dan pertelingkahan antara kedua itu tidak berlaku sehinggalah tamatnya perang Jamal. ‘~ Suatu perkara yang paling serius yang perlu disebutkan di sini, mengenai peristiwa perlantikan Sayyidina ‘Ali ialah bahawa beliau telah membenarkan dirinya di sokong oleh golongan al-qurr?x’ yang telah menumpahkan darah Sayyidina ‘Uthman, dan seteru ketat kepada kaum quraysh. Tindakan kaum Quraysh tcrhadap peristiwa tersebut amatlah kuat dan cepat; kedua-dua pemimpin kaum Quraysh yang paling berpengaruh, Talhah dan al-Zubayr, yang pada mulanya bersetuju dengan perlantikan ‘Ali ,‘ ~ telah berpaling tadah menentangnya. Adalah perlu diingatkan bahawa kedua-dua pemimpin Quraysh mi telah memperolehi tanah-tanah di Iraq kesan daripada dasar pertukaran tanah yang dilaksanakan oleh Khalifah ‘Uthm~ndi negeri tersebut.’6 Di Kufah mereka memiliki rumahrumah yang boleh jadi diperolehi semasa pemerintahan ‘Uthm~n.’7 Selain harta benda yang disebut tadi, Talhah telah menggunakan kekayaannya yang banyak di Iraq untuk membantu anggota-anggota suku kaumnya dan Banu Taym; misalnya, beliau telah memberi
,

‘2Tab. 1/2941—50; BA. vol. V, ms. 59—109; Ibn A’tham, vol. 1, fols. 13A—21A. ‘3BA/ms. vol. 1, ms. 343—344; Tab. 1/3089; Ibn A’tham, vol. 1 fols. 26A—27A. ‘4Peterson, op cit., ms. 174. ‘5Tab. 1/3069, 3072, 3067—7, 3 185—6; BA/ms. vol. 1, ms. 432 dan 447, di mana Talhah dan al-Zubayrdipaksa memberi baja/i kepada ‘All. Tab. 1/3075; BA/ms. vol. 1, ms. 342. 11, ms. 178, di mana dikatakan kedua pemimpin itu benar-benar ikhlas memberikan bay ‘ah kepada ‘Au. 16Mengenai harta Talhah di Iraq, sila lihat BA/ms. vol. 1, ms. 499, 502—3; Tab. 1/2854; BF. ms. Ibn Sa’d, Tabaqat, vol. III, pt. i, ms. 157—158; Ya’qubi, Mushaka/at al-nas iizamanihim, ed. W. Willward, Beirut, 1962, ms. 14; Mas’udi, Muruj, vol. III, ms. 342—mengenai harta ‘al-Zubayr di Iraq, sila lihat, BA/ms. vol. I, ms. 430—431; Ya’qubi, Mushdkd/dt .., ms. 13; Ibn Sa’d, Tabaqdt, vol. III, pt. i, ms. 77; Mas’udi, Muruj ..., vol. II, ms. 342. ‘7Ya’qübi Mushdka/dt .., ms. 13; Ibn KhaldUn, Muqaddimah, Beirut, 1900; ms. 204—5.

88

PERANG SAUDARA PERTAMA DALAM ISLAM

Sayyidatina ‘A’ishah sebanyak 10,000 dirham dan Subayh al-Taymi sebanyak 30,000 dirham.’8 Kedua-dua orang pemimpin Quraysh, Talhah dan au-Zubayr walaupun pada awaunya mereka dapat bergerak dengan bebas dan menguruskan harta benda mereka di Iraq tanpa diganggui oleh sesiapa, kini ternyata bahawa keadaan di Iraq sudah berubah, dan kedudukan pihak pemberontak golongan aI-qurrd’ yang menentang kerajaan ‘Uthm~nsemakin bertambah kuat setelah terlantiknya Sayyidina ‘Mi. Dengan kata-kata lain, kedudukan pengaruh dan kekuasaan Talhah dan al-Zubayr di Iraq kini telah diganggu-gugat oleh golongan al-qurra’. Demi untuk mempertahankan kedudukan dan harta benda mereka di sana, mereka memutuskan untuk menentang Sayyidina Ali dan penyokong-penyokongnya, termasuklah golongan al-qurra’; apabila matlamat mi tercapai maka kedudukan mereka pasti terjamin bukan sahaja di Iraq malah di alHijaz. Oleh itu jelaslah bahawa sebab utama penentangan mereka terhadap Sayyidina ‘All bukanlah kerana untuk menuntut bela ke atas pembunuhan Khalifah ‘Uthman, sebagaimana yang disangka setengah-setengah ahli sejarah, tetapi kerana hendak mempertahankan hak-hak dan keperibadian mereka dan diancam. Setelah menyedari tentang ketiadaan harapan untuk mendapatkan sokongan di Madinah, mereka pergi ke Mekah untuk mendapatkan sokongan daripada Sayyidina ‘A’ishah, juga berketurunan Quraysh dan suku Taym, dengan harapan agar mereka dapat menjamin kekuasaan mereka. ‘A’ishah adalah sekeluarga dan sesuku dengan Talhah dan al-Zubayr, sudah lama bermesra dengan mereka, dan mendapat faedah daripada kekayaan Talhah di Iraq. Boleh jadi beliau bercita-cita bahawa apabila K.halifah ‘Uthm~n yang sudah berusia itu meninggal dunia, ahli keluarganya, Talhah, atau abang iparnya, al-Zubayr, akan menjadi Khalifah. Semasa Sayyidina ‘Uthm~ndibunuh beliau tidak berada di Madinah, beliau berpatah balik ke Mekah, pada waktu Talhah dan al-Zubayr sudah menunggu di sana. Di Mekah mereka mendapat sokongan yang lebih ramai daripada kaum mereka iaitu kaum Quraysh.’9 Beberapa orang pemimpin yang baru sahaja disingkirkan
‘8Ibn Sa’d, Tabaqdt vol. III, pt. i, ms. 158. ‘9Tab. 1/3102.

89

SEJARAH AWAL PERPECAHAN IJMAT ISLAM

dan jawatan oleh Sayyidina ‘Ali seperti ‘Abdull~h bin ‘Amir, gabenor di Basrah, Ya’la bin Umayyah, gabenor di Yaman, danahli keluarga Umayyah yang menjadi gabenor di Kufah semasa Khalifah ‘Uthman seperti al-Walid bin ‘Uqbah dan Sa’id bin al-’As, dilaporkan telah memberi sokongan kebendaan kepada gerakan kaum Quraysh Mekah bagi menentang Sayyidina ‘Ali.2°Pemimpinpemimpin Umayyah seperti al-Walid bin ‘Uqbah dan Sa’id bin al‘A~ adalah ahli anggota keluarga Khalifah ‘Uthm~n yang masyhur. Mereka secara tabi’i masyghul untuk mengekalkan kekuasaan di tangan ahli keluarga Umayyah. Sementara Talbah dan al-Zubayr, pemimpin gerakan kaum Quraysh Mekah, mahukan kekuasaan dalam empayar Islam terletak di bawah penguasaan orang Quraysh. Akibat perebutan kuasa dan tidak ada persefahaman in timbul perpecahan antara Talbah dan al-Zubayr serta pengikutpengikutnya dan kaum Quraysh dengan keluarga Umayyah yang dipimpin oleh Sa’id bin al-’As. Said mengatakan kepada Talbah dan al-Zubayr bahawa jika mereka menang dengan ‘Ali kekuasaan (a!‘amr) mestilah diserahkan kepada anak-anak Sayyidina ‘Uthman; tetapi apabila Talbah dan al-Zubayr menyatakan, “Kita mesti menyerahkan perkara tersebut kepada ahli keluarga Muh~jirin, orang Mekah, nad’u shuyukh al-muhajirin wa-naj’a!uha !iabna’ihim,” Sa’id bin al-As dan ahli keluarga Umayyah yang lain, yang pada awalnya bersama-sama tentera Talbah dan al-Zubayr, telah meninggalkan tentera itu.2’ ‘A’ishah rnencadangkan pengikutnya melakukan serangan terhadap Madinah; ada di antara pengikutnya yang mencadangkan mereka supaya menyerang Kufah; manakala yang lain pula berpendapat agar mereka meminta sokongan daripada Mu’~wiyah di Syria. Akhirnya, setelah semua cadangan tadi tidak dipersetujui, Talbah mengesyorkan mereka supaya menyerang Ba~rah,dan syor mi telah di terima umum, melihatkan bahawa penduduk Basrah mempunyai hubungan rapat dengan Talbah, dan mereka juga merupakan penyokong-penyokong Khalifah ‘Uthman, dan tentang ketaatan mereka terhadap ‘Uthman telah ditunjukkan sejak awalawal lagi. Selain itu, mereka nasa takut untuk menyerang Kufah oleh
20Ibid., 1/3098—3105; BA/ms. vol. 1, ms. 347. 21Tab., 1/3103—4.

90

PERANG SAUDARA PERTAMA DALAM ISLAM

kenana keseluruhan a!-qurrd’ akan menentang meneka; mereka juga takut menyerang Madinah oleh sebab orang Ansan akan membantu Sayyidina ‘All dengan sepenuhnya; mereka juga sedan bahawa Mu’awiyah, gabenon yang kuat dan benpenganuh di Syria, tidak akan menyokong meneka; dan sesungguhnya Mutwiyah dan selunuh penduduk Syria tidak memihak ke mana-mana dalam penistiwa penang Jamal.22 Setelah mengadakan hubungan dengan penduduk Basnah, tentena dan Mekah yang dipimpin oleh Talhah dan al-Zubayn23 telah mana ke sana. Jumlah tentena Mekah yang pengi ke Ba~nah adalah dalam lingkungan antana 600—1,000 onang, dan tujuan mereka ke sana ialah untuk menawan Negeni Iraq.24 Setelah mendengankan pemengian meneka ke Basnah, Sayyidina ‘All dan para penyokongnya yang benada di Madinah, kebanyakannya onang Ansan dan golongan a!-qurra’ telah tunut pengi ke Iraq bagi tujuan untuk menghalang meneka danipada menguasai wilayah tersebut. Apabila tiba di al-Rabadhah, dua onang agen iaitu Muhammad bin Abi Bakn dan Muhammad bin Ja’fan, telah dihantan ke KUfah oleh Sayyidina ‘Ali untuk mendapatkan sokongan dan sana. Gabenon KUfah, Abu Musa al-Ash’ani, dikatakan telah enggan menenima kedatangan meneka dan setenusnya tidak mahu menyokong ‘Ali selagi pembunuh-pembunuh Khali fah ‘Uthman tidak disenahkan dan dihukum.25 Kenyataan mi amatlah dinagui, oleh bebenapa sebab; pentama, adalah tidak mungkin onang seperti Abu Musä al-Ash’ani cuba melakukan pnasangka tenhadap golongan a!-qurrd’ di Kufah yang telah melantik beliau sebagai gabenon di wilayah itu tempoh han. Keduanya, adalah tidak munasabah yang Abu Mus~tsendini benniat untuk membenangsang orang Kufah
-

22BA/ms. vol.!, ms. 346—7; Tab., 1/3099—100 dan 3104; Ibn Al-Athir, a/-Kami/, vol.!!!, m.s.207—8 — 23Walaupun ada di antara ahli sejarah yang mengatakan ‘A’ishah yang menjadi pemimpin dalam gerakan kaum Quraysh Mekah menentang ‘Ali sehingga terjadinya perang Jamal, pendapat mi adalah bertentangan dengan yang sebenar, dan tidak berlandaskan sejarah. Tidak ada dalam sejarah Arab/Islam, khususnya di peringkat awal, kaum wanita dilantik menjadi ketua, terutamanya dalam ketenteraan. Apa yang sebenarnya berlakq ialah kerana kecenderungan mereka untuk membesar-besarkan ‘A’ishah, selaku bekas isteri Nabi. 24Tab., 1/3101, 3105; BA/ms. vol. 1, ms. 346—7, dan 349. 25Tab. 1/3139, 3140—!, dan 3145.

91

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

supaya meneka membela kematian Khauifah ‘Uthman, sedang yang tenakhir telah menyingkinkannya dan jawatan gabenon Basnah untuk digantikan oleh ahli keluarganya, Ibn ‘Amir, pada tahun 29 H./ 634 M. Sejak itu, Abu Mush al-Ash’ani bekenjasama dengan Sayyidma ‘Ali dan agen-agen ‘Ali yang dihantar ke Kufah kerana beliau bertujuan untuk membezakan antana meneka yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah ‘Uthm~tn dengan yang tidak. Adalah patut diingat bahawa kebanyakan penduduk Kufah, khususnya kaum pendatang baru, tidak tenlibat dalam penentangan tenhadap Khalifah ‘Uthm~n di Kufah, dan mereka mi boleh jadi telah menggesa Abu Mush untuk menentang ‘Ali dan pengikutpengikutnya dan golongan a!-qurrU’, yang tenlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pembunuhan ‘Uthman, Namun begitu, AbiJ Mush al-Ash’ari telah mengambil sikap tidak memihak dan mengiktiraf ‘Ali sebagai Khalifah sehinggalah ia dipecat dan jawatannya.26 Dan al-Rabadhah ‘All mana pula ke Dhu Qan, kawasan yang berhampiran dengan Kufah, dengan disertai oleh penyokongpenyokoñgnya. Menunut Sayf dan al-Mada’ini, jumlah tentera ‘Au pada ketika itu ialah lebih kurang 1,000 onang,27 tetapi Ibn A’tham mengatakan 6,000 onang, yang terdini danipada onang-orang dan Mesir, Madinah dan al-Hij~z.28 Dalam kenyataan lain Sayf menganggarkan bilangan tentera ‘Ali yang tiba di Dhu Qar seramai 10,000 orang.2°Walau bagaimanapun, besar kemungkinan bahawa pada mulanya ‘Ali mempunyai bilangan tentera seramai 1,000 orang dan Madinah, dan setelah itu disertai oleh penyokongpenyokongnya dipertengahan jalan. Di Dhu Qar, beliau telah mendapat sokongan yang lebih banyak, khususnya dan Kufah. Ibn Haytham sepçrti yang tertera di dalam Ansub al-Baladhuni, menganggarka~ibilangan tentera ‘Ali yang berkumpul di Dhu Qar sebanyak 12,000 orang,3° begitu juga al-Mada’ini dan al-Zuhri
-

26BA/ms. vol. 1, ms. 344, 350—1; lbn A’tham, vol. 1, fol. 24A. 27Tab., 1/3142 (760 orang), 3152 (900 orang), 3181 (700 orang). 28!bn. A’thm, vol. I, fol. 32A. 29Tab., 1/318!. 30BA/ms. vol. 1, ms. 360.

92

PERANG SAUDARA PERTAMA DALAM ISLAM

sepenti yang tentena di dalam Tarikh al-Tabani.3’ Dan Dhu Qan, dua lagi agen ‘Ali telah dihantar ke Kufah. Al: Ashtan Malik bin al-Hanith al Nakha’i yang dianggap oleh ‘Ali sebagai seorang yang boleh melaksanakan cita-citanya, adalah salah seorang di antana meneka. Beliau menganggap sedemikian kenana alAshtar mempunyai hubungan baik bukan sahaja dengan Abu Musa al-Ash’ani tetapi juga dengan orang-onang di Kufah secana umum, dan golongan a!-qurra’ secara khusus. Apabila sampai di Kufah alAshtar telah mengingatkan golongan a!-qurra’ kepada pensahabatan mereka dalam penistiwa di al-Jara’ah, yang merakam kejayaan meneka mengusir Sa’id bin al-’As dan Kufah.32 Pendapat al-Ashtan telah disokong oleh Zayd bin Sawhan al-’Abdi dan suku ‘Abd alQays, yang dikatakan telah membenangsang penduduk Kufah supaya menyokong ‘Ali, dengan katanya, “Pergilah kepada amir a!Mu’minin (Khalifah ‘Ali) iaitu pemimpin bagi sekalian orang Islam, dan benpenanglah kamu semua bensama-samanya, insya-allah kamu akan mendapat kebenaran.” Contoh mi telah diikuti oleh saudananya, Sayhan bin Sawhan al-’Abdi dan Hujr bin ‘Adi al-Kindi.33 Sebaliknya, al-Qa’wa’ bin ‘Amn al-Tamimi, walaupun beliau dikatakan telah membeni sokongannya kepada ‘Ali tetapi telah menganggap pendapat Zayd bin Sawhan itu sebagai melampau. Pendinian al-Qa’qa’ telah dipensetujui oleh Hind bin ‘Amr al-Jamali •M Kumpulan ketiga yang dipimpin oleh Shabath bin Rib’i al-Yarbt!’i dan suku Tamim, salah seonang pemimpin kaum murtad pada masa pemenintahan Khalifah AiM! Bakar, yang juga
,

31Tab., l/3174(al-Madi’inl), 3 184—5 (al-Zuhrl); bandingkan dengan !bn A’tham, vol. I, fol. 32A, dinyatakan bahawa bilangan tentera ‘Ali seramai 15,000 orang (9,000 dan KUfah dan 6,000 dan berbagai wilayah); Tab. 1/3 180, di sini Sayf menganggarkan tentera ‘Ali seramai20,000 orang dan pihak tentera Mekah/Basrah 30,000 orang. Berhubung dengan tentera Mekah/Basrah, perangkaan yang diberi oleh Sayf itu adalah keterlaluan, oleh kerana bilangan maksimum tentera yang datang dan Mekah ialah 1,000, dan ramai pula di antara penyokong mereka di Basrah, yang merupakan penyokong mereka yang terbanyak, telah mengambil sikap tidak memihak. Misalnya, al-Ahnaf bin Qaysal-Tamiml yang mempunyai pengikut seramai antara4,000 hingga6,000 suku Tamim telah menarik din ke Wädi al-Sibã, dan sebahagian daripada mereka telah memihak kepada ‘All (Tab. 1/3168, 3178—9; BA/ms. vol. 1, ms. 351 dan 352; !bn A’tham, vol. I, fols, 31A dan 33A.). 32Tab. 1/3248. 33Ibid., 1/3149 dan 3151; !bn A’tham, vol. I, fol. 31B. 34Tab. 1/3149—50 dan 3151.

93

SEJARAH AWAL PERPECAHAN IJMAT ISLAM

tidak bensetuju dengan al-Ashtan dan pengikut-pengikutnya dan telah melakukan tuduhan-tuduhan bunuk tenhadap Zayd bin Sawhan.35 Shabath bin Rib’i dan anggota-anggota suku lain yang pernah muntad sepenti Tulayhan bin Khuwaylid au-Asadi3°boleh jadi tidak menyokong ‘All, malahan meneka menentang dengan hebat tenhadap penyokong-penyokongnya. Meskipun adanya penentangan i, penyokong-penyokong ‘Ali telah benjaya memasuki kota Kufah, dan meneka telah cuba menedah masuk ke numah Abu Musa al-Ash’ani, tetapi al-Ashtan telah menghalang meneka danipada benbuat demikian.37 Pada ketika itu Ahu Musa al-Ash’ani tidak dapat lagi mengawal keadaan yang menyebabkan Kufah tendedah kepada al-Ashtan untuk mendapatkan sokongan. Lebih kunang senamai 9,000 orang penduduk Kufah telah pergi menyentai Sayyidina ‘Ali di Dhu Qar; ada yang datang melalui sungai dan ada pula yang melalui danat. Penyokong-penyokong dan Kufah in menunut Sayf, tenbahagi kepada dua kumpulan: nuffar dan Jatnd’ah. Pemimpmn-pemimpin jamd’ah tendini danipada alQa’qa’ bin ‘Arnn al-Tamimi, Sun bin Malik al-Ash’ani, Hind bin ‘Amn al-Jamali, dengan pengikut meneka seramai 4,000 onang dan kesemuanya datang melalui danat. Pemimpin-pemimpin nuJj?ir ialah Zayd bin Sawhan al-’Abdi, al-Ashtan Malik bin Hanith al-Nakha’i’ ‘Adi bin Hatim al-Ta’i, al-Musayyab bin Nujabah al-Fazani dan Yazid bin Qays al-Anhabi; bensama-sama pengikut-pengikut meneka yang setanaf dengan meneka tetapi tidak dilantik untuk menjadi pernimpin (!am yu’ammarll), di antananya ialah Hujn bin ‘Adi al-Kindi, Wa’la bin Mahduj al-Dhuhali dan suku Bakn bin Wail dan seumpamanya. Jumlah tentena nuJjir ialah 5,000 onang dan sebahagian danipada datang melalui sungai.38 Penbezaan antana nufJth’ dan jamWah, menunut Sayf, ialah bahawa sikap Abu Musa al-Ash’ani yang tidak memihak, kenana meneka benpendapat bahawa keadaan pada ketika itu memenlukan sokongan kepada ‘Ali yang tidak tenbatas. Sebaliknya,jamu’ah, yang dipeloponi al-Qa’qa’ bin ‘Amn telah bensimpati dengan Abu Musaal-

35Ibid., 36Jbid., 37Jbid., 38Ibid.,

1/3148. 1/3088. 1/3154. 1/3155.

94

PERANG SAUDARA PERTAMA DALAM ISLAM

Ash’ani, tetapi menasa was-was dan nagu-nagu tentang kemungkinan kejayaannya. Meneka telah mengasingkan din meneka danipada golongan yang meneka anggap golongan pelampau (nufftir) yang diketuai Zayd bin Sawhan. Dan kenyataan mi penbezaan antana nufftir (golongan pelampau) dan jama’ah (jelaslah sederhana) golongan nuffar begitu bensemangat untuk menyokong Sayyidina ‘Ali, sementana jama’ah dalam keadaan benhati-hati. Pada masa yang sama Sayf berpendapat bahawa golongan nuJj2ir telah mengesyaki sikap ‘Au yang mahukan pendamaian, dan oleh itu meneka benazam untuk membunuh ‘Ali apabila golongan jama’ah mengeluankan meneka danipada tentenanya. Tetapi nancangan mi tenbatal oleh kenana bilangan meneka (nufThn) kecil benbanding dengan bilangan pengikut al-Qa’qa’ bin ‘Amn. Akhinnya, Sayf membuat kesimpulan bahawa penang Jamal meletus disebabkan oleh keinginan golongan nuffar untuk menentang Qunaysh Mekah. Oleh kenana pengikut ‘Ali tendini danipada onang-onang yang tenlibat (nuJj2ir) dan tidak tenlibat (/ama ‘ah) dalam pembunuhan Khalifah ‘Uthman dan oleh kenana matlamat utama penjuangan kaum Qunaysh Mekah untuk menuntut bela kematian Khalifah ‘Uthman, jadi amatlah patut dan munasabah sekinanya golongan nufflir menentang nancangan damai.39 Kenyataan Sayf mi telah dipetik sepenuhnya oleh M. Hinds.40 Pengkajian M. Hinds mengenai sejanah pada masa mi adalah benkisan di sekitan pembunuhan Khalifah ‘Uthman dan penbincangan beliau mengenai golongan nuffar dan jamirah dan penentangan kaum Qunaysh Mekah didasankan pada isu mi. Penulis mempunyai pendapat benbeza dengan pendapat M. Hinds, dan amat yakin bahawa motif genakan Talbah dan al-Zubayn di Iraq ialah untuk mendapatkan kuasa dan mempentahankan hak-hak meneka yang benada di Inaq, lebih banyak danipada tujuan membela kemati~mnKhalifah ‘Uthman. Oleh itu penulis benpendapat bahawa konflik yang sebenan benlaku pada ketika itu bukanlah antana meneka yang tenlibat dalam pembunuhan Khalifah ‘Uthman dengan yang tidak tenlibat, sebagaimana yang dinyatakan oleh M. Hinds, tetapi ialah antana kaum Qunaysh dengan golongan a!-qurrd’ Kufah,
39Tab. 1/3 155 dan seterusnya. 40M. Hinds, Thesis, ms. 255—60.

95

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

yang sama-sama methpunyai kepentingan di kawasan-kawasan desa Iraq. Di bawah mi akan ditenangkan isu tensebut dan dibenikan taknif yangjelas mengenai kedua golongan yang dipanggil “a!-nuJjar” dan

‘a!-jamWah.”

Kata nama “a!-nuJftir” tunggalnya “a!-nafir” diambil dan akar kata Nun Fa Ra yang benmakna “meneka yang keluan atau pergi benpenang.”4’ Dalam konteks mi Sayf juga menyatakan bahawa golongan nuffier sangat galak untuk benpenang dalam pepenangan Jamal dengan katanya, “Menekalah yang memulakan pepenangan itu, kecuali bebenapa onang sahaja yang tidak (fa-bi7darufi a!-waq ‘ah i!kI qa!i!an).42 Penlu juga dinyatakan di sini bahawa hampir semua nama golongan nuffar yang disenanaikan oleh al-Tabani telah tenlibat secana aktif dalam kekacauan di Kufah pada tahun 33—34H./654—655M yang rnengakibatkan penyingkinan Sa’id bin al‘As dan pembunuhan Khalifah ‘Uthman di Madinah, tetapi tidak seonang pun danipada golongan jama ‘ah yang tenlibat dalam penistiwa tensebut. Walaupun al-Qa’qa’ bin ‘Amn dikatakan, dalam niwayat Syria, telah mengambil bahagian dalam penistiwa pengusinan Sa’id bin al-’As dan Kufah, beliau telah diketahui umum tidak menyentai golongan pembenontak semasa menjalailkan pengepungan numah Khalifah ‘Uthman di Madinah, malahan beliau benlepas tangan bensama-sama pengikut-pengikutnya di Kufah; dan meneka mi digelan “al-jama‘~h.”43 Istilah “al-jamifah” diambil dan kata dasan Jim Mim Ayn yang benmakna “majoniti” atau “kumpulan manusia.” Dalam konteks mi, al-famWah atau ahl al-Jamti’ah menujuk kepada meneka yang menyenu kepada pendamaian dan kestabilan masyanakat Islam. Contohnya, al-Qa’ws’ bin ‘Amr al-Tamimi dikatakan telah menyenu kepada kedamaian dan kestabilan (akiulfah wa al-famWah) ummah tanpa mengadakan pepenangan.44 Ini sudah menunjukkan bahawa al-Qa’qa’ dan pengikut-pengikutnya, jamtfah,, tidak suka pada kekacauan dan lebih-lebih lagi pada pepenangan. Sebaliknya, al-Ashtan dan pengikut-pengikutnya sepenti Zayd bin
41!bn Manzür, Lisdn a/- ‘Arab, Beirut, 1955—56. 42Tab., 1/3155—6. 43Jbid., 1/2928, 2935—6 dan 2950—perkataan a/-jamd’ah, menurut Sayf, sama ertinya dengan perkataan ‘drnmah, majoriti (Tab. 1/2949). ~‘flbid., 1/3156.

96

PERANG SAUDARA PERTAMA DALAM ISLAM

Sawhan, Yazid bin Qays, Hujn bin ‘Adi dan al-Musayyab bin Nujabah disebut sebagai onang-onang yang paling kuat menentang Khalifah ‘Uthman dan Sa’id bin al-’As, dan meneka telah menancang untuk membunuh ‘Uthman sebaik-baik sahaja Sa’id diusin dan Kufah. Bilangan pengikut al-Ashtan pada ketika itu 3,000 onang, tetapi hanya 1,000 onang sahaja yang pengi mengepung numah Khalifah ‘Uthman di Madinah,sementana yang lain tinggal di Kufah di bawah pimpinan Yazid bin Qays al-Anhabi. Kedua-dua golongan pembenontak mi dikenali sebagai “onang-onang yang pengi menentang ‘Uthman dan yang menyokong pemengiän meneka (man sdra ild ‘Uthmwz wa-radiya bi-mun sara).” Meneka tenmasuk Shunayshbin ‘AwfA dan onang-onang dani suku kaumnya, ‘Abs, yang pennah tinggal di al-Mada’in sejak pemindahan pusat tentena Arab ke Kufah dan meneka mi tidak tenlibat dalam penistiwa pembunuhan ‘Uthman.45 Penyingkinan Shuraysh bin ‘Awfa dan pemimpinpemimpin al-qurra’ yang lain dani tentena nuJj?ir dalam pemenintahan Sayyidina ‘Ali menunjukkan bahawa golongan al-qurra’ pada ketika itu tenbahagi kepada dua kumpulan: yang aktifdan yang tidak aktif Kumpulan yang aktif tendini danipada meneka yang tenlibat dalam penentangan ‘Uthman, kumpulan yang tidak aktif tendini danipada meneka yang tidak tenlibat dalam penentangan ‘Uthman kenana meneka di luan kota Kufah di sepanjang masa penentangan tensebut. Shunaysh bin ‘AwfA adalah salah seonang yang tidak aktif di kalangan tentena ‘Ali dan beliav. telah menunjukkan sikap kunang setuju tenhadap tindakan al-Ashtan di Dhu Qan.46 Begitu juga Hunqus bin Zuhayn al-Sa’di al-Tamimi dikatakan salah seonang danipada golongan al-qurra’ Kufah yang pennah aktif dalam penentangan tenhadap Sa’id bin al-’As dan Sayyidina ‘Uthman, tetapi kuasa dan penganuhnya tidak sekuat al-Ahnaf bin Qays alTamimi. Oleh sebab itu beliau bentukan menjadi onang yang sedenhana dalam masa pemenintahan ‘Au dan menyentai golongan jam/ta/i.47 Sebaik-baik sahaja Klialifah di bunuh, golongan nuffar, aktivis, menasa tidak senang hati kenana pihak penyokong ‘Uthman dan
-

45!bid., 1/2487 dan 3163. 46Ibid., 1/3 165. 47Jbid., 1/3168.

97

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

kaum keluanganya akan bertindak bauas terhadap pembunuhpembunuh ‘Uthman. Oleh sebab itu, apabila ‘Ali dicalonkan untuk menjadi bakal pengganti ‘Uthman mereka cepat-cepat menyokong beliau dan akhirnya menjadi pengikut-pengikutnya yang paling setia dan patuh sehingga ke akhirnya. Manakala golongan fama’ah, tidaklah begitu gelisah untuk menghadapi tindakan yang akan dilakukan oleh pembela-pembela Uthm~n, kerana walaupun mereka menjadi penyokong-penyokong ‘Ali, mereka tidak tenlibat (tidak aktif) dalam pembunuhan ‘Uthman. Namun begitu, kesemua pemimpinfama a/i tendini danipada peneroka-peneroka Iraq. Hin bin ‘Amr al-Jamali pennah bergiat di Jazirah dan teuah menyertai kempen selepas Nihavand,48 Su’r bin Malik al-Ash’ani telah menyentai pepenangan Jalula,49 al-Qa’qa’ bin ‘Amr al-Tamimi tiba di Iraq sejak zaman Khalid bin al-Walid dan teuah menyentai kesemua kempen Arab di Iraq.5°Oleh kenana Suraysh bin ‘Awf~ al-’Absi juga seonang penenoka Iraq dan telah menunjukkan sikap negatif tenhadap al-Ashtan di Dhu Qan, boleh jadi beliau telah menyentai golongan jam/ta/i. Apabila tentenafama’ah tiba di Dhu Qar dan menemui ‘All, ‘Ali telah menghantar al-Qa’qa’ ke Basnah untuk benbincang dengan pihak Quraysh dan penyokong-penyokong meneka. Setelah berjaya melakukan bebenapa kemajuan ke arah pendamaian, al-Qa’qa’ kembali semula ke Dhu Qan. Pada ketika itu, menurut M. Hinds, Sayyidina ‘Ali telah memutuskan untuk ke Ba~rahdan benusaha untuk mengeluankan meneka yang tenlibat secana langsung atau tidak langsung dalam tindakan menentang Khalifah ‘Uthrnan, danipada tentenanya. Meneka yang benkenaan, tenmasuklah ‘Adi bin Hatim auTall, Salim bin Tha’labah al-’Absi, Sunaysh bin ‘Awfa al-’Absi dan al-Ashtan Malik bin al-Hanith al-Nakha’i, yang digelan man sara ila ‘Uthman wa-radiya bi-sayr man sara, (onang-onang yang pengi menentang ‘Uthman dan yang menyokong meneka), menganggap bahawa ‘Ali menuduh meneka onang-onang yang denhaka. Justenu

48Jbid., 1/2511, 2657 dan 2659. 49Ibid., 1/2456; bandingkan dengan lsfahani, Aghãni, vol. IV, ms. 180, di sini disebutkan Sa’d bin Mãlik al-Ash’ari adalah di antara a/-qurrd’Kufah pada masa alWalid berada di KUfah. 50Tab., 1/2021 dan berikutnya.

98

PERANG SAUDARA PERTAMA DALAM ISLAM

itu meneka telah benmesyuanat yang disentai oleh Khalid bin Musjam al-Munadi dan bebenapa onang dan Mesin. Dalam mesyuanat tensebut al-Ashtan benkata, Banu sekanang saya mengetahui tentang sikap ‘Ali dan jika benlaku sebanang pendamaian maka sudah tentu akan melibatkan nyawa kita, oleh itu kita mesti membunuh ‘Ali.5’ Kenyataan M. Hinds mi amatlah tidak sesuai dan boleh jadi menupakan suatu titik kelemahan dalam kajiannya pada masa kini. Amatlah sukan untuk ditenima, pendapat M. Hinds yang mengatakan bahawa ‘Au cuba menubah sikap untuk menentang penyokong-penyokongnya. Pentama, kerana tidak ada sebab mengapa onang seperti al-Ashtan boleh dikeluankan dengan mudah oleh ‘All dani banisan tentenanya sedangkan mereka menupakan penyokong-penyokong beliau yang sejati sejak dan awal-awal lagi. Kehilangan pana penyokong mi benenti kehilangan Negeni Iraq dan setenusnya wilayah-wilayah timun. Di sebaliknya pula, al-Ashtar tidak mungkin akan membunuh ‘Ali oleh kerana beliau sahajalah satu-satunya yang menjadi harapan untuk mengembalikan semula hak-hak al-Ashtan, dan nakan-nakannyadani golongan al-qurra’ di Inaq. Kedua, kenana kini Sayyidina ‘Ali sedang memikir tentang penyatuan umat Islam, di samping pengukuhan kedudukannya dalam pemenintahan. Demi untuk mencapai matlamat-matlamat tensebut, beliau sehanusnya mewujudkan suasana aman damai dan kesefahaman yang mendalam di kalangan penyokongpenyokongnya. Selain itu, kebanyakan penyokongnya adalah tendini danipada penenoka-penenoka Inaq, sama ada golongan nuffar ataupun golongan fama’ah, dan meneka mempunyai kepentingan bensama di Iraq walaupun ada penselisihan fahaman. Oleh sebab itu meneka tenpaksa bekenjasama dengan Sayyidina ‘Ali dalam menentang musuh meneka, Talhah dan al-Zubayn dan sekutu-sekutu meneka. Bendasankan alasan-alasan yang dibenikan tadi maka amatlah tidak wajan, pihak Khalifah ‘Ali membeza-bezakan atau melakukan tindakan bunuk ke atas pana penyokongnya yang tendini danipada golongan al-qurra’, begitu pula di sebaliknya. Kenyataan yang paling lengkap dan kompnehensif mengenai stnuktun ketentenaan dan Kufah dalam pepenangan Jamal ialah kenyataan Abu Mikhnaf dan al-Mada’ini. Menunut kenyataan mi,
‘‘ ,

51Ibid., 1/3162—4; Hinds, Thesis, ms. 256—7.

99

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

penyusunan tentena Kufah yang tiba di Dhu Qar adalah bendasankan pada sistem asba’, (tujuh kelompok suku), yang diatun seperti benikut: 1. Sa’id bin Qays al-Hamdani mengetuai suku Hamdan dan Himyan. 2. Ziyad hip al-Nadr al-Hanithi mengetuai suku Madhhij dan Ash’ani. 3. Sa’d bin Mas’ud al-Thaqafi mengetuai suku Qays ‘Aylan dan ‘Abd al-Qays, 4. Hujn bin ‘Adi al-Kindi mengetuai suku Kindah, Hadnamaut. Khuza’ah dan Mahnah, 5. Mikhnaf bin Sulaym al-Azdi mengetuai suku Azd, Bajilah Khath’am dan Ansan, 6. Wa’la Mahduj al-Dhuhali mengetuai suku Bakn bin Wa’il, Taqhlib dan kebanyakan danipada suku Rabi’ah 7. Ma’qil bin Qays al-Riyahi mengetuai suku-suku Qunayah, Kinanah, Asad, Tamim dan Muzaynah.52 Dalam penang Jamal namai pemimpin kelompok tujuh dan juga pemimpin-pemimpin yang lain telah dilantik oleh Khalifah ‘Ali. Meneka ialah al-Ashtan Malik bin al-Hanith al-Nakha’i, ‘Amman bin Yasir al-’Ansi, Abu Qatadah al-Nu’man bin Rib’i al-Ansani, Sa’id bin Qays al-Hamdani, Rifa’ah bin Shahdad al-Bajali, Muhammad bin Abi Bakan, ‘Adi bin Hatim al-Ta’i, Ziyad bin Ka’b al-Anhabi, Hujn bin ‘Adi al-Kindi, ‘Amn bin al-Hamiq al-Khuza’i, Jundab bin Zuhayn al-Azdi dan Shunaysh bin Hani’ al-Hanithi.53 Setiap pemimpin bentanggungjawab tenhadap anggota-anggota sukunya.54 Dan jumlah pemimpin-pemimpin yang dilantik tadi namai di antananya dali golongan al-qurra’ Kufah. Meneka ialah al-Ashtan, Hujn bin ‘Adi, Ma’qil bin Qays, Ziyad bin al-Nadn, ‘Amn bin alHamid dan Jundab bin Zuhayn, dan kesemuanya telah tenlibat secana aktif dalam kekacauan di Kufah yang membawa kepada pembunuhan Khalifah ‘Uthman.5’ Sehubungan dengan pemimpin
-

52BA/ms. vol. 1, ms. 351 (Abil Mikhnaf’); Tab. 1/3174 (al-Madã’inl). 53Ibn A’tham, vol. I, fol. 35A; BA/ms. vol. I, ms. 351; Dinawari, op. cit., ms. 147. 54!bn A’tham, vol. I, fol. 35A. 55Sila lihat ms. 94, 95.

100

PERANG SAUDARA PERTAMA DALAM ISLAM

al-qurrzi’ Kufah dan empat golongan nuffar diatas, al-Ashtan, Zayd bin Sawhan, Yazid bin Qays dan Hujnbin ‘Adi. Meneka telah dibeni kepercayaan sepenuhnya oleh Khalifah ‘Ali dalam hal ehwal pentadbinan dan juga ketentenaan, dan meneka telah benpenang dengan semangat kepenwinaan bensama-sama Khalifah ‘Ali.56 Bagaimanapun, namai lagi golongan al-qurra’ khususnya yang tinggal di kawasan utana Iraq, sepenti Hulwan, Jalula, dan Qanqisiyya, yang tidak mengambil bahagian dalam penang Jamal. Tetapi setelah ‘Ali mencapai kemenangan dan benalih ke Siffin, kesemua yang disebutkan itu telah datang menyertai beliau untuk menentang Mu’awiyah.57 Ada bebenapa kenyataan di dalam sumben-sumben sejanah yang menunjukkan bahawa apabila sahaja pentempunan benlaku, kedua pihak yang bententangan telah menunjukkan kecenderungan untuk bendamai. Di sini tendapat dua kenyataan yang henbeza tentang bagaimana dan siapa yang mengambil inisiatif untuk bendamai. Menunut al-Mada’ini dan al-Zuhni, onang yang mula menganjunkan pendamaian ialah Khalifah ‘Ali, dan beliau telah mencadangkan supaya pendamaian itu dibuat menenusi kitab suci al-Qun’an (a!mushaf). Tetapi usaha tersebut tidak membeni kesan apa-apa, malahan yang membawa al-Qun’an, iaitu seonang pemuda dani Kufah, telah dibunuh oleh musuhnya.58 Sayf pula benpendapat bahawa cadangan damai itu dibuat oleh ‘A’ishah, dan beliau mencadangkan supaya salah seonang dan suku di Basnah menyenu pendamaian menenusi al-Qun’an. Tugas mi disenahkan kepada Ka’b bin Sun al-Azdi, tetapi beliau tidak juga ditenima oleh pihak musuh malahan Ka’b telah dibunuh oleh

56Mengenai peranan mereka dalam perang Jamal, sila lihat (al-Ashtar) Tab., 1/3145, 3155. 3207 dan 3213; BA/ms. vol. I,ms. 349—50,353 dan 354; !bn A’tham, vol.!,fols. 24B, 28A 40B Mengenai Zayd bin Sawhan, lihat Tab. 1/3150, 3155, 3194, 3196, 3199 dan 3202; Khalifah, Kitdbha/-Tabaqdt, ed. AD. al-’Umayr, Baghdäd, 1967, ms. 144; !bn Sa’d, Tabaqat, vol. VI, ms 84; !bn A’tham, vol. I, fol 3lB—Yazid bin Qays, lihat Tab. 1/3155, 3193; !bn al-Athir, a/-Kömi/, vol. II!, ms. 232 dan 246— dan Hujr bin ‘Adi, silalihat, Tab. 1/3151,3155, dan 3174; BA/ms. vol.!, ms. 351; !bn A’tham, vol. I, fol. 35A. WS. ms. 29; Tab. 1/3168; al-Nu’ayml, “ZuhUr al-Khawarij”, dalam Maja//at a/Majma’ a/-i/mi a/-iraqi. VX, 1967, ms. 18—19. 58Tab. 1/3186 (al-Zuhri), 3188—9 (al-Mada’ini).

101

SFJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

golongan al-qurra’ Kufah dani golongan nuJjár.59 Cenita yang senupa disebutkan juga dalam kitab Tank/i oleh Ibn Khayyat, tetapi di sini tidak dikatakan bahawa Ka’b bin Sun membawa al-Qun’an atau a!mushaf secana keselunuhan; hanya sebahagian kecil danipadanya sahaja telah dijadikan semacam azimat di lehennya (kharafa Ka ‘b bin Surfi ‘unuqihi mushaf). Pendapat Ibn Khayyat mi disokong oleh alBaladhuni.°o Setenusnya Ibn Khayyat benkata bahawa yang menganjunkan pendamaian itu ialah Ka’b bin Sun sendini bukannya ‘Ali atau ‘A’ishah dan akhinnya beliau didapati tenbunuh.6’ Kenyataan Ibn Khayyat lebih menunjukkan bahawa pendamaian itu adalah usaha penibadi bukan usaha kolektif di antana dua pihak yang bententangan. Walau bagaimanapun, usaha ke anah pendamaian itu tidak diendahkan oleh golongan al-qurra’, lebih-lebih lagi golongan yang tenlibat dalam pembunuhan Khalifah ‘Uthman. Meneka sudah memutuskan untuk benpenang dan benazam untuk menewaskan pihak musuh.°2Pentempunan besan yang dinamakan “penang Jamal” telah benlaku pada bulan Jamad al-Akhin, 36 Disemben, 657 M. dan setelah bebenapa jam sahaja pentempunan itu pun tamat.63 Kedua pemimpin Qunaysh, Talbah dan al-Zubayn tenbunuh, sementana ‘A’ishah sempat diselamatkan dan dihantan pulang ke al-Hijaz setelah dibeni pengampunan oleh Sayyidina ‘Ali.64 Akibat danipada kemenangan itu, Sayyidina ‘All telah benjaya menawan kota Ba~nah dan mempenolehi hanta benda yang banyak dan wang penbendahanaan negana (bay/ al-ma!), yang benjumlah lebih kunang 600,000 dinham; wang mi telah dibahagikan sama nata kepada penyokong-penyokongnya, tiap-tiap seonang menenima 500 dinham.65
59Ibid., 1/3191, 3211—2. 60BA/rns. vol. I, ms. 352; bandingkan dengan !bn Durayd, Istiqaq, ms. 500. 61Khalifah !bn Khayyãt, Tdrikh, vol. I, ms. 165. 62Tab. 1/3192; Ibn A’tham, vol. I, fol. 34B; al-Maqdisi, a/-Bad’ ..., vo/. V, ms. 213. 63BA/ms. vol. 1, ms. .352; Ya’qiibl, Tdrlkh, vol. II, ms. 183. 64Talhah terbunuh menerusi anak panah yang terbatas (Tab. 1/3 184), al-Zubayr di bunuh oleh ‘Amr b. JarmtIz al-Tarnimi (Tab. 1/3171—2,3187—8,321?; BA/ms. vol.!, ms. 357, 358, 359; Khalifah, Tdrikh, 1/161, 166,168; Ya’qiibi, Tdrikh, 11/183; !bn Sa’d, Tabaqat, 1!!, i, ms. 78—9; Dinawari, ms. 148. Ada juga kenyataan yang menunjpkkan al-Abnaf bin Qays al-Tamimi yang bertanggungjawab di atas kematian al-Zubayr (Tab. 1/3187—8). 65Tab. 1/3227; BA/ms. vol. I, ms. 32!, 322, perkara-perkara yang tidak penting seperti

102

PERANG SAUDARA PERTAMA DALAM ISLAM

Mengenai pninsip kesamanataan yang diamalkan oleh Sayyidina ‘All telah dinyatakan dauam sumber-sumben sejanah secana meluas, tetapi ia masih memenlukan penjelasan. Menurut Ibn A’tham, kesamanataan dalam pembahagian hanta benda semasa pemenintahan Khauifah ‘Ali menupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemimpin-pemimpin Kufah (as/ira)), tidak puas hati tenhadap beuiau. Menurut Ibn A’tham lagi, selepas kematian Sayyidina ‘Ali, anaknya al-Hassan, telah dinasihatkan oleh ‘Abdullah bin ‘Abbas supaya benusaha benbaik-baik dengan golongan bangsawan dan golongan pemimpin, a/il al-buyutat wa-al-ashraJ, kenana di antana meneka itu namai yang telah memihak kepada Mu’awiyah akibat danipada pninsip kesamanataan yang diamalkan oleh Khalifah ‘Ali (wa-saru ila Mu ‘awiyah liannahu (‘Ali,) sawwa baynahumfi al-Jay’ wa-sawwa baynahumfi a!- ‘ata,Ja-thaquladhalika ‘alayhim).oo Yang dimaksudkan dengan kesamanataan di sini bukanlah berenti Sayyidina ‘Au mengenepikan keistjmewaan dan kedudukan kaum Muslimin yang awal, tetapi beliau cuba membenikan nilai yang senupa tenhadap penanan penting yang dimainkan oleh kaum Muslimin yang tenkemudian, sama ada yang pennah muntad atau yang tidak pennah muntad, dalam penaklukan dan kestabilan empayan.67 Jabi? ada menyatakan bahawa ‘Ali tidak merubah sistem gaji (‘a1a~,yang diamalkan oleh Khalifah ‘Uman, iaitu mengutamakan onang Islam yang awal, tenmasuk golongan a!qurra’ danipada yang lewat memeluk Islam.68 Benkenaan dengan tanah tenbengkalai di Iraq, Sayf menyatakan dengan jelas bahawa ‘Ali telah menunut dasan Khalifah ‘Uman, iaitu tidak membahagikan tanah itu kepada sesiapapun tetapi menjadikannya hak milik kolektif.69 Kenyataan Jabi? dan Sayf tadi menunjukkan bahawa

nisan lebah juga dibahagi-bahagikan; Shammakhl, Kitdb a/-Siyar, Qähirah, 1884, ms. 40—1, 45; Ya’qiibi, Tirikh, ll~l83;Mas’udi, Murüj, 11/362. °6IbnA’tham, vol. 1, fol. 159A. °7Shaban, O~.(‘it., ms. 72. 68A1-Jihiz, ‘Amr b. Bahr. a/-’Uthmdniyyah, ed. A.S.M. HirUn, Qahirah, 1955, ms. 21809 (“wa-kdna ‘Umar indahu (‘A/i) /d yard a/-taswiyah ii a/-’atd’ ... wa a/’Ajab innakum ta:‘amüna inna A/iyah kana yard a/-taswiyah .. thumma taz’ amüna inna ‘A/iyan kanayardinna wa/ad Jsmd’i/wa ‘shdqsawd’ ~‘akdndyardinna a/-Arab wa a/‘ajam sawa’). 69Tab., 1/2372.

103

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

keistimewaan dan keutamaan golongan al-qurra’ yang dipenolehi pada masa Khalifah ‘Uman dahulu tidak disentuh oleh Khalifah ‘Ali, oleh sebab itu tidak seonang pun danipada meneka yang benanbenan meninggalkan beliau sehinggalah tamatnya penistiwa di Siffin. Bagaimanapun, dengan kemunculan pninsip kesamanataan antana golongan penenoka dengan pendatang-pendatang banu maka Khalifah ‘Ali telah benjaya membentuk satu kekuatan tentena campunan yang besan, dan dengan itu beliau menghanapkan agan beliau dapat menewaskan Mu’awiyah dengan segena. Penyokong beliau yang sejati adalah terdini danipada golongan Ansan yang dipimpin oleh Qays bin Sa’d bin ‘Abadah, yang kemudiannya dilantik oleh ‘Ali sebagai gabenon Mesin benikutan danipada penang Jamal. Penyokong ‘Mi yang kedua terkuat ialah golongan al-qurra’ Kufah, yang dipimpin oleh al-Ashtan, yang telah membentuk heherapa kontigen yang kuat dan tensusun di kalangan tentena ‘Ali, tetapi bilangan meneka tenualu keciu benbanding dengan golongan pendatang banu ke Inaq. Onang Basnah telah tunut membeni sokongan kepada Sayyidina ‘Ali dan mengucapkan sumpah setia kepadanya.7° Kumpulan penyokong dan Ba~nahmi menupakan kontigen yang tidak aktif di kalangan tentena ‘Ali semasa penang Jamal.7’ Di antana pemimpin-pemimpin meneka yang muncuu pada ketika itu ialah al-Ahnafbin Qays, yang mempunyaijumlah pengikut yang namai dan suku Tamim.’2 Benikutan danipada kemenangannya dalam penang Jamal ‘Aui telah melantik bebenapa onang pemimpin ke bebenapa jawatan: ‘Abdullah bin ‘Abbas telah dilantik sebagai gabenon di Basnah, Qays bin Sa’d bin ‘Abadah dilantik sebagai gabenon Mesin dan Ziyad bin Abihi, yang tidak tenlibat dalam penang Jamau, sebagai pentadbin cukai tanah (al-Khanaj).73 Bebenapa onang danipada penyokongpenyokong Sayyidina ‘Ali, tenmasuk al-Ashtan, diuaponkan tidak bensetuju dan melahinkan penasaan manah tenhadap penlantikanpenlantikan tensebut.74 Setelah itu Khalifah ‘Ali meninggalkan Ba~nah menuju ke Kufah
-

70Jbid., 1/3229; BA/ms. vol. i, ms. 362. ms. 5. 72Jbid., ms. 28—9. 73Tab., 1/3229—30, dan 3233; BA/ms. vol. i, ms. 362. ‘4Tab., 1/3162.

104

PERANG SAUDARA PERTAMA DALAM ISLAM

dengan disentai oleh penyokong-penyokongnya. Di Kufah beliau tinggal di kawasan al-Rahabah,75 yang dianggap oleh onang Kufah sebagai kediaman sementana.76 Tujuan ‘Au datang ke Kufah bukanlah untuk tinggal di sana buat selama-lamanya, atau untuk memindahkan ibu negeni dan Madinah ke Kufah, tetapi sematamata untuk benunding dengan Mu’awiyah; apabila penundingan tenscbut selesai beliau dijangka akan pulang semula ke Madinab, dan setelah itu segaua unusan dan pentadbinan di Kufah tensenah kepada orang Kufah.77

75Perkataan a/-rahabah telah ditafsirkan oleh al-Azharl sebagai kawasan di sekitar masjid (Tahdhib a/-Lughah,) ed. AK. ‘!rbawl, Qahirah, 1967, vol. V, ms. 26. ms. 5; !bn Sa’d, Tabaqdt, vol. V!, ms. 6; !bn A’tham, vol. 1, fol. 44B. 77Shaban, op. cit., ms. 73; M. Hinds, Thesis, ms. 271.

105

BAB KEEMPAT
Persengketaan ‘A1!-Mu’iiwiyah dan Kemunculan Parti KhawMij dan Parti ShPah
Dasan ‘All yang penting selepas perang Jamau ialah untuk menambahkan bilangan tentera campunannya. Bagi mencapai matlamat tensebut, beliau tenpaksa mengalih penhatiannya kepada pemimpin-pemimpin suku yang tidak menyertai penang Jamal. Pentama beliau membuat penhubungan dengan Janir bin ‘Abdillah au-Bajali, pemimpin suku Bajilah yang masyhun yang mempunyai jurnlah pengikut seramai 2,000 onang dan anggota-anggota suku Bajilah sejak penang Jambatan pada tahun 13 H/634 M.’ Beliau pennah menjadi gabenon di Hamadhan pada masa pemenintahan Khalifah ‘Uthman. Peruantikan Janin bin ‘Abdillah dibuat sebcuum benlakunya kekacauan di Kufah yang membawa kepada pembunuhan Khalifah ‘Uthman. Di sini benenti bahawa Janin bin ‘Abdiuuah dan pengikut-pengikutnya tidak terlibat dalam semua nusuhan yang henlaku semasa Sa’id bin al-’As menjadi gahenon Kufah. Sayyidina ‘Ali telah menghantan sepucuk sunat kepada Janin, meminta supaya beliau membeni pengakuan ketaatsetiaan kepadanya. Anahan mi telah ditenima dengan dinginnya oleh Janin, tetapi beliau telah dipujuk oueh Zahn bin Qays al-Ju’fi2 dan golongan al-qurra’ lain yang benada di Hamadhan yang menjalankan tugastugas meneka di kawasan tensebut sejak pemenintahan Khalifah

‘Tab. 1/2183, 2186 dan 2199; 2Tab., 1/2183—90.

BE. ms. 252.

106

KEMUNCULAN PART! KHAWARJJ DAN

SHI’AH

‘Umar bin al-Khattab.3 Akhirnya Jarir bersetuju pergi ke Kufah Jersama-sama golongan al-qurril’ untuk memberi pengakuan ketaatsetiaan kepada Khalifah ‘Au.4 Dan Kufah, Jarir bin ‘Abdill~h telah dihantar ke Syria oleh ‘Au sebagai perwakilan rasminya untuk berunding dengan Mu’awiyah, tetapi missi dan penghantaran beliau ke sana telah ditentang dengan hebatnya oleh al-Ashtar Malik bin al-H~rithal-Nakha’i, yang pada masa itu menjadi pemimpin al-qurru’ yang paling berpengaruh dan penyokong :Aui yang sangat setia. Al-Ashtar mengingatkan ‘Au bahawa Jarir bin ‘Abdill~htelah bersimpati dengan Mu’~wiyah.5 Peringatan mi dibuat boleh jadi oleh kerana al-Ashtar melihat bahawa Jarir bin ‘Abdillah telah menikm~ttifaedah yang banyak daripada dasar Khalifah ‘Uthm~n, ahli keluarga Mu’~wiyah, di Iraq. Sesungguhnya Jarir bin ‘Abdillah al-Bajali adalah di antara orangorang yang memperolehi tanah di Iraq sebagai kesan daripada dasar pertukaran tanah yang dilaksanakan Khalifah ‘Uthm~ndi negeri tersebutP Namun begitu, amatlah sukar bagi kita untuk mempercayai kenyataan bahawa Jarir telah membuat perhubungan sulit dengan Mu’awiyah, atau telah memihak kepadanya, oleh sebab kepentingan Jarir adalah di Iraq dan kebanyakan pengikutpengikutnya adalah terdiri daripada golongan peneroka Iraq. Meskipun ada penentangan daripada al-Ashtar, Sayyidina ‘Au tetap memutuskan untuk menghantar Jarir ke Syria supaya dapat menunjukkan kepada Mutwiyah bahawa beliau ingin dan cenderung kepada perdamaian2 Apabila Jarir bin ‘Abdillah dan Mu’awiyah sedang berbincang di Damsyik, ‘Amr bin al-’As, yang pernah disifatkan sebagai orang yang pintar berpolitik, telah menasihatkan Mu’~wiyah supaya menyebarkan berita penglibatan Sayyidina ‘Ali dalam pembunuhan Khalifah ‘Uthman kepada penduduk Syria. Berita mi telah disampaikan kepada ‘Ali oleh Jarir
-

3lbid., 1/2198. 4WS., ms. 22—24; Tab., 1 ~3254;BA 1 ms. vol. 1, ms. 363; lbn A’tham, vol. 1, fols. 48A-B; Ya’qUbi, Tarlkh, 5Tab. 1/3254; U’S.,vol. ms. 11, 32;ms. lbn184. A’tham, vol. 1, fol. 50A. OBE., ms. 273-4. 7Tab., 1/3254; U’S., ms. 32; BA/ms., vol. 1, ms. 363—364; Ibn A’tham, vol. I, fol. 50A; Ya’qUbi, Tarikh, vol.11, ms. 184; Mas’Udi, Murüj, voL Iii, ms. 381; Mubarrad, Muhammad bin Yazid, a/-Kãmil /1 al-Lughah, Qähirah, 1956, vol. 1, ms. 325; Maqdisi, a/-Bad’, vol. V, ms. 217.

107

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

setibanya beliau di Kufah selepas mengadakan perundingan dengan Mu’~wiyah;dan pada ketika itu al-Ashtar telah mengingatkan Sayyidina :Ah tentang peringatan dan amaran beliau tempoh han. Tetapi Jarir telah menjawab dengan tepat bahawa, “Jika sekiranya al-Ashtar yang pergi (menemui Mu’awiyah) beliau akan didera oleh orang Syria, kerana mereka menganggap beliau adalah di antara pernbunuh-pembunuh Khalifah ‘Uthman”. Tidak lama kemudian, Jarir dan pengikut-pengikutnya telah menarik din ke Qarqisiyy~. Sayyidina ‘Au sangatmarah terhadap perbuatan Jarir itu dan lantas membakar rumah Jan r.8 Walau bagaimanapun, pemergian Jan r dan pengikut-pengikutnya dan Kufah itu telah mengurangkan bilangan penyokong-penyokong ‘Au. Mengikut kenyataan a1-Ba1~dhuri dan Nasr bin Muzahim, hanya seramai 19 orang daripada kaum Qasri (Bajilah) yang tinggal bersama-sama ‘Ali di Siffin.9 Setelah itu Khalifah ‘Au menjemput aI-Ash’ath bin Qays a1-Kindi pula, beliau merupakan pemimpin suku Kindah yang berpengaruh, yang pada ketika itu menjadi gabenor di Adharbayjan yang telah dilantik oleh Khalifah ‘Uthman semasa Sa’id bin al-’As menjadi gabenor KUfah, untuk membeni pengakuan ketaatsetiaan dan seterusnya menyertai tenteranya. A1-Ash’ath teuah berkenan dan kembali keKufah, dan beliau melafazkan pengakuan ketaatsetiaan kepada ‘Au.’0 Namun begitu, penenimaan a1-Ash’ath dan ketaatan beliau tenhadap Sayyidina ‘Ali memerlukan bebenapa penje1asan. Di sini kita terpaksa kembali sedikit ke belakang iaitu bahawa gouongan Ansar dan sebahagian danipada golongan al-qurra’ merupakan penyokong-penyokong ‘Au yang sejati, dan meneka semua telah bersama-sama beliau dalam perang Jamal; dan dengan benkat kenjasama merekalah ‘Ali mencapai kejayaan dalam pepenangan tersebut. Penentangan mereka terhadap golongan yang pernah murtad, khususnya al-Ash’ath bin Qays al-Kindi, telah benakar umbi sejak pemenintahan Khalifah Abu Bakan lagi; dan kedudukan yang tinggi yang diperolehi a1-Ash’ath bin Qays semasa Kha1ifah ‘Uthman dan pemilikan beliau terhadap tanah terbengkalai di Iraq
-

8liA/ms vol. I, ms. 365; WS., ms. 67. 9Tab, 1/3254—6; WSms. 66—68; BA/ms. vol. I, ms. 364; Mas’üdl, Mui’uj. vol. II, ms. 381; Dinawari, ms. 161. ms. 24—26; Tab., 1/3254; BA/ms. vol. I, ms. 370; Ibn A’tham, vol. I, fols. 48B—48B.

108

KEMUNCULAN PART! KHAWAR!J DAN SHFAH

dalam tempoh tersebut tidak akan diuupakan oleh seluruh golongan al-qurril’. Sebauiknya au-Ash’ath, dikatakan teuah berniat untuk pergi menyokong Mu’awiyah oueh kerana, mengikut sumben:sumber sejarah Arab, beliau telah diugut oueh Sayyidina ‘Ali, yang mengatakan bahawa harta benda yang dikurniakan Khauifah ‘UthmAn kepada beliau akan diambil semula dan dijadikan sebagai hak milik negana jika sekiranya beliau enggan menenima jemputan tensebut.” Tetapi perkara mi tidak berlaku kerana katanya alAsh’ath teuah dinasihatkan supaya tinggal di Iraq dan membeni pengakuan taat setia kepada Sayyidina ‘Au oleh pengikutpengikutnya; sebahagian danipada mereka adalah penerokapeneroka Iraq yang mempunyai kepentingan di negeni itu.’2 Demi untuk mengekalkan kekuasaan dan pengaruhnya di wilayah tersebut, al-Ash’ath tidak mempunyai piuihan uagi selain danipada menunaikan cita-cita pengikut-pengikutnya. Selain dan itu, alAsh’ath tentuuah telah mengetahui bahawa di pihak Mu’~wiyah terdapatnya Shurabbiu bin au-Simt al-Kindi, seonang yang sangat berkuasa dan berpengaruh, yang lebih danipada bersedia untuk menyainginya. Sebauiknya, al-Ash’ath sendini bukanlah cauangcauang orang, dan beliau juga seorang yang sangat benpenganuh dan berkuasa di Iraq dan beliau boleh menggunakan kekuasaan dan pengaruh itu dengan cara yang benkesan di sana. Oueh sebab itu masih banyak harapan baginya untuk mengekalkan kedudukan bdiau di Iraq. Walau bagaimanapun, kemasukan au-Ash’ath dan pengikut-pengikutnya yang terdini danipada orang-orang yang pernah murtad dalam tentera ‘Aui telah mewujudkan suasana yang tidak sihat terhadap perpaduan di kalangan pengikut-pengikut ‘Aui, oleh kerana kedua-dua puak An~Ar dan al-qurrii’ tidak mempunyai kepentingan yang sama dengan al-Ash’ath bin Qays dan pengikutpengikutnya. Sebagaimana yang dinyatakan lebih awal, Janir bin ‘Abdil~halBajaui telah dihantan oleh Sayyidina ‘Aui ke Syria untuk benunding dengan Mu’awiyah. Pada masa yang sama, pihak Mu’awiyah puua menghantar wakilnya Abu Muslim al-Khawlani ke Kufah bagi tujuan yang sama. Tetapi ternyata bahawa perundinganWS., ms. 25; BA/?ns. vol. I, ms. 327 dan 370.
12W5, ms. 25—26; Ibn Qutaybah, Kitàb a/-lmãmah, Qahirah, 1925, vol. 1, ms. 79—80.

u09

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

perundingan mi telah benakhir dengan kegagalan, oleh kerana kedua pihak, Syria dan Iraq, tidak bersetuju untuk berkompromi.’3 Tidak ada alasan untuk mengandaikan bahawa tajuk perundinganperundingan tersebut benkisar di sekitar perkara:perkara yang bersangkutan dengan penistiwa pembunuhan Khali fah ‘Uthman, sebagaimana yang pernah disangka oleh setengah-setengah sanjana barat.’4 Walaupun ada niwayat yang disebut dalam Kit~ibWaq’at Siffin oleh Ibn Muzahim yang menunjukkan bahawa Abu Muslim alKhawlAni pernah meminta Sayyidina ‘Ali supaya beliau menyenahkan pembunuh-pembunuh Khalifah ‘Uthm~n, tetapi penmintaan itu telah ditouak bukan sahaja oleh Sayyidina ‘Ali tetapi juga oleh selunuh penyokongnya yang berada di Iraq. Apabila ditemui, mereka mengatakan “Kami semua pembunuh Khalifah ‘UthmAn bin ‘Affan (ku/un?! qatalah Ibn ‘Affan)” kepada Abu Musuim au-Khawthni Mereka menyatakan demikiap oleh kerana mereka sedan bahawa motif gerakan orang Syria yang sebenarnya bukanlah untuk membeua kematian Khaiifah ‘Uthman, tetapi adauah lebih banyak untuk mempertahankan negara mereka dan campurtangan Iraq.’6 Lagipun, kes pembunuhan ‘Uthman adalah kes penibadi dan kes keluarga Umayyah. Jadi tidak munasabah seluruh penduduk Syria, yang bukan semuanya ahli keluarga Khalifah ‘UthmAn atau keluarga Urnayyah, sanggup benperang dan mati kerana membela darah Khauifah ‘Uthman.’7 Jika mereka benar-benar sanggup berbuat demikian tentulah mereka akan melakukannya awal-awal lagi, iaitu sebaik sahaja Khalifah itu dibunuh, tetapi mi tidak dilakukan oleh mereka. Ahli Sejarah sependapat bahawa bukan semua penduduk Syria menyertai perang Jamal. Tetapi kemudian, setelah ‘Aui mencapai kemenangan dalam perang tersebut, semua penducjuk Syria telah meuibatkan diri dalam penentangan terhadap ‘Ali dan penyokong-penyokongnya. Ini disebabkan, kerana mereka
~

‘3BA/ms. vol. I, ms. 364. ‘4Lihat umpamanya,M. Hinds, Thesis, ms. 284, beliau mengatakan “Mu’iwiyah telah memutuskan untuk berperang kecuali ‘Ali menyerahkan pembunuh-pembunuh Khalifah ‘Uthmin.” “WS., ms. 96. ‘°Shaban,op. cit., ms. 74. ‘7lbid., ms. 74

110

KEMUNCULAN PART! KHAWARJJ DAN SHFAH

sedan bahawa ‘Ali mula campurtangan dalam urusan negara mereka di Syria. Demi untuk melemahkan kedudukan beliau dan menyekat perluasan kuasanya mereka mengisytiharkan ‘pembelaan terhadap darah ‘Uthman” dan ia dijadikan sebagai lambang perjuangan menentang ‘All. Implikasi danipada itu, mereka yang terlibat atau yang bersubahat dengan pembunuh Khalifah ‘Uthm~n akan bertindak menentang orang-orang Syria. Tetapi kita telah dimaklumkan bahawa hampir semua penduduk Iraq mengaku membunuh Khalifah ‘Uthman. Ini bererti bahawa kedua pihak, Syria dan Iraq, lebih masyghul dengan pertahanan wilayah masingmasing danipada mempersoalkan tentang pembelaan terhadap Khalifah Uthman. Al-Tabari sendiri tidak menyebut masalah pembelaan tersebut. Ini menunjukkan bahawa kes pembunuhan Khalifah ‘Uthm~nbukanlah merupakan isu yang terpenting bagi penduduk Syria umumnya. Tetapi perkara yang lebih penting ialah bahawa mereka telah mengetahui bahawa Sayyidina ‘Ali cuba campurtangan dalam urusan di Syria menerusi perundinganperundingan damai. Setelah perundingan-perundingan itu tidak mendatangkan apa-apa hasil maka kedua pihak telah memutuskan untuk berperang. Mu’awiyah mempunyai angkatan tentera yang sepadu dan tersusun; meneka terdini daripada orang Syria yang telah menunjukkan ketaatsetiaan dan kepatuhan kepada Mu’awiyah sejak awal-awal lagi, dan mereka telah memberi sokongan penuh terhadapnya untuk menentang Sayyidina ‘Ali ‘~ Kedamaian dan kestabilan sudah lama wujud di Syria, kerana kedudukannya yang istimewa sejak pemenintahan Khalifah ‘Umar; Syria bebas daripada penghijrahan yang tidak terkawal sebagaimana yang berlaku ke atas negeri Iraq. Ini ialah bertujuan untuk menjamin kemantapannya dalam menghadapi ancaman tentera Byzantine (Rum).’°Sejak itu, Mu’awiyah nampaknya cuba untuk memelihara kedudukan dan kestabilan Syria dan mencegahnya dan didatangi oleh penghijrah-penghijrah baru, kerana mereka boleh menimbulkan berbagai maslah sosioekonomi, sebagaimana yang telah dialami oleh negeni Iraq.
.

8Tab. 1/2865, dan 3256. ‘ ‘9Shaban, op. cit., ms. 74. 111

SFJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT !SLAM

Pada mulanya pihak Mu’awiyah telah menunjukkan kecenderungannya untuk berdamai dengan ‘Ali, tetapi setelah rancangan damai itu menemui jalan buntu, beliau bensetuju dengan keputusan ramai, iaitu berperang. Oleh kenana Mu’awiyah bersimpati terhadap kemahuan penyokong-penyokongnya, maka mereka menggelarnya amir (panglima perang) dan membeni bay’ah (pengakuan ketaatsetiaan), kepadanya.2° Tidak lama kemudian, suatu penjanjian damai antara Syria dan Rum telah ditandatangani, dan hadiah yang bennilai danipada Mutwiyah telah dihantan kepada maharaja Rum, Qaisar.2’ Suasana di Mesin pula teuah menjadi lebih tenang apabila ketua golongan pemberontaknya, Muhammad bin Abi Hudhayfah, dibunuh oleh tentera Mu’awiyah.22 Sementara di Iraq, tidak ada penyelesaian yang dapat dibuat antara Mu’awiyah dengan ‘Aui kecuali berperang. Sebagaimana yang dinyatakan di atas, pasukan tentera ‘All adalah terdini danipada beberapa kumpulan yang mempunyai kepentingan yang berbeza-beza. Dengan tentera mi Sayyidina ‘Aui telah mana ke arah Raqqah, di sebelah tebing kiri Sungai Furat. Di sini tentenanya telah menemui banisan hadapan askar Syria; setelah berlaku beberapa pertempuran kecil mereka telah menanik din dan tentena Syria pun dapat menguasai kawasan air di tebing sungai Furat dan mereka menghalang tentera ‘Ali danipada masuk sehinggalah al: Ashtar merampasnya dengan kekerasan. Walau bagaimanapun, ‘Ali telah memenintahkan pengikutnya supaya membenarkan onang Syria masuk dengan bebas ke sungai tersebut.23 Kemudian beliau memacakkan khemah di Siffin, bertentangan dengan Raqqah. Dalam tempoh tersebut perundingan baru antara ‘All dengan Mu’awiyah diadakan. Ramai di antara pemimpin-pemimpin dan Kufah telah dihantar oleh ‘Ali untuk tujuan tersebut. Di antara mereka ialah Shabath bin Aib’i al-Yarbu’i al-Tamimi, ‘All bin HMim al-Ta’i, Yazid bin Qays al-Arbabi, dan Ziyad bin Khasafah al-Taymi al-Tamimi, tetapi perundingan mi juga berakhir dengan
2owS., ms. 52; BA/ms. vol. I, ms. 372 dan 379. 2’WS.,ms.42. 22Jbid ms. 42 dan 49. 23Tab., 1/3259—69; WS.,~ 180; BA/ms. vol. 1, ms. 371; Ya’qUb~ Tarikh vol. II, ms. 187—188.

112

KEMUNCULAN PART! KHAWARZJ DAN SHFAH

kegagalan.24 Tiga bulan benikutnya, Dhu al-Hijjah, Muharram dan Safar, 37 H/Mei, Jun dan Julai, 657 M, tentena kedua pihak kekal di penkhemahan Siffin, benhadapan antara satu dengan yang lainnya dalam keadaan biasa tidak benpenang dan tidak berdamai. Tempoh penundingan mi berakhin selama seratus sepuluh han, dan dalam tempoh tersebut sebanyak 90 pertempuran kecil telah berlaku,2’ tetapi tidak ada satu pun yang merebak menjadi peperangan besar dan setiap pertempuran tidak melibatkan lebih danipada 500 orang askar,26 kecuali yang terakhir yang dinamakan lay/at al-harir, yang tenjadi pada bulan Safan, 37 H/Julai 657 M, tetapi masih juga tidak boleh dianggap sebagai peperangan besar. Terdapat perbezaan pendapat mengenai jumlah tentera yang terlibat dalam peperangan in Menurut keterangan-keterangan Khalifah bin Khayyat dan a1-Bal~dhuni,tentera yang memihak kepada Sayyidina ‘Ali seramai 50,000 orang dan bagi pihak Mu’awiyah pula seramai 70,000 orang.2’ Di tempat lain pula kenyataan Khalifah bin Khayya; dan dipersetujui oleh Ibn Muz~bim dan Ibn A’tham menegaskan bahawa bilangan tentera ‘Ali adalah dalam Iingkungan 150,000 orang,28 iaitu hampir sama dengan bilangan tentera Mu’~iwiyah. Bagaimanapun, beberapa riwayat lain menunjukkan bahawa bilangan tentera Mu’awiyah adalah lebih kecil dari tentera ‘Au.29 Di 5iffin tentera ‘Ali disusun mengikut sistem kesukuan, cuma bilangan lebih besar danipada bilangan tentera yang terlibat dalam

24Tab., 1/3274—76; WS., ms. 221 dan 223; BA/ms. vol. 1, ms. 372. 25Mas’iidi, Murüj, vol. 11, ms. 361 dan 404; Idem, Kitãb a/-Tanblh wa a/-lsraf, Qihirah, 1938, ms. 256; Qalqashandi, Ahmad bin ‘AbdillAh, Sub!, a/-A ‘shdfiSinifat a/-Inshã/ Qihirah, 1919—1922, vol. 1, ms. 393; Ibn Kathir, Ismi’il, bin ‘Umar,a/-Bidãyah wa a/-Nihdyah, Qãhirah, vol. ~ ms. 275 (di mana dinyatakan 7 atau 9 bulan); al-Bakrl, ‘Abdullãh bin ‘Abd Al-Aziz, Thrikh a/-Khatnis, Beirut, vol. II, ms. 227; Abu al-Fidi, Ismi’il bin ‘Ali, a/-Mukhtasar fi Akhbdr a/-Bashar, al-Matbah al-Husayniyyah, Qahirah, vol. I, ms. 175. 26Hanya Ibn A’tham yang menganggarkan seraniai I ,000 orang yang terlibat dalam satu-satu pertempuran, tetapi mi belchjadi pertempuran akhir (ibn A’tham, vol. I, fols. 87A dan seterusnya). Walau bagaimanapun, kenyataan Ibn A’tham mi dianggap kete!laluan dan tidak disokong oleh sumber-sumber lain. 27Khalifah, Tdrikh, vol. 1, ms. 175; BA/ms. vol. I, ms. 378. 28Khalifah, Tdrikh, vol. I, ms. 175; Ibn A’tham, vol. I. I, fol. 65B; WS., ms. 174. 29W5,, ms. 174.

113

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT !SLAM

perang Jamal. Terdapat beberapa kenyataan oleh al-Tabani, alBaladhuni, Khalifah bin Khayyat, Ibn Muzahim dan Ibn A’tham mengenai komposisi tentera ‘Ali dan cara penyusunannya; dan namanama suku, kumpulan suku serta nama-nama pemimpin setiap suku ada disebutkan oleh meneka.3°Kenyataan-kenyataan Ibn Khayyat dan Ibn Muzahim adalah lebih terpeninci dan mengandungi maklumat yang paling banyak berbanding dengan kenyataankenyataan yang lain, khususnya mengenai komposisi tentera dan penyusunannya. Menunut Ibn Muzahim, sebelum beliau beralih ke Siffin, Sayyidina ‘Ali telah melantik seramai tiga belas orang pemimpin Arab (lima dan Basnah dan tujuh dan Kufah) untuk mengetuai bebenapa suku dan kumpulan suku.3’ Kemudian Ibn Muzahim dan juga Ibn Khayyat menyenanaikan lebih kurang 25 pemimpin bersama-sama dengan lebih danipada 25 suku dan kumpulan suku di 5iffin. Sebahagian danipada mereka dilantik dan sebahagian yang lain pula disahkan ke dalam jawatan pemimpin suku oleh Sayyidina ‘Ali 32 Tujuan mengadakan penyusunan tentena mengikut sistem kesukuan ialah untuk menggabungkan benbagai suku supaya mereka menjadi kumpulan qabilah yang besar dan setelah itu diselaraskan dengan kumpulan-kumpulan lain yang lebih besar. Ini bermakna bahawa setiap pemimpin suku mempunyai kekuasaan bukan sahaja ke atas suku kaumnya tetapi juga ke atas suku-suku yang lain atau cabang-cabang suku yang dimasukkan ke bawah kekuasaannya. Penyusunan mi telah mula diamalkan sejak permulaan konflik, iaitu apabila Sayyidina ‘All mengarahkan Ziyad bin al-Nadr dan Shuraysh bin Ijani’ dan suku Ijanith untuk menyertai aI-Ashtar, pemimpin bagi suku Nakha’.33 Suku Ij~rith dan suku Nakha’ adalah merupakan cabang suku kaum Madhhij, tetapi al-Ashtar telah dilantik oleh ‘Ali untuk mengetuai kesemua

301bn A’tham,col. I, fol. 26B; Mas’Udi, Murüj, vol II, ms. 384 (90,000 di pihak ‘Alidan 85,000 di pihak Mu’iwiyah); al-’Askari, Awd’i/, ms. 291 (Pihak ‘All 100,000, pihak Mu’iwiyah 70,000); Maqdisi, a/-Bad’, vol. V, ms. 217 (pihak “All 90,000, pihak Mu’iwiyah 80,000); Ibn Kathir, Biddyah, vol. VII, ms. 275 (120,000) di pihak ~Ali dan 60,000 di pihak Mu’iwiyah). ms. 131—132. 32Jbid,, ms. 231—232; Khallfah, l7irlkh, vol. I, ms. 177. “Tab., 1/3261—62; WS., ms. 132, 236 dan 271; BA/ms. vol. I, ms. 371; Ibn A’tham, vol. I, fols. 76B dan 94B di sini disebut Shuraysh bin Häni aI-Madhhiji.

114

KEMUNCULAN PART! KHAWARJJ DAN SHI’AH

cabang suku kaum tensebut.34 lni benenti bahawa Ziyad bin al-Naçlr a1-Hanithi dan Sunays~ bin Häni’ al-Hanithi telah diletak di bawah kawalan al-Ashtan. Pemimpin-pemimpin lain yang dilantik oleb Sayyidina ‘Ali dalam penyusunan suku tentena ialah Hujr bin ‘Adi al-Kindi, Ma’qil bin Qays al-Riyahi, Sa’sa’ah bih Sawhan al-’Abdi, Jundab bin Zuhayr al-Azdi, ‘Amn bin al-Th’i. Semua pemimpin tensebut tendini danipada penenoka-penenoka Iraq dan hampir kesemuanya, kecuali Shavath bin Rib’i, telah tenlibat secana aktif dalam nusuhan di Kufah yang melibatkan pembunuhan Khalifah ‘Uthman. Sebahagian danipada pemimpin yang baru dilantik seperti al-Ashtar al-Nakha’i, ‘Adi bin Hatim al-Ta’i dan Hujr bin ‘Adi alKindi telah pernah dilantik sejak perang Jamal bersama-sama pemimpin-pemimpin dan golongan nuJjUr. Di Siffin, pemimpinpernimpin yang masyhur mi telah dinaikkan pangkat oleh Sayyidina ‘Ali bukan sahaja sebagai pemimpin suku, tetapi juga diberikan kedudukan yang penting. A1-Ashtar, misalnya telah dilantik oleh Sayyidina ‘All sebagai gabenor di Jazinah.3’ ‘Adi bin Ifltirn al-Ta’i dilantik sebagai pemimpin Tayy.36 Hujr bin ‘Adi al-Kindi sebagai ketua suku Kindah,3’ dan kedudukan beliau telah diperkukuhkan lagi oleh ‘Au apabila beliau dihantan ke Adhanbayjan untuk membawa al-Ash’ath bin Qays al-Kindi ke Kufah, dan ke.dua-dua peminipin tersebut telah muncul bersama-sama di 5iffin.38 Oleh kerana Hujr dilantik mengetuai suku Kindah maka amatlah besar kemungkinan bahawa beliau telah dibeni kuasa ke atas kesemua pendatang baru yang tiba di Iraq pada masa pemenintahan Sayyidina ‘Ali. Beberapa orang daripada kaum pendatang baru mi telah menjadi masyhur dalam peperangan 5iffin, seperti Qays bin Fahdan, Abu al-Amarratah ‘Umayr bin Yazid dan ‘Abd al-Rabman bin alUanith bin Mul~niz. Mereka datang dan berbagai suku Kindah, iaitu suku-suku Badd~’, Hind dan al-Tumh.39 Ini berenti bahawa
34W5., ms. 232; Khallfah, Tdrikh, vol. 1, ms. 177. ms. 12 dan 232; Khalifah, TZIr!kh, vol. 1, ms. 177; Ibn A’ttham vol. 1, fol. 45A; BA/ms. vol. I, ms. 33— kenyataan mengenai peranan al-Ashtar dalam peperangan Siffin, sila lihat Tab. 1/3272, dan 3273 dan 3284; lbn A’tham, vol. 1, fols. 82B—83A, 93B, lO2A dan 109A-B; BA/ms. vol. 1, ms. 372; WS., ms. 174, 219—20. 36WS., ms.232; Khalifah, 7Tarikh, vol. I, ms. 177. 31W5., ms. 231; Khalifah, vol. 1, ms. 177 “BA/ms. vol. I, ms. 370. “Tab., 1/3307 dan 3308; WS., ms. 303, 313—314.

115

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT !SLAM

pengaruh al-Ash’ath bin Qays al-Kindi telah diancam oleh perkembangan kekuasaan Ijujr bin ‘Adi di Iraq. 5a’~a’ahbin 5awhAn al-’Abdi, ‘Amr bin al-HAmiq al-KhuzFi dan Jundab bin Zuhayn al-Azdi adalah di antara anggota al-qurra’ Kufah yang terlibat dalam penentangan terhadap Khalifah ‘Uthm~ndan Sa’id bin al-’As, telah dilantik menjadi pemimpin-pemimpin suku-suku ‘Abd al-Qays, KhuzA’ah dan Azd secara bertunut-turut. Tidak ada satu pun dari kumpulan-kumpulan mi yang mempunyai bilangan yang besar, khususnya kumpulan-kumpulan yang pertama dan kedua dan kesemuanya boleh jadi kaum peneroka Iraq, oleh kerana tidak ada satu kumpulan pun nampaknya yang boleh digabungkan bensama-samanya.4°Walaupun pemimpin-pemimpin al-qurra’seperti Ma’qil bin Qays al-Riy~~i dan Ziy~d bin Khasafah al-Taymi tidak disenaraikan bersama-sama pemimpin-pemimpin yang baru dilantik, kedua-duanya dikatakan mempunyai pengikut seramai 2,000 orang.4’ Pada ketika mara ke Siffin, Ma’qil bin Qays telah dihantar oleh ‘Ali bersama-sama tentera seramai 3,000 orang dari a1Mad~’in melalui al-Mawsil, mungkin dengan tujuan untuk menjamin keselamatan kawasan tersebut.42 Namun begitu, ramai pula di antara pemimpin al-qurra’ yang tidak dilantik atau dinaikkan pangkat, malahan mereka telah diletakkan di bawah jagaan pemimpin-pemimpin suku. Zayd bin Ijins al-Sunbusi misalannya adalah salah seorang anggota al-qurra’ pada masa pemerintahan Khalifah ‘Uthm~n,tetapi kini duduk di bawah pimpinan ‘Adi bin ~~tim. ‘Adi bin ~atim telah dilantik oleh ‘Alisebagai pemimpin suku ~ayy di 5iffin.43 Pada hakikatnya, suku ‘Adi (suku bagi ‘Adi bin I3atim), adalah lebih kecil daripada suku Hizmir (Sinbis) (suku bagi Zayd bin ~i~n). Dalam keadaan seperti mi orang-orang dari suku Hizmir telah memusuhi ‘Adi bin H~tim, pemimpin yang baru dilantik di Siffinfr~ Zayd bin IIi~n, pada suatu ketika, dilaporkan telah berbalah dengan ‘Adi bin IIMim dan tidak bersetuju dengan pendapatnya mengenai pemergian mereka untuk

ms. 231—2; Khalifah, Tdrlkh, vol. I, ms. 177; Hinds, Thesis, ms. 278. 4’BA/ms. vol., I, ms. 428. 42Tab., 1/3259; BA/ms. vol. I, rns. 370; WS., ms. 165. 43W5., ms. 232; Khalifah, lIrikh, vol. I, ms. 177. “Tab., 1/3279.

116

KEMUNCULAN PART! KHAWAR!J DAN SHFAH

berpenang di 5iffIn.45 Begitu juga Yazid bin Qays al-Arbabi, pemimpin al-qurra’ Kufah yang tenkenal, telah diletakkan di bawah kekuasaan Qays bin Sa’id, pemimpin suku-suku Hamdan.46 Sukusuku Tamim telah diletakkan di bawah kekuasaan ‘Umayr bin ‘Utänid dan Shabath bin Rib’i. mi benmakna kedua pemimpin tensebut mempunyai kekuasaan ke atas semua anggota suku Tamim. Oleh kenana namai di kalangan golongan al-qurru’ yang benasal dan cawangan suku Tamim maka tidak syak lagi meneka diletakkan di bawah jagaan ‘Umayn dan Shabath. Dipencayai bahawa semua golongan al-qurra’ tenmasuklah yang tinggal jauh di berbagai kawasan di Iraq sepenti Hulwan, Mas~badh~n, Taknit, Qarqisiyy~ dan al-Mada’in telah benkumpul di lembah Siffin.47 Di antara pemimpin yang tinggal di tempat-tempat tensebut ialah Hi1~lbin ‘Ullafah dan al-Mustawnid bin ‘Ullafah dan suku Taym (Tamim). Kedua-dua pemimpin al-qurra’ yang bensaudana initidak berada di Kufah semasa berlakunya penentangan tenhadap Sa’id dan Khalifah ‘Uthman; dan tiada seonang pun danipada meneka yang dilantik untuk memegang mana-mana jawatan semasa pemenintahan Sayyidina ‘Ali. Di Siffin, tidak syak lagi, meneka diletakkan di bawah kekuasaan ‘Umayn bin ‘Utänid, pemimpin umum bagi suku Tamim 48 Ringkasnya, golongan al-qurra’ kini telah tenbahagi kepada dua kumpulan: Mereka yang dilantik dan dicalonkan ke benbagai jawatan penting senta mendapat sokongan kuat danipada ‘All, dan meneka yang tidak dilantik dan diletakkan di bawah pimpinan tertentu. Golongan pentama telah menjadi penyokong-penyokong Sayyidina’Ali yang masyhurseperti aI-Ashtar, Malik bin aI-H~rith al-Nakha’i dan I-Iujr bin ‘Adi al-Kindi, di samping golongan An~ar yang diketuai Qays bin Sa’id bin ‘Abadah dan Sahl bin Ijunayf. Manakala kumpulan kedua merupakan kontigen yang kurang bersemangat untuk menyokong Sayyidina ‘All. Ramai di antara
ms. 110—111. 401b1d, ms. 232; Khallfah, Thr!kh, vol. I, ms. 177. 47BA ms. vol. 1, ms. 369 dan 372; Ibn A’tham, vol. 1, fol. 65B, ‘All dikatakan cuba mengumpul semua tentera yang boleh didapati, dan setiap gabenornya dijemput untuk menyertai peperangan di S,ffln. Kenyataan lanjut mengenai perkara tersebut, sila lihat, Ya’qUbl, Tdrlkh, vol. II, ms. 200—206. 48W5., ms. 232; Khalifah, Tdrl/ch, vol I, ms. 177.

117

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

mereka yang tidak hadir dalam perang Jamal, sepenti Hilal dan alMustawnid, anakanda kepada ‘Ullafah dan suku Tamim dan Zayd bin ~i~n al-Subnusi dan suku Tayy. Begitujuga pemimpin-pemimpin yang berpengaruh di Iraq seperti al-Ash’ath bin Qays al-Kindi dan al-Abnaf bin Qays al-Sa’di dan suku Tamim, yang merupakan orang yang kurang bersemangat untuk menyokong ‘Ali. Berhubung dengan kedua-dua pemimpin yang disebutkan tadi, mereka telah menunjukkan keengganan untuk membantu Sayyidina ‘Ali dalam peperangan. Dalam perang Jamal al-Abnaf bin Qays dan anggota-anggota suku kaumnya dan As’d telah mengambil sikap tidak memihak, sementana al-Ash’ath bin Qays dan pengikut-pengikutnya masih lagi di Adhanbayj~npada ketika itu. Meskipun kedua-duanya hadir dan membeni sokongan kepada Sayyidina ‘Ali di 5iffin, rnereka tidak memperolehi penganuh dan kekuasaan lebih danipada yang sedia ada. Sebaliknya alAsh’ath, umpamanya, nyata telah dikurangkan kepada had yang minimum oleh ‘Ali sejak mula-mula berlakunya konflik di Siffin.4° Pencabarnya yang paling jelas ialah Ijujr bin ‘Adi al-Kindi yang telah dilantik oleh ‘Ali untuk mengetuai suku Kindah. Pemimpinpemimpin suku lain yang berpengaruh di pihak ‘Au di 5iffin antara lainnya ialah Khalid bin al-Mu’amman al-Sadusi dan suku Bakn. Yang terakhir dilaporkan telah mengetuai suku-suku dan qabilah Rabi’ah,5°yang mempunyai pengikut seramai 9;000 orang,5’ tetapi peranannya adalah kecil dan beliau dikatakan telah menghubungi Mu’Awiyah.52 Dari kenyataan di atas dapatlah disimpulkan bahawa kontigen yang kurang bersemangat di kalangan anggota-anggota tentera campuran ‘Ali ialah terdini daripada pemimpin-peminipin suku dan ~olongan al-qurrd’ yang tidak terlibat dalam rusuhan di Kufah pada masa pemerintahan Khalifah ‘UthmAn. Mengenai golongan al-qurra’, terdapat dua kenyataan dalam kitab Waq ‘at 5iffin: Yangpertama olëh al-Jurjani. Menurut yang pertama, terdapat sekumpulan orang dali golongan al-qurra’ telah muncul di
ms. 153—5. ‘°Tab.,1/3312; WS., ms. 131, 232 dan 326—327 di mana Khilid bin al-Mu’ammar dikatakan pemimpin bagi suku Rabl’ah. “Ibn A’tham, vol. I, fol. 91A. “Ibid., ms. 91A; Tab. 1/3310—12; WS., ms. 324.

118

KEMUNCULAN PART! KHAWARIJ DAN SHI’AH

Sif1~n di bawah pimpinan ‘Ubaydah bin Qays bin ‘Amr alSalamani.’3 Yang kedua, melaponkan bahawa golongan al-qurrzV tensebut telah dipimpin oleh ‘Ubaydah al-Sa1am~ni,‘Alqamah bin Qays al-Nakha’i, ‘AbdullAh bin ‘Utbah bin Mas’ud al-Hudhali dan ‘Amir bin ‘Abd al-Qays al-’AnbMi, senamai 30,000 orang. Mereka disebut sebagai al-qurrix’ Syria.54 Bagaimanapun, jika dilihat asal usul keturunan pemimpin-pemimpin meneka, kita dapati bahawa semuanya adalah tendini danipada peneroka-peneroka Iraq; umpamanya Ubaydah bin Qays bin ‘Amr al-Salmani al-Muradi telab berada di Kufah sejak pemerintahan Khalifah ‘Umar.55 ‘Alqamah bin Qays al-Nakha’i adalah salah seorang daripada golongan al-qurra’ yang telah menulis surat kepada abAshtar Malik bin aI-Nakha’i semasa beliau diusir ke Syria.56 ‘Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’u al-Hudhali juga salah seorang peneroka Iraq.57 ‘Amir bin Abd al-Qays al-’Anbani al-Tarnimi telah terlibat dalam kempen di Iraq sejak Khalid bin al-Walid al-Makhzumi dan terlibat dalam penaklukan Tustar dan aI-Mada’in;58 dan menerirna gaji( ‘a(?!’), sebanyak 2,000 dirham sejak pemerintahan Khalifah ‘Umar.59 Setelah itu beliau disingkirkan oleh Khalifah ‘Uthman ke Syria dalam peristiwa al-musayya-run bersama-sama al-Ashtar dan rakannakannya yang lain.60 Maklumat mi menunjukkan bahawa tidak ada seorang pun daripada golongan al-qurri!’ yang tersebut di atas dari Syria, tetapi mereka semua danipada golongan al-qurril’ Kufah yang mempunyai kepentingan di kawasan-kawasan desa Iraq. Oleh itu amatlah besar kemungkinan bahawa padamasa berlakunya rusuhan di Kufah pada tahun 33 H/654 M ramai daripada golongan al-qurra’ mi sedang menjalankan tugas mereka di luar Kufah. Hanya ‘Alqamah bin Qays al-Nakha’i dikatakan berada di Kufah pada masa berlakunya rusuhan tersebut, tetapi nyata bahawa beliau tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Khalifah ‘Uthman di ‘3W5., ms.
129. ‘4lbid., ms. 211. “Khallfah, T’drlkh, vol. I, ms. 129; Ibn Sa’d, Tabaqdt, vol IV, ms. 62—63. “BA., vol. V, ms. 45. 571bn Sa’d, Tabaqfft, vol. VI, ms. 82. “Tab., 1/2449 dan 2555. ‘9Ibn Sa’d, Tabaqdt, vol. VII, i, ms. 79. 60Tab., 1/2923—24; Ibn Sa’d, Tabaqdt, vol. VII, i, ms. 80; Ibn Qutãybah, Ma’ãr~f ms. 195 dan 436.

119

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

Madinah. Adalah besan kemungkinan bahawa dalam tempoh perang Jamal sebahagian danipada golongan al-qurr?i’ mi telah menggabungkan din meneka kepada golongan Jama’ah yang dipimpin oleh al-Qa’qa’ah bin ‘Aman al-Tamimi, yang telah menunjukkan keengganannya untuk benpenang di pihak Sayyidina ‘All. Sementana yang lain masih benjauhan, atau mengambil sikap tidak memihak, dan tidak melibatkan din dalam penistiwa tersebut. Ringkasnya, sama ada meneka tenlibat atau tidak dalam pepenangan itu, tidak ada seorang pun di antana meneka yang dilantik oleh ‘Au untuk memegang jawatan-jawatan penting. mi dapat dihunaikan menerusi dua cana: Pentama, oleh kenana ketiadaan meneka pada masa penentangan yang membawa kepada pembunuhan Khalifah ‘Uthman, dan kedua, kesan danipada itu, yang berlawanan dengan golongan nuJj?ir, mereka menjadi penyokong-penyokong ‘Ali yang tidak aktif. Di 5iffin, pada mulanya golongan al-qurra’ bencadang untuk mengambil sikap tidak memihak dan meneka telah membuat perhubungan dengan :A1i dan juga Mu’awiyah dalam tempoh selama tiga bulan (Rabi’ al-Akhin, Jamadi al-Awwal, dan Jamadi alAkhir, tahun 36 H/Ogos, September dan Oktober tahun 657 M).6’ Kemudian mereka memutuskan untuk memihak kepada Sayyidina ‘All dan mengisytiharkan diri sebagai “pembunuh-pembunuh Khalifah ‘Uthman”. Bilangan tentera al-qurrn’ pada ketika itu ialah seramai 20,000 onang.62 Tidak lama kemudian jumlah yang sama muncul di bawah pimpinan Mis’ar bin Fadaki al-Tamimi.63 Sebab mereka memihak kepada Sayyidina ‘Ali ialah kerana Khalifah ‘Ali pada suatu ketika telah mengatakan kepada mereka bahawa, “tanah fay’, atau tanah terbengkalai di Iraq, akan dibenikan kepada a/il alfay’, iaitu orang-orang yang tenlibat dalam penaklukan Iraq, (taKfir al-fay’ li-a/i/i/i)”.64 Kepentingan isu mi telah dinyatakan oleh pemimpin mereka, Yazid bin Qays al-Arhabi, apabila beljau berkata, “ia adalah harta Allah s.w.t., yang telah kami perolehi dengan pedang-pedang dan tombak-tombak kami, perangilah wahai hamba-hamba Allah kaum yang zalim (..innamd huwa mal Al/nh
~ WS., ms. 211—213; Dlnawarl, ms. 169—70. ms. 213; Dinawari, ms. 170 dan 171. “Tab., 1/2220; WS., ms. 560. o4ws., ms. 252.

120

KEMUNCULAN PART! KHAWARU DAN SHFAH

‘azza wa-jalla, aJá ‘a/ill ‘a/ayn?i bi-asy~ifinawa-armahina, Jà qatilu ‘ibada A/ta/i a/-qawm al-zalimin)”.65 Kata-kata seperti mi telah dilaungkan oleh meneka ketika meneka menentang Khalifah ‘Uthman dan gabenornya, Sai’id bin al-’A~di Kufah, tempoh hari. Oleh itu mereka mengharapkan Sayyidina ‘Ali berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakr dan Khalifah ‘Umar terhadap mereka.66 Pad~amasa peperangan di 5iffin berlaku, sebahagian daripada tentena al-qurra’ dikatakan telah diletak di bawah beberapa orang pemimpin iaitu ‘Abdullah bin Budayl al-Khuza’i, ‘Amman bin Yasir al-’Ansi dan Mis’an bin Fadaki al-Tamimi.67 Dua pemimpin yang pertama mempunyai kedudukan yang istimewa dalam tentera ‘Ali; ‘Abdullah bin Budayl dilantik untuk mengetuai sayap kanan dan ‘Amman bin Yasir mengetuai pasukan jalan kaki. Walaupun, kumpulan tentera al-qurrn’ adalah kecil jumlahnya namun mereka mernpunyai semangat yang tinggi untuk berperang dalam tentera ‘Ali, khususnya yang ada bersama-sama ‘Abdullah bin Budayl alKhuza’i. Apabila ‘Abdullah bin Budayl tertewas dan terbunuh dalam satu ptrtempuran, golongan al-qurra’ yang berjumlah 100 orang atau mengikut Abu Mikhnaf, di antara 200—300 orang telah meneruskan peperangan menentang tentera-tentera Syria.68 Golongan al-qurrn’ juga dikatakan telah digabungkan kepada alAshtar Malik bin al-Ijanith al-Nakha’i pada tahap-tahap akhir konfrontasi 69 Apabila konfrontasi berterusan, orang Syria merasa takut kerana mereka sedan dan mereka mendapati bahawa kedudukan tentera mereka semakin bertambah lemah~7° Demi untuk mengelakkan diri danipada menerima kekalahan yang lebih teruk, mereka telah
-

“Tab., 1/3291—92; WS., ms. 279. °6Tab.,1/3341; al-Nu’ayml, op. cit., ms. 19. “Tab., 1/3283 dan 3289; WS., ms. 325 dan 262—Menurut kenyataan SiIih bin Kaysin yang dilaponkan oleh al-Balãdhurl (BA/ms. vol. I, ms. 373) bahawa Mis’ar bin Fadaki al-Tamimi adalah pemimpin umum bagi golongan a/-qurrä’, tetapi kenyataan amatlah sukar dipercayai, kerana ia tidak berdasarkan isnad yang tersusun dan tidak pula disokong oleh sumber-sumber yang berwibawa. “Tab., 1/3292 dan 3296; WS., ms. 277 dan 280. “Tab., 1/3327; WS., ms. 543. 70BA/ms. vol. I, ms, 378; WS., ms. 643; Khalifah, TJrlkh, vol. I, ms. 176; Mas’tidl, Murüj, vol, II, ms, 384; Maqdisi, a/-Bad’, V, ms. 217—18.

121

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

mengeksploitasi penpecahan yang wujud di kalangan tentena ‘All, yang terdlni danipada tiga kumpulan besan iaitu golongan AnsM, onang Iraq dan golongan al-qurrd’. Ketiga-tiganya mempunyai kepentingan yang benbeza-beza.” Kebanyakan danipada golongan a/-qurrn’ telah menunjukkan sikap tawan hati untuk menyokong ‘All, dan mi disedani oleh Mu’awiyah sendini.72 Onang Iraq, khususnya pendatang-pendatang banu dan onang Yaman yang dipimpin oleh al-Ash’ath bin Qays al-Kindi, menupakan kumpulan penyokong ‘Ali yang tenbesan,73 tetapi paling kurang bensemangat dan mereka tidak sanggup benpenang sehingga ke akhinnya. Tennyat’a daripada hakikat bahawa al-Ash’ath bin Qays dan pengikutpengikutnya, semasa konfrontasi di 5iffin dikatakan telah menyeru untuk memberhentikan pepenangan. Sa’sa’ah bin Sawhan al-’Abdi mensifatkannya sebagai kebimbingan dari pihak al-Ash’ath terhadap serangan-serangan Rum sekiranya pertelingkahan antara ‘Ali dan Mu’awiyah bertenusan. Idea al-Ash’ath mi telah disanjung tinggi oleh Mu’awiyah dan meng’anggapnya sebagai pemikinan orang bijak pandai.’4 Golongan ketiga danipada anggota-anggota tentena ‘Au yang bersekutu ialah golongan Ansan. Mereka mi berperang hanya kerana ‘Ali dan telah berdini teguh di belakangnya di sepanjang pertelingkahan, tetapi bilangan tentena meneka kecil jika dibandingkan dengan tentera-tentera dan Iraq dan golongan alqurra’. Ini menunjukkan dengan jelas bahawa kebanyakan tentena ‘All tidak mahu meneruskan peperangan, terutamanya apabila meneka menyedari tentang hakikat bahawa dalam tempoh 110 han yang dihabiskan di 5iffin hanya semata-mata kenana perundingan dan pertempuran-pentempunan kecil yang tidak sampai kepada peperangan yang sebenarnya. Oleh sebab itu dilaporkan bahawa sebaik sahaja beberapa salman al-Qur’an (a/-ma~n/jj/) dijulang pertempuran pun terhenti, oleh kerana tentera ‘Ali tidak lagi bersemangat untuk meneruskan peperangan, dan mereka mendakwa
7’Shaban, op. cit., ms. 72. 72WS.,ms, 213; Tab. 1/2 157 (bukan sahaja Mu’awiyah tapijuga ‘Amr bin al-’As sedar perpecahan yang wujud di kalangan tentera ‘Ali). 73WS., ms. 465, di mana al-Ash’ath disifatkan sebagai pemimpin orang-orang Iraq dan ketua, sayyid. bagi orang Yaman; Ibn Qutaybah, Kitdb a/-Imãmah, vol. I, ms. 99 74WS., ms. 549—50; Dinawari, ms. 188—189.

122

KEMUNCULAN PART! KHAWARJJ DAN SHI’AH

bahawa masa konflik adalah terlalu lama, alat-alat senjata dan bekalan makanan hampin-hampir habis dan namai pula di antara mereka yang tercedera.75 Penkara penting dari kenyataan-kenyataan Abu Mikhnaf, alBaladhuni dan Ibn A’tham ialah bahawa Mu’awiyah dan ‘Amr bin al-’As telah berusaha dan menancang untuk mewujudkan perpecahan di kalangan pengikut-pengikut ‘Ali dengan cara menyeru kepada pendamaian. Menunut mereka lagi, ‘Amn bin a1-’A~telah membenitahu Mu’awiyah bahawa, “jika ‘Ali menenima cadangan damai, pengikut-pengikutnya akan meninggalkannya, dan jika beliau enggan menenimanya mereka akan menuduh beliau orang yang tidak beniman”.76 Walaupun ada niwayat yang mengatakan bahawa beberapa salman Kitab Suci al-Qur’an (a/-ma~i’ihj/) telah diperalatkan dengan cara menjulang di hujung tombak bagi mencapai tujuan damai di Siffin, kesahihan riwayat mi amatlah diragui. Bukan sahaja tentang bagaimana al-Qur’an dijulang dan sebanyak mana ia dijulang, malahan kewujudan al-Qur’an dalam penistiwa 5iffin perlu dipersoalkan. Menurut kenyataan al-Baladhuni, pada ketika seruan damai dibuat Ibn Layhah dan beberapa orang rakannya telah muncul membawa beberapa salman al-Qur’an, lalu berkata, “Di antara kami dan kamu ialah a/-ma~U/y if’.77 Abu Mikhnaf pula melaporkan bahawa tentera-tentera Syria telah menjulang beberapa salman al-masahif”.’8 Begitu juga Ibn Muzakiim mengatakan beberapa al-ma.yn/pf telah dijulang di hujung tombak.’9 Bagaimanapun, kenyataan pertama dan kedua oleh Abu Mikhnaf dan al-Baladhuri tidak menyebutkan bilangan al-Qur’an yang dijulang. Kenyataan lain pula melaporkan bahawa di antara almasa/flf dijulang ialah al-Qur’an besar Damsyik yang memerlukan sepuluh orang untuk mengangkatnya ke hujung tombak.8°Pendapat
-

ms. 551 dan 553; BA/ms. vol. I, ms. 379; Ibn A’tham, vol. I, fol. 126B; Ibn Abi al-Hadid, Sharh, vol. I, ms. 216. 76Tab., 1/3329; BA/ms. vol. I, ms. 378; Ibn A’tham, vol. I, fol. 125B. 770A/ms. vol.1, ms. 381. “Tab.; 1/3329 dan 3331. ms. 547. “Ibid., ms. 546 dan 550; bandingkan dengan Ibn A’tham, col. I, fol. 125B; Dlnawari, ms. 189.

123

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

lain pula menyatakan bahawa Abu al-A’war al-Sulami yang menjunjung sebuah a/-mu~i/yaj’di atas kepalanya.8’ Selain itu, sebagaimana yang dinyatakan terlebih awal dalam peperangan Jamal, sebahagian daripada al-Qur’an yang dijadikan azimat, digelar juga a/-miq/jiaf,jamaknya al-ma~zi/yzf Tidak lama selepas peristiwa di Siffin, ‘Abdullah bin Khabbab telah dijumpai, sebelum dibunuh, sebuah al-mwy/yaf azmmat, tergantung di lehennya.82 Perkara mi telah dikaji dan dmbmncang oleh M. Hmnds dengan cara yang sukan difahami. Walaupun kajian beliau berdasarkan sumbersumber awalan seperti al-Tabari, al-Baladhuri, al-Minqari (Ibn Muzahim) dan Ibn A’tham, namun tidak ada suatu analisis pun yang dapat beliau kemukakan. Di samping itu beliau tidak cuba melihat perkara tersebut secana keseluruhan; kadangkala beliau menambah penkara-penkara yang tidak penlu dan tidak berkaitan dengan perbincangannya. Kelemahan mi timbul kerana beliau tidak memahami bahan-bahan kajian itu dan menyalah-gunakannya. Kenyataannya yang lemah itu sangat mengelirukan dan kadang-kala keterlaluan. M. Hinds, dengan berdasarkan suatu kenyataan dari kitub Waq’at ~ffin, menyatakan bahawa al-Ash’ath bin Qays telah menggambarkan kebimbangannya terhadap serangan tentera Parsi dan Rum, sekiranya tentera Arab berpecah belah. Seterusnya beliau menyatakan bahqwa peristiwa di Siffin telah membawa kepada peperangan secara besan-besaran sehingga membimbangkan pihak tentera Syria. Justeru kerana itu pihak Mu’awiyah/’Amr bin al-’A~ mengarahkan tentenanya supaya menjulang beberapa salman alQur’an 83 Kenyataan M. Hinds mnm tmdak tepat, pertamanya, kerana tmdak ada kekuatan dan pihak tentera Parsi yang boleh mengancam onang Arab setelah meneka tewas dalam peperangan d~ Iraq. Keduanya, tidak ada pepenangan yang sebenar benlaku di Siffin, tetapi hanya merupakan pertempuran secara kecil-kecilan yang melibatkan tidak lebih danipada 500 onang askan bagi setiap pertempunan. Ketiganya, tentang keyakinan M. Hinds mengenai penistiwa menjulang al81 WS., ms. 550.
‘2Mubarrad, a/-Admi/, vol, III, ms. 212; Ibn Ab! al-Hadld, Sharh, vol. I, ms. 206—contoh yang serupa juga disebut dalam BA/ms. vol. I, ms. 352. 83M. Hinds, Thesis, ms. 299, The Siffin Arbitration Agreement, Journa/ ofSemitic Studies, no. xvii, 1972, ms. 93—94, 95—98.

124

KEMUNCULAN PART! KHAWARU DAN SHI’AH

Qun’an di 5iffin adalah bententangan dengan yang sebenannya dan tidak bendasankan pada penyelidikan. Bagaimanapun, bebenapa sanjana lain, sepenti Fans telah cuba mempensoalkan tentang kewujudan penistiwa menjulang al-Qur’an di Siffin. Hasil danipada kajiannya, Fans telah menyimpulkan: “The naising ofthe Qun’~n at 5iffln should not necessarily be taken literally but perhaps metaphorically, meaning a call for arbitration by appealing to the word of God”. Sayangnya bagi pihak Fans tidak cuba membuktikan pendapatnya, malahan dia pada dasannya telah menghadkan pengkajian dan penbincangannya tenhadap perkembangan pensejarahan Arab dalam sengketa antana ‘Ali dengan Mu’awiyah.84 Adalah diharapkan agar tafsiran di bawah mi akan dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut di atas. Sebagaimana yang dinyatakan dan awal-awal lagi, matlamat pokok perjuangan Mu’awiyah dan onang Syria di Siffln ialah untuk mempentahankan wilayah meneka danipada penganuh luar, atau penghijrahan anggotaanggota suku Arab dan Iraq ke wilayah Syria. Demi untuk mencapai matlamat mi, mereka memutuskan untuk memerangi Sayyidina ‘Ali, Khalifah yang banu dilantik, di Siffin, dan mengisytiharkan “pembelaan tenhadap kematian Uthman”. Tendapat banyak kali disebut dalam Kitnb Waq’at ~(ffin tentang tuntutan orang Syria terhadap pembunuh-pembunuh Khalifah ‘Uthman dengan memetik beberapa ayat suci al-Qun’an yang bermaksud, “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya Kami (Allah) telah membeni kekuasaan kepada ahli wanisnya. “85 Tidak lebih daripada mi yang dipenkatakan, dan mereka gunakannya sebagai lambang untuk menentang Sayyidina ‘Ali di Siffin, tetapi malangnya, kebanyakan danipada ahli sejanah moden mentafsirkan ayat-ayat yang disebutkan tadi sebagam

84N.A. Fans, “Development in Arab Historiography as reflected in the struggle between ‘Ali and Mu’awiyah”, Historians of the Midd/e East, ed. Lewis, B. and Holt, P.M., New York, 1962, ms. 435—36. 8’Qur’dn, sürah, xvii (al-Isri’), ayat 33; bandingkan dengan WS., ms. 7, 37 dan 90.

125

SFJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

keselunuhan aI-Qur’an. Tendapat berbagai alasan untuk kita benhatihati mengenai laporan-laponan yang membayangkan keselunuhan al-Qun’an telah dijulang di 5iffln. Tenutamanya apabila kita menenima kenyataan bahawa penkara yang berkaitan dengan pembelaan tenhadap Khalifah ‘Uthman yang disebut dalam alQun’an tidak lebih danipada bebenapa ayat yang dibacakan tadi. Patut dibeni perhatian bahawa setengah-setengah sumber menyebut azimat, yang mengandungi beberapa ayat dan al-Qun’an, sebagai alQun’an atau a/-mushaf Oleh itu, amatlah besar kemungkinan bahawa apa yang sebenan benlaku di 5iffln hanyalah semata-mata seruan kepada ajaran-ajaran yang terkandung di dalam al-Qun’an (khususnya mengenai kes bunuh-membunuh) tanpa menggunakannya secara fizikal atau cara menjulang al-Qun’an di hujung-hujung pedang dan tombak. Hal mi jelas kelihatan apabila Mu’awiyah mengatakan kepada ‘Amr bin a1-’A~,“Serulah mereka itu kepada kitab suci al-Qur’an sebagai pengadilan di antara kamu dengan meneka (Ud’uhum i/n kitnb A//nh hakaman fim?! baynaka wabaynahum)”.86 Tentang penerimaan golongan al-qurrn’ terhadap cadangan Mu’awiyah ‘Amr untuk berdamai tidak ada kenamengenanya dengan penistiwa menjulang al-Qun’an atau seruan kepada ajaran-ajanan al-Qur’an; contoh yang serupa telah dapat kita saksmkan dalam peristiwa perang Jamal. Dalam peristiwa mi pembawa-pembawa al-Qur’an yang menyeru kepada perdamaian telah dibunuh mereka, tetapi perkara yang sebenannya dikehendaki oleh mereka ialah peperangan yang telah berlanjutan lebih danipada tiga bulan. Boleh dikatakan keseluruhan golongan al-qurrn’, kecuali al: Ashtar dan pengikut-pengikutnya, telah menggesa Sayyidina ‘Ali supaya menerima cadangan damai. Sayyidina ‘Ali telah bersetuju, tetapm faktor utama yang mendorong ‘Ali menerima cadangan tersebut ialah hasil darmpada tindakan al-Ash’ath dan pengikutpengikutnya dari Yaman. Di sini kita petik kata-kata ahli-ahlm sejarah yang berwibawa mengenai penanan al-Ash’ath dalam memberhentikan peperangan tersebut. Kata Na~r bin Muzabim alMingqari, “al-Ash’ath adalah orang yang paling utama untuk

ms. 545.

126

KEMUNCULAN PART! KHAWARU DAN SHFAH

memberhentikan peperangan dan mengadakan perdamaian (kant! a/Ash ‘ath) mm a‘zam al-ntis qalan fi itJti’ al3zrb wa-al-ru/am i/a a!muwada’ah)”.87 Menurut al-Baladhuri pula, “al-Ash’ath dan pengikut-pengikutnya dan Yaman adalah orang yang paling kuat menentang mereka yang hendak meneruskan peperangan (wa-kana al-Ash ‘ath bin Qays wa ahl al- Yaman ashadduhum mukhalafatan liman da’ailatIl -harb).”88 Jadi jelaslah bahawa al-Ash’ath dan orang-orang dan Yaman adalah merupakan kumpulan tentera ‘Ali yang paling inginkan perdamaian dan tidak mahu meneruskan peperangan menentang Mu’~wiyah.89 Walaupun kedua golongan penyokong ‘Ali, golongan al-qurra’ dan al-Ash’ath dan pengikut-pengikutnya bersetuju kepada perundingan damai, mereka mi mempunyai kepentingan yang berbeza. Sementara golongan penyokong ‘Ali yang ketiga, iaitu golongan minoriti al-qurrti’ yang dipimpin al-Ashtar, yang telah terlibat dalam pembunuhan Khalifah ‘Uthm~n, telah berkeras untuk meneruskan peperangan.9°Tujuan mereka ialah untuk menewaskan Mutwiyah dan mengekalkan jawatan ‘Ali sebagai Khalifah. Andainya mi terlaksana maka kedudukan mereka akan lebih terjamin. Al-Ashtar sendiri menganggap bahawa rundingan dam~ai dengan pihak Mu’awiyah merupakan suatu ancaman dan usaha secara langsung untuk melemahkan kedudukan Sayyidina ‘Ali dan memecah-belahkan pengikut-pengikutnya.9’ Pihak ‘Ali yang mempunyai pandangan yang sama dengan al-Ashtar92 telah terpaksa menerima cadangan damai dengan alasan babawa majoriti mahu kepada perdamaian.93 Justeru itu perpecahan di kalangan penyokong-penyokong ‘Ali mula kelihatan, kerana ada yang menyokong cadangan damai dan ada yang menentang. Namun begitu, tuntutan al-Ash’ath dan orang Yaman adalab lebih kuat dan
-

871b1d., ms. 553. 88BA/ms. vol. I, ms. 383.
89UIasan lanjut mengenai peranan al-Ash’ath dan pengikut-pengikutnya dan Yaman dalam penistiwa mi, sila lihat, Tab., 1/3330, 3332—34; WS., ms. 549—50,553 dan 571; Ibn A’tham, vol. I, fol. 125B; Ya’qUbi, Tdrikh, vol. II, ms. 189. ms. 553. 91Tab., 1/3332; WS., ms. 563; BA/ms. vol. I, ms. 380. 92Tab., 1/3330; WS.. ms. 560; BA/ms. vol. 1, ms. 378. ms. 563; BA/ms. vol. 1, ms. 383.

127

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

lebih berkesan, dan al-Ash’ath telah mengatakan kepada ‘Au bahawa, “jika beliau (‘Au) tidak mahu menerima rancangan damai nescaya tidak ada seorang pun dan Yaman yang akan membantunya dalam peperangan.”94 Dengan adanya tekanan dan desakan mi, di samping tekanan daripada 20,000 orang al-qurra’yang dipimpin o!eh Zayd bin Hisn al-Ta’i dan Mis’ar bin Fadaki al-Tamimi,95 maka ‘Au terpaksa memutuskan untuk menerima cadangan damai, agar kedudukan politik dan ketenteraannya terjamin. AI-Ashtar dan pengikut-pengikutnya, yang pada mu!anya menentang, kini terpaksa mengikut keputusan Sayyidina ‘Au 96 Bagi 20,000 orang aI-qurr?V yang bersetuju kepada rundingan damai mepgharapkan agar memperolehi faedah daripada hasil perundingan tersebut, atau sekurang-kurangnya dapat memberikan peluang kepada mereka untuk menumpukan kegiatan-kegiatan mereka di Iraq. Apabila sahaja cadangan damai itu disetujui oleh kedua pihak, orang Syria dan orang Iraq, mereka memutuskan untuk menghantar wakil masing-masing untuk menjadi penimbangtara atau pendamai dan mereka akan bersetuju dengan apa saja keputusan yang akan diambil.97 Pada mulanya ‘Au mencadangkan ‘Abdullah bin ‘Abbas untuk menjadi penimbangtara. Apabila mi ditolak maka beliau kemudiannya mencadangkan puua au-Ashtar M~tuikbin au-Harith a!Nakha’i, untuk menjadi penimbangcara tetapi tidak juga diterima umum. Sementara itu a!-Abnaf bin Qays al-Tamimi meminta supaya dirinya dilantik menjadi penimbangcara tetapi tidak juga disetujui ramai. Akhirnya perkara mi te!ah ditentukan oleh golongan a!qurrä’. Tanpa ragu-ragu lagi mereka melantik Abu Musa au-Ash’ari sebagai pendamai walaupun menerima tentangan dari$ayyidina ‘Au.98
ms. 551; bandingkan dengan Ibn A’tham, vol. 1, fol, 1258. 95Tab., 1/3330; WS., ms. 560; Ibn A’tharn, vol. I, fol. 1268. Beliau mengatakan bahawa serámai 20,000 orang al-qurrd’ telah datang dengan pedang-pedang mereka dalam keadaan yang berwarna hitam kerana berlumuran debu, (qad aswaddat hawlahum mm kathrai ai-ghubdr), dan tidak pula mengatakan qad aswaddat jibdhuhum mm kathrat al-saldt, dahi-dahi yang berwarna hitam kerana banyak bersembahyang, sebagaimana yang pernah disifat beberapa ahli sejarah terhadap kaum mi sebagai ashdb al-jibdh al-süd, orang-orang yang berdahi hitam. Sementara Jãhiz menggelar mereka sebagai ahi al-najd wa al-najdah, na ashab al-brans wa albasirah (‘Uthmdniyyah, ms. 13 dan 174). ms. 563. 97Tab., 1/3333; WS., ms. 571; BA/ms. vol. I, ms. 380. 98Tab., 1/3334; BA/ms. vol. I, ms. 380; WS., ms. 573—4.

128

KEMUNCULAN PART! KHAWARIJ DAN SHI’AH

Golongan al-qurra’ in menurut Abu Mikhnaf dan Ibn MuzaI~im, ialah mereka yang akan menjadi Khawarij (al-qurrii alladhina ~y?!rll khaw~irijfimd ba’d), yang dipimpin o!eh Zayd bin I1i~nal-fl i dan Mis’ar bin Fadaki al-Tamimi.99 Wa!aupun ada yang mengatakan bahawa al-Ash’ath bin Qays a!-Kindi adalah di antara mereka yang sukakan Abu Musa al-Ash’ari, faktor utama bagi menentukan beliau sebagai pendamai atau penimbangcara ialah tindakan a!qurrd’ sendiri (wa-abat al-qurra’ ill?! Abu Miisifl.’°° Per!u diingatkan bahawa hubungan antara golongan a~qurrd’ Kufah dengan Abu Musa al-Ash’ari amat erat dan beliau telah terhutang budi dengan golongan al-qurra’ semasa mendapatkan jawatan gabenor Kufah. Abu Musa a!-Ash’ari te!ah keka! menjadi gabenor sehingga perang Jamal (36 H/657 M), ketika beliau dipecat oleh ‘All kerana beliau enggan menyokongnya dalam peperangan tersebut.iOi Kita perlu juga mengetahui bahawa Abu Musa a!Ash’ari pada ketika beliau hendak dihantar ke Majils Penmdingan (Tahkim), beliau digelar oleh al-Abnaf bin Qays sebagai orang kampung (ahl al-qurrU).102 mi sudah menunjukkan betapa eratnya hubungan Abu Musa al-Ash’ari dengan golongan al-qurril’, para penguasa atau penghuni kampung (di Iraq). Tidak ada kenyataan yang menunjukkan bahawa kedua pihak mencadangkan tajuk-tajuk tertentu untuk diperbincangkan dalam Majlis Tabkim. Walaupun pada awalnya orang Syria dikatakan telah menuntut hak pembelaan terhadap kematian Khalifah ‘Uthman, namun mereka tidak bersuara. Sebaik-baik sahaja kedua pihak menamakan wakil masing-masing untuk menjadi pendamai, dokumen Majlis Tabkim pun dibentangkan. Dokumen atau agenda tersebut digelar dengan berbagai-bagai nama seperti Kittib a!Qadiyyah, Kitdb a!-Su!h, atan hanya sebagai al-wathiqah, dan disaksikan oleh anggota-anggota yang terkemuka dan kedua pihak. Di antara yang menyaksikan bagi pihak ‘Ali ialah ‘Abdullah bin
ms. 572, 574 dan 576; Tab., 1/3333; BA/ms. vol. 1, ms. 381; Ibn A’tham, vol. 1, fol. 129A; Maslidi, Murüj, vol. II, ms. 402; Dinawari, ms. 192; Ibn Qutaybah, Kitdb al-Jmãmah, vol. I, ms. 110, nama al-Ash’ath bin Qays tidak disenaraikan bersamasama orang-orang yang melantik AbU Miisã al-Ash’arl. ‘°°Tab., 1/3333; WS., ms. 572. ‘°‘Tab.,1/3143, 3145—54, 3172—73; BA/ms. vol. I, ms. 349—350. ‘°2BA/ms.vol. I, ms. 380.

129

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

‘Abbas, al-Ash’ath bin Qays al-Kindi,al-Ashtar Malik bin al-Harith a!-Nakha’i, Sa’id bin Qays a!-Hamdani, Khabbab bin al-Aratt, ‘Amr bin a!-Hamiq a!-Khuza’i dan I-lujr bin Adi a!-Kindi.’°3Perkara yang perlu ditekankan di sini ialah bahawa isi kandungan dokumen atau agenda itu tidak dinyatakan dengan jelas,’°4dan sete!ah itu ge!aran Amir a!-Mu’minin yang ada pada Sayyidina ‘Ali dibuang.’°5Begitu juga dilaporkan bahawa tugas pendamai ialah untuk membuat keputusan yang berdasarkan al-Qur’an. Sekiranya dasar itu tidak terdapat di dalam al-Qur’an, maka ia dirujuk kepada Hadis Nabi.’°6 Yang dimflsudkan dengan Hadis Nabi, menurut Abu Mikhnaf, ialah a!-sunnah a!- lldi!ah a!-jUmi’ah ghayr a!-muJárriqah, atau Hadis yang sahih. Menurutnya lagi, jika sa!ah seorang daripada pendamai meninggal dunia maka keputusan itu akan ditentukan oleh anggotaanggota parti yang berkenaan.’°7 Sebaik-baik sahaja agenda Majlis Tabkim dibuat dan al-Ash’ath bin Qays al-Kindi dipinta untuk mengisytiharkan kepada orang ramai, maka ia terus dikecam o!eh sekumpulan golongan a!-qurra’ dan laungan a!-hukma ilk! !i-!kih (tidak ada hukum selain hukum Allah) berkumandang di udara. Telah dipersetujui umum bahawa pemimpin penentangan kepada a!-Ash’ath pada ketika itu ialah ‘Urwah bin Udayyah al-Tamimi, yang telah memekik dengan marah, “Adalah pihak pemimpin boleh membuat sebarang penentuan yang bersangkutan dengan kerja Allah? Tidak ada penentuan/hukum selain daripada hukum Allah (atuhakkimuna a!r(/a!u fi amri Allah, Ia /jukma ilk! !i-llah)”.108 Hanya Shaqiq bin
-

‘°3Senarai lengkap bagi para saksi Majlis Tahklm dinyatakan dalam WS., ms. 580—582. ‘°4PendapatEL. Petersen yang mengatakan bahawa isi kandungan dokumen tidak dinyatakan adalah satu kesilapan yang timbul kerana tidak faham mengenai majlis Tahkim itu sendiri (‘Au and Mu’dwiyah in early Arabic tradition, Copenhagen, 1964, ms. 36). ‘°5Tab.,1/3335; WS., ms. 582—583. 106 WS ms. 578—580. ‘°7Tab.,1/336; WS., ms. 579. ‘°8BA/ms.vol. 1, ms. 382—83; Tab. 1/3339; Mubarrad, ai-Kdmii, vol. Ill, ms. 179—80; aI-’Askarl, Awd’il, ms. 292~ Maslidi,Murüj, vol. II, ms. 403—4; Maqdisi, al-Bad’, vol. V, ms. 221; Ibn al-Athir, al-Katnil, vol. III, ms. 321; Ibn Kathir, Biddyah, vol. VII, ms. 278; Sharastini, Muhammad bin ‘Abd al-Karim, al-Milal wa al-Nihal, Leipzig, 1923, ms. 88; al-Shammãkhi, Ahmad bin Sa’id, Kitdb al-Siyar, Qähirah, 1884, ms. 47—48.

130

KEMUNCULAN PART! KHAWARJJ DAN SH~AH

Salamah dalam Kitab Waq ‘at Stjfin sahaja yang mengatakan bahawa penentangan itu dimulakan oleh dua orang yang bersaudara dan Banu ‘Anzah, bernama Ma’dan dan Ja’d, dan kemudiannya diikuti anggota-anggota suku Muraddan suku Rasib, dan akhirnya oleh orang-orang dan suku Tamim. Menurutnya lagi, ‘Urwah bin Udayyah al-Tamimi kemudiannya muncul dan menyerang alAsh’ath bin Qays al-Kindi)°9 Walau bagaimanapun, pendapat ‘Urwah dikatakan telah disokong oleh peneroka-peneroka Iraq dan suku Tamim di Kufab seperti Ma’qil bin Qays al-Riyahi, Mis’ar bin Fadaki dan Shabath bin Rabi’i al-Yarbu’i. Shaqiq bin Salamah seterusnya menyatakan bahawa, “Urwah bin Udayyah dan mereka yang bersetuju dengannya berkata kepada Sayyidina ‘Ali bahawa jika sekiranya beliau tidak menarik semula keputusan menerima Majlis Tabkim mereka akan mernutuskan untuk berundur din daripada tenteranya.” Apabila ‘Ali menjawab beliau tidak akan menarik semula keputusannya maka mereka terus melakukan perkara yang dikatakan oleh mereka.~° Jelas sekali bahawa agenda Majlis Tabkim yang mereka persetujui tidak sama dengan apa yang dikehendaki oleh golongan al-qurra’. Oleh sebab itu tidak hairanlah mengapa mereka muncul dan menyerang al-Ash’ath bin Qays al-Kindi, yang bangun membacakan agenda tersebut, oleh kerana mereka menjangka yang al-Ash’ath bin Qays dan para pengikutnya yang ramai akan dengan rnudahnya mengambil kesempatan daripada peristiwa Majlis Talikim, lebihlebih lagi apabila melihatkan yang al-Ash’ath dan pengikutpengikutnya telah berjaya memaksa Sayyidina ‘Ali menerima cadangan timbangcara atau Majlis Tabkim. Perkara yang lebih penting yang menyebabkan golongan al-qurra’ enggan menerima Majlis Tahkirn ialah oleh kerana mereka mengharapkan agar Sayyidina ‘Ali akan diberi nama Amir a!Mu’minin dan diiktiraf sebagai Khalifah oleh orang ramai. Malangnya, perkara yang telah berlaku adalah berbeza daripada perkara yang mereka sangkakan dan ‘Ali hanya digelar dengan
-

ms. 587—89. “°Jbid.,ms. 587—90; bandingkan dengan TaP. 1/3339; BA/ms. vol. I, ms. 382—383 di mana senarai lengkap bagi kaum Tamim yang menyertai pendapat ‘Urwah dinyatakan.

131

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

namanya sahaja dan bukan sebagai Amir al-Mu’minin. Sebaliknya, Sayyidina ‘All telah menerima keputusan tersebut tanpa membuat sebarang kantahan terhadap pembuangan gelarannya sebagai Amir a!-Mu’minin, tetapi sekali lagi faktor utama yang menyebabkan beliau menerima keputusan itu ialah basil tindakan daripada a!Ash’ath bin Qays.” Kegagalan Sayyidina ‘Ali mengekalkan gelarannya yang telah disahkan itu boleh jadi merupakan faktor yang terpenting yang merosakkan kedudukannya. Sejak itu golongan al-qurra’ tidak berminat lagi untuk menyertai Majlis Tahkim atau meneruskan peperangan bersama-sama Sayyidina ‘Ali, oleh kerana, pada pendapat mereka, kedudukan Sayyidina ‘Ali sudah kucar-kacir dan tidak terjamin lagi, dan peluangnya untuk mengalahkan Mu’awiyah amatlah tipis; dan apabila beliau tewas maka besar kemungkinan beliau akan tinggal lebih lama lagi di Iraq yang tidak dipersetujui oleh golongan a!-qurra’, kerana mereka lebih suka hidup secara bersendirian untuk menjaga kepentingan mereka di kawasan-kawasan desa Iraq. Pada ketika inilah perpecahan sebenar antara ‘Ali dengan golongan al-qurra’, yang menjadi Khawarij, berlaku, dan mereka mi telah menarik din ke Harura’, sebuah kampung tidak jauh dan Kufah. Dan sana mereka memperolehi gelaran al-Haruriyyah.”2 Bilangan Khawarij pada ketika itu adalah dalam lingkungan antara 5,000—20,000 orang,”3 tetapi kebanyakan sumber menganggarkan 12,000 orang.”4 Di Harura’ mereka menyuarakan kemarahan mereka terhadap Sayyidina ‘Ali dan Mu’awiyah dan memutuskan untuk membentuk kekuasaan mereka di bawah pimpinan mereka sendiri. Di antara pemimpin-pemimpin mereka yang masyhur pada masa itu ialah Shabath bin Ri’i al-Yarbu’i, ‘Abdullah bin Wahb al-Rasibi, Abu Bilal Mirdas bin Udayyah al-Hanzali, ‘Abdullah bin ‘Amr alms. 593. “2BA/ms. vol. 1, ms. 384 dan 387; Mubarrad, al-Kdmii, vol. III, ms. 181—82; alBaghadidi, al-Farq, ms. 57; al-Ash’ari, ‘Ali bin Ismi’ll Maqdldt al-Jsldmiyin qa Ikhtilafal-Muslimmn, Istanbul, 1930, ms. 128; Ya’qub!, Tdrlkh, vol. II, ms. 191. “3Khalifah, Tdrikh, volI, ms. 174(20,000); BA/ms. vol. I, ms. 389 (5,000); Ya’qiibl, Tdrikh, vol. II, ms. 191 (8,000); Ibn Kathir, Bidayah, vol. VII, ms. 282 (16,000). “4Tab., 1/3349; BA/ms. vol. I, ms. 384; Ibn A’tham, I, fol. l46A; Mas’Udl, Murüj, vol. II, ms. 305; Maqdisi; al-Bad’, vol. V, ms. 136, dan 221; Ibn al-Athlr, al-Kdmil, vol. III, ms. 326; Sharastani, Milal, ms. 86; Baghadãdi, al-Farq, ms. 57; Ibn Kathlr, Biddyah, VII, ms. 279.

132

KEMUNCULAN PART! KHAWARU DAN SHFAH

Kawwa’ al-Yashkuri dan Yazid bin Qays al-Ar~abi.Terdapat perbezaan pendapat antara ahli-ahli sejarah mengenai struktur penyusunan tentera mereka. Menurut Abu Mikhnaf, Shabath bin Rib’i menjadi panglima perang (Arnir al-Qital), dan ‘Abdullah bin a!Kawwa’ imam sembahyang, (Amir al-Saku).”5 Di tempat lain pula Abu Mikhnaf mengatakan bahawa ‘Abdullah bin al-Kawwa’ sebagai Ketua Umum bagi tentera Khawarij.”6 Sementara Khalifah bin Hayya~ pula berpendapat bahawa Shabath bin Rib’i telah melantik din sendiri untuk menjadi ketua.”7 Abu Mikhnaf mensifatkan Yazid bin Qays al-Arhabi sebagai pemimpin yang berpengaruh di kalangan tentera Khawarij,”8 tetapi Ya’qubi menegaskan bahawa ‘Abdullah bin Wahb al-Rasibi adalah pemimpin kaum Khawarij yang sebenarnya.”9 I Dan kenyataan-kenyataan di atas ternyata bahawa kaum Khawarij tidak bersatu padu malahan mereka berpecah belah sesama sendiri kepada beberapa kumpulan, dan setiap kumpulan mempunyai pemimpinnya sendiri. Perpecahan yang nyata yang dapat dilihat di sini ialah bahawa sebahagian daripada mereka itu seperti Yazid bin Qays al-Arhabi dan Shabath bin Rib’i al-Yarbu’i telah begitu aktif dan menjadi salah seorang panglima perang yang terkemuka sejak perang Jamal; Yazid adalah termasuk dalam golongan pemimpin nuffar dalam perang Jamal dan Shabath bin Rib’i pemimpin suku ‘Amr dan suku Hanzalah (Tamim) di Siffin.’2° Kedua-dua pemimpin tersebut telah dihantar oleh Sayyidina ‘Ali untuk berunding dengan Mu’awiyah sebelurn berlakunya konfrontasi di Siffin.’2’ Di Kufah, Shabath bin Rib’i telah dilantik menjadi pemimpin (Sayyid), Banu Yarbu’ (Tamim).’22 Sementara yang lain pula seperti ‘Abdullah bin Wahb al-Rasibi dan Abu Bilal al-Ijan?ali tidak pernah dilantik oleh ‘Ali untuk memegang sebarang jawatan penting, sama ada di Jamal ataupun di Siffin. Namun begitu,
-

“Tab., 1/3349; BA/ms. vol. 1, ms. 384. “6Tab.~ 1/3352; bandingkan dengan Ibn A’tham vol. 1, fol. l46A. “7Khalifah, Tärikh, vol. I, ms. 174. “8Tab., 1/3352. “~Ya’qiibI,Tdrlkh, vol. II, ms. 191. ~°WS., ms. 232; Khalifah, Tdrikh, vol. I, ms. 177. ‘21Tab., 1/3274—76; fl’S., ms. 221; BA/ms. vol. I, ms. 372. ‘22Mubarrad, al-Kdmil, vol. III, ms. 42.

133

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

kedua-dua golongan Khawarij tersebut, sama seperti golongan a!qurra’yang lain, adalah peneroka-peneroka Iraq dan te!ah berperang bersama-sama Sayyidina ‘Ali di 5iffin. Perbezaan antara dua golongan Khawarij di atas haruslah dilihat dan segi aktiviti-aktiviti mereka masapemerintahan Khalifah ‘Uthman dan pemerintahan Sayyidina ‘Ali. Yazid bin Qays al-Ar~abisudahpun terlibat dalam kekacauan di Kufah pada tahun-tahun 33-34 H./653—654 M. menentang Kha!ifah ‘Uthman gabenornya Sa’id bin al-’A~, dan kemudiannya berperang bersama-sama ‘Ali dan golongan nuJjár dalam peperangan Jamal dan seterusnya di Siffin. Begitu juga Shabath bin Rib’ia!-Yarbu’i, adalah salah seorang pengikut ‘Ali sejak peperangan Siffin dan telah dilantik kepada beberapa jawatan penting oleh beliau, tetapi dalam kes ‘Abdullah bin Wahb al-Rasibi dan Abu Bilal al-Hanzali alTamimi adalah berbeza, kerana mereka tidak hadir dalam kekacauan-kekacauan yang berlaku di Kufah pada masa Khalifah ‘Uthman dan berkeberatan untuk menyokong Sayyidina ‘Ali sehingga pada saat-saat akhir konfrontasi di 5iffin. Apabila Sayyidina ‘Ali tiba di Kufah beliau tinggal di qasr, (istana). Di sini penyokong-penyokongnya telah memberi pengakuan taat setia kepadanya.’23 Selama enam bulan di Kufah be!iau sibuk dengan urusan menghantar gabenor-gabenornya ke wilayah-wilayah, memungut cukai dan menguruskan hal ehwal rakyat.’24 Pada masa yang sama, beliau mengambil inisiatif untuk mengadakan perundingan dengan kaum Khawarij dengan menghantar wakil-wakilnya. Wakil-wakil ‘Ali yang dihantar ke perundingan mi di antaranya ]a!ah ‘Abdullah bin Al-’Abbas dan Yazid bin al-Nadr al-Harithi. Apabila mereka gagal mencapai sebarang keputusan, ‘Ali sendiri pergi menemui Yazid bin Qays a!Arbabi, dan mengatakan kepadanya bahawa beliau te!ah menerima cadangan pihak penimbangtara yang bertentangan dengan pandangannya dan menceritakan contoh yang diberikan oleh Nabi mengenai pembuangan gelarannya (‘Amir al-Mu’minin) daripada agenda. Kemudian beliau melantik Yazid bin Qays untuk menjadi
-

‘23Tab., 1/3350. BA/ms. vol. I, ms. 387. ‘24BA/ms. vol. I, ms. 386—Mengenai polisi Sayyidina ‘All tentang pengagihan harta benda, sila lihat di atas, ms. 144.

134

KEMUNCULAN PARTI KHAWARIJ DAN SHFAH

gabenor di Isfahan dan Rayy.’25 Pada ketika itu, kaum Khawarij te!ah mula berpecah. Ah!i-ah!i sejarah te!ah mencapai kata sepakat bahawa hampir kesemua kaum Khawarij telah kemba!i semula ke Kufah’ 26a iaitu sebelum ber!akunya peristiwa tersebut dan berikutan daripada perundingan mengenai dakwaan kaum Khawarij terhadap Sayyidina ‘A!i tentang pengadi!an para pemimpin terhadap agama Allah (ta/ykim al-rift!! fi din Allah), pembuangan ge!aran Amir a!Mu’minin daripada agenda Maj!is Tahkim dan mengambi! banduan dan harta-harta rampasan perang. Di antara sebab kepu!angan mereka ke Kufah ia!ah o!eh kerana mereka menyangka bahawa ‘Ali te!ah menarik semula keputusan menerima Maj!is Tahkim, dan meminta mereka bersabar se!ama enam bu!an bagi menye!esaikan pemungutan cukai sebelum pergi memerangi Mu’awiyah, tetapi sangkaan mi telah dinyatakan o!eh ‘A!i kepada umum sebagai sesuatu yang tidak benar. 12th Mungkin itu hanya sa!ah satu usaha yang sengaja di!akukan o!eh penyokong-penyokong ‘Ali untuk memujuk kaum Khawarij supaya kembali semula ke Kufah.’27 Bagi Yazid bin Qays, kedudukan be!iau sudah terpe!ihara dan terjamin apabi!a Sayyidina ‘All me!antiknya sebagai gabenor di I~fahan dan Rayy. Begitu juga 5habath bin Rib’i, merupakan salah seorang pemimpin tentera ‘All yang terkemuka dan telah di!antik menjadi pemimpin suku; o!eh itu be!iau mengharapkan faedah-faedah yang !ebih banyak daripada sistern penyusunan suku ‘Ali yang baru. Perjumpaan Maj!is Ta~kimte!ah ditangguhkan daripada bu!an Safar 37 H./Ju!ai 658 M. bu!an Sha’ban 38 H/Januari 659 M, dan akan diadakan di Adhruh, kawasan oasis di selatan Pa!estin.’28 Sebab

‘25Tab., BA/ms. vol. I, ms.387. 126~Tab1/3352; l/3353dan 3363; BA/ms. vol. 1, ms. 387, 390 dan 391; Khallfah, Tdrlkh, vol. I. ms. 174; Ya’qubi. Tdrikh, vol. 11, ms. 191: Mas’Udi, Murüj, vol. Il, ms. 405. 126k Tab 1/3353 dan 3363; BA/ms. vol. 1, ms. 390; Mubarrad, al-Kdmil, vol. III, ms. 210—211. ‘27lbnA’tham. vol. l.fol. 146A: Ya’qUbl. Tdrlkh, vol. II, ms. 193; Mubarrad,al-Kdmil, vol. III, ms. 182; Maqdisi.al-Bad’, vol. V. ms. 136 dan 224—Menurut Ya’qubi dan Baghdädi, bilangan kaum al-Haririyyah atau Khawãrij pada ketika itu ialah sebanyak 4,000 orang di bawah pimpinan ‘Abdullah bin Wahb al-Rãsibl dan Hurqus al-Sa’di (Ya’qübi, Tdrikh, III, ms. 193; Baghdidi, al-Bad’, ms. 60). ‘28Tab., 1/3360, 3378 dan 3389; Khalifah, Tdrikh, vol. 1, ms. 180; Ibn Sa’d, Tabaqdt, vol. III, 1, ms. 2l—Hanya Abü Mikhnafsahaja yang mengatakan Majlis Tahklm itu diadakan di Dümat al-Jandal pada bulan Ramadãn tahun 37 H (Tab. 1/3354).

135

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ‘ISLAM

penangguhan mi ia!ah o!eh kerana mereka menghadapi tentangan kaum Khawarij di Iraq, yang te!ah berkembang sehingga me!etusnya perang a!-Nahrawan pada bu!an Safar 38 H/659 M.’29 Sebeuum terjadinya perang a!-Nahrawan, Sayyidina ‘A!i berusaha untuk menghantarAbu Musa a!-Ash’ari bersama dengan 400 orang ke Maj!is Ta~kim,serta mengarahkan ‘Abdu!!ah bin ‘Abbas menyertai maj!is tersebut,’3° tetapi usaha ‘A!i te!ah ditentang o!eh kaum Khawarij. Mereka datang menemui ‘A!i dan meminta be!iau menghentikan usaha itu dan bertaubat, dan seteuah itu pergi bersama-sarna mereka ke Syria untuk memerangi Mu’awiyah. Apabi!a ‘A!i tidak me!ayani segaia tuntutan mereka, kaum Khawarij terus berteriak la hukma illa !i-llah (tidak hukum se!ain hukum A!!ah).’3’ Meskipun adanya penentangan mi, Sayyidina ‘A!i cuba seka!i !agi untuk berdamai dengan kaum Kha~’arijdan menjanjikan kepada mereka pemberian harta rampasan perang dan tidak me!akukan serangan ke atas mereka jika mereka sanggup berkerjasama.’32 Ma!angnya, tawaran mi tidak diterima dan penentangan kaum Khawarij terus ber!aku. Di antata pemimpin Khawarij yang muncu! pada ketika itu ia!ah Hurqus bin Zuhayr a!-Sa’di a!-Tamimi, Zayd bin Hisn a!-Ta’i, Hamzah bin Sinan a!-Asadi, Shuraysh bin ‘Awfd a!‘Absi, Farwah bin Nawfa! a!-Ashja’i dan ‘Abdu!!ah bin Wahb auRasibi. Kesemua pemimpin mi ada!ah peneroka-peneroka Iraq, dan empat orang yang pertama te!ah tergolongdalam golongan a!-qurra’ Kufah dan menyertai penentangan terhadap Kha!ifah ‘Uthman dan Sa’id bin a1-’A~di Kufah.’33 Namun begitu, tidak ada seorang pun daripada mereka yang di!antik memegang jawatan penting semasa pemerintahan ‘A!i, sama ada sebelum ataupun selepas perang Siffin Sebe!um Maj!is Tahkim diadakan, kaum Khawarij mu!a mencari

‘29Petersen, “All and Mu’ãwiyah, the rise of the Umayyad Caliphate”, Acta Orientalia. XXIII, 1959, ms. 157—196, lihat khususnya ms. 186. ‘30BA/ms. vol. 1. ms. 386. ‘31Tab.. 1/3354, 3360- 62: BA/ms. vol. 1, ms. 390 391 dan 392. ‘32Tab.. 1/3362: BA/ms. vol. 1, ms. 389, 390 dan 391; lbn al-Athir, al-Kdmil, vol. 111, ms. 335; Ibn SalIäm, Abu ‘Ubayd al-Qãsimi, al-Amwdl, ed. Muhammad Khalil Kharas, Qãhirah, 1968, rns. 332; Ibn Kathir, Bmdaj’ah, vol. VII, ms. 282 dan 285 (disunting daripada Tdrikh al-Tabari). ‘33SiIa lihat ms. 94—95.

136

KEMUNCULAN PART! KHAWARIJ DAN SH!’AH

seorang pemimpin di kalangan mereka. Mereka yang dicalonkan di antara lain ia!ah Zayd bin Hisn a!-fl’i, I urqus bin Zubayr al-Sa’di al-Tamimi, Hamzah bin Sinan a!-Asadi dan Suraysh bin ‘Awfa a!‘Absi, tetapi semuanya enggan untuk menerima perlantikan sehingga pemilihan ca!on terjatuh pada ‘Abdul!ah bin Wahb a!Rasibi. ‘Abdu!!ah te!ah menerima pencalonan tersebut dengan tidak ragu-ragu !agi dan be!iau di!antik menjadi pemimpin mereka yang pertama. Mereka memberi pengakuan taat setia kepada ‘Abdul!ah bin Wahb a!-Rasibi sebagai Amir al-Mu ‘minin secara beramai-ramai pada 10 Shawwal, 37 H/21 Mac. 658 M.’34 Sebaik-baik sahaja be!iau dilantik sebagai Amir al-Mu’minin atau Kha!ifah, ‘Abdu!!ah bin Wahb memanggi! rakan-rakannya bermesyuarat untuk membincangkan kedudukan markas tentera mereka. Di antara yang hadir di dalam majlis mesyuarat tersebut ialah ~urqus bin Zuhayr a!-Sa’di, Ijamzah bin Sinan a!-Asadi dan Zayd bin Hisn.’35 Ketiadaan beberapa orang pemimpin seperti Ma’qi! bin Qays a!Riyahi dan orang-orang dan suku Tamim, yang te!ah bersetuju dengan pendapat mereka,’36 da!am maj!is tersebut menandakan bahawa ramai lagi kaum Khawarij yang kemba!i semu!a menyokong Sayyidina ‘Ali. Contoh yang ditunjukkan oleh Ma’qil bin Qays, khususnya, amat!ah baik, kerana be!iau ada!ah sa!ah seorang anggota al-qurra’ Kufah yang te!ah me!ibatkan din menentang ‘Uthman. Setelah itu be!iau dilantik menjadi pemimpin bagi suku Tamim da!am perang Jamal,’37 dan mempunyai pengikut-pengikut berjum!ah 3,000 orang di tahap permu!aan konfrJntasi di Siffin.’38 Se!epas itu beliau menjadi ketua polis (sahib a!-shurtah) Sayyidina ‘A!i di Kufah.’39 Mereka yang tingga! bersama-sama ‘Abdu!!ah bin Wahb al-Rasibi pada ma~a mi sedang mencari suatu tapak yang sesuai bagi
‘34Tab., 1/3365; BA/ms. vol. 1, ms. 392; Mubarrad, al-Kamil, vol. III, ms. 163; Ibn Hazm, Jamharah Ansdb al-Arab, Qähirah, 1962, ms. 386; Dinawari, m~. 202; Ibn al-Athir, al-Kdmil, vol. III, ms. 335—36; JIhiz, Baydn, vol. 1, ms. 205: Ibn Kathir, Bmdayah, vol. VII, ms. 286. ‘35Tab., 1/3365; BA/ms. vol. 1, ms. 392; Dlnawarl, ms. 203—204; Ibn al-Athlr, alKdmil, vol. III, ms. 336. ‘36Sila lihat ms. 185. ‘“BA/ms. vol. 1, ms. 351; Tab., 1/3174. ‘38Tab., 1/3259; BA/ms. vol. 1, ms. 370; LI’S., ms. 165. ‘301bn Hajar, !sdbah, vol. III, ms. 499.

137

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

menempatkan tentera-tentera mereka. Shuraysh bin ‘Awfa a!-’Absi mencadangkan a!-Mada’in tetapi te!ah dito!ak, kerana kesukaran meng~adapi kekuatan tentera Sa’d bin Mas’ud a!-Thaqafi, gabenor ‘A!i di sana.’4° Sete!ah mengadakan perbincangan, mereka memutuskan untuk menjadikan a!-Nahrawan, yang ter!etak di tebing Sungai Daj!ah, antara Wasit dan Baghdad, sebagai markas tentera mereka, o!eh kerana memandangkan bahawa a!-Nahrawan merupakan tempat yang paling sesuai sekali berbanding dengan tempat-tempat lain. Mereka meningga!kan Kufah secara perkumpulan keci!-keci!an untuk berhimpun di a!-Nahrawan. Walaupun ada di antara orang-orang dan suku Arab Kufah yang cuba menyertai mereka ke al-Nahrawan, mereka te!ah diha!ang o!eh suku kaum mereka.’4’ Hanya sekumpu!an seramai 500 orang, atau 300 orang, di bawah pimpinan Mis’ar bin Fadaki a!-Tamimi dan a!Ashras bin ‘Awf al-Shaybani yang berkhemah di Ba~rah dan teuah dihubungi dan awa! !agi, dikatakan berjaya menyertai mereka di a!Nahrawan.’42 Kita amat!ah yakin bahawa pasukan tentera dan Basrah yang menyertai kaum Khawarij di a!-Nahrawan ada!ah pada hakikatnya berasa! dan go!ongan al-qurra’ Kufah yang te!ah menyertai penak!ukan Iraq pada masa pemerintahan Kha!ifah ‘Umar bin a!-Khattab. Kedua-dua pemimpin mereka, a!-Ashras bin ‘Awf al-Shaybani dan Ijurqus bin Zuhayr a!-Sa’di, te!ah muncu! bersama-sama da!am gerakan tentera Islam ke Suster.’43 Hurqus bin Zuhayr kemudiannya menjadi sa!ah seorang pemimpin al-qurra’ Kufah pada masa Kha!ifah ‘Uthman dan aktif ketika me!akukan pengepungan ke atas Kha!ifah tersebut di Madinah.’44 Semasa peperangan Jamal ~urqu~ bin Zuhayr di!etakkan di bawah pengawalan al-Ahnaf bin Qays al-Sa’di, pemimpin suku kaum Tamim yang paling berpengaruh di Basrah, dan merupakan penyokong Sayyidina ‘Ali yang tidak aktif dalam peperangan tersebut. Justeru itu be!iau tidak dilantik memegangjawatan penting
‘40Tab., 1/3365; BA/ms. vol. 1, ms 392: Ibn al-Athir. ol-Kamil, vol. III. ms. 336: Dinawari, ms. 203T204’ ‘4Tab., 1/3367; Dinawari, ms. 204: Ibn Kathir. Bidavah, vol. VIII, ms. 286- 87. ‘42Tab., 1/3367—68; BA/ms. vol. I. ms. 392: Dinawari, ms. 205; Ibn al-Athir, a!-Kami!, vol. III. ms. 338. ‘43Sila lihat ms. 110—Ill. ‘44Sila lihat ms. 111—112.

138

KEMUNCULAN PART! KHAWARfl DAN SHFAH

pada masa pemerintahan Khalifah ‘All. Begitu juga tentang kes alAshras bin ‘Awfal-Shaybani, beliau tidak pernah menjawatjawatan penting dalam tempoh tersebut; dan beliau boleh jadi mula menyertai tentera Sayyidina ‘Mi selepas kemenangannya dalam perang Jamal. Pada mulanya Kha!ifah ‘A!i membiarkan kaum Khawarij bersendirian tanpa mengganggu kedudukan mereka, meskipun ada di antara pengikutnya cuba menggesanya untuk melakukan serangan ke atas mereka.’45 Be!iau dikatakan telah memberitahu kaum Khawarij bahawa mereka boleh pergi ke mana-mana yang .mereka suka asalkan mereka tidak melakukan kekacauan,’46 kerana boleh jadi beliau~me!ihat mereka sebagai golongan yang keci! dan tidak penting. Wa!au bagaimanapun, beliau dikatakan te!ah cuba sekali lagi untuk mendapatkan bantuan daripada mereka bagi menentang musuhnya Mu’awiyah, tetapi tidak juga berjaya, o!eh sebab mereka masih tegas dengan pendirian mereka iaitu mereka meminta ‘Ali menarik semula keputusan menerima Majlis Tabkim. Bagi pihak ‘Ali pu!a be!iau tetap dengan pendiriannya, dan te!ah menganggap kaum Khawarij, “bukan dan go!ongan penghafal-penghafa! a!Qur’an, dan bukan pula orang yang ‘ariftentang aI-Qur’an (laysu biqurra’ al-Qur’an, wa lafrqaha’fi al-din).”4’ Dalam perja!anan ke a!-Nahrawan, kaum Khawarij telah menemui ‘Abdu!!ah bin Khabbab bin a!-Aratt dan menanyakan pendapatnya mengenai ‘A!i dan Mu’awiyah. O!eh kerana mereka tidak berpuas hati dengan jawapan yang diberikan o!eh ‘Abdu!lah bin Khabbab mereka terus membunuhnya bersama-sama isterinya yang berada bersama-sama.’45 ‘Abdu!lah bin Khabbab dibunuh dalam sebuah kampung, tempat ter!etaknya rumah kepunyaannya yang diwariskan oleh bapanya, Khabbab, sebagai kurnia yang telah
-

‘“Tab., 1/3367. ‘“BA/ms. vol. I, ms. 394. ‘“Tab., 1/3365, 3368—9; BA/ms. vol. 1, ms. 394: Dlnawarl, ms. 206; Jbn al-Athir, alKdmil, vol. III,ms. 338—339; Ibn Hazm, ‘Ali bin Ahmad, al-Fisalfi al-Milal na alNmhal, Qahirah, 1964, vol. IV. ms. 168. ‘48’Abdullãh bin Khabbãb dibunuh oleh Khawãrij di bawah pimpinan Mis’ar bin Fadaki al-Tamirni dan al:Ashras bin ‘Awf aI-Shaybäni dalam perjalanan ke alNahrawãn(Khalifah, Tdrikh, vol. 1, ms. 181: Ash’ari, Maqdldt. ms. 129: Baghdãdi. al-Farq. ms. 57: Ibn Abi al-Hadid, Sharh, vol. I, ms. 204.

139

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

diberikan oleh Kha!ifah ‘Uthman.’49 Khabbab kemudiannya disenaraikan bersama-sama orang yang menyaksikan agenda Maj!is Tahkim.’5° Setelah mendengar berita pembunuhan ‘Abdu!lah bin Khabbab, ‘All dikatakan memutuskan untuk menyerang kaum Khawarij. Faktor utama yang menyebabkan ‘Ali berbuat demikian ialah dengan adanya tekanan dan pihak a!-Ash’ath bin Qays al-Kindi dan pengikut-pengikutnya, yang pernah berkata kepada Sayyidina ‘Ali, “kita tidak boleh membiarkan puak pengacau bermaharajalela di Iraq, tempat harta benda dan anak-anak kita berada; ayuh kita pergi menentang mereka, kemudian barulah kita pergi ke Syria menentang Mu’awiyah.”5’ Di al-Nahrawan Sayyidina ‘All meminta kaum Khawarij menyerahkan pembunuh-pembunuh ‘Abdullah bin Khabbab, tetapi mereka dengan sebulat suara mengatakan, “Kami sernua ada!ah pembunuh-pembunuhnya.”52 Kemudian Sayyidina ‘Ali cuba lagi untuk berbincang dengan mereka dengan menghantar beberapa orang utusan, di antaranya ia!ah Qays bin Sa’d bin ‘Abadah dan Abu Ayyub dan golongan Ansar.’53 Apabila perutusan mi gaga! Sayyidina ‘Ali te!ah pergi sendiri menemui kaum Khawarij, tetapi mereka masih juga berkeras dengan pendapatnya, kerana Sayyidina ‘All tidak mahu mengaku salah terhadap penerimaannya terhadap Maj!is Tabkim.”4 Perundingan antara ‘Ali dengan Khawarij akhirnya tidak mencapai sebarang persetujuan, dan tidak lama kemudian berlakulah pertempuran antara kedua pihak di a!Nahrawan. Bilangan tentera Khawarij di al-Nahrawan berjum!ah lebih kurang 4,000 orang, tetapi sebe!um ber!akunya pertempuran rarnai di antara mereka yang menarik din; Mis’ar bin Fadaki al-Tamimi
‘“Tab., 1/3373; BA/ms. vol. 1, ms. 395; Ibn Sa’d, Tabaqat, vol. V, ms. 182; vol. VI, ms. 8; Baghdadi, al-Farq, ms. 57; Shammikhi, Siyar, ms. 51. ms. 581—82; Dinawari, ms. 159—196 di sini disebut ‘Abdullih bin Khabbãb. “Tab., 1/3375; BA/ms. vol. I, ms. 395; Mas’udi, Murüj, vol. II, ms. 412. ‘“BA/ms. vol. I,ms. 392 dan 395; Tab., 1/3376; Ibn al-Athlr, al-Kdmil, vol. III, ms. 343; Baghdidi, al-Farq, ms. 58; Ibn Sallim, Amwäl, ms. 255. “3Tab., 1/3376—77; BA/ms. vol. 1, ms. 395, 396; Dlnawarl, ms. 207; Ibn al-Athir, alKdmil, vol. III, ms. 343. “4Tab., 1/3377— 79; BA/ms. vol 1, ms. 396; Dlnawarl, ms. 208; Ibn al-Athlr, al-Kdmil, vol. III, ms. 343—44.

140

KEMUNCULAN PART! KHAWARZJ DAN SH!’AH

bersama 100 orang ke Kufah,’55 Farwah bin Nawfal al-Ashja’i bersama 500 orangke Bandanayjan dan Daskarah,’56 Abti Maryam al-Sa’di al-Tamimi bersama 200 orang ke Shahraztir,’5’ al-Ashras bin ‘Awf al-Shaybani bersama 200 orang ke Daskarah,’58 dan ‘Abdullah bin Abi al-Hawsa’ al-fl’i bersama 300 orang ke Kufah.’59 Selainnya berjumlah 1,800 orang, yang disahkan oleh alBaladhuri dan Ibn al-Athir, tinggal bersama-sama pemimpin mereka, ‘Abdullah bin Wahb al-Rasibi di al-Nahrawan.’6° Penyusunan tentera Khaw~rij di al-Nahrawan adalah seperti berikut: Zayd bin Ui~n al-Ta’i di sebelah sayap kanan, Shurays~ bin ‘Awf~al-’Absi di sebelah sayap kin, Hamzah bin Sinan al-Asadi mengetuai tentera berkuda dan Ijurqus bin Zuhayr a!-Sa’di alTamimi mengetuai tentera berjalan kaki. Kesemua yang disebutkan tadi adalah orang-orang yang meneroka Iraq dan aktif pada masa kekacauan menentang Khalifah ‘Uthman dan Sa’id bin al-’As di Kufah.’6’ Orang-orang seperti ini—kecuali kaum Ansar yang dipimpin oleh Qays bin Sa’d bin ‘Abadah—telah dilantik oleh Sayyidina ‘A!i: Hujr bin ‘Adi al-Kindi mengetuai sayap kanan dan Ma’qil bin Qays a!-Riya~i mengetuai sayap kin.’62 Kedua pemimpin tersebut ada!ah dan golongan al-qurra’ Kufah pada masa pemerintahan Khalifah ‘Uthrnan, tetapi kedudukan mereka te!ah dinaikkan oleh Sayyidina ‘A!i ke taraf pemimpin-pemimpin sukis kaum mereka sendiri. Bilangan tentera ‘Ali di al-Nahrawan, menurut kenyataan al-Baladhuri, ialah 14,000 orang; dan dengan jumlah yang begitu besar berbanding dengan tentera Khawarij (1,800 &ang) telah dapat menundukkan tentera Khawarij dengan

‘“BA/ms. vol. 1, ms. 396—kenyataan-kenyataan lain mengatakan bahawa bilangan tentera Mis’ar tidak melebihi 500 orang (Tab., 1/3367 (500); BA/ms. vol 1, ms. 392 (300); Ash’ari, Maqdlat, ms. 129 (200). ‘56Tab., 1/3380; BA/ms. vol. 1, ms 396: Ibn al-Athir, al-K2’imil, vol. III, ms. 346; Dinawari, ms. 210, Maqdisi, al-Bad, vol. V, ms. 137; Ash’ari, Maqdldt, ms. 129. ‘“BA/ms. vol. 1, ms. 397; Maqdisi, al-Bad’, v, ms. 137; Ash’ari, Maqdliit, ms. 130; “8Ash’ari, Maqdldt, ms. 130; BA/ms. vol 1, ms. 396 di sebaliknya Hawtharah bin Wada’ al-Asadi yang disebut di sini. ‘“BA/ms. vol. 1, ms. 396; Ash’ari, Maq?tat, ms. 129—30. ‘“BA/ms. vol. 1, ms. 397; lbn al-Athir, al-Kdmil, vol. III, ms. 346. ‘6’BA., vol. V, ms. 40, 41 44—45 dan 45—46; Ibn A’tham, vol. 1, fol. bA. ‘62’ab., 1/3380; BA/ms. vol 1, ms. 396; lbn al-Athir, al-Kdmil, vol. III, ms. 345.

14!

SFLJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

mudahnya.’63 Kebanyakan kaum Khawanij, termasuk pemimpin mereka, ‘Abdullah bin Wahb al-Rasibi, telah terbunuh dalam pertempuran itu; hanya lebih kurang 400 orang sahaja yang sempat menyelamatkan din, dan mereka semua dapat ditangkap dan disenahkan kepada suku-suku kaum mereka.’64 Berhubung dengan peperangan al-Nahrawan, terdapat bebenapa bukti yang menunjukkan bahawa dengan ketiadaan pensatuan dan kerjasama di kalangan tentera Khawanij merupakan faktor utama kepada perbalahan antara sesama mereka dan boleh jadi juga menjadi sebab yang terpenting kepada kekalahan teruk yang dialami meneka dalam peperangan tersebut. Contoh yang jelas dapat dilihat danipada kes Fanwah bin Nawfal a!-Ashja’i. Menunut cerjtanya, sebelum berlakunya pertempunan di al-Nahrawan, be!iau dikatakan telah berse!isih faham dengan. rakan-rakannya danipada kaum Khawanij, justenu kerana itu be!iau menanik din dan medan pertempunan.’65 Jika kita kembali kepada sejarah awa! pembentukan tentera Khawanij sebe!um samp.ti ke a!-Nahnawankita dapati bahawa meneka sentiasa berpecah belah dan namai di antara meneka yang pengi memihak Sayyidina ‘Ali, di samping itu ramai pula yang melanikan din ke wilayah-wilayah lain secana benkelompok-kelompok bensama-sama pemimpin-pemimpin meneka. Kemenangan ‘Ali di a!-Nahrawan bukan!ah berenti berakhir kesukanannya, malahan ia !ebih menambahkan masalah kenana beliau sekali lagi bentanggungjawab tenhadap pembunuhan orang Islam, sedangkan Mu’awiyah di Syria hanya berwatak sebagai pemerhati. Setelah berjaya menewaskan kaum Khawanij di al-Nahrawan, ‘Ali kembali semula ke Ktifah untuk menunggu keputusan Majlis Tahkim yang akan benlangsung pada bulan Sha’ban, 38 H/Januani, 659 M iaitu enam bu!an selepas pentempunan a!-Nahnawan. Sebe!um maj!is itu di!angsungkan, bebenapa pembenontakan Khawanij yang dipimpin oleh meneka yang masih hidup atau yang sempat melanikan
-

‘“BA/ms. vol. 1, ms. 396—bilangan tentera ‘All menurutal-Tabarl ialah 68,000 orang

(Tab., 1/3372). ‘“Tab., 1/3384, BA/ms. vol. 1, ms. 398; Dinawarl, ms. 211. ‘“Tab., 1/3380; BA/ms. vol. I, ms. 396. 142

KEMUNCULAN PART! KHAWARJJ DAN SHFAH

din danipada terbunuh da!am perang a!-Nahrawan, te!ah ber!aku di kawasan-kawasan sekitan Ktifah. Pemberontakan mi dimu!akan o!eh a!-Ashras bin ‘Awf a!Shaybani bersama dengan tentera senamai 200 orang, bentempat di daerah Daskarah, di sebe!ah timur Sungai Daj!ah. Dan sana mereka mara kea!-Anbar, dan meneka bertempur dengan al-Abrash bin Ijusayn bensama dengan tentenanya seramai 300 onang yang dihantar oleh Sayyidina ‘A!i dan Ktifah. Da!am pertempunan itu kaum Khawanij telah menenima keka!ahan dan pemimpin meneka, a!-Ashnas bin ‘Awf, tenbunuh pada bu!an Rabi’ a!-Akhin 38 H /Septemben 658 M.’°6 Tidak !ama kemudian, iaitu pada bu!an Jumadi a!-Awa! 38 H/Oktober 658 M. muncu! pu!a dua onang yang bensaudana, Hila! bin ‘U!!afah dan Muja!id bin ‘Ul!afah dan suku Taym (Tamim) di kawasan Masabadhan bersama dengan 200 onang pengikut. Apabila benita mi diketahui oleh Sayyidina ‘Ali beliau ~membentuk satu pasukan tentena senamai 200 orang yang diletakkan di bawah pimpinan Ma’qil bin Qays a!-Riyahi dan suku Tamim. Ma’qi! te!ah benjaya menewaskan tentena Khawänij dan membunuh Hila! bin ‘U!!afah dan kebanyakan pengikut-pngikutnya.’6’ Pada bu!an benikutnya, (Jumadi al-Akhin 38 H/Nov. 658 M.) diikuti pu!a oleh pembenontakan di kawasan Jarjanaya, di sebe!ah tebing kin Sungai Dajlah, ke timur !aut KUfah, dipimpin o!eh al-Ashab bin Bishn a!-Baja!i bensama dengan tentera benjum!ah 180 onang, tetapi seka!i !agi meneka ditumpaskan o!eh tentena ‘A!i yang diketuai o!eh Jannah bin Qudamah a!-Sa’di dan sukuTamim.’68 Meskipun meneka tentewas, namun kaum Khawanij tidak berputus asa. Pada bu!an Rajab 38H/Dis, 658 M, seramai 200 onang, yang dipimpin o!eh Sa’d (Sa’id) bin Qafa! al-Taymi (Tamim) te!ah membenontak di a!Mada’in, atau lebih tepat !agi di daenah Qantarah Danzijan, tetapi tidak juga benjaya, dan meneka te!ah dika!ahkan o!eh tentena Sayyidina ‘A!i yang benada di a!-Mada’in.’69
‘“BA/ms. vol. ms. 61; Ibn ‘67BA/ms. vol. ms. 61. ‘“BA/ms. vol. ms. 61. ‘“BA/ms. vol. ms. 61. 1, ms 429; Ibn al-Athlr, al-Kdmil, vol. Ill, ms. 372; Baghdädl, a-Farq, Kathir, Biddyah, vol. VII, ms. 310. 1, ms. 429; Ibn al-Athir, al-Kamil, vol. III, ms. 372; Baghdädl, al-Farq,
-

1, ms. 429; Ibn al-Athir, al-Kdmil, vol. III, ms. 372; Baghdadl, al-Farq,
-

1, ms. 429; Ibn al-Athir, al-Kdmil, vol. III, ms. 373; Baghdad!, al-Farq,

143

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

Pada akhir bulan Sha’ban 38 H/Januani 659 M, Maj!is Tahkim dilangsungkan. Kedua pihak, ‘A!i dan Mu’awiyah te!ah menghantar wakil masing-masing senamai 400 orang bagi tiap-tiap satu pihak ke mesyuanat tensebut. Pihak ‘A!i diketuai o!eh Abu Musa a!-Ash’ani dan pihak Mu’awiyah diketuai o!eh ‘Amr bin a!-’A~Menurut Kha!ifah bin Khayya~,kedua-dua orang penimbangtara tidak mencapai persetujuan (là-lam yattafiq al-/yakaman ala shay ), ~ Namun mi tidak membeni sebarang makna, kerana penistiwa-penistiwa di 5iffin sudah pun menosakkan kedudukan Sayyidina ‘All. Pada bu!an Ramadan 38 H/Feb. 659 M ber!aku pu!a satu pembenontakan Khawanij lain yang dipimpin o!eh Abu Maryam a!Sa’di dan suku Tamim. Sebagaimana yang dinyatakan !ebih awa!, Abu Manyam ada!ah sa!ah seorang pemimpin Khawanij yang menanik din bensama dengan pengikutnya seramai 200 orang danipada aI-Nahnawan ke Shahnaztir.” Apabi!a be!iau mengetahui benita kegagalan Maj!is Tahkim dan keka!ahan nakan-rakannya di tangan tentera Sayyidina ‘All, Abti Maryam bersama-sama pengikutnya mara ke Kufah. Apabi!a benhampinan dengan Kufah, ‘Ali menghantan waki!nya untuk benbincang dengan Abu Manyam dan meminta Abu Manyam membeni pengakuan taat setia, (bay ‘an) kepadanya. Apabi!a penbincangan itu gaga! maka ‘A!i pun menganahkan pang!ima penangnya, Shunays~ bin Hani’ al-Hanithi bensama dengan tentera senamai 700 orang menyenang Abu Manyam. Kedua-dua pihak te!ah bentempun di !uar kotà Kufah dan benakhin dengan kemenangan di pihak kaum Khawanij. Ramai di antana tentena Shunays~ te!ah tenbunuh, sementana yang lain sempat melanikan din, dan sebahagian danipada mençka benjaya memasuki kota Kufah bensama Shurays~.Dengan keka!ahan mi ‘A!i me!antik pula Janiyyah bin Qudamah a!-Sa’di (Tamim) untuk menentang tentena Abu Manyam, yang juga dan suku Tämim. Ini ada!ah sa!ah satu cana yang diamalkan o!eh ‘A!i iaitu me!antik pang!ima penangnya dan suku kaum yang sama dengan pemimpin tentena musuh, Khawanij. Dengan kata-kata lain, be!iau cuba melagakan sesama meneka dengan hanapan agan pihak musuh tidak mendapat bantuan danipada suku kaum meneka yang menyebe!ahi kenajaan
‘~°Khallfah, Tdrikh, vol. I, ms. 174. “Sila lihat ms. 200.

144

KEMUNCULAN PART! KHAWAR]J DAN SH!’AH

dan setenusnya dapat ditewaskan mereka dengan lebih cepat lagi. Sebelum serangan dilakukan, usaha tenakhin ke anah penundingan telah dilakukan o!eh Sayyidina ‘Ali, tetapi tidak juga membeni apaapa hasil, oleh kenana pihak Khawanij telah memutuskan untuk berpenang. Apabila benlaku pepenangan maka kaum Khawanij pun tentewas dan ramai di antara meneka yang tenkonban, tenmasuk!ah pemimpin meneka, Abu Maryam al-Sa’di al-Tamimi. Hanya 50 orang sahaja yang tenselamat dan meneka telah ditangkap dan disenah kepada suku-suku kaum meneka.”2 Ada bebenapa niwayat yang mengatakan bahawa sebahagian danipada keturunan hamba sahaya, (mawall), telah menyertai tentena Abu Manyam al-Sa’di Memang tidak dapat dinafikan bahawa ada di antana meneka, khususnya dan golongan al-hamra’, telah me!ibatkan din dalam penaklukan Iraq bersama-sama tentena Arab, tetapi amatlah sukan untuk menenima, lebih-!ebih lagi mempencayai tentang penglibatan meneka dalam pembenontakan Khawanij, oleh kenana tidak ada seorang pun danipada meneka yang tenkenal sebagai al-qurra’ semasa Khalifah ‘Uthman. Meneka tidak pula menyertai golongan al-qurra’, dalam pepenangan Jamal dan Siffin, khususnya al-qurra’ yang menjadi Khawanij. Golongan mawali, bukan Arab, nampaknya benpuas hati dengan pemenintahan Sayyidina ‘Ali. Menunut al-Ya’qubi, Sayyidina ‘Ali telah me!ayani meneka sama rata dengan kaum Arab dan tidak melebihi antana satu sama lain, khususnya mengenai pembenian gaji (wa ‘a’(a (‘A1V al-nas bi-alsawiyyah, lam yufaddil a/yadan ‘ala a/ad, wa- ‘a ‘(a al-mawali kama ‘a ‘(a al-salibah).’74 Apabila dite1iti tentang asal usul kaum Khawanij (orang-onang yang keluan danipada banisan tentera ‘Ali), didapati bahawa meneka itu terdini danipada benbagai suku Arab, tenutamanya dani suku Tamim dan Bakar bin Qa’il.Ke~emuanyaadalah peneroka-penenoka atau pendatang-pendatang awal ke Iraq yang telah me!ibatkan din secara aktif dalam penak!ukan Negeni Iraq. ‘Abdu!lah bin Wahb al.‘~

‘72BA/ms. vol. 1, ms. 429—430; Khallfah, Tdrlkh, vol. I, ms. 181; Ibn al-Athlr, alKamil, vol. III, ms. 373; Ash’ari, Maqdldt, ms. 131; Baghdad!, al-Farq, ms. 61; W.M. Watt, “Kharijite Thought in the Umayyad Period,” Der !slam, XXXIV, 1961, ms. 215. ‘“BA/ms. vol. I, ms. 430. ‘~~Ya’qiibl, Tdrlkh, vol. II, ms. 183.

145

SFJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

Rasibi ada!ah dan suku Azd. Wa!aupun be!iau te!ah memainkan penanan yang penting da!am penak!ukan Wi!ayah Masabadhan selepas pepenangan Jaluld’.’75 Hunqus bin Zuhayn al-Sa’di dan suku Tamim telah menyentai penakiukan al-Ahwaz.”6 Al-Ashnash bin ‘Awd al-Shaybani (Bakn bin Wa’i!) pennah menjadi ketua dalam kempen ke Tustan dan telah benjaya menawan wilayah tersebut.’77 Hilal bin ‘U!lafah al-Taymi al-Tamimi telah menyentai pepenangan al-Buwayb dan menjadi penwina dalam penang al-Qadisiyyah.’78 Selain yang disebutkan tadi tidak disebut di dalam sumben-sumben sejarah thengenai penglibatan meneka dalam penaklukan Iraq, tetapi adalah wajanjika dikatakan bahawa meneka bensamadengan temanteman meneka dalam pepenangan al-Qadisiyyah, malahan sebelum itu meneka mesti sudah ada, tetapi tidak mendapat penhatian dani ahli sejanah pada ketika itu, bo!ehjadi kenana menekadianggap tidak penting. Kaum Khawanij bo!eh dibahagikan kepada dua kumpu!an atau peningkat: kumpulan pentama, ia!ah meneka yang ter!ibat da!am kekacauan di Ktifah yang membawa kepada pembunuhan Kha!ifah ‘Uthman. ~unqu~ bin Zuhayr al-Sa’di a!-Tamimi, misa!nya, ada!ah sa!ah seonang danipada al-qurra’ Kufah yang te!ah membuat penhubungan dengan a!-Ashtan Malik bin a!-Ijanith al-Nakha’i semasa be!iau benada dalam buangan di Synia.”9 Begitu juga Zayd bin Hisn a!-Ta’i,’8° dan Ijamzah bin Sinan a!-Asadi,’8’ keduaduanya dan golongan al-qurra’ dan aktif da!am penentangan terhadap Kha!ifah ‘Uthman dan Sa’id bin a!-’As di Kufah, tetapi kedua-duanya terbunuh dalam pepenangan a!-Nahnawan.’82 Kumpu!an kedua, tendini danipada onang-onang yang tidak ten!ibat atau tidak memain peranan da!am kekacauan di Kufah dan da!am
‘“Tab., 1/2478. “6Jbid. 1/2541. ‘~~D!nawari, ms. 131—132. “8Tab., 1/2188. ~9BA., vol. V, ms. 131—132. ‘“Ibid., ms. 41; Ibn A’tham, vol. I, fol. bOA. ‘8’BA., vol. V. ms. 44—45, 45—46; Ibn A’tham, vol. I, fol. l3B—l4A. ‘82Mengenai HurqUs, sila lihat Tab., I /3382; BA/ms. vol. 1, ms. 392 dan 397; Khalifah, Tdrikh, vol.!, ms. 180—81; Ibn al-Athir, al-Kdmil, vol. III, ms. 346—mengenai Zayd al-fl’i, lihat Tab., 1/3382; BA/ms. vol. I,ms. 393 dan 397; Ibn al-Athlr, alKilmil, vol. III, ms. 346—mengenai Hamzah bin Sinän, lihat, Tab., 1/3391; BA/ms. vol. I, ms. 398.

146

KEMUNCULAN PART! KHAWARIJ DAN S}ll’AH

penistiwa pembunuhan Kha!ifah ‘Uthman. ‘Abdu!!ah bin Wahb a!Rasibi, contohnya, te!ah memainkan penanan penting da!am penak!ukan M~tsabadhan sejak pemenintahan Kha!ifah ‘Umar bin a!Khattab !agi,’83 dan kemudiannya nama be!iau tidak disebut di da!am sumben-sumben sejanah sehingga zaman kenaikan Kha!ifah ‘Ali. Shunays~ bin ‘Awfà al-’Absi pernah tinggal dan bentugas di alMada’in bensama-sama suku kaumnya sejak perpindahan pangkalan tentena Arab dan al-mada’in ke Kufah.’84 Pada hakikatnya be!iau benniat untuk kemba!i ke a!-Mada’in sebelum nakan-nakannya, kaum Khawanij, memilih al-Nahnawan sebagai mankas tentena meneka.’85 Semua onang yang terselamat dalam penang al-Nahrawan juga tidak ten!ibat dalam kekacauan yang benlaku di Kufah dan pengepungan Kha!ifah ‘Uthman di Madinah, fetapi mereka mi sudah pasti te!ah bensimpati dengan golongan al-qurra’, oleh kenana polisi Kha!ifah ‘Uthman, khususnya mengenai sistem pentukaran tanah dan campun tangan be!iau dalam unusan pentadbinan tanah tenbengkalai di Iraq, te!ah menjejaskan kedudukan golongan a!qurra’secana keselunuhan, sama ada di dalam ataupun di luan Kufah. Wa!aupun ‘All dikatakan pernah cuba memuaskan hati golongan a!qurra’ dengan cana memelihara kehonmatan meneka di Iraq, namun be!iau te!ah menenima cadangan Maj!is Tahkim. Penenimaan be!iau tenhadap maj!is tensebut te!ah membeni faedah yang amat besar kepada penyokong-penyokongnya dan golongan yang diketuai o!eh a!-Ash’ath bin Qays al-Kindi. Sebilangan keci! danipada golongan a!qurra’ sepentia!-Ashtan Ma!ik bin a!-Hanith a!-Nakha’i dan Hujr bin ‘Adi a!-Kindi, te!ah dinaikkan pangkat oleh Sayyidina ‘Ali sejak pepenangan Jama! !agi, dan meneka tingga! bensama-sama beliau di Kufah. Kedua-dua pemimpin al-qurra’ tadi te!ah menjadi onang kanan Sayyidina ‘A!i dan kekal di sampingnya sehingga yang tenakhin nieninggal dunia. Go!ongan al-qurra’ yang setia kepada Sayyidina ‘A!i te!ah dikena!i dengan nama Shi’ah, atau pengikutpengikut ‘Ali. Sementana golongan al-qurrâ’ yang enggan mengikut dan bekenjasama dengan beliau telah menanik din ke Harura’ dan kemudian ke a!-Nahrawan, dan mereka mi dikenali sebagai Khawanij.
‘“Tab., 1/2478. ‘“Ibid., 1/2487. ‘“Ibid., 1/3365.

147

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

‘A!i, wa!au bagaimanapun, te!ah me!ayani kaum Khawanijdengan !emah !embut dan berpenikemanusiaan dan te!ah membenarkan meneka tingga! di menata kawasan di Iraq; semua onang yang menanik din ke sebe!ah timun Sungai Daj!ah te!ah dibiarkan begitu sahaja tanpa dibunu atau disenang.’86 Dengan sebab itu kita dapati bahawa hampir semua pembenontakan Khawanij pada masa pemenintahan Sayyidina ‘A!i bermula dan kawasan timun Sungai Dajlah, sepenti Masabadhan, Daskanah, Shahnazur, Janjanaya dan Bandanijayn.’8’ Dan sana meneka melakukan senangan tenhadap tentena ‘A!i; dan ada di antananya benjaya sampai ke kawasan Kufah. Al-Ashnas bin ‘Awf a!-Shaybani, misa!nya, te!ah berjaya sampai ke al-Anban dani Daskanah sebe!um be!iau menemui aja!nya. Sa’d (Sa’id) bin Qafa! a!-Taymi (Tamim) te!ah sampai ke a!-Mada’in dan Bandanijayn dan Abti Manyam a!-Sa’di a!-Tamimi te!ah sampai ke kawasan dekat kota Kufah dan Shahnazun. Namun begitu, meneka tidak menunjukkan kecendenungan untuk menyenang, atau menawan kota Kufah itu sendini, sebagaimana yang pennah dikatakan o!eh setengah-setengah ah!i sejanah moden.’88 Ini ialah oleh kenana meneka sudah dikembalikan semula ke kawasan-kawasan kampung di Iraq, sebagai tempat ten!etaknya minat dan kepentingan-kepentingan meneka. Demi untuk mempentahankan kawasan-kawasan tensebut meneka terpaksa menentang tentena Sayyidina di mana saja meneka temui. Sete!ah benjaya menundukkan bebenapa pembenontakan tadi Sayyidina ‘A!i membenitahu kepada kaum Khawanij bahawa meneka bo!eh pergi ke mana sahaja meneka mahu.’8° Meskipun demikian, penentangan meneka terus benlaku sehingga membawa kepada pembunuhan Kha!ifah ‘A!i pada tahUn 40 H/66! M. Te!ah dipensetujui umum bahawa pembunuh Kha!i fah ‘Ali ia!ah Ibn Mu!jam a!-Munadi, sa!ah seonang danipada kaum penenoka Inaq. Menunut kenyataan Sayf, Ibn Mu!jam adalah di antana meneka
-

ls6Dlnawar!, ms. 211. ‘87Mengenai kedudukan geograll kawasan-kawasan tersebut, silâ lihat 0. Le Strange, The Land ofthe Caliphate, Cambridge Geographical series, ed. F. H. Ghuillemard, Cambridge, 1905, dalam Bab “Irak”. ‘88Umpamanya M. Hinds ada menyatakan bahawa, “mereka mi (Khawãrij) telah cuba, walaupun gagal, untuk menakluk Kiifah dan mendirikan kekuasaan mereka di sana” (Thesis, ms. 348). ‘“BA/ms. vol. I, ms. 430; !bn al-Athir, al-Kdmil, vol. III, ms. 314.

148

KEMUNCULAN PART! KHAWARLJ DAN SHFAH

yang telah berpenang di al-Qadisiyyah.’9°Beliau juga dilaporkan salah seonang danipada pengikut Sayyidina ‘Ali yang tendahu!u dan te!ah membeni pengakuan taat setia kepadanya benikutan danipada perlantikan beliau di Madinah.’9’ Pada masa peperangan Jamal Ibn Mu!jam telah membeni sokongan kepada Sayyidina ‘Ali bensamasama golongan al-qurra’ yang dipimpin oleh al-Ashtan Ma!ik bin a!Hanith a!-Nakha’i.’92 Di Kufah Ibn Mu!jam ada!ah sekutu (haljf), Bani Jabalah yang mungkin dipimpin oleh Ijujn bin ‘Adi al-Kindi, dan suku Bani Jabalah,’93 Al-Tabani pula melaponkan bahawa benikutan danipada pepenangan al-Nahrawan, Ibn Muljam telah menemui nakan-nakannya di Kufah, khususnya dan suku kaum Taym (Tamim), dan berbincang dengañ meneka apa yang sepatut dilakukan terhadap ‘AIi, sepuluh- onanj’danipada anggota suku tensebut telah terbunuh dalam pentempunan di al-Nahnawan. Salah seonang danipada anggota suku tersebut ialah Qatam bte a!-Shijnah al-Taymiyyah, iaitu kakak kepada Hila! bin ‘Ullafah dan a!Mustawnid bin ‘Ul!afah. Bapa dan saudara meneka telah tenbunuh di al-Nahnawan, dan beliau (Qatam) telah bercadang hendak membunuh Sayyidina ‘Ali.’94

‘“Tab., 1/2221. ‘°‘ibnA’tham, vol. 1, fols. 24A—24B. ‘“Tab., 1/3163; !bn KhaldUn, Ibar, vol. II, ms. 1078. ‘“Tab., 1/2221, 3457; BA/ms. vol. 1, ms. 431; Ibn Sa’d, Tabaqat, V, ms. 23. ‘“Tab., 1/3457—58; Ibn Durayd, Istiqiiq,ms. 186; L. Veccia Vaglieri, “Ibn Mulfam”, Encyclopaedia of Islam, 2nd. Edition, Leiden, 1954.

149

BAB KELIMA
Dinasti Umayyah dan Pemberontakan Khawlrij Zaman Mu’wwiyah
Khalifah ‘All telah gagal melayani kehendak-kehendak daripada berbagai golongan yang terdapat dalam barisan tentera campurannya, khususnya golongan al-qurra’ yang akhifnya berpaling tadah mehentangnya dan menjadi Khawarij. Kegagalan beliau untuk memuaskan hati kaum Khawarij merupakan sebab utama yang menimbulkan kegelisahan di akhir-akhir pemerintahannya, dan sesungguhnya ia adalah faktor yang terpenting yang menyebabkan beliau dibunuh. Mu’~wiyah, di sebaliknya, berjaya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penyokong-penyokongnya dan Syria, dan seterusnya dapat memuaskan hati dan kehendak-kehendak mereka. Kejayaan mi telah membuka jalan kepada beliau untuk mendapatkan kekuasaan dan pemerintahan. Mu’~wiyah adalah seorang pemimpin yang mempunyai fikiran yang waras dan berkebolehan; beliau juga seorang negarawan yang agung, ahli politik atau politikus yang cerdik dan pintar. Dengan adanya sifat-sifat mi beliau digelar ha/Un dan dahiy. Sifat-sifat tersebut yang ada padanya telah digunakan oleh Mu’awiyah dengan sepenuhnya untuk mengatasi masalah-masalah dan kesukarankesukaran yang dihadapinya selepas kematian Sayyidina ‘Ali. Mu’awiyah sendiri mengakui bahawa dengan adanya sifat-sifat yang disebut itu membolehkan beliau menguasai seluruh empayar.’
‘BA., vol. WA, ms. 195.

150

DINASTI UMAYYAH DAN PEMBERONTAKAN KHAWARIJ

Kebolehan dan kelayakan Mu’awiyah sebagai seorang pemimpin dan seorang negarawan adalah merupakan sesuatu yang telah dipersetujui umum, bukan saja di kalangan ahli sejarah Islam, tetapi juga para ahli sejarah Barat. Oleh sebab itu ia tidaklah perlu dihuraikan dengan lebih lanjut. Perkara yang perlu dinyatakan di sini ialah mengenai polisi Mu’awiyah dan perlaksanaannya di negeri Iraq, dan tindakan kaum KhawMij dan kaum Shi’ah terhadapnya. Mu’~wiyah dilantik menjadi Khalifah pada tahun 41 H/661 M., yang dipanggil Am aI-Jama’ah (tahun kesatuan), oleh seluruh empayar. Al-Ijasan, anak kepada Sayyidina ‘Au, juga turut menyokongnya, setelah menerima tawaran harta benda oleh Khalifah yang baru dilantik itu.2 Setelah itu, hampir semua penyokong Sayyidina ‘Au mencontohi al-Hasan, dan sebagai balasannya, beberapa banyak wang telah diberikan kepada mereka oleh Mu’awiyah.3 Pada hakikatnya, Mu’awiyah telah melakukan usaha yang berganda-ganda untuk memenangi hati pengikutpengikut Sayyidina ‘Au, dan sesungguhnya beliau berjaya mendapatkan sokongan yang diperlukan daripada mereka. Sebagai contoh yang paling baik tentang usaha Mu’~wiyahuntuk mendapatkan sokongan daripada pengikut-pengikut Sayyidina ‘Au ada dinyatakan dalam kitab An~b al-Ashraf oleh al-Bal~dhuri. Menurut kenyataan in pada satu han sekumpulan pemimpin suku Tamim dan Basrah, termasuk al-Ahnaf bin Qays, Jariyah bin Qudamah dan al-Hutat bin Yazid al-Muj~sh’idatang menemui Mulwiyah. Mulwiyah telah memihak kepada al-Abmad bin Qays dan Jariyah bin Qudarnah, yang terkenal sebagai penyokongpenyokong Sayyidina ‘Ali, dan mengurniakan wang kepada mereka sebanyak 100,000 dirham tiap-tiap seorang, sementara al-Hutat bin Yazid tidak mendapat apa-apa, kerana beliau bukan daripada penyokong Sayyidina ‘Ali. Justeru kerana itu al-Abnaf bin Qays

2BA/ms.vol. 1, ms. 446—48; Ibn A’tham, vol.!, fols. 161B, 162A; Isfahãni, MaqdtilalTdlibiyin, Najaf, 1956, ms. 58; Shammikhi, Siyar, ms. 57. 3Tab., 11/7, 8;Ibn A’tham, vol. 1, fols. 99B, 100A; Ibn al-Athir, al-KdrniI, vol. III, ms. 408; Isfahãni, Maqãtil, ms. 64—65(1,000,000 dirham kepada ‘Abdullih bin ‘Abbis); Dinawari, ms. 223; al-Suyiiti, TlIrikh al-KhulaJ?i’, Baghdad, 1964, ms. 193 (1,500,000 dirham kepada al-Hasan bin ‘All); Shammakhl, Siyar, ms. 57(30,000dirham kepada al-Flasan bin ‘Ali).

151

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

telah bersedia menerima pemerintahan yang baru dan mengaku taat setia kepada Mu’~wiyah.4 Pada masa Mu’~wiyah dilantik menjadi Khalifah, keadaan di Iraq tidak tenang dan kucar-kacir, akibat dan perang saudara yang baru saja selesai; dan sesungguhnya ia merupakan saat-saat yang paling sukar bagi mana-mana pemimpin untuk memerintah, khususnya dalam zaman peralihan antara zaman kejatuhan pemerintahan di Madinah dengan kenaikari kerajaan Umayyah yang baru. Disebabkan oleh keadaan-keadaan yang sedemikian, Mu’awiyah, sebagai negarawan yang agung dan politikus yang pintar, terpaksa mengekalkan sistem yang sedia wujud di Iraq tanpa membuat sebarang perubahan kepadanya pada tahun-tahun pertama pemerintahannya. Beliau menghormati kuasa-kuasa yang sedia ada, dan cuba membatasi dirinya kepada perimbangan kuasa di antara pemimpin-pemimpin; beliau juga amat berhati-hati terhadap kekuasaan yang ada pada pemimpin-pemimpin dan berbagai golongan.5 Dalam tempoh tersebut, sistem tanah terbengkalai di Iraq tidak sedikit pun disentuh atau diubah oleh Mu’~wiyah, malah dibiarkan ia dikuasai oleh golongan aI-qurr?i’Tidak syak lagi bahawa dasar tidak campurtangan mi telah menarik minat penduduk Iraq yang menyebabkan keseluruhannya mengaku taat setia kepada Mutwiyah. Mu’~wiyah,pada awal-awal pemerintahannya, telah disokong oleh semua golongan kecuali kaum KhawMij sahaja, dengan sebab mereka mi menganggap beliau sebagai pengganti atau pewaris Khalifah ‘Uthman, yang sudah menjadi seteru ketat méreka sejak beliau campurtangan dalam urusan tanah di Iraq. Kecenderungan Mu’awiyah untuk menyerupai atau mengikut dasar Khalifah ‘Uthm~nsudah pun terlihat apabila Mu’~wiyahcuba menuntut pembelaan terhadap kematian ‘Uthm~n.Bagi golongan al-qurra’ yang tidak menjadi Khaw~rij,walaupun mereka juga anti Khalifah ‘Uthm~n,mereka tidak melakukan sebarang tindakan yang serius terhadap Mu’Awiyah, terutama di tahap-tahap awal i. mi disebabkan oleh dua perkara: pertama, oleh kerana ramai di antara
-

4BA., vol. IVA, tns. 76; bandingkan dengan Abü ‘Ubaydab, Kitdb aI-Naqd’id, ed. A.A. Bevan, Leiden, 1905, vol. II, ms. 608. 5Shaban, op. cit., ms. 80 dan 84.

152

DINASTI UMAYYAH DAN PEMBERONTAKAN KHAWARI.J

mereka in walaupun secara zahir, menjadi penyokong-penyokong Mu’awiyah; mereka yang tidak menyokong masih dibenarkan mengamalkan kuasa dan pengaruh mereka tanpa diganggu-gugat oleh Mu’~wiyah.Justeru itu mereka turut sama menyokongnya. Keduanya, sebahagian daripada golongan al-qurrzi’ ada beranganangan untuk memberontak tetapi keadaan tidak mengizinkan, oleh kerana mereka mi semuanya berada di bandar Kufah, di tempat mereka telah dikawal rapi menerusi organisasi sosial yang dibentuk di situ. Pengawalan sosial mi telah menjadi semakin ketat apabila Ziyad bin Abi Sufyan menjadi gabenor di wilayah tersebut pada tahun 50 H/670 M. Sebaik-baik sahaja Mu’awiyah menjadi Khalifah beliau terus melantik al-Mughirah bin Shu’bah, seorang yang lemah lembut dan baik hati tetapi mempunyai pengalaman yang luas tentang wilayah Kufah, sebagai gabenornya di Kufah. Pada masa yang sama, beliau melantik pula ‘Abdullah bin ‘Amir sebagai gabenor Ba~rah.Pada tahun 44 H./664 M. Mu’awiyah mula menggunakan kekuasaannya terhadap hal ehwal Negéri Iraq: ‘Abdullah bin ‘Amir telah disingkir dan jawatan gabenor Ba~rahuntuk diganti oleh Ziy~dbin Abi Sifyah, kini dikenali sebagai Ziyad bin Abihi, “anak kepada bapanya”. Ziyad adalah seorang yang pintar, cerdik dan berkebolehan, khususnya mengenai soal-soal pentadbiran. Sebelum in Khalifah ‘Ali telah dapat menggunakan kepintaran Ziy~d dan melantik beliau sebagai wakilnya di wilayah Fats. Selepas kematian Sayyidina ‘Ali, Mu’Awiyah pula yang tertarik kepada ZiyAd sehingga beliau mengiktirafnya sebagai saudara angkat dan anak kepada Ab1J Sufyan. Ini merupakan langkah Mu’~wiyah yang bijak untuk memenangi hati Ziyad. Pada awalnya beliau melantiknya sebagai gabenot Ba~rahdan wilayah-wilayah takluknya seperti Khuras~n dan Sistãn, dan setelah itu, apabila al-Mughirah meninggal dunia pada tahun 50 H./670 M., Ziy~ddilantik pula sebagai gabenor Kufah. Kekuasaan yang diberikan oleh Mu’awiyah kepada ZiyAd hampir setengah empayar itu membuktikan tentang kebolehan dan kecekapan Ziy~ddalam mengendalikan tugas-tugas pentadbiran dan hal ehwal yang berkenaan dengan wilayah-wilayah tersebut. Kepercayaan dan tanggungjawab yang begitu besar yang diberikan kepadanyamenyebabkan Ziy~d menjadi patuh dan taat setia kepada pemerintahan Mu’Awiyah. Dengan ketaatan dan kecekapan itulah 153

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

Ziyad telah dapat menjamin kedudukan Mu’awiyah di Iraq dan berjaya menumpaskan sebarang gerakan yang dilakukan oueh kaum pemberontakan pada masa pemerintahan Mu’awiyah. Untuk mengetahui keadaan sebenar mengenai kedudukan penduduk-penduduk Iraq pada masa pemerintahan Mu’awiyah, pentadbiran baru yang diperkenalkan oleh Ziy~tdpada tahun 50 H./670 M. perlu dinyatakan di sini. Pentadbiran baru Ziy~d di Iraq ialah mengenai bilangan dan penyusunan anggota-anggota suku Arab bagi keperluan pembahagian hasil pendapatan. Pembaharuan mi dilakukan apabila beliau sedar bahawa sistem ‘araJàh’, unit, yang telah dibentuk oleh Khalifah ‘Umar tidak dapat lagi digunakan oleh sebab ramainya anggota-anggota suku Arab yang baru tiba di Iraq. Ziyad mem~bahagikananggota-anggota suku Ba~rahkepada lima kelompok (akhmds), dan anggota-anggota suku Kflfah kepada empat kelompok (arM’). Beliau telah menaikkan bilangan anggotaanggota suku Basrah yang berdaftar di diwun dan 40,000 kepada 80,000 orang dan bilangan tanggungan yang menerima gaji dan 80,000 kepada 120,000 orang. Begitu juga anggota-anggota suku Kufah bilangan mereka dinaikkan daripada 40,000 kepada 60,000 orang dan tanggungan mereka kepada 80,000 orang,6 dan mengeluarkan nama-nama orang yang sudah mati dan juga kaum Khawarij daripada Diwiin.7 Meskipun ada penyemakan in masih terdapat ramai lagi yang tidak berdaftar. Sebagai penyelesaian kepada .masalah in Ziyad telah menghantar sebanyak 50,000 keluarga daripada Kufah dan Ba~rah ke Khurasan.8 Walau bagaimanapun, sistem arM’ dan akhmas yang baru cliperkenalkãn oleh Ziy~d itu telah disusun mengikut sistem genealogi yang menyebabkan pengaruh dan kekuasaan pemimpinpemimpin suku kaum semakin bertambah kukuh, tetapi mereka semuanya dilantik oleh beliau dan seterusnya diletakkan di bawah kawalan kerajaan. Berbagai kumpulan suku yang terdapat bagi setiap bahagian mempunyai kepentingan yang berbeza-beza; dengan

°BA.,vol. IVA, ms. 190. IVB, ms. 116; BE. ms. 350; Tab., 1/433; Ibn al-Athir, alKimil, vol. IV, ms. 131; Abil ‘Ubaydah, Naqd’id, vol. II, ms. 772. ‘Shaban, op. cit., ms. 87. 8Tab.~ 11/81, 155—56; ms. 410; Ibn al-Athir, al-Kdmil, vol. III ms. 452, 489; aI-’A1l, Tanzi,ndt, ms. 32 (nota kaki).

154

DINASTI UMAYYAH DAN PEMBERONTAKAN KHAWARJJ

adanya keadaan mi Mulwiyah boleh merancang strategi politik mengikut keperluan dan kehendak-kehendak setiap kumpulan.9 Aspek-aspek penting yang lain mengenai hal ehwal dalam negeri seperti sistem tanah terbengkalai di Iraq dan hasil pendapatnya dan pentadbiran sivil telah juga disusun semula oleh pemerintahan Mu’awiyah/Ziy~d.Tanah terbengkalai di Iraq telah diisytiharkan oleh Mu’awiyah sebagai tanah .yawdfi, yakni tanah yang tidak bertuan, dan oleh itu semua hasil pendapatannya dfhantar kepada kerajaan pusat.’° Ini merupakan pertama kalinya istilah ~yawrifi digunakan secara tepat,” dan ia dilakukan pada masa Ziy1~d menjadi gabenor di Iraq. Ini kerana Ziy~dsendiri telah memberikan persetujuannya kepada Mu’awiyah tentang hal tersebut dengan katanya, “tidak ada perbezaan antara tanah .yul/ji (tanah yang diperolehi secara berdamai) dan tanah ‘anwah (tanah yang diperolehi secara berperang).”2 Ini bererti bahawa semua tanah yang ditakluki di Iraq, sama adajenis ~aw4fi atau bukanjenis .~awajl telah diletakkan di bawah kekuasaan kerajaan. Mu’awiyah nampaknya pernah juga merancang untuk mengawal kadar gaji yang ditetapkan apabila beliau berkata, “Saya tidak mengetahui Kitab Suci manakah yang kamu dapati ada menyebut tentang rizq’3 dan gaji, ‘a~W.”4Sesungguhnya Mu’awiyah telah mengurangkan kadar gaji pemimpin, sharafa!- ‘act!’ Basrah daripada 2,500 dirham kepada 2,000 dirham.’5 Sharafal-’aux’ pada mulanya dibayar kepada golongan peneroka dan mereka yang menyertai penakiukan Iraq yang awal, dan oleh kerana kebanyakan mereka
9Dasar Mu’awiyah mi dapat dilihat dalam BA. IVA, ms. 82—83, 123, 124. ‘°Ya’qUbi,Tdrikh, vol. II, ms. 218, 232 dan 234. “Sebelum mi tanah sawi4/1 yang berada di Iraq digunakan bagi keperluan pendudukpenduduk di sana, khususnya pada masa pemerintahan Khallfah ‘Umar, yang dikendalikan oleh golongan al-qurrä’, dan hanya satu perlima sahaja dihantar ke Madinah. Oleh sebab itu penulis buku mi menyebut “tanah terbengkalai,” kerana ia tidakberfungsi sebagai saw4fl. ‘2Khalifah, Tdrikh, vol. 1, ms. 107. ‘3Mengenai takrif “rizq”, sila lihat ms. 100. ‘4Ibn ‘AM al-Halçam, Futüh Misr wa Akhbdruhd, ed. V, Torrey, New Haven, 1922, ms. 101. “Isfahãni, Ag/idni, vol. XIV, ms. 97; al-’Ali, op. cit., ms. 130—1)1—Kadar gaji pemimpin (sharaf al- ‘alt?) di Basrah ialaE2,500 dirham, lihat Ibn Sa’d, Tabaqdt, vol. V, ms. 255, vol. VI, ms. 151; Ibn Duryd, Jstiqdq, ms. 493; BA., vol. V, ms. 32; al-’All, op. cit., ms. 130.

155

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

berada di KUfah maka sudah tentu tidak banyak yang dipengaruhi oleh sistem yang baru itu. Di Basrah, Ziyad mengarahkan rakyat supaya mencuci dan membersihkan jalan-jalan raya, memperbaiki kemudahankemudahan berjual beli, mengenakan perintah berkurung, menyusun dan mengatur angkatan polis dan memperbaiki beberapa aspek pentadbiran yang lain. Semua yang disebutkan tadi menunjukkan bahawa hal ehwal di Kufah dan Ba~rah pada masa pemerintahan Mu’awiyah, khususnya semasa Ziyad menjadi gabenor, telah diletakkan di bawah pengawalan kerajaan pusat. Hukuman mati yang dijatuhkan ke atas Hujr bin ‘Adi al-Kindi, yang akan dihuraikan dalam Bab Ketujuh, pada tahun 51 H./671 M., adalah suatu pertanda yang jelas yang menunjukkan bahawa Mu’awiyah cuba memperkukuhkan dan menjaminkan kekuasaannya di Iraq. Walaupun golongan al-qurra’ dan Khawarjj, telah sama mengalami kerugian daripada dasar pemerintahan Ziyad di Iraq, kaum KhawMij adalah lebih berpeluang untuk mementang kerajaan, oleh kerana ramai di antara mereka ada yang tinggal di kampungkampung di luar kawasan KUfah di Iraq, sama ada sudah lama atau baru tiba semasa pemerintahan Sayyidina ‘Au; sementara golongan al-qurra’ kebanyakannya berada di bandar KUfah. Di sini mereka diletakkan di bawah kawalan ketat yang diperintahkan oleh Mu’Awiyah. Hampir semua pemberontakan Khaw~rij pada tahun-tahun pertama pemerintahan Mu’awiyah berlaku di jajahan KUfah, dan hampir semuanya dipimpin oleh mereka yang pernah berada atau berperang di al-Nahrawan. Pemberontakan yang pertama berlaku apabila Mu’awiyah mencapai persetujuan dengan Sayyidina alHasan; tempatnya ialah Nukhaylah, lebih kurang dua batu dan bandar KIifah. Pemimpin mereka yang pertama ialah Farwah bin Nawfal al-Ashja’i, yang telah menarik din bersama 500 orang pengikut dan al-Nahraw~nke ShahrazUr. Dan sana beliau mara ke Kufah, dan beliau berjaya menewaskan tentera Syria yang dihantar oleh Mutwiyah untuk menentangnya. Mu’awiyah kemudian meminta pertolongan daripada orang KUfah, serta memberi amaran bahawajika mereka enggan memerangi Farwah bin Nawfal mereka akan menerima siksaan dan deraan. Dengan pertolongan mereka, 156

DINASTI UMAYYAH DAN PEMBERONTAKAN KHAWARXJ

Farwah bin Nawfal telah dapat dikalahkan; Farwah serta ramai lagi pengikutnya telah dikepung di bandar Kitfah oleh rakan-rakan suku kaum mereka.’6 Manakala yang lain telah meneruskan peperangan di bawah pemimpin mereka yang baru, ‘Abdull~h bin Abi al-Hawsa’ al-TFi, tetapi mereka juga telah dikalahkan oleh tentera Kufah yang dipimpin oleh Kh~ilid bin ‘Urfatah al-’Udhri. Dalam peperangan mi pemimpin mereka, ‘Abdullah bin Abi al-Hawsa telah terbunuh pada bulan Rabi al-Awal 41 H./Ogos 661 M.’7 Dengan kematian ‘Abdullah bin Abi al-Haws~’al-Ta’i, pucuk pimpinan tentera Khaw~rij telah berpindah kepada Hawtharah bin Wadd~’al-Asadi, yang telah menarik din ke Bur~zal-Ritz dan setelah itu datang semula menyerang Nukhaylah bersama tentera seramai 150 orang. Dalam pertempuran, Hawtharah dan pengikutpengikutnya telah ditewaskan dengan, teruknya oleh tentera Mu’awiyah di bawah pimpinan ‘Abdullah 4 bin ‘Awaffi bin A1)mar bersama tentera seramai antara 1,000—2,000 orang. Justeru itu Hawtharah bin Wadda’ dan 50 orang pengikutnya telah terbunuh, sementara yang lain, 100 orang, dapat ditangkap dan dibawa ke 8 Pada Kufahyang padasama, bulan Farwah Jam~dial-Akhir 41 al-Ashja’i, H./Oktober 661 ditahan M.’ masa bin Nawfal yang di Kufah tempoh han telah melarikan din ke Shahrazur, dan di sana beliau telah dibunuh.’9 Berikutan kematian Farwah bin Nawfal, beberapa pemberontakan kecil-kecilan yang lain telah berlaku di kawasan Kitfah. Pemberontakan-pemberontakan mi terjadi dalam tempoh antara tahun 41 H./61 1 M.—42 H./662 M. Salah satu daripadanya dipimpin oleh Shabib bin Bajarah al-Ashja’i, salah seorang di antara mereka yang berperang menentang Sayyidina ‘Au di al-Nahrawan,
‘°BA., vol. IVA, ms. 138—139; Tab., 1/10; Ibn al-Athlr, al-Kdmil, vol. III, ms. 410;

Ya’qUbi; Tarikh, vol. II, ms. 217; Baghdãdi, al-Farq, ms. 62; Ibn Hajr, Jsabah, vol. III, ms. 200, 204 dan 217 disalah tarikhkan pada tahun 45, Tahdlb al-Tahdh7b, vol. VIII, ms. 266; Shammãkhi, Siyar, ms. 59. “BA., vol, IVA, ms. 138—139; Ibn Al-Athir, al-Ktipnil, vol. III, ms. 410; Khallfah, Tdrikh, vol. 1, ms. 188; Baghdädi, al-Farq, ms. 62; Ibn Khathlr, Biddyah, vo. VIII, ms. 22; Shammãkhi, Siyar, ms. 59; Ibn KhaldUn, ‘Ibar, vol. III, ms. 304. ‘8BA., vol. IVA’ ms. 139—140; Khalifah, Tdrikh, vol. I,ms. 188; Ibn al-AtM, al-Kdmil, vol. III, ms 410—Il; Baghdãdi, al-Farq, ms. 62; Ibn KhaldUn, ‘Ibar, vol. III, ms. 304; Mubarrad, al-KTamil, vol. III, ms. 239—41. ‘9BA., vol. IVA, ms. 140; Ya’qiibl, Tdrlkh, vol. II, ms. 206; Ibn Khaldtin, ‘Ibar, vol. III, ms 304.

157

SEJARAH AWAL PER.PECAHAN UMAT ISLAM

dan kemudiannya muncul bersama rakan-rakan Ibn Muljam, pembunuh Sayyidina ‘Ali, di Kufah. Tempat berlakunya pemberontakan tersebut ialah di al-Quff, tidak jauh dan bandar Kufah. Gabenor Kufah pada masa itu ialah al-Mughirah bin Shu’bah dan beliau telah menghantar pasukan tenteranya dan Kitfah di bawah pimpinan Ma’qil bin Qays al-RiyA~i(a.tau Khalid bin ‘Urfatab al-’Udhri) untuk menentang Shabib bin Bajarah. Dalam pertempuran, tentera Kufah berjaya mengalahkan kaum pemberontakan Khaw~rij dan membunuh pemimpinnya Shabib.2° Sementara itu, seorang lagi pemimpin Khawatij bernama Muayn bin ‘Abdullah al-Muharibi, muncul di Kufah. Beliau mi telah enggan mengiktiraf Mutwiyah sebagai Khalifah dan setelah itu ditangkap dan dibunuh oleh Qab1s~ih al-Hil~li, salah seorang pegawai keselamatan Mutwiyah di Kttfah.2’ Pada akhir tahun 41 H./661 M. meletus pula satu lagi pemberontakan kecil di kawasan Baditrayä, Iraq. Pemberontakan mi diketuai oleh salah seorang dan Banti alH~rithbin Ka’b, bernama ~Abu‘Ali (dan digelarjuga AbtI Maryam), dan di antara pengikutnya ialah Qatam bte Shijnah al-Taymiyyah dan suku Tamim, yang pada satu ketika dulu telah berkomplot untuk membunuh Khalifah ‘Ali bersama Ibn Muljam di Ktifah. Bagaimanapun, pemberontakan mi telah dapat ditumpaskan oleh tentera Mu’awiyah yang dipimpin oleh Thbiral-Bajali, dan semua anggota dan pengikutnya, termasuk AbtI ‘Ali (Abti Maryam) dan Qat~mbte Shijnah, telah terbunuh.22 Pada permulaan tahun 42 H./622 M. sekumpulan Khawarij yang berjumlah 30 orang, di bawah pimpinan Abti LaylA, muncul di hadapan pintu Masjid Ktifah lalu mereka berteriak, “lU/jiukma i/la/illah” (tidak ada hukum selain hukum Allah). Setelah mendengar teriakan in gabenor Kufah, al-Mughirah bin Shu’bah, menghantar Ma’qil bin Qays al-RiyMii al-Tamimi bersama dengan tenteranya untuk menentang kaum pemberontak. Para pemberontak telah
-

20Tab., 1/3458; Ibn Sa’d, Tabaqdt, sçol. III, i, ms. 34; Khallfah, Tar/kb, vol. I, ms. 180 dan 194; BA., vol. IVA, ms. 141; Ya’qiibl, Tar/kb, vol. II, ms. 220—221; Mubarrad, al-Ktmnil, vol. III, ms. 197—198; Ibn al-AthIr, al-Ktknil, vol. III, ms. 411—412; Ibn KhaldiIn, ‘Ibar, vol. III, ms. 304—305. 2’Ibn al-Athir,al-K5mil, vol. III. ms. 412; Ibn Khaldün, ‘Ibar, vol. III, ms. 305. 22Ya’qUbi, Tiirikh, vol. II, ms. 221; Ibn al-Athir, al-Kti.rnil, vol. III, ms. 412—413; Ibn KhaldUn, ibar, vol. III, ms. 305; Shammãkhi, Siyar, ms. 61.

158

DINASTI UMAYYAH DAN PEMBERONTAKAN KHAWARU

melarikan din dan bandar Kufah tetapi akhirnya dapat ditumpaskan oleh tentera Ma’qil bin Qays di kawasan Sawad, dekat Ktifah, dan pemimpinnya Abti Laym terbunuh.23 Pada tahun yang sama (42 H./662 M.), tiga lagi pemipin Khawarij muncul di Kttfah. Salah sèorang daripada mereka itu ialah Ijayyan bin Zabytin al-Sulami, yang telah tercedera dalam pertempuran alNahrawan dan dikembalikan kepada suku kaumnya di Ktifah. Setelah itu beliau meninggalkan Kttfah untuk pergi ke al-Rayy bersama pengikutnya seramai 400 orang, termasuk S~1im bin Rabi’ah al-’Absi, yang pada satu ketika dahulu dihalang oleh Khalifah ‘Ali dan pergi menyertai kaum KhawMij di a!Nahraw~in.24 Setelah Khalifah ‘Au dibunuh, Hayyan bin Zabyan dan pengikutnya kembali semula ke Kttfah; di sana mereka dapat bertemu dengan ternan-teman mereka yang dipimpin oleh Muldh bin Juwayn al-Ta’i, sepupu kepada Zayd bin Ui~n yang telah terbunuh di al-Nahrawan, dan al-Mustawrid bin ‘Ullafah al-Taymi al-Tamimi, yang juga pernah bersama-sama kaum Khaw~trij di alNahrawan.25 Di antara ketiga-tiga pemimpin ter~ebut a!Mustawridlah yang paling tertua; dengan sebab itu beliau dipilih sebagai ketua umum dan yang lainnya telah memberi pengakuan taat setia kepadanya.26 Pada t~hun43 H./663 M. al-Mustawrid dan pengikutnya mula merancangkan pergerakan, dan satu mesyuai~at telah diadakan di rumah Ijayy~nbin Zabyttn al-Sulami. Tetapi gerakan mi dapat diketahui oleh Mu’~wiyah,lantas rumah itu diserang oleh tentera Mu’~wiyah;beberapa senjata dan rancanganrancangan ketenteraan telah ditemui, dan kedua-dua pemimpin, Ijayyan dan Mu’adh bersama seramai lebih kurang dua puluh orang pengikut mereka telah ditangkap dan ditahan sehingga kepada tahun 58 H./678 M. Walau bagaimanapun, ketua umum mereka, al-Mustawrid bin ‘Ullafah al-Taymi, telah dapat melarikan din bersama-sama pengikutnya ke al-Hirah. Di sini mereka dapat perlindungan
23BA., vol. IVA, ms. 143; Ibn al-Athlr, al-Kömil, vol. III, ms. 413; Ibn Khaldün, (bar, vol. III, ms. 305. 24Tab., 1/3367; BA., vol. IVA, ms. 143; Ibn al-Athir, al-Kilmil, vol. III, ms. 420—421. 25Tab., 11/20; Ibn al-Athir, al-Kibnil, vol. III,ms. 421; Ibn Khaldiin, ‘Ibar, vol. III, ms. 305—306. 26Tab., 11/21; BA., vol. IVA, ms. 144; Ibn al-Athir, al-Kdmil, vol. III, ms 421, Shammäkh?, Siyar, ms. 59; Ibn KhaldiIn, ‘Ibar, vol. III, ms. 306.

159

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

daripada Sulaym bin Mahdtij dan suku ‘Abd al-Qays, yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan al-Mustawrid bin ‘Ul!afah menerusi perkahwinan. Apabila berita mi sampai kepada gabenor Ktifah, al-Mughirah bin Shu’bah, beliau telah mengeluarkan suatu arahan atau akta keselamatan iaitu bahawa, “Setiap pemimpin suku kaum mestilah bertanggungjawab terhadap perangai dan penglibatan orang-orang atau ahli-ahli keluarganya bersama kaum Khaw~rij.Sa’~a’ah bin Sawban al-Abdi, yang pada ketika itu menjadi pemimpin suku kaum ‘Abd. al-Qays, telah merasa takut terhadap deraan yang mungkin akan menimpa ke atasnyajika sekiranya al-Mustawrid bin ‘Ullafah al-Taymi dijumpai sebagai orang perlindungan kepada Sulaym bin Mahdtij, dan suku ‘Abd a!Qays. Justeru kerana itu beliau terpaksa memberitahu gabenor Ktifah tentang hal yang sebenarnya. Akibat daripada itu beberapa orang pengikut al-Mustawrid telah meninggalkannya, oleh kerana mereka telah terdesak oleh ugutan-ugutan 5a’~a’ah bin Sawban al‘Abdi. Hanya lebih kurang 300 orang sahaja yang tinggal bersamasama al-Mustawrid dan mereka mi telah melarikan din secara berkelompok-kelompok ke a!-Stirah, dekat Baghdtid. Dan sana mereka, meneruskan perjalanan al-Sarat dan akhirnya sampai di Bahruwayr di mana mereka telah dihalang oleh gabenornya, Sammak bin ‘Ubayd a!-’Absi, dan menyeberangi Sungai Dajlah untuk sampai ke bandar. Bagaimanapun, al-Mustawrid bin ‘Ullafah cuba berunding dengan gabenor Bahrusayr dengan menghantar sepucuk surat yang dibawa oleh wakilnya. Dalam surat tersebut a!Mustawrid bin ‘Ullafah mengisytiharkan dirinya sebagai Amir a!Mu’minin atau Khalifah yang sebenar, dan menyatakan tentang rasa tidak puas hati terhadap dasar pemerintahan Mu’awiyah dengan katanya, “Kami menentang amalan yang zalim, pengabaian terhadap undang-undang Allah, pemilikan harta Jay ‘ kami harap kamu kembali semula kepada Kitab Suci a!-Qur’an dan Sunnah Rasulullfl s.a.w., dan kepada pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Khalifah ‘Umar, dan lupakan perjuangan-perjuangan Khalifah ‘Uthman dan Khalifah ‘Ali. Jika sekiranya kamu tidak dapat melakukan mi kami akan isytiharkan perang ke atas kamu.” Apabila surat tersebut tidak di!ayani oleh gabenor, al-Mustawrid bin ‘Ullafah berlepas dan situ, setelah berada tiga han di Bahrusayr. Beliau pergi pula menghala ke sebelah barat iaitu ke Jurjaraya dengan 160

DINASTI UMAYYAH DAN PEMBERONTAKAN KHAWARXJ

menyeberangi Sungai Dajlah dan apabila tiba di al-Madhar beliau telah ditentang oleh Ma’qil bin Qays al-Riya~idan suku Tamim bersama tenteranya berjumlah 3,000 orang yang dihantar oleh a!Mughirah bin Shu’bah dan KtIfah. Di samping itu, ‘Abdullah bin ‘Amir, gabenor Basrah, dikatakan telah menghantar tenteranya seramai 3,000 orang, kebanyakannya dan suku kaum Rabi’ah, di bawah pimpinan Shurayk bin al-A’war a!-Harithi, untuk membantu Ma’qil bin Qays a!-Riyahi bagi menentang. al-Mustawrid bin ‘Ullafah; tetapi tentera Bagah enggan berperang bersama-sama tentera Kttfah, dengan alasan bahawa mereka mempunyai berbagai masalah dengan orang-orang Kurdi dan kaum Khawarij yang lain di Ba~rah.Mereka kembali semula ke Ba~rahdengan membiarkan Ma’qil bin Qays bersendirian berperang menentang al-Mustawrid. Dalam pertempuran, kedua-dua pemimpin suku Tamim, Ma’qil dan al-Mustawrid, telah terbunuh.27 Dan peristiwa tadi, kita boleh nampak dengan nyata betapa pintarnya Mu’awiyah dalam menghadapi musuh, iaitu dengan cara menewaskan mereka dengan yang lain, atau dengan kata lain, dengan melaga-lagakan sesama mereka untuk mencapai kemenangan. Kita sedia maklum bahawa Ma’qil bin Qays dan al-Mustawrid bin ‘Ullafah adalah musuh ketat Khalifah ‘Uthman danjuga kepada penyokong-penyokongnya, termasuklah Mu’awiyah, kerana keduaduanya adalah dan golongan al-qurra’dan penyokong-penyokong Sayyidina ‘Ali dalam peperangan 5iffin, dan kedua-duanya dan suku kaum yang sama iaitu suku Tamim. Kekalahan al-Mustawrid, walau bagaimanapun, merupakan suatu tamparan yang hebat terhadap penentangan Khawarij dalam tempoh pemerintahan Mu’awiyah. Namun begitu, penentangan mereka terhadap kerajaan Umayyah, walaupun menemui jalan buntu, terus berlaku pada tahun-tahun lima puluhan. Di antaranya ia!ah penentangan atau pemberontakan yang dipimpin oleh Ziyad bin Khirash al-’Ijli bersama pengikut seramai 300 orang pada tahun 52 H./672 M. Pemberontakan mereka bermula di Maskin, Iraq, di
27Tab 1/31—65; BA., vol. IVA, ms. 144—47; Khallfah, Tar/kb, vol. I, ms. 181; Ya’qIIbl, Thrikh, vol. II, ms. 221; Mubarrad, al-Karnil, vol. III, ms. 238; Ibn al-Athlr, al-Kffmil, vol. III, ms. 425—36; Ibn Kathir, Bidiyah, vol. VIII, ms. 24—25; Ibn Hajar, ‘Jsdbah, vol. III, ms. 499 (dipetik dan TiIrikh oleh Khallfah bin KhayyAt) Ibn Khaldiin, ‘Ibar, vol. III, ms. 305—307; Shammikhi, Siyar, ms. 59.

161

SFJARAH AWAL PER.PECAHAN UMAT ISLAM

mana mereka telah diserang oleh tentera-tentera Mu’awiyah yang dipimpin oleh Sa’d bin Ijudhayfah. Dan sana mereka diikuti hingga ke Mah tempat berlakunya pertempuran yang menyebabkan kesemua kaum Khawarij yang dipimpin oleh Ziyad bin Khirash terbunuh.28 Pada tahun 59 H./679 M. berlaku pula satu lagi pemberontakan yang dipimpin oleh mereka yang telah dikurung oleh al-Mughirah bin Shu’bah beberapa tahun yang lalu. Di antara pemimpin mereka yang terkemukaialah Mu’adh bin Juwayn al-Tä’i dan Hayyan bin Zabyan al-Sulami. Mereka muncul bersama-sama di Baniqiya, di sana mereka telah diserang dan dibunuh oleh tentera Mu’awiyah dan Kufah.29 Dengan kekalahan in berakhirlah pemberontakan Khawarij secara terbuka di kawasan Ktifah dalam tempoh pemerintahan Mu’awiyah, dan sesungguhnya ia merupakan permulaan kepada berakhirnya penentangan kaum Khawarij yang asal. Ringkasnya dapatlah dikatakdn bahawa pemberontakanpemberontakan Khawarij yang berlaku pada tahun-tahun pertama pemerintahan Mu’awiyah mempunyai sifat dan matlamat yang seakan-akan serupa dengan pemberontakan yang berlaku pada zaman Khali fah ‘Ali. Kesemuanya terjadi di kawasan Kufah dan dipimpin oleh mereka yang berperang di al-Nahrawan menentang Khalifah’Ali. Tetapi apabila kawalan kerajaan ke atag kawasan Ktifah bertambah ketat, khususnya selepas perlantikan Ziyad bin Abi Sufyan, sebahagian daripada kaum Khawarij telah mula berpindah ke kawasan sebelah timur, terutamanya di daerah Basrah, untuk mendapatkan sokongan. Dalam tempoh pemerintahan Mu’awiyah dan anaknya Yazid, beberapa pemberontakan Khawarij telah berlaku di daerah Ba~rah. Yang pertama berlaku pada tahun-tahun 43—44 H./663—664 M., iaitu pada masa ‘Abdu!lah bin ‘Amir menjadi gabenor Basrah, di bawah pimpinan Sahm bin Ghalid al-Hujaymi dan al-Ijatim Ziyad bin Malik al-Bahili dan Banu al-Wa’il dengan bilangan tentera yang kecil. Mereka telah berhimpun di al-Jisrayn, dekat bandar Bagah, di mana mereka membunuh ‘Ubad bin Kurs al-Laythi serta isteri dan
. -

28BA., vol. IVA, ms. 153; Ibn al-Athlr, al-Kamil’, vol.111, ms. 491; Ibn KhaldiIn, Ibar, vol.111, ms. 307; Shammäkhi, Siyar, ms. 61. 29Tab., 11/181—84; Ya’qiibi, Tdrikh, vol. lI/ms. 221; Ibn al-Athir, al-Kömil, vol. III, ms. 515; Ibn KhaldUn, ‘ibar, vol. III, ms. 307; Shammakhl, Siyar, ms. 59—61.

162

DINASTI UMAYYAH DAN PEMBERONTAKAN KHAWARJJ

anaknya. Berita mi telah disampaikan kepada ‘Abdu!lah bin ‘Amir yang menyebabkan beliau sendiri pergi bersama-sama tenteranya untuk memerangi kaum Khawarij. Dalam pertempuran ‘Abdullah bin ‘Amir telah berjaya menewaskan tentera Khawarij; kedua pemimpin mereka, Sahm bin Ghalib dan al-Ijatim al-Bahili dapat ditangkap oleh ‘Abdullah bin ‘Amir. Apabila Mu’awiyah memerintahkan ‘Abdullãh bin ‘Amir supaya menjatuhkan hukuman mati ke atas mereka, beliau enggan berbuat demikian, malahan membiarkan kaun~ Khawarij hidup dengan bebas di Ba~rah sehinggalah beliau dipecat dan jawatannya sebagai gabenor Basrah.3°Sebab pemecatan ‘Abdu!lah bin ‘Amir, bagaimanapun, tidak ada kena mengena dengan keengganan beliau mematuhi perintah Mu’awiyah, tetapi ialah kerana kelembutan beliau terhadap musuh umumnya dan ketiadaan pengalaman dan kebolehan dalam mengatasi masalah pendatang-pendatang baru yang berada di wilayah tersebut.3’ Apabila gabenor baru, Ziyad bin Abi Sufyan, tiba di Basrah, kedua pemimpin Khawarij, Sahm bin Ghalib dan al-Ittim al-Bahili, yang telah memberontak dan ditangkap oleh Ibn ‘Amir pada tahun 43 H./663 M., telah berjaya melarikan din ke Wi!ayah al-Ahwaz, oleh kerana mereka merasa din mereka tidak selamat di bawah pemerintahan Ziyad. Di a!-Ahmaz, kaum Khawarij kerkumpul dikeliling Sahm bin Ghalib dan setelah itu melakukan serangan ke atas Ba~rah pada tahun 46 H./666 M., tetapi mereka telah diteWaskan oleh tentera Ziyad dan pemimpin mereka, Sahm, dijatuhkan hukuman mati. Pada masa yang sama, al-Hatim al-Bahili telah dibuang negeri ke al-Babrain oleh Ziyad. Tidak lama kemudian, alIjatim al-Bahili telah dibenarkan pulang ke Basrah dengan syarat bahawa beliau tidak melakukan sebarang kekacauan. Tetapi apabila beliau tidak memenuhi syarat tersebut beliau telah dijatuhkan hukuman mati dan badannya dicampakkan kepada suku kaumnya, Bahilah.32
-

30BA., vol. IVA, ms. 147—48; Tab. 11/83—84; Khallfah, Tar/kb, vol. I, ms. 188 (dalam peristiwa tahun 41 H.); Ibn al-Athlr, al-Kiim/l,vol. III, ms. 454; Ibn Durayd, Jstiqdq, ms. 274; Ibn KhaldUn, ‘Ibar, vol. III, ms. 305. 3’Hab., 11/67—69; Ibn al-Athir, al-Kamil, vol. III, ms. 440—45. 32BA., vol IVA, ms. 147—48; Khalifah, Tarikh, vol. I, ms. 192 dan 194; Tab. 11/83—84; Ibn al-Athir, al-Ktànil, vol. III, ms. 454; Ibn KhalçlUn, ibar, vol. III, ms.. 305.

163

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

Pada tahun 50 H./670 M. apabila al-Mughirah bin Shu’bah meningga! dunia wilayah Kufah dijadikan sebagai wilayah gabenor Ziyad. Beliau biasanya tinggal di Ba~rah enam bulan dan di Ktifah enam bulan. Di Ba~rah Ziyad telah melantik Samtirah bin Jundab sebagai agennya. Pada masa peninggalan Ziyad satu pemberontakan yang dipimpin oleh Qurayb bin Murrah al-Azdi dan Zahhaf bin Zahr al-Ta’i me!etus di Basrah, iaitu pada tahun 50 H./670 M. dengan jum!ah pengikut seramai 70 orang. Setelah gagal menangkap mereka, Samurah menghantar surat kepada Ziyad, yang pada ketika itu berada di Kufah, meminta supaya datang ke Basrah. Ziyad datang segera ke Ba~rah dan beliau menggunakan dasar yang serupa terhadap penduduk di situ sebagaimana yang telah dilakukan o!eh al-Mughirah bin Shu’bah terhadap penduduk di Kufah. Ziyad memberi amaran bahawa, “Jika mereka tidak memerangi kaum Khawarij mereka tidak akan menerima elaun tahunan, dan setiap pemimpin suku bertanggungjawab terhadap suku kaumnya. “Kesan daripada tindakan mi kaum Khawarij yang dipimpin oleh Qurayb dan Zabbaftelah dikepung dan dibunuh oleh anggota-anggota suku kaum mereka sendiri.33 Selepas pemberontakan Qurayb dan Zabflf dapat ditumpaskan segala kegiatan kaum Khawarij di Ba~rahtelah dihapuskan oleh Ziyad dan Samurah.34’Sejak itu tidak ada lagi pemberontakan yang berlaku di Ba~rah sehinggalah kepada tahun 58 H./678 M. iaitu di bawah pemerintahan ‘Ubaydulla bin Ziyad. Beliau telah menurut jejak langkah bapanya, Ziyad, malahan boleh jadi lebih kejam lagi terhadap kaum Khawarij.35 Kedua-duanya dikatakan telah membunuh ramai daripada kaum Khawarij di Ktifah dan di Ba~rah dan mempenjara lebih kurang 4,000 orang daripada mereka.3° Dalam tempoh ‘Ubaydullah bin Ziyad (Ibn Ziyad) menjadi gabenor Iraq daripada tahun 55 H./675 M. ramai di antara
33BA., vol. IVA, ms. 150—53; Tab. 11/91; Khallfah, Tar/kb, vol. I, ms. 207—10; Ya’qiibi, Tarikh, vol. II, ms. 232; Mubarrad, al-Kümil, vol. III, ms. 244—45; Ibn alAthir, al-Kilmil, vol. III, ms. 463; Ibn Khaldiin, ‘Ibar, vol. III, ms. 307; Shammakhl, Siyar, ms. 62. 34Tab. II/91;Khalifah, Tar/kb, vol. I, ms. 210; Mubarrad, al-Kämil, vol. III, ms. 245; Ibn al-Athir, al-Kdmil, vol. III, ms. 463. 35Mubarrad, al-Kt!rnil, vol. III, ms. 260. 361-Iab., 11/459.

164

DINASTI UMAYYAH DAN PEMBERONTAKAN KHAWARIJ

pemimpin Khawarij telah dibunuh atau dijatuhkan hukurnan mati; di antara mereka itu ialah ‘Uqabah bin al-Ward a!-Ji’awi al-Bahili, Thabit bin Wa’la al-Rasibi dan Abti al-Wazi’ al-Rasibi.37 Begitu juga dinyatakan dalam beberapa sumber seperti al-Mubarrad dan alShahrastani bahawa ‘Urwan bin Udayyah, saudara kepada Abu Bilal, dan suku Tamim adalah di antara golongan al-qurra’ Kufah yang enggan menerima rancangan Majlis Tahkim dan telah melarikan din daripada peperangan al-Nahrawan, télah dijatuhkan hukuman mati. Menurut- sumber-sumber mi, ‘Urwah bin Udayyah al-Tamimi telah datang bersama salah seorang daripada hambahamba sahayanya (mawali) kepada Ziyad bin Abi Sufyan, dan Ziyad telah menanyakan kepadanya tentang Khalifah ‘Uthman, Khalifah ‘Ali dan Khalifah Mu’awiyah.38 Cerita yang serupa disebutkanjuga dalam Anstib oleh al-Baladhuri, tetapi perbezaannya di sini ialah bahawa ‘Urwah bin Udayyah bukanlah datang kepada Ziyad, euma ia telah dibawa sebagai banduan kepada anak Ziyad iaitu ‘Ubaydullah. Setelah disiasat, didapati bahawa ‘Urwah bin Udayyah adalah salah seorang daripada kaum Khawarij, dan justeru itu beliau dihukum kerat tangan dan kaki. Dalam pada itu Ibn Ziyad cuba memujuknya supaya mematuhi undang-undang kerajaan, tetapi tidak juga berjaya, dan akhirnya ‘Urwah bin Udayyah di perintahkan supaya dihukum mali, dan kepa!anya dipotong dan dihantar kepada anak perempuannya. Apabila anak peiempuannya enggan mematuhi pemerintahan Mu’awiyah sebagaimana yang dilakukan oleh bapanya, beliau juga dihukum mati.39 Dan dua kenyataan yang disebutkan tadi nampaknya kenyataan al-Ba!adhuri adalah !ebih benar, kerana menurut al-Tabari, tarikh hukum mati yang dijatuhkan ke atas ‘Urwah bin Udayyah ialah pada tahun 58 H./678 M., iaitu pada masa pemerintahan Ibn Ziyad.4°Walau bagaimanapun, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kaum
“BA., vol. IVB, ms. 89—95, peristiwa mi berlaku pada masa Mu’ãwiyah dan Yazid; bandingkan dengan Dinawari, ms. 270 di sini seramai 900 orang Khawãrij dinyatakan dibunuh kerana disyaki. 38Mubarrad, al-Ktfrnil, vol. III, ms. 180—181; Shahrastanl, Milal, ms. 88—89. 39BA., vol. IVB, ms. 87—89; bandingkan dengan Tab., 11/186; Mubarrad al-Kdtnil, vol. III,rns. 258—60; Ibn-Athir,al-Ka,nil,vol. III,ms. 517—18,vol. IV,ms. 95; IbnAbI alHadid, Shark, vol. I, ms. 204, 380 dan 447 (dipetik daripada Mubarrad); Shammikhi, Siyar, ms, 66—68. 40Hab., 11/186.

165

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

Khawarij telah menyebabkan Ibn Ziyad menghadapi berbagai kesukaran sebagaimana yang dialami oleh bapanya sebelumnya.4’ Pada tahun yang sama (58 H./678 M.), berlaku pula pemberontakan Tawwaf bin Ghallaq (atau ‘Allaq) a!-’Abdi, dan mi merupakan pemberontakan Khawarij yang terakhir di Ba~rah.Pada ketika yang sama muncul pula seorang lagi pemimpin Khawarij yang bernama Jidar di kawasan yang sama. Mengikut kebanyakan sumber, bahawa penyokong-penyokong Jidar adalah terdiri daripada suku kaum Ijanifah, dan mereka mi telah sama-sama berperang menentang kerajaan.42 Walau bagaimanapun kedua-dua pemberontakan tersebut telah ditumpaskan oleh tentera Ibn Ziyad.43 Dengan kekalahan Tawwaf dan Jidar pusat gerakan Khawarij telah berpindah dan Ba~rah ke al-Ahwaz; di sini satu pemberontakan yang terakhir pada zaman Mu’awiyah- te!ah berlaku. Pemberontakan mi dipimpin o!eh Abu Bila! Mirdas bin Udayyah dan suku kaum Rabi’ah bin ~an~alah al-Tamimi yang terjadi pada tahun 60 H./680 M. Abu Bilal adalah salah seorang daripada penyokong Sayyidina ‘Ali dalam peperangan Siffin, dan kemudiannya enggan menerima cadangan Majlis Tahkim dan menjadi salah seorang daripada pemimpin Khawarij dalam perang al-Nahrawan.44 Apabila Ibn Ziyad dilantik menjadi gabenor di Iraq be~iau telah mengarahkan semua kaum Khawarij dipenjara, tetapi dalam pada itu Abu Bilal dan pengikut-pengikutnya telah berjaya melankan din ke al-Ahwaz.45 Dalam perja!anan, mereka berjaya menahan sebuah karavan atau qafilah yang dimuati oleh barang41Mubarrad, al-Kamil, vol. II, ms. 274 di mana Ibn Ziyid ada berkata “ma adr/ ma asna’bi-ha’ula’ al-Kbawar{/, kullameamartu bi-qatlrajulan minhum agbtdlu qatiluhu, fa-lam yu’lam bi-makdnihim”—kata-kata yang serupa disebut juga dalam BA. IVB, ms. 91. 42BA. vol. IVA, ms. 153, 155—56; Ibn al-Athir, al-Kdmil, vol. III, ms: 516; Ibn KhaldUn, ‘Ibar, vol. III, ms. 308; Shammãkhi, Siyar, ms. 62. 43BA. vol. IVA, ms. 153—56; Ibn al-Athir,al-Ka,nil, vol. III, ms. 5 16—17;Ibn Khaldiin, ‘Ibar, vol. III, ms. 308; Shammãkhi, Siyar, ms. 62. ~BA., vol. IVA, ms. 156; BA/ms. vol. I, ms. 384 di sini dinyatakan bahawa Abü Bilãl al-Tamimi adalah di antara kaum Khawirij yang kembali ke Kufah selepas berlangsungnya Majlis Tahkim; Ibn al-Athir, al-Kãmil, vol. III, ms. 518; Mubarrad, al-Kdmil, vol. III, ms. 249; Ibn Abi al-Hadid, Shark, vol. I, ms. 448; Shammãkhl, Siyar, ms. 66. 45T~b.11/187; BA. vol. IVA, ms. 159; Ibn al-Athir, al-Kãmil, vol. III, ms. 5 19—20; Dinawari, ms. 269; Mubarrad, al-Kamil, vol. III, ms. 252.

166

DINASTI UMAYYAH DAN PEMBERONTAKAN KHAWARIJ

barang untuk dibawa kepada Ibn Ziyad di Basrah, dan barangbarang itu telah dibahagi-bahagikan sesama mereka. Apabila mendengarkan ha! tersebut, Ibn Ziyad pun menghantar panglima perangnya, Aslam bin Zur’ah al-Kilabi, bersama tentera berjumlah 2,000 orang untuk memerangi Abti Bilal a!-Tamimi. Dalam satu pertempuran di Asik tentera Aslam telah tertewas dan mereka terpaksa pulang semula ke Ba~rah.Sebaik-baik sahaja tiba di Basrah Aslam dan tenteranya telah dicemoh oleh Ibn Ziyad kenana kekalahan tersebut. Setelah itu Ibn Ziyad menghantan pula pasukan tentera lain di bawah pimpinan ‘Abbad bin Abdar al-Tamimi. Perlantikan yang terakhir mi merupakan suatu langkah yang bijak yang diambil oleh Ibn Ziytid kerana beliau cuba mengalahkan Abu Bilal al-Tamimi dengan suku kaumnya sendini dan Tamim, sebagaimana yang dilakukan o!eh al-Mughirah bin Shu’bah tenhadap al-Mustawrid bin ‘Ul!afah al-Tamimi beberapa tahun yang lalu. Dalam satu serangan yang mengejut, tentera ‘Abbad bin Ahdar dapat menewaskan Abti Bilal dan membunuh kebanyakan danipada pengikut-pçngikutnya.46 Ringkasnya, hampir semua pemberontakan Khawanij pada awalawal pemenintahan Mu’awiyah berlaku di kawasan Kufah, Iraq. Matlamat utama mereka ialah untuk mengembalikan semula kehormatan-kehormatan mereka di Iraq. Setelah Ziyad bin Abi Sufyan berkuasa beliau telah berjaya menghapuskan ramai kaum Khawanj. Kecuali segelintir kecil sahaja yang diketuai oleh Sahm bin Gha!ib al-Hujaymi, al-Ijatim Ziyad bin Malik al-Bahili, Qurayb bin Murrah al-Asdi, Zahhaf bin Zahr al-Th’i dan Tawwaf bin Ghal!aq al-’Akbdi, yang asal usul mereka tidak jelas, yang masih hidup dan muncul di kawasan Ba~rah.Sebab-sebab kedatangan mereka ke Ba~rahtidak dinyatakan dengan jelas, tetapi besar kemungkinan bahawa kedatangan mereka ke Ba~rahialah untuk mendapatkan sokongan dan pertolongan dan penduduk di situ. Walaupun terdapat beberapa kumpulan Khawanij yang muncul di bandar Ktufah dan Basrah, pusat gerakan/pemberontakan mereka yang sebenar ialah di kawasan-kawasan desa Iraq. Sebagaimana
46Tab. I 1/391; BA. vol. IVA, ms 159—60; Mubarrad, al-Kämil, vol. III, ms 253—54; lbn al-Athir, al-Kãmil, vol. IV, ms. 95; Baghdädl, al-Farq. ms. 71; lbn ‘AM Rabbih, al-iqb al-Farid, Qahirah, 1965, vol. 1, ms. 217—18, vol. II, ms. 398—99 dan 400.

167

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

yang telah kita saksikan bahawa al-Mustawnid bin ‘Ullafah al-Taymi dan suku Tamin telah menanik din dan Ktifah ke al-Hirah dan Abu Bilal Mirdas bin Udayyah al-Hanzali, juga dan suku Tamin, walaupun pada awalnya muncul di Basrah tetapi setelah itu pergi ke al-Ahwaz. Al-Mustawrid bin ‘Ullafah dan begitu juga rakanrakannya yang lain danipada kaum Khawarij tidak pernah cuba kemba!i, atau menubuhkan kuasa, di bandar Ktifah dan Basrah. Abu Bilal al-Tamimi dilaporkan ada berkata, “la nuqatil illa man yuqatiltina wa-la nahmi illa ma hamayna”.47 Rangkaikata mi membawa erti bahawa Abu Bilal berniat untuk tinggal buat selamalamanya (di wilayah al-Ahwaz) dan tidak mahu kembali ke Ba~rah. Me!ihatkan asal usul keturunan Khawanij dalam tempoh pemenintahan Mu’awiyah kita dapati bahawa hampir kesemuanya, terutamanya yang muncul di kawasan Kufah, terdini danipada penenoka-peneroka Iraq, dan sebahagian danipada meneka itu se: perti al-Mustawnid dan saudananya, Hilal bin ‘Ullafah al-Taymi dilaponkan telah benperang bensama-sama al-Muthanna bin Hanithah al-Shaybani, khususnya dalam peperangan al-Qadisiyyah. Bagaimanapun, di Ba~nah suatu genakan banu mulai muncul pada akhir-akhir pemerintahan Mu’awiyah dan kemudiannya menjadi berpengaruh selepas kematian Khalifah Yazid pada tahun 64 H./684 M. Gerakan baru mi telah dipimpin oleh mereka yang tidak mempunyai kepentingan dan minat yang sama dengan kaum Khawanij yang asal, atau yang pernah berperang di a!-Nahrawan menentang Sayyidina ‘Ali. Pemimpin-pemimpin gerakan baru mi telah muncul dan telah bekerjasama dengan kaum Khawanij bagi tujuan menentang kerajaan Umayyah.48 Dengan adanya ikatan mi maka sumber-sumber kita mengistilahkan mereka itu sebagai ‘alKhawarj/”. Walau bagaimanapun, bilangan tentena Khawanij yang asal sentiasa kecil dan tidak pennah melebihi danipada 500 onang dalam satu-satu kumpulan; bilangan tentena Abti Bilal bin Udayyah hanya seramai 40 onang.49

“BA., vol. IVA, ms. 156; bandirigkan dengan Ibn AbI al-Hadld, Sharb, vol. 1, ms. 450. 48Sebagai contoh, orang-orang dan suku Hanlfah, yang tidak pernah menyertai peperangan al-Nahrawin, telah melibatkan din mereka dalam pemberontakan Jidãr pada tahun 58 H./678 M. (BA. vol. IVA, ms. 155—56). 49Tab., 11/187; BA.. vol. IVA, ms. .159.

168

BAB KEENAM
Perkembangan Parti KhawArij Zaman Ibn al-Zubayr dan ‘AWu1 Malik b. MarwAn
Dixon di dalam bab akhir, bukunya The Urnayyad Caliphate menceritakan tentang kegiatan-kegiatan Khawarij pada masa pemerintahan Ibn al-Zubayr dan ‘Abdul Malik. Beliau lebih banyak menitikberatkan soal-soal politik dan hubungannya dengan penentangan Khawarij tanpa mengambilkira sifat-sifat dan latar belakang penentangan itu sendiri.’ Ternyata bahawa beliau tidak memahami motif perjuangan Khawarij yang sebenar. mi kerana beliau tidak mengkaji sejarah Khaw~rijdan awalnya. Justeru itu beliau dengan mudahnya terpengaruh dengan pendapat J. Welihausen yang tidak membezakan antara Khaw~rij Asal dengan Khawarij Baru (Neo-Khawarij).2 Begitu juga CE. Bosworth di dalam bukunya Sistun under the Arabs ada menulis tentang penentangan Arab terhadap Khalifah ‘Abdul Malik bin Marwan di wilayah-wilayah Timur, khususnya di Wilayah Sist~n.Beliau cuba menghubungkan penentangan tersebut dengan penentangan Khawarij di Iraq den,gan berlandaskan pendapat Wellhausen. Bagaimanapun, pendapat Bosworth mengenai perkara tersebut tidak berdasarkan penyelidikan dan kenyataan sejarah.3 W.M. Watt telah membincangkan tentang kaum Khaw~rijsecara menyeluruh dan mengemukakan beberapa pendapat yang bernilai mengenai
‘A. Dixon, The Umayyad Caliphate. Luzac & Co., London, 1971, ms. 169-98. Wellhausen, The Religio-Political Factions in Early Islam, ed. R.C. Ostle, NorthHoland Publishing Company, 1975, ms. 1—19. 3C. E. Bosworth, Sistdn Under the Arabs, Rome, 1968, lihat, khususnya ms. 37—56.
2J~

169

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

kaum tersebut di dalam makalahnya yang bertajuk Kharijite Thought in the Umayyad Period. Namun beliau tidak juga bebas daripada pengaruh Welihausen. Kajian W.M. Watt mengenai KhawMij adalah !ebih banyak menekankan soal-soal ‘aqidah dan kepercayaan daripada soal-soal kepentingan sosioekonomi dan politik mereka. Sementara M. Hinds hanya menghadkan kajiannya kepada asal-usul keturunan Khaw~rij tanpa memperbincangkan perkembangan selanjutnya. Untuk memahami mengenai sejarah Khawarij dan motif perjuangan mereka dengan lebih baik maka perkembangan selanjutnya tentang kaum tersebut harus diambil perhatian, kerana dengan cara mi sahajalah kita dapat membezakan antara Khaw~rij Asal dengan yang Baru. Matlamat mi tidak akan tercapai jika suasana di Basrah sebelum dan selepas kemunculan Khawarij Baru tidak dibincangkan, kerana terdapat kaitan yang begitu erat antara peristiwa-peristiwa yang berlaku di Basrah pada ketika itu dengan kenaikan pengaruh dan kekuasaan Khawarij Baru. Di samping itu, perhatian yang khusus harus ditumpukan kepada keadaan-keadaan yang berlaku di Semenanjung Arab tempat datangnya kaum pemberontak yang baru itu. Setelah selesainya penakiukan Negeri Iraq pada masa pemerintahan Khalifah ‘Uthman, sebilangan besar daripada orangorang dan suku Arab dan kawasan tengah dan timur Semenanjung Arab, terutamanya dan suku Tamim, Bakar bin W~’il, ‘Abd al-Qays dan Azd, telah berpindah ke Ba~rah.Nama mereka disenaraikan di dalam diwtxn dan mereka diberi gaji yang tetap. Keadaan mi telah memberangsangkan ramai anggota-anggota suku Arab untuk berhijrah ke Basrah, khususnya mereka yang tinggal berdekatan.4 Nama-nama pemimpin Basrah yang menyertai kempen-kempen awal mi telah pun disebutkan, tetapi ternyata hanya segelintir sahaja daripada mereka yang tergolong ke dalam golongan peneroka Iraq (ahi al-ayyUm), sementara yang lain merupakan pendatangpendatang baru, dan setengah-setengahnya tiba di Iraq setelah selesainya penaklukan negeri tersebut.5 Bagaimanapun, setelah Khalifah ‘Uthm~n meninggal dunia penaklukan di jajahan-jajahan Basrah telah terhenti; justeru itu
4A1-’AIi, op. cit., ms. 28. 5Sjla lihat, ms. 54-58.

170

PERKEMBANGAN PART! KHAWARIJ

masalah pendatang-pendatang baru telah menjadi semakin serius dan menyebabkan beberapa kekacauan berlaku di rantau tersebut. Bagi mengatasi masalah mi Ziyad bin Abi Sufyan, gabenor Basrab, telah menghantar sebahagian daripada mereka itu (lihat Bab Lima) ke Khuras~n,sementara yang bakinya diletak di bawah kawalan menerusi sistem baru Ziy~d. Walau bagaimanápun, masalah pendatang-pendatang baru masih berat bilangan anggota-anggota tentera Arab di Basrah pada masa pemerintahan Ibn Ziy~d dianggarkan 120,000 orang, kebanyakannya ialah pendatangpendatang baru!~ Pada ketika inilah berlaku berbagai pemberontakan, yang di antaranya ialah pemberontakan Abu Bilal Mirdas bin Udayyah al-Tamimi, yang merupakan peneroka Iraq yang tunggal dan salah seorang daripada Khawarij aI-Nahrawan yang masyhur. Kesemua percubaan tersebut telah ditumpaskan sehinggalah waktu kematian Khalifah Yazid pada tahun 63H/683M. Sejak itu sejarah pemberontakan di Iraq telah memasuki era baru, iaitu semasa pengaruh Khawarij Asal telah mula berkurangan dengan ketibaan kuasa dan pengaruh khawarij Baru. Ketibaan Khawarij Baru sesungguhnya merupakan titik tolak dalam sejarah penentangan Khawarij di Iraq. Gerakan khawarij Baru mi bermula pada tahun 50H/670M yang dipimpin oleh Qurayb bin Murrah aI-Azdi dan Zahhaf aI:Ta’i, dan mereka dianggap oleh sumber-sumber sejarah sebagai “awwal man kharaja ba ‘ci ahi al-Na/zr (orang yang mula-mula memberontak selepas kaum (Khawarij) di al-Nahrawan)”.7 Pemberontakan yang kecil mi boleh jadi ada atau tidak ada kaitannya dengan pemberontakan yang lebih besar dan serius yang akan berlaku tidak lama lagi. Selepas kematian Khalifah Yazid (63H./683M.) suasana dalam empayar, Umayyah, khususnya di Iraq, menjadi kucar-kacir, dan penduduk Wilayah Iraq enggan untuk menerima Ibn Ziyad sebagai gabenor mereka. Penentangan mi berlaku berikutan daripada penghantaran tentera Syria ke al-Hijaz untuk melancarkan kempen menentang ‘Abdullah bin al-Zubayr yang pada ketika itu sedang memberontak menentang kerajaan Umayyah. Ini adalah merupakan
-

6Jãhiz, al-Baydn Ha al-Tabyin., ed. A.S.M. HãrUn, Qihirah, 1968. vol. 11, ms. 130. 7Tab., 11/91.

171

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

peluang keemasan bukan sahaja bagi penduduk Iraq tetapi juga mereka yang berada di Semenanjung Arab yang telah merebut kesempatan mi bagi menentang kekuasaan tentera Syria. Mereka telah mengatur serangan dan al-Yamamah, kawasan tengah Semenanjung Arab. Di sana mereka telah mengumpul orang-orang mereka di bawah pimpinan Raja’ al-Numayri yang disokong oleh beberapa kumpulan lain yang diketuai oleh Najdah bin ‘Amir alHanafi, Hassan bin Buhduj al-Hanafi, Abu Talut dan Salim bin Matar aI-Mazni dan suku Tamim.8 Mereka mara ke al-Hijaz pada tahun 64H./683M. atau 64H./684M.9 Mereka telah disertai oleh anggota-anggota suku dan Basrah pula di bawah pimpinan Nafl’ bin al-Azraq al-Hanafi, ‘Isa bin ‘Atik al-khatti dan ‘Umayr bin Dubay’ah al-Raqashi.’° Setelah melakukan serangan ke atas Kota Madinah tentera Syria kemudiannya mara pula ke Mekah; di Mekah mereka telah ditentang oleh tentera Ibn al-Zubayr dan dipaksa menarik din dan kawasan tersebut. Tidak lama selepas itu, perundingan antara Khawarij dan Ibn al-Zubayr telâh dilangsungkan, yang berakhir dengan kegagalan. Menurut sumber-suml5er kita bahawa kegagalan itu adalah disebabkan oleh kerana Ibn al-Zubayr tidak bersetuju dengan pandangan politik Khawarij, iaitu mengecam Khalifah ‘Uthman dan Khalifah ‘Au.” Kaum Banu Hanifah lebih sedar tentang kekuatan dan pengaruh mereka dan oleh sebab itu mereka tidak mahu mengadakan sebarang persekutuan dengan mana-mana kekuasaan. “Mereka datang ke al-Hijaz hanya kerana hendak menangkis serangan tentera Syria dan mengeluarkan mereka dan kawasan
-

8BA. vol. IVB, ms. 47,49,54,58, dan 95—96; Tab. 11/425; Mubarrad, al-Kdtni/, vol. III, ms. 276; Ibn al-Athir, al-Kamil, vol. IV, ms. 123—124; Shahrastini, Mi/al, ms. 93; Ibn Kathir, Bidayah, vol. VIII, ms. 225; al-Dhahabi, Muhammad bin Ahmad, Tãrlkh alIslam wa Tabaqat al-MashdhirWa al-A 1dm, Qãhirah, 1367—69, A.H. vol. II, ms. 367. 9Pendapat yang mengatakan tailkh kemaraan Najdah ke al-Hijãz pada tahun 62/682 adalah tidak benar (Tab.II/425). ‘°Tab. 11/514; BA., vol. IVB, ms. 96; Mubarrad, al-KTwnil, vol. III, ms. 227; Ibn alAthir, al-Kdmil, vol. IV, ms. 165; Ibn Khaldun, ‘Ibar. vol. III, ms. 309—310; Ibn Kathir, Biddyah, vol. VIII, ms. 238. “Tab. II/514—15,dan 516—17; BA. vol. IVB, ms. 96dan 192; Khalifah, Tdrlkh, vol. 1, ms. 284; Mubarrad, al-Kdmil, vol. III, ms. 277; Ibn al-Athlr, al-Kdmil, vol. IV, ms. 165—166; Dhahabi, Tdrikh, vol. II, ms. 367.

172

PERKEMBANGAN PART! KHAWARJJ

tersebut dan bukan kerana hendak menyokong Ibn al-Zubayr”.’2 Apabila tentera Syria dapat dikalahkan mereka membuat keputusan untuk meninggalkan al-Hijaz. Terdapat tiga versi dalam sumber-sumber sejarah tentang bagaimana kaum Khawarij mi meninggalkan al-Hijaz. Versi pertama yang dipelopori oleh Abu Mikhnaf, Khalifah bin Hayyat dan al-Mubarrad mengatakan bahawa hanya Nafi’ bin auAzraq al-Hanafi dan pengikutnya yang terdiri daripada ‘Abdullah bin al-Safflir al-Sä’di, ‘Abdullah bin Ibad al-Sulami, Hanzalah bin Bayhas, ‘Abdullah bin Mahuz dan al-Zubayr bin Mahuz dan suku Tamim sahaja yang kembali semula ke Basrah. Sementara Abu Talut Sauim bin Matar al-Mazini al-Tamirni dan pengikutnya, Abu Fudayk ‘Abdullah bin Thawr al-Tha’labi, ‘Atiyyah bin al-Aswad alHanafi dan Najdah bin ‘Amir ~il-Hanafl telah pulang ke alYamamah, iaitu tempat asal mereka datang.’3 Versi kedua yang dipelopori oleh Abu ‘Ubaydah, menyatakan bahawa kedua-dua kumpuuan kaum pemberontak telah kembali ke Basrah.’4 Bagaimanapun, versi yang ketiga yang dipeuopori oleh al-Mada’ini dan al-Mubarrad, telah menjelaskan versi-versi pertama dan kedua dengan mengatakan bahawa tidak semua pengikut Abu Talut telah mengikut beliau ke al-Yamamah, sebaliknya sebahagian daripada mereka, seperti Hassan bin Buhduj al-Hanafi dan Najdah bin ‘Amir al-Hanafi teuah menyertai rombongan Nafi’ bin al-Azraq al-Hanafi ke Basrah.’5 Mereka mungkin menaruh harapan agar mereka mendapat faedah daripada pertelingkahan di kalangan akhmas (lima kelompok suku) di Basrah, yang terdiri daripada Ahl al-’Aliyah, Tamim, Bakr, Azd dan ‘Abd al-Qays. Pertelingkahan mi bermula apabila Ibn Ziyad memihak kepada suku Azd dan suku Bakar, dan telah membelanjakan begitu banyak wang untuk mendapatkan sokongan daripada kedua-dua suku tersebut bagi menentang suku Tamim. Mas’ud bin ‘Amr, salah seorang dan pemimpin suku Azd,
vol. JVB, ms. 102 dan 52 di sini ada suatu contoh mereka berperang yang disebabkan olehmasalah dan kepentingan mereka sendiri diberikan, BA, vol. V, ms. 217. ‘3Tab. 11/517: Khallfah, Tdrikh, vol. 1, ms. 284; Mubarrad, al-Kdmil, vol. III, ms. 282—283. ‘4BA.. vol. IVB. ms. 101-102. — ‘5BA. vol. Xl, ms. 79, Najbah bin ~Amirdan bukan Najdah bin ‘Amir yang disebut di sini; Mubarrad, al-KZimil. vol. III, ms. 283.
‘2BA.

173

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

telah dilantik menjadi ketua di Basrah dan wang berjumlah 100,000 dirham telah dikurniakan kepadanya oleh Ibn Ziyad.’6 Pada ketika mi, Nail bin aI-Azraq al-Hanafi dan pengikutnya tiba di Basrah, dan mereka telah ditangkap dan dipenjara oleh Ibn Ziyad. Pertelingkahan antara suku-suku kaum di Basrah berterusan, walaupun usaha-usaha besar ke arah perdamaian telah dilakukan oleh Ibn Ziyad.’7 Apabila usaha-usaha mi gagal, Ibn Ziyad akhirnya telah djhalau keluar dan Mas’ud bin ‘Amr dibunuh. Pada masa yang sama, Nafi’ bin aI-Azraq dan pengikutnya telah dilepaskan daripada penjara; bilangan mereka pada ketika itu hanya lebih kurang antara 300-400 orang.’8 Menurut al-Baladhuri dan al-Mubarrad, mereka telah dilepaskan oleh Ibn al-Zubayr, kerana dituntut oleh pengikutpengikut mereka di Basrah.’9 Manakala sumber-sumber lain seperti Abu Mikhnafpula mengatakan bahawa Ibn Ziyad tidak melepaskan mereka tetapi anggota-anggota suku yang menyokong mereka sendiri yang pergi menyerang penjara untuk melepaskan mereka.2° Kenyataan-kenyataan mengënai peristiwa pembunuhan Mas’ud bin ‘Amr adalah tidak jelas, sama ada ia dilakukan oleh suku kaum Tamim atau kaum Khawarij, atau kedua-duanya sekali. Penganalisaan secâra terperinci riwayat-riwayat yang berkaitan dengan kes mi mungkin akan dapat menjelaskan lagi kedudukan yang sebenarnya, dan seterusnya memberi pengenalan kepada kaum Khawarij baru yang sedang diperbincangkan. Menurut Abti ‘Uyainah, Khawarijlah yang telah memainkan peranan utama dalam kekacauan di Basrah yang membawa kepada pembunuhan Mas’ud bin Amir.2’ Sementara Wahb bin Jarir pula telah mensifatkan Nafi’ bin al-Azraq al-Hanafi dan pengikut-pengikutnya sebagai orang yang paling berperanan dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Setelah diberangsang cileh al-Ahnaf bin Qays al-Tamimi mereka terus melakukan pembunuhan terhadap Mas’tid bin ‘Amr.22 Bagaimanapun, Abu ‘Ubaydah, dengan kerasnya menafikan tentang
‘6AbU ‘Ubaydah, Naqd’id. vol. II, ms. 724, 726 dan 729.
‘7BA. vol. IVB, ms. 102—103; Abu ‘Ubaydah, Naqd’id, vol. II, ms. 724. ‘8Tab. 11/517 (300 orang); BA. vol. XI, ms. 79 (400 orang). ‘9BA. vol. IVB, ms. 116—17, vol. XI, ms. 79; Mubarrad, al-Kdmil, vol. III, ms. 283. 20Tab., 11/517—18. 21BA. vol. IVB, ms. 122; bandingkan dengan Dhahabi, Tdrlkh, vol. II, ms. 363. 22BA., vol. IVB, ms. 120.

174

PERKEMBANGAN PART! KHAWARJJ

peranan Khawarij dalam kes pembunuhan Mas’tId bin ‘Amr dengan katanya, “Bahawa al-Ahnaf bin Qays al-Tamimi sahaja yang menuduh mereka melakukan pembunuhan tersebut”;23 Tuduhan mi yang disampaikan oleh suku Azd, telah diisytiharkan oleh Abu ‘Ubaydah sebagai “tidak benar”.24 Sementara al-Mada’ini, Abu Mikhnaf, ‘Umar bin Shabbah, ‘Awanah dan al-Mubarrad telah mencapai kata sepakat dan bersetuju dengan Abti ‘Ubaydah tentang peranan yang dimainkan oleh aI-Ahnaf bin Qays dan anggotaanggota keluarganya dan suku Tamim.25 Tetapi al-Mubarrad menyatakan lebih terperinci mengenai perkara tersebut serta memberi pertunjuk untuk mengetahui sifat-sifatnya yang sebenar, dengan menyatakan bahawa, berikutan daripada perbalahan di kalangan suku-suku di Basrah, sebahagian besar daripada kaum Khawarij telah meninggalkan bandar itu, kecuali orang-orang dan suku Tamim yang menyokong. kaum keluarga mereka sahaja yang kekal di situ.2O Abs bin Talq al-Tamimi yang dianggap oleh Abti ‘Ubaydah sebagai salah seorang daripada penyerang-penyerang Mas’ud bin ‘Amr, adalah pemimpin suku Tamim yang begitu aktif pada masa berlakunya kekacauan tersebut.27 Sumber-sumber lain pula menyatakan bahawa golongan as?iwirah (hamba-hamba sahaya dan keturunan Parsi), yang telah bersekutu dengan suku Sa’d (Tamim) juga terlibat dalam peristiwa pembunuhan Mas’tid bin ‘Amr. Salah seorang daripada mereka bernama Muslim telah dianggap sebagai pembunuh Mas’ud bin ‘Amr.28 Dan berbagai pendapat yang telah dibentangkan tadi dapatlah disimpulkan bahawa kaum Khawanij dan sekutu-kutunya telah
23BA. vol. IVB, ms. Ill—keterangan lanjut mengenai pendapat Abil ‘Ubaydah tentang pembunuhan Mas’ud bin. ‘Amr, sila lihat Naqa’id vol. II, ms. 721—743. 24Tab. 11/405, dan 461; BA. vol. IVB, ms. 98; AbU ‘Ubaydah, Naqà’id vol. II, rns. 743. 25BA. vol. lVB, ms. 106 (al-Madã’ini); Tab. 11/518 (Abü Mikhnaf’), 465 (lbn Shabbah), 461 (‘Awanah); Mubarrad, al-Kdmil, vol. III, ms. 283—84. 26Mubarrad, al-Kdmil, vol. III, ms. 283—84. 27Tab. 11/453 28BA., vol. lVl3, ms. 98; Tab., 11/461; Ibn al-Athlr, al-Kdmil, vol. IV, ms. 142— bilangan kaum asdwirah dikatakan sebanyak 2,500 orang; mereka telah membentuk suatu kumpulan/masyarakat berasingan di kawasan Nahr al-Asäwirah di Basrah. Hanya sebilangan kecil sahaja daripada mereka yang menerima gaji, ‘aid’, antara 2,000—2,500 dirham (Tab. 1/2523), dan boleh jadi 400 orang daripada mereka itu telah menerima gaji yang paling rendah. Justeru itu mereka menentang Ibn Ziyad dan penyokongnya, Mas’Ud b. ‘Amr (Tab. 11/452,454; Abü ‘Ubaydah, Naqd’id, vol. II, ms. 731).

175

SPJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

terlibat secara langsung dan bertanggungjawab ke atas pembunuhan Mas’tid bin ‘Amr al-Azdi; pada masa yang sama kita dapati bahawa bukan sahaja anggota-anggota suku kaurn Hanifah, tetapi juga suku-suku yang lain, terutamanya suku Tamim, telah berada dalam barisan Khawanij. Kematian Mas’ud bin ‘Amr dengan segera dibela oleh suku kaum Azd, yang telah menunjukkan kemarahan mereka terhadap Khawanij. Kaum Khawanij telah diserang dan dihalau ke al-Ahwaz, lebih kurang 12 batu ke timur bandar Basrah, oleh suku kaum Azd. Bilangan kaum khawanij pada ketika itu tidak lebih danipada 350 orang, di antaranyaialah Nafi’ bin al-Aznaq al-Hanafi dan Najdah bin ‘Amir al-Hanafl.29 Kemudiannya mereka telah disentai oleh beberapa orang danipada penduduk Basrah. dan benbagai suku dan keturunan yang telah dipotong gaji mereka oleh Ibn Ziyad dengan sebab mereka disyaki terlibat dalam pemberontakan Khawanij.3° Menurut Ibn Sa’d, pada ketika yang sama, sekumpulan golongan alqurr?i’ telah memberontak menentang Ibn Ziyad di Basrah.3’ Golongan al-qurrti’ kemudiannya pergi menyertai tentera Khawanij. Dan sini kita dapat membezakan antara dua golongan Khawanij: golongan yang pertama adalah terdini danipada golongan minoniti dan golongan al-qurra’ yang pernah berperang menentang Khalifah ‘Ali di aI-Nahrawan, dan golongan yang kedua ialah golongan majoniti yang tidak menyertai peperangan al-Nahrawan. Golongan pertama saya gelarkan “Khawanij Asal” manakala golongan yang kedua saya gelarkan “Khawarij Baru”.32 Oleh kerana bilangan Khawarij Asal terlalu kecil berbanding dengan Khawarij Baru maka perbincangan kita akan difokuskan kepada golongan yang terakhir. Kedua golongan Khawarij tersebut dikenali dalam sumber-sumber sejarah Arab sebagai “al-Azariqah” dan “al-Najdiyyah”.

29BA. vol. IVB, ms. 115, vol. XL, ms. 79; Tab. 11/517. 30Al-’Ali, op.cit., ms. 33, dan 37. 3’Ibn Sa’d, Tabaqdi, vol. IV, i, ms. 35. 32M.A. Shaban mensifatkan mereka sebagai “qurrd’-khawdrj/” dan ‘~Neo-kha;tiiri/’ (Islamic History, ms. 249).

176

PERKEMBANGAN PART! KHAWARXJ

1. KhawArij Baru Azariqab dan penentangan mereka terhadap IbnalZubayr Pusat gerakan Khawanij Baru (Azaniqah) ialah bermula di alAhwaz, iaitu salah sebuah jajahan takluk Basrah. Mengikut sejarahnya, Hurqus bin Zuhayr al-Sa’di al-Tamimi, salah seorang daripada pemimpin al-qurra’, dilaporkan telah dihantar ke al-Ahwaz untuk membuka kawasan tersebut oleh ‘Utbah bin Ghawawan pada masa pemenintahan Khalifah ‘Umar bin al-Khattab pada tahun masa lbn Ziyad, gabenor 17H./638M.33 Apabila tiba Mu’awiyah/Yazid di Iraq, ha! ehwal al-Ahwaz telah diletakkan di bawah kawalan golongan dahiiqin (pemimpin-pemimpin tempatan); dan mereka inilah yang berkuasa penuh terhadap pemungutan cukai dan hasil-hasi! pendapatan wi!ayah tersebut, dan sebahagian daripadanya dihantar ke Basrah.34 Kematian Kha!ifah Yazid I pada tahun 63H./683M. serta pengusiran lbn Ziyad ke Syria menandakan berakhirnya pengawalan kerajaan Umayyah ke atas Negeni Iraq dan Wi!ayah-Wilayah Timur, dan menambahkan lagi pengaruh dan kekuasaan kaum Azariqah di a!-Ahwaz. Kehadiran golongan Azariqah di al-Ahwaz telah membolehkan ramai danipada rakanrakan suku kaum mereka merentas Teluk Parsi dan Semenanjung Arab ke kawasan-kawasan timur, termasuk al-Ahwaz. Di al-Ahwaz mereka te!ah menunjukkan sikap lemah-lembut terhadap .penduduk setempat, sama ada Arab atau bukan Arab. Golongan bukan Arab telah membeni sokongan kerana membalas budi mereka yang baik itu. Golongan Azariqah teuah memungut hasil pendapatan dan cukai dan diagihkan kepada penyokong-penyokong mereka.35 Dalam jangka masa yang singkat al-Ahwaz telah dapat dikuasai oleh mereka dengan sepenuhnya. Pernimpin Azaniqah yang pertama ialah Nafi’ bin al-Azraq alHanafi. Riwayat hidup Nafi’ bin al-Azraq tidak banyak diketahui, malahan disebut dalam bentuk yang agak samar-samar, dan sebabsebabbeliau memperolehi kepimpinan juga tidak dinyatakan ‘dengan jelas dalam sumber-sumber sejarah. Bagaimanapun, Nafi bin a!33Tab. 1/2541; lbn al-Athlr,a/-Kdmi/, vol. 11, ms. 544; YäqUt, Mu jam, vol. V, ms. 381. 34Tab. 11/457—58; BA. vol. IVB, ms. 109. 35BA. vol. Xl, ms. 80, dan 95.

177

SEJARAH AWAL PERPECAHA.N UMAT ISLAM

Azraq adalah merupakan salah seorang danipada kaum pemberontak di Basrah yang menentang pemerintahan Ibn Ziyad. Ibn Ziyad telah menggunakan cara kekerasan terhadap kaum pemberontak tersebut. Akibatnya daripada itu ramai di antara anggota-anggota suku Arab yang melibatkan din dalam penentangan mi telah ditangkap di Basrah. Walaupun beliau dikatakan salah seorang danipada pemimpin Khawanij, pada hakikatnya beliau sendini enggan membeni pertolongan kepada gerakan KhawanijAsal. Menurut al-Baladhuri, “Tindak-tanduk dan motif gerakan Nafi’ bin aI-Azraq al-Hanafi tidak ada persamaan dengan tindak-tanduk dan motif gerakan Khawarij yang berperang di al-Nahrawan”.36 Apabila ‘Urwah bin Udayyah al-Tamimi, salah seorang daripada pemimpin Khawanij aI-Nahrawan atau Khawarij Asa1,~d~bunuh oleh Ibn Ziyad, Nafi’ bin al-Azraq telah dipinta oleh salah seorang Khawarij Asal bernama Abu al-Wazu’ al-Rasibi untuk membela kematian ‘Urwan tetapi Nafi’ enggan untuk berbuat demikian. Justeru itu Abti al-Wazi’ al-Rasibi telah mencederakan Nafi’ dengan pedangnya.3’ Nafi’ bin aI-Azraq dapat menjadi seorang panglima tentéra yang aktifdalam pemberontakan Jidar pada tahun 58H/678M.38 Tambahan pun beliau adalah di antara pemimpinpemimpin suku Hanifah yang masyhur di Basrah; suku Hanifah adalah di antara suku-suku Arab yang paling besar dan paling berpengaruh diSemenanjung Arab; dan suku al-Dual bin Hanifah, iaitu sukw kaum Nafi’ sendini, adalah satu-satunya suku Arab yang terkaya di kalangan suku-suku Arab di Semenanjung Arab.39 Ada pendapat yang mengatakan bahawa dalam tempoh mereka berada di aI-Ahwaz, perselisihan pendapat mengenai tafsiran undang-undang Islam berlaku antara Nafi’ bin al-Azraq dengan pengikut-pengikutnya yang mengakibatkan berpecahnya Najdah bin ‘Amir al-Hanafl dan penyokong-penyokongnya.4° Perbezaan pendapat dan segi ‘aqidah yang wujud di kalangan kaum Khawarij, bukanlah merupakan punca utama kepada perpecahan di antara mereka. Lagi pun ahli-ahli sejarah seperti al-Tabari, al-Ya’qtibi dan
36BA. vol. XI, ms. 78. “BA. vol. IVB, ms. 93—94. 38BA. vol. IVA, ms. 156. 391bn Hazm, Ansdb, ms. 309. 40BA. vol. XI, ms. 79—81.

178

PERKEMBANGAN PART! KHAWARJJ

al-Mubarrad langsung tidak menyebut tentang kehadinan Najdah bin ‘Amir di al-Ahwaz, !ebih-lebih lagi mengenai perpecahan antaranya dengan Nafi’ bin aI-Azraq.4’ Ini menunjukkan bahawa Najdah bin ‘Amir, dan suku Hanifah, juga tidak tenlibat dalam pertikaian antara Nafi’ bin al-Azraq dengan penyokongpenyokongnya. Perkana penting yang lain yang perlu dinyatakan di sini ialah bahawa bukan sahaja orang-orang dan suku kaum Hanifah yang menjadi ahli dalam angkatan tentera Azaniqah tetapi juga orangorang dan suku yang lain, termasuk golongan Khawanij Asal.42 Bilangan tentena Azaniqah dalam tempoh pemenintahan Nafi’ bin a!Azraq berjumlah lebih dan 20,000 orang.43 Kemunculan gerakan Azaniqah yang tidak terkawal mi sentiasa menjadi ancaman bahaya terhadap Basrah. Bagi melindungi bahaya mi penduduk-penduduk Basrah telah berhimpun dan bersatu, dan perjanjian damai antara suku-suku Tamim dan Azd segera dilakukan, dan akhirnya mereka memutuskan untuk memihak kepada Ibn al-Zubyr bqgi menentang kaum Azariqah.44 Pihak Ibn al-Zubayr pula, setelah menenima sokongan yang amat diperlukan itu, di samping untuk membeni semangat dan galakan kepada para penyokongnya, telah memenintahkan supaya gaji (‘atifl, penduduk Basrah dibeni dua kali setahun: sekali di musim panas dan sekali lagi di musim sejuk.45 Setelah itu, pasukan tentera Basrah yang terdini
41Tab. 11/517—19; Ya’qübl, Thrik/ivol. 11, ms. 485; Mubarrad,a/Kdmi/, vol. III,ms. 283—85. 42Penyatuan antara suku kaum Han!fah dengan suku-suku lain dalam tentera Azdriqah bukanlah merupakan kepercayaan atau idealogi, tetapi merupakan dua kumpulan yang mempunyai kepentingan yang berbeza. “Pemberontakan suku kaum Hanifah tidak ada kaitannya dengan pertelingkahan sosioekonomi di Iraq yang mengakibatkan pemberontakan al-qurrd’ K/zawdrij (Khawärij Asal) terhadap Khalifah ‘Ali”. Pemberontakan kaum al-Azariqah pada hakikatnya merupakan pemberontakan besar di Semenanjung Arab yang melibatkan suku-sukuyang besar dan berpengaruh, tujuan untuk mempertahankan kawasan tersebut daripada pengaruh luar. Dengan adanya persatuan mi kaum AzAriqah menerima sokongan tetap dan Semenanjung Arab (MA. Shaban, op. cit., ms. 96—97). 431bn A’tham, vol. I, fol. 248B; Baghdddl, al-Farq. ms. 64. 44BA., vol. lVB, ms. 99 dan 115, vol. XI, ms. 79—80; Khalifah, Tdrikh, vol. 1, ms. 248; Tab 11/462 dan 518; !bn A’tham, vol. 1, fol. 247A; Ibn al-Athlr, al-Kamil, vol. IV, ms. 142—43; .Isfahäni, Aghdni, vol. VI, ms. 3; Shahrastãni,Mila/, ms. 89; AbII ‘Ubaydah, Naqa’id, vol. II, ms. 742. 45BA. vol. V, ms. 271, 280; al-’Ali, op. cit., ms. 137.

179

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

daripada berbagai keturunan dan peringkat, golongan kaya, golongan miskin dan juga golongan yang beragama telah direkrut untuk memerangi kaum Azaniqah. Gabenor Basrah pada ketika itu ialah ‘Abdulah bin al-Hanith bin Nawfal (Babbah) dan suku Quraysh, dan beliau telah menghantar sepasukan tentera dan Basrah, ke aI-Ahwaz di bawah pimpinan Muslim bin ‘Ubays dan suku ‘Abd Sham. Pasukan Azaniqah dan tentera Basrah, telah bertempur di kawasan Dulab, di mana pemimpin tentera Basrah telah terbunuh. Begitujuga pemimpin tentera Azaniqah, Nafi’ bin alAzraq al-Ijanafl telah terbunuh dalam pertempuran tersebut, setelah memimpin selama tujuh bulan (Shawwal 64 H./684 M.—JumadiAkhir 65 H./685 M.)46 Perlu diambil perhatian bahawa di samping tentera Azaniqah yang dipimpin oleh Nafi’ bin al-Azraq terdapat segolongan danipada Khawanij Asal, di bawah pimpinan ‘Awf bin Ahmar al-Dhabbi, yang dilaporkan telah sama-sama berperang dengan Nafi’ dan terbunuh. ‘Awf bin Ahmar thenurut al-Baladhuni, adalah salah seorang danipada kaum Khawanij yang telah berperang di al-Nahrawan dan Mukhaylan.47 Di samping KhawanijAsal, namai lagi anggota-anggota suku Arab, khususnya daii al-Yamamah, datang membantu tentera Azariqah di al-Ahwaz.48 Tujuan mereka membantu tentera Azaniqah ialah untuk menjatuhkan kekuasaan Ibn al-Zubayr dan Iraq. Bagaimanapun, pimpinan Nafi’ bin atAzraq adalah terlalu singkat, dan sebab ittama kekalahannya ialah oleh kerana ketiadaan sokongan danipada penduduk-penduduk tempatan. Walaupun pada awalnya beliau menunjukkan sikap lemah-lembut dan tolak ansur terhadap penycikong-penyokong setempat, tetapi di akhir-akhir pemenintahannya beliau berubah kepada sikap kekerasan dan perseteruan terhadap mereka yang
46BA. vol. IVB, ms. 115, vol. XI, ms. 85—87—keterangan lanjut mengenai kempen di DUlib, sila lihat BA. vol. XI. ms. 93, 95; Tab. 11/520, 581; Khallfah, TdrIkh, vol. I. ms. 251; Ibn A’tham, vol. 1, fol. 247B; Mubarrad, al-Kimil, vol. III. ms. 294; alSadilsi, Mu’arrij b. ‘Umar, Kiidh Hadhfmin Nasab Quraysli, Qähirah. 1960. ms. 39; Ibnal-Athir, al-Kdmil, vol. IV, ms. 168; Isfahani. Aghdnl, vol. VI, ms. 3; Dhahabl. Tdrikh, vol. II, ms. 360; ibn Kathir, Biddyak. vol. III, ms. 261; Ibn Abi al-Hadld, Sharli, vol. I, ms. 383; Dinawari, ms. 270 dan 273—di sini Nih’ bin al-Azraq alHanafi dikatakan terbunuh dalam peperangan Silla; YiqUt, Mujam. vol. II, ms. 485. 47BA. vol. XI, ms. 91—92. 48Ibid., ms. 86,87 dan 93; Isfahani, Aghdn1~ vol. VI, ms. 5; Dhahabi, Tdrlkh. vol. II, ms. 360.

180

PERKEMBANGAN PART! KHAWARIJ

menyebabkan yang tcrakhir tidak membantunya.4° Begitu juga anggota-anggota suku Arab Basrah, walaupun Nafi’ bin al-Azraq pernah menghubungi mereka, tetapi mereka tidak menyokongnya.5° mi ialah oleh kerana penduduk Basrah secara keseluruhan menganggap bahawa kemunculan gerakan Azariqah merupakan ancaman besar terhadap keamanan dan keselamatan mereka, sebagaimana yang dinyatakan di atas. Dengan kematian Nafi’ bin al-Azraq, kepimpinan tentera Azaniqah telah bertukar ke tangan suku kaum Tamim. Di antara pemimpin suku Tamim yang terkemuka di kalangan kaum Azaniqah ialah ‘Ubaydullah dan al-Zubayr, dan keluarga al-Mahuz. Kedua~ dua pemimpin tefsebut telah melaksanakan dasar Nafi’ bin al-Azraq dengan angkatan tentera yang sama, dan telah berjaya menewaskan beberapa pasukan tentera Ibn al-Zubayr yang dihantar dan Basrah. Oleh kerana tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan berlakunya kekacauan dalam tempoh mereka memimpin, maka adalah besar kemungkinan bahawa semua cukai dan hasil pendapatan yang dikumpul danipada kawasan-kawasan yang ditakluk pada masa ‘Ubaydullah dan al-Zubayr dibahagi-bahagikan kepada pengikutpengikut mereka. Berhubung dengan kepemimpinan kaum Tamim dalam banisan Azaniqah terdapat dua pendapat yang berbeza iaitu antara AbtI Mikhnaf dan al-Mada’ini, tetapi memandangkan kedudukan a!Mada’ini lebih berkewibawaan daripada Abti Mikhnafmengenai hal ehwal Ba~rah dan wilayah-wilayah timur maka wajar sekali bagi kita untuk berpegang dengan pendapat beliau. Menurut al-Mada’ini, ‘Ubaydullah bin Bishr bin al-Mahuz al-Saliti al-Tamimi adalah orang yang pertama dan suku kaum Tamim, selepas Nafi’ bin alAzraq, yang memimpin tentera Azaniqah.5’ Di bawah pimpinan beliau tentera Azaniqah berjaya menangkis serangan-serangan dan Ba~rah dan membunuh pemimpin-pemimpin tentera kerajaan seperti Rabi’ bin ‘Amr al-Ajzam al-Ghuddani al-Tamimi dan at40BA. vol. Xl, ms. 95. 50Ihid., ms. 82—83; Mubarrad, al-Kdmil, vol. III, ms. 291—93; Ibn Abi al-Hadid, Sharh, vol. 1, ms. 382—83. 5BA. vol. XI, ms. 87—89—menurut AbU Mikhnaf, pemimpin yang pertama dan suku Tamim, selepas Nih, yang memimpin Aziniqah ialah ‘Abdullih bin al-MihiIz dan setelah itu diganti oleh saudaranya, ‘Ubaydulih bin al-MahUz (Tab. 11/582—83).

181

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

Ijajjaj bin Bab bin ‘Amr al-Himyani. Setelah tiga bulan berkuasa, ‘Ubaydullah bin al-Mabtiz menghadapi serangan yang lebih besar danipada yang lepas-lepas, di bawah pimpinan ‘Uthman bin ‘Ubaydillah bin Ma’mar dan suku Quraysh bersama-sama tentera berjumlah 12,000 orang ( atau 10,000 orang) yang dikinim oleh gabenor Ba~rah, ‘Umar bin ‘Ubaydullah bin Ma’mar al-Qurayshi.52 Sementara itu, tentera Basrah yang pimpinan oleh Hanith bin Badr al-Tamimi masih berperang menentang Azariqah, dan kemudiannya tentera mi bersatu dengan tentera ‘Uthman bin ‘Ubaydullah. Apabila kedua-duanya menyeberangi Sungai Dujayl perselisihan antara Hanith dengan ‘Uthman berlaku, dan justeru itu mereka berperang secara berasingan menentang tentera Azaniqah. Dalam pertempuran di Dulab, ‘Uthman telah terbunuh. Sementara Hanith dengan tentera yang sedikit telah meneruskan peperangan, tetapi apabila mereka sedang menyeberangi Sungai Tin mereka telah diserang oleh tentera Azaniqah yang menyebabkan mereka terpaksa pergi ke sungai Dujayl. Di sini Uarith dan askar-askarnya dikepung dan akhirnya terbunuh dalam sungai tersebut. Setelah mencapai kejayaan mi ‘Ubaydullah bin al-Mahtiz, panglima perang Azariqah, berkhemah di pinggir Sungai Tin dan Sungai Furat sementara itu beliau mengutip cukai-cukai di kawasan tersebut dan merancang untuk menyerang Ba~rah.53 Keadaan di Basrah telah diselamatkan oleh al-Muhallab bin A’bi Sufrah al-Azdi, yang dipanggil khusus dan Khurasan oleh Ibn alZubayr. Pada masa al-Muhallab sampai di Basrah tentera Azaniqah telah menguasai sebahagian besar daripada jajahan timur Ba~rah dan kawasan Sungai Dajlah. Bilangan tentera mereka pada ketika itu tidak kurang dan 10,000 orang dan mereka sedang menuju ke arah Ba~rah.54Menyedani tentang bahaya in penduduk Basrah dan
-

52Tab. 11/582. 53BA. vol. XI, ms. 96—102; Tab. 11/582—83; Ya’qubi, Tdrikh, vol. II, ms. 485; Mubannad, al-Kdmil, vol. III, m~306—310; Isfahini, Aghdni, vol. VI, ms. 5; Dinawani, ms. 270; Ibn; Ibn al-Athin, al-Kdmil, vol. IV, ms 195; lbn Abi al-Hadid, Sharli, vol. I, ms. 384. 54Tab. 11/583; BA. vol. XI, ms. 102; Khalifah, Tdrikh vol. I, ms. 252; Ya’qübi, Tdrikh, vol. II, ms.264; Mubannad, al-Kdmil, vol. III, ms. 310; Ibn A’tham, vol. I, fol. 284A; Ibn al-Athin, al-Kilmil, vol. IV,ms. 195—96; Dinawani, ms. 271—72; Ibn Khaldun, ‘Ibar, vol. III, rns. 312; Ibn Kathin, Biddyah, vol. VII, ms. 261; Baghdidi, al-Farq, ms. 95; Shahnastini, Mi/al, ms. 89 Ibn Abi al-Hadid, Shanh, vol. I, ms. 383—84.

182

PERKEMBANGAN PART! KHAWARU

berbagai suku kaum, terutamanya golongan yang berada yang telah menanggung kerugian harta benda dan perdagangan di seluruh pelusuk iklim itu, telah membantu al-Muhallab dengan penuh semangat. Lebih kurang seramai 12,000 orang danipada mereka itu telah disenaraikan untuk menyertai kempen mi.55 Dengan segala persiapan dan kelengkapan yang disediakan tentera Ba~rah mara ke arah Sungai Furat dan menawan kawasan yang berhampiran dengan sungai tersebut. Setelah berada empat puluh han di sana, mereka mara pula ke kawasan Sungai Tin, dan di sini mereka telah bertempur dengan tentera Azariqah, tetapi pihak tentera dan Ba~rah telah mencapai kemenangan dan berjaya memaksa tentera Azariqah berundur semula ke al-Ahwaz. AlMuhallab terus memburu mereka, sementara saudaranya, atMu’arik, tinggal di kawasan Sungai Tin, dan di sini beliau terus menghantar anaknya, al-Mughirah, tetapi mi tidak membeni kesan yang besar; al-Mu’anik telah terbunuh sementara al-Mughirah telah melanikan din ke aI-Ahwaz. Tidak lama kemudian, ahli keluarga alMuhalli4b telah sekali lagi ditewaskan oleh tentera Azaniqah dalam peperangan di Sufaf.56 Dengan ketewasan mi al-Muhallab menanik din ke al-’aqul untuk berehat selama tiga han. Setelah itu beliau mara pula ke Silla dan Sillabra, dan di sini tentera Azaniqah berkhemah. Dalam gerakan mi al-Muhallab menggesa tenteranya supaya bekerja keras menentang musuh. Al-Muhallab dan askaraskarnya pada ketika mi adalah dalam keadaan yang lebih bersedia; mereka telah berkubu dalam sebuah pant, dan mereka menggunakan juga pengintip-pengintip dan pengawal. Pada suatu malam tentera Azaniqah telah melakukan serangan ke atas khemah al-Muhallab, tetapi askar-askar al-Muhallab yang sentiasa berwaspada, berjaya mempertahankan kubu mereka dan menangkis
55BA. vol. V, ms. 252—53, vol. XI, ms. 103; Tab. 11/582—84; Ya’qilbl, Tinfkh vol. II, ms. 264; Mubanrad, al-Kdmil, vol. IlL ms. 310—312; Ibn al-Athir, al-Kdmil, vol. IV, ms. 196; Maqdisi, al-Bad’,vol. VI,ms. 20; Dinawani, ms. 272; Ibn Kathir, Biddyah, vol. VIII, ms. 261; Ibn Abi al-Hadid, Sharh, vol. 1, ms. 384—85; al-’Ali, op. cii., ms. 107. 56BA. vol. XI, ms. 103—105; Ibn A’tham, vol. I, fol. 248B; Mubanrad, al-Kdmil, vol. III, ms. 3 13—17; Ibn al-Athin, al-Kdmil, vol. IV, ms. 196—98; YiqiIt, Mujam, vol. III, ms. 285—Sengketa antana Aziniqah dan al-Muhallab pada ketika itu (65 H./685 M)ada juga disebut dalam Tdrikh, al-Tabani, tetapi tidak dinyatakan tentang pepenangan Sulaf sehingga pada tahun 68 H./688 M. (Tab. 11/584—91, 765).

183

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

serangan tersebut sehingga tentera Azaniqah terpaksa berundur. Pada han berikutnya, suatu serangan lain dilancarkan oleh Azariqah, di bawah pimpinan ‘Ubaydullah bin Hilal al-Yashkuri dan al-Zubayr bin al-Mahuz al-Tamimi, bersama dengan tcntera yang lengkap, berjumlah lebih kurang 7,000 orang, dan dengan jumlah tentera yang besar itu mereka dapat mengalahkan tentera Ba~rah. Dengan kekalahan mereka ramai di antara tentera Basrah melanikan din, yang menyebabkan al-Muhallab terpaksa bersendinian bersama-sama suku kaumnya dan Azd yang berjumlah hanya 3,000 orang untuk menentang tentera Azariqah. Dengan tekad dan keazaman, tentera al-Muhallab berjaya menewaskan kaum Azariqah dalam peperangan Silla dan Sillabra pada tahun 65 H./685 M. (atau 66 H./686 M.). Dengan kejayaan mi wilayah al-Ahwaz telah jatuh semula ke bawah kekuasaan al-Muhallab. Ramai di antara tentera Azariqah telah terbunuh dalam peperangan tersebut, termasuklah pemimpin mereka, ‘Ubaydullah bin al-Mahuz atTamimi, yang telah memimpin selama enam bulan dan digelar Amir al-Mu’minin.57 Sementara yang lain telah melarikan din ke I~fahan dan Kirman setelah menenima bantuan tentera dan al-Bahrain.58 Bantuan tentera yang baru ditenima oleh Azaniqah mi kebanyakannya terdini danipada suku kaum ‘Abd al-Qays, kerana mereka merupakan penduduk yang terbanyak di al-Babrain. Pucuk pimpinan Azariqah pada masa itu disandang oleh al-Zubayr bin atMahuz al-Tamimi,59 yang kemudiannya muncul bukan sahaja di kawasan Ba~rahtetapi juga di kawasan Kufah. Sebagaimana yang dinyatakan di atas, tentera Azaniqah telah dihalau dan al-Ahwaz ke daerah timur oleh tentera al-Muhallab pada tahun 66 H./686 M. Dua tahun kemudian iaitu pada tahun 68 57Tab. 11/585—88;
BA. vol. XI, ms. 105, dan 109; Mubarrad, al-Kdmil, vol. III, ms. 320—25; Ibn al-Athin, al-Kdmil, vol. IV, ms. 198—200; YiqiIt, Mujam, vol. III, ms. 232; Ibn Rusteh, al-A ‘faqal-Najisah, ms. 217—perkataan ‘Amir al-Mu‘minin “boleh entikan sebagai khalifah, panglima penang, penasihat .. dan sebagainya (MA. Shaban, op. cit., ms. 56—57). 58Tab. 11/588; Ibn A’tham, vol. I, fol. 249A ff; Ibn Abi al-Hadld, Shari,; vol. I, ms. 387; YiqUt, vol. III, ms. 232; Ibn Rusteh, al-A ‘ldq al-Nafisah, ms. 217; Boswonth, op. cii., ms. 46 bilangan tentena Azaniqah 30,000. 59BA. vol. XI,ms. 110; Khalifah, Tdrikh, vol. I, ms. 252; Mubannad, al-Kdmil, vol. III, ms. 330; Ibn al-Athin, al-Kamil, vol. ms. 200; Ibn Khaldtin ‘Ibar, vol. III, ms. 313; Ibn Kathin, Bidayah, vol. VIII, ms. 293; YiqiIt, Mujam, vol. III, ms. 232.

184

PERKEMBANGAN PART! KHAWARIJ

H./688 M. mereka, di bawah pimpinan ketua baru, al-Zubayr bin atMahuz, kembali semula ke al-Ahwaz menerusi Fans. Al-Muhallab, pada ketika itu, sebagai gabenor Fans, telah dipanggil ke Ba~rah oleh Mu~’abbin al-Zubayr untuk mempentahankan bandar tersebut. Sementara wilayah Fans telah diserahkan kepada ‘Umar bin ‘Ubaydillah bin Ma’mar al-Qyrayshi untuk mempertahankan wilayah itu dan serangan Azaniqah di sebelah timur. Sebaik saja ‘Umar bin ‘Ubaydillah tiba di Fans tentera Azaniqah telah menyerang I~takhr dan membunuh anak ‘Umar, ‘Ubaydullah, yang berkuasa di sana. Kematian ‘Ubaydullah telah dibela oleh ayahnya dan lebih kurang seramai 90 orang Azaniqah telah dibunuh. ‘Umar bin ‘Ubaydullah bin Ma’mar al-Qurayshi kemudiannya mengejar mereka ke Sabur, dan di sana beliau telah ditentang oleh tentera Azaniqah dan nyawa ‘Umar telah dapat diselamatkan oleh Majza’ah, salah seorang danipada panglima perang tentera Bagah; sebanyak 900,000 dirham telah dibeni kepadanya oleh ‘Umar sebagai mengenang jasanya.6° Kaum Azaniqah kemudiannya kembali ke I~fahan menerusi Anrajan untuk menyediakan gerakan baru. Setelah mengadakan pengutipan cukai dan kampung-kampung di sekitar I~fahan mereka pun berlepas ke Fans dan setelah itu ke al-Ahwaz, bertemu dengan ‘Umar. Apabila ‘Umar mengetahui bahawa kaum Azaniqah merancang untuk menyerang Bagah beliau pun cepat-cepat pergi menyekat mereka di jambatan besar Sungai Dujayl. Di sini beliau disokong oleh tentera Ibn al-Zubayr yang baru tiba dan Ba~rah. Apabila mendengarkan berita mi Azariqah berpaling ke aràh atMadam, dengan tujuan untuk menyerang Kufah. A1-Mada’in telah diserang dengan ganas oleh Azaniqah dan penduduk di situ ramai yang telah terkorban. Gabenornya, Kirdam bin Mirdas al-Fazari, telah digulingkan dan dihalau dan situ.6’ Apabita hal mi didengar oleh gabenor Ktifah, al-Quba’ at-Harith bin Abi Rabi’ah alMakhzthmi al-Qurayshi dan pemimpin-pemimpin Arab yang lain

60BA. vol. XI, ms. 110—13; Tab. 11/754—55; Ibn al-Ath!n, al-Kdmil. vol. IV, ms. 282; Ibn Kathir, Biddyah, vol. VIII, ms. 293—94; Ibn Abl al-Hadld, Shari,, vol 1, ms; 389—90. 6’Tab. II/7SS—S6~BA. vol. XI, ms. 114—15; Ibn al-Athln, al-Kamil, vol. IV, ms. 283; Ibn Abi al-Hadid, Shari,, vol. I, ms. 390; Dhahabi, Tdrikh, vol. II, ms. 367 dan 381.

185

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

seperti Ibrahim bin at-Ashtar at-Nakha’i, Shabath bin Rib’I atYarbu’i at-Tamimi mereka dengan penuh semangat bersedia untuk memerangi kaum Azaniqah.62 Dan al-Mada’in tentera Azaniqah mara pula ke kawasan al-Sarat, di tebing Sungai Furat dekat Kufah. Di sini mereka tetah menemui Simak bin Yazid at-Sabi’i dan anak perempuannya di sebuah desa yang berdekatan dan tetah membunuh mereka.63 Menurut Abu Mikhnaf, ahli sejarah Ktifah yang berwibawa, apabita kaum Azariqah metihat orang Kufah datang untuk memerangi mereka, mereka terus merobohkan jambatan Sungai Furat.64 Pendapat Abu Mikhnaf mi dipersetujui oleh Ibn al-Athir.65 Apabita jambatan itu diperbaiki semula, orang KtIfah terus pergi memburu kaum Azaniqah ke at-Mada’in dan setelah itu ke al-Rayy, tetapi kaum Azaniqah tetah berjaya menewaskan orang Kufah dan membunuh gabenornya, Yazid bin al-Ijarith al-Shaybani dan isteninya Latifah, yang dikatakan mempunyai hubungan rapat dengan Khatifah ‘Au bin Abi Talib.66 Setetah mendapat bekalan makanan di kawasan at-Rayy, tentera Azaniqah mara pula ke arah I~fahan dan gabenornya ialah ‘Attab bin Waraqa’ at-Riyahi. I~fahan telah dikepung selama tujuh butan oteh tentera Azaniqah. Kepungan yang begitu lama menyebabkan ‘Attab dan tenteranya mengalami kesukaran oteh kerana kehabisan bekalan makanan dan tenaga. Akibat danipada itu, mereka telah memutuskan untuk metakukan suatu serangan besar secara mengejut ke atas tentera Azaniqah. Datam serangan mi ‘Attab dan tenteranya berjaya menewaskan tentera Azariqah dan membunuh pemimpin mereka, al-Zubayr bin at-Mabuz at-Tamimi.67
“Tab, 11/759; BA. vol. XI, ms. 115; Ibn al-Ath1n, al-Kamil, vol. IV, ms. 283; Dhahabl, Tarikh, vol. II, ms. 381—82; Ibn Kathin, Biddyah, vol. VIII, ms. 294. °3TabII/760 BA. vol. XI, ms. 117; Mubannad, al-Kamil, vol. III, ms. 339; Ibn Abi alHadid, Sharh, vol. I, ms. 390 Alrnan aI-fl’i disebut di sini dan bukan Simik bin Yazid al-Sabi’i. “Tab. 11/761; bandingkan dengan Dhahabi, Tdrlkh vol. II, ms. 382. 651bn al-Athin, al-Kamil, vol. IV, ms. 284. “BA. vol. XI, ms. 118; Mubannad, al-Kdmil, vol. III, ms. 342; Ibn aI-Athln, al-Kamil, vol. IV, ms. 285. 67Tab. 11/762—64; BA. vol. XI, ms. 120—2 1; Mubannad, al-Kamil, vol. III, ms.343; Ibn A ‘iham, Jot I, Jot 250A; lbn al-A ihir, al-Kdmil, vol. IV, ms. 285; Abu ‘Ubaydah, Naqdid, vol. II,ms. 896; Dhahabi, Tarikh, vol. II, ms. 382; Ibn Abi al-Hadld, Sharh, ‘vol. I, ms. 391; Ibn Kathin, Biddyah, vol. VII, ms. 294.

186

PERKEMBANGAN PART! KHAWARIJ

Botehjadi di akhir-akhir tahun 68H./688 M. (atau 69 H./689 M.) kaum Azaniqah tetah memitih Qatari bin al-Ruja’ah at-Mazini dan suku Tamim sebagai pemimpin mereka yang baru. Pada r~utanya mereka dikatakan cenderung untuk metantik ‘Ubaydah bin Hital atYashkuni, tetapi ‘Ubaydah tetah menotak dan mencadangkan Qatani kerana memandangkan kelayakan dan kebotehan beliau untuk menjawat jawatan tersebut. Akhirnya mereka tetah mencapai kata sepakat dan memberi pangakuan taat setia kepada Qatari bin Fuja’ah al-Mazini sebagai pemimpin mereka dan menggelarnya am?lr al-Mu ‘minin.68 Di sini kita menghadapi masatah tempoh masa pemerintahan Qatanl. Setengah sumber menyatakan bahawa pemerintahan beliau berlanjutan setama dua puluh tahun6°Namun begitu, kenyataan mi tetah disangkal oleh ahli-ahli sejarah moden dan menganggapnya sebagai pendapat yang tidak bernilai dan tidak berlandaskan faktafakta sejarah.7° Berhubungan dengan tanikh pertantikan Qatani, sumber-sumber sejarah Arab menyatakan sesuatu yang berbezabeza antara satu dengan yang lain. Menurut Ibn Khatlikan, perlantikan Qatari dibuat pada tahun 66 H/686 M.7’ oleh Abu Mikhnaf, dan disokong oteh Ibn al-Athir dan at-Dhahabi, menetapkan tarikh pemenintahan Qatari pada tahun 68 H./688 M.72 Sementara al-Baladhuni, yang tebih banyak perbezaannya mengatakannya pada tahun 71 H./69l M Qatani dilantik sebagai pemimpin Azaniqah.73 Bagaimanapun, kebanyakan mereka bersetuju tentang tarikh kematian Qatani iaitu pada tahun 77 H./697 M atau tahun 78 H./698 M. Dan kenyataan-kenyataan tadi dapatlah ditentukan bahawa masa pemerintahan Qatari bin al-Fuja’ah tidak
,

“BA. vol. XI, ms. 122—23; Tab. 11/764; Ibn A’tham, vol. I, fols. 25 lA—B; Mubarrad, al-Kamil, vol. III, ms. 347; Dhahabi, Tarikh, vol. III, ms. 127,203, Ibn Abi al-Hadid, Shari,, vol. I. ms. 392; Ibn Kathin, Bidayah, vol. VII, ms. 294. 691bn Hazm, Anzib, ms. 212; Ibn Dunayd, lshiiqdq. ms. 205; Ibn Khallikin, WaJaydi, vol. IV, rns. 93 dan 94; Maqdisi, al-Bad’, vol. VI, ms. 33; Ibn al-’Imid, Shadhardi alDhahabfi akhbdr man dhahab, Qähirah, 1350 H., vol. I, ms. 87. 70Levi Della Vida, “Katani bin al-Fuja’a”, Encyclopaedia oJ Islam, 1st. Edition, Leiden, 1913—38; 5. al-Qalamawi, Adab al- Khawar(j, Qihirah, 1945, ms. 61. 711bn Khallikin, WaJaydi, vol. IV, ms. 93. 72Tab., 11/764; Ibn al-Athin, al-Kamil, vol. IV, ms. 286; Dhahabl, Tarlkh, vol. II, ms. 382. 1~BA.vol. XI, ms. 123.

187

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

metebihi daripada sepuluh tahun, iaitu suatu jangka masa yang disahkan oleh at-Dhahabi.’4 Qatani bin al-Fuja’ah adalah seorang pemimpin kaum Azaniqah yang paling terkemuka dan berpengaruh. Riwayat hidup beliau, seperti juga niwayat hidup kebanyakan pemimpin Azaniqah, tidak disebutkan secara meluas dalam sumber-sumber sejarah sehinggalah menjelang tahun 64 H./684 M. manakata munculnya pemberontakan Azaniqah. Watau bagaimanapun, sejak tahun 42 H./662 M. tagi Qatari sudah bergiat dalam bidang ketenteraan bersama-sama tentera Umayyah yang dihantar oteh ‘Abduttah bin ‘Amir dan Ba~rah ke Tabanistan untuk berkempen.75 Pada tahun 64 H./684 M. iaitu ketika metetusnya pemberontakan Azaniqah, Qatani turut sama dalam pemberontakan tersebut bersama-sama suku kaumnya dan Tamim yang tidak bersetuju dengan sikap Ibn Ziyad yang memihak pada suku Azd di Ba~rah, dan berpindah ke al-Ahwaz bersarna-sama kaum Azaniqah. Sejak itu pengaruh dan kekuasaan Qafari di katangan pemimpin-pemimpin Azaniqah, khususnya selepas kematian Nafi’ bin at-Azraq al-Ijanafi, semakin bertambah kuat sehinggatah betiau ditantik pada tahun 69 H./689 M. Sepanjang pemerintahannya, witayah Fans dan Kirman, terutama di kawasan sekitar Jlruft, Kirman, tetah menjadi sebagai pusat pemenintahan mereka, dan ke sanatah biasanya mereka kembati (dar hj/ratihim) apabita setesai danipada menjatankan gerakan atau diburu musuh.76 Sebaik sahaja beliau ditantik, Qatar; bin at-Fuja’ah muta mengatur strategi ketenteraan di I~fahan.Pada mutanya pengikutpengikutnya mencadangkan supaya menyerang Fans, tetapi betiau tidak bersetuju, memandangkan kedudukan gabenornya, ‘Umar bin ‘Ubaydittah al-Qurayshi yang kukuh. Pada akhirnya mereka membuat keputusan, setetah mendapat sokongan dan bantuan serta mengutip cukai dan daerah-daerah Kirman, untuk menyerang Basrah metalui al-Ahwaz. Pembentukan semuta kekuasaan Azaniqah di al-Ahwaz telah mengancam kedudukan Ibn al-Zubayr di Ba~rah.Sekali lagi, keadaan di Ba~rah telah disetamatkan oleh al-Muhattab, yang pada ketika itu menjadi gabenor di Mawsit dan
~~Dhahab1, Tarlkh, vol. III, ms. 127 dan 203. 75Khalifah, Tdrikh, vol. I, ms. 189. 76C.E. Bosworth, op. cit., ms. 37—56.

188

PERKEMBANGAN PARTI KHAWARU

Jazirah, dan betiau dipanggil datang dengan segera ke Ba~rah untuk memerangi Azaniqah. Di kawasan Sulaf, betiau bersama dengan pasukan tentera dan Ba~rah tetah bertemu dengan tentera Azaniqah, dan setetah tapan bulan berperang, tentera Azariqah tetah tertewas dan dihatau ke Ramhurmuz.77 Pada masa yang sama (72 H./692 M.) Mus’ab bin at-Zubayr tetah terbunuh datam satu pertempuran dengan ‘Abdut Matik di Maskin. Dengan terbunuhnya Mu~’ab bin at-Zubáyr maka berakhirlah kekuasaan ahti ketuarga at-Zubayr di Iraq. Sementara gerakan dan penentangan Azariqah, di bawah pimpinan Qatani bin at-Fuja’ah at-Tamimi, terus maju pada masa pemenintahan ‘Abdut Matik bin Marwan sehingga Qatari terbunuh pada tahun 78 H./698 M. semasa al-Ijajjaj. ii. KhawArij Barn Najdiyyah dan Penentangan terhadap Ibn al-Zubayr Pada tahun 64 H./684 M. orang-orang di al-Yamamah tetah berkumput di at-Ijijaz untuk menentang tentera Syria. Apabila tamat peperangan mereka kembati semula ke at-Yamamah, ketika Abu Tatut Satim bin Matar dari Banu Zin’~,,bin Malik bin Sa’d bin ‘Ati bin Malik bin Bakr bin Wa’il, atau menurut at-Batadhuri, dan Banu Mazin (Tamim) (atau seorang hamba sahaya (mawla,) dan suku Tamim),78 tetah dipitih sebagai pemimpin dengan syarat bahawa beliau hanya menjadi pemimpin datam tempoh sementara sebetum ketibaan pemimpin yang tebih tayak dan berkebolehan. Pada tahun 65 H./684M. Abti fllti~ tetah berjaya menguasai kawasan al-Hadanim, salah sebuah tadang yang terbesar di atYâmamah, dan membahagi-bahagikan hasit pendapatannya kepada pengikut-pengikutnya.79 Pada ketika inilah Najdah bin ‘Amir alIjanafi mula muncul di al-Yamamah. Pada mulanya beliau

“Tab.

11/764—65; BA. vol. XI, ms 123—24; Ibn A’tham, vol. I, fols. 254—55; Mubannad, al-Kamil, vol. III, ms 347—48; Ibn al-Athln, al-Kdmil, vol. IV, ms. 286; Ibn Kathin, Bidiiyah, vol. VIII, ms. 294; Ibn Abi al-Hadld, Shari,, vol. I, ms. 392. 78Asal-usul atau nasab ketununan Abil TillIt dinyatakan di dalam sumben-sumber sejarah dalam bentuk yang benbeza-beza (Tab. 11/517 (ketununan Banli Zimmin bin Bakr bin Wi’il); BA. vol. IVB, ms. 95 (dan ketununan Banu Mizin, Tamim); BA. vol. XI, ms. 81 (seonang mawla, hamba sahaya, dani Banu Mazin, Tamim). 79BA. vol. XI, ms. 127; Mubanrad, al-Kamil, vol. III, ms. 285; Ibn al-Athin, al-Kamil, vol. IV, ms. 201; Ibn Khaldtln, ‘Ibar, vol. III, ms. 313.

189

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

dikatakan tetah bekerjasama dengan Abu Tatut. Apabila Najdah berjaya merampas karavan atau qafitah yang membawa barangbarang dan Ba~rahkepada Ibn at-Zubayr di Mekah, betiau telah membawa semua harta rampasan itu kepada Abu flIut di alHadanim, dan harta-harta itu tel~h dibahagi-bahagikan.8° Walaupun adanya kenjasama dan sefahaman antara Najdah dan Abu Tamut, penduduk at-Yamamah tetah memilih Najdah sebagai pemimpin mereka yang baru pada tahun 66 H./685M. Najdah bin ‘Amir pada ketika itu baru berusia tiga puluh tahun, tetapi sudah menjadi masyhur di kalangan anggota-anggota suku kaum Hanifah di at-Yamamah.8’ Sumber-sumber sejarah menggetarkan pengikutpengikutnya sebagai al-Najdiyyah, mengambit sempena nama Najdah bin ‘Amir. mi tidaktah bererti bahawa semua pengikut Najdah dan suku kaum Hanifah, tetapi banyak tagi suku kaum lain yang menyertai gerakan Najdah dan digotongkan dalam golongan al-Najdiyyah. Pemilihan Najdah bin ‘Amir sebagai pengganti Abu Talut tetah menimbulkan pertanyaan dan perbincangan di katangan ahli sejarah. Dixon menganggap bahawa Najdah bin ‘Amir adalah seorang pemimpin yang berpengaruh di katangan penduduk atYamamah, dan dengan sebab itu beliau dipitih menjadi pemimpin baru kaum al-Najdiyyah.82 Yang sebenarnya bukan itu saja yang menyebabkan betiau dicatonkan dan seterusnya dipilih menjadi pemimpin, tetapi sebab yang paling utama betiaudipitih iatah oteh kerana beliau seorang danipada anggota suku Hanifah; penduduk di al-Yamamah kebanyakannya terdini danipada anggota suku kaum yang sama. Jadi tidak hairanlah Abu Tatut, dan suku Tamim (atau mawla’?) disingkir dart jawatannya untuk digantikan dengan rakan sesuku mereka, Najdah bin ‘Amir at-Ijanafi. Sesungguhnya, kebanyakan pengikut Najdah bin ‘Amir adalah terdini danipada suku kaum Ijanifah (kharaja Najdah bi-al- Yamdmahfi qawmihi).83 Kaum Banu Ijanifah pernah hidup bebas dan merdeka sejak zaman Nabi
80BA. vol. XI ms. 128; Ibn al-Athir, al-Kamil, vol. IV, ms.20l; Ibn KhaldiIn, Ibar, vol. III, ms. 313. “Tab. 11/401—402; Dixon, op. cit., ms. 170. “Dixon, op. cit., ms. 170. “BA. vol. IVB, ms. 47 dan 96; Tab. 11/401; TdrIkh al-KhulaJd’, tanpa penganang,ed. P. Gniyaznevntch, Moscow, 1967, ms. 96.

190

PERKEMBANGAN PARTI KHAWARJJ

lagi. Mereka mempunyai pemimpin-pemimpin yang berpengaruh seperti Musaylimah al-Kadhadhab yang te!ah melakukan penentangari yang hebat terhadapkerajaan Islam di Madinah dalam perang aI-Riddah pada masa Khalifah Abu Bakr. Merekajuga cuba menguasai anggota-anggota suku Arab di sekitar a1-Yam~mah, di tengah-tengah Semenanjung Arab. Tindakan yang serupa, walaupun dalam bentuk Islam, akan diulangi oleh pemimpin mereka, Najdah bin ‘Amir al-Hanafi. Setelah menerima pengakuan taat setia daripada pengikutpengikutnya, Najdah bin ‘Amir al-Ijanafi pun melakukan serangan ke atas Dhu al-Majaz dan ke atas suku-suku Ka’b bin Rabi’ah bin Pada tahun berikutnya ‘Amir bin Sa’~a’ah dan qabilah Haw~zin.84 (67 H./687 M) beliau bersama dengan pengikut-pengikutnya seramai 3,000 orang pergi pula ke kawasan pantai timur laut Bahrain, dengan mewakilkan Umarah bin Salam al-Hanafi untuk menjaga alYam~mah. Tujuanmereka pergi ke Bahrain ialah untuk menguasai suku-suku ‘Abd al-Qays, yang merupakan suku-suku yang paling berpengaruh dan mempunyai anggota-anggota yang terbanyak di Bahrain. Apabila sampai di al-Qatifkaum Najdiyyah telah disokong oleh suku-suku al-Azd. Orang-orang Azd telah menaruh harapan dan kepercayaan kepada Najdah bin ‘Amir dan pengikutpengikutnya dalam usaha untuk menjatuhkan kekuasaan suku-suku ‘Abd al-Qays dan Bahrain; apabila cita-cita mi terlaksana, mereka (suku kaum Azd) berharap agar mereka dapat menguasai kawasan tersebut secara bersendirian. Dengan berkat pertolongan kaum Azd Najdiyyah telah berjaya mengalahkan kaum ‘Abd al-Qays dan membunuh ramai daripada mereka, dan yang selainnya ditangkap. Kecuali segelintir kecil sahaja yang dapat menyelamatkan din, tetapi mereka telah di buru oleh al-Mutarnih, menurut penintah bapanya, Najdah bin ‘Amir. Dalam satu pertempuran di al-Suair, al-Mutarnib telah ditewaskan dan dibunuh oleh tentera ‘Abd al-Qays. Bagaimanapun, kawasan Bahrain jatuh sepenuhnya ke bawah kekuasaan Najdiyyah pada tahun 69 H./689 M.85

84BA. vol. XI, ms. 128—29; Ibn al-Ath~r, aI-Kdmil, vol. IV, ms. 201—202; Dhahab!, Kitab Duwal al-Islam, Hyderabad, 1337 H., vol. I, ms. 36. 85BA. vol. XI, ms. 130—31; Ibn al-Athir, al-Kdmil, vol. IV, ms. 202; Ya’qUbl, Tdrikh, vol. II, ms. 263; Ibn Khaldun, ‘Ibar, vol. II, ms 313—14; Ash’ari, Maqdldt, ms. 90.

191

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

Pengaruh dan kekuasaan Najdiyyah yang semakin bertambah itu telah mengancam kedudukan Ibn al-Zubayr di al-Hijãz. Bagi mengatasi pengaruh dan kekuasaan Najdiyyah, ‘Abdullah bin alZubayr telah melantik adiknya Mu~’abuntuk menjadi gabenor di Basrah. Sebaik-baik sahaja beliau dilantik, Mus’ab terus menghantar tentera dan Basrah berjumlah 14,000 (atau 20,000) orang untuk memerangi Najdah bin ‘Amir dan penyokongpenyokongnya, yang pada ketika itu sedang berada di al-Qatif, Bahrain. Tentera Mus’ab telah dapat ditewaskan oleh tentera Najdah bin ‘Amir. Berikutan kemenangan mi Najdah bin ‘Amir cuba pula menentang kaum Azd di ‘Um~n, dan dalam kempen mi beliau menghantar panglimanya, ‘Atiyyah bin al-Aswad al-I-Ianafi bersama-sama tenteranya ke ‘Um~n,yang pada masa itu dikuasai oleh suku MU, di bawah pimpinan ‘Abb~dbin ‘Abdillah bin alJulandah. Dalam gerrakan mi ‘Atiyyah telah berjaya menawan ‘Umän. Beberapa bulan kemudian, beliau telath menyerahkan ‘Uman kepada wakilnya, Abu al-Qasim al-Hanafi, tetapi Abu a!Qasim telah ditewaskan dan dibunuh oleh anak-anak ‘Abbad, iaitu Sa’id dan Su1aym~n;akibatnya ‘Uman telah kembali semula di bawah kekuasaan suku kaum ‘Abb~d(Azd).86 Sementara itu ‘Atiyyah bin al-Aswad al-Ijanafi telah mengambil daya usaha untuk mendirikan kekuasaannya semula di ‘Umän, tetapi beliau tidak berjaya, kerana penduduk ‘Uman tidak menyokongnya. Justeru itu ‘Atiyyah dan pengikut-pengikutnya dan berbagai suku kaum, iaitu Hanifah, Tamim, dan ‘Abd al-Qays, telah merentas Teluk Parsi untuk menyertai rakan-rakan suku kaum mereka yang berada bersama-sama kaum Azariqah di wilayahwilayah timur Negeri Iraq.87 Pada tahun 68 H./687M. Najdah bin ‘Amir telah berjaya menguasai K~im,sebuah kawasan di utara Babrain, dan memungut zakat daripada suku kaum Tamim di sana. Dan Kazim, Najdah menghantar Abti Fudayk, ‘Abdullah bin Thawr al-Tha’labi, salah seorang daripada penyokongnya ke al-YamAn. Dalam gerakan mi
-

86BA. vol. XI, ms. 314; Ibn al-Athlr, al-Kamil, vol. IV, ms. 203; Ibn KhaldUn, Ibar, vol. III, ms. 314. 87BA. vol. XI, ms. 135 dan 148; Tab. 11/517, 520, dan 588; Khallfah, TàrIkh, vol. I, ms. 252.

192

PERKEMBANGAN PART! KHAWARIJ

Abu Fudayk telah berjaya menawan sebahagian besar daripada a!Yaman, termasuk San’a’ dan 1-ladramaut, dan be!iau memaksa penduduknya membayar zak~t.88Akibat kejayaan itu Najdah bin ‘Amir mempunyai pengaruh dan kuasa yang !ebih besar daripada Ibn a!-Zubayr,89 dan be!iau enggan tunduk kepadanya dan juga kepada ‘Abdu! Malik bin Marw~n. Kha!ifah ‘Abdul Malik dikatakan telah cuba untuk berbaik-baik dengan Najdah bin ‘Amir al-Ijanafi dengan menawarkan jawatan gabenor a1-Yam~mah kepadanya, membebaskan semua tanggungjawab terhadap wang yang dipero!ehinya, memaafkan pembunuhan yang di!akukannya, dengan syarat be!iau mentaati dan memberi sokongan kepadanya, tetapi semuanya te!ah dito!ak oleh Najdah bin ‘Amir.9° Pada tahun yang sama (68 H./687 M.), Najdah dan pengikutpengikutnya berjum!ah 860 (atau 2,600) orang pergi ke Mekah untuk menunaikan fardu Haji. Mereka benar-benar bersendirian dan bebas daripada Kha!ifah ‘Abdu! Malik dan Ibn a!-Zubayr,9’ menunjukkan pengaruh dan kekuasaan mereka bukan sahaja ke atas a!Yam~mah92 tetapi juga ke atas kawasan-kawasan sekitarnya, khususnya a!-Bahrain. Sete!ah se!esai menunaikan fardu Haji, nampaknya Najdah bercadang pula untuk menziarahi Madinah, tetapi be!iau telah mengubah ha!uannya dan mengarah ke fl’if o!eh kerana be!iau te!ah diberitahu bahawa penduduk Madinah akan memerangi be!iau juga sekiranya be!iau memasuki kawasan tersebut.93 Sebe!um sampai ke Th’if, Najdah kemudiannya maju ke Bahrain, untuk membuat beberapa per!antikan. A!-’jirtIq (Ijaraq)
88BA. vol. XI, ms. 136—37; Ibn al-Athlr, al-Kamil, vol. IV, ms. 203; Ibn KhaldUn, Ibar, vol. III, ms. 314. 89Tab. 11/737; J. Wellhausen, The Arab Kingdom and its Fall, tr. M.G. Weir, Beirut, 1963, ms. 200. 90BA. vol. XI, ms. 314; Ibn al-Athir, al-Kilmil, vol. IV, ms. 205; Ibn KhaldUn, Ibar, vol. III, ms. 315; Shahrastani,Milal, ms. 92. 9Tab. 11/782—83; Khalifah, Tiirikh, vol. I, ms. 260; BA. vol. XI, ms. 137; Ibn al-Athlr, al-Kdmil, vol. IV, ms. 203; Ibn Khaldiin, (bar, vol. III, rns. 314; Dhahabi, Tarlkh, vol. III, ms. 297; Duwal al-Islam, vol. I, ms. 36; Ibn Kathir, Bidayah, vol. VIII, ms. 294—95. 92BA. vol. V, ms. 261. 93BA. vol. XI; ms. 137; Ibn al-AthIr, al-Kdmil, vol. IV, ms. bahkan orang yang paling warak dan tidak aktif seperti ‘Abdullah bin ‘Umar bin al-Khattib dikatakan telab menyertai bersama-sama mereka yang bersedia untuk memerangi Najdah bin ‘Amir al-Hanafi.

193

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

al-Hanafi di!antik untuk menguasai Th’if, Taba!ah dan a!-Sar~t, Flitjib bin I-Iamisah (Sa’d) a!-Tathl dan ‘Amir bin kIumm~ma!‘Uqay!i untuk menguasai kawasan utara Najran dengan tugas-tugas tertentu, iaitu memungut zakat daripada suku kaum Banti Hi!ã! dan Numayr. Najdah sendiri tingga! di Babrain, dan dan sana beliau te!ah menge!uarkan perintah supaya menyekat beka!an makanan (mirah) daripada al-Bahrain dan a!-Yam~mahke Mekah dan Madinah, dengan tujuan untuk mencabar kewibawaan Ibn a!Zubayr di a!-~ij~z dan di Iraq.94 Apabi!a keadaan mereka menjadi kukuh sete!ah mendapat sokongan daripada suku kaum Tamim dan ‘Abd a!-Qays di Bahrain, Najdah bin ‘Amir dan pengikut-pengikutnya cuba seka!i !agi untuk menguasai semu!a ‘Uman, yang dikuasai o!eh ‘Abb~dbin ‘Abdiilah a!-Azdi. Di sana mereka te!ah mendapat tentangan hebat daripada suku kaum Azd.95 Berikutan peristiwa mi ber!aku!ah perse!isihan faham antara Najdah dan pengikut-pengikutnya. Sebab-sebab utama kepada perse!isihan i, sebagaimana yang dinyatakan o!eh sumber-sumber sejarah ia!ah antara !ainnya oleh kerana Najdah te!ah menghubungi musuh mereka, Kha!ifah ‘Abdu! Ma!ik bin Marwan, dan mengurniakan kepada be!iau anak perempuan Kha!ifah ‘Uthman bin. ‘Affàn, yang ditawan semasa me!akukan serangan ke atas fl’if;96 pemberian wang sebanyak sepu!uh ribu dirham oleh Najdah kepada Ma!ik bin Misma’ bin Shih~b bin SayyAr al-Tha’!abi dan suku Bakr bin Wall, kerana mereka sama-sama mencari per!indungan di a!-Yamamah;97 kerana ketidakadi!annya dalam pembahagian hartafay’ di ka!angan tenteranya;98 dan kerana be!iau mengagihkan harta Jay’ kepada orang-orang kaya dan tidak
°4BA.vol. XI, ms. 139—40; Ibn al-Athlr, al-Kdmil, vol. IV, ms. 2—204; Ibn KhaldUn, ‘Ibar, vol. III, ms. 315. °5BA.vol. XI, ms. 131—32, dan 140—41; Ibn al-Athir, al-Kämil, vol. IV, ms. 205. 96BA. vol. XI, ms. 137:38 dan 143; Ya’qUbi, Tdrikh, vol. II, ms. 272—73; Ibn HabIb, Mubammad bin Habib, Asma~ al-Mughtalin mm al-Ashrãf, Qãhirah, 1954, ms. 179; Ibn al-Athir, al-Kamil, vol. IV, ms. 205; Ibn Khaldtin, ‘Ibar, vol. III, ms. 315; Ash’ari, Maqildt, ms. 92; Sbabrastanl, Milal, ms. 92. 97BA. vol. IVB, ms. 143, vol. XI, ms. 156, 158; Ya’qiibi, Tdrikh, vol. II,ms. 273; Ash’arl, Maqdlfft, ms. 91—92; Ibn Hajar, Isabah, vol. III, ms. 485; Ibn Habib, Asma’ alMughtiilin,ms. 179. 98Ibn al-Atbir, al-Kãmil, vol. IV, ms. 205; Ibn Kbaldun, ‘Ibar, vol. III, ms. 315; Asb’ari, Maquilãt, ms. 91.

194

PERKEMBANGAN PART! KHAWARIJ

kepada orang yang memerlukannya.99 Mereka telah memecat Najdah bin ‘Amir dan jawatannya. Sebagai penggantinya, mereka pada mulanya mencadangkan seorang hamba sahaya mawlix, Th~bita!-Tamm~r,tetapi akhirnya mereka membuat keputusan untuk memi!ih seorang dan keturunan Arab yang merdeka. Ini menunjukkan betapa kuatnya perasaan perkauman mereka, melebihi daripada kepercayaan terhadap doktrin Khawasij.’°° Mereka meminta Thabit memi!ih pemimpin baru dan keturunan Arab, dan beliau te!ah memilih AbtI Fudayk ‘Abdu!!~hbin Thawr al-Tha’labi dan suku kaum Bakr bin Wa’il.10’ Bagaimanapun, menurut a!-Baghdadi dan Ibn Abi a!-Hadid, pemilihan itu bukan!ah dibuat oleh Thabit, tetapi Najdah sendiri yang melantik Abti Fudayk sebagai penggantinya sebelum beliau dipecat dan jawatan.’°2 Mengikut a!-Baghd~di lagi, berikutan daripada pemilihannya, Abti Fudayk telah menunjukkan kebenciannya terhadap kaum Ijanifah. Sepeninggalan pengikutpengikut Najdah pergi berkempen di sepanjang kawasan pantai selatan al-Yaman, Abti Fudayk telah merancang untuk membunuh Najdah; pemimpin suku kaum Uanifah.103 Ini telah sampai ke pengetahuan Najdah daR sete!ah itu Najdah me!arikan din ke salah sebuah kampung di Hajr. Apabila kampung itu diketahui be!iau pergi pula berlindung dengan Banti Tamim, dengan rancangan untuk menyertai Kha!ifah ‘Abdu! Malik bin Marwtin di Damsyik, tetapi Abu Fudayk a!-Tha’!abi dan penyokong-penyokongnya te!ah cepat sedar dan terus membunuh Najdah bin ‘Amir a!-Ijanafi.’°4 Sete!ah itu penyokong-penyokong Najdah te!ah menuntut bela atas kematian Najdah. Salah seorang daripada mereka bernama Muslim bin Jabir te!ah menikam Abti Fudayk, tetapi Abti Fudayk hanya
~°Ash’arI, Maqöldt, ms. 92. ‘°°Dixon, op. cit., ms. 173. ‘°‘BA.vol. XI, ms. 143; Ya’qUbi, Tdrlkh, vol. II, ms. 273; Ibn Habib, Asma’ alMughtãlin, ms. 179; Ibn al-Atbir, al-Kdmil, vol. IV, ms. 206; Ibn Kbaldun, ‘Ibar, vol. III, ms. 315; Ash’ari Maqãldt,ms. 92. 102Bagbdadi, al-Farq, ms. 92; Ibn Abi al-Hadld, Sharh, vol. I, ms. 381. ‘°~BagbdãdI, al-Farq,’ms. 69. ‘°4BA.vol.XI, ms. 144—45; Tab. 11/829; Khalifab, Tilrlkh, vol. I,ms. 263; Ibn al-Atblr, al-Kulmil, vol. IV, ms. 206; Ibn Kbaldiin, ‘lbar, vol. III, ms. 315; Ibn Abi al-Hadld, S/tar/i, vol. I, ms. 381; Asb’ari, Macjullult, ms. 92; Sbabrastinl, Milal, ms. 92; Bagbdadi, al-Farq, ms. 69.

195

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

tercedera, sedangkan Muslim dibunuh o!eh pengikut-pengikut Abti Fudayk pada ketika itu juga.’°5 Sete!ah berada enam bu!an di a!Yamamah, yang kebanyakan penduduknya terdini danipada suku kaum Hanifah, Abti Fudayk di!aponkan telah memenintahkan pengikut-pengikutnya supaya meningga!kan daenah itu, o!eh kenana katanya tidak ada faedahnya duduk bersama-sama suku kaum Hanifah. Abti Fudayk dan nakan-nakannya kemudiannya memilih a!-Babrain sebagai pusat tentera mereka yang banu.’°6 Menyedari tentang bahaya AbtI Fudayk, Mus’ab bin al-Zubayr, gabenor Ba~rah, te!ah mengarahkan tentera Basrah, di bawah pimpinan Mukiammad bin ‘Abd a!-Rahman bin a!-Iskaf, untuk memerangi Abti Fudayk, malangnya serangan tentera Basrah te!ah dapat dipatahkan o!eh Abti Fudayk. Sete!ah itu Abti Fudayk menghadapi pu!a serangan dan tentera Ba~rah dan a!-Bahrain, yang dipimpin oleh Ziy~da!-Qurayshi, tetapi sekali !agi be!iau te!ah berjaya menewaskan tentera tersebut, dan membunuh Ziyad a!Qurayshi, sementara pengikut-pengikutnya lan bertaburan.’°7 mi boleh jadi merupakan percubaan serius yang terakhir yang dibuat o!eh Ibn a!-Zubayr untuk menghapuskan Khawarij Baru Najdiyyah di Semenanjung Arab, dan sete!ah itu diikuti pu!a o!eh kematian Mu~’abbin al-Zubayr pada tahun 72H./692M. Bagaimanapun, penentangan Ibn a!-Zubayr (‘Abdul!ah, Mu~’ab dan ahli keluarga mereka) serta penyokong-penyokong mereka terhadap kaum Najdiyyah di Semenanjung Arab telah membuka ja!an kepada Khalifah ‘Abdul Malik untuk menghapuskan kekuasaan AzMiqah dan Iraq. iii. ‘Abdul Malik bin Marwin dan Penentangannya terhadap Najdiyyah dan Azlriqah Setelah Ibn a!-Zubayr tewas, Khalifah ‘Abdu! Ma!ik pu!a yang akan menghadapai penentangan kaum Khawarij Baru, Najdiyyah

‘°5BA. vol. XI, ms. 147, BA/ms. vol. II, rns. 77; Ibn al-Atblr, al-Kulmil, vol. IV,ms. 206. ‘°6BA/ms.vol. II, ms. 77; Dbababi, Tulrikh, vol. III, ms. III; Ibn Katbir, Bidulyah, vol. VIII, ms. 324. ‘°‘BA/ms.vol. II, ms. 77—78; Khallfah, Tank/i, vol. I, ms. III (dalam peristiwa tabun 71 H.).

196

PERKEMBANGAN PART! KHAWARIJ

dan Azaniqah. Pihak Kha!ifah terpaksa memerangi kaum pencabar tersebut demi untuk menjamin kekuasaan dan kestabi!an di Iraq. Mu!a-mu!a beliau mengarahkan perhatiannya kepada kaurn Najdiyyah di Semenanjung Arab. Abu Fudayk a!-Tha’labi, pemimpin agung yang terakhir bagi Najdiyyah, pada ketika itu, masih berpengaruh di Semenanjung Arab. Beliau mempunyai tentera yang kuat (12,000 orang) yang kemudiannya berjaya menewaskan tentera dan Basrah, berjumlah 1 2,000 orang, yang dihantar oleh Kha!ifah ‘Abdu! Malik.’°8 Memandangkan kedudukan yang berbahaya mi, Khalifah ‘Abdul Ma!ik pu!a menghantar satu angkatan tentera yang besar lagi, berjum!ah 21,000 orang, yang diambi! berkhidmat dan Ktifah dan Ba~rahbagi menentang tentera Abti Fudayk a!-Tha’labi, yang pada ketika itu sedang menguasai a!-Babrain.’°9 Kemudian berlaku satu pertempuran hebat antara kedua pihak di kawasan al-Mushaqqar, pelabuhan besar di al-Babrain. Setelah !ima han berperang Abti Fudayk pun tertewas, oleh kerana, menurut kebanyakan dumber Arab, ramai di antara penyokong-penyokongnya telah lan dan medan peperangan. Akibat daripada itu, Abti Fudayk dan !ebih kurang 6,000 pengikutnya yang setia telah terbunuh dan 800 orang !agi yang ditangkap, sementara yang bakinya dapat melarikan din, tetapi akhirnya dapat ditangkap semuanya.”° Dengan kematian Abti Fudayk al-Tha’!abi pada tahun 73H./693M. maka berakhinlah penentangan kaum Najdiyyah di Semenanjung Arab. Namun demikian, kaum Az~niqah yang dipimpin oleh Qatari bin a!-Fujtah a!-Tamimi, masih !agi berpengaruh. Mereka sekarang sedang menguasai wilayah Khuzistan, Fans dan Kirman, dan
‘°tBA/ms.vol. II, ms. 76—77, 78—79 (BA. vol. IVB, ms. 152—53);Ya’qubi, Tarikh, vol. II, ms. 829, Dbahabi, Tdnikh, vol, III, ms. III; Ibn al-Athir, Tuinikh, vol. IV, ms. 345; Sibt Ibn al-Jawzi, Kitãb Min7it al-Zaman, British Museum, no. Add. 23277, vol. VI, fol. 4B; Ibn Kbaldun, ‘Iban, vol. III, ms. 322; Ibn Kathir, Bidulyah, vol. VIII, ms. 344; al-Bagbdãdi, ‘Abd al-Qidir, Khizdnat al-Adab, Qahirah, 1929, vol. II, ms. 97. ‘°9BA/ms. vol. II, ms. 77, 80—81; Tab: 11/852; SadUsi, Had/if, ms. 78; Ibn al-Athlr, alKulmil, vol. IV, ms. 362; Dhababi, Thnikh, vol. III, ms. 115—16; Ibn al-Jawzl, Man’uit, vol. IV, fol. 3B; Ibn Kbaldün, ‘Iban vol. III, ms. 322; Baghdidi, Khizanat, vol. II, ms. 97. “°BA/ms.vol. II, ms.76, 8 1—84; Tab. 11/852—53; Ibn al-Athlr, al-Kulmil, vol. IV, ms. 362; Dhabibi, Tarikh, vol. III, ms. 115—16; Sadusi, Had/if ms 78; ShabrastAnl, Milal, ms. 92; Baghdãdi, al-Fanq, ms. 70; Ibn al-Jawzl, Min7it, vol. VI, fol. 5A; Ibn Khaldtin, ‘Iban, vol. III, ms..322; Baghdadi, Khizilnat, vol. II, ms. 97.

197

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

mengancam kedudukan Ba~nah.Sementana itu, a!-Muhal!ab bin Abi Sufnah al-Azdi dan pengikut-pengikutnya masih benperang di pihak Ibn al-Zubayr. Apabila benita kemenangan tentena Kha!ifah ‘Abdu! Ma!ik dan pembunuhan Mu~’ab bin a!-Zubayr sampai kepada kaum Azaniqah, yang terakhin menyampaikan pula benita itu kepada tentena Basnah, dengan harapan agan benita itu akan menga!ih perhatian orang Ba~rahuntuk menentang keluarga Umayyah dan membiarkan mereka bersendinian. Kaum Azariqah juga mengharapkan bahawa andainya mi gaga! perpecahan di kalangan tentena Ba~nah akan berlaku. Wa!au bagaimanapun, tentera Basnah enggan untuk membiankan kaum AzAriqah bermaharajale!a, dan memutuskan untuk memihak Khalifah ‘Abdul Malik bagi menentang kaum Azaniqah. Untuk membalas budi baik mi, Khalifah Abdu! Malik te!ah mengesahkan jawatan al-Muhallab, pemimpin tentena Bagah, sebagai panglima perang untuk menentang kaum Az~niqah. Setelah gagalnya memujuk tentera Ba~rah,Qatani bin a!-Fuja~ah pun menginimkan dua orang panglimanya yang terdini danipada Salib bin Mihraq (atau Muhaniq) a!-’Abdi dan Sa’d bin a!-Ta!A’i bensama dengan tentera senamai 900 orang dan 700 onang ten~ena berkuda bagi tiap-tiap seorang bagi menangkis senangan tentera Ba~rah yang dihantan o!eh Khalid bin ‘Abdilah bin Asid, gabenor Ba~nah yang baru dilantik. Dalam pentempunan di Darabjind, tentena Azariqah telah benjaya mengalahkan tentena Ba~rah dan namai di antara meneka telah tenbunuh, dan se!ainnya ada yangditangkap dan ada yang sempat melanikan din.’11 Apabi!a mendengan benita kekalahan i, pihak Khalifah ‘Abdul Malik mengarahkan Khalid supaya menyusun semula pasukan tentena yang baru dan Ba~rah. Pada ketika itu, bukan sahaja onang Anab, ma!ahan yang bukan Arab, yang dipimpin oleh Fayruz IIu~ayn,onang yang tenkaya di kalangan bukan Arab di Basnah, telah tunut menyokong Khã!id untuk memenangi kaum Azaniqah. Pada masa yang sama, Bishn bin
-

“BA/ms. vol. II, ms. 61—62, 63—65 (BA. vol. IVB, ms. 164, 168); Tab. 11/822—25; Mubarrad, al-Kamil, vol. III, ms. 353—55; Ibn A’tham, vol. II, fols. 62A—63B; Ibn al-Athir, al-Kulmil, vol. IV, ms. 342; Ibn al-Jawzl, Min’dt, vol. VI, fol. 4A; Ibn Khaldun, ‘Iban, vol. III, ms. 320; Ibn Abi al-Hadid, S/ian/i, vol. I, ms. 393—94; Ghunan al-Siyan, tanpa pengarang, manuskrip, Bodlein Library, Oxford, fols. 9A-9B.

198

PERKEMBANGAN PART! KHAWARIJ

Manwan, gabenon Ktifah, juga dianahkan o!eh ‘Abdul Malik untuk menyediakan reknut banu bagi tujuan yang sama. Dengan mematuhi penintah Kha!ifah, gabenon Ktifah menghantar askar-askan dani Kufah seramai 5,000, yang dipimpin o!eh ‘Abd a1-Rahm~tn bin Muhammad bin al-Ash’ath bin Qays al-Kindi. Sete!ah benpenang se!ama empat puluh han, tentena Aztiniqah te!ah dapat ditewaskan dan dipaksa benundun ba!ik ke 12 Kha!id, gabenon Basnah, kemudiannya, menghantan Da’tid bin Qadham pu!a, yang disentai o!eh tentera dan Kufah di bawah pimpinan ‘Attab bin Wanaqa’ al-Riyãhi, untuk membunu kaum AzMiqah. Gerakan in berakhin dengan kegagalan dan Khtiuid te!ah disingkin dan jawata’n,dan Basnah digabungkan di bawah kekuasaan gabenon Ktifah, Bishn bin Manwan.”3 A!-Muha!!ab tclah di!antik semula o!eh Kha!ifah Abdu! Ma!ik sebagai ketua umum bagi memenangi kaum Azitniqah dan membeni kebebasan kepadanya untuk menyediakan angkatan tentera banu dan Ba~rah.Hampin semua panglima penang da!am genakan mi di!antik danipada suku kaum Azd. Kenjasama yang dibenikan olehnya telah membolehkan a!-Muhal!ab mengepung kaum Azaniqah di Ramhunmtiz.”4 Sejunus se!epas kematian Bishr bin Manwan, namai pengikut a!-Muha!lab dan ‘Abd a!-Rahman bin Mikhnaf telah ba!ik ke tempat masingmasing, dengan meninggalkan al-Muha!lab bensendinian bensamasama suku kaum Azd untuk memenangi Azaniqah”5 Dalam keadaan yang begini, Qatani bin a!-Fuja’ah, pemimpin kaum AzAniqah telah mengambil kesempatan, dan menasihatkan pengikutpengikutnya supaya tidak membuang masa untuk me!akukan senangan ke atas a!-Muha!lab, namun sebahagian danipada meneka
“2BA/ms. vol. II, ms. 61—62; Tab. 11/825—27; Ibn A’tharn, vol. II, fols, 60B—61B; Mubarrad, al-Kilmil, vol. III, ms. 349—53; Ibn al-Athir, al-Kulmil, vol. IV, ms. 342—44. ‘‘3Tab. 11/827—28; BA. vol. IVB, ms. 158—59; Ibn al-Athlr, al-Kulmil, vol. IV, ms. 344. “BA/ms. vol. II, ms. 66; Tab. 11/855—57; Ibn A’tham, vol. II, fols. 66B—67A; Mubarrad, al-Kulmil. vol. III, ms. 364—65; Ibn al-Athir, al-Kilmil, vol. IV, ms. 365—66; Ibn al-Jawzi, Min7it, VI, fol. lOA; Ibn Khaldun, ‘Iban, vol. III, ms. 90—91, 323; Jbn Abi al-Hadid, S/ian/i, vol. 1, ms. 395—96; Ibn Kathir, BidiFiya/i, vol. IX, ms. 3; G/iunan, fols. lOA—lOB. “Tab. 11/857—59; BA/ms. vol. II, ms. 67; Ibn A’tham, vol. II, fol. 67A; Ibn al-Athlr, al-Kuimil, vol. IV, ms. 367; Mubarrad, al-Kulmil, vol. III, ms. 365; Ibn Khaldun, iban, vol. III, ms. 91; Ibn al-Jawzi, Min’dt, vol. VI, fol. IOA; G/iunan, fol. lOB; Ibn Abi al-Hadid, S/ian/i. vol. I, ms. 396; Ibn Kathir, Bida,j’a/i, vol. IX, ms. 3.

199

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

itu seperti ‘Ubaydah bin Hi!a! a!-Yashkuni, tidak mahu menunut penintah Qatani. Pense!isihan faham di ka!angan tentena Azaniqah menyebabkan nancangan untuk menyenang a!-Muha!!ab itu tenbata!.’ ‘° Oleh kerana Kha!ifah ‘Abdu! Ma!ik menyedani tentang tekad dan kegigihan kaumAzaniqah, maka be!iau te!ah me!antik a!-Hajjaj bin Ytisufal-Thaqafi sebagai gabenon banu di Iraq. Ketibaan al-I3ajjaj di Iraq pada tahun 75 H./695 M. pada hakik~tnya,menupakan titik penalihan da!am sejarah di nantau mi. Tegas dan kasan menupakan sifat istimewa a1-Ijajj~j.Be!iau te!ah memaksa onang Inaq untuk benpenang, jika tidak meneka akan dihukum math”7 Sete!ah dibeni ingatan i, tentena Basrah dan Ktifah yang te!ah ba!ik, kemba!i semula ke khemah meneka di Ramhunmtiz. Pada masa yang sama, a!Hajjtij te!ah membeni kebebasan kepada a!-Muha!!ab untuk menguasai cukai tanah bagi semua kawasan di antana Fans dengan Bagah. Ini membolehkan a!-Muha!!ab mengatasi puak Az~niqah dan mengha!au meneka dan Ramhunmtiz ke Sabtir. Setelah itu a!Muhal!ab mana pu!a ke anah Kazntin, tempat be!iau mendinikan khemahnya. Apabi!a ‘Abd a!-Rabman bin Mikhnaf dan tentenanya tiba di situ meneka benkhemah secana benasingan. Puak AzAniqah te!ah me!akukan senangan ke atas khemah al-Muha!!ab, tetapi tidak benjaya o!eh kenana khemah itu di ke!i!ingi o!eh pant. Kemudian meneka menyenang pu!a khemah ‘Abd a!-Rabman, yang tendedah tanpa pant di sekeli!ingnya. Keadaan mi membo!ehkan meneka masuk dan menewaskan tentena Ktifah yang dipimpin oleh ‘Abd a!Rabman. Ramai tentena Ktifah, te!ah tenbunuh da!am senangan tensebut tenmasuk ‘Abd al-Rabman sendini.”8 Kegaga!an mi te!ah menyebabkan Kha!ifah ‘Abdu! Ma!ik menggantikan ‘Abd alRahman dengan ‘Atthb bin Wanaqa’ sebagai pemimpin tentena
“°Ibn A’tham, vol. II. fols. 67B-68A: G/iunar, fols. IIA—lIB. “Tab. 11/865166; BA/ms. vol. II,ms. 67; Ibn A’tham, vol. II, fols. 69B—70A: Mubarrad, al-Kuimil, vol. III, ms. 366; Ibn al-Athir, al-Kamil, vol. IV, ms. 375; Mas’udi, Munuij, vol. III, ms. 135; Maqdisi, al-Bad’, vol. VI, ms. 30; Is/ui/ian!, Aghani, vol. XIII, ms. 42; Ibn al-Jawzi, Min’iit, vol. IV, fol. 15B; G/iunan, fols. l3A—13B; Jahiz, Bajuin, vol. II, ms. 307-309. “tTab.-11/875—76, 944; BA/ms. vol. II, ms. 67-68; Mubarrad, al-Kuimil, vol. III, ms. 370— 73; lbn A’tham, vol. II, fol. 72A: Ibn al-Athir, al-Kuimil, vol. IV, ms. 388—89; Dhahabi, TiFinik/i, vol. 11, ms. 120; Ibn Khaldun,, ‘Ibar, vol. III, ms. 99, 323—24; Ibn Abi al-Hadid, S/ian/i, vol. 1, ms. 397—98; Ibn Kathir, Bidulya/i, vol. IX, ms. 10.

200

PERKEMBANGAN PART! KHAWARIJ

Ktifah, tetapi setelah !apan bulan memimpin, ‘Attab ditukankan ke kawasan lain untuk memenangi Shabib bin Yazid a!-Shaybani, yang pada ketika itu mengancam keselamatan tI’9 Pemengian ‘Attab menyebabkan al-Muhallab melantik anaknya, Ijabib, untuk mengetuai tentena Ktifah untuk memenangi Qatani bin a!-Fuj~’ahdan pengikut-pengikutnya, yang pada masa itu sedang menguasai Fans. Senanai nama pemimpin Az~niqahyang muncul da!am genakan mi, sebagaimana yang dibenikan oleh Ibn A’tharn, adalah sepenti benikut: Qatani bin al-Fujtah al-Mazni al-Tamimi, (ketua), ‘Ubaydah bin Hilal al-Yashkuni, ‘Arnn bin a!-Qin~a!‘Anbani a!-Tamimi, Salib bin Mihnaq al-’Absi, ‘A~iyyahbin a!Aswad a!-&Ianafi, Shawdhab bin ‘Amin al-’Amini, Haytham a1-Iy~di, ‘Anza al-Munadi dan ‘Abdunnabbihi a!-Saghin.’2° Sete!ah menga!ami kekunangan beka!an makanan dan tenputus hubungan dengan penyokong-penyokong meneka, puak AzAniqah, tenpaksa meningga!kan Fans dan pengi ke Kinman, untuk meneka benkubu di kawasan Jinuft setelah benpenang selama lebih kunang setahun.’2’ Mengenai latan belakang sejanah Wilayah Kinman, suatu penubahan besan telah benlaku di wilayah tensebut pada tahun 33 H./650 M. tatkala sebahagian danipadanya telah ditawan oleh tentena Anab dan Ba~nahyang dipimpin o!eh ‘Abdullab bin ‘Amin iaitu sewaktu dalam penjalanannya ke Khun~s~n. Bagaimanapun, sebahagian danipada tentena ‘Abdullab bin ‘Amin dilaponkan te!ah ditinggalkan di Kinman untuk menenuskan penakiukan. Dalam tempoh genakan in meneka telah benjaya menakiuki bebenapa kawasan diJinuft, Hunmuz dan al-Quff. Kesan danipada penak!ukan mi namai penduduk tempatan te!ah meninggalkan tanah dan tempat kediaman menéka. Tanah-tanah tensebut telah diambil dan diusahakan oleh onang Anab sendini dan meneka membayan cukai “°Tab.11/877—78,
944; BA’ms. vol. II. ms. 69; Mubarrad, al-Kuimil, vol. III, ms. 379- 80; Ibn al-Athir. al-Kiimil. vol. IV. ms. 389—90; Ibn Khaldjin, ‘Ibar, vol. III, ms. 99; Ibn Abi al-Hadid, S/ian/i. vol. 1. ms. 400; Ibn Kathir, Biddya/i, vol. IX, ms. 10. ‘20Ibn A’tham, vol. II. fol. 74A; bandingkan dehgan G/iunan. fol. l5B di sini ~Abdurrabbihi al-Kabir bukan al-Sughir yang disebut. ‘2’Tab. 111003; BAms. vol. II, ms. 69— 70; Ibn al-Athir, al-Kiimil, vol. IV, ms. 437; Ibn iVtham, vol. II. fols. 74A. 80B. 82A—83A; Mubarrad, al-Kilmil, “ol. III, ms. 379—80: I/tn al-Jaw:i, Min’uit. vol. VI, fol. 27V; Ibn KhaldUn, ‘I/tan, vol. III, ms. 99; Ibn Abi aI-Hadid, S/ian/i, vol. 1, ms. 400; Ibn Kathir, Bidiiya/i, vol. IX, ms. 10.

20!

SEJARAH AWAL PERPI~CAHANUMAT ISLAM

sebanyak satu pen sepuluh penatus danipada hasi! pendapatan mereka.’22 Bilangan orang Arab yang menetap di Kinman ada!ah kecil, dan tidak benlaku sebanang pentelingkahan di antara meneka dengan penduduk asal. Onang Arab tensebut te!ah benasimilasi dengan rakyat setempat. Justeru itu ramai penduduk setempat yang memeluk Islam. Meneka te!ah membayan cukai tanah dan zakat yang dikenakan ke atas onang-onang yang benagama Is!am, tetapi oleh kenana tidak ada seorangpun danipada orang Arab di Kinmtin, yang bendaftan di dalam diwan, khususnya selepas penyusunan pentadbiran Ziyad, maka semua hasi! cukai tersebut dihantan ke Basnah.’23 Se!epas ketibaan puak Azaniqah ha! ehwa! di Kinmitn te!ah dikuasai o!eh meneka, dan semua hasi! cukai diagihkan kepada penyokong meneka yang benada di sana; dan satu pen!ima penatus danipada hasi! cukai tensebut yaqg pada kebiasaannya menjadi hak kenajaan tidak dihantan ke Bagah. Akhirnya penduduk-penduduk Kirman, Arab dan bukan Arab, telah menyedani bahawa puak Azaniqah semakin bentambah lemah dan meneka tidak mungkin akan dapat mengekalkan kedudukan meneka, kenana tentera Umayyah yang dipimpin oleh a!-Muha!!ab, sentiasa menekan meneka; dan dijangkakan bahawa apabi!a puak Azariqah tewas di tangan Umayyah, Kinman dan kawasan-kawasan di seke!ilingnya akan menjadi tendedah. Da!am tempoh tensebut, pense!isihan faham di ka!angan selcutu-sekutu Azaniqah benlaku yang mengakibatkan penpecahan di kalangan tentena mereka. Hanya sege!intin keci!, atau menunut AbtI Mikhnaf, satu pen!ima danipada meneka yang masih setia kepada Qatani, sementana yang selainnya yang dipimpin oleh ‘Abdunabbihi, seonang maw/il, hamba sahaya, dani Banti Tha’!abah, te!ah meninggalkan be!iau.’24 Penbalahan dan penpecahan di ka!angan tentera Azaniqah disebabkan dua penkana utama. Menunut a!-Mada’ini dan Ibn a!‘22BF., ms. 391—92; Yuiqüt, Mujam, vol. VII, ms. 243. ‘23Shaban, op. cit. ms. 103. ‘24Tab. 11/1006; BA/ms. vol. II, ms. 70, 72 dan 73; Mubarrad, al-Kuimil, vol. III, ms. 382, dan 392; Ya’qUbI, Tiin!k/i, vol. II, ms. 275; Ibn A’tham, vol. II, fols. 83A—88A; Ibn al-Athir, al-Kulmil, vol. IV, ms. 438; Maqdisi, a/-Bad’, vol. IV, ms. 32; G/iunan, fol. l8A; Ibn al-Jawzi, Min’dt, vol. VI, fol. 28A; Baghdidi, al-Farq, ms. 66; Ibn KhaldUn, i/tan, vol. 111, ms. 343; Ibn Abi al-Hadld, S/ian/i, vol. 1, ms. 400—403.

202

PERKEMBANGAN PART! KHAWARU

Ka!bi, yang disokong o!eh a!-Mubannad, mengatakan bahawa sebab utama ben!akunya penbalahan di antana puak Azaniqah ia!ah kenana adanya penbezaan pendapat dalam mentafsinkan undang-undang’25 Manakala Abti Mikhnaf, yang dipensetujui o!eh a!-Mubannad dan Ibn a!-Athin, senta disokong o!eh mbn Kha!dtin, menyatakan penistiwa tensebut !ebih tenpeninci. Meneka benpedapat bahawa pertelingkahan itu ben!aku ada!ah benikutan danipada pembunuhan sa!ah seonang danipada Khawanij Asal (a/-qurrui’——khawdrtj, mm zawi a/-Jad/ wa a/-sulbiqah, o!eh a!-Muqa’tan a!-Dabbi, gabenon Qatani di Kinman. Kesan danipada itu, jawatan Qatani te!ah di!ucutkan dan meneka me!antik ‘Abdunabbihi sebagai pemimpin meneka yang banu.’26 Apabila ‘Attiyyah bin a!-Aswad a!-Ianafi, sa!ah seonang dan pengikut Qatani, cuba menentang pen!antikan tensebut be!iau te!ah ditikam mati o!eh ‘Abdunabbihi, dan pengikutpengikut ‘A~iyyah te!ah !ani mendapatkan al-Muhal!ab untuk mencani pen!indungan danipadanya’27 Tendapat dua orang yang bernama ‘Abdunabbihi, dan yang membezakan antana meneka kedua ia!ah gantinama “al-Kabir” dan “a!-Saghin”; kedua-duanya dilaponkan ada bersama-sama puak Azaniqah memerangi tentera Umayyah. Kadangka!a ‘Abdurabbihi a!-Kabin dan kadangka!a ‘Abdunabbihi a!-Saghin yang menduduki tempat utama da!am banisan tentena Azaniqah; dan pada ketika yang lain pula mereka berpenang secara bensendinian da!am dua kumpu!an yang benasingan dan setelah itu berpecah dan tentena Qatani. Kumpu!an a!-Saghin mempunyai bi!angan tentena senamai 4,000 onang, sementana kumpu!an al-Kabin senamai 7,000 orang.’28 Bebenapa onang ah!i sejanah sepenti Ibn a!-Kalbi dan al-Mubannad !ebih mengutamakan a!-Saghin;’29 sementana a!-Mada’ini, yang dikatakan !ebih benkewibawaan tentang ha! ehwa! wi!ayah-wilayah timun, tidak menentukan sama ada a!-Saghin atau a!-Kabin yang

‘25BA/ms. vol. II, ms. 70 (al-Mada’inl), 72 (Ibn al-Kalbl); Mubarrad, al-Kamil, vol. III, ms. 382. ‘26Tab. 11/1006; Ibn al-Athlr, al-Kilmil, vol. IV, ms.438; Mubarrad, al-Kamil, vol. III, ms. 392; Ibn Khaldun, i/tan, vol. III, ms. 343. ‘27Ibn A’tham, yol. II, fol. 85B; G/iunan, fol. l8B. ‘28Ya’qUbi, TiJnik/i, vol. II, ms. 275; BA/ms. vol. II, ms. 73; Ibn A’tham, vol. II, fols. 83A—83B, 85A. ‘29BA/ms. vol. II, ms. 72; Mubarrad, al-Kulmil, vol. III, ms. 382, 392.

203

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

!ebih utama.’3°Bagaimanapun,jika di!ihat dan segi ketentenaan kita dapati bahawa bi!angantentena a!-Kabi n ada!ah !ebih besan danipada tentena al-Saghin. Penbezaan kekuatan tentena mi menyebabkan ah!iah!i sejanah sepenti Abti Mikhnaf, a!-Haytham bin ‘Adi dan Ibn A’tham mengànggap, a!-Kabin, sebagai pemimpin sebenar bagi genakan penentangan tenhadap Qatani bin al-Fuja’ah al-Tamimi di Kinman.’3’ Genakan Khaw~nij Asal yang dipimpin o!eh ‘Abdunabbihi al-Kabin mi ada!ah menupakan titik tolak bagi sejanah puak Azaniqah, kenana sejak itu pensekutuan antana suku kaum Hanifah yang dibantu o!eh benbagai suku kaum yang lain yang benada di Semenanjung Arab dengan saki baki go!ongan Khawanij Asal te!ah benakhin, dan setenusnya te!ah me!emahkan kedudukan Khawãnij Banu AzAniqah, yang mempunyai bi!angan tentena yang sedikit, di bawah pimpinan Qatani, bin al-Fuja’ah a!-Tamimi. Pada masa pentempuran antana puak Azaniqah dengan tentenatentena a!-Muha!!ab di Jinuft, Kinman, ‘Abdunabbihi a!-Saghin, yang dikatakan te!ah benpecah dengan tentena Qatani sebelumnya, cuba pu!a untuk membantu Qatani, tetapi telah dibunuh o!eh askan-askan a!-Muha!!ab, dan kebanyakan danipada pengikut ‘Abdunabbihi a!Saghin yang tenselamat te!ah bengabung dengan tentera ‘Abdunabbihi a!-Kabin.’32 Sete!ah me!ihatkan keadaan in Qatani, yang mempunyai jum!ah pengikut yang tidak namai, menasakan tidak selamat untuk menghadapi dua musuh, yakni a!-Muha!lab dan ‘Abdunabbihi a!-Kabin, dan kenana itu Qatani dan pengikutnya tenpaksa melanikan dini ke kawasan pengunungan Caspian, Tabanistan.’33 ‘Abdunabbihi a!-Kabin senta pengikut-pengikutnya yang
‘30BA/ms. vol. II, ms. 70. ‘3’Tab. 11/1006 (Abti Mikhnaf); BA/ms. vol. II, 73 (al-Haytham b. ‘Adi); Ibn A’tham, vol. II, fol. 85B; bandingkan dengan lbn al-Athlr, a/-Kuimil, vol. IV, ms. 438; Maqdisi, a/-Bad’, vol. VI, ms,32; Ibn Khaldun, ‘I/tan, vol. III, ms. 343; Ibn al-Jawzi, Min’iit, vol. VI, fol. 28A; G/iunan, fol. 18A. ‘32G/iunan, fols. l8A—18B. ‘33Tab. 11/1007; BA/ms. vol. II, ms. 73—74; Ya’qtibl, Thn!k/i, vol. 11,275; lbn A’tham, vol. II, fol. 85B; Mubarrad, al-Kuimil, vol. III, ms. 393, 394; Ibn al-Athlr, a/-Kdmi/, vol. IV, ms. 439; G/iunan, fol. l8B; IDhahabi, Tank/i, vol. III, ms. 203; Ibn al-Jawzi, Mm ‘at, vol. VI, fol. 28A; Ibn Khaldun, ‘I/tan, vol. III, ms. 343; Ibn Kathir, Bidaya/i, vol. IX, ms. 30; Ibn Abi al-Hadid, S/ian/i vol. 1, 401, 403; lbn Khaliãn, Wafaj’dt, vol. IV, ms. 93—95; Baghdtidl, al-Fanq, ms. 66; Levi Della Vida, op. cit.

204

PERKEMBANGAN PART! KHAWAR!J

benpenang secana benasingan dan puak Azãniqah, benkhemah di Jinuft. Tentena Umayyah te!ah mengepung Ji nuft yang menyebabkan ‘Abdunabbihi dan pengikutnya senta ke!uanga meneka tenpaksa meningga!kan tempat itu. Lebih kunang enam kilometer jauhnya meneka te!ah disenang o!eh tentena a!-Muhallab yang menyebabkan namai di antana Khawtinij Asal, a!-Kabin tenbunuh tenmasuk pemimpin meneka, ‘Abdunabbihi. Bo!eh jadi sedikit sahaja tentena yang sempat me!anikan dini; sementana yang lain te!ah ditangkap dan 34 disenahkan suku masing-masing.’ Benikutankepada penistiwa in kaum al-Muhallab te!ah menu!is sunat kepada al-Ijajjaj untuk meminta bantuan tentena danipadanya bagi memenangi Qatani dan pengikut-pengikutnya di Tabanisttin. A!Hajjah te!ah menghantan askan Synia, yang dipimpin oleh Sulyan bin al-Abnad al-Ka!bi. Pasukan mi kemudiannya disëntai o!éh tentera dan Ktifah pu!a yang dipimpin o!eh !shaq bin Muhammad bin a!Ash’ath al-Kindi. Menunut Isfandiyãn dalam bukunya Tilrmkh-mTabarmsmn, bahawa Qatani bin al-Fuja’ah al-Tamimi, pemimpin Khawãnij, adalah onang yang paling benani dan fasih bentutun di kalangan onang Arab. Be!iau te!ah mencani penlindungan dengan Ispahbad, pemimpin wilayah Tabanisttin, bensama dengan nakannakannya, ‘Uman Fannaq, Sa!ih Mikhnãq dan lain-lain lagi. Meneka te!ah disambut dan dilayani dengan baik oleh hos meneka pada musim sejuk. Apabila meneka dan kuda meneka telah benehat dan kembali kuat semula, meneka cuba mengugut Ispahbad bahawa jika dia tidak mahu menenima pendapat dan kepercayaan meneka, meneka akan menampas negeninya. Menunut kenyataan mi lagi, sebaik-baik sahaja Sufyan bin al-Abnad al-Kalbi tiba di a!-Rayy, Ispahbad, yang pada ketika itu sedang benkhemah bensama-sama tentenanya di Damawand, telah menghantan wakilnya ke a!-Rayy dan menawankan bantuan kepada Sufyan bin a!-Abnad, dengan syanat bahawa Sufyãn akan memba!asjasa baik dan pento!ongannya.

‘34BA;ms. vol. II. ms. 72,dan 73; Tab. II, 1007; Ya’qtibI, Tiin!k/i, vol. II. ms. 276; Ibn A’tharn. vol. II. fols. 86A dan 87B; Mubarrad, al-ICcimi/, vol. III. ms. 393—402; Ibn al-Athir.a/-Kuinii/, vol. IV. ms. 439- 40; Mas’tidI. Muniij, vol. III. ms. 159; Maqdisi, al-Bad’. vol. VI. ms. 33; G/iunan. fols. 19B- 20A; Baghdad al-Fanq. ms. 66; Dhahabl, Tuinik/t, vol. III, ms. 126; Ibn al-Jawzi, Min7it, vol. VI; fol. 28A; Dinawari, ms. 277- 79; Ibn Khaldtin. ‘I/tan, III. ms. 343-44; Ibn Abi al-Hadid, S/ian/i, I, ms. 403—5.

205

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT !SLAM

Apabila benlaku pentempunan antana puak Azaniqah dengan tentena mspahbad, tentena mspahbad te!ah mencapai kemenangan dan namai tentena Azãniqah te!ah tenbunuh, tenmasuk ‘Uman Fannaq, Sa!ih Mikhnaq dan Qatani, sementana yang se!ainnya ditawan dan dibawa ke MazandanAn. lspahbad, kemudiannya, membebaskan onangonang Azaniqah yang ditawan dan menghantan kepala-kepala meneka yang dipotong kepada Sufyan, dan setenusnya kepa!a-kepa!a itu dihantan kepada a!-!jajjaj.’35 Je!as ke!ihatan bahawa Ibn Isfandiyãn, da!am menyatakan penistiwa di atas, cuba memihak kepada mspahbad dengan mengatakan bahawa Ispahbadlah yang menewaskan Qatani bin a!Fuja’ah dan nakan-nakannya. Pada masa yang sama, be!iau bensikap pnejudis tenhadap onang-onang Arab.’36 Kenyataan mbn Isfandiyãn, pada kese!unuhannya, tidak disokong o!eh mana-mana sumben sejanah Arab. Menunut sumben-sumben sejanah Arab, tentera Syria dipimpin o!eh Sufytin bin al-Abrad AIka!bi dan disokong oleh askanaskan dan Kufah, yang dipimpin oleh mbn a!- \sh’ath al-Tamimi dan teman-temannya dan puak Azaniqah. Sumben-sumben itu tidak menyebut !angsung tentang penanan yang dimainkan oleh Ispahbad da!am penistiwa tensebut.’37 Se!epas itu, ‘Ubaydah bin Hila! al-Yashkuni dan pengikutpengikutnya, yang sebelum mi pennah benpenang bensama-sama Qatani di a!-Rayy, te!ah dibunu ke Qumis, dan meneka te!ah bentahan bebenapa !ama menentang serangan tentena Syria yang diketuai oleh Sufyãn bin a!-Abnad a!-Kalbi. Setelah kehabisan beka!an makanan, ‘Ubaydan dan tentenanya te!ah melakukan suatu senangan balas tetapi tidak benjaya.’38 Maka, dengan kekalahan ‘Ubaydan bin
‘35Muhammad bin al-Hasan bin lsfandiytir, Timn!k/i-i Ta/tanistãn, di terjemahkan oleh E.G. Browne, dalam Gibb memorial series, 2.1905, ms. 104—105. ‘36Lihat C. Brockelmann, Histony of the Islamic Peoples, tr. Joel Carmichael & Moshe Perlmann, Capricorn Books, New York, 1960, ms. 88, di sini beliau juga telah terpengaruh dengan interpretasi ras mengenai peristiwa tersebut. ‘37Tab. II/lOl8—20; BA/ms. vol. II, ms. 74—75; Khalifah, Tiln!k/r, vol. 1, ms. 276; Ya’qtibi, Tiinik/i, vol. I1,rns. 276; Ibn A’tham, vol. II, fols. 90B—91A; Ibn Qutaybah, Ma7inij, ms. 181; M’äqdisi, al-Bad’, vol. VI, ms. 33; Ibn Durayd, Is/itiqaq, ms. 138, dan 205. ‘38BA/ms. vol. II, ms. 74, 75—76; Tab. 11/1020—2 1; Ibn A’tham ,vol. II, fols. 91A—92A; Ibnal-Athlr,a/-Kami/, vol. IV, ms. 442-43; Ibn Durayd, Istiqdq, ms. 343; Dhahabl, Tdnik/i, vol. 111, ms. 127; Ibn al-Jawzl, Min’dt, vol. VI, fol. 28A; G/iunan, fols. 28A—28B; Baghdidi, al-Fanq, ms. 66.

206

PERKEMBANGAN PART! KHAWARJJ

Hilãl, penentangan puak Azãniqah pun benakhin, dan hampin semua wi!ayah timun te!ah tenjatuh semula ke tangan pemenintahan Umayyah. Ringkasnya, benikutan danipada kematian Khalifah Yazid bin Mu’ãwiyah (Yazid 1) pada tahun 63 H./683 M. suasana di Iraq telah menjadi kucan-kacin dan pihak Khawanij Banu, Najdiyyah dan Aztiniqah telah mengambil kesempatan mi dengan melakukan pembenontakan. PiIcu~ pimpinan Khawanij Banu telah dikuasai sepenuhnya oleh suku-suku kaum dani kawasan-kawasan tengah dan timun Semenanjung Anab, yang tendini danipada Hanifah, Tha’labah, ‘Abd al-Qays dan Tamim. Suku kaum yang paling kuat dan benpenganuh di antana meneka ialah suku kaum Hanifah dan a!Yamamah, yang tenletak di kawasan tengah Semenanjung Arab. Pemimpin meneka yang pentama, Najdah bin ‘Amin dan Nail’ bin alAznaq, benasal dani suku kaum tensebut. Meneka, kemudiannya, dibantu oleh benbagai golongan masyanakat, tenmasuklah golongan Khawanij Asal, yang pennah menyentai pepenangan 5iffin dan pepenangan al-Nahnawan, dengan tujuan untuk menjatuhkan kekuasaan Ibn al-Zubayn dan ‘Abdul Malik dan Iraq. Pihak Khawanij Asal adalah lebih anif tentang pentadbinan desa, dan meneka bo!eh mengumpulkan kekayaan dan harta benda dan kawasan tensebut menenusi pemungutan hasil tanah dan cukai yang dikenakan ke atas penduduk tempatan; sementana Khawanij Banu pu!a, khususnya golongan suku kaum Ijanifah, mempunyai bilangan tentena yang namai. Kombinasi antana dua golongan mi telah mencetuskan suatu kekuatan yang besan dan bentenaga. Khawanij Banu telah tenbahagi kepada dua kumpulan besan; Azaniqah dan Najdiyyah. Kumpulan yang pentama telah dipeloponi oleh Nail’ bin al-Aznaq al-I3anafi dan yang kedua oleh Najdah bin ‘Amin al-Hanafi. Masing-masing mempunyai pengikut dan penyokongnya. Najdiyyah telah disokong oleh onang-onang dan suku kaum yang benasa! dan kawasan timun Semenanjung Arab, sementana Azaniqah disokong oleh anggota-anggota suku kaum di Iraq,’39 dan penduduk tempatan, yang tendini danipada onang Arab
-

‘39BA. vol. XI, ms. 86, 93, 135 dan 148; Tab. 11/517, 520 dan 588; Khalifah, Tan/k/i, vol. 1, ms. 252; Dhahabi, Tdnik/i, vol. II, ms. 360; Isfahãni, Ag/idni,vol. VI, ms. 33.

207

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

dan bukan Arab,’4°di wi!ayah-wi!ayah timun, tenmasuk Khawanij Asa! atau golongan a/-qurruf.’4’ Namun begitu, meneka sa!ing bekenjasama. Apabila puak Azaniqah benada di al-Ahwaz, Najdah bin ‘Amin sening membantu dan menghantan tentenanya dani a!Yamamah kepada Nail’ bin a!-Aznaq di a!-Ahwaz,’42 bahkan setelah kematian Nab’ bin al-Aznaq bantuan dani pihak Najdiyyah di Semenanjung Anab tenus dihantan kepada puak Azaniqah di wi!ayahwi!ayah timun Negeni Iraq.’43 Penbezaan antana golongan Najdiyyah dan Azaniqah, ialah bahawa golongan Najdiyyah adalah lebih !emah dani segi kedudukannya, kenana golongan mi menghanapkan sokongan danipada suku kaum Hanifah di daenah al-Yamamah, kawasan tengah Semenanjung Arab semata-mata. Sifat-sifat kesukuan dan kedaenahan mi menyebabkan penyokong-penyokongnya dani sukusuku lain dan benbagai daenah di Semenanjung Arab, tenutamanya di sebe!ah timun, tidak menestui penjuangan Najdiyyah. Golongan Azãniqah !ebih bensifat universal; penyokong-penyokongnya sahaja datang danipada suku kaum Ijani fah, atau suku-suku Anab yang lain (Tamim, Azd dan ‘Abd al-Qays) malahan onang-onang dan bukan Anab dan go!ongan a/-qurra’, sebagaimana yang dinyatakan di atas. Golongan a/-qurra’ atau Khawanij Asal te!ah memainkan penanan yang amat besan dalam membantu penjuangan Azaniqah, kenana menenusi meneka!ah puak Azaniqah dapat menguasai kawasankawasan desa di wilayah-wi!ayah timun, khususnya di Kinman. Justenu itu puak Azaniqah te!ah benjaya mempentahankan kedudukan meneka Iebih lama danipada Najdiyyah. Wa!au bagaimanapun, wujudnya benbagai golongan yang mempunyai minat dan kepentingan yang benbeza-beza di kalangan pengikut-pengikut Az~niqah akhinnya telah menimbulkan benbagai

‘40BA/ms. vol. II, ms. 63; Mubarrad, a/-Kami/, vol. III, ms. 314—355, ‘4’Mubarrad, al-Kamil, vol. III, ms. 392; Ibn Kathlr, Bidulya/i, vol. VIII, ms. 238—seramai 8,000 orang Khawirij Asal (a/-qunnul’) dinyatakan telah menyertai Aziriqah. Bilangan yang begitu. besar adalah disebabkan oleh penyertaan penduduk tempatan bukan Arabyang tinggal di kampung-kampung, khususnya di wilayah Kirmin, dalam barisan Aziriqah. Golongan bukan Arab mi juga digelar oleh sumber-sumber Arab sebagai al-Qunna’, atau penghuni-penghuni kampung. ‘42BA. vol. XI, ms. 86, 87 dan 93; Isfahãni, Ag/ian!, vol. VI. ms. 5,

‘43Tab. 11/588;

lbn A’tham, vol. 1, fol. 249A.

208

PERKEMBANGAN PART! KHAWARIJ

masa!ah; dan apabila sahaja tentena Umayyah dapat mengembalikan kedudukan meneka di wilayah-wilayah timun, pengikut-pengikut Azaniqah telah benpecah dan dengan sebab itu meneka mudah dika!ahkan oleh tentena Umayyah. Pada masa pembenontakan Azaniqah di kawasan Ba~nahdan wilayah-wi!ayah timun satu pembenontakan lain benlaku di sebelah utana Negeni Iraq, iaitu di Mawsil, Jazinah. Pembenontakan banu mi tenjadi pada tahun 76 H./696 M. yang dipimpin oleh bebenapa onang danipada kaum Khawtinij Asal. 5alih bin Mussanib al-Tamimi dan Banu Qays bin Zayd Munnah, adalah di antana pemimpin tensebut yang memulakan pembenontakan, dan beliau mula muncul di Ktifah. Apabila Khalifah ‘Abdul Malik, yang pada ketika sedang menunaikan fandu haji di Mekah, dibenitahu tentang genakan Sa!ib bin Mussanib, beliau telah menulis sunat kepada a!-Hajjaj, gabenon Iraq, supaya menangkap pemimpin pembenontakan itu, tetapi Salib bin Mussanib, dan sebelum apa-apa ben!aku ke atasnya, be!iau benjaya me!anikan din, bensama-sama pengikut-pengikutnya ke sebuah kawasan bennamaDana’,di utana KtIfah, Di sini meneka telah menubuhkan pusat genakan meneka.’44 Menunut Abti Mikhnaf, sebaik-baik sahaja meneka dapat menguasai Dana, suatu utusan penting mengenai genakan Sa!ib bin Mussanib telah diumumkan kepada penduduk Kufah. Isi kandungan utusan tensebut ia!ah, “bentindak mengikut ama!an yang dilakukan oleh Kha!ifah Abu Bakn dan Khalifah ‘Uman, yang memenintah dengan bendasankan ajanan kitab suci a!-Qun’an dan Sunnah Nabi; dan menolak pemenintahan ‘Uthman dan ‘Ali, o!eh kenana ‘Uthman telah mengiktinaf penenoka-penenoka Inaq, meninggalkan hukuman hudud dan kezaliman, sementana ‘Ali pu!a telah melakukan hukuman mengikut kehendak manusia.”45 Pada bulan Safan 76 H./696 M. 5alilj bin Mussannib mula bentindak tetapi be!iau te!ah ditewaskan dan dibunuh oleh tentena Umayyah pada tahun yang sama.’46 Selepas kematian Salib kepimpinan itu diambilalih olgh Shabib bin Yazid al-Shaybani. ‘~Tab. 11/880—81;
BA/ms. vol. II, ms. 86 dan 88. ‘45Tab. 11/884—85, ‘46Huraian lanjut mengenai pemberontakan Silib bin Musarrih, sila lihat, Khallfah, Thnik/i, vol. I, ms. 272; Tab. 11/886—89; BA/ms. vol. II, ms. 86; Ibn al-Athlr, alKulmi/, vol. IV, ms. 394; Dhahabi, TuIn!k/i, vol. III, ms. 121—22; Ibn al-Jawzi, Min’ult,

209

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

Shabib bin Yazid al-Shaybani telah dilahinkan di Ktifah pada akhin-akhin tahun 25 H./646 M. atau awal tahun 26 H./646 M. Bapanya bennama Yazid, salah seonang danipada ahli a/-qurril’ Ktifah, dan beliau pennah bensama-sama tentena Sulayman bin Rabi’ah al-Bahili dalam satu ekspedisi untuk membantu tentena Synia bagi menentang onang Rom yang dihantan oleh al-Walid bin ‘Uqbah, gabenon Kufah, pada masa pemenirftahan Khalifah ‘Uthman. Nama ibunya ialah Jahizah. Di Ktifah, Yazid adalah menupakan salahseonang danipada ahli a/-qurra’ sepenti Salib bin Mussanib a!-Tamimi.147 Sumben-sumben sejanah Arab mensifatkan Shabib sebagai penwina dan onang yang paling benani da!am medan penang, benbadan tinggi dan mempunyai kekuatan badan yang luan biasa.’48 Be!iaujuga seonang yang benpengalaman luas da!am penang geni!a, dan mernpunyai kemahinan taktik yang menda!am senta amat popular di kalangan nakyat Kufah.’49 Dengan adanya keistimewaan-keistimewaan ~nibeliau menjadi tenkenal di kalangan Khawanij Asa!. Sebelum ia meninggal Salib beliau telah menyenahkan segala unusan dan pentadbinan ketentenaan bagi menentang tentena Umayyah kepadanya. Kenyataan Abti Mikhnaf yang paling tenpeninci, mengandungi hampin senatus ha!aman yang dimuatkan da!am Thrlkh al-Tabanf mengenai pembenontakan Shabib bin Yazid al-Shaybani, menanik penhatian kita kepada bebenapa hakikat tentang sejanah Khawanij di peningkat mi dan hubungannya dengan zaman awal pemenintahan Umayyah. Pentamanya, pninsip utama genakan Shabib adalah sama dengan pninsip-pninsip genakan kaum Khawanij Awal Vàkdnu ‘a/a ra ‘ym a/-muhakkmmah a/- V /a).150 Meneka telah menenima amalanamalan Kha!ifah Abu Bakn dan Kha!ifah ‘Uman, dan menolak amalan-ama!an ‘Uthman dan ‘A!i.’~’ Meneka tidak mengambil
vol. VI, fols. 23A—23B; Ibn Khaldun, ‘I/tan, vol. III, ms. 325; Ibn AbI al-Hadld, S/ian/i, vol. 1, ms. 410; Ibn Kathir, Biddya/i, vol. IX,ms~10—12. ‘47Tab. 11/977—78; BA/ms. vol. I1,ms. 88; Ibn Hazm, Jam/iana/i, ms. 327; Ibn A’tham, vol. II, fol. 92B; Dhahabi, Tiinik/i, vol. III, ms. 160; Ibn al-Jawzi, Min7It, vol. VI, fols. l8B—19A; Ibn Khallikãn, Wafayult, vol. II, ms. 455. ‘48Jãjiz, Baydn, vol. 1, ms. 128—29; Ibn Khallikin, Wafaydt, vol. II, ms. 455; Baghdidl, al-Farq, ms. 89. ‘49K.V. Zettersteen, “Shabib”, Encyclopaedia ofIs/am, 1st. Edition, Leiden, 19 13—38. “°Baghdãdi. a/-Mi/al na a/-Ni/ia/, Beirut, 1970, ms. 75. “Tab. 11/882—83, dan 900; Ibn A’tham, vol. II, fol. 94A.

210

PERKEMBANGAN PART! KHAWARIJ

penhitungan soal-soal suku dalam menentukan penyokong meneka; dan oleh sebab itu, meneka memenangi semua onang yang tidak sependapat dengan meneka, walaupun dani suku kaum mereka sendini.’52 Yang keduanya, penlu diambil penhatian di sini bahawa, wa!aupun Shabib pada awalnya muncul di Jazinah, namun kegiatankegiatan beliau telah meluas hingga sampai ke kawasan-kawasan desa Iraq (sawad), tempat tendapatnya kepentingannya dan kepentingan nakan-nakannya danipada KhawtInij Asal. Pada suatu ketika, Shabab telah benjaya menguasai kawasan a!-Mada’in dan kemudiannya kawasan aI-Nahnawan; di sini beliau dan nakannakannya telah benpeluang menzianahi makam teman meneka yang mati syahid dalam pepenangan al-Nahnawan, dan memohon pengampunan dan nestu dan Ilahi ke atas noh-noh yang te!ah pengi itu; senta mengisytihankan bahawa meneka tidak mempunyai kaitan langsung dengan penjuangan ‘Au dan penyokong-penyokongnya (wa-tabarra’ll mmn ‘Mm wa as/jaMhm).’53 Leluhun Shabib, Salib bin Musannib al-Tamimi, juga dikatakan pennah pengi ke a!-Nahnawan dan melakukan penkana yang dilakukan oleh Shabib dan temantemannya,’54 yang rnempunyai pninsip-pninsip penjuangan yang senupa dengan Shabib dan teman-temannya.’55 Selain itu, keduadua pemimpin tadi telah melakukan penentangan tenhadapdasan pemenintahan ‘Abdul Malik/a!-Hajjaj yang tegas di Iraq. Shabib dan Salib, dan golongan Khawanij Asa!, te!ah membuktikan tentang adanya kenjasama yang enat di antana meneka dalam usaha meneka menghadapi keluanga Umayyah. Shabib juga te!ah menunjukkan sifat-sifat patuh dan t,aat setia kepada rakannya yang Iebih tua, 5alih bin Musarnib, sehingga Salib meninggal dunia. Hanya ‘Uman bin Shabban dalam Tilrmkh al-Tabani sahaja yang cubit mengkabunkan hakikat tensebut.’56 Bilangan tentena Shabib adalah kecil, dan tidak pennah !ebih

“2Tab.

11/975, dan beberapa contoh kepada pertikaian antara Shablb dengan anggota-anggota suku kaumnya dari Shaybän juga diberikan (Tab. 11/915—16 dan 895). ‘“Ibid., 11/900. ‘“BA/ms. vol. 11, ms. 85. “Tab. 11/889; G/iunan, fol. 22B. “Tab. 11/967.

21!

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

danipada 1 ,000 onang; tenmasuk 200— 300 onang ‘~ Ini benbeza dengan tentena ~ Banu, yang mempunyai bilangan tentena yang besan, dan kadangaka!a lebih danipada 30,000 ~58 Wa!aupun kedua pembenontakan tensebut ben!aku pada masa yang sama, dan juga kedua-dua kumpulan pembenontakan itu digelankan oleh ah!i-ahli sejanah sebagai a/-Khawdr(/, namun mi tidak semestinya benenti bahawa kedua-duanya mempunyai minat dan mat!amat penjuangan yang sama. Pada hakikatnya, meneka tidak mempunyai minat dan kepentingan yang senupa, bukan sahaja dan segi ketentenaan, ma!ahan keselunuhan latanbelakang sejanah keduadua genakan tensebut ada!ah benbeza. Pusat genakan Shabib di sebe!ah utana Negeni Inaq, iaitu di daenah Mawsi!, Jazinah. Sasanan utama genakan mi ia!ah kawasan-kawasan desa Iraq, tempat tendapatnya benbagai kepentingan Khawanij Asal. Dalam usaha untuk mengembalikan semu!a kepentingan meneka di kawasankawasan tensebut Shabib dan nakan-nakannya tenpaksa benikhtian untuk menjatuhkan pemenintahan ‘Abdul Malik bin Manwan di Iraq. Penduduk Kufah te!ah bensimpati dengan penjuangan Shabib. Justenu itu, be!iau te!ah benjaya memasuki kota Kufah dua kali, dan menewaskan tentena Umayyah sehingga tentena dani Synia campun tangan, dan sejak itulah Shabib dan nakan-nakannya dapat ditewaskan, dan meneka kemudiannya me!anikan dini ke Kinman.’59 Pemilihan haluan ke Kinman di sini mempunyai kepentingan yang khusus, dan akan membawa kepada titik tenakhin dalam penbincangan kita mengenai puak Khawanij. Kedatangan Shabib ke Kinman mungkin ada kaitannya dengan stnategi ketentenaan, o!eh kenana pada ketika itu sebahagian danipada Khawanij Asa! masih benada di sana, dan oleh kenana itu beliau boleh jadi telah memikinkan bahawa meneka bo!eh memben pentolongan kepadanya. Ma!angnya be!iau gaga! untuk mendapatkan sokongan yang dihanapkan itu, oleh kenana puak Azaniqah, yang dipimpin o!eh Qatani bin al-Fuja’ah al-Tamimi,
‘t7Ibn A’tham, vol. II, fol. 92B (300 wanita); G/iunan, fol. 29A (250 wanita); Baghdad!, a/-Fanq, ms. 90 (200 wanita). “8Ibn A’tham, vol. I, fol. 248B (20,000), 25lA (32,000); Baghdidl, a/-Fanq, ms. 64 (lebih dan 20,000). “9Tab. 11/967; Ibn al-Athir, a/-Kdmi/, vol. IV, ms. 428; Ibn Khaldiin, i/tan, vol. III, ms. 337; Ibn abi al-Hadid, S/ian/i. vol. I, vol. I, ms. 423.

212

PERKEMBANGAN PART! KHAWARIJ

masih menguasai Kinman pada ketika itu (77 H./697 M.). Setelah gagal untuk mendapatkan bantuan dan Kinman, Shabib bensama-sama lebih kunang 100 onang pengikut, benpatah ba!ik dengan tujuan untuk menyenang Kufah. Dalam penjalanan, meneka te!ah disenang dan ditewaskan o!eh tentena Synia yang dipimpin oleh Sufyan bin a!-Abnad al-Kalbi di al-Ahwaz; Shabib sendini telah mati !emas di Sungai Dujayl pada akhin tahun 77 14/697 M. Hanya sege!intin keci! yang tenselamat dan sempat melanikan din ke Jazlnah dan Iraq, sementana yang lain, tenmasuk a!-Batin, yang dikatakan te!ah menggantikan Shabib, telah ditangkap dan dihukum mati oleh al-Hajjaj.’°° Dengan kematian Shabib, benakhinlah pembenontakan Khawanij Asal dan Inaq te!ah tenjatuh sepenuhnya ke bawah kekuasan kenajaan Umayyah.
-

“°Khallfah, Tan/k/i. vol. I, ms. 275; BA/ms. vol. ii, ms. 96—97; Ibn A’tham, vol. II, fols. 93B—95A.

213

BAB KETUJUH
Pemberontakan Shi’ah Zaman Umayyah
Perkataan Shi’ah ada disebut beberapa kali di dalam Kitab Suci alQur’an yang membawa erti sekumpulan manusia,’ tetapi setelah berlaku peristiwa di Siffin, atau lebih tepatnya selepas kegagalan Majlis Tahkim, perkataan Shi’ah telah berubah rnakna iaitu pengikut-pengikut Sayyidina ‘A/i r.a. Menurut al-Tabari, perubahan tersebut berlaku apabila sekumpulan tentera Sayyidina ‘Au telah memberikan pengakuan, taat setia mereka kepadanya dengan melafazkan kata-kata bahawa, “semua sahabat ‘Au adalah sahabat kami dan semua seteru ‘Au adalah seteru kami”.2 Pemimpin-pemimpin kaum Shi’ah yang terawal adalah terdiri daripada orang Arab yang berasal dan daerah Selatan Semenanjung Arab, seperti al-Ashtar M~1ik bin al-Harith, dan suku Nakha’ dan ~ujr bin ‘Adi, dan suku Kindah, Ijadramaut, Madhhij dan Hamdan. Mereka adalah golongan a/-qurrd’ Kufah, yang kemudiannya disertai oleh golongan mawa/i, iaitu orang bukan Arab yang memeluk Islam dan keturunan bangsa Parsi. Penglibatan golongan mawd/i dalam puak Shi’ah adalah disebabkan oleh dasar pemerintahan Sayyidina ‘Au yang tidak beza-membeza. Beliau pernah disifatkan sebagai seorang Khalifah yang adil, bukan sahaja terhadap orang Arab tetapi juga terhadap orang bukan Arab. Sehubungan dengan mi al-Ya’qubi ada menegaskan “bahawa
‘al-Qur7in SUrah Maryam, ayat, 69, siirah al-Qasas, ayat, 15. 2Tab. 1/3350.

215

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

sesungguhnya ‘Au telah membahagikan harta rampasan perang sama rata kepada pengikut-pengikutnya, tanpa mengira asal keturunan” Walau bagaimanapun, dasar penyamarataan yang diamalkan oleh Sayyidina ‘Au telah mengecewakan sebahagian daripada penyokongnya yang ingin mengekalkan status quo mereka. Akibatnya beliau ditentang dan dibunuh. Setelah itu Mu’~wiyah berkuasa sebagai Khalifah Umayyah yang pertama. Dasar pemerintahan Mu’Awiyah, terutamanya mengenai pentadbiran di Iraq, adalah berbeza daripada dasar pemerintahan ‘Au (lihat Bab Lima). Walau bagaimanapun, kematian Sayyidina ‘Au telah dibela oleh kaum Shi’ah. Di antara pemimpin Shi’ah yang terkemuka pada zaman Mu’awiyah ialah Hujr bin ‘Adi al-Kindi. Ijujr adalah seorang yang jujur dan patuh kepada Sayyidina ‘Au. Beliau telah bersamasama Sayyidina ‘Au sejak dan awal pemerintahannya, dan seterusnya bergiat aktif dalam perang Jamal4 dan perang Siffin. Beliau dilantik sebagai pemimpin suku Kindah oleh ‘Au.5 Gerakan I3ujr bin ‘Adio merupakan gerakan yang ulung dilakukan oleh kaurn Shi’ah pada masa pemerintahan Mu’awiyah. Sejarah penentangan Hujr bin ‘Adi terhadap kerajaan Mu’awiyah banyak dicatatkan oleh ahli sejarah, khususnya oleh al-Tabari, menerusi versi Abu Mikhnaf dan al-Bal~dhuri.Menurut riwayat-riwayat mi bahawa sebaik sahaja Mu’awiyah dilantik menjadi Khalifah beliau telah melantik al-Mughirah bin Shu’bah sebagai gabenornya yang pertama di Kufah. Dalam masa pemerintahannya, al-Mughirah bin Shu’bah telah mencaci Sayyidina ‘Ali disetiap khutbah Jumaat. Perbuatan mi telah ditentang oleh I5ujr bin ‘Adi dan seterusnya beuiau mengkritik tentang pengawauan al-Mughirah ke atas hasil pendapatan (rizq) dan gaji golongan al-qurri7’ atau Shi’ah Asal di Kufah. Al-Mughirah dikatakan tidak melakukan sebarang tindak balas terhadap golongan penentang itu, kerana beliau uebih suka mengamalkan sikap lemah-lembut dalam berpolitik.’
.~ -

3Ya’qiibi, Tllrikh, vol. II, ms. 183. 4BA/ms. vol. I, ms. 351; Ibn A’tham, vol. I, fol. 35A; Dinawari ms. 147. ~WS, ms. 231; Khalifah, Tarlkh, vol. ms. 177. 6Disini penulis cuba membezakan antara gerakan Hujr atau ShI’ah Asal dengan Shi’ah Baru dan keluarga ‘All (‘Alwiyyln). ‘Tab. 11/112—4; BA/ms. vol. I, ms. 799.

216

PEMBERONTAKAN SHFAH ZAMAN UMAYYAH

Selepas al-Mughirah bin Shu’bah meninggal dunia pada tahun 51 H/671M suatu perubahan dasar telah dilakukan oleh Mu’~wiyah, iaitu dengan cara melantik salah seorang daripada pengikut Sayyidina ‘All untuk menjadi gabenor Kufah sebagai pengganti alMughirah. Gabenor yang baru dilantik itu ialah Ziy~dbin Abihi (ZiyAd bin Abi Sufy~n).Sejak ketibaan Ziyad keadaan di KIifah telah semakin bertambah buruk dan pemberontakan kaum Shi’ah semakin menjadi-jadi. Oleh kerana itu beliau terpaksa mengambil tindakan keras terhadap musuh-musuh Mu’Awiyah dan memberi amaran supaya mereka tidak menjejaskan keamanan kota tersebut. Segala kata-kata Ziy~d itu tidak diendahkan oleh I5ujr bin ‘Adi dan rakan-rakannya dan mereka terus bangun menentang kerajaan Mu’~wiyah/Ziyad. Pada hakikatnya penentangan Ijujr bin ‘Adi adalah merupakan penentangan golongan al-qurra’ KUfah terhadap dasar pemerintahan Mu’Awiyah di Iraq. Ijujr sendiri adalah, salah seorang daripada pemimpin golongan al-qurra’ Kufah yang pernah menyertai perang al-Qadisiyyah dan telah menerima gaji sebanyak 2,500 dirham pada masa pemerintahan Khalifah ‘Umar bin alKhattab.8 Beliau juga adalah salah seorang daripada golongan penentang Khalifah ‘Uthm~n di Kufah (lihat Bab Dua). Kedudukan dan pengaruh Ijujr bin ‘Adi dalam suku kaum Kindah adalah lebih kecil daripada kedudukan dan pengaruh al-Ash’ath bin Qays. Perbezaan mi sedikit sebanyak telah mempengarubi tindak-tanduk Ijujr selepas kematian Sayyidina ‘Au, tetapi perkara yang lebih penting ialah bahawa Mu’~wiyahbukan sahaja cuba membezabezakan antara pemimpin yang berpengaruh dan yang kurang berpengaruh. Beliau juga cuba mengawal kehidupan seluruh penduduk di Iraq.9 Walaupun al-Dinawari ada menyatakan bahawa sebelum mi al-Mughirah bin Shu’bah cuba menenangkan Uujr dengan menawarkan wang kepadanya sebEtnyak 5,000 dirham, namun tawaran tidak dilayani oleh Ijujr.’° Bagaimanapun, kenyataan Dinawari itu tidak disokong oleh sumber-sumber sejarah
-

‘BA. vol. IVA, ms. 233; Ibn. Sa’d, Tabaqat, vol. VI, ms. 151. ‘Tab. 11/111—13; BA. vol. WA, ms. 211—12; IsfahAni, Agizänz’, vol. XVI, ms. 2; Ibn alAthir, al-Kömil, vol. III, ms. 473. ioDlnawad, ms. 223.

217

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

lain. Sekiranya mi benar, jumlah wang 5,000 dirham yang ditawarkan kepada Ijujr itu amatlah sedikit berbanding dengan wang yang ditawarkan kepada pemimpin-pemimpin yang 1 1 Namun begitu, hampir dua pertiga daripada penduduk Kufah telah memberi sokongan kepada Ijujr.’2 Untuk mengawal pemberontakan Hujr, Ziyad telah menggunakan pemimpin-pemimpin suku, dan dengan pertolongan mereka beliau telah berjaya menangkap I3ujr dan rakan-rakannya.’3 Di antara pemimpin tersebut ialah Muhammad bin al-Ash’ath bin Qays alKindi, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan pemimpin Arab dan telah menyatakan kesediaannya untuk memerangi Ijujr kepada Ziyad.’4 Dan kenyataan inijelaslah bahawa kepemimpinan suku Kindah kini berada di tangan Muhammad bin al-Ash’ath dan keluarganya, yang telah mengatasi pengaruh Hujr bin ‘Adi. Sebagaimana yang dinyatakan lebih awal, kedudukan Hujr bin ‘Adi dalam suku Kindah adalah bergantung sepenuhnya kepada dasar pentadbiran suku Sayyidina ‘Ali; tetapi setelah Khalifah itu meninggal dunia maka kepemimpinan suku Kindah telah dikembalikan semula kepada keluarga Ibn al-Ash’ath. Justeru itu, besar kemungkinan bahawa dengan kehilangan kedudukan dalam organisasi kesukuan Arab di Kufah serta dasar pentadbiran baru Mu’awiyah di Iraq yang tidak dipersetujui oleh golongan al-qurrd’ atau kaum Shi’ah, telah menyebabkan Hujr bangun memberontak menentang kerajaan Mu’~wiyah.Bagaimanapun, dengan adanya pertofongan Ibn al-Ash’ath dan pemimpin-pernimpin sukuyang lain, Ziyad telah berjaya menangkap Ijujr bin ‘Adi, dan dua belas orang rakan-rakannya, yang digelar sebagai a&sufahU’ (orang-orang yang bodoh). Mereka telah dihadapkan kepada Mu’~wiyah di Syria, dan enam orang daripada mereka telah dijatuhi hukuman mati.’5 Dengan
“Sila lihat, ms. 215 (notakaki, no. 2). ‘2Tab. 11/113; Ibn al-Athir, al-Kdmil, vol. III, ms. 473—474. ‘3Tab. 11/121—22, dan 124; BA. vol. IVA, ms. 217, dan 218; Ibn Sa’d, Tabaqdt, vol. VI, ms. 152. ‘~DInawari,ms. 233; Isfahinl, Aghani, vol. XVII, ms. 105—106 (keluarga Ibn alAsh’ath termasuk dalam golongan keluarga raja-raja dan bangsawan). ‘5Tab. 11/136—43; BA. vol. ms. 231—33; Ibn Sa’d, Tabaqdt, vol. VI, ms. 153; Isfahani, Aghani, vol. XVI, ms. 10—11; Ibn al-Athir, al-KJmi/, vol. III, ms. 483—86—— penggelaran istilah al-sufahd’ oleh Ziyad terhadap rakan-rakah Hujr, sila lihat, Ibn Sa’d, Tabaqat, vol. VI, vol. VI, ms. 152; BA. vol. IVA, ms. 215, 231; Ibn Kathlr, Bidayah, vol. VIII, ms. 53 (dipetik dan Ibn Sa’d).

218

PEMBERONTAKAN SHI’AH ZAMAN UMAYYAH

tindakan itu Mu’awiyah mengharapkan kedudukannya di Iraq lebih selamat dan terjamin. Sesungguhnya, pembunuhan Ijujrdan rakanrakannya merupakan amaran keras terhadap kaum Shi’ah kerana jika mereka melakukan penentangan ke atas kerajaan Mu’Awiyah mereka akan menerima nasib yang sama seperti nasib I3ujr dan teman-temannya. Di tahap-tahap akhir pemerintahan Mu’~wiyahberlaku sedikit perselisihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Perselisihan itu timbul akibat daripada masalah pemilihan bakal pengganti Mu’awiyah. Terdapat dua nama iaitu Marwan bin al-Hakam dan Yazid bin Mu’awiyah yang dicalonkan untuk menjadi Khalifah selepas Mu’awiyah. Walau bagaimanapun, Mu’awiyah telah melantik anaknya, Yazid sebagai putera mahkota dan seterusn~’a menjadi Khalifah pada tahun 60 H/680 M. Kaum Shi’ah enggan menerima Yazid bin Mu’awiyah sebagai Khalifah oleh kerana mereka mahu salah seorang daripada keluarga ‘Ali menjawat jawatan tersebut. Pada mulanya kaum Shi’ah mengharapkan Sayyidina al-Ijasan yang menggantikan bapanya, ‘Ali, menjadi Khalifah, tetapi harapan itu telah dimusnahkan oleh Sayyidina alHasan sendiri apabila beliau menyerahkan kekuasaan itu kepada Mu’awiyah. Namun begitu, mereka masih menaruh harapan agar Mulwiyah menyerahkan semulajawatan Khalifah kepada keluarga Sayyidina ‘Ali, tetapi apa yang diharap-harapkan itu telah menjadi hancur lebur apabila Yazid dilantik menjadi pengganti Mu’awiyah. Akibatnya bukan sahaja penyokong-penyokong ‘Ali bangun memberontak, tetapi juga anaknya sendiri, iaitu Sayyidina alHusayn. Semasa perlantikan Yazid, Sayyidina al-Husayn sedang berada di Madinah; beliau begitu yakin bahawa beliau akan mendapat sokongan daripada penduduk di Kufah, kerana sebelum beliau melakukan pemberontakan, beliau telah menghantar sepupunya, Muslim bin ‘Aqil ke Kufah untuk meninjau keadaan di sana. Apabila Muslim sampai di Kufah beliau telah mendapat sambutan yang baik dan penduduk Kufah, dan mereka mengaku taat setia kepada Sayyidina al-Husayn. Melihat keadaan mi, Muslim merasakan beliau beroleh kemenangan, lalu beliau mengirim utusan kepada Sayyidina al-Husayn dan meminta beliau datang ke Kufah. Malangnya berita kedatangan Muslim ke Kufah telah diketahui oleh Ibn~ Ziy~d,gabenor Kufah, lalu beliau memerintahkan tenteranya 219

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

supaya menangkap Muslim dan akhirnya Muslim telah dibunuh. Tanpa mengetahui kgadaan Muslim, Sayyidina al-Husayn bersama-sama beberapa orang pengikutnya datang ke Kufah pada 10 Mubaram 61 H/68l M tanpa menghiraukan nasihat dan para sahabat dan alim ulama di al-Ijij~ztentang kemungkinan bahaya yang akan menimpa din mereka di Kufah kelak. Pada hakikatnya, di tahap mi kaum Shi’ah mempunyai kesempatan untuk bertindak dan menguasai Iraq andainya mereka bekerjasama dengan Sayyidina alHusayn, tetapi Sayyidina al-Husayn nampaknya telah dibiarkan bersendirian. Sebelum memasuki kota Kufah Sayyidina al-Ijusayn telah diserang oleh tentera Yazid yang diketuai oleh Ibn Ziy~d di KarbAla’ dan Sayyidina al-Ijusayn telah terbunuh. Kematian Sayyidina al-Ijusayn telah rneninggalkan kesan yang amat mendalam di kalangan golongan Shi‘ah yang mengakibatkan perubaban strategi gerakan mereka selepasnya. Peristiwa di Karbala’ telah dianggap oleh semua puak ShI’ah sebagai suatu kekejaman yang pernah dilakukan oleh kerajaan Umayyah terhadap keluarga Nabi. Hingga kini peristiwa tersebut masih diperingati oleh kaum Shi’ah di Iraq. Sebab utama kekalahan al-Ijusayn ialah dan segi kekuatan angkatan tenteranya yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tentera Ibn Ziy~d. Angkatan tentera Ibn Ziy~d berjumlah 4,000 orang, sementara tentera al-Ijusayn tidak sampai seratus orang, kerana beliau tidak menerima sebarang bantuan dan Kufab, seperti yang diharapkan.”5 Menurut al-Tabari, jumlah tentera al-Ijusayn di Karbala’ ialah 70 orang, termasuk 32 tentera berkuda dan kaum keluarga sepupunya.’7 Keadaan mi jelas menunjukkan bahawa perjuangan keluarga Sayyidina ‘Ali adalah berbeza dan perjuangan kaum ShI’ah umumnya. Matlamat perjuangan Shi’ah di Iraq bukanlah sematamata untuk membela Sayyidina ‘Ali dan keluarganya, tetapi yang lebih penting ialab untuk menjaga kepentingan-kepentingan mereka di Iraq. Ini dapat dilihat daripada pemberontakan Ijujr bin ‘Adi dan kekalaban Sayyidina al-Ijusayn di Karbal~’.Namun begitu, isu pembunuban Sayyidina al-Husayn telah digunakan dengan
“W.M. Watt, “Shi’ism Under the Umayyads”, Journal of the Royal Asiatic Séciety, 1960, ms. 158. “Tab. 11/281; Wellhausen, The Religio-Political Factions in Early Islam. ms. Ill.

220

PEMBERONTAKAN SHI’AH ZAMAN UMAYYAH

sepenuhnya oleh kaum Shi’ah di Iraq. Seuepas peristiwa Karbahi’, pergerakan kaum Shi’ah teuah memasuki tahap baru. Di tahap ml gerakan mereka boleh dikatakan lebih intensif kerana dauam tempoh tersebut telah beruaku beberapa pertempuran hebat di antara mereka dengan pihak pemerintah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Golongan mi, yang dipimpin oleh Sulayman bin Surad al-Khuza’i, salah seorang bekas al-qurra”8 dan peneroka Iraq yang setia kepada Sayyidina ‘Aui, adalah lebih radikal dan mèreka dikatakan cuba untuk membela kematian Sayyidina alIjusayn. Gouongan mi menggelar din mereka aI-TawwUbun (orangorang yang bertaubat), akibat daripada kesedaran dan kekesauan mereka kerana lalai untuk menyelamatkan Sayyidina al-Husayn daripada dibunuh. Oleh itu mereka merasa begitu berdosa dan bersalah. Bagi menebus dosa dan kesalahan tersebut mereka terpaksa mengorbankan din mereka dengan menentang kerajaan Umayyah. Pada masa Khalifah Yazid bin Mu’awiyah masih hidup, golongan aI-TawwdbUn telah menjalankan berbagai aktiviti secara sembunyi. Mereka dikatakan selalu mengadakan perjumpaan di rumah Sulaym~nbin Surad pada tiap-tiap malam Jumaat. Di sini mereka sama-sama membincangkan tektik serta menanamkan semangat perjuangan mereka. Dalam pada itu mereka mengecam pemerintahan Umayyah yang zalim seperti Mu’~wiyab yang tidak berperikemanusiaan dan menganggap Kbalifab Yazid sebagai lambang kejahatan, contoh kerosakan budi, pertumpaban darah manusia, perampas hak, dan perlanggaran bukum. Dalam usaha untuk memperkukuhkan gerakan al-Tawwabun, pemimpinnya Sulaym~n bin Surad, telab menghubungi ketua-ketua suku kaum Arab di Kufah dan berbagai keturunan seperti FazMab, Azd, Bakr dan Bajilah. Dengan usaba tenaga Sulayman serta kerjasama dan pihak pemimpin-pemimpin suku tersebut, mereka telah berjaya mengumpulkan tentera seramai 16,000 orang. Dengan jumlah tentera yang besar mi mereka berjaya menawan kota Kufab selepas kematian Kbalifab Yazid pada tahun 64 H/684 M. Sejak itu golongan al-Tawwdbiin bergerak secara terbuka. Pada tahun berikutnya mereka cuba pula menyerang tentera Umayyah di Jazirab, Mesopotamia. Di pertengahan jalan, iaitu di Nukhaylah,
“BA. vol. V, ms. 41.

221

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

tentera Sulaym~ntelah bertempur dengan tentera Umayyah yang dipimpin oleh ‘Ubaydullah bin Ziy~d dan berakhiri dengan kemenangan tentera Sulayman. Setelah itu Sulayman dan rakanrakannya kembali ke Kufah, di mana didapati al-Mukhtar bin Abi ‘Ubayd au-Thaqafi, yang mendakwa dirinya sebagai pengikut Shi’ah, berada di sana. Justeru itu Sulaym~ndan beberapa orang dan tenteranya benpatah balik menuju ke Jazinah. Manakala golongan mawali (bukan Arab) tinggal di Kufäh bersama-sama al-Mukhtar. Sikap Sulayman yang tidak merestui penaklukan kota Kufah telah menyebabkan tenteranya benpecah; Hanya lebih kurang 4,000 orang sahaja yang terdini danipada keturunan Arab yang tinggal bensamasama Sulaym~n.’° Bagaimanapun, tentera Sulaym~n yang kecil itu telah dilengkapkan dengan senjata yang cukup. Pada 5 Rabi’ alAkhir 65 H/685 M dalam penjalanan ke Jazirah meneka singgah di Karbal~’ untuk menziarahi makam Sayyidin~ al-Husayn, dan selepas itu mereka pergi ke kawasan sungai Fur~t dan seterusnya ke Raqqah untuk menemui tentera Ibn Ziyad pada bulan Jumadi alAwal 65 H/685 M. Menurut Abu Mikhnaf pertempuran berlaku selama lebih danipada sepuluh han yang berakhir dengan kekalahan tentera Sulayman malahan beliau sendini terbunuh.2°Inilah pertama kalinya kaum Shi’ah melakukan pertempuran dengan bilangan tentera yang namai, namun begitu mereka masih dianggap kurang aktif jika dibandingkan dengan gerakan al-Mukhtar pada tahun benikutnya. Dengan kematian Sulaym~nbin Sur~d,berakhirlah penentangan yang dipimpin oleh kaum Shi’ah Asal, atau golongan al-qurra’ Kufah. Selepas itu pergerakan Shi’ah dikuasai oleh kaum Shi’ah Banu yang mempunyai kepentingan dan penjuangan yang berbeza dan Shi’ah Asal. Golongan Shi’ah baru mi telah dipeloponi oleh al-Mukht~r. Al-Mukht~r bin Abi ‘Ubayd al-Thaqafi telah membawa satu era baru dalam perjuangan kaum Shi’ah di Kufah. Beliau telah mengadakan gerakan dan percubaan yang lebih berani dan hebat lagi. Menurut sejarahnya, al-Mukhtar mempunyai pertalian yang erat dengan Negeni Iraq. Bapanya, Abu ‘Ubayd, adalah pemimpin
-

‘9Tab. 11/538 dan berikutnya: BA. vol. V, ms. 212. 20Tab. I l/569—ulsasan lengkapmengenai pergerakan al-Tawwabun, silalihat. BA, vol. V, ms. 204—213; Tab. 11/479—509, 538—76.

222

PEMBERONTAKAN SHI’AH ZAMAN UMAYYAH

angkatan tentera Islam pada masa pemenintahan Khalifah ‘Umar bin al-Khattab yang terlibat dalam perang Jambatan pada tahun 13 H/634 M. menentangtentera Sasanian di Iraq. Dalam peperangan mi beliau serta saudara dan anaknya telah gugur syahid.2tBapa saudaranya, Sa’d bin Mas’ud,pernah menjadi gabenor di al-Mada’in pada masa pemenintahan ‘Ali dan al-Hasan. Beliau sendini pernah menyertai genakan Shi’ah yang diketuai oleh Muslim bin ‘Aqil pada tahun 61 H/68l M. Akibatnya al-Mukhtar dipenjara oleh Ibn Ziyad dan setelah itu beliau dihantar ke Mekah.22 Menurut sumber lain pula, sebelum itu, iaitu sewaktu ia menjadi gabenor al-Madtin al-Mukhtar pernah menasihati bapa saudaranya, Sa’d bin Mas’ud, supaya menyerahkan Sayyidina al-Ijasan kepada Mu’~wiyah.23 Walau bagaimanapun, sejarah al-Mukhtar hanya diketahui setelah umurnya enam puluh tahun.24 Beliau tidak pernah bergiat bersama-sama golongan al-qurra’ Kufah, sama ada pada zaman Umayyah ataupun sebelumnya. Sewaktu di Mekah al-Mukhtar cuba menyokong Ibn al-Zubayn tetapi beliau tidak dilayani. Setelah itu beliau menghilangkan din dan Mekah.25 Pada tahun 64 H/684 M. beliau muncul pula bersama-sama banisan tentera Khawanij Baru, Najdiyyah di alYamamah.26 Oleh kenana keadaan di Semenanjung Arab pada keseluruhannya tidak banyak membeni faedah kepada al-Mukht~r dengan wujudnya pengaruh-pengaruh Ibn al-Zubayn dan Najdiyyah, maka beliau mengalihkan pandangannya ke Kufah, Iraq pula, yang pada ketika itu (65 H/685 M) Kufah memerlukan pimpinan akibat kekalahan Sulaym~nbin Sur~ddi tangan Ibn Ziyad. Di Kufah terdapat namai pengikut Shi’ah sama ada onang Arab dan bukan Arab, yang pernah benpenang bersama-sama Sulaym~inbin Sur~d. Mereka telah membeni sokongan kepada gerakan al-MukhtAr. Ini bererti al-Mukhtar telah mengambil alih pimpinan Shi’ah di Kufah dengan menggunakan tentena Sulayman yang dipanggil shurtat a!2’Tab. 1/2166—79; BF. ms. 251—52. 22G. Levi Della Vida, “al-Mukhtãr”, Encyclopaedia of Islam, ed. H.A.R. Gibb, Leiden, E.J. Brill (London Luzac), 1936, vol. 111, ms. 716. 23Tab. 11/14, 520. 24j Wellhausen, op.cit ms. 125. 25Tab. 11/526. 26j Wellhausen, op. cit ms. 126.

223

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

khamis, orang-orang yang istimewa dan patuh dalam ketenteraan, berjumlah lebih kurang 12,000 orang.27 Al-Mukhthr telah mendakwa dirinya sebagai wakil atau wazir (menteni) kepada Mubammad bin ai-Ijanafiyyah, anak Sayyidina ‘Ali dan isterinya dan suku Hanifah. Di Kufah, al-Mukht~r mengisytiharkan Mubammad bin al-Ijanafiyyah sebagai Imam Mahdi, atau pemimpin suci yang cuba membela keadilan Islam. Lambang perjuangan al-Mukht~rialah “membela keluarga Rasul Allah (AhIi al-Rayt) dan kaum yang daif, maw~ili “~28 Dalam beberapa hal corak genakan al-Mukht~radalah berbeza dengan gerakan-gerakan Shi ‘ah sebelumnya. Pertama, al-Mukht~r adalah orang yang pertama memperjuangkan hak perjawatan Khalifah bukan untuk keluarga Sayyidina ‘Ali dengan isterinya Sayyidatina fltimah iaitu al-Ijasan dan al-Ijusayn sebagaimana yang dilakukan oleh Hujr bin ‘Adi al-Kindi dan Sulayman bin Surad al-Khuz~’i,tetapi untuk keluarga ‘Ali dengan isteninya dan suku Hanifah, iaitu Muhammad bin al-Hanafiyyah. Keduanya, alMukht~r telah memperkenalkan beberapa konsep baru dalam ShPah, seperti konsep wazir dan Imam Mahdi, yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Shi’ah sebelumnya. Tentang sokongan Muhammad bin al-Ijanafiyyah terhadap genakan al-Mukhtar tidak dinyatakan dengan jeuas dalam sumbersumber sejarah Arab, yang menyebabkan ahli-ahli sejarah moden merasa sangsi terhadap perjuangan al-Mukhthr.2° Namun begitu, beliau telah berjaya mempenolehi sokongan yang besar dan penduduk Kufah menerusi nama ahli keluarga Nabi (Ahli al-Bayt) dan simbol keadilan yang dilambangkan oleh al-Mukhtar. Sebahagian besar danipada penyokong’penyokong beliau adalah terdini daripada golongan mawe7li yang sentiasa tidak berpuas hati dengan pemenintahan Umayyah yang berdasarkan perkauman Arab. Gelanan maw4li,3° tunggal maw/ti, yang bererti kaum bukan Arab
-

27Tab. 11/13, dan 7; BA. vol. V, ms. 249, 253, dan 260. 28Tab. 11/569. 29Sila lihat, misalnya W.M. Watt, “Shi’ism under the Umayyads,” ms. 162; J. Wellhausen, op. ci?., ms., ms. 128; MA. Shaban, op. cit., ms. 95. 30Ulasan lanjut mengenai istilah mawilll dan perkembangannya, sila lihat, I. Goldziher, Muslim Studies, ed. S.M. Stern, London, 1967, ms. 93—136.

224

PEMBERONTAKAN SHFAH ZAMAN UMAYYAH

yang memeluk Islam, bermula dan zaman pembukaan. Setelah Negeri Iraq ditakluki oleh orang Arab ramai di antara penduduk tempatan yang berbangsa Parsi memeluk Islam. Mereka telah bergabung dengan suku-suku kaum Arab yang besar menerusi sistem hi/f (persyanikatan) dan, isti/flq (penggabungan). Orang Arab yang telah menjadi anggota asal bagi suku yang bergabung dengan golongan mawd/i mempunyai kedudukan yang lebih tinggi danipada orang yang terkemudian, dan kadangkala mereka manjadi kuasa pelindung dan penaung kepada golongan mawd/i. Pada masa pemenintahan a/-Khu/aftI’a/ a/-Rashidiin tidak ada diskniminasi di antara orang Arab dan orang bukan Arab, malahan ramai di antara orang dalam golongan mawtl/i, atau dikenali a/-hamra’ pada zaman Khalifah ‘Umar bin al-Khatt~btelah dilantik menjadi pegawai pentadbir di wilayah-wilayah Iraq.3’ Oleb sebab itu tidak terdapat sebarang penentangan atau pemberontakan golongan mawa/i di sepanjang pemerintahan Khalifah ‘Umar sehingga ke zaman Khalifah ‘Au. Dakwaan B. Lewis yang mengatakan gerakan golongan mawti/i sudah bermula sejak zaman Khalifah ‘Umar bin al-Khattab adalah tidak benar.32 Selain itu, ada pula di antara ahli-ahli sejarah Islam seperti Ibn al-Athir yang cuba membabitkan golongan mawtili dalam pemberontakan KhawArij di akhir-akhir pemerintahan Sayyidina ‘Au.33 Pendapat Ibn al-Athir mi amatlah lemah dan tidak disokong oleh sumber-sumber yang lebih awal seperti al-Tabari, yang merupakan sumber utama kepada buku al-Kami/fi a/-Tarikh oleh Ibn al-Athir. Pada hakikatnya dasar pemerintahan Sayyidina ‘Ali terhadap golongan mawdui tidak banyak berbeza dengan dasar pemerintahan Khalifah ‘Umar. Kedua-duanya mengamalkan konsep persamaan dan keadilan di antara orang Arab dengan golongan mawtiui.34 Dasar pemerintahan Umayyah yang pada keseluruhannya berdasarkan keturunan dan perkauman adalah bertentangan dengan dasar pemerintahan Khalifah ‘Umar dan ‘Ali. Keutamaan
,

“Tab. 1/2463, 2464, 2465, 2474, 2485 dan 2497; BF. ms. 264. 32B. Lewis, The Arab in History, Hutchinson University Library, London, 1950, ms. 58—59. 331bn al-Athlr, al-Kdmil. vol. 111. ms. 373. 3~Ya’qiIbl,T2irIkh. vol. II, ms. 183.

225

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

hanya dibenikan kepada keluarga Umayyah dan keturunan Arab, sedangkan golongan bukan Arabdianggap sebagai masyarakat kelas dua sehingga mereka tidak boleh melakukan sesuatu tindakan tanpa mendapat keizinan danipada penaung-penaung mereka yang terdiri danipada orang Arab.3’ Golongan mawti/i tidak dibenarkan menjawat jawatan penting, terutama dalam bidang kehakiman, ketentenaan dan bidang politik.36 Dan segi ekonomi, golongan mawzi/i memp’inyai hasil pendapatan yang kecil, yang kebanyakannya tidak menenima sara hidup yang tetap, sama ada berkhidmat atau tidak berkhidmat dalam tentera. Jika adapun pendapatan mereka jauh lebih kecil danipada sara hidup yang ditenima oleh Arab.3’ Dan segi sosial, golongan mawa/i lelaki tidak dibenarkan berkahwin dcngan perempuan Arab. Pada suatu ketika apabila terdapat seorang danipada golongan mawii/i benkahwin dengan seorang penempuan Arab di Madinah kedua suami isteni itu telah dipenintahkan oleh gabenor Umayyah di situ supaya bercerai dan lelaki yang menjadi suami telah dihukum sebat seratus rotan.38 Manakala dan segi ibadat pula golongan mawti/i tidak dibenarkan bensembahyang bensama-sama kaum Arab sehinggakan di setengahtengah daenah bebenapa buah masjid didinikan khusus untuk golongan mawd/i. Di Kufah umpamanya tendapat sebuah masjid yang dinamakan “masjid al-Mawali.”39 Keadaan mi semakin bentambah~ dahsyat apabila sampai kepada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang dibantu oleh gabenornya, al-Ijajjaj, yang sudah terkenal sebagai seorang yang tegas dan keras terhadap rakyat, terutamanya ke atas golongan bukan Arab. Al-Ijajjaj telah mengarahkan golongan mawa/i supaya membayar jizyah, (cukai kepala) dan seterusnya memerintahkan semua kaum tani dan golongan mawa/i yang berpindah ke bandar Kufah supaya kembali semula ke kampung-kampung tempat asal mereka dengan alasan supaya mereka dapat memajukan semula pertanian mereka. Setiap petani dibeni tanda pada tangan meneka dengan methbawa nama-

35BF. ms. 373—74, 407. 36Mubarrad, al-Kömil, vol. III, ms. 286. 37Tab. 11/1019—20; Mubarrad, al-Kdmil, vol. III, ms. 654. 38BA.. vol. IVA, ms. 58; Mas’udi, Murüj, vol. V, ms. 174. 39Tab. 111/295.

226

PEMBERONTAKAN SHI’AH ZAMAN UMAYYAH

nama kampung yang meneka duduki supaya mudah dikesan.4°Ini menupakan sebahagian danipada contoh penindasan yang diamalkan oleh pihak pemenintahan Umayyah ke atas golongan mawiI/i.4’ Rasa tidak puas hati di kalangan golongan mawti/i tenhadap pemenintahan Umayyah telah benmula sejak awal-awal lagi, iaitu sejak pemenintahan Khalifah Mu’~wiyah.Pada tahun 42 H/662 M. sekumpulan orang mawd/i yang diketuai oleh Abu Layla telah memberontak di masjid Kufah tetapi telah dapat dikawal oleh Mu’awiyah.42 Namun begitu setelah Mu’~wiyahmeninggal dunia keadaan di Iraq telah menjadi kucar-kacir sehingga muncul alMukht~r bin Abi ‘Ubayd di Kufah pada tahun 66 H/686 M. Golongan mawd/i telah bersetuju dengan al-Mukhthn kerana beliau dikatakan cuba mempertingkatkan imej golongan mawd/i kepada taraf orang Arab. Walaupun M.A. Shaban cuba mengatakan bilangan golongan mawii/i yang ada bersama-sama al-Mukhtarjauh lebih kecil jika dibandingkan dengan orang Arab,43 namun peranan mereka dalam genakan menentang kerajaan Umayyah adalah penting dan berkesan. Salah seorang danipada pemimpin mawd/l bernama Kais~nAbu ‘Amm~rahtelah dilantik oleh al-Mukhtar sebagai ketua pegawai penibadinya,44 dan dan beliaulah terbentuknya mazhab Kaisaniyyah salah satu daripada mazhab Shi‘ah yang empat (Kaisaniyyah, Imamiyyah, Zaidiyyah dan Ism~‘iliyyah). Al-Mukhthr bersama-sama tenteranya yang terdiri daripada Arab dan bukan Arab telah mengatur serangan ke atas Jazirah dan wilayah-wilayah timur Negeni Iraq. Dalam percubaan mi mereka telah berjaya menumpaskan tentera Ibn Ziyad di pinggir sungai Khaz~r, tetapi oleh kerana adanya perbezaan minat dan kepentingan di kalangan pengikut-pengikut al-Mukhtar, terutamanya di antara orang Arab dan orang bukan Arab maka akhirnya berlaku perpecahan. Orang Arab yang diketuai oleh pemimpin-pemimpin
4°Isfahäni,Ag/idni, vol. XIV, ms. 15. 4’Kenyataan lanjut mengenai kedudukan mawdlisemasa pemerintahan Umayyah, sila lihat, al-’Ali, op. cit., ms. 63—86; Goldziher, op. cit., ms. 98—136. 42Ya’qUbi, Tdrikh, vol. II, ms. 221. 43M.A. Shaban, op. cit., ms. 95. 44Tab. 11/634 dan 649.

227

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

suku (as/zrUj) tidak bersetuju terhadap layanan yang dibenikan oleh al-Mukhtar kepada orang bukan Arab. Selain itu al-Mukhtar juga dikatakan mengamalkan ajaran salah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya kepercayaannya terhadap kerusi keramat yang dikatakan kepunyaan Sayyidina ‘Ali telah menimbulkan keraguan dm kalangan pengikut-pengikutnya. Ibrahim bin al-Ashtar, salah seorang pemimpin tentera a/-Tawwzibun telah mengesyaki alMukht~rapabila ia pada suatu ketika memikul kerusi tersebut ke medan perang. Oleh sebab-sebab yang demikian ramai pengikutnya lan keluar dan kembali bensama-sama keluarga meneka; hanya seramai 1,000 orang daripada golongan mawtl/i dan 100 orang Arab tinggal bersama-sama al-Mukhtar. Pada tahun 67 H/687 M. alMukht~rdan pengikut-pengikutnya telah dikepung oleh tentera Ibn al-Zubayr di Kufah. Menurut al-Waqidi, pengepungan mi telah berlanjutan selama empat bulan,45 yang menyebabkan al-Mukhtan dan rakan-rakannya kehabisan mákanan. Pada 14 Ramadan 67 H/687 M. beliau dan pengikut-pengikutnya seramai 200 orang (atau 19 orang) telah melakukan serangan ke atas tentera Ibn al-Zubayr tetapi tidak berjaya dan akhirnya beliau dibunuh. Ketika itu beliau berusia 67 tahun.46 Selepas kematian al-MukthM gerakan Shl’ah telah menjadi lemah dan tidak ada pemberontakan yang berlaku, kecuali secara kecilkecilan yang dilakukan oleh puak Kais~niyah, pengikut-pengikut alMukhtAr,4’ sehinggalah setengah abad kemudiannya. Pada tahun 122 H/740 M berlaku pula pemberontakan yang dipanggil “pemberontakan Shi’ah”48 yang dipimpin oleh Zayd bin ‘Ali, cucu Sayyidina al-Husayn bin ‘Ali bin Abi, ‘falib. Kemunculan Zayd bin ‘Ali adalah semata-mata bertujuan untuk memperjuangkan hak
45Tan. 11/749. 46Kenyataan lanjut mengenai pemberontakan al-Mukthtar, sila lihat BA. vol. V, ms. 214—73;Tab. 11/631 dan seterusnya; Wellhausen, op. cit. ms. 125—139; Watt, op. cit. 162— 165. 47Mengenai gerakan-gerakan pengikut-pengikut al-Mukhtãr, sila lihat W.M. Watt, op. cit. ms. 166—168. 48W.M. Watt, op. cit. ms. 158—172 dan Wellhausen, op. cit. ms. 95—165 tidak membezakan antara gerakan keluarga Sayyidina ‘Al! (‘Alãwiyy!n) dengan gerakan Shi’ah umumnya; sebenarnya kedua gerakan tersebut mempunyai perbezaan yang besar, bukan sahaja dan segi sifat gerakan tapi juga dan segi motif dan matlamat gerakan-gerakan itu sendiri.

228

PEMBERONTAKAN SHI’AH ZAMAN UMAYYAH

keluarga Sayyidina ‘All semula dengan isterinya Fatimah dan bukan dengan isteninya dan suku Hanifah yang diperjuangkan oleh alMukhtar. Zayd bin ‘Ali adalah seorang pemimpin yang radikal dan beliau tidak bersetuju dengan konsep “Imam Mahdi” atau “Im~m yang tensembunyi,” tetapi seorang Imam atau Khalifah itu mestilah dinyatakan atau diisytiharkan kepada umum dan ia mestilah dan keluarga Fatimah. Di antana pninsip perjuangan Zayd ialah: mengamalkan ajaran-ajaran a/-Qur’an dan a/-Sunnah, dan membela kaum yang lemah.49 Di samping itu beliau menganggap Khalifah Abu Bakn dan Khalifah ‘Umaradalah Khalifah-Khalifah yang sah, tetapi dan segi keimaman ‘Ali adalah lebih layak; dan Khalifahkhalifah Abu Bakr dan ‘Umar adalah merupakan imAm-imãm sementara sebelum ketibaan ‘Ali. Dasar yang tenakhir yang cuba mempertinggikan kedudukan Khalifah Abu Bakr dan Khalifah ‘Umar, dan secara tidak langsung menafikan kanisme ‘Ali dan keturunan Banu H~shimtelah menyebabkan ramai penyokongnya yang dikatakan berjumlah 15,000 orang di Kufah telah membantah Zayd. Golongan yang membantu Zayd mi dikenali dengan nama Rafidah, yang dipimpin oleh Muhammad al-B~qin,iaitu saudara kepada Zayd bin ‘Ali.’° Apabila gabenor Kufah, Yusuf bin ‘Umar, mengetahui tentang genakan Zayd bin ‘Ali, beliau dan tenteranya dan Syria, yang pada ketika itu berada di al-Hi nah, telah datang ke Kufah dan menangkap 218 orang pengikut Zayd. Zayd cuba untuk membebaskan mereka, tetapi beliau telah disenang oleh tentena Syria yang berjumlah 2,000 orang dan beliau terbunuh.” Kesan danipada perselisihan faham di antara pengikut-pengikut Zayd bin ‘Ali dengan pengikut-pengikut Muhammad al-Baqin telah mengakibatkan kemunculan dua lagi mazhab Shi’ah iaitu Zaydiyyah iaitu mazhab pengikut-pengikut Zayd bin ‘Au dan Jmamiyyah iaitu mazhab pengikut-pengikut Muhammad al-Baqir dan anaknya Ja’far al-~adiq. Dan Imamiyyah muncul pula mazhab Shi’ah yang keempat iaitu Jsma’i/iyyah iaitu mazhab pengikut-pengikut Isma’il bin Ja’far al-5adiq. 49Tab. 50Tab.

11/1676—78, 1698—1711. 11/1700. 5’Ibid., 11/1676—78, 1698—1711.

229

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

Pemberontakan kaum Shi’ah yang terakhir berlaku pada tahun 26 H/744 M. yang dipimpin oleh ‘Abdullah bin Mu’awiyah, cucu saudara kepada Sayyidina ‘Ali. Pemberontakan mi dilakukan di Kufah. ‘Abdullah bin Mu’awiyah juga dikatakan mempunyai penyokong-pcnyokong yang ramai di sana, tetapi beliau gagal apabila berhadapan dengan tentera Abu Muslim, pemimpin gerakan ‘Abbusiyyah yang lebih berpengaruh pada ketika itu, dan akibat danipada penentangan mi ‘Abdullah bin Mu’~wiyah telah terbunuh pada tahun 129 H/747 M.52 Dengan kematian ‘Abdullãh maka berakhirlah pemberontakan keluarga ‘Ali atau kaum Shi’ah pada zaman pemenintahan Urnayyah. Ringkasnya, kaum Shi’ah telah mula membenontakan sejak awalawal penubuhan kerajaan Umayyah; dan pusat gerakan mereka ialah Kufah. Pemimpin-pemimpin mereka yang pertama adalah terdini danipada bekas-bekas a/-qurrtl’ dan pengikut-pengikut Sayyidina ‘Ali. Di antara tokoh mereka yang agung ialah .Hujr bin ‘Adi al-Kindi dan Sulayman bin Surad al-Khuzu’i. Kedua-duanya adalah bekas pemberontakan yang menentang Khalifah ‘Uthm~n.’3 Matlamat asal penjuangan mereka, sama seperti matlamat kaum Khaw~tnij, ialah untuk membebaskan tanah terbengkalai (sawtifi), di Iraq yang dianggap sebagai hak:hak mereka yang telah diperolehi pada masa pemenintahan Khalifah ‘Umar, dan kawalan kaum Quraysh dan pemimpin-pemimpin suku. Harapan untuk mendapatkan hak-hak tersebut semula telah terjejas benikutan danipada penistiwa di 5iffin dan kenaikan kerajaan Umayyah. Tanah tersebut telah diletakkan di bawah kawalan kerajaan pusat semasa Mu’awiyah, dan seterusnya di sepanjang pemenintahan Umayyah. Sejak itu perhatian kaum Shi’ah tertumpu pula kepada pembelaan terhadap Sayyidina ‘Ali dan keluarganya, khususnya selepas pembunuhan Sayyidina al-Ijusayn di Karbala’. Kaum Shi’ah Asal itu kemudiannya disertai oleh benbagai golongan yang terdini daripada orang Arab dan orang bukan Arab, yang tinggal di Kufah, yang mendakwa din mereka sebagai kaum Shi’ah. Golongan bukan Arab telah mengemukakan berbagai idea mengenai konsep Imam
52Tab. 11/1879, 1976, 1978; Ash’ar!, Maqdldt, ms. 6 dan 22; Baghdad!, al-Farq, ms. 233, 235; Watt, op. cit., ms. 170. ‘3Sila lihat ms. 95.

230

PEMBERONTAKAN SHI’AH ZAMAN UMAYYAH

atau Khalifah, pemenintahan warisan, (wasi), perbezaan antara kuasa sekular, wazir, dengan kuasa agama, Imam, dan seterusnya menentukan bahawa khalifah mestilah dilantik danipada keluarga ‘All yang digelar “Imam”. Idea-idea mi telah dijadikan sebagai asas pemikiran dan kepercayaan atau doktnin, kaum Shi’ah,54 malahan ada di kalangan kaum Shi’ah orang-orang yang melampau (ghu/dt) yang menganggap Imam Shi’ah sebagai Imam yang suci atau Im~m Mahdi, yang akan muncul pada akhir Zaman. uuituk membela keadilan. Sikap mendewa-dewakan dan mensucikan Sayyidina ‘Ali dan ahli-ahli keluarganya telah dibawa oleh kaum Parsi yang kebanyakannya menjadi penyokong-penyokong al-Mukhtar yang terkenal dengan golongan Kaisuniyah. Mereka mahukan keadilan dan persamaan tanaf di antara orang Arab dengan orang bukan Arab, dan lambang keadilan mi telah digunakan dengan sepenuhnya oleh al-Mukht~r untuk mendapatkan sokongan mereka dan seterusnya kekuasaan di Iraq. Oleh kerana perkara yang diperjuangkan oleh al-Mukhtar itu tidak banyak memberi faedah, malahan boleh menjejaskan kedudukan kaum Shi’ah Asal dan keturunan Arab, telah mengflibatkan perpecahan dan akhirnya kehancuaran kuasa al-Mukht~r di Iraq. Perpecahan mi juga menyebabkan kedudukan kaum Shi’ah semakin bertambah lemah dan seterusnya mudah dikawal oleh pihak pemenintah Umayyah di Kufah, khususnya pada masa pemerintahan ‘Abdul Malik alHajjuj.55 Sikap tegas dan kawalan yang ketat terhadap golongan pemberontak di Iraq dan ‘Abdul Malik dan al-Hajj~j telah
54Pembentukandoktrin Shi’ah adalah semasa dengan perbentukan doktrin Khawãrij, iaitu semasa pemerintahan Umayyah, akibat daripada pengaruh luar, khususnya bangsa Parsi, yang menyertai gerakan-gerakan terscbut. Dakwaan yang mengatakan doktrin Shi’ah berpunca dan Selatan Semenanjung Arab yang dibawa oleh penganut-penganut Shi’ah Asal (W.M. Watt, op. cit. ms. 161) atau berpunca danipada ‘Abdiillah bin Saba’ atau Ibn al-Sawda’, pengasas mazhab Shi’ah “Saba’iyyah” (J. Wellhausen,) (J. Wellhausen, op. cit. ms. 17) adalah tidak benar. Oleh kerana masalah-masalah doktrin atau ideaologi kedua golongan tersebut tidak diusulkan oleh pengikut-pengikutnya yang asal maka penulis menganggapnya tidak sesuai diperbincangkan. 55Berbeza dengan kaum Shi’ah, kaum Khawãrij berada di luar Kiifah iaitu di desadesa Iraq, oleh sebab itu mereka lebih berpeluang untuk memberontak dan boleh dianggap sebagai pencabar utama kepada pemenintahan Abdul Malik/al-Hajjaj dan juga Ibn al-Zubayr. Sementara kaum Shi’ah telah dikawal di Küfah menerusi organisasi sosial yang telah dikuatkuasakan sejak zaman Ziyãd bin Abi Sufyän.

231

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM

menyebabkan kaum Shi’ah tidak dapat bangün sehingga ke akhir pemerintahan Umayyah. Walaupun ada beberapa percubaan yang dilakukan oleh keluanga ‘Ali (‘Alawiyyin) akhir-akhir pemenintahan Umayyah, namun percubaan itu tidak berkesan, malahan lebih membawa kepada perpecahan danipada kejayaan.

232

Bibliografi
Sumber Awalan AbÜ al-Faraj, ‘All b. al-Husayn al-lsfahänl (m. 356/696). 1) Kitdh a/-Aghdni, Matba’ah BUläq, al-Qarirah, 1285 H. ii) MaqUril al-Tdlibiyin, ed. 5.5. Saqr, al-Qärirah, 1949. AbU al-Fidä, Isma’l1 b. ‘All (m. 732/1331). Al-Mukhtasarfi Akhbdr al-Bashar. AbU ‘Ubayd, al-Qisim b. Sallãm (m. 224/836). KildI, al-Amwdl, ed M.K. Haras, alQihirah, 1968. AbU ‘Ubaydah, Ma’mar b. al-Muthannä (m. 209/824). Naqd’idfarir wa al-Farazdaq, ed. A.A. Bevan, Leiden, 1905—1909. AbU YUsuf, Ya’qUb b. ibrãhim (m. 182/798). Kitãb al-Khardj, al-Qihirah, 1302 H. Al-Ash’ari, ‘All b. Ismä’il(m. 330/941). Maqäldt al-Jsldmiyin ~a JkhtiIi4fal-Muslimin, ed. HR. Ritter, Istanbul, 1929—30. Al-’Askari,AbU Hilil al-Hasan b. ‘Abdillih (m. 395/1004). Kitdb al-Awd’il, ed. MS. al-Wakil, Madinah, 1966. Al-Azhari, Muhammad b. Ahmad (m. 370/981). Tahdhibal-Lughah, ed. AK. ‘Irbawi, al-Qihirah, 1967. Al-Baghdãdi, ‘Abd al-Qihirb. Tãir(m. 429/1037). Al-Farq Bayn al-Firaq, aI-Qdhirah, 1910. Al-Baghdad!, ‘Abd al-Qãdir (m. 1093/1682). Khithnat al-Adab, al-Qahirah, 1929. Al-Balãdhuri, Ahmad b. YahyA (m. 279/892). 1) Ansdb al-Asliraf Istanbul manuscript, Suleymaniye Kutuphanesi, Reisulkuttap, no. 597—98,2 Jilid:jilid I, ed. M. HamidullIh, al-Qãhirah, 1959; jilid IVA, IVB,ed. M. Schloessinger, Jerusalem, 1938; jilid V. ed. S.D. Goitein, Jerusalem, 1936; jilid IX (Anonyme Arabiache Chronik), ed. W. Ahlwardt, Greifswald, 1883. ii) Futüh al-Bulddn, ed. M.J. de Goeje, Leiden, 1866. Al-Bust!, Muhammad b. Hibbãn (m. 354/965). Kitdb Mashohir ‘Ulamd’al-Amsdr, ed. M. Fleischhammer, Cairo, 1959. A1-Dhahab!, Muhammad b. Ahmad (m. 748/1348). i) Thrikh al-Jsldm wa Tabaqdt al-Mashdhir wa al-A ‘1dm, al-Qahirah, 1367/69 H. ii) Duwal al-Islam. Hyderabad, 1337 H. Al-Dinawari, Abli Hanifah Ahmad b. Diw’Ud (m. 282/895). Kitdb al-Akhbdr alTiwal. ed. AM. ‘Amir, aI-Qihirah, 1960. Al-Fayrlizabidi, Muhammad b. Ya’qUb (m. 817/1419). Basd’ir Dhawi al-Tamyiz, ed. M.A. al-Na.jjir, al-QAhirah, 1383 H. Ghurar al-Siyar (tanpa pengarang, abad ke-4/l0), manuscript, Bodlein Library, Oxford, no. D’Orville 542, lihat Bibliothecae Bodleianea. 1787, 11, ms. 123.

233

SEJARAH AWAL PERPECAHAN UMAT ISLAM A1-Hamdãnl, Abii Muhammad al-Hasan b. Ahmad (m. 334/945—46). Al-MIll, vol. X, ed. al-Khatib, al-Qahirah, 1959. lbn ‘Abd al-Hakam, AbU Muhammad ‘Abdullih (m. 259/870). Futü/z Misr na Akhbdruhd, ed. V.V. Torrey, New Haven, 1922, Leiden, 1920. lbn ‘Abd al-Barr, YUsufb. ‘Abdulläh (m. 463/1070). Al-JstidbfiMa’rifah al-Ashdb, ed. A.M. al-Bajawi, al-Qähirah. Ibn ‘Abd Rabbih, Ahmad b. Muhammad (m. 328/940). Al- ‘Jqbal-Farid, al-Qahi rah, 1965. Ibn Abi al-l-ladld, ‘Abd al-Hamid b. Hibat Allih (m. 655/1258). Sharh Nahj alBaldghah, ed. Dãr al-Ma’rifah, Beirut. Ibn A’tham, al-Küfi, Ahmad b. ‘Uthman (m. 3 14/926). Kitdb al-Futüh, manuscript, Sary, Library of Ahmet 111, Istanbul, no. 2956. Ibn al-Athlr, ‘Izz al-Din, ‘All b. Muhammad (m 630/1233). Al-KdmilJl al-Tarlkh, Beirut, 1965. Ibn Durayd, Muhammad b. al-Hasan (m. 321/933). Al-Jshtiqdq, ed. A.M. HãrUn, alQ~hirah,1958. Ibn Hishäm, ‘Abd al-Mãlik (m 141/758). Sirah al-Nabi , ed. F.W. Gottingen, 1858-60. Ibn Habib, Muhammad b. Habib (m. 245/859). AsmU’ al-Mughidlin mm al-Ashraf dIm. Nawãdir al-Makhtütat, al-Qahirah, 1954. Ibn Hajar al-Asqalãni, Ahmad b. ‘Ali (m. 852/1448). i) Al-/sdbahfi Tamyiz al-SahJbah, al-Qähirah, 1328 H. ii) Tahdhib al-Tahdhib, Beirut, 1327 H. Ibn Hawqal, AbüaI-Qasim al-Nasibi (m. 367/979). Xiiiih al-Masdlik na al-Mamdllk, Leiden, 1872. Ibn Hazm, ‘Ali b. Ahmad (m. 456/1064). i) JamharahAnsiib al-Arab, ed. A.M. HirUn, al-Qihirah, 1962. ii) Al-Fisalfi al-Milal na al-Nihal, al-Qahirah, 1964. Ibn al-’Imãd, ‘Abd al-Hayy b. Muhammad al-Hambali (m. 1089/1687). Shadharäi alDhahabfi Ak/thor man Dhahab, al-Qahirah, 1350. Ibn Isfandiyãr, Muhammad b. al-Hasan, Tarikh-i Tabariston (disusun lebih kurang dalam tahun 613/1216), Tehran, 1942 (diterjemah oleh E.G. Browne, London, 1905). Ibn al-Kalbi, Hishãm b. Muhammad (m. abad ke-3/9). Jamharah al-Nasab, manuscript, British Museum, no. Add. 23297; begitu juga Escorial, no. Arabe, 1698. Ibn Kathir, Isma’l1 b. ‘Umar (m. 774/1373). AI-Biddyah na al-Nihdyah, al-Qihirah, 1932. Ibn KhaldUn, ‘Abd al-Rahmin b. Muhammad (m. 804/1406). i) KitOl, al-ibar.. Beirut, 1956. ii) Muqaddimah, Beirut, 1900. Ibn Khallikãn, Ahmad b. Muhammad (m. 681/1281). WafáyOt al-A ydn, ed. Ihsan ‘Abbäs, Beirut, 1972. Ibn ManzUr, Muhamad b. Mukarram (m. 711/1311). LisOn al-Arab. Beirut, 1955—56. Ibn al-Nadim, Muhammad b. Ishiq (m. 235/849). Al-Fl/iris!, ed. T. Rida, Tehran, 1971. Ibn Qutaybah, ‘Abdullah b. Muslim (m. 276/889). i) Kitdb al-Jmdmah na al-Siydsah (dikatakan pengarangnya Ibn Qutaybah), alQahirah, 1925. ii) KitOb al-Ma’dr(f ed. 1. Ukashah, al-Qãhirah, 1934—1960.

234

BIBLIOGRAFI Ibn Rusteh, A1’rnad b. ‘Umar (m. lebih kurang pada tahun 310/922). Al-A ‘Idq al-Nafisab, Leiden, 1891. Ibn Sa’d, Muhammad (m. 230/845). KitOb al-TcihaqOt al-Kahir, ed. Sachau et a!., Leiden, 1940. A1-Istakhri,Ibrahim b. Muhammad(m. akhirabad ke-14/I0). Kitohal-MasOlik waalMamolik, Leiden, 1870. AI-Jähiz, ‘Amr b. Bahr (m. 255/868). i) Al-Baydn na al-Tabyin, ed. A.S.M. HärUn, al-Qahirah, 1968. ii) Al-’Llthmdniyyah, ed. A.S.M. HarUn, aI-Qihirah, 1955. Al-Jazari, Muhammad b. Muhammad (m. 833/l429~.Ghdyah al-Nihdyahfi Tahaqat al-Qurra’. ed. G. Bergstraesser, Cairo, 1933. Khalifah b. Khayyät, Shabab (m. 240/854). i) Kitah al-Tahaqat. ed. AD. al-’Umary, Baghdad, 1967. ii) Kiiëih al-Tdrikh, ed AD. aI-’Umary, Najaf, 1967. Al-Mazdisi, Mutãhar b. Tãhir (m. 355/966). Al-Bad’ na al-Tdrikh, Paris, 1899. AI-Maqdisi, Shams ‘I-Din Muhammad b. Ahmad (m. abad ke-4/I0). Ahsan alTaqàAim fi Ma ‘r(fát al-Aqdlim, Leiden, 1906. Maqrizi, Ahmad bin ‘Au (m. 845/1442). A/-K/that, a!-Qãhirah, 1249 H. Al-Mas’Udi, ‘Ali b. al-Husayn (m. 345/956). i) Murüj al:Dhahah, al-Qdhirah, 1948. ii) Al-Tanhih na al-!shrdf, al-Qähirah, 1938. A1-Mäwardi, Abü al-Hasan ‘Ali b. Muhammad (m. 450/1058). Al-Ahkäm alSultdnin’ah, al-Qähirah; 1973. Al-Minqari. Nasr b. Muzahim (m. 212/827). Waq’at Siffin, ed. A.S.M. !jarun, a!Qähirah, 1365 H. Al-Mubarrad, Muhammad b. Yazid (m. 285/898). Al-KOmilfi al-Lughah, ed. M.A.F. Ibrihim, al-Qãhirah, 1956. Al-Qalqashandi, Ahmad b. ‘Abdillah (m. 821/1418). Sub/i al-A ‘shdfiSind’ at al-Ins/id al-Qdhirah, 1889. Al-Qushayri, Muhammad b, Sa’ld al-Harrãni (m. 334/945—46). Tdrlkh al-Raqqah wa ashab Rasul Allah Sl’m wa al-Tabi’in wa al-fugahd’ wa al-muhaddithiA 4 ed. a!Na’sdni Hamat, 1959. A!-Sadüsi, Mu’arrij b. ‘Umar (m. 195/810). KitOb Had/if mm Nasab Quraysh, a!Qahirah, 1960. Al-Shahrastdni, Muhammad b. ‘Abd a!-Karlm (m. 548/1153). Al-Milal wa al-Nihal. ed. W. Cureton, Leipzig, !?23. Al-Shammdkhi, Ahmad b. Sa’id (m. 928/1522). Kitdb al-Siyar, a!-QAhirah, 1884. Sibt Ibn a!-Jawzi, YUsuf b. Qizoghulu (m. 644/1246). Kitdb Mir’dt al-Zaman, manuscript, British Museum, no. Add. 23277. A!-Suyiitl, ‘Abd a!-Rahmin b. AbI Bakr(m. 911/1505). TdrIkh al-Khulafd’, ed. M.M. ‘Abd al-Hamid, a!-Qihirah, 1969. A!-Tabarl,AbU Ja’far Muhammadb. Jarlr(m. 310/923). TOrI/c/i al-Rusulwaal-Muluk, ed. M.J. de Goeje, Leiden, 1879—190! (M.A.F. Ibrdhim, aI-QIhirah, 1962—1966). Tdrikh al-KhulaJ?i’. tanpa pengarang, ed. P. Griyaznevitch, Moscow, 1967. A!-Wäqidi, Muhammad b. ‘Umar (m. 207/822). Kitdb al-Maghazl, ed. M. Jones, London, 1966. Yahyä b. Adam a!-Qurashi (m. 203/818). Kit/lb al-Khardj, a!-Qihirah, 1317 H. A1-Ya’qübi, Ahmad b. Abi Ya’qiib (m. 284/897). i) TOri/c/i, Beirut, 1960. ii) Kit/lb al-Buldon, d!m. Ibn Rusteh, al-A ‘//lq al-Nafisah, Leiden, 1891.

235

SEJARAH AWAL PERPECAHAN IJMAT ISLAM iii) Mushdkaldt al-N/ic li-Zamdnihim. Beirut, 1962. YaqU al-Hamawl (m. 626/1229). Mu~amal-Bulddn, al-Qihirah 1906—1907. Sumber Pendua Al-’Ali, Sãlih A., Al-Tanzimdt al-Ijtimd’iyyah waal-Iqtisddiyyahjlal-Basrahflal-Qarn al-Awwal al-H(/ri, Baghda~1,1953. Belyaev, E.A., ‘Arab, Isldm and the Arab Caliphate, diterjemah o!eh Ado!phe Gourevitch, London, 1969. Bosworth, C.E., Sistdn under the Arabs, Rome, 1968. Brocke!man, C., History of the‘Islamic Peoples. diterjemah o!eh J. Carmichae! & M. Perlmann, Capricorn Books, New York, 1960. Dennet, D.C., Conversion and the Poll-tax in Early Islam, Cambridge University Press, Cambridge, Mass., 1950. Dixon, ‘Abd a!-Ameer, The Umayyad Caliphate, London, 1971. Einkelman, D.F., “Musay!ima,” Journal ofEconomic and Social History ofthe Orient, 1967, ms. 17—51. Encyclopaedia of Islam, 1st. Edition, Leiden, 1913—38. Encyclopaedia of Islam, 2ed. Edition, Leiden, 1945. Fans, N.A., “Development in Arab Historiography as Reflected in the Struggle between ‘Ali and Mu’ãwiyah,” Historians of the MiddleEast, ed. B. Lewis & P.M. Holt, London, 1962, ms. 435—41. Gibb, H.A.R., Studied on the Civilization of Islam, London, 1962 (Interpretation of Islamic History,” Journal of World History, vo!. I, pt. I, 1953, ms. 39—67). Goldziher, 1., Muslim Studies, SM. Stern (ed), London, 1967. Hinds, G.M., The Early History ofIslamic Schism in Iraq, Ph. D. Thesis, University of London, London, 1969 (tidak diterbitkan). “Kufan Po!itical Alignments and their Background in the Mid-Seventh Century A.D.,” International Journal of Middle East Studies, vol. II, 1971, ms. 346—67. “The Murder ofthe Ca!iph ‘Uthman,” Internationaljournal ofMiddleEast Studies, vol. III, 1972, ms. 450—69. “The Siffin Arbitration Agreement,” Journal of Semitic Studies, no. 17, ms. 93—129. Juynboll, G.H.A., “The Position of Qur’an Recitation in Ear!y Islam,” Journal of Semitic Studies, vol. XIX, no. 2, 1974, ms. 240—51. “The QurrI’ in Early Islamic History,” Journal ofEconomic and Social History of the Orient,” vol. XVI, pt. 11—111, 1973, ms. 113—29. Kister, M.J., “The Expedition of Bi’r Ma’Unah,” Arabic and Islamic Studies, in Honor of H.A.R. Gibb, ed. Makdisi, Leiden, 1965, ms. 237—57. “Notes on the account ofthe Shuraappointed by ‘Umarb. al-Khattab,” Journalof Semitic Studies, no. 2, 1964, ms. 320—26. Le Strange, G., The Lands of the Eastern Caliphate, Cambridge University Press, Cambridge, 1930. Al-Nu’aymi, Silim, “ZuhUr al-KhawUrij,” dalam Majallat al-Majma’ a/-i/mi a!iraqi, vol. ‘XV, 1967, ms. 10—35. Petersen, E.L., ‘A/i and Mu’ãwiyah in Early Arabic Tradition, Studies on the henesisand growth ofIslamic historical writing until the end-ofthe ninth century, Copenhagen, 1964. “A and Mu’Uwiyah, The rise of the Umayyad Caliphate,” Acta Orienta/ia, vol. XXIII, 1959, ms. 157—96. “Studies on the historiography ofthe ‘Ali—Mu’awiyah conifict,” Acta Orientalia, vol. XXVII, 1963, ma. 83—118. Al-Qalmawi, Suhayr, Adab al-KhawOrj/, al-QIhirah, 1945.

236

BIBLIOGRAFI Rosenthal, F., A History of Muslim Historiography, Leiden, 1968. Shaban, MA., The ‘Abbdsid Revolution, Cambridge University Press, Cambridge, 1970. Islamic History, AD. 600—750 (A.H. 132), A New Interpretation, Cambridge University Press, Cambridge, 1971. Watt, W.M., Muhammad at Medina, Oxford, 1956. “Kharijite Thought in the Umayyad Period,” Der Islam,“Shi’ism Underthe Umayyads” Journalofthe Royal Asiatic vol. XXXIV, 1961, ms. 215—31; 1960, ms. 158—172. Wel!hausen,, J., The Religio-Political Faction in Early Islam, diterjemah oleh R.C. Ostle & S.M. Walzer (dan Die religios-politischen Oppositionsparteien im a/ten Islam), ed. R.C. Ostle, North-Holland Publishing Company, 1975. Yusuf ‘Ali, A., The Holy Qur’an, text, translation and commentary, Beirut, 1968.

237

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.