Variasi Bahasa

Variasi bahasa Kepelbahagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan, kosa kata dan tatabahasa.

. Halliday (1968) menjeniskan bahasa kepada dua aspek iaitu : Pengguna – orang yang menggunakan sesuatu bahasa Penggunaan – kesesuaian jenis bahasa yang digunakan dengan keadaan atau situasi bahasa itu digunakan.
Berikut adalah beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu. Merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalams esuatau masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . Variasi bahasa ii dikenali sebagai dialek. Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. Idiolek Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. Variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia, cabang Nusantara. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan seperti Filipina, Sumatera, jawa, Kalimantan dan sebagainya. Bahasa Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahsa Batak, Acheh, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Dialek kawasan Laut. Umumnya bahasa Melayu merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia, Bahasa Indonesia di Indonesia, Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. Walaupun namanya berbeza, ia merupakan dialek bagi bahasa Melayu.

Dialek

Dialek sosial

Dikaitkan dari segi penggunaan, iaitu bahasa mungkinberbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan. Misalnya, dalam majlis rasmi, orang akanmenggunakan bahasa-bahasa yang formal. Varisi-variasi ini yangbrkiatand enan dialek sosial, dikatakan sebagai dialek sosial.

Oleh itu, bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi, iaitu idiolek, dialek kawasan atau loghat, dialek sosial. Perhubungan antara ketiga-tiganya dapat digambaran melalui skema rajah yang berikut.

Berdasarkan konteks yang umum, pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada bahasa formal dan tak formal. Contoh bahasa formal - Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana.

Contoh bahasa tak formal - Bahasa mesra, bahasa slanga, bahasa basahan, bahasa pasar, bahasa halus, bahasa kasar, bahasa dialek dan sebagainya. Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal, dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal.

Ragam Bahasa Bebas dan Bahasa Terkawal Ragam Bahasa Bebas Ayat yang tidak gramatis. Bahasa Terkawal Ayat yang gramatis

Mementingkan aspek-aspek sebutanm Tidak mementingkan aspek sebutan, intonasi, pilihan perkataan, struktur ayat intonasi, pilihan perkataan, struktur ayat, dan tatabahasa. dan tatabahasa. Contoh: You ni betullah degil sangat. I dah warning you banyak kali, tapi you masih hendak ke tempat tu. Contoh: Awak sangat degil. Saya telah berkali-kali memberi amaran supaya jangan pergi ke tempat itu, tetapi awak masih hendak ke sana.

Ragam Bahasa Mesra dan Bahasa Formal Ragam Bahasa Mesra Menggunakan ragam bahasa bebas, iaitu tidak memeningkan sebutan, intonasi, pilihan kata, nahu dan sebagainya. Ciri-ciri lain: a. Penggunaan gelaran yang tidak lengkap Ragam Bahasa Formal

Bahasa Slanga

Bahasa tidak rasmi, tidak baku. Dianggap lebih rendah tarafnya daripada bahasa standard. Menggunakan kata-kata remaja seperti brader, pakwe, mengancam, sekeh, boring.

Bahasa Basahan Juga disebut sebagai bahasa kolokial. Za'aba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut. Merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks tidak rasmi. Terdapat tiga jenis perbezaan antara bahasa baku dengan bahasa basahan, iaitu: (a) perkataan berbeza untuk makna yang serupa Bahasa Baku mengapa bagaimana sedang (b) bentuk kependekan Bahasa Baku hendak tidak sudah (c) perubahan bunyi Bahasa Baku ambil kecil pula Ambik Kecik Pulak Bahasa Basahan Nak Tak Dah Bahasa Basahan Kenapa macam mana Tengah Bahasa Basahan

Bahasa Pasar

Bahasa kacukan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa bukan Melayu Pelat penyebutan dipengaruhi oleh pelat bahasa ibunda penutur. Tidak gramatis dengan mengabaikan hukum DM dan penggunaan penjodoh bilangan. Contoh: Pengunaan Gua menggantikan saya (ganti diri orang pertama) dan `lu' (ganti diri nama kedua). Menggunakan banyaks ebagai kata penguat, contoh: banyak cantik. Kerap menggunakan perkataan `punya' , contoh: dia punya barang, apa punya budak.

Bahasa Halus Bahasa halus wujud kerana pertimbanag terhadap orang yang dilawan bertutur. Kedudukan, pangkat, umur dan keakraban orang yang dilawan bertutur mempengaruhi pemilihan perkataan dan kataganti nama. Bahasa halus juga ada kalanya digunakan dalam surat menyurat apabila kata-kata yang bersopan digunakan. Kata ganti nama diri merupakan ciri-ciri yang penting, seperti penggunaan anakanda, ayahanda, adinda, kekanda, bonda dan nenda. Bahasa kiasan dan peribahasa digunakan dengan meluas untuk menyatakan sesuatu secara halus atau tidak berterus terang. Contoh: Buang air besar, berbulan madu, berbadan dua. Berikut diturunkan beberapa contoh: Bahasa Basahan kencing berak mengandung/bunting kubur Bahasa Halus Buang air kecil Buang air besar Berbadan dua makam

Bahasa Kasar

Bahasa yang dhamburkan dengan mengikut perasaan. Kata-kata esat ialah contoh bahasa kasar seperti bangang, bodoh, tak berotak dan sebagainya. Ada pihak yang mengatakan perkataan jantan dan betina, jika ditujukan kepada manusia juga tergolong dalam bahasa kasar. Bagaimanapun, kesannya kepada orang lain adalah subjektif, kerana adakalanya bahasa yang dianggap kasar di kawasan tertentu dianggap gurauan atau bahasa cakap mulut di kawasan yang lain. Misalnya perkataan celaka diaggap kesat di Selangor, tetapi dianggap biasa di Melaka. Dialek variasi daripada sesuatu bahasa tertentu dan dituturkan oleh sekumpulan masyarakat bahasa tersebut. Dialek ditentukan oleh fakor geografi dan sosial. Dialek berbeza dari segi: a. Sebutan Contoh: Perkataan ``air'' disebut dalam pelbagai dialek seperti ayaq, ayo. b Gaya lagu bahasa Contoh: Dialek Perak biasanya mempunyai sebutan yang lebih laju daripada Negeri Sembilan. c. Tatabahasa Contoh: penggunaaan imbuhan per- dan -kan. perbesar (dialek Kedah) dan besarkan (dialek Johor). (d) Kosa kata Contoh: bewoh (dialek Kelantan bermaksud kenduri) (e) kata ganti diri Contoh ambo (dialek Kelantan bermaksud saya) Hang (dialek utara bermaksud kamu)

http://www.tutor.com.my/tutor/stpm/variasi_bahasa.htm Perbezaan bahasa baku dan dialek Bahasa baku Bahasa dialek

• • • • • • • • • • •

Untuk tujuan rasmi Tidak mempunyai penutur asli Mematuhi peraturan tatabahasa Digunakan dalam konteks formal Menggunakan system panggilan formal. Bersifat fonemik Mengalami perancangan yang sistematik Menggunakan perkataan yang lengkap dan tepat. Tiada unsur kependekan. Tersusun Menekankan kejelasan dan ketepatan makna.

• • • • • • • •

Untuk tujuan tidak rasmi. Tidak mementingkan tatabahasa Banyak menggunakan istilah berdasarkan daerah Menggunakan bahasa biasa ynag bersifat tidak formal. Menggunakan imbuhan tertentu atau tidak sama sekali. Menggunakan sebutan yang tidak tepat atau tidak mengikut ejaan. Banyak menggunakan unsur kependekan kata System sapaan yang berbeza.

Ciri-ciri bahasa formal dan tidak formal. Bahasa formal • Bahasa tidak formal. Mematuhi peraturan bahasa • Tidak terikat kepada peraturan yang ditetapkan. tatabahasa. • Ayat-ayat diucapkan dengan • Binaan ayat tidak perlu tersusun intonasi yang betul. dan tanpa intonasi yang sempurna. • Menggunakan bahasa baku. • Menggunakan kata ganti nama diri yang lebih mesra dan penggunaan nama sendiri. • Menggunakan kata ganti nama • Penggunaan gelaran diri dan bentuk sapaan atau kekeluargaan dan panggilan yang gelaran yang formal. lebih intim. • Tiada unsur kependekan kata • Terdapat unsur percampuran kod dan pencampuran kod. dan kependekan kata. • Menggunakan kosa kata yang • Pemilihan kosa kata lebih lebih halus dan sopan. dipengaruhi dialek daerah dan tidak begitu mementingkan kehalusan bahasa. • Binaan dan susunan ayat yang betul. • Mematuhi format tertentu seperti ucapan, ceramah dan persuratan. Ciri-ciri bahasa halus dan bahasa kasar • •

Bahasa halus Diucapkan dengan nada yang lembut dan rendah diri. Pemilihan diksi memperlihatkan kesopanan. Menggunakan tatabahasa yang lengkap dan teratur. Menggunakan kata ganti nama diri yang lengkap dan sopan. Menggunakan peribahasa dan kiasan. Ciri-ciri bahasa istana dan bahasa biasa. Bahasa istana Penggunaan kata dan ungkapan yang khusus. Penggunaan kata ganti nama diri orang. Penggunaan gelaran dan rujukan kehormat. Penggunaan unsure pemulukan (menyanjung raja) dan pendinaan (merendah-rendahkan dirinya.)

Bahasa kasar Penggunaan kata yang kesat dan kurang menyenangkan. Menggunakan kata sindiran. Penggunaan ganti nama diri yang kurang sopan. Tidak menggunakan peraturan tatabahasa yang lengkap. Penggunaan dalam emosi yang negatif. Bahasa biasa Menggunakan struktur ayat yang mudah. Tidak mengikut peraturan tatabahasa Kosa kata atau perkataan mudah difahami. Terdapat juga pemilihan kata yang kurang sopan. Unsuresingkatan atau kependekan kerap digunakan. Menggunakan kata ganti nama diri mengikut kesesuaian. Terdapat percampuran kod.

Contoh dialek. Bahasa Dialek baku kedah Air Apa Pergi Ular Ayaq Apa Pi Ulaq

Dialek perak Ayo Ape Pegi Ulo

Dialek kelantan. Aye Apo Gi Ula

Dialek terengganu Aye Ape Gi Ulo

Dialek negeri sembilan Aye Apo Poyi Ula

Cth unsur percampuran kod. • I cari you last night tapi you tak ada dirumah. • Insya-Allah, esok ana akan jemput anta dari airport.