KU-2061 AGAMA DAN ETIKA ISLAM

ETIKA ISLAM

Moral dan Akhlak • Karakteristik Etika Islam • Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat • Hubungan Tasawuf dengan Akhlak .POKOK BAHASAN • Pengertian Etika.

• Moral: ajaran tentang kebaikan dan keburukan dengan ukuran tradisi yang berlaku di masyarakat tertentu. mengatur pergaulan manusia. • Akhlak: ilmu yang menentukan batas antara yang baik dan buruk. moral dan akhlak • Etika: ajaran yang berbicara tentang kebaikan dan keburukan berdasarkan ukuran akal.Etika Islam Konsep etika. Ukuran baik dan buruknya adalah ajaran Allah dan Rasul-Nya. baik yang menyangkut perkataan dan perbuatan lahir maupun batin. .

serta dapat dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat.Karakteristik Etika Islam • Menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. • Mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia. • Menetapkan bahwa yang menjadi ukuran baik buruknya perbuatan adalah ajaran Allah Swt. . • Bersifat universal dan komprehenship.

. yaitu mentaati Allah dan rasul-Nya secara kaffah.Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat Aktualisasi Akhlak kepada Allah (hablum minallah) Esensi akhlak kepada Allah adalah bersikap tauhid. dengan cara melaksanakan seluruh ayat-ayat Alquran tanpa kecuali dengan segala penjelasannya yang terdapat di dalam sunnah Rasul.

. • Muhasabah: kesadaran hati untuk selalu introspeksi terhadap pri-kehidupan. Akhlak terhadap diri sendiri: •Taubat: kembali ke jalan Allah • Muraqabah: kesadaran dalam hati bahwa Allah senantiasa melihat segala aktivitas kita baik yang zahir maupun yang batin.Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat (hablum minannas) (1) 1. • Mujahadah: kesadaran mendalam untuk selalu berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh.

Akhlak terhadap keluarga: • Terhadap orang tua: patuh. lemah lembut dan mendoakannya. Akhlak terhadap sesama manusia: Saling tolong menolong. . dll. • Terhadap anak: memberinya perhatian dan kasih sayang. toleransi (tasamuh). menjunjung tinggi nilai persamaan di antara sesama manusia (almusawah). berbuat baik.Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat (hablum minannas) (2) 2. 3.

Aktualisasi Akhlak terhadap alam (hablum minal ’alam) Esensi akhlak terhadap alam ialah ihsan (baik): berusaha sebaik-baiknya mengelola alam untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia secara umum sesuai dengan petunjuk Alquran dan hadis. .

ada tiga macam pengetahuan tentang Tuhan: .Hubungan Tasawuf dengan Akhlak (1) • Tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Tuhan (taqarrub ila-Allah) dengan cara mensucikan hati (tashfiat alqalb).Pengetahuan ilmuan: Tuhan satu menurut logika akal .Pengetahuan awam: Tuhan satu dengan perantaraan syahadat . . • Menurut Zunun al-Misri. Tuhan yang maha suci hanya dapat didekati oleh orang yang suci. Dalam tasawuf.Pengetahuan sufi: Tuhan satu dengan perantaraan hati sanubari.

Menurut para sufi agar seseorang memiliki akhlak yang baik adalah dengan mengamalkan ajaran tasawuf.” • Orang yang suci hatinya akan tercermin dalam prilakunya yang terpuji (akhlak al-karimah). • ”Mengamalkan tasawuf tanpa fikih adalah kezindikan. juga sebaliknya berfikih tanpa tasawuf adalah kehampaan spritual yang didapatkan. . Islam yang sebenarnya adalah paduan secara sinergis aspek zahir (fikih) dan aspek batin (tasawuf) yang dilandasi tauhid.Hubungan Tasawuf dengan Akhlak (2) • Dalam implementasinya tasawuf tidak dapat lepas dari fikih. sebab fikih merupakan aspek zahir (eksoterik) sementara tasawuf merupakan aspek batin (esoterik) ajaran Islam. memadukan antara keduanya adalah pencapaian hakikat kebenaran.

taqwa. 2. Ar. yaitu: taubat.Tahalli: mengisi atau menghiasi hati dengan sifat-sifat baik. wara’. tawakkal.Hubungan Tasawuf dengan Akhlak (3) Pengamalan ajaran tasawuf dengan metode tashfiat al-qalb (mensucikan hati). sabar. dilakukan dengan cara ar-riyadah/mujahadah an-nafs (latihan spritual). ridla. Menurut Imam al-Ghazali terdapat tahapan-tahapan pelatihan yang dikenal dengan istilah Maqamat (stasion/terminal). mahabbah dan ma’rifat. faqir. zuhud.riyadah/mujahadah an-nafs dilakukan dengan tiga tingkatan: 1.” . 3. Urutan dan jumlah maqam berbedabeda antara konsep sufi yang satu dengan yang lainnya.Takhalli: mengosongkan atau membuang sifat-sifat buruk. ”Inti latihan spritual dalam tasawuf adalah dzikrullah.Tajalli: merasakan kebesaran dan kehebatan Allah.

Terimakasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful