·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

1
»-=·'ا .-=·'ا -ا »--
'= م`-'او ة`-'او .--''·'ا بر - --='ا
-`او .-و ª-=-و ª'' '=و --=- '---- -ا ل·-ر .
-ا د'-='-· -·- '-أ

Segala puii bagi Allah yang senantiasa
melimpahkan lautan kemurahan ni’mat-Nya kepada kita
(terutama ni’mat iman dan islam). Salawat dan salam
semoga selalu tercurah kepada iuniungan kita Nabi
Besar Muhammad saw dan pada Ahlul Bait. Sahabat dan
Karabat beliau yang mana atas periuangan beliaulah
islam ini sampai dihadapan kita dengan sempurna.
Masih segar dalam ingatan kita beberapa waktu
yang lalu kita (Ikhwan tarekat Tijaniah kalimantan)
dikuniungi oleh tamu istimewa. yaitu Asy Syekh
Muhammad Basyir, Al Habib Ja’far Al Baharun, KH
Nizdam dan KH. Ahmad Ansari dan Rombongan.
Kedatangan beliau-beliau itu sekaligus sebagai
pengobat kerinduan yang lama terpendam dalam lubuk
hati ini. Keinginan untuk bertemu dan beriabat tangan
dengan beliau selalu meniadi angan-angan yang dinanti-
nantikan oleh seganap Ikhwan-ikhwat tarekat Tiianiah
khususnya. kaum muslimin pada umumnya.
Alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat.
sekitar kurang lebih 10 hari beliau di kalimantan
Baniarmasin ini. beliau menguniungi lebih dari sepuluh
buah zawiah tarekat Tiianiah yang dimulai dari;
1. Zawiatul Akbar Al Arifin Banjarmasin.
2. Zawiah di Paringin.
3. Zawiah di Amuntai.
4. Zawiah di Bitin.
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

2
5. Zawiah di Jinamas.
6. Zawiah di Palingkau.
7. Zawiah di Kuala Kapuas.
8. Zawiah di Palangkaraya.
9. Zawiah Al Muhibbin di Anjir Pasar.
10. Dll.
Dalam perialanan silaturrahmi yang melelahkan
itu beliau berkenan memberikan ceramah agama. dan tak
lupa himbauan untuk melazimkan istigfar, salawat, dan
zikir selalu beliau masukkan dalam materi ceramah
beliau itu.
Yang paling mengembirakan ialah beliau
berkenan untuk mengiiazahkan atau bermushaIahah
(bersalaman) dengan semua hadirin pada malam itu.
Harapan yang terpatri saat itu ialah; semoga
dengan menyalami dan menyentuh jasad beliau akan
menjadi sebab yang menghubungkan kita dengan Datuk
beliau Rasulullah saw dari dunia hingga akhirat nanti.
Dan berikut alIaqir kutipkan materi penting
dalam ceramah Syekh Muhammad Basyir dalam tulisan
alIaqir yang babal ini.
AlIaqir berharap semoga tulisan yang diberi
iudul dengan;

·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

BermanIaat dunia dan akhirat untuk menuntut
keridhaan dari Allah dan syaIaat dari Rasulullah untuk
kita dan semua keluarga dan keturunan kita. Amin.
Wassalam dari
H.Ibrahim
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

3
ª-'آ·-و -ا ª-=رو »´-'= م`-'ا
-ا --=ا ¸--'· --ه '= »´'و ¸' ''·-و كر'--
ª'-''ا ¸هو ت'آ·-'او تا·-='' ª·-'='ا ª·-='ا ª'-' ª'-''ا
¸هو مد' '---أ ª=ور ---و ''·-و كر'-- -ا ·-= ¸-'ا
د·=·'ا ¸· د·=·- لواو ª-·--'ا '+-· --·´- ¸-'ا ª'-''ا
ªآر'--'ا ª'-''ا --ه ¸· مد' '---أ ·هو `أ
Assalamualaikum.Wr.Wb.
Maka sesungguhnya aku memuji Allah Tabraka
Wa Ta’ala bagiku dan juga bagi kalian pada malam ini.
Malam ini adalah malam Jum’at, malam yang
mana pada malam itu Allah menghimpunkan semua
kebaikan-kebaikan dan barakat-barakat dan Allah
tiupkan roh-Nya kepada bapak kita Adam, yaitu malam
proses awal mula kejadian manusia pertama dimuka
bumi ini ialah bapak jasad kita / bapak segala manusia
yaitu Adam pada malam yang penuh berkat ini.
-و '--'· .--=-'ا .'=- .هأ ¸-ا·=إ'- ا·-'=إ
ª--'= »آ'-'·= .--` ª--'= »آ'-'·= ·--'ا ا-ه ¸· --='ا
»آ'-'·= .´'و " م'-='ا =-- " --= -= م'-='ا =--و
.--=-'ا .'=-
Ketahuilah hai saudara-saudariku jemaah
majelis Al-Muhibbin, bahwasanya kami Al Hamdulillah
dalam perjalanan kali ini (maielis) kalian kami jadikan
sebagai kunjungan terakhir, namun kami tidak
mengatakan kunjungan penutup, tetapi kami menyebut
perjalanan ini dengan “Miskul Khitam”, dan perjalanan
Miskul Khitam ini berakhir hingga di Majelis Al-
Muhibbin.
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

4
.--=-'ا .- '-'·=ا »+''ا .--'و »-`ا -=-- .=-و
ª-'= -ا '- ---='ا ة·-= ¸· .-'·---'ا .--·-=-'ا
ن·-'-- '--أ - --='ا ا·-'·- '-آ '-·-= ي-'ا »'-و
.-- '--=وو م`-`او ن'--`ا ª-·-- '-·-= ن·--·-
-ا ل·-ر --=- -ا `ا ª'ا` ª-'آ '--·--و '-=اورأ
-'ا ¸· '--='-· ن'--`او .-
Dan kami yang memproklamirkan istilah
(Miskul Khitam) ini, dan hendaklah dalam kesempatan
ini pula kita berdo’a;
Ya Allah jadikanlah kami termasuk orang yang
mencintai dan dicintai dan diterima disisi kekasih
Engkau Rasulullah saw yang (dengan berkat beliau pula) kita
dapat berhimpun seperti yang kalian ketahui.
Al Hamdulillah kita termasuk dalam orang-
orang muslim dan mu’min yang Allah himpunkan dalam
ni’mat iman dan islam dan mempersaudarakan antara
roh-roh kita dan jasad kita dengan kalimat LA ILAHA
ILLA ALLAH MUHAMMADUR RASULULLLAH dan
mempersaudarakan kita dengan ni’mat iman dan ni’mat
islam.
ل'=·'ا .·- ¸-·`-= '-آ ''·-و كر'-- -او
.- »´-أ .---'-'ا ¸· »--آ »´-أ »´- ل'--'- »ه .--'ا
¸ه ق·='ا نأ ن·-'·-و ª-------'ا ª--·='ا .--=`ا
''·- -ا .- ى-ه '=
Wallahu tabaraka watala, sebagaimana
diceritakan oleh beberapa orang kepada ku, mereka itu
ada hubungan dengan kalian, bahwasanya kalian itu
(dulunya) adalah pengamal tarekat Naqsyabandiah dan
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

5
kalian mengetahui pula bahwa semua tarekat itu atas
petunjuk dari Allah SWT.
'--إو =-· .-'-·'ا ¸· -'-=- ¸-·- ق·= .آو
´'و -=او ب·'=- ب·'=-'او ة-=او ª-'= ª-'·'ا .- .
س'-أ .آو .-= -'ا ·-= '-`إ '+-- ت·=--'· ضر`ا
»+-ر'-- ا···=
Dan tiap-tiap tarekat hanya berbeda dalam
masalah wasilah saja, sesungguhnya tujuan akhir yang
ingin digapai (cuma) satu. Tetapi dimuka bumi ini telah
memancar 12000 mata air, dan tiap-tiap manusia itu
mengenali akan tempat minumnya masing-masing.
.- '--·آأ ي-'ا ''·-و كر'-- -ا --=ا ¸--'·
ª--·='ا --+- '·--= '--·آأ ذإ ª'-·و ª-·آو -د·= ·=-
¸هو ق·='ا .-أ ¸ه ª--·='ا --هو ª--'=-'ا ª---=`ا
''·-و كر'-- -ا 'ه-=وأ ¸-'ا ق·='ا .آو ق·='ا مأ
·=·'ا ¸· ª--·='ا --ه 'ا ·-·-و ª'اد ¸ه د .
Maka sesungghnya aku memuji akan Allah
tabaraka wa ta’ala Yang telah memuliakan kita dari
lautan kemurahan-Nya da kemulian-Nya dan karunia-
Nya. Yaitu ketika Allah memuliakan kita sekalian
dengan ini tarekat Ahmadiah Tijaniah. Dan tarekat ini
adalah asal dari semua tarekat, yaitu induk dari semua
tarekat yang Allah jadikan. Kesemua tarekat itu
menunjukkan dan merumuskan kepada tarekat
(Tijaniah) ini.
.-``` .- ·`آأ '--ر -'=د --·-'ا '-ا م·-''·
```و .-= وا ª'ود .---= وأ ª'ود .-- ¸· ª'ود .-
-='· '--' ¸· م·-'ا .=- 'هو ¸-··'ا »'·'ا .--و '-···أ
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

6
ª--·='ا ا·'-·و ª-رد'-'ا ا·آ·-و .--ر-· ا·-'آ '-'-أ
ª--·='ا ا·آ·-و .---·'= ا·-'آ '-'-أ او-='· ª--'=-'ا
ª--'=-'ا ª--·=- ا·´---و ª--·'='ا . .--رد'· ا·-'آ '-'-ا
- ا·-'آ '-'-أ .---=·- ا·-'آ '-'-أ .-------
Pada hari ini (sampai hari ini) saya yang dha’if
telah memasuki sekitar 30 hingga 35 negara antara
Afrika dan kawasan Araby lainnya. Dan sekarang kami
berada di kawasan Asia (Tenggara / Indonesia), aku
temui disini ada yang dari pengamal tarekat Qadiriah
kemudian menjadi pengikut tarekat Tijaniah. Ada juga
yang dari pengamal khalwatiah kemudian menjadi
pengamal Tijaniah. (Ringkas kata) ada yang dari
Qadiriah, ada yang dari Naqsyabandiah dst.

¸هو ةد'+- ª-·و ضر`ا ·--= ¸· ==`- ا-+·
--·= وأ ª'=- .- ت-+- -· ª--'-= ة . »''·'ا ¸· م·-''·
¸-·- ن·-'- ª-'--- '= ¸-'=-'ا د-= -=- ¸-`-`ا
¸-'=- ن·-'- ª-'--- . »'·'ا ª--'=-'ا ª--·='' .-'=
¸-`-`ا
Keberagaman (tarekat) ini menjadi perhatian
diberbagai belahan bumi ini, dan menurut fakta dan
pengamatan majalah atau surat kabar Oman yang
kusaksikan (kubaca) sendiri bahwasanya sampai hari ini
dalam dunia islam terdapat jumlah ikhwan tarekat
Tijaniah itu sekitar 600 000 000 (anam ratus iuta orang)
yang menjadi pengamal tarekat Tijaniah dalam dunia
islam.

·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

7
د نإ --+· ¸ه ª--·='ا --ه نأ '= '-'-- -'
--=ا ---'ا ل'· '-آ ¸هو ق·='ا ·--=' ª·-'= `··
ل'· ª-= -ا ¸-ر ¸-'=-'ا : ---- ن'-·'ا ·=' ¸·
-= '----·= ¸· .=-- »+'آو ا-=او '--·= ق·='ا
ي-+-'ا م'-`ا .
Ini merupakan (Iakta) yang menunjukkan kepada
kita bahwa tarekat ini menghimpunkan bagi sekalian
tarekat, sebagaimana yang dikomentari (di isyaratkan)
oleh Syekh Ahmad Attijani RA berikut ini, katanya;
Diakhir zaman (nanti) semua tarekat menjadi satu
tarekat, dan tiap-tiap pengikut tarekat itu masuk ke
tarekat kita (Tijaniah) hingga Imam Mahdy.

ن·´----و '-داروأ نو-='- ن'-·'ا ·=' م'· اذإ
---'ا ل·--و ء'--'ا راد 'ا ل'---او '--'-- -·- '+-
'= ل·-- ي--=-'ا '-·-'- ل·-- ى·=' ª'·· · ¸-'=-'ا
'-·-'- ن` ·-'-'ا يا ª-'= ُ لِ ·ْ -َ -` .´'و ·-ا·-'ا ·--=
·--= '= ل·-- ي-'ا ·ه ي--=`ا ·-'-'او ي--=ا
·-ا·-'ا ل·--و '----·= ل·-- ª-= -ا -ر ى·=' ª'··
.-'ا -=-- '-آ ق·='ا ·--= ---- ª---=-'ا --ه
.'-'ا ·--= ª---=-'ا .
Apabila dekat akhir zaman, mereka itu
mengambil dan mengamalkan akan waridan tarekat kita
(Tijaniah), (nanti) sesudah kita wafat dan berpindah
kenegeri akhirat.
Dan mengatalah Syekh Ahmad Attijani katanya;
Pengikut tarekat kita (tarekat Al Muhammady Attijani
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

8
melimpahi kepada semua pengikut, tetapi tidak
(sebaliknya) menerima limpahan.
ي-'ا ''·-و كر'-- -ا --=ا ¸--إ ª--'` ة·-·
´'ا ---'ا ا-ه '= '·--= '-'د ·ه ي-'ا فر'·'ا .-'
.- ء'-'و`ا ·--=' --- ·ه ي-'ا بر'--'ا ·--=' ·-'=
--= ة·-= .- -----'ا ---'ا ا-ه --`ا 'ا لز`ا
-ا '- -ا ل·-ر .--و '----· »'-و ª-'= -ا '-
.--و '---- '-·· ·-= ª·-را '--·-- ¸-·- »'-و ª-'=
'-·· ·-= ª·-را »'-و ª-'= -ا '- -ا ل·-ر
Maka kali yang ke dua aku memuji kepada Allah
tabaraka wa tala’ yang telah menunjukkan kita sekalian
untuk mengikuti Syekh yang sempurna yang arif yang
menghimpunkan sekalian masyarib untuk selanjutnya
melimpahkannya lagi kepada sekalian wali-wali dari
masa azali sampai kiamat nanti. Syekh (Tijani) inilah
yang menerima limpahan-limpahan itu dari Datuk nya
Rasulullah SAW. (Yang berandil besar dalam mendekatkan kita dalam iarak
atau masa). Maka jarak antara kita dan antara Rasulullah
SAW sekitar 14 abad. (1425 H).

¸-'=-'ا --=ا ---'ا ·هو `أ ---'ا ا-ه او·=-'·
ª-'= -ا '- -ا ل·-ر .--و '---- ب·--'ا ب·· »آ
-ا '- -ا ل·-ر .--و =--- '-'´- --·- »--'· »'-و
وا ·-- وا -- وا ل'=ر ª--= ---'ا ¸· »'-و ª-'=
ل'---ا ¸-'-` .
Maka perhatikanlah dengan Syekh Ahmad
Attijani, berapa dekat antara kita dengan Rasulullah (dari
nisbah sanad tarekat). Maka kalian tentu akan bertambah dekat
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

9
(sanad) dengan Rasulullah SAW sekitar 5 hingga 8 orang
sanad. (maksudnya sanad tarekat Tiiani)
--·- ضر`ا ª=و '= ق·='ا ·--= ·=-أ
'ا 'ه--- .= --·- »'-و ª-'= -ا '- -ا ل·-ر
'=-- .-``` وا '=-- .-·-را . ب·· ¸-'=-'ا --=ا ---''·
'+-·- -·- ضر`ا ¸=أ ¸-·- '-·· ·-= ª·-را ª·'-- '-'
د--'ا '-' ب··و ·-='ا '-' ب··و ---'ا '-' ب·-·
Maka dengan demikian Syekh Ahmad Attijani
telah mendekatkan kita dari nisbah jarak masa dan
sanad. Semakin dekat sanad semakin banyak kebaikan
dan semakin lancar limpahan. (Maksudnya. semisal) Allah akan
menghidupkan bumi setelah matinya /tandusnya.
(Seperti itulah bentuk dari kedekatan sanad itu.)

ا '----·= ¸· '-' --·- ا-+'و .- ·-`آ ª--'=-'
--·-'ا --·- '-'-='· »+-'= ح·--- »+-=·-و ---`-'ا
ª--·='ا ¸· '---= --·- '-'-=أو ---''- -''= ·ه ن·´-
-'= نو-- --·-'ا '= »=-- ---'ا
Oleh karena yang demikian itulah maka
bertambah-tambahlah (nantinya) pengikut tarekat ini.
Dan ada pula diantara mereka yang mendapat
anugerah dibukakan futuhat tanpa banyak belajar.
---'ا ª-`و ة·-'د ت·`آو ْتَ رُ ·َ = ن` اذ'-'
ء'-'و`او ء'-'و`ا --- ---'ا ا-ه ن'آ اذا ¸-'=-'ا --=ا
---'ا .- ---'ا ب·-- .- ---'-'ا د--آ .-' »هد--
؟ ª----`- -- ن'آ اذا --´· '·-او ن·´-
Kenapa demikian, karena keistimewaan dan
keluasan Daerah Wilayah (MADADIAH) Syekh Ahmad
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

10
Attijani sehingga membentuk limpahan yang melimpah-
limpah dari syekh ke syekh yang semakin meluas.
(Banyangkan). Bagaimana bentuk limpahan yang melimpah
kepada muridnya ?. (Alangkah luasnya madadiah yang diterima oleh
murid Syekh Tiiani itu).

ء`·ه ---و ء`·ه --- .- ª-= .=--` ª----`-·
''·-و كر'-- -ا .---
Akan tetapi murid Syekh Tijani itu tidak bakhil
dengan mudadiah yang dilimpahkan kepadanya itu,
bahkan mereka saling limpah melimpahkan diantara
sesama dengan karunia dari Allah.

'---+· ي-'ا ·-='ا ا-+- '·--= '-'و »´' '---ه »`
-ا .- ذا ·='--'ا ن'-·'ا ا-ه ¸· ''·-و كر'-- -ا ---
=---''- »` ¸-'=-'ا --=ا ي--- ---'ا ª···-- `وأ '--'=
ª---·=-
Maka sungguh beruntung, sangat beruntung
bagi kalian dan kita semua dengan kebaikan yang Allah
anugerahkan kepada kita diakhir zaman ini. Karena,
mula-mula Allah memberikan anugerah kepada kita
dengan mengenali Syekh Ahmad Attijani ini, dan
kemudian diberi-Nya anugerah untuk mengamalkan
wiridan tarekatnya. (tarekat Tiiani).

--`- .-و ª-'=-أ .- '-·- »` ز·· ا-+· ª-
.- --- ·هو 'َ -ِ -َ -ِ رْ·ُ - .- --'--'ا .- -=او ª--· »-==
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

11
--=- ª--إ .--+-=-'ا .- -·- ·هو ·-·'ا ا-ه ء'-'=
ن'·
Kemudian kita diberi anugerah dengan
mengunjungi sahabat-sahabat dan murid-muridnya
(dibanyak negara) maka ini adalah suatu keberuntungan yang
besar. Kami pernah bertemu salah seorang dari
masyaikh di kota Mauritania, dia adalah syekh dari
ulama-ulama pada masa ini, syekh ini tergolong
mujtahidin. Namanya Muhammmad Faan.

ير'--ا --=ا ج'='ا ---'ا ª···- ---'ا ا-هو
) .--'-·=-- ( - ¸· ª- ·--=ا -·و ª---- ¸· وأ ª´
Syekh (Muhammad Faan) ini sempat bertemu
dan berkenalan dengan Syekh K.H. Ahmad Ansari
Banjarmasin di Mekkah atau di Madinah.

ª--'=-'ا ª--·='ا -='- -=او -'-أ اذا ---'ا ا-+·
¸· ª' ª-'·--'او ª-=---'ا ª-أ .- -··'ا ='ذ ¸· ª-=·-`
.--'ا ر·-أ ª- .--'-''- ·-'- ª-أ .---- -= .
Syekh ini apabila ada yang ingin bertalkin
tarekat Tijaniah kepadanya, dia tidak langsung
mentalkinnya pada waktu itu. Bahkan dia terlebih
dahulu menguji dan menanyai masalah-masalah
keagamaan kepada yang akan ditalkinnya itu sehingga
diyakini bahwa dia itu sudah memahami betul tentang
masalah agama hingga layak untuk ditakin.

·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

12
'+-أ ª--'=-'ا ª--·='ا ª--· ف··- ¸´' اذ'-'
`+- ---' .
Mengapa demikian ?. Karena semuanya itu
bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon
ikhwan itu bahwa tarekat itu bukan untuk digampang-
gampangkan.

ª--= ¸ه ·-·= ¸ه ª--'=-'ا ª--·='ا نأ ا·-'='·
'+-'=- ¸-'ا ¸ه س'-'ا .- ا-=ا -'=-` ¸ه
Perlu kalian ketahui, bahwa tarekat Tijaniah
adalah tarekat yang mulia dan terkaya, dan tarekat ini
akan semakin dicintai dan akan dicari-cari (pada masanya
nanti).
ن·´- نأ -- `· '+-'=- س'-'ا --'آ اذا ا-+'و
'--=و ا·-·=
Oleh karena kandungan kemuliaan dan
keterkayaannya itulah maka tarekat ini akan dicari-cari
(karena kemuliaannya).
-·= ¸ه `-أ ¸ه ¸-'=-'ا ·-·=''· »'·'ا ª-
--=ا ---'ا '= او-=أ .--'ا ل'=ر نأ --·- ء'-'·'او
ء'-'= »+-= ''·- -ا -ر »+'آ ª-'-ز ¸· ¸-'=-'ا
ء'··-و ء'-'= »+-=·-
Tarekat Tijani adalah tarekat pokok, ia adalah
tarekat ilmu pengetahuan dan tarekat ulama, (perlu) kami
tambahkan lagi bahwasanya beberapa orang yang
mengambil tarekat kepada Syekh Ahmad Tijani pada
masanya semuanya (tergolong) ulama dan pembesar-
pembesar dan orang-orang yang terhormat.

·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

13
ا··--=ا '-'· '-·'= -='- .-أ .- ف··- »''·'او
»+-'= -·آ·-· -·-·=و ¸-'=-'ا --=ا ي--- ---''-
اودازو ا·=--أو »'·'ا ='ذ ا·آ·-· '---' '-'= ·=' '-'=
ª-·'= ¸· ª-'=- ¸· -·آذ ¸· ª-- او-----
Orang alim (pada masa Syekh Tiiani) yang mengenali
dari mana dia mendapatkan sumber ilmu pengetahuan,
tatkala ia bertemu dengan Syekh Ahmad Attijani lalu dia
memfokoskan perhatiannya dan memperdalam ilmu
pengetahuannya di majelis Syekh Tijani dan mengikuti
khalwatnya.
ª--·- »ه'-رو »ه--- -=أ ¸-'=-'ا --=ا ---''·
ن'آ ب··-'ا .=د ¸-'=-'ا --=ا ---'ا '---= '-'=
ª=-- »'-و ª-'= -ا '- ¸--''- ·--=- ª-أ ل·--
Lalu Syekh Ahmad Attijani membimbig mereka
dengan bimbingan yang khusus. Tatkala Syekh Ahmad
Attijani masuk ke kota Magriby (Maroko) beliau
mengaku bertemu dengan Rasulullah SAW secara
bangun.
¸-'=-'ا --=ا ---'ا ت'-ا·آ ·-آأ .- --هو
تا·=·- ·-آأ .- ª·-·-'ا ¸· ª-= ''·- -ا -ر
ا جا··-'او ء'·-`ا ª'-' .- »'-و ª-'= -ا '- ¸--'
'+'آ ª---='او ª--·='او ª·-·-'ا را·-أ '+-· .- تز·-
ªآر'--'ا ª'-''ا ¸· ''·-و كر'-- -ا 'هز·- 'هرا·-أ
جا··-'او ء'·-`ا ª'-''ا ¸هو .

Dan peristiwa (pertemuan) ini adalah karamat
yang terbesar Syekh Ahmad Attijani RA, sebagaimana
mu’jizat yang terbesar bagi Nabi SAW adalah peristiwa
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

14
Isra’ dan Mi’raj yang mengandung rahasia Syariat
Tarekat dan Hakikat keseluruhannya, pada malam yang
mubarak itulah Allah nampakan rahasianya, yaitu
malam peristiwa Isra’ dan Mi’raj.
ª-ؤ·'ا ¸هو '---= ت'-ا·آ ·-آا ª--·='ا ¸·و
ª=--'ا .
Dan pada tarekat ini, karamat yang terbesar
adalah melihat / bertemu (dengan Rasulullah) secara
bangun.
ا·-'آو س'· 'ا ¸-'=-'ا --=ا ---'ا .=د '---=
ª-'- ---'ا ا-ه '= نو·´-- ا·-'آو ء'--أ ء'-'= '+-·
- نإ ل'-· ب··-'ا =''- -'-أ .- لو'· ¸--'ا ª-ؤر ·=-
'وأ '-'· »'-و ª-'= -ا '- ¸--'ا ª-ؤر =-- --آ
=--
Mana kala Syekh Tijani masuk ke kota Fes
Maroko, dan di kota tersebut ada diantara ulama-ulama
yang cukup kritis, mereka mengingkari pengakuan
Syekh Ahmad Tijani yang mengaku bertemu dengan
Rasulullah itu.
Mula-mula orang yang mendatanginya adalah
raja Maroko (waktu itu Sulaiman). Kata raja; “Kalau
engkau mengaku bertemu dengan nabi, semestinya aku
lah yang lebih tepat untuk itu”.
'--'- =''- .'= ='ذ -·- »` ¸-'=-'ا ---'ا ·- ن
ª' ل'-· ¸-'=-'ا ---'ا --ر '= '-´-- ª--- -=·· :
ª-'= -ا '- ¸--'ا ظ'-=أ .- =-أ ن'--'- '- ·--أ
»'-و
Kemudian sesudah itu duduklah raja Sulaiman
bersama Syekh Ahmad Attijani, maka seketika dirinya
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

15
karam dalam ketinggian martabat Syekh Ahmad
Attijani. Maka berkatalah Syekh Ahmad Attijani kepada
raja Sulaiman. “Bergembiralah engkau hai Sulaiman
bahwa sesungguhnya engkau dalam pemeliharaan Nabi
SAW”. (bertemu Nabi SAW).
Maka dengan wasilah dan berkat Syekh Ahmad
Attijani lah raja Sulaiman dapat berjumpa dengan Nabi
SAW dengan mengikuti dan mengamalkan segala yang
dianjurkan oleh Syekh Ahmad Attijani RA.
ª·-'-'ا ¸· -دارو'- ا·آاذ ·ه --·- .آ نأ .--'·
ª-'= -ا '- ¸--'ا ª--ر·- ن'- ل'-´'ا ة·ه·='ا .-
»==أ .- ا-+· 'ه·آذ »-=- -= ا--ا ª·ر'--` »'-و
ª--·='ا --ه ت'-ا·آ
Maka hendak tiap-tiap murid itu yakin dengan
wirid /wazdifah yang dibacanya sebab pada bacaan ke
tujuh dari salawat jauharatul kamal itu Nuraniah Nabi
SAW tidak berpisah darinya hingga sampai selesai
pembacaan wazdifah. Inilah anugerah karamat terbesar
dalam tarekat ini.


--ه »آ'-إو '----- نأ ''·-و كر'-- -ا ن'=--
ª-·-=- .--'ا .- '-'·=-و '--·'· ر·-- نأو را·-`ا
¸-'=-'ا --=ا ---'ا ª-·-- »ه'-إو '--·آأو »+-=-و
-دارو'- =---''-و

Maha suci Allah tabraka wa ta’ala Yang telah
melimpahkan kepada kita akan NUR ini, dan (dengan
kemurahan-Nya pula) Allah menyinari hati kita dan
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

16
menjadikan kita termasuk dalam orang-orang yang
mencintainya (Syekh Tiiani) dan dia mencintai mereka,
dan Allah memuliakan kita semua dengan ni’mat
(berhubungan) Syekh Ahmad Attijani dan mengamalkan
wiridannya.
ى·=أ ت'-ا·´- ª-·آأ ''·-و ª-'=-- -'· .
ª-= -ا -ر ¸-'=-'ا --=ا '-=-- ل'· '-آ '+--· : .-
ب'-= ·-·- ª-='ا .=-- ª·-='ا م·-و .--``ا م·- ¸-أر
ب'-=`و .
Allah SWT telah memberi karamat kepada Syekh
Ahmad Attijani dengan banyak karamat, antara lain
sebagaimana kata Syekh Ahmad Attijani berikut ini;
“Barang siapa yang melihat aku pada hari Senin
dan pada hari Jum’at ia masuk sorga tanpa hisab dan
tanpa diazab”. (Maksudnya melihat dengan Mahabbah dan Ta’alluq hati)
+'آو --=و -ا --= ---'ا ª--·- نأ '= ª'`د '
»-== -ا ل·-ر
Semuanya itu menunjukkan bahwa martabat
Syekh itu disisi Allah dan Rasul-Nya sangat besar.
¸-'=-'ا --=أ ---'ا ل'-· : '- ¸--'ا ª--ر·- نأ
-·-- ¸-·ر'--` ª·-='ا م·-و .--``ا م·- »'-و ª-'= -ا
-ر·- نأ --=ا ---''- '=-- »'-و ª-'= -ا '- ¸--'ا ª-
¸-'=-'ا . ª-`·'ا »-= ى·- ª-أ ة·=-- -أر .- .´·
»'-و ª-'= -ا '- ¸--'ا ر·- 'ا ى·- ª-أ ª---=-'ا
ª-· '=--
Berkata Syekh Ahmad Attijani;Bahwasanya
Nuraniah Nabi SAW (khususnya) pada hari Senin dan
pada hari Jum’at tidak memisahiku, maksudnya
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

17
bahwasanya Nuraniah Nabi SAW TAJALLY (nampak)
pada diri Syekh Ahmad Attijani. Maka setiap orang
yang melihat / memandang padanya, maka dia telah
memandang pada KHATMUL WILAYAH AL
MUHAMMADIAH (yang pada hakikatnya) dia
memandang kepada Nuraniah Nabi yang nampak pada
Syekh Tijani.
ª-=-'او ·'·-'ا ª-ؤ·- ª-ؤ·'ا ='-- ·----و
Dan yang dapat manfaat dengan ru’yat / melihat
disitu, yaitu ru’yat dengan ta’lluq hati dan dengan
kecintaan.
¸-'=-'ا ·--- --=- '-=-- .- ة·=-'ا ª'-'-

-'ا ل'· ·--- --=- -- : ي-'او --أر '-'· .
ي-= ىأر ي-'اوو . '--= ىأر --'اوو --'او ىأر ي-=و
--=- ي--- ئأر ر'-= --=ا ي---و ر'-= --=ا ---
¸-'=-'ا --=ا ي--- ىأر ---='ا --=- ي---و ---='ا
ª'-' ª'-''ا --ه ª--'---و ª-ؤ·'ا --+- .-'--''- ¸--'·
'·-و كر'-- -ا -+-ا ¸--'· ª·-='ا '= -ه'- -او '
ا-ه ª-ؤرو ª-=-'ا ª-ؤ·''-و ª--'-'ا ª-ؤ·''- »´--أر ¸--أ
-'· ª--'=-'ا ª--·='ا --ه ¸· ة·=`ا ª-ؤرو ب·-'ا
م··أ 'ا '-ا-هو ª--'-= .-·-و ª-=·'ا .-·- '-·=--
ª-'آ·-و -ا ª-=رو »´-'= م`-'او ª---·=
Berkata Syekh Muhammad Basyir; Aku melihat
ayahku, ayahku melihat kakek ku, kakek ku melihat
ayahnya, melihat kakek kami Sayyidi Ahmad Ammar,
melihat Sayyidi Muhammad Al Habib, melihat Syekh
Ahmad Attijani (melihat Rasulullah SAW)
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

18
Maka sesungghnya aku dengan silsilah yang
tersambung dengan Ru’yah ini yang bertepatan dengan
malam Jum’at. Maka aku bersaksi di hadapan Allah
tabaraka wa Ta’la, dan Allah menyaksikan atas
penyaksian ini, bahwasanya aku melihat kalian
sebagaimana Ru’yah orang yang terdahulu, dan dengan
Ru’yah mahabbah, dan ru’yah kedekatan, dan Ru’yah
persaudaraan dalam tarekat Tijaniah ini. Dan Allah
memandang kita dengan pandangan kasih sayang-Nya,
dan dengan pandangan inayah-Nya, dan menunjuki kita
kepada selurus-lurus tarekat.
Wassalamu alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.- ة·=-'ا ª'-'- ·--- --=- ---'ا
Membacanya dari bawah ke atas
7 ( ¸-'=-'ا --=ا ي---
6 ( ---='ا --=- ي---
5 ( ر'-= --=ا ي---
4 ( --= -'او
3 ( --=
2 ( --'او
1 ( ·--- --=- ---'ا

MADIHIN TIJANI

Dengan bismillah ulun mulai
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

19
Madihin wali dari Tiiani
Mohon rahmat Ilahy Rabby
Dari dunia hingga surgawi

Kepada Rasul seorang nabi
Nabi Muhammad yang di cintai
Minta syaIaat di akhir nanti
Agar selamat siksanya api

Wahai ikhwani yang di hormati
Ulun datang minta dangari
Madihin tentang wali Tiiani
Berasal dari kota Magriby

Madihin ini patut dangari
Bagi nang ingin martabat tinggi
Kalau tak senang iangan di benci
Karena itu penyakit hati

Ahmad Tiiani dari Magriby
Nasabnya sampai kepada nabi
Cucu dari seorang nabi
Sayyidina Hasan anaknya Ali

Ahmad Tiiani adalah wali
Wali yang masyhur di sana sini
Ikhwannya banyak tak dibatasi
Dari yang awam sampai yang ahli

Syekh Tiiani bertemu nabi
Di saat iaga dan iuga mimpi
Kalau ingin mari turuti
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

20
Amalkan saia Hiiibus Saipi

Selain saipi wirid lazimi
Dibaca pagi dan sore hari
Se umur hidup sampai kemati
Untuk bekal akhirat nanti

Wiridan ini di bari nabi
Kepada wali Ahmad Tiiani
Di Maroko itu teriadi
Banyak dalilnya di kitab kamiKitab manakib Ahmad Tiiani
Terdapat dalam Faidhurrabbany
Kisahnya rami tersusun rapi
Mantapkan iman di hati kami

Tersebut dalam kitab Araby
Disusun oleh Ibnu Araby
Futuhat Makiah dia namai
Terdapat kisah si wali khatmi

Ibnu Araby wali yang tinggi
Tinggi lagi wali Tiiani
Kalau ingin cerita ini
Bukalah kitab Fathurrabbany

Selain kitab tersebut tadi
Kitabnya tebal dan mu’tabari
Kisahnya rinci perlu dikaii
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

21
Khususnya ikhwan yang ditalkini

Jawahir Ma’ni kitab yang rinci
Terdapat banyak kalamnya nabi
Bagi yang ingin martabat tinggi
Dalami saia kitab yang ini

Kitab Tiiani banyak sekali
Perlu dicari perlu dikaii
Datangi saia yang lebih ahli
Keburu mati menyesal nantiHilangkan ragu didalam hati
Karena ragu dari syaitany
Ambillah wirid dari Tiiani
Amalkan saia hingga ke mati

Tarekat ini susunan nabi
Sebagai wahyu Ilahy Rabby
Amalkan saia dengan teliti
Jangan ditunda nanti merugi

Tarekat ini tarekat puii
Memuii Allah tuiuan hati
Jangan di gabung ke lain lagi
Tarekat ini susunan nabi

Wahai ikhwanku yang di hormati
Tepati ianii iangan salahi
Orang yang iuiur ‘kan dikasihi
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

22
Orang yang bohong akan dibenci

Syarat utama dalam Tiiani
Lakukan salat secara pasti
Ditambah dengan taqwa Ilahy
Jadilah engkau murid seiati

Selain syarat banyak lah lagi
Didalam kitab Umar Al Futi
Syarat kamali dalam Tiiani
Menuiu Tuhan Rabbil IzzatyIkhwan-ikhwatku yang di talkini
Mantapkan iman mantapkan hati
Wirid dibaca setiap hari
Berkat melimpah kedalam hati

Bagi yang malas bagi yang keki
SiIat yang ini waiib hindari
Bersihkan hati pada murabby
Bagi yang lalai mendapat sangsi

SiIat tercela didalam hati
Ada setiap hati insani
Bersumber dari iblis la’nati
Menggoda kita setiap hari

Syekh Tiiani dari Magriby
Mengaiak kita keialan suci
Jalan yang sudah dia alami
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

23
Tarekat Tiiani tak ragu lagi

Wirid lazim di pagi hari
Diwaktu sore dibaca lagi
Terdiri dari tiga materi
Orang Tiiani haIal sekali

Baca istigIar seratus kali
Baca salawat seratus kali
Baca zikir seratus kali
Akan mengalir Iaidhah RabbanyBaca wazdiIah dimalam hari
Ditengah malam aIdhal lah lagi
Bagi yang ingin bertemu nabi
Amalan ini tepat sekali

Wiridan ini susunan nabi
Untuk dibaca setiap hari
Jangan sampai kada manggawi
Kaena kita mandapat sangsi


Wirid Tiiani ringkas sekali
Dengan Iadhilat menarik hati
Antara lain bertemu nabi
Walau menielang matinya nanti
Ahmad Tiiani Waliyul Khatmi
Wali penutup pangkatnya wali
Baik yang dulu maupun kini
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

24
Dibawah qadam Ahmad Tiiani

Ahmad Tiiani Waliyul Katmi
Pangkatnya tinggi dan tersembunyi
Yang tau ini hanyalah nabi
Kita pun waiib mempercayai

Ulun ulangi sekali lagi
Tarekat ini tarekat nabi
Bagi yang resah dan susah hati
Amalkan saia tarekat ini

Bagi ikhwan-ikhwat Tiiani
Perlu diiaga dan ditaati
Adab-adabnya kepada nabi
Utama lagi pada Ilahy

Adab Tiiani waiib di kaii
Kepada guru yang sudah ahli
Jangan sampai kada mangaii
Karena adab adalah kunci

Wahai ikhwan ku yang ku sayangi
Ikuti wali Ahmad Tiiani
Wiridan sidin bagus sekali
Di akhir zaman di cari-cariSaat dekat kiamat nanti
Ikhwan Tiiani bertambah lagi
Dari yang laki sampai yang bini
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

25
Hingga sampai ke Imam Mahdi

Dalam kitab-kitab Tiiani
Kisah al Mahdi tak asing lagi
Silahkan pian ulang-ulangi
Atau tanyakan pada yang ahli

Kami di Aniir ingin sekali
Mendalami ilmu Tiiani
Kami datangi guru Ansari
Ka rumah sidin di Gunung Sari


Sampai disini Madihin ini
Salah dan khilaI mohon maaIi
Kalau pian meminta lagi
Insya Allah ulun sambungiMADIHIN SYEKH BASYIR
DATANG KE ANJIR

Pada bulan Rabi’ul akhir
Banyak yang datang banyak yang hadir
Hadirin duduk dengan berieier
Untuk menyambut Syaikhunal Basyir


Muhammad Basyir datang ka Aniir
Banyak yang hadir di hulu hilir
Ikhwan yang dulu banyak yang kulir
·--- --=- ---'ا ª''-- ¸· ·----'ا

26
Sekarang ini kembali hadir

Berkat Syekh Basyir yang sudah mahir
Bicara tentang wali yang syahir
Baik yang kaya maupun Iaqir
Takiub dan kagum kada bapandir

Ikut bersama Syaikhunal Basyir
Anak dan isteri dalam musaIir
Nang iauh-iauh datang ka Aniir
Sayangnya lampu padam bergilir


Ulun di Aniir merasa minder
Karena pian orang populer
Makanya ulun kurang ba pander
Karena ulun sambil bapikir

Mohon maaI dari al Iaqir
Kalau ada tasalah pander
Dari yang awal sampai yang akhir
Baik yang gaib maupun hadir.