1.

0 Pendahuluan
Setiap kanak kanak yang normal suka bermain. Main atau bermain secara amnya boleh
dideIinisikan sebagai sebarang aktiviti yang memberikan kegembiraan dan kepuasan
kepada kanak kanak tanpa menimbangkan hasilnya . Dengan lain perkataan mereka
bermain bukan untuk mencapai tuiuan tertentu . Bermain dianggap satu pekeriaan oleh
kanak kanak dan bukan satu aktiviti yang dipaksa malahan ianya merupakan
sebahagian keinginan semulaiadi kanak kanak . Pepatah Arab menyatakan bermaksud :
Akal yang cerdas terletak pada tubuh badan yang sihat .
Jika main dikaitkan pula dengan pembelaiaran ia akan meniadi ' main sambil belaiar¨.
Kaedah ini amat sesuai untuk pendidikan prasekolah . sekolah rendah . dan iuga dalam
pengaiaran Pendidikan Islam . Main adalah penentu penting bagi perkembangan sosial
dan intelek kanak - kanak .
Menurut Mak Soon Sang dalam bukunya Pendekatan dan Strategi Pengaiaran . main
merupakan satu teknik mengaiar yang memberi peluang kepada murid murid
melakukan sesuatu aktiviti secara berpura pura di dalam keadaan terkawal . Ee Ah
Meng. 1997 menielaskan permainan dapat memberikan pengalaman awal tentang
keadilan . peraturan . dan kesamaan . Di antara permainan yang biasanya digunakan
dalam bilik dariah ialah teka silang kata . teka teki . sahiba . domino . kad kad
bergambar . kad perkataan . menyambung titik titik . cantuman gambar . kad nombor .
dam ular dan sebagainya .
Kanak kanak perlu digalakkan bekeria dalam kumpulan . berlakon . membuat model
dan bermain dalam kumpulan bersama kanak kanak lain . Sekiranya kehidupan mereka
pada peringkat ini tidak diisi dengan perkara perkara yang menyeronokkan mereka
akan melakukan perkara perkara yang tidak diingini . Guru perlu pastikan rohani dan
iasmani kanak kanak sentiasa hidup .
- 1 -
2.0 Langkah Melaksanakan Aktiviti
Menurut Sheelagh Rixon ( 1981 ) guru guru mesti disedarkan bahawa permainan
boleh diintegrasikan lebih mendalam melibatkan sesuatu pelaiaran . Ini merupakan cara
yang berkesan untuk mencapai obiektiI pengaiaran dan bukan hanya setakat untuk
berhibur sahaia . Secara realitinya peranan guru amat penting dalam pengaiaran .
1ill Hadfield ( 1984 ) menyarankan supaya permainan itu dilakukan secara tuniukcara
bukan dalam bentuk penerangan / huraian . Beliau menyarankan supaya langkah
langkah melaksanakan permainan itu diialankan seperti berikut :
- 2 -
Persediaan Sebelum
Tentukan ienis permainan . Pilih permainan yang dapat
meningkatkan lagi konsep pembelaiaran .
Sediakan bahan bahan atau peralatan permainan .
Menetapkan peraturan permainan .
Menetapkan masa atau tempoh permainan .
Perlaksanaan
Guru menerangkan tuiuan . peraturan . tempoh dan cara cara
bermain .
Murid murid memulakan permainan .
Guru membimbing dan mengawasi murid murid .
Guru menilai hasil permainan dan mengisytiharkan pemenang .
Guru mengadakan perbincangan dengan murid murid .
3.0 Langkah - Langkah Pelaksanaan Strategi Main
Bagi meniamin keberkesanan strategi ini . langkah langkah berikut perlu diambil dan
diberi perhatian .
Menentukan tema . Kandungan sukatan pelaiaran hendaklah ditentukan . iaitu
sama ada permainan yang dipilih itu berIaedah atau sebaliknya . Aspek yang
terpenting sekali adalah wiudnya perkaitan antara permainan dengan isi pelaiaran
dan pengalaman murid .
Menentukan tuiuan . Guru hendaklah ielas tuiuan permainan tersebut diadakan .
perlu iuga dipastikan sama ada permainan itu untuk memotivasi . membentuk
konsep atau memberi peneguhan kepada murid .
Menentukan aras . Permainan yang dipilih perlu seiaiar dengan keupayaan dan
kebolehan murid .
Menentukan bentuk permainan . Permainan hendaklah ditentukan sama ada
dilakukan secara individu . kumpulan kecil atau kumpulan besar .
- 3 -
Selepas permainan
Guru menilai hasil permainan dan mengisytiharkan pemenang .
Guru mengadakan perbincangan dengan murid murid dan
membantu murid membuat rumusan .
Murid murid membuat catatan .
Murid murid menyimpan peralatan permainan .
Menentukan ienis main .Guru perlu pastikan ienis main yang akan dilaksanakan .
Contoh seperti permainan papan . permainan kad . main peranan . permainan
bahasa dan sebagainya .
Mengumpulkan bahan . Guru hendaklah menentukan bahawa semua bahan yang
digunakan seperti kertas . kad . papan Ilannel dan buah dadu yang akan digunakan
disediakan lebih awal .
Menentukan cara menilai . Cara bagaimana hendak menilai hasil permainan perlu
ditetapkan terlebih dahulu .
Menentukan proses dan masa . Penerangan mengenai satu satu permainan perlu
diberi kepada pelaiar . Contohnya undang undang yang perlu dipatuhi oleh
pemain dan bilanga pemain tersebut .
Mendapatkan maklum balas . Guru boleh berusaha untuk mendapatkan maklum
balas tentang permainan yang diialankan . Caranya dengan bertanya . Contoh
bertanya perasaan murid yang menang .
Sebagai kesimpulannya . kanak kanak perlu digalakkan bekeria dalam kumpulan .
berlakon . membuat model dan bermain dalam kumpulan bersama kanak kanak lain
di dalam bilik dariah .Sekiranya kehidupan kanak kanak pada peringkat ini tidak
diisi dengan perkara perkara yang menyeronokkan mereka akan mudah terierumus
sekaligus melakukan perkara perkara yang tidak diingini . Guru perlu memastikan
rohani dan iasmanai kanak kanak sentiasa hidup dan cergas .
- 4 -
4.0 Kesan Aktiviti Permainan Terhadap 1iwa Kanak - Kanak
Imam Al Ghazali ( Hassan Langgulung . 1979 ) menitikberatkan main bagi kanak
kanak memandangkan main dapat memberi keseronokan . kegembiraan . kerehatan bagi
keseronokan daripada main akan mempercepatkan lagi pembelaiaran . Tambahan pula
maklumbalas yang diberi secara serta merta tentang sesuatu konsep betul atau salah akan
mengukuhkan pembelaiaran kanak kanak . Sebenarnya dari sinilah kanak kanak
belaiar .
Menurut Friedrich Froebel ( 1926 ) main merupakan ekspresi paling tinggi dalam
mempengaruhi perkembangan iiwa kanak kanak . Ekspresi bebas yang ada dalam iiwa
kanak kanak menimbulkan rasa kepuasan . hiburan yang akan merangsang kanak
kanak mempelaiari sesuatu dengan cara yang aktiI atau secara tidak Iormal . Kesan ini
amat penting dalam mempengaruhi keiiwaan kanak kanak yang masih mentah lagi .
Secara tidak langsung ianya meniadi pengukur bagi perkembangan sahsiah . kestabilan
emosi perkembangan sosial dan intelek kanak kanak .
Main dapat memperkuatkan kebolehan berIikir kanak kanak dalam pelbagai cara .
Pendapat ini diutarakan oleh 1ean Piaget ( 1972 ). Menurutnya lagi . main mendorong
kanak kanak untuk menyusun semula corak corak . bentuk bentuk dan skema
skema yang memberi makna kepada pembelaiaran yang dialami oleh mereka . Contoh
permainan meliputi teka teki .teka silang kata . catur dan dam ular tangga .
Pendekatan belaiar melalui bermain yang disarankan oleh Pusat Perkembangan
Kurikulum ( 2003 ) adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi
peluang kepada murid belaiar dalam suasana yang menggembirakan dan bermakna .
Permainan dirancang supaya penekanannya berkesan kerana melalui bermain kanak
kanak akan rasa gembira dan senang hati membuat penerokaan . penemuan . dan
pembinaan melalui pengalaman langsung secara semulaiadi .
- 5 -
Vygotsky ( 1967 ) dalam membincangkan main menielaskan dengan main dapat
memberi kebebasan kepada kanak kanak untuk meluahkan tekanan dalam menghadapi
realiti kehidupan sebenar . Dengan cara ini kanak kanak dapat mengawal emosi dan
situasi untuk disesuaikan dalan kehidupan harian mereka .Mereka memperoleh proses
pemikiran yang tinggi melalui bermain . Dalam membincangkan ciri ciri main kanak -
kanak akan melalui pelbagai Irasa :
Pertama : main adalah motivasi dalaman . Lenyap dengan sendiri . berlaku hanya untuk
kepuasan semasa melakukannya . Dengan lain perkataan seseorang kanak kanak akan
mendapat kepuasan melalui aktiviti bermain .
Kedua : kanak kanak diberi kebebasan memilih dalam permainan tersebut . Kanak
kanak tersebut akan memilih ienis permainan yang digemari atau disukai . Oleh yang
demikian mereka diberi kebebasan sepenuhnya . Seterusnya memberi kesan yang
mendalam dalam iiwa mereka .
Kanak kanak belaiar melalui permainan kerana inilah cara semulaiadi kanak kanak
mengenal dunia dan persekitarannya . Melalui permainan mereka mempelaiari peranan
peranan individu. Pelaksanaan pendekatan main hendaklah diialankan dengan
mengambilkira hasil pembelaiaran yang ingin dicapai dan ditentukan . Bahan konkrit .
benar dan bermakna disediakan untuk menggalakkan komunikasi . Apa yang penting
permainan tersebut mampu menarik minat dan menggembirakan kanak kanak . Guru
pula perlu peka terhadap perkembangan diri kanak - kanak meliputi aspek kognitiI .
aIektiI . sosial dan emosi . Penekanannya melalui perancangan dan strategi yang sesuai
dan berkesan dalam mempengaruhi iiwa seseorang kanak kanak itu .
- 6 -
SOALAN 2
1.0 Definisi Konsep
1.1 Konsep Aqidah Uluhiyah
Aqidah Uluhiyah iaitu tauhid yang mengesakan Allah dengan perbuatan perbuatan
hambaNya atau mengesakan Allah melalui ibadah yang bertuiuan untuk mendekatkan
diri kepada Allah semata mata .
Pendekatan diri dengan tauhid uluhiyah adalah dengan melakukan amal ibadah yang
disyariatkan seperti sembahyang . puasa . berdoa . tawaI . qurban . pengharapan .
perasaan takut .senang .tawakal dan sebagainya . Kesemuanya berasal dari Allah dan
hanya untuk Allah semata - mata .
Beriman kepada uluhiyah Allah bererti beriktikad bahawa hanya Allah yang berhak
disembah . dicintai . dipatuhi . dan tempat meminta . Ini bermaksud meletakan seluruh
percakapan . perbuatan dan tingkah laku di atas petuniuk dan perintah Allah S.W.T
semata mata . Ianya iuga menuntut seseorang itu meyakini kemutlakan kekuasaan Allah
atas segala sesuatu dalam alam semesta .
1.2 Konsep Aqidah Rububiyah
Aqidah Rububiyah berasal dari perkataan Ar Rabb yang bererti mengembangkan
sesuatu daripada keadaan yang lain hingga mencapai keadaan yang sempurna . Dr Abdul
Karim Zaidan dalam kitabnya Syahadat La Ila Ha Illa Allah mendeIinisikannya sebagai
Tuan ( Al Sayyid ) pemilik sesuatu . pencipta sesuatu . penguasa tertentu . Allah adalah
Rabbul Alamin dan tiada tuhan selain Nya . Dia pencipta yang menghidupkan . dan
mematikan . melaksanakan perintah dan hukum hukum kepada semua makhluk .
- 7 -
Beriman dengan Aqidah Rububiyah bererti menyakini bahawa Allah adalah tuhan .
Tuhan yang Maha Pencipta dan segala perbuatan perbuatanNya . Pengakuan ini harus
tertanam dalam diri manusia . Allah telah menciptakan bumi dan langit dan apa apa
sahaia yang berada di antara keduanya . Dialah yang memiliki . merencana . mencipta
serta memelihara alam semesta .
Pengakuan ini harus tertanam dala iiwa manusia secara sedar . Tidak kira sama ada
pengakuan yang lahir melalui kaiian kaiian yang berdasarkan akal budi atau pun
pengakuan yang lahir akibat daripada ketaatan dan ketekunan ibadah yang ikhlas kerana
Allah .
1.3 Konsep Asma` Wassifat
Aqidah Asma` WassiIat iaitu mengesakan Allah melalui pengakuan dan penghayatan
tentang nama nama dan siIat Allah yang didasarkan kepada Al Quran dan Hadis
Rasullah .
Aqidah ini merupakan penaIsiran dari siIat Allah ke atas zatnya melalui siIat Rasulullah .
PensiIatan ini tidak boleh lari dari prinsip dasar kaiian ilmu tuhid bahawa Allah tidak
memberikan pengetahuan kepada manusia tentang zatNya . tetapi manusia boleh
mengenal Allah melalui siIat siIat dan perbuatanNya .
SiIat Allah harus bebas dari penaIsiran penaIsiran yang menyeleweng seperti Allah
serupa dengan makhluk . Tiada unsur atau bentuk untuk digambarkan tentang Allah dari
pelbagai aspek . Allah tidak menyerupai apa apa sahaia di muka bumi ini .
- 8 -
1.4 Konsep Hidayah
Hidayah dalam Al Quran mengandungi beberapa makna :
Hidayah umum bagi semua makhluk .
Hidayah petuniuk dan mengetahui kebaikan .
Hidayah tauIik . ilham dan masuk ke dalam hati .
Hidayah bermaksud menuniukkan sesuatu ialan atau cara menyampaikan kepada orang
lain dengan ialan yang baik . Ianya merupakan petuniuk yang menyampaikan kepada
maksud yang hendak dituiu .
1.5 Konsep Ibadah
Ibadah pada bahasa : kehinaan . ketundukan dan kepatuhan .
Pada syarak : Perlaksanaan hamba atas segala perbuatan dan perkataan yang
disyariatkan Allah dengan disertakan ketaatan dan tunduk
kepadaNya .
Ibn Taimiyyah menyatakan ibadah dalam Islam mengandungi unsur ketaatan yang
disertai dengan unsur kecintaan . Ianya merupakan puncak kepada ketaatan manusia .
Seseorang hamba mestilah mencintai Allah mengatasi segala kecintaan yang lain .
1.6 Konsep Akhlak
Akhlak dalam Bahasa Arab adalah iama` dari khulq bererti tingkah laku .tabiat .
perangai .
Menurut Islam pula akhlak ialah sikap keperibadian yang melahirkan perbuatan manusia
terhadap Tuhan dan manusia .terhadap diri sendiri . makhluk lain sesuai dengan suruhan
dan larangan serta petuniuk Al Quran dan hadis .
Akhlak yang baik seperti benar . amanah . sabar . pemaaI . menepati ianii dan lain lain .
Akhlak yang buruk umpamanya sombong . takbur . dengki . dendam . riak dan sebagai .
- 9 -
Bagaimana konsep Uluhiyah . Rububiyah dan Asma Wassifat . konsep Hidayah .
Ibadah dan Akhlak dapat dijelmakan dalam kehidupan seorang muslim .
Persaksian terhadap Rububiyah Allah menuntut manusia untuk beriman kepada tauhid
Uluhiyah melalui ibadah . Kerana itulah iuga maka Allah telah mengutuskan Rasul
rasulNya seperti Iirman Allah dalam surah Al - Anbiya
¸....··.···.···.·_-,.·¸,.¸....·....¸·..
Maksudnya : Dan kami tidak mengutus sebelummu seorang Rasul pun melainkan
kami wahyukan kepadanya . ' Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan
( yang berhak disembah ) melainkan Aku .oleh itu beribadatlah kamu
kepadaKu .
Memang tidak dapat dinaIikan bahawa manusia seiak dahulu hingga sekarang mengakui
aqidah rububiyahdengan mempercayai kudrat Allah . Tetapi mereka mengingkari dalam
iktikad . perkataan dan perbuatan terhadap uluhiyah Allah seperti beribadat kepada selain
daripada Allah . Daya memahami adanya Allah Yang Maha Pencipta sudah semulaiadi
dibekalkan dalam naluri manusia .
Assyahid Sayyid Qutb dalam hubungan ini menielaskan bahawa pengabdian yang
mutlak kepada Allah yang maha Esa meliputi aspek aqidah . ibadah dan iuga syariat
.Setiap muslim tidak boleh beriktikad selain daripada Allah . Mereka iuga perlu
melakukan ibadah . Allah tidak mempunyai sekutu dalam urusan pemerintahan . Firman
Allah :
·....¸..··_..´..-.
Maksudnya : Dialah yang menciptakan tiap tiap sesuatu lalu menentukan keadaan
makhluk makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna .
- 10 -
Menyembah atau beribadah kepada Allah dapat dilaksanakan apabila tercetus rasa cinta
yang suci dan ikhlas serta tunduk kepadaNya . Seseorang hamba itu disiIatkan sedang
menyembah Allah apabila ia menyerahkan seluruh iiwa raga kepada Allah . bertawakal .
meminta dan berharap kepadaNya . Mereka akan sentiasa mengingati Allah dengan
melaksanakan syariatNya di samping memelihara perlakuan yang meliputi akhlak .
perkataan dan sebagainya menurut cara cara yang diredai Allah .
Begitu iuga dengan cinta atau kasih manusia kepada Allah dan rasa rendah diri akan
bertambah mantap iika ma`riIat dan keIahamannya terhadap siIat siIat Allah dihayati
sepenuhnya . Semakin teguh hati manusia dengan pengertian ubudiyah terhadap Allah
semakin bebaslah ia dari belenggu ubudiyah kepada selain Allah . Seterusnya seseorang
manusia itu akan meniadi hamba yang benar benar tulus ikhlas mengabdikan diri
kepada Allah . Inilah setinggi tinggi dariat yang dapat dicapai oleh manusia . Allah
telah menggambarkan contoh para rasulNya yang mulia dengan siIat ubudiyah di
peringkat yang tinggi . Contohnya Allah telah melukiskan ubudiyah Rasulullah pada
malam sewaktu wahyu diturunkan . Firman Allah Taala yang bermaksud :
' Lalu dia menyampaikan kepada hambaNya ( Muhamad ) apa yang telah diwahyukan '
( An Naim : 10 )
Di dalam ayat keenam Surah al Fatihah ini . berkisar kepada hidayah pemeliharaan dan
rahmat Allah . Hidayah merupakan perkara penting bagi seorang mukmin . Ia harus
meniadi perkara utama yang diminta kepada Allah . Mendapat hidayah ke ialan yang
lurus itulah iaminan kebahagian hidup di dunia dan akhirat . Pada hakikatnya hidayah
tersebut akan memimpin Iitrah manusia ke undang undang Allah dan
memperseimbangkan antara harakat manusia dengan harakat alam seluruhnya bagi
menuiu kepada Allah tuhan semesta alam .
- 11 -
Ibadah adalah sesuatu yang penting dan perlu diIahami serta dibincangkan secara
mendalam . Kepentingannya ielas kerana ianya merupakan kunci bagi penilaian manusia
dalam kehidupan . Kata Ibn Abbas : ' Kami ibadah kepadaMu dan tidak ibadah kepada
yang lain '. Di dalam Al Quran Allah menielaskan melalui Iirmannya yang berbunyi :
¸¸.·..,..·_·..-.·..
Maksudnya : Kepada Allah suiud apa yang ada di langit dan bumi
Ibadah yang dimaksudkan kepada manusia lebih terarah kepada kepatuhan dan ketaatan
dalam segala bidang dan gerak geri kepada Allah .Ianya bertuiuan untuk pembersihan
iiwa dan kemurnian hati . menimbulkan kemesraan hubungan dan kecintaan kepada
Allah serta membina ketinggian budi dan amal .
Mungkin ramai umat Islam yang tidak sedar bahawa ibadah iuga tidak terpisah dari
akhlak . Imam Al Ghazali dan Shah Waliyyullah Al Dahlawi menegaskan betapa
penghayatan ibadah merupakan satu cara pembentukan akhlak .Dengan kata lain .
seorang yang mempunyai keteguhan aqidah serta tekun beribadah seharusnya
mempunyai budi pekerti yang mulia dan bersopan santun dalam pergaulan sesama
manusia .
Pelaksanaan ibadah menurut cara yang baik dan diakui Islam . sesuai dengan hukum
hukum syariat yang tidak bercanggah dengan hukum tersebut . Amalan amalan yang
dilarang seperti riba . iudi . minum arak tidak meniadi ibadah kerana Allah Taala bersiIat
bersih dan baik serta tidak menerima amalan yang kotor . Amalan amalan yang
dikeriakan iuga mesti dengan niat yang baik bagi memelihara kehormatan diri . keluarga
.umat Islam dan dapat memakmurkan bumi Allah . Amalan amalan tersebut iuga perlu
dibuat seelok eloknya bagi menepati kehendak hadis Nabi s.a.w. sebagaimana yang
diriwayatkan oleh muslim :
-12 -
·_..´_..¸.- . ·.. ´.·¸·
Seseungguhnya Allah mewaiibkan kebaikan pada tiap tiap sesuatu .
Akhlak sangat penting dan berpengaruh dalam membentuk manusia dan apa sahaia yang
lahir dari manusia itu sendiri . Ia seumpama pohon kayu dengan akarnya .Baiknya
sesuatu perbuatan apabila akhlaknya baik kerana cabang dari pohon selalu mengikut siIat
pohonnya .Apabila akar rosak tentulah cabangnya turut rosak . Firman Allah dalam Al
Quran yang bermaksud :
'Negeri yang baik tanah yang subur . mengeluarkan tumbuh tumbuhan yang baik
dengan izin TuhanNya . Negeri yang tidak subur tanahnya . menghasilkan pula tumbuh
tumbuhannya dengan bersusah payah '.
Akhlak dalam Islam berpengaruh dalam membina dan membentuk perbuatan manusia .
Al quran wahyu dari Allah mengandungi petuniuk yang ielas untuk diikuti . Antara
bentuk akhlak yang perlu dikuti oleh seorang muslim adalah seperti berikut :
Islam menghendaki umatnya melaetakkan kesetiaan dan penyerahan diri kepada Allah .
Rasul dan Mukminin dalam semua urusan ukhrawi dan duniawi berdasarkan nilai nilai
Islam . Ini bererti orang Islam tidak boleh tunduk / mengikut perintah orang bukan Islam
.Ia iuga bererti usaha usaha yang positiI untuk menegakkan makruI dan menghapuskan
mungkar . Firman Allah dalam surah Al Maidah :
¸,..·.. .·..-¸··,..·.·.·,.¸..·¸,...
- 13 -
Di samping itu . untuk menghayati konsep tersebut perlu ada siIat lemah lembut sesama
Islam . Dalam bab muamalat dan pergaulan pula . berlaku secara syura . tolak ansur .
rendah diri . bermanis muka . menunai iemputan . memberi salam . membantu kesusahan
orang lain . SiIat ini adalah satu tuntutan dalam membina akhlak yang baik dalam iiwa
sesorang itu .
Kesimpulan
Allah meniadikan alam dan mentadbirkan hal ehwalnya . Segala yang berlaku di dunia
adalah dalam pengetahuan dan kekuasaan Allah . Tuhan sekalian alam . Al Qurtubi
menyatakan bahawa Allah telah mengutus para Rasul bertuiuan menolong hambaNya ke
arah kebaikan . Allah mempunyai siIat kasih sayang kepada makhluk terutama manusia .
rahmat dan nikmat Tuhan meliputi seluruhnya . Dengan menyedari kasih sayang Tuhan .
terbukalah pintu hati manusia untuk mengharapkan keampunan dan melenyapkan
perasaan putus asa dalam iiwanya .
Allah mempunyai kesempurnaan sebagai pemberi rezeki . mengatur urusan dunia serta
maha mengetahui segala rahsia apatah lagi perbuatan dan tingkahlaku makhluknya .
Seorang muslim perlu mengabdikan diri hanya kepada Allah yang maha Esa dalam
bentuk ketuhanan yang sebenar . Selain itu mereka iuga perlu mengabdikan diri dari
sudut aqidah . ibadat .akhlak dan iuga syariat .
Aqidah dan amal salih merupakan perkara penting yang perlu dilakukan oleh seorang
muslim dalam kehidupannya . Kedua duanya membentuk gabungan yang bersiIat
Iitrah dari aiaran Islam itu sendiri . Seseorang muslim dikira gagal andainya tidak dapat
melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sempurna . Malahan ia iuga dikira tidak dapat
menghayati Islam seperti yang dianiurkan . Ini penting dalam kehidupan seorang
muslim yang ingin mencapai kehidupan yang tenang . aman damai dan bahagia sekaligus
meniadi matlamat semua manusia .
- 14 -
Bibliografi
Kamarudin Hi Husin . ( 1990 ) . Pedagogi 2 . Longman Malaysia Sdn Bhd .
Ee Ah Meng . ( 2006 ) . Penilaian Tahap Kecekapan . Pengurusan P&P . Selangor : Faiar
Bakti Sdn Bhd .
Naieemah Md YusoI . ( 2006 ) . Konsep Pendidikan . PTS ProIIessional Publishing Sdn
Bhd .
Rashidi Azizan dan Abd Razak Habib ( 1995 ) . Pengaiaran dalam bilik dariah .Kaedah
dan Strategi . Selangor : Masa Enterprise .
Ahmad b. Mohd Salleh ( 1995 ) . Pendidikan Islam ( Dinamika Guru ) . Selangor : Iaiar
Bakti Sdn Bhd .
Asy Syahid Sayyid Qutb Rahimahullah ( 1988 ) . TaIsir Fi Zilalil Qur`an ( Jilid 1 ) .
Kelantan : Paya Purnama .
SaiIul Bahri Yaziz . Rozlina Abdul Aziz .Habsah Omar ( 2009 ) . Pendidikan Islam
Prasekolah dan Tahun 1 . Selangor : Meteor Doc Sdn Bhd .
Ahmad b. Mohd Salleh ( 2003 ) .Pendidikan Islam . Asas Dinamika Guru Jilid 1 .
Selangor : Faiar Bakti Sdn Bhd .
http://muzIikri.googlepages.com/C11A.html
http://eisnIauzan.blog.Iriendster.com/2005/09/tauhid-rububiyah-uluhiyah/
http://ibnuabbas.wordpress.com/2007/09/02/49/
http://www.scribd.com/doc/4007899/kepentingan-Bermain-Dalam-Pendidikan-- rasekolah
http://74.125.153.132/search?q÷cache:X4U5-gkIFSgJ:www.ipislam.edu.my

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.