Isu-Isu Kependudukan dan Migrasi di Malaysia Oleh Usman Hj.

Yaakob & Tarmiji Masron Bahagian Geografi Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang Kertas kerja ini akan mem in!angkan isu"isu #enting yang erkaitan $engan #erkem angan $an #ertum uhan #en$u$uk $i Malaysia sejak tahun 1%&0an hingga sekarang' (i antara isu"isu #enting a$alah yang erkaitan $engan #eru ahan struktur umur) #ertum uhan #en$u$uk) kesu uran) kematian $an migrasi yang erlaku se#anjang tem#uh terse ut' Menye$ari #erkem angan ke#en$u$ukan yang semakin #esat sekarang ini kertas kerja ini juga akan mem eri fokus ke#a$a isu"isu #en$u$uk yang $ijangka akan erlaku $i masa akan $atang terutamanya isu"isu aru yang akan tim ul aki at $ari#a$a #eru ahan $emografi $an #asaran uruh *sia serta ke anjiran #ekerja asing $i Malaysia' *khirnya kertas kerja ini akan mengusulkan e era#a langkah yang #roaktif agi menangani isu"isu ke#en$u$ukan $an migrasi yang semakin #enting $alanm kontek #erkem angan sosio"ekonomi $an #olitik Malaysia $alam rantau *S+*, $an glo al' Pendahuluan Sejak le ih $ari#a$a lima $eka$ yang lalu) kom#osisi #en$u$uk Malaysia telah eru ah aik $ari#a$a segi ka$ar kelahiran) struktur umur $an jantina) ka$ar kematian $an #enghijrahan' Ini menunjukkan -alau #un sai. #en$u$uk Malaysia semakin meningkat teta#i aki at kemerosotan kesu uran $an kematian #em entukan sai. keluaraga yang le ih se$erhana $an ke!il semakin $iterima masyarakat terutama $i ka-asan an$ar' Peningkatan taraf hi$u# #en$u$uk terutama $alam i$ang #en$i$ikan telah mem eri im#ak yang esar terha$a# $inamik #en$u$uk Malaysia #a$a masa $e#an'

Se elum tertu uhnya ,egara Malaysia #a$a tahun 1%/&) negeri"negeri $i Semenanjung Malaysia telah mengalami ka$ar #ertum uhan #en$u$uk yang tinggi' Mengikut an!i #en$u$uk tahun 1%&0 jumlah #en$u$uk Semenanjung Malaysia a$alah /'10 juta $engan

1

ka$ar #ertum uhan #en$u$uk tahunan se anyak 2'0 setahun 34a atan Perangkaan Malaysia 1%015' Ber$asarkan 4a$ual 1 ka$ar #ertum uhan #en$u$uk tahunan #urata a$alah tinggi iaitu 1'2 #erataus 31%00"1%805) 1'/ #eratus 1%8%0"1%%1 $an 1'/ #eratus 31%%1"10005' Ini meru#akan suatu #etunjuk yang jelas ke#a$a sesia#a jua aha-a ka$ar #ertum uhan #en$u$uk a$alah tinggi $an er$asarkan ka$ar ini jumlah #en$u$uk Mlalaysia akan ergan$a $alam tem#uh setia# 12 tahun' Ber$asarkan situasi sekarang .egara kita Malaysia akan mengha$a#i #el agai isu $an #ermasalan ke#en$u$ukan yang memerlukan #eran!angan sosio"ekonomi) #olitik $an alam sekitar yang kom#rehensif $an menyeluruh agi ke aikan $an keselesaan semua #ihak negara ini' Sele#as #em entukan Malaysia an!i #en$u$uk tahun 1%00 agi telah $uilaksanakan agi men$a#atkan maklumat $an $ata mengenai ke#en$u$ukan agi tujuan meran!ang #rojek"#rojek #em angunan sosio"ekonomi ke#a$a rakyat' Segala $ata $an maklumat yang $ikum#ulkan melalui an!ian #en$u$uk ini) telah $i gunakan agi menilai #erkem angan $an #eru ahan #en$u$uk $i$alam sese uah negari atau ka-asan terutama yang erkaitan $engan ta uran #en$u$uk) struktur umur6jantina) migrasi) #en$i$ikan) #ekerjaan $an #er an$aran' Pola #eru ahan ini sangat #enting agi menentukan arah aliran #eru ahan #en$u$uk #a$a masa ha$a#an yang iasanya $i kaitkan $engan halatuju #erkem angan serta kemajuan yang $i!a#ai $alam i$ang" i$ang #erin$ustrian) #em uatan) #ertanian $an #em an$aran $i seluruh negara' Ke iasaanya negeri yang maju akan mem#unyai ke#a$atan #en$u$uk yang tinggi se#erti 7ilayah Persektuan Kuala 8um#ur) Pulau Pinang) se aliknya agi negeri Sa ah) Sara-ak) $an Pahang *$alah mem#unyai ke#a$atan #en$u$uk yang ren$ah' Perubahan Struktur Umur Struktur umur #en$u$uk $alam sese uah negara meru#akan satu asset yang amat ernilai $ari#a$a segi mengklasifikasi stok kuantiti $an kualiti manusia er$asarkan #en$i$ikan tertinggi) #erkah-inan) Ban$ar) luar an$ar) #ekerjaan) golongan kanak"kanak $an orang tua $an se againya' Satu $ari#a$a kum#ulan #en$u$uk yang #enting a$alah kanak"kanak yang erumur 10"19 tahun' 1 .

*** 1'1 1'9 1'/ 1'1 1'0 1'1 1'2 1'% 0'% 1'0 1'1 1'0 1'2 1'1 1'% 9'1 1'8 1'% 1'0 0'0 0'% 1'8 1'1 0'8 1'& 1'& 1'8 2'8 &'0 9'0 1'9 1'/ 1'1 2'0 9'2 /'1 1'/ 2'9 1'1 2'& 1'0 1'2 '()* 11'12 %'1& /'&8 2'80 9'/1 9'89 1&'02 1'1/ 0'92 /'10 %'2& %'91 2'88 /'11 !"$UR"N (&# '(+* '((' 11'02 8'10 /'&9 2'90 9'10 &'8& 12'10 1'10 /'8% 0'00 %'91 10'8/ 9'00 0'00 11'08 0'91 /'02 1'88 2'%& &'%& 10'/% 1'0& /'0/ %'88 %'2& 12'08 9'2/ /'&1 .)0/2(* .*** 1)090)/1& 1)/9%)0&/ 1)212)019 /2&)0%1 8&%)%19 1)188)20/ 1)0&1)12/ 109)9&0 1)212)99% 1)/02)98& 1)001)&0/ 9)188)80/ 8%8)81& 1)20%)210 K"D"R PER!UM$U%"N '()*'(+*'((''(+* '((' .42 .1/.egeri Sem ilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Sa ah Sara-ak Selangor .42 '**4** '**4** '**4** Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia (2000 !a"oran #iraan Permulaan$ #uala !um"ur: %&'20( Jabatan Perangkaan Malaysia (2002 )iri')iri Pen*i*ikan +an Sosial Pen*u*uk$ #uala !um"ur: % 2 .SI" '*/01(/01* '1/'12/'*( ')/321/0.*** 11'00 0'0% &'/9 1'02 2'/% &'&2 8'81 0'80 &'/9 11'18 8'%0 18'00 2'8/ &'%2 0'21 '**4** 8um#ur 7ilayah Persekutuan 8a uan 10)102 1/)912 &9)191 0/)0/0 9'2 /'& 2'/ 0'1/ 0'10 0'21 M"-". Pen$u$uk $an Ka$ar"ka$ar Pertum uhan Pen$u$uk Malaysia 1%00 " 1000 NEGERI 4ohor Ke$ah Kelantan Melaka .erengganu 7ilayah Persekutuan Kuala '()* 1)100)180 %&9)%90 /89)028 909)11& 981)&/2 &09)%9& 1)&/%)12% 111)0/1 00/)119 /2/)921 %0/)1/% %81)0%0 90&)2/8 /98)10/ PENDUDUK ( U!"# '(+* '((' 1)&80)92& 1)000)81& 8&%)100 99/)0/% &&1)991 0/8)801 1)092)/&& 199)081 %00)001 %1%)1%% 1)12&)&& 1)91/)1&0 &1&)1&& %1%)/10 1)0/%)090 1)201)191 1)181)21& &0/)211 /%1)8%0 1)09&)002 1)800)901 182)819 1)0/9)1// 1)029)/8& 1)/91)001 1)1%0)1&% 0//)199 1)19&)291 .41 .4*(U*8 1: Sai.* .

Ber$asarkan an!i tahun 1%00 jumlah #en$u$uk 0"19 tahun a$alah se anyak 9&'0 #eratus $ari#a$a jumlah #en$u$uk Kemu$iannya ia menurun ke#a$a 90' 0 #eratus tahun 1%80) 20'0 #eratus tahun 1%%1 $an 22'2 #eratua tahun 1000 34a atan Perangkaan Malaysia) 1%8&< 1%%& $an 100&5' *nalisis $ata #en$u$uk menunjukkan jumlah #en$u$uk 0"19 tahun $i Malaysia telah menurun $ari#a$a 9) /89)&00 juta tahun 1%00 ke#a$a 2)0/1)100 juta tahun 1000' 7alau agaimana #un $i antara tahun 1%00 hingga 1%80 jumlah #en$u$uk 0"19 tahun ini se enarnya telah meningkat ke#a$a &)1%&)%00 $an namun #a$a an!i #en$u$uk 1%%1 $an 1000 jumlahnya telah menurun' Ini menye a kan nis ah tanggungan telah menurun $ari#a$a %1 ke#a$a /1 #a$a atahun 1000 34a atan Perangkaan 1%82< 100&5' Maksu$ yang hen$ak $itunjukkan aha-a e anan yang $itanggungan oleh #en$u$uk ekerja 31&"/9 tahun5 ke atas golongan mu$a 30"19 tahun5 $an tua 3/& tahun $an atas5 telah erkurangan se anyak 21'/ #eratus $ari#a$a %1 orang ke#a$a /1 orang' (engan #engurangan tanggungan kanak"kanak semestinya nis ah tanggungan tua #ula yang akan semakin ertam ah #a$a masa $e#an' 7alau#un #a$a keseluruhannya #en$u$uk $alam kum#ulan umur 0"19 tahun semakin erkurangan teta#i tangggungan ja-a esar ter#aksa $ise$iakan kerajaan untuk memastikan mereka ini men$a#atkan #en$i$ikan yang sem#urna a$alah erat' Per elanjaan .egara yang le ih agi tujuan mem erikan kemu$ahan"kemu$ahan asas $alam ke ajikan $an lain"lain' (engan ka$ar i$ang #elajaran) kesihatan) #erumahan $an #ertum uhan #en$u$uk yang tinggi menyukarkan #ihak #emerintah mem erikan antuan yang a$il ke#a$a semua #en$u$uk $isetia# $aerah $an kam#ung' Masalah #em angunan yang $ialami oleh setia# ka-asan atau negeri mestilah $a#at $iselesaikan se!ara yang ter aik $an $a#at mem erikan fae$ah ke#a$a semua #en$u$uk terli at' Masalah $alam #em angunan sum er manusia mestilah $iutamakan kerana kegagalan me-uju$kan mo$al insan yang sosial yang i u a#a yang kurang erkualiti $an erkemahiran akan menim ulkan #el agai masalah er#un!a $ari#a$a ke!i!iran muri$ sekolah) #restasi #elajaran yang lemah) er#en$i$ikan) kemiskinan) uta huruf $an se againya' 9 .

ren kesu uran orang =ina yang semakin merosot a$alah $ise a kan taraf hi$u# mereka yang telah meningkat $an keinginan terha$a# sai. keluarga yang ke!il semakin men$a#at sam utan masyarakjat =ina $i Malaysia terutama yang tinggal $i $alam Ban$ar' Kajian ter aharu mengenai kesu uran orang =ina $i Pulau Pinang menunjukkan sai. keluarga #urata agi -anita erkah-in $i negeri ini $alam kum#ulan umur 1&"9% tahun a$alah 1'1 kelahiran setia# -anita 3>eah Sim >ai 10005' Kemerosotan kesu uran orang =ina akan memeri im#ak yang kuat terha$a# #eru ahan struktur umur $imana jumlah #en$u$uka tua akan meningkat er an$ing $engan jumlah #en$u$uk 0"19 tahun yang semakin erkurangan' ' Ber$asarkan la#oran Perangkaan Penting Malaysia 1002 menun jukkan ka$ar kelahiran Malaysia #a$a tahun 1%%% a$alah 12'% $an 11'/ #er 1)000 #en$u$uk tahun 1000 34a atan Perangkaan Malaysia 10015' Seterusnya $alam tem#uh yang sama juga ka$ar kelahiran kasar orang Melayu a$alah 10'/ $an 1&'2 #er 1)000 #en$u$uk' Manakala orang =ina & .Perubahan Kesuburan Kesu uran ermaksu$ jumlah anak yang $ilahirkan oleh seseorang -anita $alam kum#ulan umur 1& " 9% tahun' (i Malaysia hanya $ata kelahiran $i negeri"negeri Semenanjung Malaysia sahaja yang $iangga# oleh Pertu uhan Bangsa"Bangsa Bersatu se agai 7alau#un #en$aftaran semua kelahiran yang lengka# mengikut ka-asan $an etnik' egitu 4a atan Perangkaan telah memngam il inisiatif mener itkan $ata kelahiran $an kematian agi Malaysia keseluruhannya sejak tahun 1%/2' Ber$asarkan 8a#oran Siri Masa Perangkaan Penting Malaysia 1%/2"1%%8 ka$ar kelahiran kasar $i Malaysia telah menurun $ari#a$a 28'1 tahun 1%/2 ke#a$a 19'9 #er 1)000 kelahiran hi$u# tahun 1%%8 34a atan Perangkaan Malaysia 1001:/&"//5' (alam tem#oh ini ka$ar kelahiran telah menurun se anyak 2/'% #eratus' Bagi orang Melayu ka$ar kelahiran kasar menurun $ari#a$a 2%'0 ke#aa$a 18'9 #er 1)000 kelahiran hi$u# kemerosotan se anyak 10'1 #eratus' Ka$ar kelahiran orang =ina menurun $ari#a$a 2/'/ ke#a$a 10'/ #er 1)000 kelahiran hi$u# iaitu #engurangan yang ketara se anyak &1'% #eratus' .

10'0 $an 1%'0 #er 1)000 #en$u$uk' Bagi orang In$ia 11'0 $an 10'8 #er 1)000 #en$u$uk' Bumi#utera lain a$alah 10'0 $an 12'0 #er 1)000 #en$u$uk' Pa$a keseluruhannya #aras kesu uran $i Malaysia #a$a umumnya masih tinggi terutama $i kalangan orang Melayu $an Bumi#utera 8ain' Situasi ini akan mem erikan im#ak yang esar terha$a# momentum #en$u$uk $i Malaysia yang $ijangka akan erlaku $alam tem#uh sekurang" kurang &0 tahun akan $atang' Ia mem eri #etunjukk yang jelas aha-a #ertum uhan #en$u$uk $i Malaysia akan erterusan meski#un ka$ar kesu uran yang a$a sekarang semakin menurun yang $ise a kan oleh #engaruh erkem ang $i Malaysis sekarang ini' Perubahan Migrasi Migrasi meru#akan satu #roses $emografi yang meli atkan #er#in$ahan #en$u$uk $ari#a$a satu ka-asan ke#a$a ka-asan yasng lain' Ia meru#akan suatu #roses #ergerakan #en$u$uk yang amat sensitive terha$a# #erkem angan sosio"ekonmi sesesuatu an$arraya Kuala ka-asan' Sejak ke elakangan ini migrasi semakin #enting $alam $unia mo$en terutama sum angannya terha$a# ur anisasi $an #erin$ustrian' (i Malaysia 8um#ur meru#akan Satu #eru ahan #enting an$ar esar yang menerima ramai migrant $ari#a$a seluruh negeri' tren migrasi $i Malaysia a$alah #eru ahan #enghijrahan #erkem angan sosio"ekonomi yang semakin #en$u$uk $ari#a$a luar Ban$ar ke Ban$ar ke#a$a Ban$ar ke Ban$ar sekarang ini' Peru ahan aliran #ergerakan #en$u$uk Malaysia telah menye a kan an$ar" an$ar utama $engan jumlah #ertum uhan #en$u$uk yang semakin #esat' Pa$a keseluruhannya jumlah #en$u$uk an$ar $i Malaysia telah meningkat $ari#a$a 18'9 #eratus tahun 1%00 ke#a$a /1'8 #eratus tahun 1000 34a atan Perangkaan Malaysia 10015' 4umlah #en$u$uk an$ar ertam ah $ari#a$a 1'%/ juta ke#a$a 12'01 juta $alam tem#oh terse ut' *nalisis $ata migrasi #en$u$uk Malaysia sejak tahu 1%80 telah menunjukkan migrasi Ban$ar ke Ban$ar semakin meningkat' Pa$a tahun 1%80 hanya 11'0 #eratus telah meningkat ke#a$a /2'1 #eratus tahun 1000 34a$ual 15' Sementara migrasi $ari#a$a luar Ban$ar ke luar Ban$ar telah menurun $ari#a$a 9&'0 #eratus ke#a$a 10'0 #eratus $alam tem#oh terse ut' Peru ahan #ola migrasi #en$u$uk ini mem eri #etunjukakan yang jelas / .

Luar Bandar.a' Jadual 2 : Migrasi Bandar .aha-a ke!e$erungan #emerintah menga$o#tasi ?glo al@ ertujuan mem#romosi #ertum uhan ekonomi telah mem erikan im#likasi #enting ke#a$a migrasi $an ta uran #en$u$uk' Situasi #ela ur yang semakin ersaing agi menentukan #ela uran mereka) ke#utusan untuk memilih lokasi #ela uran telah mem#engaruhi migrasi $alaman $an anatara angsa' Sekarang ini #emilihan lokasi a$alah $itentukan oleh ?!om#etitive a$vantages@ lokasi"lokasi yang er e.1 20.2 17.1991 dan 2000 Bil 1 2 3 4 Jenis Aliran Bandar .1 12. 1983& 1995 ' 2004 Proses #emilihan lokasi yang se igini telah mem erikan kesan ke#a$a keti$akseim angan antara -ilayah $an ta uran #en$u$uk' Ber$asarkan $ata migrasi tahun 1000) 7ilayah Persekutuan Kuala 8um#ur) Selangor $an Pulau Pinang mereko$kan aliran migrasi Ban$ar ke Ban$ar yang tinggi er an$ing $engan negeri" negeri lain' Bagi tiga uah negeri terse ut migrasi Ban$ar ke Ban$ar a$alah %&'9) 88'/ $an 08'% #eratus 34a atan Perangkaan Malaysia 10095' .024.iga uah negeri yang ren$ah migrasi Ban$ar ke Ban$ar a$alah Perlis 32/'0 #eratus5) Kelantan 328'0 #eratus5 $an Ke$ah 9/'0 #eratus' Perangkaan ini menunjukkan tiga uah negeri mereko$kan kemasukan migrasi $ari#a$a Ban$ar ke Ban$ar yang #aling ramai' Ketiga"tiga uah negeri ini meru#akan ka-asan #erin$ustrian yang utama $i Malaysia $ari#a$a segi kemasukan #ela uran asing $an jumlah tenaga uruh' 0 .0 18.0 1.7 17.0 100.0 45.500 2000 63.328.Bandar Bandar .Bandar Luar Bandar .0 3.2 9.1 100.Luar Bandar Jumlah Bilangan migran 1980 21.0 954.1991 50. Malaysia 1980.0 16. 1986 .200 1986 .6 10.0 100.Luar Bandar Luar Bandar .485 um!"r : Ja!a#an $"rang%aan Malaysia.

egara se#erti Malaysia amat ergantung intraksi $i antara #ola kesu uran $an mortaliti $engan struktur umur' .er$a#at $ua jenis momentum #ertum uhan #en$u$uk iaitu #ositif $an negatif' Caktor #enting $alam momentun #ositif a$alah suatu struktur umur yang sangat $i eratkan oleh golongan mu$a maksu$nya 0"19 tahun menggam arkan kesu uran yang tinggi #a$a masa yang lam#au' Oleh itu ramai -anita $alam kum#ulan umur yang oleh melahirkan anak 31&"9% tahun5 akan $isera#kan $alam #en$u$uk agi e era#a tahun yang akan $atang' 4a$i) $alam kontek momentum #ertum uhan #en$u$uk yang #ositif $alam tem#oh tertentu meski#un kesu uran semakin menurun sehingga ke#a$a ke #aras #enggantian 3re#la!ement level5 namun #en$u$uknya akan terus e era#a $eka$ yang akan $atang' ertam ah $alam 8 .*ki at $ari#a$a kemajuan #erin$ustrian yang egitu maju $i Selangor ia erjaya menarik ramai migrant sehingga men!atatkan ka$ar #ertum uhan #en$u$uk yang tinggi' Ka$ar #ertum uhan #en$u$uk meningkat $ari#a$a 2'02 #eratus agi tem#oh 1%00"1%80 ke#a$a 9'22 #eratus 31%80"1%%15 $an /'01 #eratus 31%%1"1000534a$ual 15' Kesan $ari#a$a ka$ar #ertum uhan #en$u$uk yang tinggi ini ta uran #en$u$uk Malaysia yang tinggal $i Selangor telah meningkat $ari#a$a 12'1 #eratus tahun 1%1%1 ke#a$a 10'8 #eratus tahun 1000 34a atan Perangaan Malaysia a$vantagesB Selangor amat 10015' Ini ermakna $ari#a$a segi A!om#atitve eruntung $ari#a$a lokasi ter aik menarik #ela ur asing agi menjamin Selangor menja$i ka-asan $imana ia $a#at menye$iakan semua infrastruktur $an kemu$ahan #er ankan) teknikal $an #engurusan sum er manusia #erin$ustrian yang terkemuka $i Malaysia $an rantau *sia' Ber$asarkan #er in!angan tentang #eru ahan"#eru ahan $alam struktur umur) kesu uran $an migrasi ter$a#at lima isu yang oleh $ihu ungkaitkan $engan $asar"$asar #emerintah agi menangani #ermasalah terse ut' Isu"isu terse ut a$alah i5 momentum #en$u$uk) ii5 #en$u$uk elia 1&"19 tahun) iii5 nis ah tanggungan) iv5 #ekerja asing $an v5 Penuaan Pen$u$uk' M5mentum Penduduk Momentum $alam #ertum uhan #en$u$uk $isese uah .

Mengikut kajian -alau#un setia# -anita mem#unyai $ua orang anak teta#i a#a ila jumlah -anita $alam kum#ulan umur ha$a#an' Se aliknya kohot yang oleh melahirkan anak a$alah anyak maka ia oleh melahirkan anak a$alah ke!il $an menghasilkan ka$ar men!uku#i untuk menghasilkan ka$ar #ertum uhan #en$u$uk yang #ositif #a$a masa kemungkinannya kum#ulan umur yang mortaliti tinggi akan negatif' Sejak .egara Malaysia men!a#ai kemer$ekaan) ka$ar #ertum uhan #en$u$uknya a$alah amat #ositif' (alam tem#uh 20 tahun yang lalu ka$ar #ertum uhan #en$u$uk $i Malaysia a$alah mele ihi 1'& #eratus setahun' Sekiranya ka$ar ini erterusan tem#oh masa yang $i#erlukan oleh negara kita agi menggan$akan jumlah #en$u$uknya a$alah setia# 18 tahun' Ini a$alah suatu isu esar yang harus $i eri #erhatian yang serius oleh #ihak er-aji su#aya segala #eran!angan a-al agi fae$ah #en$u$uk yang akan ertam ah $a#at $ise$iakan mengikut #eran!angan $an #eruntukan yang $ise$iakan' Pa$a masa ini Malaysia meru#akan se uah mem angunan yang masih mem#unyai jumlah #en$u$uk 0"19 tahun yang masih tinggi' Ber$asarakan an!i tahun 1000 jumlah #en$u$uk ini a$alah se anyak 22'2 #eratus 34a atan Perangkaan Malaysia) 10025' Mengikut 8a#oran ter aharu #a$a tahun 100& jumlah kanak"kanak a$alah se anyak 21'/ #eratus $ari#a$a jumlah #en$u$uk Malaysia se anyak 1/'12 juta 34a atan Perangkaan Malaysia 100&a5' Ini ermakna le ih $ari#a$a em#at juta kanak"kanak #erem#uan akan memasuki umur oleh melahirkan anak se!ara er#eringkat $alam tem#uh ter$ekat agi yang erumur elasan tahun $an sehinggalah #a$a 1010 ke atas agi kanak"kanak #erem#uan yang aru $ilahirkan #a$a tahun 100& $an seterusnya 34a$ual 25' (engan ka$ar kelahiran kasar 11'/ $an ka$ar kematian 9'& #er 1)000 #en$u$uk tahun 1000 #ertum uhan #en$u$uk $i Malaysia $ijangka masih tinggi #a$a masa ha$a#an' Mengikut unjuran tinggi Bangsa Bersatu #en$u$uk Malaysia akan meningkat ke#a$a 99'% juta ) #en$u$uk 0"19 tahun se anyak 19'1 #eratus $an 12'1 #eratus erumur /& kematian kasar yang tinggi serta $i#erkuatkannya $engan momentum #en$u$uk yang % .

5 32.7 35.2 31.a% "lang+r /"r"ngganu 0ilayah $"rs"%u#uan . 2005 Penduduk $elia ('3-.5 30."dah .tahun $an ke atas serta ka$ar #ertum uhan 1'02 #eratus menjelang tahun 10&0 akan $atang 3Unite$ .3 32.6 31.8 32.2 36.14 #ahun 32.6 Negeri Malaysia J+h+r .9 27.6 31.un (r'Mahathir Mohama$ yang melan!ar $asar 00 juta #en$u$uk #a$a tahun 1%81 menyatakan aha-a Malaysia $a#at menam#ung se anyak 00 juta #en$u$uk #a$a tahun tahun 1100 3(-yer) 1%805' Jadual 3 : $"ra#usan ("ndudu% m"ngi%u# %um(ulan umur )#ahun* Umur 0 .4 29.uala Lum(ur 0ilayah $"rs"%u#uan La!uan um!"r : Ja!a#an $"rang%aan Malaysia.0 tahun#4 Selain $ari#a$a isu momentum #en$u$uk $i Malaysia mun!ul #ula isu sai.9 35. #en$u$uk elia yang semakin esar' Sejak tiga #uluh tahun lalu jumlah #en$u$uk elia $i Malaysia telah meningkat $ari#a$a 1)009)%00 tahun 1%00 ke#a$a 1)0&8)/00 31%805) 2) &1&) 000 31%%15 $an 9)9&9)100 tahun 1000 34a atan Perangkaan Malaysia ermakna $alam tem#oh terse ut #en$u$uk elia telah 1%82) 100&5' Ini ertam ah sekali gan$a jumlahnya atau #ertam ahan se anyak &&'0 #eratus #eratus' Pertum uhan #en$u$uk elia yang !e#at ini telah me-uju$kan ketegangan $an tekanan $alam #el agi se!tor terutama mem#erluaskan lagi #en$i$ikan) kemu$ahan kesihatan latihan $an #ekerjaan 10 .9 33."lan#an M"la%a -"g"ri "m!ilan $ahang $"ra% $"rlis $ulau $inang a!ah ara.0 33.9 39.ations 1%%%5' (i Malaysia .

ke#a$a golongan terse ut' Bermaksu$ le ih anyak #eluang #en$i$ikan $an #ekerjaan ter#aksa $i-uju$kan ke#a$a gra$uan yang tamat #engajian $ari#a$a le#asan instutut #engajian tinggi a-am $an s-asta' Selain $ari#a$a itu #ihak kerajaan juga menye$ari masalah yang oleh $itim ulkan oleh golongan mu$a $an elia se#erti $a$ah) elia ini menja$i >ID6*I(S) merokok $an se againya' Semua #ihak termasuk #ihak s-asta seharusnya mem antu kerajaan $alam usaha men$i$ik $an melatih golongan generasi mu$a yang erfae$ah ke#a$a negera $an angsa #a$a masa ha$a#an' Nisbah !anggungan Isu ketiga yang ingin $iketengahkan a$alah nis ah tanggungan iaitu keseim angan golongan $i antara golongan #ekerja $engan kanak"kanak $an orang tua' Se!ara keseluruhannya nis ah tanggungan $i Malaysisa telah menurun $ari#a$a %1 ke#a$a &% $i antara tahu 1%00 $an 1000' Bermakna nis ah tanggungan telah menurun se anyak 2&'% #eratus' (alam tem#oh ini nis ah tangggungan mu$a telah menurun $ari#a$a 8/ ke#a$a /1 agi tem#oh yang sama' Manakala nis ah tanggungan tua a$alah ti$ak agi tahun 1%00 $an 1000' .egara =hina $an 4e#un #a$a masa ini mem#unyai nis ah tanggungan mu$a yang ren$ah $an tinggi agi golongan tua yang erumur /& tahun $an ke atas' (i 4e#un #a$a tahun 1000 nis ah tanggungan mu$a a$alah 10'2 $an tua 19'8' 7alau agaimana #un aki at taha# kesu uran yang ren$ah nis ah tanggungan mu$a akan menurun ke#a$a 10'1 manakala nis ah tanggungan tua akan meningkat ke#a$a 28'%' Ini 101& a$alah orang tua' ermakna se anyak &8'8 #eratus $ari#a$a e an tanggungan golongan #ekerja $i 4e#un #a$a tahun 11 .am#aknya Malaysia setakat ini ti$ak eru ah iaitu / mengha$a#i se arang masalah tentang nis ah tanggungan tua' 7alau agaimana #on #a$a masa ha$a#an) Malaysia #asti akan mengha$a#i masalah nis ah tanggungan tua yang semakin meningkat aki at kemorosotan kesu aran $an ini su$ah ia #asti akan menim ulkan #el agai masalah yang $itim ulkan oleh #ertam ahan golongan tua terse ut 34a$ual 95' (i *sia .

egeri Sem ilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Sa ah Sara-ak Selangor .egeri6strata 4ohor Ke$ah Kelantan Melaka .ua 1%00 / / 0 0 0 & / 0 / 9 / & / & & / / / 1%80 0 0 8 8 8 / 8 8 0 9 / & 0 & 9 / / 0 1%%1 / 8 8 8 0 & % % 0 9 0 & 0 9 2 / & 0 1000 / 8 % 8 0 & 10 10 0 9 0 9 0 & 2 / & 8 11 .is ah tanggungan umur Mu$a 1%00 1%80 1%%1 1000 %9 02 &% 9% 89 01 /& &8 89 80 81 00 %2 /8 &% &1 %9 01 // &1 8& 08 09 &8 80 01 /2 &2 02 &% /1 &/ 09 && 9& 2% %2 08 /% /& %0 0/ /1 &/ 80 /9 &9 9/ 8% 0% 80 01 /8 &0 92 2/ %8 /& /2 /1 8/ 01 %1 00 &0 00 /1 &2 01 &2 98 /2 . Malaysia. 1970. 1980.erengganu 7ilayah Persekutuan Kuala 8um#ur 7ilayah Persekutuan 8a uan Malaysia Ban$ar 8uar Ban$ar Sum er : 4a atan Perangkaan Malaysia) 100& 4umlah 1%00 100 8% %1 100 101 %1 %2 80 80 %0 %/ %1 %& 02 101 %1 00 %8 1%80 0% 00 88 0/ 80 82 80 /0 /1 81 81 /% 8/ && /% 0/ /2 89 1%%1 /& 02 8% /8 02 0% 01 00 &1 02 /8 &8 80 98 // /8 &8 0% 1000 && // 8/ &% &8 /2 /1 // 90 /% /2 &0 0% 90 /9 &% &2 01 .Jadual 4 : -is!ah #anggungan m"ngi%u# n"g"ri dan s#ra#a. 1990 dan 2000 .

erutamanya $i Perlis $an Perak' .in' Ke anjiran migran uruh asing ke Malaysia terutama $ari#a$a In$onesia telah erlaku sejak tahun 1%80"an $an jumlahnya terus meningkat $engan ketara $an signifikan #a$a tahuh 1%%0an 3M!=all 1%%1< >ugo 1%%25' Mengikut kajian aliran #enghijrahan #en$u$uk akan meningkat #a$a masa ha$a#an sekiranya kuasa menolak $an menarik semakin menekan #en$u$uk sesuatu ka-asan segera er#in$ah 3Kliot 1%%&5' Ini mem a-a 12 .Pemerhatian $i #eringkat negeri menunjukkan ter$a#at #eningkatan nis ah tanggungan tua $i negeri"negeri $i Malaysia' .ations 100&5' Mengikut la#oran ter ahahru jumlah #ekerja asing se anyak 1'%1 juta ti$ak termasuk 900)000 #en$atang tan#a i.egeri Sem ilan) Sa ah $an 7ilayah Persekutuan Kuala 8um#ur ti$ak eru ah' Buat masa ini kajian tentang kesan #ertam ahan golongan tua -ajar $ilakukan $i #eringkat $aerah #enta$ iran $an mukim' Mungkin $engan !ara ini masalah yang $i -uju$kan oleh golongan tua le ih ketara $alam suatu lokasi yang le ih ke!il' Melalui kajian ini kita akan $a#at memerhatikan kehi$u#an mereka yang le ih $ekat $an mengenal#asti segala ke#erluan yang $i#erlukan $alam i$ang sosio) ekonomi $an juga #olitik' Peker6a "sing Malaysia sejak men!a#ai kemer$ekaan telah o#em angunan terse ut telah melaksanakan #el agai #rojek #em angunan $i a-ah Ean!angan Malaysia Pertama hingga Sem ilan' Melalui #lan erjaya meletakan negara ini se agai se uah negara mem angun yang #aling erjaya $alam #em angunan sosio"ekonominya' Selain $ari#a$a kekayaan sum er alammnya) sektor"sektor #erin$ustrian) #em inaan $an #erla$angan semakin erkem ang maju' Kesan $ari#a$a #erkem angan ketiga"tiga sektor sektor ini semakin anyak #ekerja yang $i#erlukan sehingga tim ullah masalah kekurangan tenaga uruh $an oleh itu ramai #erkeja asing $i#erlukan agi memastikan #erkem angan sektor"sektor yang erkenaan ti$ak terjejas aki at kekurangan tenaga kerja' Pa$a tahun 100& ter$a#at kira"kira 100 juta migrant antara angsa $an 9%'% juta $ari#a$anya a$alah tinggal $i *sia 3Unite$ .egeri Perlis meningkat $ari#a$a 0 ke 10 $an Perak $ari#a$a / ke 10 $ari#a$a tahun 1%00 $an 1000 34a atan Perangkaan Malaysia 100&5' Bagi 8a uan $an Selangor nis ahnya semakin menurun' Manakala negeri"negeri lain se#erti 4ohor) .

in akan terus meningkat #a$a masa ha$a#an 3Eysta$) 1%%15' Malaysia harus erse$ia mengha$a#i se arang tekanan $an #eru ahan $alam kom#osis tenaga uruh serta $a#at meramalkan e era#a insi$en yang $ijangka akan erlaku aki at ke anjiran #ekerja asing yang ramai $i negara ini' Penduduk Menua ("geing P5pulati5n# Pen$u$uk Menua a$alah merujuk ke#a$a #en$u$uk erumur /0 atau /& tahun $an ke atas' Perangkaan #en$u$uk menunjukkan jumlah #en$u$uk tua $unia telah meningkat $engan men$a$ak $ari#a$a 121 juta tahun 1%&0 ke#a$a 9/% juta tahun 1000' *$alah $ianggarakan jumlahnya akan meningkat ke#a$a 812 juta tahun 101& atau kira 10'9 19 .maksu$ sekiranya #ermasalahan sosoi"ekonomi) #olitik $an #ersekitaran semakin teruk maka le ih anyak #en$u$uk akan er#in$ah keluar $ari#a$a ka-asan"ka-asan yang ermasalah' Ini mem eri #etunjuk sekiranya masalah kemiskinan $an taraf hi$u# yang ren$ah ti$ak $a#at $ikurangkan $alam sese uah negara maka #en$u$uknya akan er#in$ah keluar $an akan erusaha se$aya u#aya memasuki Malaysia misalnya untuk men!ari #ekerjaan $an #en$a#atan yang le ih aik untuk $irinya serta keluarga' Kese$iaan Malaysia mengam il #ekerja asing agi menam#ung kekurangan tenaga manusia telah menim ulkan #el agai masalah ke#a$a negara $an masyarakat Malaysia' 7alau #un egitu menurut la#oran .ations 100&5' .he Glo al =ommission on International Migratin 1002 migrasi antara angsa $a#at memainkan #eranan #ositif $alam #roses #em angunan manusia yang mem a-a fae$ah ke#a$a #en$u$uk negara maiskin $an kaya 3Unite$ .elok 37einer) 1%%05' Pem entukan masyarakat seum#aman ini akan menim ulkan le ih anyak lagi masalah so!ial $an u$aya yang oleh mengugat keamanan $an kesejahteraan hi$u# rakayat Malaysia sekarang' Pan$angan ini #erlu $ititik eratkan oleh semua #ihak terli at kerana #enghijrahan #en$atang tan#a in.amun egitu) sekiranya #engam ilan #ekerja asing $i uat se!ara teta# su$ah #asti ia akan kom#likate$ $an menim ulkan masalah sosio"ekonomi $an #olitik yang le ih agi mengelak #em entukan masyarakat majmuk #el agai etnik atau heterogeneous se#erti mana yang !u a $ielak oleh negaraFnegara +ro#ah Barat $an .

eo) 1%%15' Masyarakat kita sekarang haruslah melihat #ermasalahan golongan tua ini se agai suatu tanggungja-a yang -aji $i#ikul oleh semua #ihak terutama anak"anak memelihara atau menjaga i u a#a mereka' Mereka iaitu anak"anak haruslah memikul tanggugja-a ini $engan #enuh kerelaan $emi menjaga maruah keluarga $an ukannya mem iarkan masalah #enjagaan i u a#a 1& .ations 1%%%5' Salah satu as#ek #enting $alam #ermasalahan golongan tua ini a$alah as#ek ?living arrangement@ kehi$u#an mereka' Barangkali isu yang #aling #enting sekali yang #atut $i#ertim angkan agi golongan ini a$alah status masa $e#an mereka $engan menghormati untuk mem antu mereka menjalani kehi$u#an nyang le ih aik 3Kno$el $an (e avalya 1%%15' Kajian $i tiga uah .egara *sia iaitu In$onesia) Sri 8anka $an .#erataus $ari#a$a 8'01 ilion #en$u$uk $unia #a$a tahun terse ut' (i Malaysia jumlah #en$u$uk tua semakin meningkat' Pa$a tahun 1%%1 jumlahnya /0%)/00 orang atau 2'0 #eratus meningkat ke#a$a %00)/00 oatau 2'8 $ari#a$a jumlah #en$u$uk #a$a tahun 1000 34a atan Perangkaan Malaysis 100&5' 4umlahnya $i jangka meningkat ke#a$a 1'8& juta atau %'1 #eratus $ari#a$a 21'0 juta #en$u$uk Malaysia #a$a tahun terse ut 3Unite$ .hailan$ menunjukkan ter$a#at tekanan terha$a# keluarga #enjagaan ke#a$a golongan tua 3*n$re-s $an >ennink yang sem#urna $an ter aik agi menye$iakan as#ek 1%%15' Isu ini se#atutnya menja$i se ahagian $ari#a$a $asar #em angunan keluarga agi menjamin #enjagaan agi golongan terse ut' Sistem sokongan keluarga amat #enting $ilaksankan $i Malaysia untuk memastikan golongan tua men$a#at #em elaan $an #enjagaan yang ter aik $an teer#elihara' (alam situasi hari ini #en$u$uk tua $a#at $igolongkan ke#a$a tiga kum#ulan' Pertama in$ivi$u yang sihat yang $a#at menjaga $irinya memerlukan #enjagaan #eru atan yang minima' Ke$ua in$ivi$u yang terha$ aktivitinya $an mereka memerlukan antuan untuk ke tan$as6man$i $an makan' Penjagaan #eru atan $an ra-atan yang ren$ah' Ketiga in$ivi$u yang sangat memerlukan #enjagaan kesihatan $an ra-atan #eru atan se#erti mem eri suntikan) mem uang air ke!il $an makan menggunakan tiu ' Ke anyakan mereka a$alah terlantar $i atas katil 3Peggy .

e.GO5 $an in$ivi$u yang erminat er uat $emikian' Penutup (i Malaysia ka$ar #ertum uhan #en$u$uk yang tinggi sejak le ih 20 tahun yang lalu telah mem erikan im#ak yang esar terha$a# negara $an masyarakat Pen$ekatan yang aik haruslah $i!ari agaimana #enyelesaian masalah yang $itim ulkan oleh ka$ar #ertum uhan yang tinggi ini $a#at $iselesaikan' Selain $ari#a$a #eruntukan yang le ih esar $ise$iakan $alam i$ang #en$i$ikan kerajaan juga haruslah melihat masalah sosio" $emografi itu $ari#a$a #erse#ektif sesuatu ka-asan' Isu yang utama agaimana untuk memastikan setia# #elajar sekolah ren$ah menyem ungkan #elajaran ke tingkatan satu' Ke!i!iran se-aktu $alam tingakatn satu hingga tiga akan menye a kan #elajar"#elajar terse ut mu$ah terje ak $alam kes jenayah se#erti yang anyak erlaku sekarang' Pelajar"#elajar yang terli at ti$ak mem#unyai se arang kemahiran $an latihan' (alam situasi ini ke#astian mereka men$a#at latihan $an #en$i$ikan a$alah amat #enting agi mengelak mereka melakukan #erkara"#erkara yang ti$ak #enjagaan orang menjaganya tua erfae$ah' (alam as#ek #enting untuk keluarga mestilah mengam il tanggungja-a ukannya $iserah ke#a$a #ihak lain' Sekiranya #erlu satu rang un$ang" un$ang #atut $ise$iakan agi memastikan #enjagaan orang tua $iuruskan $engan le ih teratur' Kemasukan #ekerja asing haruslah $i#eriksa $ari#a$a masa ke masa untuk memastikan ke$atangan mereka enar" enar mem eri fae$ah ke#a$a se!tor #ekerjaan $an ekonomi Malaysia' Satu #anan$a aras atau #etunjuk haruslah $ise$iakan agi mengkaji #erkem angan $ari#a$a segi kualiti $an kuantiti #ekerja asing terse ut' Ini #enting agar ke anjiran mereka ti$ak akan menjejaskan #eluang #ekerja tem#atan mem#erolehi #ekerjaan $i negara mereka sen$iri' RU UK"N (-yer) ('4' 31%805 .#o#ulation #oli!ies in Malaysia an$ Singa#ore) Ge5graphy) 01: 198"19%' 1/ .mereka $i#ikul oleh #ihak lain se#erti 4a atan Ke ajikan masyarakat $an Ba$an"Ba$an Bukan Kerajaan 3.

Hork' """"""""""""""""""" 3100&5 Ee#ort of the Glo al =ommission on International Migration) P5pulati5n and De. 31%%&5 Glo al Migration an$ +thni!ity: =ontem#orary !ase"stu$ies' (alam Ge5graphies 57 Gl5bal :hange) 4ohnston) E'4' et al' 3+$s5) Bla!k-ell Pu lisher: 10/" 1%0' Kno$el) 4 $an (evavalya) .ation the *ns-er for the +l$erlyG .ren$s an$ Poli!y Im#li!ations) S5utheast "sian 5urnal 57 S58ial S8iene8e) 11315:2/"00' 4a atan Perangkaan Malaysia 31%015 Perangkaan Penting Malaysia $arat '()*) Kuala 8um#ur' """"""""""""""""""""""""""""""" 31%825 8a#oran *m Ban!i Pen$u$uk) 4ili$ 1) Kuala 8um#ur' """"""""""""""""""""""""""""""""""""" 310015 Siri Masa Perangkaan Penting Malaysia) '(21-'((+) Kuala 8um#ur' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""310025 Perangkaan Penting Malaysia .e.eo 31%%15 Is Institutionali.ie<) 1& 325: /10"/19' Peggy .**3) Kuala 8um#ur' Kliot) .>ugo) G' 31%%25 In$onesian 8a our Migration to Malaysia: .he =ase of Singa#ore) "sia-Pa8i7i8 P5pulati5n 5urnal) 0315: /&"0%' Eysta$) G' 31%%15 Immigration >istory an$ the Cuture of International Migration) Internati5nal Migrati5n Re.el5pment Re.isi5n) .ations 31%%%5 =5rld P5pulati5n Pr5spe8ts !he '((+ Re.**1) Kuala 8um#ur' """""""""""""""""""""""""""""""""""""" Perumahan) Kuala 8um#ur' 3100&5 -ap5ran "m $an8i Penduduk dan """"""""""""""""""""""""""""""""""""" 3100&a5 $ank Data Negeri9Daerah Malaysia .' 31%%15 Sosial an$ +!onomi! Su##ort Systems for the +l$erly in *sia: *n Intro$u!tion) "sia-Pa8i7i8 P5pulati5n 5urnal) 0325: &"11' M!=all) G' 31%%15 .ie<) 1/395: 11/8"11%%' 7einer) M 31%%05 Immigration: #ers#e!tives from re!eiving !ountries) !hird =5rld >uarterly) 11 315: 190"1/&' Unite$ .ie<) 21395: 080"0%8' 10 .he Cuture of Migration in the Pa!ifi! an$ *sia) Internati5nal Migrati5n Re.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful