BORANG SOAL SELIDIK

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS FAKULTI PERNIAGAAN DAN EKONOMI PROGRAM PENDIDIKAN EKONOMI Borang Soal Selidik Mengenai Tahap Kemahiran ICT Dalam Kalangan Pelajar Semester 5, 6 dan 7 Program Pendidikan Ekonomi. LATAR BELAKANG Soal selidik yang dijalankan oleh pihak kami adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai tahap kemahiran ICT dalam kalangan pelajar semester 5, 6 dan 7 program Pendidikan Ekonomi di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Memandangkan pelajar telah pun mengambil subjek ICT dan telah biasa dengan penggunaan ICT dalam membuat tugasan, kajian ini diharap dapat memberikan maklumat yang tepat mengenai tahap kemahiran pelajar. Maklumat yang diperoleh daripada kajian ini adalah sulit dan hasil kajian ini hanya digunakan untuk laporan kajian kami sahaja. Diharap kerjasama yang diberikan oleh pihak ANDA dapat membantu kami mendapatkan maklumat yang tepat mengenai tahap kemahiran ICT ANDA. Terima Kasih

LIHAT SEBELAH

BORANG SOAL SELIDIK

A. MAKLUMAT DEMOGRAFI Bahagian ini adalah untuk mendapatkan maklumat berkaitan demografi responden. Arahan: Sila Tandakan () di dalam kotak yang berkenaan 1. Jantina ( ) Lelaki ( ) Perempuan

2. Kelayakan masuk ke Universiti Pendidikan Sultan Idris ( ( ( ) STPM ) Matrikulasi ) Diploma ( ( ) Sijil/Diploma Perguruan ) Lain-lain (Nyatakan):

B. PENILAIAN TAHAP LATIHAN PENGGUNAAN ICT RESPONDEN Bahagian ini bertujuan untuk melihat tahap latihan responden terhadap penggunaan ICT. Arahan: Tandakan () di dalam kotak yang berkenaan 1. Adakah anda mempunyai komputer peribadi/komputer riba? ( ) Ya ( ) Tidak

2. Komputer ialah alat yang mudah dikendalikan. ( ) Ya ( ) Tidak

3. Adakah anda mempunyai pendedahan awal berkaitan ICT sebelum masuk ke universiti? ( ) Ya ( ) Tidak

4. Adakah anda membuat rujukan buku sekiranya menghadapi masalah ICT ( ) Ya( ) Tidak

LIHAT SEBELAH

BORANG SOAL SELIDIK

5. Adakah anda biasa menggunakan program selain Microsoft Office untuk menyempurnakan tugasan? ( ) Ya( ) Tidak

6. Adakah anda mahir menggunakan Microsoft Power Point secara interaktif? ( ) Ya( ) Tidak

7. Adakah anda berpengalaman mengendalikan peralatan ICT (Projektor LCD) di dalam bilik kuliah? ( ) Ya( ) Tidak

8. Saya sering membantu kawan/ pensyarah lain untuk mengendali peralatan ICT. ( ) Ya( ) Tidak

9. Saya boleh menyelenggarakan perkakasan komputer jika terdapat kerosakan yang kecil. ( ) Ya( ) Tidak

10. Jika berlaku masalah terhadap peralatan ICT, adakah anda yakin untuk memperbetulkannya? ( ) Ya( ) Tidak

LIHAT SEBELAH

BORANG SOAL SELIDIK

C. PENILAIAN TAHAP KEKERAPAN PENGGUNAAN ICT RESPONDEN Bahagian ini bertujuan untuk melihat tahap kekerapan responden menggunakan ICT. Arahan: Tandakan () di dalam kotak yang disediakan mengikut tahap kekerapan. Setiap angka mewakili tahap kekerapan; 5 = Sangat Kerap 4 = Kerap 3 = Sederhana 2 = Jarang 1 = Tidak Pernah TAHAP BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PERKARA 1 Saya memperoleh maklumat berkaitan dengan kursus. Saya kerap menggunakan peralatan ICT. Mencari maklumat dalam Internet. Saya kerap membaca dan menghantar E-Mail. Saya menggunakan video conferencing dalam pembelajaran. Memuat turun fail (Download File). Saya pernah membeli-belah secara on-line Mengikuti kursus (menyemak bahan kuliah/ kursus on-line) Perisian komputer banyak membantu saya dalam menyediakan tugasan. Saya berhasrat untuk mempunyai laman web peribadi. Saya menggunakan grafik atau animasi komputer semasa membentang tugasan. Saya sentiasa mengintegrasikan pelbagai penggunaan bahan multimedia (video presenter, LCD Projektor dll) Saya menggunakan secara optimum perisian komputer Saya mengamalkan pembelajaran dalam net-working (chat, perbincangan, forum dalam myguru dll) TERHADAP KEBERKESANAN SUBJEK ICT YANG KEKERAPAN 2 3 4 5

D. PENILAIAN DITAWARKAN

Bahagian ini untuk menilai subjek ICT yang ditawarkan kepada pelajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Arahan: Tandakan () di dalam kotak yang berkenaan

LIHAT SEBELAH

BORANG SOAL SELIDIK

1. Adakah Subjek ICT yang ditawarkan dapat membantu anda mendapat kemahiran yang diperlukan? ( ) Ya( ) Tidak

2. Adakah latihan amali di makmal komputer dalam subjek ICT sudah memadai untuk melengkapkan anda terhadap kemahiran ICT? ( ) Ya( ) Tidak

3. Peralatan/perkakasan yang digunakan dalam bilik kuliah adalah yang terkini dan tidak menimbulkan sebarang masalah? ( ) Ya( ) Tidak

4. Adakah anda memerlukan latihan tambahan untuk memantapkan lagi kemahiran ICT? ( ) Ya( ) Tidak

5. Program/perisian dalam komputer di UPSI adalah kurang sesuai dengan subjek ekonomi. ( ) Ya( ) Tidak

6. Adakah anda mengaplikasikan ilmu ICT dalam pembelajaran? ( ) Ya( ) Tidak

“Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menjawab soalan kaji selidik ini. Salam penghargaan yang tidak terhingga daripada kami. Sekian.”

LIHAT SEBELAH