KU-2061 AGAMA DAN ETIKA ISLAM

ETIKA ISLAM

Moral dan Akhlak • Karakteristik Etika Islam • Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat • Hubungan Tasawuf dengan Akhlak .POKOK BAHASAN • Pengertian Etika.

moral dan akhlak • Etika: ajaran yang berbicara tentang kebaikan dan keburukan berdasarkan ukuran akal. baik yang menyangkut perkataan dan perbuatan lahir maupun batin. • Moral: ajaran tentang kebaikan dan keburukan dengan ukuran tradisi yang berlaku di masyarakat tertentu. mengatur pergaulan manusia. . Ukuran baik dan buruknya adalah ajaran Allah dan Rasul-Nya. • Akhlak: ilmu yang menentukan batas antara yang baik dan buruk.Etika Islam Konsep etika.

• Bersifat universal dan komprehenship.Karakteristik Etika Islam • Menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. . • Menetapkan bahwa yang menjadi ukuran baik buruknya perbuatan adalah ajaran Allah Swt. serta dapat dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. • Mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia.

Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat Aktualisasi Akhlak kepada Allah (hablum minallah) Esensi akhlak kepada Allah adalah bersikap tauhid. yaitu mentaati Allah dan rasul-Nya secara kaffah. dengan cara melaksanakan seluruh ayat-ayat Alquran tanpa kecuali dengan segala penjelasannya yang terdapat di dalam sunnah Rasul. .

Akhlak terhadap diri sendiri: •Taubat: kembali ke jalan Allah • Muraqabah: kesadaran dalam hati bahwa Allah senantiasa melihat segala aktivitas kita baik yang zahir maupun yang batin. • Muhasabah: kesadaran hati untuk selalu introspeksi terhadap pri-kehidupan. • Mujahadah: kesadaran mendalam untuk selalu berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh.Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat (hablum minannas) (1) 1. .

lemah lembut dan mendoakannya. • Terhadap anak: memberinya perhatian dan kasih sayang. Akhlak terhadap keluarga: • Terhadap orang tua: patuh. berbuat baik.Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat (hablum minannas) (2) 2. dll. Akhlak terhadap sesama manusia: Saling tolong menolong. 3. menjunjung tinggi nilai persamaan di antara sesama manusia (almusawah). toleransi (tasamuh). .

.Aktualisasi Akhlak terhadap alam (hablum minal ’alam) Esensi akhlak terhadap alam ialah ihsan (baik): berusaha sebaik-baiknya mengelola alam untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia secara umum sesuai dengan petunjuk Alquran dan hadis.

Hubungan Tasawuf dengan Akhlak (1) • Tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Tuhan (taqarrub ila-Allah) dengan cara mensucikan hati (tashfiat alqalb). Dalam tasawuf.Pengetahuan sufi: Tuhan satu dengan perantaraan hati sanubari.Pengetahuan awam: Tuhan satu dengan perantaraan syahadat . . • Menurut Zunun al-Misri. ada tiga macam pengetahuan tentang Tuhan: . Tuhan yang maha suci hanya dapat didekati oleh orang yang suci.Pengetahuan ilmuan: Tuhan satu menurut logika akal .

• ”Mengamalkan tasawuf tanpa fikih adalah kezindikan. memadukan antara keduanya adalah pencapaian hakikat kebenaran.” • Orang yang suci hatinya akan tercermin dalam prilakunya yang terpuji (akhlak al-karimah).Hubungan Tasawuf dengan Akhlak (2) • Dalam implementasinya tasawuf tidak dapat lepas dari fikih. Islam yang sebenarnya adalah paduan secara sinergis aspek zahir (fikih) dan aspek batin (tasawuf) yang dilandasi tauhid. Menurut para sufi agar seseorang memiliki akhlak yang baik adalah dengan mengamalkan ajaran tasawuf. juga sebaliknya berfikih tanpa tasawuf adalah kehampaan spritual yang didapatkan. . sebab fikih merupakan aspek zahir (eksoterik) sementara tasawuf merupakan aspek batin (esoterik) ajaran Islam.

” . 2. yaitu: taubat. mahabbah dan ma’rifat. taqwa. dilakukan dengan cara ar-riyadah/mujahadah an-nafs (latihan spritual). Menurut Imam al-Ghazali terdapat tahapan-tahapan pelatihan yang dikenal dengan istilah Maqamat (stasion/terminal).Takhalli: mengosongkan atau membuang sifat-sifat buruk.Tajalli: merasakan kebesaran dan kehebatan Allah. ”Inti latihan spritual dalam tasawuf adalah dzikrullah. Ar.Hubungan Tasawuf dengan Akhlak (3) Pengamalan ajaran tasawuf dengan metode tashfiat al-qalb (mensucikan hati). Urutan dan jumlah maqam berbedabeda antara konsep sufi yang satu dengan yang lainnya. tawakkal. zuhud. wara’. faqir. ridla.Tahalli: mengisi atau menghiasi hati dengan sifat-sifat baik.riyadah/mujahadah an-nafs dilakukan dengan tiga tingkatan: 1. 3. sabar.

Terimakasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful