KU-2061 AGAMA DAN ETIKA ISLAM

ETIKA ISLAM

Moral dan Akhlak • Karakteristik Etika Islam • Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat • Hubungan Tasawuf dengan Akhlak .POKOK BAHASAN • Pengertian Etika.

Etika Islam Konsep etika. • Moral: ajaran tentang kebaikan dan keburukan dengan ukuran tradisi yang berlaku di masyarakat tertentu. . mengatur pergaulan manusia. Ukuran baik dan buruknya adalah ajaran Allah dan Rasul-Nya. baik yang menyangkut perkataan dan perbuatan lahir maupun batin. • Akhlak: ilmu yang menentukan batas antara yang baik dan buruk. moral dan akhlak • Etika: ajaran yang berbicara tentang kebaikan dan keburukan berdasarkan ukuran akal.

• Bersifat universal dan komprehenship. . • Menetapkan bahwa yang menjadi ukuran baik buruknya perbuatan adalah ajaran Allah Swt.Karakteristik Etika Islam • Menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. serta dapat dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. • Mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia.

. dengan cara melaksanakan seluruh ayat-ayat Alquran tanpa kecuali dengan segala penjelasannya yang terdapat di dalam sunnah Rasul. yaitu mentaati Allah dan rasul-Nya secara kaffah.Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat Aktualisasi Akhlak kepada Allah (hablum minallah) Esensi akhlak kepada Allah adalah bersikap tauhid.

• Muhasabah: kesadaran hati untuk selalu introspeksi terhadap pri-kehidupan. . • Mujahadah: kesadaran mendalam untuk selalu berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh.Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat (hablum minannas) (1) 1. Akhlak terhadap diri sendiri: •Taubat: kembali ke jalan Allah • Muraqabah: kesadaran dalam hati bahwa Allah senantiasa melihat segala aktivitas kita baik yang zahir maupun yang batin.

• Terhadap anak: memberinya perhatian dan kasih sayang. dll. . menjunjung tinggi nilai persamaan di antara sesama manusia (almusawah).Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat (hablum minannas) (2) 2. 3. Akhlak terhadap sesama manusia: Saling tolong menolong. berbuat baik. lemah lembut dan mendoakannya. toleransi (tasamuh). Akhlak terhadap keluarga: • Terhadap orang tua: patuh.

.Aktualisasi Akhlak terhadap alam (hablum minal ’alam) Esensi akhlak terhadap alam ialah ihsan (baik): berusaha sebaik-baiknya mengelola alam untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia secara umum sesuai dengan petunjuk Alquran dan hadis.

Tuhan yang maha suci hanya dapat didekati oleh orang yang suci.Hubungan Tasawuf dengan Akhlak (1) • Tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Tuhan (taqarrub ila-Allah) dengan cara mensucikan hati (tashfiat alqalb).Pengetahuan ilmuan: Tuhan satu menurut logika akal . .Pengetahuan sufi: Tuhan satu dengan perantaraan hati sanubari. • Menurut Zunun al-Misri. ada tiga macam pengetahuan tentang Tuhan: .Pengetahuan awam: Tuhan satu dengan perantaraan syahadat . Dalam tasawuf.

Menurut para sufi agar seseorang memiliki akhlak yang baik adalah dengan mengamalkan ajaran tasawuf. Islam yang sebenarnya adalah paduan secara sinergis aspek zahir (fikih) dan aspek batin (tasawuf) yang dilandasi tauhid. • ”Mengamalkan tasawuf tanpa fikih adalah kezindikan. sebab fikih merupakan aspek zahir (eksoterik) sementara tasawuf merupakan aspek batin (esoterik) ajaran Islam. memadukan antara keduanya adalah pencapaian hakikat kebenaran. juga sebaliknya berfikih tanpa tasawuf adalah kehampaan spritual yang didapatkan.Hubungan Tasawuf dengan Akhlak (2) • Dalam implementasinya tasawuf tidak dapat lepas dari fikih.” • Orang yang suci hatinya akan tercermin dalam prilakunya yang terpuji (akhlak al-karimah). .

Ar. mahabbah dan ma’rifat.Tahalli: mengisi atau menghiasi hati dengan sifat-sifat baik. faqir. tawakkal. 2. taqwa. yaitu: taubat. zuhud. ”Inti latihan spritual dalam tasawuf adalah dzikrullah. Urutan dan jumlah maqam berbedabeda antara konsep sufi yang satu dengan yang lainnya. Menurut Imam al-Ghazali terdapat tahapan-tahapan pelatihan yang dikenal dengan istilah Maqamat (stasion/terminal).” .Tajalli: merasakan kebesaran dan kehebatan Allah. dilakukan dengan cara ar-riyadah/mujahadah an-nafs (latihan spritual). wara’.riyadah/mujahadah an-nafs dilakukan dengan tiga tingkatan: 1. sabar. ridla. 3.Takhalli: mengosongkan atau membuang sifat-sifat buruk.Hubungan Tasawuf dengan Akhlak (3) Pengamalan ajaran tasawuf dengan metode tashfiat al-qalb (mensucikan hati).

Terimakasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful