KU-2061 AGAMA DAN ETIKA ISLAM

ETIKA ISLAM

POKOK BAHASAN • Pengertian Etika. Moral dan Akhlak • Karakteristik Etika Islam • Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat • Hubungan Tasawuf dengan Akhlak .

• Moral: ajaran tentang kebaikan dan keburukan dengan ukuran tradisi yang berlaku di masyarakat tertentu. . • Akhlak: ilmu yang menentukan batas antara yang baik dan buruk.Etika Islam Konsep etika. moral dan akhlak • Etika: ajaran yang berbicara tentang kebaikan dan keburukan berdasarkan ukuran akal. mengatur pergaulan manusia. Ukuran baik dan buruknya adalah ajaran Allah dan Rasul-Nya. baik yang menyangkut perkataan dan perbuatan lahir maupun batin.

Karakteristik Etika Islam • Menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. • Menetapkan bahwa yang menjadi ukuran baik buruknya perbuatan adalah ajaran Allah Swt. . serta dapat dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. • Mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia. • Bersifat universal dan komprehenship.

. dengan cara melaksanakan seluruh ayat-ayat Alquran tanpa kecuali dengan segala penjelasannya yang terdapat di dalam sunnah Rasul.Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat Aktualisasi Akhlak kepada Allah (hablum minallah) Esensi akhlak kepada Allah adalah bersikap tauhid. yaitu mentaati Allah dan rasul-Nya secara kaffah.

Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat (hablum minannas) (1) 1. . Akhlak terhadap diri sendiri: •Taubat: kembali ke jalan Allah • Muraqabah: kesadaran dalam hati bahwa Allah senantiasa melihat segala aktivitas kita baik yang zahir maupun yang batin. • Mujahadah: kesadaran mendalam untuk selalu berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. • Muhasabah: kesadaran hati untuk selalu introspeksi terhadap pri-kehidupan.

lemah lembut dan mendoakannya. 3. Akhlak terhadap keluarga: • Terhadap orang tua: patuh. berbuat baik.Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat (hablum minannas) (2) 2. • Terhadap anak: memberinya perhatian dan kasih sayang. . Akhlak terhadap sesama manusia: Saling tolong menolong. toleransi (tasamuh). menjunjung tinggi nilai persamaan di antara sesama manusia (almusawah). dll.

Aktualisasi Akhlak terhadap alam (hablum minal ’alam) Esensi akhlak terhadap alam ialah ihsan (baik): berusaha sebaik-baiknya mengelola alam untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia secara umum sesuai dengan petunjuk Alquran dan hadis. .

• Menurut Zunun al-Misri.Pengetahuan sufi: Tuhan satu dengan perantaraan hati sanubari. ada tiga macam pengetahuan tentang Tuhan: . Dalam tasawuf. .Pengetahuan awam: Tuhan satu dengan perantaraan syahadat . Tuhan yang maha suci hanya dapat didekati oleh orang yang suci.Pengetahuan ilmuan: Tuhan satu menurut logika akal .Hubungan Tasawuf dengan Akhlak (1) • Tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Tuhan (taqarrub ila-Allah) dengan cara mensucikan hati (tashfiat alqalb).

• ”Mengamalkan tasawuf tanpa fikih adalah kezindikan.” • Orang yang suci hatinya akan tercermin dalam prilakunya yang terpuji (akhlak al-karimah). Islam yang sebenarnya adalah paduan secara sinergis aspek zahir (fikih) dan aspek batin (tasawuf) yang dilandasi tauhid. juga sebaliknya berfikih tanpa tasawuf adalah kehampaan spritual yang didapatkan.Hubungan Tasawuf dengan Akhlak (2) • Dalam implementasinya tasawuf tidak dapat lepas dari fikih. Menurut para sufi agar seseorang memiliki akhlak yang baik adalah dengan mengamalkan ajaran tasawuf. . sebab fikih merupakan aspek zahir (eksoterik) sementara tasawuf merupakan aspek batin (esoterik) ajaran Islam. memadukan antara keduanya adalah pencapaian hakikat kebenaran.

Menurut Imam al-Ghazali terdapat tahapan-tahapan pelatihan yang dikenal dengan istilah Maqamat (stasion/terminal). yaitu: taubat. Ar. sabar.riyadah/mujahadah an-nafs dilakukan dengan tiga tingkatan: 1.Hubungan Tasawuf dengan Akhlak (3) Pengamalan ajaran tasawuf dengan metode tashfiat al-qalb (mensucikan hati).” . zuhud. ”Inti latihan spritual dalam tasawuf adalah dzikrullah. dilakukan dengan cara ar-riyadah/mujahadah an-nafs (latihan spritual). ridla.Takhalli: mengosongkan atau membuang sifat-sifat buruk. wara’.Tahalli: mengisi atau menghiasi hati dengan sifat-sifat baik.Tajalli: merasakan kebesaran dan kehebatan Allah. tawakkal. 2. Urutan dan jumlah maqam berbedabeda antara konsep sufi yang satu dengan yang lainnya. taqwa. 3. mahabbah dan ma’rifat. faqir.

Terimakasih .