Isu-Isu Kependudukan dan Migrasi di Malaysia Oleh Usman Hj.

Yaakob & Tarmiji Masron Bahagian Geografi Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang Kertas kerja ini akan mem in!angkan isu"isu #enting yang erkaitan $engan #erkem angan $an #ertum uhan #en$u$uk $i Malaysia sejak tahun 1%&0an hingga sekarang' (i antara isu"isu #enting a$alah yang erkaitan $engan #eru ahan struktur umur) #ertum uhan #en$u$uk) kesu uran) kematian $an migrasi yang erlaku se#anjang tem#uh terse ut' Menye$ari #erkem angan ke#en$u$ukan yang semakin #esat sekarang ini kertas kerja ini juga akan mem eri fokus ke#a$a isu"isu #en$u$uk yang $ijangka akan erlaku $i masa akan $atang terutamanya isu"isu aru yang akan tim ul aki at $ari#a$a #eru ahan $emografi $an #asaran uruh *sia serta ke anjiran #ekerja asing $i Malaysia' *khirnya kertas kerja ini akan mengusulkan e era#a langkah yang #roaktif agi menangani isu"isu ke#en$u$ukan $an migrasi yang semakin #enting $alanm kontek #erkem angan sosio"ekonomi $an #olitik Malaysia $alam rantau *S+*, $an glo al' Pendahuluan Sejak le ih $ari#a$a lima $eka$ yang lalu) kom#osisi #en$u$uk Malaysia telah eru ah aik $ari#a$a segi ka$ar kelahiran) struktur umur $an jantina) ka$ar kematian $an #enghijrahan' Ini menunjukkan -alau #un sai. #en$u$uk Malaysia semakin meningkat teta#i aki at kemerosotan kesu uran $an kematian #em entukan sai. keluaraga yang le ih se$erhana $an ke!il semakin $iterima masyarakat terutama $i ka-asan an$ar' Peningkatan taraf hi$u# #en$u$uk terutama $alam i$ang #en$i$ikan telah mem eri im#ak yang esar terha$a# $inamik #en$u$uk Malaysia #a$a masa $e#an'

Se elum tertu uhnya ,egara Malaysia #a$a tahun 1%/&) negeri"negeri $i Semenanjung Malaysia telah mengalami ka$ar #ertum uhan #en$u$uk yang tinggi' Mengikut an!i #en$u$uk tahun 1%&0 jumlah #en$u$uk Semenanjung Malaysia a$alah /'10 juta $engan

1

egara kita Malaysia akan mengha$a#i #el agai isu $an #ermasalan ke#en$u$ukan yang memerlukan #eran!angan sosio"ekonomi) #olitik $an alam sekitar yang kom#rehensif $an menyeluruh agi ke aikan $an keselesaan semua #ihak negara ini' Sele#as #em entukan Malaysia an!i #en$u$uk tahun 1%00 agi telah $uilaksanakan agi men$a#atkan maklumat $an $ata mengenai ke#en$u$ukan agi tujuan meran!ang #rojek"#rojek #em angunan sosio"ekonomi ke#a$a rakyat' Segala $ata $an maklumat yang $ikum#ulkan melalui an!ian #en$u$uk ini) telah $i gunakan agi menilai #erkem angan $an #eru ahan #en$u$uk $i$alam sese uah negari atau ka-asan terutama yang erkaitan $engan ta uran #en$u$uk) struktur umur6jantina) migrasi) #en$i$ikan) #ekerjaan $an #er an$aran' Pola #eru ahan ini sangat #enting agi menentukan arah aliran #eru ahan #en$u$uk #a$a masa ha$a#an yang iasanya $i kaitkan $engan halatuju #erkem angan serta kemajuan yang $i!a#ai $alam i$ang" i$ang #erin$ustrian) #em uatan) #ertanian $an #em an$aran $i seluruh negara' Ke iasaanya negeri yang maju akan mem#unyai ke#a$atan #en$u$uk yang tinggi se#erti 7ilayah Persektuan Kuala 8um#ur) Pulau Pinang) se aliknya agi negeri Sa ah) Sara-ak) $an Pahang *$alah mem#unyai ke#a$atan #en$u$uk yang ren$ah' Perubahan Struktur Umur Struktur umur #en$u$uk $alam sese uah negara meru#akan satu asset yang amat ernilai $ari#a$a segi mengklasifikasi stok kuantiti $an kualiti manusia er$asarkan #en$i$ikan tertinggi) #erkah-inan) Ban$ar) luar an$ar) #ekerjaan) golongan kanak"kanak $an orang tua $an se againya' Satu $ari#a$a kum#ulan #en$u$uk yang #enting a$alah kanak"kanak yang erumur 10"19 tahun' 1 .ka$ar #ertum uhan #en$u$uk tahunan se anyak 2'0 setahun 34a atan Perangkaan Malaysia 1%015' Ber$asarkan 4a$ual 1 ka$ar #ertum uhan #en$u$uk tahunan #urata a$alah tinggi iaitu 1'2 #erataus 31%00"1%805) 1'/ #eratus 1%8%0"1%%1 $an 1'/ #eratus 31%%1"10005' Ini meru#akan suatu #etunjuk yang jelas ke#a$a sesia#a jua aha-a ka$ar #ertum uhan #en$u$uk a$alah tinggi $an er$asarkan ka$ar ini jumlah #en$u$uk Mlalaysia akan ergan$a $alam tem#uh setia# 12 tahun' Ber$asarkan situasi sekarang .

Pen$u$uk $an Ka$ar"ka$ar Pertum uhan Pen$u$uk Malaysia 1%00 " 1000 NEGERI 4ohor Ke$ah Kelantan Melaka .egeri Sem ilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Sa ah Sara-ak Selangor .42 .41 .)0/2(* .*** 1)090)/1& 1)/9%)0&/ 1)212)019 /2&)0%1 8&%)%19 1)188)20/ 1)0&1)12/ 109)9&0 1)212)99% 1)/02)98& 1)001)&0/ 9)188)80/ 8%8)81& 1)20%)210 K"D"R PER!UM$U%"N '()*'(+*'((''(+* '((' .* .1/.*** 11'00 0'0% &'/9 1'02 2'/% &'&2 8'81 0'80 &'/9 11'18 8'%0 18'00 2'8/ &'%2 0'21 '**4** 8um#ur 7ilayah Persekutuan 8a uan 10)102 1/)912 &9)191 0/)0/0 9'2 /'& 2'/ 0'1/ 0'10 0'21 M"-".SI" '*/01(/01* '1/'12/'*( ')/321/0.4*(U*8 1: Sai.*** 1'1 1'9 1'/ 1'1 1'0 1'1 1'2 1'% 0'% 1'0 1'1 1'0 1'2 1'1 1'% 9'1 1'8 1'% 1'0 0'0 0'% 1'8 1'1 0'8 1'& 1'& 1'8 2'8 &'0 9'0 1'9 1'/ 1'1 2'0 9'2 /'1 1'/ 2'9 1'1 2'& 1'0 1'2 '()* 11'12 %'1& /'&8 2'80 9'/1 9'89 1&'02 1'1/ 0'92 /'10 %'2& %'91 2'88 /'11 !"$UR"N (&# '(+* '((' 11'02 8'10 /'&9 2'90 9'10 &'8& 12'10 1'10 /'8% 0'00 %'91 10'8/ 9'00 0'00 11'08 0'91 /'02 1'88 2'%& &'%& 10'/% 1'0& /'0/ %'88 %'2& 12'08 9'2/ /'&1 .42 '**4** '**4** '**4** Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia (2000 !a"oran #iraan Permulaan$ #uala !um"ur: %&'20( Jabatan Perangkaan Malaysia (2002 )iri')iri Pen*i*ikan +an Sosial Pen*u*uk$ #uala !um"ur: % 2 .erengganu 7ilayah Persekutuan Kuala '()* 1)100)180 %&9)%90 /89)028 909)11& 981)&/2 &09)%9& 1)&/%)12% 111)0/1 00/)119 /2/)921 %0/)1/% %81)0%0 90&)2/8 /98)10/ PENDUDUK ( U!"# '(+* '((' 1)&80)92& 1)000)81& 8&%)100 99/)0/% &&1)991 0/8)801 1)092)/&& 199)081 %00)001 %1%)1%% 1)12&)&& 1)91/)1&0 &1&)1&& %1%)/10 1)0/%)090 1)201)191 1)181)21& &0/)211 /%1)8%0 1)09&)002 1)800)901 182)819 1)0/9)1// 1)029)/8& 1)/91)001 1)1%0)1&% 0//)199 1)19&)291 .

egara yang le ih agi tujuan mem erikan kemu$ahan"kemu$ahan asas $alam ke ajikan $an lain"lain' (engan ka$ar i$ang #elajaran) kesihatan) #erumahan $an #ertum uhan #en$u$uk yang tinggi menyukarkan #ihak #emerintah mem erikan antuan yang a$il ke#a$a semua #en$u$uk $isetia# $aerah $an kam#ung' Masalah #em angunan yang $ialami oleh setia# ka-asan atau negeri mestilah $a#at $iselesaikan se!ara yang ter aik $an $a#at mem erikan fae$ah ke#a$a semua #en$u$uk terli at' Masalah $alam #em angunan sum er manusia mestilah $iutamakan kerana kegagalan me-uju$kan mo$al insan yang sosial yang i u a#a yang kurang erkualiti $an erkemahiran akan menim ulkan #el agai masalah er#un!a $ari#a$a ke!i!iran muri$ sekolah) #restasi #elajaran yang lemah) er#en$i$ikan) kemiskinan) uta huruf $an se againya' 9 .Ber$asarkan an!i tahun 1%00 jumlah #en$u$uk 0"19 tahun a$alah se anyak 9&'0 #eratus $ari#a$a jumlah #en$u$uk Kemu$iannya ia menurun ke#a$a 90' 0 #eratus tahun 1%80) 20'0 #eratus tahun 1%%1 $an 22'2 #eratua tahun 1000 34a atan Perangkaan Malaysia) 1%8&< 1%%& $an 100&5' *nalisis $ata #en$u$uk menunjukkan jumlah #en$u$uk 0"19 tahun $i Malaysia telah menurun $ari#a$a 9) /89)&00 juta tahun 1%00 ke#a$a 2)0/1)100 juta tahun 1000' 7alau agaimana #un $i antara tahun 1%00 hingga 1%80 jumlah #en$u$uk 0"19 tahun ini se enarnya telah meningkat ke#a$a &)1%&)%00 $an namun #a$a an!i #en$u$uk 1%%1 $an 1000 jumlahnya telah menurun' Ini menye a kan nis ah tanggungan telah menurun $ari#a$a %1 ke#a$a /1 #a$a atahun 1000 34a atan Perangkaan 1%82< 100&5' Maksu$ yang hen$ak $itunjukkan aha-a e anan yang $itanggungan oleh #en$u$uk ekerja 31&"/9 tahun5 ke atas golongan mu$a 30"19 tahun5 $an tua 3/& tahun $an atas5 telah erkurangan se anyak 21'/ #eratus $ari#a$a %1 orang ke#a$a /1 orang' (engan #engurangan tanggungan kanak"kanak semestinya nis ah tanggungan tua #ula yang akan semakin ertam ah #a$a masa $e#an' 7alau#un #a$a keseluruhannya #en$u$uk $alam kum#ulan umur 0"19 tahun semakin erkurangan teta#i tangggungan ja-a esar ter#aksa $ise$iakan kerajaan untuk memastikan mereka ini men$a#atkan #en$i$ikan yang sem#urna a$alah erat' Per elanjaan .

ren kesu uran orang =ina yang semakin merosot a$alah $ise a kan taraf hi$u# mereka yang telah meningkat $an keinginan terha$a# sai. keluarga yang ke!il semakin men$a#at sam utan masyarakjat =ina $i Malaysia terutama yang tinggal $i $alam Ban$ar' Kajian ter aharu mengenai kesu uran orang =ina $i Pulau Pinang menunjukkan sai.Perubahan Kesuburan Kesu uran ermaksu$ jumlah anak yang $ilahirkan oleh seseorang -anita $alam kum#ulan umur 1& " 9% tahun' (i Malaysia hanya $ata kelahiran $i negeri"negeri Semenanjung Malaysia sahaja yang $iangga# oleh Pertu uhan Bangsa"Bangsa Bersatu se agai 7alau#un #en$aftaran semua kelahiran yang lengka# mengikut ka-asan $an etnik' egitu 4a atan Perangkaan telah memngam il inisiatif mener itkan $ata kelahiran $an kematian agi Malaysia keseluruhannya sejak tahun 1%/2' Ber$asarkan 8a#oran Siri Masa Perangkaan Penting Malaysia 1%/2"1%%8 ka$ar kelahiran kasar $i Malaysia telah menurun $ari#a$a 28'1 tahun 1%/2 ke#a$a 19'9 #er 1)000 kelahiran hi$u# tahun 1%%8 34a atan Perangkaan Malaysia 1001:/&"//5' (alam tem#oh ini ka$ar kelahiran telah menurun se anyak 2/'% #eratus' Bagi orang Melayu ka$ar kelahiran kasar menurun $ari#a$a 2%'0 ke#aa$a 18'9 #er 1)000 kelahiran hi$u# kemerosotan se anyak 10'1 #eratus' Ka$ar kelahiran orang =ina menurun $ari#a$a 2/'/ ke#a$a 10'/ #er 1)000 kelahiran hi$u# iaitu #engurangan yang ketara se anyak &1'% #eratus' . keluarga #urata agi -anita erkah-in $i negeri ini $alam kum#ulan umur 1&"9% tahun a$alah 1'1 kelahiran setia# -anita 3>eah Sim >ai 10005' Kemerosotan kesu uran orang =ina akan memeri im#ak yang kuat terha$a# #eru ahan struktur umur $imana jumlah #en$u$uka tua akan meningkat er an$ing $engan jumlah #en$u$uk 0"19 tahun yang semakin erkurangan' ' Ber$asarkan la#oran Perangkaan Penting Malaysia 1002 menun jukkan ka$ar kelahiran Malaysia #a$a tahun 1%%% a$alah 12'% $an 11'/ #er 1)000 #en$u$uk tahun 1000 34a atan Perangkaan Malaysia 10015' Seterusnya $alam tem#uh yang sama juga ka$ar kelahiran kasar orang Melayu a$alah 10'/ $an 1&'2 #er 1)000 #en$u$uk' Manakala orang =ina & .

10'0 $an 1%'0 #er 1)000 #en$u$uk' Bagi orang In$ia 11'0 $an 10'8 #er 1)000 #en$u$uk' Bumi#utera lain a$alah 10'0 $an 12'0 #er 1)000 #en$u$uk' Pa$a keseluruhannya #aras kesu uran $i Malaysia #a$a umumnya masih tinggi terutama $i kalangan orang Melayu $an Bumi#utera 8ain' Situasi ini akan mem erikan im#ak yang esar terha$a# momentum #en$u$uk $i Malaysia yang $ijangka akan erlaku $alam tem#uh sekurang" kurang &0 tahun akan $atang' Ia mem eri #etunjukk yang jelas aha-a #ertum uhan #en$u$uk $i Malaysia akan erterusan meski#un ka$ar kesu uran yang a$a sekarang semakin menurun yang $ise a kan oleh #engaruh erkem ang $i Malaysis sekarang ini' Perubahan Migrasi Migrasi meru#akan satu #roses $emografi yang meli atkan #er#in$ahan #en$u$uk $ari#a$a satu ka-asan ke#a$a ka-asan yasng lain' Ia meru#akan suatu #roses #ergerakan #en$u$uk yang amat sensitive terha$a# #erkem angan sosio"ekonmi sesesuatu an$arraya Kuala ka-asan' Sejak ke elakangan ini migrasi semakin #enting $alam $unia mo$en terutama sum angannya terha$a# ur anisasi $an #erin$ustrian' (i Malaysia 8um#ur meru#akan Satu #eru ahan #enting an$ar esar yang menerima ramai migrant $ari#a$a seluruh negeri' tren migrasi $i Malaysia a$alah #eru ahan #enghijrahan #erkem angan sosio"ekonomi yang semakin #en$u$uk $ari#a$a luar Ban$ar ke Ban$ar ke#a$a Ban$ar ke Ban$ar sekarang ini' Peru ahan aliran #ergerakan #en$u$uk Malaysia telah menye a kan an$ar" an$ar utama $engan jumlah #ertum uhan #en$u$uk yang semakin #esat' Pa$a keseluruhannya jumlah #en$u$uk an$ar $i Malaysia telah meningkat $ari#a$a 18'9 #eratus tahun 1%00 ke#a$a /1'8 #eratus tahun 1000 34a atan Perangkaan Malaysia 10015' 4umlah #en$u$uk an$ar ertam ah $ari#a$a 1'%/ juta ke#a$a 12'01 juta $alam tem#oh terse ut' *nalisis $ata migrasi #en$u$uk Malaysia sejak tahu 1%80 telah menunjukkan migrasi Ban$ar ke Ban$ar semakin meningkat' Pa$a tahun 1%80 hanya 11'0 #eratus telah meningkat ke#a$a /2'1 #eratus tahun 1000 34a$ual 15' Sementara migrasi $ari#a$a luar Ban$ar ke luar Ban$ar telah menurun $ari#a$a 9&'0 #eratus ke#a$a 10'0 #eratus $alam tem#oh terse ut' Peru ahan #ola migrasi #en$u$uk ini mem eri #etunjukakan yang jelas / .

0 100.1 12.0 16.0 3.200 1986 .1 20.0 100.Luar Bandar Jumlah Bilangan migran 1980 21.Bandar Bandar .iga uah negeri yang ren$ah migrasi Ban$ar ke Ban$ar a$alah Perlis 32/'0 #eratus5) Kelantan 328'0 #eratus5 $an Ke$ah 9/'0 #eratus' Perangkaan ini menunjukkan tiga uah negeri mereko$kan kemasukan migrasi $ari#a$a Ban$ar ke Ban$ar yang #aling ramai' Ketiga"tiga uah negeri ini meru#akan ka-asan #erin$ustrian yang utama $i Malaysia $ari#a$a segi kemasukan #ela uran asing $an jumlah tenaga uruh' 0 .1 100.2 17.0 954.500 2000 63.024.1991 50. 1983& 1995 ' 2004 Proses #emilihan lokasi yang se igini telah mem erikan kesan ke#a$a keti$akseim angan antara -ilayah $an ta uran #en$u$uk' Ber$asarkan $ata migrasi tahun 1000) 7ilayah Persekutuan Kuala 8um#ur) Selangor $an Pulau Pinang mereko$kan aliran migrasi Ban$ar ke Ban$ar yang tinggi er an$ing $engan negeri" negeri lain' Bagi tiga uah negeri terse ut migrasi Ban$ar ke Ban$ar a$alah %&'9) 88'/ $an 08'% #eratus 34a atan Perangkaan Malaysia 10095' .485 um!"r : Ja!a#an $"rang%aan Malaysia. 1986 .328.7 17.Luar Bandar Luar Bandar .6 10.1991 dan 2000 Bil 1 2 3 4 Jenis Aliran Bandar . Malaysia 1980.0 18.0 45.Luar Bandar.Bandar Luar Bandar .a' Jadual 2 : Migrasi Bandar .2 9.aha-a ke!e$erungan #emerintah menga$o#tasi ?glo al@ ertujuan mem#romosi #ertum uhan ekonomi telah mem erikan im#likasi #enting ke#a$a migrasi $an ta uran #en$u$uk' Situasi #ela ur yang semakin ersaing agi menentukan #ela uran mereka) ke#utusan untuk memilih lokasi #ela uran telah mem#engaruhi migrasi $alaman $an anatara angsa' Sekarang ini #emilihan lokasi a$alah $itentukan oleh ?!om#etitive a$vantages@ lokasi"lokasi yang er e.0 1.

*ki at $ari#a$a kemajuan #erin$ustrian yang egitu maju $i Selangor ia erjaya menarik ramai migrant sehingga men!atatkan ka$ar #ertum uhan #en$u$uk yang tinggi' Ka$ar #ertum uhan #en$u$uk meningkat $ari#a$a 2'02 #eratus agi tem#oh 1%00"1%80 ke#a$a 9'22 #eratus 31%80"1%%15 $an /'01 #eratus 31%%1"1000534a$ual 15' Kesan $ari#a$a ka$ar #ertum uhan #en$u$uk yang tinggi ini ta uran #en$u$uk Malaysia yang tinggal $i Selangor telah meningkat $ari#a$a 12'1 #eratus tahun 1%1%1 ke#a$a 10'8 #eratus tahun 1000 34a atan Perangaan Malaysia a$vantagesB Selangor amat 10015' Ini ermakna $ari#a$a segi A!om#atitve eruntung $ari#a$a lokasi ter aik menarik #ela ur asing agi menjamin Selangor menja$i ka-asan $imana ia $a#at menye$iakan semua infrastruktur $an kemu$ahan #er ankan) teknikal $an #engurusan sum er manusia #erin$ustrian yang terkemuka $i Malaysia $an rantau *sia' Ber$asarkan #er in!angan tentang #eru ahan"#eru ahan $alam struktur umur) kesu uran $an migrasi ter$a#at lima isu yang oleh $ihu ungkaitkan $engan $asar"$asar #emerintah agi menangani #ermasalah terse ut' Isu"isu terse ut a$alah i5 momentum #en$u$uk) ii5 #en$u$uk elia 1&"19 tahun) iii5 nis ah tanggungan) iv5 #ekerja asing $an v5 Penuaan Pen$u$uk' M5mentum Penduduk Momentum $alam #ertum uhan #en$u$uk $isese uah .egara se#erti Malaysia amat ergantung intraksi $i antara #ola kesu uran $an mortaliti $engan struktur umur' .er$a#at $ua jenis momentum #ertum uhan #en$u$uk iaitu #ositif $an negatif' Caktor #enting $alam momentun #ositif a$alah suatu struktur umur yang sangat $i eratkan oleh golongan mu$a maksu$nya 0"19 tahun menggam arkan kesu uran yang tinggi #a$a masa yang lam#au' Oleh itu ramai -anita $alam kum#ulan umur yang oleh melahirkan anak 31&"9% tahun5 akan $isera#kan $alam #en$u$uk agi e era#a tahun yang akan $atang' 4a$i) $alam kontek momentum #ertum uhan #en$u$uk yang #ositif $alam tem#oh tertentu meski#un kesu uran semakin menurun sehingga ke#a$a ke #aras #enggantian 3re#la!ement level5 namun #en$u$uknya akan terus e era#a $eka$ yang akan $atang' ertam ah $alam 8 .

egara Malaysia men!a#ai kemer$ekaan) ka$ar #ertum uhan #en$u$uknya a$alah amat #ositif' (alam tem#uh 20 tahun yang lalu ka$ar #ertum uhan #en$u$uk $i Malaysia a$alah mele ihi 1'& #eratus setahun' Sekiranya ka$ar ini erterusan tem#oh masa yang $i#erlukan oleh negara kita agi menggan$akan jumlah #en$u$uknya a$alah setia# 18 tahun' Ini a$alah suatu isu esar yang harus $i eri #erhatian yang serius oleh #ihak er-aji su#aya segala #eran!angan a-al agi fae$ah #en$u$uk yang akan ertam ah $a#at $ise$iakan mengikut #eran!angan $an #eruntukan yang $ise$iakan' Pa$a masa ini Malaysia meru#akan se uah mem angunan yang masih mem#unyai jumlah #en$u$uk 0"19 tahun yang masih tinggi' Ber$asarakan an!i tahun 1000 jumlah #en$u$uk ini a$alah se anyak 22'2 #eratus 34a atan Perangkaan Malaysia) 10025' Mengikut 8a#oran ter aharu #a$a tahun 100& jumlah kanak"kanak a$alah se anyak 21'/ #eratus $ari#a$a jumlah #en$u$uk Malaysia se anyak 1/'12 juta 34a atan Perangkaan Malaysia 100&a5' Ini ermakna le ih $ari#a$a em#at juta kanak"kanak #erem#uan akan memasuki umur oleh melahirkan anak se!ara er#eringkat $alam tem#uh ter$ekat agi yang erumur elasan tahun $an sehinggalah #a$a 1010 ke atas agi kanak"kanak #erem#uan yang aru $ilahirkan #a$a tahun 100& $an seterusnya 34a$ual 25' (engan ka$ar kelahiran kasar 11'/ $an ka$ar kematian 9'& #er 1)000 #en$u$uk tahun 1000 #ertum uhan #en$u$uk $i Malaysia $ijangka masih tinggi #a$a masa ha$a#an' Mengikut unjuran tinggi Bangsa Bersatu #en$u$uk Malaysia akan meningkat ke#a$a 99'% juta ) #en$u$uk 0"19 tahun se anyak 19'1 #eratus $an 12'1 #eratus erumur /& kematian kasar yang tinggi serta $i#erkuatkannya $engan momentum #en$u$uk yang % .Mengikut kajian -alau#un setia# -anita mem#unyai $ua orang anak teta#i a#a ila jumlah -anita $alam kum#ulan umur ha$a#an' Se aliknya kohot yang oleh melahirkan anak a$alah anyak maka ia oleh melahirkan anak a$alah ke!il $an menghasilkan ka$ar men!uku#i untuk menghasilkan ka$ar #ertum uhan #en$u$uk yang #ositif #a$a masa kemungkinannya kum#ulan umur yang mortaliti tinggi akan negatif' Sejak .

4 29.8 32.5 30."lan#an M"la%a -"g"ri "m!ilan $ahang $"ra% $"rlis $ulau $inang a!ah ara.9 39.2 31.a% "lang+r /"r"ngganu 0ilayah $"rs"%u#uan .uala Lum(ur 0ilayah $"rs"%u#uan La!uan um!"r : Ja!a#an $"rang%aan Malaysia."dah .6 31.9 27.5 32.3 32.6 31.0 33.0 tahun#4 Selain $ari#a$a isu momentum #en$u$uk $i Malaysia mun!ul #ula isu sai.un (r'Mahathir Mohama$ yang melan!ar $asar 00 juta #en$u$uk #a$a tahun 1%81 menyatakan aha-a Malaysia $a#at menam#ung se anyak 00 juta #en$u$uk #a$a tahun tahun 1100 3(-yer) 1%805' Jadual 3 : $"ra#usan ("ndudu% m"ngi%u# %um(ulan umur )#ahun* Umur 0 .9 33. #en$u$uk elia yang semakin esar' Sejak tiga #uluh tahun lalu jumlah #en$u$uk elia $i Malaysia telah meningkat $ari#a$a 1)009)%00 tahun 1%00 ke#a$a 1)0&8)/00 31%805) 2) &1&) 000 31%%15 $an 9)9&9)100 tahun 1000 34a atan Perangkaan Malaysia ermakna $alam tem#oh terse ut #en$u$uk elia telah 1%82) 100&5' Ini ertam ah sekali gan$a jumlahnya atau #ertam ahan se anyak &&'0 #eratus #eratus' Pertum uhan #en$u$uk elia yang !e#at ini telah me-uju$kan ketegangan $an tekanan $alam #el agi se!tor terutama mem#erluaskan lagi #en$i$ikan) kemu$ahan kesihatan latihan $an #ekerjaan 10 .2 36.tahun $an ke atas serta ka$ar #ertum uhan 1'02 #eratus menjelang tahun 10&0 akan $atang 3Unite$ .6 Negeri Malaysia J+h+r .9 35.14 #ahun 32.ations 1%%%5' (i Malaysia .7 35. 2005 Penduduk $elia ('3-.

ke#a$a golongan terse ut' Bermaksu$ le ih anyak #eluang #en$i$ikan $an #ekerjaan ter#aksa $i-uju$kan ke#a$a gra$uan yang tamat #engajian $ari#a$a le#asan instutut #engajian tinggi a-am $an s-asta' Selain $ari#a$a itu #ihak kerajaan juga menye$ari masalah yang oleh $itim ulkan oleh golongan mu$a $an elia se#erti $a$ah) elia ini menja$i >ID6*I(S) merokok $an se againya' Semua #ihak termasuk #ihak s-asta seharusnya mem antu kerajaan $alam usaha men$i$ik $an melatih golongan generasi mu$a yang erfae$ah ke#a$a negera $an angsa #a$a masa ha$a#an' Nisbah !anggungan Isu ketiga yang ingin $iketengahkan a$alah nis ah tanggungan iaitu keseim angan golongan $i antara golongan #ekerja $engan kanak"kanak $an orang tua' Se!ara keseluruhannya nis ah tanggungan $i Malaysisa telah menurun $ari#a$a %1 ke#a$a &% $i antara tahu 1%00 $an 1000' Bermakna nis ah tanggungan telah menurun se anyak 2&'% #eratus' (alam tem#oh ini nis ah tangggungan mu$a telah menurun $ari#a$a 8/ ke#a$a /1 agi tem#oh yang sama' Manakala nis ah tanggungan tua a$alah ti$ak agi tahun 1%00 $an 1000' .egara =hina $an 4e#un #a$a masa ini mem#unyai nis ah tanggungan mu$a yang ren$ah $an tinggi agi golongan tua yang erumur /& tahun $an ke atas' (i 4e#un #a$a tahun 1000 nis ah tanggungan mu$a a$alah 10'2 $an tua 19'8' 7alau agaimana #un aki at taha# kesu uran yang ren$ah nis ah tanggungan mu$a akan menurun ke#a$a 10'1 manakala nis ah tanggungan tua akan meningkat ke#a$a 28'%' Ini 101& a$alah orang tua' ermakna se anyak &8'8 #eratus $ari#a$a e an tanggungan golongan #ekerja $i 4e#un #a$a tahun 11 .am#aknya Malaysia setakat ini ti$ak eru ah iaitu / mengha$a#i se arang masalah tentang nis ah tanggungan tua' 7alau agaimana #on #a$a masa ha$a#an) Malaysia #asti akan mengha$a#i masalah nis ah tanggungan tua yang semakin meningkat aki at kemorosotan kesu aran $an ini su$ah ia #asti akan menim ulkan #el agai masalah yang $itim ulkan oleh #ertam ahan golongan tua terse ut 34a$ual 95' (i *sia .

1970.erengganu 7ilayah Persekutuan Kuala 8um#ur 7ilayah Persekutuan 8a uan Malaysia Ban$ar 8uar Ban$ar Sum er : 4a atan Perangkaan Malaysia) 100& 4umlah 1%00 100 8% %1 100 101 %1 %2 80 80 %0 %/ %1 %& 02 101 %1 00 %8 1%80 0% 00 88 0/ 80 82 80 /0 /1 81 81 /% 8/ && /% 0/ /2 89 1%%1 /& 02 8% /8 02 0% 01 00 &1 02 /8 &8 80 98 // /8 &8 0% 1000 && // 8/ &% &8 /2 /1 // 90 /% /2 &0 0% 90 /9 &% &2 01 . Malaysia.ua 1%00 / / 0 0 0 & / 0 / 9 / & / & & / / / 1%80 0 0 8 8 8 / 8 8 0 9 / & 0 & 9 / / 0 1%%1 / 8 8 8 0 & % % 0 9 0 & 0 9 2 / & 0 1000 / 8 % 8 0 & 10 10 0 9 0 9 0 & 2 / & 8 11 .is ah tanggungan umur Mu$a 1%00 1%80 1%%1 1000 %9 02 &% 9% 89 01 /& &8 89 80 81 00 %2 /8 &% &1 %9 01 // &1 8& 08 09 &8 80 01 /2 &2 02 &% /1 &/ 09 && 9& 2% %2 08 /% /& %0 0/ /1 &/ 80 /9 &9 9/ 8% 0% 80 01 /8 &0 92 2/ %8 /& /2 /1 8/ 01 %1 00 &0 00 /1 &2 01 &2 98 /2 .egeri6strata 4ohor Ke$ah Kelantan Melaka .Jadual 4 : -is!ah #anggungan m"ngi%u# n"g"ri dan s#ra#a. 1980.egeri Sem ilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Sa ah Sara-ak Selangor . 1990 dan 2000 .

Pemerhatian $i #eringkat negeri menunjukkan ter$a#at #eningkatan nis ah tanggungan tua $i negeri"negeri $i Malaysia' .egeri Sem ilan) Sa ah $an 7ilayah Persekutuan Kuala 8um#ur ti$ak eru ah' Buat masa ini kajian tentang kesan #ertam ahan golongan tua -ajar $ilakukan $i #eringkat $aerah #enta$ iran $an mukim' Mungkin $engan !ara ini masalah yang $i -uju$kan oleh golongan tua le ih ketara $alam suatu lokasi yang le ih ke!il' Melalui kajian ini kita akan $a#at memerhatikan kehi$u#an mereka yang le ih $ekat $an mengenal#asti segala ke#erluan yang $i#erlukan $alam i$ang sosio) ekonomi $an juga #olitik' Peker6a "sing Malaysia sejak men!a#ai kemer$ekaan telah o#em angunan terse ut telah melaksanakan #el agai #rojek #em angunan $i a-ah Ean!angan Malaysia Pertama hingga Sem ilan' Melalui #lan erjaya meletakan negara ini se agai se uah negara mem angun yang #aling erjaya $alam #em angunan sosio"ekonominya' Selain $ari#a$a kekayaan sum er alammnya) sektor"sektor #erin$ustrian) #em inaan $an #erla$angan semakin erkem ang maju' Kesan $ari#a$a #erkem angan ketiga"tiga sektor sektor ini semakin anyak #ekerja yang $i#erlukan sehingga tim ullah masalah kekurangan tenaga uruh $an oleh itu ramai #erkeja asing $i#erlukan agi memastikan #erkem angan sektor"sektor yang erkenaan ti$ak terjejas aki at kekurangan tenaga kerja' Pa$a tahun 100& ter$a#at kira"kira 100 juta migrant antara angsa $an 9%'% juta $ari#a$anya a$alah tinggal $i *sia 3Unite$ .ations 100&5' Mengikut la#oran ter ahahru jumlah #ekerja asing se anyak 1'%1 juta ti$ak termasuk 900)000 #en$atang tan#a i.erutamanya $i Perlis $an Perak' .egeri Perlis meningkat $ari#a$a 0 ke 10 $an Perak $ari#a$a / ke 10 $ari#a$a tahun 1%00 $an 1000 34a atan Perangkaan Malaysia 100&5' Bagi 8a uan $an Selangor nis ahnya semakin menurun' Manakala negeri"negeri lain se#erti 4ohor) .in' Ke anjiran migran uruh asing ke Malaysia terutama $ari#a$a In$onesia telah erlaku sejak tahun 1%80"an $an jumlahnya terus meningkat $engan ketara $an signifikan #a$a tahuh 1%%0an 3M!=all 1%%1< >ugo 1%%25' Mengikut kajian aliran #enghijrahan #en$u$uk akan meningkat #a$a masa ha$a#an sekiranya kuasa menolak $an menarik semakin menekan #en$u$uk sesuatu ka-asan segera er#in$ah 3Kliot 1%%&5' Ini mem a-a 12 .

ations 100&5' .he Glo al =ommission on International Migratin 1002 migrasi antara angsa $a#at memainkan #eranan #ositif $alam #roses #em angunan manusia yang mem a-a fae$ah ke#a$a #en$u$uk negara maiskin $an kaya 3Unite$ .amun egitu) sekiranya #engam ilan #ekerja asing $i uat se!ara teta# su$ah #asti ia akan kom#likate$ $an menim ulkan masalah sosio"ekonomi $an #olitik yang le ih agi mengelak #em entukan masyarakat majmuk #el agai etnik atau heterogeneous se#erti mana yang !u a $ielak oleh negaraFnegara +ro#ah Barat $an .maksu$ sekiranya #ermasalahan sosoi"ekonomi) #olitik $an #ersekitaran semakin teruk maka le ih anyak #en$u$uk akan er#in$ah keluar $ari#a$a ka-asan"ka-asan yang ermasalah' Ini mem eri #etunjuk sekiranya masalah kemiskinan $an taraf hi$u# yang ren$ah ti$ak $a#at $ikurangkan $alam sese uah negara maka #en$u$uknya akan er#in$ah keluar $an akan erusaha se$aya u#aya memasuki Malaysia misalnya untuk men!ari #ekerjaan $an #en$a#atan yang le ih aik untuk $irinya serta keluarga' Kese$iaan Malaysia mengam il #ekerja asing agi menam#ung kekurangan tenaga manusia telah menim ulkan #el agai masalah ke#a$a negara $an masyarakat Malaysia' 7alau #un egitu menurut la#oran .in akan terus meningkat #a$a masa ha$a#an 3Eysta$) 1%%15' Malaysia harus erse$ia mengha$a#i se arang tekanan $an #eru ahan $alam kom#osis tenaga uruh serta $a#at meramalkan e era#a insi$en yang $ijangka akan erlaku aki at ke anjiran #ekerja asing yang ramai $i negara ini' Penduduk Menua ("geing P5pulati5n# Pen$u$uk Menua a$alah merujuk ke#a$a #en$u$uk erumur /0 atau /& tahun $an ke atas' Perangkaan #en$u$uk menunjukkan jumlah #en$u$uk tua $unia telah meningkat $engan men$a$ak $ari#a$a 121 juta tahun 1%&0 ke#a$a 9/% juta tahun 1000' *$alah $ianggarakan jumlahnya akan meningkat ke#a$a 812 juta tahun 101& atau kira 10'9 19 .elok 37einer) 1%%05' Pem entukan masyarakat seum#aman ini akan menim ulkan le ih anyak lagi masalah so!ial $an u$aya yang oleh mengugat keamanan $an kesejahteraan hi$u# rakayat Malaysia sekarang' Pan$angan ini #erlu $ititik eratkan oleh semua #ihak terli at kerana #enghijrahan #en$atang tan#a in.

#erataus $ari#a$a 8'01 ilion #en$u$uk $unia #a$a tahun terse ut' (i Malaysia jumlah #en$u$uk tua semakin meningkat' Pa$a tahun 1%%1 jumlahnya /0%)/00 orang atau 2'0 #eratus meningkat ke#a$a %00)/00 oatau 2'8 $ari#a$a jumlah #en$u$uk #a$a tahun 1000 34a atan Perangkaan Malaysis 100&5' 4umlahnya $i jangka meningkat ke#a$a 1'8& juta atau %'1 #eratus $ari#a$a 21'0 juta #en$u$uk Malaysia #a$a tahun terse ut 3Unite$ .ations 1%%%5' Salah satu as#ek #enting $alam #ermasalahan golongan tua ini a$alah as#ek ?living arrangement@ kehi$u#an mereka' Barangkali isu yang #aling #enting sekali yang #atut $i#ertim angkan agi golongan ini a$alah status masa $e#an mereka $engan menghormati untuk mem antu mereka menjalani kehi$u#an nyang le ih aik 3Kno$el $an (e avalya 1%%15' Kajian $i tiga uah .eo) 1%%15' Masyarakat kita sekarang haruslah melihat #ermasalahan golongan tua ini se agai suatu tanggungja-a yang -aji $i#ikul oleh semua #ihak terutama anak"anak memelihara atau menjaga i u a#a mereka' Mereka iaitu anak"anak haruslah memikul tanggugja-a ini $engan #enuh kerelaan $emi menjaga maruah keluarga $an ukannya mem iarkan masalah #enjagaan i u a#a 1& .hailan$ menunjukkan ter$a#at tekanan terha$a# keluarga #enjagaan ke#a$a golongan tua 3*n$re-s $an >ennink yang sem#urna $an ter aik agi menye$iakan as#ek 1%%15' Isu ini se#atutnya menja$i se ahagian $ari#a$a $asar #em angunan keluarga agi menjamin #enjagaan agi golongan terse ut' Sistem sokongan keluarga amat #enting $ilaksankan $i Malaysia untuk memastikan golongan tua men$a#at #em elaan $an #enjagaan yang ter aik $an teer#elihara' (alam situasi hari ini #en$u$uk tua $a#at $igolongkan ke#a$a tiga kum#ulan' Pertama in$ivi$u yang sihat yang $a#at menjaga $irinya memerlukan #enjagaan #eru atan yang minima' Ke$ua in$ivi$u yang terha$ aktivitinya $an mereka memerlukan antuan untuk ke tan$as6man$i $an makan' Penjagaan #eru atan $an ra-atan yang ren$ah' Ketiga in$ivi$u yang sangat memerlukan #enjagaan kesihatan $an ra-atan #eru atan se#erti mem eri suntikan) mem uang air ke!il $an makan menggunakan tiu ' Ke anyakan mereka a$alah terlantar $i atas katil 3Peggy .egara *sia iaitu In$onesia) Sri 8anka $an .

e.GO5 $an in$ivi$u yang erminat er uat $emikian' Penutup (i Malaysia ka$ar #ertum uhan #en$u$uk yang tinggi sejak le ih 20 tahun yang lalu telah mem erikan im#ak yang esar terha$a# negara $an masyarakat Pen$ekatan yang aik haruslah $i!ari agaimana #enyelesaian masalah yang $itim ulkan oleh ka$ar #ertum uhan yang tinggi ini $a#at $iselesaikan' Selain $ari#a$a #eruntukan yang le ih esar $ise$iakan $alam i$ang #en$i$ikan kerajaan juga haruslah melihat masalah sosio" $emografi itu $ari#a$a #erse#ektif sesuatu ka-asan' Isu yang utama agaimana untuk memastikan setia# #elajar sekolah ren$ah menyem ungkan #elajaran ke tingkatan satu' Ke!i!iran se-aktu $alam tingakatn satu hingga tiga akan menye a kan #elajar"#elajar terse ut mu$ah terje ak $alam kes jenayah se#erti yang anyak erlaku sekarang' Pelajar"#elajar yang terli at ti$ak mem#unyai se arang kemahiran $an latihan' (alam situasi ini ke#astian mereka men$a#at latihan $an #en$i$ikan a$alah amat #enting agi mengelak mereka melakukan #erkara"#erkara yang ti$ak #enjagaan orang menjaganya tua erfae$ah' (alam as#ek #enting untuk keluarga mestilah mengam il tanggungja-a ukannya $iserah ke#a$a #ihak lain' Sekiranya #erlu satu rang un$ang" un$ang #atut $ise$iakan agi memastikan #enjagaan orang tua $iuruskan $engan le ih teratur' Kemasukan #ekerja asing haruslah $i#eriksa $ari#a$a masa ke masa untuk memastikan ke$atangan mereka enar" enar mem eri fae$ah ke#a$a se!tor #ekerjaan $an ekonomi Malaysia' Satu #anan$a aras atau #etunjuk haruslah $ise$iakan agi mengkaji #erkem angan $ari#a$a segi kualiti $an kuantiti #ekerja asing terse ut' Ini #enting agar ke anjiran mereka ti$ak akan menjejaskan #eluang #ekerja tem#atan mem#erolehi #ekerjaan $i negara mereka sen$iri' RU UK"N (-yer) ('4' 31%805 .mereka $i#ikul oleh #ihak lain se#erti 4a atan Ke ajikan masyarakat $an Ba$an"Ba$an Bukan Kerajaan 3.#o#ulation #oli!ies in Malaysia an$ Singa#ore) Ge5graphy) 01: 198"19%' 1/ .

ie<) 21395: 080"0%8' 10 .ie<) 1& 325: /10"/19' Peggy .**3) Kuala 8um#ur' Kliot) .ie<) 1/395: 11/8"11%%' 7einer) M 31%%05 Immigration: #ers#e!tives from re!eiving !ountries) !hird =5rld >uarterly) 11 315: 190"1/&' Unite$ .eo 31%%15 Is Institutionali.he =ase of Singa#ore) "sia-Pa8i7i8 P5pulati5n 5urnal) 0315: /&"0%' Eysta$) G' 31%%15 Immigration >istory an$ the Cuture of International Migration) Internati5nal Migrati5n Re.el5pment Re.he Cuture of Migration in the Pa!ifi! an$ *sia) Internati5nal Migrati5n Re.Hork' """"""""""""""""""" 3100&5 Ee#ort of the Glo al =ommission on International Migration) P5pulati5n and De.**1) Kuala 8um#ur' """""""""""""""""""""""""""""""""""""" Perumahan) Kuala 8um#ur' 3100&5 -ap5ran "m $an8i Penduduk dan """"""""""""""""""""""""""""""""""""" 3100&a5 $ank Data Negeri9Daerah Malaysia . 31%%&5 Glo al Migration an$ +thni!ity: =ontem#orary !ase"stu$ies' (alam Ge5graphies 57 Gl5bal :hange) 4ohnston) E'4' et al' 3+$s5) Bla!k-ell Pu lisher: 10/" 1%0' Kno$el) 4 $an (evavalya) .>ugo) G' 31%%25 In$onesian 8a our Migration to Malaysia: .ation the *ns-er for the +l$erlyG .ren$s an$ Poli!y Im#li!ations) S5utheast "sian 5urnal 57 S58ial S8iene8e) 11315:2/"00' 4a atan Perangkaan Malaysia 31%015 Perangkaan Penting Malaysia $arat '()*) Kuala 8um#ur' """"""""""""""""""""""""""""""" 31%825 8a#oran *m Ban!i Pen$u$uk) 4ili$ 1) Kuala 8um#ur' """"""""""""""""""""""""""""""""""""" 310015 Siri Masa Perangkaan Penting Malaysia) '(21-'((+) Kuala 8um#ur' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""310025 Perangkaan Penting Malaysia .e.ations 31%%%5 =5rld P5pulati5n Pr5spe8ts !he '((+ Re.isi5n) .' 31%%15 Sosial an$ +!onomi! Su##ort Systems for the +l$erly in *sia: *n Intro$u!tion) "sia-Pa8i7i8 P5pulati5n 5urnal) 0325: &"11' M!=all) G' 31%%15 .