Sumber Hukum Agama Islam

:
1. AL-QURAN 2. AL-HADITS 3. IJTIHAD

AlQuran adalah kitab suci yang memuat firmanfirman (wahyu) Allah.• Pengertian Al-quran menurut istilah yaitu. • Pengertian Al-quran menurut bahasa. . yang disampaikan malaikat jibril kepada Nabi Muhammad SAW. ialah : bacaan atau yang dibaca. Al-Quran berasal dari kata qara-a – yaqra-u – qur’anan adalah mashdar yang diartikan dengan kata maqru’ artinya : yang dibaca.

Al-Quran itu terdiri dari beberapa batasan. • Al-Quran tertulis dalam mushaf (usmany) • Al-Quran itu sejak Nabi Muhammad Saw sampai kepada kita diriwayatkan dari orang banyak (mutawatir) tidak hanya dari beberapa orang saja. yaitu : • Al-Quran adalah kalamullah (kata-kata Allah) • Al-Quran mengandung mukjizat • Al-Quran adalah kata-kata Allah yang diturunkan pada Rasul terakhir. • Al-Quran diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. • Al-Quran berbahasa arab. • Al-Quran termasuk ibadah bagi orang yang membacanya • Al-Quran mushaf yang memuat tulisan kata-kata Allah yang terdiri dari 114 surat. .

dimulai dengan kata-kata yaayyuhannas (hai manusia) sedang ayat-ayat madaniyah dimulai dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu (hai orang-orang yang beriman).  Ayat-ayat makkiyah pada umumnya mengenai tauhid. pada umumnya pendek-pendek. ayat-ayat madaniyah memuat soal-soal hukum  Ayat-ayat makkiyah diturunkan selama 12 tahun 13 hari. 2 bulan 9 hari. . sedang ayat-ayat madaniyah selama 10 tahun.Al-Quran dibagi menjadi ayat makkiyah dan madaniyah • Ciri. ayat-ayat madaniyah pada umumnya panjang-panjang.ciri :  Ayat-ayat makkiyah.  Ayat-ayat makkiyah.

Petunjuk mengenai syari’ah 4. Kisah-kisah umat manusia dimasa lampau 3. Petunjuk mengenai akidah 2.1. Petunjuk tentang akhlak .

FUNGSI AL-QURAN .

Etimologi pengertian Terminologis As-Sunnah Fi’liyah Macammacam sunnah Qauliyah Taqririyah .

Pengertian (Etimologi) Sunnah  SUNNAH berasal dari bahasa arab  Secara Etimologi sunnah berarti jalan yg biasa dilalui atau cara yg senantiasa dilakukan  Pengertian sunnah secara Etimologi dpt ditemukan dlm sabda rasulullah SAW: ◦ “Barangsiapa yang membiasakan sesuatu yang baik.Muslim) .”(HR. dan barang siapa yag membiasakan sesuatu yang buruk. maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sesudahnya. maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya.

 Sunnah menurut ahli ushul fiqh: ◦ Segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perbuatan.Pengertian Sunnah  Sunnah menurut para ahli hadits: ◦ Seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik perkataan. . perkataan dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. perbuatan maupun ketetapan.

yg didengar oleh dan disampaikan seseorang atau beberapa sahabat kepada orang lain. Sunnah taqririyah . 3.  2. diketahui dan disampaikan para sahabat kepada orang lain.Macam-macam Sunnah  Sunnah sebagai sumber hukum Islam dan dalil hukum Islam kedua. dibedakan atas 3 (tiga) macam:  1. Sunnah Qauliyyah ◦ Adalah ucapan Nabi Saw. Sunnah Fi’liyyah ◦ Adalah perbuatan yg dilakukan Nabi SAW yg dilihat.

sanadnya bersambungsambung. dan tidak janggal (syadz).  Hadits Mutawatir ◦ Adalah suatu hadits hasil tanggapan dari panca indera yg diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yg menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta.DITINJAU DARI SEGI KUANTITAS:  Hadits shahih ◦ Adalah hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang adil. sempurna (kuat) ingatannya. tidak berillat.  Hadits Ahad ◦ Adalah hadits yg diriwayatkan oleh sejumlah rawi tapi jumlah tersebut tidak sampai derajat mutawatir. .

sanadnya bersambungsambung. dan tidak janggal (syadz). tidak berillat. tidak berillat dan tidak janggal • Hadits Dhaif – adalah hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadits shahih atau hadits hasan. . • Hadits Hasan – adalah hadits yang diriwayatkan oleh orang yang adil namun kurang kuat ingatannya. sanadnya bersambung-sambung. sempurna (kuat) ingatannya.DITINJAU DARI SEGI KUALITAS:  Hadits shahih ◦ Adalah hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang adil.

Bayan Tasyri’ Bayan Tafsir Bayan Ta’kid .

• pengertian terminologi hukum. Mukti Ali (1990) menyebutkan bahwa ijtihad adalah berusaha sekeras-kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas tentang sesuatu masalah hukum. artinya berusaha sungguh-sungguh.• Ijtihad adalah derivasi dari kata jahada. . Ijtihad merupakan pekerjaan akal dalam memahami masalah dan menilainya berdasarkan isyarat-isyarat Al_Quran dan AsSunnah kemudian menetapkan kesimpulan mengenai hukum masalah tersebut.

Qiyas.ijma Masalihul mursalah Istihsan.urf .

Tetapi tidak semua hadits mesti kita jadikan sebagai pedoman hidup.if dan seterusnya.. Disamping ada hadits yang shahih adapula hadits yang dha. Seluruh ayat al-Qur'an mesti dijadikan sebagai pedoman hidup... Apabila Al-Qur'an berbicara tentang masalah-masalah aqidah atau hal-hal yang ghaib. Sebab disamping ada sunnah yang tasyri' ada juga sunnah yang ghairu tasyri �.PERBEDAAN AL-QURAN... AS-SUNNAH.. • d. • Al-Qur'an nilai kebenarannya adalah qath'I ( absolut ). Tetapi tidak harus demikian apabila masalah-masalah tersebut diungkapkan oleh hadits. .. • c. maka setiap muslim wajib mengimaninya. sedangkan al-Hadits adalah zhanni ( kecuali hadits mutawatir ). • b. Al-Qur'an sudah pasti otentik lafazh dan maknanya sedangkan hadits tidak.

pengetahuan. sama benar dengan yang disampaikan malaikat jibril kepada Nabi Muhammad SAW. • Ijtihad : berusaha sungguh-sungguh dengan mempergunakan seluruh kemampuan akal pikiran . termasuk ajaran mengenai hukum (fikih) islam dari keduanya. Berupa perkataan. . • As-Sunnah : sesuatu yang disandarkan (udhifa) kepada Nabi Muhammad SAW. dan ketetapan (taqrir). perbuatan. dan Ijtihad • Al-Quran : Kitab suci yang memuat firman-firman (wahyu) Allah. dan pengalaman manusia yang memenuhi syarat untuk mengkaji dan memahami wahyu dan sunnah serta mengalirkan ajaran . As-Sunnah.Perbedaan Al-Quran.

dan perilaku Rasulullah SAW yang bersumber dari Al-Quran.• Al-Quran bersumber dari firman-firman Allah. perbuatan. menemukan dan menetapkan nilai dan norma yang tidak terdapat patokannya didalam Al-Quran dan As-sunnah. As-Sunnah bersumber dari perkataan. sedangkan Ijtihad bersumber Al-Quran dan As-sunnah yang diterapkan oleh seseorang atau beberapa orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman tertentu yang memenuhi syarat untuk mencari. .

Wassalamualaikum Wr. . Wb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful