KU-2061 AGAMA DAN ETIKA ISLAM

ETIKA ISLAM

POKOK BAHASAN • Pengertian Etika. Moral dan Akhlak • Karakteristik Etika Islam • Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat • Hubungan Tasawuf dengan Akhlak .

baik yang menyangkut perkataan dan perbuatan lahir maupun batin. • Akhlak: ilmu yang menentukan batas antara yang baik dan buruk. . Ukuran baik dan buruknya adalah ajaran Allah dan Rasul-Nya. mengatur pergaulan manusia. • Moral: ajaran tentang kebaikan dan keburukan dengan ukuran tradisi yang berlaku di masyarakat tertentu. moral dan akhlak • Etika: ajaran yang berbicara tentang kebaikan dan keburukan berdasarkan ukuran akal.Etika Islam Konsep etika.

. • Mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia. • Menetapkan bahwa yang menjadi ukuran baik buruknya perbuatan adalah ajaran Allah Swt. serta dapat dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat.Karakteristik Etika Islam • Menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. • Bersifat universal dan komprehenship.

dengan cara melaksanakan seluruh ayat-ayat Alquran tanpa kecuali dengan segala penjelasannya yang terdapat di dalam sunnah Rasul.Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat Aktualisasi Akhlak kepada Allah (hablum minallah) Esensi akhlak kepada Allah adalah bersikap tauhid. yaitu mentaati Allah dan rasul-Nya secara kaffah. .

• Mujahadah: kesadaran mendalam untuk selalu berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. . Akhlak terhadap diri sendiri: •Taubat: kembali ke jalan Allah • Muraqabah: kesadaran dalam hati bahwa Allah senantiasa melihat segala aktivitas kita baik yang zahir maupun yang batin. • Muhasabah: kesadaran hati untuk selalu introspeksi terhadap pri-kehidupan.Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat (hablum minannas) (1) 1.

. berbuat baik. Akhlak terhadap keluarga: • Terhadap orang tua: patuh. • Terhadap anak: memberinya perhatian dan kasih sayang. dll. toleransi (tasamuh). lemah lembut dan mendoakannya.Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan dan Masyarakat (hablum minannas) (2) 2. menjunjung tinggi nilai persamaan di antara sesama manusia (almusawah). 3. Akhlak terhadap sesama manusia: Saling tolong menolong.

Aktualisasi Akhlak terhadap alam (hablum minal ’alam) Esensi akhlak terhadap alam ialah ihsan (baik): berusaha sebaik-baiknya mengelola alam untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia secara umum sesuai dengan petunjuk Alquran dan hadis. .

• Menurut Zunun al-Misri. .Hubungan Tasawuf dengan Akhlak (1) • Tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Tuhan (taqarrub ila-Allah) dengan cara mensucikan hati (tashfiat alqalb). Dalam tasawuf. Tuhan yang maha suci hanya dapat didekati oleh orang yang suci.Pengetahuan ilmuan: Tuhan satu menurut logika akal . ada tiga macam pengetahuan tentang Tuhan: .Pengetahuan awam: Tuhan satu dengan perantaraan syahadat .Pengetahuan sufi: Tuhan satu dengan perantaraan hati sanubari.

memadukan antara keduanya adalah pencapaian hakikat kebenaran.” • Orang yang suci hatinya akan tercermin dalam prilakunya yang terpuji (akhlak al-karimah). • ”Mengamalkan tasawuf tanpa fikih adalah kezindikan. sebab fikih merupakan aspek zahir (eksoterik) sementara tasawuf merupakan aspek batin (esoterik) ajaran Islam. Islam yang sebenarnya adalah paduan secara sinergis aspek zahir (fikih) dan aspek batin (tasawuf) yang dilandasi tauhid. . Menurut para sufi agar seseorang memiliki akhlak yang baik adalah dengan mengamalkan ajaran tasawuf. juga sebaliknya berfikih tanpa tasawuf adalah kehampaan spritual yang didapatkan.Hubungan Tasawuf dengan Akhlak (2) • Dalam implementasinya tasawuf tidak dapat lepas dari fikih.

sabar. mahabbah dan ma’rifat.” . taqwa. 2. dilakukan dengan cara ar-riyadah/mujahadah an-nafs (latihan spritual).riyadah/mujahadah an-nafs dilakukan dengan tiga tingkatan: 1. Ar.Hubungan Tasawuf dengan Akhlak (3) Pengamalan ajaran tasawuf dengan metode tashfiat al-qalb (mensucikan hati). zuhud. Urutan dan jumlah maqam berbedabeda antara konsep sufi yang satu dengan yang lainnya. Menurut Imam al-Ghazali terdapat tahapan-tahapan pelatihan yang dikenal dengan istilah Maqamat (stasion/terminal). ”Inti latihan spritual dalam tasawuf adalah dzikrullah. yaitu: taubat. faqir. wara’.Takhalli: mengosongkan atau membuang sifat-sifat buruk. ridla.Tahalli: mengisi atau menghiasi hati dengan sifat-sifat baik. 3.Tajalli: merasakan kebesaran dan kehebatan Allah. tawakkal.

Terimakasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful