Ialah tawaran menyandang jawatan Perkhidmatan Awam yang diberikan oleh sesebuah Suruhanjaya (Kuasa Melantik) secara tetap

, sementara atau kontrak termasuklah lantikan kali pertama dan lantikan pegawai yang sedang berkhidmat dalam mana-mana skim

Perkhidmatan Anda

1. Lantikan pertama: Kekosongan jawatan di iklankan oleh pihak berkuasa melantik; Calon yang berkelayakan dan memenuhi syarat dikehendaki mengemukakan

Perkhidmatan Anda

1. Lantikan pertama:

Calon yang berjaya akan ditemuduga dan diberi tawaran jawatan; Pihak berkuasa melantik akan membuat penempatan mengikut kekosongan dan kepentingan perkhidmatan.

tawaran jawatan hanya akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa melantik apabila wujud kekosongan jawatan; kekosongan jawatan ditentukan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan diluluskan kepada sesebuah Suruhanjaya atau pihak berkuasa melantik; seseorang pegawai yang dilantik boleh ditempatkan dimana-mana sahaja atas kepentingan Perkhidmatan kecuali atas sebab-sebab tertentu.

Syarat Am Lantikan
Warganegara Pemeriksaan kesihatan dan diakui sihat untuk berkhidmat Membuat suatu Surat Akuan Berkanun bahawa – tiada rekod jenayah tidak pernah dibuang kerja bukan penagih dadah tidak memiliki kewarganegaraan asing bukan seorang bankrap dan Surat Aku Janji Isytihar Harta

Pegawai yang sedang berkhidmat – hendaklah mengemukakan permohonannya melalui Ketua Jabatan Pegawai meletak jawatan / ditamatkan perkhidmatan / dibuang kerja – dengan kebenaran khas Suruhanjaya (Kuasa Melantik) Pegawai yang disarakan atas sebab perubatan – boleh dilantik semula jika ia disahkan sihat dan berkeupayaan melaksanakan tugas oleh Panel Perubatan yang ditubuhkan oleh Suruhanjaya (Kuasa Melantik)
Bukan Warganegara dengan kelulusan khas dan tidak boleh bertaraf tetap berpencen

Ialah tarikh seseorang pegawai itu melapor diri untuk bertugas melainkan tarikh yang ditentukan oleh pihak Berkuasa Melantik
Bagi pegawai sementara, tarikh lantikan ke jawatan tetap ialah pada tarikh pihak Berkuasa Melantik bermesyuarat dan meluluskan perlantikan tetap itu.

2. Pengesahan Pelantikan

Pemeriksaan perubatan dari Pengamal Perubatan Berdaftar - hendaklah diakui sihat sepenuhnya untuk lantikan ke jawatan; Bebas dari dadah dan jenayah – Surat akuan sumpah dan Surat Aku Janji; Setuju terima tawaran jawatan dan melapor diri untuk bertugas.

Tempoh Percubaan

Antara 1 hingga 3 tahun perkhidmatan yang boleh diambilkira. Tempoh bercuti tanpa gaji tidak diambilkira; mengikuti kursus induksi dengan jayanya; lulus peperiksaan dalam perkhidmatan yang syaratkan;
Walau bagaimana pun, pihak Berkuasa Melantik boleh memendekkan tempoh percubaan atau mengecualikan tempoh percubaan itu.

Setelah memenuhi syarat-syarat perkhidmatan dan diperakukan oleh Ketua Jabatannya. Perakuan hendaklah dikemukakan satu bulan dari tarikh pegawai itu layak.
Jika Ketua Jabatan enggan memperakukan, Pegawai boleh mengemukakan permohonan kepada pihak Berkuasa Melantik dengan satu salinan permohonan dihantar kepada Ketua Jabatan.

Rujuk Surat Pek. Perkh. SPP Bil. 1 Tahun 2006

4. Pelanjutan Tempoh Percubaan
Jika seseorang anggota gagal disahkan dalam perkhidmatan kerana gagal dalam peperiksaan perkhidmatan yang disyaratkan, atau tidak mengikuti kursus induksi yang disyaratkan atau tidak diperakukan oleh Ketua Jabatannya, maka anggota berkenaan hendaklah memohon perlanjutan tempoh percubaan dalam tempoh 3 bulan selepas tamat tempoh percubaannya melalui Ketua Jabatan.

1.Telah memenuhi syarat untuk pengesahan tetapi gagal mendapat perakuan Ketua Jabatan;

1.Anggota yang tidak menduduki peperiksaan atau kursus induksi tanpa sebab yang munasabah semasa dalam tempoh percubaan;

Tidak layak mendapat pergerakan gaji tahunan semasa perlanjutan berdenda Diubah tarikh pergerakan gajinya mengikut tarikh pengesahan Tiada pelarasan gaji
rujuk Surat Pek Perkh SPP Bil. 2 Tahun 2006

5. Pemberian Taraf Berpencen Mengikut Peruntukan 36(1) dan perenggan 68 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991

Anggota yang dilantik pada dan selepas 12.4.1991 hendaklah membuat pilihan sama ada ingin masuk ke Skim Berpencen atau terus mencarum ke KWSP. (Pek.Perkh.Bilangan 2 tahun 1991)
Perkhidmatan tidak kurang dari 3 tahun yang boleh diambilkira; Diperakukan oleh Ketua Jabatan
Disahkan dalam perkhidmatan;

Sekali sahaja dalam perkhidmatan

Skim Pencen
Dapat ganjaran Dapat pencen Dapat rawatan perubatan percuma Dapat tambang pengangkutan awam separuh harga Dapat gantian cuti rehat Dapat KWSP caruman diri

Skim KWSP
X X X X

Dapat caruman KWSP kesemuanya

Grafik dan animasi oleh

RAMLY MOHAIADIN

6. DASAR KENAIKAN PANGKAT Seseorang anggota boleh dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat berdasarkan:a) Kecekapan dan prestasi kerja yang ditunjukkan dalam menjalankan tugasnya; b) Kelayakan, pengetahuan dan kemahiran yang ada padanya; c) Kualiti peribadi termasuk keutuhan, potensi dan kepimpinan;

6. DASAR KENAIKAN PANGKAT

d) Lulus Peperiksaan Tahap Kecekapan yang disyaratkan pada Aras III dan IV e) kegiatan luar, sumbangan, jalinan hubungan dan kerjasama serta aspek lain yang difikirkan relevan.

f) Jika terdapat dua atau lebih anggota mempunyai prestasi yang sama, maka kekananan diambilkira;

6. DASAR KENAIKAN PANGKAT

g) Kenaikan pangkat tertakluk kepada kekosongan; h) Seseorang pegawai hanya boleh dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat setelah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatannya.

Penetapan Gaji Kenaikan Pangkat
jika gaji gred hakiki (gred jawatan asal) lebih rendah dari gaji gred naik pangkat, - ditawarkan gaji permulaan (P1T1) gred gaji naik pangkat. Jika gaji gred hakiki (gred jawatan asal) sama atau lebih tinggi di P1 atau mata gaji maksima di P1 dalam gred naik pangkat , - ditawarkan gaji yang lebih tinggi yang tidak kurang dari satu pergerakan gaji gred asal.

PENANGGUNGAN KERJA Pegawai yang diluluskan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab bagi satu jawatan lain disamping menjalankan tugas hakikinya.
Rujuk: Pek. Perkh. Bil. 17 Tahun 2007

PEMANGKUAN Pegawai yang menjalankan tugas bagi sesuatu jawatan digred yang lebih tinggi dari gred hakiki secara sepenuh masa dalam perkhidmatan dan skim perkhidmatan yang sama dengan kelulusan Lembaga Kenaikan Pangkat.

Perletakan jawatan Anda ingin meletak jawatan...........??
Jika telah disahkan dalam perkhidmatan:- 90 hari notis atau bayar balik 1 bulan gaji; Jika dalam tempoh percubaan atau jawatan sementara:- 30 hari notis atau bayar balik 1 bulan gaji; Jika ingin meletak jawatan serta merta:- bayar balik 1 bulan gaji.

Memendekkan tempoh notis
Untuk menyandang jawatan dalam Badan Berkanun, Kuasa Tempatan atau agensi yang diluluskan oleh KPA; Pegawai atau pasangan, anak atau ibu bapa menghidapi masalah kesihatan; Menghadiri kursus atau latihan yang di luluskan;

Tak perlu letak jawatan jika ....... dilantik ke dalam perkhidmatan lain dalam perkhidmatan awam dengan syarat permohonan dikemukakan melalui Ketua Jabatan dan disokong olehnya.

Kerajaan boleh menamatkan perkhidmatan anda dengan memberi notis
Atas sebab-sebab berikut:-

Gagal disahkan dalam perkhidmatan; Dikenakan tindakan tatatertib; Dasar pengurangan kakitangan atau penyusunan semula organisasi;

Kerajaan boleh menamatkan perkhidmatan anda dengan memberi notis 90 hari notis jika telah disahkan dalam perkhidmatan; 30 hari notis jika dalam tempoh percubaan;

Sebelum ditamatkan perkhidmatan, Pegawai diberi peluang untuk menunjuk sebab mengapa perkhidmatannya tidak boleh ditamatkan tidak kurang 14 hari dari tarikh penerimaan

Kerajaan boleh menamatkan perkhidmatan serta merta jika anda:-menyembunyikan maklumat kesihatan; -membuat akuan palsu; -tidak menandatangan Surat Aku Janji; -memalsukan dokumen berhubung perlantikan; -gagal tapisan keselamatan;

Pegawai yang gagal disahkan dalam perkhidmatan Boleh kembali ke jawatan asal Boleh dibersarakan atas kepentingan awam jika telah dimasukkan ke dalam perjawatan berpencen.

8. Persaraan Mengikut Akta Pencen
Seksyen 10(1) – mencapai umur wajib bersara – 55 tahun atau 56 tahun 58 tahun mengikut pilihan yang dibuat Seksyen 10(5) – atas sebab kesihatan yang disyorkan oleh Lembaga Perubatan; Seksyen 11 – kepentingan Negara;

Persaraan Mengikut Akta Pencen
Seksyen 12 – pilihan sendiri – wanita – 45 tahun; lelaki - 50 tahun; Seksyen 13 – kepentingan awam; Seksyen 14 – Terbitan – meninggal dunia dalam perkhidmatan atau selepas persaraan;

Persaraan Mengikut Akta Pencen
Seksyen 17 – hilang upaya:- menanggung bencana semasa melaksanakan tugas rasmi bukan akibat dari kecuaian; - mendapat penyakit yang kerana jenis tugasnya itu menyebabkan dirinya terdedah.

7.5% x gaji akhir x tempoh perkhidmatan (dalam bulan)

Formula Perkiraan ganjaran

1 x gaji akhir x tempoh perkhidmatan 600 (dalam bulan - maksima 360 bulan).

Formula Perkiraan pencen