KU-2061 AGAMA DAN ETIKA ISLAM

ETIKA ISLAM

POKOK BAHASAN • Pengertian Etika. Moral dan Akhlak • Karakteristik Etika Islam • Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat • Hubungan Tasawuf dengan Akhlak .

mengatur pergaulan manusia. • Akhlak: ilmu yang menentukan batas antara yang baik dan buruk. baik yang menyangkut perkataan dan perbuatan lahir maupun batin. • Moral: ajaran tentang kebaikan dan keburukan dengan ukuran tradisi yang berlaku di masyarakat tertentu.Etika Islam Konsep etika. moral dan akhlak • Etika: ajaran yang berbicara tentang kebaikan dan keburukan berdasarkan ukuran akal. . Ukuran baik dan buruknya adalah ajaran Allah dan Rasul-Nya.

. • Menetapkan bahwa yang menjadi ukuran baik buruknya perbuatan adalah ajaran Allah Swt. • Mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia. serta dapat dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat.Karakteristik Etika Islam • Menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. • Bersifat universal dan komprehenship.

yaitu mentaati Allah dan rasul-Nya secara kaffah.Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat Aktualisasi Akhlak kepada Allah (hablum minallah) Esensi akhlak kepada Allah adalah bersikap tauhid. . dengan cara melaksanakan seluruh ayat-ayat Alquran tanpa kecuali dengan segala penjelasannya yang terdapat di dalam sunnah Rasul.

• Mujahadah: kesadaran mendalam untuk selalu berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Akhlak terhadap diri sendiri: •Taubat: kembali ke jalan Allah • Muraqabah: kesadaran dalam hati bahwa Allah senantiasa melihat segala aktivitas kita baik yang zahir maupun yang batin. .Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat (hablum minannas) (1) 1. • Muhasabah: kesadaran hati untuk selalu introspeksi terhadap pri-kehidupan.

3. dll. berbuat baik. • Terhadap anak: memberinya perhatian dan kasih sayang. Akhlak terhadap sesama manusia: Saling tolong menolong. . lemah lembut dan mendoakannya. toleransi (tasamuh).Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat (hablum minannas) (2) 2. Akhlak terhadap keluarga: • Terhadap orang tua: patuh. menjunjung tinggi nilai persamaan di antara sesama manusia (almusawah).

.Aktualisasi Akhlak terhadap alam (hablum minal ’alam) Esensi akhlak terhadap alam ialah ihsan (baik): berusaha sebaik-baiknya mengelola alam untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia secara umum sesuai dengan petunjuk Alquran dan hadis.

ada tiga macam pengetahuan tentang Tuhan: . • Menurut Zunun al-Misri. Dalam tasawuf. .Pengetahuan ilmuan: Tuhan satu menurut logika akal . Tuhan yang maha suci hanya dapat didekati oleh orang yang suci.Hubungan Tasawuf dengan Akhlak (1) • Tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Tuhan (taqarrub ila-Allah) dengan cara mensucikan hati (tashfiat alqalb).Pengetahuan awam: Tuhan satu dengan perantaraan syahadat .Pengetahuan sufi: Tuhan satu dengan perantaraan hati sanubari.

juga sebaliknya berfikih tanpa tasawuf adalah kehampaan spritual yang didapatkan.” • Orang yang suci hatinya akan tercermin dalam prilakunya yang terpuji (akhlak al-karimah). Menurut para sufi agar seseorang memiliki akhlak yang baik adalah dengan mengamalkan ajaran tasawuf. Islam yang sebenarnya adalah paduan secara sinergis aspek zahir (fikih) dan aspek batin (tasawuf) yang dilandasi tauhid. . • ”Mengamalkan tasawuf tanpa fikih adalah kezindikan. sebab fikih merupakan aspek zahir (eksoterik) sementara tasawuf merupakan aspek batin (esoterik) ajaran Islam. memadukan antara keduanya adalah pencapaian hakikat kebenaran.Hubungan Tasawuf dengan Akhlak (2) • Dalam implementasinya tasawuf tidak dapat lepas dari fikih.

wara’.” . Urutan dan jumlah maqam berbedabeda antara konsep sufi yang satu dengan yang lainnya.Takhalli: mengosongkan atau membuang sifat-sifat buruk. 3.riyadah/mujahadah an-nafs dilakukan dengan tiga tingkatan: 1. ridla.Tajalli: merasakan kebesaran dan kehebatan Allah. faqir. ”Inti latihan spritual dalam tasawuf adalah dzikrullah. taqwa. mahabbah dan ma’rifat. tawakkal.Hubungan Tasawuf dengan Akhlak (3) Pengamalan ajaran tasawuf dengan metode tashfiat al-qalb (mensucikan hati). 2. zuhud. yaitu: taubat. Menurut Imam al-Ghazali terdapat tahapan-tahapan pelatihan yang dikenal dengan istilah Maqamat (stasion/terminal). sabar. dilakukan dengan cara ar-riyadah/mujahadah an-nafs (latihan spritual). Ar.Tahalli: mengisi atau menghiasi hati dengan sifat-sifat baik.

Terimakasih .