www.dakwah.info 1 SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W. PENGAJARAN & PEDOMAN *** Dr.

Mustafa as-Syibaie *** KANDUNGAN PRAKATA 3 PENDAHULUAN 5 Keistimewaan Sirah Nabi s.a.w. 5 Sumber rujukan Sirah Nabi s.a.w. 10 Al-Quran al-Karim 10 Sunnah yang Sahih 11 Syair Arab pada Zaman Kerasulan 12 Kitab-kitab Sirah 12 BAHAGIAN 1: KEHIDUPAN BAGINDA SEBELUM DIUTUSKAN SEBAGAI RASUL 15 Peristiwa-peristiwa Sejarah 15 Pengajaran dan Pedoman 18 BAHAGIAN 2: PERMULAAN WAHYU SEHINGGA HIJRAH KE HABSYAH 22 Peristiwa-peristiwa Sejarah 22 Pengajaran dan Pedoman 25 BAHAGIAN 3: SELEPAS HIJRAH KE HABSYAH HINGGA HIJRAH KE MADINAH 28 Peristiwa-peristiwa Sejarah 28 Pengajaran dan Pedoman 30 BAHAGIAN 4: HIJRAH SEHINGGA NABI STABIL DI MADINAH 33 Peristiwa-peristiwa Sejarah 36 Pengajaran dan Pedoman 36 www.dakwah.info 2 BAHAGIAN 5: PEPERANGAN RASUL S.A.W. 44 A) Peristiwa-peristiwa Sejarah 44 1. Ghazwah Badar al-Kubra 44 2. Ghazwah Uhud 47 3. Ghazwah Bani Nadhir 51 4. Ghazwah al-Ahzab 52 5. Ghazwah Bani Quraizoh 54 6. Ghazwah al-Hudaibiyyah 56 7. Ghazwah Khaibar 59 8. Ghazwah Mu'tah. 60 9. Ghazwuh al-Fath 62 10. Ghazwah Hunain 63 11. Ghazwuh Tabuk 65 B) Pengajaran dan Pedoman 66 BAHAGIAN 6: PERISTIWA PENTING SELEPAS PEMBUKAAN MAKKAH SEHINGGA KEWAFATAN RASUL S.A.W. 82 a) Ghazwah Hunain 82 b) Meruntuhkan Patung Berhala 99 c) Ghazwah Tabuk 104 d) Hajjatul Wada (Haji Selamat Tinggal ) 107 e) Pengutusan Tentera Usamah 110 f) Kewafatan Rasulullah s.a.w. 112 g) Pengajaran 113 www.dakwah.info 3 PRAKATA Segala puji bagi Allah yang mengutuskan para Rasul-Nya dengan membawa keterangan dan petunjuk. Tujuannya agar mereka mengeluarkan manusia daripada keg elapan

kepada cahaya, dan menunjukkan kepada mereka jalan Allah Yang Maha Agung lagi Te rpuji. Selawat dan salam ke atas sebaik-baik Rasul dan semulia-mulia pendakwah; Saidina Muhammad s.a.w., penyudah segala rasul. Oleh itu Allah menjadikan sirahnya sebag ai contoh teladan kepada setiap mukmin dalam semua aspek kehidupan mereka; kecil da n besar. Syariat yang dibawa Baginda juga adalah penyudah segala syariat. Oleh itu Allah menjadikan risalah Baginda sebagai risalah yang paling sempurna, memenuhi keperluan manusia di pelbagai suasana dan zaman. Selawat dan salam ke atas Baginda s.a.w. dan para sa habatnya yang membawa petunjuk lagi berbakti; golongan yang diketahui Allah kesejahteraan fitrah, kebenaran aqidah dan keagungan pengorbanan mereka. Lantaran itu Allah memuliakan mereka melalui tanggungjawab menyampaikan risalah Islam kepada seluruh manusia d i muka bumi ini. Mereka sanggup mengalirkan darah dan meninggalkan tanah air demi memperjuangkan risalah Islam. Mereka melakukan semua itu sehingga berjaya menuna ikan tanggungjuwab yang diamanahkan, menyampaikan risalah, memberikan nasihat kerana Allah dan Rasul-Nya. Mereka memiliki jasa kepada kemanusiaan yang tidak mampu digambar kan. Setiap orang Islam terhutang budi kepada mereka sehingga hari Kiamat. Semoga ker edhaan Allah menjadi milik mereka dan milik sesiapa sahaja yang menyintai mereka serta memperjuangkan panji-panji dakwah selepas mereka sehingga hari kiamat. Catatan ini saya tulis secara tergesa-gesa dan ketika itu saya sedang sakit tena t. Iaitu selepas saya menyampaikannya dalam beberapa kuliah kepada mahasiswa tahun pertam a Fakulti Syariah. Dalam catatan tersebut saya cungkilkan beberapa aspek qudwah ya ng terdapat dalam sirah Rasulullah s.a.w.. Setiap individu Islam, para pendakwah, u lama dan fuqaha hendaklah meneliti dan sentiasa meneliti sirah Baginda s.a.w.. Supaya mer eka memiliki kemuliaan lantaran mengambil teladan daripada Rasulullah s.a.w.. Agar m ereka juga mampu membuka pintu kejayaan dakwah kepada manusia dan mendapat keredhaan Allah serta segala amalnya diterima. Mudah-mudahan mereka mendapat kemuliaan ber ada bersama Rasulullah s.a.w. di dalam syurga yang kekal abadi. Sesungguhnya Allah b erfirman: 4 $yγŠÏù š⎥⎪Ï$Î#≈yz ã ≈yγ÷ΡF{$# $yγÏFóss? ⎯ÏΒ ”Ì ôfs? ;M≈¨Ζy_ ã&ù#Åzô‰ãƒ …ã&s!θß™u‘uρ ©!$# ∩⊇⊂∪ ÞΟŠÏàyèø9$# ã—öθx ø9$# š Ï9≡s Euρ Dan sesiapa yan taat kepada Allah dan asul-Nya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam Syu a yan men ali da i bawahnya bebe apa sun ai, me eka kekal di dalamnya; dan itulah kejayaan yan amat besa . (An-Nisa': 13) Saya membaha ikan pe bincan an ini be dasa kan metodolo i be ikut; A. Mu addimah. Ia men andun i dua pe bincan an; Membincan kan keistimewaan si ah asulullah s.a.w. dan faedah mempelaja inya. Membincan kan sumbe si ah dan ujukannya yan sahih. www.dakwah.info 4 . Fi h si ah. la men andun i 10 baha ian • Kehidupan a inda sebelum diutuskan menjadi asul • Kehidupan a inda selepas menjadi asul sehin a hij ah ke Habsyah

£

¡

£ £

¡

£ £

¡

¡¡

¡

¢

¡ £

¢

£

£

¡

£ ¢

¢

£

 

£

£

¡

¡ ¡

¡

¡

£

¡ £

¡

£

¡£

¡

¡ ¥ ¡ ¥ £

¡

¡ ¡

¤ ¤

£

¥

• Kehidupan a inda selepas hij ah ke Habsyah sehin a hij ah ke Madinah. • Pen hij ahan a inda sehin a kedudukan a inda stabil di Madinah. • Pepe an an a inda be mula da i pepe an an ada sehin a Pembukaan Makkah. • Pe kemban an Islam di semenanjun tanah A ab selepas Pembukaan Makkah.1 • Kehidupan a inda selepas Pembukaan Makkah sehin a kewafatan. • Ci i-ci i pe undan an Islam di Madinah. • Akhlak a inda se ta fitnah o ientalis dan missiona is. • Pen a uh a inda dan isalahnya kepada alam. Saya memohon kepada Allah a a membe i taufi kepada saya untuk meneliti den an detil Si ah Nabi s.a.w. dalam tempoh masa yan sin kat dan te opoh- apah ini. S upaya matlamat pen aja an subjek ini di Kuliah Sya iah dapat dicapai. Pihak Kuliah Sya iah sedan be usaha menanam minat kepada pa a mahasiswa dan mahasiswinya a a mempelaja i pen ajian Si ah a inda yan be sih. leh itu me eka akan membawa nilai-nilai da n pen aja an si ah ke dalam jiwa me eka. Hasilnya, sikap isti amah, pe jalanan hid up yan be sih dan usaha-usaha pen islahan yan me eka lakukan akan menjadi teladan kepa da o an amai. Hin a seolah-olah asulullah s.a.w. hidup dalam kehidupan umat Islam ump ama sina an menta i yan menyina i ke elapan kehidupan me eka. la membekalkan tena a kepada hati, akal dan tin kah laku me eka. Lanta an itu kemu niaan, isti amah da n idealisme masya akat Islam dapat dikembalikan. Sekali us bakal menempatkan me eka sekali l a i di pe sada kepimpinan dan pene aju ban sa-ban sa di dunia. Fi man Allah Taala men e nai umat Islam dapat dicapai sekali la i: 3 «!$$Î/ tβθãΖÏΒ÷σè?uρ Ì x6Ζßϑø9$# Ç⎯tã šχöθyγ÷Ψ ?uρ Å ρã ÷èyϑø9$$Î/ tβρâ ßΔù' ? Ĩ$¨Ψ=Ï9 ô tβθà)Å¡≈x ø9$# ãΝèδç ò2 &uρ šχθãΨÏΒ÷σßϑø9$# ãΝßγ÷ΖiÏΒ 4 Νßγ©9 # ö yz tβ% 3 9 É=≈tGÅ6ø9$# Kamu (wahai umat Muhamma ) a alah e aik- aik umat yan ilahi kan a i (fae ah) umat manu ia, (ke ana) kamu menyu uh e uat e ala pe ka a yan aik an mela an a ipa a e ala pe ka a yan alah ( u uk an keji), e ta kamu pula e iman kepa a Allah ( en an e ena - ena iman). (Ali 'Im an: 110) Mu tofa a -Si aie Dam yik, Rama han 1381H 1 aha ian 6 hin a aha ian 10 ti ak empat i aha kan oleh penuli men ikut pe m aha ian ini. Dalam aha ian 6, eliau hanya men ula e e apa pen aja an a ipa a e a ai pe i tiw a pentin yan e laku elepa Pem ukaan Makkah ehin a kewafatan a in a .a.w.. aha ian 6 ini itul i i awah topik, "Pe i tiwa-pe i tiwa pentin yan e laku elepa Pem ukaan Makkah ehin a kewa fatan Ra ul .a.w." (pent.) www. akwah.info 5 PE DAHULUA Kei timewaan Si ah a i .a.w. Si ah a i .a.w. mempunyai pel a ai kei timewaan yan menja ikan pen ajiannya atu kepua an oh, akal an nilai eja ah. Pen ajian ini ju a menja i keme tian ulama, pen akwah kepa a Allah an pen i lah o ial. Pen ajian ini menjamin me eka mampu menyampaikan Sya iah kepa a o an amai en an pen ekatan yan mena ik. Ini mem uatkan o an amai melihat Sya iah umpama Khalifah Mukta im; tempat e lin u n ketika e laku ka au ilau an hu u ha a. Pen ajian ini ju a akan mem uka hati an jiwa manu ia untuk mene ima pen akwah. Den an itu, pen i lahan yan i e u oleh pa a

©

¦ ¦ ¦

¡

¡

©

£

£

© ¦ £

¡

¦

£

¡¡

¤

¡ 

£

£ £ ¦ ¡ ©  £ ¦ ¡ £ £ £ £ ¡ ¦  £ © ¡

¡ 

£

¡

¡ £ 

£

¦

¦

£

£ ¦

©

£ ¡

¨

¡

© ¡

¡£

¦ ¡

£

©

¥

¡ ©

¤

£ £

¡

¡¡ £

©

£

£ 

¦

¡

¡¡ ¦

¦ ¡

¡¡ £ ¡ ©

£

© ¡ ¥

£

£

¦

¦

¡ 

©

¡

¡

¥ ¡ ¡

£

¡ ¥ ¤ £ ¡ £ ¦ ¡

¡ © ¦ ¦

© ¡ ¦

¡ £ ¦ ¦ £ £ £

¡

£

 

©

¡

£

£ 

¡

¦

£ ¦ © £ £ ©  ¡ £ £ ¡ £ £ ¡ £ £ © ¦ ¡ © © © ¦ £ ¦ ¦ © ¦ £ ¡  ¦ ¦ £   © ¦ ¦ ¦ £ ¦ £ ¡ ¡ ¦ ¦ ¦ © ¦ ¡¡ £ ¡ ¡ ¦ ¡ ¡ ¥  ¡ ¡ ¡ ¥ ¡¡ © ¦¥ © ¦ ¦ £ £ ¦ £ £ © ¡ ¡ ©

¡ ¡

£

£ £ £ © ¡ £ ¦

¡

£ £

£ £ £

£ ¡

¡¡ £

© £© ¦ §

£

¡

¡

¢

¡

£ £

£ ¡

¡

¡ ¥

©

¡ ¥ £ ¡ ¡ ¥ ¡ £ £ ¡ ¡ ¥ ¡ ¥ £ £ £ £ ¡ ¥ £ ¡ ¡ ¥ £ £ £ ¡ ¡¡ ¡ £ £ ¡ £ ¡ £ £

¡ £ ¡ £ £

¡

£ £ 

¦ ¦ ¡ ©

¦

¦£

pen i lah le ih men hampi i kejayaan an le ih menepati a a an. Kami in ka kan kei timewaan Si ah a i .a.w. yan palin menonjol alam pe in an an e ikut: Pe tama: Si ah a i .a.w. i timewa lanta an ia me upakan i ah yan men e itaka n eja ah na i utu an Allah ataupun eja ah kea un an eo an tokoh i lah yan pal in ahih. Si ah Ra ulullah .a,w. telah kita te ima melalui u u alu ilmiah yan palin tepat an palin pa ti (Kita akan nelihatnya ketika mem in an kan um e ujukan Si ah). Su u alu ilmiah ini ti ak mem e i uan untuk kita me a ui ke ena an pe i tiwa e a an pentin yan e laku. Ia ju a memu ahkan kita men e an pe i tiwa an mukjizat ya n itokok tam ah oleh akal yan jahil an ema menam ahkan ifat- ifat men ka umk an kepa a Ra ulullah .a.w. pa a zaman-zaman te kemu ian mele ihi apa yan ikehen aki Allah an Ra ul- ya. Dia menyan ka tokok tam ah ini oleh menunjukkan kemuliaan ke u ukan, ke u ian i alah an kea un an pe jalanan hi up a in a. Kei timewaan i ah yan ahih la i tia a e a an ke a uan ini, ti ak te apat alam mana-mana i ah a ul- a ul Allah te ahulu. Si ah Mu a a. . yan a a pa a ha i ini telah e ampu a uk anta a pe i tiwa-pe i tiwanya yan ahih en an pemal uan an pin aan yan ima ukkan oleh ahu i. Kita ti ak apat me ujuk kepa a Tau at yan a a kin i untuk memahami i ah Mu a a. . yan e ena . Ramai pen k itik a at me a ui kan un an e eten ah afa nya ( u ah- u ah alam Tau at). Se aha ian me eka memutu kan e a a pa ti ahawa e eten ah afa itu ti ak ituli pa a ma a Mu a a. . hi up atau e aik ahaja elepa kematiannya. la hanya ituli etelah e lalu tempoh ma a yan lama tanp a iketahui iapakah penuli nya. Fakta ini ahaja u ah ukup menye a kan ke ahihan i ah Mu a a. . yan te apat i alam Tau at i a ui. u te u itu, o an I lam ti ak apat e i man en an ke ahihan i ahnya melainkan apa yan inyatakan alam al-Qu an al-Ka im an Sun nah a awiyyah yan ahih. Pe tikaian yan ama ju a ipe katakan te ha ap i ah I a a. .. Injil-injil yan iikti af e a a a mi oleh e eja- e eja K i tian hanya ipe akui elepa e atu - atu t ahun kematian al-Ma ih. Tanpa e a an kewaja an ilmiah, Injil- injil ini ipilih a ipa a at u an Injil yan te e a lua i tan an pen anut K i tian ketika itu. Apatah la i, hu un kait Injil-injil ini en an penuli nya ti ak i ahkan melalu i u u alu ilmiah yan memua kan hati. la ti ak i iwayatkan en an ana yan e am un hin a kepa a penuli nya. Pa a pen k itik a at ju a e eli ih men enai e eten ah nama penuli te e ut, iapakah me eka? Pa a zaman manakah me eka hi up? ika ke a uan ini tim ul te ha ap i ah a ul- a ul elaku tukuh a ama yan te e a lua i unia, ke a uan yan le ih kuat e laku te ha ap i ah tokoh-tokoh a ama an ahli

¡

©

©

¡

¦

£

£

¦

£

¦£

¦ 

¡ ¡ 

¡

¦ ¦

¡

£ £ ¡ £ £ £ ¦ © ¡ © £ ¦ ¡ ¡ © £ © © © ¡ £

© ¡

¦ £

©

©

£

¡

¦

© £

¦

© ¦

¡ ¡ ¡ © ¡ £ © ¡ ¦ © © ¦ £ ¦

© ¡

£ £

© ¡ ¥

¦

¦

¦

©

£

£

©

£ ¦ £ £ ¦ ¦ £ ¦ £ ¦ ¦ © ¦ £ ¦ £ ¡ ¦ ¦ £ ¦ ©

¡ ©

¡ £

¦ £ £ ¦ © ¡ ¡ £ ©  © © £ ¦ ¦ £ ¦ £ £ ¦ £ ¡ £ ©£ ¦ £ ¦£ ¦ © ¡ ¦£ £ £ ¡ £ ¦ ¡¡ ¥ ¡ © ¡ £ ¦ £ ¡ ¡ © © © £ ¦ ¦ ¦ ¡ © ¡ ¡ ¦ £ ¦ £ ¦£ ¡ ¡ © ¦ ¡ £ ¦ ¡ £ ¦ ¦ £ ¦ £ £ ¡ £ ¡ ¦ £ £ ¦ © £ ¦ £ ¦ £ £ ¦ £© ¡ © © ¡ ¦ ¡  £ ¦ ¦ © © ¡ ¡ £ ¦ £ ©¡ ¡ £ ¡ £ © £ © © © ¦ ¦ ¦ ¡ £ ¦ ¦

¥

¦

©

¡ £

¡

¦

¦

© 

¡ 

¡ £ 

¦ ¡

£

¦ ¡ 

£ ¡

©

©

£

£

¡ ¡

¡ £

£ 

¦ 

£ 

£

£ 

£

£ ¡ ¦

¡

©

©

©

£

¦ ¦

¦

¡ © ¡ ¡ ¡

£

©

£ ©

© ¦ £

£

©

©

¡

¦

¡ ©

£ ¦ © ¦ ¡ 

£

¦

©

¦ £ £

¡

©

¡

©

© ¦ £ 

¦ £ £ ¦

¦ ¡ ¦ £

¦ £

£ ¦ ¦ 

 ¡ § ¦ ¡ £ 

© ¡ £ ¡ ¡ £ £ © ¡ © £ ¦ ¦ ¡ ¦ ¦© £ ¦ ¡ £ ¦

¦

¦ £

¦ 

 £ ¦ £ ¦

£ ¦ ¦

¦ ¦

¦

© £ ¦ 

£

¦ ¡ £ ¦ 

¦

¦

£

¦ ¦

© 

£ ¦ ¦ ¡ © ¦

© ¡ £ © 

© ©

¦ £ ¦ ¦ © ¦

¦

¦ © ¡ ¥ ¦ ¦

fal afah lain yan ilan an pen ikutnya i unia men apai atu an juta o an . Co ntohnya, u ha an Confu iou . Ki ah hi up me eka hanya e le a i kalan an pen ikut me eka ahaja. Ia ti ak mempunyai a al-u ul yan ipe akui a ipa a ka a mata kajian il miah. la hanyalah iam il e a a te e a- e a oleh pa a ami e ama me eka. Setiap ene a i www. akwah.info 6 menokok tam ah iwayat ene a i e elumnya. Me eka menam ah iwayat- iwayat e u n u la en a an khu afat yan ti ak apat ipe ayai oleh akal yan e a an e a a ipa a ketak u an kepa a a ama-a ama itu. Oleh itu, kita apati i ah yan palin ahih an palin ite ima pakai e a a mutawati ialah i ah Muhamma , Ra ulullah .a.w. Ke ua: Kehi upan Ra ulullah .a.w. pa a etiap pe in kat hi upnya amat jela ; e jak pe kahwinan apa a in a, A ullah en an i u a in a, Aminah ehin a a in a .a.w. wafat. Kita men etahui anyak pe ka a tentan kelahi an, zaman kanak-kanak, zama n emaja, um e pen a ian a in a e elum kena ian an pen em a aan-pen em a aann ya ke lua Makkah ehin alah Allah nen utu kannya e a ai Ra ul yan mulia. Kita ju a men etahui e a a le ih etil, jela an empu na etiap hal ehwal a in a elep a pe utu an te e ut a ipa a etahun ke etahun. Ini menja ikan i ah a in a .a.w. jela an te an eumpama mataha i. Se a aimana kata e eten ah pen k itik a at: Muhamma .a.w. atu atunya tokoh yan lahi i awah ina an mataha i. Fenomena epe ti ini ti ak mu ah i apati i kalan an mana-mana a ul yan te ahulu. Kita ti ak tahu e uatu pun tentan Mu a a. . ketika zaman kanak-kana k, zaman emaja mahupun um e pen a iannya e elum kena ian. Kita hanya men etahui e ik it ahaja e kenaan kehi upan a in a elepa kena ian. Ini ti ak mem e i am a an empu na e kenaan kepe i a iannya kepa a kita. Hal yan ama ipe katakan tenta n I a a. . Kita ti ak men etahui apa-apa tentan zaman kanak-kanaknya melainkan apa ya n i e itakan oleh Injil-injil ha i ini. Injil men e itakan ahawa a in a telah m ema uki haikal ahu i an e in an en an pen ita-pen itanya. Inilah atu- atunya keja ian ya n i e utkan tentan zaman kanak-kanaknya. Selanjutnya, kita ti ak men etahui hal ehwal eliau elepa kena ian melainkan pe i tiwa yan e kaitan en an akwah an e ikit tentan a a hi upnya. Manakala elain a ipa a itu a alah pe ka a yan ilitupi ka u te al. Di manakah ke u ukan maklumat ini e an in en an maklumat yan i e utkan oleh um e - um e i ah yan ahih? Sum e - um e ini menye utkan e a a etil kehi upan pe i a i Ra ul kita epe ti makan, an un, u uk, pakaian, upa entuk , aya, pe akapan, inte ak i en an kelua a, i a at, olat an pe aulan a in a en a n pa a aha atnya. ahkan pen etilan alam me iwayat i ah a in a hin a ke tahap me e

©

£

£

¦

£

¡ © © ¡ ¥ £ £ ¦ © ¦ © ¡

¦ ©

£ ¦

£ 

£

¦

¦

¡ £ ¦ ¡ ¡ © ©

£ £ ¡ 

¡

¡ ©

© ¡ ¥

© ¡

©

© ¡ 

¦ £ ¡ ©

£

¡

¡¡

¦

¡

¦ £

¡

©

¡

£ £

© ¡ ¥

¡¡ 

¦ ¦ £

©

¡ ©

£

£

© ¦

£

£ 

¡ 

¡£

¦

©

©

£

£ £ © © £ ¡ £ ¥ ¦ ¡ © ¡ © ¡ ¥ ¦ £ ¦ © © ¦ ¦ ¦ ¡ ¦ © © £ £ ¡ £ ¦ £ © ¦ ¡ ¡ £ ¦ ¦ © £  £

© 

¡ © © ¡ ¥ ¦ ¡ £ © ¦ ¦ ¦ ¡

¦ ¡£ © £ ¡ ¦ £ £  ¡ © ¡ © £ 

© 

¡

©

£

¡ 

£

© © ¡ © ¡ © £ ¦ ¦ £ ¡ ©

¦ ©

© ¦ £

¦ ¦

£

©

£

¡

© 

¦ © ¡ ¥ £ £

¦

¦

¦

© © £© ¦

¦ ¡ ¦ ¡£ 

¦

£

© © ¦ ¦ £

¦

© © ¡ £ 

© £

¡ © ¡

¦ ¦ ¡

©

¦

¦ ¦

©

¦

© ¦

¦

£ ¦ ¡

¡

¡

¡ ¡ ©

¦ ¥ © £ ¦ £ £ © ¡ ¦ £ £ ¦ £© ¦ £ ¦©  © © ¦ £ ¡ © ¦ ¦  ¦ ¡ © ¡ £ © ¡  © ©¦ § £ © ¡ ¦ ¡ © ¦ ¡ £ £ £ ¦ £ ¦ © £ ¦ £ £ © © £ ¦ © £ ¡ © ¦ ¦ £ ¦ ¡ ¡ £ ¦ £ ¦£ © © © ¦ ¦ £ £ ¦ ¡ ¡

¡ 

© ¡ ¥ ¦ £ ¦

£ ¦

¡¡

¦

£  

¡ ¡ 

£

© © £

¦

¡

£

©  

© £ 

©

¦

¦ £ © © © © £ ¡¦

©

£

©

©© ¥ ¦ £ © ¦ £ ¦ £

ka menyatakan kepa a kita ilan an u an i kepala an jan ut a in a .a.w.. Keti a: Si ah Ra ulullah .a.w. men e itakan pe jalanan hi up eo an manu ia ya n imuliakan Allah en an i alah- ya. amun ia ti ak men elua kan a in a a ipa a ifat kemanu iaannya. Kehi upan a in a ti ak i e takan en an on en - on en , ju a ti ak itokok tam ah en an ifat ketuhanan, ama a a e ikit mahupun anyak. Apa ila kita an in kan hal ini en an e ita- e itayan i iwayatkan oleh o an K i tian ten tan pe jalanan hi up I a a. ., pen anut u ha tentan Gauthama u ha, penyem ah e hala tentan tuhan em ahan me eka, akan jela kepa a kita pe ezaan nyata anta a Si ah a in a .a.w. an i ah me eka. Lanta an pe ezaan ini, ia mem e i ke an jan ka panjan kepa a tin kah Iaku kemanu iaan an kema ya akatan pen ikut-pen ikut me eka. Dakwaan ketuhanan kepa a I a a. . an Gauthama u ha menye a kan me eka e ua ti ak o leh menja i ontoh tela an kepa a manu ia alam kehi upan pe i a i an kema ya akata nnya. Se aliknya, Muhamma .a.w. akan te u menja i mo el manu ia yan kamil kepa a e iapa yan in in hi up aha ia an mulia a i e i i i, kelua a an ua ana pe ekit a annya. Oleh yan emikian, Allah Taala e fi man alam kita - ya yan mulia: www. akwah.info 7 t ÅzFψ$# tΠöθu‹ø9$#uρ ©!$# (#θã_ö tƒ tβ%x. ⎯yϑjÏ9 ×πuΖ|¡ m îοuθó™é& «!$# ÉΑθß™u‘ ’Îû öΝä3s9 Demi sesungguhn a, adalah agi kamu ada di i Rasulullah itu c nt h ikutan ang aik, iaitu agi ang ang sentiasa mengha a kan (he edaan) llah dan ( alasan aik) ha i akhi at. ( l- hza : 21) Keem at: Si ah Rasulullah s.a.w. meli uti setia sudut kemanusiaan ang dimiiiki manusia. Ia mence itakan ke ada kita e jalanan hidu Muhammad s.a.w. selaku em uda ang amanah dan e akhlak mulia, iaitu se elum llah memuliakan Baginda dengan isalaha. Ia tu ut mence itakan ke ada kita e jalanan hidu Rasulullah se agai enda kwah ke ada llah ang menca i ca a aling efektif untuk memastikan dakwahn a dite im a. Ia juga me iwa atkan Baginda se ugai endakwah ang mencu ah tenaga dan usaha ang maksimum untuk men am aikan isalahn a. Begitu juga, ia mence itakan ke ada kita e jalanan hidu Baginda se agai ketua ega a ang mengasas sistem am uh dan jit u untuk nega an a. Baginda melindungi nega an a itu dengan enuh was ada, ikhlas dan juj u . Ini menjamin nega a te se ut untuk e ja a. Si ah mence itakan ke ada kita e jalanan hidu Rasul se agai se ang suami dan a a ang mem ame kan sika elas kasihan, hu ungan ang aik se ta mem e i e ezaan jelas anta a ang mana hak dan mana kewaji an untuk suami, isite i dan anak-anak . Ia juga mence itakan e jalanan hidu Rasul selaku endidik dan em e i tunjuk aja ang men elia endidikan a a saha at Baginda dengan endidiknn ang ideal. Baginda memindahka n nilai-nilai endidikan itu da i ada hanin a sendi i ke dalam hani me eka, da i ada

£

¦

£

¡ ¡  ©© ¥ ©© ¥ ¦ £ ¡ £ £ £ £ © ¡ ¦ ¦  © © £ ¦ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ © ¡ © © © © ¡ £ £ ¡  © © © ¡ ¥ © ¦ £ £ ¡ £ ¦ © ¦ ¡ © ¡ ¥ ¡¡ © © ¡ £ £   £ © £ ¦£  £ £ ¦ © £  ¡  £ © £ ¦ ¦  £ £ £ £ ¡ © © £ ¦ £ £ ¡ £ © ¡  £ £ ¦ £  £ ¡  £    £  £ © © £ £ © £ ¦ £ © ¡ © ¦ £ ¡  © £  © £  ©© ¥ £ ¦ £  ¦ £    © £ £ £  £  £ ¦ £ £ £ 

£   £ © 

¥ ¦ £ © £ © ©

¦

¦

¦

£ £

£ 

¦

¡ ©

¦

¡ 

 

£ 

¡ © ¦ © £ © ¦ ¦ £ © ¦ £ £ £  

¡ © 

£ 

© 

¦

©

£ ¦

£

£ 

©

©  

£ 

£

£ 

£ £

© ¡ 

¡ © ¦ © © ¡ ¥ ¡ £ £ ¡ ¡ © 

£

¡ 

£

¦

£

© 

 

 £

¡ © 

¡

© ¦ 

£ 

£

¦

£

£

© ¡ ©  

£ 

jiwan a ke ada jiwa me eka. Ini mend ng me eka untuk cu a menc nt hi Baginda d alam sehalus-halus e ka a sehinggalah ke se esa - esa e ka a. Begitu juga, ia menc e itakan ke ada kita e jalanan hidu Rasul selaku se ang teman ang melaksanakan kewaji an e saha atan se ta memenuhi k mitmen dan ada -ada n a. Ini menjadikan a a saha at Baginda mengasihin a se agaimana me eka mengasihi di i me eka sendi i. Bahkan me le ihi kasih me eka ke ada kelua ga dan kaum ke a at me eka. Si ah Baginda juga mence i takan ke ada kita e jalanan hidu se ang ahlawan ang e ani, anglima e ang ang jaguh, litikus ang e ja a, ji an ang amanah dan engikat janji ang juju . endek kata: Si ah Rasulullah s.a.w. meli uti semua as ek kemanusiaan dalam mas a akat. Ini menjadikan Baginda c nt h teladan ang aik untuk setia endakw ah, anglima, a a, suami, kawan, endidik, litikus, ketua nega a dan demikianlah sete usn a... Kita tidak da ati kes umulan se e ti ini atau ham i sama dengann a dalam catata n seja ah ang masih kekal ada kita; catatan seja ah e kenaan si ah asul te dah ulu, engasas agama dan falsafah ang te dahulu mahu un ang te kemudian. Musa adalah m del emim in umat ang telah men elamatkan umatn a da i ada elenggu enga dian. Ia mene angkan ke ada kita kaedah-kaedah dan insi - insi ang sesuai untuk misi itu sahaja. kan teta i kita tidak da ati dalam si ah aginda, kete angan ang leh dijadikan c nt h teladan ke ada ahlawan e ang, endidik, litikus, ke ala nega a, a a, atau suami. Isa a.s. ula menjadi m del se ang endakwah ang zuhud, meninggalkan dunia dal am keadaan dia tidak mem un ai ha ta, umah atau a ang. amun dalam catitan si ahn a ang te da at di tangan ang- ang K istian, eliau tidak mewakili se ang anglima e ang, ketua nega a, a a, atau suami (ke ana dia tidak e kahwin), enggu al e undang an, atau lain-lain lagi ang ditunjukkun leh Si ah Muhammad s.a.w.. e ihal ang sama e laku ada Buddha, C nfuci us, ist tle, lat , a le n dan lain-lain lagi t k h-t k h se ja ah. Me eka han a la ak menjadi c nt h teladan (seki an a me eka la ak menjadi c nt h www.dakwah.inf 8 teladan) untuk satu as ek da i ada el agai as ek kehidu an, iaitu dalam idang ang me eka te se lah dan te kenal dengann a. Satu-satun a manusia dalam seja ah ang leh menjadi c nt h teladan untuk semua g l ngan, semua emilik el agai akat dan se mua manusia ialah Muhammad s.a.w.. Kelima: Si ah Muhammad s.a.w. adalah satu-satun a si ah ang mem e i dalil ang tidak di agui tentang ke ena an isalah dan kena ian Baginda ke ada kita. Ia ada lah e jalanan hidu se ang manusia kamil. Baginda mengha ungi kehidu an e sama dakwahn a dengan menda at keja aan demi keja aan; Bukan dengan ca a e istiwa e istiwa elik ang melangga adat ke iasaan mahu un mukjizat. Bahkan semata-mata 

£ 

 £ 

£ 

  

£ 

 

£ 

£

£

£ 

£ 

£

£ £   £  

 £ £ £  £ £

£  £   

 

£ 

£ £ £ £  £ £  £ £ £ £  

£ £ £ 

£  £ £ 

 

£ 

£

£ £   

£

£ £ 

 

£   

£ 

£ 

£    

 

£

£

£

£ 

£ 

£

£ 

£

£ 

£  

£  

£  

£

£

£

£  

 

£ 

£  

£ 

£

£

£ £  £ 

£ £ £    £    

£ 

£ £ 

 £

£ 

 

£

£    

£  

£

£ 

£  £ 

£ £  £ £ £ £   £   

£

dengan ca a ang n mal. Baginda s.a.w. e dakwah, lalu disakiti, men am aikan isalah, sete usn a mem e lehi en k ng. Jika te aksa e e ang, Baginda e e ang. Ba ginda se ang ang ijaksana dan menda at taufi dalam ke im inann a. Ketika ham i wa fat, dakwah Baginda telah e kem ang meli uti selu uh semenanjung tanah a . Dakwahn a te se a melalui ca a iman (ke akinan), ukan dengan ca a aksaan atau kemenanga n e ang. Bagi sesia a ang mengetahui egangan dan uda a mas a akat a ketika itu, enentangan me eka melalui el agai ca a sehingga ke taha me ancang em unuhun Baginda, mengetahui ketidak seim angan kekuatan Baginda dengan ihak lawan dalam setia e tem u an ang Baginda menangi, mengetahui tem h masa ang te lalu sin gkat dalam men am aikan isalah sehingga kefawatan Baginda iaitu 25 tahun, semua ini mem e ikan ke akinan ahawa Muhammad adalah ena - ena esu uh llah. Ku niaan llah ke ada aginda se e ti ta ah (tha at), kekuatan, keu a aan mem enga uh dan kemenangan juga menunjukkan Baginda ena - ena se ang na i. llah tidak akan mend k ng sesia a ang mendustakan- a. D k ngan Ilahi ini adalah d k ngan ang unik dalam seja ah. Si ah Rasulullah s.a.w. mem uktikan ke ada kita ke ena an isalah Baginda han a melalui ukti- ukti l jik ang leh dite ima akal. Mukjizat ang e laku ukanl ah fakt utama ang a e iman dengan dakwah Baginda. Bahkan kita tidak da ati Baginda mem un ai mukjizat ang men e a kan ang kafi ang ingka menjadi e iman ke a na mukjizat te se ut. Walau agaimana un, mukjizat e entuk mate ial teta menjadi hujah dalam e hada an dengan me eka ang men aksikann a. Suatu ang asti ahawa an g Islam ang tidak e nah melihat a i s.a.w. dan tidak e nah men ak-sikan mukjiz at, me eka e iman dengan ke ena an isalah Baginda han a ke ana ukti- ukti l jik ang at’i e dan masuk akal ang menunjukkan ke ena an dakwaan kena iann a. Di anta a ukti te se ut ialah: al-Qu an al-Ka im. Ia me u akan mukjizat ang leh dite ima leh akal. M ukjizat ini men e a kan setia manusia e akal lagi e sika adil dan insaf asti e iman de ngan ke ena an dakwaan ke asulan Muhammad s.a.w.. Ini e eza sama sekali dengan si ah a a na i te dahulu ang disim an leh a a engikutn a. Si ah a a na i te dahulu menunjukkan ke ada kita ahawa ang ama i e iman setelah melihat mukjizat dan e ka a elik ang men alahi adat e laku k e ada asul- asul te se ut. Me eka e iman tan a meletakkan akal se agai hakim dalam m enilai insi - insi dakwah a a asul te se ut, sete usn a tunduk ke adan a. C nt h alingjelas ialah si ah na i Isa a.s.. Dalam al-Qu an, llah mence itakan ke ada kita ahawa anta a tunggak utama ang llah e ikan ke ada na i Isa a.s. untuk me akinkan ang Yah udi tentang ke ena an isalahn a ialah luh men em uhkan ang uta dan en akit ku sta, me awat en akit, menghidu kan ang mati se ta mem e itahu kaumn a a a ang me eka

£ £

£

£ £ 

£

£ 

 

¤

£  

£ £

£

£ £ £ £    £ £  £ £     £    £  

   

£  

£ 

  £ 

£ £    

£

£ 

£   

£ 

£

£ 

£ 

£ 

£ £ £ £  £   £ £ £ £ 

£  £ 

£ 

£ 

£ £ 

£   

 £ 

£ £ 

£  £

¤ 

 

£  

£

£ 

£

£ 

  

£ £ 

£

£ £

£  

  

  

 £ £ £ £   £  £ £  £ £ 

£

£

£  

£

£

£ £ £  £ 

£ 

 

£   £ £ £ £ £   £  £ 

£ £ £ 

 £ 

£  

 £ £

£

£ 

 

£ 

 

£ £ £ 

£ 

£

£ 

£

£ £

£ £ £ £ £ 

£

£  

  

makan dan a a ang te sim an di umah me eka. Semua ini e laku dengan izin lla h zzawajalla. Mukjizat-mukjizat ini menjadi en e a ang amai e iman ke ada a i Isa seca a e amai- amai. Inilah ang di iwa atkan leh kita -kita Injil ke ada kit a. amun, www.dakwah.inf 9 me eka e iman dengan Isa a.s. ukan se agai asul, ahkan se agai tuhan dan ana k tuhan (Maha suci llah da i ada e ka a ini). Inilah ang dice itakan leh al-Qu an ke ada kita. Sele as eme gian na i Isa a.s., agama K istian te se a melalui e ka a lua i asa dan elik ang men alahi adat ke iasaan. Safa Ke ja Rasul-Rasul menjadi ukti utama ke ad a e ka a ini. Sehingga kita leh katakan ahawa agama K istian ang diimani leh engiku tn a adalah agama ang te tegak di atas e ka a lua iasa dan elik ang men alahi a dat ke iasaan, ukan di atas ke akinan akal ang asi nal. Di sini kita da at lihat kistimewaan ang jelas dalam si ah Rasul s.a.w.. Tidak ada se ang un ang e iman dengan Baginda dise a kan melihat mukjizat ang men alah i adat ke iasaan. Bahkan dia e iman dise a kan ke akinan akal dan jiwa. Seki an a lla h memuliakan Rasul- a s.a.w. dengan mukjizat ang men alahi adat ke iasaan, ia ha n alah engh matan ke ada Baginda s.a.w.. Ia juga e tujuan mendiamkan enentangn a a ng s m ng. Sesia a ang meneliti al-Qu an al-Ka im, dia akan da ati dalam usaha me akinkan manusia, al-Qu an e gantung ke ada udi ica a akal, en aksian ancainde a te hada ke esa an ci taan llah, juga engetahuan sem u na e kenaan Rasul ang uta hu uf. Buta hu uf Baginda s.a.w. menjadikan al-Qu an ang di awan a se agai ukti ke ena an isalah Baginda. llah Taala e fl man dalam su ah al- nka ut: ê⎥⎫Î7•Β Ö ƒÉ‹tΡ $tΡ & !$yϑ‾ΡÎ)uρ «!$# y‰ΨÏã àM≈tƒFψ$# $ ϑ‾ΡÎ) ö≅è% ( ⎯ÏμnÎ/§‘ ⎯iÏΒ ×M≈tƒ#u Zπyϑômt s9 š Ï9≡sOE ’Îû χÎ) 4 óΟÎγøŠn=tæ 4‘n=÷Fム|=≈tFÅ6ø9$# y7ø‹n=tã $uΖø9t“Ρr& !$‾Ρr& ó ∩∈⊇∪ šχθãΖÏΒ÷σム5Θöθs)Ï9 3“t ò2ÏOEuρ Dan me eka e kata "Menga a tidak ditu unkan ke ada (Muhammad) mukjizat-mukjizat da i Tuhann a?" Jawa lah (wahai Muhammad): "Sesungguhn a (u usan menu unkan) mukjizat-mukjizat itu adalah te tentu agi llah, dan aku han alah se ang Rasul em e i ama an ang jelas n ata" ( atutkah me eka meminta mukjizat-mukjizat ang lain?) tidakkah cuku agi me eka ahawa Kami telah menu unkan ke adamu l-Qu an ang di acakan ke ada me eka? Sesungguhn a l-Qu an ang ditu unkan itu mengandungi ahmat dan e ingatan agi ang- ang ang e iman. ( lnka ut: 50-51) a ila ang- ang kafi Qu ais melam aui atas dengan menuntut mukjizat da i ada Rasulullah s.a.w. se agaimana ang dilakukan leh umat-umat te dahulu, llah meme intahkan Baginda menjawa : ∩®⊂∪ ωθß™§‘ #Z |³o0 ωÎ) àMΖä. ö≅ δ ’nÎ1u‘ tβ$ysö7ß™ ö≅è% Katakanlah ( ahai Muhamma ): "Maha Su i Tuhanku! ukankah aku ini hanya seoran manusia yan menja i asul?" (Al-Isra : 93) . ak ah.info 10 Perhatikan erkara ini alam surah al-Isra yan ermaksu : 9≅ŠÏƒ‾Υ ⎯iÏΒ ×π¨Ψy_ š s9 tβθä3s? ÷ρ & ∩®⊃∪ %—æθç7.⊥tƒ ÇÚö‘F{$# z⎯ÏΒ $uΖs9 t àfø s? 4©®Lym y

£

£ 

 

£

£ 

£  

£

£ 

  

£

£ £  

  

£    

 £ £ 

£ 

  £ £ £  £  £   ©

£

£ 

 

£ £ £ £   £  

¥ 

¡

£  

£ 

£  

£

£ 

£ £ £ £ £ 

   

£ £ 

£ £   £ £  £ £  £ £ ¢ ©  £  £ £  £ £   

£ 

£

£ 

£ £

£

£ £ 

 ¡ ©

£

£ 

© 

£ 

 £ 

£

£

£

£ 

£ 

£  

 

£ 

 

£

£  

£ 

 £ £ £ £ ¡    

£

£ £ 

£   

 

£

£

£ ¨ £ 

£  ©

£ 

 

 £   

£

£

£ 

  

 £ 

 

u’ÎAù s? ÷ρ & $¸ |¡Ï. $uΖøŠn=tã |Môϑtãy— $yϑx. u™!$yϑ¡¡9$# xÝ )ó¡è ÷ρ & ∩®⊇∪ #— fø s? $y š∅ÏΒ÷σoeΡ ⎯s9uρ Ï™!$yϑ¡¡9$# ’Îû 4’n∋ö s? ÷ρ & > ã ÷zã— ⎯iÏΒ ×MøŠt/ y7s9 tβθä3tƒ ÷ρ & ∩® ∪ ¸ ∩®⊂∪ Zωθß™§‘ #Z |³o0 ωÎ) àMΖä. ö≅ δ ’nÎ1u‘ tβ$ysö7ß™ ö≅è% 3 …çνäτ ø)‾Ρ $Y7≈ FÏ. $uΖøŠn= ã Dan mereka berka a: "Kami idak sekali-kali akan beriman kepadamu (wahai Muhammad), sehingga engkau memancarkan ma a air dari bumi, un uk kami. A au (sehingga) engkau mempunyai kebun dari pohon-pohon amar dan anggur, kemudian engkau mengalir-kan sungai-sungai dari celah-celahnya dengan aliran yang erpancar erus-menerus. A au (sehingga) engkau gugurkan langi berkeping-keping a as kami, sebagaimana yang engkau ka akan (akan berlaku); a au (sehingga) engkau bawakan Allah dan malaika un uk kami menyaksikannya. A au (sehingga) engkau mempunyai sebuah rumah erhias dari emas; a au (sehingga) engkau naik ke langi ; dan kami idak sekali-kali akan percaya en ang kenaikanmu ke langi sebelum engkau urunkan kepada kami sebuah ki ab yang dapa kami membacanya. "Ka akanlah (wahai Muhammad): "Maha Suci Tuhanku! Bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi asul?" (Al-Isra': 90-93) Demikianlah al-Quran mene apkan secara erang dan jelas bahawa nabi Muhammad s.a.w. adalah manusia dan rasul. Dalam membenarkan dakwaan kerasulan Baginda, al -Quran idak bergan ung kepada perkara yang menyalahi ada kebiasaan dan mukjiza , bahk an hanya berdailog dengan akal dan ha i. ( ÉΟ≈n=ó™M Ï9 …çνu‘ô‰|¹ ÷yu ô³o„ …çμtƒÏ‰ôγtƒ β & ª!$# ÏŠ ム⎯yϑsù Maka sesiapa yan Allah kehendaki untuk membe i hidayah petunjuk kepadanya, nescaya Dia melapan kan dadanya (membuka hatinya) untuk mene ima Islam. (Al-An'am: 125) Sumbe ujukan Si ah Nabi s.a.w. Hanya te dapat empat sumbe ujukan utama Si ah Nabi s.a.w yan dipe akui: 1. Al-Qu an al-Ka im Al-Qu an me upakan sumbe ujukan asasi yan kita cedok da ipadanya Si ah Nabi s.a.w.. Al-Qu an al-Ka im telah menyin kap kehidupan Nabi s.a.w. semasa kecil: ∩ ∪ 3“y‰yγsù ~ω!$|Ê 8y‰y uρuρ ∩∉∪ 3“uρ$t↔sù $VϑŠÏKtƒ 8ô‰Égs† öΝs9 & Buka kah Dia me apati e gkau yatim piatu lalu Dia mem e ika pe li u ga ? Da i apati ya e gkau me ca i-ca i (jala ya g e a ), lalu Dia mem e ika hi ayah petu juk ( e ga ahyu - Al-Qu a )? (A -Dhuha: 6-7) . ak ah.i fo 11 Al-Qu a juga memapa ka akhlak Bagi a ya g mulia a te puji: ∩ ∪ 5ΟŠÏàtã @,è=äz 4’n?yès9 y7‾ΡÎ)uρ Da aha a sesu gguh ya e gkau mempu yai akhlak ya g amat mulia. (AlQalam: 4). Al-Qu a tu ut mem ica aka te ta g kepe ita a sikap egil ya g iha api oleh Bagi a s.a. . i jala ak ah. Al-Qu a juga me ye ut te ta g e e apa gela a ya g i e ika oleh o a g musy ik kepa a Bagi a emi me yekat agama Allah ‘Azza a al la a ipa a te se a , sepe ti ahli sihi a o a g gila. Selai itu, al-Qu a juga memapa ka hij ah Rasul s.a. ., se ta mem e ta gka pe tempu a -pe tempu a pe ti g ya g Ba gi a lalui selepas Hij ah. A ta a ya Pe a g Ba a , Uhu , Ahza , Pe amaia Hu ai iyah , Pem ukaa Makkah a Pe a g Hu ai . Al-Qu a juga mempe kataka te ta g sesete g ah mukjizat Bagi a sepe ti mukjizat Is a a Mi aj. Ri gkas ya al-Qu a telah mem ica aka a yak pe isti a alam Si ah Rasul s.a. . . leh ke a a al-Qu a 1 me upaka kita pali g ipe cayai i atas muka umi a te ukti ke e a a seca a muta ati , seo a g ma usia ya g e akal ti ak sepatut ya te fik

#

£

! 

' £

'

#

£

' ©

' 

©

#

' £

#

©

£ £

' '

'

' ' 

£

'

£

£  © '

# "

' £ © £ ' ' ' ' £

£

£ © ' £

¡

'

! # #

' ' ©

'

©

£

#

£

$

# 

£

©

©

£ 

%

' ©

£ ' £ 

' ' © '

'

© ' £

#

'

£ £

£

£ £

#

' £

© ' ' ' £ ' © £

£

© ©'

£ £ £

#

¡

' £

£

'

# ©

£

' © £

#

'

' £

'

¡

' ' ©

'

©'

'

' £

¢

' ' 

#

# #

' '

©

' '

' £

'

#

¡

'

# 

£ £

#

#

' £

' ' &

£ £

# # '

£

£

#

#

'

' £

£

' © £

£

£

' £ ' £ ' © £ © ' ' ' ©' £ © © ' ' ©'

'

£

£

%

'

#

' © £

' £ 

' £

' £

£

£

£

# ¡

'

©

£

# 

©'

£

#

£ £ £

£ £ £ £ £ £ £

' £ ©

' £

'

'

' £ '

©' ' £

'

# 

£ 

'

©' £

# 

£

# # 

© '

' 

£  

#

# # # ©

£

£

i u tuk me agui as- as a kekukuha fakta seja ah ya. leh itu, pe isti a-pe isti a si ah ya g i e ahka oleh al-Qu a i i seca a mutlak ia ggap se agai sum e si ah pali g sahih. amu apat ipe hatika aha a al-Qu a ti ak me yi gkap pe isti a si ah seca a te pe i ci, tetapi seka a me ye tuh ya seca a i gkas. Dalam mem ica aka sesua tu pu tempu a pe a g, al-Qu a ti ak me yataka se a -se a e laku pepe a ga te se ut, ila ga o a g Islam a o a g musy ik ya g te li at, mahupu ila ga te te a y a g te u uh atau ita a i kala ga o a g musy ik. Ia seka a mem i ca gka pe gaj a a pe a g a pe oma ya g oleh iam il. Demikia lah sikap al-Qu a alam setiap k isah e ke aa pa a a i a umat te ahulu. leh itu kita ti ak oleh e pa a e ga ha ya e ga tu g kepa a as- as al-Qu a ya g e kaita e ga Si ah a i s.a. . u tuk me apatka gam a a kehi upa Rasul s.a. . ya g le gkap. 2. Su ah ya g Sahih Su ah a i s.a. . ya g sahih te ka u g alam kita ka a ga pa a imam ha is ya g iakui kejuju a me eka lagi ipe cayai i u ia Islam. Kita -kita itu ialah: Kita Su a Sittah (e am uah kita ha is): Iaitu kita Sahih Bukha i, Sahih Mus lim, Su a A u Dau , Su a a - asaie, Su a at-Ti mizi a Su a I u Majah. Begitu j uga kita al-Mu atto ka a ga Imam Malik a Mus a Imam Ahma . Kita -kita i i, te utama ya Sahih Bukha i a Sahih Muslim e a a i ta gga te atas a i aspek k esahiha , ipe cayai a pem uktia ya. Seme ta a kita -kita lai me ga u gi ha is-ha is sahih a hasa . Sesete gah ya juga me ga u gi ha is aif. Se ahagia esa kisah kehi upa a i s.a. ., pe isti a, pepe a ga a amala Bagi a te ka u g alam kita -kita i i. Da ipa a ya, kita apat mem e tuk pemi ki a ya g me yelu uh e ke aa Si ah Rasul s.a. . (sekalipu ia ka a g-ka a g ti ak s ali g mele gkapi). A ta a pe ka a ya g me i gkatka kepe cayaa a pe e imaa te ha a p kita -kita i i ialah, ha is-ha is ya telah i i ayatka e ga sa a yu g e sa m u g hi gga kepa a pa a saha at .a.. Me ekalah ya g e gaul e ga Rasulullah a se tiasa e sama Bagi a. Allah juga telah meme a gka agama ya melului me eka, Rasululla h s.a. . se i i ya g me i ik me eka. leh itu me eka a alah ge e asi pali g semp u a alam seja ah. Sama a a a i segi keluhu a akhlak, kekuata ima , kejuju a pe cakapa , keti ggia oh a kesempu aa akal. De ga i i, setiap ha is ya g me eka i ay atka . ak ah.i fo 12 a ipa a Rasul e ga sa a ya g sahih a e sam u g, kita aji me e ima ya se agai satu hakikat seja ah ta pa agu lagi. Pa a o ie talis ya g mempu yai misi te sem u yi cu a me aguka kesahiha kita -k ita su a ya g e a a i ha apa kita i i. Me eka tu ut isoko g oleh o a g Islam ya

'

£

©

' © £ ' £ '

' ' 

' ©' ' ' © © £ £ ' © '  ©

£

'

' © © £

'

£

' ' £

©

' £

©

'

'

'

'

'

' ' ©

'

£ £

£ £

£ '

' ©

£

' '

' £

' ' 

©

£

£ £ ' ' ' '  ' © © ' © © © ' © ' ' ' ' ' ' '£ ' © £ ' ' © ' £ £ ' ' ' £ © © © '£ £ ' £ £ £ ' '   © © ©' © £ £ ' ' ' ©' ' £ £ £ £ ' ' © ' ' © ' £ ' ' ' © ' ' © ' © © £ ' £ £ £ £ ' ' © ' ' ' ' ' ' ' £ ' © ' ' ' £ £ ' ' ' £ £ £ ' ' © ©  © '£ ©' ©' £ ' ' £  ' © ' ' ©' ' ' ' ' ' © © © £ ' £ '' ' ©  © ' £ £ £ ' ' © © © ' © ' ' £ © ' 

 £ © ' 

£ £ 

'

' ' '

'

£ £ £ 

' ' £

£

£ 

  ' £ ' '

'

©

©

£

' ' ' ' © '

' ©

©  

£

 

£

' © ' £ ' £ £ £ ' ' © £ £ '

© £ ' © © £ © ' ©'

  

'

' £

£

'

' £

' '

'

£

' 

£

' £

' ' © ' ' £ ' © ' £ © ' ' £ © ' ' ' £ £ © © ' © £ ' '  ' ' ' © '

'

'  ' '' ' £ ' © ' ' © ' ' ' © ' £ ' '

' '

£

' © ' £ ' £

© ©

' £

' £

©

£

©

©

' ©

' £ 

'

' £

' '

' © © £ © ' £ ' £ ' © ' £ ' £ ' £ ' £ ' ' £ £ © ' '  ' ' ' ' ' £ ' ©£ ' £ '' £ ' © '

£

g me ja i pe gikut me eka. Me eka mempu yai pega ga agama ya g apuh a te pe ga uh e g a Ba at a ce ikia a ya. Tujua me eka semua ialah me u tuhka Sya iah a me im ulka ke agua te ha ap pe isti a alam Si ah. amu Allah ya g e ta ggu gja a memeliha a agama ya, telah me ye iaka golo ga ya g me olak ke atila a tipu aya te se ut sehi gga me je ut ata g lehe me eka se i i. Dalam uku saya, as-Su ah a Maka atuha mi at-Tasy i al-Islami (Su ah a Ke u uka ya D alam Pe u a ga Islam), saya telah e ahka pe at lelah ulama kita me ya i g Su ah a i s.a. .. Saya juga me ye a aika e e apa kekeli ua ya g itim ulka oleh pa a o ie talis a pe gikut me eka. Kemu ia saya ahaska melalui pe ahasa ilmiah. Saya e h a ap kepa a Allah aga mem e i ga ja a pahala kepa a saya ke a a usaha te se ut. ug a, semoga Allah memasukka ya alam lem a a su ata amala ke aika saya pa a ha i pem e ta ga amala 3. Syai A a pa a Zama Ke asula Ti ak i agui aha a o a g musy ik telah me ye a g Rasul s.a. . a ak ah Bagi a melalui li ah pa a pe yai me eka. I i memaksa o a g Islam me ja a ya melalui l i ah pa a pe yai me eka pula sepe ti Hasa i Tha it, A ullah i Ra ahah a lai -lai lagi. Buku- uku saste a a si ah ya g itulis selepas zama itu me ga u gi a yak sy ai -syai se egi i. Melalui syai -syai i i, kita apat mem uat kesimpula te ta g fakta-f akta e kaita suasa a pe sekita a s.a. . hi up a ak ah Islam mula lahi . 4. Kita -kita Si ah Pa a mula ya kisah alam Si ah a i s.a. . ha ya me upaka ha is-ha is ya g i i ayatka oleh pa a saha at .a. kepa a ge e asi selepas me eka. Sesete gah s aha at mem e ika pe hatia khusus te ha ap setiap pe isti a ya g e laku alam si ah a i s.a. . a pe etaila ya. Kemu ia , pa a ta ie me ukilka i ayat- i ayat i i a me catat ya alam lem a a simpa a me eka. Sesete gah me eka mem e i pe hatia khusus te ha ap usaha i i, co toh ya: A a i thma i Affa .a (32-105H) a U ah i a z-Zu ai i al- A am (23-93H). Co toh i kala ga ta ie kecil pula iulah, A ullah i A u Baka al-A so i (me i ggal u ia pa a 135H), Muhamma i Muslim i Syiha az-Z uh i (50-124H) ya g me gumpulka su ah pa a zama Uma i A ul Aziz hasil pe i tah ya, juga Asim i Uma i Qata ah al-A so i (me i ggal u ia 129H). Kemu ia kep ihati a te ha ap Si ah telah e pi ah kopa a ge e asi selepas me eka, sehi gga ge e asi i i me ulis si ah alam pe ulisa ya g khusus ( iasi gka a i pa a i a g ya g lai ). Di a ta a pe ga a g a al Si ah ya g pali g te ke al ialah Muh amma i Isha i Yasa (I u Isha ) (me i ggal u ia 152H). umhu ulama a pa a ahli ha is e sepakat me gataka eliau thi ah, kecuali Malik a Hisyam i U ah i az -Zu ai .

' 

'

' 

£ ' ' £ ' £ © ' £ ' £ ' £ ' © £ £ ' ' '  £ £ £ ' © ' '  ' '' ' £ ' ' ' © © £ '' ' © © ' © '' £ ' £ £ £ ' ' ' ©  ' ' ' ' ' £ ©£ ' ' ' © £ £ ' £ ' £ £ ' © ' ' £ £ ' ' © ' ' '

' ©

' © £

£ £ £ ' ' ¤ ' © ' © £ ' © ' © ' ' ¤ ' £ ' ¤ ' © £ £ ' ' £ ' ' ' £ ' ' ' ' © © £ £ ' ' ' ' ' ' ' ' © © £ £ £ £ £ ' ' ' ' © © £ ©' © ' © ' ' ' ' £ ' ' ' £  ' £ ' © '' ' ' ' © © £ £ £ ' ' © ' © ' ' ' ©  ' ' ' ' ' © © £ £ £  ' © ' ' ' ' ' '   ' ' © £ £ £ £ ' ' ' ' ' £  © ' £ £ £ ' ' ' ' ' © '' ©' ' © £ £ £ £ ' ' £ © ' © £ £ £ ' £ £ ' © © £ £ ' ' ' © ©  © £ ©  £ £ £ ' £ ' ' © ' © © £ ' ' ' ' £ '  © £ £ £ ' ©' ' ' ' © £ © ' ' £ £ £ ' ' ' ' © ©  ' £ © £ £ £ ' ' ' £ ' ' © © £ £ ' £ ' ' £ © ' © £ £© © £ ' ' ' ' ' 

' £

' © '

£

'

' '

'

£ © £ £ ' © '' © £ ' £ ' ' ©

£

'

£

''

©

£

'' ' © ' ' ' £ ' ' © '

©'

£ 

 ' ' ©' £

© '

© £ ' © ' £ 

£ ' £

'

'

'

Di i ayatka aha a Malik a Hisyam mempe tikaika eliau. amu , ke a yaka u lama muha i i me afsi ka ti aka ke ua- ua o a g alim esa i i mempe tikaika kethi aha I u Isha a alah ise a ka pe se gketaa pe i a i ya g e laku i a ta a me eka. I u Isha pula telah me ulis kita al-Maghazi. Kita i i me ga u gi ha is-ha i s a i ayat- i ayat, ya g ( i e ga ya se i i i Ma i ah a Mesi . Dukacita ya, ki ta i i ti ak sampai kepa a kita. la telah hila g e sama kita -kita lai ya g hila g a ipa a a isa ilmu kita ya g kaya. Aka tetapi, ka u ga kita itu masih kekal te pel iha a. . ak ah.i fo 13 Ke a a I u Hisyam telah me i ayatka ya alam kita si ah eliau a ipa a jala i ayat gu u ya, al-Bakka-ie, salah seo a g mu i I u Isha ya g te ke al. Si ah I u Hisyam Beliau ialah A u Muhamma A ul Malik i Ayyu al-Himya i ( ike ali e ga I u Hisyam). Mem esa i Bas ah a me i ggal u ia pa a tahu 213 atau 218H me gikut pe ezaa i ayat. I u Hisyam telah me ulis kita as-Si ah a - a a iya h. Kita i i me ga u gi pe isti a si ah ya g i i ayatka oleh gu u ya, al-Bakka-ie a i pa a I u Isha , i sampi g pe isti a si ah ya g eliau i ayatka se i i a ipa a gu u-g u u ya. Iaitu i ayat ya g ti ak ise ut oleh I u Isha alam kita si ah ya. Beliau telah me ye ut i ayat I u Isha ya g ti ak me epati cita asa ilmu ya a ya g ik itik ya. Ki ta i i mu cul se agai sum e Si ah a i s.a. . ya g pali g ama ah, pali g sahih. a pa li g teliti. Ia ite ima oleh o a g amai me ye a ka me eka te us me amaka kita itu e ga ama eliau; Si ah I u Hisyam. Kita ya i i telah isya ahka oleh ua o a g alim i i A alus: as-Suhaili (508-581H) a al-Khusya i (535-604H) To a ot I u Saa Beliau ialah Muhamma i Saa i Ma i az-Zuh i ( ike ali e ga I u Saa ). Lahi i Bas ah pa a 168H a me i ggal u ia i Bagh a pa a 230H. Beliau a ala h seo a g pe ulis kepa a Muhamma i Uma al-Wa i i (130-207H , ahli seja ah ya g te ke al alam i a g kisah-kisah pepe a ga a si ah. I u Saa me yusu tulis a ya alam kita ya, at-To a ot (selepas me ulis te ta g Si ah Rasul a.s. e ga me y e ut ama- ama saha at a ta ie me gikut lapisa ge e asi (to a ot), ka ilah a ka asa me eka. Kita eliau, at-To a ot ia ggap a ta a sum e a al si ah ya g pali g ipe cayai a fakta ya pali g te peliha a e ga i yataka lata elaka g saha at a ta ie . Ta ikh at-To a i A u aafa Muhamma i a i at-To a i (224-310H). Seo a g imam, fa ih, ahli ha is a pe gasas mazha fi h ya g ku a g te se a . Pe ulisa eliau i i a g seja ah, ti ak te atas kepa a Si ah Rasul a.s., ahka seja ah umat-umat se elum ya. Bel iau

©

'

'

©

'

© 

' £ © ' ' £ £ © ' © '

' © ©

' ©

' ©

© ©

' ©

' ©

' ' © 

 '

' ' © 

£

'

'

'

©

©

'

' © ' ' 

£ ' £ ' £ ' £ £ ' ¤ £ © '

' ©'

£ £ £ ' © £ © £ £ ' ' £ ' ¤ ' ' ' £ £ £ ' £ © © ' £  © £ £ ' £ £ ' ' ' © ' ' © £ ' ' ' £ © £ £ £ ' £ ' © ¤   ' £ ' ¤ ' ' ' ' © ' '  £ ' ' ' ¤ ' © '' £ £ ' ' © ' ' £ ' © © © ' £ ' ' ' £ © ¤ © © £ £ ' © ' ' ' © © © © © © £© ' ' © ' ' ' © ' © © ' ¤ © ' ' © £ ©' £ £ ' ' ' ' © © ' £ £ £ £ ' ' '  ' ' £ © ' £ £ ' ' ' ' '   ' £ £ ' ' ' ¤ ' © ' ' © © ' £ ' £ ' ' © ¤ © © ' £ £ ' ' £ £ £ ' © © ' © ¤ ' © £ £ £ ' £ ' ' ©' ' ' © ' £ £ ' £ ' ' '  £ ' © ' ' ' © £ ' © £© '  © © £ ' ' © £ ' £ ' £ £

'

' ' © ' £

£

© ' £ '  

£

' © 

£

'

' 

 

' '  ¤

' ©

' ' ©' £ 

' £ ' £ ©

£ 

'

©

£

'  © © ¤ ' ©' ' £ © © ©' '' ' '£ £ ' © © ' ' '

' ©

© 

' '

' © ¤ ' £ £ ' ' ' ¤ ' ' ¤ ¤¤ ' £ ©£ ' £ £ © © ' £ ' £

£

£

£

me ye iaka ahagia ya g khusus u tuk Si ah Bagi a a.s., sete us ya me yam u g pe ica aa te ta g seja ah ega a- ega a Islam sehi gga eliau hampi me i ggal u ia. Apa ya g i i ayatka oleh at-To a i oleh ija ika hujah a ipe cayai. Walau agaima apu , a yak i ayat haif atau atil ya g eliau se ut, eliau e pa a e ga me ya a ka i ayat te se ut kepa a pe a i ya. I i ke a a pu a zama eliau, o a g amai me ge ali pe a i te se ut. Co toh ya, apa ya g i i ayatka a ipa a A u M ikh af. A u Mikh af a alah seo a g pe gikut Syiah ya g taksu . amu egitu at-To a i a yak memasukka i ayat eliau ke alam tulisa ya e ga ca a me ya a ka i ayat t e se ut kepa a A u Mikh af. At-To a i seolah-olah melepaska ta ggu gja a i ayat te se ut a meletakka ya ke ahu A u Mikh af. Pe kem a ga pe ulisa Si ah Kemu ia , pe ulisa Si ah te us e kem a g. Sesete gah aspek telah itulis seca a khusus a e asi ga sepe ti, Dala-il a - u u ah (Ta a-ta a Ke a ia ) oleh a lAs aha i, Syama-il al-Muhamma iyyah (Pe ataka Muhamma ) oleh at-Ti mizi, Za ul Ma a (Bekala ke Tempat Kem ali) oleh I u Qayyim al- auziyyah, as-Syifa’ (Kesem uhan) oleh a hi Iya h an al-Ma ahi al-La unniyah ( akat- akat Kurniaa n Tuhan) oleh al- astoluni. Ia isyarah alam la an jili oleh az-Zar ani yan men in al a a tahun 1122H. Demikianlah, ulama masih terus menulis erkenaan Sirah ar- asul a.s. en an ar a . ak ah.info 14 mo en yan iterima oleh itarasa anak-anak masa kini. Di antara kita alin te rkenal a a zaman mo en kita ialah kita Nur al- a in fi Sirah Sayyi al-Mursalin oleh Syeik h Muhamma al-Khu hori rahimahullah. Kita nya telah men a at sam utan yan aik a n i utuskan untuk i elajari i sekolah-sekolah a ama i ke anyakan eruk rantau Alam Islami. . ak ah.info 15 aha ian 1 KEHID PAN AGINDA SE EL M DI T SKAN SE AGAI AS L A) Peristi a- eristi a Sejarah i ayat-ri ayat yan sa it erkenaan kehi u an a in a s.a. . se elum iutuskan se a ai asul menunjukkan ke a a kita e era a hakikat erikut: 1. ani Hasyim meru akan keturunan uraisy yan alin mulia. Manakala uraisy ula a alah ka ilah Ara yan alin mulia an erketurunan ersih. Mereka ju a memiliki ke u ukan yan alin tin i i kalan an an sa Ara . Diri ayatkan ari a a al-A as r.a., ari a a asulullah s.a. ., a in a ersa a: “Sesun uhnya Allah men i ta makhluk ini, lalu Dia men i takan aku ari a a se aik- aik makhluk an ari a a se aik- aik kelom ok mereka (manusia). Dia ju a menja ikan aku ari a a se aik- aik kum ulan i antara ua kum ulan (Ara an ukan Ara ). Kemu ian Dia meneliti emilihan ka ilah-ka ilah se ara ra i, maka Dia men i takan aku ari a a se aik- aik ka ilah ( uraisy). Kemu ian Dia meneliti emilihan keluar akeluar a se ara ra i, maka Dia men i takan aku ari a a se aik- aik

' ' £ ' ' © ¡ £ © © ¡ ¡ £ ¡ £ ¡ © ¡ ©  © ' ( ©

£ £ ' £ ' © 

 

'

¡ © 

£

£ 

'

£  © ¤ © ©

' £ © ' © 

© ' © © ' ©' ¥ ' ' ¢  

' £

© 

 

£

£

'

©'

© 

© 

© 

  © © ( ©     ©  © © ¡  © © © © © ©  

© '

©

¡

' 

© ¡ ¥ 

' ' © ' © ' ' ¡ )

' ' ©

©' 

© ¡

' 

' 

 ' 

¢ 

  ©

¡  

© £ ©  £ ' £ ' ' ' '' © £ ' £ '  £ ' © ¤ § ¥ ¡ ¡ ( © ¡ ¥ ' £ © © ¡ ' ) ) ' © © © £ © ©

© 

© ¡¡

£ 

£

£ £ ' £ ©' ' £ ' ' ' £ ' © ' £ ' ' ' £ ' © £ £  ' £ ' ) £ ' ' ' © ( ¥ ¡ ' ¡  © £ ' ' ' ( © ¡  £ © '  £ ' ' ' ' © © © © ¡ ¥ © ' ¢ © ' © )

' ' © ' ' £ '' 

© ¡¡ ¢ © 

' © © £ 

©

©

¡ ©

¥ ¡ 

© ©

' © £ ' ¡¡  © 

' ' £ ' ' ' ©  © © ¥ ¢ © 

keluar a ( ani Hasyim). Sementara aku a alah se aik- aik ji a (sehin a i ilih menja i rasul an enutu se ala na i) an se aik- aik keluar a i kalan an mereka. (asal-usul keturunan i u a a an nenek moyan a in a tia a yan lahir ari a a erzinaan, ahkan melalui ernikahan yan sah)”. ( i ayat at-Tirmizi en an sana yan sahih). Oleh kerana keturunan a in a s.a. . a alah mulia i kalan an uraisy, kita ti a k temui isu keturunan menja i ahan elaan mereka terha a Na i s.a. .. Ini ise a kan k emuliaan keturunan a in a uku jelas ke a a mereka. uraisy telah men ela a in a en a n anyak isu yan ireka-reka teta i ukan alam isu keturunan. 2. a in a mem esar se a ai anak yatim. a a a in a, A ullah telah menin al unia ketika i u a in a aru men an un kan a in a ua ulan. A a ila a in a erusia 6 tahun, i u a in a, Aminah ula menin al unia. Oleh itu, semasa ke il a in a s.a. . telah merasai ahit maun ti ak men a at elaian kasih sayan i u a a. Sele as itu, a in a telah i elihara oleh atuk a in a, A ul Muttoli . Ketika erumur 8 ta hun, atuk a in a ula menin al unia. Den an itu a in a selanjutnya i elihara oleh a a sau ara a in a, A u Toli sehin a a in a esar an e asa. Keyatiman a in a ini tela h ise ut oleh al- uran al-Karim en an firman Allah Taala: ∩∉∪ 3“uρ$t↔sù $VϑŠÏKtƒ 8ô‰Égs† öΝs9 & Buka kah Dia me apati e gkau yatim piatu, lai Dia mem e ika pe li u ga ? (A -Dhuha: 6) 3. Rasulullah s.a. . me gha iska empat tahu pe tama zama ka ak-ka ak i pa a g pasi , i pe kampu ga Ba i Saa . leh itu, Bagi a mem esa e ga tu uh ya g k uat, jasma i ya g sejahte a, li ah ya g fasih, ji a ya g e a i a mampu me u gga g ku a e ga aik sekalipu masih kecil usia ya. Bakat- akat Bagi a te asah alam kem u ia a kehe i ga pa a g pasi , i a ah kilaua pa ca a mataha i a u a a ya g e sih. 4. Keu ggula Bagi a telah iketahui sejak kecil lagi. Tampak pa a oma muka y a ta a-ta a kece ika ya g me im ulka asa saya g kepa a sesiapa ya g melihat Bagi a. Apa ila Rasul s.a. . ata g ke majlis atuk ya semasa zama ka ak-ka ak , . ak ah.i fo 16 Bagi a u uk i atas tilam atuk ya. Se a gka jika atuk ya u uk i atas tila m itu, tia a seo a gpu a ak-a ak ya ( apa sau a a Rasul) aka u uk i atas ya. leh itu, a pa- apa sau a a Bagi a cu a me a ik ya a ipa a tilam te se ut. La tas A ul Muttoli e kata: Bia ka cucuku i i. Demi Allah ia memiliki keistime aa . 5. Pa a a al emaja, Bagi a s.a. . me gem ala kam i g u tuk pe u uk Makkah e ga aya a upah e e apa i at (1/24 i a ). Telah sa it a ipa a Bagi a s. a. ., aha a Bagi a e sa a: : : Semua a i pe ah me gem ala kam i g. Me eka e ta ya: Kamu juga ahai Rasulullah? Bagi a me ja a : Aku juga egitu. Dalam i ayat lai , Bagi a e sa a: 

© ' © ©

¡ © © ¡ ¥

' ' ' ' © ' ' © ' ' £ © £ £ ' £ ' ' © ' © £ © ©' ' ' ' ' © ' £ ' ' ' © £ 

© ¡ ¥ ¡¡

¡ ¥ 

'

©' ¡ © ¡ ¥ ¡ © ¡ ¡¡ ©  © ¡ ¥ ©   ' ©    © © © ' ( '

£ © © © ©' 

©

'

¡

' 

¡ ' '

£ 

' ' 

©

© 

 © 

 

¡ © © ¡ ¥ © ¡ ¥ ¥ ©

© © '

' 

© 

' £ 

£ 

©

©' £

© © 

©

© ¡ ¥

©

'

'

£ ' © ' 

( 

  © © ' ' © ' © £ ¡¡

© ¡ ¥

£ '

©

'

© 

©

£

¡ ¡

© ¡ 

© ¡ ¥ ¡¡

£ £

© 

¡ ©

  ©

'

© ' 

¡

© '

'

© 

' ' ©

£ ¤

© 

©

©

£ ' ©' ' ©' ' '£ 

© 

©

©

©

' £ '

© ¡ ¥ ¡ © © © £ © ©' ' ' £ ¡ ' % © ' ©  ' ' ' © £ ' ' ' ¡¡ ©' ' ©  £  

© ¡ ¥ ¡  © ¡

©

© ¡ ¥ 

£ © 

©

(

© ©'

'

© 

©' ' £ £ 

©

©

' ' £ ' ' ' ' © ' '£ ' ' © ©

£ ©' © ' ' ' £ © © © ©' ©

£

¡ ¥ 

'

' ' ©' £ '

¥ ' 

© ¡ ¥ © © ¡ ¥ © © ¡ ¥

©'

¡

© ¡ ¥ 

'

© 

' ' © © ' £ £

£

¡

©'

¡ '

£ 

©

©' 

© ¢ © © 

: Semua a i ya g iutuska Allah pe ah me gem ala kam i g. Maka saha at Bagi a e ta ya kepa a ya: Kamu juga ahai Rasulullah? La tas Bagi a t e ja a : Aku juga egitu. Aku pe ah me gem ala kam i g u tuk pe u uk Makkah e ga upah e e apa i at. Kemu ia , apa ila umu Bagi a me capai 25 tahu , Bagi a e iaga u tuk Kha ijah i ti Khu aili . Bagi a e iaga e mo alka ha ta Kha ijah e ga me apat aya a upah. 6. Bagi a s.a. . ti ak me ye tai aka - aka se aya ya i kala ga emaja Makka h alam e suka ia a e foya-foya. Allah telah memeliha a Bagi a a ipa a te li at alam gejala te se ut. Kita -kita si ah me ce itaka e ga pa ja g le a , semasa usi a emaja ya, Bagi a te e ga sua a ya yia a ipa a salah se uah umah i Makkah sempe a m ajlis pe kah i a . Bagi a te i gi me yaksika ya. Tetapi Allah me ja ika Bagi a te ti u . Bagi a ha ya te jaga setelah mataha i pa as te ik. Bagi a juga ti ak te li at e sama kaum ya me yem ah e hala, maka sem eliha u tuk e hala, mi um a ak a e mai

ju i. Bagi a juga ti ak pe ah e cakap celupa a e kata kesat. 7. Sejak Bagi a mula mumayyiz, Bagi a ike ali mempu yai akal ya g mata g a pa a ga ya g e as. Pe isti a pe letaka Haja ul As a ke tempat ya i Kaa ah me ja i ukti ya g jelas te ha ap pe ka a i i. Kaa ah telah ila a a ji me ye a ka i i g ya etak. leh itu, pe u uk Makkah mem uat keputusa me u tuhka ya a mempe aha ui i aa ya. Me eka melaksa aka keputusa itu. amu , apa ila pem i aa sampai ke pe i gkat meletak Haja ul As a ke tempat asal ya, me eka e te gka t e ta g siapakah ya g aka me apat pe gho mata u tuk meletak Haja ul As a ke tempat y a. Setiap ka ilah i gi me apat pe gho mata itu. Pe teli gkaha e tam ah he at s ehi gga me eka sali g me ga cam u tuk e pe a g. Kemu ia ya me eka e setuju u tuk me u juk kepa a o a g pe tama ya g memasuki pi tu masuk Ba i Syai ah (salah satu pi tu Ma sji il Ha am pe t) se agai hakim. Seju us kemu ia , o a g pe tama ya g memasuki masji melalui pi tu itu ialah Rasulullah s.a. .. Apa ila me eka melihat Bagi a, me eka e kata: I i al-Ami ( gela a kepa a Rasulullah s.a. .). Kami ela e ga hukuma ya. Apa ila Bagi a i e ita hu te ta g pe teli gkaha te se ut, Bagi a me yelesaika masalah itu e ga pe yel esaia ya g ipe setujui oleh semua pihak ya g e teli gkah. Bagi a mem e ta gka kai sele a g ya, kemu ia me gam il Haja ul As a a iletakka ke atas kai itu. Bagi a . ak ah.i fo 17 komu ia ya me yu uh setiap ka ilah iemega g huju g sele a g. Apa ila me eka me ga gkat ya a Haja ul As a itu ti a ke tempat letak ya, Bagi a me gam il a meletakka ya ke tempat ya e ga ta ga Bagi a. Me eka semua e puashati. Alla h telah me gelakka a ipa a e laku pe tumpaha a ah o a g-o a g A a melalui kece ik

'

£ £ £ £ £ £ ' £ ' £ ' © © ' © © ' £ £ ' ' ' ' © ' '' ©' ' £ ' ' © ' ' ' © £ ' ©' © £ ' ' ' ' ' '' ©' © ' © ©' £ ' ' ' ' © ' ' ©' © ' © © £ £ ' ' ' ' ' ©' ' © ' ' £ £ ' ' ' © ' ' ' ' ' ' ©' £ £ '' ' ' © © ©' © ' £ £ £ £ ' ' ©' £ £ ' ' ' £ ' © © £ ' © £ ' ' ' ' ' £ © £ £ £ £ ' '' © ' £ £ ' ' ' ' ' £ £ £ ' ' ' ' '  ' ©' £ £ ' ' ' ' ' ' © ©' ' ' £ £ £ ' £ ' ' £ © ' ' £ £ £ ' ' ' ' '' '   £ ' '' ' £ ' ' ' ©' ©   © © ©' '  £ ' £ ' ©' ' £ £ ' © £ © © ' £ £ ' ' '£ © © ' ' ' ©' ' © ' ' ' ' © ©' ©' £ £ £ '£ ' © © © ©' ' £ £ £ £ ' ' ' ' ' ' ©   ' £ £ £ £ £ ' ' © ©' ©' £ £ ©£ ' © ' '' ' ' ' £ ' ' ©' ©' £ £ £ ' ' ' £ ' ©£ © © © ' ©' £ ' £ £ ' £ £ ' ' ' ' © '   © £ £ £ £ £ £ © © ©' ' © © £ ' ' £ ' ' ' £ ' £ © ©

' ' ©

'

' ' ' ©

£ ' '£ ©'

' 

'

© '

£ 

'£ 

'

£ ¤

'£ ©' ' ©' £  

' ©

'

' © £ © ' © ' ' © © ©' ' ' ©' ' £ ©' © '  ©' £ ' 

©

a a ke ijaksa aa akal Bagi a sehi gga ke satu tempoh ya g ha ya iketahui oleh All ah. 8. Semasa emaja, Bagi a s.a. . ike ali se agai seo a g ya g juju a ama ah i kala ga kaum ya, Bagi a te ke al e ga hu u ga aik, me epati ja ji, pe jala a hi up me gikut la asa ya g lu us a eputasi aik. I i me a ik mi at Kha ijah u tuk mem e i ta a a kepa a Bagi a aga mempe iagaka ha ta aga ga ya melalui se uah kafi lah ya g pe gi ke kota Bus a setiap tahu . Kha ijah telah me ye ahka ha ta aga ga kepa a Bagi a, sekali ga a le ih a yak e a i g ya g i e ika kepa a lelaki a ip a a kaum ya se i i. Apa ila Bagi a pula g ke Makkah, ham a Kha ijah, Maisa ah tela h me ce itaka kepa a ya sikap ama ah a ikhlas Bagi a. Kha ijah juga melihat keu tu ga a yak ya g ipe olehi alam pe iagaa te se ut. Kesemua itu me o o g eliau u tuk me gga aka upah Bagi a a ipa a ya g telah ija jika . Pe ka a i i juga me a ik mi at Kha ijah u tuk melama Bagi a. Bagi a telah me e ima lama a Kha ijah se a gka Bagi a 15 tahu le ih mu a a ipa a ya. Kata-kata Kha ijah me upaka pe akua te aik te ha ap ke aika akhlak Bagi a se elum ke a ia . Kata-kata i i eliau u gkapka ketika me e a gka Bagi a ya g pula g alam kea aa me ggeleta ketak uta setelah i ata gi ahyu i Gua Hi a: "Ti ak sekali-kali. Demi Allah, Allah ti ak aka sekalikali me ghi a kamu. Kamu me ghu u gka silatu ahim, mem ela pihak ya g lemah, mem e i pe apata kepa a ya g ti ak e ha ta, memuliaka tetamu a me olo g me eka ya g e hak." 9. Bagi a e musafi kelua a i Makkah se a yak ua kali. Pe tama, e sama ap a sau a a Bagi a, A u Toli ketika e usia 12 tahu . Ke ua, ketika e usia 25 tah u , se agai pe iaga kepa a ha ta aga ga Kha ijah. Ke ua- ua esti asi pe jala a i i ialah kota Bus a i Syam. Dalam ke ua- ua pe jala a i i, Bagi a me e ga pe uala pa a pe iag a, melihat kesa -kesa ega a ya g ilalui ya, juga a at-a at ya g iamalka oleh pe u uk ya. 10. Be e apa tahu se elum iutuska se agai a i, Allah telah me im ulka asa ci ta kepa a Bagi a s.a. ., u tuk pe gi ke Gua Hi a (se uah ukit ya g e ekata e ga Makkah a te letak i a at laut Makkah). Bagi a e khal ah i alam ya selama se ula (iaitu ilakuka alam ula Rama ha . pe t.) ke a a memiki ka ta a-ta a ke e sa a Allah a kehe ata kekuasaa - ya. Pe ka a i i e te usa sehi gga ata g ahyu a tu u ya al-Qu a al-Ka im kepa a Bagi a. . ak ah.i fo 18 B) Pe gaja a a Pe oma Da ipa a kisah-kisah i atas, pe gkaji aka me apati e e apa pe gaja a a ke simpula

'

'

' © '

£ ' ©

' 

£

© 

£ £

' ' ' '

' © ' £

£

£ '

©

' £

'

£

©'

£

£

©

' ' '

'

£

£

' © £ ' ' © £ £ ' '

' © © £ © ' 

'

' © '

'

©'

© 

©

' ' © £ '

'

'

'

© '

'

£

£ £

© ' '

' £

' ©

' ©

£

'

'

©

©

£

'

£

'' '

£ '

' 

'

' £

' £ ' ©  © £ £

' ©'

' 

© '

£ £ 

©' 

' ' 

©' 

©'

'

©

©

© 

' £

'

©

'

© '

'

©' ' © 

 

©'

©

©'

£

©

' 

£ 

'

' ©' £ 

£ £ ££ 

©

©' £

©

'

'

'

£

©' £ £

' ' ©

©

©

'

' 

' ©

© © £

' '

' ' '

£

'

' ©

©'

'

©

©' 

£

£

© ' ©

© '

'

© '

'

£

£

' ©

' © ' £

' 

©' 

' 

© 

' © ' '

' '

£

£

£

'

©

'

£

£

£

' 

£

©' ' ' © ' ' £ © 

©' ©' £ ©

' ' '

©

©

' £ © © £ ' © ' © ' ' © ' £ '' £ ' © ' ' © ' £ © ' © ' £ ' © © ' ©' © ' £ ' © ©' 

£

'

©' 

' ' ©

©'

' '

£

©' 

© £

©

'

'

'

'

©'

'

£ ' ©

©' £ ' ©£

'

' ' ' ' £ ' '

'

' ' ©' © £ © ©' £ ' £

© ©

' 

£ ' ' ' © £ ' ©

'

©' £ © '

' £ £ ' © ' ' ' ' © ' £ £ ' ' ' £ ' ' © ' © ' ' ' ' © 

' © '

sepe ti e ikut: 1. Seki a ya pe ak ah kepa a Allah atau pe gislah e a a i ke u uka ya g muli a i kala ga masya akat, o a g amai aka le ih te ta ik u tuk me e ga se ua y a. Me ja i ke iasaa , masya akat aka mempe lekehka pa a pe gislah a pe ak ah seki a ya me eka e asal a ipa a lata elaka g ya g ti ak ike ali atau ketu u a ya g hi a. Apa ila pe ak ah ya g me ye u masya akat me upaka o a g ya g e ketu u a

mulia atau mempu yai ke u uka , me eka ti ak mampu me tohmah pe ak ah te se ut. Me eka ha ya mampu me eka- eka fit ah agi melepaska i i a ipa a me e ga a k ah atau kata-kata ya. leh ke a a itu, setelah Rasul s.a. . me gi imka su at kepa a He cules (Maha aja Rom) me gajak eliau a kaum ya kepa a Islam, soala pe tama ya g ita yaka oleh He cules kepa a A u Suffia ialah: "Bagaima akah ketu u a Muham ma alam masya akatmu?" A u Suffia me ja a , (ketika itu eliau masih lagi musy ik ): "Dia a ipa a ketu u a kami ya g pali g mulia." Apa ila He cules selesai e ta ya a me e ga ja apa A u Suffia te ta g i i Bagi a, He cules me e a gka ahsia soala soala ya g ikemukaka ya. He cules e kata kepa a A u Suffia : "Aku ta yaka kepa amu, agaima akah ketu u a ya? Kamu me ak a aha a ia a ipa a ketu u a kamu ya g pali g mulia. Demikia lah, Allah ha ya memilih a i a ipa a golo ga ya g mulia alam kaum ya a mempu yai ketu u a ya g pali g aik." Be a , Islam ti a k meletak apa-apa ilai kepa a kemuliaa ketu u a alam me ilai amala seseo a g. amu , seseo a g me ja i le ih mulia, e ke u uka a mu ah me empa kejayaa jika ia e ketu u a a e kepe i a ia mulia. Se agaima a alam se uah ha is sahih is e ut:

Me eka ya g te pilih semasa jahiliah a alah juga me eka ya g te pilih semasa Islam seki a ya me eka memahami. 2. Keta aha pe ak ah me a ggu g kepe ita se agai a ak yatim atau kesusaha hi up semasa kecil, me ja ika eliau le ih se sitif e ga ilai- ilai kema usi aa ya g mulia. Dia me ja i le ih elas simpati kepa a a ak yati a, o a g miski a me e ka ya g iseksa. la juga me ja ika eliau e usaha u tuk e laku a il, melakuka ke aji ka a me gasihi golo ga i i. Setiap pe ak ah pe lu kepa a aset pe i kema usiaa ya g mulia u tuk mem olehka eliau me asai kese gsa aa o a gya g lemah a susah. Tia a y a g oleh mem ekalka pe asaa kema usiaa i i kepa a ya kecuali eliau se i i me g alami kesulita ya g i asai oleh golo ga ya g lemah sepe ti a ak-a ak yatim, pa a fa ki a miski . 3. Pe ak ah ya g hi up alam suasa a ya g le ih hampi kepa a fit ah semulaja i a jauh a ipa a kehi upa kompleks, kemu ia fiki a , kekuata akal, tu uh a a a ji a juga kesejahte aa asio al a pemiki a aka mu ah i e tuk. leh ke a u itu, Allah ti ak memilih o a g A a u tuk melaksa aka isalah Islam seca a ke etula atau

©

' ' ' ' £

£

£

'' £ © £ © ' ' © © © ' £ ' £ ' ' © £

£ £ £ ' ' © © © © ' £ © ' ©' £ £ ' £ ' £ ' '

'

' £ 

' © '

' 

£ '

£

' '

' ' £

©'

'

£

©'

£

'

' '

© ©

'

'

 

£ ' ' £ ' £ © © © ' '

' ©' ' ' © ' © £ £ ' '

' £ '

© © £

' © £

£

£

'

' £

'

' © 

© 

' ' ' © '

©

'

'

©

© © ' ' ' ' © ' ' £ 

£

£

© ' ' £ £

£

'

£ £ £ £ £ £ ' © 

© ' ' © ' © £ © ' ' 

' © ' £

'

©'

© 

'

'

' ©' ©

'

' 

' '£ ' 

'

' £

£ '

' £

£

' ©

£

'

' ' £

'

© 

£

£ 

£

' '

' ' '

£ 

© ' '

© ©

©

'

£

'

'

' 

' '

'

' ©

£

' £

©'

' £ 

' 

© ' ©

'

' '' ' £ £ 

©

'

' 

' © ' ' ' ' £

'

£

'

'

'

' £

'

© 

'

£

£

©

' £ £ ' ' © '

' £ ' £ £ ' £

©£

© © 

'

£ 

©

£ 

' ©

© '

©

£ 

£ 

' ' '

©

£

£ £ £ ' © ' ' £ ' © ' ' 

  

'

©' ' £ £

£ 

'

£ £ 

'

©'

'

' ' £

' ''

©' ' ' ' ' © © '

© '

'

'

£

'

£

' © ' © £ ' © © ©' ' ' © £

'

'

£

' '  ' ' '  £ ' ' 

' £ £ © © ' '

' ' ' ' ' ' £ © ' ' ' © ' ' £ £ © © ' ' ' ©' ' £ © £ £ © ' ' © © ' ' © © ©

©

akhlak me eka ya g me yele e g. Bahka eko masa lampau ya g u uk me im ulka ke agua te ha ap kejuju a pe ak ah sepe ti me eka. Me eka itohmah e seli u g i se alik ak ah islah u tuk me capai sesuatu tujua . Me eka juga itu uh ha ya me mulaka se ua pe gislaha setelah me asa puas e ga kelazata hi up a syah at. Me ek a ia ggap telah e a a alam ko isi atau usia ya g tia a ha apa lagi u tuk me g eja ke e aa , ha ta, kemasyhu a atau kemegaha . Seme ta a itu, pe ak ah ya g hi u 

' ' © £ £ ' ©

ta pa tujua . Bahka ke a a me eka le ih e ji a mu i, e pemiki a sejahte a a e akhlak ma tap. Me eka le ih cekal me a ggu g kesuka a pe a g i jala Allah a me ye a ka isalah- ya ke selu uh ce uk u ia jika i a i gka e ga a gsa e tama u ya g e ji a e ga me eka. 4. Ha ya o a g ya g ce ik a ce as layak memega g tampuk ak ah a kepimpi a ya. a g ya g o oh a se e ha a pa ai ti ak layak me ya a g kepimpi a gagasa , pe gislaha mahupu ke oha ia . Bahka a ta a pe atu a hi u p, . ak ah.i fo 19 me eka ya g o oh, e pemiki a e cela u a pelik, ti ak layak memimpi ma a-m a a i a g kehi upa . Seki a ya seca a ke etula atau situasi ya g a a mem e i pelua g kepa a me eka u tuk memega g pusat kepimpi a , ia aka jatuh me ju am. Masya akat aka memecat ya setelah me apati ti ak ta uk ya me u jukka ke o oha , keja ggala a pemiki a ya ya g e cela u. 5. Dalam u usa sa a hi up, seseo a g pe ak ah pe lu e ga tu g kepa a usaha pe i a i ya a sum e pe ca ia ya g mulia. Dia ti ak me gemis, me e ah ha ga i i atau hi a. Pe ak ah ya g e a a mulia ti ak ela hi up e ga hasil se ekah a pem e ia o a g. A akah me eka masih lagi mempu yai ha ga i i setelah me eka se i i e ti ak me jatuhka ma uah i i e ga si uk memi ta a me gemis, alaupu uka seca a te a g-te a ga ?! Apa ila kita temui a a ya g me ak a i i ya e ak ah a mem e i tu juk aja , amu alam masa ya g sama si uk me gaut ha ta o a g amai e ga e macam-macam helah, se e a ya ia me ghi a i i se i i. Bagaima a pula kaum a ji a mema a g ya?! Sesiapa ya g me elaka i i ya hi a, agaima a ia mampu me gajak kepa a kemuliaa akhlak, e i i teguh me gha api thaghut a pem uat f asa , meme a gi kejahata a ke osaka , se ta mem a gkitka oh kemuliaa , ha ga i i a isti amah alam i i umat?! 6. Kehi upa pe ak ah ya g lu us semasa emaja a pe jala a hi up ya g aik le ih me jami kejayaa eliau alam ak ah kepa a Allah, pe gislaha akhlak a meme a gi mu gka . I i ke a a, ia ti ak aka e ha apa e ga o a g ya g me ce muh kepe i a ia ya ketika ia masih elum e kecimpu g alam ak ah. Ramai ya g kit a temui melakuka ak ah islah, khusus ya pe gislaha akhlak; fakto te esa o a g amai me olak me eka ialah kome te ha ap lata elaka g hi up me eka ya g te cema a

£ ' £ ' ' ' £ ' ©' © ©' £ £ ' ' ' £ ' ' © © ©' © © £ £ ' © © ' ' ' © ' ' ' £ ' £ ' ' ' ' © © © ©£ ' £ £ £ £ £ £ ' ©' ©' ' © £ © £ £ ' ' ' ' ' ' ' © ' £ £ £ £ £ £ ' ' ' ' © © © £ £ £ ' £ £ ' ' ' © ' £ ' '' © £ © © '  © £ ' ' ' £ ' ' © ' ' £ ' £ ' ' £ © ' © © ' © ' ' ' ' © © © ' £ £ £ ' © ' ' ' © ' © ' ' £ © ¤ © © ' © £ £ £ ' £ £ ' ' ' ' © ' ' £ © © £ £ ' © ' ' ©£  © ' © ' ' £ © ' ' ' ' ©' ' £ © ' ' £ £ £ £ © ' ' © ' ' © ' '  £ ' £ £ © £ ' ' ' ' ' © © ' ' £ £ ' © ' £ © ' ' ' £ ' £ © ©' © £ £ £ ' ' ' ' ' ' © £ ' £ ' ' © © £ £ £ £ ' ©' ©' © © ' £ ' £ £ ' © ' ' © ' © £ ' ' © © © ©' ' £ © £ £ ' ' ' £ ' £ ' © ' © £ ©' © £ ' ' £ £ ' £ ' £ © ©' £ © £ '' £ ' ' © ' ' ' ' ' ' ©' ' © ' ©' ©' £ £ ' ' ' ' ' ' © ' ' ' © £ £ ' ' ' £ ' ' ©  © © ' £ £ £ £ ' ' ' © £ © ' © ' ' © £ £ £ ' ' ' ' £ ' ' ' ' ' ' © ' ' ©' ' ' £ © ' © © ' ' £  ''' ' © ©' £ ' © ' ' © ©£ ' ' £ ' © © £ ' ' © ' £ £ ' £ £ £ ' © ' ' ' © ' ' © £  ' £ ' £

'

' £

©

£

' £ 

' ©' © ' £

£ 

' 

' '

£ 

' £

'

'

'

£

£

pe masalaha masya akat. Sesiapa ya g mahu me gislah golo ga e agama, ia pe l u hi up e sama me eka i masji , i majlis a alam masya akat me eka. Sesiapa ya g i gi . ak ah.i fo 20 me gislah golo ga u uh a pela a g, ia mesti hi up e ga me eka i kampu g a kila g. Maka e sama i umah me eka a e ual e ga me eka alam pe sekita a masya akat me eka. Sesiapa ya g i gi me gislah u us iaga ya g e laku alam masya akat, ia patut e gaul e ga me eka i pasa , ge u g pe iagaa , kila g, kela a majlis me eka. Sesiapa ya g e has at me gislah kea aa politik, ia he aklah e campu e ga ahli-ahli politik, me ge ali o ga isasi me eka, me e ga ucapa me eka, mem aca pe jala a p og am a pa ti me eka. Dia juga pe lu me ge al pasti pe sekita a me eka ti ggal, lata elaka g pe getahua ya g me eka ja ika sum e a hala tuju me eka. Aga ia tahu agaima a e cakap e ga me eka te ta g sesuatu pe ka a a pe ka a te se ut ti ak me ye a ka me eka me jauhka i i. La ta a itu, ia apat me getahui ag aima a melakuka pe gislaha te ha ap me eka melalui st ategi ya g ti ak me o o g me e ka meme a gi ya ise a ka asa e ci a e emosi. Itulah pe galama hi up a pe getahua e kaita kema usiaa ya g mesti imiliki oleh pe ak ah. I i mem olehka ya me ealisasika fi ma Allah Taala: ( ÏπuΖ|¡p ø:$# ÏπsàÏãöθyϑø9$#uρ Ïπyϑõ3Ïtø:$$Î/ y7nÎ/u‘ ≅‹Î6y™ 4’n<Î) í÷Š$# Serulah ke jalan Tuhanmu ( ahai Muhamma ) en an hikmat ke ijaksanaan

£

p i atas la asa ya g etul semasa emaja ya aka se tiasa me ga gkat kepala (ti ak oleh ipe e ah- e ahka ) e ga ahi ya g e se i-se i. Musuh-musuh pe gislaha ti ak me emui jala u tuk me cemuh masa lalu ya ya g te ekat mahupu ya g lampau. Me eka ti ak mampu me geksploitasi seja ah lampau ya g te peso g u tuk mem u ukka ama ya atau me gajak o a g amai mempe lekehka ya. Betul, Allah me e ima tau at o a g ya g e tau at a kem ali kepa a- ya e ga juju a ikhlas. Allah me ghapuska kej ahata ya g lalu e ga ke aika eliau ya g ki i. Aka tetapi, pe ka a i i ti ak sama e ga pe ak ah ya g me u ggu- u ggu kejayaa ak ah ya, ise a ka pe jala a hi up y a ya g se tiasa e a a i atas la asa ya g lu us a eputasi ya ya g aik. 7. Pe galama pe ak ah e kela a, e gaul e ga o a g amai, memahami a at, situasi a masalah me eka, mem e i kesa esa kepa a kejayaa ak ah ya. Pe a k ah ya g e i te aksi e ga o a g amai ha ya melalui uku a esei ta pa e gaul e ga me eka ya g mempu yai e agai ali a , a alah golo ga ya g gagal alam ak ah i slah. a g amai ti ak aka me e ga kata-kata me eka. Se ua me eka ti ak aka apa t ite ima oleh akal, ke a a o a g amai melilihat me eka jahil te ta g ko isi a

© © ' 

£

£

' ©

©'

©

' £

© ' ' 

' £

' '

© '

£ £

' ' '

' ©' ' © © ' ' ' £ ©' ' ©

£

£

©

©'

© £

©

©

©'

©

' ' 

£ 

'

'

'

'

£

©

' © £

'

' ' ©

' '

£

'

'

'

©

' © © £ '£ ' © ' £ '

' © £ 

£

£

© £

© '

£

£ '

£ £

' 

' '

' ' ' £ © £ £ £ ' 

' 

' ' ©

' ©'

' ' ' ' £ © £ ' © ' £ £ © ' £ £ ' £ ' ' © ' £ ' £ ' ' ©' ©

' '

' £

©

'

'

0

'

' ©

£

£

©

©

£

£ © £ © £

'

' £

£

£

' © £

'

'

'

£

' ' ' ©

¡ © © # £ ' £ ' '' £ ' ' ' ' ' ' £ ' ' ' £ ' © '  ©

£  ' ©

£ £ ' © ' ' £ £

''

'

© '

© ' ©

£ '

'

' £ 

©

£

' ' '

' ' ©

£

'

' ' © ' ' '

© '

'

'

' ©

£

'

£

£

£

' ' ©

£ £

£

£

£

'

£

' £

© ' ' © ' © ' £ ' ©' ' ' ' © ' © £ ' ' ' © © ' £ £ £  £ £ ' £ ' £ ' © £ £ ' ' © ' £ £ ' 

© ©

' © 

' ' ' ' ' ©£

' © £ £© £ ' £ ' ' ' © ' ' ' ' © ' £ £ © © £ £ ' ' £ © £ ' £   © £ ' ' ' ' ' £ ' 

' £

'  '

£ £ £

'

'

£ ©' ' £ ' ' ' '

'

' ©

' ©

' ©

£

' ' 

£

©' ' £ ' '

©'

©' ' ' © ' ' £  '

' 

' ' © £

£

'

© £ ©

' £ £

© ' © '

© '

an nasihat en ajaran yan aik. (An-Nahl: 125) Alan kah in ahnya kata-kata yan ma thur:

"Hen aklah kamu eru a ke a a manusia men ikut taha kemam uan akal mereka. A akah kamu mahu Allah an asul-Nya i ustakan?" 8. Dari masa ke semasa, en ak ah ke a a Allah mestilah mem unyai aktu untuk i a ersen iri. Dalam tem oh itu, rohnya erhu un en an Allah alla Sya nuh. i an ya i ersihkan ari a a kotoran akhlak ter ela an kehi u an ka au ilau i sekelil in nya. ersen iri seum ama ini akan men ajak en ak ah memuhasa ah iri, an ainya ia uai melakukan ke aikan, ter elin ir ari lan asan yan ituju an menjauhi jalan hik mah. oleh ja i ia melakukan kesila an alam ara, manhaj an jalan, atau ia ten elam e rsama oran ramai alam er e atan an er in an an. Sehin a ia al a ari a a zikrul lah, ermesra en an-Nya an lu a men in ati akhirat sama a a syur a mahu un neraka. Per e atan terse ut menye a kannya lu a tentan kesen saraan an kesakitan mati. Oleh kerana itu, tahajju an iamullail menja i far hu a i Na i s.a. . an hanya su nat ke a a oran lain. Oran yan se atut men am il erat amalan sunat ini ialah ara en a k ah ke jalan Allah, syariat an syur a-Nya. Khul ah ( ersen irian), tahajju an iamul lail i en hujun malam mem unyai kelazatan yan ti ak iketahui ke uali mereka yan Al lah muliakan melalui amalan-amalan terse ut. I rahim in A ham rahimahullah erkata seketika sele as ertahajju an eri a at: "Kelazatan yan kami ke a i jika iketahui ol eh raja-raja, asti mereka akan memeran i kami emi mem erolehinya." Cuku lah untuk e oman kita, firman Allah Ta araka a Taala yan itujukan ke a a a in a s.a. .: . ak ah.info 21 ≅oÏ?u‘uρ Ïμø‹n=tã ÷ŠÎ— ÷ρ & ∩⊂∪ ¸ξ‹Î=s% çμ÷ΖÏΒ ó à)Ρ$# Íρ & ÿ…çμx óÁoÏΡ ∩ ∪ Wξ‹Î=s% ωÎ) Ÿ ãΠuθø%r&uρ $\↔ôÛuρ ‘‰ © & }‘Ïδ ≅ø‹©9$# sπy∞Ï©$tΡ ¨βÎ) ∩∈∪ ¸ξ‹É)rO Zωöθs% š ø‹n=tã ’Å+ù=ãΖ ∩∉∪ ¸ξ‹ % Wahai orang yang berselimut! Bangunlah sembahyang Tahajjud pada waktu malam, selain dari sedikit masa (yang tak dapat tidak untuk berehat). Iaitu separuh dari waktu malam, atau kurangkan sedikit dari separuh itu. Ataupun lebihkan (sedikit) daripadanya; dan bacalah al-Quran dengan "Tartil". (Sayugialah engkau dan pengikut-pengikutmu membiasakan diri masingmasing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu, kerana) sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu wahyu (Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah) yang berat (kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakannya). Sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat kesannya (kepada jiwa), dan lebih tetap betul bacaannya. (Al-Muzzammil: 16) www.dakwah.info 22 Bahagian 2 PERMULAAN WAHYU SEHINGGA HIJRAH KE HABSYAH A) Peristiwa-peristiwa Sejarah Di dalam tempoh ini, peristiwa-peristiwa sejarah berikut terbukti berlaku: 1. Wahyu diturunkan kepada Rasul s.a.w.: Apabila Nabi s.a.w. berusia genap 40 ta hun, Jibril turun membawa wahyu kepada Baginda. la berlaku pada hari Isnin, 17 Ramadh 

© 

© 

¡ 

©

¤

¡¡ 

© 

© 

© ©

© 

©

©

© 

© ¡ 

©

© ¡ 

©  

 £

© 

© ¡¡ 

©

¡ ©

©

¡ 

©

© ¡

¡ © ¡ 

¡

0

©

©

© ©

©

¡ 

©

© 

¡ 

¡ 

© 

© 

©

¡ 

© ¢  

¡ 

 

¡ ¡

©

¡

©

¡ © 0

© 

© 

©

¡ 

¡ © £

© 

 

¤ 

¡ 

£ %

¡ 

© 

 ¡ ©

© ©

© 

© ©

© 

© 

 ¡

¡ 

© © ©

¡ ©

© © ¡ ¥ © 

©

¡

© 

1

©

©

© © ¥ 

©

©

¡ © ¡ ¡ 

¡ 

¥ ¡ ©

©  0

an. Imam al-Bukhari r.hm. meriwayatkan kepada kita tentang cara penurunan wahyu dala m Kitab Sahihnya dengan sanad yang bersambung kepada Aishah, kata beliau: Perkara pertama yang mula-mula berlaku kepada Rasulullah s.a.w. ialah mimpi baik semasa tidur. Baginda hanya bermimpi melihat ia datang seperti cahaya subuh. Kemudian ditimbulkan kepada Baginda rasa cinta untuk berkhulwah (bersendirian). Baginda berkhulwah di Gua Hira. Baginda beribadat di dalamnya untuk beberapa malam sebelum pulang menemui keluarganya bagi mengambil bekalan untuk khulwah seterusnya. Kemudian Baginda kembali menemui Khadijah, mengambil bekalan yang seumpamanya. Sehinggalah wahyu kebenaran diturunkan kepada Baginda ketika berada di Gua Hira. Malaikat (Jibril) datang menemui Baginda seraya berkata: Bacalah. Baginda berkata: Aku tidak tahu membaca. Baginda menceritakan: Maka dia memegang dan menutupi aku sehingga aku merasa kepenatan. Kemudian dia melepaskan aku. Dia berkata lagi: Bacalah. Maka aku berkata: Aku tidak tahu membaca. Maka dia memegang dan menutupi aku untuk kali kedua sehingga aku merasa penat. Kemudian dia melepaskan aku. Dia berkata kembali: Bacalah. Maka aku berkata: Aku tidak tahu membaca. Maka dia memegang dan menutupi aku untuk kali ketiga. Kemudian dia melepaskan aku seraya berkata: zΟ‾=tæ “Ï%©!$# ∩⊂∪ ãΠt ø.F{$# y7š/u‘uρ ù&t ø%$# ∩ ∪ @, =tã ô⎯ÏΒ z⎯≈|¡ΣM}$# t,n=y{ ∩⊇∪ t,n=y ∩∈∪ ÷Λs>÷ètƒ óΟs9 $tΒ z⎯≈|¡ΣM}$# zΟ‾=tæ ∩ ∪ ÉΟ =s)ø9$$Î/ Bacalah ( ahai Muhamma ) e ga ama Tuha mu ya g me ciptaka (sekalia makhluk). Dia me ciptaka ma usia a i se uku a ah eku. Bacalah, a Tuha mu Ya g Maha Pemu ah. Ya g me gaja ma usia melalui pe a a tulisa . Dia me gaja ka ma usia apa ya g ti ak iketahui ya. (Al-Ala : 1-5) Setelah itu, Rasulullah s.a. . pula g alam kea aa geme ta . Bagi a me apatka

£

© £ 

£

Kha ijah i ti Khu aili .ha. se aya e kata: "Selimutka aku, selimutka aku." Kha ijah sege a me yelimutka Bagi a sehi gga hila g asa takut. Bagi a me ce itaka ap a ya g e laku a e kata: "Aku im a gka i iku." La tas Kha ijah e kata: "Tak mu gki . Demi Allah, Allah ti ak sekali-kali aka me ghi a kamu. Kamu me yam u g silatu ahim, me a ggu g pihak ya g lemah, mem e i pe apata kepa a ya g ti ak e ha ta, memuliaka tetamu a me olo g me eka ya g hak." Setelah itu, Kha ijah e sama Rasulullah s.a. . e a gkat me emui Wa a ah i aufal i Asa i A ul Uzza. Wa a ah me upaka sepupu Kha ijah. Beliau seo a g lelaki ya g me ga ut agama as a i semasa jahiliyah. Beliau juga oleh me ulis alam . ak ah.i fo 23 ahasa I a i. Beliau telah me ulis I jil e ga ahasa I a i setakat ya g ike he aki Allah. Ketika pe temua i i, ia telah tua a uta. Kha ijah e kata: "Wahai se pupuku, e ga lah (kisah) a ipa a a ak saha atmu." Maka Wa a ah e ta ya kepa a Bagi a : "Wahai a ak saha atku, apa ya g kamu lihat?" La tas Rasulullah s.a. . me ce itak a apa ya g telah ilihat ya. Wa a ah e kata: "Ia a alah amus (pem a a ahyu, iaitu i il) ya g pe ah tu u kepa a a i Musa a.s.. Ala gkah aik ya kalau aku masih mu a emaja a kuat. Semoga aku masih hi up ketika kaum kamu me gusi mu kelua ." La tas

' 

'

©'

'

' 

© '

©

£

'

'

©'

£

'

'

£

¤ £

©

©'

'

'

£ 

£

'

' 

©

©' 

© ' £

' £ 

© 

' '

£

©

' ©

£

£

'

' ' © '

' '

'

¤ £

' © © ' ¤ ' ' £ ' ' £ £ ' ' ' £ ' ' ' © ' ' ' ' ' © © ' ' ' ' ' £  ' ' ' ' ' © ' £ © £ ' © ' ' £ £ ¤ £ ' £ £ ' ' £ ' © ' © '  ' © ¤ £ ©' £ ' ' £ © © ©

£ £ ' ' © © ©' ££ ' ' ' ' £ ' ' ' £ © £ © ' '  ' © 

' © ©

£

'

©

'

'

' '

£ 

' £

' ' © ' ' © ' ' £ ' ' © ' ' '

' 

£

' £

©

©

©

©'

' £ ' '

' ©

' ©

' 

© ' 

£

Rasulullah s.a. . e ta ya: "A akah me eka aka me gusi aku kelua ?" Dia e kat a: "Ya. Tia a seo a g lelaki ya g ata g mem a a sepe ti apa ya g kamu a a, pasti aka imusuhi. Seki a ya aku sempat e ga ha i itu, aku aka me olo g kamu semampuku ." Ti ak lama kemu ia , Wa a ah me i ggal u ia. Seme ta a ahyu pula telah te he t i seme ta a aktu. Dalam i ayat I u Hisyam a ipa a I u Isha ise ut: i il ata g me emui Rasulullah s.a. . ketika Bagi a se a g ti u i Gua Hi a. Dia ata g e ga mem a a seje is ekas a ipa a sute a ya g iletakka kita i alam ya. i il e kata: "Bacalah ( ahai Muhamma ) e ga ama Tuha mu ya g me ciptaka (sekalia makhluk). Dia me ciptaka ma usia a i se uku a ah eku. Bacalah, a Tuha mu Ya g Maha Pemu ah. Ya g me gaja ma usia melaluipe a a tulisa . Dia me gaja ka ma usia apa ya g ti ak iketahui ya." (Al-Ala : 1-5). Bagi a e kata: "Maka aku mem aca ya. Kemu ia , setelah selesai ia e e a , lalu aku te jaga a ipa a ti u . Seolah-olah te tulis alam hatiku satu tulisa ." Bagi a e kata: "Maka aku kelua ( a ipa a gua itu) sehi gga aku e a a i te gah-te gah ukit. Aku e ga satu sua a a ipa a la git e kata: "Wahai Muham ma , kamu a alah utusa Allah, aku a alah i il." Bagi a e kata: "La tas aku me o gak kepalaku ke la git u tuk melihat. Ti a-ti a (mu cul) i il alam e tuk seo a g lelaki ya g me ya a ka ke ua- ua kaki ya i ufu la git. Dia e kata: "Wahai Muhamma , kam u a alah utusa Allah a aku a alah i il." Bagi a e kata: "Aku te cegat melih at ya, ti ak ma a mahupu e u u . Aku memali gka mukaku a ipa a ya i ufu la git. amu apa ila aku mema a g ke a ah la git ya g lai , aku tetap melihat ya juga. Aku t e us te cegat e i i, ti ak ke epa mahupu ke elaka g sehi ggalah Kha ijah me gut uska utusa -utusa ya me ca iku.... (hi gga akhi i ayat). 2. a g pe tama ya g e ima e ga Bagi a a memeluk Islam ialah iste i Bagi a, Kha ijah .ha., kemu ia sepupu Bagi a, Ali .a.. Ketika itu Ali masih ka akka ak e umu 10 tahu . Kemu ia iikuti pula oleh ekas ham a Bagi a, Zai i Ha ithah. Kemu ia ya A u Baka as-Si i .a.. Ham a sahaya ya g mula-mula seka li memeluk Islam ialah Bilal i Ra ah al-Ha syi. leh itu, Kha ijah me upaka o a g ya g pe tama e ima e ga Bagi a seca a mutlak. Rasulullah s.a. . telah e sem ahy a g e sama ya pa a peta g ha i Is i . la me upaka ha i pe tama Bagi a e sem ahya g. Solat ketika itu ilakuka ua akaat i aktu su uh a ua akaat i aktu pet a g. 3. Kemu ia ahyu te he ti u tuk seketika. Be laku pe selisiha i ayat te ta g tempoh ya. Ya g pali g lama ialah tiga tahu a pali g si gkat ialah e am ula . Ri ayat e am ula itulah ya g sahih. Ketika tempoh te putus ya ahyu, Rasulullah s.a. . me asa susah hati a amat ukacita, sehi gga Bagi a hampi -hampi kelua ke ka asa

' £

' ' ' ' 

'

£

' '

' £

©'

' £

'

' ©

£ 

' 

' ' © ' © ' ' ©

© 

£ 

© '

£

' ©

£ 

£ 

©'

£ 

£

£

£

' 

'

©

© 

'

'

£ £

'

'

'

' ¤

£ '

' '

' '

©'

£

£ 

' £

' © £ £ 

©

©

£

' 

©

' 

'

© ' ©

£

£ 

£ £

' '

' ©

£ 

£

' 

©'

' ©

£

£

' £

'

£

© 

' 

©'

'

© £ 

£

' ' '

©

© 

£

£

'

©' ' © ©' £ £

 

' © ' £

£

' '

£ © © © ¤

' ©

£ £

© 

'

'

'

© 

©'

© £ 

£ ¤ ©©

£

' © 

 £ 

'

£ £ £ £

' 

'

'

£

£  

©

©

' © ©' ' © £ ©

¤

'

' ' © ' ' © ' £ ©' £ © ' ' ' ' © ' ' ' £ ' ' £ © £ © ' £

' © ' ' © ' '

©

©

' 

©'

'

£

£ ' © ' ' ' © © £

' ©

'

© £ 

© ' ©

© '

© ' £ ¤ £ £

' £ ' ' £ £ ¤ ' © ' ' ©

' ' © '

£ '' © £ £ ' ' ' £ ©£ ©' ' ' £  ' '' ' ' £ £ £ © © £ ' ' £ £ © £ ©' ' ' © ' © © ' £ ©' ' © © ' ' ' ' ' © © ' ' © © £ ' ©' £ £ © ©

' © ' £ © ' '

©

©

'

' ©

£

' £ £ '

' ©

'

' 

£

'

'

£

' 

'

'

'

£

©

£

' £ '

© ' © '

'

' 

©

©

ukit a i gi me ghum a ka i i a ipa a pu cak ya2. Bagi a me ya gka Allah telah mem e ci ya setelah memilih ya u tuk tugas isalah ya g mulia. Selepas itu, ahy u kem ali tu u kepa a Bagi a, se agaima a ya g i i ayatka oleh al-Bukha i ala m kita 2 Ayat: "hampi -hampi me ghum a ka i i a ipa a kemu cak ukit ke a a ukacit a ahyu te he ti sekalipu te apat alam kita Sahih al-Bukhah, ia a alah a ipa a eto ika az-Z uh i. Ia ti ak e sam u g kait e ga i ayat asal. Se agaima a ya g ise ut oleh pe ga a g kita Fathul Bah. L ihat Fathul Bah 12/316. . ak ah.i fo 24 Sahih ya, a ipa a a i i A ullah al-A so i, a ipa a a i s.a. .: Ketika aku se a g e jala -jala , ti a-ti a aku me e ga satu sua a a ipa a la git. Aku me ga gkat pa a ga ku. Rupa- upa ya ia a alah malaikat ya g telah ata g kepa a aku i Gua Hi a . Malaikat itu se a g u uk i atas ke usi i a ta a la git a umi . Aku me asa takut kepa a ya, la tas aku pula g. Aku e kata: Selimutka aku. Maka All ah Taala telah me u u ka : ∩∈∪ ö àf÷δ$$sù t“ô_” 9$#uρ ∩ ∪ ö ÎγsÜsù y7t/$u‹Ï uρ ∩⊂∪ ÷ iÉ9s3sù y7−/u‘uρ ∩ ∪ ö‘É‹Ρr sù ó Wahai oran yan erselimut! an unlah serta erilah erin atan an amaran (ke a a umat manusia). Dan Tuhanmu, maka uca lah an in atlah ke esaran Nya! Dan akaianmu, maka hen aklah en kau ersihkan. Dan se ala kejahatan, maka hen aklah en kau jauhi. (Al Mu athir: 1 5) etelah itu ahyu turun erterusan. 4. ele as itu, asulullah s.a . mula er ak ah ke a a Islam i kalan an oran yan i ercayai (kerasionalan) akalnya selama ti a tahun cuku . Hasilnya, e era a or an lelaki an anita yan terkenal en an emikiran yan matan an ji a yan sejahtera, t elah memeluk Islam. etelah ilan an mereka yan memeluk Islam menca ai kira kira 30 oran , Allah memerintahkan asul Nya s.a. . untuk menyam aikan ak ah secara teran teran an. Ini inyatakan alam firman Nya: ∩® ∪ t⎦⎫Ï.Î ô³ßϑø9$# ⎯tã óÚÌ ôã &uρ ã tΒ÷σè? $yϑÎ/ ÷íy‰ô¹$$ ù Oleh itu, ampaikanlah e a a e te u -te an apa yan ipe intahkan kepa amu (wahai Muhamma ), an jan anlah en kau hi aukan antahan an tentan an kaum kafi mu y ik itu. (Al-Hij : 94) 5. Eko an akwah e a a te an -te an an itu, e mulalah pe in kat menyakiti o an o an mukmin yan a u memeluk I lam. ahkan Ra ulullah .a.w. tu ut i akiti. O an mu y ik me a a im an apa ila Ra ul mempe o ohkan pemiki an me eka, mem on ka ke a atan tuhan-tuhan me eka an men emukakan a ama a u kepa a me eka. A ama it u men ajak kepa a Tuhan yan E a. Tuhan yan ti ak apat ilihat oleh mata an pan an an, e an kan Dia yan men etahui hakikat pan an an mata. Dia ju a Tuhan yan Maha L emah Lem ut la i Maha Men etahui apa yan telah an akan e laku. 6. Dalam tempoh ini Ra ul .a.w. e ama o an -o an mukmin e himpun e a a ul it i umah al-A am in A i al-A am. Al-A am in A i al-A am ketika itu telah m emeluk I lam. a in a mem a akan ayat-ayat al-Qu an al-Ka im yan ite imanya kepa a me 

¡ £ ¡ ¡ £

©

¡

£

¦ £ ¦

© ¡ 

' ©

© 

©

£ © ' £ © ¡ £ £ '  2¡ ¡ ¡ ©

£

© £

'

£

¡

£ ¦ 

'

©

©

2

£

©

£

£

¡

©

¡ £

© £ £

£

£ ¡ © ¦ 

 ©

¡ 

' ' ' © ¡ ¤£ ' © ' ¡ ' £ £ 2 © 

'

©

© £

£

©©

© ¡

' ' 

' ©' £

© 

© 

 

¡ £ 

©' £ 2 £ ¦ £ ©

£ £

©

 

©

© 

£

© ¡ ¡

£ 

£ 

¡

£ © ¦

©

¤£ ¡ £

£

'

¡ ¡ £

¡ ©

£

¡ 

©

© 

'

© 

£ 

©

¡

' ©

£

' '

© '

©

¦ ¡ © £ ¡ © ¦ ¡  ¦ ¦ £ ¥ £ ¦ ¡ £ ¡ £ £ ¦ £ ¡ © © ¦ £ £ £ ¦ £ 

© ' ' 

¦£ ¡

'

£ ' ' © £ © © ' © © ' £ ' ' ©' ' ' ' £ ' ' ' © £ £ ' © '  © © ' © £ ' ' £ ©

¡

¡ ¥ ©

' © 

¤£

' 

¡ ©

' £ ¡

¦

©' © '

© 

2 4 

' 

¦

£ © ' ' ¡ £ ¡ 2 © ©  £ ¡ ¡ ¢ ' £ ¡ ¢ ¡ ¤£ 

£© ' © ' £

' £ © ¦

' £ '

2 © ¡

© ¡ ¥

£ ¡

© ¡

¡

' ' ' ' ' ' ©  £  £ ¦ © £ ¡ ¦

¡ £ ¡ 

¡ © ¦ ¡ © ¡

© ¡ © ¡ 3 3 3 © © ©

"Demi Allah, wahai apa au a aku! Kalau me eka meletakkan mataha i i e elah kananku an ulan i e elah ki iku upaya aku menin alkan u u an ini, ekali-kali aku ti ak akan menin alkannya, ehin a-lah Allah memenan kannya atau aku ina a ke ananya". 9. Selepa pe i tiwa te e ut, o an mu y ik emakin he at menyakiti Ra ul .a.w . an pa a aha at. Sehin a a a yan mati i ek a an a a yan uta. 10. Apa ila Qu ai y melihat o an -o an mukmin tetap te uh en an a i ah me eka ( ekalipun i ek a an i akiti), me eka mem uat keputu an untuk e un in en a n Ra ul .a.w.. Me eka menawa kan ha ta e anyak mana yan a in a mahu, atau melantik a in a e a ai aja me eka. amun a in a menolak emua tawa an itu. 11. Melihatkan ke e ilan an penyik aan e te u an Qu ai y te ha ap pa a aha at , Ra ulullah .a.w. e kata kepa a pa a aha atnya: "( a aimana) kalau eki anya k amu kelua ke umi Ha yah. Di ana a a eo an aja yan ti ak menzalimi e iapa yan tin al i ne e inya. (Kamu tin al i ana) ehin alah Allah menja ikan untuk kamu jalan kelua kepa a ke ulitan kamu ini." Oleh itu, pa a aha at e hij ah ke ana untuk kali pe tama e amai 12 o an lel aki an 4 wanita. amun, elepa mene ima kha a pen i laman Uma an kejayaan I lam , me eka pulan kem ali ke Makkah. Akan tetapi, tak lama kemu ian me eka pe i em ula ke Ha yah e ama o an -o an mukmin yan lain. ilan an me eka alam hij ah kali ke ua ke Ha yah ini e amai 83 o an lelaki an 11 o an wanita. 12. Selanjutnya, o an -o an mu y ik e tin ak mem oikot Ra ulullah .a.w., ani Ha yim an ani Muttoli . O an mu y ik ti ak la i e jual eli, e nikah an e aul en an me eka. O an mu y ik ju a ti ak mene ima e a an pe amaian a ipa a me 

¦£

eka i ampin men aja me eka hukum-hakam an ya iat a ama yan telah itu unkan k etika itu. 7. Pa a uatu ha i, Ra ul .a.w. ipe intahkan untuk mem e i ama an kepa a kaum kelua anya yan te ekat. Maka a in a e i i i ukit Sofa, menye u atu pe atu kelua a Qu ai y. a in a men ajak me eka kepa a I lam an menin alkan penyem a han e hala. a in a memotiva i me eka kepa a yu a an mem e i ama an tentan ne a ka. Eko an akwah itu, A u Laha menen kin a in a: "Celaka kamu, a akah untuk ini kamu men umpulkan kami?" 8. Qu ai y in in e tin ak ke ata Ra ul .a.w., namun apa au a a a in a, A u Toli www. akwah.info 25 melin un inya. eliau en an menye ahkan a in a kepa a me eka. Setelah Qu ai y e e a , A u Toli meminta a in a untuk men en u -kan akwahnya. a in a menyan ka apa au a anya ti ak la i mahu mem antunya, maka a in a men u apkan kata-katan ya yan ma yhu :

¥ © ¡ ¥ ¡ ¦ ¡ © ¡ © £ £ ¡ © ¤ © ¡ ¡ ©

¡

£ 

¦ £

¦ 

¦

¥

¦

¡ £

©

¡

¡

¡£

©

¦ £

£

£ ¦ © ¡ ¥ ©

£

©

¦

¦

£

£

©

¦

© £ ¦ 

£

© ©

¡ ¥

£

£

¦ ¦

¡¡

£

© £

© 

¡

£ © £ ¦

¡¡ ¡¡

©

£

£ ¡ £ ¦ © £  ¡ ¦ ¡ £

¡

©

£ £ £

£

©

¦

¦ £ £ © 

©

© 

£

¡ ¥

©

¡

¡ ¥ £ 

©

¡

£ © ¡ ¥ ¡ ¡  © £ ¦ £ ¦ £ © ¡ © © ¡ ¥ ¦ £ ¦ £ ¡ ¡£ © © ¡ ¥ £ £ £ ¡ ¡£ © © £ ¡ ¥ ¦ ¦ © £ ¦ © © ¦ ¡ © ¦ £ £ ¦ © ¡ © ¡ ¥ ¥ © ¦ ¡¡ ¦ £ ¡ £ £ ¦ ¡ ¡ £ © £ ¦ ¡ £ © £ £ ¦ ¡ £ ¡ £ © £ ¦ ¡ £ © £ ¡ £ ¦ ¦ © £ ¦ £ ¦ ¡¡ £ ¦ £ ¡ ¦ £ ¡ £ ¦ ¦ ¦ ¡ £ £ ¡ ¥ £ © ¡¡ ¦ ¦ £ © ¡ ¥ ¦ £ ¡ £ ¡ ©¦ £ © £ ¦ ¦ ¦ © ¦ © © ¡ £ ¦ £ © © © ¦£ ¡ © ©  £ ¦ ¡¡ £ ¦ © ¡¡ ¡ £ £ ¦ ¦ © ¦ £ © ¡ © £ ©   ¦ £ ¦ £ ¥ ¡ ¦ ¡ £ ¦ ¦ ¦£ ¥ £ ¦ © ¡ £ £ © ¡ © © ¦ £ £ £ ¦ ¦ £ £ ¦ ¡ ¦ £ © ¦ £© ¡ ¦ © ¡¦ ¦ ¦ £ ¡ © ¡ ¦ ¦ £ ¦ ¦© £ ¡ ¡ ¡ © ¡£ ¦ © ©

£ ¦

©

£

£

¡

¡

¦

© £ 

£ ¡

eka. Pem oikotan itu e lanjutan elama ua atau ti a tahun. Ra ul .a.w. an o an y an e amanya e ha apan en an ke ulitan yan te uk ke an pem oikotan te e ut. Ia e akhi ha il u aha tokoh-tokoh Qu ai y yan a ional. ) Pen aja an an Pe oman 1. Apa ila Allah in in men o on e eo an ham a e akwah kepa a ke aikan an pen i lahan, Dia akan men ampakkan ke alam hatinya, a a en i kepa a ke e- ata n an ke o akan yan ilakukan oleh ma ya akatnya. 2. a i Muhamma .a.w. ti ak pe nah e ita- ita menjawat tu a kena ian an ti ak pe nah men impikannya. Apa yan Allah ilhamkan kepa a a in a hanyalah a a int a untuk e khulwah melakukan i a at. Allah men ilhamkan pe a aan te e ut e a ai p o e pem e ihan an pe e iaan ohani untuk memikul e anan i alah. Seki anya a in a .a.w. e ita- ita mempe olehi kena ian, ne aya a in a ti ak takut ketika wahyu itu unkan kepa anya. a in a ju a ti ak akan menemui Kha ijah meminta pene an an tentan ah ia keja ian yan ilihatnya alam Gua Hi a itu. Ra ul .a.w. men apat kepa tian ah awa a in a a alah Ra ul, hanya etelah melihat i il. e itu ju a etelah Wa a ah in aufal mene a kan pe ka a itu kepa a a in a. Wa a ah mem e itahu a in a, apa yan ia lami www. akwah.info 26 a in a i alam ua te e ut a alah wahyu yan pe nah itu unkan kepa a na i Mu a a. .. 3. ika akwah i lah me upakan atu pe ka a yan jan al kepa a kepe ayaan an mentaliti ke anyakan o an amai, pen akwah ti ak pe lu menyampaikannya e a a l antan . Dia pe lu menan uh lan kah akwah e a a te an -te an an ehin alah e ilan an manu ia telah men imani akwah te e ut an an up e ko an apa ahaja, mahal mahupun mu ah, emi jalan akwah. Lan kah ini ilakukan upaya jika pelopo akw ah i akiti, pa a pen ikut yan e iman en an akwahnya akan an kit melakukan kew ajipan akwah (men antikan eliau). Den an itu, ke inam un an akwah akan te jamin. 4. Ra ulullah .a.w. telah men ejutkan A a en an pe ka a yan a in a i me ek a. Oleh itu, me eka menyan ah ke a akwah a in a. Cita- ita me eka hanya untuk men hapu kan a in a an pa a aha at. Penentan an ini me upakan jawapan alam entuk eja ah te ha ap akwaan pejuan pe kauman. Me eka men akwa na i Muhamma .a.w. an i alah a in a mewakili ita- ita an a pi a i A a ketika itu. Ini a alah akwaan yan melu ukan. la itolak oleh fakta-fakta eja ah yan ipe akui, e a aimana yan kita apati. Se a yan men o on me eka mem uat akwaan e e ini hanyalah e pun a a ipa a ikap ek t im alam men okon e uan pe kauman. Dakwaan ini ju a i o on oleh kein inan me eka menja ikan I lam e a ai u u an yan lahi a ipa a kepe i a ia n an pemiki an A a . la ju a me upakan kein ka an yan nyata te ha ap kena ian Ra ul .a.w. i ampin me en ahkan- en ahkan i alah I lam. 5. Walaupun etelah olon an jahat an e at men enakan ek aan an penin a an k 

¡

£

¡ £ © ¡ © © ¤ £ © © ¦ © £

¡ ¥ ¡ ¦ ¦ £

¡ £ ¦

¦ £ © £ £ £ © © © ¡ £ ¡ © ©£ © 

¦ ¦

© ¦

©

£ 

© ©

¡ ¡ ¦ £

©

¦£ ¦ ¦

©

£ 

£

© 

© 

¡ £

¡ ¦

¦£

¦

© ¡ ¥ ¦ ¡

¡¡

©

¦ ¡

©

¦ £

¡ ¦ £ £  ¦ ¡ £

¡ 

©

©

£

¦ ¦ 

¦

© ¡ ¥ ©

¦ £

¦ £ 

£

£ £

£

©

¦ £ 

© 

¡ ¥ ¦

©

£

©

£ ¡¡

¦ £

£ © 

¡ 

© ¡

¡

£ 

 

¦ £

© ¡ ¥

© ¡¡ ¦ ¡ £

¡ ¦

¡

¡

¦

£

¡

¡

¡

£ £

¡ © ¡ ©

© ¡ ¥ £ 

¦ £ 

© ¦ 

¦

¡

©

£

¤ £

£ ¡ ¡ © £ £ ¦ £ ¦ © © ¦ £ © ¡ ¦ ¡© © ¡ £ ¦ ¦ ¡ £ © ¡ £ ¡ © © ¦ £ ¡ ¦ £ ¦ ¦ ¥ £ £ ¦ £ ¦£ ¡ ¡ © ©  ¡ £ £ £© £ ¦ ¦ ¦ ¡ ¦£ ©£ ¦ ¡ © ¦ ¦ ¡ ¦ £ £ ¦ ¡ © ¦ ¡ £ © £ © © ¡ ¥ © © ¦ £ ¦ £ ¦ £ © ¡ ¦ £ © ¡ © ¡  ¡ ¦ ¦ © © ¡ © £ ¡ £ £ £ £ © © ¡ ¦£ ¡¡ © £ © © © ¡ © ¦ ¡ © ¡ ¥ © £ £ £ ¦ © ¦£ ¦ ¦ £ © © © ¡ ¥£ ¡ ¡ £ ¦£ © ¡ £ © £ ¡ ¦ ¡ © ¡ ¡¡ © ¡ © ¡ ¥ £ © © £ £ ¦ ¦ ¦ £ © £ £ £  © ¦ ¦ © © © ¡ ¥ © © ¡¡ £ £ ¦ ¡ © £ ¦ ¡ ©£ ¦ ¡  © ¡ ¥ £ ¦ £ £ ¦ ¡  © ¦ ¡ ¡ ¦ © © © ¦ ¦ ¦ ¦ © ©

e ata o an -o an mukmin, me eka tetap e pe an en an aki ah me eka. Ini menja i ukti kejuju an iman an keikhla an pe an an aki ah me eka. la ju a menunjukkan ketin ian jiwa an ohani me eka. Me eka men an ap ke akitan yan menimpa hanyalah e a a i atu ke ehatan pe a aan, ju a ketenan an jiwa an akal. Me eka le ih men am akan ke e haan Allah alla Sya'nuh e an in penyek aan, halan an an penin a an yan ialami oleh ja a me eka. Pen ua aan hakiki a i o an -o an mukmin yan juju an pen akwah yan ikhla a alah kepa a oh- oh me eka, ukan kepa a tu uh a an me eka. Me eka e e a men yahut tuntutan ohani tanpa men hi aukan ke ehatan, kekenyan an an kelazatan yan it untut oleh ja a me eka. Den an ikap inilah, akwah telah menan an ke anyakan o an amai e -jaya i e a kan a ipa a ke elapan ke e atan an kejahilan. 6. Sa a Ra ul .a.w. kepa a apa au a a a in a A u Toli an keen anan a in a mene ima tawa an ha ta an takhta yan itawa kan oleh Qu ai y menja i ukti ke ena an akwaan ke a ulan a in a. la ju a menja i ukti ke un uhan a in a mem awa pet unjuk kepa a manu ia. Demikian ju a, e eo an pen akwah epatutnya teka mene u kan akwahnya walau a aimana olon an atil e himpun menentan nya. Dia pe lu men a lih pan an annya a ipa a o aan me eka yan menawa kan keme ahan an pan kat. a i o an -o an mukmin, u ah payah i jalan ke ena an me upa-kan ke ehatan jiwa an hati me eka. Pa a me eka, e ha Allah an yu a- ya le ih mulia an le ih e ha a a ipa a e ala pan kat, keme ahan an ha ta unia. 7. Pen akwah me tilah e a a e ama- ama pa a penyokon nya untuk tempoh te tent u pa a etiap ha i atau etiap min u. la e tujuan untuk mempe tin kat-kan keiman an me eka te ha ap akwah, men aja me eka tentan jalan, a a an a a akwah. Dia waji menja ikan pe himpunan me eka ah ia apa ila im an ke elamatan i i an jamaah nya te an am eko an pe him-punan te an -te an an. Lan kah ini a a olon an atil ti ak e kompo omi men hapu kan me eka atau menin -katkan penyek aan an penin a an ke ata me eka. www. akwah.info 27 8. Seo an pen akwah me tilah men am il e at tentan kaum ke a atnya. Dia pe lu menyampaikan akwah i lah kepa a me eka. amun eki anya me eka menolak, ia aka n mempunyai ala an i ha apan Allah an manu ia te ha ap ke o akan an ke e atan k aum ke a atnya itu. 9. Apa ila pen akwah men apati jamaahnya alam ahaya, ama a a kepa a nyawa atau e entuk an aman fitnah kepa a pe an an aki ah, ia me tilah menye iakan t empat yan elamat untuk penyokon nya a ipa a pen e o ohan olon an atil te e ut. U aha ini ti ak menafikan kewajipan pa a pen akwah ke ena an untuk e ko an. amun jika ilan an me eka e ikit, olon an atil akan e jaya men hapu kan me eka an

© ¡ ©

¡ £

£

¡ ¦

© ¡ ¥ ¡ £ ¡ ¦ £ 

© ¡ £ ¡ ¦ ¦ ¡

£

¡ ¥

¡£ £ 

£

¦ 

¦ ¦

©

©

¦£

© ¡ 

©

© 

©

©

¡¡

£

©

¡

© 

£ 

¡ ¦ © ¡¡ ¦ © ¡ ¥ ¦ £ 

£

¡

©

©

£ £

¦

¦ © ¡ £ ¡ 

¦ ¡ £ £ 

©

© © £

£

©

©

¦ 

©

© ¡

© 

©

£

¦ £

¡ ¡

©

© £

¡

¦

¦©

¡ ¡

¡

¡

£

£

©

©

©

© £ ¡

© £ 

£ ¡ ¡ © ¡ © ¡ ¡ £  ¡  £  © ¡ © £ ¡ £ £ ¦ £ £ £ © ¡ £ ¦ © ¡¦ ¥¦ © £  ¡ ¦ £ © £ ¦ ¡ £ © ¡ £ £ ¦ ¡ ¡ © ¡ £ © © ©  ¡ ¡ ¡¡ ¡ © ¦ £ ¦ © © £ © © ¡¡ ¡ ¡ © 

¡ ¡ £ ¦ ¦

© £ © ¡

¡ £

¦ £

£ ¡ £ ¡ £

¦£ £ £ © ¡ ©

©£ 

© ¡ © ¦

¡

¡ © £ 

£

£

£

£

£

¡ ¡

¡

¦ £

£ £

¡

¡

£ © ¦ ¦ © ¡ ©

©

¦

©

©

£

¦

¡

¡

© ¦

¦

£ ¡ 

©

¡ ¥

¡

£

£ £

¡ 

© 

©

¦

¡

¦ ¦

£

£

¦

© ¡ £ ¦ £ £ £ © © © £ £ ¦ © £ 

 © £ ¦

¦ £

¦

¦

£

©

© ¡ ¡ ¦ £ © £ © ¡ £ ¡ £ ¡ ©

£

© £ 

¡ £ ¦ © £ £  £ £ © £ © £ © £ ¦ © © £ © £

¡ £ £ ©¦ £ £  £ ©

¦ ¡ © ¦ ©

¡ © ¦ ¦ ¡

£ © ¦ £ © © ©

¡

¦

£

melenyapkan akwah ekali u . Sementa a kewuju an me eka i tempat yan elamat, menja i jaminan kepa a ke inam un an akwah an penye a annya. 10. Pe intah Ra ulullah .a.w. kepa a pa a aha at a a e hij ah ke Ha yah e anyak ua kali menunjukkan ikatan a ama e ama olon an e a ama (walaupun e eza a a ma me eka) a alah le ih kuat an kukuh. Ini e an in ikatan me eka en an penyem ah e hala an olon an athei . A ama-a ama Samawi a i e i um e an a a -a a ny a yan aahih, epakat alam o jektif utama o ial. la ju a epakat alam pe oalan keim anan kepa a Allah, a ul- a ul- ya an ha i Akhi at. Ke e amaan ini menja ikan jalinan keke a atan anta a a ama-a ama ini le ih kukuh e an in mana-mana jalinan lain; Sama a a i katan kaum ke a at, hu un an a ah ataupun tempat tin al yan e pa akkan pe an an at hei m, ke e halaan an kekufu an te ha ap ya iat Allah. 11. Golon an atil ti ak mu ah menye ah kalah kepa a pen okon ke ena an. Setiap kali u aha pem a mian akwah yan i unakan a al men apai o jektifnya, me eka a kan men ipta a a an me ium yan lain. Demikianlah penentan an ini akan e te u an ehin alah ke ena an ena - ena men apai kemenan an yan muktama an ke atilan men hem u nafa nya yan te akhi . www. akwah.info 28 aha ian 3 SELEPAS HI RAH KE HA S AH HI GGA HI RAH KE MADI AH A) Pe i tiwa-pe i tiwa Seja ah Fa a ini le ih i timewa e an in fa a-fa a yan lain eko an e laku e e apa p e i tiwa yan te kenal: 1. A u Tali , apa au a a Ra ulullah .a.w. telah menin al unia pa a tahun ke -10 ke a ulan. A u Tali ema a hayatnya, kuat mempe tahankan anak au a anya, iaitu Ra ulullah .a.w.. Qu ai y ti ak e jaya menyakiti i i a i .a.w. epanjan ha yat A u Tali ke ana me eka ho mat an e un kepa anya. Apa ila eliau menin al unia, Qu ai y mula e ani e tin ak ka a te ha ap a i .a.w.. Lanta an itu, kematian eliau menim ulkan a a u ul yan men alam kepa a a i .a.w.. a i e un uh- un uh men e ak A u Tali untuk men u ap kalimah yaha ah ketika eliau te a in nazak pa a aat- aat akh i kematiannya. amun A u Tali en an ke ana im an eliau akan men apat malu a ipa a kaumnya. 2. Kha ijah .ha. ju a menin al unia pa a tahun yan ama. Se elum itu, Kha ij ah e pe anan me in ankan ke un in an an ke e ihan Ra ul .a.w. lanta an pe mu uh an Qu ai y yan iha api a in a. Apa ila eliau menin al unia, a in a me a a te lalu uka ita. Tahun kematian apa au a a a in a, A u Toli an i te inya, Kha ijah inamakan e a ai "Tahun Duka ita". 3. Apa ila tipu aya an pe uatan menyakiti Ra ul .a.w. yan ilakukan oleh Qu ai y emakin he at, iaitu elepa kematian apa au a a an i te i a in a, a in a m enuju ke Taif. a in a ke ana en an ha apan akan men apat am utan yan aik an okon 

 ¡

¡

¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ £

©

©

¦ £ £

£

©

¡

¦ ¦ £ ¡ © © ¡ © £ ¦ £ ¦ ¦ ¦ © ¡ ¥ © ¡ ¥ © © ¦ ¦ £ © £ ¦ © ¡ ¥ © 

© ¦ £

£

£

¡ ¡

£  ¦ ¦ ¡ ¦  £ ©

¦£

¡ ©

¦ £

© ¡ ¥ £

© © 

¦ ¦

©

©

©

© ¡ £ ¦

© 

© ©

£

£

¦

¡¡ 

£

¦ £

© 

£

¦

¡

©

© 

£ £ ¡ £ £ ¦ £  ¡ ¡ ¡ © ¡¡ © ¦ © ¦ ¡ £ ¦ ¦

£ ¡  ¡ £ £ ¡¡ ¦ ¡¡ ¦£  ¦

©

¡ ¦ £ ©

¡ £ 

¡¡

© £

£

¡ ©

©

¡ 

¡

¡¡

¡ ¦£

© ¡

¡ ¡ 

© ©

£ 

¡ © £ 

¦ £ £ ¦ ¦ ¡ © 

¦ ¦

¡ ¡ £ © £ ¦ £© ©

¦

© £ £ ¦

¦ ¦

£

¡

© 

© £

¦ © ¦ ¡ ¦ ¡  ¡ £ © ¦ ¡ £ ¦ ¡ © ¡¡ ¡ © £ ¦ £ © £ ¦ £ £ 

© ¡ ¥ ¡ ¦¡ £

¡ © £ £

¡¡ ¦ ©  ©

¡ © ¦ £ ¦ ¦

©

©

© £© 

§ ¥

©

£ ¦

©¦ © ¡

¦ ¡ £ £ © 

¦ 

¡ 

¦ ¦ £

¦ 

¡

© © ¡ ¡ £

¦

£

©

¦

¦ £

©

¡ 

 

 

 ¡ ¡ © ¦ £ £ 

¡ ¦

©

£

©

¡

© 

¦ 

¦ £ 

© ¡ ¥ 

¦ £

£

©

© ¦ 

¡

©

¡

£

£

£ ¦

¡¡

© 

£ £

¦ £

© ¡ 

¦ ¦ £

£

£ ¦ 

¡ © 

¡ ¦ £ ¦ 

¦ ¦ £

©

£ £ £

¡ ¦ £  

¦

£

£

© © £

© ¥ 

an kepa a akwahnya i kalan an ani Tha if. amun me eka menolak akwah a in a e a a ka a . Me eka men ha ut kanak-kanak untuk menyakiti a in a. Kanak-kanak te e u t telah melonta atu ke a ah a in a ehin a a ah men ali a ipa a ke ua kaki a in a yan u i. a in a telah e lin un i e uah ke un. a in a memanjatkan oa kepa a A llah en an penuh khu yuk:

£ ¦ ¦ ¡ © ¡ © ¦ ¦ £ ¡ © © ¦ ¡ ¥ ¦ £ ¡¡ ¡ © ¡ © ¦ £ © ¦ £ ¦ © ¡ © ¡ £ ¡¡ ¡ ¡ ¡ £ ©¦ ¡ £ ¦ ©© ¦ ¦ ©© © ¡ § © © © ©

£

¦

“ a Allah, aku men a u kepa a-Mu kelemahan kekuatanku, e ikitnya kemampuanku an hinanya aku pa a pan an an manu ia. Wahai Tuhan an Maha Pen a ih, Kamulah Tuhan olon an yan lemah an Kamu ju a Tuhanku. Kepa a iapa Kamu e ahkan aku ? Kepa a o an jauh yan meman an ku en an wajah en i 3 atau kepa a mu uh yan men ua ai u u anku? Seki anya Kamu ti ak mu ka kepa aku, aku ti ak pe uli (apa yan menimpa). amun ke elamatan a ipa a-Mu le ih melapan kan aku. Aku e lin un en an ahaya wajah-Mu yan menyina i ke elapan e ta mempe elokkan u u an unia an akhi at. Aku e lin un a ipa a kema ahan-Mu atau kemu kaan-Mu te kena kepa aku. Kamu e hak untuk men ela aku ehin a Kamu e ha. Tia a kua a an tia a kekuatan melainkan en an-Mu.” 3 iaitu melihat en an pan an an en i. Ia a alah kia an kepa a pe mu uhan an k e en ian. www. akwah.info 29 4. Ra ulullah .a.w. pulan a i Taif alam kea aan akwah-nya ti ak men apat e a an am utan a ipa a kaum Tha if. an a a hanyalah kei laman A a , ham a kepa a Ut ah an Syai ah, anak-anak lelaki Ra iah. A a me upakan eo an ham a e a ama a ani. Ke ua- ua tuannya meminta eliau men hi an kan etan kai an u kepa a Ra ul .a.w. ema a a in a e an e lin un alam e uah ke un. Me eka meme intah eliau e uat emikian etelah melihat Ra ulullah kepenatan an laya nan u uk Tha if kepa a a in a. Apa ila A a men hi an kan an u itu kepa a Raaul .a.w ., a in a mula memakannya e aya e kata: i millah (Den an nama Allah). U apan a malah itu mena ik pe hatian A a , ke ana tia a e iapa i kalan an kaum itu men u apkan kalimah epe ti itu. eliau memeluk I lam etelah e ialo en an a i .a.w.. 5. e laku mukjizat I a' an Mi' aj. Te apat pe eli ihan e kenaan ta ikh pe i tiwa ini e laku. Se a a pa ti ia e laku e elum hij ah pa a tahun ke-10 kena ian atau elepa nya. Pen apat ahih yan ipe an oleh jumhu ulama, I a' an Mi' aj e laku pa a u atu malam e a a ja a meli atkan ja a an oh a i .a.w.. a in a ii a'kan a ipa a Ma ji il Ha am ke Ma ji il A a. Kemu ian a in a imi' ajkan ke lan it yan tin i. Sete u nya pulan kem ali ke umah a in a i Makkah pa a malam itu ju a. a in a mem e itahu Qu ai y tentan mukjizat itu. Me eka mempe en a an mempe lekehkan a in a. amun A u aka an me eka yan kuat imannya telah mem ena kan a in a. 6. Pa a malam I a' an Mi' aj te e ut, em ahyan lima waktu ifa hukan ke at a

© 

¦ ¦

£

¦£ © 

¦ £

¡ ¥

© ¡ ¥ © © © £ ¡ £

¦ £ 

© 

£

©

£ ©

£

¡¡ 

©

¡ 

© ¡ ¥

© ©

¦ © © ¦ © © £ £ £ © © © ¡ © £ £ ¦ ¡ ¡ © © ¦ © ¦ ¡ ¡ © ¡ ¡ £ © ¡ © ¦

£

£¦

£

© 

¡

© ¡ ¥

© ©

¡ £ © ¡ ¥ £

© ¡ ¥ © £ ¦ ¦ © © ¡

© ¡ ¥ £ ¡

¡ ¥ £¦

¡

£

© ¦£

£ 

 

¦ 

£

¦

£ ©

© ©

£ 

 £

©

¡ ¡

¦ ¤ ©© © ¡ ¥ © £ ¦ £ £ © ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ © © ¡ ¥ © £ £¦ ¡  © © © © £ ¦ ¡ £ ¦ ¤ © © ¦ £ ¦ © © ¡ ©  ¡ © ¡ © ¡ £ ¦ © ¡¡ © © £ £ £ £ ¦ £ £ © © ¡ ¡ © ¡ © £ £ ¦ ©£ © £ ¦ £ ¦ ¡© ¡ © ¡ © £ ¦ ¦ © ¦ ¡ ¡ ¡ § © §

¤ 

©

©

¦£ ¦£

¡¡

¦ ¥ © £© 

© © ¡ ¥

¦

£

¦

£

£ © ¡ © ¦ £ © ¡ ¥

©

¥

© ©

£

£

©

¡ ¡

£ £ £ ¦

©

¦

¡ 

£

© © ¡ ¥

£¦

©

¦ ¦

© ¡

© ¡

© ¡

¦

£

© ¡

£¦

¦ 

¦¤

£ 

£

¡ © ¦ © ¡ ¥ ¡

£ 

£ ¦

£© ¡

£

© © ¡ ¦ ©£ © ¡ £ 

 ¡ ¦ © ¡ ¥

¦ © £

£ ¦ £ ¦ £ © ¦ ¥ ¦ ¦

¦ ¥ ¦

¦

¦

© £

etiap o an I lam yan ali h an e akal. 7. Ra ul .a.w. menemui ka ilah-ka ilah A a yan atan ema a mu im haji ( e a aimana ke ia aan a in a etiap tahun). a in a men ajak me eka kepa a I l am an menye u me eka menin alkan penyem ahan e hala. Ketika a in a e a a i A a ah , alah atu tempat melonta jam ah, a in a telah menemui atu om on an kaum Au an Khaz aj. Lanta a in a men ajak me eka kepa a I lam an me eka mene imanya. ilan an me eka ketika itu ialah tujuh o an . Setelah itu me eka pulan ke Ma in ah, lalu men e itakan kepa a kaum me eka tentan pe temuan te e ut an I lam yan me eka anuti. 8. Pa a tahun e ikutnya, tahun ke-12 ke a ulan, ketika mu im haji, 12 o an lel aki An a telah atan ke Makkah. Me eka e himpun an e aiah en an a i .a.w.. Me eka pulun ke Ma inah e ama utu an kha a i .a.w., Mu a in Umai . a in a men utu kan eliau untuk mem a akan al-Qu an an men aja kan I lam kepa a o an I lam i ana. Den an itu I lam e kem an lua i Ma inah. 9. Pa a tahun ete u nya (tahun ke-13 ke a ulan), ekumpulan An a telah atan pa a mu im haji. Me eka e himpun en an a i .a.w. e a a em unyi. ilan an me eka e amai 70 o an lelaki an ua o an wanita. Me eka e aiah untuk menolon an menyokon a in a, mempe tahankan a in a e a aimana me eka mempe tahankan wanita an anak-anak me eka en i i. Me eka pulan ke Ma inah etelah a in a me milih 12 o an ketua kalan an me eka e a ai wakil kepa a kaum me eka. www. akwah.info 30 ) Pen aja an an Pe oman 1. Ka an -ka an a a kaum ke a at pen akwah yan ti ak e ama en an akwahnya tetapi e tin ak melin un inya. Situa i ini mem e i fae ah kepa a akwah ketika ia ma ih lemah. Ke ana ia akan e tin ak men halan olon an jahat mem unuh atau menyakiatinya. Oleh yan emikian, entimen ka ilah an kekelua aan ka an -ka a n oleh i unakan oleh pen akwah untuk melin un i akwahnya elama mana eliau ti ak ei in an (tu ut e ta) melakukan kemun ka an e ama kaumnya. 2. I te i olehah yan e iman en an akwah ke ena an akan mempe mu ahkan anyak ke ulitan yan ialami oleh uami yan e akwah. Ini akan e laku jika i i te i tu ut e ta e kon i ke un in an an pen e itaan uami. Den an pe kon ian te e ut, i i te i akan me in ankan e anan ke un in an uami. Ia ju a akan mem an kitkan alam i i uami a a untuk mene u kan akwah an tetap te uh i ata jalannya. Oleh i tu, i i te i apat mem e i ke an kepa a kejayaan an kemenan an akwah. Sikap Kha ijah .ha. te ha ap Ra ulullah .a.w. me upakan ontoh palin mithali yan oleh ilakukan oleh eo an i te i yan e iman en an akwah ke aikan. Dia e pe anan e a te ha a p kejayaan uaminya e a ai pen akwah. e itu ju a kete uhan an i ti omah eliau alam akwah. Kehilan an i te i epe ti ini me upakan ke u ian e a ema a pe tempu a n pen i lahan e an e laku en it. Ke u ian ini menye a kan uami yan e akwah ti ak

©

¦ £

¦ £ ¡ £ ¡ © £ ¦ © ¡ ¥  ¦ £  ¡ © 

¡

©

© 

¤

©

©£ ¡

£

£

¡ £

© ¡ ¥

£

©

¡ ©

£ © ¡

© 

¦¡

£

¡

£ ¦

©

¡

¡

¡

© 

©

£

£

©

¡ £

© 

£

©

¦ 

¤ ¦

¦ £ £

© © ¡ © 

£

£

¥ £ ¦

¦

¡£ 

© ¡ ¥ 

¡

¦ £ ¦

¦

¦ 

¦

© £ £

¡

© £ £

¦

£

¦

¦£ © 

¦ 

¡ ¦ ¡ ¦ ¡ © £ £ ¦ ©  ¦£

©

¦ © © ¡ £ ¡ ¡ ¡ ¡ © © £ ¦ ¡ © © £ © ¡ © © ¡ © © © £ ¡ ¦ ¡ © £ £ ¦ £ ¡ © £ ¡ ¦ © ¡ ¥ © ¡ £ ¡ £ ¡ £ £ ¦ © © £ ¦ £  ¡ ©

¡ 

£ ¦ ¡ ¦ © ¡ © © ¦ £ ¡ © © ¦ ¡ ¦¡ £ ¡  ¦ £ ¦¡ £ ¦¡ © © ¡ £ ¦ ¡ ¡ £ © £ ©¡ ¡ © £ ¦ ¦£ £ ¡© 

¡ £

© ¡ ¥ £ © ¡ ¦ ¦ © ¡ © © © ¡ © ¦ £ £

¡ £ ©

¦ £

¦ £ ¦ © £

£ 

© ¡ ¥

¦  £ 

¡ ¥

¡ £

¡

£

£ 

 © ¡ © £ ¦ ¡

£ 

¦

£

¡ ¦

©

£

¡ ©

© ¡ ¥ £ ¡ ¦ £ £ © 

¡ £

¡ ¦

¦£

¦

£

¡¡ ¦

¦ © ¡ ¥ 

¦ £ 

¡

¦ ¡ ©

¦ 

©

¡

£ 

¦ ¡ ¦

¦ £ © £ © £ ¦ ¦ ¦ £ ¦ £ © £ £ ¦ ¦ ¦ £ £ ¦ £ £ ¦ ¦ ¦ £ ¦ ¡ £ ¦ 

£

£ ¦

© 

©

¡

£

© ¡ ¦ ¦ ¦ ¦ ¡ £ £ £ ¦ £ ¡ © £ ¡ © ¡ £ © ¥ ¡ ¦ ¡ © ¦ ¡ ¡ £ £ ¦ ¦ ¡ £ ¦ £ © £ © ¦ ¡ ¡ £ © ¦ £ ¦ ¦ © ©¦

¦© 

¡

¥ ¥ © ©

apat men awal pe a aannya, ahkan me a a u ul an putu a a. 3. Ke e ihan ke ana kehilan an eo an ke a at yan e pe anan melin un i akwah walaupun ia ti ak e iman me upakan ke e ihan yan te it a ipa a keikhla an e akwah. Sementa a ke e ihan te ha ap kehilan an eo an i te i yan e iman an ikhla te it a ipa a a a etia kepa a i te i yan telah menja i ontoh alam pen o anan an okon an. Oleh ke ana itu, ketika A u Tali menin al unia, Ra ul .a.w. e a a: "Semo a Allah me ahmati an men ampun kamu. Aku akan tetap memohon ampun untuk kamu ehin alah Allah mene ah aku." Oleh yan emikian, o an I lam ketika itu telah men ontohi Ra ul me eka. Me eka tu ut memohon ampun untuk kelua a me eka yan mati alam kea aan mu y ik. Sehin alah tu un fi man Allah Ta a ak wa Taala: ω÷èt/ .⎯ÏΒ 2†n1ö è% ’Í< ρé& (#þθçΡ%Ÿ2 öθs9uρ t⎦⎫Å2Î ô³ßϑù=Ï9 (#ρã Ï øótGó¡o„ βr& (#þθãΖtΒ# ∩⊇⊂∪ ÉΟŠÅs ø:$# Ü=≈ysô¹r& öΝåκ¨Ξr& öΝçλm; š⎥¨⎫t7s? $tΒ Tidaklah dibena kan ba i Nabi dan o an -o an yan be iman, meminta ampun ba i o an -o an musy ik, sekalipun o an itu kaum ke abat sendi i, sesudah nyata ba i me eka bahawa o an -o an musy ik itu adalah ahli ne aka. (At-Taubah: 113) Den an tu unnya ayat te sebut, Nabi s.a.w. tidak la i memohon ampun untuk Abu Talib. e itu ju a o an Islam tidak la i memohon ampun kepada kelua a musy ik yan mati, leh ke ana sebab-sebab di atas, sepanjan hayat asul s.a.w., a inda te us men in ati kelebihan. Khadijah, memohon ahmat untuknya dan be buat kebajikan ke pada teman-temannya. Sikap asulullah ini membuatkan Aishah .ha. me asa cembu u den an Khadijah (padahal Khadijah telah menin al dunia). Ini ke ana Aishah se in mend en a pujian Nabi s.a.w. kepada Khadijah. Al- ukha i me iwayatkan da ipada Aishah .ha , www.dakwah.info 31 katanya: Aku tidak me asa cembu u kepada iste i-iste i Nabi s.a.w. seba aimana aku cembu u kepada Khadijah. Aku tidak melihat Khadijah, namun Nabi s.a. w. se in menyebut-nyebutnya. Ada masanya a inda menyembelih kambin , kemudian a inda memoton nya lalu a inda men i imkan kepada temanteman Khadijah. Ada masanya aku be kata kepada a inda: Seolah-olah tiada wanita di dunia ini melainkan Khadijah. a inda be sabda: "Dia sekian-sekian... dia sekian-sekian... (menyebut jasa dan kebaikan Khadijah). Aku ju a mendapat anak da ipadanya (Khadijah)." 3. Peme ian asul s.a.w. ke Taif setelah penduduk Makkah menolak dakwahnya me upakan bukti kepada tekad yan kental dalam jiwa asul untuk mene uskan dakwa hnya. la ju a me upakan bukti sikap tidak putus asa Nabi s.a. w. te hadap pene imaan o an amai kepada dakwah. a inda menca i medan ba u untuk dakwah setelah te dapat halan an halan an yan menyekat dakwah di medan pe tamanya (kota Makkah). Sementa a hasutan ani Tha if kepada kanak-kanak dan olon an bodoh da ipada kaum me eka supaya menyakiti asul s.a.w., menjadi bukti bahawa kejahatan sama sahaja walau di mana ia be ada. Kejahatan be antun ha ap kepada olon an bodoh untuk menyakiti pa a pendakwah. Pe istiwa kaki Nabi s.a.w. luka men ali kan da ah padahal a inda ada lah Nabi yan mulia, menjadi contoh pentin kesakitan dan penindasan yan akan ditan un oleh pendakwah di jalan Allah. Manakala doa abadi Nabi s.a.w. semasa be ada di kebun

¦£ ¦ ¦  © ¡¡ £ © © ¡ £ £ ¦ ¡ £ ¦ ¡ © ¡ ¦ £ £ ¡ © © £ £ ¡ ¦ ¦ © ¡ ¡ ¡ £ £ £ ¡¡ £ © ¡ ¡ £ £ £ £ ¡ ¥ £ ¦ £ £ ¡£ £ © £ £ £ £ ¡ ¥ ¡ £ £ ¡ ¦© £ ¡ £ £ £ £ £ £ £ © £ ¢ ¡ £ £ £ ¡ ¢ ¡

¡ ¥ ¡ ¥ £ ¡

¡ £ ¡ £ ¡ £ ¡ £ ¡ £

¡

¡

£ 

 £ ¦ ¦ ¡ © £ ¦ © £ ¦ © £ © £ ¡ £ ¦ ¡ ¡ ¦ ¦ £ £ ¡ £ ¡ ¡ ¥ ¡ £ ¡ ¡ ¡¡ ¥ £ £ ¡ ¥ £ ¡ £ ¡ ¡ £ ¡ £ ¡ £ £ ¦ £ ¡ £ ¡ £ ¡¡ © ¡ £ ¢

¡ £ £

£ ¡ ¡ £ ¡ £ £ ¡

¡£

£ 

£ © ¦ £ £ ¦ £ £ ¦ £ ¡ ¥ ¡

£

£

©

¢

£

¡

¡ ¥

£

© ¡

¢

¡ © ¦ ¡ © £ £ ¦© £ © ¡ £ ¥ ¡ ¤ ¡£ £ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ £ £ £ ¡ £ ¡ ¡ £ ¡ ¡ £ ¡ ¡ ¡ £ £ £   ¥

¡ ©

©

¦

©

menjadi pene asan kepada kejuju an asul dalam dakwah dan keazamannya untuk te us melaksanakan tu as dakwah meskipun be hadapan den an be ba ai kesulitan. Pe ka a yan pentin ba i a inda hanyalah edha Allah semata-mata. a inda tidak men hi auka n edha pa a pembesa , pemimpin, o an awam dan kebanyakan. "Seki anya Kamu tidak mu ka kepadaku, aku tidak peduli (apa yan menimpa)." Dalam doa a inda te kandun ca a-ca a mempe olehi bekalan kekuatan da ipada Allah. Iaitu den an ca a kembali dan meminta pe tolon an-Nya ketika kesen sa aan yan dipikul pendakwah semakin be at. Doa ini ju a menunjukkan pe ka a yan palin di takuti oleh pendakwah ialah kemu kaan dan kema ahan Allah ke atas beliau. ukannya kemu kaan makhluk selain-Nya. 5. Mukjizat ls a' dan Mi' aj mempunyai banyak ahsia. Kami hanya sebutkan ti a s ahaja: Pe tama: Men hubun kait isu Masjidil A sa dan kawasan sekita nya den an isu Dunia Islam. Ini ke ana Makkah selepas pe utusan asul s.a.w. telah menjadi pusa t pe himpunan Dunia Islam dan kesatuan visinya. Pe istiwa Is a' Mi' aj ini ju a me nunjukkan usaha mempe tahankan Palestin sebena nya mewakili usaha mempe tahankan Islam itu sendi i. Setiap o an Islam di pelba ai ce uk bumi wajib melaksanakannya. Kecuai an mempe tahan dan membebaskan Palestin me upakan kecuaian te hadap Islam. la me up akan jenayah yan akan dihukum oleh Allah kepada setiap o an yan be iman den an All ah dan asul-Nya. Kedua: Is a' Mi' aj menjadi simbol kepada ketin ian kedudukan o an Islam dan lamban kepada kewajipan men an kat di inya men atasi hawa nafsu dan syahwat dun ia. Dia ju a wajib menjadi manusia yan tiada tolok bandin nya dikalan an selu uh ma nusia. Sama ada da i se i kedudukannya yan tin i, visinya yan mulia dan sikapnya yan sentiasa be le a dalum lin kun an nilai-nilai yan mithali untuk selama-lamanya. Keti a: Is a' Mi' aj ju a menunjukkan pene okaan an kasa dan kelua da ipada www.dakwah.info 32 ta ikan aviti bumi boleh diusahakan. Dalam pe istiwa Is a' dan Mi' aj, asul k ita me upakan an kasawan pe tama dalam seja ah dunia selu uhnya. Mene oka an kasa sete usnya pulan ke bumi den an selamat adalah pe ka a yan boleh be laku. Seka lipun ia be laku kepada asulullah s.a.w. seca a mukjizat pada zaman a inda, namun ia bo leh te jadi kepada manusia biasa melalui ilmu dan idea. 6. Kefa dhuan solat pada malam Is a' dan Mi' aj menunjukkan hikmah kenapa solat disya iatkan. Allah seolah-olah be fi man kepada hamba-hamba-Nya yan be iman: Seki anya Mi' aj asul kamu den an jasad dan oh ke lan it me upakan mukjizat, k amu pula dipe untukkan solat lima waktu setiap ha i, seba ai mi' aj (anak tan a) untuk k amu naik menemui-Ku den an oh dan hati kamu. adikan solat lima kali seha i seba ai peni n katan oh yan boleh men an kat kamu da ipada ten elam dalam hawa dan syahwat kamu, s e ta

£ £ £ £ ¡ ¡ £

¡

£

¡

¡

¢

£

¡ ¡ ¡

£ £ £

£

¡

¡¡

£

¡

¡

¥

¡ £

£

¡

£

£

£

£

£

¡

¡ ¥

£

£

£

£

¡

¡

£

£

¡ ¥ ¡ £ £ ¡ £ ¡

¡ £

¡

£ £ £

¡

¡

¡ ¢

£

¡ ¡¡

¡

£

£

£

£

£

£

¡¡

¡

£

£

£

¡

¡¡

£

£

£

£

£

¤

£ £ 

£ £

£

¡ £

¡

¡

£

£

£

¡

¡

£

¡ £

¡

£

¡

¢ ¡

£

£

£

£ £

¡

£

¡

¡ ¡

£

¡ £

£

£

¡

£ ¡

¢

£

¡

¡

¡

¡ ¢

¡ ¥ ¡ £ ¡ £ £ ¡ ¥ ¡ ¡ £ £ ¡

£ ¡ £ ¡ £

£¡

£

£

¡

¡ ¡ ¡

£

£

£

£ £

£

£

¡ ¡ ¡

£ £ £ £ £ £ £ £

£ £ ¡

£

¢ ¡

£

mempe lihatkan kamu kebesa an, kekuasaan dan keesaan Aku. Ini mendo on kamu unt uk memimpin muka bumi ini, bukan den an ca a mempe hamba, men uasai dan menakluki (o an lain). ahkan melalui jalan kebaikan dan ketin ian, ju a den an ca a kes ucian dan penin katan oh mene usi jalan solat. 7. P oses mempe kenal di i yan dilakukan oleh asulullah kepada kabilah-kabilah pada musim haji menjadi bukti bahawa seseo an pendakwah tidak sepatutnya membataskan dakwah men ajak manusia kepada kebaikan dalam lin kun an majlis dan pe sekita an di inya sahaja. ahkan dia mestilah pe i ke setiap tempat manusia be himpun ata u lokasi yan be kemun kinan me eka be himpun. Dia ju a tidak sepatutnya be putus asa den an penolakan me eka da ipada semasa ke semasa. Kadan -kadan Allah menyediakan untu k beliau, penyokon -penyokon yan be iman den an dakwahnya yan baik, padahal dia tidak pe nah te fiki dan menjan kakannya. Kadan -kadan kelompok kecil yan mendapat hidayah hasil usaha beliau dalam bebe apa sempena akan memainkan pe anan besa t e hadap penyeba an dakwah. Kelompok kecil itu ju a be pe anan dalam me ealisasikan kemen an an akhi dakwah te hadap kejahatan dan konco-konconya. Keimanan tujuh o an pe tama Ansa yan be temu den an asulullah s.a.w. untuk kali pe tama, telah menyebabkan kemasukan Islam ke Madinah. pe ka a itu membe i kesan kepada penyeba an Islam dan pen uasaannya di sana. la membuka jalan kepada o an -o an mukmin yan te tindas di Makkah untuk menjadikan Madinah seba ai destinasi hij a h dan pusat me eka be himpun. asulullah pula mempe olehi tempat yan aman untuk memban unkan ne a a dan menyeba kan dakwah. Da i ne a a itu, pa a sahabat a ind a melanca kan penentan an kepada syi ik dan o an musy ik. Me eka melanca kan pe a n dan pe tempu an yan be akhi den an kemenan an be kekalan di pihak iman dan kekalah an abadi di pihak syi ik. Semo a Allah me edhai kaum Anso , yan te di i da ipada A us dan Khaz aj. Me eka mempunyai jasa yan tidak putus-putus kepada Islam, o an Islam dan selu uh alam. Semo a Allah ju a me edhai sauda a me eka, kaum muhaji in yan te lebih dahulu be iman sebelum me eka, se ta yan telah be ko ban di jalan Allah den an se ala yan be ha a, baik ha ta mahupun kampun halaman. Semo a Allah tu ut memasukkan kita be sama me eka semua ke dalam syu a idhwan. www.dakwah.info 33 aha ian 4 HI AH SEHINGGA NA I STA IL DI MADINAH A) Pe istiwa-pe istiwa Seja ah 1. Qu aisy mendapat tahu tentan keislaman sekumpulan penduduk ath ib. Lanta an itu, me eka menin katkan penyeksaan kepada o an -o an mukmin di Makkah. Lalu Na bi s.a.w. men a ahkan o an -o an mukmin be hij ah ke Madinah. Me eka be hij ah sec a a sembunyi kecuali Uma .a.. eliau telah membe itahu o an musy ik Qu aisy tenta n

¡ £

£

£

£

£

£

£

¡ ¥

¡

¡

£

£

£

¡ £

£

£ £

¡ £ £ £ ¡ £ ¡ £ £

£ £

£

£

£ £

£

£

§

£

£

¡ ¡

¡

¡

¡

£

¡

¡ £

¡

¢

¡

£

¡¡ ¡

£ ¡

£ £

¡ £

£

£

¡

¡

¡

¡

£ £

£

¢

¡ £

£ £

£

£

£

¡ £

£

¡

¡

£

¡

£

¡ £

¡

¡

¡

¡

£

¡£

£

¡

£

£ ¢ ¡

£

£

£

¡

£

£

¡

£

¡

¡

¡

¡

£

¡

¡

¥ ¡ £

£

¡

£

¡

¡

£

£

£

¢

¥

£

¡ £

£

£

£ £

£

¡

£

£

¡ £ £

£

¡

¥

£ ¡ £

¡

¥

¡

£

£

¡

£

£

£

¥

¡

£

£

£ ¡

£

¡£ £

£

¡

¡

£

£

£

£

£

£

£

£

£

¡

£ £ £

¡ £ £ ¡ £ £ £ ¡ £ ¡ £ £ £ £ 

¢ ¡ ¥

¡ ¡

¡

£

£

¡

¡

¡

pen hij ahannya se aya be kata: "Sesiapa yan mahu ibu kehilan an anaknya, esok tun u aku di ten ah wadi ini." Namun tiada seo an pun be ani kelua menyahut caba ann ya. 2. Apabila Qu aisy me asa yakin bahawa o an Islam telah mempe olehi kekuatan da n pe lindun an di Madinah, me eka men adakan satu pe sidan an di Da an-Nadwah. Me eka be sidan untuk memiki kan lan kah men hapuskan asul s.a.w. sendi i. Me eka memutuskan untuk memilih seo an pemuda yan a ah da ipada setiap kabilah. Kemu dian kesemua pemuda te sebut membunuh a inda se entak. uste u itu, tuntutan da ah a inda akan te a ih kepada setiap kabilah menyebabkan ani Manaf (kelua a asulullah) tidak upaya meme an i me eka semua dan te paksa mene ima baya un diat sahaja. Setelah itu pemuda-pemuda yan diwakilkan untuk membunuh asul s.a.w. be himpun di muka pint u umah a inda pada malam Hij ah. Me eka menun u a inda kelua untuk membunuhny a. 3. Pada malam te sebut asulullah s.a.w. tidak tidu di tempat tidu nya. a inda telah meminta Ali .a. untuk tidu di tempatnya itu. a inda ju a meme intahkan beliau a a memulan kan ba an -ba an amanah yan disimpan oleh o an kafi Qu aisy kepada a inda pada keesokan ha inya kepada pemiliknya. asul s.a.w. telah menin alkan umahnya tanpa diseda i oleh pemuda-pemuda yan diwakilkan untuk membunuhnya. a inda pe i ke umah Abu aka . Sebelum itu, Abu aka telah menyiapkan dua kende aan untuknya dan asul s.a.w.. Me eka be dua memutuskan untuk kelua da i Makkah. Abu aka men upah Abdullah bin U ai it ad-Daili, seo an musy ik untuk menjadi penunjuk jala i ke Madinah. Den an sya at dia men elakkan jalan yan biasa diket ahui dan men unakan jalan lain yan tidak diketahui oleh kafi Qu aisy. 4. asulullah s.a.w. dan sahabat a inda, Abu aka kelua be hij ah pada ha i K hamis, 1 abiul Awal, tahun ke-53 kelahi an a inda s.a.w.. Hanya Ali .a. dan kelua a Abu aka .a. yan men etahui tentan hij ah a inda te sebut. Anak-anak pe empuan Abu a ka , Aishah dan Asma' be pe anan menyediakan bekalan untuk me eka be dua. Asma' telah memoton sebaha ian da ipada tali ikat pin an nya, lalu men ikat mulut ka un m akanan te sebut. Da ipada pe istiwa itu, dia di ela : " at an-Nito ain" (Pe empuan yan mempunyai dua tali ikat pin an ). Den an bantuan Abdullah bin U ai it, asulullah s.a.w. dan Abu aka men hala ke aman sehin a sampai ke Gua Thu . Me eka be sembunyi di dalam nya selama ti a malam. Tu ut be malam be sama me eka, Abdullah bin Abu aka yan ma sih emaja. eliau seo an pemuda yan be pen etahuan, mahi , peka dan cepat memaham i. eliau akan kelua menin alkan me eka pada waktu sahu lalu be pa i-pa ian be s ama Qu aisy Makkah seolah-olah beliau tidu di Makkah. Apa-apa ancan an jahat te ha dap asulullah dan Abu aka yan beliau den a da ipada Qu aisy, akan diin at sehin alah

¥

¡

£

¥ ¡£

£

£

¡ £

£ £

¡

£

¡ ¥

¡¡

£

£

£

¡

¡

£

£ ¢ ¡

£

¡

¥

£

£

£

¡ £

£

£

¡

£

£

£

£

£

£

£

£

¡ ¢

£ £

£

¡

£

¤

£ £

¡

¤ £

£

£

¡

¡ £

¡ £

£

£

£

£

£

£

£

£

£ £

¡ ¥ ¡¡

¥

£

£

£

¡ ¥

¢

¡

¨

¡ ¡ ¡ ¢

¥

£

£

£

£

¡

¥

¡ ¡¡

¢

£

£

¡

£

¡ £ ¡ £ ¡

£ ¡

¡

£

¡ ¥

£

£

¡

¡ ¥

£

£

¡

¤ £

£

£

¡

¡ ¥

¡ ¥

£

£

¡

£

£

¡ £

¡

¡

¡¡

£

¡

¡

£

£

£

¢ ¥ £ £ ¡ £

¡

¡

£

¡¡

£

¢

£

£ £ £

£

£

£

¡ ¡¡

¡ £

¥

£ £

§

£

£

£

¡

¡ £

£

¡

£

£ ¡

¡ £

¡

£

£

¡£

¡

£

¡

¡ £

¡

¡

£

¡

¡ ¥

¡

¥

£

¡

¡

£

¥

£ ¡

£

¥

¡¡ ¡ ¢ ¡¡

£ £ £ £ £

¡ ¥ £ ¡ ¥

¢

¡

¡¡ ¢

£ £

¥ £

£

¥

beliau menyampaikannya kepada me eka be dua pada waktu petan nya. 5. Kiamat seolah-olah be laku kepada Qu aisy setelah asulullah s.a.w. te lepas da ipada usaha membunuhnya. Me eka kelua men eja a inda men ikut jalan Makkah yan biasa tetapi a al menemui a inda. Me eka men hala menuju jalan ke aman sehin a sampai di muka Gua Thu . Sebaha ian da ipada me eka be kata: " oleh jad i Muhammad dan temannya ada di dalam ua ini." Namun sebaha ian yan lain menjawab : www.dakwah.info 34 "Kamu tidak nampakkah apa yan ada di muka ua ini. a aimana labah-labah men an yam sa an nya dan bu un -bu un be sa an di s ni? Ini menunjukkan tiada seo an0067p un yan memasuki ua ini sejak sekian lama." Abu aka .a. melihat kaki-kaki me eka ket ika me eka sedan be di i di muka ua itu. eliau men eleta bimban kan nyawa asul s.a.w. , se aya be kata: "Demi Allah! Wahai asulullah, kalau salah seo an da ipada me eka meli hat ke tempat letak kakinya, nescaya dia akan melihat kita." asul s.a.w. mentente amka nnya den an be sabda: "Wahai Abu aka , kamu san ka kita be dua, sedan kan Allah adalah yan keti a" 6. Qu aisy men utuskan utusan menemui kabilah-kabilah den an membawa tawa an sejumlah besa ha ta yan cukup men oda sesiapa yan tamak. Tawa an ini ditujuk an kepada sesiapa yan menemui asul s.a.w. dan teman a inda, membunuhnya, atau menawannya. leh itu, Su a ah bin a'syam menyahut tawa an itu. Dia be tekad dal am di inya untuk menca i asulullah s.a.w. dan Abu aka demi membolot sendi i hadi ah te sebut. 7. Setelah usaha membu u dan menca i asulullah s.a.w. dan temannya, Abu aka te henti, me eka be dua kelua da ipada ua te sebut be sama-sama penunjuk jalan me eka. Me eka melalui jalan pantai (pantai Laut Me ah) me entasi ja ak yan jauh. Namun Su a ah telah be jaya menjejaki me eka. Apabila Su a ah mendekati me eka be dua, kaki-ka ki kudanya te benam ke dalam pasi dan tidak be upaya untuk be jalan. Dia mencuba s ebanyak ti a kali supaya kudanya menuju ke a ah asul s.a.w., namun kudanya tetap en an . Pada ketika itu, dia yakin bahawa di hadapannya ialah seo an asul yan mulia. Lanta s dia meminta supaya asul s.a.w. be janji membe ikannya sesuatu, jika dia menolon a inda. a inda menjanjikan untuknya dua elan tan an yan dipakai oleh Kis a. Su a ah kemudiannya pulan ke Makkah dan be lakon seolah-olah dia tidak menemui sesiapa. 8. asul s.a.w. dan teman a inda (Abu aka ) telah sampai ke Madinah pada 12 abiul Awal. a inda sampai ke sana setelah pa a sahabat lama menanti. Me eka ke lua setiap pa i ke pin i Madinah dan hanya pulan setelah mataha i memanca te ik pada waktu ten ah ha i. Apabila me eka melihat a inda, me eka me asa amat embi a. K anakkanak mula mendendan kan nasyid dii in i den an endan - endan : ulan pu nama telah te bit kepada kami, da i jalan-jalan bukit ul-Wada.

¥ ¡

£

¡

¡¡

£

¤ £

£

£

§ £ £ £ £ ¥

£

£

£

£

¥

£

¡

¡

£

¢

£

¡

¡

£

¡

£

£

£

¡

£

£

£

¡

£

¡ £

¡

¡

¡

£ ¢ ¡

£

¡

£

£

¡ ¥

¢

£

¡ ¡ ¥ £ ¢ ¡ ¥ £ ¡ £ ¡ £

¡ ¡

¡

¥

£

£ £

£

£

¡

¡

£

¤ £

¡ ¥

£ £ £

¡

¡¡

¡

£

£

¡

¥

£ £ £ ¡ ¡ ¢

¥

¡

¡

£

¢

£

¡ £ £

¡¡

£

¡ 

£

£ ¡ ¥ £ £ ¡ ¥ £ £

£

¡ £

£

£

¡

¢

¢

¡ ¥

£

¡ £

¡

¤ £

£

¡

¡

£

£

¢

£ ¡¡

¡ ¡ £ £ ¡

¡ £

£

¡

£

£

¢

¡ ¥

£ ¡

¡

£ £

£

 

¥ £

£

¡

¡

¡

£

£

£

¡¡ £

¡ ¡ £

£ ¡

¤ £ £ £ £

¡

£

¡ £ ¡ ¢ £ £ £ £

¡

¡ ¥ ¡ ¢ ¥

Wajib ke atas kami untuk be syuku , te hadap se uan penye u kepada Allah. Wahai utusan yan diutuskan kepada kami, Kami datan be sama pe ka a yan dipatuhi. 9. Dalam pe jalanan a inda s.a.w. ke Madinah, a inda sin ah di Quba, sebuah kampun di selatan Madinah. Ki a-ki a dua batu da i Madinah. a inda telah men a saskan masjid pe tama yan dibina dalam Islam dan tin al di sana selama empat ha i. Ke mudian a inda be tolak ke Madinah pada pa i umaat. Ketika a inda di pe kampun an an i Salim bin 'Auf, waktu solat umaat telah masuk. Lalu a inda membina sebuah masj id di situ dan menunaikan solat umaat pe tama dalam Islam. a inda s.a.w. menyampaikan khu tbah pe tama dalam Islam. Sete usnya a inda menyambun pe jalanan menuju ke Madinah. Apabila sampai di sana, tindakan pe tama yan dilakukan ialah memilih tempat unt a a inda be henti duduk, untuk dijadikan seba ai masjid. Tempat te sebut adalah milik dua o an www.dakwah.info 35 kanak-kanak Anso yan yatim. a inda tawa menawa ha a tanah te sebut den an me eka be dua. Kedua-dua kanak-kanak itu be kata: "Kami be ikannya kepada kamu, wahai asulullah." Namun a inda be ke as untuk membelinya den an ha a 10 dina emas yan dibaya men unakan ha ta Abu aka . Kemudian a inda melakukan kempen a a o an Islam tu ut se ta membina masjid. Me eka se e a melakukannya. asul s.a.w. tu ut te libat be sama me eka memindahkan batu bata, sehin alah sempu na pembinaan masjid te s ebut. Dindin masjid itu dibina da ipada batu bata dan bumbun nya da ipada pelepah-pel epah ku ma yan diletakkan pada batan -batan ku ma. 10. Kemudian a inda s.a.w. mempe sauda akan di anta a Muhaji in dan Anso . a i nda menjadikan untuk setiap Anso seo an sauda a da ipada Muhaji in. Ada seo an An so telah membawa sauda a Muhaji innya ke umahnya. eliau menawa kan kepada sauda a Muhaji innya untuk membaha i sama ata semua ba an yan te dapat di dalam umah nya. 11. Kemudian asulullah s.a.w. menulis satu pia am be tulis anta a Muhaji in dan Anso . Di dalamnya a inda be janji untuk be baik-baik den an ahudi di sampin men aku i hak me eka dalam a ama dan ha ta. Ibnu Hisyam telah menyatakan pia am te sebut den a n panjan leba dalam kitab si ahnya. Ia men andun i p insip-p insip yan menjadi dasa asas kepada ne a a Islam yan pe tama. Di dalamnya dinyatakan p insip kemanusiaan, ke adilan sosial, tole ansi a ama dan ke jasama demi kemaslahatan masya akat yan patut di ujuk, difahami dan dihafal oleh setiap pelaja . Kami sebutkan bebe apa p insip am yan te kandun dalam pia am be seja ah yan abadi ini: 1. Kesatuan umat Islam tanpa seba an disk iminasi anta a me eka. 2. Pe samaan wa a-wa a umat Islam da i se i hak dan kemuliaan. 3. Umat Islam pe lu salin bahu membahu kecuali dalam kezaliman, dosa dan pe mus

£

¡

¡ ¥ £

¡

£ £ ¡

£

¥

¡

£

¡

¡ £

¡

£

£

£

£

¡

£

¡

£

¡

¡

£

£

£

£

£

¡ ¥

¡£

£

¢

¡

£

£

£

£

£

£

¡¡ ¡ £

£

¡

£

¡ £

£

¡ ¥

¡ ¥

¡£

¡

§

£

£

£

£

£

¡ ¥

¡

£

¡ £

£ ¡ ¥ ¡ £ ¡ ¡ ¡

¡ ¥

¡¡

£ ¡

¡

¡¡

£

£

¡ £

£

¥

¡

£

£ ¡

£ 

£

£

¡

£

£

¡

¡ £

¡ £

£

£

¡

£

£

¡ ¥

£ £

¥ £ £

£

¡ ¥

¡

¡

£

£

£ 

£

£

£

£ £

¡

¡ £ £ ¥ £ £ ¡ £ ¡ £ £ £ ¡£ ¡

£

¡ ¥

¡

£

¡

£

£ ¡£

¡

¡ ¥

£ £

¡ ¥

¡

£

¢

£

£

¡¡

£ £

£ ¡

£

£

¡

£

¡

£

£

£

¡ ¡ ¡

£

£

¡ £ £ ¡ ¥ £

£

£ £

¡ £ ¢ £

£ £ £ £

¡ ¥ £ ¡

uhan. 4. Penye taan umat dalam menentukan bentuk hubun an den an musuh-musuh me eka. Selu uh o an Islam pe lu mempunyai satu pendi ian te hadap musuh me eka. 5. Penubuhan masya akat di atas sistem yan te baik dan te uh. 6. Membente as pembe ontak ne a a dan pen an u u at sistem awam di sampin kewajipan a a tidak membantu me eka. 7. Hak pe lindun an kepada sesiapa yan in in hidup be sama o an Islam apabila dia menjalinkan hubun an baik, beke jasama, tidak menzalimi dan mence obohi hak o an Islam. 8. ukan Islam mempunyai hak dalam a ama dan ha ta me eka. Me eka tidak dipaksa memeluk a ama Islam dun ha ta me eka tidak boleh di ampas. 9. ukun Islam mestilah membe i sumban an kepada pembiayaan ne a a seba aimana o an Islam membe i sumban an. 10. ukan Islam mestilah beke jasama den an o an Islam untuk men halan bahaya yan men u at entiti ne a a melalui penentan an te hadap setiap pence obohan. 11. ukan Islam ju a mestilah tu ut se ta menan un kos pepe un an sela i mana ne a a be ada dalam keadaan pe an . 12. Ne a a mestilah membantu bukan Islam yan dizalimi seba aimana ia menolon s etiap o an Islam yan dice obohi. 13. an Islam dan bukan Islam tidak boleh sama sekali melindun i musuh-musuh n e a a www.dakwah.info 36 dan konco-konco me eka. 14. Seki anya kemaslahatan umat te letak pada pe -damaian, semua wa a wajib men e ima pe damaian. Sama ada o an Islam mahupun bukan Islam. 15. Seseo an tidak dihukum den an sebab dosa atau kesalahan o an lain. Seo an penjenayah sebena nya melakukan jenayah te hadap di i dan kelua anya sendi i. 16. Kebebasan be e ak dalam ne a a dan kebebasan untuk kelua ne a a adalah te peliha a di bawah pe lindun an ne a a. 17. Tiada pe lindun an kepada o an yan be dosa dan o an yan zalim. 18. Masya akat dite akkan di atas dasa ke jasama dalam kebajikan dan ta wa, buk an dalam dosa dan pe musuhan. 19. P insip-p insip di atas dipe liha a oleh dua kekuatan: - Kekuatan maknawi (spi itual) iaitu: Keimanan akyat kepada Allah, me asakan mu a abah-Nya (peme hatian Allah) te hadap me eka dan penja aan-Nya kepada sesia pa yan be buat baik dan setia. - Kekuatan maddiyyah (mate ial) iaitu: Kepimpinan ne a a yan diwakili oleh Nabi Muhammad s.a.w.. ) Pen aja an dan Pedoman 1. ika seo an mukmin yakin den an kekuatannya, dia tidak diminta menyembunyika n tindakannya. ahkan dia hendaklah menyatakan seca a lantan tanpa men hi aukan m usuhmusuh dakwahnya sela i mana dia pe caya boleh menewaskan me eka. Ini seba aimana yan dilakukan oleh Uma .a. ketika beliau in in be hij ah. Pe istiwa ini ju a membu ktikan bahawa pendi ian yan te as akan men e unkan musuh-musuh Allah dan mencampakkan asa takut ke dalam di i ne eka. Tidak di a ukan, seki anya me eka mahu be kump ul untuk membunuh Uma , me eka mampu melakukan. Namun, pendi ian Uma yan be ani telah mencampakkan asa kecut ke dalam di i setiap me eka. Me eka bimban seki anya Um

£ £ ¡ £

¡

£

¡

¡

£

£

£

£

¡

¤

¡

¡

¡

£

¡

£ £

¡£

£ ¡ £ ¡£ ¡ £

¡

¡

£

£

¡

£ ¡

¡ £

¡ £

¡

¡

£

¡

£

¡

£

¡

¡

£

¡ ¡

¡ £

£

£

¡

£

£ ¡

£ £ £

£

£

£

£

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ £ ¡ £ ¡ ¡¡ £ £ £ ¡ £ £ £ £ £ £ ¡ ¡ £ £ £ £ ¡ ¡

¡

¡

¡

£ ¡¡

£ ¡

£

¡ ¡

£

£

¡

£

£

¡ £

£ ¡

£ £ ¡ £ £ £ ¡ £ ¡ £ £

£

£ £ £

£

£ ¡

£

¡

¡ £

¡ £

¡

£

£

¡ £ ¡

£

£

£ £

¡

£ ¡£ £

£

¡ ¡ ¡

£ £

£

£

¡

¡

¡

¥ ¡ £ £

¡

£ ¡ £ £ £ £ £ £ £ £

¡ £ £ ¡ £ £ £ ¡ £

£ ¡ £ £ ¡ ¥ ¡ ¡¡ ¡ ¥ ¡ £ ¥

£ ¡ ¡ £  ¡ £

£

£

¡

£

£

¤ £ 

¥ ¡

£

£

£

¡ ¥

£

a dihalan , ibunya akan kehilan annya. Pendukun kejahatan amat kedekut (tak san up kehilan an) nyawa dan amat mencintainya. 2. Ketika olon an batil be putus asa untuk menyekat dakwah kebena an dan islah; Dan ketika o an -o an mukmin te lepas da ipada en aman dan be ada di tempat yan selamat, me eka akan men ambil tindakan te akhi den an membunuh pendakwah yan melakukan pen islahan te sebut. Me eka menyan ka jika me eka membunuhnya, me eka bebas da ipada an uan dan dakwahnya te kubu . Demikian ca a fiki olon an jahat dan musuh pen islahan pada setiap zaman. Kami telah saksikan dan lihat kejadian sepe ti in i dalam hidup kami. 3. Seo an kade yan juju dan ikhlas kepada dakwah islah san up men o bankan nyawanya untuk pemimpinnya. Ke ana keselamatan dakwah be antun kepada keselama tan pemimpin. Dan jika pemimpin te ko ban, dakwah akan te bia dan lemah. Tindakan A li .a. tidu di tempat tidu asul s.a.w. pada malam Hij ah me upakan pen o banan nyawa untuk menyelamatkan nyawa asulullah s.a.w.. Ini ke ana ada kemun kinan pedan pemudap emuda Qu aisy akan dihayunkan ke kepala Ali .a. seba ai membalas dendam, eko an beliaulah yan memudahkan asulullah s.a.w. menyelamatkan di i. Namun Ali .a. t idak men hi aukan pe ka a te sebut. Cukuplah ba i beliau, jika asulullah s.a.w., Nab i umat dan pemimpin dakwah te selamat. 4. an musy ik menye ahkan ba an milik me eka untuk disimpan oleh asulullah www.dakwah.info 37 s.a.w., sedan kan pada ketika yan sama me eka meme an i dan be tekad untuk memb unuh a inda. Tindakan ini menjadi bukti bahawa dalam di i musuh-musuh islah te dapat keyakinan te hadap kejuju an, amanah dan ketulusan jiwa pendakwah. Me eka ju a y akin pe jalanan hidup pendakwah lebih baik be bandin me eka. Pendakwah mempunyai san uba i yan lebih mu ni. Namun buta hati, sikap ke as kepala dan pendi ian konse vatif untuk te us be pe an den an adat esam dan a idah sesat telah mendo on me eka meme an i da n memasan tipu daya. ahkan jika be kesempatan, me eka melakukan komplot untuk membunuhnya. 5. Pemimpin dakwah, ketua ne a a atau ketua e akan islah tidak dian ap pen ecu t atau la i da ipada mati jika be fiki untuk menyelamatkan di i da ipada konspi a si pihak yan menun u-nun u saat untuk membunuhnya. Me eka ju a bukan kedekut untuk men o bankan nyawa dan oh. Me eka be tindak sedemikian lanta an untuk menjayaka n semula e akan islah den an lebih a esif dan aktif di medan yan lain. 6. Pe anan yan dipikul oleh Abdullah bin Abu aka membuktikan pen a uh pemuda te hadap kejayaan dakwah. Me eka me upakan tian kepada dakwah islah. Kesan kebe anian me eka untuk be ko ban dan men adaikan di i menyebabkan dakwah ma a den an laju ke a ah kemenan an. Kita dapati semua o an mukmin pada awal Islam adalah pemuda. asulullah s.a.w. be usia 40 tahun ketika diutuskan seba ai asul. Abu aka .a

¡¡ £ ¡

£ £

¡

¡

¡ £

£

£

£

£

£ ¡

¡

£

¡

¥

£

£ ¡

¡

¢

¡¡

£ ¡

£

£

£

£

¡

£

£

£

¡ ¡¡

£

£

£

£

¢

¡

¡ £

¡

¢

£

¡£

¡

£

¡ £

£

¡ £

£

£

£

£

£

¡

¡¡

¡

¡

¡

£

£ ¡

¥

£

¡

£

£

¡

£

¡

£

£

£

¡

£

¡ £

£

£

£

£

£

£¡

£

¡

£

¡ £

£

£ £

¡

¤

£

¡¡

£

£

£ ¡

£

¡

£

£

£

£

¢

£

£

£

¡

£

£

£

£

¢

¢ £

£

¡

¥

£ £

£

£ £

¡ £

£

¡

£ ¡

¡

£

£

¡

¡

¡

¡¡ ¡ £

£

¡

¡ £

¡

£ ¡

¡ £

¡ ¡ £ £

£

¡ ¡ ¡

¡ £ 

£

£ ¡ ¡¡

£

£

¡ ¡¡ ¡

£

¡ £ £

¡ £

¡

£

£

£

¡ ¥

£

£¢

£

panji-panji dakwah islah ke ten ah-ten ah masya akat wanita.

¡

ipada umat. uste u itu kita dituntut membe i pe an san

¡ £

£

£

£ ¡

memahami hakikat ini. Lantas kita be usaha a a

pa a pemudi

£

£

¡

£

£

¡

£

¡

£ 

¡

£

£

£

diketahui oleh seja baikan a ama dan dunia. Ha i ini kita wajib dan pa a iste i membawa Me eka melebihi sepa uh da ada anakwww. dakwah.info 38

ah da i se i tekad, ju a kemu nian pe jalanan hidup se ta ke

kep

£

£

£

. pula lebih muda ti a tahun da ipada a inda. Sementa a Uma lebih muda da ipada me eka be d ua. Ali .a. pula palin muda anta a me eka semua. Manakala thman .a. ju a lebih muda da ipada asulullah s.a.w.. Demikian ju a Abdullah bin Masud, Abdul ahman bin Auf, al-A am bin Abi al-A am, Said bin aid, ilal bin abah, Amma bin asi .a. dan lain-lain la i. Semuanya adalah pemuda. Me eka memikul beban dakwah di atas pundak me eka. Me ek a san up menan un pelba ai pen o banan di jalannya, me asa ian den an siksaaa n, kesakitan dan kematian demi ke ananya. Melalui me eka, Islam telah menan . Di at as usaha me eka dan sauda a-sauda a me eka, ne a a Khulafa a - asyidin te te ak dan be la ku pembukaan Islam yan indah. Den an jasa me eka, Islam telah sampai kepada kita d an Allah telah membebaskan kita da ipada kejahilan, kesesatan, kebe halaan, kekufu an dan kefasikan. 7. Pe anan Aishah dan Asma .ha. ketika Hij ah asul s.a.w. membuktikan wanita dipe lukan dalam dakwah islah. Emosi me eka lebih halus dan lebih kuat desakanny a. iwa me eka lebih tole ansi dan hati me eka lebih baik. Apabila wanita be iman den an sesuatu pe ka a, me eka tidak la i men hi aukan se ala kesusahan untuk menyeba kan keima nannya. Me eka be usaha meyakinkan suami, adik be adik dan anak-anak tentan pe ka a te sebut. ihad wanita untuk Islam pada zaman asul s.a.w. me upakan lemba an-lemba an put ih be se i. Ini mene askan kepada kita ha i ini, e akan pen islahan Islam akan te us melan kah pe lahan dan ku an efektif dalam masya akat sehin alah wanita menye tainya. Me eka membina ene asi pemudi di atas asas iman, akhlak, kesucian dan kemu nian. Selai n menjadi iste i dan ibu, me eka lebih mampu menyeba kan nilai-nilai yan dipe lukan oleh masya akat kita ha i ini di kalan an wanita be bandin lelaki. Wanita Islam be jasa besa d alam mendidik ene asi sahabat yan masih kanak-kanak, be itu ju a ene asi tabiun. W anita Islamlah yan telah be pe anan membentuk ene asi- ene asi ini di atas dasa akh lak dan adab Islam. Me eka ju a be pe anan membina ene asi- ene asi ini atas asas kecin taan kepada Islam dan asulhya. Gene asi te sebut me upakan ene asi yan palin a un

£

£

£

£

¡

¡ ¡

£

£ £

£

£

¡

£

£

£

£

¡

£

£

£

£

¡ £

¡

¡

£

¡

£

¡

£

£ £

¡

¡ ¡

£

¢ £ £

£

¡

£

§

£

¡

£

¢

  ¡ ¡

£

£

¡¡

£

¡

£

£ ¡

£ £ £

¢

£

£

¡

£

£

¡

¡

£ £

¡

£ ¡

£

£

¢

£

£

¢

£

£

£ ¡

£

£ £

¡

£

¡

¡

£

£ £

¥

¡

£

¡ ¥ £ £ £

£ £

£

¡

¡

¨

¡

¡

¡

£ £

¡ £

£

¡ ¡¡

¡

¢

£

¡

£

£

£

£

¡

£

£

£

¤£

¡

¡

¡

¡

£

¡

£ £

£ £

£ £

£ £

¡¡

£ 

£ £

¡

¤ £ ¢ £ £ £ £ £ £ ¡

anak dan adik-be adik pe empuan kita untuk mempelaja i sya iah di sekolah-sekola h yan dipe cayai pen aja an Islamnya, sepe ti Kuliah Sya iah di unive siti kita. oda pen islahan Islam mampu kita tolak ke depan lebih kuat setiap kali be tamba h bilan an pemudi-pemudi yan alim tentan a ama, fa ih tentan sya iat, mahi den an seja ah Islam, men asihi asulullah s.a.w., be akhlak den an akhlak a inda dan akhlak Ummahat al-Mukminin. Kita ju a semakin men hampi i ha i masya akat Islam akan tu nduk kepada hukum hakam Islam dan sya iatnya. Pe ka a ini akan menjadi ealiti, insya Allah. 8. Pen lihatan o an musy ik telah disekat da ipada melihat asuluUah s.a.w. dan sahabat a inda (Abu aka ) di Gua Thu . Sedan kan me eka be ada di situ. Te dap at ju a iwayat- iwayat yan mence itakan tentan sa an labah-labah dan anak-anak bu un

menetas di mulut ua te sebut. Semua kejadian ini adalah anta a contoh yan menj adikan hati-hati me asa tunduk khusyuk te hadap penja aan Tuhan kepada pa a asul, pa a pendakwah dan kekasih-Nya. Allah yan me ahmati hamba-Nya tidak akan men izinkan asul s.a.w. jatuh ke dalam en aman o an musy ik, kemudian me eka men hapuska n a inda dan dakwahnya. Dia men utuskan a inda seba ai ahmat untuk selu uh alam . Demikianlah Allah be sikap belas kepada hamba-hamba-Nya yan be dakwah dan ikhla s pada saat-saat entin . Dia ju a menyelamatkan me eka da ipada situasi yan k it ikal. (Dalam banyak kejadian), Allah menutup pandan an olon an yan mahu melakukan kejahatan dan pen khianatan te hadap pa a pendakwah. Pe istiwa asul dan Abu ak a te selamat selepas o an musy ik men epun me eka be dua di Gua Thu membena kan fi man Allah Taba ak wa Taala; ∩∈⊇∪ ߉≈yγô©F{$# ãΠθà)tƒ tΠöθtƒuρ $u‹÷Ρ‘‰9$# Íο4θuŠptø:$# ’ û (#θãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$#uρ $oΨn=ß Sesun uhnya Kami tetap membela se ta mempe tahan-kan asul- asul Kami dan o an -o an yan bv iman - dalam kehidupan dunia ini danpada saat ban kitnya saksi-saksi (pada ha i kiamat). (Ghafi : 51) Dan fi man Allah Taba aka wa Taala: 3 (#þθãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# ⎯tã ßìÏù≡y‰ãƒ ©!$# χ ) Sesun uhnya A ah membe a ran - ran yan beriman. (A -Hajj: 38) 9. Semasa di Gua Thur, Abu a ar ta ut a au- a au ran musyri me ihat be iau dan asu s.a.w.. Ia menjadi si ap yan patut dimi i i eh ader da wah yan jujur bersama pemimpinnya yan amanah pada saat bahaya men e i- in inya. e iau merasa bimban dan simpati terhadap ese amatan nyawa pemimpinnya. Abu a ar pada eti a itu tida bimban an ese amatan dirinya sendiri. Ji a be iau bimban an ese amatan dirin ya, nes aya be iau tida a an menemani asu u ah s.a.w. da am hijrah yan bahaya it u. e iau men etahui ba asan pa in minima ada ah bunuh ji a ran musyri dapat menan ap nya bersama asu u ah s.a.w.. amun behau bimban an nyawa asu yun mu ia dan mas a depan Is am se iranya asu s.a.w. jatuh e da am en aman ran musyri . 10. Da am jawapan asu s.a.w. epada Abu a ar untu mereda an ebimban annya: "Wahai Abu a ar, amu san a ( ita) berdua, sedan an A ah ada ah yan

¡

£

7

£

£

¥

£

£

£

6

£

¡

¡

£

¡ ¡

¡

¡ ¡ 7

¡ ¥

£ £

6

¡

£

6

6

7

£

£

¡

£

6

7

7 ¡

£ £

¢

7

7 7

7

£

£

6

¡

£

£ 5

6

7 

¡

¢

¡

¥

£

66 7¡ 7 ¡¡ ¡

¡

£

7

¢

£

£

¡ 6

6

¡

¡

¢

7 ¥ ¡ 6 6 ¡

£

£

£ £

6 

¡

£

¤

£

£

¡

£

£

7 6

7

6

¡ £

£

£ £

5

6

6 7 ¥

¡ £

¡

£

¡

7

£

66 6

¡ ¡

¡

¡ ¥ ¡ £ £ ¡

¡ 7 6 7 7 7 ¥ ¡ ¡ ¡ 6

7

¡

7

¡

£

£

£ 6

¡

¢

£

£

£

¡¡

£

7 7

£

¡

¡

£

¡

¡

7¡ 6 

£

¡

£ £

¢

£

4 £

¡ 6

£

¡ £

£

6

7 7

¢

6

¥

¡

£

¡ £

¡

£

¡

¡

7 ¢

£

¡

¡

7

£

66

6

7 66 6

¡

¡

¡

¡ £

6

7 ¥

£

7

6

¡ ¥

£

6

¡ ¢

¡ £ ¡¡

£

6

¡

¡¡

6

£ ¡ ¡ ¡ £

6

¡ ¥ 

¡

£ £

¡ ¥

£

¡ £

¢ ¡ ¢ ¢ 

¡ 7

¡ 6 ¡ 6 ¡ 7 7 ¢ 7 6 6

7 7

¡

6

7

6

7

¡

7

7

7

6

6

¡

¡

¤

¢

¡

7

¡

6

7 7

¤

6 6

7

¡ 6 ¡

7

6

¡

¡

¤ 7

6

¡ 

6

¡ 

6

6

7

7 6

¡

¡

7

6

6

¡ ¥

7

7

6

66

6

¡

6

6 

7

¢

¡

7

6

66

¡ 7

7

¡ 6

¢

7

7

6

¡ ¥

7

6

66 ¢ 6 6 6

66 6

¡ ¥

¡ 6 ¡

6

6 ¡ 6 ¡  7

7

¡

7 ¡

¡

6

7

7

7

7

7

7 ¢

¤

¢

6

7

6

7

¡

¤

7

7

7

7

6

7

6

¢

¤

¡

7

7 ¡ 7

7 7

7 ¡ 7

7 

7

6 

7

7

7

7 

7

77

7

6

¡

7

7

6

7

¡

7 6

7 7 

6

7

7 7

¡

66

7

7 7 ¡

7 7

6

6 7 ¡

7

7 6

7

¡ 6

77  6 7 7 7 7 7 6 ¡ 7 7 7 ¤

6

6

6

¡ ¥

¡

¢ 7

7 

7 ¡ 7 6 7 7 7 ¡

7

¡

¡

¡

¡ 7 ¡ ¡¡ ¡ ¡ 6 6 ¡¡ ¢ ¡ 6 6 7

6

¢

7 ¡

6 7 6 ¡

¡

7¡ 6 

7

¡

7

¡ 66

66 6

¡ ¡

6

7

7

¡ 6

7

6

7 7 7 ¡ 7 7

7

eti a" Ini menjadi nt h eya inan benar terhadap A ah, rasa tenan den an pert n a nya dan bertawa a epada- ya eti a susah. a ju a menjadi bu ti je as tentan ebenaran www.da wah.inf 39 da waan asu s.a.w. seha ai abi. Wa aupun a inda berada da am situasi pa in awat, namun je as tanda-tanda etenan an pada diri a inda. a inda s.a.w. ya in bahaw a A ah yan men utus an nya m mbawa petunju dan rahmat epada manusia paeti tida a an membiar annya pada saat-saat itu. Ada ah amu ihat etenan an seperti ini terbi t daripada ran yan ber a a seba ai nabi dan meniru sifat erasu an? ada situasi-situas i sebe ini, a an tampa perbezaan je as antara penda wah is ah den an ran yan se adar men da wa dan menyamar. Hati-hati pend n da wah ini sentiasa dan se ama- amanya me impa h an rasa redha den an A ah dan ya in den an pert n an- ya. Sementara mere a yan hanya ber a a , eberaniannya a an untur eti a berhadapan den an per ara yan mena u t an dan e undan eti a susah. Mere a ju a tida mendapati A ah seba ai pe indun mahu pun pembantu. 11. Je as epada ita, peristiwa Sura ah menemui asu s.a.w., namun tida berup aya menan ap a inda menjadi satu bu ti enabian asu s.a.w.. Ka i udanya te ah t erbenam e da am tanah eti a ia menuju e arah asu s.a.w. Apabi a Sura ah turun dan men ha a annya e arah Ma ah, uda itu emba i ban un daripada tersun ur. Apab i a dia in in men ha a an emba i e arah asu s.a.w., udanya emba i emah dan tida bermaya. ada pandan an amu ada ah per ara ini ber a u epada sesiapa sahaja? Atau ia ha nya ber a u pada nabi yan diutus dan dis n eh A ah den an emenan an dan pert n an? Se a i- a i tida . Ini ah yan difahami eh Sura ah. Lantas dia me man i asu s.a w. untu meminta eamanan. Dia men etahui asu s.a.w. mempunyai penja aan Tuhan yan tida mampu di etahui eh eupayaan manusia. O eh itu, dia re a mena n un eru ian ter epas habuan hadiah daripada Quraisy, seba i nya memenan i janji as u u ah s.a.w. untu nya. 12. Janji asu s.a.w. epada Sura ah untu memberi an dua e an Kisra epadany a merupa an satu a i mu jizat. Manusia yan e ihatan ari daripada aumnya tida a an memberi harapan untu membu a arsi dan men uasai harta perbendaharaan Kisra e ua i dia se ran nabi yan diutus an. Janji asu u ah s.a.w. epada Sura ah ini bena r-benar terjadi. Sura ah meminta Umar bin a -Khattab untu menunai an janji asu s.a.w. epadanya apabi a dia ter ihat edua-dua e an Kisra ada ah antara harta rampas an peran . O eh itu, Umar mema ai annya epada Sura ah di hadapan se umpu an sahabat, seray a

ber ata: "Se a a puji ba i A ah yan merampas e an daripada Kisra dan mema ai annya epada Sura ah bin Jasyam a -Arabi." Demi ian ah mu jizat ber a u berturut-turut da am hijrah ini. Kejadian demi eja dian ada ah untu menambah an eimanan ran - ran mu min. Ia ju a bertujuan a ar menimbu an eya inan epada ah i Kitab yan ra u atau in ar bahawa a inda ada ah rasu daripada Tuhan se e ian a am. 13. endudu Yathrib yan beriman di a an an Ans r dan Muhajirin merasa embira erana asu u ah s.a.w. tiba den an se amat. Ke embiraan ini te ah menyebab an aum wanita dan ana - ana turut e uar dari rumah-rumah mere a. Mana a a aum e a i pu a menin a an erja- erja mere a. Se ara zahir, Yahudi ju a turut men ambi si ap menyertai pendudu Madinah merai an e embiraan mere a. amun batin, mere a mera sa sa it hati e ran wujud persain an epimpinan baru. Ke embiraan ran - ran mu m in bertemu den an asu mere a tidu pe i . Lantaran a inda ah (den an izin Tuhan) yan menye amat an mere a daripada e e apan esesatan epada ahaya ebenaran dan me nuju ja an A ah yan Maha er asa a i Maha Terpuji. Sementara si ap Yahudi ju a tia da e anji an. Mere a meman di ena i den an si ap men ampu (bermu ut manis) dan ni fa (bermu a-mu a) epada masyara at yan sudah hi an pen uasaan mere a. Mere a ju a ter ena den an si ap marah dan den i terhadap sesiapa yan merampas ha etuan an www.da wah.inf 40 mere a e atas ban sa ain. e itu ju a epada sesiapa yan men ha an mere a da ripada merampas harta ran di atas nama hutan (me a ui ama an riba), atau men ha an mere a menumpah an darah ran di atas nama nasihat dan adan an pendapat. Yahudi masih terus berdendam terhadap setiap ran yan membebas an ban sa ain daripada pen uasaan mere a. Dendam ini dia hiri den an tipu daya dan nspirasi, seterusnya pembunuh an ji a mere a mampu. Ini ah peran ai dan sifat semu ajadi mere a. Mere a te ah me a u a n tinda an seperti itu terhadap asu u ah s.a.w. sete ah a inda menetap di Madin ah. Se a ipun pia am yan dibuat antara a inda den an mere a bertujuan untu be erj asama dan sa in hidup den an aman, namun Yahudi merupa an satu aum yan sentiasa dan se ama- amanya menya a an api peperan an: 4 ª!$# $yδr x ôÛr& É>ö ysù=jÏ9 #Y‘$tΡ (#ρ߉s%÷ρ & !$yϑ‾=ä. Tiap kali me eka me yalaka api pepe a ga , Allah mema amka ya. (AlMai ah: 64) 14. Da ipa a pe isti a-pe isti a ya g e laku ketika Hij ah ke Ma i ah, jelas ke pa a kita a i s.a. . ti ak si ggah i satu-satu tempat melai ka pe ka a pe tama ya g ilakuka ialah mem i a masji se agai tempat o a g-o a g mukmi e himpu . Bagi a telah mem i a Masji Qu a ketika e mukim i situ selama empat ha i. Bagi a juga tela h mem i a se uah masji i pe te gaha jala a ta a Qu a a Ma i ah, apa ila ti a

7

¡

'

7

¡ 6

7 7 

7 6 6

7

7 7 7

7

6

¡

¡

7

7 7

7 6

¡

¡

¡

¡

7

©' £

¡ ¥ 

¡

7

¡ 6

6

¡

©'

6

' ©

£ £

7

¡

7 6

¡ 

7

6

¡

7

'

' ©

7

''

£

7¡ ¡

¡

' '

¡

¡ ¥

7

6 

£

7

' ©

6

£ 

¡

7

7 

'

¡

¡

¡

©

6

6

¡ 6 ¡ 7 ¡ ¥ ¡ ¡ 7  7 7 ¡ 7 ¡ £ £ ¡

¡ 6

6

6 6

7

' £

6

¡ ¡ ¡

7

' '

6 ¡ 6 7

£ ' ' ' £

7

7 ¡

¡

© ' £

¡ 7 

7

¡

¡ ¥ 66 6

¡

6

¡ ¡

7

¡

' 

6 ¡ 7

¡

6

7

7

¡ 6

6

6

6

¡

¡

©

¡ ¥

¡

¢

' £

66 £ 7 7 7

7

67  ¡ '

6

£

7 6 7 '

7 

¡ ¡

¡ 7 

6

7 7

¡

7

7

© ©

7

6 ¡

¡

6

7

¡

'

©

© 

7

7

¡

6

7 7 7 66 6

7 

7

7 

£

¢

¡

7

6 ¡ 7 7 ¡ 7 ¡

' © ' ' ©  © £

£ 

6 7 7 7

¤ 7 ¡ 7

7

© 

6 7 ¡¡6

6 ¡ 6

6

66

7

6

6

¢

7 7 7

7

6

7 7 7

7

' 

6

6

7 ¡ 7

6

7 7 ©

6

6

7

¤ ¡ 7

7

6

7 7 7 7

aktu solat umaat i pe kampu ga Ba i Salim i Auf i te gah-te gah a i te se ut, Wa i Ra u a. Apa ila Bagi a sampai ke Ma i ah, ke ja pe tama ya g ilakuka ialah mem i a masji i situ. I i me u jukka kepa a kita, kepe ti ga masji alam Islam. Semua i a at alam Islam e pe a a mem e sihka ji a, me yucika akhlak a me guatka ikata tolo gme olo g sesama o a g Islam. Solat e jamaah, solat umaat a solat ua Ha i Raya me upaka lam a g zahi ya g cukup kuat kepa a pe pa ua o a g Islam. Ia me ja i lam a g kesatua pe jua ga a matlamat, juga lam a g ke jasama alam ke ajika a ta a. Ti ak agu lagi, masji mem a a mesej kemasya akata a ke oha ia ya g agu g ke u uka ya alam kehi upa o a g Islam. Ia e pe a a me yatuka saf-saf, me i ik ji a, me ye a ka hati a akal, me yelesaika masalah se ta mempame ka kekuata a kekukuha me eka. Seja ah masji alam Islam mem uktika ketum uka -ketum uka te te a Islam ila ca ka a i masji u tuk meliputi muka umi e ga hi ayah Allah. Da i masj i juga te pa ca si a a cahaya ke e a a a hi ayah kepa a o a g Islam a uka o a g Islam. Di alam ya juga e ih- e ih tama u Islam tum uh su u a e kem a g. Buka kah A u Baka , Uma , thma , Ali, Khali , Saa , A u U ai ah a tokoh-tokoh esa alam seja ah Islam ya g lai me upaka a ak-a ak mu i sekolah Muhamma ya g e pusat i Masj i a - a a i?! Keistime aa lai agi masji alam Islam ialah, pa a setiap mi ggu aka e kuma a g a e ge ia kalimah ke e a a melalui li ah khati ya. Khati -khat i e khut ah me gi gka i kemu gka a , me yu uh mak uf, me ye a ka kelalaia , me y e u aga e satu, me e ta g si zalim, atau mem e i ama a kepa a thaghut. Kami apat saksika semasa zama ka ak-ka ak, agaima a masji me ja i pusat pela ca a ge aka -ge a ka asio alis mela a pe jajah Pe a cis. Pa a pemimpi jiha juga e paut pa a masj i u tuk me e ta g pe jajaha a Zio is. Pa a ha i i i kita lihat masji te ge ala a i pa a . ak ah.i fo 41 melaksa aka tugas te esa ya. Fe ome a i i ti ak lai me upaka osa sesete ga h khati i kala ga pega ai-pega ai upaha atau o a g-o a g jahil ya g alpa. Pa a ha i p a a pe ak ah ya g tegas e pega g e ga ke e a a , alim e ga sya iat, ikhlas kep a a Allah a Rasul- ya, pe asihat kepa a pemimpi -pemimpi o a g Islam a akyat y a me aiki mim a masji a me gimamka pe gu ju g ya, masji aka kem ali ke temp at kepimpi a alam o ga isasi kemasya akata kita. Pa a ketika itu masji kem ali e pe a a me i ik amai tokoh, me gelua ka se ila ga i a, me gislah kefasa a , meme a gi mu gka juga mem i a masya akat i atas asas keta aa kepa a Allah a

'

©'

' £

©

£

£

© '

'

'

©

'

'

£

'

© 

© 

' ' © ' © ' £ ' ©

' '

© £

£ 

£ ' ©

' £

'

©'

©

£

' © 

' ©

©

©

' 

£

©

£

£

£

£

' £

© '

£

©

'

'

£ 

'

' '

'

© ' £ © ' 

©

'

'

£

'

' © '

'

' ' '

' £ © 

' © ' £

£

' ' © © ' '

' ' ©

© ' £

¤

£

'

£

£

©

' ©

©

'

'

£

© ' ' © © ' ' £ © ©

' ' £ £ 

'

' £ © ' ©

' £

' ©

'

' £

£

©

' © ©

© 

© '

' ' ' '

© 

' £ ' 

'

'

£

© '

© ' £ '

£

' £

'  £ ' © © £ £ ©

' £ ' 

'

£

'

'

'

£

'

' © ' ' © ' £ ' 

©

£

' '

' ' ©

'

' £

'

©

© 

'

' £

'

'

' £

'

' £

' ©

' © © © ' ' ' '

© ' © ' ' £ ' £ £ 

' 

' ' ' ' ' ' '£ 

' ©

' ©

' © ©

£

©

' © '

'

£

' £ ' © ' ©' ' '

£ 

' ' '

'

' 

£ ' ' £ ' £ ' ' £ £ © ©' ' £ © ' '

£ 

©

' 

£ £

'

'

' £ ' £ ' £ £ £ ' © © ' © £ © ©£ ' ' © ' ' £ © ' © '' © © © ' £ ¤ © ' © ' ' £ ' ' ' £ ' ' ' ' ' £ £ ' ' ' ' © ©

' ' 

'

'

£

©  

©' ' '

' '

' 

£

' ' '

'

'

' £ £ £ £  £ 

' ©

' 

 ' ©

'

£ £ 

' ' © © ' '

© © ' ' ' © ' © ©'£ ©

£

£

me geja ke e haa - ya. Kami e ha ap masji apat e fu gsi se emikia (i sya Allah) apa ila golo ga pe i tis ya g suci mu i me u uki mim a -mim a a selu uh ua g ya. Me eka a i kala ga pemu a-pemu a ya g e ima , e pe getahua te ta g agama Allah a e a khlak e ga akhlak Rasulullah s.a. .. 15. P oses pe sau a aa a ta a Muhaji i a A so ya g ilakuka oleh Rasul s.a . . me upaka ta a-ta a zahi pali g jelas te ta g kea ila kema usiaa a akhlak mem i a alam Islam. Muhaji i me upaka golo ga ya g me i ggalka ha ta a ta ah me e ka emi jala Allah. Me eka ata g ke Ma i ah ta pa memiliki apa-apa saki aki u i a . A so pula me upaka kaum ya g kaya e ga hasil ta ama , ha ta a pe usahaa me eka. leh itu, seseo a g sau a a pe lu me a ggu g sau a a ya. Dia e ko gsi e ga sau a a ya kese a ga a kesusaha hi up. Dia juga me empatka sau a a ya i umah ya selagima a umah ya lapa g u tuk me eka e ua. Dia mem e i sepa uh ha ta ya kep a a sau a a ya selagi ma a ia ti ak meme luka ya a se a eukup. Apakah a a kea i la sosial i u ia i i ya g me yamai ke u uka pe sau a aa i i?! Me eka ya g ti ak me gakui alam Islam a a kea ila sosial, me upaka golo ga ya g ti ak mahu cahaya Islam me gejutka pa a ga o a g amai a me guasai hat i me eka. Boleh ja i me eka me upaka golo ga ya g e pemiki a igi a mem e c i setiap pe kataa a u alaupu ia isukai oleh ma usia. Dalam Islam te apat uk ti kea ila sosial i i. Bagaima a kea ila sosial alam Islam apat i alika se a gka pe i sti a pe sau a aa ya g u ik i i te apat alam lipata seja ah? Pe sau a aa i i ila kuka oleh pe oko g sya iah, a i Muhamma s.a. . se i i. Bagi a se i i ya g me yelia pe sau a aa te se ut. Di atas asas-asas pe sau a aa i ilah Bagi a me egakka masya akat a ega a Islam pe tama. Maha suci, ya Allah. Pe afia hakikat i i a alah pe ipua ya g esa ! 16. Dalam piagam e tulis ya g imate aika oleh Rasul s.a. ., te ka u g asa pe sau a aa a ta a Muhaji i a A so . Te apat juga asa ke jasama a ta a o a g Islam a uka o a g Islam. I i me upaka ukti ya g ti ak oleh isa gkal. Bukti ah a a asa kea ila sosial a alah asas te tegak ya ega a Islam. Seme ta a asas hu u ga o a g Islam e ga uka Islam a alah hi up ama amai selagi ma a me eka e aik- aik a t i ak me ga cam kete te ama ega a. P i sip ke e a a , kea ila , ke jasama alam ke a jika a ta a, eke ja u tuk ke aika ma usia se ta me olak pe i asa golo ga jaha t a ipa a masya akat pula me upaka sloga -sloga ya g pali g te to jol ilau gka oleh ega a Islam. Demikia lah p i sip ega a Islam i ma a sahaja ia te tegak, juga pa a ma ama a zama ia te e tuk. la te tegak i atas p i sip-p i sip pali g u ggul a pali g

£ ' © £ © ' ' £ £ ' © ' ' © © £ ' '

' ' ' ' ' ' ' £ © £ ©' £ £ ' ' ' ©' ©' © £ £ £ ' © ' ' © £ ' ' © ' ' © © £ ' © £ ' ' © © £ ' £ ' ' £ ' £ ' ' ' ' ' © © £ ' ' ' ' © ' ' £ © £ ' £ ' © '' © © £ £ £ ' £ © £ ' ' £ © ' ' © £ ' £ ' £ ©

' ' 

£ ' £ £ © ' ©'

' '

' © '

' © 

'

'

© 

©

' ©

' ©

£

' ' £ ' £ £  £ ' £ ' ' ' £ £ '

©' '

' ©

© £

'

'

'

'

£ £

' '

'

© '

'

©

£ 

©

©

'

'

' © £ ' ' ' ' ' ' £ ' © ' £ ' ' © ' ' '

' £ ' 

' ' © ' £

' '

£

£

'

£ ©

' £

' £ '

'

£

' ' 

' ©

'

'

'

©

' ©

£ ' £ ' © ' ' £ £ © ' ' ' £ ' ' £ £ £ ' © © £ ' ' ' ¤ ' ©  ' £ ' £ ' ' £ ' ' ' © ' ' ' © © ' © © ' £ ' ' © © £ © £ ' ' £ ' ' ' © ' £ ' ' £ £ ' ' £ £ © ' © £ £ © ' £ ' ' ' © £ £ £ ' ' © £ ' £ © £ ' 

©

© © £

'

©

£

' ' ©

'

©

' '

© ©' ' £ ' ' ' © £ £ © ' © ' ' £ £ © ' 

'

' ' © '

£

© £

£

©' ' ' £ ©

©

'

©

'£ © © ' ' £ ' £  ' £ £ © £ ' ' ©

' © £ ' ' © ' ' ' © © ' ' ' £ © 

'

£ ' ' ' © ' ' ' ' £

©

'

©' £

£

© © '

' ' £ £ £ £ £ ' £ © ' £ £ £ ' ' ' ' ' ' ' £ © ' £

£ ' ' ©

©' £

'

 

©

£

' © © '

a il. Pa a ha i i i, p i sip-p i sip te se ut e tepata e ga p i sip pali g mulia y a g mem e tuk ega a juga me au gi ma usia. Pa a zama kita i i, usaha u tuk me e-ga kka ega a alam masya akat Islam ya g e pa u-ka p i sip-p i sip Islam me upaka usaha ya g sei i g e ga pe kem a ga pemiki a ma usia e ke aa efi isi ega a. Se lai itu umat Islam aka e jaya me ealisasika pem i aa masya akat ya g pali g kuat, pa li g . ak ah.i fo 42 sempu a, pali g ahagia a pali g p og esif. Walau apapu situasi ya g e laku, a alah me ja i maslahah kepa a kita u tuk memastika ega a i i a i atas asas-asas Islam. Me ga aika kemaslahata i i e e ti kita e ha apa e ga ke osaka a ke i asaa . Islam. ti ak me yakiti o a g uka I slam alam ega a Islam. Ia ti ak me i as aki ah me eka, juga ti ak me gu a gka hak -hak me eka, Ke apakah uju ke im a ga jika a a ega a Islam i gi melaksa aka sya iat Islam a me egakka hukum hakam ya, pa ahal keselu uha sya iat a hukum hakam Islam me ga u gi kea ila , ke e a a , kekuata , pe sau a aa a jami a sosial ya g me yelu uh i atas asas pe sau a aa , kasih saya g a ke jasama ya g mulia? Kit a ti ak aka apat mem e aska i i a ipa a pe jajaha melai ka e ga se ua Islam. leh itu, o a g-o a g ya g e jua g he aklah e jua g i atas jala i i: (#θç/¤‹ . ⎯Å3≈s9uρ Úö‘F{$#uρ Ï™!$yϑ¡¡9$# z⎯iÏΒ ;M≈x.t t/ ΝÍκö n=tã $uΖóstGx s9 (#öθs)¨?$#u ∩®∉∪ tβθç7Å¡õ3tƒ (#θçΡ$Ÿ2 $yϑÎ/ Μßγ≈tΡõ‹s{r'sù Dan (Tuhan berfirman la i): Sekiranya penduduk ne eri itu, beriman serta bertaqwa, tentulah Kami akan membuka kepada mereka (pintu pen urniaan) yan melimpah-limpah berkatnya, dari lan it dan bumi. (Al-Araf: 96) öΝä3Ï9≡sOE 4 ⎯Ï&Î#‹Î7y™ ⎯tã öΝä3Î/ s−§ x tGsù Ÿ≅ç6 ¡9$# (#θãèÎ7−Fs? Ÿωuρ ( çνθãèÎ7¨?$$sù $V ∩⊇∈⊂∪ tβθà)−Gs? öΝà6‾=yès9 ⎯ÏμÎ/ Νä38¢¹uρ Da aha a sesu gguh ya i ilah jala -Ku (agama Islam) ya g etul lu us, maka he aklah kamu me u ut- ya; a ja ga lah kamu me u ut jala -jala (ya g lai a i Islam), ke a a jala -jala (ya g lai itu) me ce ai- e aika kamu a i jala Allah. (Al-A am: 153) óΟä3ΖiÏΒ 5Αô‰tã ô“uρs E (#ρ߉Íκô−r&uρ 7 ρã ÷èyϑÎ/ £⎯èδθè%Í‘$sù ÷ρ & > ρã ÷èyϑÎ/ £⎯èδθä3Å¡øΒ ©!$# ,−Gtƒ ⎯tΒuρ 4 Ì ÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ !$$Î/ Ú∅ÏΒ÷σムtβ%x. ⎯tΒ ⎯ÏμÎ/ àátãθムöΝà6Ï9≡sO ©!$# ¨βÎ) 4 ÿ…çμç7ó¡ym uθßγsù «!$# ’n?tã ö≅©.uθtGtƒ ⎯tΒuρ 4 Ü=Å¡tFøts† Ÿω ß]ø‹ym ô⎯ÏΒ çμø%ã ∩⊂∪ #Y‘ô‰s% &™ó©x« e ≅ä3Ï9 ª!$# Ÿ≅yèy_ ô‰s% 4 ⎯Íν øΒr& à Î=≈t/ Dan sesiapa yan bertaqwa kepada Allah (den an men erjakan suruhan- ya dan menin alkan laran an- ya), nescaya Allah akan men adakan ba inya jalan keluar (dari se ala perkara yan menyusahkannya). Serta memberinya rezeki dari jalan yan tidak terlintas di hatinya. Dan (In atlah), sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah ba inya (untuk menolon dan menyelamat-kannya). Sesun uhnya Allah tetap melakukan se ala perkara yan dikehendaki- ya. Allah telahpun menentukan kadar dan masa ba i berlakunya tiap-tiap sesuatu. (At-Tolaq: 2-3) www.dakwah.info 43 4 z⎯ôÒÏts† óΟs9 ‘Ï↔‾≈©9$#uρ 9 ßγô©r& èπsW≈n=r £⎯åκèE£‰ èsù óΟçFö;s?ö‘$# βÎ) ö/ä3Í←!$|¡ ÎΣ ∩ ∪ #Z ô£ç„ ⎯ÍνÍ öΔ & ô⎯ÏΒ …ã&©! ≅yèø s† ©!$# ,−Gtƒ ⎯tΒuρ 4 £⎯ßγn=÷Ηxq z⎯÷èŸÒtƒ βr& £⎯ßγè= Dan (ingatlah), sesia a ang e ta wa ke ada llah, nesca a llah memudahkan agin a segala u usann a. ( t-T la : 4) ∩∈∪ #— ô_r& ÿ…ã&s! öΝÏà÷èãƒuρ ⎯ÏμÏ?$t↔hÍ‹y™ çμ÷Ζtã ö eÏ s3ム©!$# ,−Gtƒ ⎯tΒuρ 4 óΟä3ö‹s9Î) Se iapa yan e ta wa kepa a Allah, ne aya Allah men hapu kan 

 

'

'

' ' '

' ' ' '

£

£ '

0

£

' ' ' © ' £ © £ ' © '

' £

'

£ £ ' ' ' £

' '

' £

'

'

' 

'

0

£

'

¡

©

'

'

' '

¡

' £ ¡ ' ©

£ © ' '

' © ' ' £

' ' ' £

'

£ ' '

¦

¡

'

' ' © ' 1 £ ¡ © ¡ ' ' ' £ ¡ $ £ ' ¡

' © ' £ ' £

£

'

©

'

'

'

£ ¤  ¤ £  ¡ 0  

'

' ©

© '

' 

'

¡

© £ 8

' ' '

' £

'

©

£ ' ©'

£ £© ' 

¡ 

¦

% 4 £ ' £ ' ' £ ' £ ©' £ £ ' © © © '  © ' £ © ' ' £ © £ © ' ' £ ' ' © ' ©' ' ' ' ' ' © © £ £ ' '  ' © £ ' ©' ' © © £ ' ' © ' ' ' © ' © £ £ £ ' © £ ' ' £ © ' ' ' © '£ '

¡¡

'

¡ 

' ' © '

£

' 

'

  ' ' £ ' £ ' ' '

' 

' ' £ ©

' £ ¡

£

¡ ¡ ¡

0

£

£

£ ' ' ' © ' £

' £ ¡

¤ £ ¡ 

'

¡

£

0 £ ' © £ ' © ' ©' '

'

' 

'

¡¡

£

£ ' © ' ' ' ¡ ¡ © ' ' ¡ ¦ ' ¡

© ©

¦

ke alahan-ke alahannya, an akan mem e a kan pahala ala annya. (AtTola : 5) www. akwah.info 44 aha ian 5 PEPERA GA RASUL S.A.W. A) Pe i tiwa-pe i tiwa Seja ah a i .a.w. hampi -hampi ti ak empat menetap ele a i Ma inah apa ila i i pepe an an anta a a in a en an Qu ai y an ka ilah-ka ilah A a yan menyokon me eka e mula. Ahli-ahli eja ah I lam meletakkan e e apa i tilah a i i i pe pe an an ini. Me eka menamakan pepe an an anta a o an I lam an o an mu y ik yan i e tai o leh a i .a.w. e a ai Ghazwah. Sementa a pe tempu an ke il yan e laku anta a ke ua pihak an ti ak i e tai oleh Ra ul .a.w. inamakan e a ai Sa iyyah. ilan an hazwa h e anyak 26 hazwah ementa a ilan an a iyyah pula e anyak 38 a iyyah. amun alam pe in an an te e a- e a ini, kami hanya menye ut hazwah yan te kenal ahaja, iaitu e anyak 11 hazwah: 1. Ghazwah a a al-Ku a Ia e laku pa a 17 Rama han tahun ke-2 hij ah. la e mula apa ila a i .a.w. mempelawa pa a aha at a in a untuk menyekat kafilah a an Qu ai y yan pulan a i Syam ke Makkah. Mi i a al ekatan itu ukannya en an tujuan pepe an an. Walau a aimanapun kafilah yan iketuai oleh A u Suffian te e ut telah te elamat a ipa a ekatan o an I lam. amun A u Suffian e elum itu telah men utu kan utu an kepa a Qu ai y untuk kelua melin un i kafilahnya. Rentetan pe mintaan te e ut, Qu ai y telah kelua en an ilan an ki a-ki a 1000 o an tente a. Anta anya 600 o an tente a e aju pe i ai, 100 eko ku a yan ipakaikan 100 aju pe i ai. Ini ti ak te ma uk aju pe i ai tente a pejalan kaki an 700 eko unta. Me eka tu ut mem awa penyanyi-penyanyi pe empuan yan memukul en an an menyanyi men utuk o an I lam. Sementa a itu, ilan an o an I lam pula e amai 313 atau 314 o an . Ke anyakan me eka a ipa a olon an An o . Me eka mem awa 70 eko unta an ua atau ti a ek o ku a ahaja. Me eka e ili - ili alam kumpulan-kumpulan ke il menaiki unta te e ut a i atu ma a ke atu ma a. Se elum a i .a.w. mema uki pe tempu an, a in a i n in men am il pan an an pa a aha atnya, khu u nya kaum An o . a in a in in men am il pan an an me eka untuk te li at alam pepe an an. Kaum Muhaji in telah men a an kan kepa a a in a untuk te li at alam pepe an an itu. Me eka telah e u ap en an aik. Kemu ian An o menye a i a in a mahukan pan an an me eka. Lanta an itu, Saa i n Muaz, ketua An o , e kata kepa a a in a: "Wahai Ra ulullah, kami telah e iman en an kamu, mem ena kan i alahmu. Kami menyak ikan apa yan kamu awa a alah ena a n kami telah e ikan janji ju a ik a untuk men en a a ahan an taat kepa amu. Ol eh itu, te u kan wahai Ra ulullah, apa yan kamu mahu. Kami tetap akan e ama kamu. Dem

¡

©

¡ 

¡

£

© 

©

©

£

£ 

© ¡ ¥

¡

©

¡ ©

£ ¦

£ ¦

£ 

¡

£ ¦

£ 

¡

¦ 

¦

¦ £

¡ ¦ 

©

¡ £ 

¦£

¡ ¡

© ¡

¡ 

£ 

¡ ¡ £

£ ¦

¦£

£

¦ £

£

¦£

© ¡ £

©

¥ £ 

¦

£ 

£ ¦ © ¡ ¥

© 

¦ £ 

¡ £ ¦

¡ 

£ 

© ¦

£

¡ 

©

¡ ¡ © £

©

£

£ 

¡ £ 

¦

£  ¦

¦£

£

¡ £ 

£

© 

¦

£

¦

£

£ £ ¡

¡

¦ £

¦ 

¡ ¦

¡ 

¡ ©

£

£ 

¦

£

© 

¡

¡

£ £ £ ¡ © ¦ ¦ £ £ ¡ © £ £ ¦ © ¡ ¥ © £ £ ¦ © © ¡ ¥ © © £ ¡ £ © © ¡ ¥ © £ £ ¡ £ ¡ © © ¦ ¦ ¦ £ ¡ ©  ¡ ¡ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ £  © ¦£ £ £ ¦ ¡ £ ¡£ © ©£ £ £ ¦ £ ¡ ¡ © £ © £ ¦ ¦ ¡ £ £ ¡ £ ¡ © ¡ ¡ £ £© £ © ¦ £ £ ¦ £ © ¡ © £ £ £ £ ¡ £ ¡ ¡ © £ ¦ £ ¡ © © ¦ ¦ ¡ £ ¦  £ © ¡  © ¡ ¦ ¦ ¦ £ © ¦ £ © ¡ ¥ £ £ © £ £ © © ¥ ¦ ¡ ¦ ¡ ¦ ¡£ ¡ £ ©¦ £ ¦ £ ¦ ¡ ¡  ¦ ¦ £ ¦ © © © © £ £ ¦ ¡ ¦  ¦ ¡ £ £ £ ¡ £ ¡ £ ¦ £ £ ¦ £ ¡ £ © ¦ ¦ £ 

£ ¦ 

¡

¦

£ ¦ ¡ © © £

©£

©

¡ ¥ £ £ ¦ £

¦

¦ ¦ £

¡ © ¤

¦

¥

i Tuhan yan men utu kan kamu mem awa ke ena an, kalau kamu entan kan kepa a kami laut ini, ne aya kami akan men -ha un inya e ama kamu. Tia a eo an pun a i pa a kami yan te i i . Kami ti ak en i untuk e temu en an mu uh kami e ok. Kami kaum yan a a ketika pe an an juju (ti ak elot) ketika e temu mu uh. Semo a Al lah mem uatkan e uatu e laku kepa a kalan an kami yan men em i akan kamu. e an katlah e ama kami en an e kat Allah." Saha at yan lain ju a e u ap eumpama itu. Ra ul .a.w. me a a em i a en an jawapan itu, e aya e a a: " e an katlah kamu en an e kat Allah. e em i alah. Se un uhnya Allah telah menjanjikan kepa aku untuk e ha apan en an alah atu kumpulan; ama a a kafilah a an ataupun an katan tente a." www. akwah.info 45 Kemu ian Ra ul .a.w. e jalan ehin a ampai ke pe i i a a yan palin hampi

lalu a in a e henti i itu. Lanta al-Hu a in al-Munzi e tanya: "Wahai Ra ulullah! A akah tempat ini itetapkan oleh Allah Taala kepa a kamu; i mana kamu ti ak o leh te ke epan mahupun te ke elakan . Atau ia me upakan uah fiki an, t ate i pe an an tipu helah?" Ra ul .a.w. menjawa : " ahkan ia e a a kan uah fiki an, t ate i pe an an tipu helah". Maka al-Hu a in al-Munzi men a an kan kepa a a in a a a e pin ah ke tempat lain yan le ih t ate ik an mem olehkan o an I lam menyekat ai a a ampai kepa a o an mu y ik. Oleh itu, Ra ul .a. w. an pa a aha at a in a e an kat ehin a me eka ampai ke tempat yan i a an kan oleh al-Hu a . Me eka kemu iannya e he nti i itu. Sete u nya Saa in Muaz men a an kan a a i ina e uah khemah untuk Ra u l .a.w. i elakan a i an tente a I lam. Seki anya Allah memuliakan me eka en an kemenan an, itulah yan me eka ukai. ika tewa , a in a oleh menaiki tun an annya an kem ali menye tai o an I lam i Ma inah. Saa e kata kepa a a in a: "Se a ha ian o an I lam ti ak ha i e ama kita, wahai a i Allah. Ini ukanlah e e ti in ta kami te ha apmu le ih he at e an in me eka. ika me eka tahu kamu akan e pe an , ne aya me eka ti ak te i i untuk tu ut e ta e amamu." Oleh itu, a i .a.w. men oakan ke aikan untuk Saa in Muaz. a in a meme intahkan a a i ina e uah khemah untuk a in a. Apa ila ke ua- ua kumpula n (o an I lam an o an mu y ik) e emuka, Ra ul .a.w. melu u kan a i an o an I lam, mem aka eman at me eka untuk e pe an an memotiva i me eka untuk mati yahi . a in a e a a:

©

©

©

©

© ¡

¦ ¦ £ ¦ £ ¦ ¦

"Demi Tuhan yan jiwaku i alam en aman- ya, e meme an i me eka (tente a o an mu y ik) pa a ha i te unuh alam kea aan penuh ke a a an an ikhla , la i a i me an pe tempu an, pa ti Allah akan mema

iapa yan ini, kemu ian ia te u maju an ti ak ukkannya ke alam

¡

¡

© ¡ £

£ £ ¦ 

£

£ 

¡ £ £ 

© ©

¡ © £ ¡ ¦ £

© ¥ 

¡ £ 

¡¡

¡

¦

©

£ £

© ¡

£

¡

¦ ¦ ¡ £ ¦ © ¡ £ ¦ £ © © © © ¡ ¥ £ ¦ ¡ ¥ © ¦ £ ¦ £ £ £ £ 

¦ £ ¡ ©  © ¡ £ ¡ ©  ¦ £ ¦ © ¡ ¥ © ¦ ¡ £ £ £ ¡ © ¡ ¥ © ¡ © £ ¡ £ ¦ © ¡

© © £ £ ¦   £ £ ¦ ¡¡ ¡ © ¥ ¡ £ ¡ ¦ ¦ £ ¡ © © £ £ ¡¡ ¦ ¡ ¥ 

¡¡ 

© 

¡ © £ ¦ ¦ ¡ 

© ¡ ¥ ¦

© ¡ ¥ © ¦£

£

¦

¦£ ¦ £ £ ¦

£ 

£ ©  

£ £ © ¡ 

¡

© 

¦ £ £ ¦ © £ ¦ ¡ £ £ ¡¡ ¡ © ©

¡ £ © ¦ £ £ 

£ ¦

¦£ 

¦ 

©

£ 

£ ¦ © ¡ £ ©£

©

£

© ¦ £ © © ¡ ¥ ¦ £ ¦ ¦ © © ¦ ¡ ¡ © © © £ ¡ ¡ £ ¦£ © £ ¦  ¦ ©£ ¡ ¡ ¦£ ¡ © £ ¦ ¦ 

¡ © £  ¦£ £ © £ ¡ £ 

© ¡

¦

¡  © ¡

£

¦ 

£ ¦

©

£

¦

£ © ¡

© 

¦ £ 

©

¡

£

£ ¡ © ¦ £ £

¡ £

£ 

¡ £ ¦ £  © 

¡

¦ £

©

£ £ £ ¦ ¡ © ¡ © 

¦ ¡

¦£ © © ¡ ¥ ¦ £ 

© ¦ £

£ £ © © £ £ © ¡ £ ¡ £

£

¡ ©

¦

¡

¦ © £ ¦ ¡¡

¦ 

¡ 

¦ 

¡ £ ¥ ¦ ¡ © © ¦ ¡ £ £ © ¡ £ ¡ £ ¦ £ © ¡ £ ¦¥ ¥ ©¦ £ ¦ ¦ ¦ ©

©

yu a." Setelah itu a in a pulan ke khemah e ama A u aka en an ikawal oleh Saa in Muaz yan iap men hunu kan pe an nya. Ra ul .a.w. mula e oa. Anta a oa a in a: (

" a Allah, aku mena ih janji an jaminan-Mu. a Allah, jika Kamu ina akan kelompok ini (pejuan -pejuan mukmin), Kamu ti ak akan i em ah la i i muka umi." a in a memanjan kan uju nya, ehin a A u aka e kata: "Cukuplah. Se un uhnya AlIah akan melak anakan janji- ya untukmu." Kemu ian pepe an an meletu an e akhi en an kemenan an o an I lam. Ki aki a 70 o an mu y ik telah te unuh te ma uk ketua me eka yan palin te a en an ke yi ikannya, A u ahal. Tu ut te unuh e aha ian pemimpin me eka. Me eka yan itawan pula ki a-ki a 70 o an . a in a telah meme intahkan a a emua yan te unuh ike umikan. a in a pulan ke Ma inah an melakukan yu a en an pa a aha at a in a tentan u u an tawanan pe an . Uma men a an kan upaya me eka i unuh. A u www. akwah.info 46 aka pula men a an kan upaya me eka mene u i i me eka. Ra ul .a.w. mene ima a an an A u aka . Oleh itu, o an mu y ik telah mene u tawanan me eka en an ha ta. Te apat e e apa ayat al-Qu an al-Ka im telah tu un e kenaan Ghazwah a a ini . Allah Taala e fi man alam u ah Ali Im an: ⎯s9 & š⎥⎫ÏΨÏΒ÷σßϑù=Ï9 ãΑθà)s? ø EÎ) ∩⊇ ⊂∪ tβρã ä3ô±n öΝä3ª= ès9 ©!$# (#θà)¨?$$sù ( × ©!Ï E (#θà)−Gs?uρ (#ρç É9óÁs? βÎ) 4 #’n?t/ ∩⊇ ∪ t⎦⎫Ï9u”∴ãΒ Ïπs3Í×‾≈n=yϑø9$# z⎯iÏΒ 7#≈s9#u™ ÏπsW≈ ã&s#yèy_ $tΒuρ ∩⊇ ∈∪ t⎦⎫ÏΒh θ|¡ãΒ Ïπs3Í×‾≈n=yϑø9$# z⎯iÏΒ 7#≈s9#u™ Ïπ|¡ôϑsƒ¿2 Νä3š/u‘ öΝä.÷Š ∩⊇ ∉∪ ÉΟ‹Å3 tø:$# Í“ƒÍ•yèø9$# «!$# ωΨÏã ô⎯ÏΒ ωÎ) ç ó ¨Ζ9$# $tΒuρ 3 ⎯ÏμÎ/ Νä3ç/θè=è% ¨⎦ y ∩⊇ ∪ t⎦⎫Î6Í←!%s{ (#θç6Î=s)ΨuŠsù öΝåκtJ 6õ3tƒ ÷ρ & (#ÿρã . t⎦⎪Ï%©!$# z⎯iÏΒ $]ùt sÛ yìsÜø Dan sesun uhnya Allah telah menolon kamu mencapai kemenan an dalam pepe an an ada , sedan kamu be keadaan lemah (ke ana kamu sedikit bilan annya dan keku an an alat pe an ). leh itu be ta walah kamu kepada Allah, supaya kamu be syuku (akan kemenan an itu). (In atlah wahai Muhammad) ketika en kau be kata kepada o an -o an yan be iman (untuk men uatkan seman at me eka): "Tidakkah cukup ba i kamu, bahawa Allah membantu kamu den an 3,000 tente a da i malaikat yan ditu unkan ?," ahkan (mencukupi. Dalam pada itu) jika kamu be saba dan be ta wa, dan me eka (musuh) datan menye an kamu den an se ta-me ta, nescaya Allah membantu kamu den an 5,000 malaikat yan be tanda masin -masin . Dan Allah tidak menjadikan bantuan tente a malaikat itu melainkan ke ana membe i khaba embi a kepada kamu, dan supaya kamu tente am den an bantuan itu. Dan (in atlah bahawa) pe tolon an yan membawa kemenan an itu hanya da i Allah an Maha kuasa, la i Maha ijaksana. (Kemenan an ada itu) ke ana Allah hendak membinasakan satu olon an da i o an -o an kafi atau men hina me eka (den an kekalahan), supaya me eka kembali den an hampa kecewa. (All Im an: 123-127) Al-Qu an ju a mene u asulullah s.a.w. ke ana mene ima tebusan ha ta ba i tawan an pe an . Allah Taala be fi man: ª!$#uρ $u‹÷Ρ‘‰9$# uÚt tã šχρ߉ƒ è? 4 Úö‘F{$# ’ û š∅ ‚÷Wム4©®Lym 3“u ó r& ÿ…ã&s! tβθä3tƒ ë>#x‹tã öΝè?õ‹s{r& !$yϑ‹Ïù öΝä3¡¡yϑs9 t,t7y™ «!$# z⎯iÏΒ Ò=≈tGÏ. Ÿωöθ©9 ∩∉ ∪ ÒΟŠÅ3ym ͕tã ∩∉∇∪ ×Λ⎧Ïàtã Tidaklah patut ba i seseoran abi mempunyai oran -oran tawanan sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Kamu rnen hendaki harta benda dunia (yan tidak kekal), sedan Allah rnen hendaki (untuk kamu pahala) akhirat. Dan (in atlah), Allah aha www.dakwah.info 47 Kuasa, la i aha ijaksana. Kalaulah tidak (kerana) adanya ketetapan dari

 

0 

£ ¡

£

©

¡ £ ©

©

£

£ ¦ ¡ ©  ¦ £ © ¡ © £ ¦ ¦ £ £ ¡ ¡ £ £ ¡ £ ¡ © £ ¡ ¡ ¡ £ ¦ ¡ £ ¡

£

© ¥

¡

£

£ ¡

¤ £ £

£

¡

¦

£

£ © £ © ¡ © ¡ 9 ¡ ¦ ¡ ¡ ¡ ¡ % % ¥ ¡ £ ¦ £ £ © ¡ £ ¡ £ 4 1

¤ £

¡ ¡ £ 

£

"

£ £

£

¡ ¡

£ 

¦ £ £

¥ ¡ £ ¡ ¡ ¡ £ £ £ 5 ¡ ©

¦

§

¡

¦

¡ ¡ £ ¦ © £¥ £ ¦ £ £ £ ¦ ¡ © £ ¦© ¦ ¥ ¡¡ ©

¡

£

£ £

¡

£ 

 

¡ © ¦£ £ ¦ £ £ 5 £ © £ ¡ 4 £ £ £ ¡ £ ¡ ¡

¡ £ ©

¡ §

¡ £

¡ £

£

£ 

0 £  £ ¦ £ £ © £ £ £ ©£  £ £ ¡ © ¥ ¦ £ ¡ © ¥ © ¦ £ ¡ © ¡ ¥ ¡ © ¡ ¥ © £ £ £ ¦ © ¡ £

$

¡

¡ © 

¡

£

£

¦

£

£ £

¡ ¡

¡ ¡

£

¡ £ ¡

¡ ¡

¡ 

¢ £

¦

¡ £

£ ¡ ¡

¡

¦ ¡ © ¡ ¥ ¡ ¥ £ ¡ £ ¡ £ ¡ £ ¥ 

£ ¦ ¡ £

© ¡

9 ¡

¡ £ ¥ ¡ ¡¡

¡

¡

¡ £ ¡ ¡

£

© ¡¡ ¦ ¡ © ¦ ¥ ¦ © § £ £ ¡ £ ¥ ¡ ¡ £ £

© ¡ ¥ ¡£ ¦

)

Allah yan telah terdahulu, tentulah kamu ditimpa azab seksa yan besar disebabkan (penebus diri) yan kamu ambil (dari oran -oran tawanan) itu. (Al-Anfal: 67-68) 2. Ghazwah Uhud Ghazwah Uhud berlaku pada hari Sabtu, 15 Syawal, tahun ke-3 hijrah. Sebab berlaku hazwah ini uraisy in in menuntut bela terhadap kekalahan dalam Ghazwah adar. ereka membuat persiapan sehin a mereka benar-benar bersedia unt uk memeran i asul s.a.w. di adinah. ereka keluar dalam an katan tentera seramai 3,000 pejuan , tidak termasuk bilan an tentera Ahabisy.4 Dalam an katan ini terdapat 7 00 tentera berbaju perisai dan 200 pahlawan berkuda. ersama mereka ju a, 17 oran wanita t ermasuk indun binti 'Utbah, isteri Abu Suffian. apanya telah terbunuh dalam Ghazwah a dar. uraisy ber erak sehin a sampai ke ten ah-ten ah wadi men hala ke Uhud (sebuah bukit tin i yan terletak dua batu di utara adinah) bertentan an den an adinah. en ikut pendapat asul s.a.w. dan beberapa oran sahabat, oran Islam tidak perlu keluar men hadapi mereka. ahkan oran Islam hendaklah bertahan di dalam kota adinah. Sekiranya oran musyrik menyeran mereka, oran Islam akan men halan mereka. a mun sebaha ian pemuda-pemuda Islam serta seseten ah uhajirin dan Ansor berseman at untuk keluar dari adinah dan meiawan oran musyrik di tempat perhimpunan mereka. Khus usnya mereka yan tidak turut serta dalam Ghazwah adar dan tidak memperolehi kemuliaa n berperan dalam hazwah tersebut. antaran itu, asulullah s.a.w. telah beralah kepada pendapat mereka. a inda ma suk ke dalam rumah, memakai baju perisai, seraya meletakkan dindin perisai di belak an tubuhnya dan meme an tombak di tan an. Kemudian a inda keluar menemui oran Is lam den an men antun pedan nya di leher. ereka yan mencadan kan kepada a inda untuk keluar berperan di luar adinah telah menyesal, kerana mereka menjadi seb ab memaksa a inda melakukan tindakan yan bertentan an den an pendapat peribadi a inda. ereka berkata kepada asul s.a.w.: "Kami tidak seharusnya menyalahi pe ndapat kamu. Oleh itu, buatlah apa yan kamu mahu, atau kamu duduk di sini sekiranya ka mu mahu." aka asul s.a.w. menjawab kepada mereka den an sabda a inda: “Tidak wajar ba i seoran nabi, apabila dia memakai baju perisainya untuk dia menan alkannya semula, sehin alah Allah memberikan hukuman antaranya dan musuhnya.” Kemudian a inda bersama kira-kira 1,000 oran Islam telah beran kat keluar adinah termasuk 100 tentera berbaju perisai dan 2 pahlawan berkuda. Ketika oran Islam berhimpun untuk keluar, asul s.a.w. melihat satu kumpulan Yahudi mahu turut keluar bersama Abdullah bin Ubai bin Salul, ketua oran munafi k. asul s.a.w. bertanya: "Adakah mereka telah Islam?" ereka berkata: "Tidak wahai asul ullah." a inda bersabda: “Suruh mereka pulan . Kita tidak meminta pertolon an oran musyrik untuk memeran i oran musyrik.”

¥ 

9

¡

¡

¢

¡ ¥

¡ ¥

¡

9

¡

9

¡

¡ ¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡ ¥

¡

¡

¡ ¥

¡

¡

¡

9

¡¡

¡

¡

9

¡

¡

¥

¡

¢

¥

¥

¡

9

¡

9

¡

¡

¡

9

¡

¡¡

¡

9

¢

¡

¡

¡ ¡

(

9

¡

¡

¡¡

¡

¡ ¡

¥

¡

¡

¡

9

¡

¡

¡

¢

¡

9

¡

¡¡

¡ ¥

¡

¢ ¡

¡

¡

9 ¡ ¥

¡¡

¡ ¢

¥ ¡

¡

¡ ¡

¢

¡¡

¡

¡

¢

¡

¡ ¥

¡ ¥

@ ( ¡ A 9 9

Di perten ahan jalan, Abdullah bin Ubai bin Salul bersama 300 oran munafik 4 Kaum yan dihubun kan kepada sebuah bukit di sebelah bawah akkah yan dipan il " abisy". ereka merupakan sekutu uraisy. www.dakwah.info 48 menarik diri daripada turut serta membantu oran Islam berperan . Oleh itu, bila n an oran Islam hanya tin al 700 oran . Kemudian asul s.a.w. meneruskan perjalanan sehin a sampai ke medan Uhud. a inda menjadikan tenteranya membelakan i bukit Uhud dan men hadap tentera musyrik. a inda telah membariskan tentera Islam, melantik seo ran ketua ba i setiap pasukan. a inda ju a memilih 50 oran pemanah yan diketuai o leh Abdullah bin ubair al-Ansori, untuk melindun i baha ian belakan oran Islam da ripada seran an balas tentera musyrik dari arah belakan . a inda berpesan kepada merek a: " indun i belakan kami supaya mereka tidak datan menyeran kita dari arah belakan . ujani mereka den an anak-anak panah. Kuda tidak dapat melawan panah. Kita akan terus menan sela imana kamu tetap tidak ber anjak daripada tempat kamu. Ya Allah, aku bersaksikan En kau dalam men hadapi mereka ". Dalam riwayat lain, a inda berpesan kepada mereka: " ika kamu melihat kami dilan ar aruda (kiasan kepada kebinasaan yan cukup teruk), jan an kamu tin alkan tempat kamu ini sehin a aku kirim utusan kepada kamu. Sekiranya kamu melihat kami men alah-kan kaum (musyrik) itu atau kami menewaskan mereka dan mereka terbunuh, jan an kamu tin alkan tempat kamu sehin a aku hantar utusan kepada kamu." Kemudian, bermulalah peperan an. Allah telah membantu oran Islam menentan musuh-musuh mereka. Oran Islam telah membunuh sebilan an mereka. Pihak musuh kemudiannya melarikan diri. Oleh itu, oran Islam sibuk memun ut harta rampasan peran yan mereka dapati di kem oran musyrik. Para pemanah di belakan mereka melihat perkara tersebut. ereka berkata: "Apa yan kita akan buat sedan kan Allah telah memenan kan asul- ya?" ereka terfikir untuk menin alkan posisi masin -masin untuk memperolehi habuan rampasan peran . antas, ketua mereka, Abdullah bin ubair memperin atkan mereka tentan pesanan asul s.a.w.. amun, mereka menjawab bahaw a peperan an telah tamat dan tidak perlu la i untuk kekal di tempat mereka, anya Abdullah berserta 10 oran lain en an menin alkan posisi masin -masin . Khalid bin al-W alid (seba ai ketua sayap kanan an katan oran musyrik ketika itu) melihat para peman ah telah menin alkan posisi mereka di belakan tentera Islam, lantas berpatah balik meny eran hendap dari arah belakan . An katan tentera Islam tidak menyedari seran hendap melainkan setelah pedan ped an menyeran mereka di sana sini. Ikatan barisan mereka menjadi kacau bilau. Ketika itu ju a, tersebar khabar an in bahawa asul s.a.w. telah terbunuh. Sebaha ian m ereka telah lari pulan ke adinah. Oran musyrik dapat sampai kepada asul s.a.w.. atu-bat u yan mereka lontar men enai a inda sehin a a inda jatuh pen san, mukanya luka, ked ua lututnya bercalar, bibir bawahnya berdarah dan topi di kepalanya pecah. Dua cinc in rantai

¡¡ ¡

¡

¡

@

¡

¥ 

¡ ¡

¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

¡

¡

¡

9 ¡

¡

¡

¡¡

¡

¢

¡

¡

¡

¡

¡ ¥ ¡

¡ 

¡¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡ ¥ ¡¡

¡

¢

¡

¢

¢

¡

¡

¡

A ¡

¡¡

¡

¡¡

¡

¡¡ ¡¡

¡

¡ ¥

¡ ¥

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡¡

¡ ¥

¡ ¥

¡

9

¡

¡ ¥

¡ 

9

( ¡ ¡ ¡

¡¡

¡

@ ¡

9 

9

¢

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡ ¡¡

¡

¡

¡

¡

¡

@

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡ ¡ 

¡ A

¡¡

topi itu telah terbenam masuk ke pelipis a inda. Oran musyrik bertambah ramai menyeran asul s.a.w. untuk membunuh a inda. a inda s.a.w. tetap bertahan ber samasama sekumpulan oran mukmin, antara mereka ialah: Abu Dujanah yan bertindak menjadi perisai asulullah s.a.w.. Dia melindun i a inda daripada anak-anak panah oran musyrik. Anak-anak panah itu telah menembusi belakan tubuhnya. Antara mereka la i, Saad bin Abi Waqqas. eliau telah memanah pada hari tersebut kira-kira 1,000 anak panah. Anta ranya la i, asibah Ummu 'Umarah al-Ansoriyyah. Dia menin alkan tu as memberi minum tentera yan cedera, untuk bertempur men unakan pedan dan memanah demi mempertahankan asulullah. Dia terus bertempur sehin alah sebatan anak panah h in ap men enai ten kuknya, menyebabkan luka yan dalam. ersama-sama asibah ju a, sua mi dan dua oran anaknya yan turut serta mempertahankan asulullah. asulullah s.a .w. www.dakwah.info 49 mendoakan untuk mereka: “Semo a Allah memberkati kamu sekeluar a.” antas asibah berkata: "Doakan kepada Allah supaya kami menemanimu di syur a." antas a inda berdoa: "Ya Allah, jadikan mereka teman-temanku di syur a." asibah r.ha. berkata selepas itu: "Aku tidak mempedulikan la i bencana yan men impaku dalam urusan dunia." a inda s.a.w. telah berkata berkenaan asibah: "Aku tidak menoleh ke kanan dan he kiri pada hari Ghazwah Uhud, melainkan aku melihatnya berperan di hadapanku". Pada hari tersebut, asibah mendapat 12 luka, sama ada akibat tikaman tombak mahupun tetakan pedan . Pada saat-saat entin itu, Ubai bin Khalaf telah cuba untuk sampai kepada asul s.a.w. bertujuan membunuh a inda. Dia bersumpah tidak akan berpatah balik. aka abi s.a.w. men ambil sebatan tombak daripada sahabat yan bersama a inda, lalu merejamnya ke leher Ubai. ejaman tersebut menyebab kematiannya. Ubai bin Khalaf ju a merupakan satu-satunya oran yan dibunuh oleh abi s.a.w. dalam semua hazwah a inda. Kemudian a inda s.a.w. dapat berdiri dan ban un dipan ku oleh Tolhah bin Ubaidillah. a inda memandan ke arah oran musyrik dan ternampak sekumpulan dar ipada mereka berada di atas bukit. antas a inda men hantar sahabat men halau mereka turun seraya berkata: "Tidak sepatutnya mereka berada lebih tin i daripada kita. Ya Allah, tiada kekuatan ba i kami metainkan den an Kamu". Pertempuran telah berakhir. Abu Suffian menyatakan kele aan hatinya dan hati ora n musyrik yan lain, setelah berjaya menebus kekalahan mereka dalam Ghazwah adar den an kata-katanya: “ ari ini merupakan bayaran ba i hari adar.” Di antara mereka yan terbunuh dalam peperan an ini ialah amzah, bapa saudara asul s.a.w.. indun, isteri Abu Suffian telah men kelar-kelar mayatnya, membela h jantun nya dan men unyahnya. Dia merasa kepahitan jantun itu, lalu memuntahkann ya. asul s.a.w. merasa amat sedih melihat keadaan amzah, lantas berkata:

¡

9 ¢

¡

¥

¡

¡

¡

¡

¢

¡

¡ ¥ 

¡ ¡ ¡

@

¡

¡

¡ ¢ ¡

¡¡ ¡ ¡¡

¡

¥

¥

¡

¡ ¥ ¡ ¡ @

¡

¡ ¥ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ 

¡ ¥ ¡ ¥ ¡

¡ ¥

¡

¡

¡

A

¡ ¥

¡

¡

¢

¡

¡

¡ ¡ 

¡

¡

¡ ¢ ¡ @

¡ ¥

@

¡

¡

¡

¡ ¥

¡

¡

¢ ¡ ¡ ¢ ¥

¡ ¥ 

¡

¡

¡

¡ ¡¡ ¡ ¡

¡

¡ ¥

¡ ¥ 

¡

A A ¢ ¢

“Sekiranya Allah memenan kan aku ke atas uraisy di sesuatu tempat, aku akan kelar 30 oran lelaki daripada mereka.” amun selepas itu Allah melaran daripada men elar mayat. ilan an oran Islam yan terbunuh dalam pertempuran ini ialah kira-kira 70 oran , sementara jumlah oran musyrik yan terbunuh ialah 23 oran . Allah Taala telah menurunkan beberapa ayat berkenaan hazwah ini ba i merawat kelukaan hati oran -oran mukmin dan menyedarkan mereka tentan punca-punca keka lahan yan menimpa mereka. Allah berfirman dalam surah Ali Imran: ¡§tΒ ô‰s)sù Óyö s% öΝä3ó¡|¡ôϑtƒ βÎ) ∩⊇⊂®∪ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σ•Β ΟçGΨä. βÎ) tβöθn=ôãF{$# ãΝçFΡr&uρ (#θ . ak ah.i fo 50 öΝä3ΖÏΒ x‹Ï‚−Gtƒuρ (#θãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$# ª!$# zΝn=÷èu‹Ï9uρ Ĩ$¨Ψ9$# t⎦÷⎫t/ $yγä9Íρ#y‰çΡ ãΠ$− ôΘr& ∩⊇ ⊇∪ š⎥⎪Í Ï ≈s3ø9$# t,ysôϑtƒuρ (#θãΨtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# ª!$# } cÅsyϑãŠÏ9uρ ∩⊇ ⊃∪ t⎦⎫ÉΚÎ=≈ ∩⊇ ∪ t⎦⎪Î É9≈¢Á9$# zΝn=÷ètƒuρ öΝä3ΖÏΒ (#ρ߉yγ≈y_ t⎦⎪Ï%©!$# ª!$# ÉΟn=÷ètƒ $£ϑs9uρ sπ¨Ψyfø9$ Dan jan anlah kamu merasa lemah (dalam perjuan an mempertahan dan mene akkan Islam), dan jan anlah kamu berdukacita (terhadap apa yan akan menimpa kamu), padahal kamulah oran -oran yan tertin i (men atasi musuh den an mencapai kemenan an) jika kamu oran -oran yan (sun uh-sun uh) beriman. ika kamu (dalam peperan an Uhud) mendapat luka (tercedera), maka sesun uhnya kaum (musyrik yan mencerobohi kamu) itu telah (tercedera ju a dan) mendapat lukayan sama (dalam peperan an adar). Dan demikian itulah keadaan hari-hari (dunia ini den an peristiwa-peristiwa kemenan an atau kekalahan), kami ilirkan dia antara sesama manusia, (supaya menjadi pen ajaran) dan supaya nyata apa yan diketahui Allah tentan oran -oran yan tetap beriman (dan yan sebaliknya), dan ju a supaya Allah menjadikan sebaha ian di antara kamu oran -oran yan mati Syahid. Dan (in atlah), Allah tidak suka kepada oran -oran yan zalim. Dan ju a supaya Allah membersihkan oran -oran yan beriman (dari dosa-dosa mereka) dan membinasakan oran -oran yan kafir. Adakah kamu menyan ka bahawa kamu akan masuk Syur apadahal belum la i nyata kepada Allah (wujudnya) oran -oran yan berjihad (yan berjuan den an bersun uh-sun uh) di antara kamu, dan (belum la i) nyata (wujudnya) oran -oran yan sabar (tabah dan cekal had dalam perjuan an)? ( aksud Ali Imran: 139-142) Selan beberapa ayat selepas itu, Allah berfirman la i: øΒF{$# ’ û öΝçFôãt“≈ Ψs?uρ óΟçFù=ϱsù #s EÎ) #_¨Lym ( ⎯ÏμÏΡø EÎ*Î/ ΝßγtΡθ ¡ßss? øOE ) ÿ…ç ߉ƒ ム⎯¨Β Νà6ΨÏΒuρ $u‹÷Ρ‘‰9$# ߉ƒ ム⎯¨Β Νà6ΨÏΒ 4 šχθ™6Åsè? $¨Β Νä31u‘r& !$tΒ Ï‰÷èt/ .⎯i ∩⊇∈ ∪ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ’n?tã ≅ôÒsù ρè E ª!$#uρ 3 öΝà6Ψtã $x tã ô‰s)s9uρ ( öΝä3uŠÎ=tFö;uŠÏ9 öΝà6t7≈ sù öΝä31t ÷zé& þ’Îû öΝà2θããô‰tƒ Û^θß™§ 9$#uρ 7‰ m & #’n?tã šχ…âθù=s? Ÿωuρ šχρß‰Ï ∩⊇∈⊂∪ tβθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ 7 Î6yz ª!$#uρ 3 öΝà6t7≈|¹ & !$tΒ Ÿωuρ öΝà6s?$sù $tΒ 4’n?tã (#θçΡt“ Dan demi sesungguhnya, Allah elah menepa i janji- ya (memberikan per olongan) kepada kamu ke ika kamu (berjaya) membunuh mereka (beramai-ramai) dengan izin- ya, sehingga ke masa kamu lemah (hilang semanga un uk meneruskan perjuangan) dan kamu berbalah dalam urusan (perang) i u, ser a kamu pula menderhaka (melanggar perin ah asulullah) sesudah Allah perliha kan kepada kamu akan apa yang kamu sukai (kemenangan dan har a rampasan perang). Di an ara kamu ada yang www.dakwah.info 51 menghendaki keun ungan dunia sema a-ma a, dan di an ara kamu ada yang menghendaki akhira , kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka un uk menguji (iman dan kesabaran) kamu; dan sesungguhnya Allah elah memaafkan kamu, (sema a-ma a dengan limpah kurnia- ya). Dan (inga lah), Allah sen iasa melimpahkan kurnia- ya kepada orang-orang yang beriman. (Inga lah) ke ika kamu berundur lari dan idak menoleh kepada sesiapa pun, sedang asulullah (yang masih berjuang dengan gagahnya) memanggil kamu dari kumpulan yang inggal di belakang kamu (un uk berjuang erus e api kamu idak mema uhinya). leh sebab i u Allah mem-balas kamu (dengan peris iwa) yang mendukaci akan (kekalahan), dengan sebab perbua an (kamu menderhaka) yang mendukaci akan

5

¡

¡

#

¡ ¡

¡

¡

#

¡

¡

¡

0

¡

¡ ¡ 

¡

¡

 

¢

£ 

¡ ¡¡

 

¡

¡

#

¡

¡ ¡

#

#

¡

¡

¡

¡

¡

#

#

# 

£

#

¡

¡

¡

¡

#

¡ ¡ #

¡

 

( ¡ #

¡ ¡

#

#

¡¡

¡

#

#

¡

¡

  $

¢

¡

#

# 

¡ ¡ ¡¡

¡ ¡ #

¡

#

# #

" 

#

¡

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡¡ 

#

¡

#

#

#

¡

¡

#

#

#

¡ ¡ ¥ #

¡¡

#

#

¡ ¡

¡

9

¡

'

¡

# # # 

£ £  

5

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

#

¡

¡

¡

¡ 

¡ ¡

¡

¡

¡ ¡

©

$

¡

¡

¡

#

$

¡ ¥ 

( asulullah) i u, supaya kamu idak bersedih ha i akan apa yang elah lupu dari kamu, dan idak (pula bersedih) akan apa yang menimpa kamu. Dan (inga lah), Allah Maha Menge ahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. (Maksud Ali Imran: 152-153) 3. Ghazwah Bani adhir Bani adhir merupakan salah sa u ras Yahudi yang inggal berjiran dengan ko a Madinah. Mereka juga merupakan seku u Khazraj. Mereka elah meme arai perjanjian dengan orang Islam sebagaimana yang erdapa dalam perjanjian keamanan dan kerja sama yang elah kami sebu sebelum ini. amun abia jaha dan khiana yang berakar u mbi dalam jiwa Yahudi mendorong mereka un uk melanggar perjanjian mereka. Ke ika asul s.a .w. dan beberapa orang sahaba Baginda berada di perkampungan Bani adhir, Baginda elah bersandar ke dinding rumah kaum i u. Tiba- iba mereka melakukan komplo jaha un uk membunuh Baginda dengan cara melon arkan ba u dari a as rumah ke arah Baginda. B aginda s.a.w. menge ahuinya, lan as bingkas bangun dengan segera seolah-olah mempunyai sesua u keperluan. Baginda menuju ke Madinah diiku i oleh para sahaba nya. Kemudian Bagi nda mengu uskan Muhammad bin Maslamah kepada Bani adhir memberi ahu: "Kamu hendaklah keluar daripada negaraku. Jangan kamu inggal bersama-samaku di sini. Kamu elah cuba belo ." Kemudian Baginda s.a.w. memberi empoh 10 hari kepada mereka un uk keluar dari kampung ersebu . Bani adhir bersiap-siap un uk keluar dari kampung mereka ekoran amaran i u. amun Abdullah bin Ubai, ke ua golongan munafik mengu uskan u usannya kepada mer eka. Melalui u usannya, beliau melarang mereka keluar dan berjanji un uk menghan ar 2 ,000 orang daripada kaumnya un uk memper ahankan mereka. Jus eru i u, mereka mengubah fikiran daripada keluar meninggalkan kampung halaman kepada ber ahan di dalam ku bu mereka. Mereka menghan ar u usan kepada asulullah s.a.w. menya akan: "Kami ida k akan keluar daripada kampung halaman kami. Bua lah apa yang kamu mahu." leh i u, Bag inda s.a.w. bersama sahaba nya keluar un uk memerangi mereka. Panji-panji Baginda el ah dibawa oleh Ali bin Abi Tolib. Apabila Yahudi meliha en era asulullah, mereka merejam anak panah dan ba u ke arah en era Islam. Ban uan yang dijanjikan kepada mereka oleh ke ua munafik idak sampai. Baginda s.a.w. mengepung mereka, namun mereka e ap sabar ber ahan. Lan aran i u, Baginda erpaksa menebang pokok-pokok kurma mereka. Pada ke ika i u, mereka berka a: "Kami akan keluar dari negeri kamu." Baginda s.a.w. mengena kan syara kepada mereka agar keluar anpa membawa senja a. Mereka hanya dibenarkan keluar bersama har a mereka yang mampu dibawa oleh seekor un a. Baginda juga menjamin d arah mereka akan erpelihara, idak akan di umpahkan walau se i ik. Apabila mereka in gin keluar dari kampung halaman mereka, mereka mengambil segala benda yang boleh dibawa dan merun uhkan rumah-rumah mereka. Agar orang Islam idak dapa menggunakannya. Mer eka

#

# #

#

# #

#

#

#

#

#

¢

#

 

#

# # # #

#

#

¢

#

#

#

# 

#

# #

# # #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# 

#

#

#

#

#

#

#

#

¢

#

#

# 

#

#

#

#

#

#

#

# #

# #

# # #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# 

# #

# #

#

#

#

#

#

#

# # # # #

# #

#

#

¢ #

# # 

berangka keluar, sebahagian mereka berhen i mene ap di Khaibar, 100 ba u dari M adinah. www.dakwah.info 52 Semen ara sebahagian yang lain berhen i mene ap di Jarsh, sela an Syam. amun ha nya dua orang sahaja daripada mereka yang selama . Surah al-Hasyr elah di urunkan berkenaan peperangan ini. An aranya firman Allah Taala: ( (#θã_ã øƒs† βr& óΟçF⊥oΨsß $tΒ 4 Î ô³ tø:$# Α¨ρL{ öΝÏδ ≈tƒÏŠ ⎯ÏΒ É=≈tGÅ3ø9$# ≅÷δr& ô⎯ÏΒ ãΝÍκÍ5θè=è% ’ û t x‹ %uρ ( (#θç7Å¡tGøt † óΟs9 ß]ø‹ym ô⎯ÏΒ ª!$# ãΝßγ9s?r'sù «!$# z⎯iÏΒ ΝåκçΞ β & Iωöθs9uρ ∩ ∪ ≈|Áö/F{$# ’Í< ρé ‾≈tƒ (#ρç É9tFôã$$sù t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# “ω÷ƒ &uρ öΝÍκ‰ ‰÷ öΝåκ¨Ξr / y7 9≡sOE ∩⊂∪ Í‘$¨Ζ9$# Ü>#x‹tã Íοt ÅzFψ$# ’Îû öΝçλm;uρ ( $u‹÷Ρ‘‰9$# ’ û öΝåκu5¤‹y ∩ ∪ É>$s)Ïèø9$# ߉ƒÏ‰ © ©!$# ¨βÎ*sù ©!$# eÉ−!$t±ç„ ⎯tΒuρ ( …ã&s!θß™u‘uρ ©!$# (#θ—%!$x© Dia-lah yan telah men elua kan o an -o an kafi di anta a Ahli Kitab da i kampun halaman me eka pada julun -julun kali me eka be himpun hendak meme an i asulullah. Kamu (wahai umat Islam) tidak menyan ka bahawa me eka akan kelua (disebabkan bilan annya yan amai dan pe tahanannya yan kuat), dan me eka pula menyan ka bahawa benten benten me eka akan dapat menahan se ta membe i pe tindun an kepada me eka (da i azab) Allah. Maka Allah menimpakan (azab-Nya) kepada me eka da i a ah yan tidak te lintas dalam fiki an me eka, se ta dilempa kan-Nya pe asaan cemas takut ke dalam hati me eka, (lalu) me eka membinasakan umah- umah me eka den an tan an me eka sendi i (da i dalam) sambil tan an o an -o an yan be iman (yan men epun me eka be buat demikian da i lua ). Maka insaflah dan ambillah pelaja an (da i pe istiwa itu) wahai o an -o an yan be akal fiki an se ta celik mata hatinya. Dan kalaulah tidak ke ana Allah telah menetap-kan pen usi an (yan demikian bu uknya) te hadap me eka, tentulah Dia akan menyeksa me eka di dunia; dan me eka pula akan be oleh azab seksa ne akapada ha i akhi at kelak. (Me eka ditimpakan azab) yan demikian, ke ana me eka menentan (pe intah) Allah dan asul-Nya. Dan (in atlah), sesiapa yan menentan (pe intah) Allah, maka sesun uhnya Allah amat-lah be at azab seksa-Nya. (Maksud Al-Hasy : 2-4) 4. Ghazwah al-Ahzab Ghazwah al-Ahzab dinamakan ju a den an Ghazwah Khandak. Ia be laku pada Syawal, tahun ke-5 hij ah. Sebabnya, apabila ani Nadhi selesai diusi , bebe apa o an ketua me eka datan ke Makkah men ajak dan men api-apikan Qu aisy untuk meme an i asul s.a.w.. Qu aisy telah menyahut ajakan itu. Sete usnya pemimpin-pemimpin ahudi pe i ke Ghatfan. Di sa na, ani Fazza ah, ani Mu ah dan Asyjak telah mene ima ajakan me eka dan be an kat menuju ke Madinah. Apabila a inda s.a.w. menden a kedatan un an katan me eka, a inda be mesyua at den an pa a sahabat. Salman telah mencadan kan kepada a in da supaya di ali pa it di sekelilin Madinah. Lalu asul s.a.w. meme in-tahkan a a di ali pa it. a inda sendi i tu ut te libat men ali pa it-pa it itu. Apabila Qu aisy dan sek utu me eka www.dakwah.info 53 sampai, me eka me asa te pe un den an pa it-pa it yan me eka saksikan. Ini ke a na A ab tidak mempunyai seba an pen alaman dalam pen alian pa it sepe ti ini. ilan an tente a be sekutu Qu aisy sejumlah 10,000 o an sementa a bilan an o an Islam hanya 3,0 00 o an . Huyai bin Akhtob salah seo an ahudi yan be pe anan menyema akkan seman at Qu aisy dan sekutu-sekutunya menentan o an Islam, telah pe i menemui Kaab bin

1

0

5

£ ¡

¡

£

£

¡ ¥ £ ¡ £

¡

£ 

¡ ¥

#

£

£

£

¡

£

£

£

£

£

¡

¡

¡

£ £

£

£

£

¡

¡ £

£

£

£

# ¡

£

£

¡£

#

¡

¡£

£

¢ ¡ ¡ £

¡

£

£

£

£

$

£

£ ¡

£

£

¡

¡

£

£ £

£

¡

£

£

£

£ ¡ £

¡

§

# ¡

¡ ¡

£

£

£

£

¢

¡

£

£

¡¡

!

¡

#

£

¡

¡

¡ £

£

£

# ¡

¡ £

£

£

£

£

#

¡¡

¦ 

¡

§ ¡ ¡ £

£

£

# ¡

£

¡ £

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡

£

£

¡

¢ £ £ £ £ £ ¡ £ ¡ £ £ £ ¡ £ ¡ £ ¡ £

£

£

¡

¡ ¥

£

£

¡

£

¡ £

£

£

£

£

¡

£

££

#

¡

¡ £

£

¡ %

¦

¡

£ £

£

¥

$

£

£

£ ¢ ¡ ¡ ¡

¡

£

#

¥

5

1

£

£

£ £

£

£

£

£

£

£

£

¡

£

£

¡

5

# ¡ ¡

£

£

£

#

£

£

¡

¡ £

¡ ¥ ¡

£

£ £ £ £

£ £

£

£

£

¡ ¥

£

¥ ¡

Asad, pen hulu ani Qu aizoh. Dia meminta beliau melan a pe janjian damai anta a an i Qu aizoh den an o an Islam. Nabi s.a.w. te fiki untuk melakukan pe damaian den an ani Qu aizoh den an ca a membaya satu pe ti a hasil buah-buahan Madinah kepada me e ka. Namun kaum Anso den an asa me ah te hadap a ama me eka, menolak untuk tunduk kepada pihak ani Qu aizoh yan telah belot kepada pe janjian dan pakatan. Pepe an an be mula apabila bebe apa pahlawan be kuda musy ik be jaya melepasi pa it te sebut di salah satu baha iannya yan sempit. an Islampun be tempu d en an me eka. Selanjutnya, Nu'aim bin Mas'ud bin 'Ami datan be temu asul s.a.w. mem be itahu a inda bahawa dia telah memeluk Islam, sedan kan kaumnya tidak men etahui keislamannya. eliau ju a me upakan kawan kepada ani Qu aizoh. Me eka mempe cay ai dan meyakininya. eliau be kata kepada asul s.a.w.: "A ahkan aku apa yan kamu mahu." Maka asul s.a.w. be sabda kepadanya: "Di kalan an kita, kamu hanyalah seo an sahaja. leh itu, seki anya kamu dapat, lakukanlah sesuatu untuk men alahkan musuh. Sesun uhnya pe an adalah tipudaya". uste u itu, Nu'aim men unakan kelicikannya sehin a be jaya memecahbelahkan pakatan Qu aisy dan sekutunya den an ani Qu aizoh. Dia menimbulkan p asan ka da lam hati setiap kumpulan te hadap kumpulan lain. Allah telah men hanta an in kencan ke atas tente a be sekutu pada suatu malam yan amat sejuk, sehin a pe iuk-pe iuk be ta bu an dan khemah-khemah me eka te koyak. iwa tente a be sekutu diselubun i asa takut, la lu me eka be an kat pulan pada malam itu ju a. Apabila pa i, o an Islam tidak men-dapati seo an pun o an musy ik yan masih be ada di situ. Dalam pepe an an ini, Allah menu unkan bebe apa ayat dalam kitab-Nya yan mulia: öΝ©9 #YŠθãΖã_uρ $\t†Í‘ öΝÍκö n=tã $uΖù=y™ö‘r sù ׊θãΖã_ öΝä3ø?u™!%y øOE ) ö/ä3ø‹n=tæ !$# øOE )uρ öΝä3ΖÏΒ Ÿ≅x ó™r& ô⎯ÏΒuρ öΝä3Ï%öθsù ⎯iÏΒ Νä.ρâ™!$y_ ø EÎ) ∩®∪ #— ÅÁt/ tβθè=yϑ÷ès? $ u’Í?çGö/$# y7 9$uΖèδ ∩⊇⊃∪ O$tΡθãΖ—à9$# !$$ / tβθ‘ΖÝàs?uρ t Å_$oΨysø9$# Û θè=à)ø9$# ÏMtón=t ∩⊇∪ #Y‰ƒÏ‰x© ω#t“ø9Η (#θä9 “ø9ã—uρ šχθãΖ Β÷σßϑø9$# Wahai o an -o an yan e iman, kenan kanlah nikmat Allah yan ilimpahkan- ya kepa a kamu. Sema a kamu i atan i tente a (Al-Ahza ), lalu Kami hanta kan kepa a me eka an in i ut (yan ken an ) e ta an katan tente a ( a i malaikat) yan kamu ti ak apat melihatnya. Dan (in atlah) Allah entia a melihat apa yan kamu lakukan. Ma a itu ialah ma a tente a mu uh atan melan a kamu a i e elah hulu an a i e elah hili (tempat pe tahanan) kamu; an ma a itu ialah ma a peman an an mata kamu ti ak e ketentuan a ah (ke ana empa an www. akwah.info 54 in un ) e ta hati pun e ah eli ah (ke ana ema takut), an kamu ma in -ma in pula menyan ka te ha ap Allah en an e a ai- a ai an kaan. Pa a aat itulah iuji o an -o an yan e iman, an i on an kan pe a aan an pen i iannya en an on an an yan amat ah yat. (Mak u Al-Ahza : 9-11) Kemu ian Allah menjela kan pen i ian olon an munafik, ikap me eka yan ti ak mem antu an tin akan me eka yan mena ik i i a i me an pe tempu an. Sete u -n ya Allah mene an kan pula pe ihal o an -o an mukmin: Dan pa a ma a o an -o an yan e iman melihat tente a Al-Ahza ,

8

£

£

£

¦ £

¥

£

©

£

¡

¡

) 5

¡

£

¡

£

¡

£

¡ £

£

&

£ ¡ 

£

£

£

£

¢

£

£

£

£ ¦

£

¡

©

¡ © ¡ © £ 

© ¦

¡

£

¡

 

© ¦

£

¡ £ £

¡¡

¡

¡¡

£

£

£ £ £ £ ¡ © © © © ¦© £ ¦ ¡ ¡ © ©¦ ¦ © £ ¦ £ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¡ © © £ ¦ ¡ £ ¡ £ ¡ ¡ © © £ ¡ £ ¡ © ¡ ¡ ¦ ¡ ¦ © ¦ £ ¦ £ ¦ ¡ ¦ £ ¡ ¡ © £ £ £ ¡ ¡ © © ¦ £ £ ¦ £ © £ ¡¡ ¦ £ ¦ ¡ © © ¦ ¦ ¡ ¡ £ £ ¡ ¡ © © © £ £ £ ¡ ¡ © £ ¦ ¡ © © © £ ¡ ¡ £ ¡ £ ¡ 1 $ ¨ 5 8 1 5

¡ £

£ £

  £

¡

£

£

£ ¡¡ ¡¡ ¥   £ ¡

£

£

£

¡

¡ 

£

¡

£ £

£

¡ £

¡ £

¢

¡ £

¡

£

¥

¡

£ ¡ ¡ £

¡

¡

¡

£ £

£ 

¡

¡

£

£

£

£

£

¡¡

¡ £

£

£

¡

¡

£ ¡

£

¡ £ £

¡ £

¥

£ £

£ ¥

¡

£

¥

£

¡ £

¦ ¡ £

¡ ¡

£

£

¥ ¡

£

¡ £ ¡ £ ¡ £ £

¡ £

©

£

£

¢

£ ¥ £ ¡ ¡ £ ¥ £ ¡ £ £ ¦ © © ¦ ¡ © 

¡

¦ £ ¡ ¤ © ©¦ © ¦ ©£ ¡ £© ¦¥ £ £ ¥  © © ¡ § © ¦ ¦ £ ¦ ¦ ¦ ¦ ¡ ¦ ¡ £  © ¡ ¦ £ ¦ ¦ ¦ ¦ ¡ £ ¡ £ ¡ ©  ©£ £ £ ¦ ¦ ¦£ ¡ © © © © © © ¦ ¦ £ ¡ ¡ © ¡ ¥ © © ¦ ¦ ¦ ¡ £ ¡ © £ ¡ ¡ ¦ £ ¦£ £ £ ¡¡ ¡ ¦ © © ¡ £ ¡ ¡ ¡ £  © © © ¦ ¦ ¦£ £ ¦ ¡ £ ¦ ¡¡ © ¡ £ £ £ ¦ £ ¡ © ¡ © ¡ ¥ £ ¦ ¡ £ £ £ ¦ ¦ ¦ ¦ ¡ ¡ © ¦ £ © £ £ ¦ £ ¦ ¡ ¡ ¥ © § ©  ¦ ¦ £ ¦ £ £  £ ¦ ¦ ¦ ¦ £ £ ¥ © £ ¥ ¦ ¦ ¡ © £ £ ¡ ¡ £ © © ¡ © ¦ ¡ ¡ £ ¡ £ ¡ ¡ £ ¦ © £ £ £ £ ¡ £ © © ¡ ¡ £ £ © ¡ © ¡ ¦ ¡ ¦ ¡ ¡ £ ¡ £ ¦ ¡ ¡ ¡ ¡ £ £ ¡ ¡¡ ¦ © £ ¡ ¡ £ ¡ £ ¦ © £ © ¦ £ ¦ ¡ £ ¡ £ ¦   ¡ £© ¦ £ ¡ ¥£ © ¡ ©£ £ ¡ ¡¡ ¡ ¡ © © © ¦ £ ¦ ¦ ¡ ¡ ¡ © © £© £ ¦ £ ¡ © ©  ¦£ © £ ¡ ©  ¡ £ £© £ ¡ £ ¡ £ £ ¡£ £© ¦ £ ¦ © © © © £ © ¡ ¦ £ ¡ £ ¦ £ ¡ © ¦ £ ¡ © £© © £ ¦ © ¡ © © 
pun a ipa ame eka e em ahyan A a melainkan i pe kampun an ani Qu aizoh. Kemu ian a in a kelua e ama me eka. Panji-panji a in a telah i awa oleh Al

¥ ¦

£

e katalah me eka:" Inilah yan telah ijanjikan Allah an Ra ul- ya kepa a kami an ena lah (apa yan telah ijanjikan) Allah an Ra ul- ya". Dan (an katan tente a mu uh yan me eka lihat) itu ti ak mem e i e a an ke an kepa a me eka elain a ipa a menam ahkan iman an penye ahan i i me eka ulat- ulat kepa a Allah. Di anta a o an -o an yan e iman itu, a a yan e ikap ena menunaikan apa yan telah ijanjikannya kepa a Allah (untuk e juan mem ela I lam); maka i anta a me eka a a yan telah ele ai menjalankan janjinya itu (lalu u u yahi ), an i anta anya a a yan menun u ili an; an me eka, pula ti ak men u ah (apa yan me eka janjikan itu) e ikitpun. ( e lakunya yan emikian) upaya Allah mem ala o an -o an yan ena i e a kan ke ena an me eka, an menyek a o an -o an yan munafik jika Dia kehen aki, atau Dia mene ima tau at me eka. Se un uhnya Allah a alah Maha Pen ampun, la i Maha Men a ihani. Dan Allah telah men halau kem ali (an katan tente a) o an -o an yan kafi itu (ke tempat ma in -ma in ) en an kea aan me eka e am ma ah (ke ana a al an hampa), me eka ti ak men apat e a an keuntun an. Dan Allah elamatkan o an -o an yan e iman a i en ana men ha api pepe an an itu. Dan (in atlah) a alah Allah Maha Kuat la i Maha Kua a.(Mak u Al-Ahza ': 22-25) 5. Ghazwah ani Qu aizoh Ghazwah ani Qu aizoh. e laku pa a tahun ke-5 hij ah e aik ahaja elepa Ghazwah Ahza . Ini ke ana e e apa e a . Anta anya, Ra ulullah telah menyak ika n a aimana i i hati ahu i ani Qu aizoh yan keji, elot e ta e pihak kepa a Q u ai y an ekutu- ekutunya. Pa a aat- aat entin pe tempu an Ahza , me eka men i ytiha k an pem atalan pe janjian en an a in a .a.w.. Me eka ju a e niat melakukan jenay ah e at yan oleh melenyapkan emua o an I lam. Pa ahal me eka tin al e ama Ra ul .a.w. i Ma inah. iat an an an an jahat me eka a al apa ila Ghazwah Ahza telah tamat e a aimana yan e laku (tente a e ekutu Qu a iy menin alkan Ma inah tanpa apat men alahkan o an I lam). Oleh ini, Ra ulullah .a.w. e pan an an untuk men am il tin akan tatate ti ke ata pen khianat an pem elot ini. a in a ju a memutu ka n untuk mem e ihkan Ma inah elaku pu at jiha an akwah a ipa a me eka. Tujuannya a a ti ak e laku la i itua i- itua i yan mem uka uan kepa a me eka untuk ekali la i mem antai an mem ina akan o an I lam. ela ikap me eka e a aimana ke ia aan ikap elot ahu i yan keji. Al- ukha i me iwayatkan a ipa a Ai hah .ha., ahawa apa ila Ra ulullah .a.w. pulan pa a ha i Ghazwah Khan a , a in a telah meletakkan enjata an man i. Ta tkala itu, i il atan menemui a in a alam kea aan kepalanya ilitupi e u- e u, e aya e kata: "Kamu telah meletakkan enjata? Demi Allah, aku elum meletakkannya." a in a e tanya: "Di mana?" i il e kata: "Di ana." Se aya menunjuk ke a ah ani Qu aizoh. www. akwah.info 55 Ai hah e kata: "Maka Ra ulullah .a.w. kelua meme an i me eka." Ra ul .a.w. men a ahkan eo an aha at menye u o an amai upaya tia a eo an

£ ¦ 

© ©

¥

£

© 

£ 

© 

¥

¦

¡

£

© 

© ¡£ ¥

£ ¡ £ ¡ £

£

©

£ £

©

¦ 

£ ¦£ £ ¦£ © ¡ ¥ £ © £ ¦ £ ¡  © © ¡ ¦ ¡ £ ¦ £ ¡ ¦ ¦ ¦ ¦ £ ¦ 

© © ¡ ¥ ¦ £ 

£ 

¡

©

£ 

© £ © ¡ £ £

i .a.. O an I lam yan te kumpul e amai 3,000 o an , ementa a ku a pula e anyak 36 eko . Apa ila Ali men hampi i ku u ani Qu aizoh, ia telah men en a u apan yan u u k tentan Ra ulullah .a.w. an i te i-i te i a in a. eliau telah mem e itahu pe ka a te e ut kepa a a i .a.w. an meminta a in a a a ti ak men hampi i ani Qu aizoh yan keji itu. a in a .a.w. menjawa , apa ila me eka melihat a in a, me eka ti ak akan mempe kata e uatu yan u uk. Ini ke ana a in a tahu ikap e pu a-pu a an me n ampu me eka. ika me eka melihat a in a, me eka e ikap lem ut en annya e a aiman a yan ijan ka oleh a in a .a.w.. O an I lam telah men epun me eka elama 25 malam . Setelah me eka te epit en an kea aan itu, me eka tun uk kepa a hukuman Ra ul .a.w.. Me eka telah ihakimi oleh Saa in Muaz, pen hulu kaum Au . ani Qu aizoh me up akan ekutu kepa a kaum Au . Saa telah men hukum pejuan -pejuan me eku i unuh, zu iat me eka ija ikan tawanan an ha ta-ha ta me eka i aha i- aha ikan. Ra ul .a.w. melak anakan hukuman eliau itu. Den an itu, kon pi a i, a u om a an komplot ahu i i Ma inah an ekita nya ke ata Ra ulullah .a.w. an akwahnya telah ha i i hapu kan. Dalam pepe an an ini, tu un ayat-ayat al-Qu an al-Ka im yan menjela kan pem elotan ahu i, pelan a an me eka te ha ap pe janjian an ikap me eka yan ti ak menolon o an I lam alam Ghazwah Ahza : tβθä9θà)tƒ ¢©É<¨Ζ9$# ãΝåκ÷]i Β ×,ƒ sù ãβÉ‹ø↔tGó¡ „uρ 4 (#θãèÅ_ö‘$$sù ö/ä3s9 tΠ$s)ãΒ Ÿω z>Î §Νè $yδÍ‘$sÜø% & ô⎯iÏΒ ΝÍκö n=tã ôMn=Åzߊ öθs9uρ ∩⊇⊂∪ #Y‘#t Ïù ωÎ) tβρ߉ƒ ムβÎ) ( >οu‘ö šχθ—9uθムŸω ã≅ö6s% ⎯ÏΒ ©!$# (#ρ߉yγ≈tã (#θçΡ%x. ô‰s)s9uρ ∩⊇ ∪ #Z Å¡o„ ωÎ) !$pκÍ5 (#θèV¬7 ≅÷Fs)ø9$# Íρ & Ï öθ ϑø9$# š∅iÏΒ Οè?ö‘t sù βÎ) â‘#t Ï ø9$# ãΝä3yèx Ζtƒ ⎯©9 ≅è% ∩⊇∈∪ ωθä↔ó¡ ∩⊇∉∪ Wξ‹Î=s% ωÎ) tβθãè−Fyϑè? ω #] EÎ)uρ Da juga masa itu ialah masa segolo ga i a ta a me eka e kata: "Wahai pe u uk Yath i , tempat i i uka tempat agi kamu (u tuk e jua g i si i), oleh itu aliklah". Da se ahagia a i me eka pula memi ta izi kepa a a i (he ak alik) sam il e kata: "Sesu gguh ya umah- umah kami meme lu-ka pe li u ga ", pa a hal ia ti ak meme luka pe li u ga . Me eka ha ya e tujua he ak mela ika i i ( a i e jua g me egakka Islam). Da kalaulah tempat-tempat ke iama me eka itu ise a g oleh musuh a i segala pe ju u ya, kemu ia me eka iajak e pali g ta ah me e ta g Islam, su ah te tu me eka aka melakuka ya, a me eka ti ak e ta gguh lagi te ta g itu melai ka se e ta sahaja. Pa a hal sesu gguh ya me eka telahpu me gikat ja ji e ga Allah se elum itu, iaitu me eka ti ak aka e pali g u u ( a i me a pe a g ya g me eka ha i i). Da (i gatlah)ja ji setia e ga Allah itu aka ita ya kelak (te ta g pe yempu aa ya). Kataka lah ( ahai Muhamma ): . ak ah.i fo 56 "Kalaulah kamu mela ika i i a i kematia atau a i pem u uha maka pe uata mela ika i i itu ti ak sekali-kali me ata gka fae ah kepa a kamu; a kalaulah kamu pa a ha i i i te lepas sekalipu , maka kamu ti ak juga aka me ikmati kese a ga hi up melai ka se ikit masa sahaja". (Maksu Al-Ahza : 13-16) $Z)ƒ sù |=ôã” 9$# ãΝÎγÎ/θè=è% ’ û t x‹ %uρ öΝÎγŠÏ¹$uŠ|¹ ⎯ÏΒ É=≈tGÅ3ø9$# ≅÷δr& ô⎯iÏΒ Οèδρã 4 $yδθä↔sÜs? öΝ©9 $ZÊö‘ &uρ öΝçλm;≡uθøΒr&uρ öΝèδt ≈tƒÏŠuρ öΝåκy ö‘r& öΝä3rOu‘÷ρ &uρ ∩ ∉∪ $ ∩ ∪ #\ ƒ ‰s% &™ó©x e ≅à2 4’n?tã ª!$# šχ%x.uρ Da Dia me u u ka golo ga Ahli Kita (kaum Yahu i)ya g mem a tu

¨

' ' ' ' ' ' £ ' ' © 8 1 £ 5 £0 ¦ 5 $ 0 © ' ' © ' ' £ © ' ' ' ' ' £ ' © © © £ £ £ ' ' ©' ' © © ©£ ' £ £© £ ' ' ' © © © ' ' © ' '' '£ ' ' ' © £ £ ' © ' ' ' © ' ' ' ' © £ £ £ £ ' £ ' © ' © ©' ' © £ ' ' © ' ' ' ' ' © £ £ ' ' ' ' ' ' £ © ' £ £ © '' ' ' ' ' ' ' © © £ £ ' © ' £ ' ' £ © £ © © ' ' ' ' © £ £ ' £ £ © £ © ' £ ' ' ' ©' £ ©' ' £ £ ' ' ' ©' £ ' © £ £ £ © ' '  ©'  © £ £ ' ' ' © ' ' £ £ ' ' ' © '  © ©' £ £ £ ' © ' ' '    £ 0 $ £   $ 1 ¦ ¡ £ ¡ © © £ ¦ £ £ £ £ ¡¡ ¡ § © © © ¦ £ £ £ ¡ ¡ £ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ £ ¦ © © © © © © ¦ £ ¦ ¦ © ¡ § © ¦ ¦ © ¡ © £ £ £ £ ¡ © © © © £ £ ¦ ¦ ¡ ¡ ¡ © © © £ £ ¦ £ ¡ ¥ © © ¦ ¦ £ ¦£ £ ¡ © © © © ¦ £ ¦ ¡ £ ¦ ¡ ¡ ¡ © ¡ ¥ © ¡ ¦£ £ £ £ ¡ ¦ ¡ ©  © ¡ ¥ ¡ £ £ £ ¦ £ £ ¦ ¦ £ © © ¡ ¥ £ ¡ £ ¦ © © ¡ ¥  © ¡ ¥ £ £ £ ¡ ¦ ¡ ¡ ¥ © © ¡ ¥ © ¦£ ©£ £ ¦ £ ¦ £ ¦ ¦ ¡ © ¡ ¥ ©

£ 

¡

£ 

¦ 

£ ¡ ©

©

£

¥

¦

© ¡ £

£

¥ £ ¦

£

£

¡ ¡

¦ 

£ ¡ £ £

te te a musuh itu, a i e te g- e te g me eka (me ye ah i i), setelah iisika - ya hati me eka e ga pe asaa ge u . (Lalu me eka ia ili a ijatuhka (fiukuma ); se ahagia i a ta a- ya kamu u uh, a se ahagia lagi kamu ta a . Da Dia me ja ika kamu me a isi ta ah-ta ah a umah umah se ta ha ta e a me eka, a juga ta ah-ta ah ( i ege i- ege i lai ) ya g elum kamu me -jejak ya. Da (i gatlah) a alah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (Maksu Al-Ahza : 26-27) 6. Ghaz ah al-Hu ai iyyah Ghaz ah al-Hu ai iyyah e laku pa a ula Zulkae ah, tahu ke-6 hij ah. A ta a lata elaka g pe isti a i i, Rasulullah s.a. . telah e mimpi aha a Bagi a memasuki Baitullah al-Ha am e sama pa a saha at ya alam kea aa ama a e cuku kepala atau memoto g am ut. Me eka ti ak me asa takut kepa a sesuatu. Maka Bagi a meme i tah o a g amai e siap kelua ke Makkah agi me ge jaka um ah a uka u tuk e pe a g e ga Qu aisy. Muhaji i a A so telah kelua e sama B agi a i o o g oleh asa i u u tuk melihat Baitullah al-Ha am setelah ihala g e u at emikia selama e am tahu . Rom o ga te se ut tu ut ise tai oleh A a Ba i. Bagi a s. a. . meletakka i ha apa ya "Ha yu" iaitu u ta a i ata g te aka ko a ya g i a a ke Baitullah al-Ha am se agai me gagu g a memuliaka ya. Bagi a telah e ih am i satu tempat e ama Zul Hulaifah aga o a g amai khusus ya Qu aisy me getahui aha a Bagi a uka mahu e pe a g. Bila ga me eka ya g kelua e sama Bagi a ki a-ki a 1,500 o a g. Me eka ti ak kelua mem a a se jata kecuali se jata agi pa a pe gem a a pa a zama te se ut iaitu pe a g ya g e sa u g. Bagi a e jala sehi ggu tiumpai i Usfa . Seo a g lelak i ata g ya g mem e itahu Bagi a: "Qu aisy telah me e ga ke ata ga mu. leh itu, me eka telah kelua e ga mema kai (kulit ha imau se aya e sumpah e ga ama Allah, aha a kamu ti ak aka sekali -kali masuk ke Makkah". Maka Bagi a s.a. . e sa a: "Hai kasiha ya Qu aisy, me eka ma uk pe a g! Apa ya g aka me impa me eka, jika me eka mem ia ka aku e u usa e ga semua o a g A a ?! Seki a ya a gsa A a me ce e aka aku, itulah ya g me eka mahuka . Seki a ya Allah meme a gka aku ke atas a gsa A a , me eka oleh . ak ah.i fo 57 memasuki Islam e amai- amai. Kalau Qu aisy ti ak mahu e uat emikia , me eka oleh e pe a g. Me eka mempu yai kekuata . Apa ya g Qu aisy sa gkaka ? Demi Allah, aku aka te us e jua g emi agama ya g Allah utuska aku, sehi gga Dia meme a gka ya, atau u at te gkuk i i e ce ai (aku mati)". Apa ila Bagi a sampai i Hu ai iyyah (satu tempat e hampi a Makkah a seka a g i i te letak a ta a kota itu e ga jala e ah), e e apa o a g lelak i a ipa a a i Khuzaah ata g me emui Bagi a e ta yaka se a ke ata ga . Bagi a mem e itahu aha a Bagi a ha ya ata g u tuk me zia ahi Baitullah a me ge jak a um ah. Lalu me eka pula g a mem e itahu Qu aisy: "Kamu te gopoh-gapah te ha ap Muhamma . Dia ti ak ata g u tuk e pe a g, ahka ata g ha ya u tuk me zia ahi Baitullah i i." Qu aisy e kata: "Ti ak. Demi Allah (kami ti ak aka e a ) ia memasuki Makkah u tuk me guasai kami seca a keke asa uat selama-lama ya. Da o a g A a

© '

©

© 

©' £  '

© '

£

© £

© £ 

©

£ 

£ £

£

' ' © £

£

£

£ ' ' '

'

' ' © ©' ' £ ' ©

' £

' © £

' £

'

£

' © ' £ ' £ 

' £

©

' ' '

'

' © £ ' ' £ ' © ' ' £ £ ' © ' ' ' © ' ' £ ' £ ' £ ' © © £ £ ' £ ' © £ © © ' ' £ '  ©' © '£ £ £ ' £ '  £ ' £ ' ' © ' £ '' ' ' ' © £ © © © £ £ £

£ £ ' ' ' ' £ £ ' © £ ©£ ' ' ' ' ' © ' ' © © £ © £ £ £ £ ' © ' ' £ £ ' ' ' © ' ©'  ' ' © ' ' £ ©' ' ' © '  £ © £ © £ ' £ ' £ ' ' © ' '  ©£ © ' £  © © ©' £ £ £ ' '' ' ' ' ' £ £ £ ' ' ' © ' £ £ ' ' ' £ £ ' © £ £ £ £  © ' © £ £ ' ' ' ' ' £  £ £ ' ' ' £ © ' ' ' £ £ £ £ ' £ ' ' © ' £ £ ' £ £ £ ' ' ' ' £ '' £ © ©' £ £ £ ' ' ' © ©  £ £ £ ' ' ' ©'   © £ ' ©' ' © £ ' ' ' ' £ £ ' ' © © ©' £ £ £ ' ' ' © £ £ £ ' ' ' £ ©' ' ©' '£ ' £ £ £ £ £ £ ' ' 

£ ' ' © '  ' '' © © © ' £ £ ' ' ' '  ' © £ £ ' ' £ © © ©' ©' £ ' ' © ' £ £ ' ' ' £ £ ' £ ' £ ©' £ £ £ £ '  ' £ £ ' ©£ £ £ ' ' ' £ ' ©  © © © ' ' ' ' £ £ £ ' © ©' ' ' ' © ' ' ' © ' © £ £ ' ' © ' £ © ' ' ' £ © '

£

£

'

© 

£

' ' '

© ' 

 ' ' © £ £ £ '

£

'

'

© ©'

''

£

' £

' £

©

' £

' ' ' ' © £ ' © ' © © £ ©' © £ ©£ £ ' ' ' ' ' ' ©' ©£ ' © £© £ © £ £ ' ©   ' © £ ' © £ £ £ '' ' ' ' © ' £ © © © © © £ £ ' ' ' © £ © ©'  £ £ ' © © ' ' ' © ©  ©' £ ' £ ' ' £ ' ©£ £ ' © ' £ ' '  ©£ £ £ £ ' ' ' © ' '   © ' ©' ' ' ' ' ' ' ' ' © © ©' £ £  ' ' © ' £ ' ' ' ' ' © £ £ ' £ ©' ' © ©' © © £ ' £ ' ' ' ' ' ' © ' £ £ £ £ £ ' ' ' ' ©  ' ' © £  £ £ £ £ ' ' ' ' ' © © ' ' '  £ £ £ ' ©' £ ' ¤ ' ' ' ' © © £ ' © © © ' © ' ' ' ' ' © ' £ ' © £ '£ © £ £ ' © '' ' £ £ £ ' ' © ©' £ £  ' £ '' ' ' ' ' ' © ' £ £ ' ' ' £ ' © ' £ £ ' ©' £ '' ' ' ' ' ' © £ ' © £ ' £ ' £ £ £ ' £ ' £ '  ' £ £ © £ £ ' © £ © ©' £ ' © ' ' © £ £ £ £ ' © © £ ' ' £ ' © © £© ' ' £ £ £ £ ' ' £  £ £ ' £ © £ ' © © © © £ © © £ ' © © ' £ £ ' ' © £ ' '£ '  ' £ ' © '  £ ' ' © ' ©' © '£ £ £ ©   ' £ ©' £ ' ' £ ' ©£ £© ' ©£ © © ' £ ©

ti ak me u uh se emikia te ha ap kami." Kemu ia Qu aisy me gha ta U ah i Mas u at-Tha afi u tuk e u i g e ga Rasul s.a. . te ta g pe ka a te se ut. Selepas pe i ca ga , a selepas e laku e e apa pe isti a a ta a U ah e ga se ahagia saha at, ia pula g me emui Qu aisy lalu me ce itaka apa ya g ilihat. Dia me ce itaka agaima a keci taa pa a sa ha at kepa a Rasulullah s.a. .. Me eka egitu ho mat kepa a Bagi a a ce e u g u tu k melakuka pe amaia . amu Qu aisy e gga me e ima ya. Kemu ia Rasul s.a. . me gutus thma i Affa me emui pe u uk Makkah u tuk me egaska kepa a me eka tujua ke ata ga Bagi a s.a. . a pa a saha at. thma te le at pula g lalu t e se a e ita i kala ga o a g Islam aha a eliau telah i u uh. Ketika itu, Rasul s. a. . e kata: "Kita ti ak aka e ga jak sehi gga kita meme a gi kaum te se ut." Bagi a me gajak o a g Islam e aiah u tuk e jiha a mati syahi i jala Allah. Me eka telah e aiah e ga Bagi a i a ah se ata g pokok "Tolh" (poko k acacia). Me eka e ja ji ti ak la i a i me a ; pe e tua ya sama a a ia aka p e amaia ataupu mati syahi . Apa ila Qu aisy me getahui e ita aiah te se ut, me eka me asa takut. Pa a pa a ga me eka, pe amaia e sya at e ga Bagi a pe lu ilakuka . Bagi a ikehe aki pula g ke Ma i ah pa a tahu itu a ata g kem ali pa a tahu epa . Bagi a ha ya i e a ka e mukim selama tiga ha i i Makkah e ga ha ya mem a a se jata iasa sepe ti tom ak a pe a g ya g te sa u g. U tuk itu, Qu aisy me gu tuska Suhail i Am u agi me yempu aka pe amaia te se ut. Akhi ya pe amaia imete ai me gikut kemahua Qu aisy. Be laku ge cata se jata i a ta a ke ua- u a pihak selama 10 tahu . Pe amaia Hu ai iyyah juga memutuska , sesiapa ya g ata g a ipa a pihak Muhamma ke Makkah, me eka ti ak memula gka ya, seme ta a sesiapa ya g ata g kepa a Muhamma a i Makkah, me eka pe lu memula gka ya. Pe ka a te se u t egitu suka ite ima oleh o a g Islam. Se a-hagia me eka e ahas e ga a i s.a. . e ke aa sya at-sya at te se ut. A ta a me eka ya g pali g ke as me e ta g iala h Uma , Sehi ggaka Rasulullah s.a. . e sa a: "Aku a alah ham a Allah. Dia ti ak aka mempe sia-siaka aku". Kemu ia Rasul meme i tahka pa a saha at melakuka tahallul (la gkah-la gkah kelua a ipa a ikata ih am) um ah. amu , me eka ti ak melakuka ya eko a te lalu kesal, setelah ihala g memasuki Makkah. Me eka juga suka u tuk me e ima sya at -sya at pe amaia te se ut. leh itu, Bagi a s.a. . me gam il i isiatif memulaka ya se i i. Lalu Bagi a e tahallul a ipa a um ah. La tas ti aka Bagi a itu iikuti ole h semua . ak ah.i fo 58 o a g Islam. amu selepas itu, sya at-sya at ya g suka ite ima oleh o a g Isl am tetapi i e hai oleh Rasul s.a. . te yata mem e i fae ah esa . I i te capai ke a a Ba gi a

e pa a ga jauh, e fiki a tajam a me apat a tua ahyu sehi gga mem oleh ka Bagi a e fiki a e ti ak e ga tepat. La ta a pula ga fae ah ya g a yak i i, Allah telah me amaka pepe a ga i i se agai keme a ga ya g yata. Allah e fi ma : …çμtFyϑ÷èÏΡ ¢ΟÏFãƒuρ t ¨z 's? $tΒuρ š Î7/Ρs E ⎯ÏΒ tΠ£‰s)s? $tΒ ª!$# y7s9 t øóu‹j 9 ∩⊇∪ $Y ∩⊂∪ #¹“ƒÍ•tã #— óÇtΡ ª!$# x8t ÝÁΖtƒuρ ∩ ∪ $Vϑ‹É)tFó¡•Β $WÛ≡u ÅÀ y7tƒÏ‰öκu‰uρ y7ø‹ =tã Sesu gguh ya Kami telah mem uka agi pe jua ga mu ( ahai Muhamma ) satu jala keme a ga ya g jelas yata. Keme a ga ya g e ga se a ya Allah me gampu ka salah a silapmu ya g telah lalu a ya g te kemu ia , a me yempu aka ikmat- ya kepa amu, se ta me am ahka mu hi ayah ke jala ya g lu us ( alam me gem a gka Islam a melaksa aka hukum-hukum ya). Da e ga se a ya Allah mem e ika mu pe tolo ga (u tuk me capai kejayaa ) e ga sepu uhpe uh a seha al-ha al pe tolo ga (ya g ti ak a a a i ga ya). (Maksu Al-Fath: 1-3) Kemu ia Allah mempe kataka te ta g pe ja jia aiah e ga Rasul s.a. . melalui fi ma - ya: 4’n?tã ß]ä3Ζtƒ $yϑ‾ΡÎ*sù y]s3‾Ρ ⎯yϑsù 4 öΝÍκ‰É‰÷ƒr& s−öθsù «!$# ߉tƒ ©!$# šχθãè ƒ$t7ム$yϑ‾ ∩⊇⊃∪ $Vϑ‹Ïàtã #— ô_r& Ïμ‹Ï?÷σã‹|¡ ù ©!$# çμø‹n=tæ y‰yγ≈tã $yϑÎ/ 4’nû÷ρ & ô⎯tΒuρ ( ⎯ÏμÅ¡ø tΡ Sesun uhnya o an -o an yan membe i pen akuan taat setia (baiah) kepadamu (wahai Muhammad – untuk be juan menentan musuh), me eka hanya-sanya membe ikan pen akuan taat setia kepada Allah; Allah men awasi keadaan me eka membe ikan taat setia itu (untuk membalasnya). leh itu, sesiapa yan tidak menyempu nakan janji setianya maka bahaya tidak menyempu nakan itu hanya menimpa di inya; dan sesiapa yan menyempu nakan apa yan telah dijanji-kannya kepada Allah, maka Allah akan membe i kepadanya pahala yan besa . (Maksud Al-Fath: 10) Allah telah me edhai me eka yan te libat dalam aiah a - idhwan yan be lan sun

di bawah sebatan pokok. Fi man-Nya: tΑt“Ρr'sù öΝÍκÍ5θè=è% ’ û $tΒ zΝ =yèsù Íοt yf¤±9$# |Møtr š tΡθãè ƒ$t7ムøOE ) š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø ∩⊇∇∪ $Y6ƒ s% $[s÷Gsù öΝßγt6≈rOr&uρ öΝÍκö n=tã sπuΖŠÅ3¡¡9$# Demi sesun uhnya! Allah re a akan oran oran yan eriman, ketika mereka mem erikan en akuan taat setia ke a amu ( ahai Muhamma ) i . ak ah.info 59 a ah naun an ohon (yan termaklum i Hu ai iyah); maka ( en an itu) ternyata a a yan se ia iketahui Nya tentan (ke enaran iman an taat setia) yan a a alam hati mereka, lalu Dia menurunkan seman at tenan tenteram ke a a mereka, an mem alas mereka en an kemenan an yan ekat masa atan nya. (Maksu Al Fath: 18) Allah mem erkatakan tentan mim i asulullah yan menja i se a erlakunya Ghaz ah Hu ai iyyah: š⎥⎫ÏΖÏΒ#u™ ª!$# u™!$x© βÎ) tΠ#t ysø9$# y‰Éfó¡yϑø9$# £⎯è=äzô‰tGs9 ( d ,ysø9$$Î/ $tƒö™” 9$# ã $[s÷Gsù š Ï9≡s E βρߊ ⎯ÏΒ Ÿ≅yèy∨sù (#θßϑn=÷ès? öΝs9 $tΒ zΝÎ=yèsù ( šχθèù$sƒr Ÿω z⎯ƒÎ _Å s ∩ ∪ $—6ƒÌ s% Demi sesun uhnya! Allah teta menyatakan enar asul-Nya alam erkara mim i itu en an kenyataan yan se enar; iaitu sesun uhnya kamu teta akan memasuki Masji Al-Haram - insya Allah ( a a masa yan itentukan-Nya) - alam kea aan aman (menyem urnakan i a at umrah kamu) en an men ukur ke ala kamu, an kalau (ti ak un) men untin se ikit ram utnya, serta kamu ti ak merasa takut (akan en -khianatan musuh sehin a kamu keluar alik ari situ). (Allah menan uhkan erlakunya kenyataan itu) kerana Dia men etahui (a anya fea ah alam enan uhan itu) yan kamu ti ak men etahuinya; maka Dia menye iakan se elum (terlaksananya mim i) itu, satu kemenan an yan ekat (masa erlakunya). (Maksu Al-Fath: 27) Mo a-mo a ini meru akan isyarat ke a a em ukaan Makkah yan meru akan hasil ari a a er amaian Hu ai iyyah. Ini akan kami se utkan alam en ajaran an e oman,

4

1

'

5

© 

¥

5

' ' ' £ ¡ 1 © £ £ ¡ 

0

¡

'' ' ©' © ' ' ' ' © ' ' ' ' ' ' © £ © ' ' © ' ' ' © ' ' ' ' ' ' ©

'

¡

5

© ©

¡ ¡ ¡ © ¡ ©

¡ © ¡ 

 

¡

¡

©

£

' ©

¡¡

© © ¡¡ ¡ ¡¡ © © © 

' ' ©

©

¢

' ¥

© ¡

£

' © 

¡

' ¡  

'

¥

¡

¢

¡

¡

  ' £

¡

¡ ©

© 

©' 

© 2 ¡

' £ £

¡ ¡

£ ' ' ' © ' ' ' ' ' © ' ' £ ' ' ' ' '£ ' ' ' © ' ' ' £  £ £ ' ' ' ' ' £ © ' ' © ©' ' £ ' £ ¡ £ ¡ £ © ¡ © £ £ £ © ' ' ¢ 2 ¦ 2 ¡ © © 5 ¡ £ © ¡ © £ ' © © ¡ ¡ © © © ¡ © £ 5 ¡ £ ¡ ¡ £ £ © ¡

' ©

¡ 

¡ © 

©

©

£

' ' ' ' ' ' £ ' £ £ © ©' ' ' ' ©' £ £ ' ' © © ' ' © ©£ ©' ' £ ' ' ' © ' ' © £ ' © ' © ' ' ' ' ' ' ' ' ¡ £ ¡ £ £ 0   ¡ © © © © ¡ ¡ ¡  © ¡¡ © © © ¡ ¡ ¡¡ $ ¡¡ £ ¡ © £ ¡¡ ¡¡ © ¡ ©   ¡   © ©

insya Allah. Kemu ian Allah mene askan tentan en uasaan a ama ini an kemenan annya. Firman-Nya: # ‰‹Îγx© «!$$Î/ 4’s∀x.uρ 4 ⎯Ï&jÍ#ä. ⎦⎪dω9$# ’n?tã …çνt Îγôàã‹Ï9 d ,ysø9$# ⎦⎪ÏŠuρ 3“y‰ßγø (Allah yan menyatakan itu) Dia lah yan telah men utus asulNya (Muhamma , s.a. ) en an mem a a hi ayah etunjuk an a ama yan enar (a ama Islam), su aya Dia memenan kannya an menin ikannya atas se ala a aan a ama yan lain; an cuku lah Allah menja i aksi (tentan ke enaran a a yan i a a oleh asul Nya itu).( Al Fath: 28) 7. Ghaz ah hai ar Ghaz ah hai ar erlaku a a akhir Muharram, tahun ke 7 hijrah. hai ar meru akan se uah oasis esar yan i iami oleh Yahu i. Terletak 100 atu i uta ra Ma inah men hala ke yam. e a erlaku e eran an ini: etelah Na i s.a. . mem erolehi keamanan ari a a ihak Quraisy hasil er amaian yan ica ai i Hu ai iyyah, a in a memutuskan u ntuk mem ersihkan saki aki Yahu i i sekelilin Ma inah. Tin akan ini iam il setela h Yahu i . ak ah.info 60 i ersihkan ari a a ota Ma inah. Yahu i i hai ar mem unyai ku u ku u yan ku kuh. Di alamnya ter a at kira kira 10,000 oran ejuan . Mereka ju a mem unyai kemam uan senjata an eralatan yan esar i sam in terkenal se a ai akar muslihat, er mainan kotor an ti u aya. leh itu, masalah ini erlu i ersihkan se era se elum merek a menja i unca kekacauan an ke im an an oran Islam i i ukota mereka, Ma inah. Den an i ni, asul s.a. . erse akat untuk keluar memeran i mereka a a akhir Muharram. a in a keluar memeran i mereka alam satu an katan seramai 1,600 oran ejuan termasuk 200 oran ahla an erku a. a in a telah men umumkan an ilan eran ke a a ara saha at yan menyertai a in a alam Ghaz ah Hu ai iyyah se elum ini. a in a e rjalan sehin a ti a i in ir hai ar lalu erkata ke a a ara saha at: erhenti! . emu ian a in a er oa:

“Ya Allah, Tuhan seluruh lan it an a a yan inaun inya, Tuhan seluruh umi an a a yan itan un nya, Tuhan seluruh syaitan an a a yan isesatkan mereka, Tuhan seluruh an in an a a yan iter an kannya. ami memohon ke a a amu ke aikan kam un ini, ke aikan en u uknya an ke aikan a a yan a a i alamnya. ami erlin un en an amu ari a a kejahatannya, kejahatan en u uknya an kejahatan a a yan a a i alamnya. Maralah kamu semua en an nama Allah .” A a ila sam ai i hai ar, Na i s.a. . er en kalan ham ir en an salah satu ku u hai ar ernama Hisn an Natoh. Yahu i telah men him unkan ejuan ejuan mereka i alamnya. Hu a in al Munzir menca an kan a ar an katan tentera Islam er in ah tem at, kerana ia cuku kenal en an en u uk an Natoh. Mereka terkenal en an anahan yan jauh an te at a atah la i ke u ukan mereka terletak le ih tin i ari a a ke u ukan oran Islam. leh itu, anak anak anah mereka le ih ce at meluncur tur un men enai arisan tentera Islam. Mereka ju a oleh menyeran hen a oran Islam 

© ¡¡ ¡ © ©  

© ¡ ¥ © 

C

© 

¡ ¥

0 ¡

¡

©

¡

©

¡ 

¡ 

© ¡

©  

C ¥

2

0

©

¡ 

2 ¡

© ¡ ¥ 

©

¡ 

©

B 

¡ 

3

¡

¡

¡ 

B ¡ © ¡ © © ©  ¡ © ¡ © ¡

¡ © 

© 2

¡ 

¡

¡ 

¡¡ ¡ ¢ © 

© 

© ¡¡ 

2© 

© 

© 

¡ ¡ © ¡ ¡ © 2 ¡  © ¡ © 2

B © ©

© ¡

¡   B © ¡ © © © ©  B © © © ¡ ¡ B ©  ¡ © ¡ ¡¡ © ¡ 

© 

¡

©

¡ 

¡ © © © © ¡ © ¡ ¡ © 

¡ 

¡

¡  

¡

¢ ¡ ¡ 

2

© © ¡

¡ 

0 © ¡

© ¡

©

©

©

¡ ©

©

3 

© ¡ ¡

© ©

© ¡ ¥ © ¡ ¥ 

¡ 

©

¡  

¡ 

© 

2

B

© 

 2

2 

© ¡ 3

 

¡ ©

B © 

¡¡ © 

¡

 

© 

¡ © ©  

© 

© 

 © 

© 

¡

¡  

B B ¡ ¡ ¡ © © ¡ ¡ © ©

© © ¡ ¥ © B

¡

¡ 

 ©

©

© 

 ¡

¡¡ 

 © © © © © B © 

©

© © © 

© 

© 

¡ 

©

§

© © B

C 

3 

© ¢ 

a a aktu malam en an erselin un i celah celah okok okok kurma yan anyak. l eh emikian, asul s.a. . ersama tentera Islam men am il lan kah er in ah ke tem at yan lain. ertem uran kemu iannya ermula an oran Islam mem uka satu emi satu ku u kecuali ua ku u terakhir. en u uk ke ua ku u terse ut mahu er amai en an sya rat arah ejuan ejuan mereka ter elihara an zuriat mereka ile askan (ti ak ij a ikan ta anan). Mereka ju a meletakkan syarat a ar mereka i enarkan keluar ari umi hai ar ersama sama zuriat. Mereka setuju keluar en an hanya sehelai se in an . a in a s.a. . er amai en an mereka en an syarat syarat terse ut. ekiranya mereka menyem un yikan sesuatu ketika keluar ari ku u terse ut, erlin un an Allah an rasul Nya ter a tal. Mereka kemu iannya menin alkan ke ua ua ku u terse ut. ran Islam men a ati i alam ke ua ua ku u terse ut ter a at senjata yan anyak an lem aran lem aran Taura t. Yahu i telah atan menuntut kita terse ut. a in a men arahkan a ar ia i ulan kan ke a a mereka. ilan an Yahu i yan ter unuh alam e eran an ini seramai 93 ora n sementara oran Islam yan syahi seramai 15 oran . 8. Ghaz ah Mu tah Ghaz ah Mu tah erlaku a a ama il A al, tahun ke 8 hijrah. Mu tah meru akan se uah kam un i in ir yam. ekaran ia inamakan en an al arak. etaknya i ten ara aut Mati. e a e eran an ini; asul s.a. . telah men utus al Harith in Umair al Az i. . ak ah.info 61 eliau mem a a se ucuk surat ke a a al Harith in A i yamir al Ghassani, aja asrah yan menja i akil Herkules. Dalam surat itu, a in a s.a. . men ajaknya ke a a Islam (ia meru akan antara surat yan iutuskan oleh a in a s.a. . ke a a maharaja mahara ja unia an raja raja Ara . erutusan ini ilakukan sele as er amaian Hu ai iyyah). A a ila utusan a in a ti a i Mu tah, salah seoran raja Ara Ghassan yan tun uk ke a a Caesar om ertanya ke a anya: amu mahu er i ke mana? oleh ja i kamu salah seoran utusan Muhamma ? antas utusan a in a s.a. . menja a : Ya. alu raja terse u t men ikat an memen al lehernya. erita em unuhan terse ut sam ai ke a a asulullah s.a. .. a in a merasa amat se ih kerana tia a utusan a in a yan i unuh selain ari a a eliau. a in a mem ersia kan satu an katan tentera Islam seramai 3,000 oran . a in a melantik ai in Harithah se a ai an lima mereka. a in a er esan, sekiranya ai mati syahi , mereka hen aklah melantik aafar in A i Toli (se a ai en antinya). ekiranya aafar ula mati syahi , mereka hen aklah melantik A ullah in a ahah (se a ai en anti seter usnya). a in a men arahkan ai mara ke tem at em unuhan al Harith in Umair ( i Mu ta h) 

 ¥

© 

   ¡ 

©

¡ ¥ ¡ ¡¡ 

© 

©

© ¡ ¥ 

© © 

©

© 

¢

2

¡ ©

©

2

A 

©

©

2 

¡ © 

©  ¡¡  © © 2 © ¡ ¡ © 3 2 B ¡ 2 A

© ¡ ¥ ¡ © © ¡ ¥

© 

¨

© 

C

©

¡  

©

¡ ¡ ©

C 

¡ ©

¡

©

3

3 

©

© ¡   

©

2 

 

¡¡ 

2 2  

¡ ¡ © 2 ¥ ¡ 

© ¡ ¥

© ¡ ¥

© ¡ ¥ 

¢

¡ 

¡ 

¡ ©

© 

 ©

¡ 

©

¡

¡ 

 

©

¡ 

© ¡ ¢ © 

2 

¡

2

©

©

© ¡ ¥ ¡  

2 

¡ ¥ 

©

¡

© 

© 

3

© ¡ © © ©  © © 2 © ©   © © ©

3 ¡¡ © ¡  ©  ¡

© ¡

¡ ¥

¡ © 

C B 

¡ 

 ©

©

©

¢

¡

¨

¡ 

¡ © 

¡ 

¡¡ 

¡

¡¡

¡

A

© 

C © © 

©

¡ ¥ 

2 ¡

©

¥ © ¡   3 ¡¡ A ©

¡ 

© 

¡ ©

© ¡ ¥

¡

¢ © 

 © 

2

©

2 

¡ 

2 © 

© ©

©

© ¡ ¥

©

© 

© 

© © B

¡

©

¡

©

© 

© ¡ 

© ©

¨

© ¡ © ¢ ¥

an menyeru en u uk i sana ke a a Islam. ekiranya mereka menolak seruan terse ut, tentera Islam hen aklah memohon ertolon an Allah an memeran i mereka. a in a er esan ke a a mereka en an sa anya: “Aku er esan ke a a kamu su aya erta a ke a a Allah an er uat aik ke a a oran Islam yan ersama kamu. eran ilah sesia a yan kufur ke a a Allah en an nama an emi jalan Allah. an an kamu elot (jika ia akan erjanjian) atau mencuri ram asan eran (se elum ia iha ihkan). an an kamu mem unuh kanak kanak, anita, oran tua yan tak er aya an en ita yan memencilkan iri i ereja. an an kamu memusnahkan okok kurma, memoton okok atau meruntuhkan inaan.” emu ian an katan tentera Islam eran kat en an men hara kan ke erkatan Allah. asul s.a. . sen iri telah men hantar mereka erle as ( ari Ma inah). Mereka ter us erjalan sehin a sam ai ke Ma an5. Di sana, mereka men a at erita aha a Herkules telah men him unkan satu an katan tentera yan esar. An katan terse ut telah er en k alan i Maa , salah se uah kam un al al ak (ka asan erkam un an yan i an unkan oleh Damsyik. otanya ikenali en an Amman). Mereka ter iri ari a a an sa om an Ara yan men anut a ama Nasrani. koran itu, oran Islam telah ermesyuarat sesama m ereka. Mereka er an an an untuk meminta antuan ari a a asulullah s.a. . atau a in a mem eri arahan lain untuk mereka lakukan. Namun A ullah in a ahah mem an kan seraya erkata: Demi Allah, e eran an yan kamu enci ini meru akan tujuan se enar kamu keluar. amu men ejar mati syahi . ita ti ak memeran i manusia er asarkan ilan an, kuantiti yan ramai mahu un kekuatan. ita memeran i mereka hanya er ekalkan a ama yan Allah muliakan kita en annya. esun uhnya kesu ahan eran ini hany a salah satu ari a a ua ke aikan: sama a a kemenan an atau un mati syahi . leh itu, oran ramai ersetuju en an eliau untuk memasuki kancah ertem uran. eterusnya, e eran an ermula. ai telah er eran sehin a syahi . emu ian aafar in A i Toli menerima anji anji an katan tentera Islam men antikan e liau. aafar a a mulanya er eran i atas ku anya kemu ian ter aksa turun an er er an en an erjalan kaki. Tan an kanannya telah ter oton , lantas ia meme an anji anji Islam en an tan an kirinya. emu iannya tan an kirinya ula ter oton . alu ia memeluk anji anji itu sehin a akhirnya eliau r.a. turut syahi . a a mayat eliau, t er a at le ih 5 e aha ian ulama meman ilnya Mu an. . ak ah.info 62 ari a a 70 kesan luka antara tetakan e an atau un tikaman lem in . emu ian A ullah in a ahah men am il anji anji terse ut an er eran sehin a ia turut sya hi . etelah itu oran Islam erse akat melantik hali in al Wali se a ai an lima tentera (ini a alah e eran an ertama yan eliau sertai setelah memeluk Islam). eliau men unakan kelicikan eran nya sehin a erjaya menyelamatkan an katan tentera Islam ari a a inasa. Dia ulan ersama sama an katan tentera Islam itu ke Ma inah. ertem uran ini meru akan ertem uran ertama yan ilalui oleh oran Islam i luar semenanjun tanah Ara untuk mela an om. la inamakan se a ai Ghaz ah

© 

¡  

© ¡ ¥  © © ¡ ¥ ¡  © ¡ © C © ¥ © ¢ © 

¡ ¡

© 

A ¡ 

¡

¡¡ B © 

©

B ¡ 

¡ © ¡ © ¡

¡ 

¡ 

© ¡¡

¡ 

¡  

¡ 

¡ © ¡ 

© 

©

© ©

©

¡ ¢

¡ 

©

¡¡

¡ 

2 

© ¡ ¡ ¡ 

© ¡ 

¡

© 

¡ ¡ 

© 

¡

¢ © 

¡ 

 

©

© © ¡

© ¡ ¡ ©

© 

©

B ©

¡¡ 

¡ © 

¡ 

¡  

¡ ©

¡

¡ ©

¡

©

B

3 

¡

¡ © 

¡

3

©

¢ 

¡ 

¡¡

¡ © 

B © 

© 

¤ 

©

¡  ¡

¡

© ¡ 2 ¨ © ¡ © 

¡

2  

¡ © 

©  © © 

¡ © ¤ ¥2 ¡ ¡

©

¥

B 

2  

 ¡

¡

2

¡ © ¡ ¡¡ ¡  

© ¡

¡ ¡ 

¡¡ 

¡ 

© 

© ©  

¡ 

¡

¡

© 

© © © © C 2¡ © ¡ ¡ © ¡

¡ ©

¡ ©  

 ¡ © B ¡ ©

¡  ©  

B

¡

© 

¡ © 2 ¡ © ¡ 

 © 

 ¡  ¡¡ 2 © © ¡

© ¢ © © © © 3 ¡  © 

¡¡

© ¡ © © © © 

© 

 ¡ ¡  ¡ 3 3 ¢ B ¡   © 

©

C

sekali un ti ak iha iri oleh asul s.a. . kerana ramai ilan an ejuan yan terli at alam e eran an ini mencecah sehin a 3,000oran . Ini er eza en an ilan an tentera alam sariyyah sariyyah yan lain. asulullah s.a. . telah men elarkan hali in al Wali alam e eran an ini en an elaran aifullah ( e an Allah). 9. Ghaz ah al Fath , Ghaz ah al Fath meru akan e eran an mem uka kota Makkah. Ia erlaku a a ama an, tahun ke 8 hijrah. e a nya; er amaian Hu ai iyyah mem olehkan mana mana ka ilah Ara melakukan akatan en an asulullah s.a. .jika mereka mahu. Mereka ju a e as un tuk melakukan akatan en an Qurasiy. ani akar telah ersetuju untuk melakukan ak atan en an Quraisy, sementara huzaah ersetuju melakukan akatan en an asulullah s.a. .. a a tahun ke 8 hijrah, ani akar melakukan encero ohan ke atas huzaah. Merek a mem unuh kira kira 20 oran lelaki ari a a huzaah. Quraisy turut terli at mem ekalkun harta an senjata ke a a ani akar. A a ila erita itu sam ai ke a a asul s.a. ., a in a merasa amat marah, lantas mem ersia kan tentera Islam untuk memeran i Quraisy. N amun a in a ti ak mahu mem eritahu oran ramai hala tuju tenteranya, su aya Quraisy ti ak ersia se ia. ika Quraisy mem uat ersia an men ha a i tentera Islam, ia akan men aki atkan kehormatan Tanah Haram tercemar an serata ceruknya akan i enuhi ce isan ce isan mayat (ramai nya a yan terkor an).( Hati in A i altaah al a ariy telah men utuskan surat secara rahsia ke Makkah, mem eritahu en u uk Makkah erkenaan ke atan an asul untuk menyeran mereka. Namun, Allah telah mem eritah u asul Nya tentan surat terse ut. a in a men hantar e era a oran saha atnya m en ejar anita yan mem a a surat itu untuk memeriksanya. Mereka akhirnya menemui surat terse ut. leh itu, asul s.a. . meman il Hati , seraya ersa a: A a yan men oron kamu melakukan er uatan ini? Hati menja a : Wahai asulullah, emi Allah, ak u eriman en an Allah an asul Nya. Aku ti ak eru ah atau menukar imanku. Namun , aku seoran lelaki yan ti ak mem unyai asal usul an hu un an kekeluar aan alam ka um itu (Quraisy). e an kan aku mem unyai anak an keluar a yan tin al en an mereka. leh itu, aku erla ak aik en an mereka untuk keselamatan kaum keluar aku. antas Umar erkata: Wahai asulullah, iarkan aku en al lehernya. esun uhnya lelaki ini telah munafik. asulullah s.a. . erkata ke a a Umar: Dia telah terli at alam Ghaz ah a ar. amu ti ak tahu oleh ja i Allah memerhati ahli ah li a ar, lalu Dia erfirman: akukanlah a a yan kamu mahu. esun uhnya Aku telah men am unkan kamu. asul s.a. . telah ertolak ari a a Ma inah a a 10 ama an. Dalam erjalanan terse ut a in a telah er uka uasa. Tin akan terse ut iikuti oleh oran ramai , ekoran ke enatan an kesusahan yan mereka ha a i alam erjalanan. ilan an mereka ket ika keluar ari Ma inah seramai 10,000 oran . Dalam erjalanan e era a ka ilah Ara 

2 ¥

2

© 

¡ 

 ¡ 

© 

¡ 

 ¡  © C © ¡ ¢

¢ © 

© 

C

¡ © 

¡ 

¥ 

¡ 

B

© © 

¡

©

¡

¡ 

 ¡ ©

©

¡ ¡ ¡¡ ¥ 

 

 

© © 

© © ¢

¡¡ 

¡

¡¡ ¡ 

© ¡

¢

©  

3 

2

¡¡ ¡ 2 

C 

© 

© 

©  

¡ 

© ¡  ©

B © 

© ©

¡

©

© 2 ¢ 

¥

©

¡¡

©

¡

C

¡

¡

B

© 

¡ ¥

© 

¡ 

¥ 

© 

¡ © C ¡¡

¡ 

2 

2

¢ ¥ B

C

¥  

 

¢

©

¡ ¡

¢ ¡ © © 2

B

¡

¡ © ¥ © 

¢

© ¥

¥ 

 © © C ¢ © ¢ A

¡ © 

C ¡ 

© ¡

3C

© ¡

¡ © 3 

© ¡ ©

© ¡ ¥

2

2

2 

© 

© 

© ¡ © 2  ¡  © © © ¡ ¥

¡ ©

2 

 ©   ¡ ©

© ¡ ¥ © 

© 

¡

© 

¡

¡¡ 

¡

2

¡ ¡ 

© ¥ 

3  © ¢

¡ 

¡ © ¢ ¡ ¡ © © ¡   3 ¢ © A ¢ 

¥ ¡ 

©

¡

© ©

©

¡ 3

C B

©

¡

¡

©

3

©

© 

¡  ¡ 2 ¡ C  ©  © 

 ©

¢ 

¡ ¥

©

C

2 

© 3

¢

2 ¡ ¡¡

C 

© ¡ ¥ 

© ¡ 

¡ © ¡

3

2 

©

A 2 ¡ © © © C © 

© 

©

©

© 

¡

¡

¡ ©

¡

¡ © ¡ C © C ¡ ¡

© © 3

¥ ©

© ¡¡ 

¡

© 

B

3

B

© ¢ © 

© 

¢

¡ ¡

¡ ©

© ¡ ¥

© 

© 

© 

¨2 ¡ ©

¡ 2

©  

 ¡

© © 

3

¡

© ©

©

© © 

© 

©

©

¢

©  

© 

©

© ¡

¡

¡

©

© ¡ ¥

2 

© ¡

¡ © 

¡

¡

© 

 ¡ B

© C

¡ © 

©

¢

© 

¡ 

B © 

© ¡

©

3

©  

©

¢

¡

©

© 

©  © 

¡ 

¡ ¡

¡ ©

3C

3 

3

¡

¡ 

¡ ¡¡

C B C © 

¡ © ¡ ¡ © ¡ ¡ © ¡ © ¡ © © ¡ ¥ 3 ¢ ¡ ¢  B © B © © © © ¡  ¡ © ¡ B © 3C ¡¡ © ¡ ¡ © 2 © B 2 © ¡ ¥ © B © ¡ ¥ © ¡ © © © © ¡  ¡ ¡ ¢ © 3 ¡  ¢ B © B © ¡

. ak ah.info 63 er a un en an mereka. etika i Marr az ohron, en a al en a al asulullah s.a. . terserem ak en an A u uffian ersama ua oran temannya. alu ara en a al a in a menahan an mem a a mereka men a a Na i s.a. .. emu ian A u uffian memeluk Islam. Al A as ( asulullah telah menemuinya i erten ahan jalan. Al A as ketika itu se an menuju ke Ma inah untuk erhijrah an memeluk Islam) erkata: A u uffian seoran lelaki yan cintakan keme ahan. Anu erahkan ke a anya sesuatu yan oleh i an akannya. Maka asulullah ersa a: esia a yan masuk ke alam rumah A u uffian, ia men a at keamanan. emu ian tentera Islam sam ai i Makkah. enyeru asulullah s.a. . men isytiharkan: esia a yan masuk ke rumahnya an men unci intu, ia men a a t keamanan. esia a yan memasuki masji , ia men a at keamanan. esia a yan masu k ke alam rumah A u uffian, ia ju a men a at keamanan. Namun, ter a at 15 oran I elaki yan melakukan jenayah esar terha a Islam an asulnya telah ikecualikan ari a a jaminan keamanan terse ut. emu ian asulullah s.a. . memasuki Makkah en an menaiki tun an annya. a in a masuk Makkah alam kea aan tun uk sehin a ahinya ham ir ham ir menyent uh elana tun an annya, se a ai tan a ersyukur ke a a Allah i atas kemenan an ya n alin esar itu. ele as itu asul s.a. . ta af i aitullah an men ha uskan erhala erhala i sekelilin nya yan menca ai ilan an 360 uah. emu ian a in a memasuki aa ah an ersem ahyan ua rakaat i alamnya. etelah selesai, a in a er ir i i muka intu aa ah, sementara Quraisy men intai n intai a akah yan akan i er uat ole h a in a ke a a mereka. Antara kata kata a in a ketika itu ialah: Wahai sekelia n Quraisy, a akah yan kamu san ka aku akan lakukan ke a a kamu? Mereka menja a : e aika n. amu sau ara yan mulia an anak ke a a sau ara yan mulia. Maka asulullah s.a . . ersa a: a a hari ini, aku katakan ke a a kamu se a aimana kata kata sau arak u, Yusuf se elum ini: amu a a hari ini ti ak akan item elak atau isalahkan (tentan er uatan kamu yan telah terlanjur itu), semo a Allah men am unkan osa kamu, an Dia lah jua Yan Maha Men asihani ari a a se ala yan lain yan men asihani. (Yusuf: 92). er ilah kamu. amu semua i e askan. emu ian oran ramai erhim un i sekitar ukit ofa untuk er aiah en an asulullah s.a. . i atas nama Islam. asul s.a. , u uk men a a mereka i atas ukit ofa . a in a men am il aiah en an janji untuk men en ar an taat ke a a Alla h an asul Nya se aya u aya mereka. aum lelaki telah melakukan aiah terle ih ahulu , kemu ian iikuti oleh anita. a in a ti ak erja at tan an en an mana mana an ita i kalan an mereka. Di antara anita yan er aiah ialah Hin un, isteri A u uffian . Hin un

ter olon i kalan an oran yan telah ihalalkan arahnya oleh a in a a a har i em ukaan Makkah. Namun, a a ila a in a men etahui eliau turut serta alam ai ah terse ut, a in a memaafkan eliau ise a kan aiah yan ilakukannya itu. a a hari em ukaan Makkah terse ut, asulullah s.a.. . memerintahkan ilal a ar melaun kan azan solat ohor i atas aa ah. Quraisy yan ha ir terkejut esar e n an er uatan terse ut. etika itu mereka elum memeluk Islam la i. Namun asulullah s.a. . in in er uatan itu ilakukan en an sen aja kerana ia men an un i rahsia yan esar an hikmah yan a un . 10. Ghaz ah Hunain Ghaz ah Hunain erlaku a a 10 ya al tahun ke 8 hijrah, e era a hari sele as em ukaan Makkah. . ak ah.info 64 e a nya; a a ila Allah mem uka Makkah untuk asul Nya, emim in emim in Ha azin an Tha if menyan ka setelah asulullah s.a. . menyelesaikan masalah i Makkah, a in a akan men halakan seran an ke a a mereka ula. antaran itu, mere ka erazam untuk memulakan ahulu e eran an en an a in a. Mereka telah melantik Malik in Auf se a ai ketua. a a hari terse ut ia aru erusia 30 tahun. Malik telah memerintahkan mereka mem a a se ala harta, anita anita, anak anak an inatan ternak ersama sama ke me an eran . Dia men arahkan emikian a ar ia le ih men oron mereka untuk terus erjuan . ilan an ejuan mereka alam ertem uran yan itu n utun u ini antara 20,000 hin a 30,000 oran . leh yan emikian, asulullah s.a. . men isytiharkan keazaman a in a untuk keluar memeran i mereka. emua oran yan era a i Makkah turut keluar er eran . Mereka ter iri ari a a ara saha at yan atan ersama a in a alam em ukaan Makkah an oran oran yan aru memeluk Islam. asulullah s.a. . erjalan se in a sam ai ke Wa i Hunain, ti a ti a Ha azin an sekutu sekutunya menyeran mereka alam kesuraman su uh. ran Islam telah menyeran alas menye a kan musuh susut an t e as. emu ian oran Islam si uk men um ul harta ram asan eran . leh itu, oran musy rik kem ali menyeran oran Islam en an anak anak anah sehin a ikatan arisan ten tera Islam ercerai erai. en u uk Makkah an oran Islam yan aru memeluk Islam la ri se an kan asulullah s.a. . teta kekal ertahan i atas a hal a in a, seraya ersa a: Aku Na i, ti ak usta. Aku keturunan A ul Muttoli . Terse ar erita an in i kalan an oran Islam aha a Na i s.a. . telah ter unuh. e anyakan mereka mencam ak kan senjata lantaran er utus asa. Namun a a sekum u lan Muhajirin an Ansor teta erjuan i sekelilin a in a. Al A as ( eliau seora n yan ersuara lantan ) menyeru oran Islam: asulullah masih hi u . alu oran Isla m yan lari er atah alik ke a a a in a. ilan an mereka semakin ramai sehin a merek a menca ai kemenan an untuk kali ke ua. Tentera Islam men ejar tentera musyrik, mem unuh an mena an mereka. Harta ram asan musuh amat anyak. asul s.a. . terl 

¡

© ¡

©

© ¡ 

© 

© ¡ ©

© © ¡ ¥  ¡ ¡  ¡¡ © ¥ ¢ ¡ © © ¡ ¥ ©  2 A

© ¡ ¥

© © ¡ ¥

¡ © ¡

C © 

¡ 2 

¢

A 

2

¡

  ¡

© 

 

¡¡ 

¡

¡ © ¡  

¡ 

C 

¡ 

© © ¡ ¥ ¡ ©

© ¡ ¥ ¡

©

© 

 2 

2

©

2

© ©

¢ ¡

© 

2 

© 

¡ 

¢ 

¡

¡ ¡ ¡ 

¡ ¡

© ¡

2 ©

¡

C ¢

¡ 

©

© 

© ¡ ¥ ¡ ¢ ¡ © ¡ ¢ B ¡ ¥ © ¡ © ¡ ¡ ¡ ©

¡ ©

©  

¡

¡ © 

© ¡ ¥ © 

3

¡ ¡

¡   2  © 2¡ ¡ ¡ © © © ©

¡

¡ 

¥ ¡ 

 © 2 

© © 

¡ 3

© 

¡ ¡

© 

© 

¨

¡¡

¡

©

B

©

¢ 

¡ ¡

¡ 

©

¡ ¡ ¡

¡

¡

© 

¤ 

¡

2

¡ 

 ¡ ¥ © ¡ ¥ ©

¡

©

© ¡ © ¡ ¢ © ©

©  ¡

¡¡ 

 ¡ 

¡ 

© ¡ ©

¡  

¡

3  © 

©

¡  

  ¡ ¡¡ B C ¡¡ ¡   ¡ B © 

5

£

#

£

£

£

¡

¡ £ £  

£

1

£ ¡ £ ¡

£

£

£

£

£

¡

¡

¡

¡

£ ¡

£

¡

¡

£

£

£

£ 

¡  ©

¡ £

¡

£

¡ £

£

¡ £

£ ¡

¡ ¡ £ £ 

¡ £

¡ £ ¡

¡ £

¡

¡

£

£

¡

£ £

£

¢

¡

¡ ¥

£

¡

¡ £

£ ¡

£

£

© ¡

£

£

¡

£ £

¡

¡ £

¡

£

¢ £

£

¡

¡

¡ £

¡

 

¥

¡

£

£

¡  

¡ £ 

£

©

¡

¡

¡

¡

¡

¢ 

¡

¡ ©  £ £ ¡ ¥ £ £ £   £ £ £ ¡ ¥ ¡ ¢ ¡

£ ¡ £

©  £ ¡ ¡ £ ¡

¡ £

£¢

£

£

¡

¡

¡

£

¡

¢

£ 

 © 

¡ ¡ £

¢

¡

¡ ¡ £ ¡ £ £

¡

£

¡

¡ ¡

© £ £ £ £ ¡¡

£ £ ¡ £

£

¡ ¡¡ ¡ £

2 ¡ £ £ £ £ ¡ ¡ ¡

£ ¡ ¡

£ 

2 ¡ ¡ £ ¡ £ £ £ £ ¡ ¡ 

¡ £

£

£

£

£ ¡ £ ¡ £ £

£ 

¡¡

£

£

¡

¡

¡

£

¡ ¡ 

 £ £ £ £ £ £ ©

2 4

£ £

© ¡ £ ¢ ¡ ¥

e ih ahulu mem aha i aha ikannya ke a a olon an muallaf yan aru memeluk Islam, t an a mem eri a a a a ke a a Ansor er asarkan keimanan an kejujuran keislaman Ansor (yan ti ak erlu la i ke a a alasan ha uan ke uniaan terha a en or anan mereka). Al Quran telah turun erkenaan ertem uran ini: ⎯øóè? öΝn=sù öΝà6è?u øYx. öΝà6÷Gt6yfôãr& øOEÎ) A⎦÷⎫uΖãm tΠöθtƒuρ ;οu WŸ2 z⎯ÏÛ#uθtΒ ’ û ª tΑt“Ρr& §ΝèO ∩ ∈∪ š⎥⎪Ì Î/ô‰•Β ΝçGøŠ©9uρ §Νè ôMt6ãmu‘ $yϑÎ/ Ù⇓ö‘F{$# ãΝà6ø‹n= æ ôMs%$|Êuρ $ š⎥⎪Ï%©!$# z>‹¤ tãuρ $yδ÷ρt s? óΟ©9 #YŠθãΖã_ tΑt“Ρr&uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ’n?tãuρ ⎯Ï&Î!θß™u‘ 4’ ∩ ∉∪ t⎦⎪Í Ï ≈s3ø9$# â™!#t“y_ š Ï9≡s Euρ 4 (#ρã x x. Sesun uhnya Allah telah menolon kamu mencapai kemenan an dalam banyak medan-medan pe an dan di medan pe an Hunain, iaitu semasa kamu me asa me ah den an sebab bilan an kamu yan amai; maka bilan an yan amai itu tidak mendatan kan faedah kepada kamu sedikitpun; dan (semasa kamu me asa) bumi yan luas itu menjadi sempit kepada kamu; kemudian kamu be palin undu mela ikan di i. Kemudian Allah menu unkan www.dakwah.info 65 seman at tenan tente am kepada asul-Nya dan kepada o an -o an yan be iman, dan Allah menu unkan tente a yan kamu tidak melihatnya, se ta Dia menyeksa o an -o an kafi itu (den an kekalahan yan membawa kehancu an); dan yan demikian itu ialah balasan ba i o an -o an yan kafi . (Maksud At-Taubah: 25-26) Pepe an an ini adalah pe tempu an pentin yan te akhi be laku anta a Islam dan o an musy ik. Tak lama selepas itu, selu uh ban sa A ab telah memecahkan be hal a-be hala dan memeluk a ama Islam. 11. Ghazwah Tabuk Ghazwah Tabuk dinamakan ju a den an Ghazwah al-'Us ah (Pepe an an yan Susah). Ia be laku pada ajab, tahun ke-9 hij ah. Tabuk ialah nama sebuah tempat yan te letak di anta a Wadi al-Qu a di bumi Hijaz den an Syam. Sebab pepe an an ini ialah, om telah men umpul an katan tente a yan amai di Syam te masuk da ipada kabilah Lakhm, uzam, Amilah dan Ghassan yan me upakan k aum A ab be a ama Nas ani. Tujuan Maha aja om, He kules men umpulkan an katan tente a te sebut adalah untuk menye an Madinah dan men hapuskan ne a a yan ba u te bin a di semenanjun tanah A ab te sebut. e ita-be ita tentan Madinah se ta si i kemena n annya menimbulkan kebimban an dan ketakutan kepada beliau. asulullah s.a.w. men ajak o an amai untuk kelua be pe an . Waktu itu me upakan waktu amat susah dan panas. an -o an mukmin yan juju menyahut se uan, te sebut den an ela hati. Namun te dapat ti a o an yan tidak menye tai an kat an te sebut. Padahal me eka me upakan olon an be iman yan juju . asul s.a.w. ju a meminta olon an be ada a a membiayai kepe luan ketente aan te sebut. Lantas me eka menyumban kan ha ta benda yan banyak. Abu aka telah menyumban selu uh ha tan ya, sejumlah 40,000 di ham. Uma pula menyumban sepa uh ha tanya. Sementa a thman tu ut menyumban ha ta yan banyak. eliau telah mempe siapkan satu pe ti a kepe luan tente a Islam, hin akan asulullah s.a.w. mendoakan untuk beliau den an sabdany a: "Selepas ha i ini, apa-apa yan dilakukan thman tidak akan memuda atkannya." ebe apa o an sahabat yan miskin datan be temu a inda lanta an me eka tidak mempunyai tun an an yan boleh me eka naiki. asulullah s.a.w. be sabda:

"Aku tidak dapat menyedia tun an an yan boleh membawa kamu." leh itu, me eka be su ai den an ai mata be elinan an kesedihan lanta an tidak mempunyai apa-apa untuk disumban kan. Manakala se amai lebih 80 o an munafik ti dak menye tai pepe an an ini. Te dapat ju a se elinti A ab adwi men emukakan keuzu an kepada a inda den an alasan-alasan yan tidak bena . Walau ba aimanapun, a ind a tetap mene ima alasan me eka itu. asulullah s.a.w. be an kat den an tente anya se amai 30,000 o an pejuan dan 10,000 eko kuda. la me upakan an katan tente a palin besa yan pe nah dilihat oleh A ab ketika itu. a inda mene uskan pe jalanannya sehin a sampai ke Tabuk. a inda be mukim di situ sela na ki a-ki a 20 malam tanpa men hadapi seba an tipu daya da ipada musuh, mahupun pepe an an. Pepe an an ini me upakan Ghazwah te akhi yan dise t ai oleh asulullah s.a.w.. Men enai hazwah ini, Allah Taba ak wa Taala be fi man: www.dakwah.info 66 .⎯ÏΒ Íοt ó¡ãèø9$# πtã$y™ ’Îû çνθãèt7¨?$# š⎥⎪Ï%©!$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ š⎥⎪Ì Éf≈yγßϑø9$#uρ cÄ©É<¨Ζ ’n?tãuρ ∩⊇ ∪ ÒΟŠÏm§‘ Ô ρâ™u‘ óΟÎγÎ/ …çμ‾ΡÎ) 4 óΟÎγøŠn=tæ z>$s? ¢Οè óΟßγ÷ΨÏiΒ 9,ƒÌ sù Ü>θè= óΟßγÝ¡à Ρ & óΟÎγøŠn=tæ ôMs%$| uρ ôMt6ãmu‘ $yϑÎ/ ÞÚö‘F{$# ãΝÍκö n=tã ôMs%$| #sOE ) #©¨Lym ( ∩⊇∇∪ ÞΟŠÏm§ 9$# Ü>#§θ−G9$# uθèδ ©!$# ¨βÎ) 4 (#þθç/θçFu‹Ï9 óΟÎγøŠn=tæ z>$s? ¢Οè Ïμø‹s9Î) Hω Sesu gguh ya Allah telah me e ima tau at a i a o a g-o a g Muhaji i a A sa ya g me gikut ya ( e jua g) alam masa kesuka a , sesu ah hampi -hampi te peso g hati segolo ga a i me eka ( a ipa a me u ut a i u tuk e jua g); kemu ia Allah me e ima tau at me eka; sesu gguh ya Allah Amat Belas, lagi Maha Me gasiha i te ha ap me eka. Da (Allah me e ima pula tau at) tiga o a g ya g ita gguhka (pe e imaa tau at me eka) hi gga apa ila umi ya g luas i i (te asa) sempit kepa a me eka (ke a a me eka ipulauka ), a hati me eka pula me ja i sempit (ke a a me a ggu g ukacita), se ta me eka yaki aha a ti ak a a tempat u tuk me eka la i a i (kemu kaa ) Allah melai ka (kem ali e tau at) kepa a- ya; kemu ia Allah (mem e i taufi se ta) me e ima tau at me eka supaya me eka kekal e tau at. Sesu gguh ya Allah Dia lah Pe e ima tau at lagi Maha Me gasiha i. (Maksu At-Tau ah: 117-118) Tu ut itu u ka ayat-ayat ya g me ce ita te ta g sikap o a g-o a g mu afik a A a Ba i ya g memi ta keuzu a aga ti ak me ye tai pepe a ga . Dalam ayat-aya t i i te apat tegu a Allah kepa a Rasul- ya ya g me e ima alasa me eka Kamu aka te mui ayat-ayat i i alam su ah at-Tau ah. B) Pe gaja a a Pe oma Te le ih ahulu kita aka mempe kataka te ta g pe sya iata pe a g alam Islam, fakto -fakto a kae ah-kae ah umum ya. Rasul s.a. . memulaka ak ah Bagi a e ga se ua ya g aik a asihat. Bagi a mem acaka kita Allah kepa a kaum ya. Di sampi g e ica a e ga me ek a melalui hati a akal, Bagi a tu ut e ica a te ta g pe ka a-pe ka a ya g ole h me celikka mata me eka te ha ap kepe cayaa ke e halaa , khu afat, kesesata a

e ga komplot u tuk mem u uh Bagi a. Sehi ggalah Allah u tuk ak ah Bagi a ya g mem olehka Bagi a me etap amu egitu, i pe empata a u ya itu, Bagi a e ha a

©

£ ©' '

©' '

'

'

'

©'

' £ ' 

' ' 

£

' © ©'

'

' 

' ' © ' ' ©

ejeka . Kemu ia e ga se ta o a g Islam). Akhi ya me ye iaka satu tempat e ga ama a te a g.

tu uha ya g i eka- eka a ti aka

me yakiti (Bagi

©'

©'

' ©

' £

£ © '

'

©

'

' ' © ' © £

kejahila me eka. amu

kaum ya mem alas se ua lem ut ya itu e ga hala ga

5  

£

' ©

© '

© ' '

£

¡ ¥

' 

'

£ £

D

¡

¡ ¥

£ ' ' © £  ' ' ' © '

¡

£

' £

'

£

£ £

¡ £ ¡ £ £  

£ © '

' © £ ' ' £ £ ¤ ' ' ' £ £ £ ' £ ' © ' £ ' ' ' ' © ' £ £ ' © £ £ £ © £ © ' ' £ ' £ ' ©

' ' © £

£ ' ©

¡

£ ¡ ¡ £

' ' £

£

£

¡

£ £

' £ ' £

'

'

£

¥

'

£

' 

¡

¡

£ £

¡

' '

£

¡¡

'

' £

£ £ £

£ '

£

' 

'

£

' '

¡£ £ £

'

' ' © £ © © © £ ' ' £ ' £ © ' ' © ' ' © ' ' © ©' '

'

¡

'

£

£ 

¡

© £

¡

'

£

¡ 

£

¡ £ ¡ ¡ ¡¡ ¡ £ ' £ £ £ ¡ ¡ £ ' £ £ £ ¡ ' £ ' D ' ©

' © ' £ ' £ '

£ 

©

©'

£

¡ 

£© ' ' ' £

©

£ 

£

' '

£ ¡ £ 

© ' ©

£ £ £ © ¡ £ £ £ ' ' £

' '

£

1

' ©' £ ' © £ £ © ' © ' £ ' © ' £ ' £ © ' £ ' © £ ' ' £ © £ ' £ £ ' £  ' © © £ © ' £ © £ ' ' £ ' ' ' ' ' £ '  £ £ £ ' ' £ ' ' © ' '

¡ 

¡ £

' ©

¡ ¥

' © ' '

£

£

'

£

¡ ¥

'

£

£

¢

'

' ' © © '£ ' £

£

£ £

'

£

  ¢ ' '

a a

pa pula e ga ua kekuata ya g me u ggu- u ggu pelua g u tuk mem i asaka Bagi a : a) Qu aisy ya g ti ak le a ti u eko a pe ghij aha a i a pa a saha at Bagi a ke Ma i ah. Apatah lagi pe u uk ya telah e ima e ga ak ah Bagi a. La ta a i tu Bagi a mempe olehi kekuata . Se a io i i me goyak- goyakka lagi u at hempe u Qu aisy (me aikka lagi kema aha me eka). ) Yahu i. Sejak a al a i s.a. . me etap i Ma i ah, Bagi a e su gguh-su gguh u tuk me ga aka hu u ga amai e ga Yahu i. amu Yahu i mempu yai pe a gai suka . ak ah.i fo 67 e e gki, gema melakuka tipu aya a ko spi asi. leh itu, elum sempat a i s.a. . sta il i Ma i ah a mempe olehi kepimpi a a ipa a Muhaji i a A so , asa e gki a ma ah pemimpi -pemimpi Yahu i telah te pa ca te ha ap kepimpi a Bagi a. Ke a a Bagi a telah me yai gi me eka a me guasai sepe uh ya Ma i ah. Sepa ja g tempoh Rasul s.a. . me etap i Makkah, ayat-ayat al-Qu a tu u kepa a Bagi a memi ta ya aga e sa a te ha ap kata-kata o a g musy ik. ∩⊇⊃∪ WξŠÏΗsd #\ ôfyδ öΝèδö àf÷δ$#uρ tβθä9θà)tƒ $tΒ 4’n?tã ÷ É9ô¹$#uρ Da e sa a lah te ha ap apa ya g ikataka oleh me eka (ya g me e ta gmu), a jauhka lah i imu a i me eka e ga ca a ya g aik. (Al-Muzzammil: 10) Setiap kali tu u ayat-ayat ya g me ggesa aga Bagi a e sa a te ha ap ti aka o a g-o a g musy ik ya g me yakiti me eka, setiap kali itu juga o a g musy ik me i gkatka usaha me yakiti, melakuka tipu aya a pe musuha te ha ap o a g Islam. Pa a ketika itu, o a g Islam ti ak e upaya u tuk me yekat a gka a me eka. I i ise a ka o a g Islam ketika itu lemah a ila ga me eka se ikit. Apa ila ke u uka a pe ga uh a i.s.a. . telah sta il i Ma i ah a o a g Islam mempu yai kekuata a pe li u ga , me eka mula e semuka e ga kekuata a pe musuha Qu aisy. Me eka juga e sem uka e ga hasa e gki a sifat keji Yahu i ya g e kemu gki a me ce o oh me eka pa a ila- ila masa. Islam a alah agama ya g ealistik. Islam ti ak memejamka mata a ipa a ealiti e ga me gikut sa gkaa aham atau ilai ya g i eal i ha apa kaum ya g ti ak e ima a ti ak me gho mati ilai te se ut. Islam mestilah e li u g i ela ka g kekuata a e se ia u tuk me ghapuska apa-apa pe ce o oha . Islam juga te pak sa e ti ak me ghapuska kekuata a kemampua atil. Ti aka i i pe lu aga me a ak ah te uka e ga aik a e as. I i mem olehka ak ah e ailog e ga ak al, mem e sihka ji a, mempe aiki kefasa a a me egakka pa ji-pa ji ke aika ya g ija ika petu juk. Me a a-me a a api ke e a a aka me yi a i jala kepa a sesi apa ya g me ca i petu juk, ke aika a pa ua . leh ke a a semua fakto i i a fakto lai , Allah telah me sya iatka pe a g kepa a o a g-o a g mukmi pa a tahu ke-2 hij ah, e ga me u u ka ayat-ayat e ikut:

' © © ' © '

©' © £ ' © ' 

£ '

© ' £

' £ £

£

£

'

£ © ' ©' 

' ' ©

©' £ £

©'

£

£

'

' 

' © '

©

'

' £ ' £ ' © ' '

'

' 

£ ' © ' £

© © £

' 

'

' ' © ' £

© 

£

' £

£

£

' £ ©'

'

£

©'

©

' ' £ ' £ '

' £ £ £ ' ' ' 

'

£ © 

£

£ 

©

£ ' '

' ©  ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' £ © ' © ' £ £ ' £ © ©' £ ' £ ' £ ' © ' '   ' ' ©' £ ' © © © ' ' '

'

£ © ' ' © ' £ ' ' £ ' ' © ' © ' © £ £ ' © £ £ ' ' ' £ ' ' £ ' £ £ ' © ' ' © ' £ £ ' ' ' £ ' ' £ ' © ' © ' © '  £ © © ' © ' ' £ ' ' © © ' ' £ £ ' £ £ © '

'

' '

' © '

' ©

' ©'

' £ ' £ '

©

£

' 

'

' ' £ © ©

£ © '

' © ' 

' © 

 ' ©

£ '

' ©

£

£ '

'

©

'

'

© ' ' © ' £ ' © '

'

'

©

' © ©'

' ' ' ' ' © © £ £ £ ©  ' £ £ ' '  ©' ' ' ' ' ' £ ©' £ ' ' ' © ' © £ ' © ' © © £ ' ' ©£ ' © ' © ' © ' © ' ' ' £ 

£

' ' '

£ ' © ' © ' ' £ £ ' © ' © ' © £ ' ' ' ' © £ © ©  © ' © ' © © ' ' © £ £ ' ' © ' ' ©' ©  £ ' ' £ '  ©

£ 

£ '

' '

' ' 

' ' ©

'

' £ 

©

'

£

' £

' £

'

£

'

© ' ' © ' ' ' ' ' £ ' £ ' £ ' £ ' © £ ' £ £

© ' £ ©' 

©'

©

' ©

' ' ' £

© 

' '

£

'

©

 

©

⎯ÏΒ (#θã_Ì ÷zé& t⎦⎪Ï%©!$# ∩⊂®∪ í ƒÏ‰s)s9 óΟÏδÎ ó tΡ 4’n?tã ©!$# ¨βÎ)uρ 4 (#θßϑÎ=àß öΝßγ‾Ρr' ôMtΒ Ï‰çλ°; <Ù÷èt7 / Νåκ|Õ÷èt/ }¨$¨Ζ9$# !$# ßìøùyŠ Ÿωöθs9uρ 3 ª!$# $oΨš/u‘ #(θä9θà)tƒ χr& ÿ…çνç Ý Ψtƒ ⎯tΒ ª!$# χu Ý ΖuŠs9uρ 3 #Z ÏVŸ2 !$# ãΝó™$# $pκ ù ã Ÿ2õ‹ãƒ ߉Éf≈|¡tΒuρ Ô ≡uθ nο4θ2Ÿ ¨“9$# (#âθs?#u™uρ ο4θn=¢Á9$# (#θãΒ$s%r& Úö‘F{$# ’ û öΝßγ≈¨Ψ©3¨Β βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# ∩ ⊃∪ ∩ ⊇∪ Í‘θãΒW{$# èπt6É)≈tã !uρ 3 s3Ζßϑø9$# ⎯tã (#öθyγtΡuρ Å ρã ÷èyϑø9$$Î/ (#ρã tΒ &uρ Diizinkan e pe an a i o an -o an (I lam) yan ipe an i (oleh olon an pen e o oh), ke ana e un uhnya me eka telah ianiaya; an e un uhnya Allah Amat e kua a untuk menolon me eka (men apai kemenan an). laitu me eka yan iu i a i kampun halamannya en an www. akwah.info 68 ti ak e a a kan e a an ala an yan ena , (me eka iu i ) emata-mata ke ana me eka e kata: “Tuhan kami ialah Allah”. Dan kalaulah Allah ti ak men o on e eten ah manu ia menentan pen e o ohan e eten ahnya yan lain, ne aya untuhlah tempat-tempat pe tapaan e ta e eja- e eja (kaum a ani), an tempat-tempat em ahyan (kaum ahu i), an ju a ma ji -ma ji (o an I lam) yan entia a i e ut nama Allah anyak anyak pa anya an e un uhnya Allah akan menolon e iapa yan menolon a ama- ya (a ama I lam); e un uhnya Allah Maha Kuat, la i Maha Kua a. Iaitu me eka (umat I lam) yan jika Kami e ikan me eka kekua aan meme intah i umi ne aya me eka men i ikan em ahyan e ta mem e i zakat, an me eka menyu uh e uat ke aikan e ta mela an a i melakukan kejahatan an pe ka a yan mun ka . Dan (in atlah) a i Allah jualah ke u ahan e ala u u an. (Al-Hajj: 39-41) Ayat i ata me upakan ayat-ayat pe tama yan itu unkan e kenaan pepe an an an keizinan untuk te li at en annya. Eloklah kita meneliti ejenak, men enali hikmah keizinan untuk e pe an , fae ah an o jektifnya: 1) Pa a pe mulaan ayat i e ut, o an -o an mukmin iizinkan e pe an . Pe ka a yan epatutnya ipe hatikan; Allah men unakan lafaz χθè=tG≈ )ム(me eka yan ipe an i) untuk o an -o an mukmin. Di anta a kae ah aha a A a yan imaklumi, apa ila e uatu hukum ihu un kait en an mana-mana kata te itan, ia mem e i e ti kata a a pe kataa n itu menja i 'illah ( e a ) kepa a hukum te e ut. Pe kataan χθè=tG≈ )ム(me eka yan ipe an i) a alah kata te itan a ipa a kata a a (pe an ). Mak u nya: O an -o an mukmin yan iizinkan e pe an a alah olon an yan telah ipe an i; iaitu olo n anyan telah itin a , i ik a an ii ytiha kan pe an ke ata me eka. Ini jela menun jukkan 'illah ( e a ) keizinan kepa a me eka untuk e pe an iaiah ke ana e lakunya penin a a n ke ata me eka e elum ini. Den an itu, pe an te e ut e pe anan men hapu kan pen e o ohan te ha ap me eka. Ia ju a e a ai menan ani tin akan pihak lain en an tin akan y an ama. Ini e a aimana fi man Allah Taala: $tΒ È≅÷VÏϑÎ/ Ïμø‹n=tã (#ρ߉tFôã$$sù öΝä3ø‹n=tæ 3“y‰tGôã$# ⎯yϑsù 4 ÒÉ$|ÁÏ% àM≈tΒã çtø:$#uρ ∩⊇® ∪ ... 4 öΝä3ø‹ =tæ 3“y‰tGôã$# leh itu sesiapa ya g melakuka pe ce o oha te ha ap kamu maka alaslah pe ce o oha ya itu seim a g e ga pe ce o oha ya g ilakuka ya kepa a kamu... (Al-Ba a ah: 194) uga fi ma - ya: ∩ ⊃∪ ...( $yγè=÷WiÏΒ ×πy∞hÍŠy™ 7πy∞hÍŠy™ (#äτ “y_uρ Da (jika kamu he ak mem alas maka) alasa sesuatu kejahata ialah kejahata ya g e samaa e ga ya... (As-Syu a: 40) 2) Ayat i i juga me ga u gi ke yataa aha a o a g Islam telah ipe a gi a ice o ohi seca a zalim ta pa se a a g alasa ya g aja . I i te ka u g alam f i ma . ak ah.i fo 69

¡ £ 

£

4 £ ¡ ¦ ¦ ¡ £ £ ¡ © ¡ ¡ ¦ ¡ © © © £ ¦ £ £ ¦£ ¦ £ ¡ ¡ £ ¡   ¦ ¦ £ £ £ ¦ ¡ £ £ © ©  ¦ £ ¦ £ ¦ ¦ ¦ ¦ ¡ £ © © © © © ¡ ¡ £ £ ¡ ¡ £ ¡ ¡ ¡ ¡ © © ¡ ¦ £ ¦ £ £ © ¡ £ ¡ £ ¡ £ © ¦ © © © £ £ ¦£ © ¦ © ¡ ©  © £ £ ¦ £ £ £ ¡ © ¡ © ©  ¦ ¦ £ ¦ £ ¡ ¡ £ ¡ £ £  © ¦ © £ ¦ ¡ £ ¡¡ © ¡ © ¡ £ £ ¦ £ ¡ £ £ ¡ £ ¡ £ © © £ £ © ¡ © © ¦ £ ¡ ¡ © © £ £ £ £ ¦ ¡ £ © ¡ © ¦ £ ¦ ¡ ¦ © £ ¡ £ £ £ ¡ ¡ ¡ © £ ¦ £ £ £ © £ £ ¦ ¡ £  © ¦ ¦ £ £ ¦ £ ¡ © ©£ £ £ ¦ ¦ ¡ ¦ ¡ ¡¡ ¦ ¦ ¡ ¡ ¡ ¦ ¦ ¡ ¡ ¡¡ ¦ ¦ © ¦ ¦ ¦ ¡ ¦ ¡ £ ¦© ¦  © © £¦ © ¦ ¡ ¡ © £ ¡ £ ©¡ £ ¦ § £ £ © ¦ ¡ ¦ ¦ £ ¦ ¦ ¦ ¡ £ ¡ ¡ ¡ ©£ £ £ © £ ¦ £ ¦ £ ¦ £ £ ¦ ¡ £ ¦ © ¡ © © © £ £ ¦ £ ¡ © ¡ ¡ © ©¦ ¡ £ £ ¡ ¡¡ ¦ ¦ ¥ £ £ £ ¡¡ ¦ ¦ ¡ ¡ © ¡ £ ¡ £ ¡ ¡ £ £ $

' ©

£ © ' £' © ' ©

1

'

'

'

5

© ¡ £

'

£ 

£ ' £

© ¡

©

' ' £

4

4 8

#

£

4 '

£ ¤ ' ' © ' ' £ ' '

'

8

¦

£ ' £ ' ' ' ' ©' ' £ '' ' © '  ©' 

4

E '

© '' £ ' '

5

£ ' ''

'

'

'

' '

4 

© ' £ £

©

' 

©   ©

Allah; oleh ke a a me eka izalimi. uste u itu, o a g-o a g mukmi i Makkah u ka lah golo ga ya g zalim mahupu kejam. Me eka ha yalah golo ga ya g mempe taha ka a i ah. Me eka juga me upaka golo ga ya g me ye u kaum me eka u tuk mem e aska

pe i asa ya g e laku alam seja ah. Ia me yataka o a g-o a g mukmi ya g ii zi ka e pe a g i i telah iusi kelua a ipa a kampu g halama me eka. Tia a kezalim a ya g le ih ahsyat; a ipa a pe uata me gusi ma usia a i ega a tumpah a ah ya a pe uata me ghalau a i ta ah ya. 4) Dalam ayat i i juga, te apat pe jelasa te ta g se a ya g me ja i pu ca o a go a g mukmi i i iusi a i kampu g halama me eka. Pu ca ya; pega ga me eka e eza e ga kaum me eka. Iaitu alam soal a uta aja a e hala a pe yem ah a tuha -tuha palsu. Me eka me yem ah Allah ya g Satu lagi Esa. leh itu, golo ga mukmi telah iti as ke a a soal a i ah. Kafi Qu aisy ti ak mahu me eka mempu yai ke e asa alam soal te se ut. 5) Selagi ma a o a g-o a g mukmi ti ak memiliki ke e asa e a i ah, selagi itu lah pepe a ga i olehka . Ke a a pepe a ga isya iatka u tuk me jami ke e asa a i ah i i. Pa a ke iasaa ya, ke e asa alam soal a i ah me upaka ilai hi up ya g p ali g i a ggaka oleh ma usia. 6) Kemu ia Allah me jelaska fae ah pepe a ga ya g isya iatka kepa a o a g mukmi . la ti ak te atas kepa a jami a ke e asa e agama agi kelompok me eka sahaja, ahka pe gikut-pe gikut agama Sama i ya g lai , Yahu i a as a i tu u t me apat fae ah. Pa a ha i te se ut o a g Islam e pe a g e ga golo ga pe yem ah e hala ya g ti ak mempu yai agama. ika o a g-o a g mukmi kuat, me eka e upay a meli u gi tempat-tempat i a at Yahu i a as a i i sampi g meli u gi masji masji . Me eka e pe a g aga golo ga pe yem ah e hala a atheis ti ak e kuasa. a g mukmi e pe a g u tuk me yekat golo ga te se ut a i-pa a meme a gi agama-agam a Ilahi a me utup tempat-tempat i a at me eka. Pe ka a te se ut jelas alam fi m a - ya alam ayat i i: tempat pe tapaa ahi - ahi - i amaka juga ia a, ge eja-ge eja as a i a umah i a at Yahu i. De ga itu, jelas pepe a ga alam Islam uka u tuk memus ahka agama-agama Sama i mahupu me u tuhka tempat-tempat i a at ya. Bahka u tuk meli u gi agam aagama i i a ipa a pe guasaa golo ga atheis a pe yem ah e hala, a me ghala g me eka a ipa a memus ah a me utup tempat-tempat i a at. 7) Dalam ayat ketiga pula, te apat kete a ga e ke aa atijah ya g ipe olehi a ipa a keme a ga o a g-o a g mukmi alam pepe a ga ya g isya iatka i i. Keme a ga o a g-o a g mukmi alam pe a g ti ak me gaki atka a gsa- a gsa lai

£

£

£

£

' '

ijajah, sum e alam me eka

ikuasai, kekayaa

ega a me eka i ampas atau ma ua

©

' '

' £ 

£

£

£

©

© ' 

'

£ ' £

£

'

'

'

£

' £ ©

' ' ' £ ' ' ' © ' £ ' ' © ' £ © 

'

£

'

' ' £ 

i i a ipa a sa gkaa aham, khu afat a akhlak ya g u uk. 3) Dalam ayat ya g ke ua pula te apat kete a ga e ke aa fakta-fakta

e kaita 

 £ ' '

' '

' ©'

'

©

©

©

©

£ ©   £ £ ' © ' £ ' '

£

' ©'

'

£

£

© ' ' 

© ' 

' © ©

' £

'

£ © ¤ '

' ©

'

£

'

'

' ' ©

' £

' '

£

©

£

' 

£

' © ' £ £  

' '

£

'

' £ ' ' £ ' ©

' ' '

' ' £ ' ' £ £ ' © '

' £

' £ © £

' ' £ '  £ ' ' ' ' © ' '

£

£ £

' £ ' ' £

' ' ' '

' ' £ © ' £ © ' ' £ ' ' £ ' ' © 

© ' ' £

' ©

©

£

' '

'

© ¤

' © ' ' 

' © 

£

£

£

' 

'

' ' ' 

' © © ' £

£

£

'

£ £ £ £

' 

© '

©

£

' £

'

' ' £ ' © ¤  £ ' © ' ' © £ © 

© ' ' £

© 

£ © £

£ '

©

'

£

' 

' 

' '

£ © ' '

©

© '£ ' £ ©

£

' '

' £ © ' '

' ' ' ' © 

 ' £

© 

' © ' ' '

£ 

© ' '

' £ £ ' £ £

£

£

'

£

©

'

£ £ © ' ' £ ' £ ' ' ' £ ' £ ' ' ' © © £ £ © '

£ £ £

£

© '

©

£

£

©

©

'

£ ' '

''

©

' £

£ '

©

©'

' £

'

£

'

©

£

' £ ' ' © ' © '

' £ £

' ' © ' £ £ '

' © ' ' ' £ ' ' ©  © ' ' £ ' '

' ' © ' © ' ' © ' ' © ¤ £ © © ' '

'

©

'

'

©

' ' £ © ' © ' £ ' © '

© £ ' '

© '

'

©

'

'

£ £ © © ' © ¤ © ' ' £ ' ©' © ' ©' ©£  ©' £ ' ' £ ' ' ' £ £ 

' '

'

£

£

h me eka ihi a. Bahka ia me atijahka kemaslahata kema usiaa a fae ah komu i tikomu iti ma usia, iaitu: a) Me ye a ka ke oha ia ya g ti ggi alam alam sejagat me e usi jala i a at. (me eka me i ika solat). ) Me ye a ka kea ila aosial a ta a a gsa- a gsa me e usi jala zakat. (me eka me gelua ka zakat). c) Me ealisasika ke jasama emi ke aika masya akat, kemuliaa a pe i gkata ta af ya. (me eka me yu uh pe ka a ke aika ). . ak ah.i fo 70 ) Beke jasama mem a te as kejahata je ayah a ke osaka . (me eka me cegah kemu gka a ). I i me upaka hasil keme a ga o a g-o a g mukmi alam pepe a ga me eka e ga musuh-musuh. Ia aka me egakka ega a Islam, ya g eke ja emi me i gkat ka keti ggia oha i a amala sali g a tu-mem a tu alam masya akat. Begitu juga , ke u uka ma usia iti gkatka melalui jala ke aika i sampi g eke ja me ghal a g ke u tuha ya aki at jala kejahata . Apakah matlamat kema usiaa ya g le ih mul ia e a i g matlamat ya g iletakka alam pe sya iata pe a g alam Islam i i? A akah matlamat pepe a ga lai ya g pe ah iketahui oleh a gsa- a gsa ahulu mahupu seka a g, ya g me yamai matlamat i i? Sama a a a i segi fae ah ya ya g meliputi semua ma usia, mahupu pem i aa komu iti-komu iti masya akat ya? P oses pem i aa masya akat i i ilaksa aka e ga la gkah ya g mem a a kepa a pe i gkata a kemajua kema usiaa ya g ko st uktif, ta pa e patah kem ali kepa a e a jahilia h ya g pe tama. E a jahiliah ya g pe tama a alah zama ya g ipe uhi ke e asa ta pa a tas, te u gkai ya ilai- ilai akhlak, keti akpe cayaa kepa a Tuha (atheisme), pepe a ga a pe tumpaha a ah. Gejala i i telah e laku alam p oses pem a gu a ya g ilaku ka alam tama u mate ial Ba at. Apa ila kita telah me getahui o jektif a matlamat Islam mem e a ka pepe a ga , kita. aka memahami e ti se e a kata-kata "pe a g i jala Allah". iha ijala Allah a alah jiha u tuk me ealisasika ke aika , kesejahte aa , keti gg ia a kea ila alam masya akat. Sa ilillah e maksu jala me uju kepa a Allah. ala me uju kepa a Allah ti ak aka te capai kecuali me e usi jala ke aika , kasih saya g s e ta ke jasama alam ke ajika a ta a. Buka melalui ke jasama alam pe ka a osa a pe musuha . I i me upaka pe i ca ga i gkas e ke aa o jektif-o jektif pe sya iata pe a g alam Islam a se a -se a seja ah me gapa pepe a ga iizi ka . Sete us ya, ki ta aka mem ica aka te ta g pe gaja a a pe oma ya g te ka u g alam pe tempu a pe tempu a a al Islam pa a zama Rasul s.a. . Saya i gi mem ica aka pe gaja a setiap pe tempu a i i satu pe satu. amu masa a alah si gkat. Pem ica aa se e mika aka me gam il ua g e puluh-puluh halama muka su at. leh itu, saya te paksa

'

'

£

' ' ©

'  ' © ' ' ' £ £ ©  ' © ' ' ' ' £ £© ' ' '

'

£

'

' £ 

© ' ' ' ' ' © © ' ' ' £ £ ' £ ' ' '

£ £

©

£ ' © ' ' £ ' 

' £

£

£

£

' ' © ' © £ © '

£

' 

' £

' ' ' 

' © '

©

' © ' ' © ' ' ' £ ' ' £ ' ©

£ ' ' ' £

£ ' '

£ '   £ ' ' © ' ' £ ' ' £ £ ' ' © ' ©' © ' © ' £ £ ' © ' '

' 

'

'

£ '

' ' 

© '

' 

©

'

£

'

'

£

£

©

© ' 

£

'

£

'

£

' ©

' 

©

' 

'

©

£ ' ' 

£ '

'

©

©

£

£ ' ' ©

'

£

£ £ ' ' © ' £ '

'

'

£

' ' ' ' ' £ ' £ ' ' '

'

'

£

© 

' '

©

'

©

' © 

© '

£

'

'

'

£

'

£ ' ' ' ' ' ' © ' ' ' 

¤

' 

£

' 

' ©   ' £ ' ' ' £ '

'

' ©

' © ' £ '

' ' ' '

£

'

© '

' ' ' £ £ ' ' ' ' ' '

£ £ '

' £

£

' ' '

' ' £ ' ©

'

£

' ' ' £ ' ' £ © ' ©' £ '' ' £ ' ' ' © © © £ ' ' © ' ' ' ' © £ ' ' ' £ ' £ © ' © £ ' £ £ ' ' £ ' ' £ ' © £ ' £ ©' £ ' £ ' ' ' ' © ' © © ' © ' © ' © ' ' © © © ' ' £ ' © © ' £ £ © ' ' © ' ' ' ' £ ' ' ' ' £ © £ ' ' £ £ ' ' £ ' £ ' ' ' £ © ' ' £ ' £ © £ '

'

©

'

£

hak ya g ipe akui oleh semua u a g-u a g; aik u a g-u a g Ilahi, mahupu pe u a ga a hie (ciptaa ma usia). Kami yataka tujuh pe cu aa te se ut: 1. Pe gutusa Hamzah pa a a al ula ya g ke-7 selepas Hij ah. 2. Sa iyyah ‘U ai ah i al-Ha ith pa a a al ula ke-8 selepas Hij ah. 3. Sa iyyah Saa i A i Wa as pa a a al ula ke-9 selepas Hij ah. 4. Ghaz ah Wa a pa a ula ke-12 selepas Hij ah. 5. Ghaz ah Bu at pa a a al ula ke-13 selepas Hij ah. 6. Ghaz ah Ba a al-Ula juga pa a ula 13 selepas Hij ah. 7. Ghaz ah al-‘Asyi ah pa a a al ula ke 16 selepas Hij ah. Semua a ggota sa iyyah a ghaz ah i i te i i a ipa a kaum Muhaji i sahaja. Tia a seo a g A so pu i kala ga me eka. I i mempe kuatka hu aia ya g kami telah kataka . 2. Keme a ga alam pe tempu a uka e ga tu g e ga kua titi atau kele gkapa

'

pe se jataa sahaja, tetapi icapai

e ga kekuata

oh mak a i ya g imiiliki o

£

kei gi a u tuk me gam il ha ta atau me yamu i jala , se agaima a ya g i ak a oleh pa a o ie talis; pe eka-cipta fit ah. Bahka usaha te se ut i o o g oleh tujua me u tut ga ti ugi a ipa a Qu aisy. Tu tuta i i i uat e ga ca a me gam il ha ta ag a ga me eka se agai aya a "ga ti agi ha ta-ha ta Muhaji i ya g telah i ampas ole h me eka. Qu aisy telah memaksa Muhaji i atau ke a yaka me eka me i ggalka umah, ta ah a ha ta me eka Sesiapa ya g iketahui telah e hij ah a tia a lagi i Makkah, u mah ya aka ijual a ha ta-ha ta ya i ampas. U a g-u a g mem alas ti aka pihak l ai e ga ti aka ya g sama, telah ipe akui alam u a g-u a g a ta a a gsa ha i i i. U a g-u a g i i me gha uska pe uata seumpama i i, se agaima a ya g e laku . ak ah.i fo 71 a ta a kita e ga Is ael. Ya g pe ti g u tuk kita e i pe hatia , Ghaz ah Ba a i i telah i ahului oleh tujuh pe cu aa me ghala g om o ga aga g Qu aisy. Me eka ya g te li at alam pe cu aa -pe cu aa i i ha yalah i kala ga Muhaji i . Tia a seo a gpu A so ya g iha ta alam pe cu aa -pe cu aa te se ut. I i ke a a, seki a ya Mu haji i me ghala g kafilah aga g Qu aisy a me guasai ya, Muhaji i melakuka ya e ga

£

me gumpulka semua pe gaja a -pe gaja a i i sekaligus. Bagi setiap pe tempu a , saya se utka le ih a ipa a satu pe gaja a . Semoga saya apat me ghu aika pe gaja a pe gaja a agi setiap pe tempu a seca a te pe i ci a satu pe satu i kesempata lai , i sya Allah. Moga-moga saya juga i e i kelapa ga masa a sem uh a ipa a pe y akit. 1. Pe tempu a pe tama ya g i ica aka ialah Ghaz ah Ba a . a i s.a. . telah k elua u tuk ie ghala g kafilah aga g Qu aisy ya g alam pe jala a pula g ke Makkah a i Syam. amu kafilah te se ut apat me yelamatka i i me eka. Dalam masa ya g sa ma te te a musy ik telah e teka u tuk e pe a g. Fakta pe tempu a Ba a telah ka mi se utka se elum i i. Usaha me yekat kafilah aga g Qu aisy i i uka me u jukka

'

£

£

' £ ' © ' © ' '

' © '' ' £

'

'

© © '

£

' © '

' '

£

© 

' ' £

'

'

'

£ £ £ £ £

'

£

' ' £

© '

© £ '

©

'

©

' £

£

©

' 

' ' £ © ©

©'

'

£

'

£ £ £ £ ' ' ' ' ' ' £ © ' © £ £ £ £ ' ' © ' © © £ © £ ' © £ £ ' © © £ ' © £ ' © ' ©© £ £ ' © £ ¤¤ ' © £ ' ' © © £ ' ' ' ' © £ £ ' ' ' ' ©£ ' ' ©' ' ©' ' ©' ' ©' ' ©' © ' ' £ ' £ ' ' ' © ' ' ' © ' £ £ £ ' £ ' ' £ ' ' £ ' £ © © ' ' ' £ £ ' ' ' ' ' £ ' £ © © £ £ ' ' ' ' £ © ' ' © © ' £ £ £ £ ' ' ' ' ' ' ' ' © ' © £ £ ' ' ' ' ' ' ' ©' ' ©'  ' £ ' ' ©' ' ©' ' ' ©' ' ' © © © ' £ £ ' ©' ' ©' ' £ ' © © © ' ' £ £ £ ' © £ © © ' ' © £ £ ' ' ' ' ' £ £ £ £ £ ' ' £ ' £ '  ' ' £ £ £ £ ' ' © ' ' © ' ' © © ' ' £ 

' ' £ '

' '

' © £ ©

'

£ 

£

£

© 

£

£

£ ' ' ' © ' ' © ' ' £ '

£

© '

£

' '

© '

'

© '

© '

©

' ©

' £ £ 

'

' ' £ ' '

' £ '

£ © ' £ £

£

£

'

'

' ©

© £ '

' 

© '

'

'

©

£

£

' £

© 

£ 

£

£

' £ 

' ©

£

'

'

£ £

© '

£

© ' ' '

' £

£

' '

' £ ' ' '

' ' ' '

' ' £ £

' £ 

'

£

' £

' ' ' £ ' © ' ' '

' 

' ' ' ©' '  ©' £ £ ' ' ' ' ' © ' ' ' © ' £ ' £ £ £ ' ' ' ' £ £ ' ' © © £ ©' £ © £ £ ' £ © ' ' ' © ' © ' £ ' © ' © £ ' ' £ £ ' ' £ ' ' ' ' £ © £ £ £ £ ' ' ' ' ' © ' © ' © '  ' ' ' ' '' ' ' £ '' ' ' £ ' ' ' £ £ £ £ ' ' £ ©' ' £ ' ' ' £  £ £ ' © ' £ ' £ ' ' ' ' ' ' ' ' © ' ' ' ' ' £ ' £ ' ' £ £ ' ' © ©' ' © ' £ £ £ ' ' ' £ © © © © ' ' © £ £ ' £ ' ' ' ' ' ' © © ' £ £ ©' ' ' £ ' £ ' £ ©  ' © © £ £ £ ' £ £ £ ' ' ' © £ © ' © £ ' ' ' ' ' ' ' ' ' © £ ' ' ©' ' ' ' ' ' ' ' ' © ' © £ £ ¤ £ ' ' ' ' '   ' ' £ £ £ £ ' ' ' ' ' ' ' © ©' ©£ © £ £ ' ' ' © © ' ' ' ' ' ©  © © ' £ £ £ ' ' £ © © ' ' ' £ ' ' ' ' ' ' £ '  ©' £ £ £ £ £ ' ' ' £ ' ©' £ ' £ © ' © ' £ £ £ ' £ ' ' ' ' ' ' ' ©' © ' © ' ' £ © ' © ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ©' © © £ £ £ ' £ '

leh te te a. Te te a Islam alam pe tempu a -pe tempu a i i me akili a i ah ya g suci, ima ya g me yala- yala, kegem i aa u tuk mati syahi , juga kei gi a me apat pahala a syu ga Allah. Me eka juga me akili kegem i aa ke a a e as me eka a ipa a kesesata , pe pecaha a ke osaka . Seme ta a te te a o a g musy ik pula me akili a i ah y a g osak, akhlak ya g pu ah, ikata sosial ya g te le ai, te ggelam ha yut alam ke lazata u ia se ta aso iyyah ya g mem uta tuli kepa a a at esam ya g lapuk, e ek moya g ya g lalu a tuha -tuha ya g palsu. Lihatlah ti ak-ta uk ya g ilakuka oleh ke ua- ua a gkata te te a te se ut se elum pepe a ga e mula. Se elum pepe a ga e mula, o a g musy ik e ke as u tuk e pe gkala selama tiga ha i ( i Ba a ). Tujua me eka ialah u tuk e pesta a a k sam il i e a gka ya yia oleh pe ya yi-pe ya yi a ita a ii i gi pula e ga pal ua ge a g se ta me yalaka u ggu -u ggu api i pe sekita a me eka. Semua i i il akuka aga a gsa A a me e ga a e asa ge u te ha ap me eka. Me eka me ya gka ti aka te se ut se agai ca a u tuk me capai keme a ga . Se alik ya, se elum pepe a ga e mula, o a g Islam me gha apka hati-hati me eka kepa a Allah, memo ho a ipa a- ya keme a ga , me gha ap-ha apka mati syahi a me ghi u au- aua syu ga. Rasul s.a. . me yu gku suju e ga pe uh e ah i i memi ta Allah me olo g ham a-ham a- ya ya g e ima . atijah ya golo ga ya g e ta a lagi khusyuk e oleh keme a ga , ma akala golo ga ya g leka a e poya-poya itimpa kekalaha . Sesiapa ya g mem a i gka ila ga te te a Islam e ga ila ga te te a musy ik alam setiap pe tempu a , ia aka apati ila ga te te a musy ik jauh le ih amai a ipa a te te a Islam. Meskipu egitu, keme a ga e pihak kepa a o a g Islam, te masuklah pe tempu a Uhu a Hu ai ya g telah ime a gi oleh o a g Islam. ika ti ak ke a a kesilapa ya g ilakuka oleh te te a Islam alam ke ua- ua pe temp u a a ti aka me eka mela gga a aha Rasulullah s.a. ., escaya o a g Islam ti ak ak a me emui kekalaha la gsu g. . ak ah.i fo 72 3. Kekuata azam a gkata te te a, sema gat u tuk me gha u gi pe tempu a a kegem i aa u tuk e temu musuh me upaka fakto -fakto ya g me o o g pa glima pe a g melaksa aka pe a ca ga ya. Fakto i i juga meyaki ka ya u tuk me capai kejayaa a keme a ga . Fe ome a i i e laku se agaima a alam pe tempu a Ba a . 4. Seo a g pa glima te te a ti ak sepatut ya memaksa te te a ya u tuk e pe a g atau me gha u gi me a -me a pe tempu a , seki a ya me eka ti ak e mi at a ti ak e sema gat u tuk e pe a g. Dia ti ak e ti ak se emikia sehi ggalah ia e a - e a pasti te ta g ke elaa a sema gat me eka. I i se agaima a ya g ilakuka oleh Rasulullah s.a. . Bagi a telah memi ta pa a ga saha at-saha at ya se elum mem asuki ka cah pe tempu a . 5. Sikap aspa a te te a a aha te ha ap keselamata ya a pemimpi me eka me upaka ti aka ya g iputuska oleh kei gi a u tuk me capai kejayaa alam

' © '

' ' © £ £ £ £ £ £ £

'

© ¤ 

© '£

©

' '

©

'

'

'

©' ' £ '

©

© ¤ ' '

' £ '

' ' ' ' £ © £ '

' ' ' ' ' '

£

© £ £

£ £ ' ' ©

£ ' £ £  '

©

'

© ' ' £ © '

£ ' ' ' £ 

©

'

©

£

£

'

'

©

'

' £ 

' ' £ © ' ' ' ' '

' ©' ' © ' £ ' © £ ' £

£

£ £ ' ' ©' ©' ' '

£

' 

©

' © ' £

'

£

' © ' ' £ ' © ' £ '

'

£ '

£

£ £

' ' ' '

pe tempu a a ak ah. Seseo a g pemimpi pe lu me e ima keputusa itu ke a a hi up ya e e ti hi up ya ak ah. Kehila ga ya a ya pula e e ti kekalaha al am pe tempu a . Kita apat lihat alam pe tempu a Ba a , agaima a Rasul s.a. . me e ima e ga ela hati khemah itegakka khas u tuk Bagi a. Kita juga apat lihat alam pe t empu a lai : Uhu a Hu ai , agaima a o a g-o a g mukmi a mukmi at ya g juju e g a keima a ya meli gku gi a meli u gi Rasul me eka a ipa a pa aha musuh. Sehi gga me eka me ja ika i i me eka se agai pe isai. Bagi a s.a. . ti ak pe ah mela a g ti aka me eka pa ahal Bagi a seo a g ya g e a i a me apat soko ga Allah. Bahka Bagi a telah memuji pa a saha at ya g mempe taha ka ya. Bagi a memuji ke e a ia a me oaka asi ah, Ummu Uma ah ke a a meli u gi ya. Bagi a e oa aga eliau, suami a a ak-a ak ya me ja i tema Bagi a i syu ga kelak. 6. Allah Ta a ak a Taala me gha ta te te a-te te a- ya me gelili gi ham a-ham aya ya g e ima lagi juju alam pe tempu a -pe tempu a me eka. Dia me u u ka pa a malaikat pa a ha i pepe a ga Ba a a me gha ta a gi ke ca g pa a ha i pepe a ga Ahza . Selagima a o a g-o a g mukmi e pe a g ijala - ya, Allah ti ak aka me i ggalk a me eka se i ia la ta a Dia telah e fi ma : ∩ ∪ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ç óÇnΣ $oΨø‹n=tã $ˆ)ym šχ%x.uρ Dan sememangnya menjadi tanggungjawab Kami menolong o ang-o ang yang be iman. (A -Rom: 47) 3 (#þθãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# ⎯tã ßìÏù≡y‰ãƒ ©!$# χÎ) Sesungguhnya Allah membela o ang-o ang yang be iman. (Al-Hajj: 38) Anta a pe ibadi pendakwah.yang juju ialah diabe ha ap aga musuh-musuhnya mendapat hidayah. "Dia juga membuka uang kepada me eka (untuk be iman), dengan ha apan moga-moga Allah men ampakkan petunjuk ke dalam hati me eka. Oleh itu kit a dapat memahami ahsia mengapa Rasul s.a.w. ende ung untuk mengambil baya an teb usan bagi tawanan pe ang ada . aginda be ha ap aga Allah akan membe i petunjuk kep ada me eka. aginda juga be ha ap zu iat selepas me eka akan menyembah Allah dan be dakwah kepada-Nya. Al-Qu an al-Ka im menegu tindakan Rasul s.a.w. te sebut ke ana te d apat kemaslahatan lain bagi Islam ketika itu. Iaitu untuk mengge unkan musuh-musuh Al lah dan www.dakwah.info 73 membante as ketua-ketua penganju fitnah dan kesesatan. Seki anya tawanan-tawana n pe ang ada dibunuh, nes aya penentangan Qu aisy akan lemah. Ke ana pemimpinpem impin me eka se ta golongan yang mengapi-apikan fitnah untuk menentang o ang Islam telah dihapuskan. Rahsia lain Rasul s.a.w. mene ima baya an tebusan ialah; al-‘Abbas, bapa sauda a Rasul s.a.w. tu ut menjadi tawanan pe ang ada . Al-‘Abbas mempunyai bebe apa jasa membantu Rasul s.a.w. sebelum beliau mengumumkan keislamannya. eliau telah hadi

£ £ 

£

¤

be sama aginda dalam pe istiwa a. Dia

aiah A abah Kedua yang be langsung se a a ahsi

£

£ ©' ©' ' '

£

£

' © £ £ ' ' © 

'

£

£

© '£ '

' £ '

' '

£

£ 

£

£

©£ '

'

'

'

©

£

'

£ £ ' £ ' ' ' £ ' © ©' © ' £ ' ' ©' ' £ £ '' ' ' ' © ' £ ' ' £ ©'

£

£

£

©

£ £ ' ¥ £ £

' '

'

©

£

£

£

£ 

£

©

©

' £

'

£

' © '

' £ ' £ © ©'

' £

£ £ £

'

£

£ 

'

£

£

£

£

£

'

' ' ' £ ' £ ' £ ' £ ' ¥ £

' £ £ £ £ © ' '

' ©' £ ' £ © £ £ £ £ ' © £ © £ £ £ ' £ £ £ ' ©' £ £ ¥

' ' ' '

' £ ' £

£

©'

£

©

' 

¥

£ ' £ ' ' £ ©' ' ' £ ' £ ' ' ' £ ' £ © £ £ ' £ ' £ £ ' ' © © £ ' ©' ' © ' ' ' ' ©£ '

£ £

£

©

' £ £ 

' ©

£

£

4 

' © ' ¥

© £ © '

' '

£

© ©

£

£ £ £ © ' © ' ' £ £ £ © ' £ ' £ £ £ £

' © © ' ' £

'' '

¥

¥

£

¥

' © £ © £ £ £ £ £ £ £

©' ' £

'

£

£

'

juga melapo kan kepada Rasul setiap pe ge akan Qu aisy. agi saya, pe ka a ini menunjukkan beliau me upakan seo ang o ang Islam yang menyembunyikan keislamanny a. agaimana Rasul boleh membunuhnya sedangkan inilah kedudukan beliau be sama aginda? Jika al-‘Abbas seo ang Islam dan Rasul s.a.w. menjatuhkan hukuman bunuh k e atasnya, aginda melangga sya iat yang mengha amkan pembunuhan seo ang muslim. Seki anya beliau seo ang musy ik, sya iat Islam tidak membezakan anta a kaum ke abat mahupun o ang asing. Sya iat be sikap tegas dan memusuhi sesiapa saja yang meme angi Allah dan Rasul-Nya. O ang musy ik dan munafik pula akan me ebut peluang ini unt uk mengheboh-hebohkan disk iminasi ini. Me eka juga akan menggunakan peluang ini un tuk melemahkan kepe ayaan te hadap keadilan dan kebe sihan aginda da ipada penga u h hawa nafsu dalam segala tindak tanduknya. Pe ka a ini tidak membawa apa-apa kemaslahatan kepada dakwah. 8. Melangga a ahan pemimpin yang tegas dan jauh pandangannya akan membawa kepada ke ugian dalam pe tempu an. Ini te jadi dalam Ghazwah Uhud. Jika pa a pem anah yang ditempatkan oleh Rasulullah s.a.w. di belakang tente a aginda tetap tidak be ganjak da i tempat me eka sebagaimana yang dia ahkan, nes aya tente a musy ik tidak dap at mengepung tente a Islam.Tente a musy ik juga tidak akan be jaya menuka kekalaha n me eka pada pe mulaan pe tempu an kepada kemenangan. Demikianlah kesan melangga pe intah pemimpin. Ia boleh melenyapkan peluang dan membe i kemenangan kepada mu suh. Allah telah membe i ama an azab kepada o ang-o ang mukmin seki anya me eka melan gga pe intah Rasul me eka. Dia be fi man: ∩∉⊂∪ íΟŠÏ9r& ë>#x‹tã öΝåκz: ÅÁム÷ρ & îπuΖ÷FÏù öΝåκz:ŠÅÁè? βr& ÿ⎯ÍνÍ öΔ & ô⎯tã tβθà Ï9$sƒä† e in at se ta be ja a-ja a jan an me eka ditimpa bala bencana, atau ditimpa aza b seksa yan tidak fe pe i sakitnya. (An-Nu : 63) 9. Tamak kepada ha ta ampasan pe an dan Iain-lain habuan kebendaan akan membawa kepada ke a alan sete usnya kekalahan. Ini be laku dalam pe tempu an Uhu d, iaitu apabila pa a pemanah menin alkan pos-pos me eka lanta an tamak untuk me e but ha ta ampasan pe an . Situasi be ini ju a te jadi dalam pe tempu an Hunain apab ila o an Islam telah menan pada pe mulaannya. Sebaha ian me eka me asa tamak kepada ha t a ampasan pe an , lalu be henti da ipada men eja musuh yan be undu . Akibatnya musuh kembali menye an o an Islam dan me eka tewas. ika bukan ke ana sokon an Allah dan kete uhan asul s.a.w. be sama tente a mukmin yan juju di sekelilin nya untuk tetap be tahan, nescaya kekalahan te sebut tidak akan be tuka kepada kemenan an besa seba aimana yan be laku. Demikian ju a sikap tamak pa a pendakwah te hadap habuan dunia dan tindakan me eka men himpun ha ta, umah dan tanah. Sikap ini akan menjejaskan dakwah dan membe i kesan ne atif kepada jiwa manusia. Ia menyebabkan o an amai me a ui ke juju an pendakwah te hadap apa yan dise unya. Ia ju a akan mendo on manusia menuduhnya

£

£

£

£

£

£

£

£

¡ £

£

£ £ £ ¡ ¡ £ £ £ £

¡

£

£

£

£

£

£

£ ¡ £

£

£

£

£

£

¥

¡ £

£

£

£

£

¡

£

£

¥ ¥

£

£

£

£ 

£

£

£ £

¡ 

£ £

£

£

£

£

¡

¡

£

¡

£ £ £ £ £ £ ¡ £ £

£

£

£

£

£

¡ £

£

£

¡¡

¡

£ £

£ £

£

£

¡

£ £

£

£

£

£

£

£

£

£

¡

£

£

£

£

¡

£

£

£

£

£

£

£

¡ ¡ £ £ £ £

¡ £

£

£

£

¡ £

¡ £

£

£

£

¡ 

£

£

¡ £

¡

£

¡

£ £

£

£

¡ £

£

£ £

¡ ¡

¢

£

£

¥ ¡

¡ £ £ £

£ £

¡ £ ¥

£

¡

¡

£ £

£ £

£ £

£

£

£

¥ ¥

www.dakwah.info 74 melakukan dakwah bukan ke ana ke edhaan Allah 'Azza wa alla. ahkan demi men um pul puin -puin habuan dunia den an mempe - unakan nama a ama dan pen islahan. An a pan sedemikian me upakan halan an o an amai untuk mene ima a ama Allah. An apan i ni ju a membu ukkan imej sesiapa sahaja yan menye u kepada pen islahan sekalipun d ia juju dan ikhlas. 10. Dalam pepe an an Uhud kete uhan Nasibah, Ummu ‘Amma ah be sama suami dan anak-anaknya untuk te us tetap be di i men elilin i asulullah s.a.w. ketika pe tahanan tente a Islam bolos, menjadi salah satu bukti pen libatan besa wanita Islam dal am pe juan an dakwah Islam. Ia ju a menjadi bukti te hadap kepe luan kita pada ha i ini kepada wanita Islam yan memikul bebanan dakwah kepada Allah. Wanita Islam be pe anan u ntuk be dakwah kepada Allah di ten ah kelompok pemudi, iste i dan ibu. Me eka ju a be pe anan men asuh anak-anak untuk mencintai Allah dan asul-Nya, be pe an den an Islam d an aja annya, ju a beke ja untuk kebaikan dan kemu nian masya akat. Sela i mana medan dakwah tidak dise tai oleh pendakwah di kalan an pemudi Islam atau bilan an me eka tidak men-cukupi, sela i itulah dakwah akan te us melan kah pendek dan e akan islah akan te us tempan . Situasi ini akan be te usan sehin alah se pa uh umat ini ( olon an wanita) menden a dakwah kebaikan. Sete usnya, sanuba i dan hati-h ati me eka te seda untuk mencintai kebajikan, tampil maju untuk a ama dan se e a be pe an den an ikatannya yan kukuh. 11. Kecede aan asulullah s.a.w. dalam pepe an an Uhud me upakan pe ansan kepad a pa a pendakwah a a be saba men hadapi se ala caba an yan menimpa me eka dijal an Allah. Sama ada be bentuk kesakitan tubuh badan, sekatan kebebasan den an dipenj a a mahupun ditan kap ataupun dihukum mati mahupun dibunuh. Allah Taala telah be fi man dalam kitab-Nya yan mulia: t⎦⎪Ï%©!$# $¨ΖtFsù ô‰s)s9uρ ∩ ∪ tβθãΖtFø ムŸω öΝèδuρ $¨ΨtΒ#u™ (#þθä9θà)tƒ βr& (#þθä.u øIム∩⊂∪ t⎦⎫Î/É‹≈s3ø9$# £⎯yϑn=÷èu‹s9uρ (#θè%y‰|¹ ⎥š ⎪Ï%©!$# ª!$# £⎯yϑn=÷èu‹n=sù ( öΝÎγÎ=ö6s% ⎯ÏΒ Alif, Laam, Miim. Patutkah manusia menyan ka bahawa me eka akan dibia kan den an hanya be kata: "Kami be iman", sedan me eka tidak diuji (den an sesuatu cubaan)? Dan demi sesun uhnya! Kami telah men uji o an -o an yan te dahulu da ipada me eka, maka (den an ujian yan demikian), nyata apa yan diketahui Allah tentan o an -o an yan sebena -bena -nya be iman, dan nyata pula apa yan diketahui-Nya tentan o an -o an yan be dusta. (Al-Ankabut: 1-3) 12. Pe buatan o an musy ik men kela mayat tente aIslam dalam pepe an an Uhud, khususnya Hamzah, bapa sauda a asul s.a.w., me upakan bukti jelas bahawa musuh Islam tidak be pe ikemanusiaan dan tidak be hati pe uti. Men kela si mati bukanlah me nyakitinya seba aimana kambin yan disembelih tidak me asa sakit kulitnya disiat. Namun ia menjadi bukti kebencian yan be sa an di jiwa me eka. Pe asaan benci ini te se lah mela

£

£

£

¡¡

¡

£

¡

£ ¡

¡

£ £

¡

¡¡

¡¡

£

¡

£

¡

¡ £

¡

£

£

£

£

£

¡

¡ ¡

¡ ¡ £

¡

£

¥ ¡ ¡

£

£

£ £

¡

¡ £

£

£

¡ ¡

£

£ 

£

£

£

¡ £ ¡

¡

£

¡ ¡

£

¢ ¡

£

£

£

£

¡

¡ ¡

£

£

£

¡ £

£

¢

£

¡

¡

¡

£

£ ¡¡ £ ¡

¡

¡ £ £

£ ¡ £ £ £ £ £ ¡ ¡

£

¢ ¡

£ ¡

¡

¡

£

¡

¡ £ £

£

¡

£

¡

£ £ £

£

¡

¡

£

£

£

£ £

¡

£

¡

¡

£ ¡

£

¡ £ ¡

¡

¡ £

£

¡

¢

¡

£

£

¡

¡

¡

£

£ £

£

£

¡ ¡ ¡

¡ £

¡ £

£

£

¡

£ ¡

£

£

¡ ¡ ¡ £ £

£

£

¡

¡ ¡

¡ £

¡ £ ¡

¡ £

¡ £ £ £

£

£

£

¡

£

£

lui pe buatan-pe buatan anas sebe ini. Tindakan kejam ini menyakiti pe asaan manusi a yan hidup dan be pe ikemanusiaan. Seba aimana tindakan o an musy ik te hadap mayat tente a Islam pada pepe an an Uhud, demikianlah ju a kita dapat melihat pe lakuan ahudi te hadap mayat o an Islam www.dakwah.info 75 yan te bunuh dalam pe tempu an Palestin. Tindakan kejam kedua-dua olon an ini te bit da ipada sumbe yan satu, iaitu jiwa me eka yan tidak be iman den an Allah dan ha i akhi at. Itulah tanda kebencian me eka te hadap o an -o an be iman kepada Allah , asul asulNya dan ha i Akhi at den an iman yan bena la i juju . 13. Tindakan asul s.a.w. mene ima cadan an al-Hubab bin al-Munzi a a be pinda h da i tempat pe tempu an yan dipilih a inda pada pepe an an ada , be itu ju a ketika pepe an an Khaiba , me untuhkan asa bon kak olon an diktato yan men uasai a kyat tanpa kemahuan dan ke elaan me eka.Golon an ini mendakwa di i me eka bijaksana d an be pandan an jauh. Ini mendo on me eka mempe lekehkan kemahuan akyat. Me eka j u a men enepikan cadan an pa a intelek, bijak pandai dan tokoh pemiki . Padahal asu lullah s.a.w. (yan Allah tahu mempunyai sifat-sifat palin kamil yan melayakkan a in da membawa isalah palin akhi dan palin sempu na) mene ima pandan an pa a sahaba tnya yan paka dalam hal ehwal ketente aan dan bentuk bumi yan dipe lukan dalam pe tempu an. a inda tidak be kata: "Aku asulullah. Padaku, cukup apa yan aku su uh atau apa yan aku la an . Aku tak pe lu kepada yan lain." ahkan, a inda mene ima cadan an dan buah fiki an me eka dalam u usan yan wahyu tidak ditu unkan kepada a inda. a aimana pula den an kebanyakan pen uasa yan kita lihat me eka tidak mempunyai apa-apa kelebihan akal, ilmu atau pen alaman be bandin o an amai? ahkan kelebihan me eka te letak kepada cen kaman me eka ke atas jente a peme intahan s etelah dia be peluan men uasainya. Apatah la i den an olon an yan mempunyai pen etah uan, ilmu dan pen alaman yan lebih endah da ipada kebanyakan akyat di bawah peme i ntahan me eka? Tidakkah menjadi kewajipan me eka meminta pandan an pa a bijak pandai, mene ima nasihat pa a penasihat dan men ambil kepinta an me eka yan be pen alam an?! Pe istiwa-pe istiwa seja ah yan dekat mahupun yan lampau, menunjukkan kepada kita bahawa kesombon an diktato telah membinasakan me eka dan umat. Dia men humbankan umat ke ju an yan dalam dan suka untuk didaki kembali melainkan selepas puluhan atau atusan tahun. leh itu, tindakan asul s.a.w. mene ima pan dan an alHubab dalam pepe an an ada dan Khaiba menjadi contoh teladan kepada setiap peme intah yan ikhlas, setiap pan lima yan bijak dan setiap pendakwah yan juj u . Anta a slo an peme intahan dalam Islam yan palin te tonjol ialah konsep syu a. öΝæηuΖ÷ t/ 3“u‘θä© öΝèδã øΒr&uρ Dan u usan me eka dijalankan se a a be mesyua at (be syu a) sesama

¥

£

£

¡ £ ¡ £ £ ¡ ¡ ¥ ¢ ¡ ¡ ¡ £ £ ¡

£ ¡ £ £

£

¡

£

£

¡

£ ¡ £

£

¡

¡ ¥

£ £

¡

¡

¡

¡

£

£

¡

£

£

£

¡

£

£

£

¡

£

£

¥

¡

£

£

¥

£

£

¡ £

¡

£

¡ £

£

¡

£

¢ £

£

¡

£

£

£

¡

£

§

¡ £

¡

¡

¡

¡

¡

¡

£

¡

¡

¡

¡

£

£

£

£

¡

¡

£

¡

¡

£

¡

£

¢

£

£

£

¡

¡

¡

£

¡ ¥

¡

£

¡

¡

£ £

£

¡

¡

 

£

£

£

¡

£ 

£

¡ £ ¡

£ £

¡ £

£

£

¡

£

£

£

£

£

¡

¡

¡ £

¡ £ £ £ ¡ ¡ ¥ £ £ £

¡ £

£

£

¡

£

¡

¡

¡

£

£

¡

¡ £

£

¡

¡

£

£

£ £ ¡ ¥ £ £ ¡ £ ¡ £

¢ £

£ £

¡

¡

¡

¡ ¥

¡

£ £

¡

£

£

£

¡ £

£

£

¡ ¡

£ ¢ £ £ £ ¡

£

£

£

¡

¡

£ £ ¡

¡

¡

£ £ £ £ £

¡ ¥

£

¡

£

me eka. (As-Syu a: 38). Manakala sifat paling te se lah bagi peme intah Islam yang te bilang dalam seja ah; dia meminta pandangan o ang lain dan tidak be sikap kuku besi. Dia be tuka -tuka pa ndangan dengan paka -paka yang be ke impung se a a khusus dalam setiap isu yang dikendalikannya. ( Í öΔF{$# ’Îû öΝèδö‘Íρ$x©uρ Dan juga be mesyua atlah dengan me eka dalam u usan (pepe angan dan hal-Hal keduniaan) itu. (Ali Im an: 159) ∩ ⊂∪ tβθçΗs>÷ès? Ÿω óΟçGΨä. βÎ) Ì ø.eÏ%!$# Ÿ≅÷δr& (#þθè=t↔ó¡sù . ak a .info 76 le itu ertanyala kamu ( a ai golongan musyrik) kepa a orang-orang yang erpengeta uan agama jika: kamu ti ak mengeta ai. (An- a l: 43 & Al~An iya: 7) 14. Posisi agin a era a i arisan a apan alam setiap pertempuran an pengli atan agin a alam kanca peperangan ersama tentera Islam (kecuali alam peperangan yang ica angkan ole para sa a at agin a untuk ti ak er uat emikian), menja i al il a a a ja atan kepimpinan anya isan ang ole seorang yang erani an tetap tegu pen iriannya. Mereka yang pengecut an lema ti ak layak memimpin rakyat, menerajui tentera, a tau untuk mengepalai gerakan-gerakan pengisla an an ak a ke aikan. Ke eranian pem impin an pen ak a yang ili at menerusi tin ak tan uk an gerak kerja eliau akan me naikkan semangat an motivasi tentera juga penyokongnya. Ia le i ampu er an ing 1,000 pi ato ersemangat yang isampaikan i k alayak ramai. Menja i ke iasaan tentera a a a n an para penyokong untuk mengam il ekalan kekuatan aripa a keutu an panglima an pemimpin mereka. Sekiranya semasa erlaku pertem ungan pemimpin ersikap pengecu t an lema i saat-saat genting, eliau akan merosakkan perjuangan. Se angkan el iau yang mengangkat panji-panjinya. Sikap eliau terse ut enar- enar merosakkan perjuang an. 15. Tentera a a an an penyokong ak a ti ak ole melanggar ara an pemimpin yang tegas lagi erpan angan jau alam sesuatu perkara yang iputuskan ole el iau. Setela mereka ertukar-tukar pen apat an mengemukakan pan angan kepa anya, pemimpin yang memikul tanggungja a paling esar seperti ini patut i eri keperc ayaan. Sekiranya selepas per incangan terse ut, eliau memutuskan sesuatu perkara, mere ka mestila mentaatinya. Ini se agaimana yang erlaku kepa a Rasululla s.a. . sem asa per amaian al- u ai iya . Rasul s.a. . tela memili syarat-syarat per amaian. T enyata syarat-syarat ini mem a a kemasla atan kepa a ak a . Per amaian itu merupakan kemenangan politik kepa a agin a. ilangan orang yang aru eriman alam tempo ua ta un selepas per amaian itu meningkat erkali-kali gan a er an ing ilangan me reka yang memeluk Islam se elumnya. Kejayaan ini tercapai se angkan para sa a at merasa su kar untuk menerima sesetenga syarat per amaian terse ut. inggakan se a agian merek

©

F

F

© © 

F

£

©

F 

£

©

©  F 

© ©

©

© 

©

F 

F 

F 

F

£ 

©  ©

©

F

£

F 

©

© 

©

© 

£

©

F 

© 

© 

F

©

@ 

 

©

F

F

F

F

©

©

©  

© 

£

©

©

© ©

©

© 

© 

F

£ £

£ 

F 

©

© F

©

F

© 

F 

©

©

¥

£ 

© F © 

©

F 

©

F 

£ 

©

¥

© 

£

F 

© ©

F

© 

£ £ © 

F

¥ ©

F

F

F

©

© 

©

£

F 

©

F

F

© 

© @

£

£

©

© 

F 

£

F

F 

F

£

£

¥

© F 

F

©

© ©

©

F

F F © ©

F   ©

©

©

£

©

F

©

¥ © ©

"Perang a ala tipu aya." Ini merupakan prinsip yang iterima pakai alam semua syariat an un ang-un ang. 17. Rasululla s.a. . menerima ca angan Salman untuk menggali parit se angkan te knik ini ti ak perna iketa ui ole angsa Ara se elum itu, menja i alil a a a Is lam ti ak menyekat untuk menggunakan pengalaman angsa- angsa lain yang mem eri fae a kep a a umat an manfaat kepa a masyarakat. Ti ak ragu-ragu lagi, penggalian parit mem e ri fae a esar kepa a usa a memperta ankan Ma ina aripa a a aya tentera ersekutu Qura isy. Tin akan Rasululla s.a. . menerima ca angan ini juga menja i ukti sikap fleksi el an 

F F

a tela terkeluar aripa a a a sopan santun yang sepatutnya ijaga ketika erurusan en gan Rasul atau pemimpinnya. Fenomena yang sama terja i kepa a A u akar semasa kes-kes mur ta mula tim ul ( i kalangan ka ila -ka ila Ara ). Semua sa a at erpan angan agar ti ak keluar memerangi golongan murta itu. Se aliknya A u akar erpan angan mereka p erlu memerangi golongan terse ut. Apa ila eliau memutuskan emikian, mereka mentaati nya. Mereka ertungkus lumus erperang. Ternyata keputusan yang iam il ole A u aka r untuk memerangi golongan murta terse ut, itula yang memperkuku kan Islam i semenanjung tana Ara . Ia juga mem ole kan orang-orang mukmin menjelaja serata ceruk umi selaku pem uka negara, pem a a petunjuk an pem eri pe oman. 16. Di antara pemintaan Rasul s.a. . kepa a u’aim in Mas’u alam G az a A za iala agar ia memeca kan kerjasama antara tentera ersekutu se aya upayanya. Pe rmintaan ini menja i alil a a a melakukan tipu aya alam memerangi musu a ala iakui syara , sekiranya tipu aya terse ut ole mem a a kemenangan. Setiap cara yang mem a a kemenangan ( alam perang) an mengurangkan pertumpa an ara a ala iterima ar i perspektif Islam, kecuali elot an k ianat. Permintaan ini merupakan ke ijaksan aan politik an strategi ketenteraan Rasul s.a. . Ia ti ak menafikan prinsip-prinsip ak lak Islam. Masla at mengurangkan ilangan mangsa perang merupakan masla at kemanusiaan. Masla at mengala kan keja atan, kekufuran an fitna juga merupakan masla at kemanusiaan an masla at ak lak. le itu, menggunakan tipu aya alam pertempur an selaras engan ak lak kemanusiaan yang meli at peperangan se agai satu keja atan yang esar. Sekiranya kea aan arurat menuntut erlakunya peperangan, menja i ke ajip an untuk . ak a .info 77 menamatkannya engan apa cara sekalipun. Ini kerana perkara arurat ilakukan se ka arnya sa aja. Alla mensyariatkan peperangan anya untuk memeli ara agama, umat atau umi. le itu, melakukan tipu aya yang mem a a kepa a kekala an musu merupakan satu usa a mempercepat-kan kemenangan ak. le itu, iri ayatkan aripa a Rasul s.a. . alam G az a A za , agin a ersa a kepa a u aim in Mas u : 

© ©

¥ F

© 

F

F

©

F ©

© F

F

F 

F 

©

©

F

©

© F

© F

©

© 

© 

©

©

©

© © 

F

F 

© 

© ©

© F

© 

©

©

©

F

© 

© 

© 

F 

F

¥ F © ©

©

¥ 

F © 

 ©

F

F

©

© © 

F 

© 

©  

©

©

F

© © © 

© F

F   

©

F

F

F 

©

©  

F

F  

© 

©

F

F

© 

© 

F

F

©

© 

© 

F

©

F

© 

F

©

© 

F 

©  F F © © ©

¥ F

F 

F

F

© F

© F F F

©

©

©

F

F

©

©

© ©

F

F

©

© ©

F

© 

©

F © © 

F 

F © ©

F F

F

©

© ©

F F  

© © F ©

©

© © 

kese iaan agin a s.a. . untuk menerima perkara-perkara aik yang ter apat i ka langan angsa- angsa lain. Rasul s.a. . tela ersikap emikian le i aripa a sekali. Ketika agin a ingin mengutuskan suratnya kepa a para raja, ga enor an pemimpin negara , agin a i erita u: Menja i ke iasaan raja-raja ti ak menerima apa-apa surat kec uali surat yang icop engan nama pengutusnya. Dengan itu, agin a terus memerinta kan agar iukirkan untuk agin a satu cincin yang ertulis: Mu amma Rasululla . Sejak it u, agin a mengecop surat-suratnya engan cincin terse ut. Selepas pem ukaan Makka , apa ila rom ongan aripa a seluru pelusuk tana Ara atang menemui agin a menyatakan keislaman mereka, agin a i erita u: Wa ai Rasululla , menja i ke ia saan raja-raja an pemimpin-pemimpin menyam ut ke atangan mana-mana rom ongan engan pakaian yang cantik an ma al. le itu, Rasululla s.a. . memerinta kan agar i elikan untuk agin a se elai pakaian aru yang ermutu. Dikatakan arga pakaian itu sam pai kepa a 400 ir am. A a pula yang mengatakan ia er arga 400 ekor unta. agin a kemu iannya menyam ut rom ongan yang atang engan memakai pakaian terse ut. Ini la tingka laku Rasul yang iutuskan engan agama paling ak ir an kekal se ingga k e ak ir zaman. Menja i kemasla atan kepa a para pengikut agin a pa a setiap zaman an s emua kea aan untuk mengam il apa-apa yang ter aik yang imiliki ole angsa- angsa la in. Mereka, perlu mengam il apa-apa yang erfae a an ti ak ercangga engan ukum akam serta kae a umum syariat mereka aripa a angsa- angsa lain. Keengganan u ntuk er uat emikian a ala ke ekuan yang ti ak iterima ole ta iat Islam. Dalam perlem agaannya yang kekal (al-Quran) inyatakan: 4 ÿ…çμuΖ|¡ôm & tβθãèÎ6−Fu‹sù tΑöθs)ø9$# tβθãèÏϑtFó¡o„ t⎦⎪Ï%©!$# ∩⊇ ∪ ÏŠ$t7Ïã t÷ eųt6sù leh itu embi akanlah hamba-hamba-Ku. an be usaha menden a pe kataan-pe kataan yan sampai kepadanya lalu me eka memilih dan menu ut akan yan sebaik-baiknya (pada se i hukum a ama).(Az- uma : 1718) Sikap beku ini ju a tidak dapat dite ima oleh tabiat asulnya. Kita telah lihat contohcontoh be kenaan pe ka a baik yan diambil a inda da ipada ban sa-ban sa lain. a inda ju alah yan be sabda: www.dakwah.info 78 “Hikmah itu ba an yan hilan da ipada o an mukmin. Dia menuntutnya di mana sahaja dia temui”6 Pada zaman mutakhi ini, khususnya selepas zaman keban kitan E opah, o an Islam ditimpa ke untuhan. an Islam lupa te hadap p insip Islam yan a un ini. Me e ka ju a menentan setiap pen islahan yan dicedok da ipada o an lain sedan kan me eka a mat meme lukannya. Me eka mundu ketika mana o an lain semakin maju. ∩ ⊇∪ Í‘θãΒW{$# èπt6É)≈tã !uρ Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala u usan. (Al-Hajj: 41) 18. e dasa kan pesanan Rasulullah s.a.w. kepada angkatan tente a Islam dalam Ghazwah Muktah, kamu dapat pe hatikan nilai belas kemanusiaan yang te dapat dala m pepe angan Islam. Islam tidak membunuh sesiapa yang tidak be pe ang mahupun

F

£

© 

©

© © F

¡ ¥

£

©

©

¡ £

© 

¥

F

F 

£

© © F ¥

¡ ¡ ¡ £

F

© F 

¡ 

£

F 

F

£

£

© F ¡ £ ¡ ¨ © £ © F ©

© 

F F ¡ 

¡ £

F © 

©

¡

F ©

©

¢

£ 

¡

©

F

F 

©

£

¥

© ¥ 

© © F ©

£

F

£

£

F

¡ £

£

©

©

©

¡ £

¡ § 

¡ 

©

£ 

F © © © © 

© ©

¡ ¥ £

F  

©

£

F

©

©

¡ 

£

¥

¡

£

F 

¡

E

© 

©

©

¡ £ 

¡

F

F

¡

©

© 

© 

¡

£

© 

©

£

F ©

¡

¡ £

F

¥

F

¡

£ £

©

£

F ©

£

£

£

©

£

© 

©

¡

£

¥ © 

© ©

¡

©

¡ 

£

¥

F 

©

©

©

¡

£

£

£

© © © F ¥ 

© £

¡ £

F 

¥ ¥ © ¥ F  

me osakkan apa yang ditemui dalam pe jalanannya ke uali ke ana dha u at yang ama t sangat. Selepas kematian aginda, pa a sahabat dan o ang Islam pada pelbagai zam an mematuhi pesanan-pesanan ini. Pepe angan me eka me upakan pepe angan yang paling be sifat belas kasihan yang pe nah diketahui seja ah. O ang Islam semasa be pe a ng lebih lembut akhlaknya dan lebih be sikap belas kasih be banding umat-umat lain semasa me eka tidak be pe ang. Seja ah telah men atatkan lemba an-lemba an putih untuk o ang I slam be kenaan pe ka a ini. Sebaliknya, ia men atatkan halaman-halaman hitam untuk um at-umat lain. ahkan seja ah masih te us men atat fenomena te sebut hingga ke ha i ini. Siapakah di kalangan kita yang tidak tahu tentang keganasan yang digunakan oleh tente a Sali b untuk membuka aitul Ma dis? Atau tidak tahu tentang sikap pe ikemanusiaan yang dilaku kan oleh Solahuddin te hadap tente a E opah, apabila beliau mengambil kembali aitul Ma dis?! Siapakah di kalangan kita yang melupai keganasan panglima-panglima dan tente a-t ente a Salib ketika me eka menguasai ibu-ibu kota Islam sepe ti Ta abulus, al-Maa ah d an Iain-lain lagi? Atau melupai sikap belas ahmat panglima-panglima dan tente a-tente a Isla m ketika me eka mengambil kembali kota-kota te sebut da ipada genggaman penjajah dan pe ampasnya? Kita pada ha i ini, hidup dalam e a sikap be muka-muka E opah. Me eka mendakwa be tamadun, be pe ikemanusiaan dan intakan kebaikan untuk bangsa-bangsa, sedang kan me eka me osakkan nega a-nega a se ta menumpahkan da ah o ang tua, wanita dan ka nakkanak yang tidak be senjata. (Amat duka ita), kita hidup pada zaman te tegaknya nega a Is ael di atas bumi Palestin yang di ampas. Dunia mengetahui kedahsyatan pe anga i p imitif dan ganas ahudi di Di asin, Qubayyah, Haifa, afa, ‘Akka, Sofad dan lain-lain l agi banda mahupun kampung. Namun begitu, ahudi mendabik dada kononnya me eka mendokong kemanusiaan. Padahal me eka melakukan sebaliknya. Sedangkan kita beke ja untuk kemanusiaan, bukan sekada u apan manis di bibi . Ini ke ana kita me upaka n bangsa yang jiwanya (bena -bena ) menjunjung seindah-indah p insip akhlak, baik semasa aman mahupun pe ang. Kita melaksanakan p insip-p insip ini dengan jiwa yang e ia lag i tenang. Sementa a jiwa ahudi pula kosong da ipada p insip-p insip ini. Me eka hanya sek ada men anangkannya untuk be muka-muka dan melekakan o ang lain. Kita juga me upakan bangsa yang be iman dengan Allah yang Maha Gagah lagi Maha Pengasihani. Kekuatan kita hanyalah melalui sikap belas ahmat. Sedangkan me eka ( ahudi) be pandangan, sal ah satu a a be muka-muka ialah dengan mengingka i pe buatan kita yang menyifatkan Allah 6 Lihat Kitab “Kasyful al-K afa” karangan al-‘Ajluni erkenaan ri ayat-ri ayat a is i ni. . ak a .info 79 engan sifat kuat an keras. Mereka men ak a a a a mereka menyifatkan- ya enga

© F

£

£ £

£

£

££

£

©

£

£

¥

£

£

£ 

£

£ 

£

£ £ £

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

§

£

£

£

£ 

£ £ £ 

£ £ £

£

£

£

§

F 

£

£

£

£

£

£ 

£

©

§

£

£ £ £ £ 

£

£ 

£

£ 

£

£ 

£

£

£

£

£

£

£

£

F

¥

£

£

§

£

£

£

£

£

©

£

£ £

¤

£

£

§

£

£

£

£

£ £

£

§

£

F

¥

£

£

¥

£

£

©

£

£ £ 

£

¤

£ £ £ £ £ £ £

£ 

©

n sifat kasi sayang an elas simpati. Pa a al u ungan mereka engan angsa- ang sa lain ti ak menunjukkan tan a-tan a kasi sayang an elas simpati (yang igem ar-gem urkan) terse ut. egitu juga peperangan mereka engan orang Islam an penganut agama me reka sen iri yang ermusu engan mereka. Kita merupakan angsa yang ti ak erperang kecuali untuk ke aikan kemanusiaan. Kita juga merupakan manusia yang paling erjasa kepa a kemanusiaan. Sementara mereka anya erperang untuk menyerang, merampas, menguas ai an menjaja . Mereka a ala manusia yang paling memusu i kemanusiaan. Kita erperang engan mereka pa a ari ini untuk memperta ankan tana , ak an kemuliaan. Tia a gunanya kita men en angkan prinsip-prinsip kita kepa a kaum yan g ti ak mema ami prinsip elas kasi an, ak lak mulia an perikemanusiaan. a kan kita a ji meneruskan perjuangan kita menentang mereka, engan erpegang kepa a prinsip-pri nsip (ak lak) yang ianjurkan ole Rasul an syariat kita. Se inggala Alla mejatu k an ukumannya antara kita an mereka. Diala se aik- aik akim. 19. Sekiranya tentera ti ak mempunyai semangat, iman an kejujuran yang seia sek ata. a kan a a segolongan yang erji a kala se elum erjuang, mengejar upa an cua i, ia ti ak apat menjamin kemenangan ke atas musu nya. Ini se agaimana yang erlaku alam G az a unain. Demikian juga peri al ak a . Ia ti ak ole ergantung arap ke pa a ramainya pi ak yang ertepuk tangan untuknya. a kan perlu ergantung kepa a il angan orang-orang yang eriman engannya an sanggup erkor an i jalannya. 20. Pengajaran lain yang apat kita am il aripa a Sira Rasul s.a. . tentang pe perangan agin a iala pen irian agin a ter a ap a u i. egitu juga pen irian mereka te r a ap agin a an ak a nya. Sejak Rasul s.a. . mula menetap i Ma ina , agin a cukup pri atin ter a ap mereka. agin a menga akan u ungan amai engan mereka, mem e ri jaminan ter a ap agama an arta mereka serta menga akan perjanjian ertulis en gan mereka. amun mereka kaum yang k ianat. Tak lama kemu ian, mereka melakukan komplot untuk mem unu agin a. Komplot ini menja i se a kepa a G az a ani a ir. Selanjutnya mereka mem atalkan perjanjian ketika saat-saat paling kritik al semasa G az a A za . Tin akan mereka ini pula menja i se a kepa a G az a ani Quraiz o . Kemu ian, mereka er impun pula ari segenap rantau, mempersiapkan senjata an merancang konspirasi. Mereka erkumpul untuk meng apuskan Ma ina an orang-oran g mukmin i kota itu secara k ianat an keji. Usa a ini tela menja i se a kepa a G az a K ai ar. Mereka merupakan kaum yang tia a guna er uat aik , ti ak ole iperc ayai janjinya an ti ak setia kepa a perjanjian. A aka a i perlu mem iarkan tin aka n mereka? A aka agin a perlu menanggung risiko komplot ja at, pengk ianatan an pelangga 

©

F 

© 

©

© 

©

©

©

© F

© F

¥ F 

F © F 

F 

©

¥ F 

F

F ¥ 

©

©

¥ F

©

©

F

© F

© 

F

©

©

© © F 

F

© ©

©

© 

F

©

F

F

©

F 

 © 

F

© 

F

© F

© 

 F  ©

© 

 

¥

©

F

F 

F F ¥ ©  F 

F

©

©

© F §

©

© 

F

© F

F © © © F

F

©

©

© 

© F 

© © F ©

©

©

F F F ©

F

©

©

F 

© 

©

F

©

© F F F

F

¥

© ©

© ©

¥ 

©

¥ F

© F

©

© 

F 

©

© 

©

F 

©

©

©

©

© F © 

© F

F 

F F

©

F

F

F ¥

© 

©

@ F

F ¥ © © © F ¥ 

F ©

¥ F

© 

 ©

F ©

© 

F F

©

F

F© 

© © ©

F ¥

F

F F

©

© © F

ran janji mereka? A aka agin a an sa a at-sa a atnya sentiasa perlu i up alam s uasana im ang an aspa a menunggu fitna an konspirasi (mereka)? Dengan ketegasan a i ter a ap a u i, agin a tela menjamin keamanan sempa an negara arunya. Penye aran ak a nya ke seluru semenanjung tana Ara an ke serata pelusuk unia juga ap at ijayakan. anya a u i, orang yang taksu an imperialis yang mencela tin akan tegas agin a ter a ap mereka. Saksikanla sejara ke i upan a u i selepas zaman Rasu lulla s.a. .. Ti akka semua sejara mereka merupakan konspirasi, komplot ja at, keros akan an pengk ianatan? Seterusnya li atla perjalanan ke i upan mereka pa a zaman mo en kini, ukanka ia juga se emikian? A a i kalangan kita yang tertipu engan kata-kata manis a u i termasuk ketika erlaku perang Palestin an tertegaknya negara Israel. Me reka mengajak untuk ekerjasama engan a u i. A a i kalangan kita, pi ak yang iser et ole negara-negara esar selaku rakan-rakan a u i untuk menganjurkan kerjasama enga n a u i. asilnya, mereka erputi mata menyera kala an tim ul i ea-i ea yang uruk ketika menangani isu Palestin. Selepas ini, sepatutnya tia a siapa lagi yang ter pe aya engan . ak a .info 80 mereka ( a u i). Kita ti ak mempunyai jalan lain untuk mem e askan iri aripa a keja atan a u i melainkan engan ersikap tegas se agaimana ketegasan Rasul s.a . . alam er-interaksi engan mereka. Ketegasan ini ilakukan supaya kita apat men jamin keselamatan negara kita. Agar kita ole memperuntukkan aktu agi peranan aru kita pa a masa men atang alam mem a a risala Islam an keseja teraan kepa a angsa angsa i seluru unia. Ini merupakan amana yang kita sampaikan kepa a generasi aru engan penu kejujuran an keimanan. Mu a -mu a an mereka apat melakukan apa yang ti ak apa t ilakukan ole generasi kita yang mengala ini. 21. G az a Mu ta merupakan pertem ungan pertama orang Islam engan Rom. ika ukan kerana Ara G assan tela mem unu utusan Rasululla yang iutus kepa a Ra ja asra , a a kemungkinan pertem ungan ini ti ak akan erlaku. Walau agaimanapun, pem unu an utusan agin a kepa a Raja asra ianggap se agai satu per uatan mencero o ole semua syariat agama, i samping menunjukkan tia anya semangat kejiranan yang aik. Ia juga menunjukkan kecen erungan untuk mengekalkan keja at an i kalangan agen-agen Rom an akil- akil oneka ciptaan mereka. le kerana itu, Rasululla s.a. . memutuskan untuk meng antar angkatan tentera ke Mu ta se agai amaran kepa a pen u uk Mu ta an ketua-ketua mereka aripa a angsa Rom tentang kekuat an negara aru Islam, juga kese iaan negara itu untuk memperta ankan irinya. Amara n terse ut supaya mereka ti ak terfikir untuk mencero o i negara Islam terse ut. A  

©

©

F

©

© © F

©

© 

© 

© 

© 

©

©

©

©

F

F 

© F © 

©

F

©

© 

©

F  

©

©

© 

©

© © F §

F

©

F 

F 

©

© F

F 

© 

© F

© F

©

©

©

© ©

F

©

© 

F © © © F © F

© 

© 

© F §

F

F

F

F

F 

© F §

© ¥ 

F F F  

© F 

F ©

F

© ©

F

F

© 

© © F F F F © © © © 

©

© 

©

©

© F

©

¥ F © © F © F

© F §

F F 

¥

© ¥

© F  

© F § F © F § F © © ©

F

© F § © F © F © © @ © F © © F © F

F F

© @

F 

F 

© F  F F © F © F F © © F § © F § © © © © ¥ © © © ¥

pa ila orang Islam sampai ke Mu ta , mereka men apati ala tentera yang ter iri aripa a angsa Rom an Ara eragama asrani yang tun uk i a a pemerinta an mereka. A li-a l i sejara menganggarkan ilangan ala tentera ini seramai 200,000 orang an ipimp in ole sau ara lelaki erkules. Mereka erpengkalan i Maa , yang terletak er ampiran Amman pa a ari ini. ala tentera ini memperkuatkan lagi ramalan Rasululla erkenaan teka Rom untuk memerangi an meng apuskan negara aru Islam. Ini kerana mereka im ang tertegaknya se ua negara Ara yang er aulat i semenanjung tana Ara . Ia menj a i amaran erak irnya penjaja an mereka ke atas negara terse ut. Ia juga menja i am aran tamatnya per am aan mereka ter a ap Ara yang tinggal ersempa an negara mereka an er ampiran ijaz. Demikianla latar elakang ermulanya pertempuran antara oran g Islam, engan Rom. 22. G az a Ta uk ataupun G az a al-‘Usra merupakan tan a-tan a yang jelas agaimana peranan iman yang enar ter a ap ji a-ji a mukmin. Iman terse ut mem a kar keazaman mereka untuk erperang an men orong tangan-tangan mereka untuk meng ulurkan arta. Iman juga menim ulkan kemanisan ji a untuk menempu cuaca pa nas, kesulitan an kepenatan emi jalan Alla an mengejar kere aan- ya. le itu, a pa ila tiga orang mukmin yang memiliki keimanan yang enar ti ak keluar erperang alam G az a ini tanpa keuzuran, Rasul s.a. . memerinta kan supaya mereka i oikot. Dengan it u, isteriisteri an apa- apa mereka ti ak lagi er ual engan mereka, apata lagi ke anyakan or ang Islam. Pem oikotan ini men esak se a agian mereka mengikat irinya i tiang masj i . ang lain pula mengurungkan iri i ruma . Se inggala Alla menerima tau at mereka. Iaitu setela orang Islam. mempelajari satu pengajaran yang cukup men alam tentang ses iapa yang tercicir aripa a menunaikan ke ajipan tanpa se arang alasan. Alasan yang a a anyala mengutamakan kere atan aripa a erpenat lela an memili naungan yang te u aripa a kepanasan juga keterikan mata ari. 23. Dalam g az a pem ukaan Makka pula terkan ung pengajaran an pe oman yang ti ak apat i uraikan alam elaian alaman muka surat yang se ikit ini. Dalam peristi a ini, kita apati ta iat Rasul s.a. . selaku pen ak a yang ti ak mempunyai apa-a pa perasaan . ak a .info 81 enci en am ter a ap para penentangnya. agin a tela mena ur jasa kepa a merek a setela ertarung engan mereka selama 21 ta un. Setela mereka melakukan segala cara untuk meng apuskan agin a an pengikutnya. amun, apa ila agin a erjaya mene askan mereka an menakluki i u kota ke er alaan mereka, agin a anya memo on keampunan Alla agi pi ak mereka an mem e askan mereka.

© F

F 

F

©

©

© F 

 

F  

©

F 

© 

F

F

© 

¥ F © ¥ ©

©  ©

©

F

F 

© 

©

©

©

©

©

©

F F

© 

©

© F

F 

F 

F 

F 

F ©

F 

©

© 

©

©

F  

© © F F F © F 

©

¥

© © F

© 

© F

©

© F 

F 

F  F

©

F 

© F

F

©

© 

F

F 

F

©

F

© ©

F

©

F 

F

©

©

©

©

F 

 

© 

© ¥

© F

©

F ©

F 

F

@

¥ 

F 

©

F © F 

 F F @

F

© 

©

F 

© © F © 

F 

F

F F

F

© © F ©

©

© F ©

F

© F 

§ ©

©

F © 

 F ©

©

© © F © 

Dalam sejara tia a manusia yang melakukan tin akan atau per uatan se egini. amun ia ilakukan ole seorang Rasul yang mulia. agin a ti ak menginginkan ja atan raja atau kekuasaan aripa a ak a nya. a kan Alla mengke en aki agin a untuk erperanan se agai penunjuk i aya an pem uka ati juga akal. le kerana itu, agin a memasuki Makka alam kea aan k usyuk meren a iri an ersyukur kepa a Alla . agin a ti ak angku se agaimana keangku an yang ilakukan ole toko -toko agun g yang menakluki negara-negara. 24. Tin akan yang ilakukan ole Rasul s.a. . ter a ap pen u uk Makka mempunyai ikmat yang lain. Alla tela mengeta ui a a a Ara akan menja i pem a a risala - ya kepa a alam semesta. le itu, Dia mengekalkan nya a pen u uk Makka yang merupakan pemimpin-pemimpin Ara agar mereka menganut agama Alla , selanjutnya erangkat mem a a risala petunjuk an nur i aya kepa a an gsa seluru unia. Mereka menyum angkan nya a, kere atan an ji a mereka untuk menyelamatkan angsa- angsa ini aripa a uta petunjuk, juga mengeluarkan mereka aripa a kegelapan kesesatan kepa a ca aya ke enaran. 25. Pengajaran terak ir aripa a pem ukaan Makka an pertempuran-pertempuran agin a s.a. . iala tentang kemenangan Alla . Kemenangan ini erlaku alam temp o egitu singkat yang ti ak apat igam arkan ole akal. Ini antara ukti paling esar yang menunjukkan Mu amma s.a. . enar- enar seorang utusan Alla . Ia juga menunjukka n Islam merupakan seruan Alla yang pasti i antu ole - ya. Alla mem antu ak a Islam, para pen ak a , orang-orang eriman an pem a a panji-panji- ya. Dia ti ak akan mem iarkan ak a - ya yang enar lagi menja i ra mat an ca aya penyulu ke i up an egitu sa aja. Alla merupakan Tu an yang Ma a enar, lagi Ma a Pemura an Ma a Pengasi ani. Ra mat- ya meliputi setiap perkara. Alla juga penyinar kepa a lang it an umi ( engan menurunkan i ayat- ya). Siapaka yang apat mema amkan ca aya ( i ayat) Alla ?! agaimana Dia ole mere ai atil menang mene askan ke enaran alam pertarungan penamat? Atau mere ai keganasan, kekerasan an kerosakan men apat kejayaan ak ir mengala kan kasi elas an ke aikan?! Walaupun egitu, Rasululla s.a. . an orang Islam juga men apat kece eraan alam pertempuran U u an unain. Se a agian mereka pula terkor an sya i . Ini kerana, alam ak a pasti erlaku ujian, kece eraan an kor an. ∩ ⊃∪ ̓tã :” θs)s9 ©!$# χÎ) 3 ÿ…çνç Ý Ψtƒ ⎯tΒ ª!$# χu Ý ΖuŠs9uρ Dan sesungguknya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agama-Nya (agama Islam); sesungguknya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa. (Al-Hajj: 40) www.dakwah.info 82 ahagian 6 PERISTIWA PENTING SELEPAS PEM UKAAN MAKKAH SEHINGGA KEWAFATAN RASUL S.A.W. (A) GHA WAH HUNAIN Kaum Hawazin telah be himpun untuk meme angi Rasul s.a.w. selepas Allah membuka Makkah untuk Rasul-Nya dan o ang-o ang Islam. Tambahan pula penentangan Qu aisy yang memakan masa selama 21 tahun sejak pe mulaan isalah untuh akibat pembukaan itu. Akhi nya te etuslah pe tempu an anta a Hawazin dengan tente a Is lam.

F 

©

F

F

F 

©

© F

£

F

©

© © F 

© F

©

F ©

F

©

© © F

©

© 

F

F

F   ¥ © F £ © F © F F © © F F © 4 F

© 

© ©

£ 

©

©

© 

F

©

F

£

©

© 

F 

© F

£

¥

© F

©

F

F

© F © 

F

F

¥ 

© 

F 

©

£

©

F

F 

F ¥ F F © F© £ © 4 F

£

©

F 

£

©

F

©

F 

F© F

£

© F F © © 

F  

©

F 

F © F

F

© F © © © F   £ F ©

@ © © F F F

© F

©

© 

F F ©

£

© F 

F

£

F 

F

© 

© 

F

¥

©

© F

©

F

0

F

F 

F

F

©

F

F

©

© F 

F

© F

©

¨

©

F

©

©

©

©

©

©

F 

©

© © F 

¥

£

¥  F ¥ ¥ F © © © ¥ 

$

Pendetailan pe istiwa ini kamu boleh dapati dalam “Sira I nu isyam”. Kami se utkan antara pengajaran yang iperole i aripa a g az a ini se agaimana erikut: 1. Pengajaran aripa a sikap ongkak Malik in Auf (ketua a azin) an ke egila nnya enggan men engar nasi at Durai in as-Simma ( ekas ketua a azin). Sikapnya in i tim ul kerana kerakusan untuk memimpin, terpe aya engan fikiran sen iri yang i sangka etul an rasa angku ti ak ma u ikeji kaumnya (se angkan ia seorang pemu a ya ng kuat lagi itaati). Dia im ang kaumnya akan erkata: "Dia men engar nasi at seorang tua angka yang tak er aya lagi." Sekiranya ia men engar nasi at Durai , kerugian esar arta an ai yang teruk lantaran anita- anita mereka menja i ta anan perang apat i elakkan. amun sikap ongkak an keangku an se agai pemimpin mem a a ke inasaan an mengaki atkan kerugian kepa a angsa. Rasa ongkak Malik menye a kan ia enggan menyera kala kepa a kekuatan Islam yang tela erjaya menun ukkan keangku an Quraisy. Quraisy itun ukkan setela perjuangan yang panjang an pertarungan yan g sengit. Malik menyangka irinya an para pengikut, juga arta yang imilikinya, mampu mengala kan kekuatan Islam. Se angkan kekuatan aru Islam mengatasi kemampuan e liau an kaumnya. Sama a a ari segi spiritual, o jektif an susunan organisasi. Sela njutnya, sikap ongkak eliau menye a kan anita- anita an arta en a kaumnya turut i a a ersama keluar erperang. Tujuan eliau er uat emikian untuk menyekat kaumnya aripa a menyera kala . Dia melanggar nasi at Durai yang erkata kepa anya: “Ti ak a a apa yang ole memperta ankan orang yang te as.”7 Dia alpa ter a ap kekuatan orang Islam yang akan iperanginya. Mereka ti ak ergantung kepa a arta, ilangan ma upun p ersiapan untuk meng arapkan kemenangan. a kan mereka anya ergantung kepa a kekuatan Al la ang Ma a Perkasa lagi Ma a Gaga , an janji- ya untuk mem eri kemenangan an syurga. Malik juga lupa kekala an ti ak apat i alang ole keinginan melin ung anita an arta. Se aliknya ia apat itolak engan kecintaan meluap-luap untuk men apat p a ala Alla an takutkan ukuman- ya. Alla tela mengancam orang-orang yang melarikan iri kerana menyera kala i me an ji a engan aza yang pe i an pem alasan yang a syat: !$# š∅iÏΒ 5=ŸÒtóÎ/ u™!$t/ ô‰s)sù 7πt⁄Ïù 4†n<Î) #¸”iÉ ystGãΒ ÷ρ & @Α$tGÉ)jÏ9 $]ùh ∩⊇∉∪ ç ÅÁpRùQ$# [š ø Î/uρ ( ãΝ¨Ψyγy_ çμ1uρù'tΒuρ Dan sesiapa be palin undu da i menentan me eka pada ketika itu - kecuali 7 Maksudnya: wanita dan ha ta benda tidak dapat membantu me eka jika me eka tewa s dalam pe an . leh itu. bukan tindakan yan bijak untuk melibatkan wanita dan ha ta benda dalam pe tempu an. (pent.). www.dakwah.info 83 dia be e ak ke a ah lain (untuk menjalankan tipu muslihat) pepe an an, atau hendak menyatukan di i den an pasukan yan lain -maka sesun uhnya dia tetaplah mendapat kemu kaan da i Allah, dan tempat iya ialah ne aka jahanam; sedan ne aka jahanam ialah sebu uk-bu uk tempat kembali. (AlAnfal: 16)

© 

©

©

© 

©

F

© ©

£

©

F

©

©

£ 

© ©

©

© © F ©

£ ¡¡ ¡ £ 

©

© ©  

© F

£

F

@ 

© 

© F ©

£

@ @ © F © 

F © F F © £ F £ ©

©

©

©

©

F 

©

© F © F F © F ©  £ © ¡ £ © F

F F 

F

£

©

¡ 

©

© 

© © F

© F © F

F

F

©

£

© F 

©

F ¥ 

©

F

¡

£ 

©

© © 

©

£ £

£

£

F

©

©

F ©

© ©

F

© F

F

©

© F © ¡

© 

©

F

£

¡

£

©

©

F 

£   ¡

£ £

© F ¡

F

F 

©

©

F

£ ¡£  

F F F ©

© 

F 

©

© F

©

© 

F

F ©

F F

©

8

£ 

 ©  © © §

stGãΒ

Demikianlah kekalahan yan menimpa Malik dan kabilahnya, Hawazin se ta o an lain yan tu ut be sama me eka. Akibat sikap bon kak dan takabu beliau ini tida k hanya menimpa di inya sahaja, bahkan selu uh kaumnya. Ini ke ana me eka taat den an si kap de il dan bon kak beliau. Apabila Malik men ancam untuk membelah pe utnya jika me eka tidak menyokon pendapatnya, me eka se e a mematuhi Malik. ika seki anya me eka men i kut nasihat bekas ketua me eka yan be pen alaman dan menyekat kean kuhan pemimpin m uda me eka, nescaya me eka tidak ditimpa kekalahan te sebut. Me eka takut den an kem a ahan pemimpin yan bon kak. ika me eka be tanya kepada di i sendi i: “Apa yan akan be laku kalau kita menyebabkan dia ma ah?” awapannya ialah: “Me eka akan kehilan an pemimpi n me eka!” Apakah akibatnya jika be laku demikian? Apakah akibat kehilan an pemimpin yan bon kak dan individualistik; peminpin yan in in mendapatkan kemuliaan be t empu melawan musuh yan lebih lama be kecimpun dan lebih be pen alaman dalam hal ehw al pe tempu an? Adakah seta af nyawa seo an individu den an nyawa kabilah atau uma t manusia semuanya? Allah telah mempe in atkan kita dalam al-Qu an tentan akibat o an amai tunduk kepada hawa nafsu pembesa dan pemimpin yan bon kak. Allah Taala be fi man tentan kisah Musa den an Fi aun: óΟßγ÷ΨÏΒ $oΨôϑs)tGΡ$# $tΡθà y™#u™ !$£ϑn=sù ∩∈ ∪ t⎦⎫É)Å¡≈sù $ Βöθs% (#θçΡ%x. öΝßγ‾ΡÎ) 4 çνθã ∩∈∉∪ š⎥⎪Ì ÅzEζjÏ9 WξsVtΒuρ $Z n=y™ öΝßγ≈oΨù=yèyfsù ∩∈∈∪ š⎥⎫ÏèuΗød & öΝßγ≈oΨø%t øî 'sù Maka Fi 'aun mempen a uhi kaumnya (den an pe kataan itu) lalu me eka patuh kepadanya. Ke ana sesun uhnya me eka adalah kaum yan fasik. Maka tatkala me eka membuat kami mu ka, kami men hukum me eka lalu kami ten elamkan me eka semuanya (di laut), Dan kami jadikan me eka seba ai pelaja an dan contoh ba i o an -o an yan kemudian. (A Zukh uf : 54-56) Maksudnya: Apabila me eka membuatkan Kami (Allah) mu ka (den an pe buatan me eka be palin da ipada kebena an dan men ikut pemimpin me eka yan tha hut la i bon kak), Kami men hukum me eka, lalu Kami ten elamkan me eka semua... 2. Selain menunjukkan kewajipan melakukan pe sediaan yan sempu na untuk be pe an (tindakan Rasulullah s.a.w. meminjam 100 baju pe isai dan senjata yan dipe lukan da ipada Sofwan yan masih musy ik tu ut menunjukkan keha usan untuk nembeli at au meminjam senjata da ipada o an kafi ). Pembelian dan pinjaman ini ha us den an sya at ia tidak menyebabkan o an kafi menjadi kuat dan mendapat kekuasaan. Atau me eka men unakannya seba ai satu medium untuk menyakiti dan memuda atkan o an Islam. Rasulullah s.a.w. meminjam senjata da ipada Sofwan selepas pembukaan Makkah. Ket ika itu, Sofwan te lalu lemah dan tak be maya sehin a dia tidak be daya untuk men e nakan apa-apa sya at kepada Rasulullah s.a.w. Ketidakupayaan Sofwan ini te bukti melal ui katakata beliau kepada Rasul s.a.w. apabila a inda meminta senjata te sebut: "Adakah ini satu ampasan, wahai Muhammad?" Rasul s.a.w. menjawab: " ukan, ia pinjaman yan dijam in sehin alah kami memulan kannya kembali kepada kamu".

£

£

¡

¡

¡

¡

£

¡ £ £ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ £

¡

£

¡

£

£

£

£

¡

£

£

£ £

G £

£ £ £

¡

£

£ £ £ £ £ £

¡

£ ¡

§

£

¡

¡

£

£

£

£

£

¡

¡

£

£

¡ 

£

£

¥

¡

£

¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

¡

£

£

¡ £

¡

¡

¡ £

£

£ £

¡

¡ £

¡

¡ £

£

£

£

¡

¡ ¥

£

£

£ £

£ ¡

£

£

£

£

¡

£

¡

£

¡

¡¡

¡ £

£

£

£

£

£

¡

£

¡ 

£

¡ ¡ £

£ £ ¡

£

£

£

£

¡

£ £

¡

¡

¡

¡

£

¡

£

£

£

¡

£

£

£

¡¡

£

¡ ¡ ¡

£ £ ¡ £ £

£

¡

¡

¡¡

£ £ £ ¡ £

£

¡

¡¡

£

¡ £

¡

£ £ £

£

£ £

¡

www.dakwah.info 84 Pe istiwa ini ju a menjadi salah satu contoh kemuliaan akhlak o an -o an Islam dalam be u usan den an musuh-musuh me eka yan telah kalah. Seki anya Rasulullah s.a.w. in in me ampas senjata te sebut, a inda meman boleh melakukannya dan Sofwan ti dak mampu be buat apa-apa. amun ini me upakan tunjuk aja abi tentan e ti kemenan an dan ca a be u usan den an musuh yan tewas. a inda ju a men aja a a kita tidak ta makkan ha ta me eka selepas tamat pe tempu an. Kami tidak tahu sesiapa yan be sikap se demikian sebelum mahupun selepas Muhammad s.a.w.. Ca a tente a yan menan be u usan den an lawan yan kalah sedan kan me eka mon uasai ha ta, ma uah dan hak-hak me eka me upakan bukti kukuh kata-kata kami. £⎯åκ÷] Β tβρã γ≈sàè? ‘Ï↔‾≈©9$# ãΝä3y_≡uρø— & Ÿ≅yèy_ $tΒuρ 4 ⎯ÏμÏùöθy_ ’Îû ⎥÷⎫t7ù=s% ⎯iÏΒ uθèδuρ ¨,ysø9$# ãΑθà)tƒ ª!$#uρ ( öΝä3Ïδ≡uθøùr Î/ Νä3ä9öθs% öΝä3Ï9≡s E 4 öΝä.u™!$oΨö/r& öΝä. ∩ ∪ Ÿ≅‹ 6¡¡9$# “ωôγtƒ Allah sekali-kali tidak menjadikan ba i seseo an dua buah hati dalam on anya; dan dia tidak menjadikan ist i-ist imu yan kamu hiha 8 itu seba ai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak an katmu seba ai anak kandun mu (sendi i). yan demikian itu hanyalah pe kataanmu dimulutmu saja. dan Allah men atakan yan Sebena nya dan dia menunjukkan jalan (yan bena ). (Al-Ah ab: 4) 3. Ketika Rasulullah s.a.w. kelua untuk be pe an dalam pe tempu an ini, se ama i 12,000 o an telah tu ut se ta be sama a inda. 10,000 o an adalah yan datan be sama a inda dan Madinah dan te libat dalam pembukaan Makkah. Me eka te di i da ipada Muhaji in, Anso dan kabilah-kabilah yan be ji an den an Madinah atau be ada di pe ten ahan jalan ke Madinah. Dua ibu o an la i me upakan ne eka yan ba u me mihak Islam selepas pembukaan Makkah. Kebanyakannya, hidayah Islam masih belum be tapa k kukuh di dalam hati. Me eka memasuki Islam setelah se ala ha apan untuk menentan dan menewaskannya hancu . Oleh itu, dalam an katan tente a Islam ini te dapat me eka yan bena -bena be iman. Me eka telah menjual nyawa dan jiwa me eka kepada Allah dem i men an kat kemuliaan a ama- ya. An katan ini ju a men andun i olon an yan lema h dan ku an pe an an a ama. Me eka memeluk Islam ke ana te paksa, memendamkan kebencian kepada Islam dan kepedihan jiwa te hadap kemenan annya. Keselu uhan an katan tente a tidak mempunyai tahap yan sama da i se i kekuatan oh spi itual dan key akinan te hadap objektif pe pe an an yan dilakukan. Ada di kalan an me eka, pihak yan in inkan ha ta ampasan dan habuan kemenan an. Oleh itu, kekalahan awal yan be laku buka nlah suatu yan pelik. Apabila Rasulullah s.a.w. melihat tente a yan amai be samany a, a inda be sabda: "Kita tidak ditewaskan pada ha i ini ke ana bilan an tente a yan sikit9" 8 hiha ialah pe kataan seo an suami kepada ist inya: pun un mu a am ba iku sepe ti pun un ibuku atau pe kataan lain yan sama maksudnya. adalah menjadi adat kebiasaan ba i o an A a b Jahiliyah bahwa bila dia

¡

¡

£

¡

£

£

£

£

!

¡

¡ £

£

¡

£

£

£

£

¡ £ £ ¡ ¡ £ £ £

£ £

£ £

¡

£

¡

 

¡

@

£

£ ¡ £ ¡ ¡ £ £ £ ¡ £

£ ¡ £

£ ¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

G

£

£

¡¡ £

£

£

£

£

¡ £

¡ £

¡

£

¡

¡ 

¡

£

£

¡

¡

¡

£

£

¡

£

£

£

¡

£ ¡

¡ £ £

£ ¡ £

¡ ¡ £ £ £ ¡

¡

¡

£

¡ 

¡

£

£

£

£

¡ ¥

¡ ¥

¡

£

£

£

£

¡

¡

£

£

¡ ¥ £ ¡ £ £ ¡ ¡ ¡

¡

¡ £ £

¡

£

£

£

£ 

£

¡ £

£

¡

£

£ 

¡

¡

£

¡

G

£

£

¡ ¡

¡

¡

£

£

¡

¡ ¡

£

¡

5

£

¡¡

¡ £

£ £ £ £ ¡ ¡ £ £ £

£ £

¡ £

5

£

1

¡ £

£

¡

¡ ¡

£

£ ¡ ¥

£ ¡

£

¡ ¡¡ £

¡

£ ¡ £

£ £ £ £ £ G £

¡ £ ¥

¡

¡ ¡ ¡

§ 

£

£

¡ ¡ ¡

© 

£

¡

£

£ £ £

¡

¡

¡

£

£

£

¡

§

£

£

£

¡ ¡ ¡

¥ 

£

¨

£

£

© @

£

£

£ £

£

¡

¡

£

1

¥

£ £

¡

¡

¡

£ ¡ £ 

£

£

¡

 

¥ ©

¡

¡ £ ¡ £ £

¡ £

F

£

4

£

¡ 

£

£ ¥ G ¡ ¡ ¡   0 £

¡

£ £

¡

£

¡ £ 

F

©

£ ¡¡

£

©

¡

F 

%

 

¡¡ ¡

¡

¤ 5

£

©

£

£

£

£

£

£

¡

£ ¡ ¡ ¡ £ ¡ £ ¡ ¡ £ ¡

¡

£

©

£ £

£ ¡

¡ 

F

£ ¡

£ ¡ 

£ £ ¡ @ ¡ ¡ £ £ 

¡ £

¡

£ @ ¡

£

F

£

£ £

£ 

£ F ¥ ¡

£

£

¡ £

F

£

¡

¡

¡ ¡ ¡ 

£

¡ £ £

¡

¡ ¡

¡

F ©

F

£

¡

¡

G

£ £

¡

©

¡

¡

F

¡ ¡ £

©

£

£

¡ £ £ £ £

£ £ ¡ £

¡

¥

¥

e kata demikian kepada Ist inya Maka Ist inya itu ha amnya ba inya untuk selama -lamanya. tetapi setelah Islam datan , Maka yan a am untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan ist i-ist i itu kembali halal ba inya den an membaya kaffa at (denda). 9 Ucapan ini tidak te bukti da ipada sabda Rasulullah saw.. Ibnu Ishaq me iwayat kannya dalam kitabnya, alMa ha i, Ran kaian sanadnya putus dan ada pe awinya yan tidak dikenali. Dikatak an: pen ucap kata-kata ini www.dakwah.info 85 Maksudnya: Tente a yan amai tidak akan tewas kecuali ke ana aspek-aspek maknaw i yan be kaitan den an kejiwaan tente a, keimanan, kekuatan ohani, keikhlasan dan pen o -banan me eka. Rasulullah s.a.w. telah men a iskan kepada kita satu kaedah yan a un , iaitu kemenan an tidak dicapai den an bilan an yan banyak, mahupun senjatayan be mutu . Tetapi ia dicapai den an kekuatan (spi itual yan memenuhi jiwa pa a pejuan l Ke kuatan spi itual itu mendo on me eka untuk be ko ban dan be bakti. Al-Qu an bebe apa k ali mene askan pe ka a ini, anta anya fi man Allah Taala: ∩ ®∪ t⎦⎪Î É9≈¢Á9$# yìtΒ ª!$#uρ 3 «!$# βø EÎ*Î/ οu WŸ2 πt⁄Ïù ôMt7n=xî A s#ŠÎ=s% 7πt⁄Ïù " e apa banyak (yan pe nah te jadi), olon an yan sedikit be jaya menewaskan olon an yan banyak den an i in Allah', dan Allah (sentiasa) be sama-sama o an -o an yan saba ". (Al- aqa ah: 249) Dalam ayat-ayat yan ditu unkan selepas selesai pe tempu an ini, te dapat kenyat aan jelas yan menyentuh pen e tian ini: Ù⇓ö‘F{$# ãΝà6ø‹n=tæ ôMs%$|Êuρ $\↔ø‹ © öΝà6Ζtã ⎯øóè? öΝn=sù öΝà6è?u ø . öΝà6÷Gt6yfôã & øOE š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ’n?tãuρ ⎯Ï&Î!θß™u‘ 4’n?tã …çμtGt⊥‹Å3y™ ª!$# tΑt“Ρr& §ΝèO ∩ ∈∪ š⎥⎪Ì Î/ô‰•Β Ν ∩ ∉∪ t⎦⎪Í Ï ≈s3ø9$# â™#!t“y_ š Ï9≡s Euρ 4 (#ρã x x. š⎥⎪Ï%©!$# z>¤‹tãuρ $yδ÷ρt s? óΟ©9 # Šθã Dan di medan pe an unain, iaitu semasa kamu me asa me ah den an sebab bilan an kamu yan amai; maka bilan an yan amai itu tidak mendatan kan faedah kepada kamu sedikitpun; dan (semasa kamu me asa) bu nt yan luas itu menjadi se npit kepada kamu; kemudian kamu be palin undu mela ikan di i. Kemudian Allah menu unkan seman at tenan tente am kepada Rasul- ya dan kepada o an -o an yan be iman, dan Allah menu unkan tente a yan kamu tidak melihatnya, se ta Dia menyeksa o an -o an kafi itu (den an kekalahan yan membawa kehancu an); dan yan demikian itu ialah balasan ba i o an -o an yan kafi . (At-Taubah: 25-26) 4. Ketika o an Islam dalam pe jalanan ke medan pe tempu an sebaha ian me eka be kata kepada Rasulullah s.a.w.: "Wahai Rasulullah buatkan untuk kami Zat Anwat 10 seba aimana me eka (o an musy ik) mempunyai Zat Anwat". Rasul sa.w. menjawab: " Demi Tuhan yan di i Muhammad dalam en aman- ya, kamu telah be kata seba aimana kau m Musa be kata kepadanya: ≅yèô_$# ©y›θßϑ≈tƒ (#θä9$s% 4 öΝçλ°; 5Θ$oΨô¹ & #’n?tã tβθà ä3÷ètƒ 7Θöθs% 4’n?tã (#öθs?r sù t ∩⊇⊂∇∪ tβθè=yγø ×Πöθs% öΝä3‾Ρ ) tΑ$s% 4 ×π γÏ9#u™ óΟßγ9s $yϑx. $ γ≈s9 ) !$uΖ©9 iala Salama in Salama in Wa sy. A a yang mengatakan. A u akar. A a yang me ngatakan: al-A as. Dan a a yang mengatakan: Seorang lelaki aripa a ani akar. 10 ama gelaran pokok yang ija ikan tempat untuk menggantung senjata-senjata a n erte u ole orang musyrik. (I nu At ir al- azari, an- i aya fi G ari al- a is). (pent.) . ak a .info 86

"Wa ai Musa uatla untuk kami suatu tu an ( er ala) se agaimana mereka mempunyai e erapa tu an." a i Musa menja a : "Sesunggu nya kamu ini a ala kaum yang ja il." (al-Araf: 138). Ia a ala jalan-jalan ikutan. Kamu akan mengikuti jalan-jalan orang-orang se elu m kamu ( a u i an asrani)". Dalam peristi a ini, Rasululla s.a. . menjelaskan umat ini akan mengikut jalan umat se elum mereka. agin a menyatakannya, se agai amaran ter a ap gejala ini. Umat Islam melakukannya kerana keja ilan menguasai mereka. Umat yang mengenali ke aik an an kefasa an, jalan mu arat an jalan manfaat, akan mengam il an erpegang en gan ke aikan i samping menolak an lari aripa a kefasa an. Mereka enggan melalui m anamana jalan yang memu aratkan sekalipun umat lain melaluinya. le itu, apa ila mereka mengikuti jalan ta li tanpa mempe ulikan aki atnya, mereka tela meletakkan ses uatu ukan pa a tempatnya. Inila keja ilan yang ise ut ole Alla : ≅yèô_$# ©y›θßϑ≈tƒ (#θä9$s% 4 öΝçλ°; 5Θ$oΨô¹ & #’n?tã tβθà ä3÷ètƒ 7Θöθs% 4’n?tã (#öθs?r sù t ∩⊇⊂∇∪ tβθè=yγø ×Πöθs% öΝä3‾Ρ ) tΑ$s% 4 ×π γÏ9#u™ óΟßγ9s $yϑx. $ γ≈s9 ) !$uΖ©9 "Wa ai Musa uatla untuk kami suatu tu an ( er ala) se agaimana mereka mempunyai e erapa tu an." a i Musa menja a : "Sesunggu nya kamu ini a ala kaum yang ja il. " (Al-Araf: 138) Umat yang mempercayai iri sen iri, angga engan keperi a iannya an gem ira engan ke enaran an ke aikan yang imiliki, pasti enggan mengekori orang lain. Mereka ti ak akan menuruti orang lain alam perkara yang menyakiti iri an menafikan p rinsipprinsip yang mereka pegang. Sekiranya mereka erta li , ererti mereka erkeperi a ian lema , erpemikiran kacau ilau, tun uk kepa a a a nafsu an terje ak alam kel ema an juga ke ancuran. Sifat-sifat terse ut merupakan sifat ja ilia . Alla menyelamat kan kita aripa a sifat terse ut melalui perutusan Rasul, Kita an syariat- ya. Dari per spektif ak a pengisla an, erilmu an ja il ukannya ermaksu kemampuan mem aca an uta uruf. Tetapi, ia ermaksu petunjuk an kesesatan atau kese aran an ke o o an. Umat yang se ar tentang perkara yang mem eri fae a an perkara yang memu aratkan, merekala umat yang erilmu sekalipun mereka uta uruf. Manakala umat yang ti a k men apat petunjuk tentang jalan an man aj ke aikan, merekala umat yang ja il s ekalipun mereka mengeta ui pel agai ilmu an menguasai ermaeam rupa entuk u aya. Keruntu an sesuatu umat (mana-mana umat sekalipun) erpunca aripa aja ilia menguasai perasaan an a anafsu anak angsa mereka. Tanyala kepa a sejara : u kanka tama un unan an Rom runtu aki at penguasaan ja ilia ?! Mereka yang erta li tetap ja il alau setinggi mana mereka elajar. Mereka tet ap kanak-kanak alau se e asa mana umur mereka. Mereka akan terus ianggap se agai keanak-anakan an ja il se inggala mereka memer ekakan iri aripa a tag ut. 5. Setela orang Islam te as an ertempiaran lari meninggalkan Rasululla s.a. . pa a permulaan pertempuran, Syai a in t man menyangka ia akan apat menuntut ela ke atas agin a s.a. .. apanya tela ter unu semasa G az a U u . Syai a erkata : 

©

¥ F F

© 

 

F © 

©

F

© ©  

F F 

F 

5 

© F © © 

F

©  

©

§

©

©

©

© F

F

© 

©

© F F

F

F

F 

©

©

©

©

F © 

F  

© 

©

F 

F

©

F F ©

© 

F

©

©

F 

F

F 

F © © ¤

©

F F 

© F ©   

 ©  £ © ©

F

F F F  

© 

©

F  

© 

© 

© 

F

F

F 

F

©

© 

5

© 

F 

F

F

©

F

© © 

 © © F F © © F

© 

© © F F  F £ ¥ ¡

F

F ¥ ¥

© ¤  

© ¤

F ©

F ©

F 

©

F

F

©

©

© © F § 

 © ©

©

F

F © §

F © 

F

F

F

©

© F F F © F ¥ ©

F F F © 

©

© ©

© © © © F

F 

"Apa ila aku meng ampiri Rasululla s.a. . untuk mem unu agin a, atang sesuat u yang menakutkan aku. Aku ti ak er aya meng a apinya. usteru itu, aku ta u a a a a gin a terpeli ara." . ak a .info 87 Peristi a seperti ini erulang kali erlaku alam sira . Ia erlaku kepa a A u a al an Iain-lain penentang i Makka an Ma ina . Semua peristi a mem uktikan Alla mencampakkan rasa gerun musu ter a ap a i s.a. .. Ia menakutkan mereka yang cu a mem unu agin a. Ini merupakan ukti ke enaran ak aan kerasulan Rasululla s.a . .. la juga menja i ukti a a a Alla tetap memeli ara a i- ya aripa a segala tipu a ya. Alla juga memeli ara agin a agar terus i up se inggala agin a erjaya menyam-paik an risala , menunaikan amana , menyelamatkan semenanjung tana Ara aripa a ja ili a an meng antar-kan anak-anak angsa itu ke seluru unia. Mereka mengajar, men i ik an menyelamatkan manusia yang lain. ika ukan kerana perlin ungan Alla kepa a Ras ul- ya, nescaya orang musyrik tela erjaya menamatkan ri ayat agin a sejak permulaan ak a lagi. ika ini terja i, agama an nikmat Alla ti ak akan sempurna. egitu juga, ca aya ke enaran, i aya an ra mat risala ti ak akan sampai kepa a kita. Perjalanan sejara pula ti ak akan ertukar. Manusia ti ak e as aripa a kesesatan an kesengsaraan. Ke manusiaan tela mer eka asil aripa a penye aran Islam serta tamatnya era ke iktatoran a n kuku esi ter a ap rakyat. Melalui Islam, kemanusiaan juga e as aripa a kuasa raja an p emimpin yang menegakkan kekuasaan mereka i atas asar pencero o an an kezaliman. Merek a menyekat rakyat aripa a merasai kemuliaan arga iri atau menuntut ela atas ke zaliman yang mereka alami. Semua ini tercapai engan anugera Alla yang memeli ara Rasu l- ya, se ingga agin a erjaya melaksanakan amana (risala ) engan sempurna tanpa se arang kekurangan. Ti ak ragu-ragu lagi, kurniaan Alla kepa a Rasul- ya egitu esar: ∩⊇⊂∪ $VϑŠÏàtã y7ø‹n=tã !$# ã≅ôÒsù šχ%x.uρ Dan adalah ku nia Allah yang dilimpahkan-Nya kepadamu amatlah besa . (An-Nisa’: 113) Jasa Rasul-Nya kepada kemanusiaan juga adalah besa : ∩⊇⊃ ∪ š⎥⎫Ïϑn=≈yèù=jÏ9 πtΗôqy‘ ωÎ) š ≈oΨù=y™ö‘r& !$tΒuρ Dan tiadalah Kami men utuskan en kau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi ahmat ba i sekalian alam, (Al-Anbiya': 107) Apa yan pasti, pa a pendakwah yan te selamat da ipada tipu daya dan pe an kap musuh me upakan pene usan kepada anu e ah yan besa ini. Anu e ah ini be mula d en an pemeliha aan Allah kepada Rasul- ya. Oleh itu, pa a pendakwah mestilah sentiasa meminta pe lindun an Allah (setelah men ambil lan kah be ja a-ja a dan waspada). Me eka ju a mestilah be naun di ba wah kepe kasaan dan kekuasaan- ya se ta meyakini Dia be sama me eka seba ai Penolon

© 

¡

¥ © © 

F

© ©

F

©

£ ¡ £

©

F ¡ © © F

£

F F ¥ ¡

© ©

£ 

© 

©

£ ¡

© 

©

© 

©

©

©

©

¡

£

¥ F © F F ©

F 

¥

©

©

F 

 

¡ £

¥ F 

F F

£

£ £ 

£

©

©

©

£

© F

©

F

¡

©

F

F

F

F

F 

 ©

©

©

©

© F © ©

£ ¡ £ ¡

© F 

 

F

© F © F

F

F 

©

£ 

¡ 

©

F

©

© F F ¡ © 

F 

F

©

8

¡

¡ £

¨

© ©

F 

©

¡

£

©

©

© F

£

F 

©

¥

©

£

©

F

£ 

©

© F

¡ £

F 

F

¥ F

©

¥

£

£

F

F 

¡ 

F

F

© F

£ 

F F

© F

©  ¡

© F 

F

©

F 

©

¡

© F ©

dan Penja a. Me eka tu ut meyakini sesiapa yan diselamatkan Allah da ipada tipu day a musuh dakwah, dia akan te selamat. Walauba aimana hebat kekuasaan musuh dan selicik ma na tipu daya, komplot dan jenayah me eka. Pe lindun an hanyalah pe lindun an Allah. ant uan hanyalah bantuan Allah. Ke a alan adalah ke ana tiada bantuan dan pe lindun anya. an pasti semua yan te laksana me upakan ketentuan qada' dan a ahan- ya: ∩⊇∉⊃∪ ... ( öΝä3s9 |=Ï9$ î Ÿξsù ª!$# ãΝä.÷ Ý Ζtƒ βÎ) ika Alla menolong kamu mencapai kemenangan, maka ti ak a a sesiapa . ak a .info 88 pun yang akan apat mengala kan kamu. (Ali Imran: 160) e at mana sekalipun tipu aya manusia yang zalim, pertolongan Alla ang Ma a A il le i e at an agung. le itu, seseorang pen ak a atau pengisla ti ak ole ersikap pengecut ma upun takut. rang yang eriman engan Alla lagi meyakini pertolongan an sokongan- ya ti ak akan erlenga -lenga menunaikan tuntutan ke enaran. ∩ ∪ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ç óÇnΣ $oΨø‹n=tã $ˆ)ym šχ%x.uρ ... Dan sememangnya menjadi tanggungjawab Kami menolong o ang-o ang yang be iman. (A -Rum: 47) 4 þ’Í? ™â‘uρ O$tΡr& ⎥t⎤Î=øîV{ ª!$# |=tFŸ2 ∩ ⊃∪ t⎦⎫jÏ9s EF{$# ’Îû y7Í×‾≈s9 ρé& ÿ…ã&s!θß™u‘u ∩ ⊇∪ Ö“ƒÍ•tã ;“ θs% ©!$# χÎ) Sesungguhnya o ang-o ang yang menentang (pe intah) Allah dan Rasul-Nya, me eka te masuk dalam golongan yang amat hina. Allah telah menetapkan: "Sesungguhnya Aku dan Rasul- asul-Ku tetap mengalahkan (golongan yang nenentang)." Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha kuasa. (AlMujadalah: 20-21) Hakikat ini bukanlah menafikan kejayaan musuh-musuh Allah be tindak ke atas sesetengah pemi npin Islam di kalangan pendakwah islah. Ia juga tidak menafikan kemungkinan musuh-musuh itu dapat menghapus mahupun menyakiti me eka. Kematian adalah pasti. Ia me upakan salah satu su atan nasib anak Adam. Sesiapa yang te t ulis su atan takdi nya mati di tangan o ang-o ang zalim, kematian itu me upakan satu kemuliaa n dan nikmat yang Allah ku niakan kepadanya. Kematian di jalan Allah adalah syahid. Ma nakala kesakitan demi dakwah kebena an adalah kemuliaan. Sementa a ujian ke ana pengisl ahan adalah pahala yang kekal. šχθä↔sÜtƒ Ÿωuρ !$# ≅‹ 6y™ ’Îû ×π|ÁyϑøƒxΧ Ÿωuρ Ò=|ÁtΡ Ÿωuρ Ø'yϑsß óΟßγç6 ÅÁムŸω óΟßγ‾Ρr'Î χÎ) 4 ìxÎ=≈|¹ ×≅yϑtã ⎯ÏμÎ/ Οßγs9 |=ÏGä. ωÎ) ξ¸ ø‹‾Ρ 5iρ߉tã ô⎯ÏΒ šχθä9$uΖtƒ Ÿωuρ u‘$¤ à6ø ∩⊇ ⊃∪ t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9$# t ô_ & ßì‹ÅÒムŸω ©!$# ang emikian kerana sesunggu nya (tiap-tiap kali) mereka merasai a aga, an merasai penat lela , an juga merasai lapar ( alam perjuangan) pa a jalan Alla ; an (tiap-tiap kali) mereka menjejak sesuatu tempat yang menim ulkan kemara an orang-orang kafir; an juga (tiap-tiap kali) mereka men erita sesuatu yang mence erakan ari pi ak musu melainkan semuanya itu itulis agi mereka: (pa ala) amal yang sole . Sesunggu nya Alla ti ak meng ilangkan pa ala orang-orang yang erusa a memper aiki amalannya. (At-Tau a : 120) 6. Pa a permulaan pertempuran, orang-orang Islam ikejutkan engan serang en ap yang ilakukan ole pi ak musu . Serangan itu menye a kan tentera Islam kelam ka ut, kacau ilau an ertempiaran lari meninggalkan Rasululla s.a. ., anya segelint ir mereka . ak a .info 89 yang tetap tegu ( ertempur) ersama agin a. Rasululla kemu iannya mula melaun  

£

© F

¥

© F

¡ 

©

F

§ F

©

£

£

F ©

F

@

£

¡ 

£

F

©

£

©

£

£

£

F

£

©

£

F

F

F

 

F

£

© ©

©

F

©

©

F

F

4 

F

£

£

¡

F

¡ ©

©

£ 

¥

£

¡ ©

 

£

F

©

£

F

F £ 

£

£

£

¡ ¡

  © F

F ©

£ 

© F

%

5

F

£

£

F

0

£ £ £

£

F

F 

F

©

£

F 

£

8

¡

0

£

© 

F F 

© F

© 

©

£

£

F F

F 

F

£H

£

¡ § 

£

¡ © © ©

F ©

© © 

F © @ © £ £ © § 

gkan: "Datang kepa aku, a ai manusia! Ayu atang kepa aku! Aku a ala Rasululla . Aku Mu amma in A ulla ." amun, orang ramai ti ak men engar suara agin a. le itu, agin a meminta alA as; seorang yang ersuara lantang untuk melaungkan kepa a tentera Islam: "Wa ai pasukan Ansor! Wa ai pasukan orang-orang yang er aia i a a pokok Samura (mereka yang er aia alam aia ar-Ri an)!" Lantas mereka menja a : " a, kam i i sini se ia menerima ara an. a, kami i sini se ia menerima ara an." Ter apat te ntera yang cu a memusing untanya (untuk menya ut seruan itu), namun ti ak erupaya er uat emikian. Lantaran itu, ia mengam il pe ang, perisai an menyarung aju esinya . Dia merempu turun an melepaskan untanya. Dia kemu ian-nya menuju kepa a ara suara ta i se inggala menemui Rasululla s.a. .. Setela 100 orang er impun ersama agin a, mereka ertin ak meng a api an memerangi musu . Ak irnya kemenangan erjaya icapai. Dalam peristi a ini terkan ung e erapa pe oman an pengajaran yang patut iteli ti ole para pen ak a an tentera ke enaran. Kekala an ak a alam pertempuran kemungkinan erpunca aripa a kelema an a i a sesetenga pen ukungnya, keti akik lasan kepa a ke enaran an keti akse iaan mereka untuk mele urkan sega la-gala i jalannya. Ketegu an pemimpin ak a meng a api apa-apa krisis, ke eranian an keyakinan eliau kepa a Alla an pertolongan- ya, mempunyai kesan esar untuk menukarkan kekala an kepa a kemenangan. Pejuang yang a a ersamanya akan men apa t semangat aru, meskipun se elum itu mereka merasa lema an ragu-ragu. Kekala an juga apat itukar menja i kemenangan jika tentera jujur an tetap tegu ersama pemi mpin mereka yang erani lagi ik las. Mereka yang tetap tegu ertempur ersama Rasulu lla s.a. . setela erlaku kekala an pa a permulaan perang; Mereka yang menya ut pan ggilan Rasul s.a. . ti ak mele i i 100 orang; Pa a ketika mereka ter impun, perjalanan pertempuran mula ertukar. antuan Alla kepa a am a- am a- ya yang eriman jug a mula ti a. Kesannya pi ak musu mula te as. Semangat an arisan mereka mula lem a . Setiap kali pemimpin ak a memperingatkan para pengikutnya a a a mereka era a i atas ke enaran an Alla ersama orang-orang eriman yang jujur, semangat mereka akan ertam a kuat. Mereka akan semakin maju untuk er akti an erkor an. agin a s.a. . ersa a: "Aku a ala Rasululla ." Di alam ri ayat lain, ukan aripa a I nu isyam pula, agin a ersa a: "Aku a ala a i. Aku ti ak er usta. Aku a ala anak A ul Muttoli ." Kata-kata ini menja i ukti ke enaran ak aan kerasulan Rasululla s.a. .. Ia tu rut menja i ukti keyakinan agin a ter a ap pertolongan Tu annya. Seseorang pemimpi n sepatut-nya ersikap se emikian ketika meng a api saat-saat genting. Dia en akl a yakin engan irinya an erlin ung engan Tu annya. Dia juga perlu komite ter a ap pertolongan an penjagaan- ya. Keyakinan pemimpin kepa a o jektif, matlamat an

F

©

©

F

F

©

© F

© © F 

 

¥

© 

§

F

F

©

©   

 

F

©

©  

© F

F 

©

F 

F

F 

©

F

© ¥ 

F 

© F 

 F F ©

©

© 

© F 

© 

F

© F 

F

©

© ¥

F

©

©

F   © © © F © F ©

©

©

F

© F

© © F © ¤ 

© F

F 

© F

© @

©

¥ ©

©

F 

F

F © F © © F F

© F

©

© 

F ©

F

©

© © F ©

© F

F

F

©

©

© ¥ § © 

©

¥

© 

F

F 

© © F  F © © © ¥ F ©

© F

© F

F 

©

© © © ©

F ©

F ©

© F

F

© 

F 

 F

F 

© 

F

©

© 

© 

 F

© 

©

©  ©

F 

F © © F 

F F 

©

©

F  

©

©

©

©

F ©

F

F

© 

 © F © © F © © © © © ¥ 

risala yang i a anya mem eri impak ter esar kepa a kejayaan. Ia juga merupakan tarikan kepa a orang ramai untuk ersamanya. Keyakinan ini mem a a impak esar alam meringanka n e anan ji anya. Dia akan re a an tenang alam memikul keperitan perjuangan. 7. Pen irian Ummu Sulaim inti Mil an ( alam pertempuran ini) menja i sala satu ke anggaan anita muslima pa a zaman permulaan Islam. eliau ersama suaminya, A u Tol a turut terli at alam pertempuran ini. Ketika itu, Ummu Sulaim yang se ang amil . ak a .info 90 mem e at perut engan aju gaunnya. Dalam masa yang sama unta milik suaminya a a ersama-sama nya. Dia im ang unta itu akan terlepas. le itu, ia memasukkan t angannya ke alam tali an esi kekang unta terse ut. Rasululla s.a. . ternampak gelagat nya, lantas erkata: "Ummu Sulaim?" Dia menja a : " a, emi apa an emak aku, a ai Rasulul la ! unu la mereka yang melarikan iri aripa a kamu se agaimana kamu memerangi ora ng yang memerangi kamu. Mereka sememangnya layak iperlakukan emikian." agin a menja a : "Ti ak cukupka Alla ( er uat emikian), a ai Ummu Sulaim?!" Ummu Sulaim juga memiliki se ila k anjar. Suaminya, A u Tol a ertanya kepa anya mengapa eliau memiliki k anjar terse ut. Dia menja a : "K anjar ini a ku am il, kalau-kalau orang musyrik meng ampiriku, aku akan lukakannya!" a apan itu mengkagumkan A u Tol a an menarik per atian Rasul s.a. .. Demikianla ke u ukan anita Islam se elum ini. Demikian juga ke u ukan mereka yang sepatutnya pa a masa men atang. Dia erani, sama-sama mem eri sum angan al am pertempuran memperta ankan agama engan turut meli at-kan iri alam kanca pertempuran. Apa ila ia iperlukan atau musu meng ampirinya, ia sen iri mem a las serangan terse ut agar ti ak ija ikan ta anan perang. Wanita muslima alam sej ara permulaan Islam mempunyai lem aran-lem aran jasa akti, pertarungan, pengor anan an ke eranian yang gilang gemilang. Peristi a-peristi a ini menja i tamparan kepa a para orientalis an golongan arat yang taksu . Mereka mem erita u angsa mereka a a a Islam meng ina an memperleke kan anita. Mereka juga men ak a risala Islam al am atasannya yang normal ti ak memperuntukkan tempat yang selayaknya agi anita alam masyarakat. Mala mereka terus menga a-a akan cerita palsu men ak a Islam ti ak mem uka ruang syurga kepa a anita. Wanita ti ak akan memasuki syurga alau maca m sekalipun ia melakukan ke aikan, i a at an keta aan!!! Tanpa kita meneliti kepa a nas al-Quran an Sunna yang terang-terang menolak ogengan ini, sejara Islam sen iri tela mencatatkan jasa-jasa anita Islam al am menye arkan Islam. er ak a an erkor an i jalannya. Ini se ikitpun ti ak per na icatatkan ole sejara mana-mana agama lain. Peristi a yang erlaku kepa a Ummu Sulaim alam pertempuran ini (pertempuran unain) merupakan satu conto aripa a ratusa n conto

©

© 

©

F 

©

©

©

©

©

© 

F

F

©

©

© F

©

¥ 

©

F

F

F

© 

© © 

© F

© © 

 F F

© © 

© 

F

©

© 

© 

©

F  

©

¥

F 

© 

F 

F ¤ ©

F

©

F

©

©

©

© © 

F © © ©  

©

©

§

F  

©

© 

F F F © 

@

F

©

© 

© F©

©

©

F

©

©

© 

F

© F 

F 

 

©

©

©

©

© F F

¥

©

©

© 

F

© F

F

F 

  ©

© © 

F

©

©

©

F 

F

©

F

F

©

F

© © F F F © 

F F 

 © 

©

F

©

©

F 

 F F F ©  ¥ © © ©

yang memperkatakan tentang peranan anita. ukan tujuan kami menja a ak aan musu -musu Islam yang taksu alam topik ini. Kami le i pri atin memetik penga jaran yang cukup jitu aripa a peristi a Ummu Sulaim ini agi mem erangsangkan kita ag ar menyeru anita Islam. Menyeru mereka agar melakukan tugas asal an semulaja i me reka iaitu erk i mat untuk Islam an men i ik generasi kita yang akan atang i atas petunjuk an prinsip-prinsip Islam. Pa a ari ini ter apat ua golongan anita Islam; gol ongan anita yang sole a lagi aik, tetapi anya ter atas kepa a perlaksanaan solat, tila a al-Quran an menjau i perkara aram. Segolongan lagi anyut alam arus tama un arat. Mereka menukarkan a a sopan santun Islam an ak lak anita Ara Islam engan ko etika an nilai moral anita arat. Ko etika an nilai moral ini tela meng eret mereka, keluarga an angsa kepa a ala encana an kesengsaraan. Le i malang lagi a a pi ak yang e rperanan menelanjangkan anita Ara Islam aripa a ak lak an kriteria yang perna iasu kan ole semulia-mulia generasi alam sejara . Generasi mulia terse ut mempunyai jasa an kualiti yang tinggi, agung lagi a a i. Islam an sejara nya, k ususnya sejara Rasululla s.a. . pula mengajak anita Islam ari ini untuk kem ali tampil erk i mat kepa a Islam an masyarakatnya. la mengajak mereka erk i mat alam ruang lingkup tugas semulaja i, men i ik an ciri-ciri ke anitaan yang sejati seperti keperi a ian mulia, kesuci an iri, kesopanan an sikap malu. . ak a .info 91 Kamu per atikan, a aka para pemu i Islam kita yang komite eragama mengulangi sejara K a ija , Ais a , Asma , al-K ansa , Ummu Sulaim an Iain-lain toko seu mpama mereka? A aka mereka memutar kem ali sejara toko -toko mukminat yang a a i a n intang- intang yang ergemelapan terse ut kepa a kita pa a ari ini? A aka sememangnya sukar untuk itemui kem ali pulu an K a ija , Ais a , Asma an Ummu Sulaim i kalangan mereka pa a ari ini? Sekali-kali ti ak. Tunjuk ajar yang et ul an keimanan yang se ar lagi gemilang su a cukup untuk mela irkan toko -toko seump ama mereka. amun, siapaka yang akan mem uka lem aran a a i untuk anita Ara Islam pa a zaman kita kini? Siapaka yang akan melakukannya tanpa meng irau tipu aya golon gan penyesat an ejekan musu kepa a ke aikan, ke enaran, kesusilaan an agama? 8. Dalam pertempuran ini, Rasululla s.a. . menemui seorang anita yang tela i unu ole K ali in al-Wali . rang ramai mengerumuni anita terse ut. agin a ertanya: "Siapa ni?" Mereka menja a : "Seorang anita yang tela i unu ole K ali in al-Wali ." Lantas Rasululla s.a. . mengara kan e erapa orang sa a at yang a a ersamanya: " ari K ali an katakan kepa anya: Rasululla s.a. . melarang kamu mem unu kanak-kanak, anita an uru kera an." Ti ak ragu-ragu lagi, larangan mem unu golongan lema an mereka yang ti ak terli at alam peperangan merupakan peraturan yang tersen iri igariskan ole Is

F

F

© 

© © 

© 

F

©

¥ F

F

©

F

F

© F

©

©

F 

© 

© ©

F 

F

© © F F 

© F

©

F

©

¥

F

©

©

©

©

F F

©

© 

©

F

F 

©

F © 

F 

© F

©

F

©

F  F F © F F

© F

© 

 

© F

©

©

F

F 

©

©

F

©

F

© 

©

F

F

F

¥ F 

F F

© 

© F 

© 

© ©

F ©

F F 

©

F 

© 

©

F 

  © F © 

©

© 

F ©

F

F

F 

© © © © ©

©

© 

© ©

©

F

F

©

F F F F ©

© F F 

©

¥ 

F 

F

© © 

© 

©

F F

F

I

© F

© F F

© F F F F ©

©

F ©

©

©

©

©

© 

F

©

F 

F

F

© © © 

F

©  © © F © ©

©

©

©

© F 

lam. le itu Islam melarang tenteranya mem unu para pen ita, anita, orang tua, kanak-ka nak an mereka yang ipaksa erperang seperti petani an uru . Dalam sejara peperangan i unia, se elum ma upun selepas Islam ingga ari ini, perun angan yang unggul lagi erperikemanusiaan se egini ti ak perna erlaku. Satu ke iasaan an iterima i kalangan semua angsa, peperangan meng aruskan kaum yang erperang unt,uk mem unu musu tanpa kecuali. aman ini iala zaman iisyti arkan ak asasi manusia. la juga me rupakan zaman itegakkan a an unia an antara angsa untuk menyekat pencero o an serta mem antu angsa tertin as se agaimana yang igem ar-gem urkan. amun, ji a kemanusiaan masi elum menceca ta ap yang tinggi an mulia ingga apat mengisyti arkan peng araman mem unu kelompok-kelompok masyarakat ta i. Kita cuk up kenal engan pemusna an an ar an peng uninya alam Perang Dunia Pertama an Pe rang Dunia Ke ua. Kita juga amat arif tentang peperangan yang ilakukan ole golongan penjaja ter a ap pem erontakan rakyat yang menuntut ak mereka untuk i up mulia. Golongan penjaja meng alalkan pemusna an an ar an kampung. Mereka meng alalkan pem unu an ri uan atau pulu an ri u pen u uknya engan tujuan mema amkan api pem erontakan. Perancis tela melakukan kekejaman ini i Algeria le i aripa a sekali. egitu juga engan tin akan Englan i anyak koloni jaja annya . Ataupun tin akan Portugis ter a ap koloni jaja annya i Afrika pa a ari ini. Kita tak perna ta u se ikitpun alam sejara mana-mana untuk erperang. amun Islam sejak 14 kurun lalu tela melarang secara jelas per uatan mem unu mereka. Perkara angsa i unia, a ulu ma upun kini, ter apat larangan mem unu uru an kaum tani yang ipaksa ini ti ak ter enti seka ar larangan perun angan, a kan ia menja i realiti yang erlaku. Kamu apat li at alam pertempuran unain ini, Rasululla s.a. . selaku pen ukung syariat an penyampainya mara ter a ap pem unu an seorang anita. ag in a meng antar ara an kepa a e erapa panglimanya agar ti ak menyerang anita, kanak -kanak an uru kera an. Ketika agin a mempersiapkan angkatan tentera Usama untuk memerangi Rom ( e erapa ari se elum ke afatan agin a), antara pesanan agin a kepa a mereka iala : Larangan mem unu anita, kanak-kanak, orang tua an pen ita yang ti ak erperan g atau ti ak mem antu peperangan. Pesanan yang sama ilakukan ole pengganti agin a, A u . ak a .info 92 akar as-Si i r.a. ketika eliau meneruskan peng antaran Usama , juga semasa eliau mengara kan ketum ukan tentera untuk erperang i jalan Alla , jalan ke enaran, ke aikan, petunjuk an kea ilan. Demikian juga sikap yang ilakukan ole "pe ang Alla ", K ali in al-Wali r.a. semasa pem ukaan Ira . eliau ti ak melakukan se arang tin akan u ruk kepa a kaum petani yang se ang ercucuk tanam i tana -tana mereka. Prinsip-pri nsip kemanusiaan yang mulia an ti ak iketa ui ole sejara mana-mana tentera i muk 

©

F 

©

¥

©

F

©

F

© 

F 

©

F

© F 

F 

F

©

¥

©

©

F © © © 

©

© 

F

F

F 

F 

© F

© 

F

©

F

F ©

F 

F

¥

F 

© 

F 

© ©

© 

© ©

©

F

F © F

©

F

©

F

F 

© © 

©

© © ©

F F © F F

© F @

©

©

F

© © ©

F

F

© 

F

© 

F

©

F

F

F

©

F F © 

¥ ¤

©

F F 

¥ ©

© 

F

© 

© F

F

F F

©

©

© 

© 

 © 

F

F

©

© 

©

© F © F

©

©

F

F 

F F F

© 

F ©

© 

F 

©

¥  

F

F

©

¨

F

©

F

F

¤ ©©

© 

©

F

© ©

F 

F 

F

©

F   F © ¥ F F © © © © © 

©

© F

© F F ©

F © F 

 © © © © © ©  ©  © ¥ F ©

a umi ini tela menja i a at resam tentera Islam i mana-mana pa a pel agai zaman. Kesunggu an tentera Islam untuk erpegang engan a at resam ini itunjukkan kepa a kamu ole tin ak tan uk Sola u in ketika erurusan engan tentera Sali setela eliau mengala kan mereka an mengam il kem ali aitul Ma is. eliau tela mem eri keamanan kepa a orang-orang tua, toko -toko agama, anita, kanak-kanak, a kan tenteratentera Sali yang gaga . eliau meng antar mereka kem ali kepa a kaum mereka engan ka alan tentera Islam. eliau juga ti ak melakukan sesuatu yang uruk kepa a mer eka. Se angkan sikap tentera Sali ketika mena an aitul Ma is jelas menunjukkan pengk ianatan, sikap keji, keganasan an perangai ina. Tentera Sali menjanjika n keamanan nya a an arta kepa a pen u uk Islam aitul Ma is sekiranya mereka mengangkat en era puti (menyera kala ) i atas Masji al-A sa. le itu, orang-orang Isl am er impun eramai-ramai i alamnya kerana terpe aya engan janji terse ut. Apa ila tentera Sali memasuki aitul Ma is, mereka menyem eli semua orang yang erlin ung i Masji al-A sa tanpa mengira sesiapa. ilangan mereka yang isem eli i alam m asji itu menceca kepa a 70,000 orang. Mereka ter iri aripa a para ulama, para za i , a nita an kanak-kanak. inggakan seorang penulis Kristian meng antar erita gem ira pena a nan kota itu kepa a Pope engan kata-kata angga: Dara - ara tela mengalir i jala n-jalan se inggakan panglima-panglima erku a Sali i meng arungi limpa an ara yang menenggelami kaki-kaki ku a mereka. ari ini, kita memperkatakan perkara ini ukanla untuk er angga an ermega engan sejara pem ukaan, para panglima an tentera kita. Mereka igam arkan ole

Gustave Le on : "Sejara ti ak mengenali pem uka negara yang le i er elas kas i an a il er an ing Ara ". Kita mengim aunya untuk menye arkan a a a kita se elum i ni le i erperikemanusiaan an er uat ke ajikan er an ing orang-orang arat pa a kurun ke-20 ini. Agar golongan arat ti ak apat memper ayakan kita. Meskipun mereka mencanangkan kepa a kita tentang ak asasi manusia, ari Kanak-kanak, ari I u s e agai ukti ketinggian tama un mereka. Mereka menipu orang yang lurus en ul an e al . Mereka memper ayakan golongan yang men ak a irinya anak angsa an para cen ikia an kita tetapi ilang keyakinan engan umat an sejara sen iri. Kami ma u generasi kita pa a ari kini menye ari komplot ja at ini. Mereka en akla yakin engan agama an arisan tama un kemanusiaan mereka yang mulia. ustera itu, mereka ti ak tun uk kepa a golongan arat seumpama tun uknya seoran g fakir yang ina i a apan seorang kaya yang erkuasa. Data pemikiran mereka juga ti a k ertelaga sesama sen iri tanpa apat mem ezakan antara kaca an permata se agai mana kelkatu yang ertelaga memasuki api lalu ter akar i alamnya. Ilmu mengesa kan Islam se agai se aik- aik agama. Dan ajaran yang paling ampir engan fitra an paling menjamin ke aikan manusia. Sejara juga mem uktikan pep erangan  

© ©

F 

 

F 

© F 

F

© 

© © F

© 

F 

©

©

F ¥

@  

F 

© 

© 

©

©

©

©

©  

F ©

¥

F

F

F 

©

© © F © F

©¤

F   

F

©

©¤

F

© ©

©

© 

©

F

© F

©

@ 

©

© F ¤ 

F © ¥

¥

©¤

©

F 

¥

© 

© 

©

©

©

© © F 

© 

© 

© 

©© F ¥ ¥ © F © © © ©  © 

©¤

F © 

© © 

F

© © F © 

F © ©

©

©

© ©

©

©

©

¥ 

F

F

¥

¥

F

©

F

©

©

©

© ©

© 

¥ F 

©

©

© F

© F ©

F

© F F 

©

©

@

©

F

© 

F

¤

¥

© 

F 

F

F F

F F

F

F

© 

F 

F

© © ©

©

F

© 

© 

F 

© © F

©

© F 

© F 

 

© F © @ ©

Islam merupakan peperangan yang paling er elas kasi an, paling se ikit ala en cana, paling anyak ke aikan an paling mulia misinya. Setiap ari itemui ukti- ukti aru a a a Islam merupakan agama Alla , Mu amma itu pesuru Alla an orang-orang I slam yang jujur itu merupakan am a- am a- ya yang terpili an ter aik i kalangan s eluru manusia. . ak a .info 93 Kami akan perli atkan kepa a mereka tan a-tan a kekuasaan Kami i merata-rata tempat ( alam alam yang ter entang luas ini) anpa a iri mereka sen iri, se ing ga ternyata jelas kepa a mereka a a a Al-Quran a ala enar. elumka ternyata kepa a merek a ke enaran itu an elumka cukup ( agi mereka) a a a Tu anmu mengeta ui an menyaksikan tiap-tiap sesuatu? (Fussilat: 53) 9. Rasululla an orang Islam tela mengejar kaum a azin yang te as se ingga mereka ti a ke penempatan kaum T a if i Toif. agin a an orang Islam mengepung kota itu e erapa ari tetapi gagal mem ukanya. Setela itu, agin a pulang ke Ma ina . Dalam perjalanan, agin a mem a agi- a agikan arta rampasan perang unain. la ter iri aripa a 6,000 ta anan sa aya an anita i samping unta an kam ing yang ti ak iketa ui jumla nya. agin a mem eri a agian yang anyak kepa a pemuka-pemuka Ara untuk menarik minat mereka kepa a Islam. agin a juga mem eri arta yang anyak kepa a Quraisy. amun Ansor ti ak memperole i apa-apapun. Se a agian Ansor memperkatakan al terse ut. Mereka mela irkan rasa se i kerana ti ak men apat apa-apa a agian aripa a rampasan t erse ut. inggakan se a agian mereka erkata: "Rasululla s.a. . tela ertemu kem ali ka um agin a." Maksu nya: agin a tela melupakan kita setela Alla mem ukakan Makka an Quraisy memeluk Islam. le yang emikian, Rasululla s.a. . mengumpul kaum Ansor an erucap kepa a mereka Setela agin a memuji Alla , agin a ersa a: "Wa ai kaum Ansor! Aku tela men engar kata-katamu. Ia mengan ungi celaan kepa aku. ukanka kamu se elumnya sesat, lalu Alla mem eri petunjuk kepa a kamu? Miskin, lalu Alla menja ikan kamu kaya? Saling ermusu an, lalu Alla mempertautkan ati- ati kamu?" Mereka menja a : " enar! Alla an Rasul- ya le i erjasa an le i er akti." Kemu ian agin a ersa a lagi: "Wa ai kaum Ansor! Kenapa kamu ti ak menja a kata-kataku?" Mereka ertanya: "Wa ai Rasululla apa lagi yang patut kami katakan? Alla an Rasul- ya mempunyai jasa an akti." agin a ersa a: "Demi Alla , kalau kamu ma u, kamu ole ja a . a apan kamu a ala enar an iterima. Kamu ole ja a : Kamu ( a ai Rasululla ) atang kepa a kami alam kea aan kamu i ustai (kaummu), lalu kami yang mempercayai kamu. Ter iar tanpa pertolongan, lalu kami yang menolongmu. Diusir, lalu kami mem elamu. Ser a kekurangan, lalu kami erkongsikan arta enganmu. Wa ai kaum Ansor, a aka iri kamu merasa ti ak puas ati ter a ap sisasisa unia yang aku gunakan untuk menarik minat kaum terse ut agar memeluk Islam. Se angkan aku sera kan kamu kepa a keislaman kamu. Wa ai kaum Ansor, ti akka kamu re a orang ramai kem ali ersama kam ing an unta, se angkan kamu pulang kepa a tunggangan kamu ersama Rasululla ? Demi Tu an yang ji a Mu amma alam genggamanya, jika ukan kerana ijra , nescaya aku seorang Ansor. Sekiranya orang ramai melalui satu lorong i ukit, se angkan Ansor melalui lorong yang 

F

F

©

© 

© 

© 

©

F

© 

F ©

© 

© 

©

©

© 

© F 

F © ¥ F ©

© F

©

© F 

@ 

F

F

© © © © 

F 

F F ¥ F F

© 

¥

F

© F

© 

F 

F 

© ©

F 

F 

F © © 

F 

¥

@

© ©

F 

F

F  © F

©

¥

F

©

©

© ©

©

F ©

© 

F

© 

 © F  F © © F

© ©

F © © © 

 F

©

©

F

F F

F© 

¤ F F 

© ¥ F 

F 

F

F F F

F 

©  

©

F  

F 

© @ F F 

F

F 

© 

©

F

©

F

F

F 

© 

© F

F

F 

©

F 

©

F

¥

F F ©

F

© ©

©

© 

©

¥

©

©

F 

© F ©

F

©

© F

©

© F

F 

© © F

F

©

©

¥

¥

©

©

© 

F 

F

© 

©

© 

© F 

F © ©

F F © © 

F

©

F © 

F

F  F © ¥ ¥ © © F ¥ @ © F ¥ F © 

lain, nescaya aku melalui lorong yang ilalui Ansor. a Alla , ra matila Ansor, anak-anak an cucu-cucu Ansor." Maka kaum Ansor menangis se ingga janggut-janggut mereka asa . Mereka erkata: "Kami re a engan pem a agian an a uan yang ilakukan ole Rasululla ." Di sini ter apat e erapa permasala an yang ole i eri komentar tentangnya: Pertama: Isu arta rampasan perang se agai satu a agian aripa a sistem perang . ak a .info 94 alam Islam. Musu -musu Islam menja ikannya se agai me ium untuk menyerang Isla m. Mereka men ak anya ia merupakan sala satu faktor material pengisyti aran perang alam Islam. Ia juga se agai insentif yang cukup erkesan kepa a tentera-tentera Islam untuk erkor an an er akti. Lantaran itu, mereka ermati-matian mere ut arta rampas an selepas tamat peperangan se agaimana yang erlaku alam pertempuran ini. Tak iragui a a a setiap pengkaji yang a il an se ar menolak ak aan ini. Ini kerana faktor peperangan alam Islam er entuk spiritual. Ia ertujuan menye ark an ke enaran, menolak gangguan ja at an pencero o an. Ini inyatakan secara jelas alam ayat-ayat al-Quran an a is- a is. A ala pelik, seseorang sanggup erkor an ny a a an men e a kan keluarganya kepa a penga aian, kerana tamakkan a uan material alau macam mana esar a uan terse ut. Tamak kepa a a uan material ti ak erupaya mela irkan keper iraan luar iasa yang terserla i kalangan pejuang-pejuang Isl am pa a zaman permulaan Islam. Ia juga ti ak apat mela irkan natija yang menakju kan se agaimana erlaku alam peperangan Islam engan Ara semasa ayat Rasululla . egitu juga pertempuran Islam engan Parsi an Rom selepas itu. Se angkan pi ak musu -m usu Islam sen iri mempunyai orongan ketamakan material. arta- arta an orang Islam pasti akan menja i a uan mereka sekiranya orang Islam kala . rang Islam ukan satu-s atunya pi ak yang mengagi -agi kan arta an memper am akan musu mereka apa ila menang . a kan fenomena ini merupakan tin ak tan uk mana-mana angkatan tentera yang erp erang. Kenapaka ketamakan material yang imiliki ole musu Islam ini ti ak meng asilk an keper iraan luar iasa atau natija yang mengkagumkan? Se agaimana yang terserla i kalangan tentera Islam an ipamerkan alam siri peperangan Islam? er agai peristi a yang erlaku alam peperangan menafikan sama sekali orongan material merupakan pemangkin paling utama alam ji a tentera Islam. Dalam pertem puran a ar, U u , Mu ta an Iain-lain lagi, ira- ira Islam maju ke me an pertempura n meng arapkan kemuliaan mati sya i an nikmat syurga. inggakan sala seorang a ripa a mereka melemparkan ua - ua tamar aripa a mulutnya apa ila men engar janji Ras ul s.a. . tentang alasan syurga agi para syu a a. eliau meng arungi pertempuran seraya erkata: "Wa , agusnya! Tia a apa lagi yang meng alang aku untuk memasuki syurg a melainkan tamar-tamar ini? Demi Alla , ( ika aku meng a iskan makan tamar ini),

©

F

F  

F

F

©

F F 

F

F 

F

©

©

F © © 

©

©

©

F

F 

F

F F F

©

F

© © F © © 

  F

© 

F

@

§ @

F  © F

F

©

© F F

¥

F 

F 

F 

F F © © F

© F 

©

©

© 

 ©

F

© 

© ©

© © 

©

©

F

©

F 

©

F

© © F

© 

©

©

©

F

F © © ©

© F

F 

© 

F

©

F ©

F F 

©

© F

© 

©

F

©

F

© F© © © F  © F F F 

© 

 

F © 

F 

F 

F

© 

©

©

© F

F ©

F

F © © © 

© F

©

© F

©

F 

¥ 

F

F ¥

© F

© ¥

©

F © © ¥ 

ia a ala ke i upan yang panjang (melam atkan aku ke syurga)!" Selanjutnya, eliau terus erperang se ingga ter unu . ang lain pula tampil menyerang musu seraya erkata: "Syurga ! Syurga! Demi Alla aku mencium aunya le i ekat ari ukit U u ." (Peristi a i ni erlaku ketika pertempuran U u ). Dalam pertempuran engan Parsi, Rustum mena arkan arta atau pakaian kepa a orang Islam agar mereka mem atal-kan rancangan erperang an pulang semula ke ne gara mereka. amun ketua utusan tentera Islam menja a : "Demi Alla , kami ti ak kelua r kerana perkara ini. Apa yang kami ma u iala menyelamatkan kamu aripa a penyem a an se sama am a kepa a penyem a an Tu an ang Ma a Esa lagi Ma a Mengala kan. Sekiranya kamu memeluk Islam, kami akan pulang. Sementara kerajaan an tana kamu tetap ke kal milik kamu. Kami ti ak akan mere ut apa-apa pun aripa a kamu." A aka ini ja ap an gerom olan tentera yang keluar untuk men apatkan rampasan perang juga menguasai tana an arta en a?! Peristi a para pejuang meng arapkan rampasan perang alam pertempuran unain an keti akpuasan ati Ansor kerana ti ak men apat agi an ija ikan ukti ak aa n palsu mereka. Mereka sengaja ersikap memejamkan mata ter a ap realiti pertempuran an pi akpi ak yang terli at alam peperangan. Mereka yang meng arapkan rampasan perang terse u t ter iri aripa a mereka yang aru memeluk Islam. i aya Islam masi elum erta pak . ak a .info 95 kuku alam ji a mereka se agaimana golongan Islam yang se elumnya. le itu, or angorang Islam seperti A u akar, Umar, t man, Ali, A ul Ra man in Auf, Tol a , azu air an para sa a at esar yang a al menya ut seruan Islam, ti ak meng arap a uan rampasan perang terse ut. Rasa ti ak puas ati Ansor pula anyala kata-kata ses etenga mereka yang erpan angan pem a agian rampasan perang pa a ari terse ut iagi t i ak sama rata. Fenomena se egini erlaku kepa a ke anyakan manusia pa a setiap zaman an tempat. la tim ul alam iri mana-mana manusia yang era a alam situasi seumpam a ini. Tangisan mereka apa ila a i s.a. . erucap kepa a mereka a ala ukti paling je las tentang keinginan Ansor untuk mencapai re a Alla , pa ala an syurga- ya, juga ketaatan kepa a Rasul- ya. Antara ucapan agin a: "Ti ak-ka kamu re a orang ramai kem a li ersama kam ing an unta, se angkan kamu pulang kepa a tunggangan kamu ersama Rasululla ?" Mereka mengutamakan untuk er amping engan Rasululla an tinggal er ekatan agin a er an ing arta en a an keuntungan. A aka logik mereka i tu u : Mereka erji a anya untuk mengaut arta an keuntungan? Tia a guna untuk mempersoalkan: Kenapa Islam menja ikan rampasan perang ak tentera yang erperang ukan ak negara se agaimana zaman kita ini? Kerana perso alan 

F 

©

©

F 

F 

©

©

F

©

F

©

F

F F 

@ 

F 

F 

  

© F 

F

©

©

F

© 

F 

© F

©

F

F

©

F

© ©

©

©

©

© 

F

F ©

©

©

© 

F ¥ F

©

F

F

© F

F

©

F 

©

© @

©

F

F

©

©

F 

©

F

© 

F © 

©

© F 

©

F

© © © 

© 

©

©

F

©

©

F 

F

F  

© 

¥ 

§

© F

F 

F 

F  F

© 

F

F ©  © 

©  

F  

F ¥ 

§ F © © F © © F ©

F © F

©

© 

©   

¥

© 

F

F

F © F ©

© 

© F ©

F

F F 

© F © © F © © F 

F © © 

F 

¨

©

© 

© © 

se egini menunjukkan mereka alpa tentang ta iat manusia an a at resam peperanga n pa a zaman terse ut. ukan anya tentera Islam mem a agi- a agikan 4/5 rampasan peran g kepa a tenteranya, Parsi an Rom turut er uat se emikian. a kan pengagi an ter se ut igunakan ole semua angkatan tentera. Sekiranya seseorang mujta i pa a ari in i erpen apat rampasan perang yang iperole i ole tentera Islam pa a zaman ini pe rlu isera kan kepa a negara, ia masi alam lingkungan mema ami persoalan ini er a sarkan prinsip an ru Islam. Ke ua: Keputusan a i s.a. . mem eri agi an rampasan perang le i kepa a mereka yang aru memeluk Islam er an ing tentera lain menunjukkan ke ijaksanaan agin a. agin a s.a. . arif engan personaliti kaumnya an erpan angan jau alam mengu rus sesuatu perkara. Mereka merupakan golongan yang sentiasa memerangi Rasululla a n enggan menerima ak a se inggala pem ukaan Makka . Se a agian mereka juga gem ira engan kekala an orang Islam pa a permulaan pertempuran ini ( unain). l e itu, usa a menjinakkan ati an menyemai perasaan tentang keistime aan mereka memeluk Islam ari su ut material mesti ilakukan. Kerana mereka memerangi Islam ise a faktor material ini. Pa a akikatnya, mereka se agai pemuka-pemuka kaum, memerangi Isla m kerana ingin mengekalkan kepimpinan an menjaga kepentingan material mereka. Apa ila Islam meng ancurkan kekuatan mereka engan pem ukaan Makka , a a kemungkinan masi ter apat alam ji a mereka rasa enci ter a ap kemenangan terse ut. Mungki n tim ul juga rasa ti ak puas ati engan kekala an an runtu nya kekuatan mereka. Islam merupakan agama pem a a petunjuk an pengisla . Islam ti ak erpa a engan anya mem eri tekanan an menggunakan kekerasan tanpa meng iraukan penerimaan ji a an ati, se agaimana yang ilakukan ole ke anyakan sistem yang ergantung kepa a kekerasan untuk tertegak an kekal. a kan ati mesti ter uka untuk menerima Islam, merasa gem ira engan petunjuknya an rin u kepa a prinsip juga tela annya. Pem erian terse ut merupakan tin akan ijak selagi pem erian (kurnia ) kepa a sesetenga manusia erfae a untuk memper aiki ati an meng apuskan permusu an mereka. Rasululla mengam il keputusan yang sangat ijak se ingga mereka re a t er a ap apa yang ilakukan ole agin a s.a. .. Alla mengeta ui ak a - ya pasti erkem ang ke timur an arat unia setela ia menguasai semenanjung tana Ara . le itu, seluru Ara mesti ise iakan untuk memikul risala ini an erkor an i jalannya. Sekiranyaji a para pemuka ipuli kan eng an . ak a .info 96 pem erian ini, ati mereka akan ter uka untuk menerima ca aya ak a . Mereka jug a akan erse ia memikul e anan ak a . Inila yang enar- enar terja i. Setela Rasulu lla menjinakkan ati para pemimpin terse ut, rasa ti ak puas ati an ke encian kepa a Islam an ak a nya lenyap aripa a iri mereka. Apa ila tentera Islam mula menjelaja umi

© F

© 

© F

 

F© F

F

© 

¥

F

F ©

©

F

©

F

©

© F

@ 

©

F

© F 

©

F

© 

F 

©

© ©

©

©

©

©

©

© F

F ¥ 

F F

F 

©

F 

©

F

F

© F

F ¥ F 

F ©

F F 

© 

F 

©

F

©

© F

©

F F © F  

© 

© © © F 

F 

©

© F 

F

F   

©

© 

© F 

©

F 

©

©

© 

F

© ©

©

© 

 

F ©

©

F

©

©

F 

© 

F ¥ F

©

F 

F F

F

©

©

F F © F

F

©

¥ © 

© © 

©

© 

F

F

F

©

F

©

F

© 

F

©

F

©

F

F

©

©

F

©

F

©

©

F 

© 

F

©

© © © F

© F 

©

© 

F

F 

 ©

F 

© ©

© © ¥ © 

emi menyampaikan prinsip Islam an mengeluarkan manusia aripa a kegelapan kese satan kepa a ca aya Islam, semenanjung tana Ara tela erse ia untuk memikul tugas ersejara yang agung ini. Para pemimpin yang tela jinak ati mereka ini merupakan golonga n pertama yang re a an mara alam pertempuran pem e asan terse ut. Sejara mengesa kan pertarungan e at mereka alam siri pem ukaan terse ut. Mereka juga mempunyai ja sa esar alam memperkuku kan tunggak-tunggak Islam i luar semenanjung tana Ara . Merek a menguruskan kerajaan Islam yang luas an memimpin tenteranya yang melimpa -limpa . Mereka tetap iiktiraf se agai muja i . Meskipun pa a permulaan Islam, mereka merupakan golongan yang ijinakkan (melalui er agai pem erian). Ataupun mereka lam at memeluk Islam se ingga selepas pem ukaan Makka . Ke iasannya, mereka yang terkemu ian erjaya menyusul mereka yang ter a ulu. rang yang lema apat menca pai keistime aan orang yang kuat. egitu juga ramai orang yang memperole i keik lasa n eramal alaupun memulakannya tanpa ik las. Al- asan ra ima ulla erkata: "Kami menuntut ilmu ini ukan kerana Alla , namun ilmu ini tetap men orong agar ia il akukan kerana Alla ." Toko lain pula erkata: "Kami menuntut ilmu ini tanpa niat, namu n niat atang kepa a kami selepas itu." ukupla Alla menjanjikan ke aikan kepa a golo ngan yang le at memeluk Islam ini, se agaimana firman- ya: t,x Ρr& ô⎯¨Β Οä3ΨÏΒ “ θtGó¡o„ Ÿω 4 Úö‘F{$#uρ Ï ≡uθ≈uΚ¡¡9$# ÛW≡u ÏΒ !uρ !$# ≅‹ 6y™ ’Îû ª!$# y‰tãuρ yξä.uρ 4 (#θè=tG≈s%uρ ߉÷èt/ .⎯ÏΒ (#θà)x Ρ & t⎦⎪Ï%©!$# z⎯iÏΒ πy_u‘yŠ ãΝsàôã & ∩⊇⊃∪ × 7y tβθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ ª!$#uρ 4 4©o_ó¡çtø:$# Tidaklah sama di anta a kamu, o an -o an yan membelanjakan ha tanya se ta tu ut be pe an sebelum kemenan an ( abi men uasai Makkah). Me eka itu lebih besa da jatnya da ipada o an -o an yan membelanjakan ha tanya se ta tu ut be pe an sesudah itu. Dan tiap-tiap satu puak da i keduanya, Allah janjikan (balasan) yan sebaik-baiknya. Dan (in atlah), Allah Maha Mendalam Pen etahuan- ya akan apa yan kamu ke jakan.(Aladid: 10) Keti a: Tindakan Rasulullah s.a.w. men umpul dan me edakan asa te kilan Anso ke ana tidak mendapat apa-apa baha ian da ipada ampasan pe an , menjadi bukti kebijaksanaan politik dan kelembutan akhlak a inda s.a.w. Apabila komen seseten ah Anso be kaitan a ihan ampasan pe an sampai kepada a inda, a inda men ambil lan kah p oaktif untuk me edakan asa te kilan te sebut. a inda men umpulkan me eka untuk tujuan itu. a inda menyampai-kan ucapan yan bijaksana sekalipun a inda tahu me eka mencintai dan setia men ikutinya. Me eka telah men o ban-kan da ah dan ha ta me eka di jalan Allah. Tiada kebimban an be laku sesuatu yan men u an kan iman atau men humban me eka ke dalam kema ahan Allah dan Rasul- ya. amun a inda memilih untuk men hilan kan p asan ka yan mula te semat dalam fiki an seseten ah me eka tentan isu te sebut. Ini salah satu sunnah te puji yan mesti diikuti oleh pa a pemimpin dan ketua be sama penyokon dan pencinta me eka. Musuh menun u-nun u untuk men ekploitasi apa-apa kejadian atau kata-kata yan melemahkan pe antun an pa a www.dakwah.info 97 pen ikut te hadap pemimpin me eka. Syaitan mem-punyai komplot yan jahat dan lic

£

5 

0

£

£

£

©

£

F

8

F

¡ ¥

¨

F

©

¡ 

¡

£

£

¡ ¡ ¥ ¡ £ ¡

E

© F

F

¡

F

£ 

F

¡£

F

¡

¡ ¥

¡¡

£

© ¡

© 

¡ £ £

¡

£ ¡

£

F

¡ ¥ 

£

© ¡

¡¡ 

© F ¡

¡ ¥

£ 

  

¡ £ ¡

£ 

© 

F ¡ ¡ £ £ ¡

F 

@ 

£

F © F

F

£ ¡ £ ¡ ¡ £ ¡ £

¡ ¥ £

¡ 

£

£ ©

£ 

£

F

£

F 

F

¡

¡

F © ¡

© F

¡ £

F

4 

¡

£

I

¡

© 

£ 

¥

¡

£

¡ £ £

¡

£

£

©

© 

£

¡

¡

£

£

£

0

©

¡ £ £

¡ ¥

F 

£

¡

F

F

£ ¡ £ 

F

© 

G 5

£

£

© F©

F

©

£ £

F F ¡ £ £

©

¡

£

© ¡ 

¡

¡

¡

¡

£ £ £

£

£

£

£

£

© © F © @ ¡

£

ik tipudayanya. Oleh itu, pa a pemimpin tidak boleh cuai mendapatkan dukun an penyo kon walau me eka amat mempe cayai pa a penyokon me eka. Sete usnya, pe hatikan teknik bijak la i be kesan yan di unakan oleh a inda s. a.w. a a me eka be puas hati dan yakin te hadap hikmah keputusan a inda te sebut. a inda menyebut jasa-jasa me eka kepada dakwah Islam, bantuan me eka kepada a inda dan inisiatif se e a me eka untuk mempe bena kan a inda. Sedan kan ketika itu kaum a inda sendi i mendustai dan men usi a inda. a inda menyebut jasa-jasa me eka ini se telah mempe in atkan me eka tentan jasa Allah kepada me eka. Allah telah menyelamatka n me eka da ipada kesesatan, pe pecahan dan pe musuhan. Semua ini disebut a a me eka mudah mene ima kehilan an semua keuntun an ha ta dunia ( ampasan pe an te sebut ) jika dibandin den an kebaha iaan dan petunjuk yan me eka pe olehi. Den an demikian, a inda mene askan dua pe ka a kepada me eka: a) a inda tidak menyebelahi kaumnya den an melupakan Anso , seba aimana dakwaan seseten ah me eka. b) Keputusan a inda menyekat me eka da ipada mene ima ampasan pe an be dasa k an kepada kekuatan be a ama, kehebatan iman dan kecintaan me eka kepada Allah dan R asulya. Sepanjan usiaku, tiada teknik lain yan lebih be kesan da ipada teknik ini untu k memuaskan hati me eka yan be jasa dan lama dalam dakwah. Iaitu di kalan an me e ka yan be iman den annya, ikhlas, juju se ta tidak men ha apkan balasan mahupun te ima kasih. Selawat dan salam Allah ke atas a inda. Alan kah bena fi man Allah be kenaan a inda: ∩ ∪ 5ΟŠÏàtã @,è=äz 4’n?yès9 y7‾ΡÎ)uρ Dan bahawa sesun uhnya en kau mempunyai akhlak yan amat mulia.(AlQalam: 4) Keempat: Reaksi Anso setelah menden a ucapan a inda s.a.w. me upakan contoh kejuju an iman dan kehalusan jiwa yan palin mena ik. Me eka ju a men enan jas a Allah ke ana membe i petunjuk dan men anu e ahkan taqwa kepada me eka. Me eka menyifat kan usaha me eka menolon , menyokon dan be jihad seba ai ku niaan Allah dan Rasulya. Me eka ju a menyatakan bahawa, jika bukan ke ana Allah, nescaya me eka tidak men dapat petunjuk. Jika bukan ke ana Rasul- ya, nescaya hati dan pandan an me eka tidak m endapat cahaya petunjuk. Jika bukan ke ana Islam, nescaya Allah tidak akan menyatukan ke mbali kaum me eka setelah be pecah, atau memeliha a da ah me eka yan men ali tanpa n ilai. Jika bukan ke ana Islam, pasti Allah tidak akan menyelamatkan me eka da ipada pe n uasaan ahudi kepada kemuliaan Islam, atau membebaskan me eka da ipada ji an me eka ( a hudi) yan mempe kudakan me eka. Me eka ju a men isytiha kan; me eka men utamakan Rasulullah men atasi se ala limpahan ha ta dan kese onokan dunia Apabila Rasulul

¥

¥ 

£

£

§

£

£ ¡

¡

£

£

£

¡ ¥ ¡ £ £ £ £ ¡

¡

¡ ¥

¡ £

£

¡ £

£

£

¡

¡

£

£

¡

¡

¡ £

£

¡ ¥

¡

¡

£

¡

£

£

£

£

£

£

£

£

¡

£

£

£

£

£

£

¡

£

£ £

¡

£

£

£

£

¡

£

£

¡ ¥

£

¡

£

¡ ¥

£

¡

¡

£

£

¡

£ ¡ £

¡ ¥ £

¡

¡ £

£

£

£

¡

¡

¡ £ ¡

¡

£

£ ¡

¡

£

£

¡ ¥ £ 

¡ ¥ £

£ £

¡

¡

£

£

£

£

£ £

¡

¡

£

¡

¡

£ £

¡

¡

£

¡

£

£

£

¡ £

¡

£

£

£

¡¡

¡ ¥ £

£ £

£ ¡

¡

£

¡

£

¡

¡

£

£

£

¡

£ £

¡ £

¡

¡

£

£

¡

£

¡

£

¡ ¥ ¡ ¥

£

¡ £ ¡

¡ ¡

£

£

£

£

¡ ¥ ¡ § ¡ 

£

£

lah s.a.w. mendoakan ke ahmatan untuk me eka, anak-anak dan cucu-cucu me eka, ai -ai mata me eka be cucu an embi a ke ana kep ihatinan Rasulullah s.a.w.. Apatah la i doa a ind a me upakan doayan mustajab. Adakah la i bukti lain kepada kejuju an iman? Adakah di sana cinta yan lebih mulia dan indah da ipada cinta ini? Semo a Allah me edhai me ek a dan menjadikan me eka edha. Semo a Dia men abadikan nama me eka di dunia dan menye takan kita be sama me eka dalam syu a an- aim. idup di sampin Rasul- ya yan dicintai la i a un dan olon an yan Allah telah ku niakan nikmat ke atas me ek a di kalan an pa a nabi, siddiqin, syuhada' dan me eka yan hampi den an- ya. www.dakwah.info 98 Akhimya, pe istiwa yan be laku anta a Rasulullah s.a.w. dan Anso ini, mestilah diin ati oleh setiap pendakwah dan dihafal oleh setiap penuntut ilmu. la anta a pe istiwa yan dapat menambahkan iman se ta men elo akan asa cinta dan indu kepada Rasululla h s.a.w. dan sahabatnya .a.. www.dakwah.info 99 ( ) MERU TU KA PATU G ER ALA abi Ib ahim a.s. (bapa pa a nabi selepas nabi uh a.s.) me upakan anta a me eka yan meme an i aja an kebe -halaan anutan kaumnya. Sehin a kaumnya cuba membaka nya seba aimana yan dice itakan oleh al-Qu an al-Ka im. Apabila a inda datan ke Makkah, a inda menin alkan anaknya, Ismail a.s. dan ibunya di situ. Setelah Is mail menin kat emaja, me eka be dua sama-sama membina Kabah untuk dijadikan umah ib adat Allah dan destinasi haji kepada o an amai. Anak-anak Ismail semakin amai (me eka dikenali seba ai A ab Musta' ibah, seba aimana yan dinamakan oleh ahli-ahli sej a ah). (Da i aman ke aman) Me eka masih tidak men enali aja an menyembah be hala dan patun . Kemudian menjadi satu ibadat kepada sesiapa yan men emba a menin alkan Makkah, membawa seketul batu da ipada Tanah a am seba ai memuliakannya dan tand a ke induan kepada Makkah. Di mana sahaja me eka sin ah, me eka akan meletakkan d an be tawaf men elilin inya seba aimana me eka men elilin i Kaabah. Me eka be buat demikian untuk men ambil kebe katan den annya, ju a tanda cinta dan indu me eka kepada Tanah a am. Amalan ini be te usan sehin alah 'Am u bin Luhayy membawa masuk amalan menyembah be hala kepada me eka (ahli seja ah men atakan kejadian ini be laku 500 tahun sebelum pe utusan abi). Dia me upakan o an pe tama yan men ubah a a ma Ismail a.s.. Asal-usulnya adalah sepe ti be ikut: Dia me upakan penja a pintu Kaabah selepas pen usi an Ju hum da i Makkah dan kawasan sekita nya. Tak lama selepas itu, dia ditimpa sakit yan te uk. Dia dibe itahu: "Di alqa', Syam te dapat sebuah mata ai pana s (seka an ini, tempat itu dikenali seba ai al- ammah), jika kamu ke sana, kamu akan sembuh ." Lalu dia ke sana dan mandi di situ. Dia kemudiannya sembuh. Dia mendapati penduduk di situ

¡

£

£

£ 

£

£

¡ ¥ £ £ £ ¡

¡¡

£

£

¡

£

£

£

¡ 

£

£ £

¡

¡

£

£

¡

£

¡ ¥

£

£

¡

£

£

£

£

¡

¡¡

£ @

¡

¡

¡ ¡ £

¡

£

¡

¡ £

£

¡¡

£

¡

£

¡

£

£ 

¡

£

£

¡

@

£

£

£

¡£

£

¡¡

£

¡ £

¡

¡

£ ¡ £

¥

£

¡

£

¡

@

£

£

¡¡

£

£

£ £

£ ¡

£ £

¡

¡

¡

£ 

£

£

£

£ £

£

@ ¥

£

£

£

¡

¡

¡¡ £

£

£

£

£ 

£ £

£

¡ ¡

£

£

¡ ¡

£

¡

£

G

¡ 

@ 

£

£

£

¡

¡

£

¡ £

¡

£

£

¡ ¡

£

¡ ¥

¡ £ ¡

¡

£

£ £ £

¡ G £

@

£

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

£ £ £ £ £ £

£ 

¥ £

menyembah be hala, lantas be tanya: "Apa ini?" Me eka menjawab: "Kami meminta hu jan tu un dan kemenan an menewaskan musuh den an patun -patun ini." Lantas, dia mem inta me eka membe ikan sebaha ian patun te sebut kepadanya. Me eka membe ikan kepada nya. Kemudian dia membawa patun itu ke Makkah dan mene akkannya di sekelilin Kaabah .11 Selepas itu. penyembahan be hala te seba luas di semenanjun tanah A ab, hin a kan setiap pen huni umah di Makkah mempunyai sebuah be hala yan me eka sembah di umah. Apabila me eka mahu be musafi , pe ka a te akhi yan dipe lakukan di umahnya i alah men usap-usap be hala te sebut. Apabila pulan da ipada musafi , pe ka a pe tama yan dilakukan setelah memasuki umahnya ialah men usap-usap be hala te sebut. Setelah itu, penyembahan be hala di kalan an A ab menjadi-jadi. Ada di anta a me eka yan membina umah be hala. Ada pula yan membina patun . Sesiapa yan ti dak mampu membina patun mahupun umah be hala, dia mendi ikan seketul batu di Tanah a am atau di mana-mana yan me eka asa ba us untuk menempatkannya. Dia kemudiannya men elilin inya seba aimana dia men elilin i aitullah. Ketika muisa fi dan sin ah di sesuatu tempat, seseo an itu akan men utip empat ketul batu. Dia aka n memilih batu manakah yan palin ba us, lalu menjadikannya seba ai tuhan. Ti a ketul bat u la i dijadikan seba ai batu alas pe iuk. Apabila be an kat, dia menin alkannya. Apab ila be henti di pe hentian yan lain, dia akan melakukan pe buatan yan sama.12 A ab mempunyai ti a be hala te besa yan dia un -a un kan. Me eka men e jakan haji dan menyembelihkan ko ban untuknya. e hala yan palin tua ialah "Manat". la dibina di pin i pantai men hala ke a ah al-Musyallal di Qadid yan te letak anta a Ma dinah dan Makkah. Semua A ab men a un kannya dan yan palin men a un kannya ialah kaum Au s dan Kha aj. Apabila Rasulullah s.a.w. kelua untuk membuka Makkah pada tahun ke -8 11 Kitab al-Asnam, isyam bin Muhammad bin as-Sa-ib al-Kalby, m.s 8. 12 Kitab al-Asnam, isyam bin Muhammad bin as-Sa-ib al-Kalby, m.s 33. www.dakwah.info 100 hij ah, a inda men utuskan Ali .a. ke tempat be hala te sebut. Ali telah me un tuhkannya, sete usnya men ambil ba an -ba an yan dipe sembahkan kepada be hala itu, lalu membawanya kepada abi s.a.w.. Anta a ba an yan diambilnya ialah; dua bilah pe dan yan dihadiahkan untuk be hala itu oleh al- a ith bin Abi Syami al-Ghassani, a ja Ghassan. Al- a ith me upakan aja yan membunuh Syuja' bin Wahb al-Asadi .a., utusan ab i s.a.w. kepadanya yan men ajak kepada Islam. Tiada utusan abi s.a.w. yan dibunuh sela in Syuja'. e hala kedua be nama "al-Lat". Ia te letak di Toif. Me upakan sebon kah batu empat se i. Qu aisy dan semua A ab men a un kannya. Selepas abi s.a.w. pulan k e Madinah da ipada pembukaan Makkah, ombon an Thaqif datan menemui a inda. Me eka meminta a inda s.a.w. membia kan al-Lat tidak di oboh selama ti a tahun. amun

£

¡¡

£ 

¡

¡ £

£

£

£

£ ¡

¡

¡

£

£ £

£

¡ ¥

£

¡

¡

£

¡

¡

¡¡

£

£

£

£

£

£

¡

¡

¡ 

¡

¡ ¡ ¡

£

£

£

£

£

¡

¥ ¡

£ ¡

£

£

¡

£ ¡ ¥ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

£

¡

¡ 

¡ ¡

£ £ £

¡

¡ £

¡

¡

£

¡ £

¡

£

¡

¡

£

£

£

¡

@ ¡ £

¡ ¡ ¡ £

£

¡

¡ ¡ ¡

£

£

¡

£ £

£

£

£ £

£

£

£

¡ £

¡

¡ £

£

¡ £

£

£

£

£

£

£

£

£ £ £

¡

£

¡

¡

¡ ¡ ¡

£

¡

¡

¡ £

£

£

¡

¡

£

£

¡

¡

£

£

¡

@ @

¡ 

¡

¡ ¡

¡ ¥

£

£

¡

£

¡

£

£

¡

¡

¡

£

£ £

£

£

¡

¡ ¥

£

£ ¡¡

£G

¡

£

£

¡

¡

¡¡ £

£

¡

¡

¡ ¡

@

£ £ £ £ £ £

£

£

@ ¥

£

£

¡ ¥ £ ¡

GG ¡

£ ¡

£

¡¡

£

¡

¡

£

£ £

¡¡ £

¡ £

¡

£

¡ ¥

£

¡

¡¡

¡

¡

£

£ ¡ £

£ £

£

£

£

£

¡ ¡ ¡

¥ £

£

£ ¡

¡ £

£

¡

£

£

£ @ £ ¡¡

¡¡ ¡

£

¡

£

£

£

¥

£

£

£

£

£ £

£ £

¡

¡

£

¡¡

¡

¡

¡

£ ¡

£

¡¡

£ ¡

¡ £ ¡ £ ¡¡ £ £ £ ¡ GG £ ¡ £ £ £ £ ¡¡ £ ¡ ¡ £

¡ ¥

£

¡

¡

¡¡ £ ¥ ¡¡

£

¡ £

¡

¡ ¡

¡ ¡ £

G

¡ £ ¡

¡¡ ¡

£

¡¡

£

£

¡ £

@

£

¡

¡

£

£

£ 

¡

£

¡ ¥ ¡¡ ¡ ¡ ¡ £ GG £ £

GG £

¡¡ ¡

@ ¡ ¥ £ £ ¡¡ £ £

GG

¡ £ £ £ ¥ ¡ ¡ £ £

G

£

£ ¡ ¥ £ £ £ £ £ @ ¡ ¡

a inda en an mene ima pe mintaan me eka. Me eka te us memohon penan uhan da ipada a inda den an men u an kan tempohnya setahun demi setahun, tetapi a i nda tetap en an. Sehin alah me eka meminta penan uhan untuk tempoh sebulan sahaja , namun a inda masih en an mene imanya. Ibnu isyam be kata: ( e dasa kan penjelasan me eka), Me eka in in pemusnahan be hala te sebut ditan uhkan a a me eka te selamat da ipada tindak tanduk olo n an yan bodoh, wanita dan anak-pinak me eka. Me eka ju a meminta penan uhan sehin a se lu uh penduduk Taif memeluk Islam a a pemusnahan al-Lat tidak menimbulkan kejutan kep ada kaum me eka. amun Rasulullah en an mene ima pe mo-honan itu. a inda men utusk an Abu Suffian bin a b dan al-Mu hi ah bin Syu'bah a a me untuhkannya. Apabila al Mu hi ah mula memukul den an can kulnya, wanita-wanita Thaqif kelua menan is me atapkan al-Lat se aya be syai : endaklah kamu menan is sun uh-sun uh untuk si pembela, (Lanta an) me eka yan keji telah menye ahkannya (untuk di untuhkan), Me eka (yan keji) itu tidak pandai be lawan pedan (mempe tahankannya). Maksudnya: Alan kah hibanya! Al-Lat sebelum ini menjadi pembela kami da ipada mu suhmusuh dan menolak bala bencana, telah dise ahkan oleh o an -o an yan keji untuk di untuhkan. O an -o an yan keji te sebut tidak mempe -tahankannya mahupun be ta un pedan demi untuknya. e hala keti a be nama "al-'U a"13. Ia be ada di sebelah kanan sesiapa yan be musafi da i Makkah ke I aq. Kaum Qu aisy men a un kannya. Apabila al-Qu an t u un men utuk be hala itu ju a be hala-be hala yan lain, Qu aisy me asa amat ma ah. Ketika Abu Uhaihah iaitu Said bin al-'As bin Umaiyah bin 'Abd Syams bin 'Abd Manaf saki t na ak, Abu Lahab datan men ia ahinya. Abu Lahab mendapatinya menan is, lantas be tanya : "Apakah yan menyebabkan kamu menan is wahai Abu Uhaihah? Adakah kamu menan is ke ana kematian yan pasti?" Dia menjawab: "Tidak. Tetapi aku bimban al-'U a t idak akan disembah la i selepas (kematian) aku!" Abu Lahab be kata: "Demi Allah! Semasa ha yatmu ia tidak disembah ke anamu. e itu ju a selepas ketiadaanmu, penyembahannya tidak a kan ditin alkan ke ana kematianmu." Lantas Abu Uhaihah be kata: "Seka an , aku tahu bahawa aku mempunyai pen anti!" Kesun uhan Abu Uhaihah be penat lelah menyembah be ha la 13 U a adalah batan pohon ku ma yan disembah oleh ani Ghatfan. Me eka mendi ikan di atasnya sebuah pondok. U a mempunyai penja a. (Mu'jam uldan). (pent.). www.dakwah.info 101 itu menakjubkan Abu Lahab.14 Pada tahun pembukaan Makkah, abi s.a.w. meman il Khalid bin al-Walid dan meme intahkannya untuk be tolak memusnahkan be hala te sebut. Apabila Khalid sam pai kepada be hala itu, penja anya, Dubayyah bin a ami asy-Syaibani be se u: Wahai U a lawanlah den an ke as, jan anlah kamu mendustakan, Lempa kan kain selendan dan sinsin kan baju untuk melawan Khalid,

Seki anya kamu tidak membunuh Khalid pada ha i ini, Kamu akan menan un kehinaa n se e a dan membantunya men alahkanmu. Lantas Khalid be kata: Wahai 'U a, kein ka an untuk kamu bukan keampunan, Aku lihat Allah telah men hi namu. Me eka mendakwa be hala itu be upa seo an wanita habsyi yan be ambut kusut masai. Wanita itu meletakkan tan annya di atas bahunya dan be ada dalam batan p okok yan diteban oleh Khalid. Dia telah menentan Khalid dalam upa bentuk sedemiki an. Khalid memen alnya men akibatkan kepalanya te belah. Rupa- upanya wanita itu hi tam sepe ti a an . Apabila Khalid membe itahu Rasulullah tentan pe laksanaan tu as te sebut, a inda a.s. be sabda: "Itulah al-U a. Tiada la i al-U a selepas ini ba i A ab . Ia tidak akan disembah la i selepas ha i ini".15 Inilah be hala-be hala A ab yan palin te kenal pada aman jahiliah. la disebut oleh al-Qu an melalui fi man Allah: ∩ ⊃∪ #“t ÷ W{$# sπsWÏ9$¨W9$# nο4θuΖtΒuρ ∩⊇®∪ 3“¨“ãèø9$#uρ |M≈‾=9$# ãΛä⎢÷ƒu™t sùr& (Setelah kamu - wahai kaum musyrik akkah -menden ar keteran an yan membuktikan kekuasaan dan kea un an Allah) maka adakah kamu nampak bahawa "Al- at" dan "Al-Uzza". Serta " anat" yan keti a, yan bertaraf rendah la i hina itu (layak disembah dan dian ap seba ai anakanakperempuan Allah)? (An- ajm: 19-20) Ketika asulullah memasuki aitul aram pada hari pembukaan akkah, a inda menemui ambar- ambar malaikat dan lain-lain la i. a inda ju a mendapati ambar nabi Ibrahim a.s. dalam bentuk meme an anak-anak panah yan di unakan untuk tilikan nasib. a inda lantas bersabda: Semo a Allah memeran i mereka. ereka menjadikan syeikh kami (nabi Ibrahim) tempat menilik nasib men unakan anak panah. Apa kaitan nabi Ibra him den an panah-panah tilikan nasib? " ukanlah nabi Ibrahim itu seoran pemeluk a a ma Yahudi, dan bukanlah dia seoran pemeluk a ama Kristian, tetapi dia seoran yan tetap di atas dasar Tauhid seba ai seoran uslim (yan taat dan berserah bulat-bulat kep ada 14 Kitab al-Asnam, isyam bin uhammad bin as-Sa-ib al-Kalby, m.s 23. 15 Dalam u'jam al- uldan menukilkan satu riwayat daripada Abu Soleh daripada Ab dullah bin Abbas r.a., beliau berkata: Uzza merupakan syaitan betina yan mendiami antara ti a batan p okok di ten ah-ten ah kebun tamar. Apabila berlaku pembukaan Kota akkah, asulullah s.a.w. telah men utus K halid bin al-Walid. sabdanya: "Per ilah kamu ke ten ah-ten ah kebun tamar dan kamu akan berjumpa den an ti a batan pohon tamar. Temban lah batan yan pertama." alu Khalia per i dan meneban pohon yan pertama. Kemudian beliau kembali bertemu den an asulullah, lalu a inda bertanya: "Adakah kamu me njumpai sesuatu?" "Tidak"; jawab Khalid. "Teban pohon yan kedua."; arah a inda s.a.w.. eliau p er i melaksanakan arahan tersebut dan kembali bertemu den an asulullah. a inda bertanya: "Adakah kamu m enjumpai sesuatu?" "Tidak"; jawab Khalid "Teban pohon yan keti a."; arah a inda s.a.w. la i. Apa

¡

¡

£

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¥

¡

¡ ¥

¡

¡

¡¡ ¡ ¡

£

£

£

¡

¡

£

¡

¡

9

£

¡

¡

¡ ¥

¡ ¥

GG

9

¡

G

¡ ¡

¡

¡ ¥

¡ ¥

¡

¡

¡ ¥

¡

¡

¡

£

¡¡

¢

¡

¡

¡

¡

£

£

¡

¡ £

¡¡

A

¡

¡

¡

9

9

¡

GG

¢

£

9

¥

@

9 ¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

¡

¡

¡

¡

£

9

¢

¡

¡

¡

¡

¥

¡ ¡

£ £

¡

¡

¡

£

£

¥ @

£

¡

£

¡ £

£

¡

¡ ¡ ¡

¡¡ 

¡

¡ £

¡

A

¡

G

GG

£

¡

9

¡ ¢

¡

£

£ £

£ ¡ ¡ ¡ £ ¡

¡ £ ¥ ¡ ¥ ¡ ¡

bila beliau berhadapa-den an pohon keti a, keluar seekor syaitan betina berambut kusut masai dan meletakkan d ua tan annya di atas bahu sambil menampakkan tarin nya. alu Khalid memancun kepalanya (pent.). www.dakwah.info 102 Allah), dan dia pula bukanlah dari oran -oran musyrik." (maksud Ali Imran: 67) a inda memerintahkan a ar semua ambar- ambar tersebut dipadamkan. Perintah a inda itu terus dilaksanakan. Ibnu Abbas berkata: asulullah s.a.w. memasuki akkah pada hari pembukaannya den an menaiki tun an an a inda. a inda ju a melakukan tawaf men unakan tun an annya itu. Di sekelilin aitullah terdapat patun -patun berhala yan d iikat den an timah. abi s.a.w. menunjuk isyarat kepada berhala-berhala itu men unakan sebat an rantin kayu di tan annya, seraya berkata: ∩∇⊇∪ $]%θèδy— tβ%x. Ÿ≅ÏÜ≈t7ø9$# ¨βÎ) 4 ã≅ÏÜ≈t6ø9$# t,yδy—uρ ‘,ysø9$# u™!%y ö≅è%uρ Telah datan kebena an (Islam), dan hilan lenyaplah pe ka a yan salah (kufu dan syi ik); sesun uhnya yan salah itu sememan nya satu pe ka a yan tetap lenyap. (Al-Is a’: 81) Mana-mana er ala yang itunjuk ole agin a ari ara a apan akan tum ang terlentang ke elakang. Sementara mana-mana er ala yang itunjuk ari ara ela kang akan tum ang tersungkur ke epan. Se ingga tia a lagi er ala yang tinggal tegak. Kes emuanya tum ang. Selepas e erapa ulan pem ukaan Makka , semua er ala i semenanjung tana Ara tela iruntu kan ari singga sananya. Para penyem a nya tela mengkufuriny a. Mereka yang perna menyem a er ala kelmarin, ertukar menja i malu kerana kece tekan pemikiran mereka ingga sanggup menyem a atu yang ti ak mem eri mu arat atau manfaat, ma upun menolak sesuatu keja iari. Sejak a al risala Islam, Islam ertin ak menye arkan ke urukan er ala er alaya ng ija ikan tu an ini, mencela penyem a annya serta menyeru kepa a agama fitra ; menyem a Alla Pencipta alam keja ian an Tu an sekalian alam. Semenanj ung tana Ara , iketuai ole Quraisy tela menentang ak a ini. Mereka meli at ak a ini se agai satu seruan yang amat pelik. ∩∈∪ Ò>$yfãã í™ó©y´s9 # ‹≈yδ ¨βÎ) ( #´‰Ïn≡uρ $ γ≈s9 ) sπoλ ;Fψ$# Ÿ≅ è _ & " atutkah dia menafikan tuhan-tuhan ang e ilang itu dengan mengatakan: Tuhan hah a Satu? Sesungguhn a ini adalah satu e ka a ang menakju kan!" (Sad: 5) Semenanjung tanah a saling e telagah dan kacau ilau ek an agama a u ini. Me eka cu a mem unuh dan mengha uskan Rasuln a dengan segala ca a. amun akhi n a kemenangan e ihak ke ada Rasulullah s.a.w. sele as e juangan ang e la utan selama 21 tahun. Baginda mem uka i u k ta ke e halaan (Makkah), memusnahkan tuhan-tuhann a , menewaskan ala tente an a dan menum askan k ns i asi a a emim inn a. dakah a kal da at mem e ca ai semua ini lanta an ia e ja a disem u nakan dalam tem h sesin gkat ini? Ketika Rasulullah s.a.w. memulakan dakwah, tiada se ang manusia un e sama Bag inda. B lehkah keja aan ini te ca ai, jika ukan ke ana llah ang menjadi engatu di elakang dakwah ini, mem e sia kan ketum ukan tente an a dan memandu e jalanan 

£ 

¡

©

£ 

F

&

£ £

F

F 

F

£ 

£ 

£ £

£   

© 

¡¡

¡¡

F 

©

F 

¡

¡ 

£

£ 

©

© 

£ 

£ 

¡ £ £

5

¡

© © F F

F © 

£ 

£ 

F 

 £ £ 

©

F

£

F 

5

¡ © 

F 

£  

9

F © © 

©

£

¡

¡

§ 

£ 

£

£  

© © F 

©

¡

©

¡ ¡

F

F

¡ ¥

¥ F

F 

£

¡ 

F 

£

¡

¥ ¡

£

F F 

F 

A 

¡ ¥ 

£

£ © ¡¡ 

¡

¡ F 

£

¡

©

¡ ¡¡ ¢

©

F

% 

£  

£

¡

F 

£ 

F

F

F

F 

£ 

F 

£ 

£ 

F

© 

¡

© F 

F 

¡

¡ 

¡ 

¡ ¡

£

F

F

¡¡ ¡ © ¡  

£

¡ ¥ ¡ ¥ ¡ F   ©

e tem u ann a? www.dakwah.inf 103 u’Í?ö7ãŠÏ9uρ 4 4’tΓu‘ ©!$# ∅Å3≈s9uρ |Mø‹tΒu‘ øOEÎ) |Mø‹tΒu‘ $tΒuρ 4 óΟßγn=t s% ©!$# ∅Å3≈s9u ∩⊇ ∪ ÒΟŠÎ=tæ ìì‹Ïϑy™ ©!$# χÎ) 4 $—Ζ|¡ym ¹™Iξt/ çμ÷ΖÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# Dan ukanlah en kau (wahai Muhamma ) yan melempa ketika en kau melempa , akan tetapi Allah jualah yan melempa (untuk mem ina akan o an -o an kafi ). (Al-Anfal: 17) Muhamma in A ullah telah menamatkan t a e i pemiki an A a yan e te u an hampi 500 tahun atau le ih. a in a mem e a kan akal A a a ipa a elen u an khu afat ke e halaan. a in a ju a menyelamatkan keho matan me eka a ipa a pen hinaan an kekejian kepe ayaan itu. a in a mem uka pintu-pintu keme ekaan an kemuli an a a i untuk A a . Me eka mema uki pintu-pintu itu tanpa kelua kem ali. Ra ulull ah .a.w. telah e kata ena en an a a a in a: “Selepa ini tia a la i al-Uzza untuk A a . Ia ti ak akan i em ah la i elepa ha i ini.” Semenanjun tanah A a telah men u apkan elmat tin al kepa a kehi upan ke e halaan untuk elama-lamanya. Pemiki an A a telah men apai u ia matan . Me eka ti ak ela untuk kem ali emula ke zaman kanak-kanak; zaman ke e halaan yan men o on pen anutnya meletakkan ahinya ke kaki atu yan tuli la i i u. Selepa kewafat an Ra ulullah .a.w., pepe an an an fitnah telah e laku. A a i kalan an me eka y an men aku na i. A a pula yan mem an kan al-Qu an. Akan tetapi kita ti ak men en a eo an A a pun yan e fiki untuk kem ali kepa a kepe ayaan ke e halaan an tuhantuhannya. Ini ke ana eo an yan e u ia matan ti ak akan kem ali menja i kanak-kanak la i. Semua pe u ahan ini i apai en an empu na ha il ja a na i Muhamma .a.w . an i alah a in a. Setiap o an A a ( ejak zaman na i) ehin a tamatnya unia in i te hutan u i kepa a a in a ke ana menyelamat an mem e a kan me eka a ipa a ke e halaa n. a in a ju a e ja a alam menin katkan petunjuk kepa a an a- an a i muka u mi ini, ama a a me eka yan men ikuti petunjuk itu, mahupun yan menolaknya. Allah tela h menjela kan pe ka a ini en an fi man- ya: |=≈tGÅ3ø9$# ãΝßγßϑkÏ=yèãƒuρ öΝÍκ jÏ.t“ãƒuρ ⎯ÏμÏG≈tƒ#u™ öΝÍκö n=tã (#θè=÷Ftƒ öΝåκ÷]iÏΒ ωθß™ ∩ ∪ &⎦⎫Î7•Β 9≅≈n=| ’Å∀s9 ã≅ö6s% ⎯ÏΒ (#θçΡ%x. βÎ)uρ sπyϑõ3Ïtø:$#uρ Dia-lah yan telah men utus an dalam alan an o an -o an (A a ) yan Ummiyyin, seo an Rasul ( a i Muhammad s.a. .) da i an sa me e a sendi i, yan mem a a an e ada me e a ayat-ayat Allah (yan mem u ti an eesaan Allah dan e uasaan- ya), dan mem e sih an me e a (da i i’ti ad yan sesat), seta men aja an me e a Kita Allah (Al-Qu an) dan Hi mah ( en etahuan yan mendalam men enai hu um sya a ). Dan sesun uhnya me e a se elum ( edatan an a i Muhammad) itu adalah dalam esesatan yan nyata. (Al- umuah: 2) .da ah.info 104 (C) HA WAH TA UK Se a a in as, en aja an dan edoman yan alin entin dalam haz ah ini ialah: Pe tama: Se a haz ah ini e la u; Rom telah men um ul an an atan tente a yan esa di Syam. Maha ajanya, He ules telah mem e i u ah e ada endudu end udu nya

¨

£

¦ £ £ © © £ £ £ ¡ © © £ £ ¡ © ¦ ¡£ £ © ©£ £ ¡ 

¡

£ £ £ ¡ ¡ ¡ ¡ P 7¡ ¨ ¥ P 7 ¡ 7 £ ¡ ¡¡  7 7 £ ¡ ¡ ¡ 7 7 £ 7 £ £ £ ¡ ¡ ¤ 7 7 £ £ 7 7 7 7 £ 7 £ 7 7  ¡ ¡ 7 7 7 £ ¡ £ ¡ £ 7 £  ¡ ¡ £ ¡ £ ¡ ¡ ¡ 7 7 D £ £ £ ¦ ¡ © £ ¦ ¡ ¡ ¡ © ¦ ¦¡ ¦ £ ¡ © ¡  © © ¡ © ¡ ¥ £ £ £ ¦ £ © ©  © © ¡ ¥ © £ © ¡ ¦ ¦ £ ¡ £ ¦ £ ¡¡ ©  © ¡ ¥ © ¦ ¦ ¦ £ ¦ £ ¡ ¡ © © © ¦ £ £ ¡ £ ¦ © © ¡ ¡ £ £ ¡ 

©

© 

7 £

P ¡

£

¡

¦

¡

©

£

¡ 

© 

¦

£

¦ 

7 7¡ 

© © ¦ ¡

© ¦ 

¡ 

© 

£ 

7

£ 

 ¡

¡¡

£

£

©

©

£ 

¡ 

£

£

¦ £ © ¡

£ ¦ 

£ ¦ © ¡ ¥ © ¦

¡ 

¡

¡

£ 7

© ¡ ¥ 

¡

©

¡ © ¡ ¥ © ¡ ¥ 

¡ 

7

©

£

£ 

¡ £

¡

¦

£

¡ © ¡ © £ £ £ 

© 

¦ £ 

£

£ ©

¡

©

¡  

£ 

¦ 

¡ £ 

© ¡ £ £ 

£

£ ¦ £ ¦ £ 

¦

¡ £ ¦ £ ¡ ¡ ¦

£

¡ ¡ £ ©

7 ¡£

£ 

¡ £

£

© 

£  © ¦ ©

selama setahun. Ka lah- a ilah A a ju a telah e a un den an tente a ini. Me e a te di i da i ada a ilah: La hm, uzam, hassan dan Amilah. Rom emudiann ya men hanta asu an tente a hada an me e a al- a a’ ( a asan e am un an yan di i na oleh endudu Damsyi . Te leta anta a Syam dan Wadi al-Qu a). A a ila e ita it u sam ai e ada Rasulullah s.a. ., a inda men aja o an amai untu elua e e an e Ta u . ai nda menye u me e a su aya e sia sedia, di sam in menye u olon an aya un tu meyum an dan mende ma. Ini menjelas an e ada ita ta iaat e e an an dalam Islam. Pe e an an dalam Isl am u an e si a men e o oh atau ovo asi. Teta i e tujuan mem e tahan an a ama dan ne a a, men e ah en e o oh se ta men halan me e a da i ada men an u dan mem uat e osa an. Ini dinyata an se a a jelas oleh anya ayat al-Qu an. Kami telah mem e ata an tentan se a -se a disya iat an e an dalam Islam, o je tif dan jalan-jalannya . Kami telah te an an e a a- e a a tese ut dalam nota uliah untu tahun satu. Ke e an a tan Rasulullah s.a. . untu elua e Ta u sele as e sia n dan e him unan an ata n Rom menjadi enyo on e ada ata- ata ami ini. Kesediaan seseten ah a ilah A a untu e sama Rom menentan o an Islam menjadi u ti aha a me e a e ada jauh da i ada efahaman dan isalah em e asa n yan di a a oleh Islam e ada manusia se a a umum dan A a se a a husus. i a me e a men etahuinya, nes aya me e a a an menola untu emnajdi em antu Rom mela an an a an sa me e a sendi i di alan an o an A a Islam. Kedua: Se uan Rasul s.a. . a a e sia sedia untu e e an di uat etia a t u susah, anas dan musim uah- uahan di eti . O an -o an e iman yan juju dan s e e a menyahut se uan Rasul te se ut tan a mem eduli an esusahan mahu un emis inan. O an -o an munafi ula mena i di i. Me e a men emu a an el a ai alasan. Demi ianlah, ha i at o an -o an yan i hlas dan o an -o an munafi a an jelas te se lah ada a tu- a tu entin . Me e a yan e la a a an te on a e un nya ada a tu du aan. Allah Taala telah e fi man: ⎯ÏΒ t⎦⎪Ï%©!$# $¨ΖtFsù ô‰s)s9uρ ∩ ∪ tβθãΖtFø ムŸω öΝèδuρ $¨ΨtΒ#u™ (#þθä9θà)tƒ β & (#þθä.u ø ∩⊂∪ t⎦⎫Î/É‹≈s3ø9$# £⎯yϑn=÷èu‹s9uρ (#θè%y‰|¹ š⎥⎪Ï%©!$# ª!$# £⎯yϑn=÷èu‹n=sù ( öΝÎγÎ=ö6s% Alif, Laam, Miim. Patut ah manusia menyan a aha a me e a a an di ia an den an hanya e ata: “Kami e iman,” sedan me e a tida diuji (den an sesuatu u aan)? Dan demi sesun uhnya! Kami telah men uji o an -o an yan te dahulu da i ada me e a, ma a (den an ujian yan demi ian), nyata a a yan di etahui Allah tentan o an -o an se ena se ena nya e iman, dan nyata ula a a yan di etahui- ya tentan o an o an yan e dusta. (Al-An a ut: 1-3) Da ah dan an sa hanya te te a dan an it melalui em e sihan saf-safnya da i ada olon an munafi dan eni u. Hanya o an yan mem unyai eazaman yan .da ah.info 105 ena , niat yan i hlas dan insi yan u uh a an teta te uh men hada i esus ahan. Alan ah amai o an yan lemah iman dan a a eni u men halan e jalanan da a 

£ 

¡ £ 7 ¡ £ £ £ 7 ¡ 

7¡ £ 7¡ 

7

7

¡

7

£

¡ 

 

£

¡

7 

7

£

£ £ ¡ 7 £ £ ¡ 7 £ 7¡ £ ¡ ¡ 7 7 7 ¡ ¡ 7 7 £ £ ¡ £ ¡ £ ¡ ¡ £ ¡ £ 7 7 7 7 7 £ 7 £ £ ¡  7 7 ¡ 7 ¡ £ ¡ £ 7 7 £ £  7 7 7 7 £ ¡ £ £ £ ¡ £ ¡  ¡ 7  £ ¡ £ ¡ £ £ 7 £ £ ¡ £ ¡ £ £

7 £ 7 7 

 ¡ 7£ ¡¡ ¡¡ 7 £ ¡ £  ¡ £ ¡ £ ¡ £ 7 ¡ £  £ ¡ £ 7 ¡ ¡ 

¡ 7 £  ¡ £ ¡ £ ¡ ¡ £ ¡ £ ¡

7 7 £

¡ 

£ 

£ ¡ 7 £ 7 7

7 

7 £ £ ¡ ¡ 7 £  7 ¡ £ 

7 

¡

¡

¡ 

£ P ¡ 7 £ £ 7 7

£  £ ¡ ¡ £ 7¡ £ £ 7 7 7 ¡ 7 ¡ 7 £ ¡ £  ¡ ¡ £ 7 ¡ 7¡ 7 ¡ 7 £ 7 ¡£  7 ¡ ¡ 7 ¡ £ £ ¡ ¡ £ 

£ ¡ £

¤ ¥ 7 7 

7¡ 

£ £ 

7

7 

£ 7 ¡¡ £ 

7

7

¡ 

¡ £ 7 £ £ 

7 

£

£ 

¡

£ 

7 £ 7 £

£ 

7 7

£

£ £ £ 7

7 

7 £

¡ ¥ £

7 

7 7 £ 7 7 7 £ 7 £ 7

7 7 £ £ £ £ 7 7 

7

7 £ 

£ 

¤

7 

7 ¡ 7 ¡ 7 

 7

£ 

£ £ 

7 

 

7

£ 

7 £ 

¡ 

¡

£ £ 7 7 £  7

¡ 7 ¡ ¥ 7  7

7

7

¡

£ 7¡

£ 7 ¡

£ ¡

7 £ ¡ ¡ 

7

¡

¡ 

¡ 7

£ 7£ 7

£

7 

h islah dalam umat. Me e a e usaha menye at Islam da i ada me aih atau melam at a n emenan an alau se eti a. An atan tente a Islam dalam haz ah Ta u telah emnyin i an me e a yan seum ama ini. Pe un me e a te on a . Kelemahan iman dan e a uhan azam me e a te se lah. Satu an atan tente a yan mem unyai saf yan t e susun, e satu adu, iman yan u uh dan setia e ada janji le ih e faedah e ada umat alau un ilan an me e a e il. Me e a le ih ham i e ada emenan an e andin den an t ente a yan ilan annya esa teta i e eza a asan, emam uan dan ete uhan. ∩ ®∪ t⎦⎪Î É9≈¢Á9$# yìtΒ ª!$#uρ 3 «!$# βøOEÎ*Î/ Oοu WŸ2 πt⁄Ïù ôMt7n= î A s#ŠÎ=s% 7πt⁄Ïù e a a anya (yan e nah te jadi), olon an yan sedi it e jaya mene as an olon an yan anya den an izin Allah; dan Allah (sentiasa) e sama-sama o an -o an yan sa a . (Al- a a ah: 249) Keti a: Pa a saha at yan aya se e a menyum an mende ma. Contohnya A u a a , Uma , Othman dan lain-lain. Ini menjadi u ti te hada tinda tandu eim anan dalam ji a o an -o an mu min. Iman mendo on me e a untu se e a mela u an e ai an, ju a mela an ha a nafsu dan nalu i di i. Iman ini di e lu an oleh seti a umat dan setia da ah untu menjamin emenan an e atas musuh dan menjamin e ujudan sum e -sum e danayan me e a e lu an. Kita da ati umat ita ada ha i ini amat meme lu an eimanan se e ini. Ke ana ita e de an den an e a ai musuh, e ana n e at, e tem u an dahsyat dan, e uatan dan eli i an musuh. Oleh itu, ita tid a da at mene as annya melain an den an men anda an en o anan ha ta, ji a, ha a nafsu dan syah at. Ini hanya da at di a ai oleh a ama yan mem unyai efahaman sahih tenta n ha i at eimanan. A ama ini mendidi ji a-ji a untu i hlas menyum an dan e e nat lelah untu umat me e a. Me e a mela u annya se a ai satu jihad yan di e i anj a an oleh Allah, se a aimana Dia mem e i anja an e ada mujahidin di medan e juan an. Usaha te ai yan se atutnya dila u an oleh a a en islah dan emim in e an itan ialah menyemai a ama dalam ji a-ji a manusia den an ai . Setia enentan an e ada a ama, se uan untu mem e as an di i da i adanya atau ea si mem e senda an a ama me u a an jenayah nasional yan oleh men a i at an natijah alin u u dan esan alin ahaya. Demi ianlah yan diaja an oleh Allah e a da ita. la disah an oleh seja ah lalu dan di u ti an oleh en alaman masa ini. Penafian te ntan ha i at ini me u a an esila an yan hanya dila u an oleh me e ayan ji anya tid a i hlas e ada e ena an, hatinya tida te u a e ada e ai an dan e i adinya tida di hiasi sifatsifat etin ian mahu un emuliaan. Keem at: Te da at me e a yan datan menemui Rasulullah s.a. ., meminta eizinan a inda untu e e an teta i te a sa ditola e ana a inda tida me m e olehi tun an an yan oleh mem a a me e a. Me e a telah e eda den an linan an ai m ata e ana sedih dise a an te halan da i ada mem e olehi emuliaan e jihad e sam a Rasulullah s.a. .. Pe isti a yan di e ita an oleh Allah dalam ita - ya ini me u a an

7 £ £ £ ¡  7 7 £ £ £ £ £ £ ¡  7 7 7 £ £ £ £ £ ¡ ¡ ¡ ¡¡ 7 7  ¡ £ £ £ ¡ ¥ ¡ £ £ 7 ¡ ¥ 7 7 7 7 7 £ ¡ ¡ £ 7 ¡¡ 7 7 £ £  7 7 £ 7 7 7 7 7 7 7 7 £ £ ¡ ¡ 7 7 7 7 7 7 7 ¡ £ ¡ 7 7 7 7 7 £ £ 7 ¡ ¡ 7 7 ¡ 7 7 £ £ ¡ 7 7 ¡ ¡ 7 £ £ £7 £ ¡ 7 ¡ 7 7  7 ¡ ¡ ¡ £ 7 7 ¡ £  ¡ 7 7 £ 7 ¡ £ ¡  £

7 £ ¡ ¡

7 7 ¡ £ 

¡

%

7 7

7 

7

¡ 

£

¡ 

7  £ 

7 7 7 7 ¡

¡ 7 £  £

£ £ ¡ 

¡ £  7

£ £ 7¡ ¡ £ ¨  7 £ ¡ ¡ 7

£

7 1

£ ¡¡ ¡ ¡ 7 7 7  £ £ £7 7 7 7 7 £ £ ¡ £ ¡ 7 £ £ ¡ £7 7 £ 7 7  ¡ 7 7 7 7  £ £ ¡ 7 7 £ £ ¡ £ ¡ £ 7 7 ¡ £ £ £ 7 7 ¥ £ £ £ ¡ ¡ ¡ 7 ¡ £ £ £ ¤ C£ £ ¡ ¡ ¡ ¥  ¡ ¡ ¡ ¡ 7 7 £ £ £ C ¡ ¥ 7  

7 7 

£ £ 

7 7 ¡

¡ 

£

7

¡ 

7 £ 

¡ 7 £

¡ ¡ 0 ¡ ¡ 

7 

7

7 ¡

7 7

7

£   

7¡ 7 £ £

7 7 ¡ £ £

7

£ 

7 ¡ 7

£ 

7

£

£

7 7 ¡ 

£

7 

7 7

£

£

¡

7

£ 7 7 ¡ 7

¡  £ £ £ 7 £ ¡ 7 7 ¡

7

ontoh alin indah tentan ehe atan iman men i ta e a a yan lua iasa. Ke iasaan manusia a an em i a a a ila dia te selamat da i ada ahaya dan jauh da i ada e e an an. amun o an -o an mu min yan juju ini menan is. Me e a men an a di i me e a telah te le as da i ada mem e olehi ha uan ahala Allah yan esa dan eluan men a a i mati syahid di jalan- ya. Ada ah te da at insi yan e tinda alas dalam ji a se a aimana tinda alas iman dalam ji a me e a ini? A a ah ula e u ian yan menim a umat a a ila .da ah.info 106 me e a etiadaan to oh-to oh se e ini? Kisah ti a o an yan tida e i e jihad e ana men utama an e ehatan, tida mahu e anas dan le ih su a tin al di umah, adahal me e a adalah o an -o an mu min yan juju , men andun i en aja an yan anya . Sele as e e a a eti a, iman da lam ji a me e a te seda . Lantas me e a men etahui aha a me e a telah mela u an dosa yan esa e ana tida tu ut se ta e sama Rasulullah s.a. . dan o an -o an mu min. amun e itu, einsafan ini tida menye a an me e a te le as da i ada hu uman. Hu uman me e a u u e as dan mem uat an me e a se i . Selu uh masya a at mem oi ot me e a. O an amai hin a an iste i-iste i me e a dila an e a a dan e i a a den an me e a. Setelah te u ti ejuju an tau at, enyesalan, esedihan dan du a ita me e a, Allah men u nia an eam unan e ada me e a. A a ila me e a di e itahu tentan ha a em i a te se ut, me e a i an tida te hin a. Seseten ah me e a mensede ah an ha ta dan a aian me e a se a ai tanda esyu u an e ada Allah di atas ni mat e edhaan dan eam unan- ya . Pen aja an se e ini men halan mu min yan juju eimanannya da i ada ulas dalam e ja- e ja yan aji . Dia tida a an ela e ehat sedan an o an amai e enat lelah. A atah la i e senan lenan sedan an o an amai e susah ayah. Inilah ta iat iman; amu sentiasa me asa an aha a amu me u a an ahli dalam satu um ulan ata u se aha ian da i ada eselu uhan aha ian. la ju a menye- a an amu me asa an a a yan menim a um ulan tu ut menim a amu. e itu ju a, a a yan e faedah e ada me e a, tu ut e faedah e ada amu. Kesenan an tiada e ti ji a umat dalam esusahan dan ende itaan. Rehat tiada lazat-nya se i anya o an lain enat dan letih. Kamu ju a me asa an si a menin al an e aji an me u a an satu tanda e u an an iman dan e a atan a ama. Ia ju a me u a an dosa yan e lu e tau at dan em ali e ada Allah. Kisah ini ju a mem e i en aja an e ada ita, aha a a idah men atasi hu un an e a at. e itu ju a, e la sanaan sistem yan dia ui sya a didahulu an da i ad a mematuhi ha a nafsu dan emosi. Hu un an e a at ula tida da at mem antu a a-a a di hada an ema ahan dan emu aan Allah. ∩∉⊂∪ íΟŠÏ9r& ë>#x‹tã öΝåκz: ÅÁム÷ρ & îπuΖ÷FÏù öΝåκz:ŠÅÁè? β & ÿ⎯ÍνÍ öΔ & ô⎯tã tβθà Ï9$sƒä†

£ 

¡ £

£ £ £ £ 7 £  7 ¡  7 £ £ ¡ £ ¡ 7 7 7 £ 7¡ £ ¡ ¡  7 7 £ 7 £ ¡ 7 7   £ ¡ £ 7 7 7 7 7 £ ¡ £ 7 £ ¡ 7 7 7 £ £ £ 7 ¡ ¡ ¥ ¡ 7 £ £ ¡ ¡ 7 7 7 7 £ £ 7 7 7 7 £ £ ¡ £ £ ¡ ¡ 7¡ £ £ £ ¡ £ ¡ 7¡ £ 7 7  £ ¡ ¡ 7 7 ¡ £  7 £ 7 7 7 7 £ £ ¡ ¡¡ £ 7 7 7 7 7 £ £ £ £ £ £  ¡ 7 ¡ 7  7 £ ¡ 7 7 7 £ £ £ £ £ £ 7 £  7

£ 

7 7 

 

7

£ 7

£ 

£ £ ¡

¡ £

¡ 

£ 

7

7

£

7 7

7 

¡¡

7 

£ 

£ 7 

¡ £

¡

¡ 7

¡ 

7 £

7 7

7 7 ¡ £ 

 £ 

£ £ 7 ¡ £ ¡ £ 7 ¡ 7 £ 7 £ 

£

£ 

¡ 

 £  

¡ £

£

¡

7 

£ 

7 

7 

¡ £

£

7 

¡¡ 7 £ £ ¡ 7 ¡ 7

£

7

£

£

£

¡

£ 7 £ £

7

£

7 ¡ ¡ 7 £

7 £ 

¡ ¡ 

 7

7 £ 

£

7 

¡ 7 

7

£ 

¡ ¡ £ ¡ 7 £ £ ¡ £ £ 7

¡ £

£ 7 ¡ 

£ ¡ ¥ 7 ¡ £ ¡ 7 ¡ 7 ¡¡ £ 7 ¡ 7 £ £ £

¡ 7 £ 7 ¡ £ ¡ 7 £ 

£

¡ 

7 7 £ 7 £ 7 7 7 £ 7 ¡¡ ¡ £ 7 7 7 ¡ £ 7 7 ¡ £ 

7 ¡ ¡ 

¡ £

£ ¡ 7 £ ¡ £ 7 7

£

7

7  £ £ £7 ¡ 

£ 

7

7 

¡ £  £ £ 7  ¡ 7 7 

£

£

£ £

¡

¡ £

£

¡

¡¡

£ £

£

£

¡ £

£

£

£ ¡ £

£

¥

£

£

¢

£

£

¢

¡

£ ¡

£

¨

£

¡ £ ¡ ¡

£ £

¡

¡

£

£ ¡ ¡ £ £

£

£

¡

£ £

£

¡

£ £

¡

¡

£ ¡

£ £ £

£ 

£ ¡

£

£ ¡ £ ¡

£

¡ ¡ ¥

¡

¡

£ £

£

¡ ¥ £

¡ ¡¡

£

£ ¡ £ ¡

£

¡

 

£

£

  

£

¡ £ £

£

£

¡ ¡ £ £ £ ¢ £ £ ¡

£ ¡¡

¡¡

¡

¡

¢

£ £ ¡ ¡¡

¡ ¡ £  ¡¡

¡

£ £

£

¡

£

£

¡

£

¥ £

£

£

£

£

¢

¡

¡

£

£ £

¡

£ £ £

¡ 

£ ¡

£

£

¡

£

¡

¡

¡

¡¡

£

£

£

£

£ £ ¡ £ ¡ ¢ £ ¡

£ ¡ ¡

¡ £ £ £

£

£

£

£

¡

£

£

¡

¡

¡

¡

£

¡

£

¡ 

£

¡

¡

¡

£ ¡

£ £ £ £

¡ ¡ £ ¡ ¡ ¢ ¡ £ ¡ £ £

¡¡ £

¡

¢

  ¡ ¢  

leh itu, hendaklah me eka yan men in ka i pe intahnya be in at se ta be ja a-ja a jan an me eka ditimpa bala bencana, atau ditimpa azab seksa yan tidak te pe i sakitnya. (An-Nu : 63) www.dakwah.info 107 (D) HA ATUL WADA (HA I SELAMAT TINGGAL) Hajjatul Wada me upakan satu-satunya haji yan dilakukan oleh asulullah s.a.w. selepas diutuskan seba ai asul. Apabila o an amai menden a asulullah s.a.w. akan men e jakan haji pada tahun te sebut, me eka be bondon -bondon datan da i pelb a ai pelusuk semenanjun tanah A ab untuk sama-sama men e jakan haji. Hin akan bilan an me eka (men ikut seseten ah ahli seja ah) mencapai jumlah 114 ibu o an . Kami a n ap bilan an ini adalah bilan an an a an. ika tidak, ba aimanakah me eka boleh dih itun dan ditentukan bilan an se amai itu? asulullah s.a.w. telah menyampaikan khutbah a inda yan masyhu . Setiap penuntut wajib men hafalnya ke ana ia men andun i pen isytiha an p insip-p insip umum Islam, la ju a me upakan khutbah te akhi a inda. Di dalamnya te kandun : "Wahai manusia! Den a lah sabdaku. Aku tidak tahu, boleh jadi aku tidak akan menemui kamu selepas tahun ini di tempat ini untuk selama-lamanya. ( amalan ini adalah anta a mukjizat asulullah s.a.w.). Wahai manusia! Da ah dan ha ta kamu mesti diho mati sehin a kamu be temu kembali den an Tuhan kamu. la mesti diho mati seba aimana keho matan ha i kamu ini (Ha i A afah) dan keho matan bulan kamu ini (bulan ha am ulhijjah). Kamu akan be temu den an Tuhan kamu, lalu Dia akan menyoal kamu tentan amalan-amalan kamu. Sesun uhnya aku telah menyampaikan. Sesiapa yan mempunyai amanah, hendaklah dia menunaikan amanah itu kepada pembe i amanah. Semua amalan iba dihapuskan. Namun kamu be hak memiliki modal kamu tanpa kamu menzalimi atau dizalimi. Allah telah menetapkan tiada iba (la i diamalkan). leh itu, semua iba kepunyaan Abbas bin Abdul Muttolib dihapuskan. Setiap tuntutan da ah pada zaman jahiliah di u u kan. Tuntutan da ah pe tama yan aku u u kan ialah da ah Ibnu abiah bin al-Ha ith bin Abdul Muttolib (dia disusukan oleh ani Laith dan telah dibunuh oleh Huzail). Dia me upakan tuntutan da ah jahiliah pe tama yan aku mulakan pen u u an tuntutannya. Wahai manusia! Syaitan telah be putus asa buat selama-lamanya untuk dia disembah la i di bumi kamu ini. Namun seki anya dia dipatuhi dalam pe ka a lain yan kamu an ap lekeh, ia sudah cukup untuk menyenan kan hatinya. leh itu, be waspadalah te hadap a ama kamu. Wahai manusia! Pe buatan menan uh ta ikh bulan-bulan ha am adalah penambahan kepada kekufu an. an -o an kafi menyesatkan o an amai den an pe buatan itu. Me eka men halalkan bulan te sebut untuk setahun dan men ha amkannya untuk setahun yan lain den an tujuan melakukan pe ka a-pe ka a yan Allah ha amkan. uste u itu, me eka men halalkan pe ka a yan diha amkan Allah dan men ha amkan pe ka a yan dihalalkan Allah. Waktu telah be puta seba aimana keadaan asalnyapada ha i Allah menciptakan lan it dan bumi. ilan an bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Empat bulan da ipadanya adalah bulan ha am: ti a bulan be tu ut-tu ut dan satu la i ialah ajab Mudha 1 yan be ada anta a amadil Akhi den an Syaaban. Wahai manusia! Kamu mempunyai hak ke atas iste i-iste i kamu dan me eka pula mempunyai hak ke atas kamu. Hak kamu ke atas me eka ialah me eka tidak boleh membena kan sesiapa yan kamu bend (sama ada lelaki mahupun wanita, mah am mahupun ajnabi) memasuki umah kamu. Me eka ju a tidak www.dakwah.info 108 boleh Kaum Mudha amat memuliakan bulan ajab. leh ke ana itu, bulan te sebut

dikaitkan den an me eka. melakukan pe ka a keji. Seki anya me eka melakukannya, Allah membena kan kamu untuk menin alkan tidu den an me eka dan memukul me eka den an pukulan yan tidak ke as. Seki anya me eka be henti da ipada pe buatan-pe buatan ini, me eka be hak mendapat ezeki dan pakaian yan baik. Te imalah pesanan aku untuk be buat baik den an wanita ini. Me eka adalah pembantu kamu. Me eka tidak mempe olehi apa-apa ba i di i me eka. Kamu men ambil me eka seba ai amanah Allah se ta men halalkan kemaluan me eka den an kalimah Allah. Fahamilah sabdaku ini, wahai manusia! Sesun uhnya aku telah menyampaikan. Aku telah tin alkan kepada kamu satu pe ka a yan jelas,jika kamu be pe an te uh den annya, kamu tidak akan sesat selamalamanya: Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya. Wahai manusia! Den a dan fahamilah sabdaku. Kamu tahu bahawa setiap o an Islam sauda a kepada o an Islam yan lain. Sesun uhnya o an Islam be sauda a. Milik sauda anya tidak halal ba i seseo an kecuali apa yan dibe ikannya den an ela hati. leh itujan an kamu menzalimi di i-di i kamu. a Allah, adakah aku telah menyampaikan?" Pe ka a pe tama yan mena ik pe hatian dalam pe istiwa Hajjatul Wada ialah kehadi an manusia yan be itu amai be sama asul s.a.w.. Me eka datan da i se enap pelusuk semenanjun tanah A ab. Me eka be iman den an a inda, membena kan isalahnya se ta patuh kepada a ahan-nya. Sedan kan 23 tahun sebelum itu, me eka semuanya be pe an kepada kebe halaan dan syi ik. Me eka men in ka i p insip-p i nsip isalah a inda dan me asa pelik den an se uan tauhid yan disampaikan oleh a i nda. Me eka ju a menjauhkan di i da ipada k itikan a inda te hadap nenek moyan me e ka yan menyembah be hala, ju a hujah a inda mempe bodohkan khayalan me eka. ahka n amai anta a me eka yan menentan dan menun u-nun u masa untuk be tindak kepa da a inda. ahkan me eka me ancan untuk membunuh, mempe siapkan an katan untuk menye an dan be ta un den an a inda men unakan pedan ju a lembin . a aimanakah evolusi pe ubahan yan men ka umkan ini be laku dalam tempoh sesin kat ini? a aimanakah asulullah s.a.w. dapat menuka kelompok manusia yan amai in i da ipada pe an an kebe halaan, jahiliah, ke osakan dan pe pecahan kepada mentauh idkan Allah, men enali zat dan sifat-Nya, be satu padu dan mempunyai satu objektif ju a matlamat? a aimana me eka boleh mencintai a inda sedan kan sebelum ini me eka memusuhi, kuat menentan dan te us be telin kah den an a inda? Seo an manusia, walau sepinta , selicik dan sehebat mana pe ibadinya, adalah mustahil dia mampu mencap ai pe ubahan ini dalam masa atusan tahun. Kita tidak pe nah menden a fenomena seb e ini pada umat te dahulu mahupun kini. Pe ubahan ini pasti disebabkan oleh kebena an isalah, sokon an lan it, pe tolon an Allah dan mukjizat a ama yan syumul la i sempu na. A ama ini dijadikan seba ai penyempu -naan nikmat Allah ke atas hamba-hamba-Nya dan pe nutup isalah-Nya kepada manusia. Allah men hendaki a ama ini be pe anan men hentikan kesen sa aan umat yan sesat di celah lo on -lo on kehidupan, ju a yan hina ke ana hawa nafsu dan sentimen 'asobiyyah. Dia ju a mahu menunjukkan me eka jalan hidayah da n

¡

¡

£

£

¡ ¥

£

£

£

£

¥

£

¡

£ ¡

¡

¡

£

£

¡

¡ £

¡

£

¡

£

¡

£

£ ¡

¡ ¡ ¡

¡

£

¡

¡

£

£ £

£ £ £

£ £ ¡ ¡ £

£ § £

£ £

£

¡

¡ ¥ ¡

¡

£

£ ¡

¡ ¥

£

£ £

£ £

£ ¡

¡

£ £

¡¡

¡

¡

£

£

¡

¡ £ ¡

¡

¡¡ £ £ £

¡ ¥

£

¡ £

¡

¡

£

¡¡

¡ ¡ ¥

¡ ¢

¡¡ £

£

£

¡ ¡ ¡¡

¡ £

£

£

£ £ ¡ £ £ £ £ £ £ £

¡ ¥

¡

¡

£

¡ £

¡

¡

¡

£

¡

¡ ¥ ¡

£

£

£

£

£

£

£

£

£

¡

¡¡

¡ ¡ ¡ £ ¡¡

£ £ £ £

¡

¡

¡ £

£

£

£

¡

¡

£

¡

¡ £

£

£

¡ ¡ £ ¡

¡

¡ £ £ £

£

¡

¡

£ £

¡

£

¡

¢

¡

£

¡ ¡ £ £

£

£

¡

¡ ¡

£

¡

£

¡ ¥

¡

 

£

£

¡ ¥

¡

£

¡

¡ £ ¥

£

£

¡ ¥

£ £ £

£ £

¡

¡

¡ £

¡ ¡

£ £ £ £ £

¡ ¥ £

¡ ¡ ¥

¡

¡

£ £ £ £ £ £ £

£

membuka mata me eka kepada cahaya kebena an. Dia in in melantik me eka seba ai pemimpin ban sa-ban sa dan pe ubah pe jalanan seja ah. Dia ju a mahu me eka men hapuskan kehinaan manusia, sete usnya mewa iskan kepada me eka, hikmah dan K itab yan menjadi petunjuk dan pe in atan kepada o an -o an yan be akal. Se atus empat belas ibu o an manusia yan sebelumnya mendustai, meme an i, www.dakwah.info 109 membenci dan membe ontak te hadap a inda, be tuka menjadi me eka yan mempe ca yai, mematuhi, mencintai dan mentaati a inda. Semua itu dalam tempoh 23 tahun. Ini a dalah pe buatan Allah an Maha ena la i Maha Nyata. Maha suci Allah da ipada apa ya n me eka sekutukan. Maha suci zat asul-Nya da ipada apa yan dikatakan oleh pa a atheis. Maha Suci Tuhan kamu, Tuhan an Maha Mulia da ipada apa yan me eka sifatkan. Selamat ke atas pa a asul dan se ala puji ba i Allah Tuhan sekelian alam. Pe ka a kedua yan mena ik pe hatian dalam pe istiwa hajjatul Wada ini ialah khutbah yan be tena a la i jitu yan disampaikan oleh asulullah s.a.w. kepada semua manusia. e itu ju a den an pen isytiha an p insip-p insip selepas sempu na isa lah dan kepimpinan a inda. la me upakan pene asan te hadap p insip-p insip yan diisyti ha kan sejak pe mulaan dakwahnya. Iaitu ketika a inda masih keseo an an, ditindas, sed ikit dan lemah. la adalah p insip yan tetap dan tidak be ubah, sama ada ketika sedikit m ahupun amai, ketika pe an mahupun aman, kalah mahupun menan , dunia menentan mahupun mene imanya, musuh kuat mahupun lemah. Sedan kan kita men etahui te dapat di kal an an pemimpin-pemimpin dunia, me eka yan be bolak balik ialam pe an an akidah dan p insip. Pe an an me eka be can ah ketika lemah dan ketika kuat. Ca a dan objektif me ek a pula be ubah-ubah. Me eka menyatakan sesuatu yan be tentan an den an apa yan me eka sembunyikan dalam di i. Me eka ju a men ajak kepada pe ka a yan me eka tidak pe cayai. Me eka memakai pakaian pendeta ketika lemah dan kulit se i ala ketika kuat. Feno mena ini adalah ke ana me eka itu " asul" kepada maslahat, sedan kan pa a Nabi adalah as ul kepada Allah. Amat jauh beza anta a me eka yan men e umuni ban kai busuk den an me eka yan be enan dalam lautan cahaya petunjuk. e itu ju a te lalu jauh beza me eka yan beke ja untuk di i sendi i den an me eka yan beke ja untuk kemanusiaan. u a amat jauh beza anta a penyokon -penyokon syaitan den an penyokon -penyokon Tuhan a - ahman. Allah Pelindun ( an men awal dan menolon ) o an -o an yan be iman. Dia men elua kan me eka da i ke elapan (kufu ) kepada cahaya (iman). Dan o an -o an yan kafi , penolon -penolon me eka ialah ta hut yan men elua kan me eka da i cahay a (iman) kepada ke elapan (kufu ). Me eka itulah ahli ne aka, me eka kekal di dalamnya. ( Ala a ah: 257) www.dakwah.info 110 (E) PENGUTUSAN TENTE A USAMAH Usaha te akhi asulullah s.a.w. ialah mempe siapkan satu an katan tente a ke Sy

¡

¡ £

£

£

£

£

£

£

£

¡

¡ £

¡ £

£

£

£

¡

£ £

¡

¡

¢

¡

¡

£

£

£

£

¡ 

£

£

£

£

£

¡

¡

£ £ £

¡ £

£

¡ ¡

¡

¡

¡ ¡

¡

£

¡

£

¡

¡ £

£ £ ¡

¡

¡

£

¢

¡

¡ £

¡ £ ¡ £ £ ¡ £

£ ¡ £

¡

¡ £

£

¡ £ ¡ ¡ £ £ £ £ £

£

£ ¡

£ ¡

£

£

£

¡

¡

£

¡

¡ ¥

¡

¡ ¥

£ £

¡

£

£

¡

¡

¡

£

¡

¡ ¥

¡

¡

£

¡ ¥

¡

¡

¡

¡

¢

£

¡ £ ¡ £ ¡ § ¡ £ £ £ £ ¡ £ £ £ ¡ £ £ £

£

¥

£

¡

¡ ¡

¡

£

¡¡

¡

£ £ ¡ § ¡ ¡

£

¡

£ £

£

£

¢

¡

¡

¡ §

¡ £

£

£

£

¡

¡

£

£

£

£ £

¢

¡

£

¡ ¥

¡

£

¡

¡ ¥

£

¡

£

£

£

£

¡

£ £

£

¡ ¡

£

£

£ ¡

£ ¤ ¥

¡

¡ ¡

£ ¡ £ £ £ £ £ £

¡

¡

£ £

£

£

£

am di bawah pimpinan Usamah bin aid ba i menyeba dan mempe tahankan dakwah. la ju a me upakan usaha men halan se an an pence oboh dan tindakan p oaktif untuk be ha dapan den an musuh yan menun u-nun u peluan menye an ne a a Islam yan ba u dite akkan. a inda meme intahkan beliau untuk men injakkan kaki di sempadan alal a' dan ad-Da um di bumi Palestin. An katan tente a te sebut te di i da ipada olon an Muhaji in, Anso dan o an Islam yan tin al di sekelilin Madinah. Tiada seo a n pun yan te kecuali. Ketika an katan te sebut be kumpul di Madinah be sedia untuk be an kat, asulullah s. a.w mula jatuh sakit; Sakit yan be akhi den an kewafatan a inda . leh itu, bala tente a te sebut menan uhkan pe jalanan me eka ke ana menun u sehin a a sul sembuh. Me eka ju a in in mendapat sa anan dan petunjuk a inda. Namun bebe apa ha i selepas itu asulullah s.a.w. wafat. Allah telah memilih a inda untuk kembali k e pan kuanNya. Iaitu setelah a inda menunaikan amanat, menyampaikan isalah dan mempe sia pkan selu uh semenanjun tanah A ab untuk membawa panji-panji Islam. Me eka telah be sedia untuk menyeba kan pe adaban dan aja annya ke se enap ce uk bumi. Ketika itu tent e a Islam ju a telah mampu untuk memikul beban amanah yan membawa impak besa kepada seja ah. a inda diwafatkan selepas te sedia an ota tente a yan layak untuk men ha un i si i pe tempu an demi amanah te sebut. Pa a pan lima be kalibe untuk memimpin pepe a n an dan tokoh-tokoh a un la i soleh untuk men u uskan ne a a telah be jaya dilahi k an. Selawat dan salam Allah ke atas asul-Nya. Semo a Allah membalas a inda den an sebaik-baik balasan ba i pihak kita dan kemanusiaan. ika bukan ke ana a inda d an tente anya yan setia, jika bukan ke ana tente anya menunaikan amanah selepas a inda, nescaya seka an ini kita be ada dalam kesesatan yan nyata. Allah telah memuliakan asul-Nya den an kemuliaan yan tidak pe nah dibe ikan ke pada pa a Nabi sebelum a inda. Usia a inda dipanjan kan sehin a a inda dapat menyaksikan hasil dakwah dan pe juan annya melitupi selu uh semenanjun tanah A ab. Dakwah a inda membe sihkan bumi A ab da ipada be hala untuk selama-lamanya. Dak wah a inda ju a menjadikan me eka yan me untuhkan be hala den an tan an-tan an me eka sendi i me asa embi a den an nikmat Allah yan telah menyelamat-kan me eka da i pada kesesatan. Padahal me ekalah yan menyembah, sujud dan memohon pendampin an den an be hala te sebut. a inda ju a membentuk me eka a a be sedia menjelajah muka bu mi membawa cahaya petunjuk yan diku niakan Allah kepada me eka untuk manusia. Gene asi yan menyembah dan mempe tuhankan be hala. Hidup semasa jahiliah dalam keadaan a

¡

¡

£

£

£

£

¢ ¡¡

¡ £

¥

£

£

¡

£

¡ ¥

¡

¡ ¥

¡

£

£

¡

¡

£

¡

¡

£

£

£ ¡ ¥

£

£

¡¡

¡

£

¡ ¥ ¡¡

£

£ £

£

£

¡

¡ ¥

¡

¡

¡ ¥ £

£ £

£ ¡

£

£

£

£ ¡

£

¡

£ 

¡

¡

£ ¡

£

£

£

¡ ¡ £

£

£

£

£

¡

¡

¡

¡

£ £

¡

£

¡

£

£ ¡

£

¡¡

¡

£

£

¡

¡¡

£

£

£

£

£

£

¡ ¡ ¡ ¡

£

£

£

£ ¡ ¥

¡

£

¡

¡ £ ¢ ¡ ¡¡ £

¨

£

¡¡

¡

£

¡

£

£

¡

¡

¡

¡ £

£ ¡¡ £ ¡ ¢

¡

¡

£

¡ ¥

£

£

£

¡ ¡

¡ ¥

¡ ¥

¡

¡

¡

¡

£

£

¡ £

¡

¡ ¥

¡

£

¢

£

£

£

£

¡

£

¡ ¥

£

£

£

£

£

¡

£

¡

£ £

¡ ¡

¤ ¥

  ¢ ¡ £ ¡ ¡

£ £ £ £

¡ ¥ £ ¡ £

¡ ¥

¡

£

¡ ¡

£

£

£

lpa di sampin memiliki keupayaan dan bakat yan tidak te susun. Kemudian ene asi i nilah yan be tindak memecahkan be hala dan memban unkan ne a a A ab yan pe tama dala m keselu uhan seja ah A ab. Ne a a yan dite akkan te sebut be pe anan memikul is alah, men a iskan objektif dan be tindak seba ai u u ju a penyelamat kepada ban sa l ain di sekelilin nya. Me eka me upakan pene oka yan ban a den an petunjuk, cahaya dan kebaikan yan dibawa. Me eka be simpati den an kejahilan, ke elapan dan ke untuh an yan dialami oleh ban sa-ban sa lain. Sedan kan sebelum ini, A ab ka um dan men a un kan ban sa-ban sa te sebut. ahkan me eka tunduk kepada me eka dalam politik, pemiki an dan sosial. Ini me upakan pe istiwa yan unik dalam seja ah dahulu mahupun moden. Pe n utusan Usamah me upakan simbol kepada pe istiwa te sebut dan hasil p oduk isalah yan be tuah la i be kat ini. Selanjutnya, asulullah s.a.w. telah melantik Usamah bin aid memimpin an katan tente a te sebut padahal beliau adalah seo an emaja be usia 20 tahun. Di bawah kepimpinannya te dapat tokoh vete an Muhaji in dan Anso sepe ti Abu aka , Uma , thman, Ali dan lain-lain tokoh yan te lebih dahulu memeluk Islam dan telah te bukti www.dakwah.info 111 kepe wi aan me eka. Me eka ju a lebih tua dan be kedudukan be bandin Usamah. Ti ndakan asulullah ini mempame kan salah satu sunnah Islam yan te puji. la memansuhkan pe bezaan anta a manusia yan be dasa kan keme ahan, usia dan jasa. la ju a men utamakan keupayaan yan baik tanpa men i a usia dan kedudukannya. Sete usnya, seja ah tel ah men esahkan bahawa ia tidak pe nah melahi kan tokoh yan a un dan be kalibe se pe ti tokoh-tokoh a un ini. Namun me eka edha untuk be ada di bawah kepimpinan Usama h yan muda belia. Ini menunjukkan sejauh mana tahap pen a-suhan jiwa dan akhlak y an telah me eka capai, hasil da ipada usaha, petunjuk, didikan dan tunjuk aja asu lullah s.a.w. Melantik Usamah menjadi ketua kepada tokoh-tokoh sepe ti Abu aka , Uma , thman dan Ali me upakan pe istiwa besa yan tak pe nah dialami oleh mana-mana ban sa. Ia me upakan seja ah pe tama yan menunjukkan kewajipan membuka uan kepada keupayaan dan kepinta an pa a emaja, ju a kewajipan membena kan me eka memimpin u usan-u usan jika me eka be kelayakan. Seki anya o an Islam selepas itu sentia sa men in ati pen aja an besa ini, nescaya bencana dan mala petaka akan lenyap da ipada seja ah Islam. e itu ju a ke ibutan dan fitnah yan men an u u at tian ne a a Islam dan melemahkan kekuatannya akan hilan . Alan kah bijaknya tindakan asulullah ya n disokon oleh wahyu lan it. a inda ju a diku niakan kebijaksanaan, pendapat yan tepat, pandan an yan jauh dan kemampuan politik yan hebat. Keistimewaan ini tidak dibe ikan

¡

¡

¡

¡

£

£

¡ ¡

¢

¡

£ £ £

¡

£

£

¡

¡

£

£

¡

£

¥

¡

£ ¡ £

£

¢

¡

¡ ¡ ¡¡ ¡¡

£

£

¡

£

£

£

£

¡ ¡ ¡

¥

£

£

¡

£

£

£

£ £ ¨

¡

£ ¡ £ ¡ ¡ £

¡ £

£

£

£

£

¡

¡

£

¡¡

£

£ £ ¡ £

£ ¡

¡

£

£

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

£

¡

¡

£

¡

¡

£

£

¡

¡

£

¡

£

£

¡

¡

¡

£

£

£

£

¡

£

£ ¡

£

£ ¡

£

£ £ £

¡ ¥

£

¡

£ £ £

¡

£

£

£ £

£

¥

¡

£

¡

¡

£

£

£

£ £

£

£

£

£

¡ ¥

£

£

£

¡

¡ ¡

£

£

£

¡

¢

¡

¡

¡

£

¡

£

¡ ¡

£

£

£ £

£ £

¡

£

£ ¡¡

¡

¡ ¡

¡

£

£

£

¡ ¡ ¡

£ ¡

¡ ¡

¡ £

£

£

¡ ¡

£ £ £

  ¢   ¡

kepada pa a nabi sebelum a inda. la ju a tidak diketahui te dapat pada mana-man a tokoh besa seja ah sebelum dan selepas a inda. Semo a Allah me edhai Usamah yan mas ih muda belia. Tahniah kepada beliau ke ana mendapat kepe cayaan asulullah be kena an keupayaannya untuk memimpin, kejuju an azamnya dan keislamannyayan baik. Tahnia h sekali la i kepada beliau ke ana telah dijadikan a inda seba ai contoh teladan kepada emaja- emaja kita yan be iman la i be amal. www.dakwah.info 112 (F) KEWAFATAN ASULULLAH S.A.W. asulullah s.a.w. wafat setelah a inda men etahui ajalnya telah hampi melalui jalan wahyu. a inda men ucap selamat tin al kepada o an amai pada Hajjatul W ada'. Hati-hati pa a sahabat be deba -deba , elisah dan bimban seki anya ajal a ind a telah hampi . Namun apabila ajal yan ditetapkan oleh Allah datan , ia tidak dapat dit an uhkan. Apabila be ita kewafatan asul s.a.w. te seba , semua pa a sahabat menjadi kacau bilau ke ana t a edi yan dahsyat itu. Madinah be e a hebat. amai pa a sahabat yan besa dan me eka yan te dahulu memeluk Islam hilan kewa asan akalnya. Ada di kalan an me eka yan lidahnya kelu. Ada yan jatuh lumpuh tak be daya be e ak. Ada pula (iaitu Uma ) yan men hunus pedan nya se aya mela an o an amai men atakan asulullah s.a.w . telah wafat. eliau mendakwa a inda sekada koma dan akan kembali semula kepada me ek a. Hanya Abu aka seo an sahaja yan masih te uh jiwanya. eliau masuk menzia ahi asulullah s.a.w. sedan a inda kaku diselubun i (selimut) di atas katilnya. e liau lantas men ucupi a inda se aya be kata: "Aku tebus kamu den an bapa dan ibuku, wahai asulullah! Alan kah eloknya kamu ketika hidup mahupun mati! Kematian yan Allah su atkan kepadamu telah kamu asai. Kamu tidak akan ditimpa kematian la i selepa s ini untuk selama-lamanya. Wahai asulullah, in atilah kami di sisi Tuhanmu." Kemudia n Abu aka kelua menemui o an amai. eliau be ucap kepada me eka se aya be kata: " Wahai manusia! Sesiapa yan menyembah Muhammad. Muhammad telah mati. Sesiapa yan menyembah Allah, sesun uhnya Allah Maha Hidup dan tidak mati." Kemudian dia membacakan fi man Allah: ⎯tΒuρ 4 öΝä3Î6≈s)ôã & #’n?tã ÷Λä⎢ö6n=s)Ρ$# Ÿ≅ÏFè% ÷ρ & | $¨Β ⎦ ⎪Î*sù & 4 ã≅ß™” 9$# Ï&Î#ö7s% ∩⊇ ∪ t⎦⎪Ì Å6≈¤±9$# ª!$# “Ì“ôfu‹y™uρ 3 $ ↔ø‹ © ©!$# § ÛØtƒ ⎯n=sù Ïμø‹t6É)tã 4’n?tã ó=Î=s)Ζt Dan Muhammad itu tida lain hanyalah seo an Rasul yan sudah un didahului oleh e e a a o an Rasul (yan telah mati atau te unuh). i a demi ian, alau dia ula mati atau te unuh, ( atut ah) amu e ali ( e alin tadah menjadi afi )? Dan (in atlah), sesia a yan e ali (menjadi afi ) ma a dia tida a an mendatan an muda at e ada Allah sedi it un; dan (se ali nya) Allah a an mem e i alasan ahala e ada o an -o an yan e syu u (a an ni mat Islam yan tida ada andin annya itu). (Ali Im an: 144) A a ila A u a a mem a a ayat al-Qu an te se ut, me e a te seda da i ada ejutan yan dahsyat itu. Me e a seolah-olah tida e nah menden a ayat te se u t se elum itu. Kata A u Hu ai ah: Uma e ata: Demi Allah, tida te lintas fi man Allah

¡

¥ £ 

£

¡ ¥

£

£

¡

¡

¡

¡

£

¡

¡ 7 £  7  7 £ 7¡ £ 7 £ ¡ 7 7 7 £ 7  ¡ ¡ %

£ 

£

£

£

£ ¡ £

¡

£

£

¢

£ 

¢

¡

£

£ ¡ £

£ ¡£

£

£

¡

£ £

¡

¢ £

¥

¡ 

7

£

7

£ 7

¡

£

£

¡ ¥

£ ¡ ¡£

£

£

£ ¡ £

¡ ¡

£ 

¡

£

¡¡ ¡

£

¡

¡

£

¡ £ Q

¡

£

¡

¡ £

¡ £

C

£ 

£

£

£

¡ ¥ 7 7 £ ¡ ¡ ¥

¡ ¥

7 £ 7

£ £ £ £ 7  £ ¡ 7 7 £ 7 ¥  £ ¡ £ ¡ £ ¡ £ 7

£

¡

£

7

£

¢

7 ¡ £

£

£

£ ¡ £

¡ ¥ ¡ £ £ ¢

¡ ¥ ¡

¡ ¥

¡

¡¡

7 7

¡

¡ £ 

 £  7

£

¡

¡

£

£ ¡ 

7

¡

¡

¡ ¥

£

£

¢

£

£

£

¡ ¥

£

£ £

¡ £

¡

¥

7

£

¡

7 ¡

¡

£

¥

£

£

£

£ 

£ 7

¡ £ ¡

¡¡

¡

£

£

£

£ £

¢ ¢ ¢ ¥

£

yan demi ian melain an a a ila a u menden a A u a a mem a anya. Lantas a u te ej ut dan e in un an sehin a a u te dudu e umi e ana edua a i u tida e daya menan un u. Keti a itu a u tahu aha a Rasulullah s.a. . telah mati. .da ah.info 113 Pen aja an Te da at dua en aja an yan u u mendalam di sini: Pe tama: Pa a saha at te ejut den an ematian Rasulullah s.a. . hin a seolah-o lah ematian tida mun in e la u e ada a inda. Padahal ematian itu en hujun e ada setia ehidu an. Fenomena ini e la u e ana me e a amat men intai Rasulullah s .a. .. Cinta me e a itu menye a e dalam da ah dan u at sa af me e a. Kehe atan ejuta n e ana ehilan an e asih adalah men i ut ada e intaan te se ut. Kita lihat o an ya n ehilan an ana atau a a, masih tida mem e ayai dia telah ehilan annya e ha i-ha i lamanya. A a ah inta di dunia ini yan men a ai ehe atan inta a a saha at ya n ai ini e ada Rasulullah s.a. .? Allah telah mem e i etunju e ada me e a melalui a inda. a inda ju a telah menyelamat an me e a da i ada e ela an esesatan e ada aha ya e ena an, men u ah ehidu an me e a, mem u a emi i an dan andan an me e a, se ta men an at me e a e taha to oh emim in yan a un . Selanjutnya la i, a inda ju a e e anan se a ai endidi , ha im dan em e i anduan e ada me e a. Me e a me uju e adanya eti a mala eta a, meminta anduan eti a e hada an den an e isti a e isti a dan men am il fi man Allah untu me e a melalui a inda. Me e a ju a men am il hadis-hadis dan en aja an a inda untu me e a. A a ila Rasulullah s. a. . afat, semua ini telah te utus. Kejutan a a ah la i yan le ih he at dan dahsya t da i ada ejutan ini? Kedua: Pendi ian A u a a menunju an eliau seo an yan memili i ji a yan te uh dan e seman at aja eti a e hada an den an mala eta a. K ite ia ini tid a dimili i oleh saha at lain. Ini menjadi an eliau o an yan alin laya untu men anti an Rasulullah s.a. .. Sifat ini ju a te u ti eti a eliau menan ani e a an mu ta d di semenanjun tanah A a .

7

¡ 

£ ¡ ¥ £ ¡  7 7 ¡ £ £ £ ¡ ¡ ¥ 7 7 7 ¡ £ £ ¡ £  7 7 7 7 7 7 £ £ £ 7 7 £  ¡ £ 7 7 7 7 ¡ £ ¡ ¥ ¡ ¡ ¡ ¡  7 7 7 7¡ ¡ £ £ £ £ £ ¡  7  7 7 7 7 ¡ 7 £ 7 ¡ 7 £ ¡ ¡ ¥ 7 7 7 £  £ 7 ¥ 7 7 7 7 ¡ £   ¡  7 7 £ £ £ £ ¡  ¡ 7 7 7 7 ¡ £ £ ¡ £ 7 7 7 ¡ 7 7 ¡ £ 7 7 £ £ £ £ £ £ 7 7 7 7 £ £ £ 7 7 7 7  ¡ ¡ ¡ ¥ 7 7 £ 7 7¡ 7 7 £ £ £ ¡¡ 7 ¡ 7 £  7 ¡ ¡  £ £ ¡

£

£ 7

¡

£

¡¡ 

7 7

7

C

7 £

£ ¡ 

£

7

7 7 7 7 ¡ 

7 ¡

¡ 

¡ 

7

¡ £ 

¡

¡ 

7 7 ¡ £

£

£

¡

7 ¥ 7 7 

7 7 £ ¡  £ 7 £ 

7 77 

£ 

¡

7

7

¡ 7 £ 7 ¥ 

7 7 

£ 

 ¡¡ 

£

7

7 

£ 7 £ 

7 7¡ ¡¡ ¡ ¡ 7 ¡ £

7

¡

¡

7

7 7