SUMBANGAN INTELEKTUAL ISLAM DALAM BIDANG PSIKOLOGI, FALSAFAH dan PENDIDIKAN

PEN GEN ALA N
 Pengertian

tamadun-menurut pendapat sarjana

Islam: a)Ibn Khaldun dalam kitabnya alMuqaddimah memperkenalkan 2 terminologi al-umran dan al-hadharah abad ke-14 membawa maksud sekumpulan manusia yang tinggal kekal di sesuatu tempat atau kota dan wilayah yang akhirnya merintis kemajuan,kemakmuran dan pencapaian

b)Abu Nasir al Farabi telah memperkenalkan istilah alMadaniah dalam abad ke 11 Masihi dalam kitabnya asSiyasah al Madaniah.Madaniah yang digambarkan oleh alFarabi ialah pencapaian umat islam di kota yang berasaskan wahyu iaitu akidah,syarak dan akhlak.

SUMBANGAN INTELEKTUAL ISLAM DALAM BIDANG PSIKOLOGI

 Psikologi

Islam lebih mementingkan kejiwaan daripada tingkah laku  Nabi Muhammad s.a.w dalam sebuah hadis yang bermaksud, ‘Ketahuilah bahawa dalam tubuh itu ada sepotong daging,sekiranya ia elok maka eloklah seluruh tubuh badan itu.Sekiranya ia rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badan pula. Ia merupakan hati’.

 Ab.

Alim Abdul Rahim (1994), konsep kejiwaan dalam Islam meliputi empat aspek iaitu nafs (jiwa), qalb (hati), roh dan aql (akal)  Istilah nafs lebih menyatakan unsur penggerak dan aktiviti biologi.  Istilah qalb (hati) selalu digunakan berkaitan dengan emosi dan akal pada manusia

Al-Farabi
 Menurut

Al-Farabi, akal adalah satu gejala yang mempunyai daya kekuatan yang dapat memancarkan roh.  . Dalam daya kekuatan itu terdapat beberapa daya yang lain seperti daya keinginan untuk hidup (survival instinct), dalam pemeliharaan diri (self defence mechanism) dan pengembangan zuriat (breeding mechanism).

 Menurut

Al-Farabi lagi, akal juga mempunyai dua bahagian kekuatan lain, iaitu dapat berfikir sesuatu yang berbentuk abstrak yang terpisah daripada kebendaan yang dapat diinderai, dan daya kekuatan untuk mencari sesuatu yang dapat memberi faedah,kebaikan dan kesempurnaan jasmani.  daya kekuatan yang kedua ini akan hancur jasad ditelan bumi sedangkan daya kekuatan yang pertama akan dibangkitkan bersama roh pada hari kiamat

Ibnu Sina
 terdapat

tiga bahagian roh iaitu roh manusia, roh haiwan dan roh tumbuh-tumbuhan yang mempunyai daya kekuatan masing-masing.  roh manusia menurutnya adalah unik kerana keupayaan roh untuk hidup tanpa jasad. Tetapi mustahil jasad hidup tanpa roh kerana sekiranya roh memisahkan dirinya dari jasad, jasad akan menjadi mayat.

Ibnu Rusyd
 dalam

karya agungnya al-Tahafut menyatakan bahawa roh membolehkan jasad seseorang itu hidup  apabila mati, roh itu akan terus hidup dalam alam kerohanian yang tidak berbentuk kebendaan.  Pada hari kiamat kelak, hanya roh sahaja yang akan dibangkitkan kembali, sedangkan jasad telah menjadi tanah tetap musnah

Imam Ghazali
 menjelaskan

bahawa rohanilah yang menguasai jasad manusia  menganggap bahawa jasad manusia dengan segala anggotanya merupakan tentera kepada hati dan rohani manusia  karyanya Ihya’ Ulumuddin telah membezakan roh dan jasad manusia

 Menurut

Ghazali, terdapat tiga unsur di dalam roh manusia iaitu al-qalb (hati), al-nafs (nafsu) dan al-‘aql (akal).  Di dalam hati menurutnya, sifat semula jadinya cintakan kebaikan  Nafsu pula mempunyai dua unsur kekuatan iaitu kebaikan dan kejahatan yang mempengaruhi hati  Akal pula berfungsi untuk mencari ilmu bagi membersihkan hati ke arah kebaikan dan kebenaran

 Menurut

Ghazali, terdapat tiga unsur di dalam roh manusia iaitu al-qalb (hati), al-nafs (nafsu) dan al-‘aql (akal).  Di dalam hati menurutnya, sifat semula jadinya cintakan kebaikan  Nafsu pula mempunyai dua unsur kekuatan iaitu kebaikan dan kejahatan yang mempengaruhi hati  Akal pula berfungsi untuk mencari ilmu bagi membersihkan hati ke arah kebaikan dan kebenaran

SUMBANGAN INTELEKTUAL ISLAM DALAM BIDANG FALSAFAH

 Falsafah

Islam diasaskan atas kekuatan wahyu

dan akal  Kedatangan Islam telah membawa perkembangan yang baharu di dalam falsafah dunia  Antara tokoh yang menyumbang dalam bidang falsafah Islam ialah Al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Rusyd, Al-Ghazali, Ibnu Hazm, Ibnu Maskawaih, Ibnu Sina

Al-Kindi
 Orang

pertama dalam Islam membincangkan falsafah sebagai suatu ilmu yang tersendiri  Falsafah Al-Kindi membincangkan tentang :
 adanya

Tuhan menyebabkan adanya alam  kegiatan Tuhan berkembang di antara langit dengan bumi

 jiwa

bumi adalah daya penggerak Tuhan  jiwa bumi telah menyebabkan terjadinya langit, bintang dan planet-planet di angkasa lepas  jiwa manusia merupakan pancaran jiwa bumi  manusia bersifat dualisme  kemerdekaan kekal dan abadi hanya dapat dicapai dalam dunia akal budi keamanan dan ketakwaan kepada Allah s.w.t  orang yang hendak mencapai kemerdekaan dan kebebesan itu harus memperkembangkan kekuatan akalnya dengan jalan ilmu ketuhanan dan ilmu tentang alam semesta.

Al- Farabi
 Nama

sebenar beliau ialah Abu Nasr al-Farabi (870-950 M) dan dikenali di dunia Barat dengan panggilan Alpharabius  mempelajari falsafah daripada Yuhanna Ibnu Khailan dan berminat dengan falsafah yang dikemukakan oleh Aristotles

 berpendapat

bahawa kebenaran yang sempurna dan mutlak adalah berdasarkan kepada akidah Islamiah  Berpendapat bahawa seorang ahli falsafah tidak seharusnya memisahkan dirinya daripada sains dan politik  mencadangkan agar diwujudkan sebuah Negara kebajikan

 Antara

buku-buku yang masyhur ialah seperti alMahaniyatul Fadhilah (bidang politik), Bandar yang Ideal ( al-Madinah al-Fadila) dan Bandar Kerajaan (al-Siyasah al-Madaniyyah).

Ibnu Rusyd
 buku-buku

yang telah dihasilkan mengenai falsafah ialah Mahadi al-Falasifah dan Tahafut al-Tahafut.  Menurut Mustafa Hj Daud (1991), Ibnu Rusyd telah membuat pembaharuan dalam bidang falsafah Islam dengan membawa pandangan baru berkaitan Al-Quran.

 Beliau

telah menjelaskan, “Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan untuk semua manusia.Oleh sebab manusia mempunyai tingkat-tingkat tertentu, ada yang berilmu, ada yang bodoh, maka pengertian Al-Quran itu pun, tentu bertingkat pula menurut tingkat mereka.”  Pada pertengahan abad ke 13 Masihi, hampir kesemua karya falsafah Ibnu Rusyd telah diterjemahkan ke bahasa latin dan telah mempengaruhi ahli pemikir Eropah.

Al-Ghazali
 nama

sebenarnya Abu Hamid Ibnu Muhammad al-Tusi al- Ghazali  merupakan tokoh falsafah Islam yang paling agung  berjaya menggabungkan antara falsafah dan tasauf dengan akidah, syarak dan akhlak.  Karyanya yang terkenal ialah Ihya Ulumuddin

 Kitab

Ihya disusun di dalam empat bahagian iaitu Ibadat, Adat, Muhlikat dan Mujiat  Dalam kitab ini beliau telah menghubungkan ilmu lahir dengan ilmu batin dan ilmu fekah dengan tasawuf  merupakan pandangan al-Ghazali mengenai akhlak hasil daripada penyelidikannya bertahuntahun lamanya.  Kitab-kitab lain Al-Ghazali ialah Mizan al-Amal, Al-Arbain, Minhajul Abidin dan banyak lagi.

TOKOH LAIN
 Ibnu

Hazm

 menyatakan

bahawa mereka yang bertemankan ilmu dan mengetahui kegunaannya, patut pula menyampaikannya kepada orang lain dengan cara yang sebaik mungkin  Ibnu Hazm menganggap falsafah sebagai suatu alat yang boleh digunakan untuk membela agama.

 Ibnu

Maskawaih (936-1030 Masihi)

 sangat

terkenal sebagai ahli falsafah akhlak, terutama karyanya Tahzibul-Akhlak  seorang teoritis dalam hal-hal akhlak iaitu mengupas falsafah akhlakiah serta analisis pengetahuan.  Beliau telah mengupas dengan begitu mendalam tentang falsafah assa’adah (bahagia) dengan cara ilmiah.

 Ibnu

Sina ( 980-1037 Masihi)

 Menurut

Abdul Rahman Haji Abdullah (1988), falsafah Islam telah mencapai kesempurnaanya di tangan Ibnu Sina  menghasilkan buku al-Shifa’ yang menerangkan dan menghuraikan semua sistem falsafah Yunani dengan cara yang mudah.  Antara karya falsafah beliau dalam falsafah ialah Danesh Nameh ( dalam bahasa Parsi), Uyun alHikmah (bahasa Arab), Mujiz Kahir dan Tis’u rasail fi hikmati wal tabi’iyyat

SUMBANGAN INTELEKTUAL ISLAM DALAM BIDANG PENDIDIKAN

PENDIDIKAN

Imam Al-Ghazali
 Memegang

falsafah : "Sebahagian ilmu tidak akan menyerah dirinya kepada kamu sebelum kamu menyerah sepenuh jiwa raga kepadanya. Apabila kamu telah menyerah sepenuh jiwa raga kepadanya, sebahagian ilmu diberikan kapada kamu, namun sebahagian lagi masih belum tentu untuk menerima kamu" (Mahayudin Yahaya, 2001)

Sambungan..
 Menekankan

aspek pembelajaran dan penyebaran

ilmu  Menyarankan agar seseorang menuntut ilmu secara tertib mengikut keutamaan

Al-Farabi
 Bertujuan

untuk mencapai kesempurnaan hidup yang dicapai melalui kebahagaian yang diperolehi

Kesempurnaan kehidupan

 Al-Farabi

menyarankan negara harus menyediakan belanjawan khas untuk pendidikan  Belanjawan pendidikan diambil dari sebahagian zakat dan kharaj (pajak tanah).

 Tujuan

Ibn Khaldun

pendidikan :

Pendidikan menurut Ibn Khaldun  Transformasi nilai-nilai yang diperoleh dari pengalaman untuk mempertahankan kewujudan manusia dalam peradaban masyarakat  Dengan adanya pendidikan manusia berupaya melestarikan dan mewariskan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat agar masyarakat dapat mengadaptasi kehidupan dengan lebih sempurna

Pembahagian Ilmu

SEKIAN TERIMA KASIH
LYN DORIA JAY